Feilekspedisjonar i apotek før og etter e-resepten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Feilekspedisjonar i apotek før og etter e-resepten"

Transkript

1 Feilekspedisjonar i apotek før og etter e-resepten Er antall feil i reseptekspedisjonen påvirka, og er det mørketal knytta til avvikshandtering etter innføring av e-resept? Rannveig Karin Fugle Examensarbete i farmaci 15 hp Receptarieprogrammet 180 hp Rapporten godkänd: VT 2014 Handledare: Agnes Gombos, Tobias Sparrman. Examinator: Lisa Lundin

2 I

3 Samandrag Innledning: I Norge har det ikkje vore noko felles register for innmelding av feil og feilekspedisjonar. Det har vore opptil kvar enkelt kjede. Her har vi fått ut tal frå avvikssytemet til apotek1. Det er fleire aktørar på markedet i Norge. I denne undersøkelsen er det kun Apotek 1 om har vore med. Apotekforeninga har laga ein felles definisjon på feilekspedisjon som er lik for alle. Alle aktørane i Norge rapporterte inn feilekspedisjonar i 2013 etter definisjonen til apotekforeininga. Ser ein på studiar får utlandet, viser det forskjell i feil før og etter e-resept. E-resept utelukkar ein del feil, men andre feil kan oppstå. I Norge er e-resept forholdsvis nytt, dei siste fylke og kommunar tok det i bruk mars Alle legekontor sender resept til ein felles reseptformidlar som alle apotek og bandasjistar er knytta til. I Sverige har dei hatt e- resept sidan Mål: Målet med oppgåva var å finne ut litt om feilekspedisjonar og feil som har dukka opp etter e-resept blei tatt bruk i Norge. E-resept skulle betre pasientsikerheita og hindre forfalskning. Få eit innblikk frå farmasøyten si side, og sjå på feil og feilekspedisjonar i avvikssystemet til apotek1. Metode: Det vart sendt ut spørjeundersøkelse til eit utval av apotek. Det var for å finne ut korleis dei opplever feil og feilekspedisjonar etter at e-resept blei tatt i bruk. I tillegg har eg fått resultat frå avviksystemet til Apotek1, der feil og manglar blir registert. Eg har brukt databasen PubMed for å finne artiklar til oppgåva som bakgrunn. Google har blitt brukt for finne bakgrunn i Norge. Resultat: Spørjeundersøkelsen vart sendt ut til 187 apotek1, og 38 apotek svara. Ca 20% av apoteka til apotek1. Avviksstatestikk frå apotek1, vart tilsendt i ein Excel rapport utarbeida av kvalitetsavdelinga til Apotek1. Diskusjon: Det var flest svar frå farmasøytar rundt om i apotek i Norge. Apoteka oppgav at flest feil oppsto av og til aldri iløpet av ei veke. For at apotek skulle levere inn ei rapport på feil, var det nokon apotek som såg på graden av alvorlegheit før ein rapport blei levert. Ein kan tenke seg at det er underrapportering ute i Norske apotek. Konklusjon: Underrapportering kan ikkje utelukkast i apotek1. E-resept er med på å utelukke feil, men andre feil kan oppstå. Nøkkelord: e-prescription, Electronic Prescription, error, Sweden and Norway, Dispensing errors in pharmacy. II

4 III

5 IV

6 Inholdsregister Samandrag Inholdsregister II V 1. Introduksjon Feilekspedisjon Antall registrerte feilekspedisjonar Innføring av e-resept i norge E-resept og Sverige E-resept og funksjon 3 Figur Apotek i Norge 3 2. Mål 4 3. Metode 5 Figur Resultat Frå avvikssystemet til Apotek1 7 Figur Spørejundersøkelsen 9 Figur 4 8 Figur 5 10 Figur 6 11 Figur 7 11 Figur Diskusjon Konklusjon Takk til Referansar 17 Bilag1 Spørsmål i spørjeundersøkelsen 19 V

7 VI

8 1.Introduksjon 1.1 Feilekspedisjonar Ein feilekspedisjon er noko som skjer i apotek. Det kan vere ulike grunnar til at feil oppstår. Feilekspedisjonar har ein meir informasjon på før innføring av e-resept i Norge. I ein studie frå USA, viste det seg at hos polikliniske pasientar var det 11% av dei ny e-reseptane som krevde handling frå farmasøyt, reseptane hadde mist 1 feil. Dei såg på fax med 3,6%, telefon5,1% og papirreseptar med15.4% (1). Frå ein norsk studie som var gjort, hadde dei sett på forskrivningsfeil før e-resept blei innført. Dei såg på feil og manglar som blir oppdaga og må undersøkjast før legemiddel kan leverast til kunden. Kontrollringing er nødvendig for å unngå feilbruk og feildosering. Medan pasientopplysningar, ufullstendig bruksanvisning, mangel på føreskrivar, og feil ved refusjonsheimel 1 i mange tilfelle kan avklarast med pasient/kunde under ekspederinga (2). Før e-resept blei innført, måtte alt overførast manuelt frå resept til datasystemet på apoteket.eller hos bandasjist 2. Då kan feil oppstå i alle felt under ekspedisjonen. E- resept har ikkje vore i bruk så lenge i Norge. Dei første kommunar og fylke starta i juni Informasjon om feilekspedisjonar etter innføring har ein mindre dokumentasjon på (3). I Norge er det ikkje noko felles register for feil og feilekspedering. Det har vore opp til dei ulike kjedane korleis feil og manglar skal handterast. Alt som blir samla inn blir kun brukt internt. Feilekspedisjon har det ikkje vore noko felles definisjon på. Kvar enkel apotekkjede har definert det sjølv. På bakgrunn av det har har Apotekforeninga laga ein definisjon som er lik for alle apotek og kjedar. Definisjon på feilekspedisjon lyder slik: «Ein feilekspedisjon er ein feil i reseptekspedisjonen som oppdagast etter at alle tekniske og faglige kontrollar er utført, uavhengig av kven som oppdaga feilen. Feilekspedisjon dokumenterast for alle varer på resept uavhengig av varekategori» (4). Ved ein reseptekspedisjon har apotekpersonalet eit stort ansvar for at det er korrekt og forsvarleg for kunden. Ei av dei viktigaste oppgåvene til farmasøytane er at alle opplysningar på resepten stemmer med lover og forskrifter for utlevering av legemiddel (5). I ein studie mellom Sverige, Norge og Estonia har dei har sett på reseptfeil før e-resept blei innført. Den har vist at feil på handskrevne reseptar i forhold til dataskrevne, også har ført til fleire feil på grunn av feiltolking av skrift og der reseptens innhald blei feiltolka. Eksempel på feil var informasjon om pasient og lege, legemiddel og dosering. Den har og vist stor forskjell på dataskrevne reseptar i forhold til handskrevne (6). Feil som kan oppstå når resept blir lagt inn i dataprogrammet på apoteket er mange. Som pasientens navn, feil lege, feil dato for utsteding, feil legemiddel, feil refusjonsheimel, feil resepttype og feil bruksanvisning/indikasjon. Når alt blir lagt inn manuelt kan det oppstå feil på alle felt (2). 1 Refusjonsheimel er kode eller punkt for at legemiddelet skal dekkas av folketrygda. 2 Bandasjist er ein forretning som sel forbruksmateriell, som stomi, inkontinens, protesar eller andre spesielle produkt som apoteket ikkje kan skaffe. 1

9 I denne undersøkelsen har ein brukt apotek1 sitt avvikssystem. Det er eit internt registreringssystem, som alle apotek1 i Norge har tilgang til. Der blir avvik registrert og dei ulike apoteka har tilgang til sine avvik. På kvart apotek har dei eigne personar som har tilgang til å vurdere og gå igjennom avvika som blir registrert. Tiltak blir eventuelt sett inn. Tilgang til avviksystemet sentralt, har kun personar som jobbar med det internt. Dei må komme med rapportar dei kan ta ut av systemet. 1.2 Antall registerte feilekspedisjonar Norge har ikkje noko felles register for feilekspedisjonar. Apotekforeninga utførte ei måling i 2 periodar i Der låg definisjon på feilekspedisjonar som bakgrunn for alle apotek i landet. Av totalt 10 millionar ekspederte reseptar, var feilen 0.1 promille (7). Innrapporterte feil delt på ekspedisjonar gav 0,1 promille (8). Det var delt inn i ulike kategoriar som apotekforeiniga har standardisert. Eksempel på kategoriar er feil virkestoff/legemiddel/preparat, resepttype, styrke, legemiddelform, mengd og feil kunde (4). Feil styrke utmerka seg som den største feilen. Den var på heile 25% av registerte feil (7). Feila var oppdaga før eller etter kunden hadde fått medisinen med seg ut av apoteket. Apotekforeninga skal ta inn data pr. kvartal i 2014 (7). 1.3 Innføring av e-resept i Norge Frå blei e-resept utvikla. 2 kommunar deltok som pilotkommunar for e-resep t(9). Vidare blei e-resept innført i Norge frå juni Då fekk dei første kommunar og fylke i Norge ta i bruk e-resept. I løpet av mars 2013 hadde alle kommunar og fylke innført e-resept (10). Det skulle betre pasientsikkerheit, legemiddelbruk og redusere forfalska reseptar. Lette handtering av resept både for lege, apotek/bandasjist og kontrollere utgifter som staten har av legemiddelkostnader. Ved bruk av e-resept er forfalsking utelukka. Kunden vil då ikkje gløyme eller miste resepten (3). Det er framleis ei utfordring for innføring av e-resept i sjukehus rundt om i landet. Dei har ikkje innført e-resept som standard, men det er under utarbeiding (11). I 2013 var 51% av alle reseptar e-reseptar i Norge (12). Frå mai 2014 må alle kundar vise legitimasjon ved henting av legemiddel på apotek. Skal ein hente for andre skal ein ha fullmakt å vise til. Dette er gjort for å betre pasientsikkerheta i norske apotek (13). 1.4 E-resept i Sverige Sverige har brukt e-resept sidan I 2008 var ca. 70% av nye reseptar e-reseptar. Legane skriv mindre og mindre ut på papir til pasienten. I 2011 var 85% av utskrevne reseptar i Sverige e-reseptar (14). Dei jobbar med å få vekk papirresepten og vil at alle legar og legekontor skal bruk e-resept for å unngå forfalsking av reseptar. I Sverige er det ikkje same dataprogram på dei ulike apoteka. 2

10 1.5 E-resept og funksjon E-resept er elektronisk resept overført frå legekontor til ein reseptformidlar som apotek og bandasjist lastar ned til sine dataprogram. I norske apotek brukar dei FarmaPro, hos bandasjist er det Ardis. Både apotek og bandasjist koblar seg opp mot den same reseptformidlaren for å laste ned aktuelle reseptar for ekspedering(sjå figur 1). Når alle apotek uansett kjede brukar same program kan det forenkle bruken av e-resept og utelukke tekniske feil. E-resept skal forhindre feil som oppstod ved papirreseptar (15). Data som blir lagra i reseptformidlaren blir automatisk lagt inn i FarmaPro ved nedlasting av resepten. Det forenklar ein del av jobben og skal vere med og sikre pasienten mot feiltolking. Pasient konsultasjon hos lege, Resept blir sendt til: Reseptformiddlaren «Oppbevaring «av Resept Apotek. Bandasjist. Kunde henvender seg for å få aktuell vare Via Mineresepter.no på nett kan kunde/pasient sjølve holde oversikt over reseptar. Figur1 Funksjon av e-resept (3) 1.6 Apotek i Norge Norge har totalt 768 apotek. 6 ulike aktørar står for apotekdrifta. Det er Apotek1, Vitus apotek, Ditt apotek, Boots apotek, frittståande og sjukehusapotek (16). Apotek1 har 295 apotek, og er dermed den største kjeda i Norge (16). I Sverige er det ca apotek fordelt på 25 ulike aktørar (18). 3

11 2. Mål Målet med studien var å finne ut kva feil som oppstår etter at e-resept blei tatt i bruk i Norge. Ved bruk av avviksstatistikk som er registret i Apotek1 sitt avvikssystem, får ein informasjon om registert avvik. E-respept blei tatt i bruk for å betre pasientsikkerheita, og hindre forfalska reseptar. Det skulle bli enklare både for lege og pasient og fornye resept og ha eit oppdatert reseptregister. Det skulle gå raskare for apotek å gjenomføre ein ekspedisjon, då det er mindre som må gjerast manuelt. E-resept skulle vere med på hindre feil under ekspederinga (9). Ut i frå desse påstadandane valgte eg å svare på fylgjande spørsmål. Feileksepedisjonar i apotek før og etter e-resept. Er antall feil i resptekspedisjonen påvirka, og er det mørketal knytta til avvikshandtering etter innføring av e-resept? For å finne svar på desse spørsmåla var det nadusynt med ein spørsjeundersøkelse. Avvikssystemet til apotek 1 gav ikkje svar åleine. Undersøkelsen la vekt på å finne årsak til at feil og magnlar ikkje blir registert, samt har innføring av e-resept ført til færre feil. Punkta som vil gje svar på spørsmålet var: Om feilekspedisjonar lettare eller sjeldnare oppstår etter innføring av e-respt kva feil er utelukka kven oppdagar oftast feilen kva feil blir oppdaga kor oppstår oftast feilen i apoteket eller på legenkontor kor ofte feil kan oppstå under registrering av resepten blir alle feil rapportert kva kan grunnen vere til at det ikkje blir rapportert Spørsmåla som blei brukt i undersøkelsen er lagt ved som bilag 1. 4

12 3.Material og Metodar Studien har blitt gjennomført via spørjeundersøkelese. Det var ca. 30% av apoteka i Norge som fekk tilsendt undersøkelsen. Dei utplukka apoteka var kun Apotek1 som er tilslutta ein av dei største kjedane i Norge. Det var kjedekontoret som stod for utsendinga av undersøkelsen via e-post. Det blei sendt til 187 apotek1 som utgjer 60% av apoteka i kjeden. Programmet Questback blei brukt til sjølve undersøkelsen. Utsendinga blei gjort frå kjedekontoret med tanke på at svarprosenten skulle bli større. Alt blei behandla anonymt(sjå figur 2). Frist for svar var sett til underkant av 1 veke etter utsendelse. Utsendelse blei gjort 2 mai med svarfrist 7 mai. Med ein påminnelse 7 mai og ny frist 9 mai. Utval av apotek blei gjort tilfeldig av kjedekontoret. I tillegg presenterast ein rapport frå avvikssystemet til Apotek1 for tidsrommet Denne perioden er valgt sidan e-resept vart teke i bruk frå 2011 i nokre kommunar og fylke i landet. Avvikssystemet til apotek1 er eit internt system i kjeden. Tal frå avvikssystemet fekk eg tilsendt i ein rapport utarbeidt av kvalitetsavdelinga. Tala var på bakgrunn av kva apotek1 hadde innrapportert i systemet. Tala var delt inn etter kategoriar. Antall reseptar og ordinasjonar vart teke ut av systemet. Det var sendt til meg via økonomi avdelinga til apotek1. Det fekk eg tilsendt i ein excel rapport. Spørjeundersøkelse under utarbeiding. Kjedekontoret til apotek1 sender ut spørjeundersøkelsen via Questback Rapport frå avvikssystem til apotek1. Tilsendt meg i ein Excel rapport Av 295 apotek1 fekk 187 apotek spørjeundersøkelsen Totalt Ca. 60% av apotek1 vil motta undersøkelsen Kun frå 38 apotek av 186 apotek svara på undersøkelsen 20% apoteka som fekk undersøkelsen svara 1 apotek gav feilmelding under utsending i e-post Resultat: Grafar og diagram Diskusjon Figur 2 Flytdiagram til undersøkelsen 5

13 Det vart gjort søk etter bakgrunnsinformasjon mellom 31 mars og 11 april. Søk blei gjort via norske nettsider der helsedirektoratet brukte søkeord: e-resept. Lovdata hadde søkeord: rekvirering og utlevering. Det vart gjort søk på Google med søkeord e-resept. Det førte til ein orginal artikkel (2) om Forskrivningsfeil i Tidsskrift for legeforeningen. I Apotekforeninga vart det gjort søk i publiserte tidsskrifter med søkeord feilekspedisjonar som ga 2 artiklar i tidsskrift for apotekforeninga. PubMed vart brukt til bakgrunns søk, der søkeord var Electronic prescribing (1183 treff) med Mesh: AND Sweden AND Helth care (5 years, Humans). (16 treff). 1 Forskingsartikkel.(Psysicians attitudes towards...) Søk med: Medication errors(13133 treff) AND Sweden(155treff) AND Norway (2 treff). 1 Original artikkel. (Use of a generic...) Søk med: e-prescription (33 treff) AND errors And Pharmacy (3treff) Relaterte artiklar Nr2 var 1 original artikkel (analysis of pharmacists..) som vart henta fram frå scisence direct. Via scienc Direct fant eg 2 relaterte artiklar om e-recept som nr 13, 16. Det vart gjort eit nytt søk i PubMed 8 mai. Med søkeord: Electronic prescibing systems AND dispensing errors in pharmacy (6 treff). Eit søk på Dispensing error in pharmacy And Sweden. (4 treff).(reducing dispensing errors..) 6

14 4 Resultat 4.1 Registrerte avvik hos Apotek1 Hos Apokjedens avvikssystem var det registrert totalt 3225 antall avvik i I 2013 var det totalt 1837 registrerte avvik. Nedgangen viser 43% færre avvik registrert i systemet til Apokjeden. Avvik var delt inn i ulike kategoriar. Feil dosering, Feil lege Feil legemiddelform Feil mengd Feil pasient Feil preparat Feil styrke Andre feil Det viser ein markant nedgang i alle feil. Sjå figur 3. Frå 2012 til 2013 går antall feil markant nedover. Ved dette tidspunkt har dei fleste apotek teke i bruk e-resept. Figur 3 Denne grafen viser at det er markant nedgang på feil som blir registret i avvikssystemet. Antall feil på y-aksen og årstal på x-aksen. I 2013 hadde alle apotek innført e-resept (10). 7

15 Ein ser av registrerete avvik at nedgangen har stupt etter at e-resept begynte å bli innført i norske apotek frå juni 2011 (3). Totalt antall avvik som har vore registrert frå 2010 til 2013 har nesten blitt halvert. Ser ein på dei ulike feila i figur 3. Feil styrke er den med størst nedgang i avvik. I 2010 var det 1160 avvik og 2013 kun 641 avvik. Feil preparat 314 i 2010 og 140 i Feil pasient 456 i 2010 og 204 i Feil mengd 161 i 2010 og 156 i Feil legemiddelform 327 i 2010 og 226 i Feil lege 143 i 2010 og 42 i Feil dosering 339 i 2010 og 178 i Alle avvik har nedgang i Der feil styrke har størst nedgang, samtidig som den har størst antall avvik. Den som går minst ned er feil mengd med kun 5 færre avvik i frå Ser ein på antall reseptar og ordinasjonar i apotek1 sine apotek, har antall reseptar gått ned med 2,69%, medan antall ordinasjonar har gått opp med 18,56%. Ein kan ikkje sei på bakgrunn av det, at antall feil har gått ned, fordi definisjonen på ein resept er endra i dataprogrammet til apoteka i Norge. I dag er kvart legemiddel som blir ekspedert ein eigen resept, medan tidligare kunne ein resept innehalde fleire. 4.2 Spørjeundersøkelsen I spørjeundersøkelsen som blei utsendt var det totalt 38 svar av 187 førespurde apotek. Det gav ein svarprosent på ca. 20 %. Det var 37 farmasøytar og 1 apotekteknikar som svara på undersøkelsen. 71 % av apoteka hadde mellom kundar pr. dag. Og 29% hadde mellom kundar pr dag. Kor lenge apoteka hadde brukt e-resept svara 57,9% meir ein 1 år. 42,1% hadde svara over 2 år. Om e-resept hadde påverka arbeidet i apoteket, svara 37 apotek at ekspedisjonane går raskare og at e-resept har ført til færre feilelekspedisjonar. 1 apotek svarte blankt. Om feil oppstod lettare etter e-resept, svarte 37 apotek nei, medan 1 apotek svara ja. I figur 4 er det delt inn etter kor ofte feil oppstår i løpet av ei veke. Der svarar halvparten av apoteka at dosering, styrke, preparat og refusjonsheimel oppstår av og til i løpet av ei veke. Det er den kategorien som får flest utslag på feil. Apoteka oppgav feil som oppstår ganske ofte, som feil ved refusjonsheimel eller feil ved dosering/bruksanvisning. I kategorien aldri, oppgav halvparten av apoteka at navn til pasient aldri var feil. 70% av apoteka oppgav navn til legen som aldri feil. Medan 3 apotek oppgav andre feil. Det var ikkje oppdaterte reseptar i reseptformidlaren ved endring av legemiddel. Feil pakningstørrelse ved fornying av resept, legen har skreve 28 tablettar i staden for 98 tablettar, men kunden har brukt legemiddelt over mange år og skal fortsetje. Reseptar som manglar indikasjon og dosering. Ved forbruksmateriell, der apoteket må velje vara sjølv 8

16 Figur 4 Her viser det kor ofte feil oppstår i løpet av ei veke. Oppdelt frå ganske ofte til aldri. Når apoteka skulle gje eksempel på feilekspedisjonar, viser det seg at heile 29 apotek (78%) meina det skjer ved intervensjon, der pakning må endrast fordi apoteket ikkje har den legen har føreskreve. Dei skriv vidare at ved intervensjon får ein fram alle pakningar og styrkar på oppgitt legemiddel. Dei meina det kan bli registert feil pakning, men flest feil er styrken på legemiddelet Under registrering og byte av pakning kan det bli feil ved legereservasjon. Legen har reservert ein pakning som ikkje er å skaffe, og apoteket må automatisk byte til ein anna pakning som kan skaffast. Ca. 8% av apoteka meina at her blir feil. Ca 6% oppgav feil ved refusjon fordi legen har lagt legemiddelet inn på feil resept, eller registrert feil ved forbruks materiell. 13% av apoteka meina at ved mangel på rett styrke på eit legemiddel, der apoteket må hjelpe ein kunde og leverer ein svakare eller sterkare styrke, kan det bli feil under signering på etiketten og kunden tar anna dosering enn det som var meininga. At legemiddel var levert ut til feil person. Feil der kundar oppgav berre fødsels dato eller der fleire har same dato. Feil oppstår p.g.a. at det ikkje blir vist legitimasjon, eller apoteket ikkje spør. 5% av apoteka meina det er ein stor feil. 5% av apoteka skuldar på legen. Det blir gjort feil før resepten havnar i reseptformidlaren, f.eks. at legen har valgt feil varelinje når resepten har blitt laga til. 1 apotek hadde ikkje oppdaga feilekspedisjon etter innføring av e-resept, kun ved papirresept. Feil som er utelukka etter innføring av e-resept, skriv alle apotek at det meste er utelukka så lenge legen har skreve resepten rett og apoteket ikkje må ta nokon intervensjon. Det den i alle fall utelukkar er navn på kunde, lege og dato for utskriving. Men i grunn er det meste utelukka når legen har lagt inn varer som apoteket har på lager og indikasjon og dosering er fullstendig utfylt. Ved at ein slepp og legge alt inn manuelt, vil mange feil utelukkast. Handskrevne reseptar slepp ein å tolke. Tolkingsfeil er vekk. Det vart spurt om kven som oppdagar feilen. Heile 93% var det farmasøyten som oppdaga og 7% apotekteknikaren. 9

17 Apoteka meinte at feila oppstår i 97% av tilfella frå lege/legesenter. 3% av feila oppstår hos apoteket. Sjå figur 5. Den viser kor ofte apoteka meinar dei ulike feila oppstår. Feil som blei gjort frå lege/legekontor viste størst feil på pakningstørrelse, refusjonsheimel, dosering og legemiddelform. Figur 5 Feil som apoteka meinte oppstod frå lege og legekontor. Vanlegaste feil som oppstod på apotek svara 14 apotek at den mest vanlege feilen var feil refusjonskode, mangel på refusjonskode eller at kunde har vedtak. 8 apotek meinte at pakningsstørrelse og antall i forhold til forbruk var ein stor feil. 5 apotek meinte at feil legemiddelform, for eksempel depot, ikkje depot var ein stor feil. Men dei oppgav fleire feil som kunne oppstå. 3 apotek oppgav feil ved signering, feil ved intervensjon, feil ved reseptar på forbruksmaterial ved diabetes der antall strimlar pr. dag ikkje er oppgitt og bleiebukse ved inkontinens. 2 apotek meinte der legen skriv forkortingar, blir tolka feil på doseringa. 2 Apotek meinte at doseringa ofte var feilen. 1 apotek oppgav at det ofte blei feil ved godkjenningsfriktak. 1 apotek forstod ikkje spørsmålet. 14 apotek svara blankt. 10

18 Apoteka vurderte feil som skjer i apotek frå 1 mest vanleg til 5 minst vanleg. Sjå figur 6 og 7. Intervensjon gjev mest utslag. Resultat mellom mest og minst gav utslag i retting av etikett, refusjon og generisk bytte. Minst vanleg var delt på alle kategoriar. Figur 6 Apoteka sine vurderingar frå mest til minst vanlege feil som skjer under registreringa av resepten i apoteket. 1 mest vanleg og 5 minst vanleg. Denne framstiller etter antall. Figur 7 Her er same figur, men om rekna i %. 1 Mest vanleg og 5 minst vanleg. 11

19 Om avvik alltid blir registret svara 53% nei og 47% ja. Kva som var grunnen til at halvparten registrerar og halvparten ikkje, var følgjande: Heile 16 apotek har ikkje tid, 3 apotek ser på alvorlegheitsgraden og vurderer utifrå det. 6 manglar opplæring i bruk av avvikshandtering. Heile 7 apotek registrerte alt av feil. 6 apotek oppgav ikkje årsak. Når det gjaldt kven som registrerte avvik, var det 26 apotek som svara at det var den som oppdaga feilen. Hos 11 apotek var det andre. 1 svarte blankt. Når det gjaldt kven som registrerte avvik, var det hos 2 apotek kun kvalitetsansvarleg eller farmasøyt. Hos 2 apotek var det apotekteknikar eller farmasøyt.hos 14 apotek var det kun farmasøyt, medan hos 24 apotek var det alle ansatte. Avvikssystemet til apotek1 er delt inn etter fleire kategoriar. Sjå figur 8. Denne viser kva feil som ikkje blir registert og kva feil som alltid blir registert. Feil som sjeldan eller aldri blir registert var refusjonsheimel, lege, legemiddelform og mengde. Feil som ofte eller ganske ofte vart registert, var feil styrke, preparat og pasient. Figur 8 Kor ofte blir ulike avvik ikkje registert i avviksystemet. 12

20 5.Diskusjon Ein kan samanlikne avvikssystemet og spørjeundersøkelsen. Ved å sjå på nedgangen i registerte avvik i apotek1 sitt avvikssystem, er det ein markant nedgang. Nedgangen er etter innføring av e-resept. Frå 2012 til 2013 er det størst nedgang. I byrjinga av 2013 hadde alle starta med e-resept. Samanlikna med spørjeundersøkelsen meinte 37 av 38 apotek at e-resept hadde ført til færre feil. I undersøkelsen som vart utført var 37 av 38 som svarte farmasøytar, så her kjem deira synspunkt fram. Det var kun 1 apotekteknikar som svara. I undersøkjinga kom det fram at i dei fleste tilfelle var det farmasøyten som oppdaga feilen. Synspunkt frå apotek rundt om i landet på feil og feilekspedisjonar som oppstår, gav innblikk i kva dei ser på som utfordrande, både med e-resept, feilekspedisjonar og avvikshandtering. I undersøkinga var det teke omsyn til dei kategoriane som er i avvikssystemet. Det er likt med kategoriar som apotekforeningen har lagt til grunn for definisjon av feilekspedisjon (4). I spørjeundersøkelsen var det ikkje mange apotek som oppgav at feil oppstod ganske ofte- ofte i løpet av ei veke, men frå av og til- aldri var flest. Her kan ein lure på om det er ei underrapportering i avvikshandtering, eller ser apotek ulikt på kva som er feil. Om dei kun rapporterte alvorlege feil, eller om feilen var oppdaga før kunden fekk legemiddelet med seg, og dermed er det ikkje blitt rapportert fordi ingen skade hadde skjedd. Ein feil her kan vere korleis dei ulike apoteka definerar ganske ofte- av og til. I undersøkelsen til apotekforeinga etter at dei standardiserte definisjon på feilekspedisjon, var innrapportering på kun 0,1 promille (7). Noko som er eit godt teikn på at det er lite feil, men då kan ein dra itvil om det er heilt rett. Det er bra med eit så lite tal som mogeleg, men feil kan oppstå og det er ikkje til å unngå heilt. Ein har mange utfordringar i apotek. Det kan vere lite bemanning og travelt. Det er mange legemiddel og mange har ulike produsentar, og kva type legen legg inn er ikkje alltid det same som apoteket kan skaffe. I undersøkelsen som vart gjort her fekk vi oppgjeve at apotek såg på alvorlegheitsgrad før innrapportering. Ein hadde sett i ein britiske undersøkelsen, der dei kom fram til at 1/3 tilfella var alvorlege feil (19). Her kan ein også tenke at sidan apoteket tar ei vurdering av feilen, at dei kanskje då rapportera berre alvorlege feil. Frå undersøkelsen som var gjort i denne studien meina farmasøytane at feil oppstår av og til. Dei meina og at ein del feil er utelukka etter e-resepten blei innført. Feila som dei meina er nesten utelukka, er legens navn, pasientens navn og datoen på resepten. Ein kan minimere feil som oppstår ved å vere oppmerksam på feila som kan oppstå. Feilfritt blir det ikkje. Det same kan ein sjå i den Britiske studie som gjort for å førebygge forskrivnings feil. Dei meina at nokre feil kan minimerast, men andre feil kan oppstå (19). I følgje ein svensk studie såg dei på kor ofte dei må kontakte legen for å unngå feil før utlevering til kunden (20). Feil dei har sett på var feil legemiddel, dosering, administreringsform, dårleg bruksanvsining (spesielt ved handskrevne reseptar), kor ofte legemiddelet skal takast pr. dag eller feil pasient (20). Dei kom fram til at 90% av feila ved e-resept var feil på bruksanvisning/forkortingar. 60% av feila var feil produkt (20). Dei feila dei har sett på er mykje likt avvikssystemet til apotek1 og det er likt med kategoriar som Apotekforeinginga har lag til grunn for feilekspedisjonar (4). I Sverige har dei hatt e-resept i mange fleire år enn Norge (14). I norske apotek brukar alle same dataprogram (3). Det kan vere med på at blir færre feil. Men samtidig kan det vere ei utfordring når at alt er likt. Det er vanskelegare å forbetre når ein ikkje har noko å samanlikne med. Dersom FarmaPro programmet ikkje fungera som det skal, får ein ikkje tilgang til e-resepten heller. Når e-resept i Norge er 13

21 så intrigert i FarmaPro programmet, kan ein ikkje sjå vekk i frå tekniske feil som kan oppstå. Mange oppgav at feil oppstod ved intervensjon og det kan ein sjå på som ei svakheit i FarmaPro. Ein burde kanskje her legge inn både legemiddel og styrken, slik at det ikkje blir feil styrke. Innrapporterte avvik i apotek1 sitt avvikssystemet har fått ein drastisk nedgang etter at e-resept blei tatt i bruk frå Frå 2012 til 2013 er det størst nedgang. Grunnen kan vera at i mars 2013 skulle alle kommunar og fylke ha fått tilgang til e-resept (9). I undersøkelsen svarte 37 av 38 apotek at e-resept hadde ført til færre feil. Det same kjem fram i apotekforeninga sin undersøkesel, der 1 av 3 oppgav at e-resept førte til mindre feil (17). Når du samstundes ser på kva farmasøytane svarar undersøkelsen, meina dei at den største feilen skjer ved intervensjon under reseptekspedisjonen, der feil legemiddel eller styrke vart lagt inn. Samstundes ser ein at i figur 6 gjev alle kategoriane utslag, men meir på intervensjon. Men også signeringsfeil får utslag. Grunn til signeringsfeil kan vere dårleg bruksanvisning frå legen. Apoteket prøvar å endre etikett men det blir feil. Det kan også ha med den som skriv resepten, for ein kan tolke teksten ulikt. Ser ein i figur 4, gjev preparat, styrke og dosering mest utslag. Pilotmålingen som apotekforeninga hadde i September i 2013, var 27% av tilfella feil styrke (8). Når innrapporteringa til apotekforeinga gav 27% på feil styrke, kan ein sjå at feil styrke er noko som er ein alvorleg feil og at det har blitt rapportert. Andre feil har ikkje blitt rapportert for dei har sett på dei som mindre alvorleg. Dei meina samstundes at det er farmasøyten som oppdagar feilen i 97% av tilfella. Her kunne ein kanskje fått andre tall dersom fleire av apotektekninkarane hadde svara på undersøkelsen. Mange av feila meina dei oppstår før resepten når apoteket, det vil sei hos legen eller legekontoret. Samstundes veit vi ikkje kva som er den størte feilen frå legekontoret, men at feil har gått ned etter e-resept blei tatt i bruk. Det kan ha med at legen ser kva som ligg i reseptformiddlaren når resepten vert lagt inn, og pasienten ikkje har mange papirreseptar som legen ikkje er klar over. Men det er nok også rom for forbedring hos lege og legekontor. Det kan også ha med at legen må legge inn fullt personnummer og navn i datasystemet og legens navn følgjer automatisk med ved e- resept. Når vi ser på feilekspedisjonar ser ein at 78% av dei som svara på undersøkelsen meinte at det skjer ved intervensjon. Grunnen til det er at legen har skreve ut ein pakning som apoteket ikkje har tilgjengeleg, og feilen oppstår ved intervensjon når apotekpersonalet skal velge pakning og styrke. Elles oppgav apoteka andre grunnar til feilekspedisjon frå 6%-13%. Det mangla legereservasjon og refusjonsheimel. Apoteket er tom for ein styrke og skal hjelpe kunden, då kan det bli feil under signering på etiketten. Feil utlevering til feil pasient. Eit apotek rapporterte at dei hadde ikkje hatt noko feil etter e-resepten blei innført. Samstundes kan ein lure på om alle avvik blir registert eller er det ei underrapportering. I undersøkelsen om feil som ikkje blir registert i avvikssystemet til apoteke1, oppgav dei at refusjon heimel, feil lege, legemiddel og feil mengd sjeldan til aldri blei registert, nokon oppgav også at det ikkje alltid var rapportert feil ved feil styrke, feil pasient og feil legemiddel. Så her kan ein sjå at det er er ei mogeleg underrapportering og at ikkje alle avvik blir registert. Samanliknar ein avvikssystemet med kva svar ein fekk, svara halvparten at dei registrerar alltid avvik, og halvparten svarar nei. Grunnen til at dei ikkje rapporterar kan vere mange. 16 svarar at dei ikkje har tid, og heile 6 apotek manglar opplæring i avvikshandtering i kjeden. Ser ein på dei som ikkje har tid eller manglar opplæring, blir det halvparten av dei som svara på undersøkelsen. Er det likt vidare i kjeda, er det fare for ei viss underrapportering. Går ein utifrå undersøkelsen og tenkjer at det er like stor prosent som ikkje kan avvikssystemet som dei som ikkje var med i undersøkelsen, blir det ca. 20%. Det er ein stor del av kjeda. Men det krev ei vidare undersøking. Dei som rapporterte feila var hos dei fleste apotek alle. Det var den som oppdaga feilen som skulle rapporter det. Ein studie i Sverige om utleveringsfeil, samla dei inn informasjon etter definisjon på utleverigsfeil frå Nasjonale seleskap for svenske apotek. 14

SImulering av informasjonsutveksling og kommunikasjonshandlinger i legemiddelhåndtering ved bruk av AnyLogic.

SImulering av informasjonsutveksling og kommunikasjonshandlinger i legemiddelhåndtering ved bruk av AnyLogic. SImulering av informasjonsutveksling og kommunikasjonshandlinger i legemiddelhåndtering ved bruk av AnyLogic. Merete Mandelid Master i datateknikk Oppgaven levert: September 2006 Hovedveileder: Øystein

Detaljer

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester SOGN OG FJORDANE Utskriving av pasientar som har behov for kommunale tenester Status, erfaringar, dialog og forbetringsframlegg Jan Helge Dale, Inghild Mowatt og Vidar Roseth Januar 2015 Innhald 1. Innleiing.

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Etter- og vidareutdanning i kroppsøving Behov, organisering, innhald og økonomi

Etter- og vidareutdanning i kroppsøving Behov, organisering, innhald og økonomi Arbeidsrapport nr. 139 Frode Sætre Etter- og vidareutdanning i kroppsøving Behov, organisering, innhald og økonomi Ei kartlegging av personell utdanna ved Lærarutdanninga i Volda i perioden 1970 2000 Forfattar

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3)

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) Kvinge, L. M. Ek, C.E., Olsen Bøe, T., Kolnes, M., Hundseid, E. & Vikse, I. «Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) 1 Helsetorgmodellen rapport (2013/3)

Detaljer

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 ARTIKKEL 2 Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 Tilsyn er risikoinformerte. Tilsynsorganet leitar der det er mest sannsynleg at det finst svikt som får alvorlege

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Kjem du levande inn, kjem du levande ut men kva skjer så?

Kjem du levande inn, kjem du levande ut men kva skjer så? OPPFØLGINGSTILBODET ETTER EI ALKOHOLFORGIFTING Kjem du levande inn, kjem du levande ut men kva skjer så? tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2007 MARS 2007 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM GAN Forlag AS, Oslo 2003 2. utgåve/1. opplag ISBN 82-492-0398-4 Redaktør: Mai Gythfeldt Biletredaktør: Mai Gythfeldt Til nynorsk ved Jan R. Tislevoll Grunndesign:

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt Sunn Møring Nr. 6-2010 Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval sjå side 10 Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk avdeling s. 3 Lokal forankring sentralt s. 4 Felles satsing i nødetatane s. 6 LEIAR Helse

Detaljer

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID Av Sigrun K. Ertesvåg & Svein Størksen Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Strategi for Miside og Norge.no

Strategi for Miside og Norge.no Vestlandsforsking-rapport nr. 3/2008 Strategi for Miside og Norge.no - innspel til strategi for vidareutvikling av tenestene Svein Ølnes, Vestlandsforsking, og Lene Gulbrandsen, Bouvet ASA Vestlandsforsking,

Detaljer

Vil først og fremst få spørsmålet

Vil først og fremst få spørsmålet BARNEHAGE ELLER SKOLE FOR FEMÅRINGENE? Vil først og fremst få spørsmålet Jeg vil først og fremst få utredet hva som er pedagogisk best for femåringene; jeg har ikke gjort meg opp en endelig mening om hva

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar.

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Kva for utfordringar opplever rektor når foreldre ønskjer å gjennomføre prosjekt utanfor skulen si økonomiske ramme? Asbjørn

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

Økologisk kjøt i Sverige og Danmark

Økologisk kjøt i Sverige og Danmark Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 13/2002 Økologisk kjøt i Sverige og Danmark Ein analyse av rasjonalitet i produksjon og marknadsføring av

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

Erfaringar med brukarstyrt innlegging ved psykosepost ein kvalitativ evalueringsstudie

Erfaringar med brukarstyrt innlegging ved psykosepost ein kvalitativ evalueringsstudie Short papers Erfaringar med brukarstyrt innlegging ved psykosepost ein kvalitativ evalueringsstudie 49 Margrete Tytlandsvik, cand. polit Stig Heskestad, cand.med EXPERIENCES WITH USER CONTROLLED ADMISSIONS

Detaljer