REGULERINGSPLAN FOR COAST CENTER BASE (CCB) GNR. 27/150 M.FL. - ÅGOTNES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSPLAN FOR COAST CENTER BASE (CCB) GNR. 27/150 M.FL. - ÅGOTNES"

Transkript

1 REGULERINGSPLAN FOR COAST CENTER BASE (CCB) GNR. 27/150 M.FL. - ÅGOTNES

2 Coast Center Base AS Po Box 55 - N-5347 Kystbasen Ågotnes Tlf : Fax : E-post: Foretaksreg.: NO MVA Kontaktperson: Eiendomsleder Leif Ove Fosse Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: Telefax: E-post: Foretaksreg.: NO MVA RAPPORT TITTEL Reguleringsplan for Coast Center Base (CCB), gnr 27/150 m.fl. Ågotnes OPPDRAGSGIVER Coast Center Base AS OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Leif Ove Fosse OPPDRAGSNUMMER DOKUMENTNUMMER UTARBEIDET Ragne Rommetveit DATO REVISJON FAGKONTROLLERT 28. juni juli august Solveig Mathiesen ANTALL SIDER 44 BILAG 9 GODKJENT Ragne Rommetveit Side 2 av 44

3 INNHOLD 1 NØKKELOPPLYSNINGER SAMMENDRAG BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET PLANPROSESSEN GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) FAKTISK BRUK LANDSKAP, NATUR OG FRILUFTSLIV VEG OG TRAFIKK KULTURMINNER NAUSTMILJØET VED GIERTSENNAUSTET OM PLANFORSLAGET GENERELT BYGG OG ANLEGG SAMFERDSELSANLEGG OG OFFENTLIG INFRASTRUKTUR GRØNTSTRUKTUR BRUK OG VERN AV SJØ MED TILHØRENDE STRANDSONE HENSYNSSONER REGULERINGSBESTEMMELSENE KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET KONSEKVENSUTREDNINGSPLIKTEN KONSEKVENSER I FORHOLD TIL OVERORDNEDE PLANER KONSEKVENSER FOR LANDSKAP, NATUR OG FRILUFTSLIV KONSEKVENSER FOR NABOLAGET KONSEKVENSER FOR STØY KONSEKVENSER FOR TRAFIKK RISIKO OG SÅRBARHET KONSEKVENSER FOR MILJØRELATERTE FORHOLD INKLUDERT ENERGI KONSEKVENSER FOR KULTURMINNER INNKOMNE MERKNADER MED KOMMENTARER MEDVIRKNING VEDLEGG Side 3 av 44

4 1 NØKKELOPPLYSNINGER Hjemmelshavere Bnr i planområdet (alle gnr 27) Fjell kommune 11, 128, 512, 617 Ågotnes Næringspark AS 124, 196 Ågotnes hjemmel AS 141, 280, Subsea bygg AS 150 Coast Center Base KS 307, 369, 560 Egil Ågotnes 86 Johan Birger Lie, Hans Gerhard Lie 51 Maritime Group Eiendom AS 166 Tess Vest AS 263 Anved Aarbakke 295 Solid Eiendom AS 333 Gjeldende planstatus Kommunedelplan Ågotnes, vedtatt 31. august 2000 Reguleringsplan R Ågotnes Tranevågen, vedtatt 6. september 1983 Reguleringsplan R , Gnr 27 Bnr 51 Ågotnes, vedtatt 21. september Bebyggelsesplan R , Kværner Installasjon AS S.M.V. Verkst. Gnr 27 Bnr 166,246 og 196 Ågotnes, vedtatt 11. juni 1990 Reguleringsplan R , Ågotnes Gnr 27 Deccatomta, Ågotnes bu- og aktivitetssenter Bnr 51 Ågotnes, vedtatt 12. februar 2001 Forslagstiller Plankonsulent Coast Center Base AS Norconsult AS Hovudformål i ny plan Industri/Lager Planområdets areal i daa (ca) Samlet areal ca 887 daa Grad av utnytting 50 % BYA: I/L I, I/L 2, I/L 3, I/L 4 og I/L % BYA: I/L 5, I/L 6, I/L 7, I/L 9, I/L 10, I/L 11, I/L 12, I/L 13, I/L 15, I/L 17 og I/L % BYA: I/L 8, I/L 14, I/L 18 Viktige problemstillinger i planarbeidet Utforming av en effektiv og robust plan som både ivaretar det offentlige sitt styringsbehov og industriens behov for fleksibilitet og rom for utvikling, Hensynet til omkringliggende landskap/boligområde/kvednatunet. Varsel om innsigelse? (j/n) Nei Konsekvensutredningsplikt (j/n) Nei Varsel om oppstart 4. mars 2010 Holdt informasjonsmøte (j/n) Nei Side 4 av 44

5 2 SAMMENDRAG På vegne av Coast Center Base AS (CCB) legger vi med dette frem forslag til reguleringsplan for CCB. Reguleringsplanen skal legge til rette for en forbedring av dagens arealutnyttelse og gi et godt grunnlag for en effektiv og fleksibel drift av basen, samt en effektiv byggesaksbehandling i samråd med Fjell kommune og andre berørte myndigheter. Reguleringsplanen skal være et hjelpemiddel for å styrke Coast Center Base AS sin posisjon som hovedbase for forsyningsaktivitetene til petroleumsfeltene i Tampen-området i Nordsjøen, samt styrke basen sine øvrige funksjoner som vedlikeholdssenter, havneterminal og subsea senter. Planområdet omfatter dagens baseområde samt en utviding av grensen mot sør. Området er på ca. 500 daa, utenom sjøarealene. Forslaget er i samsvar med Kommunedelplan for Ågotnes, der arealet er satt av til industri. I planarbeidet har en vurdert om deler av arealet mot Kvernavatnet i sør kan nyttes til industriformål samtidig som hensynet til nabobebyggelsen og friluftsinteresser ivaretas. CCB har konkludert med at en kan kombinere en ny turveg og grøntområde ved Kvernavatnet som etablerer en ny, varig grense mot sør, med en mindre utvidelse av næringsarealet. Deler av arealet som i gjeldende kommunedelplan er satt av til friområde mot Kvernavatnet, er derfor tatt med i planforslaget. Dette gir Ågotnes et turveisystem på nordenden av Kvernavatnet, i samsvar med det kommunen arbeider for i framlegg til ny Kommunedelplan for Ågotnes. Det at CCB ved denne reguleringen sikrer utbyggingen av en slik turveg og opparbeider turvegen innenfor eget område - vil ha stor betydning for befolkningen på Ågotnes. Det etablerte naustmiljøet sørøst i dagens baseområde ivaretas i dag av Fjell kystlag og Ågotnes båtlag, i samarbeid med CCB. Reguleringen av området ved Giertsennaustet og båthavnen til privat småbåtanlegg med tilhørende strandsone, vil sikre at den positive utnyttelsen av området videreføres. Det har kommet merknader fra naboer i boligfeltet i sør, som er negative til deler av forslaget på grunn av hensynet til naturmiljøet og forventet ulempe knyttet til driften av basen. Når kommunen gjennom denne planen skal definere de ytre grensene for CCB mot sør for mange år fremover, er kommunestyrets eget vedtak fra 1989, der kommunestyret vedtok å legge et boligfelt sørøst for den allerede etablerte basen med liten eller ingen buffer mellom basen og nye boliger, ett av utgangspunktene. Det er klart at den løsningen kommunestyret valgte da de la et nytt boligområde tett opptil den eksisterende basen, kan være sjenerende for de som senere har valgt å bosette seg her og at dette setter særskilte krav til CCB. Slik CCB vurderer dette, har en med dette forslaget fått til en arealbruk som ivaretar nabolaget så langt som en kan, ut fra hensynet til forsvarlig og hensiktsmessig drift av industriområdet. Kommunens ønske om å få etablert et turdragsystem mot Kvernavatnet som både gir en gangforbindelse rundt nordenden av vannet og etablererer et område med gode, grønne kvaliteter, har medført en mer omfattende regulering i sør enn det baseområdet isolert sett har bruk for. Bruk av arealet til Industri/Lager (basevirksomhet) innebærer at området må kunne nyttes til ulike funksjoner. Det er viktig å ha en reguleringsplan som er fleksibel og som tillater nødvendig variasjon i arealbruken. Det vil være varierende størrelse og karakter på ulike prosjekter samt leietakere, som medfører endringer i arealbruken over tid. Utgangspunktet for dimensjonering og høyder på bygg er krav til funksjonelle og fleksible lager- og verkstedsbygg, med innvendige kranhøyder som innebærer byggehøyder opp mot 20 meter. Dette er en reguleringsplan for et godt etablert og velfungerende baseområde og videreutvikling av dette. Vurderingene med hensyn til forsvarlig utnyttelse av arealer er i hovedsak gjort og rutiner for forsvarlig drift, nødvendige sikkerhets- og miljøoppfølgingsregimer, offentlige godkjenninger mv er etablert. CCB har bl.a. etablert kvalitet- og miljøstyringssystem sertifisert av Det Norske Veritasi samsvar med NS-EN ISO 9001:2008 og NS-EN ISO 14001:2004. Side 5 av 44

6 Utfordringen - og forventningen fra kommunen underveis i planarbeidet - har vært å få til en plan som både gir det offentlige den nødvendige styringen over arealbruken, og samtidig tar hensyn til industrivirksomhetene sine behov for fleksibilitet. CCB har hatt som mål å utarbeide et forslag som balanserer disse ulike hensynene på en god måte. 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET CCB er lokalisert på Ågotnes i Fjell kommune. Selskapet har vært i drift siden 1973 og har bygget opp betydelig kompetanse innenfor service- og forsyningstjenester, teknisk vedlikehold og havnedrift. I løpet av disse årene har CCB investert over en milliard kroner i infrastruktur, bygg og anlegg. CCB er hovedbase for forsyningsaktivitetene til petroleumsfeltene i Tampen-området i Nordsjøen. Disse er Statfjord, Gullfaks, Veslefrikk, Troll, Huldra og Kvitebjørn. Dette er et godt etablert og velfungerende baseområde, der vurderinger med hensyn til forsvarlig utnyttelse av arealer i hovedsak er gjort og rutiner for forsvarlig drift, nødvendige sikkerhets- og miljøoppfølgingsregimer, offentlige godkjenninger mv er etablert. CCB har bl.a. etablert kvalitet- og miljøstyringssystem sertifisert av Det Norske Veritasi samsvar med NS-EN ISO 9001:2008 og NS-EN ISO 14001:2004. I gjeldende kommunedelplan for Ågotnes er baseområdet lagt ut som industriområde. Naboarealet mot nord er regulert til samme formål som det som foreslås her, ved reguleringsplan for Ågotnes næringspark, vedtatt av Fjell kommunestyre i møtet 22. august Kommunedelplanen stiller krav om bebyggelsesplan for dagens industriområde. Etter ikrafttreden av plan- og bygningsloven av 2008 er krav om bebyggelsesplan avløst av krav om detaljreguleringsplan og det må derfor utarbeides reguleringsplan i medhold av pbl 12-3 (detaljregulering). Det har til nå ikke vært utarbeidet reguleringsplan(er) for baseområdet i sin helhet. Arbeidet med å utarbeide reguleringsplan startet opprinnelig opp i 2008, med oppstartmøte med kommunen 23. januar Ved oppstarten ønsket kommunen å la planen inngå i Kommunedelplan Ågotnes, for om mulig å fange opp CCB sitt planbehov i kommunedelplanen. Det viste seg senere at dette ikke var en hensiktsmessig løsning og arbeidet med reguleringsplan for CCB ble derfor startet opp på nytt i CCB ønsker å utarbeide en fremtidsrettet og fleksibel arealplan som gir gode rammevilkår for driften på industriområdet. Planbehovet er særlig knyttet til: - Forutsigbarhet og handlingsrom mht fremtidige utvidelsesmuligheter, både med utfylling i sjøen og planering på land. - Forutsigbarhet og handlingsrom mht hvilken arealbruk områdene skal kunne ha. - Overordnede planavklaringer som gir rask og effektiv (bygge)saksbehandling. - God fremkommelighet både internt på baseområdet og til og fra området Kommunens ønsker og mål med virksomheten CCB er bl.a. gitt i kommunens overordnede planer. Kommunedelplan for Ågotnes angir at Ågotnes sin posisjon som senter for offshore-baserte industribedrifter i Fjell skal videreutvikles og styrkes og industriområdet skal utvikles mot nord. Dette er også understreket i kommunens næringsplan og gjentatt i arealdelen til kommuneplanen. Posisjonen til CCB er også forankret på fylkeskommunalt og nasjonalt hold. Fra kommunens side har også muligheten for et egnet turvegsystem og en egnet grønnstruktur som avslutning av anlegget mot sør, vært viktige føringer for planarbeidet. Side 6 av 44

7 4 PLANPROSESSEN Oppstartmøte med kommunen Oppstartmøte ble holdt 24. februar Annonsering og varsling om oppstart Kunngjøring om oppstart av planarbeidet ble annonsert i Bergens Tidende og Vestnytt februar 2010, med frist for merknader 31. mars I tillegg har grunneiere og naboer og berørte offentlige instanser blitt varslet. Det har kommet inn i alt 11 merknader, inkludert samlemerknader fra naboer i boligeltet i sør. Slik det er vurdert tilsier ingen av merknadene at planen ikke kan eller bør fremmes slik den nå er utformet. Merknadene er refererte og kommentert i kap. 10. Annonse, varslingsbrev og innkomne merknader er lagt ved som vedlegg til planbeskrivelsen. For så vidt gjelder spørsmålet om konsekvensutredningsplikt mv viser vi til pkt 8.1, under kap. 8 om konsekvenser av planforslaget. 5 GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER REGULERINGSPLANER Det foreligger en reguleringsplan for mindre deler av området, reguleringsplan R Ågotnes Tranevågen, vedtatt av Fjell kommunestyre 6. september OVERORDNEDE PLANER OG FØRINGER Nasjonal transportplan CCB er omtalt under pkt Tiltak for å forsterke sjøtransportens stilling i markedet, der en bl.a. peker på viktigheten av gode private havneløsninger integrert i et helhetlig havnetilbud sammen med det offentlige, bl.a. med eksempel fra CCB. Fylkesplan for Hordaland Den styrking av CCB som reguleringsplanen legger opp til, er i samsvar med de næringsmålene og den næringsvisjonen som fylkesplanen setter. Fylkesdelplan for ny godshavn i Bergensområdet- pågående planarbeid Det pågår arbeid med fylkesdelplan for ny godshavn i Bergensområdet. I følge vedtak om planprogram skal følgende lokaliseringsalternativ utredes videre: - Kombinasjonsalternativ med utgangspunkt i dagens havn, med auka bruk av Mongstad og CCB - Flesland Begge alternativa skal vurderes opp mot 0-alternativet, dagens havn på Dokken. Fylkesdelplan Energi Planen ble vedtatt av fylkestinget 13. mars Planen angir følgende mål for den regionale energipolitikken 1. Hordaland skal ha ei robust og stabil energiforsyning. 2. Energiveksten i fylket skal reduserast vesentleg meir enn om den vert overlete til seg sjølv. 3. Ny produksjon og bruk av energi i Hordaland må ta omsyn til miljø og arealkonfliktar. 4. Hordaland ønskjer betra rammetilhøve for enøk og berekraftig energiproduksjon. 5. Energieffektiviteten i kraftkrevjande industri og prosessindustri i fylket skal betrast. 6. Tilgangen på energiressursar skal danne grunnlag for utvikling av kompetanse, forsking og teknologi i Hordaland. 7. Tilgangen på energiressursar skal gje verdiskaping i fylket og danne grunnlag for næring. Side 7 av 44

8 Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel peikar ut Straume som eit regionalt og kommunalt senter, og Ågotnes som sentrum nr 2 og lokalt senter for nordre del av Sotra. Planforslaget er i kommuneplanen vist som flerfunksjonelle områder. Utviklinga av CCB er et viktig satsingsområde i planen. Energi, miljø- og klimaplan for Fjell kommune Kommunedelplanen for energi, miljø- og klima er vedtatt i kommunestyret 28. mai Kommunedelplan Ågotnes Planområdet inngår i Kommunedelplan Ågotnes, vedtatt i Kommunedelplanen er under revisjon. Planprogram for rullering av Kommunedelplan Ågotnes ble behandlet i kommunestyret og planarbeidet er ikke avsluttet. Kommunedelplanen skal få til en god, samordnet areal- og transportplanlegging for Ågotnes. Sentrale tema er arealbruk og vegsystem. I rådmannen sitt framlegg til planprogram heter det bl.a. at parallelt med status som lokalt sentrum er Ågotnes eit regionalt eller nasjonalt sentrum for offshoreindustri gjennom CCB basen, Ågotnes næringspark og andre delar av industriområdet i Tranedalen. Det å tene næringsklynga rundt CCB-basen er eitt av statlege styresmakter sine hovudargument for eit nytt og moderne samband i regionen. Kombinasjonen av å vere lokalt og regionalt/nasjonalt senter skapar utfordringar for planlegginga av Ågotnes. Eitt av hovudmåla for ein ny kommunedelplan for Ågotnes bør difor vere ei klarare deling mellom industriområdet og resten av Ågotnes. Planprogrammet for kommunedelplanen viser forslag til plangrenser. Mot øst møter området sjøen. Det er sagt i planprogrammet at tilgjengelighet til sjøen for allmennheten og framtidig kaifront for CCB-basen vil være naturlige tema å ta opp. Planprogrammet legger opp til en mindre justering av avgrensningen av industriområdet i sørøst. Fig. Kommunedelplan for Ågotnes Både når det gjelder arealbruk og forholdet til transportsystemet, legger vi til grunn at forslaget til reguleringsplan er i samsvar med de føringene som kommunen vil legge gjennom det overordnede kommunedelplanarbeidet som er i gang nå. Side 8 av 44

9 6 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) Coast Center Base ligger i Fjell kommune ca. 26 km fra Bergen sentrum. Fig. Skråfoto av Ågotnes med CCB øverst, foto fra Fjell kommune, Planrapport Kommuneplanen sin arealdel FAKTISK BRUK Basen omfatter totalt 600 mål, med totalt 800 løpemeter kaier. Noen av kaiene har svært gode dybdeforhold (50 m) og ingen vektbegrensning. Basen omfatter ca m² verksteds- og lagerbygg og m² kontorbygg. CCB er hovedbase for forsyningsaktivitetene til petroleumsfeltene i Tampen-området i Nordsjøen. Disse er Statfjord, Gullfaks, Veslefrikk, Troll, Huldra og Kvitebjørn. CCB tilbyr Service- og forsyningstjenester til petroleumsvirksomheten til havs Nordsjøbassengets største subseamiljø med egen undervanns testbrønn Havneterminaltjenester til tradisjonell linjefart Vedlikeholdstjenester - IRM - til skip og rigger Side 9 av 44

10 Det er p.t. ca. 60 store og små leietakere innenfor planområdet, med et mangfold av ulike offshorerelaterte aktiviteter, se oversikt fra juni 2011: AGR EmiTeam A/S Aibel AS Aker Solutions (Offshore)AS Aker Solutions (Subsea) AS Albatross AS B Holme Transportforretning AS Bergen Agent AS Baker AS Bjørge NCT AS Bravida AS Bring Logistics AS Cabot Specialty Fluids North Sea Chemco AS Dolphin AS ESS Offshore AS Expro Group Norway Ferguson Norge AS FMC Kongsberg Subsea AS Franzefoss Gjenvinning Gasnor AS Panalpina Grieg AS Halliburton AS HMS Gruppen Holmedals Kantineservice AS ICL-IP EUROPE B.V. I.O.S. Tubular Management AS IOS Offshore AS JDR Cables Systems AS Kuehne + Nagel Kystverkets Beredskapsavdeling Manpower/Techpower MI Swaco Norge AS NCE Subsea Bring Logistics AS Norcem AS Posten Norge BA Prosafe Offshore QuipBrokers International AS Safe service LTD Sar AS Schlumberger Norge AS Sotra Brannvern Statoil ASA Statoil Norge AS Swire Oilfield Services AS Teknologisk Institutt AS Telenor Eiendom Holding AS Telenor Mobil AS Toma AS Transocean Offshore LTD Trond Lossius Tuboscope Norge AS Viking Moorings Norge AS Water Weights Scandinavia AS Yes Profil AS Fig. Coast Center Base (samt Ågotnes næringspark), oversiktskart juni 2011 Side 10 av 44

11 6.2 LANDSKAP, NATUR OG FRILUFTSLIV Fig. Fra planprogrammet til Kommunedelplan Ågotnes Befaring gjort 13. april 2010 ved Kjell Ove Hjelmeland og Anders Stokka Valen. Kvernavatn befart 9. september 1996 av Fjell kommune ved Alv Terje Fotland. Landskap Ut fra at baseområdet grenser mot nærings- og industriområder i nord og vest, er det landskapet sør for planområdet som berøres. Dette er et typisk kystlandskap med lynghei. Kvednatunet ligger på toppen av åsen mot vest og boligområdet i Vassvikvegen ligger i sørøst. Kvernavatn har et naturpreg i dag, men har en presset form i nord, der avstanden mellom vatn og basearealet synes for liten, her mangler en landskapsmessig buffer. Det er ikke tilrettelagt for ferdsel ved vannet i dag. Det er mulig å se spor etter noe bruk til bading mm. i nordøst. Natur Nye områder med naturpreg som berøres av ny plan er nordsiden av Kvernavatnet og området for ny industri/næring nord for Kvednatunet: - Området mot Kvednatunet Naturtype/observasjoner: Området kan karakteriseres som kystlynghei dominert av røsslyng og brake og med fjell i dagen og enkeltstående busker/trær, mest bjørk og rogn. Dette er en vanlig naturtype i Fjell. Antatt verdi: Lokaliten er liten og har etter vår vurdering midlere eller liten verdi for biologisk mangfold. - Kvernavatn Naturtype/observasjoner: Kvernavatn er en mellomstort vatn i Fjell kommune uten spesielle verdier. Vannet har tilførsel fra sør og utløp i nordøst mot sjøen. Breddene på vatnet virker uberørt/lite berørt bortsett fra fylling fra CCB i nord. Flora: Trivielle våtmarksarter som botngras, flaskestarr, mannasøtgras, mjuksivaks, rusttjønnaks, stivt brasmegras er registrert i Kvernavatnet. Befart i 1996 i forbindelse med Fjell kommune sin kartlegging Side 11 av 44

12 av våtmarksverdier (upublisert). I artsdatabanken.no er det vist til at buntsivaks som er en nær truet rødlisteart er registrert i Kvernavatnet, men vurderes av planlegger som feilført fordi registreringen ellers viser til Kvernavatnet på Vindenes. Fauna: Ørret er registrert i artsdatabanken. Ikke truet art. Fugl: I artsdatabanken.no foreligger nyere registreringer for fugl ved to nærliggende lokaliteter; CCB og Ågotnes kai. Registreringene er gjort i perioden Registreringen viser i all hovedsak trivielle arter, men også rødlisteartene fiskemåke, hettemåke, makrellterne, alke og stær er registrert. Friluftsliv Områdetype/observasjoner: Området er i dag ikke tilrettelagt for friluftsliv og det er ikke kjent at området benyttes til dette. En mindre bukt ved Kvernavatnet utenfor planområdet i øst er slik vi forstår det brukt til bading med tilkomst fra boligområdet like ved. Området er åpent og dominert av lynghei. Antatt verdi: Området har i dag liten friluftsverdi. Side 12 av 44

13 6.3 VEG OG TRAFIKK Fjell kommunestyre har i møte godkjent Kommunedelplan Sotrasambandet, delprosjekt 3, rv 561 Kolltveit Ågotnes. Fig. Plankart Sotrasambandet, delprosjekt 3, rv 561 Kolltveit Ågotnes. Biltrafikk til og fra bedriftene på basen består av ansatte som kjører til og fra arbeid og besøkende, samt ordinær bussrute (4 ganger på dagtid). I tillegg er det vareleveranser til de ulike bedriftene. Ovennevnte aktiviteter skjer normalt i tidsrommet mellom 07:00 og 17:00. Fartsgrensen inne på baseområdet er 30 km/t. Parkering er i tilknytning til bygg på oppmerkede plasser. Side 13 av 44

14 Det antas at 700 personer reiser til og fra basen per dag. Dette gir en ÅDT for lette kjøretøy på 1400 biler som passerer inngangen til området. Bilene fordeler seg deretter på de forskjellige parkeringsplassene på området. Det er ca 200 vareleveringer med lastebil til området i løpet av et døgn. ÅDT for tunge kjøretøy blir da 400 som passerer inngangen til området. 6.4 KULTURMINNER Arkeologi Ansvaret for automatisk fredete kulturminner i plansaker er plassert hos fylkeskommunene. I Hordaland fylkeskommune er det Seksjon for kulturminnevern og museum ved Kultur- og idrettsavdelinga som utfører det kulturminnefaglige arbeidet Der er ingen kjente automatisk fredte kulturminner i området men ved oppstart av planarbeidet meldte Fylkeskommenen tilbake at FK ønsket en befaring for å vurdere om tiltaket kom i strid med hittil ikke registerte kulturminne. Befaringen ble fulgt opp av en registering utført av FK og bekostet av tiltakshaver. Det ble ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner. Rapporten viste imidertid til ett nyere tids kulturminne i tillegg til det SEFRAK registerte naustet, et steingjerde i den sørøstlige delen av planområdet. Nyere tids kulturminner er redegjort for under. For en fullstendig gjennomgang av de kulturhistoriske registreringene viser vi til vedlagt rapport; Ågotnes gnr. 27 bnr. 11, 150, Fjell kommune, Kulturhistoriske registreringar, Reguleringsplan Coast center base, Ågotnes, Rapport 36, 2010, utført av Hordaland fylkeskommune. Marin arkeologi I brev av 9. april 2010 skriver fylkeskommunen at de i møte med Bergen sjøfartsmuseum har fått vurdert saken i forhold til kulturminner i sjø. Museet kjenner ikke til marine kulturminner i tiltaksområdet og har derfor ingen innvendinger mot planen. Nyere tids kulturminne Næringsetableringen i området startet i 1973 og byggene innenfor området avsatt til næring er fra perioden 1973 til i dag. Det er ikke registert kulturminneverdier knyttet til disse næringsbyggene, men arkitektoniske kvaliteter kan forekomme. Giertsennaustet ( Gjersingnaustet /Giertsennauste ne) Dette er det eneste objektet som er registrert i SEFRAK innenfor planområdet; et nøst/bøteri, med id , bygget i Naustet er i dag eid av Coast Center Base KS og i disponeres av Fjell kystlag og Ågotnes båtlag. Naustet - to sammenbygde naust - ble bygd av det bergenske firmaet Giertsen & co som drev stort med bl.a. landnotfiske og oppkjøp og eksport av sild og laks. Det var i bruk til ut på 60-tallet, med bl.a. et nytt notheng som Giertsen & Co bygde i Under det rike storsildfisket på 1950-tallet og begynnelsen av 1960-tallet, var det stor aktivitet her. Det viktigste arbeidet som ble utført her var bøting av nøter og vedlikehold av utstyr. Etter at kraftblokk ble tatt i bruk og nøter og annet utstyr av kunstmateriale overtok, ble behovet for Giertsennaustet mindre. Naustet er i dag i bruk og er i god stand. Det framstår som i stor grad med preg fra den tiden det var i opprinnelig bruk. Bruken av Giertsennaustet og naustmiljøet for øvrig er beskrevet i et eget punkt under. Side 14 av 44

15 Fig. Giertsennaustet på Ågotnes For en utfyllende redegjørelse for Giertsennaustet fra det ble bygd i 1903 og frem til i dag, viser vi til Jakob E. Ågotnes sin artikkel Giertsennaustet på Ågotnes - kystkultuthistorie frå Fjell, inntatt i Havstril 2001, Kulturhistorisk årbok for Sund, Fjell og Øygarden. Vi legger til at Jakob E. Ågotnes omtaler dette som Giertsennaustet og ikke -naustene, og det er den formen vi har brukt her. Fjell Kystlag har i tillegg oppført et gammelt naust fra Sekkingstad ved siden av Giertsennaustet. Dette er gjort på dugnad av medlemmer i kystlaget. Kystlaget har mottatt økonomisk støtte fra Fjell kommune til prosjektet. Prosjektet ble ferdigstilt i En steingard i sørenden av planområdet I sørøstlige delen av planområdet, mot bebyggelsen, ligger det en steingard. Steingarden går fra Kvernavatnet til sjøen, sør for base-gjerdet og har varierende kvalitet/grad av vedlikehold. Steingarden er også i fylkeskommunens registreringer, jf rapport refert over; Det er kjent ein nyare tids steingard i tilknyting til planområdet. Denne ligg i eigedomsgrensa mellom planområdet og eigedommane sør for dette. Steingarden er merka av på ØK-kart, og verkar vera i god stand. Det veks mykje tre kring steingarden, og gjerdet til CCB-basen er sett opp tett inntil. Side 15 av 44

16 Fig. Steingarden i varierende stand 6.5 NAUSTMILJØET VED GIERTSENNAUSTET Etter at basen ble anlagt har Giertsennaustet og naustmiljøet fått en ny, aktiv bruk, ved at eier CCB har åpnet opp for bruk av naustet og småbåthavnen. Det er nå Fjell kystlag og Ågotnes båtlag som sammen med CCB disponerer naustet og nytter det til sine aktiviteter. Giertsennaustet har en viktig funksjon i arbeidet for sikring og vern av kystkulturen og planforslaget viderefører denne funksjonen. I dag er Giertsennaustet i god stand. I første etasje står flotte trebåter og i nordre delen er det "mekanisk" avdeling for reparasjon av båtmotorer. I andre etasjen er det bl.a. et klubblokale. En egen avtale mellom CCB og Fjell kystlag og Ågotnes båtlag samt vedtektene til Ågotnes båtlag regulerer bruk av Giertsennaustet og arealdisponeringen av omkringliggende område. Avtalen gjelder området som eies av CCB utenfor inngjerdet baseområde, på del av gnr 27, bnr 150. CCB har siden de overtok området stilt Giertsennaustet og Mathopen båthavn for fritidsbåter til disposisjon for kystlaget og båtlaget. Hensikten med å stille Mathopen havn til disposisjon for båtlaget er å samle båtinteresserte fastboende og hytteeiere med tilknytning til gnr 27, Ågotnes, samt ansatte i CCB. Formålet til båtlaget og vilkårene for medlemskap er nedfelt i vedtektene. Formålet er bl.a. å skape og opprettholde et godt båtmiljø og å ta vare på det gamle havnemiljøet på Ågotnes. Den normale tilkomsten til området går på sti sørfra. Dette gjelder også for medlemmer som kommer med bil. I tillegg har CCB åpnet opp for at innkjøring fra baseområdet kan skje unntaksvis, eksempelvis dersom rullestolbrukere skal ha tilgang eller ved transport av tyngre maskindeler mv. I tillegg kan båtlagets og kystlagets styre kjøre inn på baseområdet for å føre tilsyn med båhavnen og naustet. Videre får dugnadsgjengen i kystlaget kjøre inn i forbindelse med dugnadskvelder. CCB sin praksis når det gjelder atkomst over baseområdet er regulert i et eget dokument fra CCB. Denne praksisen kan endres dersom CCB skulle vurdere at det er nødvendig. Side 16 av 44

17 7 OM PLANFORSLAGET 7.1 GENERELT Plantype Dette er en detaljplan etter pbl Framdriften for gjennomføring av tiltak etter planen er ikke bestemt. Ut fra at området vil være i endring og utvikling i lang tid framover, ber vi om at kommunestyret allerede ved vedtagelsen av planen forlenger fristen for gjennomføring av planen i samsvar med pbl 12-4, 3. ledd. Ut fra forarbeidene til pbl legger vi til grunn at det er adgang til å forlenge fristen på denne måten. Også etter at de første 5 (7) årene er gått etter kommunestyret har vedtatt planen, vil det være nødvendig at kommunen - etter søknad - forlenger fristen for gjennomføring av planen. Ut fra omfanget og karakteren av planen som en tilrettelegger for kontinuerlig utvikling og drift av dette industriområdet, må slik forlengelse være en synlig og klar forventning fra forslagsstillerens side. Den plantekniske utfordringen knyttet til bruken av detaljplaner ved arealplanlegging av virksomheter med varige og stadige endringsbehov, slik som CCB og ÅNP, er og noe kommunen må ivareta ved rulleringen av kommunedelplanen for Ågotnes. Planavgrensingen Planavgrensingen tar utgangspunkt i avgrensingen av næringsareal i Kommunedelplan Ågotnes. Mot vest er planen avgrenset av Bleivassvegen. Mot nord mot Ågotnes Næringspark. Mot øst/mot sjøen er grensen satt innenfor grensen i gjeldende kommunedelplan. Samla areal for planområdet er ca 887 daa, inkludert sjøarealene. Reguleringsplanen inneho lder følgende reguleringsformål, bestemmelsesområde r: hensynssoner og 1.1 Reguleringsføremål Bygg og anlegg - Byggeområde for næring (pbl 12-5 nr. 1) - Privat Industri/Lager (kode 1826) Samferdsleanlegg og teknisk infrastruktur (pbl 12-5 nr. 2) - Offentlig og privat Kjøreveg (kode 2011) - Offentlig fortau (kode 2012) - Privat Annan veggrunn - Teknisk anlegg (kode 2018) - Privat Annan veggrunn - Grøntareal (kode 2019) - Privat Hamn (kode 2040) Grønnstruktur (pbl 12-5 nr. 3) - Offentlig Turdrag (kode 3030) - Offentlig Turveg (kode 3031) - Privat Vegetasjonsskjerm (kode 3060) Bruk og vern av sjø med tilhøyrande strandsone (pbl 12-5 nr. 6) - Privat Småbåtanlegg med tilhøyrande strandsone (kode 6740) - Offentlig Hamneområde i sjø (kode 6220) - Offentlig Naturområde i vassdrag (kode 6660) 1.2 Omsynssoner (pbl 12-6) - Sikringssone - Frisiktsone ved vei (kode 140) - Andre sikringssoner Område for borerigg mv (kode 190) - Omsynssone bevaring av kulturmiljø (kode 570) 1.3 Bestemmelsesområde (pbl 12-7) Bestemmelsesområde - Kommunedelplan for fastlandsambandet Side 17 av 44

18 Fig. Plankartet Side 18 av 44

19 Arealoversikt (hovedareal) Formål Navn på plankart BYA Størrelse (daa) Hele planområdet Industri/Lager I/L 1 50 % 9.9 Industri/Lager I/L 2 50 % 11.8 Industri/Lager I/L 3 50 % 6.1 Industri/Lager I/L 4 50 % 6.5 Industri/Lager I/L 5 67 % 11 Industri/Lager I/L 6 67 % 30.1 Industri/Lager I/L 7 67 % 21.9 Industri/Lager I/L 8 90 % 5.2 Industri/Lager I/L 9 67 % 29 Industri/Lager I/L % 22.4 Industri/Lager I/L % 12.8 Industri/Lager I/L % 10.8 Industri/Lager I/L % 11.5 Industri/Lager I/L % 34.1 Industri/Lager I/L % 93.9 Industri/Lager I/L % 29.5 Industri/Lager I/L % Industri/Lager I/L % 12 Industri/Lager I/L % 23.7 Offentlig Kjøreveg Offentleg_KV1 2,3 Privat Kjøreveg Privat_KV1-3 21,1 Fortau FT Annen veggrunn - tekniske anlegg AVT1-4 6,1 Annen veggrunn grøntareal AVG 1.1 Havn H 44,5 Turveg TV 1 Turdrag TD 10,1 Vegetasjonsskjerm VS Havneområde i sjø HA 290 Naturområde i sjø N 8.3 Småbåtanlegg i sjø med tilhørende strandsone SAL 9.3 Frisikt 0.2 Tilkoms t - Vegsystemet inne på industriområdet Planforslaget regulerer offentlig veg inn i området og hovedvegsystemet inne på baseområdet. Vegsystemet ellers er ikke regulert av planforslaget. En mer omfattende regulering av internvegsystemet vil ikke gi en slik fleksibilitet som det planen forutsetter, og det er ikke offentlige hensyn som tilsier at plasseringen av vegtraséene bør styres av reguleringsplanen. Ut fra at atkomsten til området er fastsatt og ut fra fra de krav planen fastsetter for byggesakshandsaming av bl.a. veganlegg, vil byggesaksbehandling av evt. vegomlegginger gi en tilstrekkelig styring av plassering og utforming av internvegene inne på området. Særskilt om vegtilkomsten til I/L 13 Ny veg til I/L 13 ligger eksponert til mot Kvernavatnet, og det er derfor det påkrevd å redegjøre særskilt for denne løsningen. Begrunnelsen for plasseringen av tilkomstvegen til I/L 13 er hensynet til transport av last og utstyr som, ikke kan transporteres på offentlig vei. Adkomst via tredjemanns eiendom er heller ikke mulig pga. eksisterende logistikkutfordringer. Det er inngått en opsjonsavtale med Aker Solutions Side 19 av 44

20 (Subsea) om oppføring av to stk lagerbygg på I/L 13 (Jensentomten). Aker Solutions (Subsea) har forpliktet seg til å leie de nye lagerbyggene i 10 år. Aker Solutions (Subsea) er avhengig av kjøreveg for transport av større undervannsinstallasjoner tilog fra kai. Dette er en transport som setter spesielle krav til plass og sikkerhet og det vil ikke være et alternativ å nytte annen transportrute, for eksempel via offentlig kjøreveg. En slik løsning som er foreslått her innebærer at en kan ha en fleksibilitet mht å finne trafikksikre løsninger som f.eks. envegskjøring mv. Siden I/L 13 skal inngå i baseområdet og ha de nødvendige funksjonskravene som er påkrevd, inkludert tjenlig atkomst, legger CCB og Aker Solutions (Subsea) til grunn at dette vil være den eneste praktiske løsningen for dette delområdet. Det er ikke planlagt noen ytterligere utfyllinger i Kvernavatnet. Når det gjelder fjernvirkning viser vi til at det er regulert inn Annen veggrunn - grøntareal på nedsiden av vegen, som skal beplantes etter at vegen er opparbeidet. Sammen med grønnstrukturen som skal opparbeides langs vannet vil dette dempe fjernvirkning av vegen i forhold til vannet. Fig Illustrasjon/forenklet skisse for ny situasjon for veg og turdrag i sør mot Kvernavatnet. Utfylling i sjø CCB legger til grunn at planen skal styre arealbruken for baseområdet i lang tid fremover. Ekspansjonsmuligheten for basen er primært å fylle ut i sjøen. Muligheten for slik nytt areal vil kunne være bestemmende for CCBs fremtidige utviklingsmuligheter. Ut fra dette er det satt av mulighet for utfylling av større arealer i sjø, for å sikre utvidelsesmulighet for basen. Planen muliggjør utfylling av ca 50 daa nytt næringsareal i sjø. Det er lagt inn et 20 meter bredt parallelt belte med havneformål fra kaifront. Her er det tillatt med havnerelaterte konstruksjoner. Dette er den samme strukturen som kommunen har valgt i reguleringsplan for Ågotnes Næringspark, gnr 26/244. Vi legger til grunn at en slik utfylling er i samsvar med overordnede plangrunnlaget, KDP Ågotnes og KPA. Vi legger ellers til at utfylling i sjø vil være positivt for tilrettelegging av areal på land, for å spare bortkjøring av masse og sikre en god massebalanse. Side 20 av 44

REGULERINGSPLAN FOR COAST CENTER BASE (CCB) GNR. 27/150 M.FL. - ÅGOTNES

REGULERINGSPLAN FOR COAST CENTER BASE (CCB) GNR. 27/150 M.FL. - ÅGOTNES REGULERINGSPLAN FOR COAST CENTER BASE (CCB) GNR. 27/150 M.FL. - ÅGOTNES Coast Center Base AS Po Box 55 - N-5347 Kystbasen Ågotnes Tlf : 56 32 30 00 Fax : 56 33 51 91 E-post: ccb@coastcenterbase.no www.coastcenterbase.com

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2010/501-15574/2011 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 08.07.2011 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2010/501-15574/2011 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 08.07.2011 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2010/501-15574/2011 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 08.07.2011 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 11/16 Delegert utval - Ordførar sommarfullmakt Framlegg til reguleringsplan

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5): Reguleringsbestemmelser for Gismerøya 16.05.14 1 Generelle bestemmelser Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST

REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST Kvitsøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST DETALJREGULERING FOR VEG I DAGEN, PLAN 11442012002 (R601, R602 OG R603) KVITSØY KOMMUNE Vedtatt i Kvitsøy kommunestyre

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR VINGÅRD GNR. 48 BNR. 66 MFL. Eigersund kommune PLANID Datert: 29.04.13 Sist revidert: etter vedtak i PTU den 14.05.2013 sak 110/13 Kommunestyrets vedtak: dato/saksnr. REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TRØNGSLA N9, GNR. 102. BNR.161,TRØNGSLA NORD REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR TRØNGSLA N9, GNR. 102. BNR.161,TRØNGSLA NORD REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR TRØNGSLA N9, GNR. 102. BNR.161,TRØNGSLA NORD REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE Plankart datert 22.12.11, sist revidert 26.6.2012 Plan ID 1004201303 GENERELT 1 Det planlagte

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg Re g u l e r i n g s p l a n Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg HP01 km 0,084-0,323 Gol kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0-320 Fartsgrense: 50 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 2300 Kartdatum: Euref89

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Reguleringsbestemmelser E134 Damåsen-Saggrenda, parsell Øvre Eiker kommune 15.01.2012 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven 12-3.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E REGULERINGSBESTEMMELSER Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E Dokumenter: Datert: Sist revidert: Plankart 21.2.2011 I hht k.styrevedtak 20.6.11 Bestemmelser 21.2.2011 I hht k.styrevedtak

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 )

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 ) Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Åsane, Gnr. 202, bnr 6 m.fl. Åsane nærings- og motorsportområde Hovedformål: Næring og idrett (pbl 12.5 nr. 1) Saksnr 200609491 Datert/revidert:

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SØR-TJYVSØYA PLANBESKRIVELSE. Planområde. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 05.07.2011

REGULERINGSPLAN FOR SØR-TJYVSØYA PLANBESKRIVELSE. Planområde. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 05.07.2011 REGULERINGSPLAN FOR SØR-TJYVSØYA PLANBESKRIVELSE 2011 Planområde Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 05.07.2011 Navn på plan/tiltak: Detaljreguleringsplan for Sør-Tjyvsøya Kommune: Røst

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm VERRAN KOMMUNE Planidentitet: 2014003 Arkivsak: 2013/1029 Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm Planforslaget er datert: : 11.12.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED GRESSHOLMAN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED GRESSHOLMAN HARSTAD KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED Beskrivelse, innkomne merknader og reguleringsbestemmelser 08.05.2014 hålogaland plankontor as Side 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1. Oppdragsgiver...

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer: 023611023 Saksnummer: Dato sist revidert: 22.06.2015 1 AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Dato: 10.6.2014 Vedlegg... DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Planbeskrivelse Varsel Planoppstart Navn på plan/tiltak: Reguleringsendring for del av Sjøsidenkvartalet Kommune: Vefsn kommune Stedsnavn:

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FØLLINGSTUA CAMPING OG KOLONIHAGE

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FØLLINGSTUA CAMPING OG KOLONIHAGE Dato: 7.10.2015 Saksnr/løpenr: 2014/7706-32194/2015 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FØLLINGSTUA CAMPING OG KOLONIHAGE REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 23.9.2015 Forslagsstiller: Føllingstua

Detaljer

Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser

Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Forslag 19.03.1999 Rev. 30.03.2000 Rev. 03.05.2000 Rev. 03.07.2000 INNHOLDSFORTEGNELSE A. INNLEDNING a. Bakgrunn

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND 25.04.2012 AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS LØMSLANDS VEI 23 4614 KRISTIANSAND TLF : 38 14 01 50 post@ah-ark.no

Detaljer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d og retningslinjer Revisjonsdato: 02.05.11 Forslag ved Offentlig ettersyn Sluttbehandling x Innholdsfortegnelse 1 PLANENS INTENSJON 3 2. REGULERINGSFORMÅL 3 3.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 Stadssalg Eiendom AS siv. Ark. Sara Ezeta INNHOLD 1. Oppdragsgiver. 1.2 Bakgrunn 1.2.1 Eiendom og eierforhold 1.2.2 Planlegger-opplysninger om kompetanse/godkjenning

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

1.2 Området er etter Plan- og bygningslova 12-5 og 12-6 regulert til følgende formål og hensynssoner:

1.2 Området er etter Plan- og bygningslova 12-5 og 12-6 regulert til følgende formål og hensynssoner: 1 Generelt 1.1 I henhold til Plan- og bygningslovens 12-7 gjelder disse bestemmelsene for det regulerte området som er avgrenset med reguleringsgrenser på plankartet, datert 10.08.2011 og sist revidert

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Storsand Utvikling AS. Reguleringsplan for Slottet Storsand. Arbeidsopplegg

Storsand Utvikling AS. Reguleringsplan for Slottet Storsand. Arbeidsopplegg Reguleringsplan for Slottet Storsand Arbeidsopplegg 26.06.2014 Arbeidsopplegg reguleringsplan for Slottet Storsand INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 1 2 Beskrivelse av oppdraget... 1 2.1 Valg av plantype...

Detaljer

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812)

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812) DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 1820.20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.2014 JMA Revisjon: Rev. ihht. planutvalgets vedtak i sak 13/14 JMA Rev. ihht.

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato reguleringsplan: 10.2.2011 Sist revidert: 23.3.11 Dato reguleringsbestemmelser: Sist

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 17/11-2010 Sist revidert: 20/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: 19/06-2011 Definisjoner: - PBL Plan og bygningsloven - BYA

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Reguleringsbestemmelser og plankart vedtatt av Engerdal kommunestyre: Saknr. 14/?? den??.??.2014

Reguleringsbestemmelser og plankart vedtatt av Engerdal kommunestyre: Saknr. 14/?? den??.??.2014 ENGERDAL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage (detaljregulering, jfr. pbl 12-3) PlanID: 2014 0200 Reguleringsbestemmelser og plankart vedtatt av Engerdal kommunestyre:

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 12.08.2015.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 12.08.2015. OMREGULERING AV TANGVALL - LANGBAKKE PLANID 274, REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 01.10.2015 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : PLANENS HENSIKT Hensikten

Detaljer

Reguleringsplan for Åmøyhamn PlanID: 2008008 Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser. Utarbeidet av: Dato: 19.

Reguleringsplan for Åmøyhamn PlanID: 2008008 Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser. Utarbeidet av: Dato: 19. Reguleringsplan for Åmøyhamn PlanID: 2008008 Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE Reguleringsbestemmelser Utarbeidet av: Dato: 19. mars 2015 Reguleringsbestemmelser Åmøyhamn, 8170 Engavågen Side 1 av 5 19.

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6)

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6) REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING INDRE TRYSNES, SØGNE KOMMUNE Dato: 20.4.2015 1. AREALFORMÅL Det regulerte området er på plankartet vist med avgrensningslinje og området er regulert til: Bebyggelse

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer

AKSLAKLEIVA BOLIGFELT

AKSLAKLEIVA BOLIGFELT Midsund kommune Planident: Utarbeidet dato: 15.01.2015 Revidert dato: 23.03.2015 31.03.2015 Vedtatt i kommunestyret: DETALJREGULERING OVER TEIG AV EIENDOMMEN TEIG AV GNR 55 BNR 7, DEL AV 55/72, DEL AV

Detaljer

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave: 1 Plannummer: 0417 312 Dato: 18.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave/dato: 1/ 18.5.2016 Filnavn:

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 08.06.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 4-047 DETALJPLAN FOR HEGRENESET Dato: 13.03.14 Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på

Detaljer

Kristiansand, 08.05. 2009

Kristiansand, 08.05. 2009 Kristiansand, 08.05. 2009 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse.... 1 1. Innledning... 2 2. Planbeskrivelse... 2 2.1 Dagens situasjon... 2 2.2 Planstatus... 2 2.3 Planforslag og alternativer... 2 2.3.1

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ TODDEMONEN - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L12 2011/617 Anne Brit Fossdal

DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ TODDEMONEN - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L12 2011/617 Anne Brit Fossdal Åseral kommune DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ TODDEMONEN - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L12 2011/617 Anne Brit Fossdal UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: Teknisk utval

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl.

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 12/1218 Planforslag er datert: 12.11.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

Reguleringsplan 2007132

Reguleringsplan 2007132 Reguleringsplan 2007132 Godkjent 23.10.2012 Plan Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 1 Den: Ordføreren i Sandnes Reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for industriområde,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR VINGÅRD GNR. 48 BNR. 66 MFL. Eigersund kommune PLANID 19810003-02 Datert: 29.04.13 sist revidert 21.11.13 Sist revidert: etter kommunestyrets vedtak sak 094/13 Kommunestyrets

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE PLANID: 201212 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5 BYGNINGAR OG ANLEGG

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES Dato:..14.11.11 Dato for siste revisjon:...29.08.12 Dato for kommunestyrets

Detaljer

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Balsfjord kommune, 9050 Storsteinnes I BESKRIVELSE AV PLANEN Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanen skal tilrettelegge for 30 boliger i eksisterende

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR.140/BNR.44 OG 45, GNR.141/BNR.179 OG 185, SAMT DELER AV GNR.141/BNR.1 JEVNAKER KIRKEGÅRD

DETALJREGULERING FOR GNR.140/BNR.44 OG 45, GNR.141/BNR.179 OG 185, SAMT DELER AV GNR.141/BNR.1 JEVNAKER KIRKEGÅRD JEVNAKER KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR.140/BNR.44 OG 45, GNR.141/BNR.179 OG 185, SAMT DELER AV GNR.141/BNR.1 JEVNAKER KIRKEGÅRD REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 02.04.2012 Sist revidert dd.mm.åååå Plan

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVÅG FERIE, BJØRNEVÅG gnr. 227 bnr.3,4 og del av 1 PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVÅG FERIE, BJØRNEVÅG gnr. 227 bnr.3,4 og del av 1 PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVÅG FERIE, BJØRNEVÅG gnr. 227 bnr.3,4 og del av 1 PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE Plankart datert 06.02.2014 Plan ID 201407 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer