Mediestreiken 2004 NJs spørreundersøkelse etter MBL-oppgjørene. Fullversjon per Frode Eriksen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mediestreiken 2004 NJs spørreundersøkelse etter MBL-oppgjørene. Fullversjon per 19.08.04. Frode Eriksen frode.eriksen@nj.no"

Transkript

1 Mediestreiken 2004 NJs spørreundersøkelse etter MBL-oppgjørene Fullversjon per Frode Eriksen

2 God streik ga for lite på pensjon NJs medlemmer og tillitsvalgte støttet kravene, var trygge på streikegrunnlaget og svært godt fornøyde med informasjonsarbeidet under journaliststreiken våren Men resultatet på pensjon ble for dårlig. I løpet av juni svarte 151 medlemmer, 48 klubbledere og 14 lokallagsledere på spørsmål om krav, resultat, streikegjennomføring og lokale forhold under streiken. Prosentvis utgjør antallet medlemmer som deltok i undersøkelsen vel 5,4 % av de streikende. Men over halvparten av klubber som var i streik og to tredjedeler av lokallagene har svart. Samlet sett viser svarene klare tendenser i vurderinger av journaliststreiken i vår. 71% av de spurte medlemmer og tillitsvalgte mener kravet om avtalerett på pensjonsspørsmål er et viktig krav. Bare 8% mener kravet var uviktig. 63% mener kravet om tjenestepensjon til de som ikke har er viktig. Både likebehandling av midleritidige og fast ansatte og styrking av lokal forhandlingsrett vurderes som viktig av 57%. Avtalefesting av likebehandling av midlertidig og fast ansatte er oppgjørets vinnersak internt i NJ. 74% av alle de spurte og 82% av klubblederne mener resultatet var godt. Bare 6% er uenige. Styrking av lokal forhandlingsrett blir også godt mottatt blant klubblederne. 65% av klubblederne er godt fornøyde med den nye avtalen på dette området. Bare 10% er misfornøyde. Resultatoppnåelsen på de viktige pensjonskravene får tommel ned fra medlemmer og tillitsvalgte. Bare 36% mener avtalerett på pensjonsspørsmål for NJs medlemmer i kommende toårsperiode er et godt resultat. 26% er uenig. Og når det gjelder kravet om tjenestepensjon til de som ikke har, svarer bare 24% at det er et godt resultat å avtalefeste en felles målsetting mellom partene om opprettelse av tjenestepensjonsordninger. 38% mener dette resultatet er for dårlig. Både medlemmer, klubbledere og lokallagsledere var svært godt fornøyd med formidlingen av streikeinnholdet og kommunikasjonsarbeidet både eksternt og internt. 3 av 14 lokallag som svarte, mente NJ burde fortsatt streiken, mens 4 lokallag mente det var behov for uravstemning for å godkjenne resultatet. 8 av 48 klubber ville fortsatt og 7 ville hatt uravstemning. Blant medlemmene som svarte, ønsket en drøy tredjedel å fortsette streiken, mens en drøy fjerdedel ville hatt uravstemning. Dette tyder på stor grad av tillit til Landsstyret og forhandlingsutvalgets vurdering av situasjonen, til tross for skuffelse over pensjonsresultatet. Redaktørpublikasjoner og lokal uenighet om kjøreregler under streik ga flest konflikter. Bare 15 av 48 klubber mener streiken har ført til noe positivt i forhold til redaktørene lokalt, mens 22 klubber er uenige. 22 klubber mener NJs retningslinjer under streik har vært problemløsende, mens 14 er uenige. Av 21 svar fra klubber i A-pressen, oppgir 16 at de hadde en lokal avtale om kjøreregler under konflikt. Man bare 8 mener avtalen ble respektert. Fra 7 Orkla-klubber svarer 6 at de hadde lokal avtale og 4 mener den ble respektert. Det store flertallet mellom 80 og 90 prosent av medlemmer og tillitsvalgte vil at NJ skal arbeide for å sentrale avtaler med Redaktørforeningen og Mediebedriftenes Landsforening om kjøreregler under streik. Oslo, 19. august 2004 Ann-Magrit Austenå Leder i Norsk Journalistlag

3 NJs tariffundersøkelse 2004 Undersøkelsen bestod av en del rettet mot medlemmer, en mot klubbledere og en mot lokallagsledere og dreide seg om forhold knyttet til journaliststreiken mai Medlemsundersøkelsen: Heimdalsdata as trakk ut 503 medlemmer med e-post. Første utsendelse med e-post 9. juni 2004 Purring 15. juni med frist til 12:00 den 21. juni. Lukket ca. 12:00 den 21. juni. Av 503 personer fjernes 76 av følgende årsaker (15 % av opprinnelig utvalg) - 51 kunne ikke leveres (10,1 % av opprinnelig utvalg), 1 var ikke medlem, 10 var ikke i streik, 11 la igjen fraværsmelding på e-post, 2 ønsker ikke å svare, 1 svar uten at noen svaralternativ er valgt. Dermed har 427 NJ-medlemmer mottatt undersøkelsen. Av disse har 151 svart. Dette tilsvarer - ca 35 % av de som har mottatt undersøkelsen, eller 5,4 % av antall medlemmer som var i streik eller 4,2 % av medlemmene innenfor MBL-området. Kommentar til utvalg og undersøkelse: Ønsket var å rasjonalisere resultatbehandlingen ved la brukerne svare elektronisk. På denne måten kunne også et større utvalg spørres. I 2002 ble undersøkelsen sendt til hvert 10. medlem (352) med utgangspunkt i alfabetisk navnerekkefølge i medlemsregistret, og vel halvparten svarte. I år har en av tre svart selv om utvalget var vel 30 % større enn i Mengden svar er isolert sett tilfredsstillende ettersom NJ innhenter en mening fra vel 5 % av sine medlemmer for å sondere oppfatningen av forhåndsdefinerte problemstillinger. Men oppslutningen for undersøkelsen over disse to årene er dalende. En kan likevel identifisere klare tendenser ved bruk av tilsvarende spørsmålsstillinger fra Klubb og lokallagsundersøkelsen: Alle 84 klubber som ble tatt ut i streik og alle 21 lokallag Første utsendelse med e-post 9. juni Purring 15. juni med frist til 12:00 den 21. juni. Ny purring torsdag 24. juni, med frist fredag 25.juni 12:00. Lukket da. 55 klubber svarte. I klubbundersøkelsen er følgende svar fjernet: Nr. 5, ettersom det var en privatperson som svarte, nr. 8, 28, 35 og 40 er gjentakelser av andre svar og som sist mottatte svar fra en klubb slettes disse, nr. 9, privatperson, nr. 34, ikke identifisert. Dermed er 48 svar akseptert, som av hele gruppen gir en svar% på 57 %. Mangler svar fra 36 klubber. 17 lokallag svarte. I lokallagsundersøkelsen er følgende svar fjernet: Svar 8, duplett, svar 15 og 16 der avsender ikke er identifisert. Dermed er 14 svar akseptert, som av hele gruppen gir en svar% på 76 %. 7 lokallag mangler det svar fra. Kommentar til undersøkelse: Lokallagsundersøkelsen er et utvalg av problemstillingene fra klubbundersøkelsen. Til tross for en mer rasjonell måte å svare på, valgte færre klubber å svare på tariffundersøkelsen i år, sammenlignet med Flere lokallag har valgt å svare. I år er svarene fra disse to grupper tillitsvalgte skilt fra hverandre, som det framgår av rapporten. Det vil for en slik undersøkelse alltid foreligge en viss grad av statistisk usikkerhet knyttet til de oppgitte resultat, som normalt vil ligge på rundt 3-6 prosent. Oslo Frode Eriksen prosjektleder

4 A. Krav og resultat 1. I hvilken grad var du enig i kravene NJ fremsatte ved vårens lønnsoppgjør? Helt enig Litt enig Usikker Litt uenig Helt uenig Ubesvart % sier seg enig (84 % i 2002) 0 % sier seg uenig (5 % i 2002) 84 % sier seg enig (66 % i 2002) 8 % sier seg uenig (10 % i 2002) Ranger hvilke saker som var viktigst for deg/dere? (Prioriter der 1 er best) 2. Generell lønnsvekst (Ubesvart) % mener dette er den viktigste saken (27 % i 2002) 49 % mener dette er blant de tre viktigste sakene (79 % i 2002) 16 % mener dette er den viktigste saken (37 % i 2002) 52 % mener dette er blant de tre viktigste sakene (80 % i 2002) 3. Styrking av lokal forhandlingsrett (Ubesvart) Totalt % mener dette er den viktigste saken 60 % mener dette er blant de tre viktigste sakene 15 % mener dette er den viktigste saken 54 % mener dette er blant de tre viktigste sakene

5 4. Lavtlønnstillegget (Ubesvart) Totalt % mener dette er den viktigste saken 50 % mener dette er blant de tre viktigste sakene 19 % mener dette er den viktigste saken 47 % mener dette er blant de tre viktigste sakene 5. Likebehandling av midlertidige og fast ansatte (Ubesvart) % mener dette er den viktigste saken 59 % mener dette er blant de tre viktigste sakene 26 % mener dette er den viktigste saken 62 % mener dette er blant de tre viktigste sakene 6. Avtalerett på pensjonsspørsmål (Ubesvart) % mener dette er den viktigste saken 69 % mener dette er blant de tre viktigste sakene 54 % mener dette er den viktigste saken 72 % mener dette er blant de tre viktigste sakene

6 7. Tjenestepensjon til de som ikke har (Ubesvart) Totalt % mener dette er den viktigste saken 54 % mener dette er blant de tre viktigste sakene 33 % mener dette er den viktigste saken 65 % mener dette er blant de tre viktigste sakene 8. Mer eller raskere opptjening av ferie (Ubesvart) % mener dette er den viktigste saken 16 % mener dette er blant de tre viktigste sakene 5 % mener dette er den viktigste saken 25 % mener dette er blant de tre viktigste sakene 9. Økte ulempetillegg (Ubesvart) Totalt % mener dette er den viktigste saken 16 % mener dette er blant de tre viktigste sakene 9 % mener dette er den viktigste saken 36 % mener dette er blant de tre viktigste sakene

7 10. Annet? % overtid fra første time - Stoppe MBLs forslag om å fjerne 55-åringenes rett til turnusfrit - Bedre lokale forhandlingsbetingelser - Vi ønsket mer fokus på penger - Lista på pensjon ble lagt for høyt. Vetorett var urealistisk å få - NJ må jobbe for å sikre arbeidsplasser! - Styrke pensjonsrettighetene - Lavere pensjonsalder - Pensjonsspørsmålet burde vært løst uten streik. Eneste mulig utfall var det som ble resultatet. - Avtalefesting av dagens lovverks adgang til bruk av midlertidig ansatte - 1 I hvilken grad er du/dere enige i at resultatet etter lønnsoppgjøret var godt for NJs medlemmer når det gjelder 11. generell lønnsvekst (Ubesvart) Totalt % gir best karakter på dette resultatet 40 % gir en av de tre beste karakter på dette resultatet 5 % gir best karakter på dette resultatet 37 % gir en av de tre beste karakter på dette resultatet 12. styrking av lokal forhandlingsrett (Ubesvart) Totalt % gir best karakter på dette resultatet 65 % gir en av de tre beste karakter på dette resultatet 8 % gir best karakter på dette resultatet 43 % gir en av de tre beste karakter på dette resultatet

8 13. lavtlønnstillegget (Ubesvart) Totalt % gir best karakter på dette resultatet 25 % gir en av de tre beste karakter på dette resultatet 5 % gir best karakter på dette resultatet 34 % gir en av de tre beste karakter på dette resultatet 14. likebehandling av midlertidige og fast ansatte (Ubesvart) % gir best karakter på dette resultatet 82 % gir en av de tre beste karakter på dette resultatet 36 % gir best karakter på dette resultatet 70 % gir en av de tre beste karakter på dette resultatet 15. avtalerett på pensjonsspørsmål (Ubesvart) Totalt % gir best karakter på dette resultatet 39 % gir en av de tre beste karakter på dette resultatet 7 % gir best karakter på dette resultatet 33 % gir en av de tre beste karakter på dette resultatet

9 16. tjenestepensjon til de som ikke har (Ubesvart) Totalt % gir best karakter på dette resultatet 26 % gir en av de tre beste karakter på dette resultatet 5 % gir best karakter på dette resultatet 23 % gir en av de tre beste karakter på dette resultatet 17. mer eller raskere opptjening av ferie (Ubesvart) Totalt % gir best karakter på dette resultatet 10 % gir en av de tre beste karakter på dette resultatet 1 % gir best karakter på dette resultatet 14 % gir en av de tre beste karakter på dette resultatet 18. økte ulempetillegg (Ubesvart) Totalt % gir best karakter på dette resultatet 23 % gir en av de tre beste karakter på dette resultatet 1 % gir best karakter på dette resultatet 17 % gir en av de tre beste karakter på dette resultatet 19. annet? - 55-åringene: Bra! - Resultatet ga minst til de som hadde minst fra før, ikke bra. - Svar på spørsmål 15 er en vurdering av frysløsningen. - En skandale at 59 aviser kom ut. Her har NJ en jobb å gjøre. - Skandaleoppgjør for småaviser som er dårlig betalt og ikke har pensjonsordning

10 20. Når du nå kjenner resultatet etter forhandlingene, mener du NJ burde ha fortsatt streiken for forsøke å få til et bedre resultat? Svaralternativ Klubb % Klubb % Loklag % Medl % Medl % (u. vet ikke ) (u. vet ikke ) (u. vet ikke ) Ja Nei Vet ikke (ubesvart) Klubber/lokallag: I 2002 svarte 15 % ja og 85 % nei I 2002 svarte 22 % ja og 77 % nei 21. Var det behov for uravstemning for å godkjenne et forhandlingsresultat? Svaralternativ Klubb % Klubb % Loklag % Medl % Medl % (u. vet ikke ) (u. vet ikke ) (u. vet ikke ) Ja Nei Vet ikke (ubesvart) Klubber/lokallag: I 2002 svarte 25 % ja og 75 % nei I 2002 svarte 32 % ja og 67 % nei

11 B. Organisatoriske forhold I hvilken grad er du enig i at kommunikasjonen mellom klubb og lokallag fungerte godt 22. FØR streiken: 93 % sier seg enig (80 % i 2002) 4 % sier seg uenig (16 % i 2002) Svaralternativ Klubb % Loklag Helt enig Litt enig Usikker Litt uenig 1 2 Helt uenig 1 2 (ubesvart) 0 0 Lokallag: 93 % sier seg enig (72 % i 2002) 0 % sier seg uenig (0 % i 2002) 23. UNDER streiken: Svaralternativ Klubb % Loklag Helt enig Litt enig Usikker 3 6 Litt uenig 1 2 Helt uenig (ubesvart) ETTER streiken: Svaralternativ Klubb % Loklag Helt enig Litt enig Usikker 6 12 Litt uenig 2 4 Helt uenig 3 6 (ubesvart) % sier seg enig (90 % i 2002) 2 % sier seg uenig (6 % i 2002) Lokallag: 100 % sier seg enig (100 % i 2002) 0 % sier seg uenig (0 % i 2002) 75 % sier seg enig (75 % i 2002) 10 % sier seg uenig (13 % i 2002) Lokallag: 100 % sier seg enig (74 % i 2002) 0 % sier seg uenig (9 % i 2002) I hvilken grad er du enig i at kommunikasjonen mellom klubb/lokallag og NJ fungerte godt 25. FØR streiken: 87 % sier seg enig (76 % i 2002) 0 % sier seg uenig (14 % i 2002) Svaralternativ Klubb % Loklag Helt enig Litt enig Usikker 6 12 Litt uenig 0 0 Helt uenig 0 0 (ubesvart) 0 0 Lokallag: 100 % sier seg enig (73 % i 2002) 0 % sier seg uenig (18 % i 2002) 26. UNDER streiken: Svaralternativ Klubb % Loklag Helt enig Litt enig Usikker 3 6 Litt uenig Helt uenig 0 (ubesvart) ETTER streiken: Svaralternativ Klubb % Loklag Helt enig Litt enig Usikker 4 8 Litt uenig Helt uenig 1 2 (ubesvart) % sier seg enig (84 % i 2002) 2 % sier seg uenig (20 % i 2002) Lokallag: 86 % sier seg enig (91 % i 2002) 0 % sier seg uenig (9 % i 2002) 84 % sier seg enig (67 % i 2002) 6 % sier seg uenig (22 % i 2002) Lokallag: 86 % sier seg enig (54 % i 2002) 0 % sier seg uenig (27 % i 2002)

12 C. Informasjon 28. Alle klubber ble invitert til gjennomgang av meklingsgrunnlaget og forberedelser til streik. Var din klubb representert på tariffkonferansene? Svaralternativ Klubb % I 2002 svarte 85 % svarte ja og 12 % nei Ja Nei 1 2 Vet ikke 1 2 (ubesvart) 0 0 Hvis ja på 28, svar på 29. Andre svar: gå til I hvilken grad er du enig i at denne gjennomgangen gav et godt bilde av situasjonen? Svaralternativ Klubb % 94 % sier seg enig (95 % i 2002) Helt enig % sier seg uenig (2 % i 2002) Litt enig Usikker 3 6 Litt uenig 0 0 Helt uenig 0 0 (ubesvart) Totalt NJ sentralt produserte t-skjorter. Ble disse benyttet under streiken? Svaralternativ Klubb % (75 % ja og 20 % nei i 2020) Ja Nei 8 17 Vet ikke 2 4 (ubesvart) 0 0 Hvis ja på 30, svar også på 31. Andre svar: gå til Vi var godt fornøyd med t-skjortene. De solgte budskapet. Svaralternativ Klubb % 89 % sier seg enig (14 % i 2002) Helt enig % sier seg uenig (69 % i 2002) Litt enig Usikker 1 3 Litt uenig 1 3 Helt uenig 2 6 (ubesvart) Totalt NJ sentralt produserte løpesedler. Ble disse benyttet under streiken? Svaralternativ Klubb % Ja Nei 1 2 Vet ikke 0 0 (ubesvart) 2 4 Hvis ja, svar også på 32. Andre svar: gå til Vi var godt fornøyd med løpesedlene. De solgte budskapet. Svaralternativ Klubb % 75 % sier seg enig Helt enig % sier seg uenig Litt enig Usikker 4 9 Litt uenig 5 10 Helt uenig 0 (ubesvart) 0 Totalt

13 Ranger løpesedlene der 1 er best etter hvordan du/dere følte at de lettest solgte budskapet: 34. Ikke rapp pensjonen min! / Ikkje rapp pensjonen min! Svaralternativ Totalt % Solgte ikke budskapet 2 4 (Ubesvart) 2 4 Totalt Gi ungdommen en sjanse Svaralternativ Totalt % Solgte ikke budskapet 2 4 (Ubesvart) Overbetalte og grådige? Svaralternativ Totalt % Solgte ikke budskapet 8 17 (Ubesvart) Midlertidig ansatt Usikker på heltid Svaralternativ Totalt % Solgte ikke budskapet 1 2 (Ubesvart) 2 4 Totalt

14 38. Alarm Din pensjon er også i fare Svaralternativ Totalt % Solgte ikke budskapet 0 (Ubesvart) 6 13 Totalt Langt fra Akersgata (15 lokale utgaver) Svaralternativ Totalt % Solgte ikke budskapet 5 10 (Ubesvart) Oppsummering løpesedler: Pri 1 Pri 2 Pri 3 Sum Ikke rapp pensjonen min! Ikkje rapp pensjonen min! 35. Gi ungdommen en sjanse Overbetalte og grådige? Midlertidig ansatt Usikker på heltid Alarm Din pensjon er også i fare Langt fra Akersgata (15 lokale utgaver Solgte best? "Ikke rapp pensjonen min!"/"ikkje rapp pensjonen min!" og Midlertidig ansatt Usikker på heltid 40. Vi benyttet ikke disse løpesedlene Svaralternativ Helt enig Litt enig Klubb 2 6 % % sier seg enig 45 % sier seg uenig Usikker 3 6 (21 % svarte bekreftende i 2002) Litt uenig 5 10 Helt uenig (ubesvart) Totalt Det var behov for nye daglige løpesedler ut over de nevnt over. Svaralternativ Helt enig Litt enig Klubb 1 12 % % sier seg enig 40 % sier seg uenig Usikker (65 % svarte bekreftende og 32 % benektende i 2002) Litt uenig 8 17 Helt uenig (ubesvart)

