Timelærer ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo Religionslærer ved Bredtvet videregående skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Timelærer ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. 01.12 1994 31.07.95 Religionslærer ved Bredtvet videregående skole"

Transkript

1 Curriculum Vitae for Ida Marie Høeg Personalia Født: Sivil status: Gift, tre barn Adresse: Olasrudveien 44, 1284 Oslo Telefon: E-post: Utdanning Philosophiae doctor, Universitet i Bergen, Institutt for religion, historie, russisk Des des Doktorgradsprogrammet ved Universitet i Bergen Høsten 1994 Cand.philol. hovedfag i kristendomskunnskap ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo Skoleåret The Hebrew University of Jerusalem: Utvekslingsstudent fra Norges Forskningsråd, Kulturavtaleprogrammet. Sommeren 1991 The Hebrew University of Jerusalem: Sommerkurs, Utvekslingsstudent fra Norges Forskningsråd, Kulturavtaleprogrammet. Våren 1990 Cand.Mag., Universitet i Trondheim (AVH) med kristendomskunnskap mellomfag, 10 vekttall pedagogikk, 20 vekttall sosiologi grunnfag og 4 vekttall sosiologi mellomfag (teori og metode) og 10 vekttall Afrikakunnskap. Høsten 1985 Exsamen Philosophicum, Universitet i Oslo Arbeid Forsker II ved KIFO, Stiftelsen kirkeforskning Forsker III ved KIFO, Stiftelsen kirkeforskning Stipendiat ved Det praktisk-teologiske seminar Forskningsassistent ved KIFO Våren 1995 Timelærer Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo Religionslærer ved Bredtvet videregående skole Våren 1992 Timelærer ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo Verv 2009 Ansattes representant i KIFOs styre Vararepresentant for de ansatte i KIFOs styre Medlem i representantskapet i Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon (KA) Tillitsvalgt i Forskerforbundet på KIFO Deltakelse i forskernettverk og arbeidsgrupper 2007 Medlem av styringsgruppa for Nordic Network of Thanatology 2007 Medlem av nettverket International Research on Confirmation Work November 2010 februar 2011 Medlem av Arbeidsgruppe for kirkestatistikk nedsatt av Kirkeavdelingen i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 2006 Representant for KIFO i Kirkerådets samarbeidsgruppe for kirkestatistikk 1

2 2006 Representant for KIFO i Statistisk sentralbyrås arbeidsgruppe for statistikk på kirke, gravlunder, krematorier og andre religiøse formål Det praktisk-teologiske seminar sitt forskningsnettverk på ritualer Deltakelse i forskningsprosjekter Reassembling Democracy (REDO) NFR-prosjekt Den offentlige sorgen (prosjektleder) Avsluttet The Second International Study on Confirmation Work Religionsstatistikk og medlemsforståelse (prosjektleder sammen med Ingunn Folkestad Breistein) 2012 Tros- og livssynsundersøkelsen 2012 (prosjektleder) Evaluering av trosopplæringsreformen Tiden etter konfirmasjon (prosjektleder) Pågår Død og rituell sorgbearbeiding i norsk skole (prosjektleder)pågår The First International Study on Confirmation Work Religion 2008, International Social Survey Programme Menighetsutvikling i folkekirken. Et 3-årig FoU-prosjekt i regi av Det teologiske Menighetsfakultet Presters arbeidsforhold 2008 Undersøkelse blant foreldre med døve barn om trosopplæring Trosopplæringsreformens kompetansenettverksgruppe: Familiens rolle i trosopplæringen 2005 Evaluering av bispenominasjonen i Borg Brukerundersøkelsen i Tonsen menighet (prosjektleder) Medlemsundersøkelsen for Dnk (prosjektleder) Kvinnelige prester på arbeidsmarkedet i Dnk (prosjektleder) Evaluering av arbeidsveilederutdanningen i Dnk (prosjektleder) Publikasjoner: Bøker 2013: 2009: 1998: Den offentlige sorgen. Markeringer, ritualer og religion etter 22. juli. Olaf Aagedal, Pål Ketil Botvar, Ida Marie Høeg (red.). Oslo: Universitetsforlaget. (nivå 1) Gjesteredaktør sammen med Ilona Pajari for Mortality. Promoting the interdisciplinary study of death and dying. 18(2). Ingunn Folkestad Breistein og Ida Marie Høeg (red.). Religionsstatistikk og medlemsforståelse. Trondheim: Akademika forlag. (nivå 1) Velkommen til oss Ritualisering av livets begynnelse. Avhandling for graden philosophiae doctor (PhD). Bergen: Universitetet i Bergen. Rom i herberget? Kvinnelige prester på arbeidsmarkedet i Den norske kirke. Trondheim: Tapir. (218 s) 1996: 2

3 Oppmerksomhet, identitet og fellesskap. Evaluering av arbeidsveilederutdanningen i Den norske kirke (AVU). Trondheim: Tapir. (125 s) Artikler i tidsskrifter og bøker 2013: Sammen med Olaf Aagedal og Pål Ketil Botvar Innledningskapittelet Den offentlige sorgen. I Den offentlige sorgen. Markeringer, ritualer og religion etter 22. juli, Olaf Aagedal, Pål Ketil Botvar, Ida Marie Høeg (red.), Oslo: Universitetsforlaget. (nivå 1) Folkekirken som sorgfellesskap. Den norske kirkes svar på 22. juli. I Den offentlige sorgen. Markeringer, ritualer og religion etter 22. juli, Olaf Aagedal, Pål Ketil Botvar, Ida Marie Høeg (red.), Oslo: Universitetsforlaget. (nivå 1) Rituals of Death in a Norwegian. School Context. In Deconstructing Death Changing Cultures of Death, Dying, Bereavement and Care in the Nordic Countries, Michael Hviid Jacobsen (ed.), Odense: University Press of Southern Denmark. (nivå 1) Sammen med Ilona Pajari. Introduction to the Nordic issue of Mortality. Mortality 2013 (18)2: (nivå 1) Dåpsliturgi og aktørenes erfaringer med dåp. Nytt norsk kirkeblad : Fellesskap og kulturell tilhørighet. Kristen identitet hos ungdom i Den norske kirke. Prismet : (nivå 1) Innledning: Hvorfor religionsstatistikk. I Religionsstatistikk og medlemsforståelse, Ingunn Folkestad Breistein og Ida Marie Høeg (red.), Trondheim: Akademika forlag. (nivå 1) Statistikk for kirke og samfunn i endring. I Religionsstatistikk og medlemsforståelse, Ingunn Folkestad Breistein og Ida Marie Høeg (red.), Trondheim: Akademika forlag. (nivå 1) Religious Education in the Nordic Public Sphere, Norway. In The 11th Nordic Conference of Religious Education. Conference book, Johannes Nissen and Povl Götke (ed.) 5 sider. E-book available on the homepage at the section of Theology, Faculty of Arts, Aarhus University. (nivå 1) Sammen med Eigil Morvik. Ung og aktiv? Ungdom år i Den norske kirke. I Menighetsutvikling i folkekirken. Erfaringer og muligheter, Erling Birkedal, Harald Hegstad, Turid Skorpe Lannem (red.), Oslo: IKO-forlaget. (nivå 1) Kjønn og folkelig dåpsteologi. Din. Tidsskrift for religion og kultur 2011 (1-2): (nivå 1) 2010: Leise Christensen, Duncan Dormor, Ida Marie Høeg, Wolfgang Ilg, Kati Niemelä: Protestant confirmation seen in a European perspective. In Religion and Youth, Collins-Mayo, Sylvia; Dandelion, Pink (eds.), Surrey: Ashgate. (nivå1) Motivation and Experiences of the Confirmands. In Confirmation Work in Europe: Empirical Results, Experiences and Challenges. A Comparative Study from Seven Countries, Friedrich Schweitzer, Wolfgang Ilg, Henrik Simojoki (eds), Gütersloh/Germany: Gütersloher Verlagshaus. (nivå 1) Ida Marie Høeg & Bernd Krupka: Confirmation Work in Norway. In Confirmation Work in Europe: Empirical Results, Experiences and Challenges. A Comparative Study from Seven Countries, Friedrich Schweitzer, Wolfgang Ilg, Henrik Simojoki (Eds), Gütersloh/Germany: Gütersloher Verlagshaus. (nivå 1) Religiøs tradering. I Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering, Pål Ketil Botvar & Ulla Schmidt Schmidt (red.), Oslo: Universitetsforlaget. (nivå 1) 3

4 2009: 2006: Men aller mest trenger vi disse ordninger for de enfoldige og unge. Konfirmanter, ritualer og rituell erfaring. I Mellom pietisme og pluralitet. Konfirmasjonsarbeid i fire nordiske land, Bernd Krupka & Ingrid Reite (red.), Oslo: IKO-forlaget. (nivå1) Frihet til å kunne tenke og mene hva du vil er en menneskerett. Humanistisk eller kristen konfirmasjon? I Mellom pietisme og pluralitet. Konfirmasjonsarbeid i fire nordiske land. Bernd Krupka & Ingrid Reite (red.), Oslo: IKO-forlaget. (nivå 1) Religion og alder. Kirke og kultur : (nivå 1) Ungdom og religion. Religion og livssyn. Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge : (nivå 1) Konfirmasjonstiden har vært bra jeg har fått litt mer kunnskap og har hatt det fint sammen med andre konfirmanter. I Samfunnet i gudstjenesten, Sig Lægdene (red.) s Tromsø: Kirkelig utdanningssenter i nord. Familien som kunde. Familiene i trosopplæringen og trosopplæringens markedstenkning. I Metode, mål og mening i Den norske kirkes trosopplæringsreform. Turid Skorpe Lannem & Hans Stifoss-Hanssen (red.), s Trondheim: Tapir Akademisk forlag. (nivå 1) 2005: Agnes Vold. I Norsk biografisk leksikon, Jon Gunnar Arntzen & Knut Helle (red.), s Oslo: Kunnskapsforlaget. 2004: 2003: 2002: I baptise you in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. I Contemporary religion and church. A Nordic perspective, Ole Gunnar Winsnes (ed.), s Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. Jødisk familieliv i Norge moderne utforming av tradisjonelt liv. I RAMBAM. Tidsskrift for jødisk kultur og forskning : (fagfellevurdert) Jeg døper deg til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Dåp og tradisjon i Den norske kirke. I Tallenes tale Perspektiver på statistikk og kirke, Ole Gunnar Winsnes (red.), s Trondheim: Tapir. Barnedåp en sterk tradisjon i et moderne samfunn. Nytt norsk kirkeblad. For teologi og praksis 6 (30): På kvinners vis? Kvinnelige prester på arbeidsmarked og karrierevei. I Møteplass for presteforskning. Presten i norsk kirke- og samfunnsliv, Morten Huse og Cathrine Hansen (red.), s Trondheim: Tapir. 2001: Hvorfor være medlem av Den norske kirke? Norsk Teologisk Tidsskrift 2001, 2(102): Dåp som overgangsrite. En analyse av dåpens offentlige og private riter. Prismet : : Bare til fest? Kirkemedlemmers forhold til gudstjenesten. Tallenes tale Perspektiver på statistikk og kirke, Trondheim: Tapir. Medlemsundersøkelsen Holdninger til statskirkeordningen. Årbok for Den norske kirke 2000, s Oslo: Kirkens informasjonstjeneste. 1999: Herrens tjenerinne. Norsk tidsskrift for misjon 1999, 3: : Rom i herberget? Kvinnelige menighetsprester på arbeidsmarkedet i Den norske kirke. St. Sunniva (6):

5 1996: Kvinner i en ny presterolle. Hva betyr kjønn for kvinnelige presters yrkesliv, og hvor relevant er begrepet den kvinnelige presterollen? Norsk teologisk tidsskrift : Religionenes betydning for den jødiske identiteten. En undersøkelse blant 18 norske jøder. Kirke og kultur : Rapporter 2009: 2008: Ida Marie Høeg & Irene Trysnes. Menighetenes samvirke med hjemmet. Evalueringsforskning på trosopplæringsreformen. Rapport 1. KIFO Notat 1/2012 (86 s) Ida Marie Høeg (red.) Tilstandsrapport for Den norske kirke KIFO Notat nr. 7/2009 (86s) Medlemskap i Den norske kirke. I Tilstandsrapport for Den norske kirke 2009, Ida Marie Høeg (red.) s Oslo: KIFO. Prest i Nidaros. En rapport om presters arbeidsforhold i Nidaros bispedømme. KIFO Notat nr. 1 /2009 (91 s) Prest i Agder og Telemark. En rapport om presters arbeidsforhold i Agder og Telemark bispedømme. KIFO Notat nr. 2 /2009 (92 s) Prest i Bjørgvin. En rapport om presters arbeidsforhold i Bjørgvin bispedømme. KIFO Notat nr. 3 /2009 (86 s) Ida Marie Høeg & Ann Kristin Gresaker. Prest i Den norske kirke. En rapport om presters arbeidsforhold. KIFO Notat nr. 5 /2009 (132 s) Prest i Sør-Hålogaland. En rapport om presters arbeidsforhold i Sør-Hålogaland bispedømme. KIFO Notat nr. 1 /2008 (76 s) Prest i Borg. En rapport om presters arbeidsforhold i Borg bispedømme. KIFO Notat nr : 2003: 2000: /2008 (78 s) Prest i Tunsberg. En rapport om presters arbeidsforhold i Tunsberg bispedømme. KIFO Notat nr. 3 /2008 (80 s) Prest i Stavanger. En rapport om presters arbeidsforhold i Stavanger bispedømme. KIFO Notat nr. 4 /2008 (84 s) Prest i Hamar. En rapport om presters arbeidsforhold i Hamar bispedømme. KIFO Notat nr. 6 /2008 (85 s) Prest i Møre. En rapport om presters arbeidsforhold i Møre bispedømme. KIFO Notat nr. 7 /2008 (87 s) Sammen med Ulla Schmidt og Pål Ketil Botvar. Evaluering av nominasjonsprosessen ved utnevning av ny biskop i Borg. Oslo: KIFO Notat (58 s) Brukerundersøkelse En spørreundersøkelse blant medlemmer i Tonsen menighet. Oslo: KIFO (Notat nr ) (53 s) Sammen med Harald Hegstad, Ole Gunnar Winsnes. Folkekirke En spørreundersøkelse blant medlemmer av Den norske kirke. Oslo: KIFO (74 s) Bokomtale 2008: 5

6 Ulland, Dagfinn 2007: Guds karneval. En religionspsykologisk studie av Toronto-vekkelsens ekstatiske spiritualitet. Lund: Lunds Universitet (Lunds Studies in Pychology of Religion 9). Bokomtale i Norsk Teologisk Tidsskrift 2008 nr. 2 s : Jeanette Sky 2007: Kjønn og religion, Oslo: Pax Forlag A/S. Bokomtale i St. Sunniva 2007(1 2): : 2002: 2000: 1999: Åse Røthing 2004: Parforhold. Idealer, forhandlinger, strategier. Oslo: Gyldendal. Bokomtale i St. Sunniva 2/2005: Lena Löwndahl: Med kroppen som instrument. En studie av new age med fokus på hälsa, kroppslighet och genus. Lund: Lunds University. (Lunds Studies in History of Religions) i Tidsskrift for kirke og religion 2 (15): Linde Borgen 2000: Levende ritualer ved livets og naturens overganger. Grøndahl Dreyer Bokomtale i Prismet 3:137,139. Åse Røthing 1998: Sex, kjønn og kristentro. Oslo: Verbum. Bokomtale i Nytt om kvinneforskning 2/99: Framtreden i media: kronikker, artikler, intervjuer 2013: Vårt Land. Kronikk: Den norske kirke og sorgen etter 22. juli, s. 41. Vårt Land. Mannsterke 22. juli-markeringar. Intervju om markeringer i forbindelse med 22. juli, s 11. Vårt Land. Prester mener kirken overreagerte. Intervju om soknepresters holdninger til de kirkelige markeringene i forbindelse 22. juli, s 10. Stavanger Aftenblad. Sorgens offentlige kapittel. Intervju om Den norske kirkes rolle i den offentlige sorgen etter 22. juli juli, s Forskningsetikk nr Datadeling krever erfaring. Intervju om datadeling i prosjektet Den offentlige sorgen, s Vårt Land. Her er folkets favoritter. Intervju med Ida Marie Høeg om brukernes tilfredshet med kirken (Difi-undersøkelsen), 12. juni s NRK TV1 Østlandssendingen. Stadig flere utradisjonelle seremonier. 3 min intervju om kirkelig vigsel i Den norske kirke og årsaken til nedgangen. 4. juni kl NTB-melding. Få Oslofolk gifter seg i kirken. Intervju om vigselstall og holdninger til religiøs vigsel. 4. juni kl Aftenposten. Og så spør jeg deg: Hvorfor vil du ikke gifte deg i kirken? Intervju om holdninger til religiøs ritualer ved inngåelse av ekteskap blant medlemmer i Dnk og andre, 4. juni s Aftenposten nettutgave. Oslos gifteklare svikter kirken. Intervju om holdninger til religiøs ritualer ved inngåelse av ekteskap blant medlemmer i Dnk og andre. 4. juni. Oss foreldre i mellom (Landsforeningen uventet barnedød) nr , Sorgritualer i skolen. s VG. Kampen om konfirmantene. Sånn kan du ha det som konfirmant i Norske tenåringer kan velge og vrake. Intervju om oppslutning om de ulike konfirmasjonsalternativene. 5. mai, s Budstikka. Er ikke blitt mindre religiøse. Intervju om oppslutningen om Den norske kirke i Asker og Bærum. 5. april, s. 6. Adresseavisen. Fire av ti ber aftenbønn. Intervju om aftenbønn. 16. mars, s

7 Fri tanke. Medlemskap sier ikke alt om religiøsitet. Intervju om boka Religionsstatistikk og medlemsforståelse. 7. november Forskerforum. Slikt ein ikkje gjer. Intervju om tabu i akademia. November 2012, nr. 9, årg. 44, s Bergens Tidende. Svært få blir omvendt. Intervju om konfirmasjon og tiden etter konfirmasjon. 17. oktober, s. 13. Nederlands Dagblad. Sinds Breivik zit de kerk vol. Intervju om kirken og 22. juli. 17. august. Vårt Land. Lite religionsdialog etter 22. juli. Intervju om kirken og 22. juli. 13. juni, s. 22. Klassekampen. Åpnet dørene for sorgen. Intervju om kirken og 22. juli. 11. juni, s Budstikka. Det er et sterkt press på 14-åringene til å konfirmere seg. Intervju om konfirmasjon. 19. mai, s Fredrikstad Blad. Færre konfirmerer seg, s. 37 og Sebastian og Isoldes store dag, s. 34. Intervju om konfirmasjon. 12. mai. Vårt Land. Konkurrerer med flere. Intervju om kirkelig vigsel. 3. mai, s. 15. Framtida.no. Fleire enn åtte av ti konfirmerer seg. Intervju om konfirmasjon. 26. april. Vårt Land. Nestekjærlighet viktigere enn Jesus i trosopplæringen. Intervju om trosopplæring. 23. April. Kristeligt Dagblad. Kristendommens vigtigste bøn er måske på retur. Intervju om ungdom og bønn. 10. april. Aftenposten. Prestene er de nye jordbærplukkerne. Intervju om ansettelse av utenlandske prester i Den norske kirke. 7. april, s NRK2. Livssynsprogrammet Underveis. Intervju om navnefest og dåp. 8. feb. Strek mag. Norsk kirkeliv avfolkes. Intervju om religiøst engasjement og deltakelse. Nr Aftenposten. Flykter fra kirken. Intervju om religiøst engasjement og deltakelse. 14. mars. Dagbladet. Gud er en popstjerne. Data fra den norske delen av konfirmantundersøkelsen presentert. 14. mars. Vårt Land. Kristen identitet foran tilhørighet. Intervju om bruk av fadderskap. 2. april, s Vårt Land. 1 av 10 konfirmanter føler seg mobbet. Data fra den norske delen av konfirmantundersøkelsen presentert. 13. mai, s Budstikka. Kun fire vielser på ti år. Intervju om bruk av nye og eldre kirker til vielse. 9. juni, s Intro. Barn, foreldre og kirke. IKO-forlaget. Intervju om foreldres fortolkning av dåp. September, s. 9. Vårt Land. Søker trøst i tente lys. Intervju og død om dødsritualer. 5. november, s Aftenposten. Intervju om dåp og ny gudstjenesteordning. 27. November, s : Aftenposten. Gamle sterkere i troen? Sitert fra artikkel om alder og religion. 14. desember. Budstikka. Kirkebesøket står sterkt. Intervju om kirkegang.6. desember. Budstikka. Ikke lenger førstevalget. Sitert på vigsel. 26. oktober. Budstikka. 7 av 10 gifter seg utenfor kirken. Intervju om vigsel. 25. oktober. Aftenposten. LEVE Tall fra Konfirmasjonsundersøkelsen presentert i artikkel om konfirmasjon. 18. september. FRI TANKE. nr : Rituell bekreftelse av familien. Intervju om navnefest og dåp. Bergens Tidende. Ikkje tilfredse med konflikthandtering. Intervju om presters arbeidsforhold. 25. august. Aftenposten. La de små barn komme til meg. Intervju om trosopplæring. 3. april. NRK P2. Sånn er livet + Blå time. Intervju om konfirmasjon. 22. april. 7

8 NRK P1. Norgesglasset. Intervju om konfirmasjon. 26. april. Vårt Land. Svenske konfirmanter mest fornøyd. KIFO sitert. 17. april. Aftenposten. Finske konfirmanter mest fornøyd. KIFO sitert. 16. april. A-magasinet. Prestens skyggeside. Ida Marie Høeg & Ann Kristin Gresaker sitert. 5. mars. 2009: Nordlys. Kirkelige konfirmanter er svake i troen. Intervju om konfirmasjon. 10. mars, s Artikkelen ble en NTB-melding og ble gjengitt på nettutgavene til Adresseavisa, NRK, Romsdal budstikke, Jalsbergavisen, TV 2, VG, Agderposten, Ranabladet, Romerikes Blad, Asker og Bærum budstikke, Forskning.no, bt.no, siste.no, Halden Arbeiderblad, DagenMagazinet, Finnmark Dagblad og den danske avisa Kristeligt Dagblad. Vårt Land (vl.no). Konfirmanter får et mer positivt syn på kristendommen. Intervju om kirkelig konfirmasjon. 10. mars. Aftenposten. Én av fire prester møter veggen. Intervju om presters arbeidsforhold, 10. mars, s Finnmark Dagblad. Så fast ein borg. Intervju om presters arbeidsforhold i 2. mai s Haugesund avis. Luksusklokke i konfirmasjonsgave. Intervju om konfirmasjon. 2. mai. Vårt land. Mer enn et pengedryss. Intervju om konfirmasjon. 2. mai, s Vårt land. Konfirmantene: Ikke viktigste å lære mer. Intervju om konfirmasjon, 9. mai, s Bergens tidende. Dåp og navnefest er viktig for parforhold. Intervju om den sosiale betydningen av navnefest og dåp. 20. oktober, s Budstikka. Flere dropper prest og bønn. Intervju om kirkelig vigsel. 16. november, s fritanke.no. Humanistisk gravferd øker i Asker og Bærum. Intervju om gravferdsritualer. 20. november. 2008: ABC nyheter. Meir kultur i kyrkja. Intervju om kirkens kulturarena. 16. mars. NRK1 Frokost TV april: 6 minutters intervju med om dåp og alternative ritualiseringer til dåp. Aftenposten. Familiefest og tradisjon viktigere enn penger. Intervju om konfirmasjonsundersøkelsen. 4. mai, s. 1, 4 og 5 i. (intervjuet kom også samme dag i nettutgavene til Dagsavisen og Nationen). Forskerforum. 10 kjappe. August: nr , s. 32. Sunnmørsposten. Press på prester. Intervju om presters arbeidsforhold, 15. oktober, s. 3. NRK Nyheter Møre og Romsdal. Intervju om presters arbeidsforhold. 15. oktober. Vårt land. Slitsom prestehverdag. Intervju om presters arbeidsforhold. 11. desember, s : Vårt land. Årsaker til utmelding. Intervju om medlemmers forhold til Dnk, 28. juni, s. 3. Haugesunds Avis. I bøsser og spann. Intervju om konfirmasjon, 9. juni, s. 10. Dagsavisen. Flykter fra kirken etter homostriden. Intervju om årsaker til utmelding fra Den norske kirke, 20. juni, s. 12. Vårt Land. Hvem skal styrer valg av menighet? Intervju om medlemmers forhold til kirken, 16. august, s : NRK 1, FrokostTV. Intervju om Den norske kirkes syn på sine medlemmer, 30. januar. Dagsnytt , 07.30, osv.: Intervju om Den norske kirkes medlemmers betalingsvillighet for kirken. 30. januar. NRK P1. Politisk kvarter Intervju om medlemmenes syn på alternative finansieringsordninger av Den norske kirke og fortsatt formell oppslutning om kirken. 30. januar. Vårt Land. Kvinner søker Gud på nettet. Intervju o kjønn og religion, 19. april, s

9 2004: Nationen. Konserter skviser ut gudstjenester. Intervju om kirken som kulturarena. 27. desember, s. 4. Bergens Tidende. Kronikk: Faddere vår tids coacher. 4. mars 2006 Vårt Land. Lite viktig om fadderen er kristen. Intervju om dåpsforeldres forståelse av fadderskap. 7. januar, s Aftenposten. Samling om det umoderne. Intervju om dåp. 17. april, s Bergensavisa. Dåpen ingen tom tradisjon. Intervju om betydningen av dåp. 17. april, s Også i Telemarksavisa. 2001: Kvinner og klær. Mitt store fete norske bryllup. Intervju om forestillinger og motiver for valg av kirkelig bryllup. 29. juni. Bergens tidende. Kronikk: 40 år med kvinnelige prester. 18. april. 2000: NRK1, frokost TV. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. 20. januar. Vårt Land. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. 20. januar. Stavanger Aftenblad. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. 26. januar. Dagsavisen. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. 10. februar. Aftenposten Intervju om medlemsundersøkelsen. 27. mai. Stavanger Aftenblad. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. 27. mai. Vårt land. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. 27. mai. Dagen. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. 27. mai. Bergens Tidende. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. 28. mai. Aftenposten. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. 28. mai. Vårt Land. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. 29. mai. Arbeidsmiljø (Utgiver: Arbeidsmiljøsenteret) Mai. Intervju om kvinnelige prester på arbeidsmarkedet i Den norske kirke. NRK Radio. På kirkebakken. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. Juni. NRK Distrikts TV. avd. Rogaland. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. 25. august. NRK Radio Rogaland. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. 25. august. Vårt Land. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. 20. desember. Vårt Land. Leserinnlegg til Popbarometer for kirkefolk? 1998: NRK TV Dagsrevyen. Intervju om ansettelsesforholdene til kvinnelige prester. 3. februar. NRK P1 Sånn er livet. Intervju om den kvinnelige presterollen. 4. februar, reprise 30. juli. NRK Dagsnytt. Intervju om ansettelsesforholdene til kvinnelige prester på 5. mars. 1996: Aftensposten. Kronikk: Jom kippur: Den helligste dagen i året. 23. sepember. Invitert presentasjon ved vitenskapelig konferanse: Silent actions disaster rituals in addition to 22nd July Keynote speaker 2 nd Nordic Symposium of Death and Dying: Death, Dying and Bereavement Nordic Perspectives University of Helsinki april. Ulike kirkekulturer en mulighet eller et problem. I panel på seminaret: Menighetsutvikling i folkekirken. Det teologiske menighetsfakultet 27. mars. 9

10 Religious Education in the Nordic Public Sphere. Plenumsforedrag på: 11 th Nordic Religious Education Conference Aarhus University. 7. juni. Tiden etter konfirmasjon. Foredrag på Det teologiske Menighetsfakultets fagseminar: Religiøs læring, artefakter og mediering 25. oktober. 2010: Confirmation Work in Europe. Motivation and Experiences. Plenumsforedrag på:1 st International Conference on Confirmantion Work in Europe. Danmark, Løgumkloster 28. februar. The state and potentials of death and dying studies in Norway. Plenumsforedrag på:1st Nordic Conference in Thanatology: Death, Dying and Bereavement in the Nordic Countries, Aalborg University 24. november. 2008: 2006: Ritualisering av død i norsk skole. Plenumsforedrag på: Rutiner, riter och minnesmärken. Lindköping Universitet, avd. Norrköping desember: School Memorial Services. Plenumsforedrag på: Rites in Connection to Death and Disposal of the Dead body. Lunds Universitet oktober. Paperpresentasjon ved vitenskapelig konferanse: 2013: Religion in death rituals in a school the context. Paper på: Death, Dying and Disposal 11 International Conference Theory meets practice. The Open University, Milton Keynes 6. september. Fellesskap og kulturell tilhørighet. Kristen identitet hos ungdom i Den norske kirke. Paper på: Fagdag for Tidsskriftet Prismet. Oslo 25. januar. Emotions, Death and Rituals in Public Space after Oslo/Utøya 22 July Paper på: The International Institute of Sociology IIS 40 th World Congress. New Delhi februar. Young peoples experiences with religious rituals. Paper på: Understanding Youth and Christian Youth Work in Civil Society. The second International Conference on Confirmation and Christian Youth Work in Europe. Oslo mai. Silent actions Disaster rituals in addition to 22 July Paper på: The 21st Nordic Conference for Sociology of Religion (NCSR), Umeå University, august. Young people s experiences with religious rituals. Paper på: Nordic Conference for Sociology of Religion, Umeå University august. Prayer and Youth. Paper på: ISSR-konferanse (International Society for the study of Religion). Aix-en-Provence 30. juni 3. juli. Ritualisering av død i norsk skole. Paper på: KIFO-seminar høsten Religion og skole. Problemer og utfordringer for eksisterende religions- og kirkestatistikk. Paper på: Religionsstatistikk og medlemsforståelse, Ansgar teologiske høgskole. Kristiansand mars. 2010: School Rituals of Death state. Paper på: 1st Nordic Conference in Thanatology: Death, dying and Bereavement in the Nordic Countries, Aalborg University 25. november. Rituals of Death in Public Life. Paper på: The 20st Nordic Conference for Sociology of Religion (NCSR). Kristiansand august. 2009: Religiøs tradering Paper på: KIFO-seminar. Oslo 11. mai. 10

11 2008: Demografiske og kirkestatistiske data på soknenivå. Paper på: Statistiske data og menighetsutvikling. Seminar på Det teologiske Menighetsfakultet 19. februar. Prøveforelesning oppgitt emne: Klassisk og moderne ritualforsknings anvendelighet i forbindelse med nutidig navngivningspraksis. Universitetet i Bergen 29. august. Confirmation survey in Norway. Paper på: Religion and Youth, British Sociological Association, Sociology of Religion Study Group. Birmingham april. Ritual Sponsorship - the Institution of Godparents in Baptism and Naming Ceremonies. Paper på: KIFO Research Seminar. Oslo september. Ungdom og religion og kirkens arbeid med konfirmasjon: The European Confirmation Study, Norwegian section. Paper på: KIFO-seminaret. Oslo 17. november. 2007: Understanding Ritual. Paper på: IAHR International Association for the History of Religion / Swedish Society for the Study of History of Religions. Stockholm april. Den kroppslige dimensjonen. Paper på: KIFO-seminar. Oslo mai. The Bodily Experience in Ritual Enactment Infant Baptism. Paper på: 29 th ISSR (International Society for the study of Religion) Conference. Leipzig juli. Identitetsdimensjonen i dåp og navnefest. Paper på: KIFO-seminar. Oslo november En markedsstyrt kirke. Paper på: Trosopplæringskonferansen med kompetansenettverket. Oslo mars. Religiøse navnefester. Paper på: KIFO-seminar. Oslo april. Endring og tilhørighet statskirkespørsmålet i perspektiv: Folkekirkelig oppslutning om Den norske kirkes ritualer: Overflatisk konvensjon eller dyp mening? Eksempelet dåp. Paper på: KIFO-seminar: Oslo 6. november. 2005: 2004: 2003: Hvilket teoretisk perspektiv gir mest når en skal forstå nye og gamle ritualiseringsformer ved livets begynnelse? Paper på: Nasjonal forskerutdanningskonferanse Identitet, kjønn og kropp. Bergen april Dåpsforeldres erfaringer med dåpsgudstjenesten. Paper på: KIFO-seminar. Oslo mai. Vennskap og etikk. Bruk av venner som informanter. Paper på: Etikk-seminar på Høgskolen i Agder, Fakultet for humanistiske fag. Kristiansand 13. juni. Dåpsforeldres erfaringer med dåpsgudstjenesten. Paper på: Stipendiatseminaret ved IKRR, Universitetet i Bergen 14. juni. Ritualization of Godparents Tradition and Transformation. Paper på: Childhoods, University of Oslo 29. juni 3. juli. The Institution of Godparents in Baptism and Naming Ceremonies. Paper på: ISSR (International Society for the Sociology of Religion) Conference. Zagreb juli Medlemsskapets ställning i nordiska folkkyrkor. Paper på: Forskardagar. Svenska kyrkans enhet för forskning och kultur. Uppsala oktober. Norsk og døpt to sider av samme sak. En kort innføring i dåpens religiøse og sosiale betydning i norsk historie. Paper på: KIFO-seminar Oslo mars. Ritualizing the Institution of Godparents Baptism and Alternative Rituals. Paper på: The 17th Nordic Conference for Sociology of Religion (NCSR): Riter mellom privatreligion och offentlighet. Reykjavik august. Ritualisering ved livets begynnelse. Paper på: Det praktisk-teologiske seminar Hverdag, hellighet og livsmot. Oslo oktober. 11

12 2002: 2000: 1999: 1998: Dåp og tradisjon. Foredrag på KIFOs tiårsjubileum: Oslo 19. september. Kirkerommet er ikke bare preken og gudstjeneste. Kirkemedlemmers holdninger til gudstjenesten og kirkerommets religiøse betydning. Paper på: Det praktisk-teologiske seminar Kirkerom og estetikk. Oslo mars. Livssyn, livsspørsmål og livstolkning. Paper på: KIFO-seminar. Oslo mars: Navnefest alternativ til dåp. Paper på: KIFO-seminar. Oslo april. Jeg døper deg til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Paper på: Dåp og tradisjon. Dåp, dåpsopplæring og tradisjon. Det praktisk-teologiske seminar. Randsvangen oktober. Kirkelige livsfaseritualer. Teorigrunnlag for analyse av data fra Medlemsundersøkelsen. Paper på: KIFO-seminar. Oslo mars. Hvorfor stå som medlem av Den norske kirke? Motiver for medlemskapet. Paper på: KIFOseminar. Oslo november. Dåpen som overgangsrite. En analyse av dåpens kirkelige og private riter. Paper på: Det praktisk-teologiske seminar om kirkens riter. Oslo 14. desember. Folk i møte med folkekirken. Paper på: KIFO-seminar. Oslo juni. Kvinnelige menighetsprester og ansettelsesforholdene i Den norske. Paper på: KIFO-seminar. Oslo 15. mai. Kvinner i Guds hus. Rapport fra et prosjekt. Paper på: KIFO-seminar. Oslo 20. november. Foredrag og gjesteforelesninger: 2013: Offentlige markeringer og nye ritualer i forbindelse med 22. juli. Foredrag for: Center for SamtidsReligion. Aarhus 14. mai. Den norske kirke og den offentlige sorgen. Foredrag på: KIFO-konferanse Den offentlige sorgen etter 22. juli. Litteraturhuset i Oslo 12. juni. Savnet fellesskap? Ungdom og erfaringer med kirkelig ungdomsmiljø. Foredrag på: Fagdag Oslo domprosti. Oslo 22. november. Samarbeid mellom hjem og menighet om trosopplæring. Foredrag på: Fagdag om konfirmantarbeid Sør-Hålogaland bispedømmekontor. Oslo 16. oktober. Konfirmanter, ritualer og rituelle erfaring. Foredrag på: Fagdag om konfirmantarbeid Sør- Hålogaland bispedømmekontor. Oslo 16. oktober. Et delt samarbeid. Samarbeid mellom hjem og menighet om trosopplæring. Foredrag på: Konferanse for kompetansenettverket for trosopplæring i Den norske kirke. Oslo 19. april. Ung og aktiv. Konsultasjon i Kirkerådet. Oslo 1. april. Unge menneskers forhold til kirke og kristendom. Foredrag for Løgumkloster: Efteruddannelse for studenterpræster og akademiske medarbejdere. Jönköping 19. september. Er der forskel på unge kvinder og unge mænds religiøse orientering? Foredrag på: Efteruddannelse for studenterpræster og akademiske medarbejdere. Jönköping 19. september. 12

13 Kirken og hjemmet. Sammen med Irene Trysnes: Foredrag på: Trosopplæringskonferansen Lillestrøm 27. oktober. 2010: Presters arbeidsforhold i Stavanger. Foredrag for: Prostemøte i Stavanger bispedømme. Sola 13. desember Konfirmasjonstiden. Foredrag for: Nordisk religionspedagogisk nettverksmøte. Oslo 4. november. Protestantisk konfirmasjon. Motivasjon og utbytte. Foredrag for: Center for SamtidsReligion. Universitetet i Aarhus 2. mars. Dåp og emosjoner. Foredrag på Mikkelsmessekonferanse. Liturgisk senter Trondheim 29. september. 2009: 2008: 2007: 2003: 2002: 2000: 1999: 1998: Presters arbeidsforhold i Nidaros. Foredrag på: Prostekonferanse i Nidaros bispedømme. Stiklestad 4. februar. Presters arbeidsforhold i Bjørgvin. Foredrag på: Prostekonferanse i Bjørgvin bispedømme. Jølster 14. oktober. Konfirmasjon og samfunn. Vennskap, tro og tradisjon. Foredrag på: Kirkelig utdanningssenter i Nords 10 årsjubileum. Tromsø mars. Presters arbeidsforhold i Hamar. Foredrag for bispedømmekontoret. Hamar 18. september. Presters arbeidsforhold i Borg. Foredrag for bispedømmekontoret. Fredrikstad 9. oktober. Presters arbeidsforhold i Møre. Foredrag for bispedømmekontoret. Geiranger 14. oktober. Hva vet vi om konfirmantene? Foredrag sammen med Bernd Krupka på: Trosopplæringskonferansen Lillestrøm 22. oktober. Kjønn og arbeidsforhold i Den norske kirke. Foredrag for Kirkerådet 5. november. Menighetenes forhold til konfirmanter av skilte foreldre hva kan gjøres for å legge forholdene til rette for konfirmantene og deres foreldre. Foredrag på: Samarbeidsmøte mellom Agder bispedømme, Staver bispedømme og Kirkens familievernkontor. Oslo 12. januar. Foredrag på menighetsmøte i Tonsen menighet: Hva sier Tonsen-rapporten? Oslo 23. april. Foreldres forventninger til dåp og dåpssamtale - empiriske data. Tromsø prostisamling. Tromsø 22. oktober. Respons på Arve Brunvolls innlegg: Hva kommuniserer dåpsliturgien? Om menneskesynet i og omkring dåpsliturgien. Seminar på Det teologiske Menighetsfakultet 23. oktober Religionens rolle for bygging av kjønnsidentitet. Foredrag på: Dialogkonferanse, Norges Kristelige Studentforbund (NKSF) & Muslimsk Studentsamfunn (MSS), Blindern, 17. mars. Presentasjon av Tonsenprosjektet for staben i Tonsen menighet, Mortensrud menighetssenter. Oslo 28. mai. Religionssosiologiske perspektiver på ritualer. Foredrag i Presteforeningen. Oslo 6. juni. Hvordan skal vi forstå tallene fra Medlemsundersøkelsen om dåp og dåpsopplæring? Foredrag for Regjeringens dåpsopplæringsutvalg. Oslo 20. juni. Holdninger og verdier i Folkekirken. Foredrag på: Kirke Oslo 4. oktober. Tilsettingspraksis i kirken 10 års erfaring. Innleder i paneldebatt på Norsk kommuneforbunds seminar på Sørmarka studie- og konferansesenter. Oslo 2. juni. Presterollen. Foredrag for Vestre Aker prostilag av presteforeningen. Oslo 1. juni. 13

14 Presenterte rapporten Rom i herberget? på Norsk Kvinnelig Teologforenings årsmøte. Oslo 2. februar. Presenterte rapporten Rom i herberget? for Kirkerådet. Oslo 5. februar. Fagfellevurdering: 2013: : Fagfellevurdering av en artikkel i tidsskriftet Prismet. Fagfellevurdering av en artikkel i tidsskriftet Prismet. Fagfellevurdering av en artikkel i Studia Theologica. Fagfellevurdering av en artikkel i tidsskriftet Nordic Journal of Religion and Society. Fagfellevurdering av en artikkel i tidsskriftet Social Compass. Bedømmelseskomiteer (dr.avh., disputaser, tilsettinger): 2008: 2007: Medlem av tilsettingskomiteen ved KIFO for tilsetting av forskningssjef Ånund Brottveit. Medlem av tilsettingskomiteen ved KIFO for tilsetting av forskningssjef Pia Lane. Medlem av tilsettingskomiteen ved KIFO for tilsetting av forskningsassistent Ann Christin Gresaker. Medlem av tilsettingskomiteen ved KIFO for tilsetting av rådgiver Maria Aase. Undervisningserfaring: 2013: 2010: 2003: Undervist på PhD-seminary Religion, Ethics and Society om Religion statistics and religious affiliation. Universitetet i Agder 8. november. Senior reviewer på PhD-seminary Religion, Ethics and Society. Universitetet i Agder 8. november. Gudstjeneste som trosopplæring. Flotte opplevelser uten krav til tro! Undervisning på: Videreutdanningskurs i regi av Det praktisk teologiske seminar og Fagråd for kateketikk. Oslo 18. april. Fire timer om Norsk folkekirkereligiøsitet og religiøs pluralisering. Kurs for religionslærere: Bro Aschehoug videreutdanningskurs. Oslo 10. februar. Enkelttime på Det teologiske fakultet for studenter i kristendomskunnskap grunnfag: Medlemskap og kirkemedlemmer i Den norske kirke. 22. september. 14

15 : Våren 1998: Barnedåp - en sterk tradisjon i et moderne samfunn. Etterutdanningskurs for prester. Det praktisk-teologiske Seminar. 11. september. Hundre års kvinnekamp ført til seier? Kvinnelige prester, likestilling og karriereaspirasjoner. Foredrag på: Det praktisk-teologiske seminar Lederutvikling for kvinnelige prester. Oslo 20. november. Fem timers undervisning på Det praktisk-teologiske seminar i samfunnsvitenskapelig kjønnsteori, og kjønn og arbeidsliv, kvinnelige prester i Den norske kirke. Våren 1995: Teologisk fakultet (UiO) Timelærer Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo Desember 1994 Juni 1995: Religionslærer i 50 % stilling ved Bredtvet videregående skole Våren 1992: Timelærer ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo Veiledning: 2006: Bi-veileder for Lars Hellerdal masterstudent i diakoni på Diakonhjemmet høgskole. Honorar. Biveileder for Nina Valland Lyngset mastergradsstudent i pedagogikk ved NLA. Annet faglig (eks lede sesjon, lede seminar): 2013: Network/Planning Group for the Second Study on Confirmation Work and Confirmation (2013/14). Uppsala, juni. Deltatt på workshop in Pietermaritzburg i Sør-Afrika på Reassembling Democracy: Ritual as Cultural Resource (SAMKUL). Pietermaritzburg april. Network/Planning Group for the Second Study on Confirmation Work and Confirmation: Stockholm 23. Mai, Stuttgart mars, Berlin 29. november. Nordic Network of Thanatology (NNT): Styret hadde møte i Helsinki 26. april. Konferansevert og fagansvarlig for konferansen Understanding Youth and Christian youth work in Civil Society. The second International Conference on Confirmation and Christian Youth Work in Europe. Oslo, mai. Ledet sesjonen: Challenges for Religious Education in the Nordic Countries på Nordic Conference for Sociology of Religion Umeå University. Umeå august. Ledet sesjonen: Researching Confirmation and Christian Youth Work (Session 2a) på Understanding Youth and Christian youth work in Civil Society. The second International Conference on Confirmation and Christian Youth Work in Europe. Oslo mai. Deltok på framleggsseminar på Det teologiske Menighetsfakultet til boka: Menighetsutvikling i folkekirken. Erfaringer og muligheter. Oslo 14. april. Presentert opplegg for evaluering av menighetenes samvirke med hjemmet på referansegruppa for Trosopplæring i Kirkerådet. Oslo 10. februar. Sammen med Norges Kristne Råd (NKR), Ansgar Teologiske Høgskole, og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) arrangerte seminaret: Religionsstatistikk og 15

16 2010: 2008: 2006: medlemsforståelse. Kan tallene gi oss et bilde av tilknytning og aktivitet? Ansgar Teologiske Høgskole. Kristiansand mars. Deltok på Nordic Network for Church Statistics. Tampere februar. Var med å arrangere og lede 1st Nordic Conference in Thanatology: Death, dying and Bereavement in the Nordic Countries. Aalborg University november. Ledet sesjon på 1st Nordic Conference in Thanatology: Death, dying and Bereavement in the Nordic Countries, Aalborg University 25. november. Deltok på ISA, World Congress of Sociology. Gøteborg juli. Møte med Kirkefondet og Landsforeningen af Menighetsrådsmedlemmer i Danmark. København 29. januar. Møte i Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon (KA) om Stadig bedre 5. september. Møte i den nordiske forskergruppen for konfirmasjonsundersøkelsen Uppsala 20. august, Järvenpää oktober. Deltok på KIFO-seminar Religion i offentligheten (ROR). Italia, Testico 29. mai 2. Juni. Deltok på Religion i offentligheten (ROR). Forskernettverksmøte. Oslo 17. oktober. Driftet en av to nettverksgrupper i kompetansenettverket til Trosopplæringsreformen, Familiens rolle i trosopplæringen. Arbeidet har innebefattet to møter og ett seminar på våren. 2005: Deltakelse på avhandlingsseminar ved Institutt for russisk, klassisk filologi og religionsvitenskap (IKRR), Universitetet i Bergen mai. 2004: 2003: 2002: 2000: 1998: 1997: Deltakelse på stipendiatseminaret ved ved Institutt for russisk, klassisk filologi og religionsvitenskap (IKRR). Universitetet i Bergen mai Deltakelse på forskerskole på KIFO med Prof. Wade Clark Roof november American Academy of Religion (AAR). Georgia, Atlanta November. Deltakelse på teoriseminar og avhandlingsseminar ved dr. art programmet Universitetet i Bergen. Voss desember. Deltakelse på forskerutdanningsseminaret. Etter den kulturelle vending. Universitetet i Oslo. Sundvolden november. Presenterte Den norske kirkes medlemsundersøkelsen for Kirke/stat- utvalget. Oslo 26. mai. Ledet sesjonen Religion and Gender på The 10st Nordic Conference for Sociology of Religion (NCSR). Oslo 10. august. Stortingets interpelasjonsdebatt. Kvinnelige prester og ansettelsesordningen i Den norske kirke ble diskutert på grunnlag av rapporten Rom i herberget? 5. mars kl Deltakelse på kurs i Kirkedatabasen hos Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Bergen juni. Deltakelse på Ungdom, livssyn og framtid. Deltakelse på seminar på Høgskolen i Volda oktober. Språk: 16

17 Norsk (morsmål) Engelsk (tilnærmet flytende skriftlig og muntlig) Tysk (grunnleggende leseforståelse) Spansk (god muntlig forståelse) 17

01.12 1994 31.07.95 Religionslærer ved Bredtvet videregående skole

01.12 1994 31.07.95 Religionslærer ved Bredtvet videregående skole Curriculum Vitae for Ida Marie Høeg Personalia Født: 04.11.65 Sivil status: Gift, tre barn Adresse: Olasrudveien 44, 1284 Oslo Telefon: 93 24 08 89 E-post: ida.marie.hoeg@kifo.no Utdanning 01.10.2009 Philosophiae

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Vedtatt på KIFO styremøte 21. februar 2011, Sak 3/11

ÅRSMELDING 2010. Vedtatt på KIFO styremøte 21. februar 2011, Sak 3/11 ÅRSMELDING 2010 Vedtatt på KIFO styremøte 21. februar 2011, Sak 3/11 KIFO Centre for Church Research P.O. Box 45 Vinderen NO-0319 Oslo, Norway Telephone +47 23 33 47 20 Telefax +47 23 33 47 29 Account

Detaljer

Hva er menighetsutvikling? Forsøk på en definisjon

Hva er menighetsutvikling? Forsøk på en definisjon Prestens rolle og plass i menighetsutvikling i folkekirken Foredrag på fagdag for prester om Menighetsutvikling i folkekirken Stavanger 22. november 2013 Harald Hegstad Hva er menighetsutvikling? Forsøk

Detaljer

Delegater til landsmøtet

Delegater til landsmøtet Delegater til landsmøtet Systemet i dag Utjevning 31 LS 15 Lokallag 40 Klubber 40 Konsernlag 12 NJ Frilans 2 Frilansere Student 7 2 Systemet i dag Utjevning 31 LS 15 Lag 56 Klubber 40 Frilansere 7 Klubber

Detaljer

Å RSMELDING 2012. Vedtatt på KIFO styremøte 6. mars 2013, sak 4/13

Å RSMELDING 2012. Vedtatt på KIFO styremøte 6. mars 2013, sak 4/13 Å RSMELDING 2012 Vedtatt på KIFO styremøte 6. mars 2013, sak 4/13 KIFO Centre for Church Research P.O. Box 45 Vinderen NO-0319 Oslo, Norway Telephone +47 23 33 47 20 Telefax +47 23 33 47 29 Account no:

Detaljer

Emnebeskrivelse tverrfaglig prostibasert viderutdanningskurs i trosopplæring - masternivå

Emnebeskrivelse tverrfaglig prostibasert viderutdanningskurs i trosopplæring - masternivå 1 Emnebeskrivelse tverrfaglig prostibasert viderutdanningskurs i trosopplæring - masternivå EMNE Program: Erfaringsbasert Mastergrad i Praktisk Teologi (MPT) Bokmål: Tverrfaglig samarbeid om trosopplæringen

Detaljer

Folkekirken mulighetenes kirke

Folkekirken mulighetenes kirke Folkekirken mulighetenes kirke Foredrag på konferansen «Muligheter i folkekirken» Stavanger 22. november 2013 Harald Hegstad Menighetsutvikling i Stavanger bispedømme «Å selge sand i Sahara»? Et bispedømme

Detaljer

Å RSMELDING 2013. Vedtatt på KIFO styremøte 11. mars 2014, sak 3/14

Å RSMELDING 2013. Vedtatt på KIFO styremøte 11. mars 2014, sak 3/14 Å RSMELDING 2013 Vedtatt på KIFO styremøte 11. mars 2014, sak 3/14 KIFO Centre for Church Research P.O. Box 45 Vinderen NO-0319 Oslo, Norway Telephone +47 23 33 47 20 Telefax +47 23 33 47 29 Account no:

Detaljer

En spørreundersøkelse blant foreldre som ble invitert til dåp eller meldte barnet til dåp i Haugesund i 2005.

En spørreundersøkelse blant foreldre som ble invitert til dåp eller meldte barnet til dåp i Haugesund i 2005. NOEN BAR DE SMÅ BARNA TIL VÅR FRELSER SKÅRE OG ROSSABØ SINE KIRKER - ANDRE GJORDE DET IKKE En spørreundersøkelse blant foreldre som ble invitert til dåp eller meldte barnet til dåp i Haugesund i 2005.

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

KIFO Centre for Church Research

KIFO Centre for Church Research Godkjent av KIFOs styre, 16. februar 2009, KIFOstyre sak 3/09 KIFO Centre for Church Research P.O. Box 45 Vinderen NO-0319 Oslo, Norway Telephone +47 23 33 47 20 Telefax +47 23 33 47 29 Account no: 3000

Detaljer

Publikasjoner og presentasjoner fra prosjektet Barns levekår - betydningen av familiens inntekt for barns hverdag 2001-2011.

Publikasjoner og presentasjoner fra prosjektet Barns levekår - betydningen av familiens inntekt for barns hverdag 2001-2011. Publikasjoner og presentasjoner fra prosjektet Barns levekår - betydningen av familiens inntekt for barns hverdag 2001-2011. Mediedekning 2011 Lav barnetrygd gir fattige barn. Nettavisen 08.05.11 2010

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedtatt på KIFO styremøte 8. mars 2012, Sak 4/12

ÅRSMELDING. Vedtatt på KIFO styremøte 8. mars 2012, Sak 4/12 ÅRSMELDING 2011 Vedtatt på KIFO styremøte 8. mars 2012, Sak 4/12 KIFO Centre for Church Research P.O. Box 45 Vinderen NO-0319 Oslo, Norway Telephone +47 23 33 47 20 Telefax +47 23 33 47 29 Account no:

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Vedtatt på KIFO styremøte 17. mars 2010, Sak 3/10

ÅRSMELDING 2009. Vedtatt på KIFO styremøte 17. mars 2010, Sak 3/10 ÅRSMELDING 2009 Vedtatt på KIFO styremøte 17. mars 2010, Sak 3/10 KIFO Centre for Church Research P.O. Box 45 Vinderen NO-0319 Oslo, Norway Telephone +47 23 33 47 20 Telefax +47 23 33 47 29 Account no:

Detaljer

INNHOLD... 1 1 KIFO, INSTITUTT FOR KIRKE-, RELIGION- OG LIVSSYNSFORSKNING... 2 2 VIRKSOMHETEN 2014... 3

INNHOLD... 1 1 KIFO, INSTITUTT FOR KIRKE-, RELIGION- OG LIVSSYNSFORSKNING... 2 2 VIRKSOMHETEN 2014... 3 Årsmelding 2014 INNHOLD INNHOLD... 1 1 KIFO, INSTITUTT FOR KIRKE-, RELIGION- OG LIVSSYNSFORSKNING... 2 2 VIRKSOMHETEN 2014... 3 2.1 ORGANISASJON OG STAB... 3 2.2 KONTAKT OG SAMARBEID I NETTVERKET... 4

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter samlet lønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter samlet lønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 2001 - sortert etter samlet = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor + + = + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss under soppgjør Navn Minste

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter fastlønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter fastlønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 2001 - sortert etter fast = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor = + = + (fast avtalt for pr. år) = + + + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss

Detaljer

Ida Marie Høeg, Harald Hegstad, Ole Gunnar Winsnes. Folkekirke 2000. En spørreundersøkelse blant medlemmer av Den norske kirke

Ida Marie Høeg, Harald Hegstad, Ole Gunnar Winsnes. Folkekirke 2000. En spørreundersøkelse blant medlemmer av Den norske kirke Ida Marie Høeg, Harald Hegstad, Ole Gunnar Winsnes Folkekirke 2000 En spørreundersøkelse blant medlemmer av Den norske kirke KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2000 ISBN 82-995576-0-7 Det må ikke kopieres

Detaljer

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014 DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER NRK November 2014 Fra hele landet til hele landet NRK har 13 distriktskontorer landet rundt. Disse kontorene har igjen små og større

Detaljer

RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects)

RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects) RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects) Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ects) RLE1021 Kultur og samfunnsanalyse (5 stp/ects) RLE1022 Etikk (5 stp/ects) Evalueringsform Skrive en bokrapport

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2483-13 Sakstittel Avsender Kulturdepartementet Arkivkode 1-BMSF-476 Innspill fra departementet Arkivsak/doknr. 14/2483-14 Sakstittel Brev.dato 10.06.2014 Avsender Tunsberg bispedømmeråd

Detaljer

2 Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier. 5 Barns rettigheter og foreldrerollen. 8 Demokrati og verdier

2 Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier. 5 Barns rettigheter og foreldrerollen. 8 Demokrati og verdier 1 Hverdagslige temaer og sosial omgang 2 Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider FAMILIEMØNSTRE OG SAMLIVSFORMER, 3 Likestilling og vern mot diskriminering 4 Helse, med særlig vekt

Detaljer

Det viktige foreldresamarbeidet -utfordringer og muligheter

Det viktige foreldresamarbeidet -utfordringer og muligheter Det viktige foreldresamarbeidet -utfordringer og muligheter Foredrag Foreldrekonferansen til FUB november 2011 Vibeke Glaser Førsteamanuensis, pedagogikk DMMH Barnehagene i dag er preget av økende mangfold

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

Konfirmasjonstiden har vært bra - jeg har fått litt mer kunnskap og hatt det fint sammen med de andre konfirmantene

Konfirmasjonstiden har vært bra - jeg har fått litt mer kunnskap og hatt det fint sammen med de andre konfirmantene Ida Marie Høeg (ida.marie.hoeg@kifo.no) KIFO Stiftelsen kirkeforskning Konfirmasjonstiden har vært bra - jeg har fått litt mer kunnskap og hatt det fint sammen med de andre konfirmantene Innledning Tidligere,

Detaljer

MENIGHETENES SAMVIRKE MED HJEMMET

MENIGHETENES SAMVIRKE MED HJEMMET MENIGHETENES SAMVIRKE MED HJEMMET EVALUERINGSFORSKNING PÅ TROSOPPLÆRINGSREFORMEN RAPPORT 1 Ida Marie Høeg Irene Trysnes KIFO NOTAT 1/2012 KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2012 ISBN 978-82-92972-22-9 e-post:kifo@kifo.no

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR BORG BISKOP OG BISPEDØMMERÅD FRA Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID Strategidokument

STRATEGIPLAN FOR BORG BISKOP OG BISPEDØMMERÅD FRA Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID Strategidokument Råd Møtedato Utvalgsak Arkivsak Borg bispedømmeråd 04.04.2013 12/721 Forslag om at saken blir behandlet for lukkede dører i medhold av 3 i regler for bispedømmerådets virksomhet Saksbehandler: Stiftsdirektør

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR DEN NORSKE KIRKE 2011

TILSTANDSRAPPORT FOR DEN NORSKE KIRKE 2011 TILSTANDSRAPPORT FOR DEN NORSKE KIRKE 2011 KIFO NOTAT NR 3/2011 Forfatter: Pål Ketil Botvar & Sivert Skålvoll Urstad Illustrasjonsfoto (forsiden): Pål Ketil Botvar KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2010 ISBN

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter navn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter navn = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor + = + = + (fast avtalt for pr. år) = + + + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss under soppgjør Navn Lokalktr Minste + Stillings Ulempe Foto

Detaljer

Kirke som fellesskap Ulike dimensjoner ved kirkelig fellesskap. Harald Hegstad 17. mars 2015

Kirke som fellesskap Ulike dimensjoner ved kirkelig fellesskap. Harald Hegstad 17. mars 2015 Kirke som fellesskap Ulike dimensjoner ved kirkelig fellesskap Harald Hegstad 17. mars 2015 17.03.2015 Fellesskap som teologisk tema Gud vil fellesskap Gud er fellesskap mellom Faderen, Sønnen og Ånden

Detaljer

Visjonsdokument for Den norske kirke Sammenstilling av høringssvar (MU: avd for menighetsutvikling, Kom: avd for kommunikasjon)

Visjonsdokument for Den norske kirke Sammenstilling av høringssvar (MU: avd for menighetsutvikling, Kom: avd for kommunikasjon) Visjonsdokument for Den norske kirke 2019-2021 Sammenstilling av høringssvar (MU: avd for menighetsutvikling, Kom: avd for kommunikasjon) KR 14.2/18 1. Gudstjenestelivet blomstrer Forslag til ny formulering:

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I RELIGION OG ETIKK I FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN (10 VEKTTALL)

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I RELIGION OG ETIKK I FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN (10 VEKTTALL) RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I RELIGION OG ETIKK I FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN (10 VEKTTALL) Fordypningsenhet i religion og etikk, 10 vekttall, er en videreføring av og en fordypning i det faglig-pedagogiske

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Høring om I) FORORDNING AV GUDSTJENESTER. II) FASTSETTELSE AV GRENSER FOR SOKN OG SAMARBEIDSOMRÅDER i Døvekirken

Høring om I) FORORDNING AV GUDSTJENESTER. II) FASTSETTELSE AV GRENSER FOR SOKN OG SAMARBEIDSOMRÅDER i Døvekirken Høring om I) FORORDNING AV GUDSTJENESTER II) FASTSETTELSE AV GRENSER FOR SOKN OG SAMARBEIDSOMRÅDER i Døvekirken I) FORORDNING AV GUDSTJENESTER i Døvekirken Føringer: Kirkepolitiske mål: «8 levende og aktive

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

HVA? Innhold Tema. Kristne kirker Kirketreet Kirke og økumenikk Den katolske kirken Den ortodokse kirke Pinsebevegelsen Frelsesarmeen

HVA? Innhold Tema. Kristne kirker Kirketreet Kirke og økumenikk Den katolske kirken Den ortodokse kirke Pinsebevegelsen Frelsesarmeen ARBEIDSSKJEMA LOKAL LÆREPLAN GUDEBERG SKOLE Grunnleggende Å kunne uttrykke seg muntlig i KRL innebærer å bruke talespråket til å kommunisere, forklare og forstå religioner og livssyn, etikk og filosofi.

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer...

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer... Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia

KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 20.-21.02.2002 Saksbehandler: Kristin Fæhn Saksdokumenter: Statuttene for European Federation for Diaconia Eurodiaconia

Detaljer

Fagplan RLE i 3. trinn

Fagplan RLE i 3. trinn FILOSOFI OG ETIKK Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og bruk av internett Uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i teologi 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge)

Detaljer

Eksistensielle samtaler - hvem, hva, når? v/olga Tvedt prest/rådgiver Kirkens Bymisjon Oslo

Eksistensielle samtaler - hvem, hva, når? v/olga Tvedt prest/rådgiver Kirkens Bymisjon Oslo Eksistensielle samtaler - hvem, hva, når? v/olga Tvedt prest/rådgiver Kirkens Bymisjon Oslo Rett til tros- og livssynsutøvelse: Rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet, desember 2009: HOD ønsker med

Detaljer

Menighetsutvikling i Borg- på 1-2-3

Menighetsutvikling i Borg- på 1-2-3 Menighetsutvikling i Borg- på 1-2-3 1. Hva er muv Borg? Muv Borg står for menighetsutvikling i Borg bispedømme. Menighetsutvikling handler om å utvikle virksomheten til menigheten, og om å tilpasse menighetens

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Religion i Norge: fra kristent monopol til religiøst mangfold. Lisbeth Mikaelsson

Religion i Norge: fra kristent monopol til religiøst mangfold. Lisbeth Mikaelsson Religion i Norge: fra kristent monopol til religiøst mangfold Lisbeth Mikaelsson Førkristen religion: norrøn hedendom Trosskiftet til kristendommen skjedde gradvis 800 1200. Slaget på Stiklestad i 1030

Detaljer

St.meld. nr. 17 ( ) Staten og Den norske kirke

St.meld. nr. 17 ( ) Staten og Den norske kirke St.meld. nr. 17 (2007-2008) Staten og Den norske kirke Om meldingen Mål for tros- og livssynspolitikken Beskrivelse av statskirkeordningen Redegjørelse for Gjønnesutvalgets innstilling og høring Regjeringens

Detaljer

Dialog, konflikt og religionsundervisning - i Norge. Geir Skeie

Dialog, konflikt og religionsundervisning - i Norge. Geir Skeie Dialog, konflikt og religionsundervisning - i Norge Geir Skeie Religion i skolen et bidrag til dialog eller en konfliktfaktor? Innhold REDCo: spørsmål og resultater Elevene Lærerne Samspill i klasserommet

Detaljer

Presentasjon av Gunn Ågot Leite

Presentasjon av Gunn Ågot Leite Presentasjon av Gunn Ågot Leite Gunn Ågot Leite, F. 25.04.1968. Bosatt på Jøa i Fosnes kommune, ei perle ut mo= havet, nord for Namsos. Kateket i Midtre Namdal kirkelige fellesråd/daglig leder i Fosnes

Detaljer

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012)

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Alle forelesninger i GS, Aud I Forelesninger onsdager kl. 10.15-12 Forelesninger torsdager kl. 14.15-16 Dato Undervises av Sted Tema Kommentarer / ressurser 18.01.2012

Detaljer

Møteprotokoll for Oslo bispedømmeråd

Møteprotokoll for Oslo bispedømmeråd Møteprotokoll for Oslo bispedømmeråd Møtedato: 14.09.2015 Møtested: Bispegården Møtetid: 16:00-21:00 Møtedeltakere Aud Kvalbein Gard Realf Sandaker-Nielsen Harald Hegstad Knut Lundby Knut Rune Saltnes

Detaljer

Trosopplæring som fornyelse av kirken som fellesskap

Trosopplæring som fornyelse av kirken som fellesskap Trosopplæring som fornyelse av kirken som fellesskap Seminar om menighetsutvikling MF 17. mars 2015 Heid Leganger-Krogstad Professor i religionspedagogikk, MF 2 25.03.2015 Målsetting: Ta tak i to utfordringer

Detaljer

Innhold Tabellliste... 3 Figurliste... 4 Den norske kirke i tall... 5 Medlemskap... 6 Inn og utmeldinger... 7 Kirkelige handlinger samlet sett...

Innhold Tabellliste... 3 Figurliste... 4 Den norske kirke i tall... 5 Medlemskap... 6 Inn og utmeldinger... 7 Kirkelige handlinger samlet sett... DEN NORSKE KIRKE I TALL 2014 1 Innhold Tabellliste... 3 Figurliste... 4 Den norske kirke i tall... 5 Medlemskap... 6 Inn og utmeldinger... 7 Kirkelige handlinger samlet sett... 8 Dåp... 9 Dåp blant medlemmer

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN Årstimetallet i faget: _76 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Mer himmel på jord. Strategi for Oslo bispedømme Kirken i Oslo bispedømme levende, nær og tilgjengelig med Jesus Kristus i sentrum

Mer himmel på jord. Strategi for Oslo bispedømme Kirken i Oslo bispedømme levende, nær og tilgjengelig med Jesus Kristus i sentrum Strategi for Oslo bispedømme 2015 2018 Mer himmel på jord Kirken i Oslo bispedømme levende, nær og tilgjengelig med Jesus Kristus i sentrum Oslo bispedømme Strategi for Oslo bispedømme 2015-2018 I PERIODEN

Detaljer

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Vindu mot vest eller mot øst Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Det norske universitetssenter i St. Petersburg - Grunnlagt i 1998 - Et tverrfaglig forsknings-

Detaljer

Kirkelig demokrati et spørsmål om valgordninger?

Kirkelig demokrati et spørsmål om valgordninger? Kronikk Kirkelig demokrati et spørsmål om valgordninger? Ulla Schmidt, forsker Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) og professor II Det teologiske fakultet, Univ. i Oslo. Et utvalg er i gang med arbeidet med

Detaljer

DET PRAKTISK-TEOLOGISKE SEMINAR LANGSIKTIG PLAN FOR PERIODEN 2015-2018

DET PRAKTISK-TEOLOGISKE SEMINAR LANGSIKTIG PLAN FOR PERIODEN 2015-2018 DET PRAKTISK-TEOLOGISKE SEMINAR LANGSIKTIG PLAN FOR PERIODEN 2015-2018 Vedtatt av styret ved Det praktisk-teologiske seminar den 27. februar 2015 Det praktisk-teologiske seminar Seminarets hovedmål er:

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

ÅRSPLAN I KRLE 3. OG 4. TRINN

ÅRSPLAN I KRLE 3. OG 4. TRINN «På Strand vil vi være, mestre og lære, i skog og i fjære» ÅRSPLAN I KRLE 3. OG 4. TRINN Strand oppvekstsenter, avd skole 2017-2018 Lærer: Janne K. Nordmo Kristendom Hovedområdet kristendom omfatter kristendommen

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING ÅRSPLAN I RLE FOR 6. TRINN 2014/15 Utarbeidet av: Kristiane Danielsen Læreverk: Vi i verden lærebok, nettsted og cd. UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Bli kjent med læreverket

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter samlet lønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter samlet lønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter samlet = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor + + = + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss under soppgjør Navn Minste

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter fastlønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter fastlønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter fast = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor = + = + (fast avtalt for pr. år) = + + + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

NJs lønnsstatistikk for 2011

NJs lønnsstatistikk for 2011 NJs lønnsstatistikk for 2011 Grunnlaget for NJs lønnsstatistikk er data samlet inn av Medeiebedriftenes Landsforening, (MBL), NRK og en rekke uavhengige aviser. Rapportene viser status pr. 31.12.2011.

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012/2013

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012/2013 Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012/2013 Fag:RLE År: 2012/2013 Klasse: 8abc Lærer: Håvard Herseth og Sveinung Medbøen Uke Hovedtema Kompetansemål Arbeidsmetode Delmål Vurdering Årshjul 34-37 Å

Detaljer

NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJON 3 4/ Professor dr. Notto Reidar Thelle

NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJON 3 4/ Professor dr. Notto Reidar Thelle NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJON 3 4/2006 161 Professor dr. Notto Reidar Thelle NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJON 3 4/2006 163 Spiritualitet og dialog Festskrift til professor dr. Notto Reidar Thelle i anledning

Detaljer

1 ÅRSMELDING 2005 2 VIRKSOMHETEN 2005

1 ÅRSMELDING 2005 2 VIRKSOMHETEN 2005 1 ÅRSMELDING 2005 KIFOs formål er * å drive og stimulere til forskning om kirke, religion og livssyn i samfunnet, * å drive utrednings- og utviklingsarbeid i dette fagområdet, * å formidle forskning og

Detaljer

Human-Etisk Forbund 50 ÅR-1956-2006 MOSS LOKALLAG. Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo. Dato: 28.11.

Human-Etisk Forbund 50 ÅR-1956-2006 MOSS LOKALLAG. Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo. Dato: 28.11. Human-Etisk Forbund 50 ÅR-1956-2006 MOSS LOKALLAG {.,.. '....., Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo. Dato: 28.11.06 Høring til NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke

Detaljer

www.kirken.no Foto: Ina Lillegård Marchesan KONFIRMANT 2010 Informasjon fra Den norske kirke

www.kirken.no Foto: Ina Lillegård Marchesan KONFIRMANT 2010 Informasjon fra Den norske kirke www.kirken.no Foto: Ina Lillegård Marchesan KONFIRMANT 2010 Informasjon fra Den norske kirke 2 Konfirmant 2010 Foto: Jonathan Lakmal Grell Til deg som fyller 14 i år Du står nå overfor valget om du vil

Detaljer

KIFO STIFTELSEN KIRKEFORSKNING ÅRSMELDING

KIFO STIFTELSEN KIRKEFORSKNING ÅRSMELDING KIFO STIFTELSEN KIRKEFORSKNING ÅRSMELDING 2007 KIFO Stiftelsen Kirkeforskning Centre for Church Research Diakonveien 14, 3. etasje Pb 45 Vinderen NO-0319 Oslo tlf: (+ 47) 23 33 47 20 faks: (+ 47) 23 33

Detaljer

Delegatfordeling til landsmøtet 2017

Delegatfordeling til landsmøtet 2017 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Trine Frydenlund og Anne Hilde Thue Dato: 21. september 2016 Saksnummer: 16-751 Delegatfordeling til landsmøtet 2017 Fordelingen av landsmøtedelegater skal skje iht. vedtektenes

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Fremdriftsplan, 5. trinn, RLE (basert på VIVO 5-7, Gyldendal)

Fremdriftsplan, 5. trinn, RLE (basert på VIVO 5-7, Gyldendal) Fremdriftsplan, 5. trinn, RLE (basert på VIVO 5-7, Gyldendal) Måned Kompetansemål - K06 Læringsmål / delmål Kjennetegn på måloppnåelse / kriterier Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: August Etikk

Detaljer

Nordic Master Programme

Nordic Master Programme Nordic Master Programme 16. november 2010 Kontaktperson: Kristin Amundsen nordicmaster@siu.no 2 Hva er Nordic Master Programme? Pilotprosjekt finansiert av Nordisk Ministerråd Programmet gir støtte til

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Tonje Lauritzen Stilling: Forsker 2 Telefon: +47 412 11 836 E-post: tonje.lauritzen@ostforsk.no Utdanning: 2014 PhD i sosiologi, NTNU, Trondheim 1998-00: Hovedfag i sosiologi,

Detaljer

BISPENOMINASJON I OSLO. Kåre Rune Hauge

BISPENOMINASJON I OSLO. Kåre Rune Hauge BISPENOMINASJON I OSLO Kåre Rune Hauge BISPENOMINASJON I OSLO CURRICULUM VITAE NAVN: KÅRE RUNE HAUGE PERSONLIGE OPPLYSNINGER Fullt navn: Kåre Rune Hauge Fødselsdato: 11.august 1958 Sivilstatus: Gift Nåværende

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold

Hverdagskirken. Innhold Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

Velkommen som konfirmant!

Velkommen som konfirmant! Informasjonsbrosjyre Konfirmant 2015 Velkommen som konfirmant! Skjemaet returneres 3l: Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm He0et sendes 3l medlemmer av Den norske kirke født i 2000 og bor i Skedsmo

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Innholdsoversikt til nettsiden www.sjelesorgogveiledning.no Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Velkommen Sjelesorg

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Gjennomsnittlig lønnsutvikling sortert på tariffområde, fra 2002 til 2003

Gjennomsnittlig lønnsutvikling sortert på tariffområde, fra 2002 til 2003 Gjennomsnittlig lønnsutvikling sortert på tariffområde, fra 2002 til 2003 Fast lønn = Minstelønn + Personlig tillegg + Stillingstillegg Variabel lønn = Ulempetillegg + Opphavsrett + Fototillegg + Lokalkontortillegg

Detaljer

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd?

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? En presentasjon basert på forskningsprosjektet BAMBI Førsteamanuensis / Dr. psychol. Ingunn Størksen, Senter for atferdsforskning To mål for presentasjonen

Detaljer

KM 4.1.2/08 Grunnregler for Veien til prestetjeneste

KM 4.1.2/08 Grunnregler for Veien til prestetjeneste KM 4.1.2/08 Grunnregler for Veien til prestetjeneste Fastsatt av Bispemøtet 28. oktober 2004. 1. Definisjon og formål Veien til prestetjeneste er et innføringsprogram for teologistudenter og andre som

Detaljer

PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår 2007-2015

PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår 2007-2015 PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår 2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Innkomne klager 168 141 156 144 145 194** 186*** 207**** 259***** Behandlede klager 137 156 156

Detaljer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 33-38 Etikk og filosofi

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 33-38 Etikk og filosofi Årsplan i RLE for 7. årssteg 2011/2012 Læreverket «inn i livet 7» er delt inn i fire kapittel: Filosofi og etikk Å leva i religionar og livssyn Gjennom livet i religionar og livssyn Kristendommen i Europa

Detaljer

Menighetspedagogikk 1 (VUMEP6010)

Menighetspedagogikk 1 (VUMEP6010) Menighetspedagogikk 1 (VUMEP6010) Studieplan for videreutdanningsenhet 15 studiepoeng 2014-2015 Emnekode VUMEP6010 Navn emne Menighetspedagogikk 1 Engelsk navn Religious education in a church context 1

Detaljer