1. kvartal 2002 Finansielle hovedtrekk. Positivt resultat for kjernevirksomheten (Storebrand ekskl. If)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. kvartal 2002 Finansielle hovedtrekk. Positivt resultat for kjernevirksomheten (Storebrand ekskl. If)"

Transkript

1 Storebrand Resultat 1. kvartal 2002 Storebrand eksklusiv If 30. april 2002 Idar Kreutzer Administrerende direktør 1 1. kvartal 2002 Finansielle hovedtrekk Positivt resultat for kjernevirksomheten (Storebrand ekskl. If) Kjernevirksomheten går igjen med overskudd, + 16 mill i 1. kvartal Fortsatt ujevnt finansmarked, 5,5% bokført avkastning i livselskapet (annualisert) God utvikling i Livsforsikring og Kapitalforvaltning Stabil lønnsomhet i Finansbanken Varslede kostnadsreduksjoner på 150 mill gir effekt som forventet. Ytterligere lønnsomhetsforbedrende tiltak iverksettes. Bankene samles i eget forretningsområde. Netto finans i Storebrand ASA svakere enn det som forventes fremover If fremlegger resultatene 21. mai 2002 Storebrands eierandel 22,47% 2 1

2 Konsernresultat ekskl. If 1. kvartal NOK mill Livsforsikring Kapitalforvaltning Storebrand Bank konsern Finansbanken Skadeforsikring If Skadeforsikring øvrig Øvrig virksomhet *) Konsernresultat Konsernresultat ekskl. If *) Inkluderer avskrivning goodwill Finansbanken 3 Resultat pr. kvartal NOK mill. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. Livsforsikring Kapitalforvaltning Storebrand Bank *) Finansbanken Skadeforsikring If Skadeforsikring øvrig Øvrig virksomhet **) Konsernresultat Konsernresultat ekskl. If *) Eksklusiv Storebrand Finans **) Inkluderer avskrivning goodwill Finansbanken 4 2

3 Storebrand Livsforsikring Resultat NOK mill. 1. kvartal Forfalt premie Netto overført premiereserve mv Netto inntekter finansielle eiendeler Utbetalte erstatninger Endr. forsikringsmessige avsetninger Driftskostnader Storebrand Livsforsikring AS Øvrige poster Til/fra kursreguleringsfond Driftsresultat Trekkes fra tilleggsavsetning til dekning av renteunderskudd 408 Resultat til kunder Resultat til eier Storebrand Liv Konsern Øvrig livvirksomhet Totalt for livvirksomheten ) 2) 2) 1) Positiv flyttebalanse i 1. kvartal, +703 mill. inkl. unit linked, +771 mill. i kollektiv pensjon 2) Verdijustert kapitalavkastning 5,9%, bokført 5,5% (annualisert) Videre oppbygging av kursreguleringsfondet med 113 mill. 5 Styrket markedsposisjon i Livs- og Helseforsikring Salgsvekst innen risikoforsikring +703 mill i bokført flyttebalanse totalt i 1. kvartal Gode utsikter fremover 83 meldte tilflyttinger (4,5 mill. i snitt) 28 meldte fraflyttinger (1,6 mill. i snitt) Positiv flyttebalanse vs. alle konkurrenter Figur: Salg av helseforsikring (NOK mill): 1) Figur: Flyttebalanse kollektiv pensjon 2) (NOK mill): 12,0 10,0 Sverige 8,0 Norge 6,0 4,0 2,0 0,0 1. kv kv kv kv ) Målt i årlig premie 2) Meldt salg kv

4 Storebrand Kapitalforvaltning Resultat NOK mill 1. kvartal ) Storebrand Kapitalforvaltning konsern Inntekter Kostnader Netto finans Øvrig Resultat før skatt ) 2) 1) Moderat økning i forvaltningshonorarene på grunn av performance 2) Delphi utgjør 4,2 mill. av kostnader for 1. kvartal Øvrig kostnadsøkning er tilknyttet lønnsjustering, periodiseringer og momsreform 1) Delphi Fondsforvaltning er inkludert fra og med 1. kvartal Forbedrede salgsresultater i Kapitalforvaltning 1,8 mrd. nettosalg i kapitalforvaltning i 1. kvartal Økende markedsandeler i fond Figur: Netto salg: (NOK mrd) 1) Figur: Markedsandel fond: 2) (i %) 2,2 1,7 1,2 0,7 0,2-0,3 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1.kv ) Eksklusiv endringer i midler forvaltet for If 2) Inklusiv Delphi 50,3% ,6% ,5% Q 2002 Markedsandel forvaltningskapital (venstre akse) Markedsandel netto nytegning (høyre akse) 8 4

5 Storebrand Bank Resultat NOK mill. 1. kvartal Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Andre inntekter Driftskostnader Driftsresultat Tap Resultat av normal drift i banken Avsetning til omstilling Resultat Storebrand Finans Nedskrivning anleggsmidler Resultat før skatt ) Andre inntekter redusert på grunn av fortsatt lavt salgsvolum av spareprodukter. Økt salg av risikodekninger 2) Kraftig reduksjon i driftskostnader. Gjennomføring av bemanningsreduksjon og lønnsomhetforbedrende tiltak går som planlagt. Omstillingene er 9 gjennomført med betydelig lavere kostnad enn forutsatt. 1) 2) 2) Finansbanken Resultat NOK mill 1. kvartal Hele året Netto renteinntekter 108,1 94,4 414,0 Andre inntekter 9,3 12,6 74,3 Sum inntekter 117,4 107,0 488,3 Driftskostnader -44,4-48,2-215,1 Resultat før tap 73,0 58,8 273,2 Tapskostnad -29,5-22,4-295,2 Resultat før skatt 43,5 36,4-22,0 Finansbanken Forvaltning -12,7 1,3-10,7 Finansbanken Danmark -5,3 0,1-10,7 Annet -3,4-1,0-30,3 Konsern 22,1 36,8-73,7 1) 2) 1) Økning i netto renteinntekter på tross av nedgang i utlånsvolum. Rentenetto på 2,34% (2,21% i 2001) 2) Tap på utlån 0,7% (annualisert), hovedsakelig innen shipping og 10 annen næring 5

6 Stabil utvikling i Finansbanken Bedret lønnsomhet i kredittvirksomheten Positiv kostnadsutvikling og utvikling av rentenettoen......men videre fokus på interne forbedringer og kostnadsstruktur Videre nedbygging av shippingportefølje Etablert ny trekkfasilitet på EUR 150 mill. for å styrke bankens fundingstruktur Vekst i Private Banking Kapital til forvaltning passert NOK 5 mrd Vekst i forvaltningsavtaler nye kunder har i gjennomsnitt 9 mill til forvaltning Figur: Shippingportefølje i NOK mill kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1.kv Bankområdet ytterligere synergiuttak Hovedfilosofi To merkevarer Kundenær betjening Utnyttelse av synergier Iverksatte tiltak Ett forretningsområde Felles IT-plattform Økt krav til distribusjonseffektivitet Ytterligere reduksjon av stabs- og støttekostnader Salgsfremmende tiltak for å øke krysssalg og kundelojalitet Kostnadsreduserende effekt: Ca. 75 mill. fra 2003 utover allerede annonserte tiltak 12 6

7 Kjernevirksomheten delt i tre områder Kapitalforvaltning Livs- og pensjonsforsikring Bank og distribusjon Livsforsikring 13 Øvrig virksomhet Resultat 1. kvartal Hele året NOK mill Storebrand ASA (ekskl. konsernbidrag) Netto finans Driftskostnader Elimineringer / Annen virksomhet *) Sum øvrig virksomhet *) Inkluderer avskrivning goodwill Finansbanken 1) 1) Med dagens kapitalstruktur, vil netto finans utgjøre omlag minus mill pr. kvartal (med normaliserte finansmarkeder). 14 7

8 Storebrand som arbeidsgiver Universum Graduate Survey 2001-rangeringer Nr. 25 blant økonomistudentene Nr. 36 blant alle studenter Nr. 2 traineeprogram (1998) 2002-rangeringer Nr. 6 blant økonomistudentene Nr. 13 blant alle studenter Nr. 2 traineeprogram Bevisst satsing og årlig tilstedeværelse ved universiteter og høyskoler i inn- og utland Kontinuerlig kontakt og talentspeiding mot studentmiljøene Fornøyde traineer og godt forankret traineeprogram som stadig utvikles og forbedres 15 Oppsummering God salgs- og markedsandelsutvikling i livsforsikring og kapitalforvaltning Fortsatt svakt marked for spareprodukter innenfor privatkundesegmentet Kostnadsbesparelse på 150 mill. i 2002 gjennomføres som planlagt Ytterligere samordning og effektiviseringstiltak i bankene iverksettes Styrket soliditet og likviditet 1) 1) Kostnadsreduksjon på 150 mill. i 2002 sammenlignet med kostnadsnivå i 1. halvår 2001 (annualisert). Eksklusiv livvirksomheten og salgsprovisjoner 16i Storebrand Bank 8

9 Storebrand Livsforsikring Resultat 1. kvartal april 2002 Espen Klitzing Administrerende direktør 17 Storebrand Liv Konsern Hovedtrekk pr Godt salg i bedriftsmarkedet, sterk fremgang innenfor vekstområdene Innskuddspensjon og Helse. Godt resultat for produkter utenfor overskuddsdeling Realisert kapitalavkastning hittil i år på 1,4 prosent (annualisert 5,5 prosent), verdijustert kapitalavkastning hittil i år på 1,4% (annualisert 5,9 prosent). God relativ aksjeavkastning, men obligasjonsporteføljen trekker ned Kursreguleringsfondet økte med 113 mill kroner til 957 mill kroner i 1. kvartal Kostnader som andel av kundefond økt fra 0,91 i 1. kvartal 2001 til 0,97 prosent i 1. kvartal

10 Utvikling i vekstinitiativer og verdidrivere Positiv utvikling i bedriftsmarkedet og styrket markedsposisjon for innskuddspensjon. Godt resultat for produkter utenfor overskuddsdeling. Gjennomslag for helseforsikring. Politisk avklaring om fri konkurranse i markedet for kommunale tjenestepensjoner. Tariffoppgjøret inviterer til dialog om tjenestepensjon. Uførereserver styrkes for å møte høyere fremtidige utbetalinger. Styrket risikokapital, aksjeandel 26 prosent ved utgangen av 1. kvartal. 19 Positiv utvikling i bedriftsmarkedet Økt tilflytting kombinert med lav avgang ga sterk forbedring flyttebalansen i kommune- og bedriftsmarkedet i første kvartal 2001 En stor del av den positive flyttebalansen kan forklares med godt resultat i kommunemarkedet i 2001 Også innenfor bedriftsmarkedet er det vesentlig bedre resultater enn i samme periode i 2001 Flyttebalanse kollektiv pensjon kv kv

11 Styrket markedsposisjon for Storebrand Innskuddspensjon Totalt 180 bedrifter har inngått avtale om innskuddspensjon i Storebrand. 61 nye kunder i 1. kvartal 2002 Blant bedrifter som tidligere ikke har hatt pensjonsordning, er det et flertall som velger innskuddspensjon fremfor ytelsespensjon Nye innskuddskunder akkumulerte tall Jan Feb Mars 2001 April 2001 Mai 2001 Juni Juli 2001 Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars april 2002 Godt resultat for produkter utenfor overskuddsdeling Består av individuelle personrisikoprodukter og gruppelivsprodukter rettet mot bedriftsmarkedet Ny portefølje bygd opp innenfor området individuelle personforsikringer. Produktene genererer nå overskudd til eier etter oppstartsperiode med betydelige salgs- og investeringskostnader Resultat individuelle personforsikringer ,1 35, * 47,6 (annualisert)* 1. kv. 11,9-40 Resultat til eier (mill. kr.) fra salg av individuelle personforsikringer. *) Tall for 1. kvartal og annualisert for

12 Gjennomslag for helseforsikring Fremgangen i salget av Behandlingsforsikring fra Storebrand Helse fortsetter i 1. kvartal Storebrand Helse arbeider sammen med FNH for å få fjernet skatt på behandlingsforsikring betalt av arbeidsgiver. Dette vil bidra til redusert sykefravær og lavere kostnader for bedriftene og samfunnet Lovforslag behandles av Stortinget i vår 0, Salg av behandlingsforsikringer 23 Årlige premieinntekter i Storebrand Helse (mill. kroner) 6,4 17,8 32, * 53 (annualisert)* 1. kv. 11,6 *) Tall for 1. kvartal og annualisert for 2002 Politisk avklaring om fri konkurranse i markedet for kommunale tjenestepensjoner Arbeidsretten behandler nå saken om de 11 kommunene som er saksøkt av LO etter at de flyttet fra KLP i 1999 Samtidig har Stortinget pålagt regjeringen å sikre fri konkurranse i markedet for kommunale tjenestepensjoner Storebrand mener at alle leverandørene inkludert KLP - bør praktisere den samme individuelle premieberegningen av kommunekundene. Dette gir like regler for alle og hindrer kryssubsidiering Fra Offentlig Pensjon, april

13 Tariffoppgjøret inviterer til dialog om pensjon Tjenestepensjon ble ikke en del av tariffavtalen mellom TBL og Fellesforbundet, men partene i lønnsoppgjøret skal motivere bedriftene til å etablere pensjonsordninger lokalt. Pensjon ble en del av tariffavtalen mellom Transportarbeiderforbundet og bussjåførenes organisasjoner Storebrand trapper opp satsningen på bedrifter som ikke har tjenestepensjonsordninger Gjennom flere år har Storebrand samlet erfaringer med forenklede pensjonsløsninger for små og mellomstore bedrifter. Vi vil om nødvendig utvikle pensjonsløsninger tilpasset større grupper av små og mellomstore bedrifter 25 Uførereserver styrkes for å møte økte utbetalinger til uførepensjoner Kredittilsynet har pålagt livsforsikringsselskapene å øke avsetningene til uførereservene for å møte forventet vekst i uføreutbetalinger Styrkingen av uførereservene skjer i perioden For 1. kvartal medfører avsetninger på om lag 160 mill. kroner at eiers resultat reduseres med om lag 56 mill. Den endelige effekten på eiers resultat bestemmes av resultatutviklingen resten av 2002 I et år med normalresultat er effekten på resultatet til eier moderat 26 13

14 Storebrand Livsforsikring AS tilfredstillende soliditet Kapitaldekning på 11,1 prosent Risikokapital på 6,0 mrd. kroner Kursreguleringsfond styrket gjennom første kvartal % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % Risikokapital i % av kundefond ekskl. tilleggsavsetninger 27 5,8 mrdr. 6,0 mrdr Q02 Opptjent resultat Korrigert kjernekapitalmargin Kursreguleringsfond Tilleggsavsetninger, tilsvarende ett års rentegaranti Økt aksjeeksponering gjennom 1. kvartal Storebrand forventer på sikt en bedring i aksjemarkedet, til tross for at utviklingen hittil i år har vært ujevn Storebrand Livsforsikring har handlingsrom og tilstrekkelig bufferkapital til å øke aksjeandelen når dette vurderes som hensiktsmessig Aksjeandelen er i løpet av første kvartal økt fra 22 til 26 prosent Det er etablert retningslinjer for å ha den nødvendige fleksibilitet til i begrenset omfang å kunne gå inn og ut av et vanskelig aksjemarked 28 14

15 Storebrand Livsforsikring AS Utvikling i avkastning 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % 10.5 % 10.0 % 5.9 % 3.5 % 15.7 % 10.0 % 8.7 % 3.1 % 3.6 % 1.5 % * 5.9 % 5.5 % Realisert Verdijustert *Annualisert 29 Storebrand Livsforsikring AS Resultatanalyse 1. kvartal NOK mill Renteresultat Risikoresultat Administrasjonsresultat Endring Sikkerhetsfond/premiereserve Driftsresultat Trekkes av tilleggsavsetning til dekning av rentegaranti 408 Resultat etter trekk fra tilleggsavsetninger Resultat til kunder Resultat til eier SBL AS

16 Storebrand Livsforsikring AS Resultat til eier Mill. kroner OVERSKUDDSMODELLEN MAKSIMUMSREGELEN Avkastning EK, ansv. lån og sikkerhetsfond 59 35% av overskudd for produkter Ek-betjening kundefond 86 med overskuddsdeling 84 Ek-betjening risiko 11 Overskudd på produkter Øvrig 23 uten overskuddsdeling 26 Sum overskuddsmodell 178 Er tilført eier Storebrand Livvirksomheten Flyttebalanse 1. kv. Hele NOK mill Tilflyttede midler Kollektiv pensjon Individual liv Fraflyttede midler Kollektiv pensjon Individual liv Netto flytting Storebrand Livsforsikring AS Unit Linked Tilflyttede midler Fraflyttede midler Netto flytting Storebrand Fondsforsikring AS Netto flytting livvirksomheten

17 Storebrand Konsern 33 Storebrand Konsern Konsernresultat 1. kvartal Hele året NOK mill Livsforsikring Kapitalforvaltning Storebrand Bank konsern Finansbanken Skadeforsikring If Skadeforsikring øvrig Øvrig virksomhet *) Konsernresultat Konsernresultat ekskl. If *) Inkluderer avskrivning goodwill Finansbanken 34 17

18 Storebrand Konsern Driftsresultat 1. kvartal Hele året NOK mill Premieinntekter f.e.r Renteinntekter o.l. bank Finansinntekter forsikring Øvrige inntekter Sum driftsinntekter Forsikringsytelser/avsetninger Rentekostnader o.l. bank Finanskostnader forsikring Driftskostnader Øvrige kostnader Sum kostnader Til (fra) kursreguleringsfond Driftsresultat Driftsresultat ekskl. If Storebrand Konsern Konsernbalanse Andel Andel NOK mill Immaterielle eiendeler % % Fast eiendom % % Eierandel i tilknyttede selskaper % % Utlån % % Obligasjoner % % Sertifikater % % Aksjer og andeler % % Andre finansielle eiendeler % % Andre eiendeler % % Sum eiendeler % % Egenkapital % % Minoritetens andel av EK 11 0 % 11 0 % Ansvarlig lånekapital % % Kursreguleringsfond % % Forsikringstekniske avsetninger % % Gjeld til kredittinstitusjoner og ved utsted.av verdipapirer % % Innskudd fra og gjeld til kunder % % Øvrige avsetninger og gjeld % % Sum gjeld og egenkapital % % Tallene pr er ekskl. resultatandel If 1. kvartal

19 Storebrand Konsern Kapitaldekning Risikovektet Ansvarlig Kapitaldekning NOK mill. balanse kapital Storebrand ASA ,2 % 72,5 % Storebrand Livsforsikring ,1 % 12,0 % Storebrand Skadeforsikring ,0 % 28,2 % Storebrand Bank ,4 % 10,4 % Finansbanken ASA ,3 % 10,7 % Storebrand Fondsforsikring AS ,1 % 17,9 % Storebrand Konsern ,5 % 12,9 % 37 Storebrand Konsern Øvrig virksomhet 1. kvartal Hele året NOK mill Storebrand ASA (ekskl. konsernbidrag) Netto finans Driftskostnader Elimineringer / Annen virksomhet *) Sum øvrig virksomhet *) Inkluderer avskrivning goodwill Finansbanken 38 19

20 Storebrand ASA 39 Storebrand ASA Resultat 1. kvartal Hele året NOK mill Konsernbidrag og utbytte Renteinntekter Real./ureal. gevinst/tap verdipapirer Rentekostnader Nedskrivning av andre finansielle eiendeler Andre finansinntekter/kostnader Netto finansposter Driftskostnader Resultat før skatt Skattekostnad Resultat for perioden

21 Storebrand ASA Balanse Andel Andel NOK mill Bygninger og fast eiendom 63 1 % 63 1 % Aksjer i konsernselskaper % % Investeringsaktiva % % Andre eiendeler % % Sum eiendeler % % Egenkapital % % Obligasjonslån % % Gjeld innen konsernet % % Annen gjeld % % Sum gjeld og egenkapital % % 41 Storebrand ASA Balanse Balanse NOK mill Bygninger og fast eiendom 63 Aksjer i konsernselskaper Investeringsaktiva Andre eiendeler Sum eiendeler Egenkapital Obligasjonslån Gjeld innen konsernet 203 Annen gjeld 755 Sum gjeld og egenkapital ,6 mrd. i renteportefølje, resterende i aksjer (hovedsakelig Orkla). Verdiendringer i Orkla-aksjen blir delvis nøytralisert av endring i forpliktelse tilknyttet opsjonselementet i Exchangeable Bond Herav 1,1 mrd i konsernbidrag som ikke renteberegnes. Resterende hovedsakelig forskuddsbetalt pensjon og kasse/bank Obligasjonlån 1,8 mrd., resterende Exchangeable Bond Renteberegnes Hovedsakelig pensjonsforpliktelse og utsatt skatt 42 21

22 Livvirksomheten 43 Storebrand Liv Konsern Hovedtrekk pr Godt salg i bedriftsmarkedet, sterk fremgang innenfor vekstområdene Innskuddspensjon og Helse. Godt resultat for produkter utenfor overskuddsdeling Realisert kapitalavkastning hittil i år på 1,4 prosent (annualisert 5,5 prosent), verdijustert kapitalavkastning hittil i år på 1,4% (annualisert 5,9 prosent). God relativ aksjeavkastning, men obligasjonsporteføljen trekker ned Kursreguleringsfondet økte med 113 mill kroner til 957 mill kroner i 1. kvartal Kostnader som andel av kundefond økt fra 0,91 i 1. kvartal 2001 til 0,97 prosent i 1. kvartal

23 Storebrand Livsforsikringsvirksomheten 1. kv NOK mill Storebrand Liv Konsern Storebrand Fondsforsikring Øvrig livvirksomhet Konsernresultat Livvirksomheten Storebrand Liv Konsern/øvrig virksomhet Resultatsammendrag NOK mill. 1. kvartal Forfalt premie Netto overført premiereserve mv Netto inntekter finansielle eiendeler Utbetalte erstatninger Endr. forsikringsmessige avsetninger Driftskostnader Storebrand Livsforsikring AS Øvrige poster Til/fra kursreguleringsfond Driftsresultat Trekkes fra tilleggsavsetning til dekning av renteunderskudd 408 Resultat til kunder Resultat til eier Storebrand Liv Konsern Øvrig livvirksomhet Totalt for livvirksomheten

24 Storebrand Livsforsikring AS Utvikling i avkastning 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % 10.5 % 10.0 % 5.9 % 3.5 % 15.7 % 10.0 % 8.7 % 3.1 % 3.6 % 1.5 % * 5.9 % 5.5 % Realisert Verdijustert *Annualisert 47 Storebrand Livsforsikring AS Urealiserte gevinster Endring NOK mill Aksjer Rentebærende Kursreserver/nedskriving omløpsmidler Kursreserver anleggsobligasjoner Sum

25 Storebrand Livsforsikring AS Premie (ekskl. tilflytting) 1. kvartal Faktisk Faktisk Faktisk NOK mill Kollektiv Gruppeliv Individuell kapital Individuell pensjon Kritisk sykdom m.m Sum Storebrand Livvirksomheten Flyttebalanse 1. kv. Hele NOK mill Tilflyttede midler Kollektiv pensjon Individual liv Fraflyttede midler Kollektiv pensjon Individual liv Netto flytting Storebrand Livsforsikring AS Unit Linked Tilflyttede midler Fraflyttede midler Netto flytting Storebrand Fondsforsikring AS Netto flytting livvirksomheten

26 Storebrand Livsforsikring AS Totalkostnader i % av gj.snittlig kundefond Økning i 1. kvartal 2001 forklares med performancerelaterte kostnader og engangseffekter Kostnadsprosent forventes å synke gjennom 2002, i likhet med ,02 % 0,90 % 0,86 % 0,94 % 0,96 % 0,94 % 0,88 % 0,91 % 0,97 % kv kv Storebrand Livsforsikring AS Resultatanalyse 1. kvartal NOK mill Renteresultat Risikoresultat Administrasjonsresultat Endring Sikkerhetsfond/premiereserve Driftsresultat Trekkes av tilleggsavsetning til dekning av rentegaranti 408 Resultat etter trekk fra tilleggsavsetninger Resultat til kunder Resultat til eier SBL AS

27 Storebrand Livsforsikring AS Resultat til eier Mill. kroner OVERSKUDDSMODELLEN MAKSIMUMSREGELEN Avkastning EK, ansv. lån og sikkerhetsfond 59 35% av overskudd for produkter Ek-betjening kundefond 86 med overskuddsdeling 84 Ek-betjening risiko 11 Overskudd på produkter Øvrig 23 uten overskuddsdeling 26 Sum overskuddsmodell 178 Er tilført eier Storebrand Liv Konsern Balanse Andel Andel NOK mill Immaterielle eiendeler 89 0 % 0 0 % Bygninger og fast eiendom % % Aksjer, andeler og fordringer konsern- og tilkn.selskap % % Obligasjoner som holdes til forfall % % Pantelån og andre lån % % Andre langsiktige finansielle eiendeler 25,9 0 % Aksjer og andeler % % Obligasjoner % % Sertifikater % % Andre kortsiktige finansielle eiendeler % % Sum finansielle eiendeler % % Øvrige eiendeler % % Sum eiendeler % % 54 27

28 Storebrand Liv Konsern Balanse Andel Andel NOK mill Egenkapital % % Minoritetens andel av egenkapital 11 0 % 11 0 % Ansvarlig lånekapital % % Kursreguleringsfond % % Premiereserve for egen regning % % Tilleggsavsetninger i forsikringsfond % % Premie- og pensjonsreguleringsfond i fors.fondet % % Erstatningsavsetning for egen regning % % Andre forsikringstekniske avsetninger 45 0 % 46 0 % Ufordelte overskuddsmidler til kunder f.e.r % Avsetning til forsikringsfond for egen regning % % Sikkerhetsfondsavsetninger % % Sum forsikringstekniske avsetninger f.e.r % % Øvrig gjeld % % Sum egenkapital og gjeld % % 55 Storebrand Livsforsikring AS Nøkkeltall NOK mill Kapitalavkastning I*) hittil i år 1,35 % 1,44 % Kapitalavkastning I*) annualisert 5,50 % 5,89 % 3,56 % Kapitalavkastning II*) hittil i år 1,44 % -1,25 % Kapitalavkastning II*) annualisert 5,90 % -4,92 % 1,51 % Kapitalavkastning III*) hittil i år 1,16 % -1,29 % 1,80 % Solvensmargin 184,4 % Kapitaldekning (SBL Konsern) 11,10 % 10,54 % 12,03 % Driftskostnader - målt mot forsikringsfond 0,97 % 0,91 % 0,88 % * Kapitalavkastning I: Realiserte finansinntekter inklusive opp/nedskrivning fast eiendom Kapitalavkastning II: Som kapitalavkastning I inklusive endring i merverdier på finansielle omløpsmidler Kapitalavkastning III: Som kapitalavkastning I inklusive endring i merverdier totalt 56 28

29 Storebrand Fondsforsikring AS Resultatregnskap pr Mill. kroner Premieinntekter for egen regning 214,7 316,5 Inntekter Finansielle eiendeler 8,2 9,6 Finansinntekter fra Unit Linked-eiendeler 113,2 35,6 Erstatninger for egen regning -49,8-23,7 Endringer i forsikringsmessige avsetninger -162,5 123,9 Forsikringsrelaterte driftskostnader -20,6-20,0 Kostnader Finansielle eiendeler -6,0-5,8 Finanskostnader fra Unit Linked-eiendeler -106,6-443,1 Skattekostnad 2,0 1,6 Årsresultat -7,4-5,4 57 Storebrand Fondsforsikring AS Balanse Mill. kroner Utsatt skattefordel 44,4 42,4 Sum finansielle eiendeler 66,1 79,3 Eiendeler knyttet til investeringsavtaler 3.384, ,0 Kasse, bank 26,9 26,7 Andre fordringer 5,8 10,6 Forskudsbetalte kostnader 12,9 1,5 Sum eiendeler 3.540, ,5 Aksjekapital 44,5 44,5 Annen egenkapital 81,2 88,6 Egenkapital 125,7 133,1 Forsikringstekniske avsetninger 7,7 16,9 Avsetninger knyttet til investeringsavtaler 3.384, ,0 Gjeld til konsernselskap 17,1 8,1 Annen gjeld inkl. betalbar skatt 3,2 1,4 Påløpte kostnader 2,4 1,0 Sum egenkapital og gjeld 3.540, ,

30 Storebrand Liv Rentebærende papirer 1) God kvalitet på livselskapets renteportefølje 60 % i stat eller kommunalt garanterte papirer Høy andel i AAA-papirer Non-investment grade 1 % Ratingfordeling: Ikke ratet 1 % Investment grade fordeling: Rating: Andel: AAA 42 % AA 30 % A 17 % BBB 11 % 100 % Investment grade 98 % 1) Omfatter hele Storebrand Livs rentebærende portefølje 59 Storebrand Livsforsikring AS Eiendomsfondet Nøkkeltall for Eiendomsfondet Eiendomsfondet: Bruttoavkastning *) 2,1 % 2,1 % 8,6 % Verdiutvikling 1,7 % 1,8 % 12,4 % Eiendommer: Driftsres. l (nom.) **) 1,8 % 1,8 % 7,6 % Antall m Store byer 3% Norge forøvr. 2% Øvrig Oslo 17% Utleiegrad 98,9 % 99,0 % 99,4 % Avkastning hittil i år: *) Løpende leieinntekter i % av bokført verdi gj.sn. **) (Sum driftsinnt. - sum driftskostn.) i % av bokført verdi gj.sn. Areal etter geografi Kjøpesentere 45% Vika 33% 60 30

31 Storebrand Kapitalforvaltning 61 Storebrand Kapitalforvaltning Konsern Hovedtrekk 1. kvartal Tilfredstillende netto resultat preget av høye avkastningsbaserte honorarer Over 50% markedsandel netto nytegning i verdipapirfond 14 av 18 rangerte Storebrand og Delphi fond med fire eller flere stjerner (Morningstar) Sterk vekst i salgsvolum, netto salg eksterne mandater på 1,8 mrd hittil i år (hvorav NOK 910 mill er innbetalt) Vunnet årets største aksjemandat, Oslo Pensjonsforsikring, på NOK 540 mill. NOK billions Totale midler til forvaltning , 6 11,0 14,5 9,5 9,5 10,3 23,1 4,3 10,9 9,6 145,1 14,2 15,1 22,9 20,9 11,4 11,4 95,5 113,4 102,0 96,1 97, Q 2002 Group Internal Real Estate External discretionary Mutual funds 62 31

32 Lønnsomhet Preget av høye avkastningsbaserte honorarer NOK mill. 1. kvartal Hele året Storebrand Kapitalforvaltning Inntekter Kostnader Netto finans Resultat før skatt NOK mill. 1. kvartal Hele året Storebrand Fondene og Delphi Inntekter Kostnader Netto Finans Resultat før skatt Resultat Storebrand Alternative Investeringer Samlet resultat kapitalforvaltning Moderat kostnadsøkning på grunn av Delphi, samt lønnsjustering, periodisering og momsreform 1) Delphi Fondsforvaltning er inkludert fom. 1. kvartal Marginutvikling Sterk forbedring fra 4. kvartal 2001 Positiv inntektsvekst Korrigert for Delphi, er kostnadene redusert sammenligning med 4. kvartal Fortsatt fokus på effektivitetstiltak Resultatutvikling Storebrand Kapitalforvaltning Konsern NOK mill mnd. rullerende resultat før skatt Inntekter (inkl. finans) 1 Q 2 Q. 3 Q. 4 Q. 1 Q. 2 Q. 3 Q Q Q Kostnader pro forma 64 32

... ... Storebrand. 15. august 2001. Idar Kreutzer Adm.direktør. Resultat 1.halvår 2001 1

... ... Storebrand. 15. august 2001. Idar Kreutzer Adm.direktør. Resultat 1.halvår 2001 1 ... Storebrand 15. august 2001 Idar Kreutzer Adm.direktør Resultat 1.halvår 2001 1 ... Storebrand 2. kvartal 2001 sammendrag Bokført konsernresultat minus NOK 154 millioner, hovedsaklig som følge av lav

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal Hovedtrekk Storebrand hadde et konsernresultat på minus 446 mill. kroner i 3. kvartal. Den negative utviklingen i aksjemarkedet

Detaljer

... ... Storebrand år 2000. 21. februar, 2001. Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA. Årsresultat 2000 1

... ... Storebrand år 2000. 21. februar, 2001. Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA. Årsresultat 2000 1 ... Storebrand år 2000 21. februar, 2001 Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA Årsresultat 2000 1 ... Storebrand 2000 sammendrag ❽ ❽ ❽ ❽ ❽ Bokført konsernresultat redusert til NOK 523 mill som følge av

Detaljer

... ... Storebrand. 3. kvartal resultater 10. november 1999. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1

... ... Storebrand. 3. kvartal resultater 10. november 1999. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1 Storebrand 3. kvartal resultater 10. november 1999 Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1 Storebrand Hovedtrekk 3. kvartal 1999 Bokført driftsresultat 4.003 mill. kroner i år, mot 783 mill. kroner i fjor Bokført

Detaljer

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor.

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor. Storebrand Hovedtrekk 1 kvartal 1998 Bokført driftsresultat 1031 mill kroner i år, mot 1126 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 279 mill kroner i år, mot 141 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat

Detaljer

Bokført driftsresultat 1.623 mill. kroner i år, mot 1.962 mill. kroner i fjor

Bokført driftsresultat 1.623 mill. kroner i år, mot 1.962 mill. kroner i fjor Storebrand Hovedtrekk 1 halvår 1998 Bokført driftsresultat 1623 mill kroner i år, mot 1962 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 585 mill kroner i år, mot 534 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal 2007 HOVEDTREKK Konsernresultat på 357 millioner kroner i 3. kvartal og 1 344 millioner hittil i år. Sterk premievekst

Detaljer

God utvikling i livvirksomheten med økte premieinntekter, god kapitalavkastning og ytterligere forbedret kostnadsposisjon og risikoresultater.

God utvikling i livvirksomheten med økte premieinntekter, god kapitalavkastning og ytterligere forbedret kostnadsposisjon og risikoresultater. Storebrand Hovedtrekk 1997 Bokført driftsresultat er 4809 mill kroner i år, mot 4120 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat utgjør 6143 mill kroner, mot 6050 mill kroner ifjor Bokført konsernresultat

Detaljer

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv Kvartalsrapport Storebrand Konsern 3. kvartal 2010 3. kv 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010: Storebrand Konsern Innhold resultatutvikling virksomhetområder Storebrand Konsern... 3 Liv og Pensjon Norge...

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2009

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2009 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 2 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet Utgiver:

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Halvårsrapport 2015 Storebrand Livsforsikring AS

Halvårsrapport 2015 Storebrand Livsforsikring AS Første 1kvartal 2015 Andre 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Halvårsrapport 2015 Storebrand Livsforsikring AS Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETSOMRÅDER Storebrand Livsforsikring

Detaljer

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2011 Storebrand Livsforsikring AS er et heleiet datterselskap av det børsnoterte selskapet

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Konsern (urevidert) 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport. Storebrand Konsern (urevidert) 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Storebrand Konsern (urevidert) 1. kvartal 2014 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Storebrand Konsern Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETSOMRÅDER Storebrand Konsern... 3 Sparing...

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Konsern. 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport. Storebrand Konsern. 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Storebrand Konsern 1. kvartal 2014 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Storebrand Konsern Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETSOMRÅDER Storebrand Konsern... 3 Sparing... 5 Forsikring...

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS 2. kvartal 2013 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2013 Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETOMRÅDER Storebrand Livsforsikring Konsern...3

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 2 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 19 Noter

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001 KREDITTILSYNET FF/F2 28. februar 2002 Offentlig versjon RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001 Foreløpige tall Hovedinntrykk 2 Makroøkonomisk bakgrunn 4 Strukturen i det norske finansmarkedet 6 Forretningsbanker

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Konsern

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Konsern 1Første kvartal Andre 2015 2kvartal 2015 Tredje 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Konsern Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETSOMRÅDER Storebrand Konsern 3 Sparing 5 Forsikring

Detaljer

DelÅrsrapport fjerde kvartal og foreløpig. Gjensidige Forsikring konsern

DelÅrsrapport fjerde kvartal og foreløpig. Gjensidige Forsikring konsern DelÅrsrapport fjerde kvartal og foreløpig 2009 Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERNET FJERDE KVARTAL 2009 Konsernet hadde en solid resultatutvikling i kvartalet. Resultatet før skattekostnad

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

... 3. KVARTAL 1998. Analytikerkonferanse 11. november 1998. 3.kv.98 1

... 3. KVARTAL 1998. Analytikerkonferanse 11. november 1998. 3.kv.98 1 3 KVARTAL 1998 Analytikerkonferanse 11 november 1998 3kv98 1 Storebrand Hovedtrekk 3 kvartal 1998 Driftsresultatet ble 1136 millkroner og konsernresultatet 510 millkroner, mens verdijustert driftsresultat

Detaljer

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport tredje kvartal 2008

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport tredje kvartal 2008 Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport tredje kvartal 2008 2 Gjensidige Forsikring tredje kvartal 2008 HOVEDTREKK KONSERNET tredje KVARTAL 2008 Premieinntekter for egen regning innen skadeforsikringsvirksomheten

Detaljer

DelÅrsrapport første kvartal. Gjensidige Forsikring konsern

DelÅrsrapport første kvartal. Gjensidige Forsikring konsern DelÅrsrapport første kvartal 2009 Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERNET FørstE KVARTAL 2009 Fortsatt godt underwriting resultat og god kostnadsutvikling Betydelig forbedret finansresultat

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2011. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2011. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/2011 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Nøkkeltall 3 - Resultat 4 Konsernregnskap etter 1. kvartal 2011 - Resultatregnskap 8 - Balanse

Detaljer

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern Vesta anno 2000 I mai 2000 var det hele 120 år siden det første Vesta-kontoret åpnet dørene. Selskapets første hovedkontor var en enkel «bekvemmelighed på 3 værelser og kjøkken», og staben talte kun tre

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 1 Nøkkeltall 2003-2007 Nordea Liv 2003 2004 2005 2006 2007 Forvaltningskapital 25 305 26 600 30 103 40 208 45 291 Forfalte premier 2 527 2 731 2 849 5 753 5 567 Premier

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2011

Årsrapport Nordea Liv Norge 2011 Årsrapport Nordea Liv Norge 2011 1 Nøkkeltall 2007-2011 Nordea Liv 2011 2010 2009 2008 2007 Forvaltningskapital 56 964 52 300 47 367 42 022 45 291 Forfalte premier 5 001 4 845 4 916 4 325 5 567 Premieinntekter

Detaljer