MØTEINNKALLING SAKSLISTE 102/08 07/385 KJØP AV TOMT - GNR. 16 BNR EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 102/08 07/385 KJØP AV TOMT - GNR. 16 BNR. 348 - EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : Tid: Kl Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 101/08 07/282 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR. 15 BNR. 86 OG HASVIK KOMMUNE 102/08 07/385 KJØP AV TOMT - GNR. 16 BNR EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN 103/08 07/405 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR. 16 BNR ROY MAGNE PETTERSEN 104/08 07/407 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 2 BNR. 2 - HELGA HANSEN 105/08 07/413 SØKNAD OM BYGGETILLATELSE - REIDAR KARLSEN, BREIVIKBOTN 106/08 07/416 SØKNAD OM KJØP AV HYTTETOMT - GNR. 1 BNR. 3 FNR REIDAR PEDERSEN JR. 107/08 07/422 SØKNAD OM TOMT - HUGO NIKOLAISEN

2 108/08 07/468 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR. 10 BNR SVEIN P. GAMST M.FL. 109/08 07/473 SØKNAD OM TOMT I ÅRVIK - ODD-LEIF HENRIKSEN 110/08 07/484 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR. 16 BNR. 5 - GISLE LOSO 111/08 07/519 SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT- GNR/BNR/FNR 16/5/12 GUNVALD ISAKSEN 112/08 08/163 KRAV OM REVERSERING AV BRUKSENDRING FOR SKIBENESVEIEN 5 113/08 08/254 SØKNAD OM FESTE ELLER KJØP AV GRUNN I HASVIK KOMMUNE- GNR./BNR. 1/91 GUNNAR WASMUTH OG GNR./BNR. 1/76 LIND ALEKSANDER M.FL. 114/08 08/284 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR. 16 BNR. 3 - FINNMARKSEIENDOMMEN 115/08 08/294 MELDING OM ARBEID - KORSVIKVEIEN 11 HASVIK - GNR/BNR 16/424 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK 116/08 08/362 SØKNAD PÅ TOMT - THOMAS HENRIKSEN 117/08 08/367 SØKNAD OM BYGGETILLATELSE - STRANDVEIEN 29, BREIVIK 118/08 08/373 REKVISISJON AV KARTFORRETNING - GNR/BNR 15/261 - GRO M. J. NILSSEN 119/08 08/391 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR/BNR 15/105 - BREIVIKBOTN GRENDE- OG IDRETTSLAG 120/08 08/386 SØKNAD OM BRUKSENDRING - GNR/BNR 2/17 BREIVIK - VIDAR ANDRESEN

3 121/08 08/396 SØKNAD OM NAVN PÅ EIENDOM - GNR. 16 BNR CARINA PRYTZ OG EDVIN WALLMANN 122/08 08/87 RETNINGSLINJER VED SALG AV KOMMUNALE BOLIGER - REVIDERING 123/08 08/89 BREIVIKBOTN SKOLE - SVØMMEBASSENG Breivikbotn, 14. oktober 2008 Eva D. Husby ordfører

4 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR. 15 BNR. 86 OG HASVIK KOMMUNE Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L33 Arkivsaksnr.: 07/ /08 Formannskapet Hasvik formannskap vil etter Plan- og bygningslovens 63 imøtekomme søknad om fradeling av grunneiendom til boligformål. Fradelingen vil måtte skje både fra Gnr 15 Bnr 86 med ca. 320 kvm og fra Gnr 15 Bnr 135 med et areal på ca 200 kvm. Begge disse eiendommene eies av Hasvik kommune. Fradelingen vil omfatte deling av både Gnr 15 Bnr 86 og Gnr 15 Bnr 135. Deling fra Gnr 15 Bnr 86 vil være på ca 320 kvm og fra Gnr 15 Bnr 135 vil det dreie seg om et areal på ca 200 kvm. Begge disse eiendommene er tinglyst med Hasvik kommune som eier. Tomtearealet skal benyttes til boligformål på Idrettsveien 13.

5 KJØP AV TOMT - GNR. 16 BNR EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L83 Arkivsaksnr.: 07/ /08 Formannskapet Del 1. Hasvik formannskap imøtekommer søknad om å kjøpe Gnr 16 Bnr 348 som dere fester og hvor deres hus er bygd. Del 2. Hasvik formannskap kan dessverre ikke imøtekomme søknad om kjøp av Gnr 16 Bnr 377 for utvidelse av egen eiendom for anlegging av hage/uteareal. Dette pga det er mangel på gode bolig og industritomter i kommunen. Del 1. Søker om å kjøpe boligtomt som de i dag fester. Del 2. Hasvik kommune har behov for å ha bolig- og industritomter tilgjengelig for interesserte bolig- og industribyggere. Det er ikke tjenelig at tomter kjøpes opp for kun å utvide egen eiendom med de følger at senere bolig og industribygging blir skadelidende.

6 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR. 16 BNR ROY MAGNE PETTERSEN Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L33 Arkivsaksnr.: 07/ /08 Formannskapet Hasvik formannskap vil etter Plan- og bygningsloven 63 imøtekomme søknad om deling av Gnr 16 Bnr 171 med areal på inntil 1000 kvm. Arealet er ment brukt som tilleggsareal til 16 bnr Hjemmelshaver til eiendommen gnr. 16 bnr. 171, Roy Magne Pettersen, søker om å fradele en parsell på 1000 kvm.. Tomtearealet er ment å være tilleggsareal til gnr. 16 bnr. 325, for bygging av stall og beite for husdyr. Høringsinstansene har ingenting å bemerke til delingssøknaden.

7 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 2 BNR. 2 - HELGA HANSEN Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L33 Arkivsaksnr.: 07/ /08 Formannskapet Hasvik formannskap vil etter Plan- og Bygningsloven 63 gi tillatelse til fradeling av 3 parseller fra gnr.2 bnr.2, Breivik. Det gis samtidig dispensasjon fra plan og bygningslovens 28-2, bebyggelsesplan for området. Parsell 1 : 460 m2 Parsell 2 : 300m2 Parsell 3 : 1100 m2 Helga Hansen ønsker å fradele 3 parseller fra sin eiendom Gnr 2 Bnr 2 på Breivik til bolig/fritidsbebyggelse. Eiendommene skal erstatte dagens festetomter. Parsell m2 erstatter gnr. 2 bnr. 2 fnr. 23 Parsell m2 er tilleggsareal til gnr. 2 bnr.2 fnr. 40 Parsell m2 erstatter gnr. 2 bnr.2 fnr. 29 Det er ikke kommet noen innsigelser fra høringsinstansene vedrørende fradelingen. Kulturminnevernet gjør oppmerksom på at dersom det blir oppdaget kulturminner på tomtene, er disse automatisk fredet dersom de er eldre enn 100 år. Det må dispenseres fra kommuneplanens arealdel for dette tiltaket.

8 SØKNAD OM BYGGETILLATELSE - REIDAR KARLSEN, BREIVIKBOTN Saksbehandler: Roar Olsen Arkiv: L42 Arkivsaksnr.: 07/ /08 Formannskapet Hasvik formannskap gir i medhold av plan- og bygningslovens 93 tillatelse til oppføring av anneks på 43 m2 i tilknytning til eksisterende bebyggelse på Veidnes. Det gis samtidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for eiendommen gnr.3 bnr. 4. Reidar Karlsen, Breivikbotn sendte 24/8-07 melding om arbeid på sin eiendom Veidnes, gnr. 3 bnr. 4. Han ønsker å føre opp et bygg på ca 43 m2 i tilknytning til eksisterende bebyggelse på Veines. Eiendommen ligger i kommuneplanens arealdel i LNF sone C, byggeforbudssone. Saken behandles derfor som en byggesak med dispensasjon fra planverket. Meldingen har vært ute på høring hos alle berørte innstanser. Statens vegvesen har som vilkår at det ikke opprettes en selvstendig boenhet, men et aneks til eksisterende bebyggelse. Dette for å unngå utvidelse av dagens avkjøringstillatelse. Kulturminnemyndighetene har innformert om befaring av området. Landbruksmyndighetene foreslår en del vilkår for drift av eiendommen, som er meddelt Karlsen i forbindelse med uttalelsen. Nabo til eiendommen, Walter Markussen hjemmelshaver til gnr. 4 bnr. 20, protesterer på byggingen. Han mener at det omsøkte tiltaket vil forringe hans eiendom. Kommunen mener at det ikke kan tas hensyn til dette. Han har ervervet en eiendom som er utskilt fra gnr. 3 bnr. 4, og burde da være klar over eksisterende bygningsmassen kunne utvides. I tilfelle så vil det kunne få innvirkning på en eventuell søknad fra Markussen angående bygging på hans eiendom. Det som er uheldig i denne saken, er at det omsøkte byggearbeidet allerede var satt i gang når meldingen ble sendt. Eieren ble orientert om dette, og har stilt arbeidene i bero i påvente av kommunens behandling.

9 SØKNAD OM KJØP AV HYTTETOMT - GNR. 1 BNR. 3 FNR REIDAR PEDERSEN JR. Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L83 Arkivsaksnr.: 07/ /08 Formannskapet Hasvik formannskap kan dessverre ikke imøtekomme søknad om kjøp av festetomten hvor dere har hytte. Hasvik Formannskap ønsker ikke å selge kommunale tomter til bruk som fritidseiendommer/fritidsbebyggelse, men det kan inngås/videreføres festekontrakt med søker. Det gjøres oppmerksom på at Gnr 1 Bnr 3 Fnr 33 er tinglyst med Åse Hustad Pedersen som eier, men søker har vedlagt bekreftelse på at søskene samtykker i at Åse Hustad Pedersen overdrar hytten Åsebu til Reidar Pedersen jr (søker). Hasvik kommune ønsker ikke å selge tomter som skal brukes til fritidsbebyggelse. Det gjøres oppmerksom på at den aktuelle tomten ligger i Sone B hvor: Innenfor denne sonen kan det tillates spredt fritidsbebyggelse. Avstand mellom de enkelte enheter skal ikke være mindre enn 100 meter. Det må i hvert enkelt tilfelle innhentes godkjennelse fra kulturminnevernet. Oppføring av bygg nærmere sjøen enn 25 meter målt i horisontalplanet ved alminnelig høgvann er ikke tillatt.

10 SØKNAD OM TOMT - HUGO NIKOLAISEN Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L83 Arkivsaksnr.: 07/ /08 Formannskapet Hasvik formannskap kan dessverre ikke imøtekomme søknaden da Hasvik kommune ikke ser det som hensiktsmessig at området hindres utbygd i framtiden. Søker om kjøp av tomt for å sikre seg arealet og dermed hindre bebyggelse som kan hemme utsikten til søkerens bolig. Hasvik kommune har liten tilgang på gode tomter både til bruk som boligtomter og industritomter. Det er av den grunn ikke ønskelig at eiendommer kjøpes opp av private eller industri med tanke på å sikre seg et område som ellers vil være aktuelt for bolig eller industri i framtiden. Søkerens eiendom er av en slik størrelse at Hasvik kommune ikke ser noen grunn til en utvidelse av eiendommen er nødvendig.

11 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR. 10 BNR SVEIN P. GAMST M.FL. Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L33 Arkivsaksnr.: 07/ /08 Formannskapet Hasvik formannskap vil etter Plan- og Bygningsloven 63 imøtekomme søknad om fradeling av en parsell på ca m2 fra eiendommen gnr. 10 bnr. 20. Parsellen skal brukes som tilleggsareal til gnr. 10 bnr. 35. Hjemmelshaver til gnr. 10 bnr. 20, Solhaug i Børfjord, søker om fradeling av en parsell på ca 1300 m2. Formålet med fradeling er tilleggsareal til eiendommen gnr. 10 bnr. 35. Denne eiendommen er tidligere utskilt fra gnr. 10 bnr. 20, som tomt til fritidshus. Det er ikke kommet noen innsigelser på søknaden etter at saken har vært sendt ut til høring blant høringsinstansene. Den omtalte eiendommen ligger i kommuneplanens arealdel i Sone B som sier: innenfor denne sonen kan det tillates spredt fritidsbebyggelse. Avstand mellom de enkelte enheter skal ikke være mindre enn 100 meter. Det må i hvert enkelt tilfelle innhentes godkjennelse fra kulturminnevernet. Oppføring av bygg nærmere sjøen enn 25 meter målt i horisontalplanet ved alminnelig høgvann er ikke tillatt.

12 SØKNAD OM TOMT I ÅRVIK - ODD-LEIF HENRIKSEN Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L83 Arkivsaksnr.: 07/ /08 Formannskapet Hasvik formannskap vil etter Plan- og Bygningsloven 63 imøtekomme søknad om fradeling av tomt fra gnr. 1 bnr.3, Sørvær, til bruk for bygging av båtnaust. Tomten blir ikke solgt, men kan fradeles som festetomt. Søker ønsker fradeling av tomt på kommunal eiendom Gnr 1 Bnr 3 i Årvik ved Sørvær for bygging av båtnaust. Søker har hytte i Årvik og båtnaustet er i tilknytning til denne hytten. Det aktuelle område ligger i Sone B hvor det heter: Innenfor denne sonen kan det tillates spredt fritidsbebyggelse. Avstanden mellom de enkelte enheter skal ikke være mindre enn 100 meter. Det må i hvert enkelt tilfelle innhentes godkjennelse fra kulturminnevernet. Oppføring av bygg nærmere sjøen en 25 meter målt i horisontalplanet ved alminnelig høgvann er ikke tillatt.

13 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR. 16 BNR. 5 - GISLE LOSO Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L33 Arkivsaksnr.: 07/ /08 Formannskapet Hasvik formannskap vil etter Plan- og Bygningsloven 63 imøtekomme søknad fra Fefo om fradeling av ca. 600 m2 av gnr. 16 bnr Parsellen skal nyttes som tilleggsareal til gnr. 16 bnr Eier av eiendommen gnr. 16 bnr. 315, FEFO søker om å fradele en parsell på ca 600 m2 som er ment brukt som tilleggsareal til eiendommen Myrveien 10, gnr. 16 bnr Slik skissen i den framlagte søknaden vises vil garasje og stabbur bli bygd på område som er regulert til veg. Dette medfører at den planlagte vegen som skal kunne benyttes til eventuelle nye boligtomter blir låst. Det er imidlertid muligheter å føre den aktuelle vegen opp fra gaten nedenfor Myrvegen og det vil da bli muligheter for fortetning av boliger i samme område. Det vil derfor ikke skape noe særlige problemer med at garasje og stabbur bygges på det omsøkte område.

14 SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT- GNR/BNR/FNR 16/5/12 - GUNVALD ISAKSEN Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L83 Arkivsaksnr.: 07/ /08 Formannskapet Før Hasvik formannskap vil kunne imøtekomme søknad etter Plan- og Bygningsloven 63 om fradeling av tomteareal fra Gnr 16 Bnr 5 som skal føyes sammen med Gnr 16 Gnr 5 Fnr 12. Hjemmelhaver til Gnr 16 Bnr 5 må søke om fradeling. Gunvald Isaksen søker om grensejustering ved kjøp av parsell fra nabotomten Gnr 16 Bnr 5 som eies av FEFO pga huset er kommet inn på nabotomten. Ønsker å få feste del av nabotomten slik at han kan få bygd garasje som blir å ligge inne på deres egen boligtomt. Nabotomten er ikke bebygd Det er ikke lagt med søknaden noen erklæring fra eiere av omtalte naboeiendom Gnr 16 Bnr 5 om fradeling av areal til sammenføyelse med Gnr 16 Bnr 5 Fnr 12. I søknaden om fradeling er det ikke gjort anmerkninger på hvor stort areal som ønskes fradelt.

15 KRAV OM REVERSERING AV BRUKSENDRING FOR SKIBENESVEIEN 5 Saksbehandler: Roar Olsen Arkiv: L44 Arkivsaksnr.: 08/ /08 Formannskapet Hasvik formannskap kan ikke se at det foreligger begrunnelse for å reversere vedtaket om bruksendring. Kravet avvises. Svein Antonsen oppfordres, dersom han ønsker det, å søke bruksendring for Skibenesveien 5. Dagens eier av Skibenesveien 5, gnr. 16 bnr. 22, Svein Antonsen krever i brev av 12/6-08 at bruksendring for overnevnte eiendom skal reverseres. Bakgrunner for kravet er etter hans mening at forutsetningene for bruksendringen ikke er oppfylt. Den 17/ søkte daværende eier Valter Hansen om bruksendring for sin bolig. Endringen var fra bolig til uthus, med begrunnelse i at boligen var i en slik forfatning at den ikke lengre var beboelig. Saken ble behandlet i Hasvik Bygningsråd den 20/5-97, hvor det går frem av utredningen at boligen var i en slik forfatning som søkeren hevdet i sitt skriv. Videre ble det i utredningen fremhevet at søkeren i ettertid ikke vil kunne pårope seg tap ved et evt. salg pga. bruksendringen. Vedtaket om bruksendring ble enstemmig vedtatt. Eiendommen ble dermed fritatt for betaling av vann og avløpsgebyr. Svein Antonsen hevder at kommune ikke har fulgt opp forutsetningene, da fysisk frakobling ikke har vært foretatt. Han hevder at på det tidspunkt han overtok boligen var vann og avløp inntakt. En må her forutsette at administrasjonen gjorde de vurderingene som var nødvendig for å gjennomføre vedtaket. Det at Antonsen ikke har innhentet opplysninger om boligen før kjøpet, kan ikke kommunen ta ansvar for. For eksempel ville en takst ha avklart dette. Saken bør derfor avvises, og søkeren bør oppfordres til å søke om bruksendring på ordinær måte.

16 SØKNAD OM FESTE ELLER KJØP AV GRUNN I HASVIK KOMMUNE- GNR./BNR. 1/91 GUNNAR WASMUTH OG GNR./BNR. 1/76 LIND ALEKSANDER M.FL. Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L83 Arkivsaksnr.: 08/ /08 Formannskapet Hasvik formannskap vil etter Plan- og Bygningsloven 63 imøtekomme søknad om fradeling av del av Gnr 1 Bnr 76 til Gnr 1 Bnr 91 for bygging av garasje jfr. avtale mellom eiere/festere. Den fradelte parsell på ca 200 kvm vil sammenføyes med Gnr 1 Bnr 91 etter fradelingen. Søker ber om feste av del fra nabotomten Gnr 1 Bnr 76 (Lind Aleksander m.fl) til oppføring av garasje. Vedlagt i søknaden er bekreftelse fra Lind Aleksander m.fl som eier av naboeiendom Gnr 1 Bnr 76 hvor de gir tillatelse til Gunnar Wasmuth som eier av Gnr 1 Bnr 91 for overtakelse av parsell på ca 200 kvm til oppføring av garasje.

17 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR. 16 BNR. 3 - FINNMARKSEIENDOMMEN Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L33 Arkivsaksnr.: 08/ /08 Formannskapet Hasvik formannskap vil etter Plan- og bygningslov 63 imøtekomme søknad om deling av en parsell fra grunneiendom Gnr 16 Bnr 3. Tomta skal erstatte gnr. 16 bnr. 3 fnr.2, som fester ønsker å kjøpe. Hjemmelshaver til eiendommen gnr. 16 bnr. 3, FEFO, søker om fradeling av en parsell av bnr. 3. Søknaden gjelder innløsning av bebygd boligtomt, Korsvikveien 14, Gnr 16 Bnr 3 Fnr 2. Eiendommen er i dag bebygd med bolighus tilhørende Tor Arne Nilsen. Nilsen ønsker å kjøpe tomta av grunneier, som er Finnmarkseiendommen. Eiendommen ligger i et etablert boligområde, og tomtedelingen følger tidligere bebyggelsesplaner.

18 MELDING OM ARBEID - KORSVIKVEIEN 11 HASVIK - GNR/BNR 16/424 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK Saksbehandler: Roar Olsen Arkiv: L42 Arkivsaksnr.: 08/ /08 Formannskapet Etter plan- og bygningslovens 93 og 95, gir Hasvik formannskap tillatelse til å sette opp bod/grillhytte på eiendommen Korsvikveien 11, som skissert i vedlagte dok. Innsigelse fra gjenboer i Korsvikveien 10, taes ikke til følge. Dok: Melding om arbeid med div. vedlegg. Klage på vedtak. Eier av eiendommen Korsvikveien 11, gnr. 16 bnr. 424, Rolf G. Skoglund sendte den 28/4-08 inn melding om mindre byggearbeider på boligeiendom. Det skal settes opp bod/grillhytte på 17 m2. Kommunen har i sitt svar av 20/5-08 ingen innvendinger til planen. 3/7-08 kommer det klage fra nabo/gjenboer angående bygging på eiendommen. Det viser seg at denne gjenboeren ikke er varslet av tiltakhaver om arbeidene. Kommunen stopper i skriv av 20/6-08 arbeidene. Klagen fra gjenboer går ut på mangler ved kommunens saksbehandling etc. Undertegnede og Ordfører ble av klager innformert om saken i møte på rådhuset. Klagen går i hovedsak ut på forringelse av tomta, Korsvikveien 10. Dette pga. at utsikten fra denne eiendommen blir forringet ved plassering av bygg på naboeiendommen. Dette er visualisert med bilder som er vedlagt i klagen. Etter plan- og bygningslovens bestemmelser skal saken behandles som søknad om byggetillatelse når det kommer innsigelser til meldingen. På denne bakgrunn tas saken opp i planutvalget. Rolf G. Skoglund har ervervet Korsvikveien 11, med planer om å etablere seg på stedet Hasvik. Eiendommen er i dag bebygd med enebolig. På tomta har han planlagt å bygge garasje samt bod/grillhytte. Første skritt er å sette opp grillhytte som beskrevet i byggemelding. Lignende byggverk er satt opp i tilknytning til flere boliger på Hasvik, så en anser dette som en kurant sak for bygningsmyndighetene. Naboene til eiendommen har ingen innvendinger. At gjenboer i Korsvikveien10 mener at utsikten fra denne eiendommen foringes, anses ikke som relevant. Dette må en regne med kan skje når en etablerer seg i boligområder.

19 SØKNAD PÅ TOMT - THOMAS HENRIKSEN Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L83 Arkivsaksnr.: 08/ /08 Formannskapet Saken legges fram uten faglig tilråding. Det området som det er søkt om tomt til boligformål er regulert som friluftsområde. Det er av den grunn nødvendig med ei omregulering/omdefinering av det aktuelle område fra friluftsområde til boligområde. Saken legges fram for Hasvik Formannskap uten tilrådning.

20 SØKNAD OM BYGGETILLATELSE - STRANDVEIEN 29, BREIVIK Saksbehandler: Roar Olsen Arkiv: L42 Arkivsaksnr.: 08/ /08 Formannskapet I medhold av plan og bygningslovens 93 kan ikke Hasvik formannskap gå inn for å gi tillatelse til omsøkt tiltak. Søknaden om oppføring av tilbygg avslås. Kommunen oppfordrer naboene til å få til et samarbeide for utnyttelse av tomtearealene. Tor Gjertsen, hjemmelhaver til Strandveien 29, sendte 20/ inn melding om mindre byggearbeider på sin eiendom på Breivik. Formålet er å oppføre et tilbygg på 13.2 m2 til eksisterende båthus. Naboer, eierne av eiendommen Strandveien 27 protesterte på byggeplanene. Dette ble meddelt T. Gjertsen i skriv av 9/9-2008, hvor det ble sagt at saken skal behandles i planutvalget som en byggesak. Utgangspunktet for klagen er at bygget vil få en avstand til nabogrensen på 1.28 m. Minste avstand til slik grense skal etter 70 i plan og bygningsloven være 4 m. Kommunen kan godkjenne plassering nærmere enn 4 m når det gjelder overnevnte type bygg. I dette tilfellet på Breivik, har naboene nettopp fått klarert sin felles eiendomsgrense gjennom en dom i Jordskifteverket. Det har her oppstått uoverensstemmelser som en mener kommunen ikke bør være med på å videreføre. Tomtene i området er forholdsvis små, og bygging inntil naboeiendom vil derfor få konsekvenser for andre part. En bør derfor ikke gå inn for å gi tillatelse til tiltak som omsøkt. Naboene bør oppfordres til å få til en dialog angående utnyttelse av eiendommene.

21 REKVISISJON AV KARTFORRETNING - GNR/BNR 15/261 - GRO M. J. NILSSEN Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L33 Arkivsaksnr.: 08/ /08 Formannskapet Hasvik formannskap vil etter Plan- og Bygningsloven 63 imøtekomme søknad om fradeling av parsell fra Gnr 15 Bnr 261 til Gnr 15 Bnr 263. Den fradelte parsell skal benyttes til plen og bygging av garasje. Etter fradeling vil den fradelta parsell sammenføyes med Gnr 15 Bnr 263. Hasvik Formannskap ser ingen vanskeligheter med at eier av Gnr 15 Bnr 261 Gro. M. J.- Nilssen selger en parsell av sin eiendom til Gnr 15 Bnr 268 og som føyes sammen med Gnr 15 Bnr 263 med tinglyste eiere Christian Wachler og Anne Nystad.

22 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR/BNR 15/105 - BREIVIKBOTN GRENDE- OG IDRETTSLAG Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L33 Arkivsaksnr.: 08/ /08 Formannskapet Hasvik formannskap vil etter Plan- og Bygningsloven 63 imøtekomme søknad om fradeling av parsell fra grunneiendom Gnr 15 Bnr 105 Breivikbotn Grende- og Idrettslag til grunneiendom Gnr 15 Bnr 112 Hans Terje Sæther og Lis Olsen. Breivikbotn Grende- og Idrettslag avgir en parsell til Sæther og Olsen. Søknad fra Breivikbotn Grende- og Idrettslag om fradeling av parsell av grunneiendom Gnr 15 Bnr 105 til Gnr 15 Bnr 112 til Hans Terje Sæther og Lis Olsen. Den fradelta parsell sammenføyes med Gnr 15 Bnr 112 etter fradeling. Sæther og Olsen skal kjøpe del av eiendom fra Breivikbotn Grende- og Idrettslag for bl.a. oppføring av garasje. Partene er blitt enige om at den nye tomtegrensen skal følge langs kant av støttemur ved samfunnshuset fra strandgaten og i retning mot Skippergaten så langt opp som Sæthers tomt går i dag jfr vedlagte kart. Partene er også blitt enige om at det skal lages en passasje mellom Sæthers tiltenkte garasje og støttemuren som tomtegrense til en bredde på ca 1,5 meter for allmenn ferdsel.

23 SØKNAD OM BRUKSENDRING - GNR/BNR 2/17 BREIVIK - VIDAR ANDRESEN Saksbehandler: Roar Olsen Arkiv: L44 Arkivsaksnr.: 08/ /08 Formannskapet I medhold av Plan- og bygningslovens 87. e, gir Hasvik formannskap tillatelse til at eiendommen Gnr. 2 bnr. 17, på stedet Breivik, får endret bruken fra bnr. 322, butikk/forretning til bnr. 161, fritidsbygg. Vidar Andresen som er hjemmelhaver til gnr. 2 bnr. 17, Butikken på Breivik, søker om bruksendring av eiendommen. Eiendommen er en del av hovedbygget til det gamle fiskebruket på Breivik. Deler av dette er tidligere fradelt som tomt til butikklokale. Søkeren har ervervet dette bygget, og tenker å bruke det til fritidsbolig. På denne bakgrunn søker han om å få endret bruken fra bnr. 322; butikk/forretning, til bnr. 161; Fritidsbygg.. Den nye eieren har den senere tid pusset opp hele bygningen utvendig, og det er i dag med på å forskjønne bebyggelsen på Breivik. Hele Breivik er i Kommuneplanens Arealdel lagt ut som hytteområde, og på denne bakgrunn ansees dette som en kurant sak.

24 SØKNAD OM NAVN PÅ EIENDOM - GNR. 16 BNR CARINA PRYTZ OG EDVIN WALLMANN Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L00 Arkivsaksnr.: 08/ /08 Formannskapet Hasvik formannskap imøtekommer søknad fra Carina Prytz og Edvin Wallmann om å gi navnet på deres eiendom Gnr 16 bnr 432 til Engbakken. Søker ønsker å navnefeste sin eiendom i Dønnesfjord. Ønsket navn er foreslått av grunneier til Engbakken. Det er ikke kjent andre eiendommer i Hasvik kommune med samme navn. Det bør av den grunn ikke være vanskeligheter med å navnefeste omtalte eiendom til Gnr 16 Bnr 432 til Engbakken.

25 RETNINGSLINJER VED SALG AV KOMMUNALE BOLIGER - REVIDERING Saksbehandler: Eva D. Husby Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 08/87 43/08 Formannskapet /08 Formannskapet Hasvik formannskap innstiller til Hasvik kommunestyre: Hasvik kommunestyre endrer pkt 3 i Retningslinjer for salg av kommunale boliger i Hasvik kommune til: For å sikre at kommunale boliger som selges blir disponert som helårsbolige av folk bosatt i Hasvik kommune endres pkt 3 til: All salg av kommunale boliger i Hasvik kommune skal legges ut for salg på det frie marked og selges etter åpent anbud. Ved salg av kommunale boliger gjelder følgende prioriteringer, forutsatt akseptabelt bud: 1. Fast ansatt i Hasvik Kommune som bor i den aktuelle boligen. 2. Fast ansatt i Hasvik kommune. 3. Unge personer (under 30 år) i etableringsfasen med fast boadresse i Hasvik kommune. 4. Andre med fast boadresse i Hasvik kommune. Kommunale boliger selges ikke til ferie-/fritidsboliger. Dok: Retningslinjer for salg av kommunale boliger KOS sak 7/07 Hasvik kommunestyre reviderte i sak 7/07 retningslinjer for salg av kommunale boliger. Det er for tiden etterspørsel etter ledige boliger i Hasvik kommune, og Hasvik kommune har fått flere henvendelser fra unge i etableringsfasen som ønsker å kjøpe kommunale boliger. Dette anses som positivt, og Hasvik kommune er innstilt på etter en nøye vurdering å selge boliger til et slikt formål. Hasvik kommune opplever også en økende interesse for kjøp av boliger til ferie-/fritidsbruk. Ut fra dagens reglement har ikke Hasvik kommune anledning til å prioritere folk bosatt i kommunen. Jfr pkt 3 i retningslinjer for salg av kommunale boliger gjelder følgende: All salg av kommunale boliger i Hasvik kommune skal legges ut for salg på det frie marked og selges etter åpent anbud.

26 Er det flere interessenter skal høyeste bud gjelde. Hvis det er utleid bolig og leietaker er fast ansatt i Hasvik Kommune gis denne mulighet til å gå inn på høyeste bud for denne boligen. Andre fast ansatte i Hasvik Kommune gis mulighet til å gå inn på høyeste bud etter eventuelt leietaker i pkt 3 a, hvis denne ikke benytter sin forrang. Er det flere interessenter av de fast ansatte i Hasvik Kommune avgjøres forrang gjennom loddtrekning. For å sikre at kommunale boliger som selges blir disponert som helårsbolige av folk bosatt i Hasvik kommune foreslås pkt. 3 endret til: All salg av kommunale boliger i Hasvik kommune skal legges ut for salg på det frie marked og selges etter åpent anbud. Ved salg av kommunale boliger gjelder følgende prioriteringer, forutsatt akseptabelt bud: 1. Fast ansatt i Hasvik Kommune som bor i den aktuelle boligen. 2. Fast ansatt i Hasvik kommune. 3. Unge personer (under 30 år) i etableringsfasen med fast boadresse i Hasvik kommune. 4. Andre med fast boadresse i Hasvik kommune. Kommunale boliger selges ikke til ferie-/fritidsboliger.

27 BREIVIKBOTN SKOLE - SVØMMEBASSENG Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 08/89 123/08 Formannskapet Formannskapets innstilling til kommunestyret: Etter en helhetsvurdering vedtar Hasvik kommunestyre at bassenget ved Breivikbotn skole skal være åpent kun i skoletiden, slik at elevene får den svømmeundervisningen de har krav på. Den pålagte prøvetaking skal gjennomføres på en slik måte at siste prøve tas innenfor den ordinære arbeidstiden. Rådmannen har fått flere henvendelser med spørsmål om når bassenget ved Breivikbotn skole skal åpne for sesongen. Dette er diskutert med teknisk etat og rektorene hvor en kom frem til at det, på bakgrunn av kommunenes økonomi, bør legges en sak frem for politisk behandling, vedrørende drift av bassenget. Etter dagens ordning fremkommer det ikke, verken av budsjett eller regnskap, hva det koster kommunen å drive svømmebassenget ved Breivikbotn skole. Utgifter og inntekter inngår i kto Breivikbotn skole m/ rådhus. Rådmannen har mottatt følgende oversikt over driften for 2007, dvs drift i 5 mndr, fra teknisk leder: (Tallene er et anslått beløp ut fra totale utgifter på området) Ordinær arbeidstid ca. 1,5 t pr. dag kr ,- Overtid kr ,- Rengjøring ca 1 t. pr.dag kr ,- Kjemikalier kr ,- Oppvarming stipulert kr ,- Vedlikehold kr ,- Kjøring Hasvik Breivikbotn kr ,- Kostnader drift kr ,- Leieinntekter kr ,- Netto driftskostnader kr ,- I oppsettet er intervallene når det gjelder kjemisk prøvetaking av bassengvannet ikke i henhold til forskriftene. Dersom forskriften skal overholdes og drift/utleie skal være som i 2007, vil overtiden mer enn dobles. Tidsforbruk dersom bassenget skal driftes etter forskriftene: Ukedager ordinære timer 1,5 timer Overtid 3 t 50 %, 1 t 100% 6,0 timer

28 Lørdager 100 % 8,0 timer I tillegg kommer høyere kjøreutgifter når personell fra Hasvik skal delta i driften. En sammenligning mellom beregnet budsjett og regnskap pr utgangen av september 2008 viser følgende: Regnskap Budsjett Lønn ordinær arbeidstid beregnet til (inkl. rengjøring) Overtid Kjemikalier Oppvarming stipulert Vedlikehold Kjøring Hasvik Breivikbotn Leieinntekter Totalt I tillegg til ovennevnte utgifter kommer pensjonskostnader, telefonutgifter og forsikring som ikke har vært mulig å beregne. Det må også opplyses at, slik rutinene er vedr. utleie, betales det et fast beløp pr. år for leie. Utfakturering skjer to ganger i året. Pr. d.d er inntekten for 1. h.å regnskapsført. Overforbruk pr september er på kr Dette er situasjonen etter at bassenget kun har vært åpent 2,5 måneder i I samråd med rektor ble ikke bassenget åpnet etter påskeferien 2008, da elevene på denne tiden har uteaktiviteter. Administrasjonen har diskutert den økonomiske situasjonen og kommet frem til følgende alternative forslag: 1. Bassenget holdes stengt ut året. Dette vil resultere i et overforbruk i regnskapet på om lag dagens nivå. 2. Bassenget er kun åpent for svømmeundervisning for elever ved skolene i kommunen. Vil gi ytterligere utgifter til renhold, kjemikalier og oppvarming. Vil etter en beregning gi et totalt overforbruk rundt kr for Bassenget holdes åpent som tidligere. Dette resulterer i at teknisk etat må få en tilleggsbevilgning på om lag kr for inndekking av overforbruk og utgifter til overtidsbetaling/ kjøreutgifter. Dersom denne løsningen velges må også satsene for leie av bassenget økes betydelig. Administrering av utleieordningen er i dag tillagt rektor ved Breivikbotn skole. Dette er en uhensiktsmessig løsning og bør endres. Dersom det politiske vedtak gjør det nødvendig, anbefaler administrasjonen at dette overføres til servicekontoret.

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 16.12.2014 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2011 Tid: Etter ADU møtet Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Skjervøy kommune Driftsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30

Skjervøy kommune Driftsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Skjervøy kommune Driftsutvalget Møteinnkalling Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Saksnr Innhold PS 17/08 Søknad om deling av eiendommen Sotnes 61/1 på

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst for Roy Mienna

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst for Roy Mienna Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 2. 2.2005 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 119/12 12/256 REGNSKAPS- OG FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 119/12 12/256 REGNSKAPS- OG FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.10.2012 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 3/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 13.06.2007 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 52/11 11/46 REFERATER

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 52/11 11/46 REFERATER HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 01.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/12 12/27 Unntatt offentlig ofl 13 OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/12 12/27 Unntatt offentlig ofl 13 OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 4/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag den 25.09.2007 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE BOLIGFELT I FOLDVIK (TILDLIGERE REG.NR. 06/01163

MØTEINNKALLING SAKLISTE BOLIGFELT I FOLDVIK (TILDLIGERE REG.NR. 06/01163 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Teknisk, næring - og miljø Gratangen Rådhus 19.06.2009 Tid: 08.15 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD Karlsøy kommune Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: FUGLØYFJORD 1. ETG. OSK Møtedato: 05.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46037/6000 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 7/2008 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte torsdag 11.09.2008 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy Holmgren

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2011 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 14.04.2011 kl 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind Moberg

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus : 27.04.2011 Tid: kl. 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& ... &&& Sett inn saksutredningen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& ... &&& Sett inn saksutredningen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 10/538 Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK VEDR. OMDISPONERING AV BOLIG TIL FRITIDSBOLIG FRA EIENDOMMMEN GNR 60 BNR 85 I GRATANGEN - SAK 44/11 Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen og lunch reiser hovedutvalget

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer