Spørsmål fra innbyggerne til kommunestyrets møte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spørsmål fra innbyggerne til kommunestyrets møte 12.04.10."

Transkript

1 De 6 første spørsmål var testspørsmål og er dermed ikke med her. I tillegg kan det være sendt inn spørsmål til Spørretimen som vanlig epost- eller brev. de er ikke med her. Spørsmål fra innbyggerne til kommunestyrets møte Spørsmålsstiller: Knut Berntsen (beboer i Klokkerlia) Tema : Gang og sykkelveg Elstangen-Sundvolden, busslommer på E16 Og opparbeidelse av lekeplass Elstangen boligfelt. Ordførerens svar: Ordføreren har mottatt tre spørsmål fra Knut Berntsen, beboer i Klokkerlia på Elstangen som alle gjelder forhold knyttet til informasjon gitt under salgsmøte i regi av Elstangen as i 2006, og som gjorde at han valgte å bosette seg der. Det ene gjelder bygging av gang og sykkelveg fra Elstangen til Sundvolden Oppvekssenter. Elstangen as er et selskap eiet av Hole kommune og Ringbo, med eget styre valgt fra de to eierne. Beslutninger taes på selvstendig grunnlag med de forutsetningene gitt av Hole Kommune. Hole kommune hadde som en del av avtalen rundt utbyggingen med et eget punkt som sikrer 5millioner kr til planlegging og utbygging av nevnte gangveg. Første fase av denne gangvegforbindelsen ca 400 m i retning Sundvolden med avslutning ned mot Tyriheim er ferdig planlagt. Grunnerverv og detaljplanlegging pågår, og bygging skjer sannsynligvis til vinteren, med ferdigstillelse våren Resten av gangvegen er det naturlig skjer i , men først må reguleringsarbeidet gjennomføres. Neste spørsmål gjelder ønske om busslommer ved avkjøringen til Elstangen. Ved utbygging av feltet ble det anlagt pendlerparkering ved avkjøringen opp mot feltet, og det var naturlig for både kommunen og Elstangen as at Statens vegvesen etablerte busslommer som sikret ekspressbusstopp i begge retninger i umiddelbar nærhet. Statens vegvesen ble derfor kontaktet for å se på løsninger i forbindelse med at busstoppene mellom Tyriheim og Rørvik camping skulle oppgraderes. Statens vegvesen ønsket ikke å endre planene sine, og to nye busslommer er således bygget. Hole kommune valgte da å videreføre første del av gangvegforbindelsen mot Sundvolden ned til E16 ved Tyriheim. Først når trase for ny E16 fastlegges vil spørsmålet om mer permanent bussstopp ved Elstangen taes opp. Det siste spørsmålet gjelder opparbeidelse av friarealer nedenfor eksisterende terasseblokk. Ordføreren har vært i kontakt med styreleder Rolf Stubdal, som sier følgende: I første del av byggeperioden på feltet, ble det avklart at en i første omgang skulle bygge ut leikeplassen i krysset litt nord for blokka, og vente med nærmere opparbeidelse rett nedenfor terasseblokka mens anleggstrykket var størst. Nå er det også etablert lekeplass på søndre del av feltet for å serve de boligene som er under etablering der. Det er praktiske årsaker som har gjort at selve lekeplassen med ballslette nedenfor terasseblokka har latt vente på seg. Ordføreren mener det er naturlig at denne opparbeidelsen skjer samtidig som den neste terasseblokken nå skal bygges.

2 For øvrig vil ordføreren opplyse om at kommunen har satt i gang planlegging av ny barnehage lengst nord på området. Her vil det bli gode lekemuligheter samt at det også er tenkt lagt inn et felleshus som skal bli et samlingspunkt for alle beboerne på Elstangen. Dette som ordførerens svar. Spørsmål til Kommunestyrets spørretime # Tidspunkt: :19 Jeg har følgende spørsmål til Hole kommunestyre: Hole Kommune v/ ordfører Per R. Berger. Tidligere i år hadde vi en nestenulykke ved Sandby hvor et barn holdt på å bli påkjørt. Vi har fryktet en ulykke i flere år og derfor anmodet om både lavere fartsgrense (40 km) og fartsdumper. I mai 2008 anbefalte dere våre anmodninger og sendte de videre, uten at noe mer har skjedde. Torsdag denne uken skjedde det. Et av våre barn ble påkjørt ved utkjøringen på Sandby. Denne gangen var vi heldige som ikke mistet et barn. Heldigvis så gikk det forholdsvis bra, og det endte IKKE med en dødsulykke denne gangen. Spørsmålet vi nå stiller oss er hvordan kan vi unngå at det blir en dødsulykke neste gang? Veien er nå nyasfaltert, noe som har medført at naturlige dumper er fjernet med den konsekvens at farten gått opp. Etter hva vi er opplyst om så er det planlagt gangvei forbi Sandby feltet. Vi ber om at dere fremskynder dette arbeidet, slik at veien kan bli sikker. Dette er en skolevei, hvor våre unger må gå/sykle til skolen. Kommunen ber våre 5-klassinger om å benytte veien hverdag, med den risikoen det medfører, noe vi finner uforståelig og urimelig. Ordføreren har selv prøvd å sykle denne distansen (Sandby - Hole Kirke) for noen få år siden. Farten er ikke blitt lavere siden den gang. Du må gjerne dele den nærvepirrende erfaringen med de øvrige medlemmene av kommunestyre. Sandby Vel vil be dere svare på to spørsmål: 1. Hvilke umiddelbare tiltak planlegger for å sikre våre barn forbi Sandby? Kan dere fremskynde gangveien forbi Sandby, samt gi oss en dato for når den påbegynnes/står ferdig? Jeg spør på vegne av Vi setter vår lit til at ordføreren og kommunestyre setter i gang umiddelbare tiltak, før neste ulykke skjer. Det er ikke sikkert vi er like heldige neste gang og vi har INGEN barn å miste. Vennlig hilsen Sandby Vel v/espen Stokke Velforening Spørsmålsstillers navn: Sanby Vel v/espen Stokke Adresse: Sandbyveien 25

3 Poststed: 3512 Hønefoss Ordførerens svar: SPØRSMÅL TIL KOMMUNESTYRETS SPØRRETIME Fra: Sandby Vel v /Espen Stokke. Tema: Trafikksikkerhet v/sandbyfeltet. ORDFØRERENS SVAR: Ordføreren har mottatt spørsmål fra Sandby Vel v/espen Stokke med ønske om klar tilbakemelding på : 1. Hvilke umiddelbare tiltak planlegges for å sikre våre barn forbi Sandby? 2. Kan dere framskynde gangveien forbi Sandby, samt gi oss en dato for når den påbegynnes/står ferdig? Ordføreren forstår spørsmålet og ser at det haster å få gjort noe for å unngå flere ulykker på Fv 158 i dette området. I dagens kommunestyremøte behandles sak 49/09 Fylkesvegplan for Buskerud Handlingsprogram , høring, hvor det framgår at det er satt av midler i perioden til planlegging/prosjektering av gang og sykkelveg langs Fv 158 Gusgården- Helgelandsmoen, og at dette er som følge av meglingsmøtet i forbindelse med reguleringsplanen for Helgelandsmoen. Dette er ikke helt riktig, for i meklingsprotokollens pkt 2 heter det: 2. Gang-/sykkelveg fra Gusgaarden til Kirkebakken skal prioriteres så snart som mulig. Buskerud fylkeskommune og Hole kommune tar ansvar for finansieringen av planleggingsutgiftene. Endelig finansiering blir del av revidert handlingsprogram for fylkesveger. Statens vegvesen tar prosjektlederansvar for reguleringsplanprosessen. Hole kommune har allerede ved rullering av trafikksikkerhetsplanen for Hole kommune behandlet i kommunestyret , sak gitt Gangveg Sandby- Helgeland, og Helgelandsmoen kommunegrensen (mot Ringerike) 1.prioritet, og er klare med bevilgninger. Ordføreren vil ved behandlingen av Fylkesvegplanens handlingsplan i dag få inn et punkt som forsterker dette: Planleggingsarbeidet for ny gangveg for hele strekningen Gusgaarden Kirkebakken er en avtale mellom Buskerud Fylke, Statens Vegvesen og Hole kommune og vi forventer at denne følges opp i handlingsprogrammet.

4 For øvrig vil Hole kommune ta kontakt med Statens vegvesen for å se om det kan treffes midlertidige trafikksikkerhetstiltak som fartsbegrensing og evt fysisk tilrettelegging som kan begrense ulykker inntil ny gang/sykkelveg er ferdig bygd. Dette som ordførerens svar. 1. Reply ID: ] Timestamp: :29 Hei, jeg har følgende spørsmål: Nettbuss Ringerike har planer om å redusere antall avganger mot Oslo via Utstranda (Neslandet Fv 155) betraktelig fra nyttår. Begrunnelsen er blant annet at kun 20 personer tar bussen langs denne strekningen daglig, samt at det tar 5 min ekstra kjøretid noe som irriterer pendlere fra Hønefoss(!). Nettbuss Ringerike ønsker i stedet å kjøre nye E16, dvs parallell strekning hvor det ikke bor folk. Det bor ca 400 mennesker langs Fv155 (gml. E16) hvorav ca 80 barn. Kollektiv tilbudet til disse vil da fra nyttår av være nærmest fraværende, noe som er uakseptabelt. Hvordan har den politiske ledelse i hole kommune tenkt å løse dette? Med vennlig hilsen Cornelis Cliteur Formann i Nes og Utstranda Vel Velforening 3. Mer info om hvem jeg spør på vegne av Formann i Nes og Utstranda Vel. Vellet har ca 90 betalende medlemmer langs Utstranda Fv 155. Cornelis Cliteur 5. Adresse: Utstranda Poststed: 3531 Krokkleiva

5 2. Reply ID: Timestamp: :43 Vi har fått kjennskap til en drastisk nedleggelse av busstilbudet her på Neslandet. Vi på Hole artcenter mener dette er en svært negativ utvikling: - For oss som bor her - For oss som forsøker å trekke folk til kommunen både i kultur og næringsøyemed - For miljøet - For Hole kommunes omdømme Har kommunen tenkt å gjøre noe i denne saken? Annet - jeg utdyper i neste felt 3. Mer info om hvem jeg spør på vegne av På vegne av Hole artcenter Elenor Martinsen og Åsmund Bergwitz 5. Adresse: Utstranda Poststed: 3531 Krokkleiva 3. Reply ID: Timestamp: :26 Sundvoldstranda ble i sin tid, etter mange års diskusjon, utpekt som vårt framtidige bygdetun. Tomten var stor og romslig og alle partier var fornøgde med plasseringen Historielaget har med mange dugnadstimer, fått to eldre hus på plass. Etter at en nå har tenkt å bygge ned arealet med et arbeidssenter blir resterende areal for lite for et framtidig bygdetun.med lavere økonomisk vekst vil også det påtenkte arbeidssenteret trenge utvidelse. Spørsmål 1: Hvor har kommunestyret tenkt å flytte bygdetunet? Spørsmål 2: Et arbeidsenter bygges vel i nær kontakt med NAV? Spørsmål l 3:Hvor skal arbeidssentret utvide når dette området på Sundvoldstranda blir sprengt? Hva sier sponsorene til paviljongen til at en ødeleggar planene om et bygdetun? Spørsmål 4? Er det riktig å presse arbeidssenteret inn på bygdetunet når andre tomter med fordel kan benyttes?

6 Spørsmål 5:Teller prestisjen mer for kommunestyret enn fornøyde naboer, lag og foreninger og utvidelsesmuligheter for både bygdetun og arbeidssenter?? Annet - jeg utdyper i neste felt 3. Mer info om hvem jeg spør på vegne av Jeg spør på vegne av lag, foreninger naboer og næringsdrivende som har kontaktet meg i forbinndelse med skissen som var offentliggjort i RB, og viste arealforbruket Haldor Sørlie 5. Adresse: Sandbyveien Poststed: 3512 Hønefoss 4. Reply ID: [Vis kun denne] Timestamp: :08 Vedrørende mangel på lærebøker ved Røyse skole. Vi er noen forelder til elever i 7.trinn som erfarer at det en en konstant mangel på lærebøker. Lekser og oppgaver i de forskjellige fagene mottas gjerne som stensiler av lærebøker, og de inneholder da ikke fremgangsmåter og eksempler. Dette skaper unødvendige vanskeligheter for de elevene som trenger hjelp til leksene hjemme. I tillegg blir det vanskelig for elevene å holde orden i en mengde løsark. Dette synes vi er ille når det tilogmed dreier seg om basisfagene som norsk, engelsk og matte. Vi synes også å ha erfart at denne mangelen er konstant uavhengig av klassetrinnet eleven befinner seg i. Det finnes for få eksemplarer, og for å få tak i en bok virker det som om det er "først til mølla" prinsippet som blir gjeldende. 1. Øremerkes midler til skolebøker ved hvert budsjett? 2. Hvem er ansvarlig når elevene ikke får nødvendige lærebøker? 3. Styrer skolen eget budsjett og har skolen lov til å bort-prioritere bøker f.eks.? 4. Er det ikke lover som regulerer kopiering av lærebøker? Annet - jeg utdyper i neste felt

7 3. Mer info om hvem jeg spør på vegne av Foreldre til elever i 7.trinn ved Røyse skole Britt Buraas 5. Adresse: Bønsnestangen Poststed: 3530 RØYSE 5. Reply ID: Timestamp: :10 Vi har forstått at de ansatte i herredshuset fra nytt år vil miste muligheten til å ta seg en kopp gratis te eller eller en kopp pulverkaffe. Er virkelig økonomien til kommunen så dårlig at de ansatte skal måtte gi fra seg dette frynsegode? Tror ordfører at slike sparetiltak er med på å bygge tillit mellom ansatte og politikere?? Annet - jeg utdyper i neste felt Undrende ansatt 5. Adresse: x 6. Poststed: x 8. Telefon 1 x 6. Reply ID: Timestamp: :30 Ikke noe spørsmål

8 7. Reply ID: Timestamp: :03 For inneværende år Hadde vi ca.1100 kroner pr.elev til bokinnkjøp og fritt skolemateriell.hvis budsjettforslaget for 2008 blir vedtatt før skolen ca.600 kroner pr.elev. Er dette å satse på skolen? Annet - jeg utdyper i neste felt 3. Mer info om hvem jeg spør på vegne av Jeg er leder av samarbeidsutvalget ved Vik skole Øistein Kristensen 5. Adresse: Solbergsvei Poststed: 3530 Røyse 8. Reply ID: Timestamp: :56 Kommunen må betale ca 15%i pensjonsinnbetaling til KLP for kommunalt ansatte.kommunen må betale ca 9%i pensjonsinnbetaling til Statenspensjonskasse.Hvorfor m skolene innbetale 15% og ikke 9%i pensjonsinnbetaling? Dette fører til en reell nedskjæring for skolen. Annet - jeg utdyper i neste felt 3. Mer info om hvem jeg spør på vegne av Leder av samarbeidsutvalget ved Vik skole. Øistein Kristensen 5. Adresse: Solbergsvei Poststed:

9 3530 RØyse 9. Reply ID: Timestamp: :44 Er politikerne klar over hvor mye skolene har måttet skjære ned i følge busjettforslaget for 2008?Vik skole mangler ca.8%for å være på det nivået vi er på i dag. Annet - jeg utdyper i neste felt 3. Mer info om hvem jeg spør på vegne av Leder av samarbeidsutvalget ved Vik skole Øistein Kristensen 5. Adresse: Solbergsvei Poststed: 3530 Røyse 10. Reply ID: Timestamp: :44 Hva mener Hole Krf om klimaproblemene og klimaløsninger? Annet - jeg utdyper i neste felt 3. Mer info om hvem jeg spør på vegne av Klasseprosjekt Kristina 5. Adresse: Hole ungdomsskole

10 6. Poststed: 3530 Røyse 11. Reply ID: Timestamp: :25 Ordførerens svar på spørsmål om egenbetaling for leirskole i 2005: "Ordføreren takker for spørsmålet. For dette året har kommunestyret gjennom budsjettet bevilget kr. 1800,- pr. barn til leirskole, noe som var i samsvar med innspillene i fjorårets budsjettprosess. Dette dekker nok ikke alle forhold ved leirskoleopphold, og en må velge løsning ut fra hva både økonomi og innhold tilsier. I Hole har skolene alltid valgt leirskoler med godkjent pedagogisk innhold. Ordføreren vet at det i forbindelse med budsjettprosessen for 2006 er sendt inn innspill om økning av tilskuddet, som følge av prisøkninger i markedet. Disse forholdene må derfor bli a vurdere i budsjett/økonomiplan " Ja dette var svaret i 2005 nå leser vi 2007 og egenbetalingen for leirskole er fremdeles kr 1200 for oss på Røyse Skole. Er det slik å forstå at tilskuddet fremdeles er uendret? Sett i forhold til "gratis-prinsippet" som gjelder ved norske skoler, er dette en "stiv pris" når totalbeløpet for en klasse beløper seg til opp imot Og svært vanskelig å skaffe tilveie via dugnadspenger... Annet - jeg utdyper i neste felt 3. Mer info om hvem jeg spør på vegne av Som klassekontakt på vegne av 6.trinn ved Røyse skole? Britt Buraas 5. Adresse: Bønsnestangen Poststed: 3530 RøYSE

11 Spørsmål til Spørretimen i Hole kommunestyre mandag 04/ Reply ID: Ordførerens svar på spørsmål om egenbetaling for leirskole i 2005: "Ordføreren takker for spørsmålet. For dette året har kommunestyret gjennom budsjettet bevilget kr. 1800,- pr. barn til leirskole, noe som var i samsvar med innspillene i fjorårets budsjettprosess. Dette dekker nok ikke alle forhold ved leirskoleopphold, og en må velge løsning ut fra hva både økonomi og innhold tilsier. I Hole har skolene alltid valgt leirskoler med godkjent pedagogisk innhold. Ordføreren vet at det i forbindelse med budsjettprosessen for 2006 er sendt inn innspill om økning av tilskuddet, som følge av prisøkninger i markedet. Disse forholdene må derfor bli å vurdere i budsjett/økonomiplan " Ja dette var svaret i nå leser vi 2007 og egenbetalingen for leirskole er fremdeles kr 1200 for oss på Røyse Skole. Er det slik å forstå at tilskuddet fremdeles er uendret? Sett i forhold til "gratis-prinsippet" som gjelder ved norske skoler, er dette en "stiv pris" når totalbeløpet for en klasse beløper seg til opp imot Og svært vanskelig å skaffe tilveie via dugnadspenger Mer info om hvem jeg spør på vegne av Som klassekontakt på vegne av 6.trinn ved Røyse skole? Britt Buraas Ordførerens svar på spørsmål om egenbetaling for leirskole i 2005: "Til Britt Buraas Kommunenes bidrag til leirskoleopphold er alltid et hett tema i de fleste budsjettdebatter. I Hole kommune har vi bevilget kr til elev ut over de ordinære ressursene skolene får til disposisjon over sine ordinære budsjetter. Størrelsen på beløpet ble satt på bakgrunn av tilbakemeldinger fra den enkelte skole om hvilket nivå det burde ligge på. Da dette spørsmålet ble tatt opp for et par år tilbake ble det gitt et klart signal om at skolen måtte finne fram til tilbud som lå innenfor skolens samlede rammer, spesielt så lenge det ikke skal kreves inn egenandel fra elevene.

12 Side 1 Det at Røyse skole fortsatt driver inn penger i form av egenandeler er i strid med prinsippene om at skolen skal være gratis, noe skolen må ta ansvaret for. Ordføreren vil be rådmannen innhente nødvendige opplysninger om hvordan ordningen praktiseres før det eventuelt må legges fram en sak for formannskapet om økning av kommunens bidrag ut over dagens nivå. Det mest sannsynlige er at dette blir en del av høstens budsjettprosess. Dette som ordførerens svar. Per R Berger, ordfører". Spørsmål til Spørretimen i Hole kommunestyre mandag 12/ Reply ID: Spørsmål 1: Det er registrert 2 utforkjøringer på veien ned fra Rudsødegården ved øverste del av autovernet. Viser til skader på autovernet. Flaks hindret at bilene ikke havnet på veien nedenfor. Den ene bilen stoppet i krattet på vei ned skråningen. Et fall her ville blitt på ca m. Hva kommer kommunen til å gjøre for å sikre adkomstveien til sykehjemmet? I dag fungerer autovernet som en "utforkjøringsrampe". Hva med å forlenge det med 10 m? Spørsmål 2 Er det mulig å fjerne de 2 store steinene som er plassert ved innkjøringen til Rudsødegården. Vi (personalet i Rudsødegårdsveien 26) har nå observert inn og utkjøringer her i fire og et halvt år, og vi har vært vitne til utallige nestenulykker, og kan ikke se at steinene har noen praktisk betydning, og ikke er de noe spesielt pene heller. * En god del av personalet som jobber i Hole kommune. * Sissel Høier Ordførerens svar: "Vedr. spørsmål - vegrekkverk: Teknisk/eiendom vil sørge for reparasjon av rekkverket med det aller første. Steiner i innkjøring. Har snakket med driftsteknikeren ved Rudsødegården. Steinene markerer innkjøringen til stedet, de er flyttet ut en gang. Hvis de fjernes vil ifølge driftsteknikeren antagelig en del svinge over plenkant og forårsake skader på denne.

13 Ved normal kjøring er det ikke problemer å svinge inn/ut av stedet. Det anbefales at steinene beholdes som markering". Dette som ordførerens svar". Spørsmål til Spørretimen i Hole kommunestyre mandag 12/ Ordføreren har mottatt en rekke spørsmål fra 5 uavhengige spørsmålsstillere vedrørende utbyggingen av Kleivåsen og ulike konsekvenser/avklaringer i forhold til dette. Som følge av at spørsmålene handler om problemstillinger som er oppe til vurdering i en pågående reguleringssak, ennå ikke sluttbehandlet i Plan og miljøstyret eller kommunestyret, ønsker ikke ordføreren å foregripe sakens utfall. Ordføreren vil imidlertid komme med følgende faktaopplysninger i sakens anledning: Kommunestyret i Hole vedtok i sak 018/03 av 7/4 03, arealdelen til kommuneplanen for Hole ( ). Vedtaket var enstemmig, men hadde i seg de eventuelle endringer som framgikk av Plan og ressursstyrets merknadsbehandling av 25/3-03. Som del av arealdelen til kommuneplanen inngikk også arealer tilhørende gnr 211/1,3,4,6 Lehne, Rovelstad, Skuterud, Sundt Olsen, Ullern, Solli og Hungerholt. Senere benevnt Kleivåsen. Ved vurderingen av de i alt 95 innspillene til arealdelen av kommuneplanen (kfr.notat fra adm./politiske arbeidsmøter av ), var tiltaket gitt følgende anbefaling/konklusjon: Utbyggingen vil støtte opp om utviklingen i Sundvollen. Må sees i sammenheng med andre innspill i området. Kan utbygges etappevis. Forutsetter avklaring av adkomst og fastsettelse av byggegrense mot marka i øst. Nedre del av området anbefales videreført som utbyggingsområde forutsatt adkomstløsning. Anbefalingen gjaldt inntil 39 boenheter, og det var gitt klare forutsetninger om at det måtte bygges gangveg tilknyttet gangvegnettet i Grøndokka. Det måtte settes av tilfredsstillende areal til leik. Overvannsproblematikken måtte løses, samt at eneste mulige adkomst fra svingen i Dronningveien ble sett på som svært komplisert og måtte finne sin avklaring før eventuell utbygging skjer. I sluttbehandlingen av kommuneplanen ble området utvidet med ca 7 daa etter forslag fra repr.anders Leine (Sp). I tillegg ble det i planbestemmelsene tatt inn et eget punkt om at før reguleringsplanen før områdene ovenfor Grøndokka (Kleivåsen) kunne godkjennes måtte det foreligge egen hydrologisk utredning.

14 Det hører med til innholdet i tekstdelen til arealdelen til kommuneplanen at alle de 95 innspillene med til sammen 1500 nye boenheter var vurdert og befart av politikere og administrasjon før anbefaling ble gitt. Endelig resultat anbefalte utbygging av 521 boenheter i 12- årsperioden, fordelt med ca 40% i Sundvollen, 40 % i Viksområdet/Steinsåsen 10% på Røyse og 10% i andre Side 3 De 6 første spørsmål var testspørsmål og er dermed ikke med her fordelt med ca 40% i Sundvollen, 40 % i Viksområdet/Steinsåsen 10% på Røyse og 10% i andre områder. Videre framgår det av kommuneplanen at endelig antall boenheter/utbyggingstakt og endelig utforming av hvert enkelt boområde skal vurderes som ledd i behandlingen av reguleringsplan for det enkelte område. Da reguleringsplanen for Kleivåsen ble presentert av utbyggerne første gang, inneholdt den 120 boenheter. Nytt planforslag inneholdende 85 boenheter ble behandlet i Plan og Miljøstyret 29/1 då, og det ble der enstemmig vedtatt å legge det private forslaget til reguleringsplan for Kleivåsen ut til offentlig ettersyn i 30 dager når konkrete endringer i planmaterialet og i reguleringsbestemmelsene er gjort. De private utbyggerne er nå i gang med å tilpasse planen i samsvar med Plan og miljøstyrets vedtak, og det er uklart når disse vil foreligge. Planen er således ikke å anse som vedtatt! Generelt sett ønsker ikke ordføreren å foregripe sluttresultatet fra vurderingen/ behandlingen av det private reguleringsplanforslaget for Kleivåsen før resultatene fra høringsrunden, merknadsbehandlingen og sluttbehandlingen i Plan og miljøstyret er foretatt. Først når innstillingen fra plan og miljøstyret foreligger vil ordføreren legge saken fram for kommunestyret til endelig behandling. Ordføreren vil imidlertid presisere at gjeldende kommuneplan som anbefaler en nøktern utbygging med ca 40 boenheter var resultatet av en lang prosess før arealdelen til kommuneplanen ble vedtatt i Den vedtatte planen er således førende for administrasjonen og politikerne i det videre arbeid. Det private reguleringsforslaget som tilkjennegir en vesentlig større utbygging er således en stor utfordring for både politikere og administrasjon. Det er derfor helt naturlig at beboerne i Grøndokka er bekymret over utviklingen og ønsker å si

15 fra. De spørsmålene som går direkte på forhold tilknyttet reguleringsplanen er det derfor naturlig å videreformidle til Plan og miljøstyret, slik at de blir besvart i høringsprosessen. Så til hver enkelt spørsmålsstiller: Spørsmål fra Jørn Thomassen: Spm.1 Administrasjonen i Hole kommune gikk ikke inn for/anbefalte ikke en regulering av Kleivåsen til boligformål. Hva var begrunnelsen politikerne gav for at området allikevel ble regulert som boligområde? Svar: Administrasjon og politikerne foreslo sammen en begrenset utbygging på tross av stor kompleksitet. Området er ikke regulert ennå. Spm 2: a)hvordan har den reelle befolkningsveksten vært i kommunen de siste 5 årene i forhold til tidligere vedtak?

16 tidligere vedtak? Svar: Kommuneplanen fra 1987 sa ca 1% årlig, mens reell vekst var ca 1,6 %. Kommuneplanen sa 2% årlig, mens reell vekst har vært ca 1.5%. b)hvilken befolkningsvekst har kommunen vedtatt for de neste 5 årene? Svar: ca 2% i gjennomsnitt pr år. c)hvordan vil dagens sterke boligbygging i Hole samt planene for Kleivåsen passe inn i vedtatt ønsket befolkningsutvikling de neste 5 årene? Svar: Alt avhenger av hva og når planen blir vedtatt. Legges signalene fra tekstdelen til grunn, vil det knapt ha noen virkning. Dette som ordførerens svar. Spørsmål fra Geir Hagen Spm 1. I 2002 regulerte man Kleivåsen til 40 boenheter (så vidt meg bekjent). Det er nå foreslått en utbygging på nærmere 100 boenheter i dette området. Hvilke konkrete behov har kommunen i dag for en så stor utbygging av et område? Svar: Området er ikke regulert ennå. De private utbyggerne foreslår over dobbelt så mange enheter som kommuneplanen anbefaler. Reguleringsprosessen pågår nå, og jeg ønsker en beskjeden utbygging i trå med kommuneplanen. Spm 2: Har kommunestyret på dette tidspunktet noen betenkeligheter ved å tillate en utbygging av Kleivåsen? Svar: Signalene fra kommunestyrets vedtak om en beskjeden utbygging er fortsatt gjeldende. Endelig reguleringsvedtak vil evt. vise noe annet. Spm 3: Hva er Hole kommunes administrasjons anbefaling vedrørende utbygging av Kleivåsen? Hvor mye vekt vil kommunestyret legge på administrasjonens anbefaling i den videre prosess? Svar: Både administrasjonen og politikerne har foreslått en beskjeden utbygging men samtidig påpekt kompleksiteten. Gjeldende kommuneplan er fortsatt styrende. Spm 4: Er det ut fra kommunestyrets ståsted penger i kommunen til å delta i et nytt utbyggingsprosjekt (ala Kleivåsen) sett i lys av investeringer foretatt i Elstangen? Svar: Dette er et privat prosjekt, som normalt må dekkes av utbygger. Kommunen stiller krav til utforming av veg/vann/ avløp med mer, og overtar evt vederlagsfritt anleggene i etterkant. Kommunen må evt vurdere kapasitet på nettet med mer. Egen utbyggingsavtale regulerer som oftest disse forholdene. Elstangen var eiet av kommunen og kan ikke direkte sammenlignes. Dette som ordførerens svar. Spørsmål fra Tone Ring Spm 1.

17 Ber om informasjon om hvorfor og når veiprosjektet Trøgsleveien ble planlagt og satt på kartet.? Svar: Trøgslevn inngikk som del av reguleringsplanen for Midtre Sundvollen, vedtatt i 1985

18 Svar: Trøgslevn inngikk som del av reguleringsplanen for Midtre Sundvollen, vedtatt i 1985 Spm 2: Hvordan kan det være at dette veiprosjektet, som var lovet ved videre utvidelse av Grøndokka plutselig er visket bort. Svar: Trøgsleveien er fortsatt en del av gjeldende reguleringsplan, men ble ansett som svært kostbar og lite aktuell å bygge i kommunal regi. Dersom den skal aktualiseres må den justeres i nord, på grunn av foretatte utvidelser av Trøgsle næringspark. Spm 3: Hvilke politiske partier står bak og støtter denne beslutningen? Svar: Det vet jeg faktisk ikke, men den er fortsatt mulig å se på. Spm 4: Er det fremtidsrettet tankegang at Dronningveien skal ta? All trafikk fra nyetableringer? All trafikk til Kleivstua med vareleveranser, busslaster og personbiler med gjester? All trafikk til frilutts/skianlegg? Tømmertransporten? Dertil kanalisere denne trafikken gjennom et nytt bo/handelssenter i Sundvollen, forbi en barnehage, forbi et oppvekstsenter og inntil husveggen til beboerne langs Dronningveien?. Svar: Jeg synes dette spørsmålet må avklares i den videre planprosessen som aktuelt høringsinnspill. Spm 5: Hvilke politiske partier støtter forslaget med blokker og terassehus i Kleivåsen og en utvidelse av Dronningveien? Svar: Politikerne forholder seg til kommuneplanen, hvor det er gitt signaler om eneboliger i dette området. Behandlingen av den private reguleringsplanen vil evt vise om de mener noe annet nå. Dette som ordførerens svar. Så til spørsmål fra Per Høgevold: Spm 1. I rekkefølgebestemmelsene 8, stilles det krav om en utvidelse av Dronninveien (T3) med 15 m inklusive fortau. Kommer kommunestyremedlemmene til selv å ta en befaring i området for ved selvsyn å se hvilke omfattende inngrep dette vil ha for eksisterende bebyggelse? Svar: Det private forslaget må vise hvordan forslaget berører omgivelsene, og alle konsekvenser må behørig presenteres. Ordføreren kan love at dersom dette private reguleringsforslaget kommer, vil det bli nøye vurdert og befart av plan og miljøstyret i først omgang, og deretter evt av kommunestyret.. Spm 2: Er det på generelt grunnlag vanlig praksis /vilje i kommunestyret i Hole kommune å ekspropriere privat eiendom for å fremme kommersielle/private byggeprosjekter? Svar: Nei, det har aldri vært praktisert. Dette som ordførerens svar.

19 Så til spørsmålene fra Ole Arnljot Rønning: Spm 1. a)hvilke partier i kommunestyret var pådrivere til at kleivåsen skulle reguleres til boligformål, til tross for at kommuneadministrasjonen ikke anbefalte dette? Svar: Anbefalingen var resultat av en prosess hvor både administrasjonen og politikerne gikk inn for en nøktern utnyttelse i nedre del av området, men hvor kompleksiteten samtidig ble belyst. Forslaget var privat initiativ fra en rekke grunneiere. b)i rekkefølgebestemmelsene 6c og 6d skal Dronningveien og krysset E16/Fv 156 utbedres. Hvem skal finansiere utbedringen? Er det vilje i kommunestyret til å ta hele eller deler av disse kostnadene over kommunebudsjettet, eller er denne kostnaden tenkt å tilskrive utbyggerne i sin helhet? Svar: Dette trenger jeg mer tid på, men slik jeg har forstått det er det normalt at tiltak i Dronningveien reguleres i en engen utbyggingsavtale med utbygger. Kryssløsningen i Sundvollen er normalt et spørsmål som må løses samarbeid mellom kommunen og Statens vegvesen og evt utvikling av hele Sundvollen Dette siste er en del av reguleringsplanarbeidet for Sundvollen sentrum, som også pågår. c) Hva er Hole høyre v/ordfører sitt syn på å ekspropriere eksisterende eiendom til fordel for kommersiell utbygging? Hvem skal bære kostnadene ved en eventuell ekspropriering av eiendom langs Dronningveien, kommunen eller utbyggerne? Svar: Mitt svar både som ordfører og privat, er at dette må dekkes av utbygger og løses i minnelighet. d) Hvis kommunen bidrar med kostnadene, hvilke oppgaver i kommunen vil bli nedprioritert? Svar: For meg virker spørsmålet uaktuelt som følge av svaret ovenfor. Samtlige spørsmål/svar vil bli videreformidlet til Plan og Miljøstyret. 34. Reply ID: Timestamp: :26 Hvordan blir det med svømmehall på Helgelandsmoen? Det blir litt spennende om det blir svømmebasseng med bare 5 minutter gåing til... Kun meg selv Eirik Holm Ordførers svar: Saken vedrørende Badeanlegg på Helgelandsmoen skal opp som egen sak i kveldens kommunestyremøte. Søm følge av det kan jeg ikke svare på spørsmålet før etter behandlingen. Dersom den enstemmige innstillingen fra formannskapet blir vedtatt, vil vi henvende oss til nabokommunene og fylkeskommunen om å samarbeide om et forprosjekt om bygging av et regionalt bad på Helgelandsmoen. Dette som ordførerens svar.

20 33. Reply ID: Timestamp: :30 Hvilke partier i kommunestyret var pådrivere til at Kleivåsen skulle reguleres til boligformål, til tross for at kommuneadministrasjon ikke anbefalte dette? I rekkefølgebestemmelsene 6c og 6d skal Dronningveien og E-16xFv 156 utbedres. Hvem skal finansiere utbedringen? Er det vilje i kommunestyret til å ta hele eller deler av disse kostnadene over kommunebudsjettet, eller er denne kostnaden tenkt å tilskrives utbyggerne i sin helhet? Hva er Hole Høyre, v/ ordfører, sitt syn på å ekspropriere eksisterende eiendom til fordel for kommersiell utbygging? Hvem skal bære kostnadene ved en eventuell ekspropriering av eiendom langs Dronningveien, kommunen eller utbyggerne? Hvis kommunen bidrar med kostnadene, hvilke oppgaver i kommunen vil bli nedprioritert? Vil Høyre ta et initiativ, før reguleringsplanen skal til behandling i kommunestyret, om å se på hvilke konsekvenser det vil medføre for den eksisterende bebyggelse langs Dronningveien? Kun meg selv Ole Arnljot Rønning 32. Reply ID: Timestamp: :35

Spørsmål til Kommunestyrets spørretime #736815. Jeg har følgende spørsmål til Hole kommunestyre:

Spørsmål til Kommunestyrets spørretime #736815. Jeg har følgende spørsmål til Hole kommunestyre: De 6 første spørsmål var testspørsmål og er dermed ikke med her. I tillegg kan det være sendt inn spørsmål til Spørretimen som vanlig epost- eller brev. de er ikke med her. Spørsmål til Kommunestyrets

Detaljer

Spørsmål fra innbyggerne til kommunestyrets møte 06.09.2010

Spørsmål fra innbyggerne til kommunestyrets møte 06.09.2010 Spørsmål og svar stilt i Spørretimen i Hole kommunestyre. Alles pørsmål er kommet med og alle spørsmål er besvart i spørretimen, selv om svarene av rutineårsaker ikke er kommet med på nettsiden ennå. I

Detaljer

De 6 første spørsmål var testspørsmål og er dermed ikke med her

De 6 første spørsmål var testspørsmål og er dermed ikke med her De 6 første spørsmål var testspørsmål og er dermed ikke med her. I tillegg kan det være sendt inn spørsmål til Spørretimen som vanlig epost- eller brev. de er ikke med her. Spørsmål til Spørretimen i Hole

Detaljer

1. Reply ID: 620653 ] Timestamp: 2008-12-14 21:29

1. Reply ID: 620653 ] Timestamp: 2008-12-14 21:29 De 6 første spørsmål var testspørsmål og er dermed ikke med her. I tillegg kan det være sendt inn spørsmål til Spørretimen som vanlig epost- eller brev. de er ikke med her. 1. Reply ID: 620653 ] Timestamp:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN Saksbehandler: Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-215 Saknr.: 03/00050 Utvalg Utv.sak nr Møtedato

Detaljer

Nesodden kommune. Saksfremlegg. Rådmannen. Detaljplan Tre Eker - 2.gangs behandling

Nesodden kommune. Saksfremlegg. Rådmannen. Detaljplan Tre Eker - 2.gangs behandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 12.05.2015 Vår ref: 12/2369-53 - 15/9319 Arkivkode: L12, 01/0455, 01/0470, 20120172,, Saksbeh.: Daniel Blikset Utvalg Møtedato Saksnr. Teknikk-, miljø- og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 SAKSFRAMLEGG Utvalg : Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 REGULERINGSPLAN NR 0605_297 IDRETTSANLEGG I HAUGSBYGD 1.GANGSBEHANDLING Forslag til vedtak:

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013 Hurdal kommune Saksfremlegg Arkivref: 2013/584-2 N06 Saksbehandler: Odd Sverre Buraas Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 19.05.2015 FA - Q80 14/3005

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 19.05.2015 FA - Q80 14/3005 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 19.05.2015 FA - Q80 14/3005 Saksnr Utvalg Type Dato 034/15 Plan- og miljøstyret PS 01.06.2015 Trafikksikkerhetsplan - revisjon av handlingsprogram.

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-244 A Arkivsaksnr: 2014/7448-30 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 1-244A Detaljplan

Detaljer

BEHANDLING I TEKNIKK-, MILJØ- OG PLANUTVALGET

BEHANDLING I TEKNIKK-, MILJØ- OG PLANUTVALGET Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 14.10.2014 Vår ref: 12/2369-29 - 14/23573 Arkivkode: L12, 01/0455, 01/0470, 20120172,, Saksbeh.: Daniel Blikset Utvalg Møtedato Saksnr. Teknikk-, miljø- og

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Høringsuttalelse til Nittedal kommune ifm høringsutkast, skolebehovsplan

Høringsuttalelse til Nittedal kommune ifm høringsutkast, skolebehovsplan Fra: Torstein Davidsen Sendt: 24. februar 2016 20:59 Til: E-post Postmottak Emne: Høringsuttalelse skolebehovsplan 2015-2027 Hei, Vedlagt følger våre synspunkter på den delen

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK Gran kommune mars 2013 FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK NB: Høringsfrist: 15. mai 2013 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER: Denne saken har sin bakgrunn i kommunestyrets sak 59/11, som ble behandlet i møte

Detaljer

Statens vegvesen. Fv 562 Juvik Ravnanger; vurdering av alternativ tunnelløsning

Statens vegvesen. Fv 562 Juvik Ravnanger; vurdering av alternativ tunnelløsning Statens vegvesen Saksbehandler/telefon: Hege Løtveit / 55 51 64 04 Vår dato: 19.01.2016 Vår referanse: Notat Til: Fra: Kopi til: Askøy kommune, utvalg for teknikk og miljø Statens vegvesen Region vest,

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Prosjekt:Tjøme GS Lengde: 2850 m Trafikkmengde

Prosjekt:Tjøme GS Lengde: 2850 m Trafikkmengde Prosjekt:Tjøme GS Lengde: 2850 m Trafikkmengde Revidert 19.02.2015 (ÅDT): 2200 Kollektiv Sykkel Presterød, Teie, Tjøme og Hogsness Fastlandsforbindelse Bompenge Fartsgrense: 40-60 km x x Oversiktskart

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Skolehaugen, Bjørnevatn, i Sør-Varanger

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Skolehaugen, Bjørnevatn, i Sør-Varanger Dato; 15.01.2008 Revidert; Vedtatt; GENERELT. Oversikt Planbeskrivelse Reguleringsplan for Skolehaugen, Bjørnevatn, i Sør-Varanger Planområdet er ved barne og ungdomsskolen i Bjørnevatn, og ligger i en

Detaljer

Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1

Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1 Molde kommune Rådmannen Arkiv: 200724 Saksmappe: 2008/784-0 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Utbyggingsavtaler. Rekkefølgebestemmelser. Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik

Utbyggingsavtaler. Rekkefølgebestemmelser. Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik Utbyggingsavtaler Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik Innhold Forskjell rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtale Definisjon - lovhjemmel i pbl - forskrift forutsetninger avtalens

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. TILLEGGSSAK TIL BEHANDLING: 87/13: INFRASTRUKTURFOND Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. Forfall meldes

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus PK Hus Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde COWI AS Dyrmyrgata 27 3611 Kongsberg Telefon 02694 wwwcowino Notat ang adkomst til delområdene BF1 og BF2 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og eksisterende

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: :2006/510-67 Saksbehandler: :JHO Dato: 02.03.2012 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/12 Plan- og Bygningsrådet 16.03.2012 29/12

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

Kort resymé etter off. infomøte ang. reguleringsplanforslag R272: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl

Kort resymé etter off. infomøte ang. reguleringsplanforslag R272: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl Kort resymé etter off. infomøte ang. reguleringsplanforslag R272: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl Den 19/10 2015 varslet Voll Arkitekter i brev om oppstart av privat detaljreguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/883-25 Arkiv: PLN 396

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/883-25 Arkiv: PLN 396 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/883-25 Arkiv: PLN 396 396 detaljregulering for Søndre Kirkemoen - 2. gangsbehandling Forslag til vedtak:

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund SAKEN GJELDER Planforslaget omfatter område HF i gjeldende kommuneplan. Formålet i planen er fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse

Detaljer

Innsigelsesbefaring 28.01.2014 E16 Skaret - Hønefoss. Gert Myhren - planleggingsansvarlig

Innsigelsesbefaring 28.01.2014 E16 Skaret - Hønefoss. Gert Myhren - planleggingsansvarlig Innsigelsesbefaring E16 Skaret - Hønefoss Gert Myhren - planleggingsansvarlig Disposisjon Planprosessen til nå Konsekvensutredningen og Vegvesenets anbefaling Alternativene som var på høring/offentlig

Detaljer

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse Vår dato: 05.12.2013 Vår referanse: 2007/9109 Arkivnr.: 421.3 Deres referanse: Saksbehandler: Eli Kristin Nordsiden Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO Innvalgstelefon: 32 26 66 80 Kommunedelplan

Detaljer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Fremskrittspartiet FrP Lokalisering Kart Arealbruk Rådmannens vurdering 201 Gbnr 167/319, 80 Runni Gaard Seniorboliger på Eiendommen Runni Gaard. Gjeldende

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

U T B Y G G I N G S A V T A L E ****************************** Revidert 19.11.2009. Mellom. Rygge kommune, org.nr. 959 272 492 (Kommunen)

U T B Y G G I N G S A V T A L E ****************************** Revidert 19.11.2009. Mellom. Rygge kommune, org.nr. 959 272 492 (Kommunen) Forslag til U T B Y G G I N G S A V T A L E ****************************** Revidert 19.11.2009 Mellom Rygge kommune, org.nr. 959 272 492 (Kommunen) og Lars Sundt Jensen, pers nr (Utbygger) knyttet til

Detaljer

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst NOTAT Sted/Dato : Sarpsborg 12.01.12. Nr: - - Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst Detaljregulering Værn

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 Privat detaljregulering Bilsentret Finnsnes - merknadsbehandling - gnr. 46 bnr. 107, 33 mfl.... Sett inn saksutredningen

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 05.12.2016 050/16 Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Detaljeregulering - Buksnes skole - Vestvågøy kommune - 1.gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/371-32 Arkivnr.: PLAN 0533-2007-0001 Saksbehandler: Planlegger,

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/287-5 Saksbehandler: STL Dato: 27.02.2014 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Plan- og Bygningsrådet 21.03.2014 1. gangsbehandling-

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 EIDSVOLL KOMMUNE Skole- og barnehageetaten DAL SKOLE 2072 Dal Til Eidsvoll kommune v/ Cathrin R. Helgestad, Kommunal Drift Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 RAPPORTERING

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

GAMLE MOSSEVEI 9 DEL AV GNR. 27 BNR. 1 SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FOR Å DRIVE PLANTEUTSALG SESONGEN 2015

GAMLE MOSSEVEI 9 DEL AV GNR. 27 BNR. 1 SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FOR Å DRIVE PLANTEUTSALG SESONGEN 2015 Ås kommune Plan og utvikling post@as.kommune.no B-1, C-7, F-1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 481 250 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no Kto.nr. 1617.06.36183

Detaljer

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Skråfoto som viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av HRVC AS utarbeidet

Detaljer

Littebittegrann om Bærum

Littebittegrann om Bærum Landskonferanse - Vellenes fellesorganisasjon 10. mars 2012 Muligheter og begrensninger i den nye plan og bygningsloven Kjell Seberg reguleringssjef i Bærum kommune Skal si litt om: Utviklingen i Bærum

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Lauvåsen FUS Barnehage. Kommunestyret Møtedato: 26.01.2012 Saksbehandler: Geir Magne Sund

Forslag til detaljreguleringsplan for Lauvåsen FUS Barnehage. Kommunestyret Møtedato: 26.01.2012 Saksbehandler: Geir Magne Sund Forslag til detaljreguleringsplan for Lauvåsen FUS Barnehage Kommunestyret Møtedato: 26.01.2012 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 6/12 Kommunestyret 26.01.2012 16/12 Formannskapet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring.

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring. VURDERING AV UTNYTTELSE Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre Ski kommune Bakgrunn Området ble regulert til boliger på reguleringsplan for Sander Østre i 1989. Det er laget et forslag til detaljregulering

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Nore og Uvdal kommune Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast oktober 2008 Innhold: 1. Innledning. 1.1. Bakgrunn for planen. 1.2. Oppbygging av planen. 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Forlengelse av Ragnis veg inkl. detaljplanlegging, prosjektering og klargjøring av nye tomter gjennomføres i 2012. Forventet kostnad kr. 2.000.

Forlengelse av Ragnis veg inkl. detaljplanlegging, prosjektering og klargjøring av nye tomter gjennomføres i 2012. Forventet kostnad kr. 2.000. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Olav Nordsjø Tlf: 75 10 18 84 Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 12/492-1 ANDÅS BOLIGFELT - ETAPPE 2 PLANLEGGING, PROSJEKTERING OG OPPSTART AV ARBEIDER Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11

Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11 Planprogram for Bremsnes fergekai Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11 1 Innhold: side Kort om planprogram 3 Planprosessen med frister og deltagelse 3 Bakgrunn for planarbeidet

Detaljer

Viser til forslag til reguleringsplan for fylkesvei 119 Lysaker Korsbakken, datert 12. oktober 2010.

Viser til forslag til reguleringsplan for fylkesvei 119 Lysaker Korsbakken, datert 12. oktober 2010. Karianne og Eirik Bakken Høgda 7620 Skogn Skogn, 17.oktober 2010. Statens vegvesen v/marit Arnekleiv Danielsen Fv. 119 Lysaker Korsbakken Reguleringsplan gang- og sykkelveg offentlig høring Viser til forslag

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/438-25 Arkiv: 140 KOMMUNEDELPLAN E16 SKARET HØNEFOSS. VEDTAK OM OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/438-25 Arkiv: 140 KOMMUNEDELPLAN E16 SKARET HØNEFOSS. VEDTAK OM OFFENTLIG ETTERSYN SAKSFRAMLEGG Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/438-25 Arkiv: 140 KOMMUNEDELPLAN E16 SKARET HØNEFOSS. VEDTAK OM OFFENTLIG ETTERSYN Forslag til vedtak: ::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja 1. Statens

Detaljer

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/2954-18258/2014 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 29.05.2014 Saksframlegg Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Utv.saksnr

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Ekhaugen, Hesseng i Sør-Varanger

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Ekhaugen, Hesseng i Sør-Varanger Dato; 15.01.04 Revidert: 15.12.05 Vedtatt; 26.01.06 GENERELT. Oversikt Planbeskrivelse Reguleringsplan for Ekhaugen, Hesseng i Sør-Varanger Planområdet er lokalisert ved Bjørkheimkrysset/Ekhaugen på Hesseng

Detaljer

Vedlegg 4.1 til Endringsnotat detaljreguleringsplan for Hurdalssjøen økologiske landsby Boligtun 2 til 5

Vedlegg 4.1 til Endringsnotat detaljreguleringsplan for Hurdalssjøen økologiske landsby Boligtun 2 til 5 10.11.15 Oppsummering av og kommentar til høringsuttalelser ifm offentlig ettersyn av: Detaljreguleringsplan for Hurdalssjøen økologiske landsby Boligtun 2 til 5, Hurdal kommune. Dette dokumentet er et

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/908 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Just Quale Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015 Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig

Detaljer

Reguleringsplan DJUPMYRA del2

Reguleringsplan DJUPMYRA del2 25.08.2015 Beskrivelse Reguleringsplan DJUPMYRA del2 GNR 10 BNR 307 Planid: 1620201502 May I Andreassen Innholdsfortegnelse BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 Hensikt med plan... 2 Dagens status... 2 Forholdet til

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 1 Arkivsak: 08/2752 SAMLET SAKSFRAMSTILLING BEBYGGELSESPLAN FOR NORSK TIPPING - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Per Johansen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 213/08 HAMAR FORMANNSKAP 04.06.2008

Detaljer

TEAS3800 - Benterud Boligområde, Utvikling Forhåndsinformasjon vedr. oppstartmøte reguleringsplan skoletomt Benterud

TEAS3800 - Benterud Boligområde, Utvikling Forhåndsinformasjon vedr. oppstartmøte reguleringsplan skoletomt Benterud Ringerike kommune Att: Ken Ove Heiberg Postboks 123, Sentrum 3502 HØNEFOSS Hønefoss, 31. oktober 2014 TEAS3800 - Benterud Boligområde, Utvikling Forhåndsinformasjon vedr. oppstartmøte reguleringsplan skoletomt

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014.

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014. Tingvoll kommune Teknisk avdeling Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Statens Vegvesen Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref 2012/1247-36 Saksbehandle er Roar Moen

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2009/1789-78 Arkiv: Q12 Dato: 01.12.2014 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Kari Marte Haugstad Utv.saksnr Utvalg Møtedato 41/14 Fast utvalg

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE Asplan Viak AS Mars 2008 1. Innledning Asplan Viak AS har utarbeidet forslag til reguleringsplan med tilhørende planmateriale for utvidelse av eksisterende

Detaljer

Konsekvens for bebyggelse og bomiljø Veglinjen er noe justert i forhold til kommunedelplanen for å tilpasse den bedre til byplan og bebyggelsen.

Konsekvens for bebyggelse og bomiljø Veglinjen er noe justert i forhold til kommunedelplanen for å tilpasse den bedre til byplan og bebyggelsen. INFORMASJON OM PROSJEKT RINGGATAS FORLENGELSE Forlengelsen av Ringgata vil gi en sammenhengende ringveg i ytterkant av sentrumsbebyggelsen. Forlengelsen betyr ny veg fra Vangsvegen ved CC til Stangevegen

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer