Landau Kleffner syndrom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landau Kleffner syndrom"

Transkript

1 Landau Kleffner syndrom symptomer, forløp og foreldrenes erfaringer Presentasjon av masterfagstudie av Ine Cockerell ved UiO Vika konferansesenter, Oslo

2 Hva er Landau Kleffner syndrom? Landau og Kleffner beskrev i 1957 en tilstand hos seks barn som alle opplevde tilbakegang av språklige ferdigheter og epileptiform aktivitet i EEG (Smith, 2003) Det er et sjeldent epilepsisyndrom som rammer barn i aldersgruppen 3 8 år (Nickels 2008, Panayiotopoulos 2008) Som oftest sees en signifikant økning av epileptiform aktivitet under søvn i en periode av sykdomsforløpet (Nickels 2008, Panayiotopoulos 2002) Omlag % av barna har i tillegg epileptiske anfall (Paquier 1992, Duran 2009,Msall 1986) Atferdsforstyrrelser er ofte en del av sykdomsbildet (Smith 2003) Ca 350 tilfeller av LKS er beskrevet i medisinsk litteratur (Smith MC, 2008) I Norge har ca. 30 personer fått denne diagnosen (Bølling 2005)

3 Studiens hensikt Åbeskrive debutsymptomer, diagnostiseringsprosessen, forløp og utvikling av epilepsi/språkproblemer hos barn diagnostisert med LKS basert på opplysninger fra journalene og intervju med foreldrene Åbeskrive foreldrenes erfaringer med diagnostiseringsprosessen, betydningen av åfådiagnosen og deres erfaringer med hjelpeapparatet basert på intervju med foreldrene

4 Inkludering til prosjektet 27 barn og foreldre med LKS behandlet ved Avdeling for kompleks epilepsi - SSE i perioden ble invitert til deltakelse 2 hadde ikke hatt diagnosen 19 barn og foreldre samtykket til deltakelse

5 Diagnostiske kriterier for Landau Kleffner syndrom (ICD 10) Normal språkutvikling Tap av impressivt og ekspressivt språk Opprettholdt intelligens Epileptisk aktivitet i EEG Epileptiske anfall i den største delen av gruppen 2/3 av pasientene får vedvarende receptive språkproblemer Diagnosen utelukkes hvis afasien skyldes cerebralt traume, tumor eller annen kjent sykdomsprosess, autisme eller annen disintegrativ forstyrrelse (World Health Organisation, 1999)

6 Sjeldne diagnoser En diagnose regnes som sjelden i Norge når det er færre enn 100 kjente individer/million innbyggere som har diagnosen. Vi regner med at det er ca personer med sjeldne diagnoser i Norge I det generelle helsevesen er det lite kunnskap om sjeldne diagnoser og om konsekvensene av åha en sjelden diagnose For mange tar det lang tid åfåstilt riktig diagnose. En diagnose danner grunnlaget for retten til offentlige ytelser. Likevel er det ikke alltid at diagnosen fører til at velferdsgodene utløses (Grut, 2008)

7 Hva ble foreldrene først oppmerksomme på hos barnet? Sen språkutvikling Redusert kontakt 11% 5% Epileptiske anfall 26% 58% Språklig tilbakegang Gjennomsnittslig alder ved symptomdebut : 2.9 (5 mnd 11 år)

8 Hvem tok foreldrene først kontakt med i hjelpeapparatet? Helsesøster Innlagt sykehus Lege PPT spesialpedag og logoped Barnehagepersonale

9 Hvilke personer/fagpersoner satte foreldrene på sporet av Landau Kleffner diagnosen? Familiemedlem 6% Lege ved SSE 29% 53% Barnelege Psykologstudent/ legeturnuskandidat 12%

10 Beskrivelse av diagnostiseringsforløpet: hvor ble diagnosen stilt? Henvist SSE med spørsmål om LKS/fikk diagnosen her 42% 32% Sentralsykehus/ universitetssykehus 26% Henvist SSE pga. epilepsi og fikk LKS diagnosen her

11 Demografiske data for pasienter diagnostisert med Landau Kleffner syndrom (n=19) Kjønn 6 kvinner 13 menn Alder ved diagnose Gjennomsnitt 6.2 år Median 5.5 år Min: 2.8 år Max: 12.4 år Alder ved språklig tilbakegang Gjennomsnitt 3.7 år Median 3.4 år Min: 1.4 år Max: 6 år Alder ved første symptom Gjennomsnitt 2.9 år Median 2.8 år Min 0.5 år Max:10.9 år Tid fra første symptom til diagnose Gjennomsnitt 3.3 år Median 2.2 år Min: 0.8 år Max: 10.9 år Tid fra språklig tilbakegang til diagnose Gjennomsnitt 2.5 år Median 1.5 år Min: 0.3 år Max: 11.0 år

12 Språkproblemene i gruppen da barna fikk diagnosen Alle 19 hadde problemer med å forstå og å bruke verbalt språk av ulik grad 7 hadde auditiv agnosi 2 hadde verbal agnosi 10 hadde auditive diskriminasjons vansker

13 Språk i gruppen i dag etter minst 10 års oppfølging for 11 barn (m:14.4) 4 normalt språk 4 moderate språkproblemer 3 ikke funksjonelt normalt språk

14 Konklusjon fra barnas journaler Det er stor variasjon i symptombildet i gruppen av 19 pasienter diagnostisert med Landau Kleffner syndrom Det var en signifikant sammenheng mellom varighet (p=0.01) og fluktasjon (p=0.02) av språkvanskene og verbalt språk i dag. De som hadde kortvarige vansker eller fluktuerende forløp har bedre språk i dag. Det var en signifikant sammenheng (p=0.02) mellom språklig tilbakegang før/etter 5 år og verbalt språk i dag. De som hadde språklig tilbakegang etter 5 års alder har bedre språk i dag.

15 Alle 19 hadde epileptisk aktivitet i temporo parieto occipitalt område

16 Epileptiske anfall i gruppen diagnostisert med Landau Kleffner syndrom Epileptiske anfall antall/(prosent) 9 (47) Anfallstyper Antall(prosent) Alder v anfallsdebut Median/min max Alder v anfallsfrihet Median/min max Antall år før anfallsfrihet Gjennomsnitt/median/min max KPA GTK U klass 6(32) 3 (16) 4(22) 4.3 år ( år) 8.1 år ( år) 4.6/4.0 år( år) Anfallsfri i dag antall (prosent) 9 (100)

17 Adferd, oppmerksomhet og samhandlings vansker beskrevet i journal på diagnostiseringstidspunktet 17 hadde atferdsvansker i form av frustrasjon og aggresjon 7 var fysisk utagerende 14 hadde oppmerksomhets og konsentrasjonsvansker 16 hadde vanskeligheter med samhandling 5 hadde hyperaktivitetsproblematikk 11 hadde humørsvingninger Grad av språksvikt var ikke av betydning for adferd og følelsesmessige problemer i denne gruppen Alle som ble testet på kortidshukommelse (12) hadde redusert kortidshukommelse

18 Arbeid/studier Fem av barna i studien er nå voksne. Fire av dem har selvstendig arbeid og én studerer. Tre har normalt språk, og to har moderate språkvansker. Dette er et bedre resultat enn det som er sett i en annen i en annen studie der bare en av fire hadde selvstendig arbeid (Duran, 2008)

19 Diagnosekriteriene tolkes på ulike måter To av barna har fått en autismediagnose, og for en av dem resulterte det i at LKSdiagnosen ble fjernet En av foreldrene erfarte at fagpersonene ved ulike instanser var uenige i om barnet hadde diagnosen For en av barna er det foreslått en CSWS syndrom diagnose

20 Hvor lang tid tok det åfådiagnosen? Det tok mer enn dobbelt så lang tid (4.1 år) åfådiagnosen for barna med den minst alvorlige språksvikten enn for barna med den alvorligste formen for språksvikt (1.5 år) Barna i denne gruppen fikk flest tentative og alternative diagnoser, og foreldrene erfarte i størst grad at deres bekymring ikke ble tatt på alvor både før diagnosen ble stilt og senere i forløpet

21 Hvilken betydning hadde det for foreldrene at barnet fikk diagnosen? Bedre tilrettelegging Foreldrene eller omgivelsene forsto barnet bedre Foreldrene kunne gjøre noe for å hjelpe barnet Håp om bedring Foreldrene ble trodd

22 Hvilke bidrag fra fagpersonene var viktigst for foreldrene? God kontakt med barnet Informerte i barnehage/skole Tilgjenglige for spørsmål Forståelse og støtte Hjelp til å stille krav til hjemkomunen Arbeidet for integrering Grensesatte barnet på en ivaretakende måte

23 Hva ønsket foreldrene annerledes? Mindre motstand Koordinerende og ansvarshavende instans Bedre tilrettelegging Mer kunnskap om LKS Lyttet til og bli trodd Pålitelighet 0

24 Oppsummering Deterstorvariasjoni symptombildet i gruppen av 19 pasienter diagnostisert med LKS ÅfåLKS diagnosen bidro til bedre tilrettelegging og økt forståelse Foreldrene ønsket de hadde møtt mindre motstand i hjelpeapparatetet

25 Takk til foreldrene og barna som deltok i studien!

26 Litteratur Smith MC, Hoeppner TJ. Epileptic encephalopathy of late childhood: Landau Kleffner Syndrome and the syndrome of continuous spikes and waves during slow wave sleep. J Clin Neurophysiol 2003;20: K. Nickels, E.Wirrel, Electrical status Epilepticus in Sleep, seminars in Pediatric Neurology.15:50 60, Panayitopoulos CP, Michael M, Sanders S, Valeta T, Koutroumanidis M. Benign childhood focal epilepsies: assessment of established and newly recognized syndromes. Brain 2008;131: Paquier PF, Van Dongen HR, Loonen CB. The Landau Kleffner syndrome or acquired aphasia with convulsive disorder. Long term follow up of six children and a review of the recent literature. Arch Neurol 1992;49: Duran MHC, Guimarães CA, Medeiros LL, Guerreiro MM. Landau Kleffner syndrome: long term follow up. Brain Dev 2009;31: Msall M, Shapiro B, Balfour BP, Niedmeyer E, Capute A J. Acquired epileptic aphasia: diagnostic aspects of progressive language loss in preschool children. Clin Pediatr 1986;25: Smith MC, Polkey CE. Landau Kleffner syndrome and CSWS. In: Engel J jr., Pedley TA, editors, Epilepsy. A comprehensive textbook. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins;2008: Bølling G, Sørensen PM. Barn med diagnosen epileptisk afasi (Children diagnosed with epileptic aphasia). Spesialpedagogikk 2005;3:20 9. Nass /Gross, Landau Kleffner syndrom and Its Variants. Epilepsy and Development disorders, Devinsky and Westwood, 2002 World Health Organization. ICD 10: Mental disorders and behavioral disturbances: clinical characteristics and diagnostic criteria. Oslo: Universitetsforlaget; 1999 Grut L, Hoem Kvam M, Lippestad JW. Sjeldne funksjonshemninger i Norge. Brukeres erfaringer med tjenesteapparatet. SINTEF Rapport A9231. Oslo: Aviable at:

27 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst og består av de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, Rikshospitalet (inkl. Radiumhospitalet) og Ullevål universitetssykehus. Oslo universitetssykehus leverer spesialisthelsetjenester og ivaretar både lands-, regions- og lokalfunksjoner. Sykehuset er landets største med over ansatte og har et budsjett på 18 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for en betydelig andel av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.

Mellom flere stoler. En kvalitativ intervjuundersøkelse av lærere som har pedagogisk ansvar for elever med Landau- Kleffner syndrom.

Mellom flere stoler. En kvalitativ intervjuundersøkelse av lærere som har pedagogisk ansvar for elever med Landau- Kleffner syndrom. Mellom flere stoler En kvalitativ intervjuundersøkelse av lærere som har pedagogisk ansvar for elever med Landau- Kleffner syndrom. Hvilke erfaringer har lærere som har pedagogisk ansvar for elever med

Detaljer

Psykogene, ikke-epileptiske anfall (PNES)

Psykogene, ikke-epileptiske anfall (PNES) Q HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) Mange spørsmål dukker opp når man får epilepsi tett innpå livet.

Detaljer

Subklinisk epileptiform aktivitet. Anette Ramm-Pettersen Seksjon for barn og ungdom med epilepsi Avdeling for kompleks epilepsi

Subklinisk epileptiform aktivitet. Anette Ramm-Pettersen Seksjon for barn og ungdom med epilepsi Avdeling for kompleks epilepsi Subklinisk epileptiform aktivitet Anette Ramm-Pettersen Seksjon for barn og ungdom med epilepsi Avdeling for kompleks epilepsi Epileptisk anfall Et epileptisk anfall er en rask innsettende og forbigående

Detaljer

FAGLIG STANDARD FOR DIAGNOSTISERING AV AUTISMESPEKTERFORSTYRRELSER HOS BARN

FAGLIG STANDARD FOR DIAGNOSTISERING AV AUTISMESPEKTERFORSTYRRELSER HOS BARN FAGLIG STANDARD FOR DIAGNOSTISERING AV AUTISMESPEKTERFORSTYRRELSER HOS BARN Regionalt Fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes Syndrom og narkolepsi Helse Vest RHF Retningslinjer for diagnostisering av ASF

Detaljer

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Regional retningslinje for utredning og diagnostisering av autismespekterforstyrrelser Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst INNHOLD BAKGRUNN...3 INNLEDNING...4

Detaljer

Sjeldne funksjonshemninger i Norge. Brukeres erfaringer med tjenesteapparatet.

Sjeldne funksjonshemninger i Norge. Brukeres erfaringer med tjenesteapparatet. SINTEF A9231 RAPPORT Sjeldne funksjonshemninger i Norge. Brukeres erfaringer med tjenesteapparatet. Den sjeldne erfaringen dreier seg om en opplevelse av å falle utenfor fagfolks kunnskapsunivers. Lisbet

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK HØGSKOLEN I VESTFOLD

HØGSKOLEN I HEDMARK HØGSKOLEN I VESTFOLD Kommunale behov for ambulerende tjenester relatert til psykisk lidelse hos mennesker med psykisk utviklingshemning. Heidi Sageng Mastergrad Psykisk Helsearbeid MMCH HØGSKOLEN I HEDMARK HØGSKOLEN I VESTFOLD

Detaljer

Rapport. Sjeldne funksjonshemninger i Norge

Rapport. Sjeldne funksjonshemninger i Norge SINTEF A18944 - Åpen Rapport Sjeldne funksjonshemninger i Norge Delprosjekt IV: Personer med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn og en sjelden diagnose. Deres erfaringer med tjenesteapparatet - et pilotprosjekt

Detaljer

rapport 2011:5 Barnepass fram til 18 måneder Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år

rapport 2011:5 Barnepass fram til 18 måneder Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år rapport 2011:5 Barnepass fram til 18 måneder Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år Synnve Schjølberg Ratib Lekhal Marika Vartun Siri Saugestad

Detaljer

Epilepsirehabilitering. Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding. rehabilitering. fokus på

Epilepsirehabilitering. Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding. rehabilitering. fokus på Epilepsirehabilitering Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding fremme mestring i hverdagen fokus på rehabilitering mestring i hverdagen Meldingens innhold: Epilepsi, tilleggsutfordringer og rehabiliteringsbehov

Detaljer

AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging IS-2060 AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging Rett diagnose individuell behandling Heftets tittel: AD/HD- nasjonal retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

Detaljer

Å leve med epilepsi PIA IANKE & JOHN ERIKSEN. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 11/06

Å leve med epilepsi PIA IANKE & JOHN ERIKSEN. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 11/06 Å leve med epilepsi PIA IANKE & JOHN ERIKSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 11/06 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ble opprettet

Detaljer

Av Reidun Jahnsen Spesialfysioterapeut dr philos ved Barnenevrologisk seksjon, Berg gård, Rikshospitalet Radiumhospitalet HF.

Av Reidun Jahnsen Spesialfysioterapeut dr philos ved Barnenevrologisk seksjon, Berg gård, Rikshospitalet Radiumhospitalet HF. Cerebral parese i livsløpspespektiv Av Reidun Jahnsen Spesialfysioterapeut dr philos ved Barnenevrologisk seksjon, Berg gård, Rikshospitalet Radiumhospitalet HF. Cerebral parese (CP) blir definert som:

Detaljer

Tuberøs sklerose kompleks

Tuberøs sklerose kompleks Tuberøs sklerose kompleks - veileder Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser Tuberøs sklerose veileder desember 2013 1 VEILEDER OM TUBERØS SKLEROSE (TS) utgitt av Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Oppdager sykehusene barnemishandling?

Oppdager sykehusene barnemishandling? Oppdager sykehusene barnemishandling? Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no OPPDAGER SYKEHUSENE BARNEMISHANDLING? En kartlegging av utredningspraksis Mia C. Myhre, Anne

Detaljer

Epileptiske anfall og epilepsisyndromer

Epileptiske anfall og epilepsisyndromer C Epileptiske anfall og epilepsisyndromer HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) Mange spørsmål dukker

Detaljer

rapport 2009:4 Tapte arbeidsår ved uførepensjonering for psykiske lidelser En analyse basert på FD-trygd Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen

rapport 2009:4 Tapte arbeidsår ved uførepensjonering for psykiske lidelser En analyse basert på FD-trygd Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen rapport 2009:4 Tapte arbeidsår ved uførepensjonering for psykiske lidelser En analyse basert på FD-trygd Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen Rapport 2009:4 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Tapte

Detaljer

Utfordringer i forhold til deltakelse i arbeidslivet hos personer med ryggmargsbrokk

Utfordringer i forhold til deltakelse i arbeidslivet hos personer med ryggmargsbrokk Utfordringer i forhold til deltakelse i arbeidslivet hos personer med ryggmargsbrokk Sammendrag Personer med ryggmargsbrokk har behov for livslang behandling og oppfølging fra mange faggrupper, også fra

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Sidsel Sverdrup, Trine M. Myrvold og Lars B. Kristofersen Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Andre publikasjoner

Detaljer

Artikkelen har også blitt oversatt til dansk og er publisert i bladet til den danske autismeforeningen.

Artikkelen har også blitt oversatt til dansk og er publisert i bladet til den danske autismeforeningen. Hvor er jentene? Av Ellen Ekevik, Spiss Fra Autisme i dag 2010, bind 37 nr 2. Artikkelen har også blitt oversatt til dansk og er publisert i bladet til den danske autismeforeningen. Hvordan er kjønnsfordelingen

Detaljer

Rapport. Sjeldne funksjonshemninger i Norge. Erfaringer med tjenesteapparatet for personer uten egen brukerorganisasjon

Rapport. Sjeldne funksjonshemninger i Norge. Erfaringer med tjenesteapparatet for personer uten egen brukerorganisasjon - Åpen Rapport Sjeldne funksjonshemninger i Norge Erfaringer med tjenesteapparatet for personer uten egen brukerorganisasjon Forfatter Lisbet Grut Marit Hoem Kvam SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-06-06

Detaljer

Veileder i habilitering av barn og unge

Veileder i habilitering av barn og unge Veileder i habilitering av barn og unge Saksområdet som denne trykksaken handler om forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet. Spørsmål om innholdet rettes til direktoratet på telefon 24 16 30 00. Calmeyers

Detaljer

Forord. Tilslutt vil vi takke alle rundt oss for deres forståelse og tålmodighet i en arbeidskrevende periode.

Forord. Tilslutt vil vi takke alle rundt oss for deres forståelse og tålmodighet i en arbeidskrevende periode. Forord Det har vært interessant, lærerikt, og utfordrende å jobbe med denne masteroppgaven. Interessant og lærerikt fordi arbeidet hele tiden har ledet oss til ny viten og erkjennelse. Utfordrende fordi

Detaljer

Oppsummering av kartleggingsstudie av kortvokste i Norge.

Oppsummering av kartleggingsstudie av kortvokste i Norge. Oppsummering av kartleggingsstudie av kortvokste i Norge. Heidi Johansen Inger-Lise Andresen Innledning Resultater fra kortvokststudien er nå publisert: Tre vitenskaplige artikler, en på engelsk og to

Detaljer

KARTLEGGING AV PEDAGOGISK TILBUD TIL BARN OG UNGE MED TUBERØS SKLEROSE FASE 3: DE GODE LØSNINGENE

KARTLEGGING AV PEDAGOGISK TILBUD TIL BARN OG UNGE MED TUBERØS SKLEROSE FASE 3: DE GODE LØSNINGENE KARTLEGGING AV PEDAGOGISK TILBUD TIL BARN OG UNGE MED TUBERØS SKLEROSE FASE 3: DE GODE LØSNINGENE ET PROSJEKT GJENNOMFØRT AV NORSK FORENING FOR TUBERØS SKLEROSE FINANSIERT AV UTDANNINGSDIREKTORATET Forord

Detaljer

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder Veileder IS-1244 Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD Diagnostikk og behandling av hyperkinetisk forstyrrelse/ attention deficit hyperactivity disorder (AD/HD) hos barn, ungdom og voksne Heftets

Detaljer

Foreldre og barn Økonomi ske konsekvenser når mor e ller far får kreft 1-2014

Foreldre og barn Økonomi ske konsekvenser når mor e ller far får kreft 1-2014 Økonomi når mor e Hvilke materielle og sosiale konsekvenser får det for barna når en av foreldrene får kreft? Denne studien viser at det går bra for de fleste, men barn i familier som allerede er i en

Detaljer

Voksne med AD/HD. -en veileder for å forstå oppmerksomhetsvansker (med hyperaktivitet) hos voksne

Voksne med AD/HD. -en veileder for å forstå oppmerksomhetsvansker (med hyperaktivitet) hos voksne Voksne med AD/HD -en veileder for å forstå oppmerksomhetsvansker (med hyperaktivitet) hos voksne Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi 3. utgave, Oslo 2005 Voksne med AD/HD

Detaljer

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad Sånn er livet - 7 år etter En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning Anne-Lise Farstad Utgiver: Torshov kompetansesenter, Oslo 2011 Trykk: Merkur Trykk Omslagsillustrasjon: Åse Margrethe

Detaljer