KULTURSEKTOREN KULTUR- SEKTOREN. Side 123

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KULTURSEKTOREN KULTUR- SEKTOREN. Side 123"

Transkript

1 KULTUR- SEKTOREN Side 123

2 A. KULTURSEKTOREN Sektoren omfatter: A. Administrasjonen B. Biblioteket C. Kulturvern D. Allmenn kultur E. Park- og idrett F. Fritid og ungdom G. Kommunal kirkeforvaltning S-1 ØKONOMIPLAN Budsjett R-2013 B-2014 ÅB-2015 HP-2016 HP-2017 HP-2018 SUM LØNN SUM DRIFTSUTG SUM DRIFTSINNT SUM UTG./ INNT Herav E-skattefinansiert drift SUM INVESTERING Herav E-skattefinansiert inv Pris- og lønnsnivå pr 1. januar (Beløp i 1000 kr). B-2014 er revidert budsjett per oktober Endringer i aktiviteten/planer for årsbudsjett og handlingsprogram Drift Kultursektoren hadde i 2014 eiendomskattemidler i drift på 8,0 mill. kroner. I 2015 er det satt av 12,7 mill. kroner i eiendomsskatt til drift i sektoren. Av dette utgjør prosjektet «Stupetårn Nebbursvollen» 5,0 mill. kroner som en overførsel til investeringsregnskapet. Andre endringer er midler gitt til enkeltprosjekter i 2014 som fra sektorens side er avsluttet. Bevilgete midler fra eiendomsskatt til drift av Slorahallen er delt mellom Eiendom og Park og idrett med en fordeling på 50/50. Park og idrett har ,- til drift av hallen i Slorahallen har for fått kompensert ,- fra eiendomsskatt som et tilskudd for tapte inntekter pga. gratisprinsippet. Det er ikke bevilget midler til videreføring av følgende prosjekter i ÅB Beløpene er lagt inn på s 6 listen i dokumentet; a) Arrangementsfond til større arrangementer. E-skatt b) Skjøtsel- og vedlikehold av kunstverk i det offentlige uterom. E-skatt Sektoren har lagt inn den generelle innsparingen i tråd med budsjettvedtaket med bakgrunn i Agenda Kaupangrapporten. Den generelle innsparingen i 2014 var på ,- og med en økning til ,- i Investering Kirkeforvaltningen har i 2015 et prosjekt for fjerning av grunnvann på Stalsberghagen gravlund. Til dette har sektoren fått utvidete investeringsrammer på 2,5 mill. kroner. Innenfor de faste tildelte investeringsrammene har sektoren funnet plass til prosjektet: «Digitalisering av biblioteket». Side 124

3 P-nr E-skatt i driftsregnskapet Gratisprinsipp/driftstilskudd Videreføring av opplevelseskort Pilegrimsleden Søndagsåpent hovedbibliotek Ungdomslokaler i Kirkegata Drift av Slorahallen Ekstra tilskudd skolekorps Fritidsklubber opprust/drift Forskjønning av parker og grøntområder Aktiviteter for barn og unge (videreføring av tiltak fra 9295 aktivitetsfond) Stupetårn Nebbursvollen SUM Investering Investeringsbudsjett Maskiner Rehabilitering av mindre idretts/ friluftsanlegg og parker Lekeplasser Rehabilitering uteanlegg, Sørum fritidsgård Kulturverntiltak Elvebredden kunstpark Fjerning av grunnvann på Stalsberghagen Digitalisering biblioteket Fremtidige prosjekter kultursektoren SUM Prisnivå pr , netto kr. UTVIKLINGSSTREKK Skedsmo og Lillestrøm inngår i en overordnet strategi som skal gjøre regionen i stand til å ta imot en større befolkningsøkning på en bærekraftig måte. Lillestrøm har siden 2000 styrket sin regionale rolle. I dette perspektivet er det viktig med en kulturutvikling i tråd med de overordnede strategiene for kommunen. Som et ledd av urbaniseringen er det viktig med en offensiv kulturutvikling som ivaretar befolkningens krav til en regionalhovedstad med kunst og kultur. Samtidig som tiltak i nærmiljøene ivaretas med tilrettelegging for møteplasser og tiltak for barn og unge. Visjon og strategier fra Kommuneplanen Skedsmo kommune arbeider med å oppfylle sin visjon om å bli " regionens mest interessante besøksmål og Østlandets beste bosted for de som er opptatt av kultur. I Kommuneplanens samfunnsdel om kultur og næring, er det tatt inn følgende strategier: Utvikle Skedsmo som arena og vertskommune for større arrangementer Etablere kulturelle fyrtårn Etablere et forpliktende, langsiktig samarbeid mellom kommune, kulturliv og næringsliv om sentrale felles oppgaver Side 125

4 Ivareta bredde og mangfold i Skedsmos kulturliv. Kommunen har god infrastruktur med nærhet til både Oslo Lufthavn og til hovedstaden. I kommunen er det et stort antall idrettsanlegg og kulturscener, samt to omfangsrike messehaller. Skedsmo er også vertskapskommune for en rekke regionale kulturinstitusjoner. Likevel gjenstår det arbeid og investeringer for å nå opp i konkurransen med andre byer når det gjelder store kultur- og idrettsarrangement og markeringer på nasjonalt og internasjonalt nivå. Kommunens kulturpolitikk har i de seneste 20 årene vært tuftet på at det i liten grad er kommunen som driver kulturtiltakene. Dette forutsetter et sterkt engasjement av frivillige organisasjoner, og at de ulike kulturinstitusjonene i kommunen har et sterkt økonomisk og faglig grunnlag. Kulturaktivitet skjer i tett samarbeid mellom ulike kulturaktører, kommunen og næringslivet. Kulturelle møteplasser Lillestrøm kultursenter har i løpet av to år nå fått bedret sine rammebetingelser både mht bygningsdrift og kulturfaglig drift. Dette innebærer muligheter for en mer offensiv kultursatsing fra kultursenterets side. En prioritert oppgave i perioden er å følge opp «Mulighetsstudien for Kirkegata». Nybygg for Akershus kunstsenter er prioritert i perioden. Etablering av nybygg for Akershus kunstsenter kan bli et løft for både lokalt- og regionalt kulturliv og skape spennende synergier på tvers av institusjoner og fagmiljøer. Kunstsenteret er ledene innen ung samtidskunst, og vil fortsette arbeidet i nye lokaler. Skedsmo kommune vil etter planen være byggherre. Bygningen skal stilles til disposisjon for leie av Akershus fylkeskommune, leien forutsettes å dekke investeringskostnadene. Kommunen har vedtatt å stille tomtearealet og den gamle bygningen i Kirkegt. 10 til disposisjon i prosjektet. Bygget vil være et viktig bidrag for å realisere visjoner og strategier i kommuneplanen som omhandler Skedsmo som kulturkommune og Lillestrøm som regionsenter. Parallelt med dette vil kommunen gjøre en vurdering av en framtidig bibliotekstruktur i kommunen. Her vil blant annet kostnader og konsept for et multimedia hus/bibliotek i Kirkegata 14 bli vurdert. Samordning av kommunens musikk- og kulturskole, ungdomstiltak bibliotekstjenester fra kommunen, samt fylkesbibliotek og eventuelt andre tjenester fra fylkes kommunen vil bli vurdert i en utredning opp mot utvikling av Kirkegt 14. Samtidig forgår en prosjektering av å utvikle Husebylåven til et kulturelt flerbruks hus på Skedsmokorset. Det vil i løpet av høsten 2014 bli utarbeidet et romprogram og en virksomhetsplan som et beslutningsgrunnlag mht til kommunale bevilgninger til investering og drift av låvebygningen. Ved eventuell bevilgning i forbindelse med budsjettbehandlingen vil en kunne påbegynne detaljprosjekteringen i Bibliotekutvikling Folkebibliotekene er i ferd med å utvikle sin nye rolle som uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. For å nå flere innbyggere med bibliotekets tilbud etablerer en del bibliotek selvbetjeningsordninger, deler av åpningstiden vil være uten personale til stede. Erfaringer viser at besøkstallene øker. En annen trend er oppretting av mikrobibliotek, f.eks. kiosker og boder på steder der folk ferdes for å gjøre adgangen til bøker lettere. I Akershus og andre fylker er bibliotekene i gang med utlån av e-bøker, et tilbud som skal utvides og forbedres i tiden framover. I Skedsmo vil vi se en tilsvarende bibliotekutvikling. Det er nødvendig at biblioteket skal bli en god møteplass og debattarena med stadig flere brukere. Selvbetjening blir viktig for å øke tilgangen og frigjøre personalressurser til viktigere oppgaver. Side 126

