MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR"

Transkript

1 MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Formannskapet ALM 176/10 Kommunestyret ALM 118/10 Formannskapet ALM 022/11 Kommunestyret ALM 039/11 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbeh.: Anne Lise Molvik Ansv. ALM Arkiv: N-102.1, N-132.7, N- Arkivsaknr 10/1972 UTLEIGE KOMMUNALE BYGG - REVIDERING AV BETALINGSSATSAR. Dokumentliste: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 2 I BETALINGSSATSAR UTLÅN KOMMUNALE BYGG FRÅ GODKJEND I KOMMUNESTYRET U Rektor ved skulane; Styrar kommunale barnehagar; Komm.sjef Stein Flataker INTERN HØYRING - UTLEIGE AV KOMMUNALE BYGG. Saksutgreiing: Regelverket for utlån av kommunale bygg med betalingssatsar vart sist revidert i 1999, jf. vedtak i KS sak 093/99. Det er behov for ein gjennomgang av prisane for utleige generelt og særleg med tanke på Eldresenteret. I tillegg må det fastsetjast betalingssatsar for utleige av møterom, kantine og formannskapssal i den nye delen av rådhuset. Ei revidering av betalingssatsane må også sjåast i samanheng med Agenda-rapporten og arbeidet med Meland i balanse. Det er budsjettert med leigeinntekter på kr ,- for kommunale bygg for Omfanget av utleige av Eldresenteret har endra seg sidan betalingssatsane sist var revidert. Den gongen vart Eldresenteret i hovudsak utleigd til bebuarane på sjukeheimen i samband med feiring av fødselsdagar. Leigesummen gjenspeilar også dette. I dag vert lokalet leigd ut til feiring av fødselsdagar, barnedåpar og konfirmasjonar m.m. til innbyggjarane generelt.

2 Det er inngått eigen samarbeidsavtale mellom Meland kommune og Meland Helselag om bruk av Eldresenter. Leigetakarane betalar leige til Meland kommune for lokala og til Meland Helselag for bruk av inventar og utstyr. Leiga til Meland kommune skal m.a. dekka utgifter til vask av lokalet, straum og forsikring av bygget. I gjeldande betalingssatsar står det at leiga skal samsvara med dei prisane som lagshusa nyttar. Møterom 1 og 3, kantina og formannskapssalen i rådhuset er tenkt nytta til utleige. Lokala har moderne utstyr til møteaktivitet og kantina har dekketøy til 80 personar. Tilkomsten til lokala er også tilrettelagt med tanke på at lokala skal kunne leigast ut. Vurdering: I samsvar med ordlyden i gjeldande betalingssatsar vil dei reviderte betalingssatsane i større grad samsvara med prisane for utleige av lagshus og andre utleigelokale. Ei revidering av satsane vil gje eit prisnivå ved leige av kommunale bygg som i større grad gjenspeilar utgiftene kommunen har til drift av lokala og som er mindre konkurransevridande i høve til utleige av lagshus og andre utleigelokale i nærområdet. Administrasjonen har gått gjennom gjeldande betalingssatsar og har følgjande forslag til endring: Pkt. 1: Inga endring. Pkt. 2: Inga endring av innhald, berre ei redigering. Første setning vert ståande. Andre setning som gjeld inntektsgjevande aktivitet vert teke med under første punktum, jf. punkt 8 b) som no går ut. Nytt punkt 2 vert då: Lag/organisasjonar får nytta skulebygga gratis til eigen aktivitet og inntektsbringande aktivitetar. Pkt 3. Inga endring, vert regulert gjennom lovverket. Pkt 4: Politiske parti har lånt lokale i kommunale bygg gratis til møter. Det er rimeleg at dei politiske partia får låna lokale i kommunale bygg gratis til medlems- og gruppemøter, men at dei betalar leige for anna bruk. Nytt punkt 4 vert: Politiske parti får låna kommunale bygg gratis til medlems- og gruppemøter. For øvrig partipolitisk aktivitet skal det betalast leige. Pkt 5: Ordlyden vert endra noko og justert i høve til dagens situasjon. Setningen om at leiga skal samsvara med dei prisane som lagshusa nyttar vert fjerna. Prisen vert no justert i samsvar med dette, jf. punkt 8. Samarbeidsavtale med Meland Helselag ligg føre og teksten vert redigert i høve til dette. Nytt punkt 5 vert For bruk av Meland Eldresenter til privat/kommersiell aktivitet skal det betalast leige. Det ligg føre eigen samarbeidsavtale mellom Meland kommune og Meland Helselag om bruk av Eldresenteret.

3 Pkt 6 gjeld kulturhistoriske bygningar. Inga endring. Pkt 7 Er ikkje aktuell og går ut. Nytt punkt 7 vil gjelda lokale for utleige i rådhuset. Ny ordlyd vert: Det skal betalast leige for bruk av møterom 1 og 3, kantina og formannskapssalen i rådhuset. Lokala vert ikkje leigd ut til festarrangement på kveldstid. Det vil ikkje verta gjeve skjenkeløyve i samband med utleige av lokale i rådhuset. Pkt 8 Prisar: Næringsverksemd/kommersiell verksemd: Endring av punktet som gjeld Eldresenteret: kr 3 000,- per arrangement. Nytt punkt Rådhuset: Møterom 1 og 3: kr 750,- Formannskapssal: kr 1 000,- Kantine kr 3 000,- Kantine m/ kjøkken: kr 4 000,- Private arrangement: Endring av punktet som gjeld Eldresenteret: kr 3 000,- per arrangement. Bebuarane på sjukeheimen og i omsorgsbustadane rundt får leiga Eldresenteret for kr 1 000,-. Rådhuset: Prisar som for næringsverksemd/kommersiell aktivitet. Partipolitisk aktivitet (ikkje medlems- og gruppemøter): For anna partipolitisk aktivitet enn medlems- og gruppemøter skal det betalast leige med ein sats av 50 % av prisane for næringsverksemd/kommersiell aktivitet. Andre: Fagforeiningar med tilknyting til Meland kommune skal betala leige på same vilkår som for anna partipolitisk aktivitet enn medlems- og gruppemøter. Pkt. 9 og 10: Ingen endringar, berre oppdateringar. ADMINISTRASJONEN - FRAMLEGG TIL VEDTAK: Kommunestyret godkjenner følgjande reviderte betalingssatsar for bruk av kommunale bygg: 1) Utleige/lån av skulebygg/barnehagar til private arrangement vert ikkje tillate. 2) Lag/organisasjonar får nytta skulebygga gratis til eigen aktivitet og til inntektsbringande aktivitet.

4 3) Bruk av skulebygg etter Lov om vaksenopplæring skal vera gratis. 4) Politiske parti får låna kommunale bygg gratis til medlem- og gruppemøter. For øvrig partipolitisk aktivitet skal det betalast leige. 5) For bruk av Meland Eldresenter til privat/kommersiell aktivitet skal det betalast leige. Det ligg føre eigen samarbeidsavtale mellom Meland kommune og Meland Helselag om bruk av Eldresenteret. 6) Inntektsbringande aktivitet ved bruk av kulturhistoriske bygningar vert fastsett ut frå bruk og utvikling. Inntekt frå denne bygningsmassen skal gå til vidareutvikling av tiltak knytt til dei kulturhistoriske områda. 7) Det skal betalast leige for bruk av møterom 1 og 3, kantina og formannskapssalen i rådhuset. Lokala vert ikkje leigd ut til festarrangement på kveldstid. Det vil ikkje verta gjeve skjenkeløyve i samband med utleige av lokale i rådhuset. 8) Næringsverksemd/kommersiell aktivitet: Gymsalar: Klasserom: kr 200,- per time, maksimum kr 800,- per dag. kr 100,- per time, maksimum kr 400,- per dag. Eldresenteret: kr 3000,- Rådhuset: Møterom 1 og 3: kr 750,- Formannskapssal: kr 1 000,- Kantine: kr 3 000,- Kantine m/ kjøkken kr 4 000,- Kulturhistoriske bygningar: Prisar vert fastsett av kulturkonsulent/drift-/vedlikhaldsleiar ut frå bruk/utvikling. Private arrangement: Eldresenteret: kr 3000,- Bebuarane på sjukeheimen og omsorgsbustadane rundt: kr 1 000,- Rådhuset: Møterom 1 og 3: kr 750,- Formannskapssal: kr 1 000,- Kantine: kr 3 000,- Kantine m/ kjøkken kr 4 000,-

5 Partipolitisk aktivitet (ikkje medlem- og gruppemøte): For anna partipolitisk aktivitet enn medlems- og gruppemøte, skal det betalast leige med ein sats av 50 % av prisane for næringsverksemd/kommersiell aktivitet. Andre med særlege reglar: Fagforeiningar med tilknyting til Meland kommune skal betala leige i samsvar med prisane for anna partipolitisk aktivitet enn medlems- og gruppemøte. 9) Innkrevjingsrutinar: Meland kommune ved økonomikontoret sender rekning til alle brukargrupper etter bestillingslister frå drift/vedlikehaldsavdelinga. a) Korttidsleige: Rekning vert send kvar gong. b) Langtidsleige: Rekning vert send kvar gong. Budsjettkonto: Alle leigeinntekter vert inntektsført på budsjettpost Leigeinntektene vert tilbakeført til vedlikehald av kommunale bygg. Skule: post Eldresenteret: post Rådhuset: post ) Verknadstidspunkt: Betalingssatsane vert gjort gjeldande frå FORMANNSKAPET Framlegg til vedtak frå Lars Barstad, V: Saka vert utsett, og sendt tilbake til administrasjonen for ny gjennomgang. Utsetjingsframlegget vart samrøystes vedteke. FS-176/10 SAMRØYSTES VEDTAK: Saka vert utsett, og sendt tilbake til administrasjonen for ny gjennomgang.

6 KOMMUNESTYRET Saka vert trekt. KS-118/10: FORMANNSKAPET : Administrasjonen har hatt ny gjennomgang av betalingssatsane for utlån av kommunale bygg med utgangspunkt i diskusjonen rundt saka i formannskapsmøtet Det var merknader i møtet til punkt 1 og 4 i administrasjonen sitt framlegg til vedtak og saka vart send tilbake til administrasjonen for ny gjennomgang. I punkt 1 i framlegget til reviderte betalingssatsar står det: Utleige/utlån av skulebygg/barnehagar til private arrangement vert ikkje tillate. Det kom forslag i møtet om at skulebygg/barnehagar skal kunne leigast ut til private arrangement som feiring av dagar og liknande arrangement. Reglane under punkt 7 i framlegget til betalingssatsar skal gjelda. Det vil seia at desse lokala ikkje skal leigast ut til festarrangement på kveldstid og at skjenkeløyve ikkje vil verta gjeve. Punkt 1 i betalingssatsane har ikkje vore endra sidan reglementet vart innført og administrasjonen fann ikkje grunn til å endra betalingssatsane på dette punktet ved revideringa. Då formannskapet sitt forslag til endring ikkje berre gjeld betalingssatsane, men også rører ved prinsippa for utleige av kommunale bygg, har saka vore på ei intern høyring. Det er kome munnleg tilbakemelding frå administrasjonen ved kommunalavdeling for kultur og oppvekst som meiner det er rimeleg at klasserom/opphaldsrom for barn/unge ikkje vert nytta til utleige til private, men at det er greitt at frivillige lag og organisasjonar låner slike rom etter avtale. Vidare meiner dei at nøytrale lokale som gym.salar, kantine, allrom og liknande kan leigast ut til private, men at slikt utlån må skje gjennom klare avtalar og til prisar som samsvarar med dei prisane som lagshus nyttar. Rektorane har også kome med tilbakemelding om at ein bør unngå utleige av klasserom til private arrangement, men at utleige til frivillige lag og organisasjonar, slik som no, er greitt. Vidare er tilbakemeldinga at nøytrale fellesareal kan leigast ut til private arrangement. Dei peikar i denne samanheng på at dei fleste skulane har reinhald om morgonen og at leigetakar kan koma til eit lokale som ikkje er reingjort ved utlån i helga. Eventuell avtale om reinhald fredag ettermiddag må vurderast i desse høva. Det har ikkje vore inngått faste avtalar om utlån av skulebygg i helgane med unnatak av utlån til lag som har hatt kampoppsett på helgedagar. Men kommunen har lånt ut skulebygg til enkeltarrangement som seminar, basarar, messer og liknande for lag og organisasjonar i helgene. Det er ikkje kravd betaling for desse arrangementa.

7 Det har kome førespurnader om feiring av barnebursdagar i kommunale bygg og førespurnader frå vennegjengar, nabolag m.m. om både tilfeldig og fast lån av skulebygg til ulike uorganiserte aktivitetar i vekene og i helgene. Desse førespurnadane har vore avvist med bakgrunn i punkt 1 i betalingssatsane. Dersom punkt 1 vert endra til også å gjelda utlån til private arrangement må dette gjelda nøytrale fellesareal og det må betalast leige. Prisane skal samsvara med den prisen lagshus nyttar og dekka meirutgifter med utlånet. Ved å opna for utleige til private arrangement må også førespurnader om lån til uorganiserte aktivitetar slik nemnd over takast med. Presset på lokala vil då auka. Det vil i denne samanheng vera viktig at prinsippet om at utlån til frivillige lag og organisasjonar skal prioriterast ligg fast. Reinhald skjer vanlegvis om morgonen og på dagtid. Med denne ordninga vil ikkje bygga vera klargjort mht reinhald til ei kvar tid. Dette må leigetakar gjerast merksam på. Ei utviding av ordninga med utleige av kommunale bygg vil gje ekstra kostnader til administrasjon og tilrettelegging for utlån, reinhald- og vaktmeisterteneste. Det kan bli mange enkeltsøknader og kvar leigetakar skal ha rettleiing mht. utstyr, nøklar, alarm, brannverntiltak m.m. Ekstraarbeid for reinhalds- og vaktmeistertenesta må dekkast innanfor eksisterande ressursar. Det er ikkje ressursar til å få utført ekstra reinhald fredag ettermiddag ved utlån i helga. Det har ikkje vore handsama søknader om å låna barnehagar. Desse lokala har heller ikkje tenleg utstyr for utleige og må, slik administrasjonen ser det, vurderast som ueigna for utlån. Administrasjonen kjem med framlegg om at nytt punkt 1 vert slik: Utleige/lån av nøytrale fellesareal i skulebygg til private arrangement vert tillate. Det skal betalast leige for slikt lån. Lokala vert ikkje leigd ut til festarrangement på kveldstid. Det vil ikkje verta gjeve skjenkeløyve i samband med utleige av lokala. Prisar for utleige av skulebygg til private arrangement vert å ta inn under punkt 8 i betalingssatsane. Pris for leige av klasserom går ut og punktet som gjeld leige av gym.salar vert endra til gym.salar og andre nøytrale fellesareal. Administrasjonen vil utarbeida oversikt over kva lokale som er aktuelle å låna ut til private arrangement på den enkelte skule og laga enkle rutinar for utlånet. I møtet var det også merknader til punkt 4 i betalingssatsane der administrasjonen kom med framlegg om at politiske parti skal betala for lån av lokale i kommunale bygg til anna partipolitisk aktivitet enn medlems- og gruppemøte. I punkt 4 i framlegg til reviderte betalingssatsar står det: Politiske parti får låna kommunale bygg gratis til medlems- og gruppemøte. For øvrig partipolitisk aktivitet skal det betalast leige. Bakgrunnen for å endra dette punktet er arbeidet som er begynt med å sjå på korleis ein kan dekka ein del av utgiftene ein har med drift av kommunale bygg og då særskild med tanke på moderne tilrettelagte bygg med mykje teknisk utstyr. I gjeldande betalingssatsar er ordlyden i punkt 4 følgjande:

8 Bruk av skulebygg til partipolitisk verksemd skal vera gratis. Kommunen har no fått fleire utleigelokale på rådhuset i tillegg til dei utleigelokala ein har hatt på skulane. Administrasjonen kjem med framlegg om at nytt punkt 4 vert behalde slik det i utgangspunktet var fastsett i betalingssatsane, men at skulebygg vert endra til kommunale bygg. Nytt punkt 4 vert då: Bruk av kommunale bygg til partipolitisk aktivitet skal vera gratis. Punktet som gjeld prisar for partipolitisk aktivitet under punkt 8 går ut. Punkt 8 som gjeld prisar for utlån må endrast som følgje av forslag til endringar over. I tillegg ser ein at todelinga av prisar med ein kategori for næringsverksemd/kommersiell verksemd og ein for private kan verka noko unaturleg då betalingssatsane er dei same. Administrasjonen kjem difor med forslag om å slå saman desse punkta. Prinsippet rundt prisfastsetjinga for utlån til fagforeiningar med tilknyting til Meland kommune vert behalde, men ordlyden vert endra då referansen til punktet partipolitisk aktivitet fell vekk. Elles er det gjort følgjande redigeringar i teksten - Punkt 5: I første setning er til privat/kommersiell aktivitet teke ut. Ny tekst vert då: For bruk av Meland Eldresenter skal det betalast leige. - Punkt 9: feil avskrift retta opp, dvs. at faktura vert send per halvår for langtidsleige. I tillegg er verknadstidspunkt, jf. punkt 10, foreslått endra til I framlegg til vedtak er endringane etter førre møte markert. ADMINISTRASJONEN - FRAMLEGG TIL VEDTAK: Kommunestyret godkjenner følgjande reviderte betalingssatsar for bruk av kommunale bygg: 1) Utleige/lån av nøytrale fellesareal i skulebygg til private arrangement vert tillate. Det skal betalast leige for slikt lån. Lokala vert ikkje leigd ut til festarrangement på kveldstid. Det vil ikkje verta gjeve skjenkeløyve i samband med utleige av lokala. 2) Lag/organisasjonar får nytta skulebygga gratis til eigen aktivitet og til inntektsbringande aktivitet.

9 3) Bruk av skulebygg etter Lov om vaksenopplæring skal vera gratis. 4) Bruk av kommunale bygg til partipolitisk aktivitet skal vera gratis. 5) For bruk av Meland Eldresenter til privat/kommersiell aktivitet skal det betalast leige. Det ligg føre eigen samarbeidsavtale mellom Meland kommune og Meland Helselag om bruk av Eldresenteret. 6) Inntektsbringande aktivitet ved bruk av kulturhistoriske bygningar vert fastsett ut frå bruk og utvikling. Inntekt frå denne bygningsmassen skal gå til vidareutvikling av tiltak knytt til dei kulturhistoriske områda. 7) Det skal betalast leige for bruk av møterom 1 og 3, kantina og formannskapssalen i rådhuset. Lokala vert ikkje leigd ut til festarrangement på kveldstid. Det vil ikkje verta gjeve skjenkeløyve i samband med utleige av lokale i rådhuset. 8) Prisar Lokale i skulebygg: Gymsalar og andre nøytrale fellesareal: kr 200,- per time, maksimum kr 800,- per dag. Eldresenteret: kr 3000,- Bebuarane på sjukeheimen og omsorgsbustadane rundt: kr 1 000,- Rådhuset: Møterom 1 og 3: kr 750,- Formannskapssal: kr 1 000,- Kantine: kr 3 000,- Kantine m/ kjøkken kr 4 000,- Kulturhistoriske bygningar: Prisar vert fastsett av kulturkonsulent/drift-/vedlikhaldsleiar ut frå bruk/utvikling. Særlege reglar: Fagforeiningar med tilknyting til Meland kommune skal betala leige for lån av lokale med ein sats av 50 % av prisane.

10 9) Innkrevjingsrutinar: Meland kommune ved økonomikontoret sender rekning til alle brukargrupper etter bestillingslister frå drift/vedlikehaldsavdelinga. a) Korttidsleige: Rekning vert send kvar gong. b) Langtidsleige: Rekning vert send kvart halvår. Budsjettkonto: Alle leigeinntekter vert inntektsført på budsjettpost Leigeinntektene vert tilbakeført til vedlikehald av kommunale bygg. Skule: post Eldresenteret: post Rådhuset: post ) Verknadstidspunkt: Betalingssatsane vert gjort gjeldande frå FORMANNSKAPET Framlegg til nytt pkt. 4 frå Solbjørg Åmdal Sandvik: Kommunale bygg skal vera gratis for bruk til møteverksemd for politiske parti/grupperingar, fagforeningar med tilknytning til Meland kommune og for Soknerådet/Meland kyrkjelyd. Framlegg til endring frå Marie Morken: Private arrangement: Eldresenteret: kr 3000,- Bebuarane på sjukeheim og omsorgsbustader kr 1000,-. Framlegg til endring frå Sigmund Larsen: Private arrangement: Ta vekk setning: Bebuarane på sjukeheim og omsorgsbustadane rundt kr 1000,-.

11 Avrøysting: Framlegget frå Solbjørg Åmdal Sandvik vart samrøystes vedteke. Framlegget frå Marie Morken vart samrøystes vedteke. Framlegget frå Sigmund Larsen fekk 2 røyster for (FrP, SAM), 5 røyster mot, (H,AP,SP,V, FrP), og fall. FS-022/11 SAMRØYSTES FRAMLEGG TIL VEDTAK: Kommunestyret godkjenner følgjande reviderte betalingssatsar for bruk av kommunale bygg: 1) Utleige/lån av nøytrale fellesareal i skulebygg til private arrangement vert tillate. Det skal betalast leige for slikt lån. Lokala vert ikkje leigd ut til festarrangement på kveldstid. Det vil ikkje verta gjeve skjenkeløyve i samband med utleige av lokala. 2) Lag/organisasjonar får nytta skulebygga gratis til eigen aktivitet og til inntektsbringande aktivitet. 3) Bruk av skulebygg etter Lov om vaksenopplæring skal vera gratis. 4) Kommunale bygg skal vera gratis for bruk til møteverksemd for politiske parti/grupperingar, fagforeningar med tilknytning til Meland kommune og for Soknerådet/Meland kyrkjelyd. 5) For bruk av Meland Eldresenter til privat/kommersiell aktivitet skal det betalast leige. Det ligg føre eigen samarbeidsavtale mellom Meland kommune og Meland Helselag om bruk av Eldresenteret. 6) Inntektsbringande aktivitet ved bruk av kulturhistoriske bygningar vert fastsett ut frå bruk og utvikling. Inntekt frå denne bygningsmassen skal gå til vidareutvikling av tiltak knytt til dei kulturhistoriske områda. 7) Det skal betalast leige for bruk av møterom 1 og 3, kantina og formannskapssalen i rådhuset. Lokala vert ikkje leigd ut til festarrangement på kveldstid. Det vil ikkje verta gjeve skjenkeløyve i samband med utleige av lokale i rådhuset. 8) Prisar Lokale i skulebygg: Gymsalar og andre nøytrale fellesareal: Private arrangement kr 200,- per time, maksimum kr 800,- per dag. kr 2000,- per arrangement.

12 Eldresenteret: kr 3 000,- Bebuarane på sjukeheimen og omsorgsbustader: kr 1 000,- Rådhuset: Møterom 1 og 3: kr 750,- Formannskapssal: kr 1 000,- Kantine: kr 3 000,- Kantine m/ kjøkken kr 4 000,- Kulturhistoriske bygningar: Prisar vert fastsett av kulturkonsulent/drift-/vedlikhaldsleiar ut frå bruk/utvikling. 9) Innkrevjingsrutinar: Meland kommune ved økonomikontoret sender rekning til alle brukargrupper etter bestillingslister frå drift/vedlikehaldsavdelinga. a) Korttidsleige: Rekning vert send kvar gong. b) Langtidsleige: Rekning vert send kvart halvår. Budsjettkonto: Alle leigeinntekter vert inntektsført på budsjettpost Leigeinntektene vert tilbakeført til vedlikehald av kommunale bygg. Skule: post Eldresenteret: post Rådhuset: post ) Verknadstidspunkt: Betalingssatsane vert gjort gjeldande frå

13 KOMMUNESTYRET KS-039/11 SAMRØYSTES VEDTAK: Kommunestyret godkjenner følgjande reviderte betalingssatsar for bruk av kommunale bygg: 1) Utleige/lån av nøytrale fellesareal i skulebygg til private arrangement vert tillate. Det skal betalast leige for slikt lån. Lokala vert ikkje leigd ut til festarrangement på kveldstid. Det vil ikkje verta gjeve skjenkeløyve i samband med utleige av lokala. 2) Lag/organisasjonar får nytta skulebygga gratis til eigen aktivitet og til inntektsbringande aktivitet. 3) Bruk av skulebygg etter Lov om vaksenopplæring skal vera gratis. 4) Kommunale bygg skal vera gratis for bruk til møteverksemd for politiske parti/grupperingar, fagforeningar med tilknytning til Meland kommune og for Soknerådet/Meland kyrkjelyd. 5) For bruk av Meland Eldresenter til privat/kommersiell aktivitet skal det betalast leige. Det ligg føre eigen samarbeidsavtale mellom Meland kommune og Meland Helselag om bruk av Eldresenteret. 6) Inntektsbringande aktivitet ved bruk av kulturhistoriske bygningar vert fastsett ut frå bruk og utvikling. Inntekt frå denne bygningsmassen skal gå til vidareutvikling av tiltak knytt til dei kulturhistoriske områda. 7) Det skal betalast leige for bruk av møterom 1 og 3, kantina og formannskapssalen i rådhuset. Lokala vert ikkje leigd ut til festarrangement på kveldstid. Det vil ikkje verta gjeve skjenkeløyve i samband med utleige av lokale i rådhuset. 8) Prisar Lokale i skulebygg: Gymsalar og andre nøytrale fellesareal: Private arrangement kr 200,- per time, maksimum kr 800,- per dag. kr 2000,- per arrangement. Eldresenteret: kr 3 000,- Bebuarane på sjukeheimen og omsorgsbustader: kr 1 000,-

14 Rådhuset: Møterom 1 og 3: kr 750,- Formannskapssal: kr 1 000,- Kantine: kr 3 000,- Kantine m/ kjøkken kr 4 000,- Kulturhistoriske bygningar: Prisar vert fastsett av kulturkonsulent/drift-/vedlikhaldsleiar ut frå bruk/utvikling. 9) Innkrevjingsrutinar: Meland kommune ved økonomikontoret sender rekning til alle brukargrupper etter bestillingslister frå drift/vedlikehaldsavdelinga. a) Korttidsleige: Rekning vert send kvar gong. b) Langtidsleige: Rekning vert send kvart halvår. Budsjettkonto: Alle leigeinntekter vert inntektsført på budsjettpost Leigeinntektene vert tilbakeført til vedlikehald av kommunale bygg. Skule: post Eldresenteret: post Rådhuset: post ) Verknadstidspunkt: Betalingssatsane vert gjort gjeldande frå

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010 MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: KOMMUNESTYRET Nessane sambrukshus Møtedato: 16.12.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 40/09 09/1094 MØTEPLAN

Detaljer

1. MÅL MED REGLEMENTET 2. BRANNVERN VED UTLEIGE AV KOMMUNALE BYGG OG ANLEGG 3. UTLEIGEREGLEMENT FOR SKULAR OG FLEIRBRUKSAREAL

1. MÅL MED REGLEMENTET 2. BRANNVERN VED UTLEIGE AV KOMMUNALE BYGG OG ANLEGG 3. UTLEIGEREGLEMENT FOR SKULAR OG FLEIRBRUKSAREAL Vedtak i xxxxx, xxxx2015 INNHALD: 1. MÅL MED REGLEMENTET 2. BRANNVERN VED UTLEIGE AV KOMMUNALE BYGG OG ANLEGG 3. UTLEIGEREGLEMENT FOR SKULAR OG FLEIRBRUKSAREAL 3.1. Utleigereglane gjeld for 3.2. Utleigereglane

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 26.03.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: 13:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14.

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14. Meland kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 15.10.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-20:30 Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14. I starten

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Kl. 17.00 møter lensmann Rasmus Dalen og orienterer om kriminalitetsutviklinga

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS Sak 93/09 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 Saksbehandlar: Kenneth Stokke Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 09/454 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 26.11.2009 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207. Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207. Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207 Arkiv: B12 Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter Vedlegg: Uttale til endring av skulestruktur høyring - Frå

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 29.10.2014 Møtested: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 04.02.2013 Tid: 12:00

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 04.02.2013 Tid: 12:00 Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 04.02.2013 Tid: 12:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

[Skriv inn tekst] Eigedomsforvalting. - Seljord kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 728014

[Skriv inn tekst] Eigedomsforvalting. - Seljord kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 728014 [Skriv inn tekst] Eigedomsforvalting - Seljord kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 728014 2013 Innhald Samandrag... ii Tilrådingar... iv 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillingar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

Hemsedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret

Hemsedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret Hemsedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 03.04.2008 Sted: Kultursalen Fra kl/til kl: 19.00 22.50 Behandla saker: 10/08-19/08 Tilstades: Funksjon Ordførar Varaordførar Vara kstyret Navn Oddvar

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg

Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg Prosjekt nr 1546 - Revisjon 1,00 - Dato: 4.mai 2010 Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg Høyringsrapport Rapporten omhandlar: Framtidig drifts- og organisasjonsform for kultur og idrettsanlegg

Detaljer

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011.

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011. Stord kommune Notat Dato: 07.11.2011 Ref: 2011/1945-15756/2011 / 150 Til: Formannskapet ALTERNATIVT BUDSJETT, UTEN EIGEDOMSSKATT 1. Innleiing, bakgrunn Rådmannen la fram sitt framlegg til budsjett og økonomiplan

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 24.06.2014 Møtested: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer