1. kvartal 2002 Finansielle hovedtrekk. Positivt resultat for kjernevirksomheten (Storebrand ekskl. If)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. kvartal 2002 Finansielle hovedtrekk. Positivt resultat for kjernevirksomheten (Storebrand ekskl. If)"

Transkript

1 Storebrand Resultat 1. kvartal 2002 Storebrand eksklusiv If 30. april 2002 Idar Kreutzer Administrerende direktør 1 1. kvartal 2002 Finansielle hovedtrekk Positivt resultat for kjernevirksomheten (Storebrand ekskl. If) Kjernevirksomheten går igjen med overskudd, + 16 mill i 1. kvartal Fortsatt ujevnt finansmarked, 5,5% bokført avkastning i livselskapet (annualisert) God utvikling i Livsforsikring og Kapitalforvaltning Stabil lønnsomhet i Finansbanken Varslede kostnadsreduksjoner på 150 mill gir effekt som forventet. Ytterligere lønnsomhetsforbedrende tiltak iverksettes. Bankene samles i eget forretningsområde. Netto finans i Storebrand ASA svakere enn det som forventes fremover If fremlegger resultatene 21. mai 2002 Storebrands eierandel 22,47% 2 1

2 Konsernresultat ekskl. If 1. kvartal NOK mill Livsforsikring Kapitalforvaltning Storebrand Bank konsern Finansbanken Skadeforsikring If Skadeforsikring øvrig Øvrig virksomhet *) Konsernresultat Konsernresultat ekskl. If *) Inkluderer avskrivning goodwill Finansbanken 3 Resultat pr. kvartal NOK mill. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. Livsforsikring Kapitalforvaltning Storebrand Bank *) Finansbanken Skadeforsikring If Skadeforsikring øvrig Øvrig virksomhet **) Konsernresultat Konsernresultat ekskl. If *) Eksklusiv Storebrand Finans **) Inkluderer avskrivning goodwill Finansbanken 4 2

3 Storebrand Livsforsikring Resultat NOK mill. 1. kvartal Forfalt premie Netto overført premiereserve mv Netto inntekter finansielle eiendeler Utbetalte erstatninger Endr. forsikringsmessige avsetninger Driftskostnader Storebrand Livsforsikring AS Øvrige poster Til/fra kursreguleringsfond Driftsresultat Trekkes fra tilleggsavsetning til dekning av renteunderskudd 408 Resultat til kunder Resultat til eier Storebrand Liv Konsern Øvrig livvirksomhet Totalt for livvirksomheten ) 2) 2) 1) Positiv flyttebalanse i 1. kvartal, +703 mill. inkl. unit linked, +771 mill. i kollektiv pensjon 2) Verdijustert kapitalavkastning 5,9%, bokført 5,5% (annualisert) Videre oppbygging av kursreguleringsfondet med 113 mill. 5 Styrket markedsposisjon i Livs- og Helseforsikring Salgsvekst innen risikoforsikring +703 mill i bokført flyttebalanse totalt i 1. kvartal Gode utsikter fremover 83 meldte tilflyttinger (4,5 mill. i snitt) 28 meldte fraflyttinger (1,6 mill. i snitt) Positiv flyttebalanse vs. alle konkurrenter Figur: Salg av helseforsikring (NOK mill): 1) Figur: Flyttebalanse kollektiv pensjon 2) (NOK mill): 12,0 10,0 Sverige 8,0 Norge 6,0 4,0 2,0 0,0 1. kv kv kv kv ) Målt i årlig premie 2) Meldt salg kv

4 Storebrand Kapitalforvaltning Resultat NOK mill 1. kvartal ) Storebrand Kapitalforvaltning konsern Inntekter Kostnader Netto finans Øvrig Resultat før skatt ) 2) 1) Moderat økning i forvaltningshonorarene på grunn av performance 2) Delphi utgjør 4,2 mill. av kostnader for 1. kvartal Øvrig kostnadsøkning er tilknyttet lønnsjustering, periodiseringer og momsreform 1) Delphi Fondsforvaltning er inkludert fra og med 1. kvartal Forbedrede salgsresultater i Kapitalforvaltning 1,8 mrd. nettosalg i kapitalforvaltning i 1. kvartal Økende markedsandeler i fond Figur: Netto salg: (NOK mrd) 1) Figur: Markedsandel fond: 2) (i %) 2,2 1,7 1,2 0,7 0,2-0,3 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1.kv ) Eksklusiv endringer i midler forvaltet for If 2) Inklusiv Delphi 50,3% ,6% ,5% Q 2002 Markedsandel forvaltningskapital (venstre akse) Markedsandel netto nytegning (høyre akse) 8 4

5 Storebrand Bank Resultat NOK mill. 1. kvartal Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Andre inntekter Driftskostnader Driftsresultat Tap Resultat av normal drift i banken Avsetning til omstilling Resultat Storebrand Finans Nedskrivning anleggsmidler Resultat før skatt ) Andre inntekter redusert på grunn av fortsatt lavt salgsvolum av spareprodukter. Økt salg av risikodekninger 2) Kraftig reduksjon i driftskostnader. Gjennomføring av bemanningsreduksjon og lønnsomhetforbedrende tiltak går som planlagt. Omstillingene er 9 gjennomført med betydelig lavere kostnad enn forutsatt. 1) 2) 2) Finansbanken Resultat NOK mill 1. kvartal Hele året Netto renteinntekter 108,1 94,4 414,0 Andre inntekter 9,3 12,6 74,3 Sum inntekter 117,4 107,0 488,3 Driftskostnader -44,4-48,2-215,1 Resultat før tap 73,0 58,8 273,2 Tapskostnad -29,5-22,4-295,2 Resultat før skatt 43,5 36,4-22,0 Finansbanken Forvaltning -12,7 1,3-10,7 Finansbanken Danmark -5,3 0,1-10,7 Annet -3,4-1,0-30,3 Konsern 22,1 36,8-73,7 1) 2) 1) Økning i netto renteinntekter på tross av nedgang i utlånsvolum. Rentenetto på 2,34% (2,21% i 2001) 2) Tap på utlån 0,7% (annualisert), hovedsakelig innen shipping og 10 annen næring 5

6 Stabil utvikling i Finansbanken Bedret lønnsomhet i kredittvirksomheten Positiv kostnadsutvikling og utvikling av rentenettoen......men videre fokus på interne forbedringer og kostnadsstruktur Videre nedbygging av shippingportefølje Etablert ny trekkfasilitet på EUR 150 mill. for å styrke bankens fundingstruktur Vekst i Private Banking Kapital til forvaltning passert NOK 5 mrd Vekst i forvaltningsavtaler nye kunder har i gjennomsnitt 9 mill til forvaltning Figur: Shippingportefølje i NOK mill kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1.kv Bankområdet ytterligere synergiuttak Hovedfilosofi To merkevarer Kundenær betjening Utnyttelse av synergier Iverksatte tiltak Ett forretningsområde Felles IT-plattform Økt krav til distribusjonseffektivitet Ytterligere reduksjon av stabs- og støttekostnader Salgsfremmende tiltak for å øke krysssalg og kundelojalitet Kostnadsreduserende effekt: Ca. 75 mill. fra 2003 utover allerede annonserte tiltak 12 6

7 Kjernevirksomheten delt i tre områder Kapitalforvaltning Livs- og pensjonsforsikring Bank og distribusjon Livsforsikring 13 Øvrig virksomhet Resultat 1. kvartal Hele året NOK mill Storebrand ASA (ekskl. konsernbidrag) Netto finans Driftskostnader Elimineringer / Annen virksomhet *) Sum øvrig virksomhet *) Inkluderer avskrivning goodwill Finansbanken 1) 1) Med dagens kapitalstruktur, vil netto finans utgjøre omlag minus mill pr. kvartal (med normaliserte finansmarkeder). 14 7

8 Storebrand som arbeidsgiver Universum Graduate Survey 2001-rangeringer Nr. 25 blant økonomistudentene Nr. 36 blant alle studenter Nr. 2 traineeprogram (1998) 2002-rangeringer Nr. 6 blant økonomistudentene Nr. 13 blant alle studenter Nr. 2 traineeprogram Bevisst satsing og årlig tilstedeværelse ved universiteter og høyskoler i inn- og utland Kontinuerlig kontakt og talentspeiding mot studentmiljøene Fornøyde traineer og godt forankret traineeprogram som stadig utvikles og forbedres 15 Oppsummering God salgs- og markedsandelsutvikling i livsforsikring og kapitalforvaltning Fortsatt svakt marked for spareprodukter innenfor privatkundesegmentet Kostnadsbesparelse på 150 mill. i 2002 gjennomføres som planlagt Ytterligere samordning og effektiviseringstiltak i bankene iverksettes Styrket soliditet og likviditet 1) 1) Kostnadsreduksjon på 150 mill. i 2002 sammenlignet med kostnadsnivå i 1. halvår 2001 (annualisert). Eksklusiv livvirksomheten og salgsprovisjoner 16i Storebrand Bank 8

9 Storebrand Livsforsikring Resultat 1. kvartal april 2002 Espen Klitzing Administrerende direktør 17 Storebrand Liv Konsern Hovedtrekk pr Godt salg i bedriftsmarkedet, sterk fremgang innenfor vekstområdene Innskuddspensjon og Helse. Godt resultat for produkter utenfor overskuddsdeling Realisert kapitalavkastning hittil i år på 1,4 prosent (annualisert 5,5 prosent), verdijustert kapitalavkastning hittil i år på 1,4% (annualisert 5,9 prosent). God relativ aksjeavkastning, men obligasjonsporteføljen trekker ned Kursreguleringsfondet økte med 113 mill kroner til 957 mill kroner i 1. kvartal Kostnader som andel av kundefond økt fra 0,91 i 1. kvartal 2001 til 0,97 prosent i 1. kvartal

10 Utvikling i vekstinitiativer og verdidrivere Positiv utvikling i bedriftsmarkedet og styrket markedsposisjon for innskuddspensjon. Godt resultat for produkter utenfor overskuddsdeling. Gjennomslag for helseforsikring. Politisk avklaring om fri konkurranse i markedet for kommunale tjenestepensjoner. Tariffoppgjøret inviterer til dialog om tjenestepensjon. Uførereserver styrkes for å møte høyere fremtidige utbetalinger. Styrket risikokapital, aksjeandel 26 prosent ved utgangen av 1. kvartal. 19 Positiv utvikling i bedriftsmarkedet Økt tilflytting kombinert med lav avgang ga sterk forbedring flyttebalansen i kommune- og bedriftsmarkedet i første kvartal 2001 En stor del av den positive flyttebalansen kan forklares med godt resultat i kommunemarkedet i 2001 Også innenfor bedriftsmarkedet er det vesentlig bedre resultater enn i samme periode i 2001 Flyttebalanse kollektiv pensjon kv kv

11 Styrket markedsposisjon for Storebrand Innskuddspensjon Totalt 180 bedrifter har inngått avtale om innskuddspensjon i Storebrand. 61 nye kunder i 1. kvartal 2002 Blant bedrifter som tidligere ikke har hatt pensjonsordning, er det et flertall som velger innskuddspensjon fremfor ytelsespensjon Nye innskuddskunder akkumulerte tall Jan Feb Mars 2001 April 2001 Mai 2001 Juni Juli 2001 Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars april 2002 Godt resultat for produkter utenfor overskuddsdeling Består av individuelle personrisikoprodukter og gruppelivsprodukter rettet mot bedriftsmarkedet Ny portefølje bygd opp innenfor området individuelle personforsikringer. Produktene genererer nå overskudd til eier etter oppstartsperiode med betydelige salgs- og investeringskostnader Resultat individuelle personforsikringer ,1 35, * 47,6 (annualisert)* 1. kv. 11,9-40 Resultat til eier (mill. kr.) fra salg av individuelle personforsikringer. *) Tall for 1. kvartal og annualisert for

12 Gjennomslag for helseforsikring Fremgangen i salget av Behandlingsforsikring fra Storebrand Helse fortsetter i 1. kvartal Storebrand Helse arbeider sammen med FNH for å få fjernet skatt på behandlingsforsikring betalt av arbeidsgiver. Dette vil bidra til redusert sykefravær og lavere kostnader for bedriftene og samfunnet Lovforslag behandles av Stortinget i vår 0, Salg av behandlingsforsikringer 23 Årlige premieinntekter i Storebrand Helse (mill. kroner) 6,4 17,8 32, * 53 (annualisert)* 1. kv. 11,6 *) Tall for 1. kvartal og annualisert for 2002 Politisk avklaring om fri konkurranse i markedet for kommunale tjenestepensjoner Arbeidsretten behandler nå saken om de 11 kommunene som er saksøkt av LO etter at de flyttet fra KLP i 1999 Samtidig har Stortinget pålagt regjeringen å sikre fri konkurranse i markedet for kommunale tjenestepensjoner Storebrand mener at alle leverandørene inkludert KLP - bør praktisere den samme individuelle premieberegningen av kommunekundene. Dette gir like regler for alle og hindrer kryssubsidiering Fra Offentlig Pensjon, april

13 Tariffoppgjøret inviterer til dialog om pensjon Tjenestepensjon ble ikke en del av tariffavtalen mellom TBL og Fellesforbundet, men partene i lønnsoppgjøret skal motivere bedriftene til å etablere pensjonsordninger lokalt. Pensjon ble en del av tariffavtalen mellom Transportarbeiderforbundet og bussjåførenes organisasjoner Storebrand trapper opp satsningen på bedrifter som ikke har tjenestepensjonsordninger Gjennom flere år har Storebrand samlet erfaringer med forenklede pensjonsløsninger for små og mellomstore bedrifter. Vi vil om nødvendig utvikle pensjonsløsninger tilpasset større grupper av små og mellomstore bedrifter 25 Uførereserver styrkes for å møte økte utbetalinger til uførepensjoner Kredittilsynet har pålagt livsforsikringsselskapene å øke avsetningene til uførereservene for å møte forventet vekst i uføreutbetalinger Styrkingen av uførereservene skjer i perioden For 1. kvartal medfører avsetninger på om lag 160 mill. kroner at eiers resultat reduseres med om lag 56 mill. Den endelige effekten på eiers resultat bestemmes av resultatutviklingen resten av 2002 I et år med normalresultat er effekten på resultatet til eier moderat 26 13

14 Storebrand Livsforsikring AS tilfredstillende soliditet Kapitaldekning på 11,1 prosent Risikokapital på 6,0 mrd. kroner Kursreguleringsfond styrket gjennom første kvartal % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % Risikokapital i % av kundefond ekskl. tilleggsavsetninger 27 5,8 mrdr. 6,0 mrdr Q02 Opptjent resultat Korrigert kjernekapitalmargin Kursreguleringsfond Tilleggsavsetninger, tilsvarende ett års rentegaranti Økt aksjeeksponering gjennom 1. kvartal Storebrand forventer på sikt en bedring i aksjemarkedet, til tross for at utviklingen hittil i år har vært ujevn Storebrand Livsforsikring har handlingsrom og tilstrekkelig bufferkapital til å øke aksjeandelen når dette vurderes som hensiktsmessig Aksjeandelen er i løpet av første kvartal økt fra 22 til 26 prosent Det er etablert retningslinjer for å ha den nødvendige fleksibilitet til i begrenset omfang å kunne gå inn og ut av et vanskelig aksjemarked 28 14

15 Storebrand Livsforsikring AS Utvikling i avkastning 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % 10.5 % 10.0 % 5.9 % 3.5 % 15.7 % 10.0 % 8.7 % 3.1 % 3.6 % 1.5 % * 5.9 % 5.5 % Realisert Verdijustert *Annualisert 29 Storebrand Livsforsikring AS Resultatanalyse 1. kvartal NOK mill Renteresultat Risikoresultat Administrasjonsresultat Endring Sikkerhetsfond/premiereserve Driftsresultat Trekkes av tilleggsavsetning til dekning av rentegaranti 408 Resultat etter trekk fra tilleggsavsetninger Resultat til kunder Resultat til eier SBL AS

16 Storebrand Livsforsikring AS Resultat til eier Mill. kroner OVERSKUDDSMODELLEN MAKSIMUMSREGELEN Avkastning EK, ansv. lån og sikkerhetsfond 59 35% av overskudd for produkter Ek-betjening kundefond 86 med overskuddsdeling 84 Ek-betjening risiko 11 Overskudd på produkter Øvrig 23 uten overskuddsdeling 26 Sum overskuddsmodell 178 Er tilført eier Storebrand Livvirksomheten Flyttebalanse 1. kv. Hele NOK mill Tilflyttede midler Kollektiv pensjon Individual liv Fraflyttede midler Kollektiv pensjon Individual liv Netto flytting Storebrand Livsforsikring AS Unit Linked Tilflyttede midler Fraflyttede midler Netto flytting Storebrand Fondsforsikring AS Netto flytting livvirksomheten

17 Storebrand Konsern 33 Storebrand Konsern Konsernresultat 1. kvartal Hele året NOK mill Livsforsikring Kapitalforvaltning Storebrand Bank konsern Finansbanken Skadeforsikring If Skadeforsikring øvrig Øvrig virksomhet *) Konsernresultat Konsernresultat ekskl. If *) Inkluderer avskrivning goodwill Finansbanken 34 17

18 Storebrand Konsern Driftsresultat 1. kvartal Hele året NOK mill Premieinntekter f.e.r Renteinntekter o.l. bank Finansinntekter forsikring Øvrige inntekter Sum driftsinntekter Forsikringsytelser/avsetninger Rentekostnader o.l. bank Finanskostnader forsikring Driftskostnader Øvrige kostnader Sum kostnader Til (fra) kursreguleringsfond Driftsresultat Driftsresultat ekskl. If Storebrand Konsern Konsernbalanse Andel Andel NOK mill Immaterielle eiendeler % % Fast eiendom % % Eierandel i tilknyttede selskaper % % Utlån % % Obligasjoner % % Sertifikater % % Aksjer og andeler % % Andre finansielle eiendeler % % Andre eiendeler % % Sum eiendeler % % Egenkapital % % Minoritetens andel av EK 11 0 % 11 0 % Ansvarlig lånekapital % % Kursreguleringsfond % % Forsikringstekniske avsetninger % % Gjeld til kredittinstitusjoner og ved utsted.av verdipapirer % % Innskudd fra og gjeld til kunder % % Øvrige avsetninger og gjeld % % Sum gjeld og egenkapital % % Tallene pr er ekskl. resultatandel If 1. kvartal

19 Storebrand Konsern Kapitaldekning Risikovektet Ansvarlig Kapitaldekning NOK mill. balanse kapital Storebrand ASA ,2 % 72,5 % Storebrand Livsforsikring ,1 % 12,0 % Storebrand Skadeforsikring ,0 % 28,2 % Storebrand Bank ,4 % 10,4 % Finansbanken ASA ,3 % 10,7 % Storebrand Fondsforsikring AS ,1 % 17,9 % Storebrand Konsern ,5 % 12,9 % 37 Storebrand Konsern Øvrig virksomhet 1. kvartal Hele året NOK mill Storebrand ASA (ekskl. konsernbidrag) Netto finans Driftskostnader Elimineringer / Annen virksomhet *) Sum øvrig virksomhet *) Inkluderer avskrivning goodwill Finansbanken 38 19

20 Storebrand ASA 39 Storebrand ASA Resultat 1. kvartal Hele året NOK mill Konsernbidrag og utbytte Renteinntekter Real./ureal. gevinst/tap verdipapirer Rentekostnader Nedskrivning av andre finansielle eiendeler Andre finansinntekter/kostnader Netto finansposter Driftskostnader Resultat før skatt Skattekostnad Resultat for perioden

21 Storebrand ASA Balanse Andel Andel NOK mill Bygninger og fast eiendom 63 1 % 63 1 % Aksjer i konsernselskaper % % Investeringsaktiva % % Andre eiendeler % % Sum eiendeler % % Egenkapital % % Obligasjonslån % % Gjeld innen konsernet % % Annen gjeld % % Sum gjeld og egenkapital % % 41 Storebrand ASA Balanse Balanse NOK mill Bygninger og fast eiendom 63 Aksjer i konsernselskaper Investeringsaktiva Andre eiendeler Sum eiendeler Egenkapital Obligasjonslån Gjeld innen konsernet 203 Annen gjeld 755 Sum gjeld og egenkapital ,6 mrd. i renteportefølje, resterende i aksjer (hovedsakelig Orkla). Verdiendringer i Orkla-aksjen blir delvis nøytralisert av endring i forpliktelse tilknyttet opsjonselementet i Exchangeable Bond Herav 1,1 mrd i konsernbidrag som ikke renteberegnes. Resterende hovedsakelig forskuddsbetalt pensjon og kasse/bank Obligasjonlån 1,8 mrd., resterende Exchangeable Bond Renteberegnes Hovedsakelig pensjonsforpliktelse og utsatt skatt 42 21

22 Livvirksomheten 43 Storebrand Liv Konsern Hovedtrekk pr Godt salg i bedriftsmarkedet, sterk fremgang innenfor vekstområdene Innskuddspensjon og Helse. Godt resultat for produkter utenfor overskuddsdeling Realisert kapitalavkastning hittil i år på 1,4 prosent (annualisert 5,5 prosent), verdijustert kapitalavkastning hittil i år på 1,4% (annualisert 5,9 prosent). God relativ aksjeavkastning, men obligasjonsporteføljen trekker ned Kursreguleringsfondet økte med 113 mill kroner til 957 mill kroner i 1. kvartal Kostnader som andel av kundefond økt fra 0,91 i 1. kvartal 2001 til 0,97 prosent i 1. kvartal

23 Storebrand Livsforsikringsvirksomheten 1. kv NOK mill Storebrand Liv Konsern Storebrand Fondsforsikring Øvrig livvirksomhet Konsernresultat Livvirksomheten Storebrand Liv Konsern/øvrig virksomhet Resultatsammendrag NOK mill. 1. kvartal Forfalt premie Netto overført premiereserve mv Netto inntekter finansielle eiendeler Utbetalte erstatninger Endr. forsikringsmessige avsetninger Driftskostnader Storebrand Livsforsikring AS Øvrige poster Til/fra kursreguleringsfond Driftsresultat Trekkes fra tilleggsavsetning til dekning av renteunderskudd 408 Resultat til kunder Resultat til eier Storebrand Liv Konsern Øvrig livvirksomhet Totalt for livvirksomheten

24 Storebrand Livsforsikring AS Utvikling i avkastning 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % 10.5 % 10.0 % 5.9 % 3.5 % 15.7 % 10.0 % 8.7 % 3.1 % 3.6 % 1.5 % * 5.9 % 5.5 % Realisert Verdijustert *Annualisert 47 Storebrand Livsforsikring AS Urealiserte gevinster Endring NOK mill Aksjer Rentebærende Kursreserver/nedskriving omløpsmidler Kursreserver anleggsobligasjoner Sum

25 Storebrand Livsforsikring AS Premie (ekskl. tilflytting) 1. kvartal Faktisk Faktisk Faktisk NOK mill Kollektiv Gruppeliv Individuell kapital Individuell pensjon Kritisk sykdom m.m Sum Storebrand Livvirksomheten Flyttebalanse 1. kv. Hele NOK mill Tilflyttede midler Kollektiv pensjon Individual liv Fraflyttede midler Kollektiv pensjon Individual liv Netto flytting Storebrand Livsforsikring AS Unit Linked Tilflyttede midler Fraflyttede midler Netto flytting Storebrand Fondsforsikring AS Netto flytting livvirksomheten

26 Storebrand Livsforsikring AS Totalkostnader i % av gj.snittlig kundefond Økning i 1. kvartal 2001 forklares med performancerelaterte kostnader og engangseffekter Kostnadsprosent forventes å synke gjennom 2002, i likhet med ,02 % 0,90 % 0,86 % 0,94 % 0,96 % 0,94 % 0,88 % 0,91 % 0,97 % kv kv Storebrand Livsforsikring AS Resultatanalyse 1. kvartal NOK mill Renteresultat Risikoresultat Administrasjonsresultat Endring Sikkerhetsfond/premiereserve Driftsresultat Trekkes av tilleggsavsetning til dekning av rentegaranti 408 Resultat etter trekk fra tilleggsavsetninger Resultat til kunder Resultat til eier SBL AS

27 Storebrand Livsforsikring AS Resultat til eier Mill. kroner OVERSKUDDSMODELLEN MAKSIMUMSREGELEN Avkastning EK, ansv. lån og sikkerhetsfond 59 35% av overskudd for produkter Ek-betjening kundefond 86 med overskuddsdeling 84 Ek-betjening risiko 11 Overskudd på produkter Øvrig 23 uten overskuddsdeling 26 Sum overskuddsmodell 178 Er tilført eier Storebrand Liv Konsern Balanse Andel Andel NOK mill Immaterielle eiendeler 89 0 % 0 0 % Bygninger og fast eiendom % % Aksjer, andeler og fordringer konsern- og tilkn.selskap % % Obligasjoner som holdes til forfall % % Pantelån og andre lån % % Andre langsiktige finansielle eiendeler 25,9 0 % Aksjer og andeler % % Obligasjoner % % Sertifikater % % Andre kortsiktige finansielle eiendeler % % Sum finansielle eiendeler % % Øvrige eiendeler % % Sum eiendeler % % 54 27

28 Storebrand Liv Konsern Balanse Andel Andel NOK mill Egenkapital % % Minoritetens andel av egenkapital 11 0 % 11 0 % Ansvarlig lånekapital % % Kursreguleringsfond % % Premiereserve for egen regning % % Tilleggsavsetninger i forsikringsfond % % Premie- og pensjonsreguleringsfond i fors.fondet % % Erstatningsavsetning for egen regning % % Andre forsikringstekniske avsetninger 45 0 % 46 0 % Ufordelte overskuddsmidler til kunder f.e.r % Avsetning til forsikringsfond for egen regning % % Sikkerhetsfondsavsetninger % % Sum forsikringstekniske avsetninger f.e.r % % Øvrig gjeld % % Sum egenkapital og gjeld % % 55 Storebrand Livsforsikring AS Nøkkeltall NOK mill Kapitalavkastning I*) hittil i år 1,35 % 1,44 % Kapitalavkastning I*) annualisert 5,50 % 5,89 % 3,56 % Kapitalavkastning II*) hittil i år 1,44 % -1,25 % Kapitalavkastning II*) annualisert 5,90 % -4,92 % 1,51 % Kapitalavkastning III*) hittil i år 1,16 % -1,29 % 1,80 % Solvensmargin 184,4 % Kapitaldekning (SBL Konsern) 11,10 % 10,54 % 12,03 % Driftskostnader - målt mot forsikringsfond 0,97 % 0,91 % 0,88 % * Kapitalavkastning I: Realiserte finansinntekter inklusive opp/nedskrivning fast eiendom Kapitalavkastning II: Som kapitalavkastning I inklusive endring i merverdier på finansielle omløpsmidler Kapitalavkastning III: Som kapitalavkastning I inklusive endring i merverdier totalt 56 28

29 Storebrand Fondsforsikring AS Resultatregnskap pr Mill. kroner Premieinntekter for egen regning 214,7 316,5 Inntekter Finansielle eiendeler 8,2 9,6 Finansinntekter fra Unit Linked-eiendeler 113,2 35,6 Erstatninger for egen regning -49,8-23,7 Endringer i forsikringsmessige avsetninger -162,5 123,9 Forsikringsrelaterte driftskostnader -20,6-20,0 Kostnader Finansielle eiendeler -6,0-5,8 Finanskostnader fra Unit Linked-eiendeler -106,6-443,1 Skattekostnad 2,0 1,6 Årsresultat -7,4-5,4 57 Storebrand Fondsforsikring AS Balanse Mill. kroner Utsatt skattefordel 44,4 42,4 Sum finansielle eiendeler 66,1 79,3 Eiendeler knyttet til investeringsavtaler 3.384, ,0 Kasse, bank 26,9 26,7 Andre fordringer 5,8 10,6 Forskudsbetalte kostnader 12,9 1,5 Sum eiendeler 3.540, ,5 Aksjekapital 44,5 44,5 Annen egenkapital 81,2 88,6 Egenkapital 125,7 133,1 Forsikringstekniske avsetninger 7,7 16,9 Avsetninger knyttet til investeringsavtaler 3.384, ,0 Gjeld til konsernselskap 17,1 8,1 Annen gjeld inkl. betalbar skatt 3,2 1,4 Påløpte kostnader 2,4 1,0 Sum egenkapital og gjeld 3.540, ,

30 Storebrand Liv Rentebærende papirer 1) God kvalitet på livselskapets renteportefølje 60 % i stat eller kommunalt garanterte papirer Høy andel i AAA-papirer Non-investment grade 1 % Ratingfordeling: Ikke ratet 1 % Investment grade fordeling: Rating: Andel: AAA 42 % AA 30 % A 17 % BBB 11 % 100 % Investment grade 98 % 1) Omfatter hele Storebrand Livs rentebærende portefølje 59 Storebrand Livsforsikring AS Eiendomsfondet Nøkkeltall for Eiendomsfondet Eiendomsfondet: Bruttoavkastning *) 2,1 % 2,1 % 8,6 % Verdiutvikling 1,7 % 1,8 % 12,4 % Eiendommer: Driftsres. l (nom.) **) 1,8 % 1,8 % 7,6 % Antall m Store byer 3% Norge forøvr. 2% Øvrig Oslo 17% Utleiegrad 98,9 % 99,0 % 99,4 % Avkastning hittil i år: *) Løpende leieinntekter i % av bokført verdi gj.sn. **) (Sum driftsinnt. - sum driftskostn.) i % av bokført verdi gj.sn. Areal etter geografi Kjøpesentere 45% Vika 33% 60 30

31 Storebrand Kapitalforvaltning 61 Storebrand Kapitalforvaltning Konsern Hovedtrekk 1. kvartal Tilfredstillende netto resultat preget av høye avkastningsbaserte honorarer Over 50% markedsandel netto nytegning i verdipapirfond 14 av 18 rangerte Storebrand og Delphi fond med fire eller flere stjerner (Morningstar) Sterk vekst i salgsvolum, netto salg eksterne mandater på 1,8 mrd hittil i år (hvorav NOK 910 mill er innbetalt) Vunnet årets største aksjemandat, Oslo Pensjonsforsikring, på NOK 540 mill. NOK billions Totale midler til forvaltning , 6 11,0 14,5 9,5 9,5 10,3 23,1 4,3 10,9 9,6 145,1 14,2 15,1 22,9 20,9 11,4 11,4 95,5 113,4 102,0 96,1 97, Q 2002 Group Internal Real Estate External discretionary Mutual funds 62 31

32 Lønnsomhet Preget av høye avkastningsbaserte honorarer NOK mill. 1. kvartal Hele året Storebrand Kapitalforvaltning Inntekter Kostnader Netto finans Resultat før skatt NOK mill. 1. kvartal Hele året Storebrand Fondene og Delphi Inntekter Kostnader Netto Finans Resultat før skatt Resultat Storebrand Alternative Investeringer Samlet resultat kapitalforvaltning Moderat kostnadsøkning på grunn av Delphi, samt lønnsjustering, periodisering og momsreform 1) Delphi Fondsforvaltning er inkludert fom. 1. kvartal Marginutvikling Sterk forbedring fra 4. kvartal 2001 Positiv inntektsvekst Korrigert for Delphi, er kostnadene redusert sammenligning med 4. kvartal Fortsatt fokus på effektivitetstiltak Resultatutvikling Storebrand Kapitalforvaltning Konsern NOK mill mnd. rullerende resultat før skatt Inntekter (inkl. finans) 1 Q 2 Q. 3 Q. 4 Q. 1 Q. 2 Q. 3 Q Q Q Kostnader pro forma 64 32

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor.

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor. Storebrand Hovedtrekk 1 kvartal 1998 Bokført driftsresultat 1031 mill kroner i år, mot 1126 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 279 mill kroner i år, mot 141 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Pressemelding. 1. kvartal 2002 ekskl. If Positiv utvikling i kjernevirksomheten

Pressemelding. 1. kvartal 2002 ekskl. If Positiv utvikling i kjernevirksomheten 1. kvartal 2002 ekskl. If Positiv utvikling i kjernevirksomheten Resultatet etter årets tre første måneder er styrket i forhold til utviklingen gjennom. Konsernresultatet er på 16 mill. kroner, mens driftsresultatet

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2003

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2003 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal Hovedtrekk Positivt konsernresultat på 633 millioner kroner hittil i år, mot minus 1 730 millioner kroner i samme periode

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Pressemelding. 3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen

Pressemelding. 3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen 3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen Driftsresultat på 6.008 mill. kroner og konsernresultat på 933 mill. kroner, en økning på henholdsvis 2.005 og 339 mill. kroner målt mot tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal Hovedtrekk Storebrand hadde et konsernresultat på minus 446 mill. kroner i 3. kvartal. Den negative utviklingen i aksjemarkedet

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Kraftig resultatframgang for Storebrand i Solid fundament for videre vekst

Kraftig resultatframgang for Storebrand i Solid fundament for videre vekst Pressemelding Kraftig resultatframgang for Storebrand i 1999 - Solid fundament for videre vekst Driftsresultatet øker med 183% til 5.347 millioner kroner Proforma konsernresultat utgjør 1.370 millioner

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2004

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2004 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal HOVEDTREKK Storebrands konsernresultat ble i 3. kvartal 263 millioner kroner sammenlignet med 232 millioner kroner i samme

Detaljer

Pressemelding resultatet: Positiv utvikling i kjernevirksomheten, skade og tapsavsetninger trekker ned

Pressemelding resultatet: Positiv utvikling i kjernevirksomheten, skade og tapsavsetninger trekker ned 2000-resultatet: Positiv utvikling i kjernevirksomheten, skade og tapsavsetninger trekker ned Driftsresultat på 4.475 millioner kroner og konsernresultat på 523 millioner kroner, en reduksjon på henholdsvis

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen. Foreløpig regnskap februar 2006

SpareBank 1 Gruppen. Foreløpig regnskap februar 2006 SpareBank 1 Gruppen Foreløpig regnskap 2005 17. februar 2006 Meget sterkt resultat SpareBank 1 Gruppen Hovedtrekk for 2005 Resultat før skatt MNOK 752,2, en bedring på MNOK 421,5 Resultat etter skatt øker

Detaljer

Global Reports LLC. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2003

Global Reports LLC. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 1. kvartal Hovedtrekk Storebrand oppnådde et konsernresultat på minus 47 mill. kroner i 1. kvartal, mot minus 62 mill. kroner i samme

Detaljer

Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer 2-8 3-16

Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer 2-8 3-16 Storebrand Resultat 2. kvartal 2005 10. august 2005 Analytiker-presentasjon Analytiker-presentasjon 2. kvartal 2005 Side nr.: Bilde nr.: Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer 2-8 3-16 Back-up:

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2003

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2003 Kvartalsrapport 4. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 4. kvartal Hovedtrekk Storebrands konsernresultat ble i 4. kvartal 261 millioner kroner sammenlignet med 29 millioner i. Konsernresultatet

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

Global Reports LLC. Kvartalsrapport. 2. kvartal 2002

Global Reports LLC. Kvartalsrapport. 2. kvartal 2002 Kvartalsrapport 2. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 2. kvartal Hovedtrekk Storebrand konsernets resultat på minus 1.223 mill. kroner i 2. kvartal påvirkes i betydelig grad av utviklingen

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Storebrand Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010 Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Hovedtrekk 3. kvartal 2010 RESULTAT Konsernresultat 709 mill. i 3. kvartal, 949 mill. hittil i år Gode

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Storebrand Analytikerpresentasjon

Storebrand Analytikerpresentasjon Storebrand Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2002 Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2002 Storebrand Konsern adm.direktør Idar Kreutzer side 2-16 Backup Storebrand Konsern side 17-21 Storebrand ASA side

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Storebrand 3. kvartal 2001

Storebrand 3. kvartal 2001 Storebrand 3. kvartal 2001 31. oktober 2001 Idar Kreutzer Adm.direktør 1 Hovedtrekk Finansiell utvikling 3. kvartal 2001 Konsernresultat minus NOK 891 mill i 3.kvartal Bokført resultat påvirkes direkte

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Presentasjon av 4. kvartals regnskap mars (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006)

Presentasjon av 4. kvartals regnskap mars (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006) Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2006 5. mars 2007 (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006) INNHOLD 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer 2-11 3-22

Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer 2-11 3-22 Storebrand Resultat 1. kvartal 2005 11. mai 2005 Analytiker-presentasjon Analytiker-presentasjon 1. kvartal 2005 Side nr.: Bilde nr.: Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer 2-11 3-22 Back-up: Storebrand

Detaljer

Storebrand. Analytikerpresentasjon 2. kvartal Resultat 2. kvartal 2003

Storebrand. Analytikerpresentasjon 2. kvartal Resultat 2. kvartal 2003 Storebrand Resultat 2. kvartal 2003 Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2003 Side nr. Bilde nr. Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer side 2-13 3-25 Backup Storebrand Konsern side 14-17 27-34 Storebrand

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL BEDRET INNTJENING

REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL BEDRET INNTJENING Trondheim 31. oktober 1996 REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL 1996 -BEDRET INNTJENING Resultatregnskapet for perioden 1. januar - 30.september 1996 viser en klar bedring sammenlignet med samme periode i 1995. Sentrale

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august Godt resultat for konsernet hittil i år Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 671 467

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2002

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2002 Kvartalsrapport 4. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 4. kvartal Hovedtrekk Storebrand hadde et konsernresultat på 29 mill. kroner i 4. kvartal, mot minus 196 mill. kroner i samme periode

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Rapport 3. kvartal 1995

Rapport 3. kvartal 1995 Rapport 3. kvartal 1995 Resultatregnskap Millioner kroner 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 1995 1995 1995 1995 1994 1994 Renteinntekter og lignende inntekter 459 477 477 1.413 1.611

Detaljer

1. 3. KVARTALSRAPPORT

1. 3. KVARTALSRAPPORT 1. 3. KVARTALSRAPPORT Rapport for 1. 3. kvartal Konsernet Fokus Bank har for de tre første kvartaler et resultat av ordinær drift før skatt på 309,2 millioner kroner. For samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer

2003 H A LV Å R S R A P P O R T

2003 H A LV Å R S R A P P O R T HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 207,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 205,6 millioner kroner. Driftsresultat

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Første kvartal 2003 Bankia Bank ASA Bankias utvikling i første kvartal er i tråd med forventningene Resultat før tap og skatt på 2,5 mill. kroner første kvartal 2003 mot 1,5 mill. kroner

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Kvartalsrapport per 31. mars 2001

Kvartalsrapport per 31. mars 2001 1. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 31.03.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 83,1 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 132,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Kvartalsrapport 3. kvartal Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2013 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL Sterk underliggende bankdrift før tap og nedskrivninger Nedskrivning

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2004

Kvartalsrapport Første kvartal 2004 Kvartalsrapport Første kvartal 24 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER FØRSTE KVARTAL 24 Resultatet før tap og skatt for årets første kvartal ble 1,3 mill. kroner mot 2,5 mill. kroner for første kvartal Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Eierskapet i Norwegian Finans Holding ASA er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air Shuttle

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Velkommen til generalforsamling i Storebrand ASA

Velkommen til generalforsamling i Storebrand ASA Velkommen til generalforsamling i Storebrand ASA Storebrand Ordinær generalforsamling 25. april 2007 Idar Kreutzer Konsernsjef Utvikling i Storebrand-aksjen 500 400 + 387% + 310% 300 200 + 130% 100 0 31.12.02

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank P R E S S E M E L D I N G Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank Rekordhøy innskuddsvekst og solid resultat 633 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank distriktets bank for sparing 15 % vekst

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

kvartal 2005

kvartal 2005 31.03.2005 1. kvartal 2005 RAPPORT PR. 31.03.2005 Konsernet omfatter morbanken og de fire heleide datterselskapene EiendomsMegler 1 Nordvest as, AS Nordmørsdata, Nordmørsnett AS og Nordmøre Eiendom AS.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer