Kolbjørn Kværum, Ringerike. 27/06 og 28/06. Svein Aannestad, Ringerike Hilde Brørby Fivelsdal; Jevnaker. Knut Sønju, Jevnaker Per Berger, Hole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kolbjørn Kværum, Ringerike. 27/06 og 28/06. Svein Aannestad, Ringerike Hilde Brørby Fivelsdal; Jevnaker. Knut Sønju, Jevnaker Per Berger, Hole"

Transkript

1 REGIONRÅDET for Ringeriksregionen Referat fra møte i Regionrådet 06. april 2006, kl 9.00 Kolbjørn Kværum, Ringerike Per Stamnes, Ringerike Møtedeltager Merknad Forfall Ikke møtt Svein Aannestad, Ringerike Hilde Brørby Fivelsdal; Jevnaker Knut Sønju, Jevnaker Per Berger, Hole Roar Hammerstad, Hole Gerd Johnsen, Buskerud f.k. Geir Dyrnæs, Buskerud f.k. Deltok under sak 27/06 og 28/06 Helle Haas Sæta(vararepr. Hole kommune) For F.H.Nilssen Ivar Reinton (vararepr. BFK) For J.Rytman Dessuten møtte: Repr. fra BFK s informasjonstjeneste Per Ole Rønning, Jevnaker Fred Harald Nilssen, Hole Jørund Rytman, Buskerud f.k. Bjørn Mæhlum, Oppland f.k. Følgende saksliste ble vedtatt, med ønske om at sakene 27/06 og 28/06 ble behandlet først: 1. Referater og orienteringer a. (Sak 24/06) Referat fra møte i Samarbeidsrådet b. (Sak 25/06) Møte- og dokument-offentlighet knyttet til Regionrådets møter c. (Sak 26/06) Planer for Motorsportsenter på Eggemoen - statusinformasjon 2. OR-saker a. (Sak 27/06) Gjennomgang av nye søknader og rådmennenes forslag til prioriteringer 3. Partnerskap-saker, OFK, BFK og BTV a. (Sak 28/06) Gjennomgang av nye søknader og rådmennenes forslag til prioriteringer b. (Sak 29/06) Presentasjon av utredninger vedr. framtidig videregående skolestruktur i Ringeriksregionen (jmfr. referat fra møte03.03.d.å., sak 23/06). 4. Vestregionen / Oslo-alliansen a. 5. Øvrige saker relatert til Regionrådets vedtekter eller initiert av Fylkesmannen a. (Sak 30/06) Sekretariatfunksjonen i Regionrådet (utsatt sak fra møte d.å.). 6. Eventuelt a. (Sak 31/06) F.o.m. dette møtet har vi gått over til å bruke betegnelsen Regionrådet for Ringeriksregionen, i og med dette nå er vedtatt i alle tre kommunestyrene. Følgende ble protokollert:

2 ... Sak 24/2006: Referat fra møte i Samarbeidsrådet d.å. Det ble ikke fremmet merknader til det utsendte referatet. Referatet godkjennes.... Sak 25/2006: Møte- og dokument-offentlighet knyttet til Regionrådets møter Spørsmålet er kommet opp på bakgrunn av en henvendelse ordføreren har hatt fra lokalavisen Ringerikes Blad. Ordfører og sekretær foreslo overfor Regionrådet å legge Kommunelovens 31 til grunn. Dette innebærer at møtene i hovedsak skal gå for åpne dører, bortsett fra der lovbestemt taushetsplikt eller at Regionrådet ut fra særskilt begrunnelse vedtar å lukke møtet. M.h.t. dokument-offentlighet legges Offentlighetslovens bestemmelser til grunn. Praktiseringen av ovennevnte prinsipper innebærer at pressen tilsendes møteinnkalling og referat fra Regionrådets møter. Regionrådet slutter seg til ordfører og sekretærs vurdering.... Sak 26/2006: Planer for Motorsport-senter på Eggemoen - statusinformasjon Ordfører Kværum orienterte om status i saken etter at kulturministeren ikke prioriterte anlegget på Eggemoen. Ringerike kommune i nært samarbeid med Norges Motorsportforbund arbeider videre med saken med sikte på å realisere et motorsportsanlegg på Eggemoen allikevel, men basert på en finansieringsløsning der både det offentlige og private deltar. I h.h.t. den avtalen som Ringerike kommune har inngått med Skifte Eiendom om kjøp av eiendommen, er det viktig å få en endelig avklaring på finansieringen i løpet av de neste 2 månedene. Det er sendt brev til alle kommunene i Vestregionen om bistand til medfinansiering. Buskerud Fylkeskommune anmodes om å ta saken opp til behandling i samband med fylkestingets møte i april d.å.. Det ble av ordfører i Jevnaker stilt spørsmål om hvordan en tenker seg framtidig struktur vedr. eiendoms- og drifts-ansvar, og hva det vil innebære for den enkelte kommune å bli med på medfinansieringen. Dette er p.t. noe manglende avklart, det ble derfor anmodet om at representant fra Ringerike kommune deltar med orienteringer og svarer på spørsmål når saken eventuelt skal opp til behandling i Jevnaker og Hole kommuner Vedlagt referatet følger den felles saksutredning som er utarbeidet med sikte på behandling i alle kommunene i Vestregionen-samarbeidet. Informasjonen tas til orientering.buskerud Fylkeskommune anmodes spesielt om å avklare sin deltagelse i samband med fylkestingets møte i april d.å.

3 Sak 27/2006: Søknader om OR-midler Regionrådet ble informert om at gjenstående ramme fra tidligere års bevilgninger er på ca. 1,8 mill. kr. informasjon. I tillegg ble det informert om at en del av kommunene som er rammet av forsvarsnedlegginger vil få forlenget tilskuddsperioden for omstillingsmidler med 3 år, t.o.m For Buskerud fylkeskommune vil dette tilsi at det til fordeling på Ål, Kongsberg og Ringeriksregionen vil bli en økt ramme på kr 4,5 mill. for hver av årene 2006, 2007 og Det er forventninger til at Ringeriksregionen vil motta minimum 2 2,5 mill. pr. år i denne 3-års-perioden. Basis for søknadsvurderingene har vært : Rammebetingelser Fylkesplanen Fylkesplanens handlingsprogram Satsingsområder i h.h.t. partnerskapsavtale for 2006 Økonomi OR-midler (resterende og nye) Økonomi Regionutviklingsmidler/partnerskapsmidler (resterende og nye) Økonomi Satsingsmidler BTV og reiseliv Søknadsvurderingene Prosjekter/tilskudd vedtatt i 2005 og tidligere som videreføres OR Prosjekter/tilskudd vedtatt i 2005 og tidligere som videreføres regionalutviklingsmidler/partnerskapsavtaler/gjennomføringsavtaler Nye søknader OR 2006 Nye søknader regionutviklingsmidler/partnerskapsavtaler 2006 nye gjennomføringsavtaler Søknader som videresendes BTV eller fylkeskommunen med sikte på særskilte satsingsmidler ut over rammene for OR / partnerskap. Andre temaer: Jevnaker kommune og partnerskapsmidler i Buskerud Policy-diskusjon formål, egenfinansieringsgrad, etc. Fylkesplanen peker klart på følgende vektlegginger: Næringsutvikling Innovasjon Kompetanse Stedsutvikling Arealbruk Transport Kultur For Ringeriksregionen spesielt peker fylkesplanens handlingsprogram på følgende satsinger: KOMMUNIKASJONER o E16 Sandvika Hønefoss o RV 35/Ring 4, inkl. Hønefoss by o Bredbånd o Kollektivtrafikk, både lokalt og mellom Hønefoss og Oslo

4 KOMPETANSE/UTDANNING o Ny kompetanse i samarbeid med næringslivet o Omstillingsprosjektet for Ringeriksregionen o Høgskolen i Buskerud som ressurs i regional utvikling o Vidreregående skoletilbud fagtilbud, kapasitet og bygninger samspill. o Samarbeid om utvikling av skoletilbud/linjevalg i innpendling/utpendling av elever REGIONALE MIDLER o Tettstedsutvikling o Kultur o Næringsretta tiltak innen aktuelle områder som: Geomatikk, innovasjon, reiseliv, bioenergi, landbruk samt profilering av regionen. I de partnerskapsavtalene som nå er til behandling i de tre kommunene er følgende satsingsområder lagt til grunn for 2006 og framover: 1. Stedsutvikling/arealbruk 2. Kompetanse/næringsutvikling 3. Reiseliv/profilering Generelt vil Regionrådet beklage at det ikke så langt er framkommet søknad om et større prosjekt som bidrar til å gi Ringeriksregionen et betydelig løft, og ber i den sammenheng rådmennene i samarbeid med RNF og andre aktører for næringslivet og kompetansemiljøet i regionen å konsentrere videre innsats om å utvikle et betydelig prosjekt knyttet til profilering. Tilskudd til virksomheter som kan føre til konkurransevridninger må forsøkes unngått. Det er viktig å prioritere søknader som kan bidra til ny kompetanse i regionen, spesielt prosjekter i samarbeid med HiBu. I tillegg skal profilering, idrett og kultur vektes høyt når det gjelder nye søknader. Regionrådet vil for øvrig gi en sterk anmodning til Oppland fylkeskommune (OFK) og Buskerud fylkeskommune (BFK) om å avklare premissene for regionutviklingsmidler til prosjekter der Jevnaker kommune inngår. Fra Ringerike og Hole kommuner er det ingen innvendinger til at Jevnaker kommune kan motta regionutviklingsmidler fra Buskerud til prosjekter som Regionrådet er enige om å støtte. Regionrådet godkjenner følgende nye prosjekter med tilskudd av omstillingsmidlene til Ringeriksregionen (OR-midlene) innenfor en utgiftsramme på totalt kr ,-: Søker Hønefoss Næringshage v/even Westby S- Prosjektnavn nr 01 Utvikling av Hønefoss Næringshage Søknadssum Egenandel Kommentar Kr ,-? Følge opp igangsatte aktiviteter Bidra til utvikling av samarbeid Støtte søknad SIVAprosjekt Regionrådets vedtak Søknaden innvilges med bruk av kr ,- av OR-midlene.

5 02 Regional innovasjon HiBu Hønefoss HiBu Hønefoss v/ Kristin Barstad Kr ,- Kr ,- 5 delprosjekter/aktiviteter: 1. Markedsanalyse geografisk informasjon 2. Innovasjonsforum 3. Kurs i innovasjon og kommersialisering 4. Etablering av CoE i reiselivsutvikling 5. Planlegge etablering av DRIV Kunnskapspark i Hønefoss Delprosjektene 1 og 4 innvilges ved bruk av kr ,- av OR-midlene. Det kreves en mer detaljert prosjektplan som godkjennes av rådmennene samt at egenfinansiering på ca. kr ,- opprettholdes. Regionrådet er innstilt på å komme tilbake til delprosjektene 2, 3 og 5 når detaljert prosjektplan er utarbeidet og forankringen i næringslivet kan dokumenteres. BFKs representant Ivar Reinton ga uttrykk for uenighet i forbindelse med prioriteringen av delprosjekt Scenario Ringeriksregionen 2020 RNF v/jan Erik Gjerdebakken Kr ,-? Utarbeide 3 scenarier for hvordan hvordan næringslivet og Ringeriks-samfunnet vil se ut i Retter seg mot alle næringer. Søknaden innvilges ved bruk av kr ,- av OR-midlene. Det forutsettes framlagt en mer detaljert prosjektplan samt dokumentasjon for bred medvirkning i næringslivet i regionen. 04 Ringerike Reiseliv - pilotprosjekt 07 Buskerud Utmark- og Areal-plan DA RNF v/jan Erik Gjerdebakken BUA v/ Ragnar Braata og Tom Hammerstad 08 Mellerud AS Mellerud AS v/ Dag C. Weberg Kr ,- Kr ,- Samarbeidsprosjekt med Hadeland Reiseliv og speilbilde av dette Mål: Øke turisttilfanget i regionen, målt gjennom: Flere besøkende og flere forespørsler Hotellenes omsetning Varehandelens omsetning Restaurantbransj ens omsetning Besøk ved regionens kulturinstitusjone r Kr ,-? Bistand i forbindelse med oppbygging av nytt firma på HeM som skal arbeide med oppdatering/registrering av kulturminner, planlegge hyttefelt, oppmåling ved bruk av GPS, naturguiding, m.v.?? Etableringsstøtte i forbindelse med oppstarting av virksomhet i HeM næringspark Prosjektet avslås i denne omgang. Begrunnelsen for dette er at en først ønsker å komme i gang med reiselivsutviklingsprosjekt v/ HiBu som bl.a. vil gi anvisning om riktige satsingsgrep framover innen reiselivsutvikling med kompetanse som basis. Søknaden avslås ut fra at den ikke tilfredsstiller kravet til stor nok regional interesse. Søknaden oversendes Hole kommune for vurdering der. Repr. Stamnes fratrådte under behandling av denne søknaden. Søknaden avslås ut fra at den ikke tilfredsstiller kravet til stor nok regional interesse. Søknaden oversendes Hole kommune for vurdering der.

6 09 Guidekurs FU og Lønnsomt Kreativt DA v/ Ivar Blystad Kr ,- Kr ,- 150 timers kurs. Målgruppe: Enkeltpersoner som ønsker å være tilknyttet LKs RingeriksGuider som freelancere. Frontlinjepersonell på hoteller, i kommuner, guider v/ etablerte virksomheter, m.fl. Søknaden avslås i denne omgang. Begrunnelsen for dette er at en først ønsker å komme i gang med reiselivsutviklingsprosjekt v/ HiBu som bl.a. vil gi anvisning om riktige satsings-grep framover innen reiselivsutvikling med kompetanse som basis. 12 Tilleggserverv tomtegrunn, arkitektkonkur ranse Veien kulturminnepark AS v/ Kristin Tronrud Kr ,-? Det søkes om kr ,- til tilleggsareal og kr ,- til arkitektkonkurranse Søknaden avslås, da den ikke anses å komme innenfor rammen av tilskuddsforutsetningene. 16 Business Angels Network Innovasjon Ringerike og Hadeland v/brorson 17 Flerbruk RISØ Div. organisasjoner (jaktlag og skytterlag) Kr ,-? Svar på søknaden er etterlyst. Saken ble utsatt p.g.a. MVAproblematikken i 2005 Kr ,-? Prosjektet er videreføring av tidligere prosjekt og skal visualisere hvordan RISØ kan utvikles til et topp moderne skytesenter. Prospektet skal lages nå vil skje i et samarbeid med ulike organisasjoner med samlet medlemstall på ca Søknaden avslås. Søknaden innvilges med bruk av kr ,- fra OR-midlene. Sak 28/2006: Søknader om partnerskapsmidler Det vises til generelle saksvurderinger under sak 27/2006, siden det i forberedelsen er gjort en samlet vurdering av søknader om OR- midler og regionutviklingsmidler/partnerskapsmidler. Regionrådet godkjenner følgende nye prosjekter med bruk av regionutviklingsmidler/partnerskapsmidler innen en samlet økonomisk ramme på kr ,- : Søker RNF v/jan Erik Gjerdebakken S- Prosjektnavn nr 05 Turistinformasjon for Ringeriksregionen 2006 Søknadssum Egenandel Kommentar Kr ,- Kr ,- Konkrete aktiviteter for gjennomføres førstkommende sommer basert på: Hovedinfo på Hotell Ringerike 10 satellitt-infopunkter Mobil turistinfo gjennom merket bil Regionrådets vedtak Søknaden godkjennes under forutsetning av dokumentert forankring i reiselivsnæringa og plassering på mer nøytralt sted. Aktiviteten finansieres på følgende måte: Kr ,- i partnerskapsmidler Kr ,- fra Ringerike kommune Kr fra Hole kommune Kr ,- i egenfinansiering

7 06 Askeladden Reiser og Transport AS Askeladden v/ Rolf Lie Kr ,-? Markedsføring av flybussen. Ønsker å satse videre til tross for kr ,- i underskudd i 2005 Søknaden innvilges delvis med en markedsstøtte for 2006 på kr ,-. Det gis samtidig uttrykk for at dette er siste året regionen gir tilskudd på dette grunnlaget, før saken eventuelt framlegges for BTV Samferdsel med ønske om å vurdere faste årlige transport-subsidier. Finansiering av markedstilskuddet for 2006 skjer på følgende måte: Kr ,- i partnerskapsmidler Kr ,- fra Ringerike kommune Kr ,- fra Hole kommune 10 RES (Ringerike Etablerer- Senter) RES v/ Lindberg og Gjerdebakken BFK kr RK kr HK kr JK kr Innovasjon Norge kr Det foreligger allerede positive vedtak i Buskerud fylkeskommune, Innovasjon Norge og Hole kommune. Saken behandles som egen sak i fylkeskommunen, Innovasjon Norge og i kommunene og tas ut av denne søknadssammenhengen. 11 Kulturprosjekt - Vestregionen 13 Kommunedelplan om kultur-minner og miljøer i Hole kommune 14 Fast sekretariat for Ringeriksregio nen i en 3-årig prøveperiode Vestregionen v/ Hans Hagene og Thea Breivik BFK v/ Geir Dyrnæs Regionrådet for Ringeriksregionen Kr ,-? Søker om kr ,- fra de ulike subregioner i Vestregionen. For Ringeriksregionen søkes det samlet om kr ,- som andel av Vestregionens utgifter samt kr ,- fra BFK Prosjektområder: Vann Kunst Eventyr og fortelling Kr ,- Kr ,- Samarbeidsprosjekt mellom Hole kommune og Buskerud fylkeskommune. Oppfølging til tilsvarende planarbeid i Hurum Søknaden innvilges. Finansieringen foretas slik: Kr ,- i partnerskapsmidler Kr 9.000,- fra Ringerike kommune Kr 5.000,- fra Jevnaker kommune Kr 5.000,- fra Hole kommune Søknaden innvilges. Finansieringen foretas slik: Kr ,- i partnerskapsmidler Kr ,- fra Hole kommune og eventuelle andre samarbeidspartnere. kommune?? Saken utsettes og tas opp på neste møte i Regionrådet i samband med en nærmere utredning av konkret skisse til framtidig sekretariatsordning for Regionrådet. 15 Midt-fylket teaterverksted - utviklingsprosj ekt Midtfylket teaterverksted Kr ,- Kr ,- fra R.K og kr ,- fra H.K. Manglende vedtak/utbetaling i Vedtatt i Samarbeidsrådet men ikke behandlet i fylkesutvalget. Kun R.K. har betalt sin andel på kr ,-. BFK og Hole kommune oppfordres til å fatte vedtak og utbetale sine tilskudd i tråd med tidligere behandling i Samarbeidsrådet i Følgende finansiering mangler: Kr ,- i partnerskapsmidler Kr ,- fra Hole kommune

8 Sak 29/2006: Presentasjon av utredninger vedr. framtidig videregående skolestruktur i Ringeriksregionen Ringerikes rådmann, som medlem av oppnevnt utredningsutvalg, ga en oppdatert informasjon i saken. Utvalget har valgt å samle seg om ett felles skoleanlegg i Hønefoss sentrum, tilknyttet Ringerike videregående skole. Dette anlegget vil få ca. 75 klasser med samlet ca elever. Det tas sikte på en samarbeidsavtale vedr. utnyttelse av idrettshall, m.v. i Hønefoss Idrettspark samt få til kombinasjonsbruk av kultur-saler/-rom med annen virksomhet/prosjekter i byen. Intensjonsavtale mellom Buskerud fylkeskommune og Ringerike kommune med bl.a. overtagelse av skoleanlegg, er behandlet i Ringerike formannskap med positiv innstilling. Endelig behandling av ovennevnte konsept vil finne sted i Buskerud fylkesting i juni Informasjonen tas til orientering Sak 30/2006: Sekretariatsfunksjonen i Regionrådet (utsatt sak) I samsvar med vedtak fra Samarbeidsrådets møte d.å. ble sekretæren bedt om å utrede mulige skisser til løsning for et framtidig sekretariat for Regionrådet. I ordførernes evalueringsrapport for Samarbeidsrådet er det lagt opp til at sak vedr sekretariatsløsning skal avklares i løpet av våren Fra fylkeskommunens side er det gitt sterke ytringer for å få etablert en bedre sekretariatsordning for Regionrådet for Ringeriksregionen, og de har gitt uttrykk for å ville være med i en delfinansieringsløsning gjennom en prøveperiode på ca.3 år. Til Regionrådets orientering, er tidligere informasjon gitt av Geir Dyrnæs om at han kan få benytte mer tid mot Ringeriksregionen nå reversert som følge av vedtak i Administrasjonsutvalget i fylkeskommunen. Dette gir ennå større grunn til å hevde at sekretariatsordningen må styrkes. Sekretærens foreløpige skisse til mulige løsninger ble drøftet. I denne skissen lå følgende innhold: Arbeidsoppgaver tenk lagt til sekretariatet? Dette er et vesentlig spørsmål for å avklare dimensjoneringen gjennom bemanningsstørrelse. Følgende oppgaver kan være aktuelle å legge til sekretariatet: a. Møteinnkalling- og møtereferat-skriving samt det som er nødvendig med bestillinger av lokaler, foredragsholdere, avtale befaringer m.v. For denne passive sekretærtjeneste, vil en kunne greie seg med ca. 20% bemanningsressurs. b. Oppgaver som under pkt. a. I tillegg koordinere Regionrådets virksomhet. Slik funksjonen her beskrives ligner den kanskje mye på regionkoordinator-stillingen på Hadeland. Her kreves det av stillingsinnehaveren mer aktivt arbeid med planer/strategier og planprosesser(samordne fylkesplanarbeid, delplaner og kommuneplaner med fokus på regionen), utvikle

9 strategier og initiere prosjekter samt delta i møter og fora som er viktige i nettverk-sammenheng, for eksempel mot Vestregionen, fylkeskommunene, næringsorganisasjoner, Innovasjon Norge, SIVA, samferdselsmyndigheter, m.m. Arbeidet må skje i nært samarbeid med den til enhver tid sittende leder av Regionrådet og i h.h.t. Regionrådets prioriteringer. Jeg kan vanskelig skjønne at en slik jobb som beskrevet her kan løses under en ressurs på minimum 60 80% stilling. c. Nærmere definerte prosjektoppgaver. Ikke bare koordinere, men gå mer aktivt inn som prosjektansvarlig eller prosjektleder på vegne av Regionrådet som prosjekteier. Også her forutsettes det at oppgaver beskrevet under pkt. a og b skal utføres i tillegg. Stillingsstørrelse her er minimum 100% stilling, litt avhengig hvordan en velger å organisere prosjektene med egne prosjektledere. Med prosjektfinansiering eksternt, kan en her ha prosjektledere ansatt i engasjementstillinger på en fleksibel og målrettet måte innenfor de finansielle rammer som skapes i det enkelte prosjekt. Det neste hovedspørsmålet er tilsettingsform. Følgende tilsettingsformer kan være aktuelle: a. Fast tilsetting ekstern utlysning b. Engasjement ekstern utlysning c. Fast stilling eller engasjement intern utlysning d. Bruk av ekstern konsulent e. Frikjøp av medarbeider i Ringerike, Jevnaker eller Hole f. Ulike former for avtalebaserte løsninger Andre temaer som bør drøftes er: a. Kontorplassering / hensiktsmessig samlokalisering b. Profilering - egen web-side, skrivepapir, m.m. c. Lønnsnivå? d. Arbeidsgiveransvar e. Kostnadsdekking/kostnadsfordeling lønn/sosiale utgifter og andre driftsutgifter Følgende forslag, framlagt av ordfører Per Berger, legges til grunn for en videre utredning av saken: 1. Det opprettes en 60 % stilling som sekretær for Regionrådet i Ringeriksregionen. 2. Stillingen finansieres med 50 % fra Fylkeskommunen og 50 % av de deltagende kommunene (30 % fra Ringerike, 10 % fra Jevnaker og 10 % fra Hole). 3. Stillingen er et engasjement over 3 år og utlyses internt i de tre kommunene. 4. Oppgaver som gjengitt under pkt. a og b. 5. Kontorplassering i Ringerike kommune (alternativt i den kommunen den interne søkeren er tilknyttet). Rådmennene bes arbeide videre med konkretisering av saken, herunder: Arbeidsoppgaver/funksjon Budsjett, herunder finansiering og kostnadsfordeling Lønn/arbeidsgiveransvar Lokalisering Andre relevante forhold Roar Hammerstad

10 sekretær

Referat fra møte i Regionrådet 5. oktober 2006, kl. 09.00 i Hole herredshus

Referat fra møte i Regionrådet 5. oktober 2006, kl. 09.00 i Hole herredshus REGIONRÅDET for Ringeriksregionen Referat fra møte i Regionrådet 5. oktober 2006, kl. 09.00 i Hole herredshus Møtedeltager Merknad Forfall Ikke møtt Kolbjørn Kværum, Ringerike Per Stamnes, Ringerike Svein

Detaljer

Referat fra møte i Regionrådet 6. desember 2006, kl. 11.00 i Hole herredshus

Referat fra møte i Regionrådet 6. desember 2006, kl. 11.00 i Hole herredshus REGIONRÅDET for Ringeriksregionen Referat fra møte i Regionrådet 6. desember 2006, kl. 11.00 i Hole herredshus Møtedeltager Merknad Forfall Ikke møtt Kolbjørn Kværum, Ringerike Per Stamnes, Ringerike Svein

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsrådet i Hole herredshus 02.02.2006

Referat fra møte i Samarbeidsrådet i Hole herredshus 02.02.2006 SAMARBEIDSRÅDET for Ringeriksregionen Referat fra møte i Samarbeidsrådet i Hole herredshus 02.02.2006 Møtedeltager Merknad Forfall Ikke møtt Kolbjørn Kværum, Ringerike Per Stamnes, Ringerike Svein Aannestad,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet. Dato: 14.02.2014 kl. 9:00-14. Jevnaker Samfunnshus

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet. Dato: 14.02.2014 kl. 9:00-14. Jevnaker Samfunnshus MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: 14.02.2014 kl. 9:00-14 Sted: Forfall: Møtende varamedlemmer: Jevnaker Samfunnshus Rune Meier, Gran kommune Hege Bogfjellmo, Lunner kommune Ivar Odnes, OFK Mari Kvale Svenbalrud

Detaljer

Leif Ranch Kornum, Jevnaker kommune for Fank Morten Nerby

Leif Ranch Kornum, Jevnaker kommune for Fank Morten Nerby MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: 21.09.2012 kl 1000 1430 Sted: Lunner rådhus Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Leif Ranch Kornum, Jevnaker kommune for Fank Morten Nerby Frank Morten

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Ringerikes Blads møterom i Sentrumskvartalet, Hønefoss Bru. Tid: Onsdag 8. april 215 kl. 9. 12.3. Innkalte møtedeltakere Forfall Merknad/evt.

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet for Hadeland. Dato: 15.3. 2013 Tid: 9.00 11.40

Møteprotokoll. Regionrådet for Hadeland. Dato: 15.3. 2013 Tid: 9.00 11.40 Møteprotokoll Regionrådet for Hadeland Dato: 15.3. 2013 Tid: 9.00 11.40 Sted: Forfall: Gran rådhus Hilde Brørby Fivelsdal, Jevnaker kommune Hege Bogfjellmo, Lunner kommune Anders Larmerud, Lunner kommune

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Hole herredshus Tid: Tirsdag 18. september kl. 09.00 12.30 Møtedeltakere Forfall Merknad/evt. vara Kjell B Hansen, ordfører Ringerike Wenche Grinderud,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET EKSTRAORDINÆRT MØTE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: 13.00 Forfall meldes til sekretariatet, tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Høgskolen i Buskerud, Hønefoss Tid: Onsdag 29. mai kl. 09.00 13.15 Møtedeltagere Tilstede Merknad/evt. vara Kjell B. Hansen, ordfører Ringerike

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsrådet på General Hotell 03.03.2006

Referat fra møte i Samarbeidsrådet på General Hotell 03.03.2006 SAMARBEIDSRÅDET for Ringeriksregionen Referat fra møte i Samarbeidsrådet på General Hotell 03.03.2006 Møtedeltager Merknad Forfall Ikke møtt Kolbjørn Kværum, Ringerike Per Stamnes, Ringerike Svein Aannestad,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Jevnaker samfunnshus, Formannskapssalen Tid: Onsdag 30. mai kl. 09.00 13.30 Møtedeltagere Til stede Vara Kjell B Hansen, ordfører Ringerike Wenche

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND

MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND MØTEDATO: 24.11.2006 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 39 44/06 DOKUMENT UTDELT I MØTET:

Detaljer

Rådgiver Terezia Lestinska, Oppland f.kommune til sak 45/12 Rådgiver Christen Næss, Oppland f.kommune til sak 45/12

Rådgiver Terezia Lestinska, Oppland f.kommune til sak 45/12 Rådgiver Christen Næss, Oppland f.kommune til sak 45/12 Møteprotokoll Regionrådet for Hadeland Dato: 7.12. 2012 Tid: 10.00 13.40 Sted: Forfall: Lunner rådhus Hilde Brødby Fivelsdal, Jevnaker kommune Hege Bogfjellmo, Lunner kommune Møtte ikke: Møtende vararepresentanter:

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET

REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET Tid: Onsdag 30.11. 2011, kl. 16.00 20.30 Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker. Møtedeltakere: Offisielle medlemmer av Ringerikstinget er formannskapene i Ringerike, Hole

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND Sanner Hotell 11.3.2014 SAKENE 6/14-7/14 Arkivsak-dok. 11/01323-5 Saksbehandler Vibeke Buraas Dyrnes Saksgang Regionrådet Møtedato Friluftsteateret Bronsebukkene

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET. Møtested: Sundvolden Hotel Tid: Onsdag 26. november 2014, kl. 16.00 19.30 med etterfølgende middag

REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET. Møtested: Sundvolden Hotel Tid: Onsdag 26. november 2014, kl. 16.00 19.30 med etterfølgende middag REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET Møtested: Sundvolden Hotel Tid: Onsdag 26. november 2014, kl. 16.00 19.30 med etterfølgende middag Offisielle medlemmer av dette tinget er formannskapene i Ringerike,

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0014/07 DESENTRALISERT UTDANNING - PARTNERSKAPSMIDLER /07 BARN OG UNGE PÅ HADELAND VELGER POSITIV LIVSSTIL

PROTOKOLL SAKSLISTE 0014/07 DESENTRALISERT UTDANNING - PARTNERSKAPSMIDLER /07 BARN OG UNGE PÅ HADELAND VELGER POSITIV LIVSSTIL PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtedato: 22.06.2007 Tid: kl.10:00 Forfall: Kari Marie Engnæs, Gran, Anne Lise Bleie, Gran, Diann Wallin, Oppland Fylkeskommune Varamedlemmer: Hans Bjørge, Gran,

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 01/13

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 01/13 RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 01/13 Organ: Samarbeid-LHR 2012-2015 Møtested: Hurum rådhus (Sætre) Møtedato: 18.02.2013 Tid: 09:00 SAKSLISTE Møtesakstype/nr. Saksnr. Tittel Orientering om Buskerud fylkeskommunes

Detaljer

Årsmelding Rådet for Ringeriksregionen

Årsmelding Rådet for Ringeriksregionen Årsmelding 2015 Rådet for Ringeriksregionen Ringerikstinget Ringerikstinget som er regionsamarbeidets øverste organ, avholdt to møter i 2015 i samsvar med vedtektene, og har behandlet formelle årsmøtesaker

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN. Møtedeltagere Til stede Forfall Kjell B Hansen, ordfører Ringerike

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN. Møtedeltagere Til stede Forfall Kjell B Hansen, ordfører Ringerike REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Menova AS, Hensmoveien 19, Hønefoss Tid: Fredag 23. mars kl. 09.00 13.50 Møtedeltagere Til stede Forfall Kjell B Hansen, ordfører Ringerike Wenche

Detaljer

OMSTILLINGSPROSJEKTET FOR RINGERIKSREGIONEN

OMSTILLINGSPROSJEKTET FOR RINGERIKSREGIONEN OMSTILLINGSPROSJEKTET FOR RINGERIKSREGIONEN Statusrapport pr. 31.12.05 til Regionrådet for Ringeriksregionen Framlagt i Regionrådets møte 03.03.06 Av rådmann Roar Hammerstad Omstillingsprosjektet OR-prosjektet

Detaljer

Ida Rasmussen, Jevnaker kommune for Frank Morten Nerby Mari Kvale Svenbalrud, Lunner kommune for Hege Bogfjellmo

Ida Rasmussen, Jevnaker kommune for Frank Morten Nerby Mari Kvale Svenbalrud, Lunner kommune for Hege Bogfjellmo MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: 16.03.2012 kl. 10:00-14.15 Sted: Lunner rådhus Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Ida Rasmussen, Jevnaker kommune for Frank Morten Nerby Mari Kvale Svenbalrud,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: AKA, Hvervenmoen. Tid: Onsdag 19. februar 2014 kl. 09.00 12.40. Innkalte møtedeltakere Til stede Merknad/evt. vara Kjell B. Hansen, ordfører Ringerike

Detaljer

Utvalg: Hadeland. Lunner rådhus. Sted: Forfall: Hilde. n, Gran kommune. Møteledelse: Saksliste

Utvalg: Hadeland. Lunner rådhus. Sted: Forfall: Hilde. n, Gran kommune. Møteledelse: Saksliste Protokoll Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtedato: 27.01. 2012 Tid: 10.00 14.45 Sted: Forfall: Lunner rådhus Anders Larmerud, Lunner kommune Hilde Brørby Fivelsdal, Jevnaker kommune Frank Morten Nerby,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 28. FEBRUAR

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 28. FEBRUAR REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 28. FEBRUAR Dato: 07.03.2014 Sted: Frogn rådhus, Fraunar Tid: Kl. 0900-1330 Til stede: Thore Vestby, ordfører Frogn kommune Tonje Anderson Olsen, ordfører Enebakk kommune

Detaljer

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 01.02.2010 Tidspunkt: 13:00 Agenda til informasjon/drøfting: MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV

Detaljer

Forslag til nytt reglement legges fram til behandling på regionrådets møte

Forslag til nytt reglement legges fram til behandling på regionrådets møte Arkivsaksnr.: 06/2221-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume REGIONRÅDET FOR HADELAND - REGLEMENT. Hjemmel: Forslag til vedtak: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.10.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 125/08 Til saknr.: 132/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Innkalling til møte i Rådmannsgruppen 25. september 2014

Innkalling til møte i Rådmannsgruppen 25. september 2014 INNKALLING Innkalling til møte i Rådmannsgruppen 25. september 2014 Tid: Torsdag 25.09.2014 kl. 09.00 11.00 Sted: Dagsorden: Saker til behandling: Asker rådhus Godkjenning av innkalling og dagsorden Ordinære

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Oppland fylkeskommune. Dato: 8.4.2015 kl. 9:00-13:30 Møterom Valdres Oppland fylkeskommune Arkivsak: 201201781

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Oppland fylkeskommune. Dato: 8.4.2015 kl. 9:00-13:30 Møterom Valdres Oppland fylkeskommune Arkivsak: 201201781 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Oppland fylkeskommune Dato: 8.4.2015 kl. 9:00-13:30 Sted: Møterom Valdres Oppland fylkeskommune Arkivsak: 201201781 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Harald

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Audun Mjøs

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Audun Mjøs SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/3670 026 Audun Mjøs REGIONALT NÆRINGSFOND 2012 RÅDMANNENS FORSLAG: Regionrådet vedtar følgende bruk av regionalt næringsfond: Krødsherad kommune

Detaljer

Fylkesmann Kristin Hille Valla Prosjektleder Edvin Straume til sak 17/14 Direktør i Osloregionen Øyvind Såtvedt til sak 17/14

Fylkesmann Kristin Hille Valla Prosjektleder Edvin Straume til sak 17/14 Direktør i Osloregionen Øyvind Såtvedt til sak 17/14 MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: 20.06.2014 kl. 9:00-14 Sted: Jevnaker Samfunnshus Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Ellers møtte: Media: Møteledelse: Knut Lehre - Gran kommune

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Jevnaker samfunnshus Tid: Onsdag 20. februar kl. 09.00 13.00 Godkjent i Rådets møte 03.04.13 Møtedeltagere Til stede Merknad/evt. vara Kjell B Hansen,

Detaljer

RINGERIKSVIRKNINGER. REGIONALT OMSTILLINGSPROGRAM, tema prosjektorganisering. Kongens utsikt, Hole kommune

RINGERIKSVIRKNINGER. REGIONALT OMSTILLINGSPROGRAM, tema prosjektorganisering. Kongens utsikt, Hole kommune RINGERIKSVIRKNINGER REGIONALT OMSTILLINGSPROGRAM, tema prosjektorganisering Kongens utsikt, Hole kommune Kjell B. Hansen januar februar 2014 OMSTILLINGSPROGRAM - Ringeriksregionen - prosjektorganisasjon

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Arkivsaksnr.: 13/1424-2 Arkivnr.: 223 C30 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Hole Herredshus. Tid: Onsdag 28. mai 2014 kl. 09.00 12.30. Innkalte møtedeltakere Til stede Vararepresentant Kjell B. Hansen, ordfører Ringerike

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011

JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011 JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011 Vedtatt i kreativt utvalg 6.mars 2012 1 1 JEVNAKER 2020 Styret i Jevnaker Næringsdrivende og Jevnaker kommunestyre vedtok i desember 2010 å etablere samarbeidsprosjektet Jevnaker

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Gerd A. Myklebust Wang, Erik Bjørnsveen,

Detaljer

Bjørg Kværn for Knut Lehre Gran kommune Halvor Bratlie for Harald Tyrdal Lunner kommune

Bjørg Kværn for Knut Lehre Gran kommune Halvor Bratlie for Harald Tyrdal Lunner kommune MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: 06.02.2015 kl. 9:00 Sted: Lunner rådhus Tilstede: Møtende varamedlemmer: Rune Meier Gran kommune Anne Marte Skari - Gran kommune Hege Bogfjellmo Lunner kommune Johan Esperum

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Hole Herredshus. Tid: Onsdag 9. september 2015 kl. 09.00 12.30. Innkalte møtedeltakere Til stede Stedfortreder Kjell B. Hansen, ordfører Ringerike

Detaljer

Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 3.juni 2016 på Scandic hotell dyreparken i Kristiansand.

Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 3.juni 2016 på Scandic hotell dyreparken i Kristiansand. Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 05.04.2016 Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 3.juni 2016 på Scandic hotell dyreparken i Kristiansand. Styremøtet er fra kl. 09.00-11.15. Møtet avholdes

Detaljer

Møte m Regionrådet for Hallingdal Utviklingsavdelingen,

Møte m Regionrådet for Hallingdal Utviklingsavdelingen, Møte m Regionrådet for Hallingdal 25.05.07 Utviklingsavdelingen, 2007 1 Noen arbeidsområder for avdelingen Etablere Buskerud Utviklingsforum som et sentralt utviklingsstrategisk forum Evaluere kommuneregionsamarbeidet

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

REGIONRÅDET. for Ringeriksregionen. Referat fra møte i Regionrådet 05. mai 2006, kl 9.00

REGIONRÅDET. for Ringeriksregionen. Referat fra møte i Regionrådet 05. mai 2006, kl 9.00 REGIONRÅDET for Ringeriksregionen Referat fra møte i Regionrådet 05. mai 2006, kl 9.00 Møtedeltager Merknad Forfall Ikke møtt Kolbjørn Kværum, Ringerike Per Stamnes, Ringerike Svein Aannestad, Ringerike

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 04/12

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 04/12 RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 04/12 Organ: Samarbeid-LHR 2012-2015 Møtested: Fylkeshuset, Drammen (møterom Biskopsrud) Møtedato: 26.11.2012 Tid: 08.30 Vararepresentantene vil få beskjed dersom de skal

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Møtestad Møtedato Styret Bardal, Leirfjord 30.okt.-01.sept. 2010 Sak nr. 49/10 Oppfølging av Helgelandskonferansen 2010, vedr. økt samarbeid på

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Kl. 11.20 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2009 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Ragnhild Søby, Harald Aase, Odd-Ingar Widnes,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 30.01.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Odd-Ingar Widnes, Svein Olav Agnalt, Torleif Olsen, Roy Sletner, Kirsten

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland. Dato: 14.02.2014 kl. 9:00 Jevnaker Samfunnshus, Kirkegata 6, Jevnaker SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland. Dato: 14.02.2014 kl. 9:00 Jevnaker Samfunnshus, Kirkegata 6, Jevnaker SAKSLISTE MØTEINNKALLING Regionrådet for Hadeland Dato: 14.02.2014 kl. 9:00 Sted: Jevnaker Samfunnshus, Kirkegata 6, Jevnaker Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf 934 47 376 eller via epost til

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.12.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 27. november 2014 Fraværende

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.09.2012 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Herøy Rådhus, formannskapssalen Møtedato: 30.09.2014 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER Dato: 10.11.2014 Sted: Quality Olavsgaard hotell, møterom Njord, Skjetten Tid: Kl. 1230-1600 Til stede: Thore Vestby, ordfører Frogn kommune Nina Sandberg, ordfører

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 39/08 til og med 46/08. Ref. delegerte vedtak. Protokoll fra møte ble godkjent

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 39/08 til og med 46/08. Ref. delegerte vedtak. Protokoll fra møte ble godkjent Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 13.03.2008 Fra kl. 1015 Til kl. 1500 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet. Dato: kl. 9: Jevnaker samfunnshus. Anne Marte Skari Gran kommune

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet. Dato: kl. 9: Jevnaker samfunnshus. Anne Marte Skari Gran kommune MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: 09.05.2014 kl. 9:00-14.30 Sted: Jevnaker samfunnshus Forfall: Møtte ikke: Anne Marte Skari Gran kommune Hege Bogfjellmo- Lunner kommune Anders Larmerud Lunner kommune Ivar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 03. desember 2010

Referat fra styremøte i ØRU 03. desember 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 3. desember 2010 Referat fra styremøte i ØRU 03. desember

Detaljer

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Forfall: Kopi: Rica Holmenkollen Park Hotel Jan Aasen Knut S. Brinchmann Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 26.05.2015 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 48/15 Til saknr.: 57/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008.

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008. Arkivsaksnr.: 06/1181-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Mehamn Samfunnshus Møtedato: 02.10.2008 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Kai Brox, Siv Anita Steel, Frank Brox Forfall: Inger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen. Siv Wilsgård, Guttorm Nergård, Anne Jespersen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen. Siv Wilsgård, Guttorm Nergård, Anne Jespersen Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Spiserommet, kommunehuset, Skaland Møtedato: 11.01.2007 Tid: 18.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen. Siv Wilsgård, Guttorm

Detaljer

Per Helge Johansen, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, SAKSTITTEL: Norsk og samfunnskunnskap Opptak av ny elev. Møtebok godkjent, Leka /

Per Helge Johansen, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, SAKSTITTEL: Norsk og samfunnskunnskap Opptak av ny elev. Møtebok godkjent, Leka / LEKA KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun 11.09.12 1030-1510 Til stede: Per Helge Johansen, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Forfall: Trond C. Hiller, Bjørn Arne Laugen Møtende

Detaljer

Even Alexander Hagen, OFK Bente Rudrud, amd Lunner kommune

Even Alexander Hagen, OFK Bente Rudrud, amd Lunner kommune MØTEPROTOKOLL Regionrådet for Hadeland Dato: 29.01.2016 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus Møtt: Kristin Myrås, Lunner kommune Halvor Bratlie, Lunner kommune Harald Tyrdal, Lunner kommune Randi Thorsen, Gran kommune

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 16.08.2007 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 42 46/07 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ordførerens

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark.

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark. Saknr. 226/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim REGIONAL PLAN FOR OPPLEVELSESNÆRINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter

Detaljer

Utvalg: Sted: Forfall: kommune. n, Gran kommune. Saksliste

Utvalg: Sted: Forfall: kommune. n, Gran kommune. Saksliste Protokoll Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtedato: 17.09. 2011 Tid: 10.00 14.40 Sted: Forfall: Møtte ikke: Jevnaker Samfunnshus Anne Marte Skari, Gran kommune Harald Tyrdal, Lunner kommune Ove Søberg,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND

MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND MØTEDATO: 02.02.2007 MØTESTED: Gran rådhus MØTELEDER: Ordfører Roald Braathen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 01 07/07 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Møteinnkalling

Detaljer

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Vår ref.: RR-2013-06-17 Dato: 18.06.2013 Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Tid: Mandag 17. juni kl. 09.00 11.30 Sted: Nordavindshagen, Brøstadbotn Ordførere: Arne Nysted, Guttorm Nergård, Randi Lillegård,

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 29.10.2008 10.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Jens Høistad, John

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 06.12.2011 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 06.12.2011 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 06.12.2011 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.01.2011 Tid: Kl. 09.00 13.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

Dagsorden og saksframlegg til styremøte i ØRU 01. oktober 2010

Dagsorden og saksframlegg til styremøte i ØRU 01. oktober 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 1. oktober 2010 Dagsorden og saksframlegg til styremøte

Detaljer

16/29 16/1360 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /30 16/2774 RASK PSYKISK HELSEHJELP - STATUS OG VEIEN VIDERE

16/29 16/1360 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /30 16/2774 RASK PSYKISK HELSEHJELP - STATUS OG VEIEN VIDERE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtedato: 23.08.2016 Tid: 18:00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalg for helse og sosial

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Hadeland videregående skole, Auditoriet Torsdag 30.10.2014 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Arbeidet i Ringeriksregionen

Arbeidet i Ringeriksregionen Arbeidet i Ringeriksregionen Regionrådet i Midt-Buskerud Felles formannskapsmøte 1. juni 2012 Kjell B. Hansen Leder av Rådet for Ringeriksregionen Lars Olsen Regionkoordinator 1. Kort om Ringeriksregionen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Gerd Myklebust Wang og Kirsten Eva Male. Eva Røise og Terje Odden

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Gerd Myklebust Wang og Kirsten Eva Male. Eva Røise og Terje Odden Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 20.06.2011 Tid: Kl. 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 28.08.2007 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Kjell Eivind Solberg, Kjell

Detaljer

Sak 10/12. Sak 11/12

Sak 10/12. Sak 11/12 Side 2 Sak 10/12 SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG - UTBEDRING AV LØYPENETTET VED RAMSJØEN SKIANLEGG - ANL.NR. 1657070307 Det utarbeides nytt tiltak til budsjettbehandlingen for 2013, der tiltakets

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR. 01/13 Protokollen er publisert med forbehold om godkjenning i neste møte i Regionrådet.

RØYKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR. 01/13 Protokollen er publisert med forbehold om godkjenning i neste møte i Regionrådet. RØYKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR. 01/13 Protokollen er publisert med forbehold om godkjenning i neste møte i Regionrådet. Organ: Regionrådet for Lier, Hurum og Røyken Møtedato: 18.02.2013 Innkalte: Funksjon

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/16 11/1221 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Regionmøte starter med innledning IMDI Indre øst om bosetting av flyktninger i 2012. Kl. 11.15 blir det en innledning

Detaljer

16/14 16/2726 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL /15 16/2774 RASK PSYKISK HELSEHJELP - STATUS OG VEIEN VIDERE

16/14 16/2726 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL /15 16/2774 RASK PSYKISK HELSEHJELP - STATUS OG VEIEN VIDERE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom underetasjen, Kommunehuset Møtedato: 23.08.2016 MERK TIDEN: 10:00 Det innkalles med dette til møte i Eldrerådet Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet for Hadeland. Dato: 26.10. 2012 Tid: 10.00 14.20

Møteprotokoll. Regionrådet for Hadeland. Dato: 26.10. 2012 Tid: 10.00 14.20 Møteprotokoll Regionrådet for Hadeland Dato: 26.10. 2012 Tid: 10.00 14.20 Sted: Lunner rådhus Forfall: Anders Larmerud, Lunner kommune Hege Bogfjellmo, Lunner kommune Rune Meier, Gran kommune Ivar Odnes,

Detaljer

Søknad om støtte til prosjektet "Femundløpet på TV2"

Søknad om støtte til prosjektet Femundløpet på TV2 Saknr. 16/17949-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Søknad om støtte til prosjektet "Femundløpet på TV2" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Femundløpet på TV2. Fra verdensarv til

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 28.september 2015 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus Følgende møtte: Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune, Ordfører

Detaljer