Kolbjørn Kværum, Ringerike. 27/06 og 28/06. Svein Aannestad, Ringerike Hilde Brørby Fivelsdal; Jevnaker. Knut Sønju, Jevnaker Per Berger, Hole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kolbjørn Kværum, Ringerike. 27/06 og 28/06. Svein Aannestad, Ringerike Hilde Brørby Fivelsdal; Jevnaker. Knut Sønju, Jevnaker Per Berger, Hole"

Transkript

1 REGIONRÅDET for Ringeriksregionen Referat fra møte i Regionrådet 06. april 2006, kl 9.00 Kolbjørn Kværum, Ringerike Per Stamnes, Ringerike Møtedeltager Merknad Forfall Ikke møtt Svein Aannestad, Ringerike Hilde Brørby Fivelsdal; Jevnaker Knut Sønju, Jevnaker Per Berger, Hole Roar Hammerstad, Hole Gerd Johnsen, Buskerud f.k. Geir Dyrnæs, Buskerud f.k. Deltok under sak 27/06 og 28/06 Helle Haas Sæta(vararepr. Hole kommune) For F.H.Nilssen Ivar Reinton (vararepr. BFK) For J.Rytman Dessuten møtte: Repr. fra BFK s informasjonstjeneste Per Ole Rønning, Jevnaker Fred Harald Nilssen, Hole Jørund Rytman, Buskerud f.k. Bjørn Mæhlum, Oppland f.k. Følgende saksliste ble vedtatt, med ønske om at sakene 27/06 og 28/06 ble behandlet først: 1. Referater og orienteringer a. (Sak 24/06) Referat fra møte i Samarbeidsrådet b. (Sak 25/06) Møte- og dokument-offentlighet knyttet til Regionrådets møter c. (Sak 26/06) Planer for Motorsportsenter på Eggemoen - statusinformasjon 2. OR-saker a. (Sak 27/06) Gjennomgang av nye søknader og rådmennenes forslag til prioriteringer 3. Partnerskap-saker, OFK, BFK og BTV a. (Sak 28/06) Gjennomgang av nye søknader og rådmennenes forslag til prioriteringer b. (Sak 29/06) Presentasjon av utredninger vedr. framtidig videregående skolestruktur i Ringeriksregionen (jmfr. referat fra møte03.03.d.å., sak 23/06). 4. Vestregionen / Oslo-alliansen a. 5. Øvrige saker relatert til Regionrådets vedtekter eller initiert av Fylkesmannen a. (Sak 30/06) Sekretariatfunksjonen i Regionrådet (utsatt sak fra møte d.å.). 6. Eventuelt a. (Sak 31/06) F.o.m. dette møtet har vi gått over til å bruke betegnelsen Regionrådet for Ringeriksregionen, i og med dette nå er vedtatt i alle tre kommunestyrene. Følgende ble protokollert:

2 ... Sak 24/2006: Referat fra møte i Samarbeidsrådet d.å. Det ble ikke fremmet merknader til det utsendte referatet. Referatet godkjennes.... Sak 25/2006: Møte- og dokument-offentlighet knyttet til Regionrådets møter Spørsmålet er kommet opp på bakgrunn av en henvendelse ordføreren har hatt fra lokalavisen Ringerikes Blad. Ordfører og sekretær foreslo overfor Regionrådet å legge Kommunelovens 31 til grunn. Dette innebærer at møtene i hovedsak skal gå for åpne dører, bortsett fra der lovbestemt taushetsplikt eller at Regionrådet ut fra særskilt begrunnelse vedtar å lukke møtet. M.h.t. dokument-offentlighet legges Offentlighetslovens bestemmelser til grunn. Praktiseringen av ovennevnte prinsipper innebærer at pressen tilsendes møteinnkalling og referat fra Regionrådets møter. Regionrådet slutter seg til ordfører og sekretærs vurdering.... Sak 26/2006: Planer for Motorsport-senter på Eggemoen - statusinformasjon Ordfører Kværum orienterte om status i saken etter at kulturministeren ikke prioriterte anlegget på Eggemoen. Ringerike kommune i nært samarbeid med Norges Motorsportforbund arbeider videre med saken med sikte på å realisere et motorsportsanlegg på Eggemoen allikevel, men basert på en finansieringsløsning der både det offentlige og private deltar. I h.h.t. den avtalen som Ringerike kommune har inngått med Skifte Eiendom om kjøp av eiendommen, er det viktig å få en endelig avklaring på finansieringen i løpet av de neste 2 månedene. Det er sendt brev til alle kommunene i Vestregionen om bistand til medfinansiering. Buskerud Fylkeskommune anmodes om å ta saken opp til behandling i samband med fylkestingets møte i april d.å.. Det ble av ordfører i Jevnaker stilt spørsmål om hvordan en tenker seg framtidig struktur vedr. eiendoms- og drifts-ansvar, og hva det vil innebære for den enkelte kommune å bli med på medfinansieringen. Dette er p.t. noe manglende avklart, det ble derfor anmodet om at representant fra Ringerike kommune deltar med orienteringer og svarer på spørsmål når saken eventuelt skal opp til behandling i Jevnaker og Hole kommuner Vedlagt referatet følger den felles saksutredning som er utarbeidet med sikte på behandling i alle kommunene i Vestregionen-samarbeidet. Informasjonen tas til orientering.buskerud Fylkeskommune anmodes spesielt om å avklare sin deltagelse i samband med fylkestingets møte i april d.å.

3 Sak 27/2006: Søknader om OR-midler Regionrådet ble informert om at gjenstående ramme fra tidligere års bevilgninger er på ca. 1,8 mill. kr. informasjon. I tillegg ble det informert om at en del av kommunene som er rammet av forsvarsnedlegginger vil få forlenget tilskuddsperioden for omstillingsmidler med 3 år, t.o.m For Buskerud fylkeskommune vil dette tilsi at det til fordeling på Ål, Kongsberg og Ringeriksregionen vil bli en økt ramme på kr 4,5 mill. for hver av årene 2006, 2007 og Det er forventninger til at Ringeriksregionen vil motta minimum 2 2,5 mill. pr. år i denne 3-års-perioden. Basis for søknadsvurderingene har vært : Rammebetingelser Fylkesplanen Fylkesplanens handlingsprogram Satsingsområder i h.h.t. partnerskapsavtale for 2006 Økonomi OR-midler (resterende og nye) Økonomi Regionutviklingsmidler/partnerskapsmidler (resterende og nye) Økonomi Satsingsmidler BTV og reiseliv Søknadsvurderingene Prosjekter/tilskudd vedtatt i 2005 og tidligere som videreføres OR Prosjekter/tilskudd vedtatt i 2005 og tidligere som videreføres regionalutviklingsmidler/partnerskapsavtaler/gjennomføringsavtaler Nye søknader OR 2006 Nye søknader regionutviklingsmidler/partnerskapsavtaler 2006 nye gjennomføringsavtaler Søknader som videresendes BTV eller fylkeskommunen med sikte på særskilte satsingsmidler ut over rammene for OR / partnerskap. Andre temaer: Jevnaker kommune og partnerskapsmidler i Buskerud Policy-diskusjon formål, egenfinansieringsgrad, etc. Fylkesplanen peker klart på følgende vektlegginger: Næringsutvikling Innovasjon Kompetanse Stedsutvikling Arealbruk Transport Kultur For Ringeriksregionen spesielt peker fylkesplanens handlingsprogram på følgende satsinger: KOMMUNIKASJONER o E16 Sandvika Hønefoss o RV 35/Ring 4, inkl. Hønefoss by o Bredbånd o Kollektivtrafikk, både lokalt og mellom Hønefoss og Oslo

4 KOMPETANSE/UTDANNING o Ny kompetanse i samarbeid med næringslivet o Omstillingsprosjektet for Ringeriksregionen o Høgskolen i Buskerud som ressurs i regional utvikling o Vidreregående skoletilbud fagtilbud, kapasitet og bygninger samspill. o Samarbeid om utvikling av skoletilbud/linjevalg i innpendling/utpendling av elever REGIONALE MIDLER o Tettstedsutvikling o Kultur o Næringsretta tiltak innen aktuelle områder som: Geomatikk, innovasjon, reiseliv, bioenergi, landbruk samt profilering av regionen. I de partnerskapsavtalene som nå er til behandling i de tre kommunene er følgende satsingsområder lagt til grunn for 2006 og framover: 1. Stedsutvikling/arealbruk 2. Kompetanse/næringsutvikling 3. Reiseliv/profilering Generelt vil Regionrådet beklage at det ikke så langt er framkommet søknad om et større prosjekt som bidrar til å gi Ringeriksregionen et betydelig løft, og ber i den sammenheng rådmennene i samarbeid med RNF og andre aktører for næringslivet og kompetansemiljøet i regionen å konsentrere videre innsats om å utvikle et betydelig prosjekt knyttet til profilering. Tilskudd til virksomheter som kan føre til konkurransevridninger må forsøkes unngått. Det er viktig å prioritere søknader som kan bidra til ny kompetanse i regionen, spesielt prosjekter i samarbeid med HiBu. I tillegg skal profilering, idrett og kultur vektes høyt når det gjelder nye søknader. Regionrådet vil for øvrig gi en sterk anmodning til Oppland fylkeskommune (OFK) og Buskerud fylkeskommune (BFK) om å avklare premissene for regionutviklingsmidler til prosjekter der Jevnaker kommune inngår. Fra Ringerike og Hole kommuner er det ingen innvendinger til at Jevnaker kommune kan motta regionutviklingsmidler fra Buskerud til prosjekter som Regionrådet er enige om å støtte. Regionrådet godkjenner følgende nye prosjekter med tilskudd av omstillingsmidlene til Ringeriksregionen (OR-midlene) innenfor en utgiftsramme på totalt kr ,-: Søker Hønefoss Næringshage v/even Westby S- Prosjektnavn nr 01 Utvikling av Hønefoss Næringshage Søknadssum Egenandel Kommentar Kr ,-? Følge opp igangsatte aktiviteter Bidra til utvikling av samarbeid Støtte søknad SIVAprosjekt Regionrådets vedtak Søknaden innvilges med bruk av kr ,- av OR-midlene.

5 02 Regional innovasjon HiBu Hønefoss HiBu Hønefoss v/ Kristin Barstad Kr ,- Kr ,- 5 delprosjekter/aktiviteter: 1. Markedsanalyse geografisk informasjon 2. Innovasjonsforum 3. Kurs i innovasjon og kommersialisering 4. Etablering av CoE i reiselivsutvikling 5. Planlegge etablering av DRIV Kunnskapspark i Hønefoss Delprosjektene 1 og 4 innvilges ved bruk av kr ,- av OR-midlene. Det kreves en mer detaljert prosjektplan som godkjennes av rådmennene samt at egenfinansiering på ca. kr ,- opprettholdes. Regionrådet er innstilt på å komme tilbake til delprosjektene 2, 3 og 5 når detaljert prosjektplan er utarbeidet og forankringen i næringslivet kan dokumenteres. BFKs representant Ivar Reinton ga uttrykk for uenighet i forbindelse med prioriteringen av delprosjekt Scenario Ringeriksregionen 2020 RNF v/jan Erik Gjerdebakken Kr ,-? Utarbeide 3 scenarier for hvordan hvordan næringslivet og Ringeriks-samfunnet vil se ut i Retter seg mot alle næringer. Søknaden innvilges ved bruk av kr ,- av OR-midlene. Det forutsettes framlagt en mer detaljert prosjektplan samt dokumentasjon for bred medvirkning i næringslivet i regionen. 04 Ringerike Reiseliv - pilotprosjekt 07 Buskerud Utmark- og Areal-plan DA RNF v/jan Erik Gjerdebakken BUA v/ Ragnar Braata og Tom Hammerstad 08 Mellerud AS Mellerud AS v/ Dag C. Weberg Kr ,- Kr ,- Samarbeidsprosjekt med Hadeland Reiseliv og speilbilde av dette Mål: Øke turisttilfanget i regionen, målt gjennom: Flere besøkende og flere forespørsler Hotellenes omsetning Varehandelens omsetning Restaurantbransj ens omsetning Besøk ved regionens kulturinstitusjone r Kr ,-? Bistand i forbindelse med oppbygging av nytt firma på HeM som skal arbeide med oppdatering/registrering av kulturminner, planlegge hyttefelt, oppmåling ved bruk av GPS, naturguiding, m.v.?? Etableringsstøtte i forbindelse med oppstarting av virksomhet i HeM næringspark Prosjektet avslås i denne omgang. Begrunnelsen for dette er at en først ønsker å komme i gang med reiselivsutviklingsprosjekt v/ HiBu som bl.a. vil gi anvisning om riktige satsingsgrep framover innen reiselivsutvikling med kompetanse som basis. Søknaden avslås ut fra at den ikke tilfredsstiller kravet til stor nok regional interesse. Søknaden oversendes Hole kommune for vurdering der. Repr. Stamnes fratrådte under behandling av denne søknaden. Søknaden avslås ut fra at den ikke tilfredsstiller kravet til stor nok regional interesse. Søknaden oversendes Hole kommune for vurdering der.

6 09 Guidekurs FU og Lønnsomt Kreativt DA v/ Ivar Blystad Kr ,- Kr ,- 150 timers kurs. Målgruppe: Enkeltpersoner som ønsker å være tilknyttet LKs RingeriksGuider som freelancere. Frontlinjepersonell på hoteller, i kommuner, guider v/ etablerte virksomheter, m.fl. Søknaden avslås i denne omgang. Begrunnelsen for dette er at en først ønsker å komme i gang med reiselivsutviklingsprosjekt v/ HiBu som bl.a. vil gi anvisning om riktige satsings-grep framover innen reiselivsutvikling med kompetanse som basis. 12 Tilleggserverv tomtegrunn, arkitektkonkur ranse Veien kulturminnepark AS v/ Kristin Tronrud Kr ,-? Det søkes om kr ,- til tilleggsareal og kr ,- til arkitektkonkurranse Søknaden avslås, da den ikke anses å komme innenfor rammen av tilskuddsforutsetningene. 16 Business Angels Network Innovasjon Ringerike og Hadeland v/brorson 17 Flerbruk RISØ Div. organisasjoner (jaktlag og skytterlag) Kr ,-? Svar på søknaden er etterlyst. Saken ble utsatt p.g.a. MVAproblematikken i 2005 Kr ,-? Prosjektet er videreføring av tidligere prosjekt og skal visualisere hvordan RISØ kan utvikles til et topp moderne skytesenter. Prospektet skal lages nå vil skje i et samarbeid med ulike organisasjoner med samlet medlemstall på ca Søknaden avslås. Søknaden innvilges med bruk av kr ,- fra OR-midlene. Sak 28/2006: Søknader om partnerskapsmidler Det vises til generelle saksvurderinger under sak 27/2006, siden det i forberedelsen er gjort en samlet vurdering av søknader om OR- midler og regionutviklingsmidler/partnerskapsmidler. Regionrådet godkjenner følgende nye prosjekter med bruk av regionutviklingsmidler/partnerskapsmidler innen en samlet økonomisk ramme på kr ,- : Søker RNF v/jan Erik Gjerdebakken S- Prosjektnavn nr 05 Turistinformasjon for Ringeriksregionen 2006 Søknadssum Egenandel Kommentar Kr ,- Kr ,- Konkrete aktiviteter for gjennomføres førstkommende sommer basert på: Hovedinfo på Hotell Ringerike 10 satellitt-infopunkter Mobil turistinfo gjennom merket bil Regionrådets vedtak Søknaden godkjennes under forutsetning av dokumentert forankring i reiselivsnæringa og plassering på mer nøytralt sted. Aktiviteten finansieres på følgende måte: Kr ,- i partnerskapsmidler Kr ,- fra Ringerike kommune Kr fra Hole kommune Kr ,- i egenfinansiering

7 06 Askeladden Reiser og Transport AS Askeladden v/ Rolf Lie Kr ,-? Markedsføring av flybussen. Ønsker å satse videre til tross for kr ,- i underskudd i 2005 Søknaden innvilges delvis med en markedsstøtte for 2006 på kr ,-. Det gis samtidig uttrykk for at dette er siste året regionen gir tilskudd på dette grunnlaget, før saken eventuelt framlegges for BTV Samferdsel med ønske om å vurdere faste årlige transport-subsidier. Finansiering av markedstilskuddet for 2006 skjer på følgende måte: Kr ,- i partnerskapsmidler Kr ,- fra Ringerike kommune Kr ,- fra Hole kommune 10 RES (Ringerike Etablerer- Senter) RES v/ Lindberg og Gjerdebakken BFK kr RK kr HK kr JK kr Innovasjon Norge kr Det foreligger allerede positive vedtak i Buskerud fylkeskommune, Innovasjon Norge og Hole kommune. Saken behandles som egen sak i fylkeskommunen, Innovasjon Norge og i kommunene og tas ut av denne søknadssammenhengen. 11 Kulturprosjekt - Vestregionen 13 Kommunedelplan om kultur-minner og miljøer i Hole kommune 14 Fast sekretariat for Ringeriksregio nen i en 3-årig prøveperiode Vestregionen v/ Hans Hagene og Thea Breivik BFK v/ Geir Dyrnæs Regionrådet for Ringeriksregionen Kr ,-? Søker om kr ,- fra de ulike subregioner i Vestregionen. For Ringeriksregionen søkes det samlet om kr ,- som andel av Vestregionens utgifter samt kr ,- fra BFK Prosjektområder: Vann Kunst Eventyr og fortelling Kr ,- Kr ,- Samarbeidsprosjekt mellom Hole kommune og Buskerud fylkeskommune. Oppfølging til tilsvarende planarbeid i Hurum Søknaden innvilges. Finansieringen foretas slik: Kr ,- i partnerskapsmidler Kr 9.000,- fra Ringerike kommune Kr 5.000,- fra Jevnaker kommune Kr 5.000,- fra Hole kommune Søknaden innvilges. Finansieringen foretas slik: Kr ,- i partnerskapsmidler Kr ,- fra Hole kommune og eventuelle andre samarbeidspartnere. kommune?? Saken utsettes og tas opp på neste møte i Regionrådet i samband med en nærmere utredning av konkret skisse til framtidig sekretariatsordning for Regionrådet. 15 Midt-fylket teaterverksted - utviklingsprosj ekt Midtfylket teaterverksted Kr ,- Kr ,- fra R.K og kr ,- fra H.K. Manglende vedtak/utbetaling i Vedtatt i Samarbeidsrådet men ikke behandlet i fylkesutvalget. Kun R.K. har betalt sin andel på kr ,-. BFK og Hole kommune oppfordres til å fatte vedtak og utbetale sine tilskudd i tråd med tidligere behandling i Samarbeidsrådet i Følgende finansiering mangler: Kr ,- i partnerskapsmidler Kr ,- fra Hole kommune

8 Sak 29/2006: Presentasjon av utredninger vedr. framtidig videregående skolestruktur i Ringeriksregionen Ringerikes rådmann, som medlem av oppnevnt utredningsutvalg, ga en oppdatert informasjon i saken. Utvalget har valgt å samle seg om ett felles skoleanlegg i Hønefoss sentrum, tilknyttet Ringerike videregående skole. Dette anlegget vil få ca. 75 klasser med samlet ca elever. Det tas sikte på en samarbeidsavtale vedr. utnyttelse av idrettshall, m.v. i Hønefoss Idrettspark samt få til kombinasjonsbruk av kultur-saler/-rom med annen virksomhet/prosjekter i byen. Intensjonsavtale mellom Buskerud fylkeskommune og Ringerike kommune med bl.a. overtagelse av skoleanlegg, er behandlet i Ringerike formannskap med positiv innstilling. Endelig behandling av ovennevnte konsept vil finne sted i Buskerud fylkesting i juni Informasjonen tas til orientering Sak 30/2006: Sekretariatsfunksjonen i Regionrådet (utsatt sak) I samsvar med vedtak fra Samarbeidsrådets møte d.å. ble sekretæren bedt om å utrede mulige skisser til løsning for et framtidig sekretariat for Regionrådet. I ordførernes evalueringsrapport for Samarbeidsrådet er det lagt opp til at sak vedr sekretariatsløsning skal avklares i løpet av våren Fra fylkeskommunens side er det gitt sterke ytringer for å få etablert en bedre sekretariatsordning for Regionrådet for Ringeriksregionen, og de har gitt uttrykk for å ville være med i en delfinansieringsløsning gjennom en prøveperiode på ca.3 år. Til Regionrådets orientering, er tidligere informasjon gitt av Geir Dyrnæs om at han kan få benytte mer tid mot Ringeriksregionen nå reversert som følge av vedtak i Administrasjonsutvalget i fylkeskommunen. Dette gir ennå større grunn til å hevde at sekretariatsordningen må styrkes. Sekretærens foreløpige skisse til mulige løsninger ble drøftet. I denne skissen lå følgende innhold: Arbeidsoppgaver tenk lagt til sekretariatet? Dette er et vesentlig spørsmål for å avklare dimensjoneringen gjennom bemanningsstørrelse. Følgende oppgaver kan være aktuelle å legge til sekretariatet: a. Møteinnkalling- og møtereferat-skriving samt det som er nødvendig med bestillinger av lokaler, foredragsholdere, avtale befaringer m.v. For denne passive sekretærtjeneste, vil en kunne greie seg med ca. 20% bemanningsressurs. b. Oppgaver som under pkt. a. I tillegg koordinere Regionrådets virksomhet. Slik funksjonen her beskrives ligner den kanskje mye på regionkoordinator-stillingen på Hadeland. Her kreves det av stillingsinnehaveren mer aktivt arbeid med planer/strategier og planprosesser(samordne fylkesplanarbeid, delplaner og kommuneplaner med fokus på regionen), utvikle

9 strategier og initiere prosjekter samt delta i møter og fora som er viktige i nettverk-sammenheng, for eksempel mot Vestregionen, fylkeskommunene, næringsorganisasjoner, Innovasjon Norge, SIVA, samferdselsmyndigheter, m.m. Arbeidet må skje i nært samarbeid med den til enhver tid sittende leder av Regionrådet og i h.h.t. Regionrådets prioriteringer. Jeg kan vanskelig skjønne at en slik jobb som beskrevet her kan løses under en ressurs på minimum 60 80% stilling. c. Nærmere definerte prosjektoppgaver. Ikke bare koordinere, men gå mer aktivt inn som prosjektansvarlig eller prosjektleder på vegne av Regionrådet som prosjekteier. Også her forutsettes det at oppgaver beskrevet under pkt. a og b skal utføres i tillegg. Stillingsstørrelse her er minimum 100% stilling, litt avhengig hvordan en velger å organisere prosjektene med egne prosjektledere. Med prosjektfinansiering eksternt, kan en her ha prosjektledere ansatt i engasjementstillinger på en fleksibel og målrettet måte innenfor de finansielle rammer som skapes i det enkelte prosjekt. Det neste hovedspørsmålet er tilsettingsform. Følgende tilsettingsformer kan være aktuelle: a. Fast tilsetting ekstern utlysning b. Engasjement ekstern utlysning c. Fast stilling eller engasjement intern utlysning d. Bruk av ekstern konsulent e. Frikjøp av medarbeider i Ringerike, Jevnaker eller Hole f. Ulike former for avtalebaserte løsninger Andre temaer som bør drøftes er: a. Kontorplassering / hensiktsmessig samlokalisering b. Profilering - egen web-side, skrivepapir, m.m. c. Lønnsnivå? d. Arbeidsgiveransvar e. Kostnadsdekking/kostnadsfordeling lønn/sosiale utgifter og andre driftsutgifter Følgende forslag, framlagt av ordfører Per Berger, legges til grunn for en videre utredning av saken: 1. Det opprettes en 60 % stilling som sekretær for Regionrådet i Ringeriksregionen. 2. Stillingen finansieres med 50 % fra Fylkeskommunen og 50 % av de deltagende kommunene (30 % fra Ringerike, 10 % fra Jevnaker og 10 % fra Hole). 3. Stillingen er et engasjement over 3 år og utlyses internt i de tre kommunene. 4. Oppgaver som gjengitt under pkt. a og b. 5. Kontorplassering i Ringerike kommune (alternativt i den kommunen den interne søkeren er tilknyttet). Rådmennene bes arbeide videre med konkretisering av saken, herunder: Arbeidsoppgaver/funksjon Budsjett, herunder finansiering og kostnadsfordeling Lønn/arbeidsgiveransvar Lokalisering Andre relevante forhold Roar Hammerstad

10 sekretær

Referat fra møte i Regionrådet 6. desember 2006, kl. 11.00 i Hole herredshus

Referat fra møte i Regionrådet 6. desember 2006, kl. 11.00 i Hole herredshus REGIONRÅDET for Ringeriksregionen Referat fra møte i Regionrådet 6. desember 2006, kl. 11.00 i Hole herredshus Møtedeltager Merknad Forfall Ikke møtt Kolbjørn Kværum, Ringerike Per Stamnes, Ringerike Svein

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND GRAN RÅDHUS 15.3. 2012 SAKENE 1/13 til 6/13 Møte mellom ordførere, rådmenn og regionadministrasjonen 29. januar 2013 Tid, sted: Gran rådhus. Kl.12.30 14.45.

Detaljer

Klimapådriver Hadeland 2012 2015. Godkjenning av prosjektplan og tildeling av partnerskapsmidler for 2013

Klimapådriver Hadeland 2012 2015. Godkjenning av prosjektplan og tildeling av partnerskapsmidler for 2013 MØTEINNKALLING Regionrådet Dato: 26.04.2013 kl. 9:00 Sted: Røysumtunet, Røysumlinna 41, 2770 ren Arkivsak: 13/00007 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB!

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB! Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Lunner Rådhus, Roa Møtedato: 27.01. 2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune Partnerskapsavtaler med regionene Rapport 2011 nr 5 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Partnerskapsavtaler

Detaljer

Hovedtema for møtet vil være prosjektet BioReg fellessatsingen på bioenergi og bioressurser i de to regionene våre.

Hovedtema for møtet vil være prosjektet BioReg fellessatsingen på bioenergi og bioressurser i de to regionene våre. Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Sanner Hotell på Granavollen Møtedato: 18.06.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer

Regionrådet 4. desember 2012

Regionrådet 4. desember 2012 MØTEINNKALLING! Regionrådet 4. desember 2012 Sted: Rollag kommune Kommunestyresalen - Rollag Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 26.11.12 Thomas Fosen rådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 12.september 2014 SAKENE 18/14-21/14 Avtale reiseliv forslag pr. 04.09.14 Avtale mellom Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv og kommunene Gjøvik, Østre

Detaljer

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland ØF-rapport nr.: 20/2005 Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland Av Kari Vangsgraven Stubberud og Jorid Vaagland Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.05.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset torsdag 07.04.2011 kl. 15.00. Til behandling: K-SAK 17/11 K-SAK 18/11 K-SAK 19/11 K-SAK 20/11

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND GRAN RÅDHUS 13.9.2013 SAKENE 24/13-28/13 Bo-perspektivet I dag er det 29 000 innbyggere på Hadeland. (2. kvartal 2013) I Fylkesdelplanen for Hadeland, fra

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møtested Nesoddparken, Løeshagaveien 49, 1450 Nesoddtangen Møtedato 11.03.2015 Tid 14:00 Se program s. 2 1 Saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 11.03.2015 Kl. 12:00-15:00 Møterom Einstein, Bygg i2, Ipark (NB!) 21.02.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET EKSTRAORDINÆRT MØTE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: 13.00 Forfall meldes til sekretariatet, tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011

JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011 JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011 Vedtatt i kreativt utvalg 6.mars 2012 1 1 JEVNAKER 2020 Styret i Jevnaker Næringsdrivende og Jevnaker kommunestyre vedtok i desember 2010 å etablere samarbeidsprosjektet Jevnaker

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

Interimsstyret for næringshage på Hadeland v/ Gunnar Haslerud 2750 Gran. Gran, 28. april 2008

Interimsstyret for næringshage på Hadeland v/ Gunnar Haslerud 2750 Gran. Gran, 28. april 2008 Interimsstyret for næringshage på Hadeland v/ Gunnar Haslerud 2750 Gran Gran, 28. april 2008 Gran kommune v/ ordfører Inger Staxrud Lunner kommune v/ ordfører Anders Larmerud Jevnaker kommune v/ ordfører

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 OBS! Merk møtestart Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Deltakere: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Forfall: I tillegg fra Åseral Kari Røynlid (det er ikke oppnevnt vara)

Deltakere: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Forfall: I tillegg fra Åseral Kari Røynlid (det er ikke oppnevnt vara) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 7.11.2014) Styre/organ: Sted: Lindesnesrådet Dato: Fredag 19.9.2014 Lindesnes rådhus, Kommunestyresalen Tidsrom: 8:30 10:00 (til og med sak 44)

Detaljer

1.INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.2 Formål

1.INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.2 Formål 1.INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Hadeland består av kommunene Gran, Jevnaker og Lunner. Fylkesdelplan for Hadeland 1995 2010 ble utarbeidet i 1993/94 og vedtatt i fylkestinget i Oppland i desember 1994 og i Miljøverndep.

Detaljer