15 42. Det var behov for daglig oppdatert argumentasjonsgrunnlag for streikevakter. Svaralternativ Helt enig Klubb 6 % % sier seg enig (74 % i 2002) 35 % sier seg uenig (23 % i 2002) Litt enig Usikker 8 17 Litt uenig Helt uenig 5 10 (ubesvart) 2 2 Totalt Det var behov for daglige politisk kommentar fra NJ om hvordan en vurderer situasjonen. Svaralternativ Helt enig Klubb 19 % % sier seg enig (90 % i 2002) 8 % sier seg uenig (7 % i 2002) Litt enig Usikker 8 17 Litt uenig 3 6 Helt uenig 1 2 (ubesvart) Jeg/vi benyttet og var godt fornøyd med innholdet på Helt enig Litt enig Usikker Litt uenig Helt uenig (ubesvart) % sier seg enig (94 % i 2002) 2 % sier seg uenig (2 % i 2002) 73 % sier seg enig 14 % sier seg uenig 44. a) Bare for lokallag: Vi la ut egne saker på eget nettsted. Svaralternativ Helt enig Litt enig Lokallag Lokallag: 80 % sier seg enig 2 % sier seg uenig Usikker Litt uenig 1 7 Helt uenig 1 7 (ubesvart) 1 7 Totalt b) Bare for lokallag: Vi benyttet og var godt fornøyd med publiseringssystemet bak Svaralternativ Helt enig Litt enig Lokallag Lokallag: 70 % sier seg enig 14 % sier seg uenig Usikker 2 14 Litt uenig 2 14 Helt uenig (ubesvart) Totalt

16 45. Benyttet du/dere NJs telefontjeneste for å få svar på spørsmål? Svaralternativ Klubb % Ja Nei Vet ikke % ja (45 % i 2002) 44 % nei ( 30 % i 2002) (ubesvart) 1 2 Hvis ja på 45, svar på 46. Andre svar: gå til I hvilken grad mener du/dere at telefontjenesten fungerte godt og besvarte de stilte spørsmål? Svaralternativ Helt enig Klubb 8 % % sier seg enig (74 % i 2002) 4 % sier seg uenig (14 % i 2002) Litt enig Usikker 0 0 Litt uenig 1 4 Helt uenig 0 (ubesvart) Totalt I hvilken grad var du godt fornøyd med telefonkonferansene og å ha en fast kontaktperson i streikekomiteen. Svaralternativ Klubb % 73 % sier seg enig Helt enig % sier seg uenig Litt enig Usikker 3 6 Litt uenig 5 10 Helt uenig 0 0 (ubesvart) 5 10 Totalt NJ etablerte en tekstmeldingstjeneste for de tillitsvalgte. Brukte du denne? Svaralternativ Klubb % Ja Nei Vet ikke 2 4 (ubesvart) Totalt Hvis ja på 48, besvar også 49. Hvis nei (eller andre svar), gå til I hvilken grad mener du at denne tjenesten fungerte godt Svaralternativ Klubb % 94 % sier seg enig Helt enig % sier seg uenig Litt enig 7 20 Usikker 2 6 Litt uenig 0 Helt uenig 0 (ubesvart) Totalt

17 50. I hvilken grad er du enig i at NJs sentrale tillitsvalgte gjorde en god innsats i å formidle streikebudskapet under streiken? Helt enig Litt enig Usikker Litt uenig Helt uenig (ubesvart) % sier seg enig (39 % i 2002) 8 % sier seg uenig (37 % i 2002) 69 % sier seg enig (26 % i 2002) 18 % sier seg uenig (63 % i 2002) 51. I hvilken grad er du/dere enige i at NJs medlemmer gjorde en god innsats for å formidle streikebudskapet under streiken? Helt enig Litt enig Usikker Litt uenig Helt uenig (ubesvart) Totalt % sier seg enig (74 % i 2002) 14 % sier seg uenig (8 % i 2002) 72 % sier seg enig (50 % i 2002) 10 % sier seg uenig (32 % i 2002) 52. I hvilken grad er du/dere enige i at NJs arbeid for å rettferdiggjøre streiken overfor allmennheten fungerte godt? Helt enig Litt enig Usikker Litt uenig Helt uenig (ubesvart) Totalt % sier seg enig (16 % i 2002) 6 % sier seg uenig (60 % i 2002) 65 % sier seg enig (7 % i 2002) 22 % sier seg uenig (82 % i 2002) 53. I hvilken grad er du/dere enige i at NJs arbeid for å rettferdiggjøre streiken overfor egne medlemmer fungerte godt? Helt enig Litt enig Usikker Litt uenig Helt uenig (ubesvart) Totalt % sier seg enig (66 % i 2002) 4 % sier seg uenig (16 % i 2002) 70 % sier seg enig (54 % i 2002) 18 % sier seg uenig (27 % i 2002)

18 54. Streikevaktenes argumenter endret publikums oppfatning av streiken. Helt enig Litt enig Usikker Litt uenig Helt uenig (ubesvart) Totalt % sier seg enig (66 % i 2002) 6 % sier seg uenig (11 % i 2002) 54 % sier seg enig (42 % i 2002) 13 % sier seg uenig (27 % i 2002) Hva slags utstyr hadde du/dere tilgjengelig på streikekontoret under streiken? (antall) Utstyr på streikekontoret Ja Nei Vei ikke Ubesvart 55. Telefaks Mobiltelefon Kopimaskin Printer Datamaskin med Internett/e-post Hvis ja på 59, svar på etter behov. Andre svar: gå til 64. (antall) Internetthastighet Ja Nei Vei ikke Ubesvart 60. mobiltelefon (9,8 kbps+) analogt modem (28,8-56 kbps) ISDN (64/128 kbps) ADSL, kabel-tv, annet bredbånd (128 kbps - ) (tre som svarte ja på spørsmål 59 har ikke besvart 60-64)

19 D. Kjøreregler 64. Streiken har gitt positive effekter for samholdet i redaksjonsklubben. Svaralternativ Klubb % A-pr Orkla Sch Andre Medl % Helt enig Litt enig Usikker Litt uenig Helt uenig (ubesvart) % sier seg enig (77 % i 2002) 8 % sier seg uenig (5 % i 2002) 68 % sier seg enig 10 % sier seg uenig 65. Streiken har gitt positive effekter i forholdet til redaktør(ene)? Svaralternativ Klubb % A-pr Orkla Sch Andre Medl % Helt enig Litt enig Usikker Litt uenig Helt uenig (ubesvart) Klubb: 31 % sier seg enig (32 % i 2002) 46 % sier seg uenig (36 % i 2002) 23 % sier seg enig 49 % sier seg uenig 66. NJs Retningslinjer under streik fungerte problemløsende? Svaralternativ Klubb % A-pr Orkla Sch Andre Loklag Helt enig Litt enig Usikker Litt uenig Helt uenig (ubesvart) Totalt % sier seg enig 30 % sier seg uenig Lokallag: 72 % sier seg enig 3 % sier seg uenig 67. Eksisterte det en lokal avtale om kjøreregler under konflikten mellom redaksjonsklubb og redaktør? 77 % ja (56 % i 2002) 23 % nei (42 % i 2002) Svaralternativ Klubb % A-pr Orkla Sch Andre Ja Nei Vet ikke 0 0 (ubesvart) Hvis ja på 67 svar på 68. Andre svar: gå til Den lokale avtalen ble respektert. Svaralternativ Klubb % A-pr Orkla Sch Andre Ja Nei Vet ikke (ubesvart) Totalt % ja (64 % i 2002) 30 % nei (36 % i 2002)

20 69. Mener du/dere at NJ bør arbeide for å få til en avtale på sentralt nivå med redaktørforeningen om regler for avisutgivelse under streik? Svaralternativ Klubb % Loklag Medl % Ja Nei Vet ikke (ubesvart) Klubb: 88 % ja 6 % nei (1 O, 2 An) 87 % ja 6 % nei 70. Mener du/dere at NJ bør arbeide for å få til en avtale på sentralt nivå med arbeidsgiverforeningen om regler for avisutgivelse under streik? Svaralternativ Klubb % Loklag Medl % Ja Nei Vet ikke (ubesvart) Klubb: 80 % ja 10 % nei (2 A, 1 O, 2 An) 79 % ja 8 % nei

21 E. Streikebidrag 71. Hvor stort bør streikebidraget være (p.t. 350 kr/dag)? MERKNAD: 41 av 48 har avgitt et tallsvar. Sju (fire ubesvarte og tre med andre kommentarer om størrelse) er ikke beregnet. De tre kommentarene er: - Minstelønn iht. ansiennitet - Det må størrelsen på NJs streikekasse bestemme - Vesentlig høyere Gjennomsnitt av 41 avgitte tallsvar er 430 kroner. (420 kroner i 2002) Lokallag: 430 kroner (14 svar) MERKNAD: Alle som har identifisert et konkret tall er talt med. Gjennomsnitt av alle avgitte svar (minus fem svar hvorav fire var ubesvart og ett sa full lønn ) - det vil si av 146 svar - er 451 kroner. (435 kroner i 202). 72. Hvor stort bør forsørgerbidraget være (p.t. 50 kr/dag)? MERKNAD: 42 av 48 har avgitt et tallsvar. Seks (fem ubesvarte og en med andre kommentarer om størrelse) er ikke beregnet. Kommentaren er: - Det må størrelsen på NJs streikekasse bestemme Gjennomsnitt av 42 avgitte tallsvar er 71 kroner. (52 kroner i 2002) Lokallag: 75 kroner (14 svar) 83 kroner (57 kroner i 2002) MERKNAD: Alle som har identifisert et konkret tall er talt med. Gjennomsnitt av alle avgitte svar (minus fem ubesvarte) - det vil si 146 svar - er 83 kroner. (57 i 2002) 73. Var informasjonen som på forhånd ble gitt om organiseringen av streikebidrag utfyllende nok? Svaralternativ Helt enig Totalt 25 % % sier seg enig 10 % sier seg uenig Litt enig Usikker 3 6 Litt uenig 3 6 Helt uenig 2 4 (ubesvart) 1 2 Totalt Hvem bør betale ut streikebidragene? Svaralternativ Totalt % NJ sentralt Klubbene 2 4 Vet ikke 4 8 (ubesvart)

22 75. Bør streikebidrag betales ut når streiken er over, eller hver 7. dag etterskuddsvis som det nå er lagt opptil? Svaralternativ Totalt % Når streiken er over 4 8 Hver 7. dag etterskudd Vet ikke 1 2 (ubesvart) Fungerte systemet med bruk av Excel regneark som grunnlag for innsamling av opplysninger for å betale ut streikebidrag godt nok? Svaralternativ Totalt % Helt enig Litt enig 9 19 Usikker 2 4 Litt uenig 4 8 Helt uenig 1 2 (ubesvart) Andre kommentarer: - Noen var misfornøyde med at deltidsarbeidende skulle få avkorting i forsørgerbidraget. - Ikke til streikebidrag, men angående lokalavtale med redaktør: det var ikke grunnlag for noen lokal avtale, men enkelte enighetspunkter (en slags minste felles multiplum) hadde vi likevel nedfelt. - (Dette ble håndtert av en annen enn undertegnede, derfor noe usikker - gjelder også enkelte andre punkter) - Det er vanskelig å si noe om beløpene. En streik skal jo svi, også på pungen. Ingen bør tjene på den. Journalister med et høyere lønnsnivå merker nok tapet bedre. - En anelse for lav brukervennlighet på regnearkene. Vår bidragsansvarlige hadde ikke brukt Excel tidligere... Størrelsen på bidraget: Gjerne høyere, men kassa skal også holde en stund... - Problematisk å bruke excel når man ikke har programmet på egen datamaskin og jobbmaskinen av naturlige grunner ikke kan brukes. Selve programmet var godt når det kunne tas i bruk. Kunne vært sendt ut info om dette tidligere og rettledning om bruk. Men systemet egner seg godt til bruk ved neste streik. - Kom.74.små klubber kan utbetale selv, de store bør få valget. Kom.76.regnearket godtok ikke 0 først i kontonr.beskjed om ikke mottatt mail ble sendt til min jobbmail under streiken ang nye kontonummer. - Ikkje tilgang til excel under streiken. - Hyperrask behandling, veldig bra! - Det er fortsatt uavklart når det gjelder avspasering. MBL har anbefalt sine medlemmer å ikke betale ut lønn til folk i turnusbasert avspasering, eller annen avspasering. Dette er en diskusjon NJ må ta med MBL. - Reglene for forsørgerbidraget er også for rigide. Bør tas mer hensyn til samboere uten inntekt og forsørging for samboeres barn. I tillegg er det viktig at streikebidragene betales ut når de loves, og ikke for sent, som i vårt tilfelle denne gangen. Informasjonen om at skjemaene måtte sendes elektronisk, var også for dårlig og kom for sent. - Det gikk tregt. Og når vi hadde faxet det over, slik vi fikk beskjed om, fikk vi ny beskjed om å sende på meil. Det ble mer enn dobbelt arbeid, det. - Litt vanskelig med å få til forandringer i forhåndsutsendte navnelistene

Innledning. Utvalget. Dette er undersøkelsene. Utvalget har bestått av:

Innledning. Utvalget. Dette er undersøkelsene. Utvalget har bestått av: RAPPORT FRA NJS MIDLERTIDIGUTVALG MARS 2011 1 Innhold Innledning!!!!!!!!!!! 3 Utvalget!!!!!!!!!!! 3 Dette er undersøkelsene!!!!!!!!! 3 Klubblederundersøkelsen!!!!!!!!! 5! Antall midlertidige i bransjen!!!!!!!

Detaljer

- ei kartlegging av lønnsavtaler,

- ei kartlegging av lønnsavtaler, Årsmøtet ber NRKJ-styret gjennomføre en klubbledersamling våren 2005. Her legger styret frem en grundig gjennomgang av lønnsystemet. Gjennomgangen skal innholde en sammenligning av vårt lønnssystem i forhold

Detaljer

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund 1 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET

Detaljer

Innholdsfortegnelse Vedlegg

Innholdsfortegnelse Vedlegg Nye tider - ny organisering Rapport fra NJs organisasjonsutvalg 02.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Bakgrunn og mandat 3 3. Utvalgets arbeid 4 4. Sammendrag 5 Organisasjonsutvalgets forslag

Detaljer

Innhold. Innledning 5

Innhold. Innledning 5 Landsstyrets beretning 2003-2005 1 2 Innhold Innledning 5 Landsmøtet 2003 7 Arbeidet i landsstyret og arbeidsutvalget 7 NJs tiltaksplan for perioden 2003-2005 med kommentarer 8 1. Eierskap 8 2. Moms 8

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Innhold Innledning...3 Metode, utvalg og gjennomføring...3 Feilmarginer...3 Signifikanstesting...4 Om rapporten...5 Hovedfunn...6 Registrarene...8 Bakgrunnsvariabler...8

Detaljer

13 dager i streik Hotell- og restaurantarbeiderstreiken

13 dager i streik Hotell- og restaurantarbeiderstreiken Åsmund Arup Seip 13 dager i streik Hotell- og restaurantarbeiderstreiken 1996 Fafo Åsmund Arup Seip 13 dager i streik Hotell- og restaurantarbeiderstreiken 1996 Fafo-rapport 203 Forskningsstiftelsen Fafo

Detaljer

Karriereveiledning: behov, utbytte og betydning. Rapport fra fire undersøkelser

Karriereveiledning: behov, utbytte og betydning. Rapport fra fire undersøkelser Karriereveiledning: behov, utbytte og betydning Rapport fra fire undersøkelser Karriereveiledning: Behov, utbytte og betydning Rapport fra fire undersøkelser Forfattere: Thea Berge, Magnus Fodstad Larsen,

Detaljer

Vekterstreiken 2012 Fra lønnskamp til lønnsnemnd

Vekterstreiken 2012 Fra lønnskamp til lønnsnemnd Åsmund Arup Seip Vekterstreiken 2012 Fra lønnskamp til lønnsnemnd Åsmund Arup Seip Vekterstreiken 2012 Fra lønnskamp til lønnsnemnd Fafo-rapport 2013:21 Fafo 2013 ISBN 978-82-324-0007-2 (papirutgave)

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Journalist i konflikt - 2013

Journalist i konflikt - 2013 MBL-oppgjøret 2013 Journalist i konflikt - 2013 Medlemmenes plikter og rettigheter Når NJs landsstyre har fattet vedtak om konflikt, har det enkelte medlem som direkte omfattes av vedtaket, plikt til å

Detaljer

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding 0 Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor

Detaljer

Hvor uavhengige er vi egentlig?

Hvor uavhengige er vi egentlig? Hvor uavhengige er vi egentlig? Rapport om redaksjonell uavhengighet i Fagpressen Basert på spørreundersøkelse blant journalister, redaktører og utgivere September 2014 Analyse av Nils Øy 1 Forord Til

Detaljer

Begjæring om tvangssalg av gårdsbruk. Monika S. Luktvasslimo

Begjæring om tvangssalg av gårdsbruk. Monika S. Luktvasslimo Begjæring om tvangssalg av gårdsbruk Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2001 Tittel Forfatter NTF-notat : 2001:8 Prosjektnummer : 1455 : BEGJÆRING OM TVANGSSALG AV GÅRDSBRUK : Monika

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN

Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale forhandlinger Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING... 2 KAP.

Detaljer

Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN

Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN N O R S K N Æ R I N G S - O G N Y T E L S E S M I D D E L A R B E I D E R F O R B U N D

Detaljer

Evaluering av markedsføringsloven Kartlegging av bedrifter som har telefonsalg/ telefonhenvendelser til forbrukere

Evaluering av markedsføringsloven Kartlegging av bedrifter som har telefonsalg/ telefonhenvendelser til forbrukere Prosjektnotat nr. 1-2011 Randi Lavik og Ragnhild Brusdal Kartlegging av bedrifter som har telefonsalg/ telefonhenvendelser til forbrukere SIFO 2011 Prosjektnotat nr. 1 2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Åsmund Arup Seip. Medlemsendringer i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet under streiken våren 1996 Analyse av medlemsstatistikk.

Åsmund Arup Seip. Medlemsendringer i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet under streiken våren 1996 Analyse av medlemsstatistikk. Åsmund Arup Seip Medlemsendringer i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet under streiken våren 1996 Analyse av medlemsstatistikk Fafo-rapport 229 Forskningsstiftelsen Fafo 1997 ISBN 82-7422-195-8 Omslag:

Detaljer

1 Lønnsnivå blant Lederne... 4. 1.1 Lønn etter bransje... 4. 1.2 Lønn etter stilling... 5

1 Lønnsnivå blant Lederne... 4. 1.1 Lønn etter bransje... 4. 1.2 Lønn etter stilling... 5 Om undersøkelsen 2013 er sjette året Lederne gjennomfører Norsk Ledelsesbarometer som bl.a. inneholder spørsmål om lønnsnivået blant medlemmene. I år, som i fjor, har vi valgt å samle alle spørsmål til

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

NOTAT 2015 7. Inn på tunet. Resultater fra en spørreundersøkelse ANNA BIRGITTE

NOTAT 2015 7. Inn på tunet. Resultater fra en spørreundersøkelse ANNA BIRGITTE NOTAT 2015 7 HEIDI KNUTSEN ANNA BIRGITTE MILFORD NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar i jord- og skogbruk» «Handbok for driftsplanlegging» «Utsyn over norsk landbruk. Tilstand

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Pål Ketil Botvar og Sunniva E. Holberg SPØRREUNDERSØKELSE OM KOMMUNENES 17. MAI FEIRING DOKUMENTASJONSRAPPORT

Pål Ketil Botvar og Sunniva E. Holberg SPØRREUNDERSØKELSE OM KOMMUNENES 17. MAI FEIRING DOKUMENTASJONSRAPPORT Pål Ketil Botvar og Sunniva E. Holberg SPØRREUNDERSØKELSE OM KOMMUNENES 17. MAI FEIRING DOKUMENTASJONSRAPPORT KIFO Notat 5/2012 Pål Ketil Botvar og Sunniva E. Holberg SPØRREUNDERSØKELSE OM KOMMUNENES

Detaljer