Feilekspedisjonar i apotek før og etter e-resepten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Feilekspedisjonar i apotek før og etter e-resepten"

Transkript

1 Feilekspedisjonar i apotek før og etter e-resepten Er antall feil i reseptekspedisjonen påvirka, og er det mørketal knytta til avvikshandtering etter innføring av e-resept? Rannveig Karin Fugle Examensarbete i farmaci 15 hp Receptarieprogrammet 180 hp Rapporten godkänd: VT 2014 Handledare: Agnes Gombos, Tobias Sparrman. Examinator: Lisa Lundin

2 I

3 Samandrag Innledning: I Norge har det ikkje vore noko felles register for innmelding av feil og feilekspedisjonar. Det har vore opptil kvar enkelt kjede. Her har vi fått ut tal frå avvikssytemet til apotek1. Det er fleire aktørar på markedet i Norge. I denne undersøkelsen er det kun Apotek 1 om har vore med. Apotekforeninga har laga ein felles definisjon på feilekspedisjon som er lik for alle. Alle aktørane i Norge rapporterte inn feilekspedisjonar i 2013 etter definisjonen til apotekforeininga. Ser ein på studiar får utlandet, viser det forskjell i feil før og etter e-resept. E-resept utelukkar ein del feil, men andre feil kan oppstå. I Norge er e-resept forholdsvis nytt, dei siste fylke og kommunar tok det i bruk mars Alle legekontor sender resept til ein felles reseptformidlar som alle apotek og bandasjistar er knytta til. I Sverige har dei hatt e- resept sidan Mål: Målet med oppgåva var å finne ut litt om feilekspedisjonar og feil som har dukka opp etter e-resept blei tatt bruk i Norge. E-resept skulle betre pasientsikerheita og hindre forfalskning. Få eit innblikk frå farmasøyten si side, og sjå på feil og feilekspedisjonar i avvikssystemet til apotek1. Metode: Det vart sendt ut spørjeundersøkelse til eit utval av apotek. Det var for å finne ut korleis dei opplever feil og feilekspedisjonar etter at e-resept blei tatt i bruk. I tillegg har eg fått resultat frå avviksystemet til Apotek1, der feil og manglar blir registert. Eg har brukt databasen PubMed for å finne artiklar til oppgåva som bakgrunn. Google har blitt brukt for finne bakgrunn i Norge. Resultat: Spørjeundersøkelsen vart sendt ut til 187 apotek1, og 38 apotek svara. Ca 20% av apoteka til apotek1. Avviksstatestikk frå apotek1, vart tilsendt i ein Excel rapport utarbeida av kvalitetsavdelinga til Apotek1. Diskusjon: Det var flest svar frå farmasøytar rundt om i apotek i Norge. Apoteka oppgav at flest feil oppsto av og til aldri iløpet av ei veke. For at apotek skulle levere inn ei rapport på feil, var det nokon apotek som såg på graden av alvorlegheit før ein rapport blei levert. Ein kan tenke seg at det er underrapportering ute i Norske apotek. Konklusjon: Underrapportering kan ikkje utelukkast i apotek1. E-resept er med på å utelukke feil, men andre feil kan oppstå. Nøkkelord: e-prescription, Electronic Prescription, error, Sweden and Norway, Dispensing errors in pharmacy. II

4 III

5 IV

6 Inholdsregister Samandrag Inholdsregister II V 1. Introduksjon Feilekspedisjon Antall registrerte feilekspedisjonar Innføring av e-resept i norge E-resept og Sverige E-resept og funksjon 3 Figur Apotek i Norge 3 2. Mål 4 3. Metode 5 Figur Resultat Frå avvikssystemet til Apotek1 7 Figur Spørejundersøkelsen 9 Figur 4 8 Figur 5 10 Figur 6 11 Figur 7 11 Figur Diskusjon Konklusjon Takk til Referansar 17 Bilag1 Spørsmål i spørjeundersøkelsen 19 V

7 VI

8 1.Introduksjon 1.1 Feilekspedisjonar Ein feilekspedisjon er noko som skjer i apotek. Det kan vere ulike grunnar til at feil oppstår. Feilekspedisjonar har ein meir informasjon på før innføring av e-resept i Norge. I ein studie frå USA, viste det seg at hos polikliniske pasientar var det 11% av dei ny e-reseptane som krevde handling frå farmasøyt, reseptane hadde mist 1 feil. Dei såg på fax med 3,6%, telefon5,1% og papirreseptar med15.4% (1). Frå ein norsk studie som var gjort, hadde dei sett på forskrivningsfeil før e-resept blei innført. Dei såg på feil og manglar som blir oppdaga og må undersøkjast før legemiddel kan leverast til kunden. Kontrollringing er nødvendig for å unngå feilbruk og feildosering. Medan pasientopplysningar, ufullstendig bruksanvisning, mangel på føreskrivar, og feil ved refusjonsheimel 1 i mange tilfelle kan avklarast med pasient/kunde under ekspederinga (2). Før e-resept blei innført, måtte alt overførast manuelt frå resept til datasystemet på apoteket.eller hos bandasjist 2. Då kan feil oppstå i alle felt under ekspedisjonen. E- resept har ikkje vore i bruk så lenge i Norge. Dei første kommunar og fylke starta i juni Informasjon om feilekspedisjonar etter innføring har ein mindre dokumentasjon på (3). I Norge er det ikkje noko felles register for feil og feilekspedering. Det har vore opp til dei ulike kjedane korleis feil og manglar skal handterast. Alt som blir samla inn blir kun brukt internt. Feilekspedisjon har det ikkje vore noko felles definisjon på. Kvar enkel apotekkjede har definert det sjølv. På bakgrunn av det har har Apotekforeninga laga ein definisjon som er lik for alle apotek og kjedar. Definisjon på feilekspedisjon lyder slik: «Ein feilekspedisjon er ein feil i reseptekspedisjonen som oppdagast etter at alle tekniske og faglige kontrollar er utført, uavhengig av kven som oppdaga feilen. Feilekspedisjon dokumenterast for alle varer på resept uavhengig av varekategori» (4). Ved ein reseptekspedisjon har apotekpersonalet eit stort ansvar for at det er korrekt og forsvarleg for kunden. Ei av dei viktigaste oppgåvene til farmasøytane er at alle opplysningar på resepten stemmer med lover og forskrifter for utlevering av legemiddel (5). I ein studie mellom Sverige, Norge og Estonia har dei har sett på reseptfeil før e-resept blei innført. Den har vist at feil på handskrevne reseptar i forhold til dataskrevne, også har ført til fleire feil på grunn av feiltolking av skrift og der reseptens innhald blei feiltolka. Eksempel på feil var informasjon om pasient og lege, legemiddel og dosering. Den har og vist stor forskjell på dataskrevne reseptar i forhold til handskrevne (6). Feil som kan oppstå når resept blir lagt inn i dataprogrammet på apoteket er mange. Som pasientens navn, feil lege, feil dato for utsteding, feil legemiddel, feil refusjonsheimel, feil resepttype og feil bruksanvisning/indikasjon. Når alt blir lagt inn manuelt kan det oppstå feil på alle felt (2). 1 Refusjonsheimel er kode eller punkt for at legemiddelet skal dekkas av folketrygda. 2 Bandasjist er ein forretning som sel forbruksmateriell, som stomi, inkontinens, protesar eller andre spesielle produkt som apoteket ikkje kan skaffe. 1

9 I denne undersøkelsen har ein brukt apotek1 sitt avvikssystem. Det er eit internt registreringssystem, som alle apotek1 i Norge har tilgang til. Der blir avvik registrert og dei ulike apoteka har tilgang til sine avvik. På kvart apotek har dei eigne personar som har tilgang til å vurdere og gå igjennom avvika som blir registrert. Tiltak blir eventuelt sett inn. Tilgang til avviksystemet sentralt, har kun personar som jobbar med det internt. Dei må komme med rapportar dei kan ta ut av systemet. 1.2 Antall registerte feilekspedisjonar Norge har ikkje noko felles register for feilekspedisjonar. Apotekforeninga utførte ei måling i 2 periodar i Der låg definisjon på feilekspedisjonar som bakgrunn for alle apotek i landet. Av totalt 10 millionar ekspederte reseptar, var feilen 0.1 promille (7). Innrapporterte feil delt på ekspedisjonar gav 0,1 promille (8). Det var delt inn i ulike kategoriar som apotekforeiniga har standardisert. Eksempel på kategoriar er feil virkestoff/legemiddel/preparat, resepttype, styrke, legemiddelform, mengd og feil kunde (4). Feil styrke utmerka seg som den største feilen. Den var på heile 25% av registerte feil (7). Feila var oppdaga før eller etter kunden hadde fått medisinen med seg ut av apoteket. Apotekforeninga skal ta inn data pr. kvartal i 2014 (7). 1.3 Innføring av e-resept i Norge Frå blei e-resept utvikla. 2 kommunar deltok som pilotkommunar for e-resep t(9). Vidare blei e-resept innført i Norge frå juni Då fekk dei første kommunar og fylke i Norge ta i bruk e-resept. I løpet av mars 2013 hadde alle kommunar og fylke innført e-resept (10). Det skulle betre pasientsikkerheit, legemiddelbruk og redusere forfalska reseptar. Lette handtering av resept både for lege, apotek/bandasjist og kontrollere utgifter som staten har av legemiddelkostnader. Ved bruk av e-resept er forfalsking utelukka. Kunden vil då ikkje gløyme eller miste resepten (3). Det er framleis ei utfordring for innføring av e-resept i sjukehus rundt om i landet. Dei har ikkje innført e-resept som standard, men det er under utarbeiding (11). I 2013 var 51% av alle reseptar e-reseptar i Norge (12). Frå mai 2014 må alle kundar vise legitimasjon ved henting av legemiddel på apotek. Skal ein hente for andre skal ein ha fullmakt å vise til. Dette er gjort for å betre pasientsikkerheta i norske apotek (13). 1.4 E-resept i Sverige Sverige har brukt e-resept sidan I 2008 var ca. 70% av nye reseptar e-reseptar. Legane skriv mindre og mindre ut på papir til pasienten. I 2011 var 85% av utskrevne reseptar i Sverige e-reseptar (14). Dei jobbar med å få vekk papirresepten og vil at alle legar og legekontor skal bruk e-resept for å unngå forfalsking av reseptar. I Sverige er det ikkje same dataprogram på dei ulike apoteka. 2

10 1.5 E-resept og funksjon E-resept er elektronisk resept overført frå legekontor til ein reseptformidlar som apotek og bandasjist lastar ned til sine dataprogram. I norske apotek brukar dei FarmaPro, hos bandasjist er det Ardis. Både apotek og bandasjist koblar seg opp mot den same reseptformidlaren for å laste ned aktuelle reseptar for ekspedering(sjå figur 1). Når alle apotek uansett kjede brukar same program kan det forenkle bruken av e-resept og utelukke tekniske feil. E-resept skal forhindre feil som oppstod ved papirreseptar (15). Data som blir lagra i reseptformidlaren blir automatisk lagt inn i FarmaPro ved nedlasting av resepten. Det forenklar ein del av jobben og skal vere med og sikre pasienten mot feiltolking. Pasient konsultasjon hos lege, Resept blir sendt til: Reseptformiddlaren «Oppbevaring «av Resept Apotek. Bandasjist. Kunde henvender seg for å få aktuell vare Via Mineresepter.no på nett kan kunde/pasient sjølve holde oversikt over reseptar. Figur1 Funksjon av e-resept (3) 1.6 Apotek i Norge Norge har totalt 768 apotek. 6 ulike aktørar står for apotekdrifta. Det er Apotek1, Vitus apotek, Ditt apotek, Boots apotek, frittståande og sjukehusapotek (16). Apotek1 har 295 apotek, og er dermed den største kjeda i Norge (16). I Sverige er det ca apotek fordelt på 25 ulike aktørar (18). 3

11 2. Mål Målet med studien var å finne ut kva feil som oppstår etter at e-resept blei tatt i bruk i Norge. Ved bruk av avviksstatistikk som er registret i Apotek1 sitt avvikssystem, får ein informasjon om registert avvik. E-respept blei tatt i bruk for å betre pasientsikkerheita, og hindre forfalska reseptar. Det skulle bli enklare både for lege og pasient og fornye resept og ha eit oppdatert reseptregister. Det skulle gå raskare for apotek å gjenomføre ein ekspedisjon, då det er mindre som må gjerast manuelt. E-resept skulle vere med på hindre feil under ekspederinga (9). Ut i frå desse påstadandane valgte eg å svare på fylgjande spørsmål. Feileksepedisjonar i apotek før og etter e-resept. Er antall feil i resptekspedisjonen påvirka, og er det mørketal knytta til avvikshandtering etter innføring av e-resept? For å finne svar på desse spørsmåla var det nadusynt med ein spørsjeundersøkelse. Avvikssystemet til apotek 1 gav ikkje svar åleine. Undersøkelsen la vekt på å finne årsak til at feil og magnlar ikkje blir registert, samt har innføring av e-resept ført til færre feil. Punkta som vil gje svar på spørsmålet var: Om feilekspedisjonar lettare eller sjeldnare oppstår etter innføring av e-respt kva feil er utelukka kven oppdagar oftast feilen kva feil blir oppdaga kor oppstår oftast feilen i apoteket eller på legenkontor kor ofte feil kan oppstå under registrering av resepten blir alle feil rapportert kva kan grunnen vere til at det ikkje blir rapportert Spørsmåla som blei brukt i undersøkelsen er lagt ved som bilag 1. 4

12 3.Material og Metodar Studien har blitt gjennomført via spørjeundersøkelese. Det var ca. 30% av apoteka i Norge som fekk tilsendt undersøkelsen. Dei utplukka apoteka var kun Apotek1 som er tilslutta ein av dei største kjedane i Norge. Det var kjedekontoret som stod for utsendinga av undersøkelsen via e-post. Det blei sendt til 187 apotek1 som utgjer 60% av apoteka i kjeden. Programmet Questback blei brukt til sjølve undersøkelsen. Utsendinga blei gjort frå kjedekontoret med tanke på at svarprosenten skulle bli større. Alt blei behandla anonymt(sjå figur 2). Frist for svar var sett til underkant av 1 veke etter utsendelse. Utsendelse blei gjort 2 mai med svarfrist 7 mai. Med ein påminnelse 7 mai og ny frist 9 mai. Utval av apotek blei gjort tilfeldig av kjedekontoret. I tillegg presenterast ein rapport frå avvikssystemet til Apotek1 for tidsrommet Denne perioden er valgt sidan e-resept vart teke i bruk frå 2011 i nokre kommunar og fylke i landet. Avvikssystemet til apotek1 er eit internt system i kjeden. Tal frå avvikssystemet fekk eg tilsendt i ein rapport utarbeidt av kvalitetsavdelinga. Tala var på bakgrunn av kva apotek1 hadde innrapportert i systemet. Tala var delt inn etter kategoriar. Antall reseptar og ordinasjonar vart teke ut av systemet. Det var sendt til meg via økonomi avdelinga til apotek1. Det fekk eg tilsendt i ein excel rapport. Spørjeundersøkelse under utarbeiding. Kjedekontoret til apotek1 sender ut spørjeundersøkelsen via Questback Rapport frå avvikssystem til apotek1. Tilsendt meg i ein Excel rapport Av 295 apotek1 fekk 187 apotek spørjeundersøkelsen Totalt Ca. 60% av apotek1 vil motta undersøkelsen Kun frå 38 apotek av 186 apotek svara på undersøkelsen 20% apoteka som fekk undersøkelsen svara 1 apotek gav feilmelding under utsending i e-post Resultat: Grafar og diagram Diskusjon Figur 2 Flytdiagram til undersøkelsen 5

13 Det vart gjort søk etter bakgrunnsinformasjon mellom 31 mars og 11 april. Søk blei gjort via norske nettsider der helsedirektoratet brukte søkeord: e-resept. Lovdata hadde søkeord: rekvirering og utlevering. Det vart gjort søk på Google med søkeord e-resept. Det førte til ein orginal artikkel (2) om Forskrivningsfeil i Tidsskrift for legeforeningen. I Apotekforeninga vart det gjort søk i publiserte tidsskrifter med søkeord feilekspedisjonar som ga 2 artiklar i tidsskrift for apotekforeninga. PubMed vart brukt til bakgrunns søk, der søkeord var Electronic prescribing (1183 treff) med Mesh: AND Sweden AND Helth care (5 years, Humans). (16 treff). 1 Forskingsartikkel.(Psysicians attitudes towards...) Søk med: Medication errors(13133 treff) AND Sweden(155treff) AND Norway (2 treff). 1 Original artikkel. (Use of a generic...) Søk med: e-prescription (33 treff) AND errors And Pharmacy (3treff) Relaterte artiklar Nr2 var 1 original artikkel (analysis of pharmacists..) som vart henta fram frå scisence direct. Via scienc Direct fant eg 2 relaterte artiklar om e-recept som nr 13, 16. Det vart gjort eit nytt søk i PubMed 8 mai. Med søkeord: Electronic prescibing systems AND dispensing errors in pharmacy (6 treff). Eit søk på Dispensing error in pharmacy And Sweden. (4 treff).(reducing dispensing errors..) 6

14 4 Resultat 4.1 Registrerte avvik hos Apotek1 Hos Apokjedens avvikssystem var det registrert totalt 3225 antall avvik i I 2013 var det totalt 1837 registrerte avvik. Nedgangen viser 43% færre avvik registrert i systemet til Apokjeden. Avvik var delt inn i ulike kategoriar. Feil dosering, Feil lege Feil legemiddelform Feil mengd Feil pasient Feil preparat Feil styrke Andre feil Det viser ein markant nedgang i alle feil. Sjå figur 3. Frå 2012 til 2013 går antall feil markant nedover. Ved dette tidspunkt har dei fleste apotek teke i bruk e-resept. Figur 3 Denne grafen viser at det er markant nedgang på feil som blir registret i avvikssystemet. Antall feil på y-aksen og årstal på x-aksen. I 2013 hadde alle apotek innført e-resept (10). 7

15 Ein ser av registrerete avvik at nedgangen har stupt etter at e-resept begynte å bli innført i norske apotek frå juni 2011 (3). Totalt antall avvik som har vore registrert frå 2010 til 2013 har nesten blitt halvert. Ser ein på dei ulike feila i figur 3. Feil styrke er den med størst nedgang i avvik. I 2010 var det 1160 avvik og 2013 kun 641 avvik. Feil preparat 314 i 2010 og 140 i Feil pasient 456 i 2010 og 204 i Feil mengd 161 i 2010 og 156 i Feil legemiddelform 327 i 2010 og 226 i Feil lege 143 i 2010 og 42 i Feil dosering 339 i 2010 og 178 i Alle avvik har nedgang i Der feil styrke har størst nedgang, samtidig som den har størst antall avvik. Den som går minst ned er feil mengd med kun 5 færre avvik i frå Ser ein på antall reseptar og ordinasjonar i apotek1 sine apotek, har antall reseptar gått ned med 2,69%, medan antall ordinasjonar har gått opp med 18,56%. Ein kan ikkje sei på bakgrunn av det, at antall feil har gått ned, fordi definisjonen på ein resept er endra i dataprogrammet til apoteka i Norge. I dag er kvart legemiddel som blir ekspedert ein eigen resept, medan tidligare kunne ein resept innehalde fleire. 4.2 Spørjeundersøkelsen I spørjeundersøkelsen som blei utsendt var det totalt 38 svar av 187 førespurde apotek. Det gav ein svarprosent på ca. 20 %. Det var 37 farmasøytar og 1 apotekteknikar som svara på undersøkelsen. 71 % av apoteka hadde mellom kundar pr. dag. Og 29% hadde mellom kundar pr dag. Kor lenge apoteka hadde brukt e-resept svara 57,9% meir ein 1 år. 42,1% hadde svara over 2 år. Om e-resept hadde påverka arbeidet i apoteket, svara 37 apotek at ekspedisjonane går raskare og at e-resept har ført til færre feilelekspedisjonar. 1 apotek svarte blankt. Om feil oppstod lettare etter e-resept, svarte 37 apotek nei, medan 1 apotek svara ja. I figur 4 er det delt inn etter kor ofte feil oppstår i løpet av ei veke. Der svarar halvparten av apoteka at dosering, styrke, preparat og refusjonsheimel oppstår av og til i løpet av ei veke. Det er den kategorien som får flest utslag på feil. Apoteka oppgav feil som oppstår ganske ofte, som feil ved refusjonsheimel eller feil ved dosering/bruksanvisning. I kategorien aldri, oppgav halvparten av apoteka at navn til pasient aldri var feil. 70% av apoteka oppgav navn til legen som aldri feil. Medan 3 apotek oppgav andre feil. Det var ikkje oppdaterte reseptar i reseptformidlaren ved endring av legemiddel. Feil pakningstørrelse ved fornying av resept, legen har skreve 28 tablettar i staden for 98 tablettar, men kunden har brukt legemiddelt over mange år og skal fortsetje. Reseptar som manglar indikasjon og dosering. Ved forbruksmateriell, der apoteket må velje vara sjølv 8

16 Figur 4 Her viser det kor ofte feil oppstår i løpet av ei veke. Oppdelt frå ganske ofte til aldri. Når apoteka skulle gje eksempel på feilekspedisjonar, viser det seg at heile 29 apotek (78%) meina det skjer ved intervensjon, der pakning må endrast fordi apoteket ikkje har den legen har føreskreve. Dei skriv vidare at ved intervensjon får ein fram alle pakningar og styrkar på oppgitt legemiddel. Dei meina det kan bli registert feil pakning, men flest feil er styrken på legemiddelet Under registrering og byte av pakning kan det bli feil ved legereservasjon. Legen har reservert ein pakning som ikkje er å skaffe, og apoteket må automatisk byte til ein anna pakning som kan skaffast. Ca. 8% av apoteka meina at her blir feil. Ca 6% oppgav feil ved refusjon fordi legen har lagt legemiddelet inn på feil resept, eller registrert feil ved forbruks materiell. 13% av apoteka meina at ved mangel på rett styrke på eit legemiddel, der apoteket må hjelpe ein kunde og leverer ein svakare eller sterkare styrke, kan det bli feil under signering på etiketten og kunden tar anna dosering enn det som var meininga. At legemiddel var levert ut til feil person. Feil der kundar oppgav berre fødsels dato eller der fleire har same dato. Feil oppstår p.g.a. at det ikkje blir vist legitimasjon, eller apoteket ikkje spør. 5% av apoteka meina det er ein stor feil. 5% av apoteka skuldar på legen. Det blir gjort feil før resepten havnar i reseptformidlaren, f.eks. at legen har valgt feil varelinje når resepten har blitt laga til. 1 apotek hadde ikkje oppdaga feilekspedisjon etter innføring av e-resept, kun ved papirresept. Feil som er utelukka etter innføring av e-resept, skriv alle apotek at det meste er utelukka så lenge legen har skreve resepten rett og apoteket ikkje må ta nokon intervensjon. Det den i alle fall utelukkar er navn på kunde, lege og dato for utskriving. Men i grunn er det meste utelukka når legen har lagt inn varer som apoteket har på lager og indikasjon og dosering er fullstendig utfylt. Ved at ein slepp og legge alt inn manuelt, vil mange feil utelukkast. Handskrevne reseptar slepp ein å tolke. Tolkingsfeil er vekk. Det vart spurt om kven som oppdagar feilen. Heile 93% var det farmasøyten som oppdaga og 7% apotekteknikaren. 9

17 Apoteka meinte at feila oppstår i 97% av tilfella frå lege/legesenter. 3% av feila oppstår hos apoteket. Sjå figur 5. Den viser kor ofte apoteka meinar dei ulike feila oppstår. Feil som blei gjort frå lege/legekontor viste størst feil på pakningstørrelse, refusjonsheimel, dosering og legemiddelform. Figur 5 Feil som apoteka meinte oppstod frå lege og legekontor. Vanlegaste feil som oppstod på apotek svara 14 apotek at den mest vanlege feilen var feil refusjonskode, mangel på refusjonskode eller at kunde har vedtak. 8 apotek meinte at pakningsstørrelse og antall i forhold til forbruk var ein stor feil. 5 apotek meinte at feil legemiddelform, for eksempel depot, ikkje depot var ein stor feil. Men dei oppgav fleire feil som kunne oppstå. 3 apotek oppgav feil ved signering, feil ved intervensjon, feil ved reseptar på forbruksmaterial ved diabetes der antall strimlar pr. dag ikkje er oppgitt og bleiebukse ved inkontinens. 2 apotek meinte der legen skriv forkortingar, blir tolka feil på doseringa. 2 Apotek meinte at doseringa ofte var feilen. 1 apotek oppgav at det ofte blei feil ved godkjenningsfriktak. 1 apotek forstod ikkje spørsmålet. 14 apotek svara blankt. 10

18 Apoteka vurderte feil som skjer i apotek frå 1 mest vanleg til 5 minst vanleg. Sjå figur 6 og 7. Intervensjon gjev mest utslag. Resultat mellom mest og minst gav utslag i retting av etikett, refusjon og generisk bytte. Minst vanleg var delt på alle kategoriar. Figur 6 Apoteka sine vurderingar frå mest til minst vanlege feil som skjer under registreringa av resepten i apoteket. 1 mest vanleg og 5 minst vanleg. Denne framstiller etter antall. Figur 7 Her er same figur, men om rekna i %. 1 Mest vanleg og 5 minst vanleg. 11

19 Om avvik alltid blir registret svara 53% nei og 47% ja. Kva som var grunnen til at halvparten registrerar og halvparten ikkje, var følgjande: Heile 16 apotek har ikkje tid, 3 apotek ser på alvorlegheitsgraden og vurderer utifrå det. 6 manglar opplæring i bruk av avvikshandtering. Heile 7 apotek registrerte alt av feil. 6 apotek oppgav ikkje årsak. Når det gjaldt kven som registrerte avvik, var det 26 apotek som svara at det var den som oppdaga feilen. Hos 11 apotek var det andre. 1 svarte blankt. Når det gjaldt kven som registrerte avvik, var det hos 2 apotek kun kvalitetsansvarleg eller farmasøyt. Hos 2 apotek var det apotekteknikar eller farmasøyt.hos 14 apotek var det kun farmasøyt, medan hos 24 apotek var det alle ansatte. Avvikssystemet til apotek1 er delt inn etter fleire kategoriar. Sjå figur 8. Denne viser kva feil som ikkje blir registert og kva feil som alltid blir registert. Feil som sjeldan eller aldri blir registert var refusjonsheimel, lege, legemiddelform og mengde. Feil som ofte eller ganske ofte vart registert, var feil styrke, preparat og pasient. Figur 8 Kor ofte blir ulike avvik ikkje registert i avviksystemet. 12

20 5.Diskusjon Ein kan samanlikne avvikssystemet og spørjeundersøkelsen. Ved å sjå på nedgangen i registerte avvik i apotek1 sitt avvikssystem, er det ein markant nedgang. Nedgangen er etter innføring av e-resept. Frå 2012 til 2013 er det størst nedgang. I byrjinga av 2013 hadde alle starta med e-resept. Samanlikna med spørjeundersøkelsen meinte 37 av 38 apotek at e-resept hadde ført til færre feil. I undersøkelsen som vart utført var 37 av 38 som svarte farmasøytar, så her kjem deira synspunkt fram. Det var kun 1 apotekteknikar som svara. I undersøkjinga kom det fram at i dei fleste tilfelle var det farmasøyten som oppdaga feilen. Synspunkt frå apotek rundt om i landet på feil og feilekspedisjonar som oppstår, gav innblikk i kva dei ser på som utfordrande, både med e-resept, feilekspedisjonar og avvikshandtering. I undersøkinga var det teke omsyn til dei kategoriane som er i avvikssystemet. Det er likt med kategoriar som apotekforeningen har lagt til grunn for definisjon av feilekspedisjon (4). I spørjeundersøkelsen var det ikkje mange apotek som oppgav at feil oppstod ganske ofte- ofte i løpet av ei veke, men frå av og til- aldri var flest. Her kan ein lure på om det er ei underrapportering i avvikshandtering, eller ser apotek ulikt på kva som er feil. Om dei kun rapporterte alvorlege feil, eller om feilen var oppdaga før kunden fekk legemiddelet med seg, og dermed er det ikkje blitt rapportert fordi ingen skade hadde skjedd. Ein feil her kan vere korleis dei ulike apoteka definerar ganske ofte- av og til. I undersøkelsen til apotekforeinga etter at dei standardiserte definisjon på feilekspedisjon, var innrapportering på kun 0,1 promille (7). Noko som er eit godt teikn på at det er lite feil, men då kan ein dra itvil om det er heilt rett. Det er bra med eit så lite tal som mogeleg, men feil kan oppstå og det er ikkje til å unngå heilt. Ein har mange utfordringar i apotek. Det kan vere lite bemanning og travelt. Det er mange legemiddel og mange har ulike produsentar, og kva type legen legg inn er ikkje alltid det same som apoteket kan skaffe. I undersøkelsen som vart gjort her fekk vi oppgjeve at apotek såg på alvorlegheitsgrad før innrapportering. Ein hadde sett i ein britiske undersøkelsen, der dei kom fram til at 1/3 tilfella var alvorlege feil (19). Her kan ein også tenke at sidan apoteket tar ei vurdering av feilen, at dei kanskje då rapportera berre alvorlege feil. Frå undersøkelsen som var gjort i denne studien meina farmasøytane at feil oppstår av og til. Dei meina og at ein del feil er utelukka etter e-resepten blei innført. Feila som dei meina er nesten utelukka, er legens navn, pasientens navn og datoen på resepten. Ein kan minimere feil som oppstår ved å vere oppmerksam på feila som kan oppstå. Feilfritt blir det ikkje. Det same kan ein sjå i den Britiske studie som gjort for å førebygge forskrivnings feil. Dei meina at nokre feil kan minimerast, men andre feil kan oppstå (19). I følgje ein svensk studie såg dei på kor ofte dei må kontakte legen for å unngå feil før utlevering til kunden (20). Feil dei har sett på var feil legemiddel, dosering, administreringsform, dårleg bruksanvsining (spesielt ved handskrevne reseptar), kor ofte legemiddelet skal takast pr. dag eller feil pasient (20). Dei kom fram til at 90% av feila ved e-resept var feil på bruksanvisning/forkortingar. 60% av feila var feil produkt (20). Dei feila dei har sett på er mykje likt avvikssystemet til apotek1 og det er likt med kategoriar som Apotekforeinginga har lag til grunn for feilekspedisjonar (4). I Sverige har dei hatt e-resept i mange fleire år enn Norge (14). I norske apotek brukar alle same dataprogram (3). Det kan vere med på at blir færre feil. Men samtidig kan det vere ei utfordring når at alt er likt. Det er vanskelegare å forbetre når ein ikkje har noko å samanlikne med. Dersom FarmaPro programmet ikkje fungera som det skal, får ein ikkje tilgang til e-resepten heller. Når e-resept i Norge er 13

21 så intrigert i FarmaPro programmet, kan ein ikkje sjå vekk i frå tekniske feil som kan oppstå. Mange oppgav at feil oppstod ved intervensjon og det kan ein sjå på som ei svakheit i FarmaPro. Ein burde kanskje her legge inn både legemiddel og styrken, slik at det ikkje blir feil styrke. Innrapporterte avvik i apotek1 sitt avvikssystemet har fått ein drastisk nedgang etter at e-resept blei tatt i bruk frå Frå 2012 til 2013 er det størst nedgang. Grunnen kan vera at i mars 2013 skulle alle kommunar og fylke ha fått tilgang til e-resept (9). I undersøkelsen svarte 37 av 38 apotek at e-resept hadde ført til færre feil. Det same kjem fram i apotekforeninga sin undersøkesel, der 1 av 3 oppgav at e-resept førte til mindre feil (17). Når du samstundes ser på kva farmasøytane svarar undersøkelsen, meina dei at den største feilen skjer ved intervensjon under reseptekspedisjonen, der feil legemiddel eller styrke vart lagt inn. Samstundes ser ein at i figur 6 gjev alle kategoriane utslag, men meir på intervensjon. Men også signeringsfeil får utslag. Grunn til signeringsfeil kan vere dårleg bruksanvisning frå legen. Apoteket prøvar å endre etikett men det blir feil. Det kan også ha med den som skriv resepten, for ein kan tolke teksten ulikt. Ser ein i figur 4, gjev preparat, styrke og dosering mest utslag. Pilotmålingen som apotekforeninga hadde i September i 2013, var 27% av tilfella feil styrke (8). Når innrapporteringa til apotekforeinga gav 27% på feil styrke, kan ein sjå at feil styrke er noko som er ein alvorleg feil og at det har blitt rapportert. Andre feil har ikkje blitt rapportert for dei har sett på dei som mindre alvorleg. Dei meina samstundes at det er farmasøyten som oppdagar feilen i 97% av tilfella. Her kunne ein kanskje fått andre tall dersom fleire av apotektekninkarane hadde svara på undersøkelsen. Mange av feila meina dei oppstår før resepten når apoteket, det vil sei hos legen eller legekontoret. Samstundes veit vi ikkje kva som er den størte feilen frå legekontoret, men at feil har gått ned etter e-resept blei tatt i bruk. Det kan ha med at legen ser kva som ligg i reseptformiddlaren når resepten vert lagt inn, og pasienten ikkje har mange papirreseptar som legen ikkje er klar over. Men det er nok også rom for forbedring hos lege og legekontor. Det kan også ha med at legen må legge inn fullt personnummer og navn i datasystemet og legens navn følgjer automatisk med ved e- resept. Når vi ser på feilekspedisjonar ser ein at 78% av dei som svara på undersøkelsen meinte at det skjer ved intervensjon. Grunnen til det er at legen har skreve ut ein pakning som apoteket ikkje har tilgjengeleg, og feilen oppstår ved intervensjon når apotekpersonalet skal velge pakning og styrke. Elles oppgav apoteka andre grunnar til feilekspedisjon frå 6%-13%. Det mangla legereservasjon og refusjonsheimel. Apoteket er tom for ein styrke og skal hjelpe kunden, då kan det bli feil under signering på etiketten. Feil utlevering til feil pasient. Eit apotek rapporterte at dei hadde ikkje hatt noko feil etter e-resepten blei innført. Samstundes kan ein lure på om alle avvik blir registert eller er det ei underrapportering. I undersøkelsen om feil som ikkje blir registert i avvikssystemet til apoteke1, oppgav dei at refusjon heimel, feil lege, legemiddel og feil mengd sjeldan til aldri blei registert, nokon oppgav også at det ikkje alltid var rapportert feil ved feil styrke, feil pasient og feil legemiddel. Så her kan ein sjå at det er er ei mogeleg underrapportering og at ikkje alle avvik blir registert. Samanliknar ein avvikssystemet med kva svar ein fekk, svara halvparten at dei registrerar alltid avvik, og halvparten svarar nei. Grunnen til at dei ikkje rapporterar kan vere mange. 16 svarar at dei ikkje har tid, og heile 6 apotek manglar opplæring i avvikshandtering i kjeden. Ser ein på dei som ikkje har tid eller manglar opplæring, blir det halvparten av dei som svara på undersøkelsen. Er det likt vidare i kjeda, er det fare for ei viss underrapportering. Går ein utifrå undersøkelsen og tenkjer at det er like stor prosent som ikkje kan avvikssystemet som dei som ikkje var med i undersøkelsen, blir det ca. 20%. Det er ein stor del av kjeda. Men det krev ei vidare undersøking. Dei som rapporterte feila var hos dei fleste apotek alle. Det var den som oppdaga feilen som skulle rapporter det. Ein studie i Sverige om utleveringsfeil, samla dei inn informasjon etter definisjon på utleverigsfeil frå Nasjonale seleskap for svenske apotek. 14

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Elektronisk resept. Til deg som trenger resept. Trygt og enkelt

Elektronisk resept. Til deg som trenger resept. Trygt og enkelt Elektronisk resept Trygt og enkelt Til deg som trenger resept Ved flere legekontor i kommunen får du nå elektronisk resept (e-resept) i stedet for papirresept. Hva er e-resept? E-resept betyr elektronisk

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Vedlegg 1. Avtale om legemiddelbruk i skuletida for. f. dato. Eleven sitt namn

Vedlegg 1. Avtale om legemiddelbruk i skuletida for. f. dato. Eleven sitt namn Vedlegg 1 Avtale om legemiddelbruk i skuletida for Eleven sitt namn f. dato Ved skule Legemidlane vert oppbevart pa skulen JA / NEI Legemidlane vert oppbevart i lommeapotek i skulesekken JA / NEI Eleven

Detaljer

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen.

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Spørjegransking Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Anne Grete, Kristin, Elisabet, Jørgen i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 1 2 Innhaldsliste

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG Årdal kommune 2011 Innhold 1.0 Kreftomsorga i Årdal... 3 1.1 Kreftsjukepleiar... 3 1.2 Nettverk for ressurssjukepleiarar... 3 1.3 Hospitering... 5 2.0 Plan vidare... 5 2.1 Kreftsjukepleiar...

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Radiologi i Noreg. - fylkesvis fordeling av radiologiske undersøkingar per 2002. StrålevernRapport 2006:6B

Radiologi i Noreg. - fylkesvis fordeling av radiologiske undersøkingar per 2002. StrålevernRapport 2006:6B StrålevernRapport 2006:6B Radiologi i Noreg - fylkesvis fordeling av radiologiske undersøkingar per 2002 Ingelin Børretzen Kristin Bakke Lysdahl Hilde M. Olerud Statens strålevern Norwegian Radiation Protection

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

Tryggere og enklere med e-resept. Nasjonal innføring av e-resept ved Gunnhild Orten, Helsedirektoratet

Tryggere og enklere med e-resept. Nasjonal innføring av e-resept ved Gunnhild Orten, Helsedirektoratet Tryggere og enklere med e-resept Nasjonal innføring av e-resept ved Gunnhild Orten, Helsedirektoratet Bakgrunn for e-resept En effektiv samhandlingsløsning med formål om: Bedre, sikrere og raskere overføring

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Omdømme Helse Vest. Resultat frå beslutningstakarundersøkinga 2008 Helse Vest RHF. www.sentio.no

Omdømme Helse Vest. Resultat frå beslutningstakarundersøkinga 2008 Helse Vest RHF. www.sentio.no Omdømme Helse Vest Resultat frå beslutningstakarundersøkinga 2008 Helse Vest RH Om undersøkinga I Respondentar: Politikarar i stat, fylke og kommunar, embetsverk for stat, fylke og kommunar, og andre respondentar

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar rapporteringa til orientering. Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar rapporteringa til orientering. Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Tomas Jonson Kvalitet og pasienttryggleik. Rapport 2. tertial 2011 Arkivsak

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Farleg avfall i Nordhordland

Farleg avfall i Nordhordland Farleg avfall i Nordhordland Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder i Nordhordland. April, 2004 Samandrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført ei undersøking om korleis 15 ulike

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtar investering i ARX-automat ved Sjukehusekspedisjonen i Bergen.

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtar investering i ARX-automat ved Sjukehusekspedisjonen i Bergen. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 05.02.2013 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ola Rye/ Avdelingsleiar Marianne

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Vil forbetre diagnostiseringa av tuberkulose

Vil forbetre diagnostiseringa av tuberkulose Vil forbetre diagnostiseringa av tuberkulose Av Eli Gunnvor Grønsdal Då Tehmina Mustafa kom til Noreg, som nyutdanna lege, fekk ho melding om å ta utdanninga på nytt. Ho nekta. I dag er ho professor i

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K-

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K- Saksframlegg Arkivsak: 12/129-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2012 Saken skal behandles av: Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: K-kode: 232 Saka blir tatt til orientering Grunnlagsdokumenter:

Detaljer

SPØRJEGRUPPE: HORNINDAL SKULE 8.-10 KLASSE

SPØRJEGRUPPE: HORNINDAL SKULE 8.-10 KLASSE SPØRJEGRANSKING Om leselyst og lesevanar blant unge SPØRJEGRUPPE: HORNINDAL SKULE 8.-10 KLASSE Irene, Terese, Sigurd, Lars i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 INNHALD Innleiing... 3 Diagram og Kommentarar...

Detaljer

Kvalitetssikring av medisinbestilling i samarbeidet mellom fastlege og heimesjukepleie i Flora kommune

Kvalitetssikring av medisinbestilling i samarbeidet mellom fastlege og heimesjukepleie i Flora kommune 16 Kvalitetssikring av medisinbestilling i samarbeidet mellom fastlege og heimesjukepleie i Flora kommune Sunnfjord Medisinske Senter Legegruppa Sunnfjord Medisinske Senter AS er eit privat legekontor

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2015

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2015 EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 215 Evaluering av spørjeundersøkinga blant gjestar på Framtidsfylket Karrieremesser 215 i, og Framtidsfylket AS Postboks 6 684 Førde Tlf. 91321392 post@framtidsfylket.no

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Nynorsk 2016 Vaksine for å førebyggja livmorhalskreft tilbod til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Vaksine mot humant papillomvirus (HPV)

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Sakshandsamar: Apotekar Lene Svanberg Jakobsen Saka gjeld:

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Sakshandsamar: Apotekar Lene Svanberg Jakobsen Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 24.05.2013 Frå: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Sakshandsamar: Apotekar Lene Svanberg Jakobsen Saka gjeld: Investering

Detaljer

Læring, fellesskap og demokrati

Læring, fellesskap og demokrati Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap. Læring, fellesskap og demokrati NYNORSK 2 1-2-3 KURS! Så flott

Detaljer

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under :

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under : Excel som database av Kjell Skjeldestad Sidan ein database i realiteten berre er ei samling tabellar, kan me bruke eit rekneark til å framstille enkle databasar. I Excel er det lagt inn nokre funksjonar

Detaljer

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Samandrag Om lag 46 400 hushaldskundar skifta kraftleverandør i 2. kvartal 2007. Dette er ein nedgang frå 1. kvartal i år då 69 700 hushaldskundar skifta leverandør.

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014 Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12b - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Individuell opplæringsplan

Individuell opplæringsplan Skolen sitt namn: Alle felt der du kan skrive merkast når du sett musepeikar inn på venstre side i feltet. Ikkje offentleg, Jfr. off. lov 13, Fvl 13 Individuell opplæringsplan IOP Halvårsevaluering Årsevaluering

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Øving Fårikål 2014. Oppsummering. Krisehandteringsøving for kommunane i Møre og Romsdal Måndag 29. september 2014. Fylkesmannen i Møre og Romsdal Adm

Øving Fårikål 2014. Oppsummering. Krisehandteringsøving for kommunane i Møre og Romsdal Måndag 29. september 2014. Fylkesmannen i Møre og Romsdal Adm Fylkesmannen i Møre og Romsdal Adm Øving Fårikål 2014 Krisehandteringsøving for kommunane i Møre og Romsdal Måndag 29. september 2014 Oppsummering Side 1 1 Innleiing... 3 2 Øvingsmål... 4 3 Måloppnåing

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RESEPTBASERT LEGEMIDDELREGISTER (RESEPTREGISTERET) HØRINGSSVAR

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RESEPTBASERT LEGEMIDDELREGISTER (RESEPTREGISTERET) HØRINGSSVAR Det kongelige helsedepartement Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Dato: 02/06862 LMS/BjS OT/CLB 13.05.2003 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RESEPTBASERT LEGEMIDDELREGISTER (RESEPTREGISTERET) HØRINGSSVAR

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Stryn 06.11.14 1 Det eg vil snakka om er: Sone inndeling av vassnettet på Bømlo for å få lekkasjekontroll Stryn 06.11.14 2 Påstandar

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.09.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER

SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER LES DETTE NØYE FØR DU FYLLER UT SKJEMAET Alle postane i skademeldinga må fyllast ut fullstendig og så nøyaktig som mogleg, og om du beskriv legemiddelskaden og følgjene av

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Rumenske og norske studentars bruk av bibliotek og ressursar.

Rumenske og norske studentars bruk av bibliotek og ressursar. Rumenske og norske studentars bruk av bibliotek og ressursar. Av Ane Landøy og Angela Repanovici Hausten 2007 gjorde Universitetsbiblioteket i Bergen og the Central Library of Transylvania University,

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

Rapport Mandatory Assigment 06 Photo Essay. Malin Ersland Bjørgen 07.02.2014

Rapport Mandatory Assigment 06 Photo Essay. Malin Ersland Bjørgen 07.02.2014 Rapport Mandatory Assigment 06 Photo Essay Malin Ersland Bjørgen 07.02.2014 Innledning Eg valde å tolke oppgåva slik at ein skulle framstille ein «historie» kun ved hjelp av bilete. Eg tolka det òg slik

Detaljer

Informasjon til pasient med. brudd i øvre lårbein. Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus

Informasjon til pasient med. brudd i øvre lårbein. Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus Informasjon til pasient med brudd i øvre lårbein Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus Kva er eit lårhalsbrudd? Med lårhalsbrudd meiner vi vanlegvis eit brot i øvre del av

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

Protokoll frå møtet i det regionale brukarutvalet 30. mai 2008

Protokoll frå møtet i det regionale brukarutvalet 30. mai 2008 1 Protokoll frå møtet i det regionale brukarutvalet 30. mai 2008 Til stades: Ingrid Mällberg, Laila Bøe, Jostein Melheim, Helene Aareskjold, Marit Sundal, Gerd Bjørkedal og Tove Tendenes Forfall: Målfrid

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

AD Travel. Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET

AD Travel. Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET AD Travel Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET Oppbygging av brukarmanualen Oppbygging av brukarmanualen... 3 Pålogging og forklaring til hovudbilete... 4 Første

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Apotekar Lene Svanberg Jakobsen Oppbemanning Sjukehusapoteket i Haugesund

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Apotekar Lene Svanberg Jakobsen Oppbemanning Sjukehusapoteket i Haugesund Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.5.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Apotekar Lene Svanberg Jakobsen Oppbemanning

Detaljer