?-#+%5 &*"#/%3?(#.,-%6'/%"# *0 )*+,-"#"" name="description"> ?-#+%5 &*"#/%3?(#.,-%6'/%"# *0 )*+,-"#""> ?$-#+%5 &*"#/%3?">

Telecom 101 Forelesning i telecomorientert forretningsutvikling NTNU august 2013 !"#$%&'()*+$%),,-# !""#$%&'$%#( >?$-#+%5 &*"#/%3?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Telecom 101 Forelesning i telecomorientert forretningsutvikling NTNU august 2013 !"#$%&'()*+$%),,-# !""#$%&'$%#( >?$-#+%5 &*"#/%3?"
?$-#+%5 &*"#/%3?.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1 Telecom 101 Forelesning i telecomorientert forretningsutvikling NTNU august 2013!"#%&'()*+%),,-# H(,""B,-#5,"%"I 7*/-2 &*+,-"#!""#%&'%#( >?-#+%5 &*"#/%3?(#.,-%6'/%"# *0 )*+,-"#" 89): C?#-*%" DBE.,-#&#12 7*/-,##/+# =#-/*(*03# =#-/*(*03 ;#-<4(3%#/% )3%456*+#(( J'+<#/ %"3B,%O*/ 9#0,(#3/0 L&!K )?IB?M- *0?/3%?%O*/ B#"3/0#(%# *0 G'//%*6N#" Figuren inneholder i alt 19 fasetter i tillegg til selve PRODUKTET. Altså (minst) 19 områder som jeg mener det er relevant/nødvendig å ta hensyn til når et teleprodukt skal utformes og introduseres i markedet. Dersom denne forelesingen vil danne basis for en eksamensoppgave, bør studenten klare å lage et memo der han/hun skriver om et visst antall av disse pkt. Muligens kan det gjøres så enkelt som at han/hun må ha vært innom så så mange pkt for å få karakter x på dette spm.

2 Her er noen bullit points på hvert av de enkelte puslespillbitene :!"#%#!&'(&))%* "+,-!%.,%*/0()1(&.2* 1. PRODUKTET!"#%&'&()*+,%,-,%+./++-,0%.%1,%2!"(&/"%&)/+0%)%.%&)%,,%'&()*+,%,2!"/3+%#.)&%#+,4&%&%&5#.#"6%.7/7#"2 2. Brukeren og 8437%.=A2 B/36#.8&*+%)%,,%'&()*+,%,2!"#1+#3,/3;(&)%,=2 C<&:6"(&(76"(&3%)%1"/3'&()*+,%,83/8&*+,2 3. Teknologi!"/3+%.,%+.(3(7/1+#38&*+%1/'&()*+,%,2!"(&;(&%&)%."#37,%,%+.(3(7/%.8%1,2!"#%&1,%&+%D1"#+%1/)%&"%))%..%2!"(&3%.7%6#&%.,%+./1+%;(&)%3%&2-.(%.E,,/'/'%3/.%2 4. G76"#%&%",H16(I1,(''%&1J2 5. Pris/-modell!"#%&'&/1%.;(&<+04'%D8&*+%'&()*+,%,2!"/3+%.'&/15()%33>8&*+:5<.%)1+(1,:)47.,#&/;;%,FA,%.+%&%.1%72!"#%&;(&"%.,%,'&/1*,"/+3/.7;&%5("%&2!"(&3%77%&"/"<&'&/1KK2!"/3+%.'&/15<,/3;(&<(''.<,/3;&%)11,/33%.)%34..1(56%,2 6. Bruksmønster!"(&(;,%(76"(&5E%"/3)%,83/8&*+,2!"(&1/+&%+#."/"L&%'<)%,,%2 M*+1%11N3#MOM2 P3(''N3#OOM>.(%.&%7.%,1/++%&,;%/36%&A=K 7. Markedspotensiale!"(&5E%+#.)%,1%37%1;(&#"%,13/+,'&()*+,2 B/3'&()*+,%,1*3/+%;*.+10(.%&83/&8&*+,#"#33%8&*+%&%>&%;;/8%&(7*3/+8&*+#" Q&/'3%?3#EA2 >#.,#331#37R8&*+154.1,%&'&,0%.%1,%R'&/1A 8. ARPU 9"%&#7%S%"%.*%?%&T1%&-5<.%)1/..,%+,'&8&*+%&!"#"/3)%.5<.%)3/7%8&*,,(/..,%+,%.'&8&*+%&"L&%2 U&)%,1"#+6%,%&"%)<1%;(&5E%'<9S?T-;%+1"1)8V>;%+1.<&5(8/3,%3%;(.%& /.+3*)%&%1/5<.%)1/..,%+,%.1,/7%&9S?T:5%.34..1(56%,%.%&+#1.+%0)%. 9. Sluttbrukerutstyr!"#;/..%1#",/37013*,,8&*+%&*,1,E&>W?UA;(&)%..%,%+.(3(7/%.2 B/3"L&,0%.%1,%"/&+%'<+*.)%.%113*,,8&*+%&*,1,E&2>&%;/?6(.%XDVYZZO![A M5#3,%33%&8&%),5#&+%)-J"%&)%.1'&()*+,J2>&%;\WUA C(+%.6%,%&>/8*,/++%.%A2 B%.,%,/)'<'&()*+,*,"/+3/.72?&/1-'&/1*,"/+3/.7;&%5("%&2 10. Varekost / 1%.,&#3%D)(5/.%&%.)%#+,4&%&A!"(&)#.;(&"%.,%1*,"/+3/.7%./"#&%+(1,2-(''D.%)2!"#83/&'&()*+,34..1(56%,%.-)%+./.718/)&#7%,D)8V2 11. Nødv Capex!"(&5E%5</."%1,%&%1#"('%&#,4&D,/38E)%&;(&<;<('''&()*+,%,>8#1%1,#10(.%&: 1%.,&#3,*,1,E&5%)5%&A!"#83/&&%#3/1,/1+W#'UR'%&+*.)%-/.+31#371+(1,.#)>#]*/1/,/(.F(1,A!"(&)#.1,<&)%,,%,#33%,1%7/;,'3#.3#7,%/..,%+,%&(7)&/;,1*,7/;,%&2 B/3)%,,%H7<&*.),J4+(.(5/1+2

3 12. Time to market!"(&3#.7,/),#&)%,<;<'&()*+,%,*,/5#&+%)%,/j+(55%&1/%33;#1(.7j2!"/3+%#+,/"/,%,%&3/77%&'<hf&/,/f#3'#,6j2 C(%.M6(I1,(''%& Markedsføring og distribusjon 14. OpEx, Payback og lønnsomhet 15. Konkurrerende produkter 16. Konkurrerende teknologier!"(&)#.1+#3'&()*+,%,'&(5(,%&%1-6"/3+%5#&+%)1;4&/.711,&#,%7/%&8%.e,,%12!"#%&'&()*+,%,1j+%e1%33/.7'(/.,1j2!"/3+%1#371+#.#3%&"%37%1-6"(&;(&2 U&1#371+#.#3%.%,/370%.7%3/7%-&%;H%+1+3*1/"/,%,1#",#3%&J2!"#83/&)%&%%33%1#371*,7/;,%.%'&.E+*.)%>#]*/1/,/(.F(1,)?!"(&)#.%&%7%,+(1,.#)18/3)%2 G''.<11,(&)&/;,1;(&)%3%&2-%33%&%&)%,'(,%.1/#3%;(&)%,,%"%)<H,#)%.4)"%.)/7% 7&%'J2!"(&)#.%&F#16;3(I("%&,/)2 ^4..1(56%,5<(71<1%'</."%1,%&,%7%.+#'/,#3-!"#83/&SG\-S%,*&.(. +(.,&(33%&%&)/11%2!"/3+%%+1/1,%&%.)%'&()*+,%&;/..%1-%33%&%&"<&,'&()*+,H*./+,J2 M,%&+%(71"#+%1/)%&6(1+(.+*&&%.,%.%!"#3/77%&/'/'%3/.%6(1+(.+*&&%.,%&2 S%%33,&*11%32!"/3+%#.)&%,%+.(3(7/%&+#.8%.E,,%1;(&)%..%,0%.%1,%.2!"#%&)%&%11,%&+%D1"#+%1/)%&2!"#3/77%&/'/'%3/.%2!"(&)#.%&%7%.+(.+*&&#.1%'(1/10( Rammebetingelser!"/3+%;(&'3/+,%31%&3/77%&'<#.)&%('%&#,4&%&>1(55#.%&#"6%.7/7#"A-;%+1 ^^T_D+(88%&:6%.7%/#.)&%15#1,%&%33%&8#1%1,#10(.%&:3<.%D3%/%;&%+"%.1%&:*,.E,,% #.)&%('%&#,4&%&1/.;&#1,&*+,*&2 9.)&%%+1,%&.%;#+,(&%&%.5<;(&6(3)%1%7,/3>;%+11%',%3%&%7.1+#';(&<*..7< 1#55%.83#.)/.75%)1,&45'&()*+10(.-/..%.+&#;,1%+,(&%.A2 18. M#5;%&)1%31)%'#&,%5%.,%,A2 ^/77%&)%,.E&%7*3%&/.7/'/'%3/.%2!"#,&(&5#.H+(55%&J2 M+0%&)%,.(%/..%.UT1(5"/3+*..%'<"/&+%)%..(&1+%&%7*3%&/.7%.2!"#"/3%",&%7*3#,(&/1+%%.)&/.7%&>&%7*3#,(&/1+&/1/+(A/'&#+1/1+*..%8%,E;(& '&()*+,%,2 19. Frekv/lisens `(.+*&&#.1%;(&<;<,#+/)%#+,*%33%;&%+"%.1%&2 20. Mennesker og org!"/3+%.+(5'%,#.1%,&%.7%1-(7;/..%12!"(&;3/.+%%&5#.,/3<(&7#./1%&%#&8%/)%,2

4 !"#%&'()*&+,-.&%&/)&0&1&-&'"#1,-/)&2+,'#')&/12.#033 \..,%+,%&D1#37!"#% 9S?T-9"%&#7%S%"%.*%'%&T1%& O<.%)3/78&*,,(/..,%+,'&+*.)% % U+1,%&.%+(1,.#)%&"%)1(37,%"#&%&>;%+11#5,&#;/++>,%3%;(./A:+(1,"%) +04'#"/..6(3)>93,/8(RA%,FA 45&.1-1/2%-*)#/,34* &'()% 933%+(1,.#)%&,/3<H)&/;,%J%7%.8%)&/;,-1,&45D6*13%/%-#33%;(&5%&;(& %'&+,1* A:8)'-F#'-812 U_\Qa9"/1%&34..1(56%,;4&5#.,#&/8%,&#+,./.7)%*.)%&3/77%.)% % #.,#,,H4+(.(5/1+3%"%,/)J \1'%1/%33%,/3;%33%&;(&%,#1H%+1,&#(&)/.L&%.%)1+&/"./.7%&J-13/+%%&.(&5#3, (5,#3,/.(,%&,/3&%7.1+#'%.% 45)-<'2)&2+,'#' %'&+* S%1*3,#,;4&;/.#.1*,7/;,%&-%,;/.,.4++%3,#33:5%.5</'&#+1/11%1/;(&6(3),/3/."%1,%&/.7%&>1,(&%/."%1,%&/.7%&D64E70%3)+&%"%&,/31,&%++%3/764E, % S%.,%+(1,.#)%&"%)%+1,%&.70%3) C_-(5"/&+1(56%,%.6#&64E%7%.+#'/,#3;/.#.1/%&/.7>1,(&%H7&#,/13<.J;&# %/%&A,#1)%,,%/++%/8%,&#+,./.7-)%,+#.)%&5%)1%*,1(5H8*,/++%.7<& 8&#J1%3"(5#"+#1,./.7%.'<%7%.+#'/,#3%.%&%3%.)/7=K 4G&2+,'#'<9)2.#'' * H91128:;&'<9)2.#''B*&')&&,,&)&2+,'#'&'<8)"-).28:;&'&1 C_-)%..%1,4&&%31%.>(7(71<Hc&1&%1*3,#,JA1/%&/.7%.,/.7(5H#"+#1,./.7 #"/."%1,%&,%7%.+#'/,#3J>SGUS%,*&.(.U]*/,EA-(5%,1%31+#' 6("%)1#+%3/7%&;/.#.1/%&,5%)#+10%+#'/,#31<6#&0()%..%H/.7%.1E.3/7 % 4I)2)&2+,'#' * J#.'-2.)&2+,'#'&''&)#':#1;#)%&)&/1&'K%&'#,'2.#'' \8#3#.1%.>1(5"/1%&6"#5#.%/%&(76"(&3%)%1)%,,%%&;/.#.1/%&,A%&W#'UR>W#'/,#3UR'%.)/,*&%1A%,"/+,/7.4++%3,#33K +*.)%/..,%+,%&>5%.5%)7()'&()*+,34..1(56%,AKa%,83/&/++%.(+'%.7%&,/3<8%,0%.%/."%1,%&,+#'/,#3=K!%&!6,,'dDD.(KI/+/'%)/#K(&7DI/+/Da&/;,1&%1*3,#,1,<&)%,5%&(5)%,,%=K e/+/1+&/"%&;4=d B69,.,%1316B1%-./012.,2;B161%<(=>?AD%(:2,4'B,.%'E%*F./*C,.%234%301,%56.%C3-,%-./012.,2;B161G%4,*%B69,.,% 1316B.,2;B161G%,.%/*0.621.;:1;.*F./*C,.%4,-%2:6B603.-,B,.%234%2641/-/C%56.%213.,%/*9,21,./*C,.H% */*CG% 1,B,:344;*/:62I3*%3C%+/B'.3-;:2I3*D% M%'<)/11%3/.+%.%-6%&1+&/"%&C(&1+Q%3%F(5(5;/8%&5#&+%)%,/C(&7%KKd 6,,'dDD,%3%/.;(K.(D2/)fXg 6,,'dDD,%3%/.;(K.(D2/)fXh C%)%&1,/6"%&#")/11%1/)%.%;/..%13/.+%&,/3H)%8#,,J1(56#&;*37,/+043"#..%,#")/11%#.#3E1%.%i

5 S%3%"#.,#&,/++%3/\.1/)%Q%3%F(5bYKYKbZVjKKd Roper varsku om svak telelønnsomhet - Bjellen ringer for de regionale operatørene i 2016, tror Core Groups Salvador Baille. Ole-Harald Nafstad 29. aug :07 De regionale norske teleoperatørene har ikke en bærekraftig inntjening, viser en fersk analyse utført av konsulentsselskapet Core Group. Analysen er gjort på et utvalg av 42 regionale operatører i bredbåndsmarkedet. Målet har vært å avdekke situasjonen i selskapene i skyggen av de store aktørene Telenor, Lyse og Get. Hele 63 prosent av operatørene har en gjeld som har større enn tre ganger ebitda-resultatet. - Det gjør at operatøren ikke klarer på sikt å investere videre, betjene gjelda og gi avkastning til aksjonærene slik de skal, sier Salvador Baille, partner i Core group - som presenterte undersøkelsen for første gang under Fiberforeningens møte sist uke. Hver tredje regionale teleoperatør har mer enn 7-ganger ebitdaresultatet i gjeld. Kilde: Core Group. Pussig nok viser undersøkelsen at EBITDA marginene er aller dårligst for de største av de regionale aktørene. - Bjellen ringer i 2016 I snitt for alle undersøkte operatører ligger ebitda-marginen på 12,5 prosent. Denne marginene måler driftsresultat med fratrekk for avskrivninger, og gir et bilde av hva selskapene har av penger til investorene og kreditorer. - Denne marginene bør ligge på minst 30 prosent, for at selskapene skal drive sunt i tele-verdenen, sier Baille. Han mener de lokale operatørene kun har tre år på seg for å finne oppskriften på større lønnsomhet. Da vil de største byene være ferdig bygd ut, og operatørene må bevege seg ut fra disse for å kunne vokse videre, begrunner Baille, og viser til Telenors ambisjoner om å ha over 30 prosent markedsandel i Når de store selskapene kommer, må de mindre, regionale operatørene ha en klar strategi for å møte dem. De planene må legges nå, advarer Baille. Tre veier til lønnsomhet

6 Denne planen må handle om bedre lønnsomhet for eksempel via økning av skalafordeler, og hvordan operatøren skal forholde seg til de de stores inntog. Som konsulent peker han ut tre måter for operatørene å oppnå det første: Konsolidering Deling av infrastruktur Regionale samarbeid Baille ønsker ikke å gi råd på generell basis, men vektlegger at det er mulig å begynne et samarbeid i det små, gjennom deling av infrastruktur, for siden å lage en regional allianse. - Da vil de små operatørene høste erfaring med å samarbeide, før en til slutt kan oppnå en konsolidering. Slike samarbeid kan også gjøre de lokale operatørene mer attraktive for utenforstående kjøpere, mener Baille.

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Her finner du tre oppgavesider med instrukser som har samme format som oppgavesidene i kartleggingsprøven. Ved å gjøre disse sidene i klasserommet

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Til skolen IKF Rundskriv 08-2004 Oslo, 31. 04 2004 J.nr.: 078.04/B.1.05. ØNSKE OM UTTALELSER FRA IKF-SKOLENE TIL IKFs STRATEGIPLAN

Til skolen IKF Rundskriv 08-2004 Oslo, 31. 04 2004 J.nr.: 078.04/B.1.05. ØNSKE OM UTTALELSER FRA IKF-SKOLENE TIL IKFs STRATEGIPLAN Til skolen IKF Rundskriv 08-2004 Oslo, 31. 04 2004 J.nr.: 078.04/B.1.05 ØNSKE OM UTTALELSER FRA IKF-SKOLENE TIL IKFs STRATEGIPLAN IKF skal på representantskapsmøte høsten 2004 presentere en langtidsstrategi

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

En smak av web Østfoldbibliotekene 2009

En smak av web Østfoldbibliotekene 2009 Ting 2: Blogging De fleste blogger man finner på internett publiseres med et bloggverktøy. Det finnes en rekke slike tjenester fra ulike tilbydere. De fleste er gratis, og reklamefinasiert, mens noen koster

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Lagring i Linux. 1. Hvordan lagre tekst. Når du er ferdig med heftet skal du:

Lagring i Linux. 1. Hvordan lagre tekst. Når du er ferdig med heftet skal du: Lagring i Linux Når du er ferdig med heftet skal du: 1. Kunne lagre dokument på eget område på nettet. 2. Vite forskjell på å lagre i "priv" (privat) og "pub" (public) mappe. 3. Kunne opprette egne mapper.

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser til IKF skolene (Tilsvarende rundskriv sendes til IF skolene) IKF Rundskriv 11 2009 Oslo, 6. november 2009 Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser Fjorårets bilag i Aftenposten var

Detaljer

vann AV BÅRD ANDERSSON

vann AV BÅRD ANDERSSON Telekompå dypt vann Før var de konger. Nå spises telekomselskapene opp av innovative it-bedrifter som er i ferd med å vinne slaget om utnyttelse av telenettene. Nye tjenester danker dem ut, mens de gamle

Detaljer

Kortere gjennomføringstid i prosjekter

Kortere gjennomføringstid i prosjekter Kortere gjennomføringstid i prosjekter (Shortening the project life cycle) Et forskningsprosjekt i regi av Norsk senter for prosjektledelse Du har kanskje en antagelse om at din organisasjon har noe å

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Glenn Bjørlo. Bedriftspraksis. Høgskolen i Østfold. Halden

SLUTTRAPPORT. Glenn Bjørlo. Bedriftspraksis. Høgskolen i Østfold. Halden SLUTTRAPPORT Glenn Bjørlo Bedriftspraksis Høgskolen i Østfold Halden 01.12.2014 INNHOLD Overskrift Sidetall Introduksjon 3 Beskrivelse 4 Refleksjon 6 Vedlegg 1: Timebruk 9 Vedlegg 2: Attest 12 Introduksjon

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

b. Verdinettverket kan fungere som formidler mellom kundene. (riktig)

b. Verdinettverket kan fungere som formidler mellom kundene. (riktig) Total poengsum Multiple Choice er 40 poeng. Oppgave 1 - Einar Flydal Hvilke av følgende utsagn om dagens utfordringer i telekom-bransjen er riktige? a. Prisene på telekom-utstyr til nettene stiger jevnt.

Detaljer

Bredbånd i Norge Utfordringer, ambisjoner og tiltak

Bredbånd i Norge Utfordringer, ambisjoner og tiltak Norwegian Ministry of Modernisation Bredbånd i Norge Utfordringer, ambisjoner og tiltak Eirik Lae Solberg, Statssekretær (H), Moderniseringsdepartementet Takk for invitasjon.. Sted: Clarion Oslo Airport

Detaljer

Kom i gang MED KLIMAARBEIDET

Kom i gang MED KLIMAARBEIDET Kom i gang MED KLIMAARBEIDET Denne lille oppskriften skal være en praktisk guide til hvordan virksomheten din kan få oversikt over sine utslipp og utarbeide handlingsplaner for å redusere utslippene. Oppskriften

Detaljer

Når Merge sort og Insertion sort samarbeider

Når Merge sort og Insertion sort samarbeider Når Merge sort og Insertion sort samarbeider Lars Sydnes 8. november 2014 1 Innledning Her skal vi undersøke to algoritmer som brukes til å sortere lister, Merge sort og Insertion sort. Det at Merge sort

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

Forberedelse til ditt unike onlinekurs

Forberedelse til ditt unike onlinekurs Forberedelse til ditt unike onlinekurs Et onlinekurs er tidsstyrt. Mailer og moduler skal sendes og være tilgjengelig til konkrete tider. Og salgsperioden bør være planlagt i detalj. Det krever! Her følger

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Dialogforum 29. april 2015. Gode forsamling!

Dialogforum 29. april 2015. Gode forsamling! Dialogforum 29. april 2015 Gode forsamling! Både NTEs omgivelser og energibransjen er i sterk endring. Da må også vi endre oss. De siste årene har da også stått i endringens tegn for NTE. Skal vi fortsette

Detaljer

2) På dette kartet viser de røde ringene hvor Rica Hotels selv har stått for utbyggingen fra første sten.

2) På dette kartet viser de røde ringene hvor Rica Hotels selv har stått for utbyggingen fra første sten. Foredrag i Drammen La meg begynne med en liten innrømmelse. Til tross for at det ikke er lange avstanden fra Asker hvor jeg bor og til Drammen, har jeg dessverre aldri hatt noe egentlig forhold til byen.

Detaljer

Jakter på bredbåndsmuligheter

Jakter på bredbåndsmuligheter BKK Bredbånd er alltid på hugget etter å gi sine kunder de beste bredbåndsløsningene. Jakter på bredbåndsmuligheter BKK Bredbånd er en aktiv aktør i bredbåndsmarkedet og er hele tiden på hugget etter nye

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Manual for bruk av Priseditor

Manual for bruk av Priseditor Manual for bruk av Priseditor Del 1. Dette gjøres av VisBook ved oppstart, endringer/nye prismaler gjennomføres av bedriften selv eller bestilles utført av VisBook. Bygge prismaler Side 2 Del 2. Bygge

Detaljer

Skriftlig veiledning til Samtalen. Finansnæringens autorisasjonsordninger

Skriftlig veiledning til Samtalen. Finansnæringens autorisasjonsordninger Skriftlig veiledning til Samtalen Finansnæringens autorisasjonsordninger Versjonsnr 1- mars 2015 Forord Finansnæringens autorisasjonsordninger har innført en elektronisk prøve i etikk, og prøven har fått

Detaljer