Norefjell vann- og avløpsselskap. Infiltrasjonstest ved Sandbekk sør for Krøderen. Utgave: Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norefjell vann- og avløpsselskap. Infiltrasjonstest ved Sandbekk sør for Krøderen. Utgave: Dato:"

Transkript

1 Infiltrasjonstest ved Sandbekk sør for Krøderen Utgave: Dato:

2 Infiltrasjonstest ved Sandbekk sør for Krøderen 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Infiltrasjonstest ved Sandbekk sør for Krøderen Utgave/dato: 2 / Arkivreferanse: Bikube rapport Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Tema Leveranse: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Sandbekk renseanlegg Krødsherad Vurdering av infiltrasjonsmuligheter for avløpsvann Knut Robert Robertsen Avløpsrensing Resultat infiltrasjonstest Rapport Knut Robert Robertsen Per Ingvald Kraft, Petter Snilsberg Sammendrag og konklusjon I perioden 11/8 13/10 er det utført en infiltrasjonstest i løsmassene ved Sandbekk. Det er tilført m 3 vann fra Snarumselva pr døgn. Det er satt ned peilebrønner ved infiltrasjonsbassenget, i området mellom Sandbekk og Snarumselva, samt ved Krøderen vannverk på østsiden av Snarumselva. Grunnvannsnivået i peilebrønnene er registrert i perioden, og sammenlignet med vannivået i Snarumselva og resultater fra prøvepumping av Krøderen vannverk. På bakgrunn av registreringene er det utført beregninger av grunnvannets gradient og strømningsretning, samt oppholdstid for infiltrert avløpsvann. Ut fra registreringer, beregninger og vurderinger har Asplan Viak trukket følgende konklusjoner: Området ved Sandbekk er svært godt egnet til infiltrasjon av de aktuelle avløpsvannmengder (dimensjonerende vannmengde på m 3 /d). Infiltrert avløpsvann har en beregnet oppholdstid på mer enn et halvt år før det når Snarumselva. Dette tilsier svært god renseeffekt for næringssalter og smittestoffer. Infiltrert avløpsvann vil strømme mot sørøst, og ut mot Snarumselva nedstrøms influensområdet til Krøderen vannverk. Vannivået i Snarumselva er styrende for grunnvannsnivået i løsmassene på begge sider av elva. Snarumselva vurderes å være en positiv hydrologisk barriere mellom grunnvann på østsiden og vestsiden av elva. Utførte undersøkelser og vurderinger gir ingen indikasjoner på at infiltrert avløpsvann ved Sandbekk skal kunne forurense grunnvannet som tas ut ved Krøderen vannverk.

3 Infiltrasjonstest ved Sandbekk sør for Krøderen 3 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av (NVA) for å gjennomføre grunnundersøkelser ved Sandbekk på Glesnemoen sør for Krøderen. Formålet med undersøkelsene er å vurdere om løsmassene er egnet for rensing av avløpsvann fra tettstedene Noresund og Krøderen, samt fra bebyggelse og turistaktiviteter på Norefjell, tilsvarende pe. Arve Pedersen har vært NVA s kontaktperson for oppdraget. Knut Robert Robertsen har vært oppdragsleder for Asplan Viak. Ås, 23/ Knut Robert Robertsen Oppdragsleder Petter Snilsberg Per Ingvald Kraft Kvalitetssikrere

4 Infiltrasjonstest ved Sandbekk sør for Krøderen 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Infiltrasjonstest Peilebrønner og løsmasseprofiler Resultater fra infiltrasjonstest og målinger Grunnvannsforhold 19/ Grunnvannsforhold 17/ Variasjoner i grunnvannsnivå Vurdering av måleresultater Tilført vannmengde Grunnvannsnivå og vannivå i elv Kraftregulering Grunnvann på øst- og vestsiden av Snarumselva Vurdering Beregnet oppholdstid Infiltrert avløpsvann Vannbalanse Effekt på Snarumselva Krøderen vannverk Plan for områdebeskyttelse rundt Krøderen vannverk Risikovurdering i forhold til vannverket...17

5 Infiltrasjonstest ved Sandbekk sør for Krøderen 5 1 INNLEDNING Krødsherad kommune og utreder muligheter for etablering av et infiltrasjonsanlegg for pe ved Sandbekk sør for Krøderen. Det er tidligere utført sjakting og boring på terrasseflaten mellom Kønngropa og Sandbekken. Vi viser til tidligere rapporter: Grunnundersøkelser Glesnemoen, Asplan Viak , 19/ Skisseprosjekt Glesnemoen renseanlegg, Asplan Viak , 25/ Høsten 2011 ble det boret og montert 5 peilebrønner øst for Sandbekk, og det ble utført en infiltrasjonstest i stor skala. Formålet med undersøkelsene var å dokumentere løsmassenes infiltrasjonskapasitet, grunnvannets strømningsretning og oppholdstider, samt å vurdere evt. risiko for påvirkning av grunnvannet på østsiden av Snarumselva (Krøderen vannverk). 2 INFILTRASJONSTEST På terrasseflaten ved Sandbekk ble det gravd ut et basseng med areal på 150 m 2, se bilde i figur 1 og kart i figur 2. I perioden 11/8-13/ er det tilført ca m 3 vann pr døgn til infiltrasjonsbassenget. I denne perioden er endringer av grunnvannsnivå i peilebrønnene registrert. Infiltrasjonstesten ble avbrutt den 13/10 grunnet ledningsbrudd. Figur 1: Infiltrasjonsbasseng ved Sandbekk. Tilførsel av vann fra Snarumselva.

6 Infiltrasjonstest ved Sandbekk sør for Krøderen 6 3 PEILEBRØNNER OG LØSMASSEPROFILER Peilebrønner ble montert august Brønnene er merket 1-5 i figur 2. Tidligere er det satt ned peilebrønner på terrasseflaten ved Sandbekk og i skråningskanten mot øst, merket 6 10 i figur 2. Peilebrønn 11 er satt ned tidligere i forbindelse med prøvepumping av grunnvannsmagasinet ved Krøderen vannverk. Peilebrønnene er målt hver uke i perioden 9. august 17. oktober, samt den 22. november. Det ble montert loggere i peilebrønn 1, 2, 3, 5 og 6, for kontinuerlig registrering av grunnvannsnivå. På bakgrunn innsamlede data er det utført vurderinger av endringer i grunnvannsnivå, samt beregninger av grunnvannets gradient, strømningsretning og strømningshastigheter Infiltrasjonstest 4 Krøderen vannverk Kontroll av hengende grunnvann Figur 2: Kart over peilebrønner montert på terrasseflaten ved Sandbekk (8-10), peilebrønner montert mellom terrasseflaten og Snarumselva (1-4, 6,7), samt peilebrønner på østsiden av elva (5 og 11). Basseng for infiltrasjonstest er vist med blått. Krøderen vannverk basert på uttak av grunnvann fra løsmasser er vist på østsiden av Snarumselva. Det er tegnet opp et terrengprofil fra Sandbekk til vannverket, se stiplet svart linje, og terrengprofilet i figur 7.

7 Infiltrasjonstest ved Sandbekk sør for Krøderen 7 Løsmassesammensetning og grunnvannsnivå i peilebrønner 1 10 er vist i tabell 1-2. Tabell 1: Løsmassesammensetning og grunnvannsnivå i peilebrønnene 1 5, montert Dyp i m Peilebrønn 1 Nord ved elv Peilebrønn 2 Dødisgrop Peilebrønn 3 Høyspentledn. Peilebrønn 4 Sør, ved vei Peilebrønn 5 Ved vannverk 0 2 S GR S ST S GR ST S GR S 2-4 S GR ST S GR ST S GR ST S GR S 4 6 S S GR S GR S S 6 8 ST GR S S S GR S GR S 8 10 ST GR S GR S S GR S GR S S ST GR S S GR S S S ST GR S S GR S S S S GR S GR S S S S S S GR S S S S S GR S S S S S S S S S Avsluttet på S S S S 20 m uten å S S S treffe fjell S G GR S Avsluttet på GR S Avsluttet på GR S 26 m uten å GR S m uten å GR S treffe fjell Fjell 32 m treffe fjell GR S Fjell 36 m Tabell 2: Løsmassesammensetning og grunnvannsnivå i peilebrønner 6 10, montert Dyp i m Pb 6 Pb 7 Pb 8 Pb 9 Pb GR S S GR ST S GR ST S GR ST S GR 2-4 GR S ST S GR ST S GR ST S GR ST S GR 4 6 GR S ST S GR ST S GR GR S ST S GR 6 8 GR S ST S GR GR S ST S GR GR S 8 10 ST S GR GR S GR S GR S GR S ST S GR GR S GR S GR S S ST S GR GR S GR S S S GR S M G S M S GR S Si FM S Fjell / blokk S M S F M S GR S M S G S S GR S F M S G S S GR S F-M S M S S S F-M S M S S S S M S F M S F-M S M S F M S Ikke fjell F-M S Ikke fjell Ikke fjell Fjell 29,5 m Tegnforklaring: Blå farge: Grunnvannsnivå i hver enkelt brønn. Hvite felt: Grunnvann ikke påvist. ST steinholdig GR grus S sand F finkornig sand M middelskornig sand G grov sand Si siltholdig sand

8 Infiltrasjonstest ved Sandbekk sør for Krøderen 8 4 RESULTATER FRA INFILTRASJONSTEST OG MÅLINGER 4.1 Grunnvannsforhold 19/ På bakgrunn av registrering av grunnvannsnivå i peilerørene den 19/8-2011, er grunnvannskoter vist i figur 3. Grunnvannets strømningsretning er fra nordvest og ned mot Snarumselva, vist med blå piler i figur 3. Grunnvannets gradient er beregnet til 0,032 %. Dette indikerer at det er relativt grove sand og grusmasser under grunnvannsnivået. Lokalisering infiltrasjonsanlegg 6 133, , , , Kontroll av hengende grunnvann Figur 3: Grunnvannets strømningsretning basert på måling av grunnvannsnivå 19/8-2011, vist med blå piler. Aktuelt område for lokalisering av infiltrasjonsanlegg vist med svart ramme. Grunnvannsnivå vist med hvit innramming (kotehøyde 133,60 133,65). Boringer og registrering av grunnvannsnivå viser en umettet sone (tørre masser) varierende fra 6 17 m, og en mettet sone (vannførende) varierende fra m, i områdene nedenfor terrasseflaten ved Sandbekk, se også terrengprofil i figur 7.

9 Infiltrasjonstest ved Sandbekk sør for Krøderen Grunnvannsforhold 17/ På bakgrunn av registrering av grunnvannsnivå i peilerørene den 17/ , er grunnvannskoter vist i figur 4. Grunnvannsnivået har totalt steget med cm, og grunnvannsgradienten har økt fra 0,032 % til 0,096 % ( 0,1 %). Grunnvannets strømningsretning har i svært liten grad endret seg, se blå piler i figur 3 og 4. Beregningene indikerer en svak dreining i østlig retning. Den 17/10 ligger elvenivået på kote 133,17, mens grunnvannsnivået i peilebrønnene på østsiden av elva ligger på kote 133,05 (pb 5) og kote 133,14 (pb 11). Lokalisering infiltrasjonsanlegg 6 133, , , ,24 133, , Kontroll av hengende grunnvann Figur 4: Grunnvannets strømningsretning basert på måling av grunnvannsnivå 17/ , vist med blå piler. Aktuelt område for lokalisering av infiltrasjonsanlegg vist med svart ramme. Røde piler antyder strømningsretning for infiltrert vann ut fra terrasseflaten ved Sandbekk, basert på resultat fra tidligere boringer og georadarmålinger. Elvenivå er vist med blå innramming, grunnvannsnivå vist med hvit innramming.

10 Infiltrasjonstest ved Sandbekk sør for Krøderen Variasjoner i grunnvannsnivå Grunnvannsnivå i peilebrønn 1, 2, 3, 5 og 6 er registrert med grunnvannsloggere i perioden 9/8 26/ Data fra loggerne er plottet 1 x pr time i måleperioden. Resultatene er sammenlignet med vannivå i Snarumselva. Data om vannivå er hentet fra NVE s målestasjon ved utløpet av Krøderen, samt fra manuelle målinger av vannivå i Snarumselva ved Krøderen vannverk. Resultatene er fremstilt i figur 5. Figur 5 viser at grunnvannsnivået i alle brønnene følger tilnærmet samme trend som vannnivået i Snarumselva. Variasjonene er størst i peilebrønnene nærmest elva (Pb 1, 3 og 5), og avtagende med økende avstand fra elva. Peilebrønn 5 viser variasjoner i vannivå (0,3 0,5m) over døgnet fordi peilebrønnen påvirkes av vannuttak fra produksjonsbrønn 2 tilhørende Krøderen vannverk. Peilebrønn 5 står kun 2 m fra produksjonsbrønnen. Store nedbørmengder i august og begynnelsen av september, samt regulering av vannivå ved Ramfoss, er sannsynlige årsaker til variasjonene i vannivået ved Krøderens utløp. Disse variasjonene fanges ikke opp av de manuelle målingene utført ved Snarumselva. 11/8 Periode for infiltrasjonstest 13/10 Figur 5: Variasjon i grunnvannsnivå i peilebrønner sammenlignet med vannivå i Krøderen (mørk blå linje), vannivå i Snarumselva ved vannverket (stiplet linje), samt med nedbør. Data fra loggere registrert 1 x pr time. Loddrette stolper er nedbørmengder oppgitt i mm.

11 Infiltrasjonstest ved Sandbekk sør for Krøderen 11 Grunnvannsnivå i peilebrønn 6 er logget fra høsten 2010 til oktober 2011, med et lite avbrekk fra juni august Variasjon i grunnvannsnivå er sammenlignet med elvenivået ved utløp av Krøderen, se figur 6. Figuren viser at grunnvannsnivået i hovedsak følger samme trend som elvenivået , , , , ,5 Vannstand Krødern Brønn 6 Infiltrasjonstest Figur 6: Variasjon i grunnvannsnivå i peilebrønn 6 sammenlignet med vannivå i Snarumselva, fra 1/1 1/ Lavt vannivå i elva fram til april, og deretter stigende vannivå, har sammenheng med regulering og kraftproduksjon ved Ramfoss.

12 Infiltrasjonstest ved Sandbekk sør for Krøderen 12 5 VURDERING AV MÅLERESULTATER 5.1 Tilført vannmengde Vurderingene er basert på tilførsel av m 3 rent vann pr døgn fra 11/8 13/ Vannmengden tilsvarer forventet basistilrenning fra Norefjell, Noresund og Krøderen. I perioder med stor turistaktivitet i Norefjell er beregnet avløpsvannmengde inntil m 3 /d. 5.2 Grunnvannsnivå og vannivå i elv Det er ikke registrert grunnvann i peilerørene ved infiltrasjonsbassenget (Pb 8 10) i løpet av infiltrasjonsforsøket, og heller ikke i peilebrønn 7 i skråningen nedenfor terrasseflaten ved Sandbekk, se figur 4. Det er ikke registrert hengende grunnvann i tre nedsatte peilerør i dødisgropa sør for infiltrasjonsforsøket. Det er kun registrert mindre endringer i grunnvannsnivået i peilebrønnene mellom Sandbekk og Snarumselva, med variasjoner innenfor 0,5 m. Det er utført befaring langs Sandbekken og terrasseflatene nedenfor, men det er ikke registrert vannutslag til terreng som følge av infiltrasjonstesten. Samlet viser dette at løsmassene ved Sandbekk og områdene ned mot Snarumselva har svært høy kapasitet til å motta og transportere bort vann. Grunnvannsnivået i peilebrønnene 1-6 følger tilnærmet samme trend som vannivået ved utløpet av Krøderen og vannivået i Snarumselva målt ved vannverket, innenfor måleperioden på 2,5 måneder. Logging av grunnvannsnivå i peilebrønn 6 over ca 1 år viser at variasjoner i grunnvannsnivået er tilnærmet sammenfallende med endringer i elvenivået. Når vannivået i elva endres raskt med en halv meter, tar det ikke lang tid før dette registreres i peilebrønnene nær elva (Pb 1 og 3). Når elva stiger igjen, øker også vannivået i peilebrønnene. 5.3 Kraftregulering Snarumselva er demmet opp ved Ramfoss. Data fra NVE viser at vannivået i Snarumselva og Krøderen normalt ligger på kote 132,5 133,5 i perioden mai desember. Fra desember april tappes magasinet ned til kote 131, se figur 7. Dette tilsier at elvenivå og grunnvannsnivå vil stå 2 2,5 m lavere i perioden desember april, enn det som er registrert i løpet av måleperioden for infiltrasjonstesten.

13 Infiltrasjonstest ved Sandbekk sør for Krøderen Grunnvann på øst- og vestsiden av Snarumselva Forholdet mellom grunnvann på øst- og vestsiden av Snarumselva er illustrert i figur 7 og 9. Grunnvann fra begge dalsider strømmer ned mot dalbunnen, og vil få en oppadrettet strømningsretning under Snarumselva. Måling av grunnvannsnivå i nedsatte peilebrønner viser ingen sammenheng mellom uttak av grunnvann ved Krøderen vannverk på østsiden av Snarumselva og grunnvann på vestsiden av elva. Endringer i grunnvannsnivåene i peilebrønnene på vestsiden av Snarumselva følger tilnærmet samme mønster som endringene av vannivået i Snarumselva. Det samme er tilfelle for peilebrønn 5 ved vannverket. Snarumselva er 100 m bred ved vannverket / skytebanen. Målt dybde varierer fra 5 7,5 m. Pb 8-10 Snarumselva B =100 m Dyp 5 7,5 m Pb 6 Pb 2 Pb 1 Produksjonsbrønn Infiltrasjonstest Grunnvannsnivå Brønnfilter Stipulert fjelloverflate Figur 7: Profil fra terrasseflaten ved Sandbekk i vest via Snarumselva til Krøderbanen i øst, se stiplet linje i figur 2. Grunnvannsnivå på vestsiden av elva er basert på registreringer i nedsatte peilebrønner. Det er ikke registrert grunnvann ned til 25 m dyp på Sandbekk. Uttak av grunnvann ved Krøderen vannverk skjer fra 2 brønner i vekselvis drift, med brønnfilter satt m under terrengnivå.

14 Infiltrasjonstest ved Sandbekk sør for Krøderen Vurdering Det er registrert små variasjoner i grunnvannsnivået i peilebrønnene. Variasjonene som registreres er tilnærmet sammenfallende med variasjoner i vannivået i Snarumselva. Ut fra de resultater som foreligger, ser vi kun minimale endringer i grunnvannsnivået som evt. kan skyldes de infiltrerte vannmengder ved Sandbekk. Ca 1 måned etter at infiltrasjonstesten ble påbegynt, registreres et stigende grunnvannsnivå i de nedsatte peilebrønner. Stigende grunnvannsnivå i denne perioden er imidlertid sammenfallende med stigende elvenivå, og sistnevnte vurderes å være hovedårsaken til stigende grunnvannsnivå. Årsaker til liten påvirkning på grunnvannsmagasinet nedenfor terrasseflaten ved Sandbekk som følge av infiltrasjonstesten kan skyldes en kombinasjon av flere forhold: Vann som infiltreres i løsmassene ved Sandbekk har lang oppholdstid i løsmassene, både i umettet sone og i grunnvannssonen, før det når nærmeste peilerør (Pb 6). Infiltrert vann følger løsmassenes lagdeling mot sør (finsand/siltlag), og strømmer ut mot Snarumselva sør for de nedsatte peilerør. Grunnvannssonen nedenfor Sandbekk har en tykkelse på m over fjell. Løsmassene består i hovedsak av sand og grusmasser, som har svært stor kapasitet til mottak og transport av vann. Dette vil medføre små endringer i grunnvannsnivået, selv ved tilførsel av store vannmengder. På bakgrunn av måleresultatene vurderes Snarumselva å være styrende for grunnvannsnivået på begge sider av elva. Selv ved en periodisk økning av infiltrerte vannmengder opp mot m 3 /d kan det ikke forventes noen vesentlig stigning i grunnvannsnivåene nedenfor terrasseflaten ved Sandbekk. Størst tilførsel av avløpsvann vil hovedsakelig skje i vinterhalvåret, når grunnvannsnivået er lavt, grunnet kraftproduksjon og nedtapping av vannivået i Krøderen og i Snarumselva.

15 Infiltrasjonstest ved Sandbekk sør for Krøderen 15 6 BEREGNET OPPHOLDSTID 6.1 Infiltrert avløpsvann Beregnet strømningshastighet i umettet sone, fra terrasseflaten ved Sandbekk og ned til underliggende fjelloverflate / finsand siltlag m under terrengnivå, er 0,5 1 m/døgn. Dette tilsier en oppholdstid på døgn. Beregnet oppholdstid fra Sandbekk og ned til nedre terrasseflate ved peilebrønn 6, er ca 7 10 døgn, basert på en avstand på 160 m, gradient på 20 %, en K-verdi på 20 m /d (permeabilitetskoeffisient), samt en effektiv porøsitet på 20 %. Beregnet oppholdstid fra peilebrønn 6 til Snarumselva er mer enn 150 døgn, basert på en avstand på 220 m, grunnvannsgradient på 0,3 %, K-verdi på 100 m/d, og en effektiv porøsitet på 20 %. Det er tatt høyde for en økning av grunnvannsgradienten fra 0,1 % som ble registrert etter infiltrasjonstesten, til 0,3 %, som en følge av økning av infiltrerte vannmengder fra 600 m 3 /d til m 3 /d. Dette tilsier en beregnet total oppholdstid på døgn fra vannet infiltreres ved Sandbekk til det når fram til Snarumselva. 6.2 Vannbalanse Det er utført en overordnet beregning av vannbalansen, for å sammenligne volumet av grunnvann nedstrøms Sandbekk med det årlige vannvolumet som planlegges tilført på terrasseflaten ved Sandbekk. Innenfor et areal på 300 x 300 m mellom Sandbekk og Snarumselva er det beregnet et grunnvannsvolum på ca m 3, forutsatt en vannmettet sone på 15 m og en effektiv porøsitet i løsmassene på 20 %. Årlig tilført avløpsvannmengde er beregnet til i størrelsesorden m 3, basert på en gjennomsnittlig tilførsel på m 3 /d. Årlige nedbørmengder minus fordampning på arealene ved Sandbekk + arealene ned mot Snarumselva utgjør i størrelsesorden m 3 /år. Dette tilsier i størrelsesorden m 3 vann som årlig skal transporteres ned mot Snarumselva. Grunnvannsvolumet tilsvarer i størrelsesorden 0,6 ganger de vannmengder som skal transporteres ned mot Snarumselva. Ut fra grove betraktninger tilsier dette en teoretisk utskifting av grunnvannsmagasinet hver 6. eller 7. måned, dvs. en forventet oppholdstid på ca et halvt år. Beregningene samsvarer godt med beregnet oppholdstid for infiltrert avløpsvann. 6.3 Effekt på Snarumselva Med en umettet sone på m ved Sandbekk, en avstand på m til Snarumselva og en beregnet oppholdstid på et halvt år eller mer, vil avløpsvannet være bakteriologisk rent før det når frem til elva.

16 Infiltrasjonstest ved Sandbekk sør for Krøderen 16 7 KRØDEREN VANNVERK 7.1 Plan for områdebeskyttelse rundt Krøderen vannverk Resultater fra prøvepumping av Krøderen vannverk viser at grunnvannsbrønnene i hovedsak trekker på grunnvann fra områder nord og øst for vannverket. Det vises til Asplan Viak rapport fra 13/ , samt tidligere plan for områdebeskyttelse utarbeidet av Asplan Viak i Plan for områdebeskyttelse rundt vannverket fremgår av figur 8. Sone 0 er selve brønnområdet, se området merker gult og svart. Sone 1 er indre beskyttelsessone, se område avgrenset med rødt. Ytre grense for sone 1 er basert på en beregnet oppholdstid på 60 døgns transporttid av grunnvann i mettet sone fram til brønnene under maksimal pumpebelastning. Nordre og østre begrensning er m fra brønnene. Sone 2 er ytre beskyttelsessone, og omfatter produksjonsbrønnenes influensområde, dvs. området hvorfra grunnvann med sikkerhet vil nå fram til produksjonsbrønnene, og kan påvirke grunnvannskvaliteten. Sone 2 er avgrenset med blå strek. Krøderen vannverk Sone 2 Sone 1 Sone 0 Lokalisering av infiltrasjonsanlegg Figur 8: Kart som viser beskyttelsessoner rundt Krøderen vannverk, planlagt infiltrasjonsområde ved Sandbekk og strømningsretning for grunnvann og infiltrert avløpsvann (blå piler).

17 Infiltrasjonstest ved Sandbekk sør for Krøderen Risikovurdering i forhold til vannverket Risikovurderingen er basert på tidligere grunnundersøkelser og prøvepumping ved Krøderen vannverk, gjennomført infiltrasjonstest ved Sandbekk, samt registrering av grunnvannsnivå i nedsatte peilebrønner. Krøderen vannverk trekker på grunnvann som strømmer inn mot brønnene fra nord og øst. Vannverket vil også trekke på vann fra Snarumselva, som infiltreres i løsmassene oppstrøms brønnområdet, se prinsippskisse for uttak av grunnvann fra løsmasser nær vassdrag i figur 9. Senkningstrakten rundt brønnene som følge av grunnvannsuttaket er svært begrenset, og brønnene vil derfor ikke trekke på grunnvann fra områder sør for søndre avgrensning av beskyttelsessone 2, se figur 8. Avløpsvann som infiltreres ved Sandbekk vil strømme mot sørøst, se figur 8, og vil strømme ut mot Snarumselva nedstrøms influensområdet til Krøderen vannverk. Med en beregnet oppholdstid på et halvt år vil infiltrert avløpsvann være bakteriologisk rent før det når elva. Logging av grunnvannsnivået i peilebrønnene 1 og 3 nær vestre elvebredd gir ingen indikasjoner på at grunnvannet på denne siden av elva påvirkes av grunnvannsuttak ved Krøderen vannverk. Vannivået i Snarumselva er styrende for grunnvannsnivået på begge sider av dalføret. Registreringene viser at Snarumselva er en positiv hydrologisk barriere mellom grunnvann på østsiden og vestsiden av elva. Dette tilsier at det ikke vil være noen forbindelse mellom avløpsvann som infiltreres ved Sandbekk, og uttak av grunnvann ved Krøderen vannverk. Figur 9: Prinsipper for grunnvannsuttak fra løsmasser nær vassdrag. NVE 8/2005. Brønnen trekker på grunnvann i sand- og grusavsetningen, samt på vann fra elva som mates inn i sand- og grusmassene. Større vassdrag vil utgjøre en positiv hydrologiske barriere mellom grunnvann på øst- og vestsiden av dalføret.

18 Infiltrasjonstest ved Sandbekk sør for Krøderen 18 Usikkerheter knyttet til risikovurderingen er følgende: Varigheten på infiltrasjonstesten var kun 2 måneder. Infiltrerte vannmengder var under halvparten av dimensjonerende vannmengde. Lang oppholdstid for infiltrert vann i sand- og grusmassene ved Sandbekk, før det når området med peilebrønner på nedsiden av terrasseflaten. Infiltrasjonstesten er utført i en periode av året hvor vannivået i Snarumselva er på det høyeste. Fra januar april kan vannivået i elva være 2 2, 5 m lavere. Infiltrasjonstesten ble avbrutt den 13/10 som følge av brudd på vannledningen fra Snarumselva til Sandbekk. Foreliggende resultater etter 2 måneder med tilførsel av vann ved Sandbekk viste svært liten eller ingen reaksjon i grunnvannsmagasinet nedstrøms. Det ble derfor besluttet å avbryte infiltrasjonsforsøket. Den 22/ ble grunnvannsnivået i peilebrønnene målt på nytt. Målingene viste synkende grunnvannsnivå i alle peilebrønner, med unntak av peilebrønn 1 som viste 1 cm stigning. Dette tyder ikke på noen forsinket grunnvannsoppstuvning som følge av lang oppholdstid på infiltrerte vannmengder ved Sandbekk. Stor tilførsel av avløpsvann vil hovedsakelig skje i vinterhalvåret, når grunnvannsnivået nedenfor terrasseflaten ved Sandbekk er på sitt laveste. Dette vurderes å være gunstig i forhold til rensing av avløpsvann. Til tross for en noe avkortet infiltrasjonstest, vurderes resultatene fra utførte målinger å være tilstrekkelige til å kunne trekke følgende slutninger: Området ved Sandbekk er svært godt egnet til infiltrasjon av de aktuelle avløpsvannmengder (inntil m 3 /d). Infiltrert avløpsvann har en beregnet oppholdstid på et halvt år eller mer, før det når Snarumselva. Dette tilsier svært god renseeffekt for næringssalter og smittestoffer. Infiltrert avløpsvann vil strømme mot sørøst, og ut mot Snarumselva nedstrøms influensområdet til Krøderen vannverk. Vannivået i Snarumselva er styrende for grunnvannsnivået i løsmassene på begge sider av elva. Snarumselva vurderes å være en positiv hydrologisk barriere mellom grunnvann på østsiden og vestsiden av elva. Utførte undersøkelser og vurderinger gir ingen indikasjoner på at infiltrert avløpsvann ved Sandbekk skal kunne forurense grunnvannet som tas ut ved Krøderen vannverk.

19 Infiltrasjonstest ved Sandbekk sør for Krøderen 19 Omlegging av vei Bygg Mjuktjafs Trinn 3: 5 da Trinn 4: 4 da Trinn 2: 4 da Trinn 1: 10 da Slamdeponi Foreløpig planskisse av infiltrasjonsanlegg ved Sandbekk, basert på en trinnvis utbygging. Rød farge: Bygg for fjerning av ca 50 % slam. Blå farge: Infiltrasjonsbassenger, byggetrinn 1. Lilla farge: Infiltrasjonsbassenger, byggetrinn 2. Orange farge: Infiltrasjonsbassenger, byggetrinn 3. Grønn farge: Infiltrasjonsbassenger, byggetrinn 4. Gul farge: Slamdeponi. Areal for alle 4 trinn er ca 23 dekar, samt 4 dekar for slamdeponi.

20 Infiltrasjonstest ved Sandbekk sør for Krøderen 20 Manuell logging av vannivå i peilebrønner Peilebrønn 1 Peilebrønn 2 Peilebrønn 3 Peilebrønn 4 Peilebrønn Peilebrønn 5 nedsatt 2010 Gammel peilebrønn Langerud Nord , , , Øst 54444, , , , ,5 Kote topp rør 139,42 146,35 140,38 151,27 135,91 146,77 136,38 Nivå Kote vannstand Nivå ,30 12,73 6,79 17,69 13,10 Kote vannstand 133,12 133,62 133,59 133,58 133,67 Nivå ,33 12,70 6,80 17,71 3,15 13,03 Kote vannstand 133,09 133,65 133,58 133,56 132,76 133,74 Nivå ,29 12,62 6,74 17,63 3,16 12,99 Kote vannstand 133,13 133,73 133,64 133,64 132,75 133,78 Nivå ,30 Snarumselva vannstand ved gr.brønn Kote vannstand 132,61 132,75 Nivå ,57 12,89 6,91 17,91 13,11 Kote vannstand 132,85 133,46 133,47 133,36 133,66 132,74 Nivå ,50 12,86 6,97 17,86 3,16 13,11 Kote vannstand 132,92 133,49 133,41 133,41 132,75 133,66 132,85 Nivå ,41 12,80 6,89 17,78 3,09 13,13 Kote vannstand 133,01 133,55 133,49 133,49 132,82 133,64 132,96 Nivå ,43 12,78 6,88 17,77 3,25 13,04 Kote vannstand 132,99 133,57 133,50 133,50 132,66 133,73 132,99 Nivå ,22 12,62 6,69 17,58 3,06 12,97

21 Infiltrasjonstest ved Sandbekk sør for Krøderen 21 Kote vannstand 133,20 133,73 133,69 133,69 132,85 133,80 133,14 Nivå ,16 12,55 6,62 17,5 2,85 12,86 Kote vannstand 133,26 133,80 133,76 133,77 133,06 133,91 133,23 Nivå ,82 3,21 Kote vannstand 133,09 133,17 133,22 Nivå ,19 12,53 6,62 17,49 2,87 12,79 3,25 Kote vannstand 133,23 133,82 133,76 133,78 133,04 133,98 133,13 133,21 Nivå ,05 3,36 Kote vannstand 132,86 133,02 133,20 Nivå ,18 12,55 6,62 17,5 2,86 12,81 3,24 Kote vannstand 133,24 133,80 133,76 133,77 133,05 133,96 133,14 133,17 Nivå ,17 12,58 6,64 17,51 2,98 12,88 3,31 Kote vannstand 133,25 133,77 133,74 133,76 132,93 133,89 133,07 133,18

Norefjell vann- og avløpsselskap. Grunnundersøkelser Glesnemoen. Utgave: 524 728-1 Dato: 2010-10-19

Norefjell vann- og avløpsselskap. Grunnundersøkelser Glesnemoen. Utgave: 524 728-1 Dato: 2010-10-19 Grunnundersøkelser Glesnemoen Utgave: 524 728-1 Dato: 2010-10-19 Grunnundersøkelser Glesnemoen 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Grunnundersøkelser Glesnemoen Utgave/dato: 1 / 2010-10-18

Detaljer

1 Innledning Geologi og grunnvann Viktige forhold ved graving...5

1 Innledning Geologi og grunnvann Viktige forhold ved graving...5 Oppdragsgiver: Sel Kommune Oppdrag: 537122 VA-sanering Otta Sør Dato: 2015-02-25 Skrevet av: Bernt Olav Hilmo Kvalitetskontroll: Rolf Forbord VURDERING AV GRUNNVANN OG GRUNNFORHOLD INNHOLD 1 Innledning...1

Detaljer

Store infiltrasjonsanlegg. Driftsassistansen Knut Robert Robertsen

Store infiltrasjonsanlegg. Driftsassistansen Knut Robert Robertsen Store infiltrasjonsanlegg Driftsassistansen 2017 Knut Robert Robertsen Store Infiltrasjonsanlegg Driftsassistansen 2017 Knut Robert Robertsen NGU 1981 1986 Jordforsk / Bioforsk 1986 1990 GEOfuturum / COWI

Detaljer

Lesja kommune Lesjaverk vannverk, geologisk beskrivelse. Lesjaverk vannverk geologisk beskrivelse. Utgave: 1 Dato:

Lesja kommune Lesjaverk vannverk, geologisk beskrivelse. Lesjaverk vannverk geologisk beskrivelse. Utgave: 1 Dato: Lesjaverk vannverk geologisk beskrivelse Utgave: 1 Dato: 2009-11-06 Lesjaverk vannverk geologisk beskrivelse 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Lesjaverk vannverk geologisk beskrivelse Utgave/dato:

Detaljer

ICG. InterConsult Group. Rådgivende Ingeniører MRtF

ICG. InterConsult Group. Rådgivende Ingeniører MRtF I i ( ICG InterConsult Group Rådgivende Ingeniører MRtF InterConsult Group ICG Oppdragsgiver: Norefjell vann og avløpsselskap as, NVA Formell oppdragstittel: Krødsherad rensepark, geologiske forundersøkelser

Detaljer

Konsekvensvurdering Kløftefoss Deltema: Hydrogeologi

Konsekvensvurdering Kløftefoss Deltema: Hydrogeologi COWI AS Solheimsgt 13 Postboks 6051 Postterminalen 5892 Bergen Telefon 02694 wwwcowino Askania AS Konsekvensvurdering Kløftefoss Deltema: Hydrogeologi Oktober 2007 Dokument nr 1 Revisjonsnr 1 Utgivelsesdato

Detaljer

Grunnvann som ny vannkilde til Orkdal vannverk erfaringer med brønnetablering og kunstig infiltrasjon

Grunnvann som ny vannkilde til Orkdal vannverk erfaringer med brønnetablering og kunstig infiltrasjon Grunnvann som ny vannkilde til Orkdal vannverk erfaringer med brønnetablering og kunstig infiltrasjon Bernt Olav Hilmo og Rolf E. Forbord, Asplan Viak Dagens vannforsyning Våvatnet Vannbehandling Gagnåsvatnet

Detaljer

Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole. Utgave: 1 Dato: 2009-06-26

Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole. Utgave: 1 Dato: 2009-06-26 Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole Utgave: 1 Dato: 2009-06-26 Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Grunnundersøkelser ved

Detaljer

Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser i Buktelia. Utgave: 1 Dato:

Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser i Buktelia. Utgave: 1 Dato: Grunnvannsundersøkelser i Buktelia Utgave: 1 Dato: 2011-12-05 Grunnvannsundersøkelser i Buktelia 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Grunnvannsundersøkelser i Buktelia Utgave/dato: 1 / 2011-12-05

Detaljer

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann...

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann... Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 604361-01 VA Skrimsletta 25.11.2015 Revisjon A Frank Jacobsen Knut Robert Robertsen VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA INNHOLD Innledning...

Detaljer

Infiltrasjonsanlegg. Funksjon og utforming. Knut Robert Robertsen

Infiltrasjonsanlegg. Funksjon og utforming. Knut Robert Robertsen Infiltrasjonsanlegg Funksjon og utforming Knut Robert Robertsen Infiltrasjonsanlegg Vannforeningen februar 2017 Knut Robert Robertsen NGU 1981 1986 Jordforsk / Bioforsk 1986 1990 GEOfuturum / COWI 1990-2003

Detaljer

Markbaserad rening - Så här gör vi i Norge

Markbaserad rening - Så här gör vi i Norge - Så här gör vi i Norge! Markbaserad rening - Så här gör vi i Norge En svenske? Petter Northug Anders W. Yri, Asplan Viak AS Vannforsyningsdagene Bergen 2005 Markbädd: Infiltrasjon: Infiltrasjonsanlegg

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING - MASSEUTTAK OG GRUNNVANN. KLØFTEFOSS INDUSTRIOMRÅDE

KONSEKVENSUTREDNING - MASSEUTTAK OG GRUNNVANN. KLØFTEFOSS INDUSTRIOMRÅDE DESEMBER 2013 KRISTOFFER LOE & SØNNER AS KONSEKVENSUTREDNING - MASSEUTTAK OG GRUNNVANN. KLØFTEFOSS INDUSTRIOMRÅDE TEMA DELTEMA NATURRESSURSER GRUNNVANN FAGRAPPORT ADRESSE COWI AS Sandvenvegen 40 5600

Detaljer

Infiltrasjonsanlegg for inntil 2 boligenheter i Tromsø kommune. Anders W. Yri, Asplan Viak AS

Infiltrasjonsanlegg for inntil 2 boligenheter i Tromsø kommune. Anders W. Yri, Asplan Viak AS Infiltrasjonsanlegg for inntil 2 boligenheter i Tromsø kommune Anders W. Yri, Asplan Viak AS Leksjonens innhold: Innføring om infiltrasjonsanlegg Renseprosesser i anleggene Hva skal grunnundersøkelse for

Detaljer

Fagsamling i Sogn og Fjordane. 8-9 mars Planlegging av renseanlegg

Fagsamling i Sogn og Fjordane. 8-9 mars Planlegging av renseanlegg Fagsamling i Sogn og Fjordane 8-9 mars 2010 Planlegging av renseanlegg Knut Robert Robertsen Knut Robert Robertsen Norges Geologiske undersøkelse 1981 1986 NLH / GEFO / Jordforsk 1986 1990 Geofuturum /

Detaljer

1. INNLEDNING 4 2. BESKRIVELSE AV PUMPEFORSØKET 4 3. GRUNNVANNSKJEMI 7 4. KONKLUSJON OG ANBEFALINGER OM VIDERE FREMDRIFT 8 5.

1. INNLEDNING 4 2. BESKRIVELSE AV PUMPEFORSØKET 4 3. GRUNNVANNSKJEMI 7 4. KONKLUSJON OG ANBEFALINGER OM VIDERE FREMDRIFT 8 5. INNHOLD 1. INNLEDNING 4 2. BESKRIVELSE AV PUMPEFORSØKET 4 3. GRUNNVANNSKJEMI 7 4. KONKLUSJON OG ANBEFALINGER OM VIDERE FREMDRIFT 8 5. REFERANSE 10 VEDLEGG Vedlegg 1 Vedlegg 2 Tabell som viser grunnvannsuttak,

Detaljer

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Til: Midtre Gauldal kommune v/ Stein Strand Fra: Asplan Viak v/ Bernt Olav Hilmo Kopi: Ståle Fjorden Dato: -4-9 Oppdrag: 523522 Støren vannverk etablering av brønn nr. 3 ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Bakgrunn

Detaljer

JESHEIM NORD, OMRÅDE- OG DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING FAGRAPPORT GRUNNFORHOLD OG GRUNNVANN. Oppdragsgiver Gardermoen Campus Utvikling AS

JESHEIM NORD, OMRÅDE- OG DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING FAGRAPPORT GRUNNFORHOLD OG GRUNNVANN. Oppdragsgiver Gardermoen Campus Utvikling AS Oppdragsgiver Gardermoen Campus Utvikling AS Rapporttype Fagrapport grunnforhold og grunnvann Dato 2014-03-07 Revidert 2014-04-25 Revidert 2014-04-30 Revidert 2014-05-27 JESHEIM NORD, OMRÅDE- OG DETALJREGULERING

Detaljer

Holtet Pukk & Betong AS. Soleseter hyttefelt, søknad om forlengelse av utslippstillatelse. Utgave: Dato:

Holtet Pukk & Betong AS. Soleseter hyttefelt, søknad om forlengelse av utslippstillatelse. Utgave: Dato: Soleseter hyttefelt, søknad om forlengelse av utslippstillatelse Utgave: 530049-1 Dato: 2016-08-31 Soleseter hyttefelt, søknad om forlengelse av utslippstillatelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

SØKNAD OM KONSESJON GRUNNVANNSUTTAK I LØSMASSER

SØKNAD OM KONSESJON GRUNNVANNSUTTAK I LØSMASSER NVE Avdeling for konsesjon og tilsyn Middelthungate 29 Pb 5091 Majorstua 0301 Oslo Att: Sigrun Birkeland Rawcliffe Ås, 25/6-2010 Deres ref: Sigrun Birkeland Rawcliffe Deres dato: 28/10-2009 Vår ref: 523

Detaljer

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Gnr. xxx, bnr. xxx i xxxx koune Dokuentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Vedlegg: C Det er gjennoført befaring og grunnundersøkelse på gnr. xxx, bnr. xxx, i xxxx koune for å vurdere best egnet

Detaljer

Glesnemoen RA, skisseprosjekt. Norefjell Vann og Avløpsselskap AS. Bygg for forbehandling av avløpsvann. Slamlager. Infiltrasjonsbassenger

Glesnemoen RA, skisseprosjekt. Norefjell Vann og Avløpsselskap AS. Bygg for forbehandling av avløpsvann. Slamlager. Infiltrasjonsbassenger Slamlager Bygg for forbehandling av avløpsvann Infiltrasjonsbassenger Reserve areal for bassenger Glesnemoen RA, skisseprosjekt Utgave: 524 728-2 Dato: 2010-10-25 Glesnemoen RA, skisseprosjekt 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt

Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt VA-dagene i Midt-Norge Oktober 2011 Asplan Viak, Raveien 2, 1430 Ås knutr.robertsen@asplanviak.no Knut Robert Robertsen Norges Geologiske undersøkelse

Detaljer

M U L TI C O N S U L T

M U L TI C O N S U L T Grunnva nnstand M U L TI C O N S U L T Multiconsult rapport 102344-4, Supplerende grunnunder søkelser, innledende geotekniske vurderinger i reguleringsfasen, Dampsagtomta, datert 20. oktober 2003 Løvlien

Detaljer

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Vedlegg: C Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Det er gjennomført befaring og grunnundersøkelse på gnr.xxx, bnr. xxx, i xxxx kommune for å vurdere best egnet avløpsløsning på eiendommen.

Detaljer

Rendalsfisk AS. Fare for grunnvannsforurensning fra Rendalsfisk

Rendalsfisk AS. Fare for grunnvannsforurensning fra Rendalsfisk Fare for grunnvannsforurensning fra Rendalsfisk Utgave: 1 Dato: 30.6.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Fare for grunnvannsforurensning fra Rendalsfisk Utgave/dato: 1/ Filnavn: Fare

Detaljer

TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE INNLEDENDE VURDERING AV NEDBØRFELT, RESIPIENT, KVARTÆRGEOLOGI OG AVLØPSLØSNINGER

TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE INNLEDENDE VURDERING AV NEDBØRFELT, RESIPIENT, KVARTÆRGEOLOGI OG AVLØPSLØSNINGER Oppdragsgiver: Turufjell AS, ved Jon Erik Wee Oppdrag: 609416-01 Turufjell VA-løsninger Dato: 29.08.2016 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE

Detaljer

FORSAND KOMMUNE GEORADARMÅLINGER I ØVRE ESPEDAL VURDERING AV TILTAK FOR ØVRE ESPEDAL VANNVERK

FORSAND KOMMUNE GEORADARMÅLINGER I ØVRE ESPEDAL VURDERING AV TILTAK FOR ØVRE ESPEDAL VANNVERK FORSAND KOMMUNE GEORADARMÅLINGER I ØVRE ESPEDAL VURDERING AV TILTAK FOR ØVRE ESPEDAL VANNVERK 24.08.2007 Georadarmålinger i Øvre Espedal I DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Oppdrag: Forsand kommune Øvre

Detaljer

Grunnundersøkelser for infiltrasjon av mindre avløp oppdatert veileder fra Norsk Vann

Grunnundersøkelser for infiltrasjon av mindre avløp oppdatert veileder fra Norsk Vann Grunnundersøkelser for infiltrasjon av mindre avløp oppdatert veileder fra Norsk Vann Fagtreff om infiltrasjon av avløpsvann, Ås-UMB, 9.5.2011 Trond Mæhlum trond.mahlum@bioforsk.no Jord kan være et fantastisk

Detaljer

Øvre Kollen en del av eiendommen. i Flå kommune. VA plan

Øvre Kollen en del av eiendommen. i Flå kommune. VA plan Øvre Kollen en del av eiendommen 18/19 i Flå kommune Oppdragsgiver: Formell oppdragstittel: Knut Harald Kolsrud Øvre Kollen Prosjektansvarlig hos o.giver: Knut Harald Kolsrud Prosj.ansv.hos Anleggsplan

Detaljer

09.02.2009. (Nordal kommune) Rolf Forbord, Bernt Olav Hilmo og Randi Kalskin Ramstad. Det 18. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi, NGU

09.02.2009. (Nordal kommune) Rolf Forbord, Bernt Olav Hilmo og Randi Kalskin Ramstad. Det 18. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi, NGU Grunnvannstemperatur i Valldal (Nordal kommune) Rolf Forbord, Bernt Olav Hilmo og Randi Kalskin Ramstad Det 18. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi, NGU Disposisjon Bakgrunn Utførte t undersøkelser

Detaljer

Dokumentasjonav rensegradog beskrivelseav anlegg. Overflatekartlegging: Sjakting med gravemaskin: Generell kommentar:

Dokumentasjonav rensegradog beskrivelseav anlegg. Overflatekartlegging: Sjakting med gravemaskin: Generell kommentar: Gnr. bnr. i kx* kommune Vedlegg: C Dokumentasjonav rensegradog beskrivelseav anlegg Det er gjennomført befaring og grunnundersøkelse på gnr.m, bnr. k#, kommune for å vurdere best egnet avløpsløsning på

Detaljer

Karakterisering av grunnvannsforekomster i Melhus kommune

Karakterisering av grunnvannsforekomster i Melhus kommune Karakterisering av grunnvannsforekomster i Melhus kommune NVE / SFT mai 2007 Bernt Olav Hilmo hydrogeolog, Asplan Viak Arbeidsmetoder Definisjon av viktige grunnvannsforekomster Karakterisering Avgrensning

Detaljer

NGU Rapport Grunnvannsundersøkelser Skorild, Snillfjord kommune

NGU Rapport Grunnvannsundersøkelser Skorild, Snillfjord kommune NGU Rapport 2007.047 Grunnvannsundersøkelser Skorild, Snillfjord kommune 1. INNLEDNING Lerøy Midnor AS eier et settefiskanlegg på Skorild i Snillfjord kommune. Anlegget får i dag produksjonsvann fra elva

Detaljer

VURDERING/RISIKOVURDERING

VURDERING/RISIKOVURDERING 2014. Prøver av løsmassene viser sand, grus og noe silt. Totalsonderingene viser at dette er faste masser med økende fasthet med dybden. Vi har satt ned tre poretrykksmålere på tre ulike lokasjoner. Disse

Detaljer

Infiltrasjon av utløpsvann fra Jets Bio

Infiltrasjon av utløpsvann fra Jets Bio Infiltrasjon av utløpsvann fra Jets Bio Jets Bio er en renseenhet som reduserer partikkelinnholdet i utslippet fra vakuumtoaletter ved filtrering. Utløpet er derfor fritt for store partikler, men inneholder

Detaljer

1. INNLEDNING 2. UTFØRTE UNDERSØKELSER

1. INNLEDNING 2. UTFØRTE UNDERSØKELSER 1. INNLEDNING NGU har på oppdrag fra Porsanger kommune gjennomført grunnundersøkelser ved en nedlagt kommunalt avfallsdeponi ved Borsjohka 1,5 km sør for Lakselv sentrum (figur 1). Deponiet var i offisiell

Detaljer

Tone Arnegård / Ole-Andreas Tryti Fossgard. VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26

Tone Arnegård / Ole-Andreas Tryti Fossgard. VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut Utgave/dato:

Detaljer

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER I LITLDALEN FOR NOFIMA MARINS ANLEGG I SUNNDAL

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER I LITLDALEN FOR NOFIMA MARINS ANLEGG I SUNNDAL Oppdragsgiver: Nofima Marin AS Oppdrag: 525739 Grunnvannsundersøkelser for Nofima Marin i Sunndal kommune Del: 1 Dato: 2010-12-16 Skrevet av: Mari Vestland Kvalitetskontroll: Bernt Olav Hilmo GRUNNVANNSUNDERSØKELSER

Detaljer

Fjell-ljom boligfelt VA-plan. Skurdalen 4/9-2017

Fjell-ljom boligfelt VA-plan. Skurdalen 4/9-2017 Fjell-ljom boligfelt VA-plan Skurdalen 4/9-2017 1 Forord Interessegruppa for utvikling av boligfeltet Fjell-ljom; Skurdalen bu- og bygdelaug, har engasjert Arne Sverre Frydenlund til å utarbeide forslag

Detaljer

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave/dato:

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru. Utgave: 1 Dato:

Statens vegvesen. Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru. Utgave: 1 Dato: Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru Utgave: 1 Dato: 2014-05-26 Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Reguleringsplan

Detaljer

Arild Braut. Suleskard fjellgård - Skredfarevurdering tomt 3 og 4. Utgave: 1 Dato:

Arild Braut. Suleskard fjellgård - Skredfarevurdering tomt 3 og 4. Utgave: 1 Dato: Suleskard fjellgård - Skredfarevurdering tomt 3 og 4 Utgave: 1 Dato: 2014-03-21 Suleskard fjellgård - Skredfarevurdering tomt 3 og 4 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Suleskard fjellgård

Detaljer

Ål kommune Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg. Utgave: 1 Dato: 2009-01-22

Ål kommune Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg. Utgave: 1 Dato: 2009-01-22 Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg Utgave: 1 Dato: 2009-01-22 Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til

Detaljer

Hyttegrende Vel. VA-plan. Utgave: 3 Dato: 2014-05-02

Hyttegrende Vel. VA-plan. Utgave: 3 Dato: 2014-05-02 VA-plan Utgave: 3 Dato: 2014-05-02 VA-plan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-plan Utgave/dato: 3 / 2014-05-02 Arkivreferanse: 531854003 Lagringsnavn rapport Oppdrag: 531854 Detaljregulering

Detaljer

RAPPORT GRUNNUNDERSØKELSE

RAPPORT GRUNNUNDERSØKELSE RAPPORT GRUNNUNDERSØKELSE Smiehaugen Fet Nr 10072-1 28. APRIL 2016 ARKIMEDUM AS Færdenveien 8 3514 Hønefoss Rekvirert av Bygg-team Romerike AS Svein Høgtorp Skrevet av Arkimedum AS Lars P. Tronrud Prosjektadresse

Detaljer

STATOIL MONGSTAD UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN. Utgave: Rev. 1 Dato: 2013-05-15

STATOIL MONGSTAD UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN. Utgave: Rev. 1 Dato: 2013-05-15 STATOIL MONGSTAD UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN Utgave: Rev. 1 Dato: 2013-05-15 VA-RAMMEPLAN 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: STATOIL MONGSTAD Rapportnavn: UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN

Detaljer

OPS SKOGSRUDVEIEN PLAN FOR OVERVANNSHÅNDTERING

OPS SKOGSRUDVEIEN PLAN FOR OVERVANNSHÅNDTERING Oppdragsgiver: ved Øystein Østermann Oppdrag: 611307-02 Skogsrudveien Fjellstrand Nesodden Plan for overvannshåndtering Dato: 16.01.2017 Skrevet av: Inga McCarley Potter / Knut Robert Robertsen / Janicke

Detaljer

Solør Renovasjon IKS

Solør Renovasjon IKS Grunnundersøkelser - dokumentasjon 105-6 I ÅSNES KOMMUNE Test ref.: 2012-043 Dato: 19.07.2012 Rev.: A Solør Renovasjon IKS Dokumentasjonen er utarbeidet med bakgrunn i befaring og grunnundersøkelser på

Detaljer

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Dokuentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Vedlegg C Det er gjennoført befaring og grunnundersøkelse på gnr. bnr. i Nøtterøy koune for å vurdere best egnet avløpsløsning på eiendoen. Resultater

Detaljer

Nedre Aasberg - del av eiendommen. Vann- og avløpsplan

Nedre Aasberg - del av eiendommen. Vann- og avløpsplan Nedre Aasberg - del av eiendommen Gnr. 96/1 i Hol kommune Vann- og avløpsplan Oppdragsgiver: Ingrid Aasberg Formell oppdragstittel: Nedre Aasberg januar 2016 Prosjektansvarlig hos o.giver: Øystein Landsgård

Detaljer

Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord. Utgave: 1 Dato: 2010-11-30

Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord. Utgave: 1 Dato: 2010-11-30 Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord Utgave: 1 Dato: 2010-11-30 Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord Utgave/dato:

Detaljer

VA - PLAN BRATTSTØLEN HYTTEGREND TISLEIDALEN

VA - PLAN BRATTSTØLEN HYTTEGREND TISLEIDALEN VA - PLAN BRATTSTØLEN HYTTEGREND TISLEIDALEN Dokumentet er utarbeidet av VA Prosjektering AS Vågå VA - PLAN BRATTSTØLEN HYTTEGREND Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 Kunde: Henrik Hyseth VA - plan Brattstølen

Detaljer

Tegnforklaring. VA plan. "Kvammslia nedre" Ivar Vognild

Tegnforklaring. VA plan. Kvammslia nedre Ivar Vognild --- - - - Tegnforklaring VA plan "Kvammslia nedre" Ivar Vognild Kvamslia Nedre Gnr. 233, bnr. 1 i Oppdal kommune Vedlegg: C Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Det er gjennomført befaring

Detaljer

Trøåsen utbyggingsselskap A/S. Landskapsstudie, utvidelse av masseuttak. Utgave: 01 Dato:

Trøåsen utbyggingsselskap A/S. Landskapsstudie, utvidelse av masseuttak. Utgave: 01 Dato: Landskapsstudie, utvidelse av masseuttak Utgave: 01 Dato: 20100122 Landskapsstudie, utvidelse av masseuttak 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Landskapsstudie, utvidelse av masseuttak Utgave/dato:

Detaljer

Grunnvannsforsyning fra løsmasser styrker og svakheter ved klimaendring

Grunnvannsforsyning fra løsmasser styrker og svakheter ved klimaendring Grunnvannsforsyning fra løsmasser styrker og svakheter ved klimaendring Hanne M. L. Kvitsand Hydrogeolog og stipendiat Asplan Viak AS / NTNU www.grunnvanninorge.no Vannforeningen 25.03.14 Grunnvannsforsyning

Detaljer

Karakterisering av grunnvannsforekomster. Lier kommune i Buskerud. NVE / SFT mai 2007 Knut Robert Robertsen Miljøgeolog

Karakterisering av grunnvannsforekomster. Lier kommune i Buskerud. NVE / SFT mai 2007 Knut Robert Robertsen Miljøgeolog Karakterisering av grunnvannsforekomster Lier kommune i Buskerud NVE / SFT mai 7 Knut Robert Robertsen Miljøgeolog Baseres på følgende kilder: NGU (Grunnvann, berggrunn, løsmasser, utførte oppdrag) Lier

Detaljer

Bruk av grunnvarme Bidrag til energiutredning for Ringerike og Hole kommune.

Bruk av grunnvarme Bidrag til energiutredning for Ringerike og Hole kommune. Bruk av grunnvarme Bidrag til energiutredning for Ringerike og Hole kommune. Grunnvarme er energi lagret i løsmasser, berggrunn og grunnvann. Energien utnyttes ved bruk av varmepumpe. Uttak av grunnvarme

Detaljer

Slåtteli seter gnr.34/2 i Nore og Uvdal kommune. VA plan

Slåtteli seter gnr.34/2 i Nore og Uvdal kommune. VA plan Slåtteli seter gnr.34/2 i Nore og Uvdal kommune VA plan Oppdragsgiver: Formell oppdragstittel: Tor Olav Røysgård VA plan Slåtteli seter Prosjektansvarlig hos o.giver: Tor Olav Røysgård Prosj.ansv.hos Anleggsplan

Detaljer

RAPPORT. Kvalitet Volum Arealplanlegging. Fagrapport. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20

RAPPORT. Kvalitet Volum Arealplanlegging. Fagrapport. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.055 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Kartlegging av spesialsand for Rescon Mapei AS i

Detaljer

Innledning... 1 Grunnforhold Vurdering... 3 Flomforhold Vurderinger... 4 Overvann... 6

Innledning... 1 Grunnforhold Vurdering... 3 Flomforhold Vurderinger... 4 Overvann... 6 Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 24.02.2016 Skrevet av: Per Kraft Kvalitetskontroll: Ingvild Johnsen Jokstad VURDERING AV GRUNNFORHOLD, FLOM OG OVERVANN INNHOLD

Detaljer

Vågan Kommune. Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken - Kabelvåg. Utgave: 1 Dato:

Vågan Kommune. Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken - Kabelvåg. Utgave: 1 Dato: Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken - Kabelvåg Utgave: 1 Dato: 2014-02-17 Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken - Kabelvåg 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken

Detaljer

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN Utgave: [Revisjon] Dato: 10. April 2012 VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG, SANDSLIÅSEN 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

Ringerike Kommune. Klausuleringsplan for Ringerike vannverk Kilemoen. Utgave: 2 Dato: 2012-11-20

Ringerike Kommune. Klausuleringsplan for Ringerike vannverk Kilemoen. Utgave: 2 Dato: 2012-11-20 Klausuleringsplan for Ringerike vannverk Kilemoen Utgave: 2 Dato: 2012-11-20 Klausuleringsplan for Ringerike vannverk Kilemoen 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Klausuleringsplan for Ringerike

Detaljer

1. INNLEDNING GRUNNVANNSUNDERSØKELSER VED NEDRE LANGLAND NOTAT INNHOLD

1. INNLEDNING GRUNNVANNSUNDERSØKELSER VED NEDRE LANGLAND NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 537696 Grunnvannskartlegging på Nedre Langland Dato: 2015.05.12 Skrevet av: Bernt Olav Hilmo Kvalitetskontroll: Rolf Forbord GRUNNVANNSUNDERSØKELSER VED NEDRE LANGLAND INNHOLD 1.

Detaljer

1 Innledning...1. 2 Eksisterende forhold...2. 3 Grunnundersøkelser...6. 4 Nedbørsforhold...9. 4.1 Nedbørfelt og forutsetninger...9

1 Innledning...1. 2 Eksisterende forhold...2. 3 Grunnundersøkelser...6. 4 Nedbørsforhold...9. 4.1 Nedbørfelt og forutsetninger...9 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Oppdrag: 535212 Overvannshåndtering Panoramavegen Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Ine Hovi Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen OVERVANNSHÅNDTERING PANORAMAVEGEN INNHOLD

Detaljer

RAPPORT BEMERK

RAPPORT BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.041 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Nore og Uvdal kommune Forfatter: Kirkhusmo

Detaljer

Det er utarbeidet egen vann- og avløpsplan for reguleringsplanområdet Solhovda Sør, dat

Det er utarbeidet egen vann- og avløpsplan for reguleringsplanområdet Solhovda Sør, dat Oppdragsgiver: Oppdrag: 612976-01 Veg-VA Solhovda Sør Dato: 24.03.2017 Skrevet av: Magnus Skrindo 612976_NOTAT UTVIDELSE RENSEDISTRIKT INNHOLD Orientering... 1 eksisterende forhold... 2 2.1 Overføring

Detaljer

Vannregion Trøndelag. Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster

Vannregion Trøndelag. Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster Vannregion Trøndelag Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster Rapporter om grunnvann Utført av Asplan Viak v/bernt Olav Hilmo For 4 pilotområder 1. planfase. 11 kommuner Orklavassdraget,

Detaljer

RAPPORT. Snåsa kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Snåsa kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.100 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Snåsa kommune Forfatter: Hilmo B.O., Storrø

Detaljer

00 10.12.2013 Roger Kristoffersen Erling Romstad Roger Kristoffersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 10.12.2013 Roger Kristoffersen Erling Romstad Roger Kristoffersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Fredlundskogen bofelleskap DOKUMENTKODE 416301 RIG NOT 001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Vefsn kommune OPPDRAGSLEDER Roger Kristoffersen KONTAKTPERSON Finn Arne Johnsen SAKSBEHANDLER

Detaljer

Etablerer vi godt nok beslutningsgrunnlag før vi velger løsning?

Etablerer vi godt nok beslutningsgrunnlag før vi velger løsning? Etablerer vi godt nok beslutningsgrunnlag før vi velger løsning? Innlegg av Jørgen Ove Myrre () foreleser og Lars Westlie (Hydrogeologi og avløpsrådgivning) Det er mange forhold som kan påvirke valg av

Detaljer

Utsendelse MHB OAF MHB REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utsendelse MHB OAF MHB REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG E18 Retvet - Vinterbro DOKUMENTKODE 125103-RIG-NOT-017 EMNE Utredning av områdestabilitet deponi 1 TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Asplan Viak OPPDRAGSLEDER Magnus Hagen Brubakk KONTAKTPERSON

Detaljer

Kommune: Åmot. Åmot kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale.

Kommune: Åmot. Åmot kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.010 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Åmot kommune Forfatter: Rohr-Torp E. Fylke:

Detaljer

FAGRAPPORT GRUSRESSURSER

FAGRAPPORT GRUSRESSURSER Oppdragsgiver Gardermoen Campus Utvikling AS Rapporttype Fagrapport grusressurser Dato 2014-04-08 Revidert 2014-05-23 JESSHEIM NORD, OMRÅDE- OG DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING FAGRAPPORT GRUSRESSURSER

Detaljer

Nissedal kommune. Vannforsyning Felle - Vurdering. Utgave: 1 Dato:

Nissedal kommune. Vannforsyning Felle - Vurdering. Utgave: 1 Dato: Vannforsyning Felle - Vurdering Utgave: 1 Dato: 2015.02.03 Vannforsyning Felle - Vurdering II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Vannforsyning Felle - Vurdering Utgave/dato: 1 / 2015.02.03

Detaljer

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no Velkommen Jan Einar Ruud 30 års erfaring som fagperson innen VA Infiltrasjon Som rensemetode Hva? Hvorfor? Hvordan? Infiltrasjon Intensjonen: Rense avløp og tilbakeføre dette til naturen på kosteffektiv

Detaljer

Ringerike kommune UNDERSØKELSESBORINGER VED TJORPUTTEN OPPSUMMERING AV RESULTATER OG FORSLAG TIL VIDERE ARBEID. Utgave: 1 Dato:

Ringerike kommune UNDERSØKELSESBORINGER VED TJORPUTTEN OPPSUMMERING AV RESULTATER OG FORSLAG TIL VIDERE ARBEID. Utgave: 1 Dato: UNDERSØKELSESBORINGER VED TJORPUTTEN OPPSUMMERING AV RESULTATER OG FORSLAG TIL VIDERE ARBEID Utgave: 1 Dato: 2007-10-09 Undersøkelsesboringer ved Tjorputten Oppsummering av resultater og forslag til videre

Detaljer

HELHETLIG HÅNDTERING AV OVERVANN REGULERINGSPLAN HANEKLEIVA

HELHETLIG HÅNDTERING AV OVERVANN REGULERINGSPLAN HANEKLEIVA Oppdragsgiver: Dato: 09.02.2017 Skrevet av: Susanna Grimsæth Kvalitetskontroll: Odd Ivar Kjærås, Rolf Terje Christensen (VA-consult) HELHETLIG HÅNDTERING AV OVERVANN REGULERINGSPLAN HANEKLEIVA I forbindelse

Detaljer

RAPPORT. Leka kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Leka kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.095 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Leka kommune Forfatter: Hilmo B.O., Storrø

Detaljer

Prosessen fram mot klausulering Omfattande Enkle planar Skriveskuffplanar Planar som er aktivt i bruk

Prosessen fram mot klausulering Omfattande Enkle planar Skriveskuffplanar Planar som er aktivt i bruk Beskyttelse av grunnvatn i lausmassar -teori og praksis Prosessen fram mot klausulering Omfattande Enkle planar Skriveskuffplanar Planar som er aktivt i bruk Kva er lært og kva kan verta betre? Arve Misund

Detaljer

AVLØPSRENSING FRA TURISTANLEGNING JENTOFTBUKTA GRUNNUNDERSØKELSER OG BEREGNINGER

AVLØPSRENSING FRA TURISTANLEGNING JENTOFTBUKTA GRUNNUNDERSØKELSER OG BEREGNINGER Org. nr. 997 491 718 Ing. S. Solli Karl Rasmussens vei 15 9910 Bjørnevatn Mob.tlf. 95478872 E-post ssoll@online.no Dato: 05.11.2012 RADIUS KIRKENES AVLØPSRENSING FRA TURISTANLEGNING JENTOFTBUKTA GRUNNUNDERSØKELSER

Detaljer

Grunnvann i Masfjorden kommune

Grunnvann i Masfjorden kommune Grunnvann i Masfjorden kommune NGU Rapport 92.128 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

GREV WEDELS PLASS AS. Utvendig VA - Konsekvensutredning. Utgave: 1 Dato:

GREV WEDELS PLASS AS. Utvendig VA - Konsekvensutredning. Utgave: 1 Dato: Utvendig VA - Konsekvensutredning Utgave: 1 Dato: 2014-10-13 Utvendig VA - Konsekvensutredning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Utvendig VA - Konsekvensutredning Utgave/dato: 1 / 13.

Detaljer

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR PLASSERING AV PRODUKSJONSBRØNNER TIL STØREN VANNVERK

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR PLASSERING AV PRODUKSJONSBRØNNER TIL STØREN VANNVERK MIDTRE GAULDAL KOMMUNE GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR PLASSERING AV PRODUKSJONSBRØNNER TIL STØREN VANNVERK 14.04.2005 Grunnvann Støren vannverk I DOKUMENTINFORMASJON ASPLAN VIAK AS, TRONDHEIM Postboks 6723

Detaljer

Rissa kommune, Tekniske tjenester v/ Ivar Asbjørn Fallmyr Etablering av ny produksjonsbrønn ved Råkvåg vannverk Del: Dato:

Rissa kommune, Tekniske tjenester v/ Ivar Asbjørn Fallmyr Etablering av ny produksjonsbrønn ved Råkvåg vannverk Del: Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: Rissa kommune, Tekniske tjenester v/ Ivar Asbjørn Fallmyr Etablering av ny produksjonsbrønn ved Råkvåg vannverk Del: Dato: 03.09.2007 NOTAT Skrevet av: Rolf E. Forbord Arkiv: o:\705428\notat

Detaljer

Utarbeidet Astrid T. Øveraas Espen Thorn Espen Thorn REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utarbeidet Astrid T. Øveraas Espen Thorn Espen Thorn REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT RIG 001 OPPDRAG Ulven - Felt B2 DOKUMENTKODE 129857-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER OBOS Forretningsbygg AS OPPDRAGSLEDER Espen Thorn KONTAKTPERSON Einar Thorsrud SAKSBEHANDLER

Detaljer

Svein Grønlund. Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13

Svein Grønlund. Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Etterpolering ved infiltrasjon i jord

Etterpolering ved infiltrasjon i jord Etterpolering ved infiltrasjon i jord Fagtreff Vannforeningen Ås, 12. oktober 2009 Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø Infiltrasjon i jord som etterpolering Økt hygienisering - viktig i spredt bebyggelse

Detaljer

METODER FOR Å MÅLE INFILTRASJON PÅ OVERFLATEN

METODER FOR Å MÅLE INFILTRASJON PÅ OVERFLATEN T E R R E NG E TS E V N E T I L Å I N F I LT R E RE O V E R VA N N METODER FOR Å MÅLE INFILTRASJON PÅ OVERFLATEN Elisabeth Blom Solheim 2017-10-16 1 INFILTRASJON I BY Første trinn i 3-trinnstrategien Infiltrasjon

Detaljer

Avinor. Infiltrasjon av overvann ved Trondheim lufthavn. Utgave: 3 Dato: 2008-06-12

Avinor. Infiltrasjon av overvann ved Trondheim lufthavn. Utgave: 3 Dato: 2008-06-12 Infiltrasjon av overvann ved Trondheim lufthavn Utgave: 3 Dato: 8-6-12 Infiltrasjon av overvann ved Trondheim lufthavn II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Infiltrasjon av overvann ved Trondheim

Detaljer

Kommune: Grue. Alvdal kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale.

Kommune: Grue. Alvdal kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.036 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Grue kommune Forfatter: Rohr-Torp E. Fylke:

Detaljer

Sonderboringene ble utført 19.januar og 9. februar 2016, og dette notatet omhandler resultatene fra disse undersøkelsene.

Sonderboringene ble utført 19.januar og 9. februar 2016, og dette notatet omhandler resultatene fra disse undersøkelsene. Oppdragsgiver: Oppdrag: 536689-07 Detaljprosjektering Monsetjåren Dato: 23.02.2016 Skrevet av: Mari Helen Riise Kvalitetskontroll: Bernt Olav Hilmo GRUNNFORHOLD LANGS LEDNINGSTRASE INNHOLD Innledning...

Detaljer

NGU Rapport 91.114. Grunnvann i Tydal kommune

NGU Rapport 91.114. Grunnvann i Tydal kommune NGU Rapport 91.114 Grunnvann i Tydal kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.114 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

Infiltrasjonsanlegg. Tilsynskurs mindre avløpsrenseanlegg Guro Randem Hensel, NIBIO

Infiltrasjonsanlegg. Tilsynskurs mindre avløpsrenseanlegg Guro Randem Hensel, NIBIO Infiltrasjonsanlegg Tilsynskurs mindre avløpsrenseanlegg 2016 Guro Randem Hensel, NIBIO Infiltrasjonsanlegg Infiltrasjonsanlegg består av følgende anleggskomponenter: Slamavskiller Pumpekum/støtbelaster,

Detaljer

A. HAMMERØ as. Støyutredning 21/1-7 Aukra kommune. Utgave: 1 Dato:

A. HAMMERØ as. Støyutredning 21/1-7 Aukra kommune. Utgave: 1 Dato: A. Støyutredning 21/1-7 Aukra kommune Utgave: 1 Dato: 2012-09-10 Støyutredning 21/1-7 Aukra kommune 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Støyutredning 21/1-7 Aukra kommune Utgave/dato: 1

Detaljer

PLANBESKRIVELSE: REGULERINGSPLAN FOR VALLDAL VASSVERK, RESERVEVASSKJELDE:

PLANBESKRIVELSE: REGULERINGSPLAN FOR VALLDAL VASSVERK, RESERVEVASSKJELDE: PLANBESKRIVELSE: REGULERINGSPLAN FOR VALLDAL VASSVERK, RESERVEVASSKJELDE: Pbl 4-2: Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold

Detaljer

z ^a UTREDNING AV RENSELØSNING/ DOKUMENTASJON AV RENSEGRAD ^G.-A AVSk illerz. #e^ ^ BEGRUNNELSE FOR VALGT RENSELØSNING: o ^LI^.IO.^ V^ ^--.. yt1^ l.

z ^a UTREDNING AV RENSELØSNING/ DOKUMENTASJON AV RENSEGRAD ^G.-A AVSk illerz. #e^ ^ BEGRUNNELSE FOR VALGT RENSELØSNING: o ^LI^.IO.^ V^ ^--.. yt1^ l. UTREDNING AV RENSELØSNING/ DOKUMENTASJON AV RENSEGRAD Søknad om utslipp - vedlegg B I forbindelse med prosjektering av avløpsanlegg på eiendom ei Gnr.... bnr Qg. festenr/seksjonsnr... i......ic>... kommune

Detaljer

Kommune: Sigdal. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig.

Kommune: Sigdal. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.017 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Sigdal kommune Forfatter: Kirkhusmo L.A.

Detaljer

Figur 1. Kartskisse som viser grøfter (turkis strek) og dreneringsforhold ut fra skytebanen (kilde: Asplan Viak, 2007).

Figur 1. Kartskisse som viser grøfter (turkis strek) og dreneringsforhold ut fra skytebanen (kilde: Asplan Viak, 2007). Figur 1. Kartskisse som viser grøfter (turkis strek) og dreneringsforhold ut fra skytebanen (kilde: Asplan Viak, 2007). 3 Plassering Bassenget må plasseres nedstrøms anleggsområdet. Bassenget bør også

Detaljer