Kundedagen Utvikling av jernbanen i Norge hvor går vi?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kundedagen 2014. Utvikling av jernbanen i Norge hvor går vi?"

Transkript

1 Kundedagen 2014 Utvikling av jernbanen i Norge hvor går vi?

2 Lunsjbuffet Atriet i 3. etasje Kl Kundedagen 18. november 2014 Bjørvika Konferansesenter, Oslo Atrium, Auditoriet

3 Velkommen til Kundedagen 2014

4 Kundedagen 2014 Program Lunsj Velkommen til Kundedagen 2014 v/jernbanedirektør Elisabeth Enger Jernbaneverkets store prosjekter v/ass. jernbanedirektør Gunnar G. Løvås Kaffepause Regjeringens jernbanepolitikk v/statssekretær John-Ragnar Aarset, SD Oppetid på jernbanenettet v/infrastrukturdirektør Gorm Frimannslund Kaffepause NTP v/direktør Strategi og samfunn Anita Skauge Jernbanepakke 4 utviklingen i EU v/seniorrådgiver Erik Syvertsen, SD Kaffepause Gods til og fra Norge v/trafikkdirektør Bjørn Kristiansen Oppsummering v/administrerende direktør Arne Fosen, CargoNet AS Avslutning

5 Velkommen Elisabeth Enger Jernbanedirektør

6 Jernbaneverkets store prosjekter Gunnar G. Løvås Assisterende jernbanedirektør

7 Gunnar G. Løvås Assisterende Jernbanedirektør

8 De store prosjektene i Jernbaneverket Hvorfor? Hva bygger vi? Hva planlegger vi i ICområdet? Hvordan styrer vi de store prosjektene?

9 De store prosjektene i Jernbaneverket InterCity-satsing Hvorfor bygger vi?

10 De store prosjektene Befolkningsprognosene peker kraftig oppover Ikke mulig å bygge nok veier Svaret er tog og fortetting

11 De store prosjektene i Jernbaneverket InterCity-satsing Hva bygger vi nå?

12 InterCity-satsing Bygging pågår Langset Kleverud 17 km nytt dobbeltspor Åpnes oktober 2015 Holm - Holmestrand - Nykirke 14 km nytt dobbeltspor Åpnes 2016 Follobanen 22 km nytt dobbeltspor Åpnes 2021 Farriseidet - Porsgrunn 22 km nytt dobbeltspor Åpnes 2018

13 De store prosjektene i Jernbaneverket InterCity-satsing Høvik Åpner før sommeren 2015 Vending og hensetting Muliggjør full utnyttelse av ny ruteplan

14 De store prosjektene i Jernbaneverket InterCity-satsing Fellesprosjektet (Dovrebanen E6) Åpner høsten 2015 Økt kapasitet Økt komfort Redusert reisetid; forutsatt ny kryssing lenger nord

15 De store prosjektene i Jernbaneverket InterCity-satsing Vestfoldbanen Holm - Nykirke Åpner høsten 2016 Økt kapasitet Økt komfort 7-8 min. reisetid; forutsatt ny kryssing på Sem stasjon

16 De store prosjektene i Jernbaneverket InterCity-satsing Vestfoldbanen Farriseidet - Porsgrunn Åpner høsten 2018 Økt kapasitet Økt komfort Redusert reisetid fra 34 min. til min. på strekningen

17 De store prosjektene i Jernbaneverket InterCity-satsing Follobanen Åpner høsten 2021 Halvert reisetid Oslo-Ski Betydelig kapasitetsvekst i sørkorridoren

18 De store prosjektene i Jernbaneverket InterCity-satsing Hva er målbildet for ICsatsingen?

19 Hva skal vi oppnå med IC-satsingen? 00:35 (1:30) Oslo - Hønefoss Jernbane for korte kjøretider Hyppige avganger God punktlighet Økt godsfrekvens Flerkjernet og samfunnsnyttig utvikling

20 De store prosjektene i Jernbaneverket InterCity-satsing Det viktige er ikke hvor toget går, men hvor det stopper Jo flere passasjerer dess mer nytte får samfunnet IC-stasjonene skal utvikles til attraktive og velfungerende knutepunkter Knutepunktutvikling rundt stasjonene bygger opp under IC-satsingen

21 De store prosjektene i Jernbaneverket InterCity-satsing Krav til knutepunktene

22 De store prosjektene i Jernbaneverket InterCity-satsing Stasjonsutvikling Forbindelser mellom by og Forbindelser stasjon mellom by og stasjon Kobling mellom IC-tog og lokalbuss Forbindelser over og under sporene

23 De store prosjektene i Jernbaneverket InterCity-satsing Knutepunktfunksjoner JBV definerer og bygger JBV bidrar og bygger JBV etterspør

24 De store prosjektene i Jernbaneverket InterCity-satsing Hvordan styrer vi de store prosjektene?

25 De store prosjektene i Jernbaneverket InterCity-satsing Styring av de store prosjektene Mest mulig likt utbyggingsselskap Selvstendige prosjektenheter Prosjektdirektør med vide fullmakter Prosjektstyre med eksterne medlemmer Målsetning å gjennomføre prosjektene Uten alvorlige personskader God kvalitet på ferdige anlegg Innenfor budsjett (styringsrammer) Idriftsettelse i henhold til plan Med minimale forstyrrelser av togtrafikken i byggeperioden Byggearbeidene utføres av eksterne entreprenører og følges tett opp av JBV som byggherre

26 De store prosjektene i Jernbaneverket InterCity-satsing Ambisjon å redusere planleggingstiden Mer effektive prosesser internt Forenkling Økt fokus på beslutningsrelevante temaer i ulike planfaser Mindre tidstap mellom ulike planfaser Vi har pekt på behov for visse reformer Eget planregime for større vei- og jernbaneprosjekter Gjennomgang av ordningen med KVU og KS1/KS2 «Pakkebeslutninger med fullfinansiering» for større prosjekter Økt bruk av statlig plan ved høyt lokalt konfliktnivå

27 De store prosjektene i Jernbaneverket Takk for oppmerksomheten!

28 Kaffepause

29 John-Ragnar Aarset Statssekretær Samferdselsdepartementet

30 Regjeringens jernbanepolitikk John-Ragnar Aarset Statssekretær Samferdselsdepartementet

31 Oppetid på jernbanenettet Gorm Frimannslund Infrastrukturdirektør

32 Oppetid på jernbanenettet Oppetid Vedlikeholdsetterslep Signalfeil Klima og vær

33 Oppetid på jernbanenettet Mål 2014 Oppetid 98,9%, forsinkelsestimer Mål 2017 Oppetid 99,3%, forsinkelsestimer Forsinkelsestimer

34 Oppetid på jernbanenettet Vedlikeholdsetterslep ,5 mrd ,4 mrd ,2 mrd ,3 mrd ,7 mrd

35 Oppetid på jernbanenettet Signalfeil Signalfeil er en feil i infrastrukturen som påvirker signalanlegget slik at det ikke er mulig å gi ønsket kjøretillatelse (det lyser rødt), eller at toget tvinges til redusert hastighet

36 Oppetid på jernbanenettet Signalfeil Vi har rundt registrerte signalfeil per år Drivmaskiner og sporfelt utgjør rundt 30% av registrerte feil Signalfeil angripes på tre nivå i Jernbaneverket Analyser og tiltak Tilstandsovervåkning Fornye

37 Oppetid på jernbanenettet Antall signalfeil

38 Oppetid på jernbanenettet Tiltak signalfeil Komponenter med gjentagende feil Komponenter og områder der konsekvensene er størst Analyser Hovedfokus i 2015: Sporveksel Sporfelt LED-pærer Ny teknologi kombinert med mindre tiltak Regelverk sammenlignbare land

39 Oppetid på jernbanenettet Tiltak signalfeil - fornyelse Thales Akseltellere ERTMS Erstatter anlegg som feiler i dag Standard anlegg færre grensesnitt Færre objekt langs sporet Sentrale servere Analyser og tiltak Tilstandsovervåkning Fornye

40 Oppetid på jernbanenettet Tiltak signalfeiltilstandsovervåking Sentral overvåking av komponenter Ta feilen før den feiler Sette diagnosen raskt respondere raskere Eksempel: Oppdage treg drivmaskin Se avvik i sporfelt Analyser og tiltak Tilstandsovervåkning Fornye Øvrig infrastruktur

41 Oppetid på jernbanenettet Klima og vær Gjentagende og lange stenginger av strekninger som følge av flom og nedbør Beredskapsnivå og saktekjøringer

42 Oppetid på jernbanenettet Tiltak klima og vær Fornyelse og investering Fornyelse Robuste baner Kapasitetsøkende tiltak Solslyng VUL/GVUL Ny teknologi Kompetanseheving

43 Oppetid på jernbanenettet Tiltak - klima og vær Samhandle med etater NVE MET - kommuner Være i forkant - ha alternativer se helhet i sektoren Detaljert plan for ras og flomsikring pr banestrekning Gjøre jernbanenettet mer robust for kommende klimautfordringer Planlegger for 200 års flom

44 Oppetid på jernbanenettet Øvrige tiltak Planlegging Prioritere sentralt Sportilgang tidlig inn i planprosessen Utnytte sportilgang og ha faste tider for vedlikehold Lean Kontinuerlig forbedring Standardisering Redusere varians

45 Takk for oppmerksomheten!

46 Kaffepause

47 NTP Anita Skauge Direktør Strategi og samfunn

48 NTP Anita Skauge Strategidirektør Jernbaneverket

49 Litt repetisjon: Hovedtrekk i NTP Mye penger Den totale rammen øker med over 50% 508 milliarder kroner i tiårsperioden eksklusive bompenger 168 milliarder til jernbane i tiårsperioden Mer effekt Mer effektiv finansiering og planlegging av investeringer Krever effektivisering Store prosjekter Ferjefri E 39, InterCity, Stad skipstunnel

50 Stortingets langsiktige strategi for togtilbudet Transportveksten i storbyene skal tas kollektivt, togtilbudet spiller en sentral og strukturerende rolle o Attraktiv frekvens o Konkurransedyktig reisetid Utvikles der det er størst potensial for togtrafikk daglige pendleromland til de store byene innenfor om lag en times reisetid ut/inn av byene Godstransport på jernbane der det er, eller ventes, store transportvolum Ikke egne høyhastighetsbaner i Norge i planperioden Forutsetter et pålitelig tilbud, tilstrekkelig driftsstabilitet, god komfort og høy sikkerhet

51 NTP?

52 Drivkrefter og utviklingstrekk Befolkningsutviklingen skaper vekstimpulser for transport Økt sentralisering Eldre befolkning Fortsatt høy økonomisk vekst - endringsimpulser vil komme Økonomisk vekst : om lag 60 % 50 % av inntekten brukes på bolig og transport (19%) Fly og bil øker mer enn tog og buss Befolkningsvekst og økonomisk vekst gir stor transportvekst : % (trendbasert) Verden utenfor Norge spiller en (stor) rolle Store tilpasninger i logistikk- og transportbransjen. Utvikling av effektive logistikknutepunkt vil påvirke valg av transportmåte Internasjonale transport (eksport/import) i stor grad styrt av aktører utenfor landets grenser Prisutvikling spiller en stor rolle for personreiser

53 Miljø 2 -målet globalt: Krever % reduksjon i globale klimagassutslipp fra 2010-nivå innen 2050 Det er mulig å begrense oppvarmingen til to grader, men dette vil kreve gjennomgripende endringer i alle sektorer fra nå og jo lengre vi venter jo dyrere (akkumulering av utslipp) Norges klimamål 30 % kutt i forhold til 1990-nivå i 2020 Karbonnøytralitet i 2050 Transportsektoren må ta kutt - ikke tallfestet hvor mye Samarbeid internasjonalt nødvendig for klimavennlig og effektiv utvikling av transportsystemer

54 Felles utfordringer Med «business as usual» når vi ikke et lavutslippssamfunn i 2050 Transport utgjør om lag en fjerdedel av norske utslipp og andelen øker Spredt bosetningsmønster, desentralisert næringsutvikling, store avstander, krevende topografi og velstandsøkning gjør transport energiintensiv, samt at vi har lav kollektivandel, høy flytrafikk og høyest andel personbilkilometer i Europa Fossile drivstoff utgjør nesten hele energiforbruket til innenriks transport. Teknologiutvikling har redusert utslipp fra hvert transportmiddel men forbedring utlignes av transportvekst Nullvekst i biltrafikk i byområdene er ikke nok. 50 % av biltrafikk foregår utenfor byområdene og fremkommelighetstiltak på vei mellom byer øker biltrafikk Reduksjon av klimagassutslipp er sjeldent avgjørende i valg av transportkonsept, og klimakonsekvenser er lite reflektert i transportkostnader Utslipp må begrenses i bygging og vedlikehold/fornyelse Målkonflikter: Klima- og miljømål vs. ønske om å opprettholde spredt bosettingsmønster samt å utvide bo- og arbeidsmarkedsregioner

55 Befolkningsvekst i byområder gir økt transportbehov Alle vil ha oss, men ikke nødvendigvis som nabo

56 Regional utvikler JBV skal bidra til å binde de store byregionene sammen Samordnet areal og transport Sikre god nok kapasitet og tilbud

57 Antall tonn, tusen Systemtog Kombitog Vognlasttog Situasjonsbeskrivelse gods Utvikling transportvolum og transportarbeid Tonnkilometer, mill Tonn Tonnkilometer 2000

58 Fremtidsutsikter Faktorer som kan påvirke transportmengden på jernbane (økt markedsvolum totalt og markedsandel) Markedspotensial Fri flyt, basisår 2012 Fri flyt viser markedspotensialet for godstransport på jernbane under forutsetningen at kapasitetsrestriksjonene er fjernet Verdi på 1,0 tilsvarer faktisk transportmengde i tonn i ,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Statistikk + Forventet befolkningsvekst + Økt urbanisering (konsentrerte varestrømmer) + Lavere omlastingskostnader (arealeffektive terminaler, kort omlastingstid, «skiftefri» logistikk) + Terminalplassering innenfor kritisk maksimumsdistanse for tilbringertransport + Lavere fraktpriser for jernbanetransport (transportmengde pr. togavgang) + Mer fremføringskapasitet på jernbane og redusert framføringstid på jernbane (mindre tidstap pga. kryssing eller forbikjøring) + Økt pålitelighet og tilgjengelighet (færre og kortere planlagte / ikke planlagte driftsbrudd) - Lavere fraktpriser for veitransport (arbeidskraft, kapitalkostnad [modulvogntog], drivstoff, dekk, avgifter) - Etablering av logistikkrelatert virksomhet langs hovedveinettet (sentrallagre, terminalbygg) - Redusert transporttid på vei som følge av veiutbygging - Potensial Økende [Dagens krav til toglengde] frekvens og ledetid som ikke kan oppfylles på jernbane - (Migrasjons-)kostnader ERTMS, bl.a. behov for dobbeltutstyr [Potensial Toglengde 500m] [Potensial Toglengde 600m]

59 NTP KVU Oslo-Navet Logistikknutepunkt Trondheim Alnabru Elektrifisering Omfattende analysearbeid som grunnlag for prioritering i neste transportplan Rutemodell 2027

60 NTP Narvik Persontrafikk på jernbane Relevante transportmarkeder Bodø *) Fjerntog dekker det regionale markedet mellom Narvik og Riksgrensen Fauske Rognan Mo i Rana **) Fjerntog dekker det regionale markedet mellom Steinkjer og Rognan. Rotvoll Trondheim Heimdal Hell Melhus Støren Steinkjer Stjørdal ***) Regiontog dekker det lokale markedet mellom Heimdal og Rotvoll. Åndalsnes Røros ****) Fjerntog dekker det lokale markedet mellom Lillehammer og Støren. Flåm Lillehammer v) Fjerntog dekker det regionale markedet mellom Hønefoss og Myrdal. Arna Voss Myrdal Hønefoss Gjøvik Bergen Hokksund Oslo Lillestrøm V*) IC-tog dekker fjerntrafikkmarkedet mellom Oslo og Halden Kongsberg Egersund Stavanger Nelaug Halden Sandnes Skien Arendal V**) Fjerntog dekker det regionale markedet mellom Kongsberg og Egersund. Kristiansand

61 NTP Foreløpige vurderinger Ta vare på den infrastrukturen vi har - Punktlighet og forutsigbarhet - ERTMS Videreføre satsingen i inneværende NTP på IC, byområder og gods Utvikle videre der jernbanen er en del av løsningen - Utgangspunkt i togtilbudet Kostnader og gjennomføring

62 NTP Takk for oppmerksomheten

63 Erik Syvertsen Seniorrådgiver Samferdselsdepartementet

64 Jernbanepakke 4 utviklingen i EU Erik Syvertsen Seniorrådgiver Samferdselsdepartementet

65 Fjerde jernbanepakke -Utviklingen i EU Erik Syvertsen, Samferdselsdepartementet Jernbaneverkets kundedag Samferdselsdepartementet

66 1) Introduksjon 2) Gradvis utvikling med jernbanepakker 3) Formål og innhold fjerde jernbanepakke 4) Utviklingen så langt 5) Hva mener Norge? 6) Hvordan vil det bli til slutt? 66 Fjerde jernbanepakke Samferdselsdepartementet

67 1. Prinsipper for jernbane i Europa Før: Nasjonale jernbaner Vogner (RIV/RIC) sirkulerer fritt Lok og selskap byttes ved grensen All virksomhet i ett nasjonalt selskap Målet: Felles europeisk jernbaneområde der jernbanetjenester og produkter er en del av det indre markedet Et delt jernbanesystem der infrastrukturforvalter og jernbaneforetak har sin del av ansvaret Jernbaneforetak kan kjøre det samme toget i hele Europa Jernbaneforetak konkurrerer på ikke-diskriminerende vilkår Produkter kan markedsføres og brukes i hele Europa (teknisk harmonisering og samtrafikkevne) 67 Fjerde jernbanepakke Samferdselsdepartementet

68 1. Hva har vi nå? For jernbaneprodukter: Harmonisert teknisk regelverk, definerte operasjonelle grensesnitt og spesifisert ansvarsforhold Felles metoder for tredjepartsverifiseringer Fortsatt nasjonale tillatelsesordninger For jernbanetjenester har det skjedd en gradvis liberalisering Gradvis av hensyn til sikkerheten overgang fra regel- /hendelsesbasert styring til risiko- og systembasert styring Korridorsamarbeid for å forenkle byråkratiet Liberalisert godstransporttjenester Litt liberalisering av persontransporten (internasjonalt og frivillig nasjonalt) Jernbanerelaterte tjenester må tilbys på like vilkår 68 Fjerde jernbanepakke Samferdselsdepartementet

69 2. Foregående jernbanepakker Strukturert jernbanesektoren for å legge til rette for konkurranse Etablert ulike aktører med adskilte regnskaper osv. for å unngå bl.a. kryssubsidiering Innført et system for teknisk harmonisering Innført en risikobasert sikkerhetsstyring og tilsyn Harmonisert kravene til førere Innført fri konkurranse for godstransport Innført fri konkurranse om internasjonal persontransport og kabotasje 69 Fjerde jernbanepakke Samferdselsdepartementet

70 3. Fjerde jernbanepakke - formål Konkurransedyktig jernbanesektor Tog brukes generelt lite og har dårlig status Jernbanen må tilby effektive og attraktive tjenester Fullføre arbeidet med å åpne jernbanemarkedene for konkurranse Styrke sikkerheten og jernbanesystemets samtrafikkevne Mindre byråkrati administrative og økonomiske besparelser for jernbaneforetak og produsenter EU-statene bruker 20 mrd. Euro på offentlige kjøp og investerer årlig 26 mrd. Euro i infrastruktur 70 Fjerde jernbanepakke Samferdselsdepartementet

71 3. Åpne markedene for konkurranse 1) Strukturelle grep Tydeligere skille mellom infrastrukturforvalter og jernbaneforetak Felles informasjons- og billettsystemer 2) Liberalisere persontransporten Åpen tilgang til nasjonal passasjertransport - må ikke true økonomisk likevekt for offentlig kjøp Øvre grense (lav) for hva som kan direktetildeles Obligatorisk bruk av konkurranse ved offentlige kjøp Mulighet for å begrense tildeling til samme selskap Tilgang til rullende materiell for nye aktører Innfasing fra Fjerde jernbanepakke Samferdselsdepartementet

72 3. Mindre byråkrati styrke ERA ERA utsteder felles sikkerhetssertifikat for jernbaneforetak ERA gir tillatelser til å plassere kjøretøy på markedet (og jernbaneforetak treffer beslutning om å ta dem i bruk) ERA gir tillatelser til å ta i bruk ERTMS ERA utsteder ikke sikkerhetsgodkjenning til infrastrukturforvaltere eller tillatelser til å ta i bruk infrastruktur 72 Fjerde jernbanepakke Samferdselsdepartementet

73 Utenfor fjerde jernbanepakke Andre mekanismer som skal bidra til utviklingen av det felles europeiske jernbaneområdet: Shift2Rail TEN-T Connect Europe Facility (CEF) Godskorridorsamarbeid 73 Fjerde jernbanepakke Samferdselsdepartementet

74 4. Utvikling - Europaparlamentet Europaparlamentet har behandlet ferdig hele pakken våren 2014 i sin første lesning Moderert ERAs myndighet, bare når flere land er involvert Moderert kravet til konkurranse om offentlig kjøpt persontransport Styrke arbeidstakeres rettigheter 74 Fjerde jernbanepakke Samferdselsdepartementet

75 4. Utvikling - Rådet Teknisk del er ferdig, s.k. trilogforhandlinger pågår med EP og KOM Moderert ERAs myndighet tilsv. EP Fremdrift ikke som ønsket Har startet behandling av markedsdelen, men neppe politisk enighet før utover 2015 Har forslagene modnet nok hos EUstatene? 75 Fjerde jernbanepakke Samferdselsdepartementet

76 5. Hva mener Norge? Betinget støtte til ERAs utvidede myndighet Forholdet til Grunnloven tilsv. som for EASA (luftfart) Harmonisere nasjonale tilsyn Avklart forhold ERA-nasjonale myndigheter Positive til å åpne jernbanemarkedene Nasjonal valgfrihet i organisering av jernbanesektoren Nasjonalt handlingsrom ved konkurranser om offentlige kjøp Direktetildeling når det passer best 76 Fjerde jernbanepakke Samferdselsdepartementet

77 6. Vedtas i løpet av 2015? Teknisk del Begrenset myndighet til ERA Fortsatt nasjonal myndighet ved utelukkende nasjonal bruk/virksomhet Moderert tillatelseskonsept Markedsdel Mulighet for integrerte selskaper Åpning av innenlands persontransportmarkeder Lengre overgangsordninger Mer nasjonal valgfrihet for pakking av offentlige kjøp Bedre mulighet for direktetildeling Unngå cherry picking økonomisk likevekt ved offentlige kjøp 77 Fjerde jernbanepakke Samferdselsdepartementet

78 Mer info Kommisjonens forslag Pressemeldinger om Europaparlamentets behandling Her og her Rådets behandling Pressemelding fra rådsmøtet 8. oktober (fra s. 12) Pressemelding om den tekniske delen Nyhetssider: Europolitics Liberalising rail will not be easy 78 Fjerde jernbanepakke Samferdselsdepartementet

79 Kaffepause

80 Gods til og fra Norge Bjørn Kristiansen Trafikkdirektør

81 Gods til og fra Norge

82 ScanMed Rail Freight Corridor Godskorridorer Bakgrunn Politisk ønske om økt transport på jernbane gjennom konkurranse på sporet EUs jernbanepakke 1; krav om samarbeid mellom infrastrukturforvalterne i Europa EU bestemte i 2010 å sette opp 9 ulike godskorridorer som dekker mer eller mindre hele kontinentet Rail Freight Corridors er en metode for å prioritere gods på internasjonale strekninger

83 ScanMed Rail Freight Corridor ScanMed RFC er en del av en bredere Europeisk korridorpolicy. Godskorridorene følger modellen til ERTMS korridorene Målet med godskorridorene; etablere og drive: Mer effektive transporter (økt konkurransekraft) Førplanlagte ruter Samordning av operasjonelle prosedyrer Ett kontaktpunkt hos IM for internasjonal godstrafikk (One Stop Shop) Terminaler langs korridoren Sørge for et interoperabilt jernbanenett

84 ScanMed Rail Freight Corridor Flere korridorer ett nettverk Felles rammeverk vil bidra til å skape større forutsigbarhet blant annet ved behov for ruteleier på tvers av korridorer. RNEs verktøy og prosedyrer skaper et ensartet produkt

85 ScanMed Rail Freight Corridor Noen av funnene i studien Hva er viktigst for valg av transportmiddel? 1. Pris 2. Transportkvaliteten 3. Tidsaspektet Godsbransjen ser positivt på årene som kommer Det forventes en moderat økning i godsmengdene Vei og bane ser ut til å være de som tar vesentligste del av veksten

86 ScanMed Rail Freight Corridor Noen av funnene i studien Meget stor trafikk mellom Tyskland og Italia; overkant av tog i året langs korridoren Også stor trafikk mellom Norge og Sverige (nest flest langs korridoren) først og fremst over Charlottenberg; hele tog langs korridoren Noe tynnere trafikk midt i Tyskland korridoren har tyngdepunkt i nord og syd Stor trafikk mellom Malmø og Hamburg (Maschen) med stor andel vognlasttog Potensialet De aller fleste av de tettest trafikkerte veitrafikkdestinasjonene ligger i Skandinavia og mange i Norge og Sverige Veitrafikken fra områdene rundt Göteborg og Malmö er svært stor. Det er opplagt at det ligger et stort potensiale her forutsatt at jernbanen kan konkurrere på tid og pris

87 ScanMed Rail Freight Corridor Dere kan påvirke Det er opprettet rådgivende grupper for både togselskap (RAG) og terminaler (TAG) Viktig med skandinavisk deltagelse for å sikre at også den nordlige delen av korridoren blir hørt Neste RAG/TAG blir trolig 31. mars 2015 i Wien

88 ScanMed Rail Freight Corridor Fremtidens godstransport på bane til og fra Norge Hva tror vi? Vekst i volumene Transport av stykkgods dominerer Godsstrømmene konsentreres enda mer mot større og færre terminaler i Europa Gods transporteres over lengre avstander Jernbanen blir den viktigste transportbærer mellom storbyene (større, lengre, tyngre red. enhetskostnad) Globalisering, økonomisk vekst med økt kjøpekraft er sterke drivkrefter for økning i godstransporten Stort potensial for bane Norge - Sverige kontinentet Østfoldbanen kan fort bli den viktigste transportkorridoren mot utlandet ScanMed RFC og Rail Freight Corridors konseptet er en viktig del av løsningen for å sikre godset prioritet på bane

89 ScanMed Rail Freight Corridor Q&A

90 Oppsummering Arne Fosen Administrerende direktør CargoNet AS

91 Takk for din deltakelse

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurransedyktig togtilbud, hva skal til? Jobb nr. 1 togene kommer og går når

Detaljer

Jernbane i Nasjonal transportplan 2014-2023. Spekters samferdselskonferanse 25. april 2013 Michael Bors, Direktør Leverandør & Marked

Jernbane i Nasjonal transportplan 2014-2023. Spekters samferdselskonferanse 25. april 2013 Michael Bors, Direktør Leverandør & Marked Jernbane i Nasjonal transportplan 2014-2023 Spekters samferdselskonferanse 25. april 2013 Michael Bors, Direktør Leverandør & Marked Hovedtrekk i NTP 2014-23 Mye penger Totale ramme øker over 50% 508 milliarder

Detaljer

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen 1 Rammer for jernbanen Mill. kr Lav Basis Middels Høy Post 23 Drift og vedlikehold 119 440 119 690 133 430 141 000

Detaljer

Anne Siri Haugen Prosjektleder KVU IC

Anne Siri Haugen Prosjektleder KVU IC Jernbaneforum 2012 «Modernisert jernbane på sporet til en vellykket bo- og næringsutvikling» Oslo Plaza 7. mars 2012 Utfordringer og løsninger innenfor persontransport; IC-strekningene -suksesskriterier-

Detaljer

Jernbane for næringslivet i Telemark. ICG årskonferanse, Vrådal 11.11.2009 v/utviklingssjef Øyvind Rørslett Jernbaneverket Region Øst

Jernbane for næringslivet i Telemark. ICG årskonferanse, Vrådal 11.11.2009 v/utviklingssjef Øyvind Rørslett Jernbaneverket Region Øst Jernbane for næringslivet i Telemark ICG årskonferanse, Vrådal 11.11.2009 v/utviklingssjef Øyvind Rørslett Jernbaneverket Region Øst NTP 2010-19 hovedprioriteringer Vedlikehold og fornyelse Lokal og i

Detaljer

Det er på Jernbanen det

Det er på Jernbanen det Det er på Jernbanen det skjer NovaPoint Brukermøte 9.mai Trude Anke Avdelingsleder Jernbaneteknikk, JBV Utbygging Innhold Pågående prosjekter Kommende prosjekter Høyhastighetsutredning Intercityutredning

Detaljer

Jernbaneverkets prioriteringer. v/ Regiondirektør Johnny Brevik Jernbaneverket Region Øst

Jernbaneverkets prioriteringer. v/ Regiondirektør Johnny Brevik Jernbaneverket Region Øst Jernbaneverkets prioriteringer v/ Regiondirektør Johnny Brevik Jernbaneverket Region Øst Status for jernbanen i Norge i 2007 Sikkerhet. Jernbanen nær nullvisjon for antall drepte Trafikkutvikling: Gods:

Detaljer

Grensekryssende korridorer Jernbanedirektoratet. 23 mai 2017

Grensekryssende korridorer Jernbanedirektoratet. 23 mai 2017 Grensekryssende korridorer Jernbanedirektoratet 23 mai 2017 Det nye Jernbanedirektoratet Rolle og samfunnsoppdrag «Jernbanedirektoratet skal sørge for at jernbanesektoren drives mest mulig effektivt, sikkert

Detaljer

NovaPoint Jernbanedag

NovaPoint Jernbanedag NovaPoint Jernbanedag 31.Mai 2011 Trude K. Anke Avdelingsleder Jernbaneteknikk Jernbaneverket Utbygging Hva skjer på jernbanefronten i Norge nå? Etter å ha gått på sparebluss i lange tider har nå jernbanen

Detaljer

Full InterCity-utbygging til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030

Full InterCity-utbygging til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030 Full InterCity-utbygging til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030 Dato xx/xx 2016 Navn,.. Tittel,.. Østlandssamarbeidet InterCity er vår tids Bergensbane Befolkningen øker raskest og mest på Østlandet

Detaljer

Fremtidens transport JERNBANEN. Røros-konferansen 2013 Trafikkdirektør Bjørn Kristiansen Jernbaneverket

Fremtidens transport JERNBANEN. Røros-konferansen 2013 Trafikkdirektør Bjørn Kristiansen Jernbaneverket Fremtidens transport JERNBANEN Røros-konferansen 2013 Trafikkdirektør Bjørn Kristiansen Jernbaneverket Jernbaneverkets oppgaver tilby togselskapene i Norge et sikkert og effektivt transportsystem planlegge,

Detaljer

Jernbaneverket Utbygging. Utbyggingsdirektør Harald Vaagaasar Nikolaisen

Jernbaneverket Utbygging. Utbyggingsdirektør Harald Vaagaasar Nikolaisen Jernbaneverket Utbygging Utbyggingsdirektør Harald Vaagaasar Nikolaisen Perspektiv 2040 Moderne dobbeltspor kan gi reisetid under 1 time fra Oslo sentrum til: Tønsberg Halden Hamar Kongsvinger Gjøvik Hønefoss

Detaljer

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Nasjonal transportplan Presenterer regjeringens transportpolitikk

Detaljer

Jernbaneverkets prioriteringer 2010-2019. Jernbanedirektør Steinar Killi Lillehammer, 30. januar 2008

Jernbaneverkets prioriteringer 2010-2019. Jernbanedirektør Steinar Killi Lillehammer, 30. januar 2008 Jernbaneverkets prioriteringer 2010-2019 Jernbanedirektør Steinar Killi Lillehammer, 30. januar 2008 Status for jernbanen i Norge i 2007 Sikkerhet Jernbanen nær nullvisjonen for antall drepte Trafikkutvikling

Detaljer

NTP 2014-2023 Prioriteringer innenfor jernbane

NTP 2014-2023 Prioriteringer innenfor jernbane NTP 2014-2023 Prioriteringer innenfor jernbane Leverandørdagen 22.mars 2012 Anne Skolmli Regional plan og utviklingsdirektør, Nord Det nødvendigste først: Drift, vedlikehold, fornyelse Vi er godt i gang

Detaljer

Planutfordringer for intercity-strekningene

Planutfordringer for intercity-strekningene Konferanse «Underveis» Tekna og RIF 08.11.11: Planutfordringer for intercity-strekningene Anne Siri Haugen Prosjektleder konseptvalgutredning for IC-strekningene 1 Tilnærming Bakteppe Planutfordring 1:

Detaljer

Erfaringer med blandet trafikk i Oslo-området. Kapasitetsseminar 29.10.08 Tore Tomasgard

Erfaringer med blandet trafikk i Oslo-området. Kapasitetsseminar 29.10.08 Tore Tomasgard Erfaringer med blandet trafikk i Oslo-området Kapasitetsseminar 29.10.08 Tore Tomasgard CargoNet - kjernevirksomhet I det skandinaviske markedet for kombinerte transporter Svensk datterselskap CargoNet

Detaljer

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Hverdagen for kundene i Norsk Jernbane Utstabil kvalitet i det norske jernbanesystemet

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

Gjennomføring av NTP muligheter og utfordringer. 15. april 2013 Lars Erik Nybø Jernbaneverket

Gjennomføring av NTP muligheter og utfordringer. 15. april 2013 Lars Erik Nybø Jernbaneverket Gjennomføring av NTP muligheter og utfordringer 15. april 2013 Lars Erik Nybø Jernbaneverket Agenda Jernbanens rolle Økte rammer IC - strategi Helhetlig bytransportpolitikk Ny prosjektmodell Effektive

Detaljer

KVU IC Intercityutredningen

KVU IC Intercityutredningen Intercityutredningen hvorfor hva hvordan 1 2 Utfordringer IC-området Befolknings- og næringsutvikling Kraftig vekst Statistisk Sentralbyrås befolkningsprognose Jernbanene stort potensial for å ta mer av

Detaljer

Godstrafikk og Jernbaneverkets satsing på kort og lang sikt Tor Nicolaisen, Jernbaneverket

Godstrafikk og Jernbaneverkets satsing på kort og lang sikt Tor Nicolaisen, Jernbaneverket Godstrafikk og Jernbaneverkets satsing på kort og lang sikt Tor Nicolaisen, Jernbaneverket 14. april 2016 Et strategisk løft er nødvendig! En svært krevende konkurransesituasjon gods flyttes fra bane til

Detaljer

KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon. 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund

KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon. 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund Oppdraget: Utfordringer og perspektiver Rapporten skal gi innspill som kan bidra til et framtidsrettet og

Detaljer

Høyhastighet, regiontog eller godstog

Høyhastighet, regiontog eller godstog Høyhastighet, regiontog eller godstog -Tre ønsker på en bane v/utviklingssjef Øyvind Rørslett Jernbaneverket Region Øst Situasjon/utfordringer tog har høy markedsandel inn mot Oslo, kapasiteten fullt utnyttet,

Detaljer

InterCity- prosjektet

InterCity- prosjektet Leverandørmøte 2015-02-03 InterCity- prosjektet Johan Seljås fagansvarlig elkraft 1 Organisering av IC-prosjektet Prosjekteier Prosjektdirektør Kommunikasjon Stab Prosjektstyring, fremdrifstplanlegging,

Detaljer

NTP 2018-2029. Innspills- og høringsmøte 13. april 2016. Torild Hage, Jernbaneverket, Strategi og samfunn sør og vest

NTP 2018-2029. Innspills- og høringsmøte 13. april 2016. Torild Hage, Jernbaneverket, Strategi og samfunn sør og vest NTP 20182029 Innspills og høringsmøte 13. april 2016 Torild Hage, Jernbaneverket, Strategi og samfunn sør og vest 1 Korridor 5: Oslo Bergen/ Haugesund med arm via Sogn til Florø Jernbane: * Hva skjer?

Detaljer

Leverandørmøte NTP. Jernbanedirektør Elisabeth Enger, Jernbaneverket

Leverandørmøte NTP. Jernbanedirektør Elisabeth Enger, Jernbaneverket Leverandørmøte NTP Jernbanedirektør Elisabeth Enger, Jernbaneverket Innhold Jernbane i Nasjonal transportplan 2014-2023 Rammebetingelser og effektivisering Konkurransesituasjonen Utfordringer for JBV og

Detaljer

Konferanse Samferdsel KVU IC. i Østfold. mot fremtiden Moss 27.april 2012. Intercityutredningen. Anne Siri Haugen Prosjektleder KVU IC

Konferanse Samferdsel KVU IC. i Østfold. mot fremtiden Moss 27.april 2012. Intercityutredningen. Anne Siri Haugen Prosjektleder KVU IC Konferanse Samferdsel i Østfold mot fremtiden Moss 27.april 2012 Intercityutredningen Anne Siri Haugen Prosjektleder KVU IC 1 Agenda Introduksjon: 5 suksesskriterier Bakgrunn oppdrag IC Funn og anbefalinger

Detaljer

Kongsvingerbanen. - Norges mest lønnsomme investering for vekst i Osloregionen. Jernbaneforum Kongsvingerbanen

Kongsvingerbanen. - Norges mest lønnsomme investering for vekst i Osloregionen. Jernbaneforum Kongsvingerbanen Kongsvingerbanen - Norges mest lønnsomme investering for vekst i Osloregionen Jernbaneforum Kongsvingerbanen Små investeringer PÅ Kongsvingerbanen vil raskt bidra til å dempe presset i Oslo Høy vekst av

Detaljer

Perspektivanalyser trender og drivkrefter

Perspektivanalyser trender og drivkrefter Perspektivanalyser trender og drivkrefter Riksvegskonferansen 7. april 2011 Gunnar Markussen 1 NTP 2014-2023. Perspektivanalyse Analyser i et 30-års perspektiv => 2040 Transportbehov = transportetterspørsel

Detaljer

Harmonisering av rammevilkår for jernbanen i Europa Hvordan påvirkes Norge?

Harmonisering av rammevilkår for jernbanen i Europa Hvordan påvirkes Norge? Harmonisering av rammevilkår for jernbanen i Europa Hvordan påvirkes Norge? Statens jernbanetilsyn jernbane taubane park og tivoli 30.04.2014 Side 1 Innhold Formålet med EU-lovgivningen SERA-direktivet

Detaljer

Jernbanen i Norge hvor skal vi? Eller hva gjør vi for å ruste oss for en storstilt IC-utbygging?

Jernbanen i Norge hvor skal vi? Eller hva gjør vi for å ruste oss for en storstilt IC-utbygging? Jernbanen i Norge hvor skal vi? Eller hva gjør vi for å ruste oss for en storstilt IC-utbygging? Prosjektdirektør Stine Ilebrekke Undrum BA 2015 8.januar 2013 Jernbane gir stor kapasitet I rushtiden kan

Detaljer

Framtidsrettet banetilbud for IC-området

Framtidsrettet banetilbud for IC-området Framtidsrettet banetilbud for IC-området Bystrategisamling Drammen 26. mars 2009 Lars Erik Nybø Jernbaneverket Visjoner NTP 2010-2019 Plangrep VISJON Moderne togtransport mellom byene på Østlandet, høyfrekvent,

Detaljer

"Lillehammer en forstad til Oslo?" og andre relevante InterCity-spørsmål

Lillehammer en forstad til Oslo? og andre relevante InterCity-spørsmål Konferanse Transportforsking 2012 Oslo 03.09.12 "Lillehammer en forstad til Oslo?" og andre relevante InterCity-spørsmål Anne Siri Haugen Jernbaneverket Prosjektleder KVU InterCity-strekningene 1 "Lillehammer

Detaljer

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Hovedrapport Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Nasjonal transportplan 2014 2023 Tidslinje Oppdraget: retningslinje 1 Målstrukturen for Nasjonal transportplan

Detaljer

Nasjon Transportplan Kommentarer 6. april 2017

Nasjon Transportplan Kommentarer 6. april 2017 Nasjon Transportplan 2018 2029 Kommentarer 6. april 2017 Vestfoldbanen (Vestfold og Telemark) Vestfoldbanen ferdig med dobbeltspor til Porsgrunn innen 2027 Regjeringen prioriterer samlet utbygging av Drammen

Detaljer

Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavviklingøst-vest og. nord-sørover Kongsvinger: Sammendrag

Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavviklingøst-vest og. nord-sørover Kongsvinger: Sammendrag Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavviklingøst-vest og nord-sørover Kongsvinger: Sammendrag Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavvikling øst-vest og nord-sør over Kongsvinger Sammendrag. Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen. Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket NÅ!

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen. Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket NÅ! Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket NÅ! Forvitring eller fornyelse Trønderbanen og Meråkerbanen utgjør viktige ferdselsårer for gods- og persontransport

Detaljer

Direktivets artikkel 1 inneholder endringer i direktiv 91/440/EF. (Henvisningene i parentes nedenfor er til direktiv 91/440.)

Direktivets artikkel 1 inneholder endringer i direktiv 91/440/EF. (Henvisningene i parentes nedenfor er til direktiv 91/440.) HØRINGSNOTAT Utkast til forskrift om endring av forskrift 16.12.2005 nr. 1490 om lisens, sikkerhetssertifikat og om tilgang til å trafikkere det nasjonale jernbanenettet, samt om sikkerhetsgodkjenning

Detaljer

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan Terje Moe Gustavsen, vegdirektør

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan Terje Moe Gustavsen, vegdirektør Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan 2014-2023 12.04.2013 Eskild Jensen (1925-2013) Vegdirektør 1980-1992 Hva er Nasjonal transportplan? Nasjonal transportplan 2014-2023

Detaljer

Godstransport på bane til/fra Østlandet, og Jernbaneverkets arbeid med godskorridor 3. Bjørn Egede-Nissen Jernbaneverket

Godstransport på bane til/fra Østlandet, og Jernbaneverkets arbeid med godskorridor 3. Bjørn Egede-Nissen Jernbaneverket Godstransport på bane til/fra Østlandet, og Jernbaneverkets arbeid med godskorridor 3 Bjørn Egede-Nissen Jernbaneverket Status og utfordringer for godstransport på bane Godstransport på bane i hovedsak

Detaljer

Jernbaneverkets stamnettutredning Utgangspunkt:

Jernbaneverkets stamnettutredning Utgangspunkt: Utgangspunkt: Hvordan bør jernbanen utvikles for å bli et effektivt, attraktivt og konkurransedyktig transportmiddel i 2040? Forventet trafikkvekst, standard mv. Videreføring av dagens strategi for utvikling

Detaljer

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE Behandles i: Formannskapet KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Offentlig høring av konseptutvalgutredning for ICstrekningene

Detaljer

Jernbanen i Norge hvor skal vi? Eller hva gjør vi for å ruste oss for en storstilt IC-utbygging?

Jernbanen i Norge hvor skal vi? Eller hva gjør vi for å ruste oss for en storstilt IC-utbygging? Jernbanen i Norge hvor skal vi? Eller hva gjør vi for å ruste oss for en storstilt IC-utbygging? Prosjektdirektør Stine Ilebrekke Undrum 24. april 2013 11.okt 2012 Jernbane gir stor kapasitet I rushtiden

Detaljer

IC-satsing. Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1

IC-satsing. Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1 IC-satsing Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1 IC-prosjektet Åpent møte om dobbelsporplanlegging, Hamar 23.04.14 Historikk Oppgaver

Detaljer

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB møter fremtidens transportbehov NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB-konsernet 2012 NSBkonsernet NSB AS Nettbuss AS CargoNet AS Rom Eiendom AS Mantena AS* Støttefunksjoner Persontogvirksomhet

Detaljer

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP godsstrategi Else-Marie Marskar HVORFOR EN NASJONAL GODSSTRATEGI? ØKONOMISK VEKST BEFOLKNINGS- VEKST VERDISKAPNING

Detaljer

Forslag til nasjonal plan for transportsystemet høringsuttalelse

Forslag til nasjonal plan for transportsystemet høringsuttalelse Avinor Nasjonal transportplan 2022 2033 Jernbanedirektoratet Kystverket Statens vegvesen Dato: 6.12.2017 Saksbehandler: Wenche Kirkeby Vår ref: 15/212063-263 Deres ref: N2017/05430/TIF Forslag til nasjonal

Detaljer

Jernbaneverkets planer NTP Pågående planarbeid

Jernbaneverkets planer NTP Pågående planarbeid Jernbaneverkets planer NTP 2014-23 Pågående planarbeid 2012-13 Lars Chr. Stendal Regional plan og utviklingsdirektør, Sør/Vest Leverandørdag Sør/Vest 25.10.2012 1 Drivkrefter: Befolkningsvekst og økt reiseetterspørsel

Detaljer

Fakta om Follobanen. jernbaneverket informerer:

Fakta om Follobanen. jernbaneverket informerer: jernbaneverket informerer: Fakta om Follobanen Follobanen og Østfoldbanen i samspill vil gi en ny hverdag for togtrafikken. Fire spor til Oslo sørger for flere tog raskere tog som kommer når de skal. Follobanen

Detaljer

NJS Miniseminar om godsstrategi. Greier vi å doble godstrafikk på jernbane? 25. nov. 2008. Paul Runnestø Jernbaneverket

NJS Miniseminar om godsstrategi. Greier vi å doble godstrafikk på jernbane? 25. nov. 2008. Paul Runnestø Jernbaneverket NJS Miniseminar om godsstrategi Greier vi å doble godstrafikk på jernbane? 25. nov. 2008 Paul Runnestø Jernbaneverket Bakgrunn for og formål med arbeidet Bakgrunn Ifm langsiktig planlegging og NTP 2010

Detaljer

Strategi for godstransport på bane Roger Kormeseth, Jernbaneverket

Strategi for godstransport på bane Roger Kormeseth, Jernbaneverket Strategi for godstransport på bane Roger Kormeseth, Jernbaneverket 15. mars, 2016 Spørsmål Hva må til for å løfte gods på bane? Å bygge infrastruktur tar lang tid hvilke andre tiltak kan iverksettes for

Detaljer

Godstransport og fremtidig terminalstruktur

Godstransport og fremtidig terminalstruktur P L A N O G U T V I K L I N G S Ø R / V E S T Godstransport og fremtidig terminalstruktur Lars Christian Stendal Regional plan og utviklingsdirektør 25. august 2011 Transport- og logistikkdagen 1 Dagens

Detaljer

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen 1 Norges befolkning vokser Folketall pr 1. januar - registrert og fremskrevet 2015: 5,1 millioner 2040: 6,3 millioner

Detaljer

Jernbanen på riktig spor

Jernbanen på riktig spor Jernbanen på riktig spor Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen Jernbaneforum, Oslo, 21. mars 2017 Øystein Gruen Infrastruktur: Virkemiddel for mobilitet og konkurransekraft Bedre og smartere hverdagsreiser

Detaljer

Jernbaneverkets langsiktige planlegging og Krysningsspor og godsterminaler

Jernbaneverkets langsiktige planlegging og Krysningsspor og godsterminaler Jernbaneverkets langsiktige planlegging og Krysningsspor og godsterminaler Foredrag Tekna 12.2 29 Sjefsingeniør Terje Eidsmoen, Jernbaneverket 1 Jernbaneverkets langtidsplaner Utviklingen av jernbanenettet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023. STEINKJER KOMMUNE SIN UTTALELSE.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023. STEINKJER KOMMUNE SIN UTTALELSE. SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2012/916 Klassering: 110/Q60 Saksbehandler: Svein Åge Trøbakk NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023. STEINKJER KOMMUNE SIN UTTALELSE.

Detaljer

RINGERIKSBANEN +E16 UTREDNING FØR OPPSTART AV PLAN ETTER PBL

RINGERIKSBANEN +E16 UTREDNING FØR OPPSTART AV PLAN ETTER PBL RINGERIKSBANEN +E16 UTREDNING FØR OPPSTART AV PLAN ETTER PBL Regionrådet Midt Buskerud Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner 23. oktober 2014 Cecilie Bjørlykke prosjektleder for utredning av Ringeriksbanen

Detaljer

Jernbaneverket i samfunnet

Jernbaneverket i samfunnet 2011 Mer på skinner! Storting Regjering Jernbaneverket i samfunnet Fiskeri- og kystdepartementet Samferdselsdepartementet Statens jernbanetilsyn Kystverket Statens vegvesen Avinor AS Togselskapene Transportetatene

Detaljer

Jernbanen et element i samfunnsutviklingen

Jernbanen et element i samfunnsutviklingen Eksperter i team 2011 Jernbanen et element i samfunnsutviklingen NTNU TBA4853 Landsby nr. 21 Landsby nr. 21 Ansvarlig faglærer: Alf Helge Løhren Institutt for bygg, anlegg og transport Tlf. 72 57 25 45

Detaljer

Er det en fremtid for godstransport på bane til/fra Midt-Norge? Direktør strategi og informasjon Bjarne Ivar Wist

Er det en fremtid for godstransport på bane til/fra Midt-Norge? Direktør strategi og informasjon Bjarne Ivar Wist Er det en fremtid for godstransport på bane til/fra Midt-Norge? Direktør strategi og informasjon Bjarne Ivar Wist 1 Kombinerte transporter og Systemtog kollektivtransport for gods på offentlig infrastruktur

Detaljer

1. Sammendrag Kongsberg kommunes mål for ny jernbane til Kongsberg er:

1. Sammendrag Kongsberg kommunes mål for ny jernbane til Kongsberg er: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingebjørg Trandum Arkiv: 113 Arkivsaksnr.: 16/1078 Høring - Nasjonal Transportplan 2018-2029 Ordførers anbefalte innstilling: Kongsberg kommune ber Buskerud Fylkeskommune vektlegge

Detaljer

NVF-seminar 7. april 2011

NVF-seminar 7. april 2011 NVF-seminar 7. april 2011 Utfordringer nasjonal transportplanlegging i Norge Jan Fredrik Lund, Statens vegvesen Vegdirektoratet Nasjonal transportplan 2014 2023 Tidslinje Sektorvise stamnettutredninger

Detaljer

HURTIG, PUNKTLIG OG MILJØVENNLIG

HURTIG, PUNKTLIG OG MILJØVENNLIG "Hvordan styrke godstogets konkurransekraft? Tiltak og strategi for godstransport på jernbane - et samarbeid mellom CargoNet, NHO Logistikk og Transport, Spekter og Norsk Industri HURTIG, PUNKTLIG OG MILJØVENNLIG

Detaljer

Kombibane mulighetsstudie

Kombibane mulighetsstudie Kombibane mulighetsstudie KAPASITET PRIORITET MATERIELL SIKKERHET MULIGHETSSTUDIE KOMBIBANE HOVEDBANEN JÆRBANEN Vedtak i Jernbaneverkets ledergruppe: Med de begrensninger og forutsetninger som er beskrevet

Detaljer

Jern ban epol itisk pl attform for I n n l an det. Ivar Odnes / Anne Karin Torp Adolfsen

Jern ban epol itisk pl attform for I n n l an det. Ivar Odnes / Anne Karin Torp Adolfsen Jern ban epol itisk pl attform for I n n l an det Ivar Odnes / Anne Karin Torp Adolfsen B a kgru n n og form å l Jernbanepolitisk plattform utarbeides av Hedmark og Oppland fylkeskommuner i samarbeid med

Detaljer

Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren. Anne Marstein, Jernbaneverket Regional plan- og utviklingsdirektør

Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren. Anne Marstein, Jernbaneverket Regional plan- og utviklingsdirektør Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren Anne Marstein, Jernbaneverket Regional plan- og utviklingsdirektør Dagens godsstrømmer Jernbanen er viktigste transportbærer mellom storbyene internt i

Detaljer

Fråsegn til Jernbaneverket sitt Handlingsprogram 2014-2023

Fråsegn til Jernbaneverket sitt Handlingsprogram 2014-2023 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.11.2013 65701/2013 Hilde Johanne Svendsen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 11.11.2013 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 26.11.2013 Fylkestinget

Detaljer

Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010.

Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010. Dato: 29. mai 2009 Byrådssak 263/09 Byrådet Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010. MASR SARK-510-200700511-46 Hva saken gjelder: St.meld. nr. 16 (2008-2009)

Detaljer

NTP <ak for skognæringen Roger Kormeseth, Jernbaneverket

NTP &ltak for skognæringen Roger Kormeseth, Jernbaneverket NTP <ak for skognæringen Roger Kormeseth, Jernbaneverket Skog og Tre, 3. juni, 2016 Agenda Ny Godsstrategi for jernbanen Jernbanens godssatsing frem mot 2030 Tiltak for skognæring i NTP Gods på jernbane

Detaljer

CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter

CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter Effektive transportkluster - konkurransefortrinn Kontaktperson: Direktør Informasjon/samfunnskontakt Bjarne Ivar Wist, tlf. 913 12 123 CargoNet-konsernet

Detaljer

Trønderbanens muligheter og utfordringer

Trønderbanens muligheter og utfordringer Trønderbanens muligheter og utfordringer By- og regionkonferanse, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Onsdag 6. mai 2015 v/anne Skolmli Regional direktør Jernbaneverket Strategi og samfunn Lokaltog i Trøndelag

Detaljer

NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft

NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft 15. oktober 2008, v/ leder NSB Persontog Stein Nilsen NSB Persontog Det miljøvennlige alternativet

Detaljer

Sør-Trøndelag. Bysatsing. Vei. Nye prosjekter (i millioner kroner): Fylkesflak NTP :

Sør-Trøndelag. Bysatsing. Vei. Nye prosjekter (i millioner kroner): Fylkesflak NTP : Fylkesflak NTP 2018-2029: Sør-Trøndelag I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det foreløpig fordelt 18 330 millioner kroner til prosjekter i Sør-Trøndelag. Enkelte sekkeposter som rassikring riksvei, programområde,

Detaljer

Jernbane: Dobbel og elektrisk - Nye spor Nye muligheter!

Jernbane: Dobbel og elektrisk - Nye spor Nye muligheter! Jernbane: Dobbel og elektrisk - Nye spor Nye muligheter! Historisk satsing på Jernbane i Trøndelag. Fantastiske muligheter hvis vi gjør de rette valgene. Valgene vil få store konsekvenser for samferdsel,

Detaljer

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket senioringeniør Peder Vold Jernbaneverket Region Øst 1 Jernbanenettet i Oslo og Akershus Drammenbanen Askerbanen,

Detaljer

Godstransportens bidrag til klimapåvirkning utfordringer knyttet til mål om utslippsreduksjoner og mulige veier til klimavennlig godstransport

Godstransportens bidrag til klimapåvirkning utfordringer knyttet til mål om utslippsreduksjoner og mulige veier til klimavennlig godstransport Godstransportens bidrag til klimapåvirkning utfordringer knyttet til mål om utslippsreduksjoner og mulige veier til klimavennlig godstransport Inger Beate Hovi Transportøkonomisk institutt NVF-seminar

Detaljer

Globale trender (som også påvirker Sørlandet/Grenland) Globalisering Kunnskapssamfunnet Urbanisering flere ønsker å bo i byer Flere reiser kollektivt

Globale trender (som også påvirker Sørlandet/Grenland) Globalisering Kunnskapssamfunnet Urbanisering flere ønsker å bo i byer Flere reiser kollektivt Hva kan vi felles gjøre for å fremme utvikling og vekst i våre regioner med vekt på samarbeid om infrastruktur Risør 29. mai 2015 Kontaktmøte Østre-Agder og Grenlandsregionen Reidar Braathen Globalisering

Detaljer

Orientering om Jernbaneverkets prosjekter. Utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen Vedlikeholdsdirektør Odd Erik Berg

Orientering om Jernbaneverkets prosjekter. Utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen Vedlikeholdsdirektør Odd Erik Berg Orientering om Jernbaneverkets prosjekter Utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen Vedlikeholdsdirektør Odd Erik Berg 1 JBVs investeringsbudsjetter 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Nyanlegg 1 261 1 838 1 815

Detaljer

Informasjon om jernbaneutbyggingen i Vestfold og stasjon på Torp øst

Informasjon om jernbaneutbyggingen i Vestfold og stasjon på Torp øst Møte Fellesnemda 27.april 2015 Informasjon om jernbaneutbyggingen i Vestfold og stasjon på Torp øst Morten Klokkersveen Planleggingsleder Tønsberg-Larvik & Porsgrunn-Skien Jernbaneverket Hvorfor ICsatsing?

Detaljer

Vedlegg 3 Referat workshop ekstern referansegruppe. Oslo Göteborg. Utvikling av jernbanen i korridoren. Ett samarbete mellan:

Vedlegg 3 Referat workshop ekstern referansegruppe. Oslo Göteborg. Utvikling av jernbanen i korridoren. Ett samarbete mellan: Vedlegg 3 Referat workshop ekstern referansegruppe Oslo Göteborg Utvikling av jernbanen i korridoren Ett samarbete mellan: 1 Referat fra møte med den eksterne referansegruppen Det ble holdt møte i prosjektets

Detaljer

Jernbanen - ambisjoner i Nord? (med fokus på Nordlandsbanen) Tor Nicolaisen, Jernbaneverket Saltentinget 2014 Torsdag 23.

Jernbanen - ambisjoner i Nord? (med fokus på Nordlandsbanen) Tor Nicolaisen, Jernbaneverket Saltentinget 2014 Torsdag 23. Jernbanen - ambisjoner i Nord? (med fokus på Nordlandsbanen) Tor Nicolaisen, Jernbaneverket Saltentinget 2014 Torsdag 23.oktober 2014 1 Sentrale tema Banens rolle og daglige transportoppgaver Oppfølging

Detaljer

IC-prosjektet. Østlandssamarbeidet administrativ samferdselsgruppe. Oslo 16. januar Intercity-prosjektet. Lise Backer

IC-prosjektet. Østlandssamarbeidet administrativ samferdselsgruppe. Oslo 16. januar Intercity-prosjektet. Lise Backer Østlandssamarbeidet administrativ samferdselsgruppe Oslo 16. januar 2014 Intercity-prosjektet Lise Backer 1 Hønefoss Agenda Jernbaneverkets arbeid med IC-satsingen Hvordan lykkes med gjennomføringen? Prosjektorganisering:

Detaljer

Inger Beate Hovi, Transportøkonomisk institutt

Inger Beate Hovi, Transportøkonomisk institutt Prisforedrag DB Schenker Forskningspris 2014: Er det transportpolitikk eller markedskrefter som avgjør transportvalget? Inger Beate Hovi, Transportøkonomisk institutt Transport og Logistikk 2014 20/10-2014

Detaljer

Mulighetsstudie MERÅKERBANEN

Mulighetsstudie MERÅKERBANEN Mulighetsstudie MERÅKERBANEN Meråkerbanen og Mittbanan sin rolle i det midt-nordiske transportsystemet Trondheim 21.februar 2011 E14 Stjørdal - Riksgrensen Utredning vedrørende utfordringer og muligheter

Detaljer

Den siste i rekken av jernbanepakker hvor den første kom i år 2000 Pakkene inneholder forslag til en rekke nye forordninger/direktiver eller forslag

Den siste i rekken av jernbanepakker hvor den første kom i år 2000 Pakkene inneholder forslag til en rekke nye forordninger/direktiver eller forslag Jernbanepakke IV Den siste i rekken av jernbanepakker hvor den første kom i år 2000 Pakkene inneholder forslag til en rekke nye forordninger/direktiver eller forslag til endringer i tidligere sådanne Hensikten

Detaljer

Investeringer i norsk jernbanenett. Michael Bors, direktør i avdeling for leverandør- og markedsutvikling, Jernbaneverket

Investeringer i norsk jernbanenett. Michael Bors, direktør i avdeling for leverandør- og markedsutvikling, Jernbaneverket Investeringer i norsk jernbanenett Michael Bors, direktør i avdeling for leverandør- og markedsutvikling, Jernbaneverket Agenda Presentasjon av Jernbaneverket Investeringsplaner for norske jernbaners infrastruktur

Detaljer

Utvikling av jernbanen Oslo Göteborg

Utvikling av jernbanen Oslo Göteborg Utvikling av jernbanen Oslo Göteborg Bjørn Egede-Nissen, Strategi og Samfunn Øst, Jernbaneverket Jimmy Johansson, Planering Strategisk Planering, Trafikverket 14 september 2016, Sarpsborg Bestilling fra

Detaljer

Jernbaneverket krever BIM på InterCity-prosjektet

Jernbaneverket krever BIM på InterCity-prosjektet Jernbaneverket krever BIM på InterCity-prosjektet Foredrag den kloke tegning 14.oktober 2015 Kristin Lysebo Fagansvarlig 3D InterCity-prosjektet Jernbaneverket E-post: kristin.lysebo@jbv.no InterCity-prosjektet:

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Dobbeltspor til Stjørdal og elektrisk

Detaljer

Da vi startet arbeidet: En forstudie for et evt videre KVU arbeid

Da vi startet arbeidet: En forstudie for et evt videre KVU arbeid PF/NVTF Møte om nye Oslo-tunneler 26. april 2012 Arne Stølan, prosjektleder Jernbaneverket Da vi startet arbeidet: En forstudie for et evt videre KVU arbeid Hva handler spørsmålet om en ny jernbanetunnel

Detaljer

Referat JERNBANEFORUM MIDT-NORGE. Tid: Onsdag 22.5.2013 kl. 13:30-16:00 Sted: Fylkets hus Steinkjer

Referat JERNBANEFORUM MIDT-NORGE. Tid: Onsdag 22.5.2013 kl. 13:30-16:00 Sted: Fylkets hus Steinkjer Referat JERNBANEFORUM MIDT-NORGE Tid: Onsdag 22.5.2013 kl. 13:30-16:00 Sted: Fylkets hus Steinkjer Deltakere: Navn Representant E-post adresse Odd Skavern Sør-Trøndelag fylkeskommune Odd.Skavern@stfk.no

Detaljer

- Norges mest lønnsomme investering for vekst i Osloregionen. Jernbaneforum Kongsvingerbanen

- Norges mest lønnsomme investering for vekst i Osloregionen. Jernbaneforum Kongsvingerbanen - Norges mest lønnsomme investering for vekst i Osloregionen Jernbaneforum Kongsvingerbanen Små investeringer i Kongsvingerbanen vil raskt bidra til å dempe presset i Oslo Høy vekst av arbeidsplasser i

Detaljer

Jernbanepolitikk og høgfartsbanar

Jernbanepolitikk og høgfartsbanar Jernbanepolitikk og høgfartsbanar Bergen, 15. februar 2007 Statssekretær Steinulf Tungesvik (Sp) Regjeringens samferdselssatsing på veg og bane 2007-budsjettet Oppfylling av NTP-ramma på veg og bane i

Detaljer

Godspotensial på jernbane. Presentasjon 27.08.15 Ove Skovdahl

Godspotensial på jernbane. Presentasjon 27.08.15 Ove Skovdahl Godspotensial på jernbane Presentasjon 27.08.15 Ove Skovdahl »GODS PÅ JERNBANE Tema i dag» Dagens situasjon: faktagrunnlag/ statistikk» Gods på jernbane myter og fakta» Gods på Sørlandsbanen/ Sørvestbanen

Detaljer

Tekstlig informasjon til togtilbudskonsepter for jernbanen i KVU Transportsystemet Jaren Gjøvik Moelv (Gjøvikbanen og rv. 4)

Tekstlig informasjon til togtilbudskonsepter for jernbanen i KVU Transportsystemet Jaren Gjøvik Moelv (Gjøvikbanen og rv. 4) Notat Togtilbud Tekstlig informasjon til togtilbudskonsepter for jernbanen i KVU Transportsystemet Jaren Gjøvik Moelv (Gjøvikbanen og rv. 4) Effekter som kan følge av de forskjellige utbyggingskonseptene:

Detaljer

Strategi som grunnlag for traséutredning av dobbeltspor Leangen Hommelvik. Trondheimsregionen Stav

Strategi som grunnlag for traséutredning av dobbeltspor Leangen Hommelvik. Trondheimsregionen Stav Strategi som grunnlag for traséutredning av dobbeltspor Leangen Hommelvik Trondheimsregionen Stav 27.4.2012 Sak Situasjonen på Trønderbanen Trønderbanen har siden 1992 hatt en jevn vekst og i 2006 var

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET JERNBANEVERKETS HANDLINGSPROGRAM 2014-2023 - OFFENTLIG HØRING INNSTILLING:

Detaljer

Den digitale jernbanen

Den digitale jernbanen Den digitale jernbanen Jernbaneverket Oslo 26.januar 2016, Sverre Kjenne, Direktør Signal og Tele Hensikten er å gi en introduksjon av den digitale revolusjonen i norsk jernbane Jeg kommer til å si at

Detaljer

NSB-KONSERNET JERNBANEN EN NY ORGANISASJONSMODELL

NSB-KONSERNET JERNBANEN EN NY ORGANISASJONSMODELL JERNBANEN EN NY ORGANISASJONSMODELL Geir Isaksen Konsernsjef NSB Forutsetninger: Folketallet i Norge passerer 6 million mennesker i år 2031, det vil si en årlig vekst på omlag1,5 % i gjennomsnitt over

Detaljer