Halvårsrapport 1. halvår NLI Eiendomsinvest AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halvårsrapport 1. halvår 2008. NLI Eiendomsinvest AS"

Transkript

1 Halvårsrapport 1. halvår 2008 NLI Eiendomsinvest AS

2 Selskapet NLI Eiendomsinvest AS NLI Eiendomsinvest AS har i første halvår 2008 utviklet seg i tråd med forventningene. Lange leieavtaler med solide leietakere, kombinert med operasjonelle delporteføljer, som i all hovedsak er sikret ved leiegarantiavtaler, gir stor grad av forutsigbare inntekter. Endrete makroforutsetninger Subprime-krisen som startet i USA for omlag ett år siden har fått globale ringvirkninger. Kredittkrisen smittet først til Europa og Japan som har sine økonomier tett knyttet opp mot USA gjennom handelskanaler og finanssystemer. EU-kommisjonen frykter nå at noen av Europas største økonomier trues av resesjon, det vi si negativ vekst i to påfølgende kvartaler. Det dreier seg i første omgang om Storbritania, Tyskland og Spania. Den reduserte økonomiske veksten i industrilandene har nå smittet over på utviklingslandene som følge av lavere etterspørsel etter ulandenes tjenester. I følge Det internasjonale pengefondet IMF forventes den globale økonomiske veksten å falle fra 5,0 % til 4,1 % i I likhet med øvrige europeiske land forventer også Norge lavere økonomisk vekst de neste årene. Oljeinntektene gjør imidlertid Norge i stand til å iverksette motkonjunkturtiltak som kan dempe konsekvensene av lav vekst hos våre handelspartnere. Kredittkrisen har ført til at bankene i mindre grad er villig til å yte lån seg imellom, noe som gjør at interbank-markedet mangler likviditet. Korte renter (3 mnd NIBOR) i Norge har de seneste ukene steget kraftig og ligger per 7. oktober 2008 hele 183 bp over Norges Banks styringsrente. De seneste måneder har flere store amerikanske og europeiske kredittinstitusjoner fått alvorlige økonomiske problemer på grunn av store tap på utlån. I flere tilfeller har myndighetene i landene gått inn og ytet ulike former for bistand for at kredittinstitusjonene ikke skal gå konkurs. Dette først og fremst fordi konkurser i større kredittinstitusjoner anses å kunne forsterke problemene innen finanssektoren ytterligere. Finanskrisen har den seneste tiden forplantet seg fra land til land, noe som gjør det klart at vi står ovenfor en «global» finanskrise. Dersom finanskrisen vedvarer, vil høye renter og manglende kreditt sannsynligvis kunne forsterke nedgangkonjunkturen. Dette vil i sin tur innebære vanskeligere tider for selskapets leietakere og større problemer for selskapet å leie ut arealer som blir fristilt. Drift NLI Eiendomsinvest AS ble fullinvestert rett før sist årsskifte. Det innebærer at selskapet siden 1. januar 2008 har hatt ordinær drift for hele eiendomsporteføljen. Det har blitt utarbeidet rapporteringsrutiner for selskapets ulike eiendomsfor valtere for å ivareta en enhetlig drifts- og regnskapsmessig rapportering. Samarbeidet med forvalterne og rapporteringsrutinene vil bli videreutviklet ytterligere i tiden som kommer. Norges Banks styringsrente vs NIBOR 1 mnd og NIBOR 3 mnd 8,5 8 7,5 7 NIBOR 3 MND 6,5 NIBOR 1 MND 6 STYRINGSRENTE 5,5 30. jun jul aug sep 08 Som en del av selskapets ordinære drift pågår det fortløpende en rekke mindre vedlikeholdsprosjekter og ulike former for leietakertilpasninger i eiendomsporteføljen. Vedlikeholdsprosjektene resultatføres fortløpende mens leietaktertilpasningene alternativt avskrives over leie kontraktenes løpetid i tråd med økte leieinntekter. Omfanget av vedlikeholdsprosjekter og leietaktertilpasninger som resultatføres direkte vil således føre til at selskapets resultat varierer fra år til år. Gjennomførte vedlikeholdsprosjekter øker isolert sett verdien på eiendomsporteføljen. Samtidig forringes eiendommenes verdi fortløpende ved slit og elde. Utfordringen blir å tallfeste årlige vedlikeholdskostnader som er nødvendig for at den 2 NLI Eiendomsinvest AS Halvårsrapport 1. halvår 2008

3 samlede eiendomsporteføljen skal opprettholde sin tekniske standard over tid. Først flere års drift av eiendomsporte føljen vil gi oss det endelige svaret på dette. Utviklingsprosjekter Med utviklingsprosjekter menes større påkostninger som aktiveres. Ofte dreier det seg om nybygg, tilbygg eller større ombygginger. Men det kan også bestå i tekniske installasjoner for at en eiendom skal oppgraderes til en høyere standard, for eksempel installering av heis, ventilasjonsanlegg, kjøleanlegg, sprinkelanlegg mm. NLI Eiendomsinvest AS har for tiden følgende større utviklingsprosjekter: I Stålet 2 i Malmø har selskapet under bygging et nytt varmtlager på kvm som Egmont Kärnan AB har inngått avtale om å leie fra 1. januar Prosjektet har en kostnadsramme på omlag SEK 32 mill, hvorav NLI Eiendomsinvest AS andel er maksimert til SEK 10 mill. Øvrige kostnader bæres av tid ligere eier, Kungsleden AB, i samsvar med inngått avtale ved kjøp av eiendommen. Egmont har inngått avtale om å leie lageret i 10 år for SEK 4,8 mill per år +100 % KPIregulering. Arbeidet utvikler seg i samsvar med prosjekt planen og forventes avsluttet før årsskiftet. NLI Eiendomsinvest AS andel av prosjektkostnadene finansieres gjennom Hypo Real Estate som øker sitt eksiste rende låneengasjement med SEK 10 mill. Stålet 2 i Malmø fartsåren til Bergen fra syd. Ombyggingen, som forventes å beløpe seg til omlag NOK 18 mill, er helt avgjørende i det planmessige arbeidet for å gjøre den tidligere industrieiendommen om til et fremtidig funksjonelt handelssenter. Per i dag leies flere større arealer i eiendommen ut til lave leier. Ved utløp av disse avtalene åpnes det for oppsplitting av arealene til brukere som er villig til å betale langt høyere leier. De pågående arbeidene er noe forsinket i forhold til tidligere planer men forventes sluttført i løpet av første halvår Økte lånerenter og marginer de seneste måneder gjør at selskapet vurderer å finansiere prosjektet over driften. Et annet fremtidig utviklingsprosjekt som selskapet har store forventninger til, ligger på Kristianborg, omlag 5 minutter kjøring syd for Bergen. Her eier sel skapet en tomt beliggende mellom Conrad Mohrs vei og Kanalveien med forventet utbyggingspotensial i størrelsesorden kvm, avhengig av utnyttelsesgrad. Reguleringsarbeidet ble formelt påbegynt av Bergen kommune våren 2008, noe som tilsier at bygging tidligst kan forventes igangsatt i Selskapets arbeid med reguleringsplanen og konsekvensutredningen har en foreløpig kostnadsramme på NOK 2 mill og en tidsramme på omlag 2 år. I tillegg pågår det utviklingspro sjekter i Raufoss Næringspark ANS hvor NLI Eiendoms invest AS har en eierandel på 25 %. Nybygget for Plastal til NOK 49,6 mill er i ferd med å bli sluttført i disse dager. I tillegg vurderer Raufoss Næringspark ANS Nøkkeltall NLI Eiendomsinvest AS* (NOK) Eiendomsporteføljen NLI s andel av eiendomsporteføljen Eiendomsverdi ved kjøp 4 294,0 mill 3 094,2 mill Minde Allé 35 i Bergen Estimat bruttoleie ,2 mill 235,1 mill Estimat nettoleie 2008** 295,7 mill 211,0 mill I Minde Allé 35 i Bergen bygges det for tiden nytt hovedinngangsparti samt ny adkomst til bygget med kjøreramper og nytt parkeringsdekke med ca 70 parkeringsplasser. Eiendommen er godt eksponert ved Fjøsangerveien som er hovedinn- Kjøpsyield, eiendom 6,80 % 6,72 % Eierkostnader ved kjøp, eiendom 9,00 % 10,20 % * inkl Raufoss Næringspark ANS ** basert på forventede eierkostnder per kjøpstidspunktet NLI Eiendomsinvest AS Halvårsrapport 1. halvår

4 overtakelse av investering i utvidelse av rakkettmotorfabrikken til Nammo samt overtakelse av tidligere bygg fra samme. Det er for tiden ikke igangsatt andre større utviklingsprosjekter i selskaper eiet av NLI Eiendomsinvest AS. Eiendomsporteføljen har imidlertid en rekke utviklingsmuligheter som selskapenes forvaltere fortløpende vurderer. På kort og mellomlang sikt gjelder dette først og fremst del porteføljene i Bergen og på Forus samt eiendomsmassen i Malmø. I dagens stramme eiendoms marked vil NLI Eiendomsinvest AS prinsipielt være forsiktig med å igangsette bygge arbeider uten først å ha inngått avtale om utleie av arealene. Grunnet forventninger om noe lavere økonomisk vekst i Norge de neste årene, forventes det at fremtidige utviklingsprosjekter i NLI Eiendomsinvest AS på kort og mellomlang sikt i større grad vil ha sitt utspring i økt arealbehov hos allerede eksisterende leie takere. Eiendomsporteføljens markedsverdi Høyere renter og økte lånemarginer har det siste året presset realavkastningen for eiendom (yield-nivået) oppover. Forutsatt uendrete netto leieinntekter innebærer det at markedsverdien for eiendom har falt. I henhold til regnskapsstandarden NRS Nedskrivning og den internasjonale standarden IAS 36, skal eiendomsverdiene nedskrives ved fall i eiendomsverdiene. Selskapet vil i forbindelse med regnskapsavleggelsen for 2008 foreta en verdivurdering av eiendommene i porteføljen og gjennomføre eventuelle nødvendige regnskapsmessige nedskrivninger. Nedskrivningene vil være resultatmessige «urealiserte kostnader» i den forstand at disse vil bli reversert dersom endringer i eiendomsmarkedet tilsier det. Økonomisk ledighet NLI Eiendomsinvest AS eiendomsportefølje har praktisk talt ingen økonomisk ledighet. Inngåtte leiegarantier for eiendommene på Forus og i Bergen og for Svinesundveien 336 i Halden fører til at rapportert ledighet i disse eiendommene inntil videre ikke får resultatmessige konsekvenser. Leiegarantien i Bergen har kortest varighet og løper i 3 år, til 2. mai God løpende kommersiell forvaltning og utvikling av delporteføljen i Bergen har siden overtakelsen redusert leiegarantiens økonomiske betydning fra opprinnelig NOK 4,8 mill per kjøpstidspunktet 2. mai 2007 til omlag NOK 3,2 mill per 30. juni Forvalter av eiendommene forventer at den positive leieinntektsutviklingen vil fortsette, slik at leieinntektene forventningsvis vil overstige leiegarantien når denne utløper. Leiegarantien for Forus-porteføljen løper i 10 år fra kjøpstidspunktet mens leiegarantien for Svinesundveien 336 i Halden løper i 5 år. Ledige arealer i Malmø har sin forklaring i at eksisterende arealer er under ombygging til et varmtlager for utleie til Egmont Kärnan AB som har inngått av tale om leie av arealene med virkning fra 1. januar Dagens finanskrise og lavere økonomisk vekst påvirker eiendomsmarkedet generelt. For NLI Eiendomsinvest AS vil det på sikt kunne føre til redusert areal behov og/ eller økonomiske problemer for enkelte av selskapets leietakere. Dersom leietakere ikke forlenger leieavtalene eller går konkurs, vil det føre til økt ledighet i porteføljen med tilhørende inntektsfrafall. I et lavkonjunktursenario vil det være en utfordring å leie ut ledige arealer til tilfredsstillende leienivåer. Forenkling av selskapshierarkiet NLI Eiendomsinvest AS har siden kjøp av eiendomsporteføljen foretatt en rekke fisjoner/fusjoner i konsernstrukturen for å forenkle selskapshierarkiet slik at det skal bli mest mulig enkelt og kostnads effektivt å drifte. Per i dag er konsernstrukturen redusert til 29 sel skaper i Norge, Sverige og Danmark, hvorav 24 selskaper i Norge, 4 i Sverige og ett i Danmark. Selskapets utbyttekapasitet NLI Eiendomsinvest AS ønsker å gi selskapets aksjonærer løpende avkastning på sin investering i selskapets aksjer. I forbindelse med kapitalinnhentingen ble det forespeilet at selskapet burde ha evne til å kunne utbetale mellom 4 % 8 % per år av investert egenkapital. Estimatet bygget på eiendommene som ble presentert i informasjonsmemorandumet samt makroforutsetningene som lå til grunn ved kapitalinnhentingen høsten Senere endringer i eiendomsporteføljen og i makroforutsetningene har redusert utbyttekapasiteten. Selskapshierarki Selskapshierarki med eierandelsprosenter med eierandelsprosenter NLI Eiendomsinvest AS Forusporteføjen Tangen All ergenporteføljen Haldenporteføljen org Logistikkbygg Promensporteføljen Sverige I porteføljen Raufoss Næringspark Sverige II porteføljen 100 % 100 % 100 % 100 % 75 % 70 % 100 % 25 % 100 % 4 NLI Eiendomsinvest AS Halvårsrapport 1. halvår 2008

5 Vesentlige endringer i eiendomsporteføljen som følge av at det forventede kjøpet av 100 % av Raufoss Næringspark ANS ikke ble gjennomført, endringer i eiendomsmarkedet i investeringsperioden samt endringer i kreditt- og rentemarkedet det seneste året har påvirket utbyttekapasiteten negativt. For regnskapsåret 2007 ble det ikke ut betalt utbytte. Det skyldtes blant annet engangskostnader i forbindelse med gjennomføring av kjøpene, samt betydelige vedlikeholdskostnader i 2007 i flere av selskapene som NLI Eiendomsinvest AS ervervet. Hittil i 2008 har selskapet hatt driftskostnader i overkant av det som lå til grunn ved kjøp av eiendommene. Driftskostnadene består av selskapsrelaterte kostnader knyttet til drift av konsernets 29 selskaper samt ordinære eierkostnader knyttet til drift og vedlikehold av eiendommene. NLI Eiendomsinvest AS har i tillegg i perioden hatt noe høyere finanskostnader enn tidligere, noe som også påvirker selskapets resultat negativt og derved også utbyttekapasiteten. Videre pågår det for tiden vurderinger knyttet til hvorvidt leiegarantibeløpet for Bergen-porteføljen regnskapsmessig skal resultatføres som en leieinntekt eller balanseføres som en justering av opprinnelig kjøpspris. Fra kjøpstidspunktet og frem til 30. juni 2008 er det til sammen inntektsført NOK 5,1 mill som følge av leie garantien. En eventuell nedskrivning av eiendomsverdiene vil også påvirke resultatet negativt, og derigjennom redusere utbyttekapasiteten. Relativt små prosentvise nedskriv ninger vil således kunne føre til at selskapet ikke vil være i stand til å utbetale utbytte til aksjonærene. Som et alternativ til å utbetale utbytte, kan selskapet beslutte å tilbakebetale deler av den innskutte kapitalen i form av en kapital nedsettelse. Men i likhet med utdeling av utbytte fordrer det at selskapet har langsiktig overskudds likviditet, det vil si likviditet utover det som er nødvendig for selskapets ordinære drift samt for løpende å finansiere eventuelle utviklingsprosjekter som det ikke er mulig eller formålstjenlig å fremmedfinansiere. Dessuten vil et markert verdifall for eiendommene i Sverige kunne utløse krav om ekstraordinær nedbetaling på langsiktig gjeld for å holde seg innenfor loan-tovalue bestemmelsene i selskapets låneavtaler med Hypo Real Estate og Swedbank. Avslutningsvis understrekes det at det er styret som formelt fremmer forslag om disponering av årets resultat og om eventuelle kapitalnedsettelser ovenfor selskapets generalforsamling, og at det er generalforsamlingen som foretar endelig vedtak. Styret og generalforsamlingen vil i den forbindelse legge til grunn selskapets til enhver tid rådende markedsforhold og øvrige rammebetingelser. Selskapet forventer å ha en løpende positiv kontantstrøm fra driften som sann synliggjør muligheten for fremtidig utbetaling av utbytter og/eller kapitalnedsettelser. Styret vurderer at dagens likviditet i NLI Eiendomsinvest AS ikke gir rom for tilbakebetaling av innskutt kapital til aksjonærene i form av en kapitalned settelse. Styret velger derfor å utsette en slik beslutning til selskapet har opparbeidet seg bedre likviditet fra en positiv kontantstrøm eller fra salg av eiendom. Budsjett 2009 NLI Eiendomsinvest AS vil i løpet av høsten 2008 utarbeide budsjett for 2009 og en prognose for perioden Budsjettet vil bli presentert i selskapets kvartalsrapport for 4. kvartal Ved rapportering i 2009 vil kvartalstallene måles mot budsjetterte tall og mot virkelige tall for Porteføljesalg / delsalg NLI Eiendomsinvest AS ble etablert med tanke på et mulig porteføljesalg. Per tidspunkt for syndikeringen høsten 2006 var et porteføljesalg forventet å gi en klar merverdi fremfor å selge eiendommene stykkevis. Betydelige problemer i de globale kredittmarkedene det siste året har imidlertid vanskeliggjort og fordyret finansiering av blant annet store eiendomsporteføljer. Per dags dato innebærer det at et eventuelt porteføljesalg forventningsvis vil gi en mindreverdi fremfor å selge eiendommene enkeltvis. En økning av det generelle yieldnivået for eiendom som følge av økt rentenivå gjør det dessuten mindre aktuelt å avhende hele eller deler av eiendomsporteføljen i dagens marked. Selskapets styre og dets tilrettelegger, Orkla Finans Kapitalforvaltning AS, følger imidlertid markedet tett. Styret er innstilt på å benytte seg av eventuelle fordelaktige muligheter som vil kunne by seg dersom enkelteiendommer etter spørres av interessenter som ser merverdier i eiendommene som gjør at de er villige til å betale gode priser for disse. Selskapet har så langt registrert kjøpsinteresse for et par-tre av selskapets eiendommer, uten at interessen så langt er blitt konkretisert i form at bud eller reelle forhandlinger. Finansiering NLI Eiendomsinvest AS har finansiert sine investeringer langsiktig. Per 30. juni 2008 er gjennomsnittlig gjenværende løpetid på den langsiktige finansieringen 7,8 år. Den fordeler seg med 9,5 år for den norske/danske porteføljen og 4,1 år for den svenske. Den relativt korte gjenværende løpetiden for den svenske porteføljen skyldes at det i Sverige er vanlig å inngå låneavtaler med 5 års lengde. Omlag 70 % av den langsiktige gjelden er sikret ved at selskapet har inngått rentebytteavtaler med tilsvarende lengder som de langsiktige lånene. Den høye rentesikringsgraden gjør at NLI Eiendomsinvest AS finanskostnader i låneperioden kun i mindre grad påvirkes av rentesvingninger. Selskapets norske eiendomsportefølje er finansiert gjennom Nordea Bank Norge ASA, Storebrand Bank ASA og Fokus Bank ASA. Fokus Bank ASA, som finansierer delporteføljen i Bergen, har i låneavtalen bestemmelser som angir at utbetaling av utbytte forutsetter godkjennelse fra banken, alternativt en kontantbeholdning på NOK 20,0 mill per og og deretter NOK 10,0 mill etter utbetaling av utbytte. Ingen andre låneavtaler i konsernet har bestemmelser som krever minimumsbeløp innestående på bankkonti. NLI Eiendomsinvest AS Halvårsrapport 1. halvår

6 NLI Raufoss AS finansiering i Nordea Bank Norge ASA har en bestemmelse som gir långiver mulighet for å endre lånemarginen med 14 dagers varsel. Øvrige låneavtaler har imidlertid standard lånebestemmelser med angitte lånemarginer. NLI Raufoss AS har nylig inngått låneavtale med Nordea Bank Norge ASA på NOK 21 mill for å finansiere selskapets andel av de planlagte investeringene i Raufoss Næringspark ANS. Lånet løper i 5 år og er gitt med en margin med 125 basispunkter. Eiendommene i Sverige er finansiert gjennom Hypo Real Estate og Swedbank. Disse låneavtalene har loan-to-value (LTV) bestemmelser som angir at lånene til enhver tid ikke skal overstige en bestemt andel av eiendommenes markeds verdi. Dersom så skjer, vil låntaker komme i mislig hold. Løpende avdrag på lånene gjør at risikoen for å komme i mislighold i forhold til LTV-bestemmelsene reduseres etter hvert. Ekstraordinære nedbetalinger kan også foretas. Per 30. juni 2008 vil selskapet komme i mislighold dersom markedsverdien på den svenske eiendomsporteføljen nedskrives med drøye 10 %. Både Hypo Real Estate og Swedbank kan kreve verdivurdering av eiendommene en gang per år. Ingen andre låneavtaler i konsernet har LTV-bestemmelser. Soliditet / likviditet Selskapet har per 30. juni 2008 en egenkapital på NOK 780,2 mill som utgjør 23,3 % av totalbalansen. Dette gir en gjeldsgrad (gjeld/egenkapital) på 3,31 %. Selskapets anleggsmidler per 30. juni 2008 utgjør 98 % av selskapets lang siktige kapital (langsiktig gjeld + egenkapital). Dette anses tilfredsstillende idet den langsiktige kapitalen, i tillegg til å finansiere anleggsmidlene, også finansierer den minst likvide delen av omløpsmidlene. Selskapets omløpsmidler per 30. juni 2008 utgjør 199 % av selskapets kort siktige gjeld. Av omløpsmidlene utgjør bankinnskudd NOK 101,6 mill som tilsvarer 82 % av omløpsmidlene. Konsernets mange selskaper og bankkonti krever en minimumslikviditet for å håndtere periodevise svingninger i likviditeten i selskapene. Dagens likviditet anses som tilstrekkelig arbeidskapital for å ivareta selskapets løpende drift. Kontantstrøm fra virksomheten Eiendomsporteføljen generer en løpende positiv kontantstrøm før avdrag på lån. For første halvår 2008 var denne på NOK 33,9 mill, noe som indikerer en positiv kontantstrøm for 2008 før avdrag på i underkant av NOK 70 mill. I tillegg kommer forventningsvis inntil NOK 24 mill fra selskapets eierandel i Raufoss Industripark ANS. Kontantstrøm fra denne investeringen forutsetter imidler tid at beløpet vedtas utbetalt til andels eierne. Til fradrag kommer ordinære avdrag på selskapets lån samt investeringer og påkostninger som aktiveres. Det seneste årets endringer i eiendomsmarkedet aktualiserer behovet for å vurdere nedskrivninger av eiendoms verdiene. Større nedskrivninger av eiendomsverdiene i Sverige vil kreve likviditet for at NLI Eiendomsinvest skal kunne unngå å komme i mislighold. Det er således viktig at selskapet til enhver tid har likviditet til å møte et slikt behov. Avdrag på lån Konsernets samlede avdrag på fremmedfinansieringen utgjør for 3. kvartal 2008 NOK 11,2 mill. Det tilsvarer en årstakt på omlag NOK 45 mill. For 2009 øker av - dragene til nær NOK 55 mill og deretter gradvis videre til NOK 60 mill etter omlag 10 år, forutsatt at den langsiktige gjelden til Hypo Real Estate og Swedbank forlenges til samme betingelser. Investeringer Datterselskapet Frydenborg Eiendom I AS i Bergen er i gang med å foreta ombygging av eiendommen i Minde Alle 35 for omlag NOK 18 mill. Opprinnelig var planen å få investeringen finansiert ved en utvidelse av selskapets lån i Fokus Bank, men de senere tids endringer i kredittog eiendomsmarkedet kan gjøre det mer hensiktsmessig å finansiere arbeidene med egne midler. gjennom nåværende långiver Hypo Real Estate. NLI Fastigheter Malmös andel av investeringen er fra tidligere fastsatt til SEK 10 mill. For øvrig er det per i dag kun planlagt mindre investeringer i eiendomsporte føljen de nærmeste månedene; omlag NOK 1,5 mill i fasadearbeider i Tangen Alle KS og NOK 2,0 mill i prosjekteringskostnader i Frydenborg Eiendom II AS. Nåværende ekspansjonsplaner på Raufoss (ny rakettfabrikk for Nammo) vil føre til økt likviditetsbehov for Raufoss Industripark ANS. NLI Raufoss AS har nylig inngått avtale med Nordea Bank Norge ASA på tilfredsstillende betingelser om å finansiere selskapets investering i den forbindelse. Annenhåndsinformasjon Det har vært noe omsetning i sel skapets aksjer i 1. halvår aksjer er rapportert flyttet i VPS. 66 av aksjene ser ut til å være reelle aksjetransaksjoner. På grunn av lav likviditet i aksjen, skjer om setningene ofte til noe lavere kurser enn hva de underliggende verdiene i selskapet tilsier. Selskapet forventer at denne trenden kan forsterkes da det erfaringsmessig normalt finnes aksjonærer som føler behov for å selge aksjer. Orkla Finans Kapitalforvaltning AS rapporterer om at det per 8. oktober 2008 ligger inne salgsordrer til ulike kurser på til sammen 91 aksjer, noe som utgjør 5,7 % av selskapets aksjebeholdning. Aksjonærinformasjon NLI Eiendomsinvest AS utarbeider normalt kvartals vise rapporter. Halvårsrapporten for 1. halvår 2008 er forsinket som følge av sommerferieavvikling samt et tidkrevende arbeid forbundet med konsolidering av det omfattende regnskapskonsernet. Halvårsrapporten for 1. halvår 2008 er dessuten spesielt grundig og omfattende siden det er en stund siden forrige rapport. Selskapet forventer imidlertid for frem tiden å sluttføre kvartalsrapportene tid ligere. Selskapets aksjonærinformasjon legges ut på Orkla Finans nettsted Det pågående utbyggingsprosjektet i Malmø er i sin helhet fremmedfinansiert 6 NLI Eiendomsinvest AS Halvårsrapport 1. halvår 2008

7 Halvårstall Resultat per NLI Eiendomsinvest Konsern har per utgangen av juni måned samlede inntekter på NOK 115,1 mill og et positivt konsernresultat før skatt på NOK 3,1 mill. Diverse vedlikeholdsprosjekter i perioden har gitt noe høyere driftskostnader enn hva som lå til grunn for yieldberegningen ved kjøp av eien domsporteføljen. Økningen i bankrentene det siste året påvirker selskapet resultat messig kun i mindre grad idet omlag 70 % av selskapets fremmed-finansiering er rentesikret. I tråd med den senere tids utvikling i finans- og eiendoms markedet, vil selskapet vurdere en nedskrivning av eiendoms verdiene i forbindelse med regnskapsavleggelsen for Regnskapstallene per 30. juni 2008 er ikke revidert men kontrollert etter beste evne. Konsernets størrelse tilsier at det er knyttet noe usikkerhet til den regnskapsmessige periodiseringen av selskapets kost nader gjennom året. Nøkkeltall regnskap per * Konsolideringsprinsipp NLI Eiendomsinvest AS datterselskaper med minoritets aksjonærer, NLI Halden AS og Frydenborg Eiendom Holding AS, er 100 % innkonsolidert i konsernresultatet og konsernbalansen. Minoritetens andel av resultatet og egenkapitalen vises på særskilte linjer i konsernregnskapet. Selskapets 25 % eierandel i Raufoss Næringspark ANS bok føres etter egenkapitalmetoden, noe som innebærer at andel av resultatet bokføres som en finansinntekt mens eierandelen balanseføres som en langsiktig aksjeinvestering Eierkostnadsprosent ** 12,3 % Selskapskostnadsprosent 2,9 % Flytende rente inkl margin *** 6,06 % 6,64 % Fast rente inkl margin *** 5,66 % 5,63 % Rentesikringsgrad *** 69,1 % 69,2 % Egenkapitalprosent (inkl minoritet) 23,0 % 23,2 % Gjeldsgrad 3,3 3,3 Finansieringsgrad 1 (AN/LG+EK) 1,0 1,0 Finansieringsgrad 2 (OM/KG) 1,7 2,0 * Investeringen i Raufoss Næringspark ANS vurderes som en finansinvestering ** Eierkostnader ved kjøpstidspunktet eks investeringen i Raufoss Industripark ANS var 10,7 % *** Korrigert for NLI s eierandeler, inkl NLI s andel i Raufoss Næringspark ANS NLI Eiendomsinvest Konsern Resultat (TNOK) Driftsinntekter Leieinntekt Annen driftsrelatert inntekt 112 Sum leieinntekter Driftskostnader Personalkostnader -38 Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter (inkl. res.andel fra Raufoss Næringspark ANS) Rentekostnader lån Rentekostnader rentesikringsavtaler Andre finanskostnader -387 Netto finans Resultat før skatt Tilordnet: Aksjonærer Minoritetsinteresser -657 Balanse (TNOK) Anleggsmidler Utsatt skattefordel Eiendom og tomter Driftsløsøre Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Forskudd. bet. kost. påløpt inntekt Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Aksjekapital (1 600 aksjer á kr 1 000) Overkursfond Annen egenkapital Minoritet Sum egenkapital Langsiktig gjeld Utsatt skatt Langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter 646 Påløpte renter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld NLI Eiendomsinvest AS Halvårsrapport 1. halvår

8 Følgende valutakurser er benyttet ved konsolidering av utenlandske datterselskaper per 30. juni 2008: Svenske datterselskaper: 84,56 (resultat), 84,57 (balanse) Dansk datterselskap: 107,07 (resultat), 107,39 (balanse) Leieinntekter Samlede leieinntekter for 1. halvår 2008 beløper seg til NOK 115,1 mill. Beløpet inkluderer leiegarantibeløp på NOK 1,7 mill for Bergen-porteføljen som vurderes balanseført som en justering av opprinnelig kjøpspris. Beløpet inkluderer imidlertid ikke andel av leieinntekter knyttet til selskapets 25 % eierandel i Raufoss Næringspark ANS. Beløpet utgjør for 1. halv år 2008 NOK 23,7 mill. Driftskostnader / eierkostnader Samlede driftskostnader for 1. halvår 2008 er NOK 17,5 mill som utgjør 15,2 % av inntektene i samme periode. Beløpet fordeler seg med NOK 3,4 mill (2,9 %) på selskapsrelaterte kostnader og NOK 14,1 mill (12,3 %) på ordinære eierkostnader. Til sammenligning ble ordinære eierkostnader per kjøpstidspunktet anslått til 10,7 % (10,2 % dersom 25 % av Raufoss Næringspark ANS inkluderes). Differansen, 1,6 %-poeng, tilsvarer omlag NOK 1,8 mill og kan henføres til høyere kostnader knyttet til vedlikehold av eiendommene i 1. halv år Av vedlikeholdsprosjekter som har be lastet regnskapet i 1. halvår, er blant annet kostnader knyttet til ombyggingsarbeider i Kanalveien 117b og Åsmyrene 76 i Bergen samt skifte av tak i Lyramyrveien 52/53 og ombyggingsarbeider i Fabrikkveien 2 på Forus. Vedlikeholdsprosjekter påløper ujevnt over tid og fører til at eierkostnadene knyttet til eiendomsporteføljen vil variere fra periode til periode. Samme gjelder leietakertilpasninger som resultat føres direkte. Først flere års drift vil avdekke hvilket nivå eierkostnadene må ligge på for at eiendommenes bygnings messige og tekniske standard skal opprett holdes. Avskrivninger Selskapets eiendommer avskrives i all hovedsakelig over 50 år (2 %), Tekniske installasjoner, inventar og driftsløsøre avskrives over 5 20 år (5 % 20 %). Samlet gir dette en vektet avskrivningssats på 2,3 %. Tomter avskrives ikke. Merverdi i konsernet fordeles sjablonmessig med 10 % på tomter og 90 % på eiendom som avskrives over 50 år. Nedskrivninger Selskapet har ikke foretatt nedskrivninger av eiendomsporte føljen per 30. juni Selskapet vil imidlertid vurdere eiendomsverdiene i forbindelse med årsregnskapet for 2008 og har i den forbindelse påbegynt arbeidet med å planlegge igangsetting av verdivurdering/taksering av eiendomsporteføljen. Finansinntekter Finansinntektene på NOK 11,1 mill består av renteinntekter fra bankinnskudd på NOK 1,2 mill samt resultatandel på NOK 9,9 mill fra selskapets 25 % eierandel i Raufoss Næringspark ANS. Finanskostnader Påløpte finanskostnader i perioden på NOK 81,4 mill er rente kostnader knyttet til konsernets samlede langsiktige gjeld per 30. juni 2008 på NOK 2.515,7 mill. Konsernets vektede variable rente per samme dato er 6,64 % inkl margin, opp fra 6,06 % per 31. desember I perioden har Nordea Bank Norge ASA økt sin margin fra 65bp til 100bp for sitt lån på NOK 187,5 mill til NLI Raufoss AS, en rett de har i henhold til låneavtalens ordlyd. Av konsernets langsiktige gjeld er det per 30. juni 2008 inngått rentebytteavtaler for til sammen NOK 1.719,4 mill som utgjør 69,2 % av fremmedfinansieringen. Disse har per 30. juni 2008 en vektet fast rente på 4,84 % (5,63 % inklusiv margin). Valutarisiko Konsernets eiendomsinvesteringer i Sverige er finansiert med lån i svenske kroner. Løpende leieinntekter og driftskostnader skjer i lokal valuta, noe som innebærer at konsernet kun er eksponert for valutarisiko på egenkapitalen be nyttet i forbindelse med disse eiendomskjøpene. Porteføljefordeling fordelt etter estimert bruttoleie 2008* Sverige I porteføljen 23,35 % Sverige Il porteføljen 10,63 % Forus porteføljen 9,44 % org Logistikkbygg 14,42 % Tangen All 8,08 % Raufoss Næringspark 10,08 % * Korrigert for NLI's eierandeler ergen porteføljen 14,63 % Halden porteføljen 5,44 % Promens porteføljen 3,91 % 8 NLI Eiendomsinvest AS Halvårsrapport 1. halvår 2008

Halvårsrapport 1. halvår 2009. NLI Eiendomsinvest AS

Halvårsrapport 1. halvår 2009. NLI Eiendomsinvest AS Halvårsrapport 1. halvår 2009 NLI Eiendomsinvest AS Narvik Trondheim SVERIGE Bergen-porteføljen Bergen NORGE Raufoss Næringspark Promens-porteføljen Forus-porteføljen Fredrikstad Stavanger Sandnes Arendal

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS

NLI Eiendomsinvest AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 NLI Eiendomsinvest AS Inklusiv presentasjon av selskapets eiendomsportefølje Selskapet NLI Eiendomsinvest AS NLI Eiendomsinvest AS er nå fullinvestert. I tråd med selskapet

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS

NLI Eiendomsinvest AS NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2007 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art og hvor den drives NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom datterselskaper i

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2011

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2011 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2011 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2011 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom datterselskaper i Norge, Sverige og Danmark

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2010 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 2 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Beregnet verdijustert egenkapital per 30. juni 2015 er NOK 6,62, opp 3,5 % (utbyttejustert) i 2. kvartal. Det har i etterkant av 2. kvartal

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2013

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2013 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2013 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2013 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2013 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2013 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q4 2010 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Hafslund Statens Strålevern Acergy Rolls Royce Biohus Havila Mars Havila Mercury Bilferga Fanafjord Rapport Q4 2010 Hovedtall 31.12.2010

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Etatbygg Holding I AS

Etatbygg Holding I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING Etterspørselen etter nye lokaler i Nydalen er fortsatt svært god og ledigheten er minimal. Avantor tar derfor sikte på å gjennomføre en

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 Kvartalsrapport

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 2009 VAR ET TILFREDSSTILLENDE ÅR FOR VICTORIA EIENDOM. VERDIJUSTERT EGENKAPITAL ER PR. 31.12.2009 BEREGNET TIL KR 182 PR. AKSJE VED VERDSETTELSE AV EIENDOMSSPAR-AKSJEN

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014 12.05.10 24.06.2010 16.09.2010 28.10.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011 30.09.2011 31.12.2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Årsrapport 2015 US Recovery AS

Årsrapport 2015 US Recovery AS Årsrapport 2015 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2015, US Recovery

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(9) Styrets beretning andre kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Investorrapport H1-2015

Investorrapport H1-2015 Investorrapport H1-2015 Florida Eiendom Invest AS Florida Eiendom Holding KS (tidligere Florida Residential KS) Oslo, 21. august 2015 Status for investeringen The Bentley at Cobb s Landing (Tampa, Florida)

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

16/15 Regnskap T1 og prognose 2015

16/15 Regnskap T1 og prognose 2015 SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 30.04.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 30.04.2015 2015 2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 1 56 759 614 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 1 216 320

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Ingen SAK 161/2010: ORIENTERINGSSAK: NEDSKRIVNING

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 4. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 4. kvartal 2014 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål har vært å tilføre kapital

Detaljer

- Slik beregnes kjøpesum Frank Billingstad

- Slik beregnes kjøpesum Frank Billingstad Kjøp av eiendomsselskaper - Slik beregnes kjøpesum Frank Billingstad Eiendomsfrokosten 2007 -fredag 23. november 2007 SpareBank1 SR-Bank -organisasjonskart Adm. direktør EM1 SR-Forvaltning SR-Finans SR-Investering

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer