Kundedagen Utvikling av jernbanen i Norge hvor går vi?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kundedagen 2014. Utvikling av jernbanen i Norge hvor går vi?"

Transkript

1 Kundedagen 2014 Utvikling av jernbanen i Norge hvor går vi?

2 Lunsjbuffet Atriet i 3. etasje Kl Kundedagen 18. november 2014 Bjørvika Konferansesenter, Oslo Atrium, Auditoriet

3 Velkommen til Kundedagen 2014

4 Kundedagen 2014 Program Lunsj Velkommen til Kundedagen 2014 v/jernbanedirektør Elisabeth Enger Jernbaneverkets store prosjekter v/ass. jernbanedirektør Gunnar G. Løvås Kaffepause Regjeringens jernbanepolitikk v/statssekretær John-Ragnar Aarset, SD Oppetid på jernbanenettet v/infrastrukturdirektør Gorm Frimannslund Kaffepause NTP v/direktør Strategi og samfunn Anita Skauge Jernbanepakke 4 utviklingen i EU v/seniorrådgiver Erik Syvertsen, SD Kaffepause Gods til og fra Norge v/trafikkdirektør Bjørn Kristiansen Oppsummering v/administrerende direktør Arne Fosen, CargoNet AS Avslutning

5 Velkommen Elisabeth Enger Jernbanedirektør

6 Jernbaneverkets store prosjekter Gunnar G. Løvås Assisterende jernbanedirektør

7 Gunnar G. Løvås Assisterende Jernbanedirektør

8 De store prosjektene i Jernbaneverket Hvorfor? Hva bygger vi? Hva planlegger vi i ICområdet? Hvordan styrer vi de store prosjektene?

9 De store prosjektene i Jernbaneverket InterCity-satsing Hvorfor bygger vi?

10 De store prosjektene Befolkningsprognosene peker kraftig oppover Ikke mulig å bygge nok veier Svaret er tog og fortetting

11 De store prosjektene i Jernbaneverket InterCity-satsing Hva bygger vi nå?

12 InterCity-satsing Bygging pågår Langset Kleverud 17 km nytt dobbeltspor Åpnes oktober 2015 Holm - Holmestrand - Nykirke 14 km nytt dobbeltspor Åpnes 2016 Follobanen 22 km nytt dobbeltspor Åpnes 2021 Farriseidet - Porsgrunn 22 km nytt dobbeltspor Åpnes 2018

13 De store prosjektene i Jernbaneverket InterCity-satsing Høvik Åpner før sommeren 2015 Vending og hensetting Muliggjør full utnyttelse av ny ruteplan

14 De store prosjektene i Jernbaneverket InterCity-satsing Fellesprosjektet (Dovrebanen E6) Åpner høsten 2015 Økt kapasitet Økt komfort Redusert reisetid; forutsatt ny kryssing lenger nord

15 De store prosjektene i Jernbaneverket InterCity-satsing Vestfoldbanen Holm - Nykirke Åpner høsten 2016 Økt kapasitet Økt komfort 7-8 min. reisetid; forutsatt ny kryssing på Sem stasjon

16 De store prosjektene i Jernbaneverket InterCity-satsing Vestfoldbanen Farriseidet - Porsgrunn Åpner høsten 2018 Økt kapasitet Økt komfort Redusert reisetid fra 34 min. til min. på strekningen

17 De store prosjektene i Jernbaneverket InterCity-satsing Follobanen Åpner høsten 2021 Halvert reisetid Oslo-Ski Betydelig kapasitetsvekst i sørkorridoren

18 De store prosjektene i Jernbaneverket InterCity-satsing Hva er målbildet for ICsatsingen?

19 Hva skal vi oppnå med IC-satsingen? 00:35 (1:30) Oslo - Hønefoss Jernbane for korte kjøretider Hyppige avganger God punktlighet Økt godsfrekvens Flerkjernet og samfunnsnyttig utvikling

20 De store prosjektene i Jernbaneverket InterCity-satsing Det viktige er ikke hvor toget går, men hvor det stopper Jo flere passasjerer dess mer nytte får samfunnet IC-stasjonene skal utvikles til attraktive og velfungerende knutepunkter Knutepunktutvikling rundt stasjonene bygger opp under IC-satsingen

21 De store prosjektene i Jernbaneverket InterCity-satsing Krav til knutepunktene

22 De store prosjektene i Jernbaneverket InterCity-satsing Stasjonsutvikling Forbindelser mellom by og Forbindelser stasjon mellom by og stasjon Kobling mellom IC-tog og lokalbuss Forbindelser over og under sporene

23 De store prosjektene i Jernbaneverket InterCity-satsing Knutepunktfunksjoner JBV definerer og bygger JBV bidrar og bygger JBV etterspør

24 De store prosjektene i Jernbaneverket InterCity-satsing Hvordan styrer vi de store prosjektene?

25 De store prosjektene i Jernbaneverket InterCity-satsing Styring av de store prosjektene Mest mulig likt utbyggingsselskap Selvstendige prosjektenheter Prosjektdirektør med vide fullmakter Prosjektstyre med eksterne medlemmer Målsetning å gjennomføre prosjektene Uten alvorlige personskader God kvalitet på ferdige anlegg Innenfor budsjett (styringsrammer) Idriftsettelse i henhold til plan Med minimale forstyrrelser av togtrafikken i byggeperioden Byggearbeidene utføres av eksterne entreprenører og følges tett opp av JBV som byggherre

26 De store prosjektene i Jernbaneverket InterCity-satsing Ambisjon å redusere planleggingstiden Mer effektive prosesser internt Forenkling Økt fokus på beslutningsrelevante temaer i ulike planfaser Mindre tidstap mellom ulike planfaser Vi har pekt på behov for visse reformer Eget planregime for større vei- og jernbaneprosjekter Gjennomgang av ordningen med KVU og KS1/KS2 «Pakkebeslutninger med fullfinansiering» for større prosjekter Økt bruk av statlig plan ved høyt lokalt konfliktnivå

27 De store prosjektene i Jernbaneverket Takk for oppmerksomheten!

28 Kaffepause

29 John-Ragnar Aarset Statssekretær Samferdselsdepartementet

30 Regjeringens jernbanepolitikk John-Ragnar Aarset Statssekretær Samferdselsdepartementet

31 Oppetid på jernbanenettet Gorm Frimannslund Infrastrukturdirektør

32 Oppetid på jernbanenettet Oppetid Vedlikeholdsetterslep Signalfeil Klima og vær

33 Oppetid på jernbanenettet Mål 2014 Oppetid 98,9%, forsinkelsestimer Mål 2017 Oppetid 99,3%, forsinkelsestimer Forsinkelsestimer

34 Oppetid på jernbanenettet Vedlikeholdsetterslep ,5 mrd ,4 mrd ,2 mrd ,3 mrd ,7 mrd

35 Oppetid på jernbanenettet Signalfeil Signalfeil er en feil i infrastrukturen som påvirker signalanlegget slik at det ikke er mulig å gi ønsket kjøretillatelse (det lyser rødt), eller at toget tvinges til redusert hastighet

36 Oppetid på jernbanenettet Signalfeil Vi har rundt registrerte signalfeil per år Drivmaskiner og sporfelt utgjør rundt 30% av registrerte feil Signalfeil angripes på tre nivå i Jernbaneverket Analyser og tiltak Tilstandsovervåkning Fornye

37 Oppetid på jernbanenettet Antall signalfeil

38 Oppetid på jernbanenettet Tiltak signalfeil Komponenter med gjentagende feil Komponenter og områder der konsekvensene er størst Analyser Hovedfokus i 2015: Sporveksel Sporfelt LED-pærer Ny teknologi kombinert med mindre tiltak Regelverk sammenlignbare land

39 Oppetid på jernbanenettet Tiltak signalfeil - fornyelse Thales Akseltellere ERTMS Erstatter anlegg som feiler i dag Standard anlegg færre grensesnitt Færre objekt langs sporet Sentrale servere Analyser og tiltak Tilstandsovervåkning Fornye

40 Oppetid på jernbanenettet Tiltak signalfeiltilstandsovervåking Sentral overvåking av komponenter Ta feilen før den feiler Sette diagnosen raskt respondere raskere Eksempel: Oppdage treg drivmaskin Se avvik i sporfelt Analyser og tiltak Tilstandsovervåkning Fornye Øvrig infrastruktur

41 Oppetid på jernbanenettet Klima og vær Gjentagende og lange stenginger av strekninger som følge av flom og nedbør Beredskapsnivå og saktekjøringer

42 Oppetid på jernbanenettet Tiltak klima og vær Fornyelse og investering Fornyelse Robuste baner Kapasitetsøkende tiltak Solslyng VUL/GVUL Ny teknologi Kompetanseheving

43 Oppetid på jernbanenettet Tiltak - klima og vær Samhandle med etater NVE MET - kommuner Være i forkant - ha alternativer se helhet i sektoren Detaljert plan for ras og flomsikring pr banestrekning Gjøre jernbanenettet mer robust for kommende klimautfordringer Planlegger for 200 års flom

44 Oppetid på jernbanenettet Øvrige tiltak Planlegging Prioritere sentralt Sportilgang tidlig inn i planprosessen Utnytte sportilgang og ha faste tider for vedlikehold Lean Kontinuerlig forbedring Standardisering Redusere varians

45 Takk for oppmerksomheten!

46 Kaffepause

47 NTP Anita Skauge Direktør Strategi og samfunn

48 NTP Anita Skauge Strategidirektør Jernbaneverket

49 Litt repetisjon: Hovedtrekk i NTP Mye penger Den totale rammen øker med over 50% 508 milliarder kroner i tiårsperioden eksklusive bompenger 168 milliarder til jernbane i tiårsperioden Mer effekt Mer effektiv finansiering og planlegging av investeringer Krever effektivisering Store prosjekter Ferjefri E 39, InterCity, Stad skipstunnel

50 Stortingets langsiktige strategi for togtilbudet Transportveksten i storbyene skal tas kollektivt, togtilbudet spiller en sentral og strukturerende rolle o Attraktiv frekvens o Konkurransedyktig reisetid Utvikles der det er størst potensial for togtrafikk daglige pendleromland til de store byene innenfor om lag en times reisetid ut/inn av byene Godstransport på jernbane der det er, eller ventes, store transportvolum Ikke egne høyhastighetsbaner i Norge i planperioden Forutsetter et pålitelig tilbud, tilstrekkelig driftsstabilitet, god komfort og høy sikkerhet

51 NTP?

52 Drivkrefter og utviklingstrekk Befolkningsutviklingen skaper vekstimpulser for transport Økt sentralisering Eldre befolkning Fortsatt høy økonomisk vekst - endringsimpulser vil komme Økonomisk vekst : om lag 60 % 50 % av inntekten brukes på bolig og transport (19%) Fly og bil øker mer enn tog og buss Befolkningsvekst og økonomisk vekst gir stor transportvekst : % (trendbasert) Verden utenfor Norge spiller en (stor) rolle Store tilpasninger i logistikk- og transportbransjen. Utvikling av effektive logistikknutepunkt vil påvirke valg av transportmåte Internasjonale transport (eksport/import) i stor grad styrt av aktører utenfor landets grenser Prisutvikling spiller en stor rolle for personreiser

53 Miljø 2 -målet globalt: Krever % reduksjon i globale klimagassutslipp fra 2010-nivå innen 2050 Det er mulig å begrense oppvarmingen til to grader, men dette vil kreve gjennomgripende endringer i alle sektorer fra nå og jo lengre vi venter jo dyrere (akkumulering av utslipp) Norges klimamål 30 % kutt i forhold til 1990-nivå i 2020 Karbonnøytralitet i 2050 Transportsektoren må ta kutt - ikke tallfestet hvor mye Samarbeid internasjonalt nødvendig for klimavennlig og effektiv utvikling av transportsystemer

54 Felles utfordringer Med «business as usual» når vi ikke et lavutslippssamfunn i 2050 Transport utgjør om lag en fjerdedel av norske utslipp og andelen øker Spredt bosetningsmønster, desentralisert næringsutvikling, store avstander, krevende topografi og velstandsøkning gjør transport energiintensiv, samt at vi har lav kollektivandel, høy flytrafikk og høyest andel personbilkilometer i Europa Fossile drivstoff utgjør nesten hele energiforbruket til innenriks transport. Teknologiutvikling har redusert utslipp fra hvert transportmiddel men forbedring utlignes av transportvekst Nullvekst i biltrafikk i byområdene er ikke nok. 50 % av biltrafikk foregår utenfor byområdene og fremkommelighetstiltak på vei mellom byer øker biltrafikk Reduksjon av klimagassutslipp er sjeldent avgjørende i valg av transportkonsept, og klimakonsekvenser er lite reflektert i transportkostnader Utslipp må begrenses i bygging og vedlikehold/fornyelse Målkonflikter: Klima- og miljømål vs. ønske om å opprettholde spredt bosettingsmønster samt å utvide bo- og arbeidsmarkedsregioner

55 Befolkningsvekst i byområder gir økt transportbehov Alle vil ha oss, men ikke nødvendigvis som nabo

56 Regional utvikler JBV skal bidra til å binde de store byregionene sammen Samordnet areal og transport Sikre god nok kapasitet og tilbud

57 Antall tonn, tusen Systemtog Kombitog Vognlasttog Situasjonsbeskrivelse gods Utvikling transportvolum og transportarbeid Tonnkilometer, mill Tonn Tonnkilometer 2000

58 Fremtidsutsikter Faktorer som kan påvirke transportmengden på jernbane (økt markedsvolum totalt og markedsandel) Markedspotensial Fri flyt, basisår 2012 Fri flyt viser markedspotensialet for godstransport på jernbane under forutsetningen at kapasitetsrestriksjonene er fjernet Verdi på 1,0 tilsvarer faktisk transportmengde i tonn i ,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Statistikk + Forventet befolkningsvekst + Økt urbanisering (konsentrerte varestrømmer) + Lavere omlastingskostnader (arealeffektive terminaler, kort omlastingstid, «skiftefri» logistikk) + Terminalplassering innenfor kritisk maksimumsdistanse for tilbringertransport + Lavere fraktpriser for jernbanetransport (transportmengde pr. togavgang) + Mer fremføringskapasitet på jernbane og redusert framføringstid på jernbane (mindre tidstap pga. kryssing eller forbikjøring) + Økt pålitelighet og tilgjengelighet (færre og kortere planlagte / ikke planlagte driftsbrudd) - Lavere fraktpriser for veitransport (arbeidskraft, kapitalkostnad [modulvogntog], drivstoff, dekk, avgifter) - Etablering av logistikkrelatert virksomhet langs hovedveinettet (sentrallagre, terminalbygg) - Redusert transporttid på vei som følge av veiutbygging - Potensial Økende [Dagens krav til toglengde] frekvens og ledetid som ikke kan oppfylles på jernbane - (Migrasjons-)kostnader ERTMS, bl.a. behov for dobbeltutstyr [Potensial Toglengde 500m] [Potensial Toglengde 600m]

59 NTP KVU Oslo-Navet Logistikknutepunkt Trondheim Alnabru Elektrifisering Omfattende analysearbeid som grunnlag for prioritering i neste transportplan Rutemodell 2027

60 NTP Narvik Persontrafikk på jernbane Relevante transportmarkeder Bodø *) Fjerntog dekker det regionale markedet mellom Narvik og Riksgrensen Fauske Rognan Mo i Rana **) Fjerntog dekker det regionale markedet mellom Steinkjer og Rognan. Rotvoll Trondheim Heimdal Hell Melhus Støren Steinkjer Stjørdal ***) Regiontog dekker det lokale markedet mellom Heimdal og Rotvoll. Åndalsnes Røros ****) Fjerntog dekker det lokale markedet mellom Lillehammer og Støren. Flåm Lillehammer v) Fjerntog dekker det regionale markedet mellom Hønefoss og Myrdal. Arna Voss Myrdal Hønefoss Gjøvik Bergen Hokksund Oslo Lillestrøm V*) IC-tog dekker fjerntrafikkmarkedet mellom Oslo og Halden Kongsberg Egersund Stavanger Nelaug Halden Sandnes Skien Arendal V**) Fjerntog dekker det regionale markedet mellom Kongsberg og Egersund. Kristiansand

61 NTP Foreløpige vurderinger Ta vare på den infrastrukturen vi har - Punktlighet og forutsigbarhet - ERTMS Videreføre satsingen i inneværende NTP på IC, byområder og gods Utvikle videre der jernbanen er en del av løsningen - Utgangspunkt i togtilbudet Kostnader og gjennomføring

62 NTP Takk for oppmerksomheten

63 Erik Syvertsen Seniorrådgiver Samferdselsdepartementet

64 Jernbanepakke 4 utviklingen i EU Erik Syvertsen Seniorrådgiver Samferdselsdepartementet

65 Fjerde jernbanepakke -Utviklingen i EU Erik Syvertsen, Samferdselsdepartementet Jernbaneverkets kundedag Samferdselsdepartementet

66 1) Introduksjon 2) Gradvis utvikling med jernbanepakker 3) Formål og innhold fjerde jernbanepakke 4) Utviklingen så langt 5) Hva mener Norge? 6) Hvordan vil det bli til slutt? 66 Fjerde jernbanepakke Samferdselsdepartementet

67 1. Prinsipper for jernbane i Europa Før: Nasjonale jernbaner Vogner (RIV/RIC) sirkulerer fritt Lok og selskap byttes ved grensen All virksomhet i ett nasjonalt selskap Målet: Felles europeisk jernbaneområde der jernbanetjenester og produkter er en del av det indre markedet Et delt jernbanesystem der infrastrukturforvalter og jernbaneforetak har sin del av ansvaret Jernbaneforetak kan kjøre det samme toget i hele Europa Jernbaneforetak konkurrerer på ikke-diskriminerende vilkår Produkter kan markedsføres og brukes i hele Europa (teknisk harmonisering og samtrafikkevne) 67 Fjerde jernbanepakke Samferdselsdepartementet

68 1. Hva har vi nå? For jernbaneprodukter: Harmonisert teknisk regelverk, definerte operasjonelle grensesnitt og spesifisert ansvarsforhold Felles metoder for tredjepartsverifiseringer Fortsatt nasjonale tillatelsesordninger For jernbanetjenester har det skjedd en gradvis liberalisering Gradvis av hensyn til sikkerheten overgang fra regel- /hendelsesbasert styring til risiko- og systembasert styring Korridorsamarbeid for å forenkle byråkratiet Liberalisert godstransporttjenester Litt liberalisering av persontransporten (internasjonalt og frivillig nasjonalt) Jernbanerelaterte tjenester må tilbys på like vilkår 68 Fjerde jernbanepakke Samferdselsdepartementet

69 2. Foregående jernbanepakker Strukturert jernbanesektoren for å legge til rette for konkurranse Etablert ulike aktører med adskilte regnskaper osv. for å unngå bl.a. kryssubsidiering Innført et system for teknisk harmonisering Innført en risikobasert sikkerhetsstyring og tilsyn Harmonisert kravene til førere Innført fri konkurranse for godstransport Innført fri konkurranse om internasjonal persontransport og kabotasje 69 Fjerde jernbanepakke Samferdselsdepartementet

70 3. Fjerde jernbanepakke - formål Konkurransedyktig jernbanesektor Tog brukes generelt lite og har dårlig status Jernbanen må tilby effektive og attraktive tjenester Fullføre arbeidet med å åpne jernbanemarkedene for konkurranse Styrke sikkerheten og jernbanesystemets samtrafikkevne Mindre byråkrati administrative og økonomiske besparelser for jernbaneforetak og produsenter EU-statene bruker 20 mrd. Euro på offentlige kjøp og investerer årlig 26 mrd. Euro i infrastruktur 70 Fjerde jernbanepakke Samferdselsdepartementet

71 3. Åpne markedene for konkurranse 1) Strukturelle grep Tydeligere skille mellom infrastrukturforvalter og jernbaneforetak Felles informasjons- og billettsystemer 2) Liberalisere persontransporten Åpen tilgang til nasjonal passasjertransport - må ikke true økonomisk likevekt for offentlig kjøp Øvre grense (lav) for hva som kan direktetildeles Obligatorisk bruk av konkurranse ved offentlige kjøp Mulighet for å begrense tildeling til samme selskap Tilgang til rullende materiell for nye aktører Innfasing fra Fjerde jernbanepakke Samferdselsdepartementet

72 3. Mindre byråkrati styrke ERA ERA utsteder felles sikkerhetssertifikat for jernbaneforetak ERA gir tillatelser til å plassere kjøretøy på markedet (og jernbaneforetak treffer beslutning om å ta dem i bruk) ERA gir tillatelser til å ta i bruk ERTMS ERA utsteder ikke sikkerhetsgodkjenning til infrastrukturforvaltere eller tillatelser til å ta i bruk infrastruktur 72 Fjerde jernbanepakke Samferdselsdepartementet

73 Utenfor fjerde jernbanepakke Andre mekanismer som skal bidra til utviklingen av det felles europeiske jernbaneområdet: Shift2Rail TEN-T Connect Europe Facility (CEF) Godskorridorsamarbeid 73 Fjerde jernbanepakke Samferdselsdepartementet

74 4. Utvikling - Europaparlamentet Europaparlamentet har behandlet ferdig hele pakken våren 2014 i sin første lesning Moderert ERAs myndighet, bare når flere land er involvert Moderert kravet til konkurranse om offentlig kjøpt persontransport Styrke arbeidstakeres rettigheter 74 Fjerde jernbanepakke Samferdselsdepartementet

75 4. Utvikling - Rådet Teknisk del er ferdig, s.k. trilogforhandlinger pågår med EP og KOM Moderert ERAs myndighet tilsv. EP Fremdrift ikke som ønsket Har startet behandling av markedsdelen, men neppe politisk enighet før utover 2015 Har forslagene modnet nok hos EUstatene? 75 Fjerde jernbanepakke Samferdselsdepartementet

76 5. Hva mener Norge? Betinget støtte til ERAs utvidede myndighet Forholdet til Grunnloven tilsv. som for EASA (luftfart) Harmonisere nasjonale tilsyn Avklart forhold ERA-nasjonale myndigheter Positive til å åpne jernbanemarkedene Nasjonal valgfrihet i organisering av jernbanesektoren Nasjonalt handlingsrom ved konkurranser om offentlige kjøp Direktetildeling når det passer best 76 Fjerde jernbanepakke Samferdselsdepartementet

77 6. Vedtas i løpet av 2015? Teknisk del Begrenset myndighet til ERA Fortsatt nasjonal myndighet ved utelukkende nasjonal bruk/virksomhet Moderert tillatelseskonsept Markedsdel Mulighet for integrerte selskaper Åpning av innenlands persontransportmarkeder Lengre overgangsordninger Mer nasjonal valgfrihet for pakking av offentlige kjøp Bedre mulighet for direktetildeling Unngå cherry picking økonomisk likevekt ved offentlige kjøp 77 Fjerde jernbanepakke Samferdselsdepartementet

78 Mer info Kommisjonens forslag Pressemeldinger om Europaparlamentets behandling Her og her Rådets behandling Pressemelding fra rådsmøtet 8. oktober (fra s. 12) Pressemelding om den tekniske delen Nyhetssider: Europolitics Liberalising rail will not be easy 78 Fjerde jernbanepakke Samferdselsdepartementet

79 Kaffepause

80 Gods til og fra Norge Bjørn Kristiansen Trafikkdirektør

81 Gods til og fra Norge

82 ScanMed Rail Freight Corridor Godskorridorer Bakgrunn Politisk ønske om økt transport på jernbane gjennom konkurranse på sporet EUs jernbanepakke 1; krav om samarbeid mellom infrastrukturforvalterne i Europa EU bestemte i 2010 å sette opp 9 ulike godskorridorer som dekker mer eller mindre hele kontinentet Rail Freight Corridors er en metode for å prioritere gods på internasjonale strekninger

83 ScanMed Rail Freight Corridor ScanMed RFC er en del av en bredere Europeisk korridorpolicy. Godskorridorene følger modellen til ERTMS korridorene Målet med godskorridorene; etablere og drive: Mer effektive transporter (økt konkurransekraft) Førplanlagte ruter Samordning av operasjonelle prosedyrer Ett kontaktpunkt hos IM for internasjonal godstrafikk (One Stop Shop) Terminaler langs korridoren Sørge for et interoperabilt jernbanenett

84 ScanMed Rail Freight Corridor Flere korridorer ett nettverk Felles rammeverk vil bidra til å skape større forutsigbarhet blant annet ved behov for ruteleier på tvers av korridorer. RNEs verktøy og prosedyrer skaper et ensartet produkt

85 ScanMed Rail Freight Corridor Noen av funnene i studien Hva er viktigst for valg av transportmiddel? 1. Pris 2. Transportkvaliteten 3. Tidsaspektet Godsbransjen ser positivt på årene som kommer Det forventes en moderat økning i godsmengdene Vei og bane ser ut til å være de som tar vesentligste del av veksten

86 ScanMed Rail Freight Corridor Noen av funnene i studien Meget stor trafikk mellom Tyskland og Italia; overkant av tog i året langs korridoren Også stor trafikk mellom Norge og Sverige (nest flest langs korridoren) først og fremst over Charlottenberg; hele tog langs korridoren Noe tynnere trafikk midt i Tyskland korridoren har tyngdepunkt i nord og syd Stor trafikk mellom Malmø og Hamburg (Maschen) med stor andel vognlasttog Potensialet De aller fleste av de tettest trafikkerte veitrafikkdestinasjonene ligger i Skandinavia og mange i Norge og Sverige Veitrafikken fra områdene rundt Göteborg og Malmö er svært stor. Det er opplagt at det ligger et stort potensiale her forutsatt at jernbanen kan konkurrere på tid og pris

87 ScanMed Rail Freight Corridor Dere kan påvirke Det er opprettet rådgivende grupper for både togselskap (RAG) og terminaler (TAG) Viktig med skandinavisk deltagelse for å sikre at også den nordlige delen av korridoren blir hørt Neste RAG/TAG blir trolig 31. mars 2015 i Wien

88 ScanMed Rail Freight Corridor Fremtidens godstransport på bane til og fra Norge Hva tror vi? Vekst i volumene Transport av stykkgods dominerer Godsstrømmene konsentreres enda mer mot større og færre terminaler i Europa Gods transporteres over lengre avstander Jernbanen blir den viktigste transportbærer mellom storbyene (større, lengre, tyngre red. enhetskostnad) Globalisering, økonomisk vekst med økt kjøpekraft er sterke drivkrefter for økning i godstransporten Stort potensial for bane Norge - Sverige kontinentet Østfoldbanen kan fort bli den viktigste transportkorridoren mot utlandet ScanMed RFC og Rail Freight Corridors konseptet er en viktig del av løsningen for å sikre godset prioritet på bane

89 ScanMed Rail Freight Corridor Q&A

90 Oppsummering Arne Fosen Administrerende direktør CargoNet AS

91 Takk for din deltakelse

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040 En jernbane for framtiden Perspektiver mot 2040 2011 1 En jernbane for framtiden (oppsummering) 4 Jernbanen blir enda viktigere 5 Del 1: Status og utfordringer 6 Jernbanenettet i 2011 8 Status persontransport

Detaljer

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Innhold Forord 5 1 Samfunnsoppdraget 7 2 Behovet for transport i 2050 9 2.1 Befolkningen forventes å øke med 30 prosent

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

N O T A T. 1. Mål: En effektiv jernbane for fremtiden må bygges som nye baner, ikke som ombygging og utbedring av eksisterende baner.

N O T A T. 1. Mål: En effektiv jernbane for fremtiden må bygges som nye baner, ikke som ombygging og utbedring av eksisterende baner. N O T A T Høyhastighets jernbane i et multimodal transportsystem perspektiver, mål og prinsipper. Spesielt fokus: HH-bane Oslo-Ski-Askim-Årjäng-Karlstad-Stockholm A. Nasjonale mål i Norge Den norske regjeringen

Detaljer

forslag til 2014-2023

forslag til 2014-2023 forslag til NasjoNal transportplan 2014-2023 AVINOR JeRNBANeVeRKeT KYSTVeRKeT STATeNS VegVeSeN februar 2012 forord Forslaget til Nasjonaltransportplan 2014-2023 er de statlige transportetatenes og avinors

Detaljer

Utfordringer for framtidens transportsystem

Utfordringer for framtidens transportsystem Utfordringer for framtidens transportsystem Hovedrapport fra analyse- og strategifasen 25. februar 2015 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018

Detaljer

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Les om 05 NSB-KONSERNET Tall og fakta /06/ Konsernsjefen har ordet /08/ Viktige hendelser i 2014 /10/ 13 VÅRT samfunnsbidrag Kollektivtransport /16/ Byutvikling

Detaljer

St.meld. nr. 24 (2003 2004) Nasjonal transportplan 2006 2015

St.meld. nr. 24 (2003 2004) Nasjonal transportplan 2006 2015 St.meld. nr. 24 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 4.1 Transportsystemets funksjon 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6

Detaljer

Godstransport på bane. Jernbaneverkets strategi

Godstransport på bane. Jernbaneverkets strategi Godstransport på bane Jernbaneverkets strategi 1 Innhold Forord 3 Sammendrag 4 1. Bakgrunn 12 2. Formål 13 3. Overordnede mål og strategier 14 4. Godstransport på bane utfordringer og muligheter 15 5.

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006 2015

Nasjonal transportplan 2006 2015 Forslag til Nasjonal transportplan 2006 2015 Avinor Jernbaneverket Kystverket Statens vegvesen Mai 2003 FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2006-2015 Statens

Detaljer

Befolkningen vokser raskt. Fremtiden bygges nå.

Befolkningen vokser raskt. Fremtiden bygges nå. Befolkningen vokser raskt. Fremtiden bygges nå. 1 2 Forord Norge vokser raskt. Når dagens 15-åringer fyller 40, kan befolkningen nærme seg sju millioner. I dag har vi rundet fem millioner innbyggere. Over

Detaljer

Innst. 450 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen

Innst. 450 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Innst. 450 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Meld. St. 26 (2012 2013) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Nasjonal transportplan 2014

Detaljer

Ruterrapport 2015:2. Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016. Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1

Ruterrapport 2015:2. Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016. Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1 Ruterrapport 2015:2 Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016 Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1 Innhold Forord 4 Høye ambisjoner krever stor gjennomføringskraft 4

Detaljer

På skinner. Du skal kunne stole på toget! Jernbaneverket gjennomfører en lang rekke tiltak som på sikt vil øke punktligheten i togtrafikken betydelig.

På skinner. Du skal kunne stole på toget! Jernbaneverket gjennomfører en lang rekke tiltak som på sikt vil øke punktligheten i togtrafikken betydelig. På skinner Glimt fra Jernbaneverkets virksomhet i 2009 09 Du skal kunne stole på toget! Jernbaneverket gjennomfører en lang rekke tiltak som på sikt vil øke punktligheten i togtrafikken betydelig. på skinner

Detaljer

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Innhold Sammendrag 2 1. Visjoner 2050 3 2. Veien til fremtiden 5 3. Målene 6 Klima og luftforurensing 6 Folkehelsa 6

Detaljer

Ta grønne valg. Venstres alternative transportplan 2014-2023

Ta grønne valg. Venstres alternative transportplan 2014-2023 Ta grønne valg Venstres alternative transportplan 2014-2023 Innhold Ta grønne valg... 3 Mer igjen for pengene... 4 Jernbane... 5 Organisering... 5 InterCity: Dobbeltspor til Halden, Skien og Lillehammer

Detaljer

Grenseoverskridende infrastruktur Norge og Sverige

Grenseoverskridende infrastruktur Norge og Sverige Grenseoverskridende infrastruktur Norge og Sverige 1 1 Innledning Foreliggende rapport utgjør Vegvesenets og Jernbaneverkets svar på Samferdselsdepartementets oppdrag om å kartlegge grenseoverskridende

Detaljer

Private fornyer. Jernbanemagasinet nr. 3-2014

Private fornyer. Jernbanemagasinet nr. 3-2014 Jernbanemagasinet nr. 3-2014 Vi har mye å hente gjennom bedre samordning og samarbeid. GORM FRIMANNSLUND, infrastrukturdirektør Private fornyer Jernbaneverket setter ut 70 prosent av alle fornyelsene til

Detaljer

Forhandlingsgrunnlag 09.12.2013. Forslag: Jernbaneverkets nye organisasjon 2014

Forhandlingsgrunnlag 09.12.2013. Forslag: Jernbaneverkets nye organisasjon 2014 Forhandlingsgrunnlag 09.12.2013 Forslag: Jernbaneverkets nye organisasjon 2014 1 Jernbaneverkets nye organisasjon Jernbaneverkets nye organisasjon 2014... 1 1 Innledning... 3 1.1 Enklere, mer effektivt

Detaljer

Samferdselspolitisk dokument

Samferdselspolitisk dokument Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Utvikling avgjøvikbanen. En trinnvis utvikling av banen 2010-2020

Utvikling avgjøvikbanen. En trinnvis utvikling av banen 2010-2020 Utvikling avgjøvikbanen En trinnvis utvikling av banen 2010-2020 1 Innhold: Forord... s 03 0. Sammendrag... s 04 1. Utredningens hensikt... s 07 2. Persontrafikk. Dagens situasjon... s 07 2.1 Driftsopplegg...

Detaljer

Rapport 2008-079. Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur

Rapport 2008-079. Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur Rapport 2008-079 Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur Econ-rapport nr. 2008-079, Prosjekt nr. 57280 ISSN: 0803-5113 ODN/KOK/mja, 23. september 2008 Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur

Detaljer

Visjon: Verdier: Åpenhet Vi er åpne om avgjørelser vi tar og prioriteringer vi gjør

Visjon: Verdier: Åpenhet Vi er åpne om avgjørelser vi tar og prioriteringer vi gjør Årsrapport 2014 Visjon: Statens jernbanetilsyn sikrer trygghet på skinner, taubaner og tivoli Verdier: Respekt Vi anerkjenner våre tilsynsobjekters kompetanse, og omtaler dem med respekt Vi er tydelige

Detaljer

(2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen

(2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Innst. 13 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 1 S (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet

Detaljer

Regional utvikling ved hjelp av bedret jernbanenett Steinkjer Trondheim på 1 time

Regional utvikling ved hjelp av bedret jernbanenett Steinkjer Trondheim på 1 time Regional utvikling ved hjelp av bedret jernbanenett Steinkjer Trondheim på 1 time Joar Nordtug Roald Sand NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2000 Tittel : REGIONAL UTVIKLING VED HJELP AV BEDRET JERNBANENETT

Detaljer

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Forsidefoto: Oslo Havn Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Innhold Innhold Forord...7 Innledning...8

Detaljer

Regionrådet 12. juni 2012

Regionrådet 12. juni 2012 MØTEREFERAT! Regionrådet 12. juni 2012 Sted: Nore og Uvdal kommune Alpinsenteret i Uvdal Tid: 09:00 13:55 Møteleder: Thomas Fosen rådsleder referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 FREMSKRITTSPARTIETS GENERELLE MERKNADER...

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 FREMSKRITTSPARTIETS GENERELLE MERKNADER... INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 FREMSKRITTSPARTIETS GENERELLE MERKNADER... 5 GENERELLE MERKNADER... 5 ØKONOMISKE RAMMER... 5 LANGSIKTIG OG FORUTSIGBAR FINANSIERING AV STORE SAMFUNNSØKONOMISK LØNNSOMME

Detaljer

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo?

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo? Civitas AS: Plansamarbeidet i Oslo og Akershus bistand til drøftingsfasen i Follo Notat under arbeid Grunnlag for drøftinger på Regionkonferanse i Follo 22. oktober 2013 Civitas AS, versjon 16. oktober

Detaljer

Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 4

Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 4 Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 4 ARBEIDSBOK September 2008 Oppdatert etter seminar med SINTEF 26. august 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening www.teknologiskfremsyn.no 2 INTRODUKSJON

Detaljer