5 Fylkesbiblioteket i Akershus ligger i dag på Kjeller. Kommunen diskuterer et samarbeid om etablering av et bibliotek i Lillestrøm. Dette vil være i tråd med en ønsket byutvikling der biblioteket kan ha en viktig regional funksjon. Drift av idrettsanlegg Drift av kommunalt eide idrettsanlegg bygger på utstrakt bruk av spleiselag mellom kommune og lag- og foreninger. Enkelte lag eier og drifter også sine idrettsanlegg uten kommunal medvirkning (Eks. anleggene på Åråsen, LSK-hallen og klubbhus på Skjetten stadion). En modell med sterk medvirkning fra lag- og foreninger i drift av kommunalt eide idrettsanlegg kan være økonomisk gunstig for kommunen og effektivt i forhold til brukerne. Slike driftsmodeller har så langt vært en forutsetning for utvikling og kommunal støtte til finansiering av idrettsanlegg. Modellen er krevende og sårbar. Det kreves stor innsats av frivillige, og ordningen er avhengig av dugnadsinnsats og stabil medvirkning fra enkeltmedlemmer og grupper. Utvikling av arenaer for idrett og fysisk aktivitet «Melding og kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet» for perioden ble politisk behandlet av kommunestyret høsten Planen peker på økt satsning og utvikling av nye anlegg for idrett og fysisk aktivitet i alle kommunens plansoner. I forslag til økonomiplan for Skedsmo kommune i HP har det utover midler til Slorahallen, ikke vært mulig å finne kommunale midler til ytterligere prosjekt som i henhold til vedtatt plan har forventninger om kommunal økonomisk medvirkning. Det er påvist et stort sprik mellom dagens behov for tid i hallen for idrettslagene og det tilbudet som finnes i kommunen. Utover utvikling av ordinære idrettsanlegg for å imøtekomme den organiserte idrettens behov for anlegg er det i planen avdekket et stadig voksende behov fra allmennheten om utvikling av anlegg til egenorganisert fysisk aktivitet. I Skedsmo i likhet med utviklingen i landet for øvrig, er det stor etterspørsel etter ulike typer nærmiljøanlegg. Dette er anlegg av typen løkker, ballsletter, ballbinger, skateanlegg, BMXbaner m.m. Anleggene er allment tilgjengelig og beregnet for egenorganisert fysisk aktivitet. Anleggene er primært rettet mot aktivitet for barn- og unge. Flere av dagens nærmiljøanlegg er svært ettertraktet for ungdom. Også i et folkehelseperspektiv vil anlegg for idrett og fysisk aktivitet være viktige bidrag i kampen for å motvirke et utviklingstrekk der stadig større grupper av kommunens befolkning er inaktive. Utvikling av møteplasser for ungdom Gode kulturarenaer hvor ungdom får utfolde seg og oppleve inkludering og medbestemmelse, er viktig for utvikling og vekst. Ungdommens engasjement må tas på alvor i etableringen av nye møteplasser, og ungdom må oppleve at deres kompetanse benyttes. Utvikling av fleksible møteplasser er viktig og forebygger rus, kriminalitet og vold. Samhandling med ungdom, andre kommunale virksomheter og institusjoner må til for å kunne skape møteplasser det til enhver tid er behov for. Fritids- og ungdomsavdelingen vil i perioden evaluere det totale ungdomsarbeidet og sammen med ungdommen videreutvikle og etablere gode ungdomstiltak i sentrumsområdene og i nærmiljøene. Kommunen har planer om utvikling av sentrale arenaer for ungdom i Lillestrøm og på Strømmen. Satsingen på gode arenaer i nærmiljøene vil allikevel være viktig. Utviklingen har vist at de yngste gruppene får gode tilbud i skolenes lokaler, mens de litt eldre trenger en egen sosial møteplass hvor det er mulig å delta i aktiviteter/kulturverksteder. Kulturvern Skedsmo kommune er en kommune i sterk utvikling og vekst og preges derfor av at mange nye innbyggere kommer til kommunen. Det blir ofte sagt at kommunen preges av «mange Side 127

6 føtter, men få røtter». Dette skaper utfordringer for museums- og kulturvernarbeidet i kommunen som for en stor del baseres på frivillig innsats. Det er i det siste lansert flere prosjekter innenfor museums- og kulturvernarbeidet i kommunen. Her kan nevnes planer om et flyvende museum på Kjeller og et sagbruks- og industrimuseum på Lillestrøm. Ved siden av dette vil en fremtidig utbygd Husebylåven romme museale aktiviteter. I miljøet rundt Sagelvas venner på Strømmen er det igjennom flere år lagt ned en imponerende innsats i formidling og utvikling av historiske elementer knyttet til Sagelvas historie. Samtidig er kommunen trukket inn i et regionalt arbeid rundt utvikling av Fetsund lenser. For flere av prosjektene er det store forventninger om kommunal medvirkning både finansielt og personellmessig. Det er derfor viktig at man nå får utarbeidet en museumsplan som kan trekke opp de store linjer og samordne de ulike aktører og miljøer innenfor dette området. Utvikling innen kirkeforvaltningen Kirkene våre er gamle verneverdige bygg. Lover og forskrifter endres. Tidligere montert utstyr og materiell eldes og kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for brukere og byggene. Dette krever oppgradering, utskifting og tilpasning til de nye krav myndighetene setter for sikkerhet. Derfor er det stadig en oppgave å oppfylle el-forskrifter, brannforskrifter og bygningstekniske pålegg og behov. Gravferdsloven ble revidert i Her vies det økende oppmerksomhet til at gravplassene skal være allmenne, dvs. felles for alle, - og en mer livssynsnøytral tilrettelegging for de ulike kulturers seremonier. Utviklingen viser at det stilles økende krav til ansatte som skal imøtekomme de berørtes forventninger til kvalitet, etikk og verdighet. Utviklingen viser videre at befolkningen i økende grad besøker sine gravsteder. Det settes mer lys og andre symboler på gravene. Besøkende stiller krav om at de dødes hage skal fremstå vakre og velstelte. Vi ser at stadig flere bruker gravplassene som park- og rekreasjonsområde. Utviklingen de siste årene er at stadig flere velger kremasjon som jordisk avslutning. Med den oppdragskremering Stalsberghagen krematorium utfører for alle kommunene på Romerike, belastes kirkeforvaltningen med flere og mer ressurskrevende oppgaver. Fattigdom/dårlig råd Utviklingen i Skedsmo kommune viser at det er en del foreldre som sliter med å håndtere stadig økende forventinger om økonomiske tilskudd og egenandeler for deltakelse i fritidstilbud i regi av lag og foreninger. For familier med lav inntekt og flere barn viser utviklingen at forventningene til egenandel for deltakelse på reiser, treningsleirer etc. er så store at mange sliter med å kunne håndtere dette. Utviklingen viser nå at flere idrettslag og foreninger i Skedsmo har store beløp utestående fra foreldre som ikke har betalt kontingenter, spillerlisenser etc. For å hindre sosial utestenging er det viktig å tilrettelegge for at alle barn har like muligheter til å delta i aktivitet på ettermiddags- og kveldstid. Tiltak som over tid kan bidra til at barn og ungdom blir inkludert, kan være: Økte kommunale driftstilskudd til lag og foreninger Etablering og drift av utstyrssentral som gir mulighet for gratis lån av utstyr til idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Utdeling av gratis opplevelseskort som gir fri tilgang til kulturelle arenaer Utdeling av aktivitetskort som gir gratis tilgang til organiserte aktiviteter Sikre barne- og ungdomsorganisasjoner gratis tilgang til kommunale gymsaler, klubbhus, svømmehaller, fritidssentre og flerbrukshaller Videreutvikle biblioteket som en arena for aktivitet og deltagelse Sikre gode forebyggende ferie- og fritidstilbud med lav kostnad for å delta. Side 128

7 Det digitale samfunnet digitalt førstevalg Kultursektoren har en viktig rolle i å legge til rette for at ulike målgrupper på en enkel måte finner frem til de kulturtilbudene som finnes i kommunen. Bruken av digitale kanaler og sosiale medier er allerede utstrakt og alt tyder på at den bare vil øke i tiden fremover. Det er derfor avgjørende at kultursektoren er tilstede i relevante digitale kanaler og at vi benytter mulighetene til innbyggerdialog som sosiale medier åpner for. Kultursektoren i Skedsmo har et utstrakt samarbeid med frivillige lag og foreninger, regionale kulturinstitusjoner, næringsliv og andre private aktører. Dette fordrer en god dialog med de ulike samarbeidsaktørene. Digitale verktøy er godt egnet for å legge til rette for bedre samhandlingsdialog og informasjonsflyt mellom alle de partene som utgjør kulturlivet i kommunen. Integrering/inkludering Det opprettes stadig nye innvandrerforeninger, og generelt vokser andelen innvandrere i Skedsmo befolkningen raskt. Våre nye innbyggere finner seg ikke nødvendigvis til rette innenfor det etablerte foreningslivet, og har ofte vanskeligheter med å etablere nettverk. Dette har konsekvenser for språk, arbeidsmuligheter, helse og livskvalitet. Generelt trenger vi å øke kompetansen vår på flerkulturelt arbeid og dialog, med tanke på hvordan kultursektoren tilpasser seg en endret befolkningssammensetning. Flerkulturelle samfunn kan ofte bli innovative og ressursrike samfunn, og det blir kommunens oppgave å legge til rette for at alle som kommer hit kan delta i å bygge det nye flerkulturelle Skedsmo. Mange av de som kommer hit trenger hjelp og veiledning for å komme i gang i foreningslivet. De har ofte språkproblemer og liten kunnskap om offentlig forvaltning, men er en ressurs mht integrering og inkludering av nye innbyggere. Den norske befolkningen på sin side, trenger å få forståelse for og erfaringer med det nye flerkulturelle Skedsmo. Det er derfor et økende behov for møteplasser både i form av lokaler for de nyetablerte foreningene og for befolkningen som helhet. Arbeidet med å bygge kvinnenettverk har vært prioritert. En spesielt sårbar gruppe er flerkulturelle ungdom, som strever med å finne sin identitet. De flerkulturelle foreningene har alle et spesielt fokus på sine barn og unge, og bør på den ene side støttes i sitt arbeid med denne gruppen. Samtidig arbeides det med inkludering og integrering innenfor det forebyggende ungdomsarbeidet og det ordinære foreningslivet. Folkehelse - kultur som virkemiddel for god helse Folkehelsearbeidet har vært i stor utvikling det siste tiåret. Det er stort fokus på hva som er god folkehelse. Nasjonal kartlegging viser at aktivitetsnivået i befolkningen er lavt, sosialt skjevfordelt og viser en negativ utvikling. Dette er bekymringsfullt fordi fysisk inaktivitet er en risikofaktor for sykdomsutvikling og flere helseplager, også fordi dette rammer sosialt skjevt. Kultursektoren vil møte utfordringene ved å legge til rette for sosiale og kulturelle møteplasser både sentralt og i nærmiljøene. Skedsmo kommune vil rette en innsats mot hele befolkningen, i tillegg til målrettet innsats mot risikogrupper. Sektoren bidrar til å legge til rette for friluftsliv og fysisk aktivitet, samt anleggsutvikling. Sektoren bidrar til å skape de gode møteplassene, sikre god tilgang til grønne lunger/ parker i bynære områder, samt tilrettelegge parkene med aktivitetsanlegg som innbyr til aktivitet og kulturopplevelser. Side 129

8 S-2.1 MÅL FOR HELE SEKTOREN Sektorovergripende mål: 1. Selvbetjening med utlåns- og innleveringsautomater og sortering av bøker er prosjektert, og de viktigste installasjonene i systemet er utført. 2. Det er etablert et flerkulturelt kvinneforum i Skedsmo, som skal ivareta flerkulturelle kvinners interesser og sørge for en god dialog mellom innvandrermiljøer og den norske befolkningen. 3. For å medvirke til økt egenorganisert trening og fysisk aktivitet er treningsstasjoner/apparater satt opp sentralt i Lillestrøm idrettspark. Årsbudsjett mål: ÅB 01 Realisering av et nybygg for Akershus kunstsenter i Kirkegata er avklart. ÅB 02 Evalueringen av prosjektet «Fritids- og ungdomsavdelingen mot 2015» er gjennomført og eventuelle endringer er politisk forankret. ÅB 03 Framtidig bibliotekstruktur i Skedsmo er utredet og vedtatt. ÅB 04 Hovedrevisjon av Melding og kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, gjeldende for perioden , er sluttført. ÅB 05 I samarbeid med ulike idretts- og kulturaktører har Skedsmo kommune medvirket til å befeste sin posisjon som et av landets mest aktuelle områder for store og små idretts- og kulturarrangement. ÅB 06 I samarbeid med lag- og foreninger er det etablert modeller for drift- og tilsyn av Slora flerbrukshall. ÅB 07 Parkmessig opparbeiding av bypark i Kirkegata 10 og 12 er avklart. ÅB 08 I samarbeid med Helse- og sosialsektoren er organisering og drift av aktivitetssenteret i Kjerulfsgate avklart. ÅB 09 En eventuell utbygging av Husebylåven er avklart. ÅB 10 Tjenesteytingsavtalen mellom Skedsmo kirkelige fellesråd og Skedsmo kommune er reforhandlet. Handlingsprogram mål: HP 01 Ved gjennomføring av strategiene i kommuneplanen er Skedsmo på vei til å bli regionens mest interessante besøksmål og Østlandets beste bosted for alle som er opptatt av kultur. HP 02 Opplevelseskortet og aktivitetskortet er i ordinær drift, og har bidratt til at barn og ungdom får delta på kulturarenaer og i organisert aktivitet. HP 03 Scenario 3 som beskrevet i Mulighetsstudien for Kirkegata kvartalene er videreutviklet, kunstsenter og parkutvikling er realisert i løpet av perioden. HP 04 Marka områdene er tilrettelagt med gode løype traséer og turstier, med økt tilgjengelighet fra boligområdene og større grad av brukervennlighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. HP 05 I samarbeid med velforeninger og Sagelvas venner, er etablering av turvei, møteplasser og kulturminner i Sagelva miljø- og historiepark sluttført. HP 06 En sambruksarena med bibliotek, ungdomsaktiviteter, musikk- og kulturskole og fylkesbiblioteket/ musikksamling er ferdig utredet i Kirkegata 14/ Jonas Lies gt. 5. HP 07 Kultursektoren har etablert flerbruks- og flerkulturelle møteplasser og har spilt en aktiv rolle mht samhandling. HP 08 Bibliotekets virksomhet er endret i tråd med endringer i lov om folkebibliotek. Formidlingsaktiviteten er styrket, og biblioteket fungerer som en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. HP 09 Sammenfallende med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel, er folkehelseperspektivet vektlagt i sektorens virksomheter. HP 10 Kultursektoren bruker digitale kanaler og sosiale medier benyttes for å skape dialog og informere innbyggere og besøkende om Skedsmos kulturtilbud. Side 130

9 S-2.2 MÅL FOR PROGRAMOMRÅDENE Programområde A Administrasjon ÅB 01 Administrasjonens bruk av booking programmet Hano utvides og utvikles i samarbeid med leverandøren for å få en mer helhetlig digital flyt. ÅB 02 Det er implementert ny prosjektmetodikk i sektoren i tråd med valgt felles overordnet prosjektmetodikk i Skedsmo kommune. ÅB 03 HMS dugnad er gjennomført i hele organisasjonen. HP 01 Kultursektoren tar i bruk felleskomponenter og digital dokumentflyt for å forenkle og effektivisere saksbehandlingsrutiner. HP 02 Sykefraværet er under 6 %. HP 03 Servicen mot interne og eksterne brukere er bedret. Økonomiske rammer R-2013 B-2014 ÅB-2015 HP-2016 HP-2017 HP-2018 SUM UTG./ INNT SUM INVESTERING Pris- og lønnsnivå pr 1. januar (Beløp i 1000 kr) Programområde B Biblioteket ÅB 01 Selvbetjening med utlåns- og innleveringsautomater og sortering av bøker er prosjektert, og de viktigste installasjonene i systemet er utført. ÅB 02 Framtidig bibliotekstruktur i Skedsmo er utredet og vedtatt. ÅB 03 Hovedbiblioteket er bedre tilrettelagt for målgruppene flerspråklige og ungdom. HP 01 Bibliotekets virksomhet er endret i tråd med endringer i lov om folkebibliotek. Formidlingsaktiviteten er styrket, og biblioteket fungerer som en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. HP 02 Bibliotekets tilbud er gjort bedre kjent gjennom nettsider, sosiale medier og ved å være synlig flere steder i kommunen. HP 03 Den digitale delen av biblioteket er videreutviklet og har gitt innbyggerne et allsidig tilbud av e-bøker, e-lydbøker, nettaviser og andre digitale medier. Økonomiske rammer R-2013 B-2014 ÅB-2015 HP-2016 HP-2017 HP-2018 SUM UTG./ INNT SUM INVESTERING Pris- og lønnsnivå pr 1. januar (Beløp i 1000 kr) Programområde C Kulturvern ÅB 01 En eventuell utbygging av Husebylåven er avklart. ÅB 02 Det er igangsatt et arbeid med en museumsplan som skal avklare og foreslå tiltak for den lokale museumsutviklingen i Skedsmo. ÅB 03 Arbeidet med lokalhistoriewikien for Skedsmo bygges ut, med særlig vekt på biografier og skole-, nærings- og organisasjonshistorie. HP 01 Organisering og struktur på museums- og kulturvernarbeidet i kommunen er avklart. HP 02 Det er etablert et lokalhistorisk nettsted, lokalhistoriewiki, som et supplement til den trykte kommunehistorien. HP 03 Låven på Huseby er bygd ut som et kulturelt flerbruks hus for befolkningen. Side 131

10 Økonomiske rammer R-2013 B-2014 ÅB-2015 HP-2016 HP-2017 HP-2018 SUM UTG./ INNT SUM INVESTERING Pris- og lønnsnivå pr 1. januar (Beløp i 1000 kr) Programområde D Allmenn kultur ÅB 01 Realisering av et nybygg for Akershus kunstsenter i Kirkegata er avklart. ÅB 02 DKS har gitt et tilbud om kulturaktiviteter innenfor alle hovedområdene; visuell kunst, kulturarv, film, Litteratur, musikk og scenekunst, og vil inngå et samarbeid med Akershus Teater om en bredere satsing innenfor scenekunstfeltet. ÅB 03 Det er etablert et flerkulturelt kvinneforum i Skedsmo, som skal ivareta flerkulturelle kvinners interesser og sørge for en god dialog mellom innvandrermiljøer og den norske befolkningen. HP 01 Ved samhandling med frivillige lag og foreninger, profesjonelle aktører og næringsliv er det utviklet minst et kulturelt fyrtårn i regionen som tiltrekker seg nasjonal oppmerksomhet. HP 02 Gjennom DKS er det satset på kulturaktiviteter til alle elever i grunnskolen etter vedtatt plan og ut fra de til enhver tid gjeldende finansieringsordningene i stat og kommune HP 03 Sektoren har aktivt medvirket til å befeste Lillestrøm kultursenters rolle som et ledende kulturhus i regionen ved å delta i aktuelle prosjekter som skal sikre og utvikle senteret som kulturformidlingsarena. Økonomiske rammer R-2013 B-2014 ÅB-2015 HP-2016 HP-2017 HP-2018 SUM UTG./ INNT SUM INVESTERING Pris- og lønnsnivå pr 1. januar (Beløp i 1000 kr) Programområde E - Park og idrett ÅB 01 I samarbeid med lag- og foreninger er det etablert modeller for drift- og tilsyn for Slora flerbrukshall. ÅB 02 Hovedrevisjon av Melding og kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, gjeldende for perioden , er sluttført. ÅB 03 I anledning friluftslivets år 2015, er videreutvikling av friluftsområdene i tilknytning til Furuskogen i Lillestrøm, Tærudtjernene i Skedsmomarka, samt Stampetjern/Asak, påbegynt. HP 01 I samarbeid med nærmiljøene er arbeidet med opprustning/rehabilitering av kommunale tumleplasser, nærmiljøparker «levende parker» og lekeplasser videreført. HP 02 I samarbeid med nærmiljøene er det utarbeidet et program for utvikling av nye nærmiljøanlegg og lekeplasser i eksisterende og nye boligområder. HP 03 Som et ledd i å tilrettelegge for mest mulig friluftsliv i folks nærmiljø, er det i samsvar med Den Norske Turistforenings visjon, etablert turstier innen 500 meters avstand fra alle boområder. Side 132

11 Økonomiske rammer R-2013 B-2014 ÅB-2015 HP-2016 HP-2017 HP-2018 SUM UTG./ INNT SUM INVESTERING Pris- og lønnsnivå pr 1. januar (Beløp i 1000 kr) Programområde F Fritid og ungdom ÅB 01 Evalueringen av prosjektet «Fritids- og ungdomsavdelingen mot 2015» er gjennomført og eventuelle endringer er politisk forankret. ÅB 02 K12 skal være base for planlegging og gjennomføring av Ungdommens kulturmønstring (UKM), barn og unges Byfest 2015 og etablering av nye kulturverksteder innen media, låtskriving og foto. ÅB 03 I samarbeid med Helse- og sosialsektoren er organisering og drift av aktivitetssenteret i Kjerulfsgate avklart. HP 01 «Kulturfabrikken» for ungdom mellom år er etablert i Kirkegata 14/Jonas Liesgt. 5. HP 02 Skedsmo frivilligsentral er etablert i aktivitetssenteret i Kjerulfsgate i Lillestrøm. HP 03 Opplevelseskortet og aktivitetskortet er i ordinær drift, og har bidratt til at barn og ungdom får delta på kulturarenaer og i organisert aktivitet. Økonomiske rammer: R-2013 B-2014 ÅB-2015 HP-2016 HP-2017 HP-2018 SUM UTG./ INNT SUM INVESTERING Pris- og lønnsnivå pr 1. januar (Beløp i 1000 kr) Programområde G - Kommunal kirkeforvaltning ÅB 1 Stalsberghagen gravlund tiltak i forbindelse med høyt grunnvann er gjennomført. ÅB 2 Tjenesteytingsavtalen mellom Skedsmo kirkelige fellesråd og Skedsmo kommune er reforhandlet. ÅB 3 Stalsberghagen gravlund og krematorium forprosjekt for nytt driftsbygg/lager er utarbeidet og politisk behandlet. HP 1 Strømmen kirke nytt orgel er bygget. HP 2 Stalsberghagen gravlund og krematorium ventilasjonsanlegget for kapeller og administrative rom er rehabilitert. HP 3 Stalsberghagen gravlund nytt garasje/ lagerbygg er bygget. Økonomiske rammer: R-2013 B-2014 ÅB-2015 HP-2016 HP-2017 HP-2018 SUM UTG./ INNT SUM INVESTERING Pris- og lønnsnivå pr 1. januar (Beløp i 1000 kr) Overføringer fra Skedsmo kommune (SK) til Skedsmo kirkelige fellesråd (SKF), utgjør for 2015 kr ,-. Overføringen skal omfatte de oppgaver som ikke dekkes av kommunal tjenesteyting og omfatter drift av kirkelig fellesråd og menighetsrådene med lønn, husleie og administrasjon, lønninger til kirketjenere, kantorer, samt materiell og lokaler for trosopplæring. Side 133

12 S-3 BEMANNING A. Administrasjon 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 B. Biblioteket 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 C. Kulturvern 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 D. Allmen kultur 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 E. Park- og idrett 24,9 25,9 25,9 25,9 25,9 F. Fritid og ungdom 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 G. Kommunal kirkeforvaltning 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 SUM ÅRSVERK 80,0 81,0 81,0 81,0 81,0 Økning med 1 årsverk i Park- og idrett fra og med 2015, er knyttet til 0,8 årsverk i driften av ny flerbrukshall på Slora, i tillegg til økt jordfaglig ressurs ved RKL, med 0,2 årsverk. Kirkelig fellesråd sin bemanningsoversikt (9,9 i 2014) er tatt ut av tabellen, da de ikke inngår som en del av kommunens bemanning. De utgjør derfor en del av endringen på sum årsverk i forhold til ÅB/HP I tabellen inngår ikke personer som har oppdragsavtaler med kommunen. Per i dag gjelder dette ca. 60 personer på timebasis. Oppdragsavtaler ble overført fra Helse- og sosialsektoren til Kultursektoren i 2014 og arbeider med tilrettelagt fritid. Under forutsetning av at politisk sak angående framtidig modell for tverrsektorielt samarbeid blir vedtatt, slik rådmannens forslag foreligger, vil sektoren ansette en koordinator for gruppa år i 60 % stilling. Stillingen vil bli lagt til Fritid- og ungdom og er ikke lagt inn i stillingsoversikten. Det er satt av 1,05 mill. kroner til lønnsøkning inkl. pensjon og arbeidsgiveravgift for S-4 UTFORDRINGER OG PRIORITERINGER I SEKTOREN Programområde A Administrasjon Utfordringen for administrasjonen er å få eksisterende rutiner og programmer til å følge med i den digitale utviklingen. Administrasjonen vil derfor i 2015 prioritere å utvide bruken av eksisterende programmer. Dette for at brukere av våre tjenester innenfor booking av ulike lokaler og aktiviteter, som idrettshaller, svømmehaller, gymsaler og ridekurs skal ønske å bruke det digitale verktøyet som et førstevalg. Sektoren prioriterer videre implementering og opplæring for god prosjektstyring. Programområde B Bibliotek I 2015 vil omleggingen til selvbetjent bibliotek bli en omfattende prosess. Overgangen vil kreve ominnredning av biblioteklokalene og omorganisering av rutinene, slik at automatiseringen skal fungere effektivt for både brukere og personalet. Utredningen av den framtidige bibliotekstrukturen blir en stor utfordring med hensyn til hvilket konsept som velges og spørsmålet om lokalisering og finansiering. Det må legges mer arbeid i tilrettelegging for flerspråklige grupper og ungdom. Da mediebudsjett og plass er begrenset, må en tilstrebe god ressursutnyttelse og synliggjøring av tilbudene. I handlingsprogramperioden må biblioteket utvikle seg i tråd med endringene i bibliotekloven. Rollen som uavhengig møteplass og debattarena krever at biblioteket styrker sin kompetanse på området og legger mer arbeid i gjennomføring av debattmøter. Dette medfører behov for effektivisering av virksomheten og omprioritering av oppgaver. Det Side 134

13 samme gjelder informasjonsarbeidet. Skal dette arbeidet styrkes, må andre oppgaver nedprioriteres. I tillegg må biblioteket videreutvikle den digitale delen av bibliotektilbudet innenfor den økonomiske rammen. Det selvbetjente biblioteket vil frigjøre personalressurser til de prioriterte oppgavene. Programområde C Kulturvern For å møte utfordringer innenfor museums- og kulturvernarbeidet vil et sentralt mål i 2015 være å få på plass en museumsplan som skal sikre en god forvaltning og drift av ulike typer av kulturminner og kulturmiljøer i kommunen. Drift av lokalhistorienettstedet gjøres på kontrakt av ekstern medarbeider. Utfordringene fremover knytter seg først og fremst til å få engasjert frivillige til å legge inn artikler på nettstedet. En realisering av et kulturbygg i Husebylåven vil være utfordrende på mange plan. En utbygging i et «følsomt» kulturlandskap med museumsbygninger tett innpå, krever at man må ta spesielle hensyn og forholdsregler i byggeprosjektet. Finansieringen av bygget kan også bli en utfordring. Foreløpig er det bare kommunen som har signalisert at de er villig til å bruke 25 mill. kroner på prosjektet innenfor en brutto kostnadsramme på totalt 66,5 mill. kroner. Driftsmessig er det knyttet utfordringer til prosjektet hvor flere parter, med til dels ulike interesser, skal samhandle om driften. Programområde D Allmenn kultur Med økonomisk støtte fra Norsk Kulturråd igangsatte Skedsmo kommune en plan- og designkonkurranse for et nybygg for Akershus Kunstsenter i Kirkegata 10. Det er valgt et vinnerutkast utarbeidet av Haugen og Zoohar Arkitekter som nå er gjenstand for videre bearbeiding. Utfordringen i prosjektet vil være å få utviklet et prosjekt som har et akseptabelt kostnadsnivå som fylkeskommunen kan håndtere innenfor sine økonomiske rammer. Det er nå etablert 5 skulpturer/installasjoner i Elvebredden kunstpark. Den 6. vil komme på plass i For å få ytterligere fortgang i realiseringen er det ønskelig med en større ekstern finansiering i tillegg til de kommunale bevilgningene. Det er utarbeidet en webapplikasjon for kunstparken som vil bli satt i drift i 2015, og som forhåpentligvis vil bidra til økt fokus og oppmerksomhet rundt kunstparken. Hovedutfordringen for Den kulturelle skolesekken DKS i Skedsmo i 2015, blir å opprettholde aktivitet og tilbud på dagens nivå med reduserte statlig tilskudd og økt elevtall. Det opprettes stadig nye innvandrerforeninger, og generelt vokser andelen innvandrere i Skedsmo befolkningen raskt. Mange av de som kommer hit, trenger hjelp og veiledning for å komme i gang i foreningslivet. De har ofte språkproblemer og liten kunnskap om offentlig forvaltning, men er en ressurs mht integrering og inkludering av nye innbyggere. Det er derfor et økende behov for møteplasser både i form av lokaler for de nyetablerte foreningene og for befolkningen som helhet. Det er etablert et kvinneforum i Skedsmo som skal ivareta flerkulturelle kvinners interesser og sørge for en god dialog mellom innvandrermiljøet og den norske befolkningen. Arbeidet fortsetter i En spesielt sårbar gruppe er flerkulturell ungdom, som strever med å finne sin identitet. De flerkulturelle foreningene har alle et spesielt fokus på sine barn og unge, og bør støttes i sitt arbeid med denne gruppen. Programområde E- Park og idrett Bevilgede E-skattemidler til forskjønning av parker og grøntområder ligger inne i budsjettet med 1,0 mill. kroner t.o.m Dette sikrer fortsatt forhøyet standard på skjøtsel og vedlikehold av parker og grøntområder i tettsteder og sentrale deler av kommunen. Side 135

14 Drift av ny flerbrukshall på Slora, iverksettes med virkning fra og med oktober Flerbrukshallen vurderes i sterkere grad benyttet til egenorganisert trening og aktivitet etter prinsippet «åpen Hall». Melding og kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for perioden , ble behandlet av kommunestyret høsten Planen dokumenterer fortsatt behov for økt satsning på utvikling og etablering av anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Anlegg med effekt i forhold til å møte egenorganisert fysisk aktivitet som ledd i det helsefremmende folkehelsearbeid, må også prioriteres kommende år. Utover at det i 2015 ikke er funnet kommunale midler til prosjekt som i henhold til planen skulle vært realisert, er det også et stort etterslep/manglende kommunale bevilgninger i forhold til de prosjekt som er prioritert i planen for årene f.o.m t.o.m Etablering og finansiering av nye idrettsanlegg i Skedsmo de senere år, har i stor utstrekning vært bygget på spleiselag mellom kommunen, statlige spillemidler og egenkapital/lånemidler fra idrettsklubber, lag- og foreninger. De siste års endringer i finansieringsmarkedet har i sterk grad influert på klubbenes mulighet til fremskaffe eksterne midler i tilknytning til aktiviteten. For flere lag- og foreninger er gjeldsbyrden svært krevende. Det må derfor på flere plan arbeides for å redusere klubbenes gjeld. Det er per i dag knyttet kommunal garanti på til sammen 23,4 mill. kroner av klubbenes lån. Ved eventuell misligholdelse vil dette på sikt kunne påvirke den kommunale økonomien. I henhold til nevnte plan vil utfordringene fremover være knyttet til at det fortsatt er en underdekning på ca. 30 % av flerbrukshaller, selv etter at hallen på Slora er realisert. I et folkehelseperspektiv vil det videre være avgjørende å kunne fortsette en videre utvikling av «lavterskelanlegg» som stier, tur- og løypenett. Programområde F Fritid og ungdom Fritids- og ungdomsavdelingen startet allerede i 2011 prosjektet «Fritids- og ungdomsavdelingen mot 2015». Evalueringen av prosjektet legges fram til politisk behandling våren Evalueringen vil ta for seg status når det gjelder sentrale møteplasser/ treffsteder for ungdom, utvikling og drift av Sørum fritidsgård og utvikling av fritidstilbud for de yngste ute i nærmiljøene. Når Kjerulfsgate blir overtatt av kommunen i november 2015, er det viktig å ha organiseringen og driftsmodellen for aktivitetssenteret på plass. Koordinering av lokaler, aktiviteter og øvrig innhold i aktivitetssenteret skal avklares. Dette arbeidet skal gjennomføres av en gruppe som skal bestå av representanter for omsorgsboligene, frisklivssentralen, Skedsmo frivilligsentral og de frivillige organisasjonene. Arbeidet skal ledes av kultursektoren ved avdelingssjef for Fritid og ungdom. På bakgrunn av erfaringer og alle positive tilbakemeldinger om deltakelse i Byfesten 2014, vil avdelingen også satse på deltakelse i Kulturverkstedene i Kirkegata 12 (K12) vil bli videreutviklet slik at K12 vil fungere som base for planlegging og gjennomføring av Ungdommens kulturmønstring (UKM) og barn og unges Byfest. I tillegg vil man prioritere å etablere kulturverksteder innen media, foto og låtskriving. I påvente av sentralt treffsted/møteplass vil man også benytte K12 som base for planlegging av fritidstilbud og arrangementer som vil finne sted ute i distriktene (Skedsmokorset, Skjetten og Strømmen). Tverrsektorielt arbeid prioriteres i avdelingen, og endringer for 2015 utvikles i samråd med de andre sektorene og vedtak i kommunestyret. Programområde G Kommunal kirkeforvaltning Stalsberghagen gravlund ble etablert i 1903 og med datidens krav til løsning, ble det ikke gjennomført drenering av gravfeltene slik det kreves i dag. På mange felt kommer grunnvannet opp i graven når en ny grav åpnes. Dette er uverdig og i strid med dagens lovverk. Derfor gjøres det tiltak i 2015 på de mest graverende feltene ved at det foretas en ny Side 136

15 drenering og deretter oppfylling. Dette berører 12 gravfelt og omfatter ca. 800 graver. Deretter kan gravene benyttes i h.h.t. det festeavtalene lover at ny kiste/urne kan gravlegges. Dette vil være et samarbeidsprosjekt med Rælingen kommune som forventes å dekke sin andel av kostnadene. Kirkeforvaltningens engasjement i kirkebygg, krematorium og gravplasser, er basert på en 5- årig avtale mellom Skedsmo kirkelige fellesråd og Skedsmo kommune. Avtalen går ut i mars 2016 og ny forhandling om denne vil foregå i Eventuell ny avtale vil bli behandlet i fellesrådet og kommunestyret i løpet av høsten Ved Stalsberghagen gravlund er det ikke tilfredsstillende garasje og lagerplass for maskiner og utstyr. Midlertidig er det leiet inn containere for å kunne låse inn traktorer, klippeutstyr og materiell. Planlegging av et forprosjekt for et nytt garasje/lagerbygg vil skje i Det tas sikte på å behandle dette i samarbeid med Rælingen kommune. Bygningsmessig rehabiliteringsbehov av kulturlokaler og idrettsbygg som ligger utenfor sektorens økonomiske ramme Sektoren disponerer en rekke bygninger hvor det bygningsmessige vedlikeholdsansvar ligger til Eiendomsavdelingen. Det har i flere år vært foretatt noe lettere vedlikehold på byggene. For flere av sektorens bygg er det behov for tyngre vedlikehold/rehabilitering. Skedsmohallen, samlet bygningsmessig rehabiliteringsbehov i henhold til foreliggende tilstandsanalyse er estimert til opp mot 15,0 mill. kroner, inkludert nye mobile tribuner Tærudhallen og Vassøyholtet, fuktproblematikk Skedsmo ishall, utskifting av fasadeplater og taknedløp, samt rehabilitering av inngangspartier Sørum fritidsgård, sykeboksavdelingen og skolestua i låven, rehabilitering av golvet m.m. Sidebygningen på Sørum fritidsgård, bygningen foreslåes revet, bygningen inneholder et toalett for besøkende som må erstattes med et nytt toalett. Stabburet på Sørum fritidsgård, rehabilitering (kostnad ca ,-) Ridehuset på Sørum fritidsgård, utskifting av vantet Tidligere Valstad skole/ Skjetten menighetssenter, store vedlikeholdsbehov Smie Skedsmo bygdemuseum, behov for full rehabilitering (kostnad ca ,-). Skedsmo bibliotek, hovedbiblioteket på Strømmen, bytte takplater og lydisolering Skedsmo bibliotek, Skedsmokorset filial, bytte takplater Uthus i Kirkegata 2, rehabilitering (Kostnad ca 2,1 mill. kroner.) HMS-tiltak i perioden 1. HMS dugnad er gjennomført i hele organisasjonen. 2. Sektoren vil holde fokus på et fortsatt høyt nærvær ved god og tett oppfølging av sykemeldte. 3. Stimulere til sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak. S-5 KONSEKVENSER FOR ANDRE SEKTORER Godt etablerte tverrsektorielle satsninger vil fortsette i Mellom utdanningssektoren og kultursektoren gjelder dette følgende satsninger: Sørum fritidsgård som opplærings arena for skoleelever Musikkgrupper for mennesker med nedsatt funksjonsevne Den kulturelle skolesekken Samarbeid mellom skole og folkebibliotek Side 137

16 Helse- og sosialsektoren og kultursektoren skal samhandle om følgende i 2015: Tilrettelagt fritid for mennesker med nedsatt funksjonsevne over 18 år. o Sikre god kommunikasjon mellom tjenestekontoret som fatter vedtak og kulturadministrasjonen som har ansvar for å gi et så godt fritidstilbud som mulig Organisering og drift av aktivitetssenteret i Kjerulfsgate o Finne fram til en god modell o Representanter fra helse- og sosialsektoren skal delta i arbeidet som skal ledes av kultursektoren Inkludering av frivillighet i helse- og sosialsektoren o Leder av Skedsmo frivilligsentral deltar i arbeidet som skal ledes av helse- og sosialsektoren Organisering og drift av den kulturelle spaserstokken o Fortsette drift av utvalgte kulturtiltak til institusjoner i kommunen Ny modell for tverrsektorielt samarbeid om barn og unge fra 0 24 år, er omtalt i rådmannens felleskommentar. S-6 AKTIVITETER UTENFOR FASTSATT RAMME I PRIORITERT REKKEFØLGE MED HØYEST PRIORITET Prioritet Aktivitet Drift 1 Skedsmo kirkelig fellesråds budsjett i balanse inkl. 2 nye kontorplasser 2 Styrking av gratisprinsippet i flerbrukshaller, for barn og ungdom t.o.m. 17 år 3 Utvidelse av gratisprinsippet i flerbrukshaller for ungdom t.o.m. 19 år ÅB 2015 HP 2016 HP 2017 HP Etablering og drift av aktivitetskortet Arrangementsfond (E- skatt 9210) - videreføring Vedlikehold av kunstinstallasjoner og skjøtsel av parkarelaer i tilknytning til kunstinstallasjoner (E- skatt 9239) videreføring 7 Økt bemanning på biblioteket Driftstøtte klubbhus - AIL Skjetten sportsklubb Etablering og drift av utstyrssentral Økt stillingsressurs Lillestrøm idrettspark (100% stilling). 11 Økt administrasjonstilskudd til lag og foreninger 12 Remerking - Romerike friidrettsstadion, Lillestrøm idrettspark 13 Forprosjekt Nordre Øyeren våtmarksenter/ fløtningsmuseum 14 Nylendlia skisenter - videre drift Mulighetsstudie for et flygende museum på Kjeller 16 Forskjønning av parker og grøntområder (Eskatt 9258) videreføring Side 138

17 17 Fritidsklubber opprust/drift (E- skatt 9255) videreføring 18 Vertskommuneforpliktelser- Akershus kunstsenter. Økt ramme i forbindelse med realisering av nybygg 19 Frivilligsentralen- utvide stilling fra 60% til 100% 20 Ungdomslokaler i Kirkegata 14 (E- skatt 9243) videreføring 21 Ekstra tilskudd skolekorps (E- skatt 9249) videreføring Investering 1 Skedsmohallen rehabilitering mobile tribuner Ferdigstilling av helårsanlegg for langrenn, rulleskøyter, sykkel og annen aktivitet (opprinnelig bmx Tæruddalen) 3 Ferdigstilling av lysløype Skedsmomarka/ Tæruddalen 4 Nytt orgel til Strømmen kirke Vanningsanlegg til rehabilitert utebane Sørum fritidsgård 6 Nytt driftsbygg ved Stalsberghagen gravlund Prisnivå pr , netto kr. S6 - Drift S6-1 Skedsmo kirkelig fellesråds budsjett i balanse inkl. 2 nye kontorplasser Skedsmo kirkelige fellesråd (SKF) har hatt en stram økonomisk situasjon de siste årene. Gjennom politisk vedtatte tilleggsbevilgninger er situasjonen for tidligere år rettet opp. For 2015 ber SKF om en økning av overføringene til sin virksomhet på kr ,- for 2015 for å bringe driften i balanse. Dersom dette ikke bevilges, uttaler SKF at det vil nødvendiggjøre reduksjon av bemanning og aktivitet. S6-2 Styrking av gratisprinsippet i flerbrukshaller for barn og ungdom t.o.m. 17 år Gratisprinsippet på kommunale idrettsanlegg, inklusive flerbrukshaller, gir tilgjengelighet til gratis aktivitetsarenaer til barn og unge til og med 17 år. Dette er gjennomført i dag, men økende antall barn de siste årene, gjør at det er en underdekning i den kommunale bevilgning på ,-. Tiltaket er sosialt utjevnende og bidrar også positivt til barn og ungdoms helse. S6-3 Utvidelse av gratisprinsippet i flerbrukshaller t.o.m. 19 år Ungdom er i dag under utdanning lenger enn tidligere, slik at deres betalingsevne er liten. Det er viktig å beholde unge voksne i aktivitet som et helsefremmende tiltak. Et bidrag til dette er å utvide gratisprinsippet i flerbrukshaller til også å gjelde alle ungdommer til og med 19 år. Tiltaket har en årskostnad på ,-. S6-4 Etablering og drift av aktivitetskortet Tiltaket bygger på erfaringene fra drift av «Opplevelseskortet». Kortet skal gi tilgang til hverdagsaktiviteter i idrettslag- og foreninger, kommunale tilbud som f.eks. ridekurs og kurstilbudene til Musikk- og kulturskolen. Tiltaket skal ikke erstatte opplevelseskortet, men være et tillegg. Kostnadsramme på ,-. Omfanget vil være bestemt av bevilgningen. Side 139

18 S6-5 Arrangementsfond (E- skatt 9210) videreføring. Tilskudd til større nasjonale og internasjonale arrangementer/ profileringsarrangementer. Flere lag og foreninger, samt øvrige kulturaktører vil også i 2015 stå som arrangør av større kultur- og idrettsarrangement. Dette vil i hovedsak være store og kostnadskrevende arrangementer som krever støtte utover hva man kan løse over sektorens ordinære tilskuddsposter. Det samme gjelder hvis kommunen ønsker større markeringer i egen regi. Kultursektoren fikk midler tilført i 2012, 2013 og Tilskuddet er ikke videreført i S6-6 Vedlikehold av kunstinstallasjoner og skjøtsel av parkarelaer i tilknytning til kunstinstallasjonene (E- skatt 9239) videreføring Flere etableringer av kunstinstallasjoner i Elvebredden kunstpark tilsier økt behov for vedlikehold og skjøtsel, som det ikke er satt av ressurser til i budsjettet. Med bakgrunn i utarbeidet skjøtsels- og vedlikeholdsplan for samtlige kunstverk i det offentlige uterom i kommunen, ble sektoren tilført en ressurs på ,- i Dette tilskuddet er ikke videreført i 2015 S6-7 Økt bemanning på biblioteket Biblioteket trenger økt bemanning, 1,7 årsverk, til en rekke oppgaver, veiledning av publikum, utviklingsarbeid, informasjon, markedsføring og nettredigering. Vi trenger også personale til oppgaver som følger av ny formålsparagraf i bibliotekloven: aktiv formidling og utvikling av biblioteket som uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. S6-8 Driftstøtte klubbhus - AIL Skjetten sportsklubb AIL Skjetten Sportsklubb fikk i 2013 og 2014 kommunale engangsbevilgninger på henholdsvis ,- og ,-, til drift av klubbhus og garderober på Skjetten stadion. Rådmannen har innenfor fastsatt ramme ikke funnet plass til videreføring av en årlig driftsstøtte på ,-. S6-9 Etablering og drift av utstyrssentral Tiltaket går ut på å etablere en låneordning for utstyr til aktiviteter for barn og unge. Målsettingen er å bidra til at utstyr til sport- og friluftsaktiviteter er tilgjengelig for alle uavhengig av sosial bakgrunn og status. Foreløpige anslag for å etablere ordningen og et halvt års drift er 1,0 mill. kroner. S6-10 Økte stillingsressurs Lillestrøm idrettspark (100% stilling) Et budsjettkutt i 2010 resulterte i bortfall av 1 årsverk i park- og idrettsavdelingen. De senere år er det etablert flere delanlegg (tennishall, Romerike friidrettsstadion m.m.) i idrettsparken uten at bemanningen har økt tilsvarende. Til driften av Romerikes desidert største idrettsanlegg er det nå et sterkt behov for en økning av stillingsressursen for å ivareta virksomheten. S6-11 Økt administrasjonstilskudd til lag og foreninger Nivået på driftstilskudd til lag og foreninger ligger svært lavt i Skedsmo i sammenligning med andre kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. Et økt tilskudd vil også kunne bidra til å gi lag og foreninger bedre rammebetingelser slik at kontingenter og egenbetaling på aktiviteter holdes nede, jfr fattigdomsproblematikk. S6-12 Remerking - Romerike friidrettsstadion, Lillestrøm idrettspark Anlegget som ble bygget som et interkommunalt samarbeidsprosjekt mellom kommunene Lørenskog, Rælingen og Skedsmo, stod ferdig høsten Friidrettsmiljøet på Nedre Romerike er i 2015 tildelt UM i friidrett for åringer. I denne sammenheng er det avdekket behov for noe oppgradering/rehabilitering av anlegget. Dette er kostnadsberegnet til ca ,-, hvor remerking av løpebanene representerer den største utgiften. Side 140

19 S6-13 Forprosjekt Nordre Øyeren våtmarksenter/ fløtningsmuseum Kostnader knyttet til utarbeiding av et forprosjekt for et nasjonalt våtmarksenter/ fløtningsmuseum med utgangspunkt i Nordre Øyeren Våtmarksenter/Fetsund Lenser. Utarbeidelse av forprosjektet har en økonomisk ramme på 4,0 mill. kroner fordelt på to år (2014 og 2015). Det søkes om bidrag på ,- fra hver av kommunene Rælingen, Skedsmo og Sørum i Skedsmo bevilget ,- i 2014 til formålet. S6-14 Nylendlia skisenter - videre drift I 2013/2014 sesongen ble hovedansvaret for drift, inklusive snøproduksjon i Nylendlia skisenter utført av park- og idrettsavdelingen. I tillegg ble det inngått tilsynsavtale/ driftsavtale med NERO-alpint i hovedsak knyttet til drift av heis og medvirkning i til preparering av bakkene. For å sikre videre drift og snøproduksjon i bakken vil den årlige driftsrammen måtte økes med ,-. Før evt. ny driftssesong kan påbegynnes, må i tillegg det elektriske anlegget utbedres. Dette har en merkostnad første år av HP-perioden på ,-. S6-15 Mulighetsstudie for et flygende museum på Kjeller Stiftelsen Kjeller flyhistoriske kulturpark har søkt Skedsmo kommune om et tilskudd på ,- til utarbeiding av en Mulighetsstudie for Kjeller flyplass. Stiftelsen ønsker først å kartlegge de kulturhistoriske verdiene knyttet til flyplassen og området rundt. Dette vil danne grunnlaget for en mulighetsstudie som skal inneholde følgende: 1. Enkel stedsanalyse omfatte utvikling av arealer, arealbruk og planforhold. 2. Identifisere krav, oppgaveforståelse, behovsanalyse, romprogram og alternativsvurderinger 3. Planmessig bearbeiding av valgt løsningsforslag, plassering av bygninger, infrastruktur, parkdrag, Nitelva og forbindelser 4. Bygningsmessige løsninger, areal, volum, alternativer, basert på stedets arkitektur, tilpasning og formålet best egnet ved en etablering 5. Beskrivelse, kart, tegninger og illustrasjoner 6. Kostnadsoverslag Formannskapet behandlet søknaden i september 2014 og vedtok at man skulle vurdere søknaden i forbindelse med budsjett S6-16 Forskjønning av parker og grøntområder (E- skatt 9258) videreføring E-skatteprosjektet Forskjønning av parker og grøntområder, er gjort gjeldende t.o.m Dette med en årlig bevilgning på 1,0 mill kroner. Forskjønningsmidlene har vært viktig og åpnet muligheten for å etablere såkalte signalanlegg flere steder i Lillestrøm og øvrige tettsteder i kommunen. Her har volumet sommerblomster økt, i tillegg til at det har vært økonomi til innplanting gjennom hele sommersesongen. Ressursene har også dannet grunnlag for flere hender i aktivitet, som i praksis gjør det mulig å engasjere flere sommervikarer/ungdommer i løpet av sommersesongen. S6-17 Fritidsklubber opprust/drift (E- skatt 9255) videreføring Fritids- og ungdomsavdelingen har eiendomsskattemidler til drift også i 2015, men bortfall i 2016 vil få konsekvenser for aktivitetsnivået. I 2015 vil midlene benyttes til barn og unges Byfest, drift på Sørum fritidsgård og aktivitetstilbud på Skedsmokorset. S6-18 Vertskommuneforpliktelser- Akershus kunstsenter. Økt ramme i forbindelse med realisering av nybygg. Det er i flere plandokumenter slått fast at det er et mål for Skedsmo kommune å være vertskommune for regionale kulturinstitusjoner. I dag er vi vertskommune for bl.a. Akershus kunstsenter, Akershusmuseet, Akershus teater og Fylkesbiblioteket i Akershus. For å ivareta vår visjon om å være "regionens mest interessante besøksmål og Østlandets beste bosted for de Side 141

20 som er opptatt av kultur", er det helt nødvendig at denne type institusjoner er lokalisert til kommunen. En slik vertskapsrolle forplikter også økonomisk. Det er forventninger om at vertskommunen skal bidra økonomisk til driften av disse institusjonene både fra fylkeskommune og fra institusjonene selv. Akershus kunstsenter har utviklet seg til å bli den viktigste formidleren av samtidskunst i vår region. Både gjennom gallerivirksomhet og kunstleveranser til den kulturelle skolesekken og kunst i sosiale institusjoner. Ved en realisering av det planlagte nybygget for kunstsenteret vil det være økte forventninger om en større økonomisk medvirkning fra vertskommunens side. S6-19 Frivilligsentralen- utvide stilling fra 60% til 100% Skedsmo frivilligsentral flytter til Kjerulfsgate i november Organisering og drift av aktivitetssenteret skal avklares for flytting, men målsettingen er at aktivitetssenterets skranke skal være bemannet på dagtid hver ukedag. Det blir mange nye oppgaver sekretæren må utføre for å få mest mulig effekt av virksomheten. Det er behov for å øke bemanningen noe. S6-20 Ungdomslokaler i Kirkegata 14 (E- skatt 9243) - videreføring Ressursen vil også i 2015 bli benyttet til videreutvikling av nye kulturverksteder/ aktiviteter/ arrangementer med utgangspunkt i Kirkegata 12. Beløpet ligger kun inne i de 2 første årene av HP perioden. S6-21 Ekstra tilskudd skolekorps (E-skatt 9249) - videreføring Det ble i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2013 vedtatt å tildele ,- som et ekstratilskudd ut over administrasjonsstøtten til de 3 skolekorpsene i kommunen. Bevilgning ble belastet eiendomsskattemidler og gjaldt i 4 årsperioden, dvs til og med Videreføring i 2017 og 2018 føres opp på S 6 lista. S6 - Investering S6-1 Skedsmohallen rehabilitering Skedsmohallen, bygget i 1983, har behov for tyngre vedlikehold/rehabilitering. Nye mobile tribuner kommer utenom denne beregningen fra eiendomsavdelingen og er kostnadsberegnet til 4,0 mill. kroner. S6-2 Ferdigstilling av helårsanlegg for langrenn, rulleskøyter, sykkel og annen aktivitet (opprinnelig bmx Tæruddalen) Til prosjektet er det totalt bevilget 2,5 mill. kroner i 2012 og 2013.Anlegget, beliggende bak Tæruddalen skole, med lengde 1,5 km, i en bredde på 8 meter, er stilt i bero etter at grunnarbeidene ble sluttført våren Medgåtte kostnader beløper seg til ca. 3,0 mill. kroner, inklusive et regnskapsført merforbruk i form av forskutterte arbeider på ca ,-. Gjenstående arbeider består i etablering av 2 broer, og asfaltering av traseen i en bredde på 4 meter. Gjennomførte anbudsrunder viser at en ferdigstillelse, inklusive finansiering av merforbruk/ forskutterte kostnader, beløper seg til totalt ca. 5,0 mill. kroner inkl. mva. Av dette representerer asfaltarbeidene, som gjør det mulig å benytte banen til rulleski m.m. en kostnad på ca. 3,0 mill. kroner inkl. mva. Bygging av 2 broer, som gjør det mulig med planfri kryssing av eksisterende gang- og sykkelvei gjennom området utgjør en kostnad på ca. 2,0 mill. kroner inkl. mva. En ferdigstillelse av Langrennscross/terrengbane/ «bmx -bane» anlegget, tilsier at prosjektet må tilføres ytterligere 5,0 mill. kroner inkl. mva, hvorav 1,0 mill. kroner er forskuttering av statlige spillemidler. I tabellen framkommer beløpet uten mva. Side 142

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

DETALJERT ÅRSBUDSJETT 2012 FOR KULTUR

DETALJERT ÅRSBUDSJETT 2012 FOR KULTUR DETALJERT ÅRSBUDSJETT 2012 FOR KULTUR Særutskrift av møtebok Til: Arkivsak Saksbehandler: Berit Vangen Direkte telefon: 67 93 44 50 Vår ref.: 11/1446-17/11/50269 Klassering: 145, C00 Dato: 21.12.2011 KI060/11

Detaljer

Strategiplan for kultur 2014-2020

Strategiplan for kultur 2014-2020 Strategiplan for kultur 2014-2020 Høringsutkast 3.mai 2013 Kulturlivet dekker våre behov, kunsten innfrir våre lengsler. Kulturen skal ta vare på tradisjonen, kunsten skaper nye tradisjoner. Kulturen er

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025 Kulturplan Inderøy kommune 2013 2025 Vedtatt av Kommunestyret 17.06.2013 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. BAKGRUNN OG PLANPROSESS... 4 1.2. PLANENS FORMÅL OG OPPBYGGING... 4 1.3. FORANKRING... 5 1.3.1.

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf.

Detaljer

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG 1 Handlingprogram 2013-16, Økonomiplan 2013-16 og budsjett 2013 HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG BUDSJETT 2013 Rådmannensforslag Korrigert 31.10.2012 Klæbu kommune 25.10.2012 2 Handlingprogram

Detaljer

Kulturplan Søgne Disposisjon

Kulturplan Søgne Disposisjon Kulturplan Søgne Disposisjon Side DEL A: Bakgrunn og forståelseshorisont 2 1.0 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Organisering og planprosess 3 1.3 Mandat 4 2.0 Politisk og administrativ organisering 4 3.0

Detaljer

AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15

AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15 AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15 FORSIDE... 1 RÅDMANNENS FORORD... 4 ØKONOMISKE UTSIKTER 2016-2019... 6 Forventet utvikling i frie inntekter, netto finansutgifter

Detaljer

SENTRALADMINISTRASJONEN SENTRAL- ADMINISTRASJONEN

SENTRALADMINISTRASJONEN SENTRAL- ADMINISTRASJONEN SENTRAL- ADMINISTRASJONEN Side 44 ÅB OG HP 2015-2018 A. SENTRALADMINISTRASJONEN Sektoren omfatter: A. Politisk ledelse B. Administrativ ledelse/ rådmannskontoret C. Økonomiavdelingen D. Planlegging, næringsutvikling

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

Kulturanleggsplan 2014-2017. Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune

Kulturanleggsplan 2014-2017. Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune Vedtatt av kommunestyret 04.12.2013 1. INNLEDNING...3 2. SENTRALE FØRINGER FOR KULTURANLEGG

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Sektorplan idrett. Kommunal plan idrett og friluftsliv 2009 2012. Høringsutkast 2008. Oslo kommune Idrettsetaten

Sektorplan idrett. Kommunal plan idrett og friluftsliv 2009 2012. Høringsutkast 2008. Oslo kommune Idrettsetaten Oslo kommune Idrettsetaten Høringsutkast 2008 Kommunal plan idrett og friluftsliv 2009 2012 Sektorplan idrett Lilleputt. Foto: Oslo Frognerbadet. Foto: VisitOslo. Fem-mila. Foto: Oslo kommune. Sammendrag

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

UTDANNINGSSEKTOREN UTDANNINGS- SEKTOREN. Side 59

UTDANNINGSSEKTOREN UTDANNINGS- SEKTOREN. Side 59 UTDANNINGS- SEKTOREN Side 59 B. UTDANNINGSSEKTOREN Sektoren omfatter: A Administrasjon B Pedagogisk - psykologisk avdeling C Grunnskolen D Spesial- og sosialpedagogiske tiltak E Barnehager F Skolefritidsordningen

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 11. juni 2014 Vedtatt 10. juni 2015 Kommuneplan 2015-2026 UTVIKLING I SKEDSMO MÅL OG STRATEGIER Foto: Astri Heil Braathu Forord Skedsmo ligger sentralt i en av Europas raskest voksende byregioner, og har

Detaljer

Årsberetning 2014 Kommunestyret 17.06.2015

Årsberetning 2014 Kommunestyret 17.06.2015 Kommunestyret 17.06.2015 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Om Rælingen... 6 Fellesdel... 7 Befolkningsutvikling... 8 Visjon, verdier og overordnede hensyn... 9 Hovedområder og satsingsområder... 10

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 18.12.2014 Innledning... 4 1. Prioriterte satsingsområder i planperioden oppsummering... 5 2. Budsjett 2015... 6 2.1. Driftsbudsjett

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014

NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 Rådmannens forslag den 01.12.2010 Innledning... 4 1. Prioriterte satsingsområder i planperioden oppsummering... 5 2. Budsjett 2011... 6 2.1. Driftsbudsjett

Detaljer

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017 Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Innledning Rådmannen vil i dette dokumentet besvare spørsmålene fra partiene. Det er innkommet totalt 104 spørsmål.

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 REVIDERT UTGAVE ETTER BYSTYREBEHANDLING 13.12.2012 SAKSPROTOKOLL BYSTYRET Møtedato: 13.12.2012 Sak: 58/12 Arkivsak: 12/574 Tittel: SAKSPROTOKOLL: ÅRSBUDSJETT 2013 OG

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Årsbudsjett 2015. Formannskapets innstilling

Handlingsprogram 2015-2018. Årsbudsjett 2015. Formannskapets innstilling Årsbudsjett 2015 Formannskapets innstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Samfunns- og tjenesteutvikling... 4 Trivsel, livskvalitet og folkehelse... 16 Utbygging, transport og klima... 21 Organisasjon

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

4.9 Kultur (VO nr 55)

4.9 Kultur (VO nr 55) 4.9 Kultur (VO nr 55) 4.9.1 Innledning Kulturenheten tilrettelegger for ulike typer kulturaktivitet hvor mange gis mulighet til å delta og oppleve et mangfold av kulturinntrykk. Enhetens tjenesteproduksjon

Detaljer