Timelærer ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo Religionslærer ved Bredtvet videregående skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Timelærer ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. 01.12 1994 31.07.95 Religionslærer ved Bredtvet videregående skole"

Transkript

1 Curriculum Vitae for Ida Marie Høeg Personalia Født: Sivil status: Gift, tre barn Adresse: Olasrudveien 44, 1284 Oslo Telefon: E-post: Utdanning Philosophiae doctor, Universitet i Bergen, Institutt for religion, historie, russisk Des des Doktorgradsprogrammet ved Universitet i Bergen Høsten 1994 Cand.philol. hovedfag i kristendomskunnskap ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo Skoleåret The Hebrew University of Jerusalem: Utvekslingsstudent fra Norges Forskningsråd, Kulturavtaleprogrammet. Sommeren 1991 The Hebrew University of Jerusalem: Sommerkurs, Utvekslingsstudent fra Norges Forskningsråd, Kulturavtaleprogrammet. Våren 1990 Cand.Mag., Universitet i Trondheim (AVH) med kristendomskunnskap mellomfag, 10 vekttall pedagogikk, 20 vekttall sosiologi grunnfag og 4 vekttall sosiologi mellomfag (teori og metode) og 10 vekttall Afrikakunnskap. Høsten 1985 Exsamen Philosophicum, Universitet i Oslo Arbeid Forsker II ved KIFO, Stiftelsen kirkeforskning Forsker III ved KIFO, Stiftelsen kirkeforskning Stipendiat ved Det praktisk-teologiske seminar Forskningsassistent ved KIFO Våren 1995 Timelærer Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo Religionslærer ved Bredtvet videregående skole Våren 1992 Timelærer ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo Verv 2009 Ansattes representant i KIFOs styre Vararepresentant for de ansatte i KIFOs styre Medlem i representantskapet i Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon (KA) Tillitsvalgt i Forskerforbundet på KIFO Deltakelse i forskernettverk og arbeidsgrupper 2007 Medlem av styringsgruppa for Nordic Network of Thanatology 2007 Medlem av nettverket International Research on Confirmation Work November 2010 februar 2011 Medlem av Arbeidsgruppe for kirkestatistikk nedsatt av Kirkeavdelingen i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 2006 Representant for KIFO i Kirkerådets samarbeidsgruppe for kirkestatistikk 1

2 2006 Representant for KIFO i Statistisk sentralbyrås arbeidsgruppe for statistikk på kirke, gravlunder, krematorier og andre religiøse formål Det praktisk-teologiske seminar sitt forskningsnettverk på ritualer Deltakelse i forskningsprosjekter Reassembling Democracy (REDO) NFR-prosjekt Den offentlige sorgen (prosjektleder) Avsluttet The Second International Study on Confirmation Work Religionsstatistikk og medlemsforståelse (prosjektleder sammen med Ingunn Folkestad Breistein) 2012 Tros- og livssynsundersøkelsen 2012 (prosjektleder) Evaluering av trosopplæringsreformen Tiden etter konfirmasjon (prosjektleder) Pågår Død og rituell sorgbearbeiding i norsk skole (prosjektleder)pågår The First International Study on Confirmation Work Religion 2008, International Social Survey Programme Menighetsutvikling i folkekirken. Et 3-årig FoU-prosjekt i regi av Det teologiske Menighetsfakultet Presters arbeidsforhold 2008 Undersøkelse blant foreldre med døve barn om trosopplæring Trosopplæringsreformens kompetansenettverksgruppe: Familiens rolle i trosopplæringen 2005 Evaluering av bispenominasjonen i Borg Brukerundersøkelsen i Tonsen menighet (prosjektleder) Medlemsundersøkelsen for Dnk (prosjektleder) Kvinnelige prester på arbeidsmarkedet i Dnk (prosjektleder) Evaluering av arbeidsveilederutdanningen i Dnk (prosjektleder) Publikasjoner: Bøker 2013: 2009: 1998: Den offentlige sorgen. Markeringer, ritualer og religion etter 22. juli. Olaf Aagedal, Pål Ketil Botvar, Ida Marie Høeg (red.). Oslo: Universitetsforlaget. (nivå 1) Gjesteredaktør sammen med Ilona Pajari for Mortality. Promoting the interdisciplinary study of death and dying. 18(2). Ingunn Folkestad Breistein og Ida Marie Høeg (red.). Religionsstatistikk og medlemsforståelse. Trondheim: Akademika forlag. (nivå 1) Velkommen til oss Ritualisering av livets begynnelse. Avhandling for graden philosophiae doctor (PhD). Bergen: Universitetet i Bergen. Rom i herberget? Kvinnelige prester på arbeidsmarkedet i Den norske kirke. Trondheim: Tapir. (218 s) 1996: 2

3 Oppmerksomhet, identitet og fellesskap. Evaluering av arbeidsveilederutdanningen i Den norske kirke (AVU). Trondheim: Tapir. (125 s) Artikler i tidsskrifter og bøker 2013: Sammen med Olaf Aagedal og Pål Ketil Botvar Innledningskapittelet Den offentlige sorgen. I Den offentlige sorgen. Markeringer, ritualer og religion etter 22. juli, Olaf Aagedal, Pål Ketil Botvar, Ida Marie Høeg (red.), Oslo: Universitetsforlaget. (nivå 1) Folkekirken som sorgfellesskap. Den norske kirkes svar på 22. juli. I Den offentlige sorgen. Markeringer, ritualer og religion etter 22. juli, Olaf Aagedal, Pål Ketil Botvar, Ida Marie Høeg (red.), Oslo: Universitetsforlaget. (nivå 1) Rituals of Death in a Norwegian. School Context. In Deconstructing Death Changing Cultures of Death, Dying, Bereavement and Care in the Nordic Countries, Michael Hviid Jacobsen (ed.), Odense: University Press of Southern Denmark. (nivå 1) Sammen med Ilona Pajari. Introduction to the Nordic issue of Mortality. Mortality 2013 (18)2: (nivå 1) Dåpsliturgi og aktørenes erfaringer med dåp. Nytt norsk kirkeblad : Fellesskap og kulturell tilhørighet. Kristen identitet hos ungdom i Den norske kirke. Prismet : (nivå 1) Innledning: Hvorfor religionsstatistikk. I Religionsstatistikk og medlemsforståelse, Ingunn Folkestad Breistein og Ida Marie Høeg (red.), Trondheim: Akademika forlag. (nivå 1) Statistikk for kirke og samfunn i endring. I Religionsstatistikk og medlemsforståelse, Ingunn Folkestad Breistein og Ida Marie Høeg (red.), Trondheim: Akademika forlag. (nivå 1) Religious Education in the Nordic Public Sphere, Norway. In The 11th Nordic Conference of Religious Education. Conference book, Johannes Nissen and Povl Götke (ed.) 5 sider. E-book available on the homepage at the section of Theology, Faculty of Arts, Aarhus University. (nivå 1) Sammen med Eigil Morvik. Ung og aktiv? Ungdom år i Den norske kirke. I Menighetsutvikling i folkekirken. Erfaringer og muligheter, Erling Birkedal, Harald Hegstad, Turid Skorpe Lannem (red.), Oslo: IKO-forlaget. (nivå 1) Kjønn og folkelig dåpsteologi. Din. Tidsskrift for religion og kultur 2011 (1-2): (nivå 1) 2010: Leise Christensen, Duncan Dormor, Ida Marie Høeg, Wolfgang Ilg, Kati Niemelä: Protestant confirmation seen in a European perspective. In Religion and Youth, Collins-Mayo, Sylvia; Dandelion, Pink (eds.), Surrey: Ashgate. (nivå1) Motivation and Experiences of the Confirmands. In Confirmation Work in Europe: Empirical Results, Experiences and Challenges. A Comparative Study from Seven Countries, Friedrich Schweitzer, Wolfgang Ilg, Henrik Simojoki (eds), Gütersloh/Germany: Gütersloher Verlagshaus. (nivå 1) Ida Marie Høeg & Bernd Krupka: Confirmation Work in Norway. In Confirmation Work in Europe: Empirical Results, Experiences and Challenges. A Comparative Study from Seven Countries, Friedrich Schweitzer, Wolfgang Ilg, Henrik Simojoki (Eds), Gütersloh/Germany: Gütersloher Verlagshaus. (nivå 1) Religiøs tradering. I Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering, Pål Ketil Botvar & Ulla Schmidt Schmidt (red.), Oslo: Universitetsforlaget. (nivå 1) 3

4 2009: 2006: Men aller mest trenger vi disse ordninger for de enfoldige og unge. Konfirmanter, ritualer og rituell erfaring. I Mellom pietisme og pluralitet. Konfirmasjonsarbeid i fire nordiske land, Bernd Krupka & Ingrid Reite (red.), Oslo: IKO-forlaget. (nivå1) Frihet til å kunne tenke og mene hva du vil er en menneskerett. Humanistisk eller kristen konfirmasjon? I Mellom pietisme og pluralitet. Konfirmasjonsarbeid i fire nordiske land. Bernd Krupka & Ingrid Reite (red.), Oslo: IKO-forlaget. (nivå 1) Religion og alder. Kirke og kultur : (nivå 1) Ungdom og religion. Religion og livssyn. Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge : (nivå 1) Konfirmasjonstiden har vært bra jeg har fått litt mer kunnskap og har hatt det fint sammen med andre konfirmanter. I Samfunnet i gudstjenesten, Sig Lægdene (red.) s Tromsø: Kirkelig utdanningssenter i nord. Familien som kunde. Familiene i trosopplæringen og trosopplæringens markedstenkning. I Metode, mål og mening i Den norske kirkes trosopplæringsreform. Turid Skorpe Lannem & Hans Stifoss-Hanssen (red.), s Trondheim: Tapir Akademisk forlag. (nivå 1) 2005: Agnes Vold. I Norsk biografisk leksikon, Jon Gunnar Arntzen & Knut Helle (red.), s Oslo: Kunnskapsforlaget. 2004: 2003: 2002: I baptise you in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. I Contemporary religion and church. A Nordic perspective, Ole Gunnar Winsnes (ed.), s Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. Jødisk familieliv i Norge moderne utforming av tradisjonelt liv. I RAMBAM. Tidsskrift for jødisk kultur og forskning : (fagfellevurdert) Jeg døper deg til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Dåp og tradisjon i Den norske kirke. I Tallenes tale Perspektiver på statistikk og kirke, Ole Gunnar Winsnes (red.), s Trondheim: Tapir. Barnedåp en sterk tradisjon i et moderne samfunn. Nytt norsk kirkeblad. For teologi og praksis 6 (30): På kvinners vis? Kvinnelige prester på arbeidsmarked og karrierevei. I Møteplass for presteforskning. Presten i norsk kirke- og samfunnsliv, Morten Huse og Cathrine Hansen (red.), s Trondheim: Tapir. 2001: Hvorfor være medlem av Den norske kirke? Norsk Teologisk Tidsskrift 2001, 2(102): Dåp som overgangsrite. En analyse av dåpens offentlige og private riter. Prismet : : Bare til fest? Kirkemedlemmers forhold til gudstjenesten. Tallenes tale Perspektiver på statistikk og kirke, Trondheim: Tapir. Medlemsundersøkelsen Holdninger til statskirkeordningen. Årbok for Den norske kirke 2000, s Oslo: Kirkens informasjonstjeneste. 1999: Herrens tjenerinne. Norsk tidsskrift for misjon 1999, 3: : Rom i herberget? Kvinnelige menighetsprester på arbeidsmarkedet i Den norske kirke. St. Sunniva (6):

5 1996: Kvinner i en ny presterolle. Hva betyr kjønn for kvinnelige presters yrkesliv, og hvor relevant er begrepet den kvinnelige presterollen? Norsk teologisk tidsskrift : Religionenes betydning for den jødiske identiteten. En undersøkelse blant 18 norske jøder. Kirke og kultur : Rapporter 2009: 2008: Ida Marie Høeg & Irene Trysnes. Menighetenes samvirke med hjemmet. Evalueringsforskning på trosopplæringsreformen. Rapport 1. KIFO Notat 1/2012 (86 s) Ida Marie Høeg (red.) Tilstandsrapport for Den norske kirke KIFO Notat nr. 7/2009 (86s) Medlemskap i Den norske kirke. I Tilstandsrapport for Den norske kirke 2009, Ida Marie Høeg (red.) s Oslo: KIFO. Prest i Nidaros. En rapport om presters arbeidsforhold i Nidaros bispedømme. KIFO Notat nr. 1 /2009 (91 s) Prest i Agder og Telemark. En rapport om presters arbeidsforhold i Agder og Telemark bispedømme. KIFO Notat nr. 2 /2009 (92 s) Prest i Bjørgvin. En rapport om presters arbeidsforhold i Bjørgvin bispedømme. KIFO Notat nr. 3 /2009 (86 s) Ida Marie Høeg & Ann Kristin Gresaker. Prest i Den norske kirke. En rapport om presters arbeidsforhold. KIFO Notat nr. 5 /2009 (132 s) Prest i Sør-Hålogaland. En rapport om presters arbeidsforhold i Sør-Hålogaland bispedømme. KIFO Notat nr. 1 /2008 (76 s) Prest i Borg. En rapport om presters arbeidsforhold i Borg bispedømme. KIFO Notat nr : 2003: 2000: /2008 (78 s) Prest i Tunsberg. En rapport om presters arbeidsforhold i Tunsberg bispedømme. KIFO Notat nr. 3 /2008 (80 s) Prest i Stavanger. En rapport om presters arbeidsforhold i Stavanger bispedømme. KIFO Notat nr. 4 /2008 (84 s) Prest i Hamar. En rapport om presters arbeidsforhold i Hamar bispedømme. KIFO Notat nr. 6 /2008 (85 s) Prest i Møre. En rapport om presters arbeidsforhold i Møre bispedømme. KIFO Notat nr. 7 /2008 (87 s) Sammen med Ulla Schmidt og Pål Ketil Botvar. Evaluering av nominasjonsprosessen ved utnevning av ny biskop i Borg. Oslo: KIFO Notat (58 s) Brukerundersøkelse En spørreundersøkelse blant medlemmer i Tonsen menighet. Oslo: KIFO (Notat nr ) (53 s) Sammen med Harald Hegstad, Ole Gunnar Winsnes. Folkekirke En spørreundersøkelse blant medlemmer av Den norske kirke. Oslo: KIFO (74 s) Bokomtale 2008: 5

6 Ulland, Dagfinn 2007: Guds karneval. En religionspsykologisk studie av Toronto-vekkelsens ekstatiske spiritualitet. Lund: Lunds Universitet (Lunds Studies in Pychology of Religion 9). Bokomtale i Norsk Teologisk Tidsskrift 2008 nr. 2 s : Jeanette Sky 2007: Kjønn og religion, Oslo: Pax Forlag A/S. Bokomtale i St. Sunniva 2007(1 2): : 2002: 2000: 1999: Åse Røthing 2004: Parforhold. Idealer, forhandlinger, strategier. Oslo: Gyldendal. Bokomtale i St. Sunniva 2/2005: Lena Löwndahl: Med kroppen som instrument. En studie av new age med fokus på hälsa, kroppslighet och genus. Lund: Lunds University. (Lunds Studies in History of Religions) i Tidsskrift for kirke og religion 2 (15): Linde Borgen 2000: Levende ritualer ved livets og naturens overganger. Grøndahl Dreyer Bokomtale i Prismet 3:137,139. Åse Røthing 1998: Sex, kjønn og kristentro. Oslo: Verbum. Bokomtale i Nytt om kvinneforskning 2/99: Framtreden i media: kronikker, artikler, intervjuer 2013: Vårt Land. Kronikk: Den norske kirke og sorgen etter 22. juli, s. 41. Vårt Land. Mannsterke 22. juli-markeringar. Intervju om markeringer i forbindelse med 22. juli, s 11. Vårt Land. Prester mener kirken overreagerte. Intervju om soknepresters holdninger til de kirkelige markeringene i forbindelse 22. juli, s 10. Stavanger Aftenblad. Sorgens offentlige kapittel. Intervju om Den norske kirkes rolle i den offentlige sorgen etter 22. juli juli, s Forskningsetikk nr Datadeling krever erfaring. Intervju om datadeling i prosjektet Den offentlige sorgen, s Vårt Land. Her er folkets favoritter. Intervju med Ida Marie Høeg om brukernes tilfredshet med kirken (Difi-undersøkelsen), 12. juni s NRK TV1 Østlandssendingen. Stadig flere utradisjonelle seremonier. 3 min intervju om kirkelig vigsel i Den norske kirke og årsaken til nedgangen. 4. juni kl NTB-melding. Få Oslofolk gifter seg i kirken. Intervju om vigselstall og holdninger til religiøs vigsel. 4. juni kl Aftenposten. Og så spør jeg deg: Hvorfor vil du ikke gifte deg i kirken? Intervju om holdninger til religiøs ritualer ved inngåelse av ekteskap blant medlemmer i Dnk og andre, 4. juni s Aftenposten nettutgave. Oslos gifteklare svikter kirken. Intervju om holdninger til religiøs ritualer ved inngåelse av ekteskap blant medlemmer i Dnk og andre. 4. juni. Oss foreldre i mellom (Landsforeningen uventet barnedød) nr , Sorgritualer i skolen. s VG. Kampen om konfirmantene. Sånn kan du ha det som konfirmant i Norske tenåringer kan velge og vrake. Intervju om oppslutning om de ulike konfirmasjonsalternativene. 5. mai, s Budstikka. Er ikke blitt mindre religiøse. Intervju om oppslutningen om Den norske kirke i Asker og Bærum. 5. april, s. 6. Adresseavisen. Fire av ti ber aftenbønn. Intervju om aftenbønn. 16. mars, s

7 Fri tanke. Medlemskap sier ikke alt om religiøsitet. Intervju om boka Religionsstatistikk og medlemsforståelse. 7. november Forskerforum. Slikt ein ikkje gjer. Intervju om tabu i akademia. November 2012, nr. 9, årg. 44, s Bergens Tidende. Svært få blir omvendt. Intervju om konfirmasjon og tiden etter konfirmasjon. 17. oktober, s. 13. Nederlands Dagblad. Sinds Breivik zit de kerk vol. Intervju om kirken og 22. juli. 17. august. Vårt Land. Lite religionsdialog etter 22. juli. Intervju om kirken og 22. juli. 13. juni, s. 22. Klassekampen. Åpnet dørene for sorgen. Intervju om kirken og 22. juli. 11. juni, s Budstikka. Det er et sterkt press på 14-åringene til å konfirmere seg. Intervju om konfirmasjon. 19. mai, s Fredrikstad Blad. Færre konfirmerer seg, s. 37 og Sebastian og Isoldes store dag, s. 34. Intervju om konfirmasjon. 12. mai. Vårt Land. Konkurrerer med flere. Intervju om kirkelig vigsel. 3. mai, s. 15. Framtida.no. Fleire enn åtte av ti konfirmerer seg. Intervju om konfirmasjon. 26. april. Vårt Land. Nestekjærlighet viktigere enn Jesus i trosopplæringen. Intervju om trosopplæring. 23. April. Kristeligt Dagblad. Kristendommens vigtigste bøn er måske på retur. Intervju om ungdom og bønn. 10. april. Aftenposten. Prestene er de nye jordbærplukkerne. Intervju om ansettelse av utenlandske prester i Den norske kirke. 7. april, s NRK2. Livssynsprogrammet Underveis. Intervju om navnefest og dåp. 8. feb. Strek mag. Norsk kirkeliv avfolkes. Intervju om religiøst engasjement og deltakelse. Nr Aftenposten. Flykter fra kirken. Intervju om religiøst engasjement og deltakelse. 14. mars. Dagbladet. Gud er en popstjerne. Data fra den norske delen av konfirmantundersøkelsen presentert. 14. mars. Vårt Land. Kristen identitet foran tilhørighet. Intervju om bruk av fadderskap. 2. april, s Vårt Land. 1 av 10 konfirmanter føler seg mobbet. Data fra den norske delen av konfirmantundersøkelsen presentert. 13. mai, s Budstikka. Kun fire vielser på ti år. Intervju om bruk av nye og eldre kirker til vielse. 9. juni, s Intro. Barn, foreldre og kirke. IKO-forlaget. Intervju om foreldres fortolkning av dåp. September, s. 9. Vårt Land. Søker trøst i tente lys. Intervju og død om dødsritualer. 5. november, s Aftenposten. Intervju om dåp og ny gudstjenesteordning. 27. November, s : Aftenposten. Gamle sterkere i troen? Sitert fra artikkel om alder og religion. 14. desember. Budstikka. Kirkebesøket står sterkt. Intervju om kirkegang.6. desember. Budstikka. Ikke lenger førstevalget. Sitert på vigsel. 26. oktober. Budstikka. 7 av 10 gifter seg utenfor kirken. Intervju om vigsel. 25. oktober. Aftenposten. LEVE Tall fra Konfirmasjonsundersøkelsen presentert i artikkel om konfirmasjon. 18. september. FRI TANKE. nr : Rituell bekreftelse av familien. Intervju om navnefest og dåp. Bergens Tidende. Ikkje tilfredse med konflikthandtering. Intervju om presters arbeidsforhold. 25. august. Aftenposten. La de små barn komme til meg. Intervju om trosopplæring. 3. april. NRK P2. Sånn er livet + Blå time. Intervju om konfirmasjon. 22. april. 7

8 NRK P1. Norgesglasset. Intervju om konfirmasjon. 26. april. Vårt Land. Svenske konfirmanter mest fornøyd. KIFO sitert. 17. april. Aftenposten. Finske konfirmanter mest fornøyd. KIFO sitert. 16. april. A-magasinet. Prestens skyggeside. Ida Marie Høeg & Ann Kristin Gresaker sitert. 5. mars. 2009: Nordlys. Kirkelige konfirmanter er svake i troen. Intervju om konfirmasjon. 10. mars, s Artikkelen ble en NTB-melding og ble gjengitt på nettutgavene til Adresseavisa, NRK, Romsdal budstikke, Jalsbergavisen, TV 2, VG, Agderposten, Ranabladet, Romerikes Blad, Asker og Bærum budstikke, Forskning.no, bt.no, siste.no, Halden Arbeiderblad, DagenMagazinet, Finnmark Dagblad og den danske avisa Kristeligt Dagblad. Vårt Land (vl.no). Konfirmanter får et mer positivt syn på kristendommen. Intervju om kirkelig konfirmasjon. 10. mars. Aftenposten. Én av fire prester møter veggen. Intervju om presters arbeidsforhold, 10. mars, s Finnmark Dagblad. Så fast ein borg. Intervju om presters arbeidsforhold i 2. mai s Haugesund avis. Luksusklokke i konfirmasjonsgave. Intervju om konfirmasjon. 2. mai. Vårt land. Mer enn et pengedryss. Intervju om konfirmasjon. 2. mai, s Vårt land. Konfirmantene: Ikke viktigste å lære mer. Intervju om konfirmasjon, 9. mai, s Bergens tidende. Dåp og navnefest er viktig for parforhold. Intervju om den sosiale betydningen av navnefest og dåp. 20. oktober, s Budstikka. Flere dropper prest og bønn. Intervju om kirkelig vigsel. 16. november, s fritanke.no. Humanistisk gravferd øker i Asker og Bærum. Intervju om gravferdsritualer. 20. november. 2008: ABC nyheter. Meir kultur i kyrkja. Intervju om kirkens kulturarena. 16. mars. NRK1 Frokost TV april: 6 minutters intervju med om dåp og alternative ritualiseringer til dåp. Aftenposten. Familiefest og tradisjon viktigere enn penger. Intervju om konfirmasjonsundersøkelsen. 4. mai, s. 1, 4 og 5 i. (intervjuet kom også samme dag i nettutgavene til Dagsavisen og Nationen). Forskerforum. 10 kjappe. August: nr , s. 32. Sunnmørsposten. Press på prester. Intervju om presters arbeidsforhold, 15. oktober, s. 3. NRK Nyheter Møre og Romsdal. Intervju om presters arbeidsforhold. 15. oktober. Vårt land. Slitsom prestehverdag. Intervju om presters arbeidsforhold. 11. desember, s : Vårt land. Årsaker til utmelding. Intervju om medlemmers forhold til Dnk, 28. juni, s. 3. Haugesunds Avis. I bøsser og spann. Intervju om konfirmasjon, 9. juni, s. 10. Dagsavisen. Flykter fra kirken etter homostriden. Intervju om årsaker til utmelding fra Den norske kirke, 20. juni, s. 12. Vårt Land. Hvem skal styrer valg av menighet? Intervju om medlemmers forhold til kirken, 16. august, s : NRK 1, FrokostTV. Intervju om Den norske kirkes syn på sine medlemmer, 30. januar. Dagsnytt , 07.30, osv.: Intervju om Den norske kirkes medlemmers betalingsvillighet for kirken. 30. januar. NRK P1. Politisk kvarter Intervju om medlemmenes syn på alternative finansieringsordninger av Den norske kirke og fortsatt formell oppslutning om kirken. 30. januar. Vårt Land. Kvinner søker Gud på nettet. Intervju o kjønn og religion, 19. april, s

9 2004: Nationen. Konserter skviser ut gudstjenester. Intervju om kirken som kulturarena. 27. desember, s. 4. Bergens Tidende. Kronikk: Faddere vår tids coacher. 4. mars 2006 Vårt Land. Lite viktig om fadderen er kristen. Intervju om dåpsforeldres forståelse av fadderskap. 7. januar, s Aftenposten. Samling om det umoderne. Intervju om dåp. 17. april, s Bergensavisa. Dåpen ingen tom tradisjon. Intervju om betydningen av dåp. 17. april, s Også i Telemarksavisa. 2001: Kvinner og klær. Mitt store fete norske bryllup. Intervju om forestillinger og motiver for valg av kirkelig bryllup. 29. juni. Bergens tidende. Kronikk: 40 år med kvinnelige prester. 18. april. 2000: NRK1, frokost TV. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. 20. januar. Vårt Land. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. 20. januar. Stavanger Aftenblad. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. 26. januar. Dagsavisen. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. 10. februar. Aftenposten Intervju om medlemsundersøkelsen. 27. mai. Stavanger Aftenblad. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. 27. mai. Vårt land. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. 27. mai. Dagen. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. 27. mai. Bergens Tidende. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. 28. mai. Aftenposten. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. 28. mai. Vårt Land. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. 29. mai. Arbeidsmiljø (Utgiver: Arbeidsmiljøsenteret) Mai. Intervju om kvinnelige prester på arbeidsmarkedet i Den norske kirke. NRK Radio. På kirkebakken. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. Juni. NRK Distrikts TV. avd. Rogaland. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. 25. august. NRK Radio Rogaland. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. 25. august. Vårt Land. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. 20. desember. Vårt Land. Leserinnlegg til Popbarometer for kirkefolk? 1998: NRK TV Dagsrevyen. Intervju om ansettelsesforholdene til kvinnelige prester. 3. februar. NRK P1 Sånn er livet. Intervju om den kvinnelige presterollen. 4. februar, reprise 30. juli. NRK Dagsnytt. Intervju om ansettelsesforholdene til kvinnelige prester på 5. mars. 1996: Aftensposten. Kronikk: Jom kippur: Den helligste dagen i året. 23. sepember. Invitert presentasjon ved vitenskapelig konferanse: Silent actions disaster rituals in addition to 22nd July Keynote speaker 2 nd Nordic Symposium of Death and Dying: Death, Dying and Bereavement Nordic Perspectives University of Helsinki april. Ulike kirkekulturer en mulighet eller et problem. I panel på seminaret: Menighetsutvikling i folkekirken. Det teologiske menighetsfakultet 27. mars. 9

10 Religious Education in the Nordic Public Sphere. Plenumsforedrag på: 11 th Nordic Religious Education Conference Aarhus University. 7. juni. Tiden etter konfirmasjon. Foredrag på Det teologiske Menighetsfakultets fagseminar: Religiøs læring, artefakter og mediering 25. oktober. 2010: Confirmation Work in Europe. Motivation and Experiences. Plenumsforedrag på:1 st International Conference on Confirmantion Work in Europe. Danmark, Løgumkloster 28. februar. The state and potentials of death and dying studies in Norway. Plenumsforedrag på:1st Nordic Conference in Thanatology: Death, Dying and Bereavement in the Nordic Countries, Aalborg University 24. november. 2008: 2006: Ritualisering av død i norsk skole. Plenumsforedrag på: Rutiner, riter och minnesmärken. Lindköping Universitet, avd. Norrköping desember: School Memorial Services. Plenumsforedrag på: Rites in Connection to Death and Disposal of the Dead body. Lunds Universitet oktober. Paperpresentasjon ved vitenskapelig konferanse: 2013: Religion in death rituals in a school the context. Paper på: Death, Dying and Disposal 11 International Conference Theory meets practice. The Open University, Milton Keynes 6. september. Fellesskap og kulturell tilhørighet. Kristen identitet hos ungdom i Den norske kirke. Paper på: Fagdag for Tidsskriftet Prismet. Oslo 25. januar. Emotions, Death and Rituals in Public Space after Oslo/Utøya 22 July Paper på: The International Institute of Sociology IIS 40 th World Congress. New Delhi februar. Young peoples experiences with religious rituals. Paper på: Understanding Youth and Christian Youth Work in Civil Society. The second International Conference on Confirmation and Christian Youth Work in Europe. Oslo mai. Silent actions Disaster rituals in addition to 22 July Paper på: The 21st Nordic Conference for Sociology of Religion (NCSR), Umeå University, august. Young people s experiences with religious rituals. Paper på: Nordic Conference for Sociology of Religion, Umeå University august. Prayer and Youth. Paper på: ISSR-konferanse (International Society for the study of Religion). Aix-en-Provence 30. juni 3. juli. Ritualisering av død i norsk skole. Paper på: KIFO-seminar høsten Religion og skole. Problemer og utfordringer for eksisterende religions- og kirkestatistikk. Paper på: Religionsstatistikk og medlemsforståelse, Ansgar teologiske høgskole. Kristiansand mars. 2010: School Rituals of Death state. Paper på: 1st Nordic Conference in Thanatology: Death, dying and Bereavement in the Nordic Countries, Aalborg University 25. november. Rituals of Death in Public Life. Paper på: The 20st Nordic Conference for Sociology of Religion (NCSR). Kristiansand august. 2009: Religiøs tradering Paper på: KIFO-seminar. Oslo 11. mai. 10

11 2008: Demografiske og kirkestatistiske data på soknenivå. Paper på: Statistiske data og menighetsutvikling. Seminar på Det teologiske Menighetsfakultet 19. februar. Prøveforelesning oppgitt emne: Klassisk og moderne ritualforsknings anvendelighet i forbindelse med nutidig navngivningspraksis. Universitetet i Bergen 29. august. Confirmation survey in Norway. Paper på: Religion and Youth, British Sociological Association, Sociology of Religion Study Group. Birmingham april. Ritual Sponsorship - the Institution of Godparents in Baptism and Naming Ceremonies. Paper på: KIFO Research Seminar. Oslo september. Ungdom og religion og kirkens arbeid med konfirmasjon: The European Confirmation Study, Norwegian section. Paper på: KIFO-seminaret. Oslo 17. november. 2007: Understanding Ritual. Paper på: IAHR International Association for the History of Religion / Swedish Society for the Study of History of Religions. Stockholm april. Den kroppslige dimensjonen. Paper på: KIFO-seminar. Oslo mai. The Bodily Experience in Ritual Enactment Infant Baptism. Paper på: 29 th ISSR (International Society for the study of Religion) Conference. Leipzig juli. Identitetsdimensjonen i dåp og navnefest. Paper på: KIFO-seminar. Oslo november En markedsstyrt kirke. Paper på: Trosopplæringskonferansen med kompetansenettverket. Oslo mars. Religiøse navnefester. Paper på: KIFO-seminar. Oslo april. Endring og tilhørighet statskirkespørsmålet i perspektiv: Folkekirkelig oppslutning om Den norske kirkes ritualer: Overflatisk konvensjon eller dyp mening? Eksempelet dåp. Paper på: KIFO-seminar: Oslo 6. november. 2005: 2004: 2003: Hvilket teoretisk perspektiv gir mest når en skal forstå nye og gamle ritualiseringsformer ved livets begynnelse? Paper på: Nasjonal forskerutdanningskonferanse Identitet, kjønn og kropp. Bergen april Dåpsforeldres erfaringer med dåpsgudstjenesten. Paper på: KIFO-seminar. Oslo mai. Vennskap og etikk. Bruk av venner som informanter. Paper på: Etikk-seminar på Høgskolen i Agder, Fakultet for humanistiske fag. Kristiansand 13. juni. Dåpsforeldres erfaringer med dåpsgudstjenesten. Paper på: Stipendiatseminaret ved IKRR, Universitetet i Bergen 14. juni. Ritualization of Godparents Tradition and Transformation. Paper på: Childhoods, University of Oslo 29. juni 3. juli. The Institution of Godparents in Baptism and Naming Ceremonies. Paper på: ISSR (International Society for the Sociology of Religion) Conference. Zagreb juli Medlemsskapets ställning i nordiska folkkyrkor. Paper på: Forskardagar. Svenska kyrkans enhet för forskning och kultur. Uppsala oktober. Norsk og døpt to sider av samme sak. En kort innføring i dåpens religiøse og sosiale betydning i norsk historie. Paper på: KIFO-seminar Oslo mars. Ritualizing the Institution of Godparents Baptism and Alternative Rituals. Paper på: The 17th Nordic Conference for Sociology of Religion (NCSR): Riter mellom privatreligion och offentlighet. Reykjavik august. Ritualisering ved livets begynnelse. Paper på: Det praktisk-teologiske seminar Hverdag, hellighet og livsmot. Oslo oktober. 11

12 2002: 2000: 1999: 1998: Dåp og tradisjon. Foredrag på KIFOs tiårsjubileum: Oslo 19. september. Kirkerommet er ikke bare preken og gudstjeneste. Kirkemedlemmers holdninger til gudstjenesten og kirkerommets religiøse betydning. Paper på: Det praktisk-teologiske seminar Kirkerom og estetikk. Oslo mars. Livssyn, livsspørsmål og livstolkning. Paper på: KIFO-seminar. Oslo mars: Navnefest alternativ til dåp. Paper på: KIFO-seminar. Oslo april. Jeg døper deg til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Paper på: Dåp og tradisjon. Dåp, dåpsopplæring og tradisjon. Det praktisk-teologiske seminar. Randsvangen oktober. Kirkelige livsfaseritualer. Teorigrunnlag for analyse av data fra Medlemsundersøkelsen. Paper på: KIFO-seminar. Oslo mars. Hvorfor stå som medlem av Den norske kirke? Motiver for medlemskapet. Paper på: KIFOseminar. Oslo november. Dåpen som overgangsrite. En analyse av dåpens kirkelige og private riter. Paper på: Det praktisk-teologiske seminar om kirkens riter. Oslo 14. desember. Folk i møte med folkekirken. Paper på: KIFO-seminar. Oslo juni. Kvinnelige menighetsprester og ansettelsesforholdene i Den norske. Paper på: KIFO-seminar. Oslo 15. mai. Kvinner i Guds hus. Rapport fra et prosjekt. Paper på: KIFO-seminar. Oslo 20. november. Foredrag og gjesteforelesninger: 2013: Offentlige markeringer og nye ritualer i forbindelse med 22. juli. Foredrag for: Center for SamtidsReligion. Aarhus 14. mai. Den norske kirke og den offentlige sorgen. Foredrag på: KIFO-konferanse Den offentlige sorgen etter 22. juli. Litteraturhuset i Oslo 12. juni. Savnet fellesskap? Ungdom og erfaringer med kirkelig ungdomsmiljø. Foredrag på: Fagdag Oslo domprosti. Oslo 22. november. Samarbeid mellom hjem og menighet om trosopplæring. Foredrag på: Fagdag om konfirmantarbeid Sør-Hålogaland bispedømmekontor. Oslo 16. oktober. Konfirmanter, ritualer og rituelle erfaring. Foredrag på: Fagdag om konfirmantarbeid Sør- Hålogaland bispedømmekontor. Oslo 16. oktober. Et delt samarbeid. Samarbeid mellom hjem og menighet om trosopplæring. Foredrag på: Konferanse for kompetansenettverket for trosopplæring i Den norske kirke. Oslo 19. april. Ung og aktiv. Konsultasjon i Kirkerådet. Oslo 1. april. Unge menneskers forhold til kirke og kristendom. Foredrag for Løgumkloster: Efteruddannelse for studenterpræster og akademiske medarbejdere. Jönköping 19. september. Er der forskel på unge kvinder og unge mænds religiøse orientering? Foredrag på: Efteruddannelse for studenterpræster og akademiske medarbejdere. Jönköping 19. september. 12

13 Kirken og hjemmet. Sammen med Irene Trysnes: Foredrag på: Trosopplæringskonferansen Lillestrøm 27. oktober. 2010: Presters arbeidsforhold i Stavanger. Foredrag for: Prostemøte i Stavanger bispedømme. Sola 13. desember Konfirmasjonstiden. Foredrag for: Nordisk religionspedagogisk nettverksmøte. Oslo 4. november. Protestantisk konfirmasjon. Motivasjon og utbytte. Foredrag for: Center for SamtidsReligion. Universitetet i Aarhus 2. mars. Dåp og emosjoner. Foredrag på Mikkelsmessekonferanse. Liturgisk senter Trondheim 29. september. 2009: 2008: 2007: 2003: 2002: 2000: 1999: 1998: Presters arbeidsforhold i Nidaros. Foredrag på: Prostekonferanse i Nidaros bispedømme. Stiklestad 4. februar. Presters arbeidsforhold i Bjørgvin. Foredrag på: Prostekonferanse i Bjørgvin bispedømme. Jølster 14. oktober. Konfirmasjon og samfunn. Vennskap, tro og tradisjon. Foredrag på: Kirkelig utdanningssenter i Nords 10 årsjubileum. Tromsø mars. Presters arbeidsforhold i Hamar. Foredrag for bispedømmekontoret. Hamar 18. september. Presters arbeidsforhold i Borg. Foredrag for bispedømmekontoret. Fredrikstad 9. oktober. Presters arbeidsforhold i Møre. Foredrag for bispedømmekontoret. Geiranger 14. oktober. Hva vet vi om konfirmantene? Foredrag sammen med Bernd Krupka på: Trosopplæringskonferansen Lillestrøm 22. oktober. Kjønn og arbeidsforhold i Den norske kirke. Foredrag for Kirkerådet 5. november. Menighetenes forhold til konfirmanter av skilte foreldre hva kan gjøres for å legge forholdene til rette for konfirmantene og deres foreldre. Foredrag på: Samarbeidsmøte mellom Agder bispedømme, Staver bispedømme og Kirkens familievernkontor. Oslo 12. januar. Foredrag på menighetsmøte i Tonsen menighet: Hva sier Tonsen-rapporten? Oslo 23. april. Foreldres forventninger til dåp og dåpssamtale - empiriske data. Tromsø prostisamling. Tromsø 22. oktober. Respons på Arve Brunvolls innlegg: Hva kommuniserer dåpsliturgien? Om menneskesynet i og omkring dåpsliturgien. Seminar på Det teologiske Menighetsfakultet 23. oktober Religionens rolle for bygging av kjønnsidentitet. Foredrag på: Dialogkonferanse, Norges Kristelige Studentforbund (NKSF) & Muslimsk Studentsamfunn (MSS), Blindern, 17. mars. Presentasjon av Tonsenprosjektet for staben i Tonsen menighet, Mortensrud menighetssenter. Oslo 28. mai. Religionssosiologiske perspektiver på ritualer. Foredrag i Presteforeningen. Oslo 6. juni. Hvordan skal vi forstå tallene fra Medlemsundersøkelsen om dåp og dåpsopplæring? Foredrag for Regjeringens dåpsopplæringsutvalg. Oslo 20. juni. Holdninger og verdier i Folkekirken. Foredrag på: Kirke Oslo 4. oktober. Tilsettingspraksis i kirken 10 års erfaring. Innleder i paneldebatt på Norsk kommuneforbunds seminar på Sørmarka studie- og konferansesenter. Oslo 2. juni. Presterollen. Foredrag for Vestre Aker prostilag av presteforeningen. Oslo 1. juni. 13

14 Presenterte rapporten Rom i herberget? på Norsk Kvinnelig Teologforenings årsmøte. Oslo 2. februar. Presenterte rapporten Rom i herberget? for Kirkerådet. Oslo 5. februar. Fagfellevurdering: 2013: : Fagfellevurdering av en artikkel i tidsskriftet Prismet. Fagfellevurdering av en artikkel i tidsskriftet Prismet. Fagfellevurdering av en artikkel i Studia Theologica. Fagfellevurdering av en artikkel i tidsskriftet Nordic Journal of Religion and Society. Fagfellevurdering av en artikkel i tidsskriftet Social Compass. Bedømmelseskomiteer (dr.avh., disputaser, tilsettinger): 2008: 2007: Medlem av tilsettingskomiteen ved KIFO for tilsetting av forskningssjef Ånund Brottveit. Medlem av tilsettingskomiteen ved KIFO for tilsetting av forskningssjef Pia Lane. Medlem av tilsettingskomiteen ved KIFO for tilsetting av forskningsassistent Ann Christin Gresaker. Medlem av tilsettingskomiteen ved KIFO for tilsetting av rådgiver Maria Aase. Undervisningserfaring: 2013: 2010: 2003: Undervist på PhD-seminary Religion, Ethics and Society om Religion statistics and religious affiliation. Universitetet i Agder 8. november. Senior reviewer på PhD-seminary Religion, Ethics and Society. Universitetet i Agder 8. november. Gudstjeneste som trosopplæring. Flotte opplevelser uten krav til tro! Undervisning på: Videreutdanningskurs i regi av Det praktisk teologiske seminar og Fagråd for kateketikk. Oslo 18. april. Fire timer om Norsk folkekirkereligiøsitet og religiøs pluralisering. Kurs for religionslærere: Bro Aschehoug videreutdanningskurs. Oslo 10. februar. Enkelttime på Det teologiske fakultet for studenter i kristendomskunnskap grunnfag: Medlemskap og kirkemedlemmer i Den norske kirke. 22. september. 14

15 : Våren 1998: Barnedåp - en sterk tradisjon i et moderne samfunn. Etterutdanningskurs for prester. Det praktisk-teologiske Seminar. 11. september. Hundre års kvinnekamp ført til seier? Kvinnelige prester, likestilling og karriereaspirasjoner. Foredrag på: Det praktisk-teologiske seminar Lederutvikling for kvinnelige prester. Oslo 20. november. Fem timers undervisning på Det praktisk-teologiske seminar i samfunnsvitenskapelig kjønnsteori, og kjønn og arbeidsliv, kvinnelige prester i Den norske kirke. Våren 1995: Teologisk fakultet (UiO) Timelærer Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo Desember 1994 Juni 1995: Religionslærer i 50 % stilling ved Bredtvet videregående skole Våren 1992: Timelærer ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo Veiledning: 2006: Bi-veileder for Lars Hellerdal masterstudent i diakoni på Diakonhjemmet høgskole. Honorar. Biveileder for Nina Valland Lyngset mastergradsstudent i pedagogikk ved NLA. Annet faglig (eks lede sesjon, lede seminar): 2013: Network/Planning Group for the Second Study on Confirmation Work and Confirmation (2013/14). Uppsala, juni. Deltatt på workshop in Pietermaritzburg i Sør-Afrika på Reassembling Democracy: Ritual as Cultural Resource (SAMKUL). Pietermaritzburg april. Network/Planning Group for the Second Study on Confirmation Work and Confirmation: Stockholm 23. Mai, Stuttgart mars, Berlin 29. november. Nordic Network of Thanatology (NNT): Styret hadde møte i Helsinki 26. april. Konferansevert og fagansvarlig for konferansen Understanding Youth and Christian youth work in Civil Society. The second International Conference on Confirmation and Christian Youth Work in Europe. Oslo, mai. Ledet sesjonen: Challenges for Religious Education in the Nordic Countries på Nordic Conference for Sociology of Religion Umeå University. Umeå august. Ledet sesjonen: Researching Confirmation and Christian Youth Work (Session 2a) på Understanding Youth and Christian youth work in Civil Society. The second International Conference on Confirmation and Christian Youth Work in Europe. Oslo mai. Deltok på framleggsseminar på Det teologiske Menighetsfakultet til boka: Menighetsutvikling i folkekirken. Erfaringer og muligheter. Oslo 14. april. Presentert opplegg for evaluering av menighetenes samvirke med hjemmet på referansegruppa for Trosopplæring i Kirkerådet. Oslo 10. februar. Sammen med Norges Kristne Råd (NKR), Ansgar Teologiske Høgskole, og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) arrangerte seminaret: Religionsstatistikk og 15

16 2010: 2008: 2006: medlemsforståelse. Kan tallene gi oss et bilde av tilknytning og aktivitet? Ansgar Teologiske Høgskole. Kristiansand mars. Deltok på Nordic Network for Church Statistics. Tampere februar. Var med å arrangere og lede 1st Nordic Conference in Thanatology: Death, dying and Bereavement in the Nordic Countries. Aalborg University november. Ledet sesjon på 1st Nordic Conference in Thanatology: Death, dying and Bereavement in the Nordic Countries, Aalborg University 25. november. Deltok på ISA, World Congress of Sociology. Gøteborg juli. Møte med Kirkefondet og Landsforeningen af Menighetsrådsmedlemmer i Danmark. København 29. januar. Møte i Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon (KA) om Stadig bedre 5. september. Møte i den nordiske forskergruppen for konfirmasjonsundersøkelsen Uppsala 20. august, Järvenpää oktober. Deltok på KIFO-seminar Religion i offentligheten (ROR). Italia, Testico 29. mai 2. Juni. Deltok på Religion i offentligheten (ROR). Forskernettverksmøte. Oslo 17. oktober. Driftet en av to nettverksgrupper i kompetansenettverket til Trosopplæringsreformen, Familiens rolle i trosopplæringen. Arbeidet har innebefattet to møter og ett seminar på våren. 2005: Deltakelse på avhandlingsseminar ved Institutt for russisk, klassisk filologi og religionsvitenskap (IKRR), Universitetet i Bergen mai. 2004: 2003: 2002: 2000: 1998: 1997: Deltakelse på stipendiatseminaret ved ved Institutt for russisk, klassisk filologi og religionsvitenskap (IKRR). Universitetet i Bergen mai Deltakelse på forskerskole på KIFO med Prof. Wade Clark Roof november American Academy of Religion (AAR). Georgia, Atlanta November. Deltakelse på teoriseminar og avhandlingsseminar ved dr. art programmet Universitetet i Bergen. Voss desember. Deltakelse på forskerutdanningsseminaret. Etter den kulturelle vending. Universitetet i Oslo. Sundvolden november. Presenterte Den norske kirkes medlemsundersøkelsen for Kirke/stat- utvalget. Oslo 26. mai. Ledet sesjonen Religion and Gender på The 10st Nordic Conference for Sociology of Religion (NCSR). Oslo 10. august. Stortingets interpelasjonsdebatt. Kvinnelige prester og ansettelsesordningen i Den norske kirke ble diskutert på grunnlag av rapporten Rom i herberget? 5. mars kl Deltakelse på kurs i Kirkedatabasen hos Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Bergen juni. Deltakelse på Ungdom, livssyn og framtid. Deltakelse på seminar på Høgskolen i Volda oktober. Språk: 16

17 Norsk (morsmål) Engelsk (tilnærmet flytende skriftlig og muntlig) Tysk (grunnleggende leseforståelse) Spansk (god muntlig forståelse) 17

MENIGHETENES SAMVIRKE MED HJEMMET

MENIGHETENES SAMVIRKE MED HJEMMET MENIGHETENES SAMVIRKE MED HJEMMET EVALUERINGSFORSKNING PÅ TROSOPPLÆRINGSREFORMEN RAPPORT 1 Ida Marie Høeg Irene Trysnes KIFO NOTAT 1/2012 KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2012 ISBN 978-82-92972-22-9 e-post:kifo@kifo.no

Detaljer

Ulla Schmidt Curriculum Vitae

Ulla Schmidt Curriculum Vitae Ulla Schmidt Curriculum Vitae Adress (work) Centre for Church Research, P.O.box 45 Vinderen, NO-0319 Oslo, NORWAY Date and place of birth 19.12.1966, Copenhagen, Denmark Nationality Danish (resident of

Detaljer

Jeg, meg og meg selv. Lena Sæter

Jeg, meg og meg selv. Lena Sæter Bakgrunnen for denne elevteksten er at klassen fikk besøk av forfatteren Peter Normann Waage, som holdt et engasjerende foredrag basert på sin egen bok Jeg. Individets kulturhistorie (Schibsted 2008).

Detaljer

Velkommen til oss Ritualisering av livets begynnelse. Ida Marie Høeg

Velkommen til oss Ritualisering av livets begynnelse. Ida Marie Høeg Velkommen til oss Ritualisering av livets begynnelse Ida Marie Høeg Avhandling for graden philosophiae doctor (PhD) Det historisk-filosofiske fakultet Universitetet i Bergen Desember 2008 Forord Mange

Detaljer

Konfirmasjonstiden har vært bra - jeg har fått litt mer kunnskap og hatt det fint sammen med de andre konfirmantene

Konfirmasjonstiden har vært bra - jeg har fått litt mer kunnskap og hatt det fint sammen med de andre konfirmantene Ida Marie Høeg (ida.marie.hoeg@kifo.no) KIFO Stiftelsen kirkeforskning Konfirmasjonstiden har vært bra - jeg har fått litt mer kunnskap og hatt det fint sammen med de andre konfirmantene Innledning Tidligere,

Detaljer

Det teologiske Menighetsfakultet. Spesialavhandling Cand. Theol. Dåpssamtalen det viktige første møte mellom foreldre og kirke.

Det teologiske Menighetsfakultet. Spesialavhandling Cand. Theol. Dåpssamtalen det viktige første møte mellom foreldre og kirke. Det teologiske Menighetsfakultet Spesialavhandling Cand. Theol. Dåpssamtalen det viktige første møte mellom foreldre og kirke Eva Marie Jansvik Veileder Heid Leganger - Krogstad En avhandling i religionspedagogikk

Detaljer

En analyse av læringssyn i faglitteraturen som omhandler konfirmasjonsarbeid

En analyse av læringssyn i faglitteraturen som omhandler konfirmasjonsarbeid En analyse av læringssyn i faglitteraturen som omhandler konfirmasjonsarbeid Navn: Sarah Johanne Olsson AVH 504- Spesialavhandling med metode (30 ECTS) Studieprogram: Cand.theol. Hovedveileder: Professor

Detaljer

Bærekraftig tro 12 SÅRBAR STUDIETID 15 MITT FUNN: NÆRKONTAKT MED DE DØDE 4 MED TROEN MOT NYE HØYDER 6 EN TRO SOM BÆRES 16 FELLESKAPET BÆRER TROEN

Bærekraftig tro 12 SÅRBAR STUDIETID 15 MITT FUNN: NÆRKONTAKT MED DE DØDE 4 MED TROEN MOT NYE HØYDER 6 EN TRO SOM BÆRES 16 FELLESKAPET BÆRER TROEN 4 MED TROEN MOT NYE HØYDER 6 EN TRO SOM BÆRES 16 FELLESKAPET BÆRER TROEN 12 SÅRBAR STUDIETID 15 MITT FUNN: NÆRKONTAKT MED DE DØDE NR.2/15. 81. ÅRG. TEMA Bærekraftig tro REKTOR VIDAR L. HAANES Rektor Innhold

Detaljer

NÅR PORTEN GJØRES VID

NÅR PORTEN GJØRES VID Pål Ketil Botvar, Elisabet Haakedal, Frode Kinserdal NÅR PORTEN GJØRES VID Evaluering av trosopplæringens breddetiltak KIFO Rapport 2013:2 Pål Ketil Botvar, Elisabet Haakedal, Frode Kinserdal NÅR PORTEN

Detaljer

Yrke med mening 15 MITT FUNN: GUDS ETISKE AUTORITET 22 STUDIEOVERSIKT

Yrke med mening 15 MITT FUNN: GUDS ETISKE AUTORITET 22 STUDIEOVERSIKT 4 LYTT TIL DEN INDRE MOTIVASJONEN 8 MANGE VEIER TIL ROM 12 SR-LEDER: Å SKAPE MENING 15 MITT FUNN: GUDS ETISKE AUTORITET 22 STUDIEOVERSIKT NR.1/15. 81. ÅRG. TEMA Yrke med mening REKTOR VIDAR L. HAANES Rektor

Detaljer

Læring og utvikling i menigheten. 12 Et lite stykke samfunnsfag 18 Sammen om diakonutdannelsen 21 Trygge rom

Læring og utvikling i menigheten. 12 Et lite stykke samfunnsfag 18 Sammen om diakonutdannelsen 21 Trygge rom 4 Forskningsfellesskap er fremtiden! 16 Menigheter i bevegelse? 12 Et lite stykke samfunnsfag 18 Sammen om diakonutdannelsen 21 Trygge rom nr.2/14. 80. årg. TEMA Læring og utvikling i menigheten rektor

Detaljer

Nyheter. Nr. 1-2000 (01.01.2000) Kirkeåret 2001/2002 har evangelieteksten i 2. rekke som prekentekst med disse unntakene:

Nyheter. Nr. 1-2000 (01.01.2000) Kirkeåret 2001/2002 har evangelieteksten i 2. rekke som prekentekst med disse unntakene: Nyheter Nr. 1-2000 (01.01.2000) Kirkeåret 2001/2002 har evangelieteksten i 2. rekke som prekentekst med disse unntakene: 1. s. i adv. - 2/12-01 - Sef 3,14-18 (T) 2. juledag - 26/12-01 - Matt 23,34-39 (T)

Detaljer

Nyheter. Menighetsrådene går til spillebordet

Nyheter. Menighetsrådene går til spillebordet Nyheter Menighetsrådene går til spillebordet (02.01.2002) - I hver menighet bør menighetsrådet, de ansatte og de frivillige medarbeiderne med jevne mellomrom drøfte hva som det er viktig å bruke tid og

Detaljer

Sunniva E. Holberg og Ånund Brottveit TILSTANDSRAPPORT FOR DEN NORSKE KIRKE 2014

Sunniva E. Holberg og Ånund Brottveit TILSTANDSRAPPORT FOR DEN NORSKE KIRKE 2014 Sunniva E. Holberg og Ånund Brottveit TILSTANDSRAPPORT FOR DEN NORSKE KIRKE 2014 KIFO Notat 2/2014 KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2014 ISBN 978-82-92972-36-6 ISSN 1503-4380 E-post: kifo@kifo.no www.kifo.no

Detaljer

Nyheter. Palestinske kirkeledere på besøk i Borg - vennskapsavtale undertegnes søndag

Nyheter. Palestinske kirkeledere på besøk i Borg - vennskapsavtale undertegnes søndag Nyheter Palestinske kirkeledere på besøk i Borg - vennskapsavtale undertegnes søndag (10.01.2001) - Biskop Younan har de senere måneder fremstått som en viktig talsmann for de palestinske kristne og en

Detaljer

lysliv &liv 3 juni www.mf.no 71. årgang : MARGARETH GLAD - NY PRAKSISLEDER PÅ PRAKTIKUM 12-13 : MAGNE SÆBØ MEDARBEIDER I DEN NYE BIBLIA HEBRAICA 8-9

lysliv &liv 3 juni www.mf.no 71. årgang : MARGARETH GLAD - NY PRAKSISLEDER PÅ PRAKTIKUM 12-13 : MAGNE SÆBØ MEDARBEIDER I DEN NYE BIBLIA HEBRAICA 8-9 lysliv Informasjonblad for Menighetsfakultetet nr &liv 3 juni 2005 71. årgang : MARGARETH GLAD - NY PRAKSISLEDER PÅ PRAKTIKUM 12-13 : MAGNE SÆBØ MEDARBEIDER I DEN NYE BIBLIA HEBRAICA 8-9 Foto: Linda Cartridge

Detaljer

LIVSNÆR RELEVANT TILGJENGELIG. Antologi 2013, Den norske kirke

LIVSNÆR RELEVANT TILGJENGELIG. Antologi 2013, Den norske kirke ÆR RELEVANT Antologi 2013, Den norske kirke LIVSNÆR ANT TILGJENGELIG GELIG Antologi 2013, Den norske kirke LIVSNÆR RELEVANT TILGJENGELIG Innhold ISBN: 978-82-7454-115-4 Kirkerådet, Oslo 2013 Bestilles

Detaljer

Trosopplæring som fornyelse av kirken som fellesskap

Trosopplæring som fornyelse av kirken som fellesskap Trosopplæring som fornyelse av kirken som fellesskap Seminar om menighetsutvikling MF 17. mars 2015 Heid Leganger-Krogstad Professor i religionspedagogikk, MF 2 25.03.2015 Målsetting: Ta tak i to utfordringer

Detaljer

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid Kristin Lorentzen «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2003 ISBN 82-995576-3-1 ISSN 1503-4380 Det

Detaljer

teol4514 2013 h Ingvild Osberg lilla gruppe

teol4514 2013 h Ingvild Osberg lilla gruppe teol4514 2013 h Ingvild Osberg lilla gruppe Fylt av glede over livets under, med et nyfødt barn i våre hender, kommer vi til deg som gav oss livet. DÅPSSAMTALEN INNHOLD: 0. INNLEDNING:. 3 1. HVA VIL JEG

Detaljer

NR. 3 2008. nytt. Vakre dåpsbrosjyrer. Se side 4-.6

NR. 3 2008. nytt. Vakre dåpsbrosjyrer. Se side 4-.6 NR. 3 2008 nytt Vakre dåpsbrosjyrer Se side 4-.6 Det er ikke gitt at aktivitetskirken skaper en levende tro bare aktive barn. Idet dere døper dem...og lærer dem å holde... Isommer fikk jeg være med på

Detaljer

Norske kirkeakademier Årsmøte Sanner Hotell, Gran 14. - 16. mars 2014

Norske kirkeakademier Årsmøte Sanner Hotell, Gran 14. - 16. mars 2014 NKA 4/14 Årsmelding fra styret i Norske kirkeakademier 2013 Saksdokumenter: a Årsmelding 2013 b Medlemmer i NKA 2013 c Oversikt over akademiprogrammer 2013 d Tillegg til årsmelding 2013 Forslag til vedtak:

Detaljer

CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt)

CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt) CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt) Navn Akademisk grad Tittel Institusjon Hanne Marthe Narud Dr. polit. Professor Institutt for statsvitenskap Boks 1097 Blindern 0317 Oslo Født 26.02.1958 Utdanning

Detaljer

FORORD. 21. november 1995 9440 Evenskjer. Ommund Rolfsen. Copyright DAWN Norge Kopiering forbudt

FORORD. 21. november 1995 9440 Evenskjer. Ommund Rolfsen. Copyright DAWN Norge Kopiering forbudt FORORD Denne rapporten er en DAWN-rapport. Derfor samler og presenterer den opplysninger om det norske folk og om kirkesamfunnene i Norge. Den gir et bilde av vårt eget land og den delen av befolkningen

Detaljer

nr. 1 2009 Storsamling for styrere Begeistret fyr tar farvel 8TRIPP TRAPP-klubben er 10 år!

nr. 1 2009 Storsamling for styrere Begeistret fyr tar farvel 8TRIPP TRAPP-klubben er 10 år! nr. 1 2009 n 4 12 Storsamling for styrere Begeistret fyr tar farvel 8TRIPP TRAPP-klubben er 10 år! LEDER Ja til kristne barnehager! Det var moro å stå foran 150 barnehagestyrere midt i januar og oppleve

Detaljer

NOE FALT I GOD JORD. Pål Ke l Botvar og Hallvard Olavson Mosdøl. Den norske kirkes gudstjenestereform sett fra menighetsnivå. KIFO Rapport 2014: 2

NOE FALT I GOD JORD. Pål Ke l Botvar og Hallvard Olavson Mosdøl. Den norske kirkes gudstjenestereform sett fra menighetsnivå. KIFO Rapport 2014: 2 Pål Ke l Botvar og Hallvard Olavson Mosdøl NOE FALT I GOD JORD Den norske kirkes gudstjenestereform sett fra menighetsnivå KIFO Rapport 2014: 2 K II IFOI INSTITUTT FOR Pål Ketil Botvar og Hallvard Olavson

Detaljer

Lys& Liv. Nr. 2, februar 2007. 73. årgang. Torleiv Austad takker av, s 10

Lys& Liv. Nr. 2, februar 2007. 73. årgang. Torleiv Austad takker av, s 10 Lys& Liv Informasjonsblad for Menighetsfakultetet Nr. 2, februar 2007. 73. årgang Torleiv Austad takker av, s 10 Lys & Liv Tid for selvangivelse UTGIVER Det teologiske Menighetsfakultet. Lys & Liv er informasjonsbladet

Detaljer

Åpenhet om eget livssyn overfor elever

Åpenhet om eget livssyn overfor elever DIDAKTISK EMNE DIDAKTISK EMNE Bør en RLE/RE-lærer i den offentlige skolen fortelle elevene om eget religiøse eller livssynsmessige ståsted? Åpenhet om eget livssyn overfor elever Ole Martin Moen 1. Innledning

Detaljer

Hva med et forskningsbasert fag i skolen?

Hva med et forskningsbasert fag i skolen? Hva med et forskningsbasert fag i skolen? Marie von der Lippe I norsk sammenheng har endringene i religions- og livssynsfaget de siste ti årene i liten grad bunnet i forskningsbasert fagutvikling eller

Detaljer

Erling Birkedal. Rapport fra et utvikingsprosjekt ved IKO - Kirkelig pedagogisk senter. Juni 2008

Erling Birkedal. Rapport fra et utvikingsprosjekt ved IKO - Kirkelig pedagogisk senter. Juni 2008 Erling Birkedal Erfaringsbasert didaktikk Plattform for planutvikling i trosopplæring for ungdom et refleksjonsnotat Rapport fra et utvikingsprosjekt ved IKO - Kirkelig pedagogisk senter Juni 2008 In n

Detaljer