Erfaringar frå ekstremvêret Nina. januar 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erfaringar frå ekstremvêret Nina. januar 2015"

Transkript

1 Erfaringar frå ekstremvêret Nina januar R A P P O R T

2 Erfaringar frå ekstremvêret Nina Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Noregs vassdrags og energidirektorat Rannveig Baaserud Nilsen Rannveig Baaserud Nilsen Trykk: Opplag: Forsidefoto: ISBN NVEs hustrykkeri 100 Marit Hommedal / NTB scanpix Sammendrag: Emneord: Ekstremvêr, energiforsyning, beredskap, KBO, Nina. Norges vassdrags- og energidirektorat Middelthunsgate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Telefon: Telefaks: Internett: Juni

3 Innhald 1 Innleiing Kort om ekstremvêret Ekstremvêrvarsel frå Meteorologisk institutt Vindmålingar frå Meteorologisk institutt Rapportering til NVE Skadar på kraftsystemet Antall råka kundar Samfunnsmessige og økonomiske konsekvensar Tiltak i forkant Reparasjonsberedskap Kommunikasjon og samband Informasjonsberedskap og samarbeid i KBO Selskapa sine eigne vurderingar og innspel til forbetringspunkt NVE si vurdering/avslutning Kjelder... 17

4 2

5 Forord Denne rapporten er basert på innrapporteringar frå nettselskap i område som vart råka av ekstremvêret Nina i januar Totalt 25 selskap hadde utfordringar som følgje av uvêret. Selskapa har rapportert inn forhold knytt til skadar og årsaksforhold, konsekvensar, tiltak og eigne vurderingar og forbetringspunkt. Eit ekstremvêr er i dei aller fleste tilfelle varsla på førehand, og det er difor også mogleg å ta grep på førehand. Under ekstremvêret Nina viste førebuing seg å vera avgjerande, og fleire selskap tok gode grep ved å mobilisere både eigne og innleigde mannskap, klargjere ressursar og varsle kundar slik at også dei kunne førebu seg på eventuelle langvarige straumbrot. Kommunikasjon er viktig. Og kommunikasjon handlar både om kapasitet til å kommunisere og om kunnskap om kva ein skal fortelje om. I hendingar som denne kan ingen ta for gitt at dei ordinære kommunikasjonskanalane fungerer, og om dei gjer det så må selskapa ha bemanning nok til å ta mot informasjon og dele informasjon aktivt ut. Også under ekstremvêret Nina var det trefall som skapte størst utfordringar for energiselskapa. NVE registrerar at bransjen har styrka sitt arbeid med skogrydding. Samstundes meiner NVE at det fortsatt er nødvendig å vidareutvikla dette og oppmodar alle selskap til å gjennomgå sin tilnærming på området. NVE understrekar behovet for at alle selskap går gjennom sine strategiar for systematisk og målretta skogrydding med mål om å redusera risikoen for nye omfattande straumbrot grunna vind og trefall. NVE understrekar samstundes behovet for stadig å evaluera og utvikla sin informasjonsberedskap for krisesituasjonar. NVE meiner det er viktig å evaluere og følgje opp erfaringar i ettertid. Selskapa er sjølv pliktige til å gjennomføre eigne evalueringar etter ekstraordinære hendingar. Forhåpentlegvis kan også denne rapporten bidra til lærdommar etter ekstremvêret Nina, slik at neste uvêr vert handtert enda betre. Oslo, juni 2015 Ingunn Åsgard Bendiksen avdelingsdirektør Arthur Gjengstø seksjonssjef 3

6 1 Innleiing 1.1 Kort om ekstremvêret Ekstremvêret Nina traff Vestlandet laurdag 10.januar Eit kraftig lågtrykk førte til orkan på kysten av Vestlandet sør for Sognefjorden og storm på kysten av Austlandet og Sørlandet. Det var også sterke vindkast innover land (Met 2015). Nina i følgje Meteorologisk institutt blant dei fem sterkaste stormane med vestleg eller nordvestleg retning dei siste i områda den traff (Met 2015). Parallelt med varsel om ekstrem vind, vart det også varsla høg vannstand, opp mot ekstreme verdiar for kysten av Østfold (Met 2015). Ekstremvêret omfatta følgjande fylker: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest- Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold og Østfold. I tillegg var det i tida før ekstremvêret slo til, knytt usikkerheit til lavtrykkets bane. Dei første varsla gjaldt difor også Møre og Romsdal fram til same morgon som ekstremvêret traff land (Met 2015). Det var kysten på Hordaland og Rogaland som vart hardast råka av ekstremvêret. Det vart også meldt om skader i Agder-fylka, medan Sogn og Fjordane, Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold fekk mindre skader (Met 2015). 1.2 Ekstremvêrvarsel frå Meteorologisk institutt Ekstremvêrvarsel frå Meteorologisk institutt er delt inn i fire fasar: Fase A: Melding om økt overvåking før mulig ekstremt vêr kan nå met.no ansvarsområder. Betyr at meteorologene gir situasjonen spesiell oppmerksomhet, og kontinuerlig vurderer utviklingen. Det er ennå ikke sikkert at det faktisk blir ekstremvêr. Fase B: Korttidsvarsel før ekstremt vêr ventes å inntreffe. Meteorologen har avgjort at det blir ekstremvêr. Varselet er mer detaljert enn forutgående meldinger og oppdatering skjer minst hver 6. time. Uvêret får navn. Fase C: Uvêret pågår. Meteorologen sender varsel så ofte som situasjonen tilsier, men uansett minst hver 6. time. Fase D: Uvêret over. Opprydding og reparasjoner pågår. Det sendes varsel når fare for ekstremt vêr er over. Varselet skal informere om vêrutsiktene i de nærmeste døgn med tanke på oppryddinger og reparasjoner. Figur 1: Tidsfasar i vêrutviklinga av ekstremvêr (Met.no 2015) Det første varselet om auka overvaking (fase A) av denne hendinga vart sendt ut onsdag 7.januar kl Om lag to døgn seinare, fredag 9.januar kl , vart det oppgradert til ekstremvêr (fase B). Uvêret pågjekk (fase C) frå laurdag 10.januar kl og var over (fase D) natt til søndag 11.januar klokka Det vart sendt ut fire meldingar i fase A, fire meldingar i fase B, to meldingar i fase C og éi melding i fase D (Met 2015). 4

7 1.3 Vindmålingar frå Meteorologisk institutt I ekstremvêrrapporten til Meteorologisk institutt er det oppgitt at den sterkaste vinden under ekstremvêret Nina vart observert på kysten av Vestlandet mellom Sognefjorden og Eigerøya, med vind i orkan styrke. På kysten av Sørlandet kom vinden opp i sterk storm, og på Austlandet opp i liten til full storm på kysten. Det var også sterke vindkast inn over land, med vindkast opp i m/s på Sør- og Vestlandet og m/s på Austlandet. 1.4 Rapportering til NVE NVE ba undervegs om rapportar frå kraftselskap i dei råka områda via Kraftforsyningens distriktssjef (KDS) til faste tidspunkt. I henhold til beredskapsforskrifta (bfe) 2-6 skal alle einingar i Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) utan ugrunna opphald og innan tre veker rapportere til NVE om uønska hendingar. I etterkant av ekstremvêret Nina fekk alle nettselskap i Hordaland, Rogaland, Agderfylka og Vest-Telemark i tillegg til Statnett tilsendt eit utvida rapporteringsskjema frå NVE som erstatta det det ordinære skjemaet for innrapportering av hendingar. Denne evalueringsrapporten er basert på innrapporteringa som vart gjort i etterkant av ekstremvêret Nina. 25 selskap rapporterte inn til NVE. Tre av dei førespurte selskapa oppgav av at dei ikkje hadde utfordringar som følgje av ekstremvêret og svarte difor ikkje på skjemaet. I tillegg har denne evalueringsrapporten tatt utgangspunkt i enkelte selskap sine tilsendte internevalueringar og informasjon som NVE fekk på befaring i delar av det råka området om lag to veker etter at uvêret var over. 2 Skadar på kraftsystemet Størstedelen av feila ramma 1-22 kv distribusjonsnett og lågspentnett, og henholdsvis 25 og 19 selskap oppgav at dei hadde feil på desse linjene. Det oppstod feil også på andre delar av distribusjonsnettet, regionalnettet og sentralnettet i tillegg til nokre kabelbrot. Nokre få selskap opplevde også feil på kraftstasjonar, trafostasjonar og øvrige bygg som administrasjonsbygg. På grunn av feil på overliggande nett er fleire selskap usikre på nøyaktig kva feila skuldast og dette kombinert med at selskapa vart bedt om å rapportere inn til NVE før nøyaktige tal var klare, gjer at dei oppgitte tala kun er å rekne som estimat. Det var heilt klart naturgitte forhold som var årsaka til dei fleste feila og skadane på kraftsystemet, noko som jo er naturleg i ein situasjon med ekstremvêr. Alle selskapa oppgav vind som ei årsak til feil. Det vart rapportert om i underkant av 4000 feilsituasjonar totalt i denne situasjonen. Størstedelen av feila skuldast trefall over linjer. Seks selskap oppgav trefall som årsak til alle feil, ti selskap oppgav trefall som årsak til prosent av feila og totalt 20 selskap oppgav trefall som årsak til meir enn halvparten av dei registrerte feila. Det knytt noko usikkerheit også til desse tala, då ikkje alle selskap har rapportert inn totalt antall feil, nokre selskap hadde ikkje tala klare og det er usikkert om alle selskap har talt antall feil på same måte. 5

8 I tillegg til trefall, oppgav sju selskap lyn som årsak til feil, åtte selskap oppgav snø og is, to selskap oppgav nedbør og flaum, ti selskap oppgav salting, eit selskap oppgav forureining som årsak til feil og det vart også meldt om skader som følger av at gjenstandar, til dømes hustak og plater, flaug gjennom lufta og traff linjer. At vinden var sterk vert også illustrert ved at eit selskap opplevde at ei tung ståldør i ein tårnkiosk fauk av hengsla etter at ein kjetting rauk. Som ei følgje av desse forholda, vart det fleire følgjefeil av teknisk/mekanisk art. Selskap oppgir mellom anna slitasje, varmgang, materielltretthet, mekanisk svikt, elektrisk svikt, korrosjon og brenselbrot på piggisolator. Selskapa har rapportert om fleire eksempel på følgjer av trefall, lyn, snø og is, nedbør og flaum, salting, forureining og flygande gjenstandar: Knekte master, leidningar og jordlinjer som falt ned på bakken, variasjon i spenning, havarerte brytarar eller brytarfeil, isolatorhavari, fasebrot, jordfeil, kortslutning, fasehavari, trafohavari og brytarhavari i trafokiosk, lupebrot, klemmefeil, overslag, lysboge i linjebrytar, samanslåing av linjetråd og jordtråd som tvinna seg rundt fasetråd og fysisk måtte tilbakestillast. Dei fleste selskapa hadde også ulike typar feil samtidig. Eit eksempel er eit kraftselskap som hadde problem med to høgspentlinjer som fekk fasebrot på grunn av vinden. Ein nettstasjonstrafo havarerte, ein transformatorstasjon hadde sikringsbrot og i tillegg var det problem med jordfeil på regionalnettet og problem med lyn på sentralnettet. Det førte mellom anna til at det tidvis var mykje spenningsvariasjon. 6

9 3 Antall råka kundar Antall kundar utan forsyning i. Under 1 time Over 1 time Over 6 timar Over 12 timar Over 24 timar Over 36 timar Over 2 døgn Over 3 døgn 443 Over 4 døgn 62 Over 5 døgn 14 Over 6 døgn 19 Over 8 døgn 47 TOTALT Tabell 1: antall kundar utan forsyning Totalt var det rett i overkant av kundar som mista straumen under ekstremvêret Nina. Det er eit betydeleg antall, samtidig som tala viser at om lag 40% fekk straumen igjen etter under ein time. Det er verdt å merke seg at fleire av straumbrota på under ein time var langt under ein time, og blant kundane som framleis var utan straum etter fleire døgn var det fleire fritidsboligar og hytter. Det er knytt usikkerheit til tala, då dei vart rapportert inn før alle selskapa hadde full oversikt over detaljar og det kan hende at enkelte selskap har summert dei oppgitte tala på noko ulikt vis. 7

10 4 Samfunnsmessige og økonomiske konsekvensar Under ekstremvêret Nina var det stort sett privatkundar som vart råka. For skular, barnehagar og ulike verksemder vart konsekvensane mindre på grunn av at det var helg og difor stengt for ordinær drift. Nokre helsesenter og boligar, aldersheimar, kloakk og vatnforsyning vart råka, men straumen vart i dei tilfella raskt gjenoppretta. Fleire fellesfjøs og gardsbruk vart råka og det skapte frustrasjon til dømes hjå melkebønder. NVE viser her til sin kommentar i rapportens kapittel 10. På grunn av stengte vegar og trefall, tok det i enkelte område lenger tid å gjenopprette forsyninga i distrikta enn i sentrale strok. Eit selskap understrekar også at sentrale strok i større grad kan verte skåna for straumbrot på grunn av at forsyninga stort sett skjer via kabel. Økonomiske konsekvensar Produksjonstap KILE-kostnadar Kompensasjonsordninga Materielle kostnadar Arbeidskostnadar Anna USIKKERT TOTALT Tabell 2: Økonomiske konsekvensar av hendinga. Estimat, runda opp til nærmaste Dei økonomiske konsekvensane av ekstremvêret Nina var betydelege. Dei råka selskapa har estimert KILE-kostnadar til i overkant 88 millionar kroner og samla kostnadar til i overkant av 175 millionar kroner. Tala er usikre då dei vart rapportert inn som estimat før endelege tal var klare 1. Beløpa kan ha blitt høgare etterkvart som kostnadar knytt til mellom anna gjenoppretting vart klare, men også ha blitt lågare for det enkelte selskap etter forsikringsoppgjør. Tala i kategorien «anna» er usikre av årsaka nemnd over, men det vart her rapportert inn mellom anna KILE-kostnadar for overliggande nett og kostnadar knytt til etterarbeid. At nettselskap har innrapportert produksjonstap antas å skuldast at enkelte selskap har svart på vegne av ein konsern, og ikkje berre nettselskapet. 1 NVE får inn nøyaktige tal for avbruddsstatistikk (FASIT-rapportering) og årlege tal for KILE. Førstnemnde handlar ikkje om økonomi og sistnemnde er ikkje mogleg å sortere, og desse nøyaktige tala er difor ikkje eigna til å bruke i denne samanhengen. 8

11 5 Tiltak i forkant Med eit par unntak iverksatte alle selskapa ulike formar for tiltak før ekstremvêret slo til. Mange selskap samla beredskapsstaben for å gjennomgå potensielle scenario, kalle inn ekstra mannskap (både internt og eksternt og både montørar og skogryddarar) og auka vaktberedskapen både for feilhandtering og handtering av kundar og media. Det var også mange som i forkant gjekk gjennom lagerstatus for å vera sikre på at dei hadde alt naudsynt materiell og verktøy i tilfelle utfall. Enkelte selskap gjorde også enkelte omkoplingar i nettet for å redusere sannsynet for feil og gjere gjenoppretting etter eventuelle feil meir effektivt. 17 selskap understreka spesielt betydninga av at dei på førehand har jobba systematisk med skogrydding og dialogen med grunneigarar. For mange var dette eit resultat av ROSanalysar som hadde ført til auka fokus på «smart rydding» og meir aktiv dialog med grunneigarar om å utvide ryddebelter. Fleire understreka at dialogen med grunneigarane no er betre, men at det framleis er forbetringspotensiale då trea som falt over linjer i stor grad var tre utanfor det definerte ryddebeltet. Eit eksempel er Skånevik Ølen Kraftlag som understreker at dei gjennom ROS-analysar har kartlagt dei viktigaste risikofaktorane ved skog. Dei konkluderer at den menneskelege faktoren for å vurdere skogrydding er vanskeleg og har difor på ein meir systematisk måte definert krav til traséar og kartlagt granfelt og risikotre. På same tid har dei omarbeida skogvarslingsbrevet for å forklare betre kvifor dei ber grunneigarar om å få utvide ryddebeltet. Det har bidrege til betre dialog. Eit par selskap nemner også at dei har jobba systematisk over tid med å legge «verstinglinjer» i kabel slik at dei ikkje vert utsett for naturens påkjenningar i same grad. 18 selskap hadde tidlegare øvd på tilsvarande situasjonar som oppstod under dette ekstremvêret. Øvingane var både interne og i samarbeid med/regi av Fylkesmenn og kommunar og handla om både iverksetting av beredskap, handtering av feil og informasjonsarbeid. Blant dei 18, var det tre selskap som enten var usikre på om øvingane var av betydning for handteringa av ekstremvêret eller meinte at dei ikkje var det. Ingen av dei tre selskap hadde omfattande utfall utover ein time. Erfaringar frå øvingane gav betre samarbeid og informasjonsdeling mellom kraftselskap og kommune, endringar i beredskapsplan og rutinar og innkjøp av utstyr og materiell som dei fekk bruk for mellom anna under ekstremvêret Nina og raskare, betre prioriteringar av straum i ein gjenopprettingsfase. I tillegg understrekar fleire selskap at også erfaringar frå tidlegare, tilsvarande situasjonar har blitt gjennomgått og på same måte som øvingar gitt nyttige erfaringar og konkrete tiltak. 9

12 6 Reparasjonsberedskap Selskapa har innrapportert at dei gjennomgåande evna å gjenopprette forsyninga på ein god måte. Spesielt for dei mindre selskapa var lokal kunnskap om topografi, nett og kundar viktig for den ei effektiv gjenoppretting og fleire selskap var bevisste på å blande erfarne og nyare montørar på laga for å spreie kunnskapen best mogleg. Andre viktige moment for effektiv gjenoppretting var kor mange moglegheiter ein hadde for å rute om forsyninga via ringforbindelsar og tiltak ein hadde gjort på førehand med å mobilisere folk og klargjere bilar og utstyr på eit tidleg tidspunkt. I nokre tilfelle gjorde dårlige vêrforhold at gjenopprettinga måtte vente av omsyn til HMS. Sikkerheita til mannskap vart ansett som, og er, viktigast. Kategori Antall Eigne tilsette 650 Eksterne entreprenørar 204 Grunneigarar 7 Andre ressursar 66 TOTALT 927 Figur 2: Personar bistått med gjenoppretting Det var totalt i underkant av 1000 personar involvert i gjenopprettinga etter ekstremvêret. Størstedelen av dei involverte var selskapa sine eigne tilsette, men det var også eit betydeleg antall eksterne entreprenørar involvert. Dei fleste av dei var innleigde skogsentreprenørar til skogrydding. I tillegg bidro fleire grunneigarar med mellom anna traktor som hadde vinsj, også det til bruk i skogrydding. Av andre ressursar som var involvert, var både innleigde montørar frå andre kraftselskap i same område, skyssbåtar, helikopter, gravemaskin, kranbil og snøskuter. Tilgongen på eksterne ressursar som skogsentreprenørar var i stor grad styrt gjennom bindande avtalar, slik at selskapa var sikra ekstraressursar ved behov. Fordi mange selskap jobbar systematisk med skogrydding, var også fleire av entreprenørane allereie godt kjent i området og det effektiviserte arbeidet. Dei fleste selskapa trur dei kunne fått tak i endå fleire ressursar, spesielt mannskap, gjennom eksisterande avtalar med entreprenørar. Det var i tillegg nokre selskap, mellom anna Odda Energi, som omprioriterte både eigne folk og innleigde entreprenørar frå jobbing med prosjektarbeid til bistand i gjenopprettingsarbeidet. Eit eksempel på alternativ bruk av ressursar viste også Suldal e- verk der alle montørar har gjennomført kurs i handtering av motorsag og fjerning av tre, slik at endå fleire kan bidra med slik kompetanse i ein omfattande feilsituasjon. Der selskapa oppgav at dei ville fått problemer med å skaffa nok folk, handla det om tilgongen på montørar med kompetanse på høgspent nett, då fleire selskap hadde mest folk til handtering av feil på kabel og lågspent nett. Det ville blitt ei utfordring først om situasjonen hadde vore endå verre, og selskapa håpa då på at dei ville kunna leigd inn kompetansen frå selskap i andre delar av landet. Det er likevel ein interessant observasjon 10

13 at tilgongen på skogryddarar i nokre tilfelle såg ut til å vera betre enn tilgongen på høgspent elektrokompetanse i ein situasjon som dette. Det er sjølvsagt selskapsmessige forskjellar å ta omsyn til i desse konklusjonane. I gjenopprettingsarbeidet hadde dei fleste selskapa dei klarlagt liste over kva kundar som skulle bli prioritert. Liv og helse, ofte i form av ein sjukeheim, vart prioritert. Også kriterier som landbrukskundar, industri, samfunnskritiske tenester som ekom, befolkningstetthet, KILE-kostnad, næringsliv og spenningsnivå vart nytta i tillegg til at fastbuande vart prioritert foran fritidsbustadar/hytter. Berre eit selskap refererer i denne samanheng til rasjoneringsplanen, medan fleire selskap oppgav at dei retta feila fortløpande og ikkje fekk behov for å prioritere. Variasjonen i kriterier gjer at bevisstheita rundt dette framstår som for låg, og det er forventa av selskapa at dei på førehand har klart føre seg kva kundar som skal prioriterast ved større utfall av straum eller i ein rasjoneringssituasjon. Medan straumen framleis var borte nytta dei fleste selskapa både mobile og nokre stasjonære aggregat for å forsyne eigne anlegg, men også for å bistå kommunar, landbrukskundar med mjølkeproduksjon og sendarar tilknytta naudnett og ekom. I denne samanheng var det fire selskap som oppdaga at ein kommune ikkje hadde naudstraum til å forsyne (alle) sine viktige helseinstitusjonar som eldreheim. Det er også påfallande at sju selskap understrekar at eigenberedskapen i landbruket er for dårleg. Fleire kraftselskap opplevde å bli kontakta av personar som dreiv gardsbruk med ansvar for dyrevelferd og drift, som ikkje hadde naudstraum tilgjengeleg. Eit kraftselskap understreka at mange gardsbruk som opplevde ein ekstrem storm på 90-talet skaffa seg naudstraum i etterkant. Berre to selskap hadde på førehand kontakt med Telenor eller andre ekom-aktørar i forkant av ekstremvêret. Sjølv om nokre kraftselskap sjølv er leverandør av breiband og fiber, er det eit lågt tal. Nokre fleire oppgav at dei hadde vore i kontakt med Statens vegvesen, men heile 20 selskap hadde ingen kontakt med leverandørar av annan samfunnskritisk infrastruktur i forkant av ekstremvêret. 7 Kommunikasjon og samband 11 av 25 selskap oppgav at dei opplevde utfordringar i gjenopprettingsarbeidet som følge av forhold utanfor energiforsyninga. Fem av desse oppgav at utfordringane gjaldt ekomtenester som falt ut. Eit kraftselskap tok kontakt med Telenor for å skaffe oversikt over kva basestasjonar som burde få prioritet i gjenopprettinga av straum, slik at mobildekninga kunne oppretthaldast både for kraftselskapet og andre kundar. Telenor gav ikkje ei slik liste til kraftselskapet. Eit anna kraftselskap, derimot, opplevde å ha god kontakt med Telenor både i forkant og under hendinga, og det vart oppretta direkte kontakt mellom kriseleiinga og operasjonssenteret til Telenor på Fornebu. Andre utfordringar i gjenopprettingsarbeidet var vegar og ferjesamband som vart stengt på grunn av mellom anna trefall. 14 av 25 selskap oppgav enten at dei opplevde utfordringar i gjennopprettingsarbeidet som følge av forhold utanfor energiforsyninga, eller dei svarte ikkje på spørsmålet. Seks av 25 selskap opplevde at kommunikasjonen internt i verksemda og mellom verksemda og kundar vart påverka av forhold utanfor energiforsyninga. Hovudsakleg 11

14 handla det om utfall av ekom, som mellom anna førte til at kundar ikkje mottok sms om straumutfall. Øvrige selskap oppgav at dette i liten grad eller ikkje var eit problem. For dei selskapa som mista ekom i heile eller delar av sitt område, var både eige VHFsamband og satellitt alternative kommunikasjonskanalar. Seks selskap registrerte svakheiter ved eige samband. Eit kraftselskap opplevde at deira nye radiosamband var ute av drift og har fulgt det opp i etterkant, men dei var ikkje råka av svikt i ekom. Heller ikkje øvrige tilfelle fekk svarheiter ved eige samband store konsekvensar, då dette råka selskap som ikkje hadde store problemer med utfall av mobilnettet. 15 av 25 selskap hadde satellittelefon tilgjengeleg og to av desse fekk behov for å ta den i bruk. Begge selskapa opplevde utfordringar knytt til signalstyrke i dårlig vêr, dårlig dekning og kapasitetsutfordringar i nettet når mange ønska å bruke satellitt samtidig. 10 av selskapa hadde ikkje satelittelefon. Eit av dei oppgir at dei i etterkant har skaffa det. 16 av 25 selskap oppgav at driftskontrollsystemet i stor grad bidro til rask identifikasjon og gjenoppretting av feil, og fleire av selskapa understreker at driftskontrollen er avgjerande for å handtere denne typen situasjonar. Tre av selskapa oppgav at driftskontrollsystemet i liten grad grad bidro her, medan tre av selskapa oppgav at det i nokon grad bidro. Tre selskap har ikkje svart på spørsmålet eller har ikkje eit eige driftskontrollsystem, men fjernstyring av brytarar. Seks av 25 selskap mista samband i driftskontrollsystemet til anlegg i forbindelse med ekstremvêret «Nina». Dette var enten feil på satellittsamband, kontaktbrot til uklassifiserte stasjonar i distribusjonsnettet, feil med fjernstyrte effektbrytarar i distribusjonsnettet eller for dårlig batteribackup på enkeltbrytarar. Dette vart i stor grad løyst ved manuell styring og utplassering av mannskap på dei enkelte stasjonane. Eit kraftselskap opplevde likevel at fjernkontrollen av ein transformatorstasjon i klasse 2 var ute i 26 timar og eit anna selskap hadde utfordringar med tre av sine transformatorstasjonar i klasse 1. Selskapa har i liten grad lagt infrastruktur i samband med driftskontrollsystemet saman med kraftliner som vart råka av ekstremvêret «Nina», og i dei få tilfella det var gjort så fekk det ingen konsekvensar på grunn av redundans i nettet. 8 Informasjonsberedskap og samarbeid i KBO Dei fleste selskapa opplevde oppfølginga av kundar som god, og fekk gode tilbakemeldingar også i ettertid. Både sms-varsling, informasjon på heimesider og informasjon på sosiale medier (spesielt facebook) vart hyppig brukt. I tillegg var det fleire som oppbemanna sentralborda sine, sendte ut pressemeldingar og hadde direkte kontakt med spesielt lokalaviser. Nokre selskap ringte også direkte til kundar som hadde mista straumen, mellom anna Odda E-verk som ringte alle kundar med utfall over 12 timar. Eit anna godt eksempel er Agder Energi AS sitt interaktive kart som viser sanntidsoversikt 12

15 over utfall i nettet, og SKL som på førehand varsla kundar og gav tips til tiltak dei kunne gjera for å sikre seg før ekstremvêret kom med eventuelle utfall. Enkelte selskap ser i etterkant at dei kunne ha oppbemanna sentralborda sine endå raskare. For BKK sin del, som hadde den klart største påkjenninga med tanke på vêr, utfall og varigheit, var det ressursutfordringar på kundesenteret innleiingsvis med mange kundar som ikkje kom gjennom kombinert med problemer med utsending av sms. Etterkvart fekk dei god dialog med kundar på facebook og eit system for registrering av feil der kundar kunne få oversikt over kva som allereie var meldt inn. Det var ei lite oversiktleg situasjon for BKK, men mange av dei henvendingane vart likevel besvart. Felles for dei fleste var at kommunikasjonen mot kundar var basert på eit fungerande mobileller internett. Utan ekom ville dei fleste kommunikasjonskanalane over falt bort, og det påverkar mellom anna moglegheita til å kunne sende jamlege sms til kundar. Kontakten mellom energiselskapa og myndigheitene fungerte stort sett tilfredsstillande. Selskapa hadde kontakt med både kommunar, fylkesmenn og NVE. Kontakten med kommunar var i dei flest tilfella god, som til dømes hjå BKK som hadde ein person dedikert til direktekontakt med kommunar og Agder som ringte direkte til dei kommunane som var hardast råka av utfalla. I nokre tilfelle var kontakten med kommunen likevel mindre god, mellom anna var det eit energiselskap som ikkje fekk tak i ordføraren i den aktuelle kommunen. Dei aller fleste opplevde også at samarbeidet med andre KBO-einingar og KDS fungerte tilfredsstillande. Dette samarbeidet føregjekk både på telefon og e-post og faste rapportar til KDS, som rapporterte vidare til NVE på faste tidspunkt. Suldal elverk har i etterkant påpeika at det kunne vore nyttig for selskapa å sjå innhaldet i rapporten som gjekk frå KDS til NVE, for å få innblikk i situasjonen for naboeverka. 9 Selskapa sine eigne vurderingar og innspel til forbetringspunkt Selskapa sine eigne vurderingar av beredskapen under ekstremvêret Nina var stort sett at den fungerte godt. Forbetringspotensialer er identifisert i denne rapportens tidlegare kapittel, men på spørsmål frå NVE er det spesielt seks tema som vert nemnd: Førebuing er avgjerande for ein god beredskap. Dei fleste selskapa nemner dette eksplisitt og understreker at både mental og ressursmessig førebuing er viktig. Eit ekstremvêr er som regel varsla på førehand og selskapa nytta seg av den moglegheita til å planlegge si handtering av situasjonen som kunne oppstå. Fleire selskap samla krisestaben umiddelbart når dei første vêrvarsla kom, og gjekk gjennom beredskapsplanverk og utstyr, tenkte gjennom ulike scenario og mobiliserte både montørar og eksterne skogryddarar i henhold til avtalar. Agder Energi viser til eit godt eksempel når dei brukte den mørke tida av døgnet til å planlegge, slik at gjenoppretting kunne starte med ein gong det var vart lyst. Eit anna godt eksempel er Fusa kraftlag, som sørga for at montørane reiste heim med bilar med 13

16 gjennomgått utstyr og full drivstofftank. På den måten var mannskap fordelt rundt i kommunen og vart i mindre grad hindra av stengte vegar etter uvêret. I tillegg til førebuing, understreker fleire selskap at tilgong på kvalifisert mannskap er avgjerande. Fleire selskap hadde gode erfaringar med å mobilisere eksterne krefter som skogsentreprenørar på førehand, og fekk på den måten understreka viktigheita av gode avtalar. At vaktavtalar var klar på førehand gjorde det enklare å mobilisere eigne tilsette raskt, og dei er den viktigaste ressursen i ein beredskapssituasjon. Agder Energi hadde også gode erfaringar med at det var effektivt å kople saman montørar og skogryddarar i same vaktlag i gjenopprettingsarbeidet. Enkelte selskap opplevde også at dei burde hatt betre og tidligare bemanning av sentralbord og kommunikasjonseining, som hjå mange opplevde å få mange fleire henvendingar enn dei hadde forutsett. BKK hadde stort press på sin kommunikasjonsstab, men gjorde seg gode erfaringar med å dele også kommunikasjonsmedarbeidarane inn i vaktlag. God lokalkunnskap vert også nemnd som ei erfaring, og mellom anna SKL understreker i sin rapport at «ei desentralisert kraftforsyning med god lokalkunnskap er av stor betydning for beredskap og gjenoppretting ute i distrikta». Tilsette som stiller opp, og ein dugnadsand til arbeidet er ferdig, vert også understreka av fleire som ei god erfaring også i denne situasjonen. Til sist gjorde fleire selskap seg gode erfaringar med å ha mange fjernstyringspunkt i nettet. Det gjorde det lettare å styra arbeidet i gjenopprettingsfasen. Fleire selskap har allereie starta på ein jobb på dette, mellom anna ved å automatisering av linjer i distribusjonsnettet med eige vern og effektbrytarar for utsette linjestrek. Også det at ein hadde øvd på liknande scenario vert understreka som ei god erfaringar som gjorde arbeidet lettare. Mellom anna Skånevik Ølen kraftlag hadde i 2014 ei øving som den gong vart opplevd som «i drygaste laget» for enkelte. Ekstremvêret «Nina» viste at den ikkje var for dryg, men derimot hadde gitt verdifull erfaring når eit ekstremvêr slo til i verkelegheita. Når det gjeld selskapa sine innspel til NVE så er det enkelte tema som går igjen: Skogrydding er noko mange er opptekne av. Mange selskap påpeikar at dei har eit ønske og behov for breiare ryddebelter og moglegheit til å drive sikringshogst utanfor det definerte ryddebeltet. Fleire etterspør ein lovheimel i form av nasjonale reglar eller eit nytt regelverk, som på ein betre måte sikrar nettselskapa moglegheita for dette. Eit selskap meiner at ein til dømes kunne fått lov til å drive sikringshogst utanfor det definerte ryddebeltet dersom ROS-analysar viser at det er det samfunnsøkonomisk beste. Ei gjennomgåande tilbakemelding er også at selskapa ønsker NVE si hjelp til å få betre forståing i samfunnet og blant grunneigarar om behovet for skogrydding, og eit selskap oppfordrar NVE til å gå i dialog med landbruksmyndigheitene for å informere grunneigarar på ein betre måte om kva utfordringar spesielt granfelt kan medføre for linjenettet. Robuste kraftlinjer er eit anna punkt fleire selskap har nemnd. Fleire meiner at NVE må ha fortsatt fokus på oppgradering og reinvestering framover i tillegg til at nokon også meiner at NVE bør stille strenge krav til dimensjonering av kraftlinjer. Eksempel på kva dei meiner bør sjåast på er krav til kortare avstand mellom master, avstandshaldarar mellom fasar på særleg utsette linjestrekk, redusere bruken av luftisolerte brytaranlegg då desse er sårbare 14

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester SOGN OG FJORDANE Utskriving av pasientar som har behov for kommunale tenester Status, erfaringar, dialog og forbetringsframlegg Jan Helge Dale, Inghild Mowatt og Vidar Roseth Januar 2015 Innhald 1. Innleiing.

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 ARTIKKEL 2 Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 Tilsyn er risikoinformerte. Tilsynsorganet leitar der det er mest sannsynleg at det finst svikt som får alvorlege

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon Rettleiar Veileder Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon DFØ 12/2011, 1. opplag Forord Å ta stilling til om verksemda skal etablere ein internrevisjonsfunksjon, er ei

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

Samfunnssikkerhet. Pandemi er Norge forberedt? SIDE 8-9. Nr. 01-2008. Foto: Scanpix

Samfunnssikkerhet. Pandemi er Norge forberedt? SIDE 8-9. Nr. 01-2008. Foto: Scanpix Samfunnssikkerhet Nr. 01-2008 Pandemi er Norge forberedt? SIDE 8-9 Foto: Scanpix 2 Kalender Innhold April M T O T F L S 31 1 2 3 4 5 6 32 7 8 9 10 11 12 13 33 14 15 16 17 18 19 20 34 21 22 23 24 25 26

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Tiltak for å redusere sannsynligheten for at et område er strømløst over lang tid

Tiltak for å redusere sannsynligheten for at et område er strømløst over lang tid Tiltak for å redusere sannsynligheten for at et område er strømløst over lang tid Regelverksprosjektet mellom NVE, DSB og Statnett 2 2009 HØYSPENT R A P P O R T Tiltak for å redusere sannsynligheten for

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Mer kan Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Kjetil Lie og Audun Thorstensen (Telemarksforsking), Sven Haugberg (Asplan Viak) og Tor Erik Baksås (Ernst & Young) TF-notat nr. 18/2013

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Økologisk kjøt i Sverige og Danmark

Økologisk kjøt i Sverige og Danmark Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 13/2002 Økologisk kjøt i Sverige og Danmark Ein analyse av rasjonalitet i produksjon og marknadsføring av

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald Kunden og BIR Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald 1 Innhald Om BIR... 3 Formålet med rettleiaren... 4 Korleis rettleiaren er bygd opp... 4 Kapittel 1: Innleiande informasjon...

Detaljer

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3)

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) Kvinge, L. M. Ek, C.E., Olsen Bøe, T., Kolnes, M., Hundseid, E. & Vikse, I. «Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) 1 Helsetorgmodellen rapport (2013/3)

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Risikoanalyse av «Cyberangrep mot ekominfrastruktur» delrapport til Nasjonalt risikobilde 2014

Risikoanalyse av «Cyberangrep mot ekominfrastruktur» delrapport til Nasjonalt risikobilde 2014 Risikoanalyse av «Cyberangrep mot ekominfrastruktur» delrapport til Nasjonalt risikobilde 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 ISBN: Grafisk produksjon: ISBN 978-82-7768-364-5

Detaljer

FORSTUDIE Utvikling av hamnebassenget/ industriområdet Vikane

FORSTUDIE Utvikling av hamnebassenget/ industriområdet Vikane Consulting FORSTUDIE Utvikling av hamnebassenget/ industriområdet Vikane 16. desember 2013 Askvoll Kommune, Askvoll Næringsutvikling - Rom for eventyr Forord Forord I 2012 utarbeida Omstillingstyret i

Detaljer

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen.

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. Verneombodsarbeid slik kan det gjerast Verneombodsarbeid H M S slik kan det gjerast ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. 1 Forord Denne boka er eit resultat av samarbeid i vernetenesta i Helse Vest. Mykje

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar.

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Kva for utfordringar opplever rektor når foreldre ønskjer å gjennomføre prosjekt utanfor skulen si økonomiske ramme? Asbjørn

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer