Halvårsrapport 1. halvår NLI Eiendomsinvest AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halvårsrapport 1. halvår 2008. NLI Eiendomsinvest AS"

Transkript

1 Halvårsrapport 1. halvår 2008 NLI Eiendomsinvest AS

2 Selskapet NLI Eiendomsinvest AS NLI Eiendomsinvest AS har i første halvår 2008 utviklet seg i tråd med forventningene. Lange leieavtaler med solide leietakere, kombinert med operasjonelle delporteføljer, som i all hovedsak er sikret ved leiegarantiavtaler, gir stor grad av forutsigbare inntekter. Endrete makroforutsetninger Subprime-krisen som startet i USA for omlag ett år siden har fått globale ringvirkninger. Kredittkrisen smittet først til Europa og Japan som har sine økonomier tett knyttet opp mot USA gjennom handelskanaler og finanssystemer. EU-kommisjonen frykter nå at noen av Europas største økonomier trues av resesjon, det vi si negativ vekst i to påfølgende kvartaler. Det dreier seg i første omgang om Storbritania, Tyskland og Spania. Den reduserte økonomiske veksten i industrilandene har nå smittet over på utviklingslandene som følge av lavere etterspørsel etter ulandenes tjenester. I følge Det internasjonale pengefondet IMF forventes den globale økonomiske veksten å falle fra 5,0 % til 4,1 % i I likhet med øvrige europeiske land forventer også Norge lavere økonomisk vekst de neste årene. Oljeinntektene gjør imidlertid Norge i stand til å iverksette motkonjunkturtiltak som kan dempe konsekvensene av lav vekst hos våre handelspartnere. Kredittkrisen har ført til at bankene i mindre grad er villig til å yte lån seg imellom, noe som gjør at interbank-markedet mangler likviditet. Korte renter (3 mnd NIBOR) i Norge har de seneste ukene steget kraftig og ligger per 7. oktober 2008 hele 183 bp over Norges Banks styringsrente. De seneste måneder har flere store amerikanske og europeiske kredittinstitusjoner fått alvorlige økonomiske problemer på grunn av store tap på utlån. I flere tilfeller har myndighetene i landene gått inn og ytet ulike former for bistand for at kredittinstitusjonene ikke skal gå konkurs. Dette først og fremst fordi konkurser i større kredittinstitusjoner anses å kunne forsterke problemene innen finanssektoren ytterligere. Finanskrisen har den seneste tiden forplantet seg fra land til land, noe som gjør det klart at vi står ovenfor en «global» finanskrise. Dersom finanskrisen vedvarer, vil høye renter og manglende kreditt sannsynligvis kunne forsterke nedgangkonjunkturen. Dette vil i sin tur innebære vanskeligere tider for selskapets leietakere og større problemer for selskapet å leie ut arealer som blir fristilt. Drift NLI Eiendomsinvest AS ble fullinvestert rett før sist årsskifte. Det innebærer at selskapet siden 1. januar 2008 har hatt ordinær drift for hele eiendomsporteføljen. Det har blitt utarbeidet rapporteringsrutiner for selskapets ulike eiendomsfor valtere for å ivareta en enhetlig drifts- og regnskapsmessig rapportering. Samarbeidet med forvalterne og rapporteringsrutinene vil bli videreutviklet ytterligere i tiden som kommer. Norges Banks styringsrente vs NIBOR 1 mnd og NIBOR 3 mnd 8,5 8 7,5 7 NIBOR 3 MND 6,5 NIBOR 1 MND 6 STYRINGSRENTE 5,5 30. jun jul aug sep 08 Som en del av selskapets ordinære drift pågår det fortløpende en rekke mindre vedlikeholdsprosjekter og ulike former for leietakertilpasninger i eiendomsporteføljen. Vedlikeholdsprosjektene resultatføres fortløpende mens leietaktertilpasningene alternativt avskrives over leie kontraktenes løpetid i tråd med økte leieinntekter. Omfanget av vedlikeholdsprosjekter og leietaktertilpasninger som resultatføres direkte vil således føre til at selskapets resultat varierer fra år til år. Gjennomførte vedlikeholdsprosjekter øker isolert sett verdien på eiendomsporteføljen. Samtidig forringes eiendommenes verdi fortløpende ved slit og elde. Utfordringen blir å tallfeste årlige vedlikeholdskostnader som er nødvendig for at den 2 NLI Eiendomsinvest AS Halvårsrapport 1. halvår 2008

3 samlede eiendomsporteføljen skal opprettholde sin tekniske standard over tid. Først flere års drift av eiendomsporte føljen vil gi oss det endelige svaret på dette. Utviklingsprosjekter Med utviklingsprosjekter menes større påkostninger som aktiveres. Ofte dreier det seg om nybygg, tilbygg eller større ombygginger. Men det kan også bestå i tekniske installasjoner for at en eiendom skal oppgraderes til en høyere standard, for eksempel installering av heis, ventilasjonsanlegg, kjøleanlegg, sprinkelanlegg mm. NLI Eiendomsinvest AS har for tiden følgende større utviklingsprosjekter: I Stålet 2 i Malmø har selskapet under bygging et nytt varmtlager på kvm som Egmont Kärnan AB har inngått avtale om å leie fra 1. januar Prosjektet har en kostnadsramme på omlag SEK 32 mill, hvorav NLI Eiendomsinvest AS andel er maksimert til SEK 10 mill. Øvrige kostnader bæres av tid ligere eier, Kungsleden AB, i samsvar med inngått avtale ved kjøp av eiendommen. Egmont har inngått avtale om å leie lageret i 10 år for SEK 4,8 mill per år +100 % KPIregulering. Arbeidet utvikler seg i samsvar med prosjekt planen og forventes avsluttet før årsskiftet. NLI Eiendomsinvest AS andel av prosjektkostnadene finansieres gjennom Hypo Real Estate som øker sitt eksiste rende låneengasjement med SEK 10 mill. Stålet 2 i Malmø fartsåren til Bergen fra syd. Ombyggingen, som forventes å beløpe seg til omlag NOK 18 mill, er helt avgjørende i det planmessige arbeidet for å gjøre den tidligere industrieiendommen om til et fremtidig funksjonelt handelssenter. Per i dag leies flere større arealer i eiendommen ut til lave leier. Ved utløp av disse avtalene åpnes det for oppsplitting av arealene til brukere som er villig til å betale langt høyere leier. De pågående arbeidene er noe forsinket i forhold til tidligere planer men forventes sluttført i løpet av første halvår Økte lånerenter og marginer de seneste måneder gjør at selskapet vurderer å finansiere prosjektet over driften. Et annet fremtidig utviklingsprosjekt som selskapet har store forventninger til, ligger på Kristianborg, omlag 5 minutter kjøring syd for Bergen. Her eier sel skapet en tomt beliggende mellom Conrad Mohrs vei og Kanalveien med forventet utbyggingspotensial i størrelsesorden kvm, avhengig av utnyttelsesgrad. Reguleringsarbeidet ble formelt påbegynt av Bergen kommune våren 2008, noe som tilsier at bygging tidligst kan forventes igangsatt i Selskapets arbeid med reguleringsplanen og konsekvensutredningen har en foreløpig kostnadsramme på NOK 2 mill og en tidsramme på omlag 2 år. I tillegg pågår det utviklingspro sjekter i Raufoss Næringspark ANS hvor NLI Eiendoms invest AS har en eierandel på 25 %. Nybygget for Plastal til NOK 49,6 mill er i ferd med å bli sluttført i disse dager. I tillegg vurderer Raufoss Næringspark ANS Nøkkeltall NLI Eiendomsinvest AS* (NOK) Eiendomsporteføljen NLI s andel av eiendomsporteføljen Eiendomsverdi ved kjøp 4 294,0 mill 3 094,2 mill Minde Allé 35 i Bergen Estimat bruttoleie ,2 mill 235,1 mill Estimat nettoleie 2008** 295,7 mill 211,0 mill I Minde Allé 35 i Bergen bygges det for tiden nytt hovedinngangsparti samt ny adkomst til bygget med kjøreramper og nytt parkeringsdekke med ca 70 parkeringsplasser. Eiendommen er godt eksponert ved Fjøsangerveien som er hovedinn- Kjøpsyield, eiendom 6,80 % 6,72 % Eierkostnader ved kjøp, eiendom 9,00 % 10,20 % * inkl Raufoss Næringspark ANS ** basert på forventede eierkostnder per kjøpstidspunktet NLI Eiendomsinvest AS Halvårsrapport 1. halvår

4 overtakelse av investering i utvidelse av rakkettmotorfabrikken til Nammo samt overtakelse av tidligere bygg fra samme. Det er for tiden ikke igangsatt andre større utviklingsprosjekter i selskaper eiet av NLI Eiendomsinvest AS. Eiendomsporteføljen har imidlertid en rekke utviklingsmuligheter som selskapenes forvaltere fortløpende vurderer. På kort og mellomlang sikt gjelder dette først og fremst del porteføljene i Bergen og på Forus samt eiendomsmassen i Malmø. I dagens stramme eiendoms marked vil NLI Eiendomsinvest AS prinsipielt være forsiktig med å igangsette bygge arbeider uten først å ha inngått avtale om utleie av arealene. Grunnet forventninger om noe lavere økonomisk vekst i Norge de neste årene, forventes det at fremtidige utviklingsprosjekter i NLI Eiendomsinvest AS på kort og mellomlang sikt i større grad vil ha sitt utspring i økt arealbehov hos allerede eksisterende leie takere. Eiendomsporteføljens markedsverdi Høyere renter og økte lånemarginer har det siste året presset realavkastningen for eiendom (yield-nivået) oppover. Forutsatt uendrete netto leieinntekter innebærer det at markedsverdien for eiendom har falt. I henhold til regnskapsstandarden NRS Nedskrivning og den internasjonale standarden IAS 36, skal eiendomsverdiene nedskrives ved fall i eiendomsverdiene. Selskapet vil i forbindelse med regnskapsavleggelsen for 2008 foreta en verdivurdering av eiendommene i porteføljen og gjennomføre eventuelle nødvendige regnskapsmessige nedskrivninger. Nedskrivningene vil være resultatmessige «urealiserte kostnader» i den forstand at disse vil bli reversert dersom endringer i eiendomsmarkedet tilsier det. Økonomisk ledighet NLI Eiendomsinvest AS eiendomsportefølje har praktisk talt ingen økonomisk ledighet. Inngåtte leiegarantier for eiendommene på Forus og i Bergen og for Svinesundveien 336 i Halden fører til at rapportert ledighet i disse eiendommene inntil videre ikke får resultatmessige konsekvenser. Leiegarantien i Bergen har kortest varighet og løper i 3 år, til 2. mai God løpende kommersiell forvaltning og utvikling av delporteføljen i Bergen har siden overtakelsen redusert leiegarantiens økonomiske betydning fra opprinnelig NOK 4,8 mill per kjøpstidspunktet 2. mai 2007 til omlag NOK 3,2 mill per 30. juni Forvalter av eiendommene forventer at den positive leieinntektsutviklingen vil fortsette, slik at leieinntektene forventningsvis vil overstige leiegarantien når denne utløper. Leiegarantien for Forus-porteføljen løper i 10 år fra kjøpstidspunktet mens leiegarantien for Svinesundveien 336 i Halden løper i 5 år. Ledige arealer i Malmø har sin forklaring i at eksisterende arealer er under ombygging til et varmtlager for utleie til Egmont Kärnan AB som har inngått av tale om leie av arealene med virkning fra 1. januar Dagens finanskrise og lavere økonomisk vekst påvirker eiendomsmarkedet generelt. For NLI Eiendomsinvest AS vil det på sikt kunne føre til redusert areal behov og/ eller økonomiske problemer for enkelte av selskapets leietakere. Dersom leietakere ikke forlenger leieavtalene eller går konkurs, vil det føre til økt ledighet i porteføljen med tilhørende inntektsfrafall. I et lavkonjunktursenario vil det være en utfordring å leie ut ledige arealer til tilfredsstillende leienivåer. Forenkling av selskapshierarkiet NLI Eiendomsinvest AS har siden kjøp av eiendomsporteføljen foretatt en rekke fisjoner/fusjoner i konsernstrukturen for å forenkle selskapshierarkiet slik at det skal bli mest mulig enkelt og kostnads effektivt å drifte. Per i dag er konsernstrukturen redusert til 29 sel skaper i Norge, Sverige og Danmark, hvorav 24 selskaper i Norge, 4 i Sverige og ett i Danmark. Selskapets utbyttekapasitet NLI Eiendomsinvest AS ønsker å gi selskapets aksjonærer løpende avkastning på sin investering i selskapets aksjer. I forbindelse med kapitalinnhentingen ble det forespeilet at selskapet burde ha evne til å kunne utbetale mellom 4 % 8 % per år av investert egenkapital. Estimatet bygget på eiendommene som ble presentert i informasjonsmemorandumet samt makroforutsetningene som lå til grunn ved kapitalinnhentingen høsten Senere endringer i eiendomsporteføljen og i makroforutsetningene har redusert utbyttekapasiteten. Selskapshierarki Selskapshierarki med eierandelsprosenter med eierandelsprosenter NLI Eiendomsinvest AS Forusporteføjen Tangen All ergenporteføljen Haldenporteføljen org Logistikkbygg Promensporteføljen Sverige I porteføljen Raufoss Næringspark Sverige II porteføljen 100 % 100 % 100 % 100 % 75 % 70 % 100 % 25 % 100 % 4 NLI Eiendomsinvest AS Halvårsrapport 1. halvår 2008

5 Vesentlige endringer i eiendomsporteføljen som følge av at det forventede kjøpet av 100 % av Raufoss Næringspark ANS ikke ble gjennomført, endringer i eiendomsmarkedet i investeringsperioden samt endringer i kreditt- og rentemarkedet det seneste året har påvirket utbyttekapasiteten negativt. For regnskapsåret 2007 ble det ikke ut betalt utbytte. Det skyldtes blant annet engangskostnader i forbindelse med gjennomføring av kjøpene, samt betydelige vedlikeholdskostnader i 2007 i flere av selskapene som NLI Eiendomsinvest AS ervervet. Hittil i 2008 har selskapet hatt driftskostnader i overkant av det som lå til grunn ved kjøp av eiendommene. Driftskostnadene består av selskapsrelaterte kostnader knyttet til drift av konsernets 29 selskaper samt ordinære eierkostnader knyttet til drift og vedlikehold av eiendommene. NLI Eiendomsinvest AS har i tillegg i perioden hatt noe høyere finanskostnader enn tidligere, noe som også påvirker selskapets resultat negativt og derved også utbyttekapasiteten. Videre pågår det for tiden vurderinger knyttet til hvorvidt leiegarantibeløpet for Bergen-porteføljen regnskapsmessig skal resultatføres som en leieinntekt eller balanseføres som en justering av opprinnelig kjøpspris. Fra kjøpstidspunktet og frem til 30. juni 2008 er det til sammen inntektsført NOK 5,1 mill som følge av leie garantien. En eventuell nedskrivning av eiendomsverdiene vil også påvirke resultatet negativt, og derigjennom redusere utbyttekapasiteten. Relativt små prosentvise nedskriv ninger vil således kunne føre til at selskapet ikke vil være i stand til å utbetale utbytte til aksjonærene. Som et alternativ til å utbetale utbytte, kan selskapet beslutte å tilbakebetale deler av den innskutte kapitalen i form av en kapital nedsettelse. Men i likhet med utdeling av utbytte fordrer det at selskapet har langsiktig overskudds likviditet, det vil si likviditet utover det som er nødvendig for selskapets ordinære drift samt for løpende å finansiere eventuelle utviklingsprosjekter som det ikke er mulig eller formålstjenlig å fremmedfinansiere. Dessuten vil et markert verdifall for eiendommene i Sverige kunne utløse krav om ekstraordinær nedbetaling på langsiktig gjeld for å holde seg innenfor loan-tovalue bestemmelsene i selskapets låneavtaler med Hypo Real Estate og Swedbank. Avslutningsvis understrekes det at det er styret som formelt fremmer forslag om disponering av årets resultat og om eventuelle kapitalnedsettelser ovenfor selskapets generalforsamling, og at det er generalforsamlingen som foretar endelig vedtak. Styret og generalforsamlingen vil i den forbindelse legge til grunn selskapets til enhver tid rådende markedsforhold og øvrige rammebetingelser. Selskapet forventer å ha en løpende positiv kontantstrøm fra driften som sann synliggjør muligheten for fremtidig utbetaling av utbytter og/eller kapitalnedsettelser. Styret vurderer at dagens likviditet i NLI Eiendomsinvest AS ikke gir rom for tilbakebetaling av innskutt kapital til aksjonærene i form av en kapitalned settelse. Styret velger derfor å utsette en slik beslutning til selskapet har opparbeidet seg bedre likviditet fra en positiv kontantstrøm eller fra salg av eiendom. Budsjett 2009 NLI Eiendomsinvest AS vil i løpet av høsten 2008 utarbeide budsjett for 2009 og en prognose for perioden Budsjettet vil bli presentert i selskapets kvartalsrapport for 4. kvartal Ved rapportering i 2009 vil kvartalstallene måles mot budsjetterte tall og mot virkelige tall for Porteføljesalg / delsalg NLI Eiendomsinvest AS ble etablert med tanke på et mulig porteføljesalg. Per tidspunkt for syndikeringen høsten 2006 var et porteføljesalg forventet å gi en klar merverdi fremfor å selge eiendommene stykkevis. Betydelige problemer i de globale kredittmarkedene det siste året har imidlertid vanskeliggjort og fordyret finansiering av blant annet store eiendomsporteføljer. Per dags dato innebærer det at et eventuelt porteføljesalg forventningsvis vil gi en mindreverdi fremfor å selge eiendommene enkeltvis. En økning av det generelle yieldnivået for eiendom som følge av økt rentenivå gjør det dessuten mindre aktuelt å avhende hele eller deler av eiendomsporteføljen i dagens marked. Selskapets styre og dets tilrettelegger, Orkla Finans Kapitalforvaltning AS, følger imidlertid markedet tett. Styret er innstilt på å benytte seg av eventuelle fordelaktige muligheter som vil kunne by seg dersom enkelteiendommer etter spørres av interessenter som ser merverdier i eiendommene som gjør at de er villige til å betale gode priser for disse. Selskapet har så langt registrert kjøpsinteresse for et par-tre av selskapets eiendommer, uten at interessen så langt er blitt konkretisert i form at bud eller reelle forhandlinger. Finansiering NLI Eiendomsinvest AS har finansiert sine investeringer langsiktig. Per 30. juni 2008 er gjennomsnittlig gjenværende løpetid på den langsiktige finansieringen 7,8 år. Den fordeler seg med 9,5 år for den norske/danske porteføljen og 4,1 år for den svenske. Den relativt korte gjenværende løpetiden for den svenske porteføljen skyldes at det i Sverige er vanlig å inngå låneavtaler med 5 års lengde. Omlag 70 % av den langsiktige gjelden er sikret ved at selskapet har inngått rentebytteavtaler med tilsvarende lengder som de langsiktige lånene. Den høye rentesikringsgraden gjør at NLI Eiendomsinvest AS finanskostnader i låneperioden kun i mindre grad påvirkes av rentesvingninger. Selskapets norske eiendomsportefølje er finansiert gjennom Nordea Bank Norge ASA, Storebrand Bank ASA og Fokus Bank ASA. Fokus Bank ASA, som finansierer delporteføljen i Bergen, har i låneavtalen bestemmelser som angir at utbetaling av utbytte forutsetter godkjennelse fra banken, alternativt en kontantbeholdning på NOK 20,0 mill per og og deretter NOK 10,0 mill etter utbetaling av utbytte. Ingen andre låneavtaler i konsernet har bestemmelser som krever minimumsbeløp innestående på bankkonti. NLI Eiendomsinvest AS Halvårsrapport 1. halvår

6 NLI Raufoss AS finansiering i Nordea Bank Norge ASA har en bestemmelse som gir långiver mulighet for å endre lånemarginen med 14 dagers varsel. Øvrige låneavtaler har imidlertid standard lånebestemmelser med angitte lånemarginer. NLI Raufoss AS har nylig inngått låneavtale med Nordea Bank Norge ASA på NOK 21 mill for å finansiere selskapets andel av de planlagte investeringene i Raufoss Næringspark ANS. Lånet løper i 5 år og er gitt med en margin med 125 basispunkter. Eiendommene i Sverige er finansiert gjennom Hypo Real Estate og Swedbank. Disse låneavtalene har loan-to-value (LTV) bestemmelser som angir at lånene til enhver tid ikke skal overstige en bestemt andel av eiendommenes markeds verdi. Dersom så skjer, vil låntaker komme i mislig hold. Løpende avdrag på lånene gjør at risikoen for å komme i mislighold i forhold til LTV-bestemmelsene reduseres etter hvert. Ekstraordinære nedbetalinger kan også foretas. Per 30. juni 2008 vil selskapet komme i mislighold dersom markedsverdien på den svenske eiendomsporteføljen nedskrives med drøye 10 %. Både Hypo Real Estate og Swedbank kan kreve verdivurdering av eiendommene en gang per år. Ingen andre låneavtaler i konsernet har LTV-bestemmelser. Soliditet / likviditet Selskapet har per 30. juni 2008 en egenkapital på NOK 780,2 mill som utgjør 23,3 % av totalbalansen. Dette gir en gjeldsgrad (gjeld/egenkapital) på 3,31 %. Selskapets anleggsmidler per 30. juni 2008 utgjør 98 % av selskapets lang siktige kapital (langsiktig gjeld + egenkapital). Dette anses tilfredsstillende idet den langsiktige kapitalen, i tillegg til å finansiere anleggsmidlene, også finansierer den minst likvide delen av omløpsmidlene. Selskapets omløpsmidler per 30. juni 2008 utgjør 199 % av selskapets kort siktige gjeld. Av omløpsmidlene utgjør bankinnskudd NOK 101,6 mill som tilsvarer 82 % av omløpsmidlene. Konsernets mange selskaper og bankkonti krever en minimumslikviditet for å håndtere periodevise svingninger i likviditeten i selskapene. Dagens likviditet anses som tilstrekkelig arbeidskapital for å ivareta selskapets løpende drift. Kontantstrøm fra virksomheten Eiendomsporteføljen generer en løpende positiv kontantstrøm før avdrag på lån. For første halvår 2008 var denne på NOK 33,9 mill, noe som indikerer en positiv kontantstrøm for 2008 før avdrag på i underkant av NOK 70 mill. I tillegg kommer forventningsvis inntil NOK 24 mill fra selskapets eierandel i Raufoss Industripark ANS. Kontantstrøm fra denne investeringen forutsetter imidler tid at beløpet vedtas utbetalt til andels eierne. Til fradrag kommer ordinære avdrag på selskapets lån samt investeringer og påkostninger som aktiveres. Det seneste årets endringer i eiendomsmarkedet aktualiserer behovet for å vurdere nedskrivninger av eiendoms verdiene. Større nedskrivninger av eiendomsverdiene i Sverige vil kreve likviditet for at NLI Eiendomsinvest skal kunne unngå å komme i mislighold. Det er således viktig at selskapet til enhver tid har likviditet til å møte et slikt behov. Avdrag på lån Konsernets samlede avdrag på fremmedfinansieringen utgjør for 3. kvartal 2008 NOK 11,2 mill. Det tilsvarer en årstakt på omlag NOK 45 mill. For 2009 øker av - dragene til nær NOK 55 mill og deretter gradvis videre til NOK 60 mill etter omlag 10 år, forutsatt at den langsiktige gjelden til Hypo Real Estate og Swedbank forlenges til samme betingelser. Investeringer Datterselskapet Frydenborg Eiendom I AS i Bergen er i gang med å foreta ombygging av eiendommen i Minde Alle 35 for omlag NOK 18 mill. Opprinnelig var planen å få investeringen finansiert ved en utvidelse av selskapets lån i Fokus Bank, men de senere tids endringer i kredittog eiendomsmarkedet kan gjøre det mer hensiktsmessig å finansiere arbeidene med egne midler. gjennom nåværende långiver Hypo Real Estate. NLI Fastigheter Malmös andel av investeringen er fra tidligere fastsatt til SEK 10 mill. For øvrig er det per i dag kun planlagt mindre investeringer i eiendomsporte føljen de nærmeste månedene; omlag NOK 1,5 mill i fasadearbeider i Tangen Alle KS og NOK 2,0 mill i prosjekteringskostnader i Frydenborg Eiendom II AS. Nåværende ekspansjonsplaner på Raufoss (ny rakettfabrikk for Nammo) vil føre til økt likviditetsbehov for Raufoss Industripark ANS. NLI Raufoss AS har nylig inngått avtale med Nordea Bank Norge ASA på tilfredsstillende betingelser om å finansiere selskapets investering i den forbindelse. Annenhåndsinformasjon Det har vært noe omsetning i sel skapets aksjer i 1. halvår aksjer er rapportert flyttet i VPS. 66 av aksjene ser ut til å være reelle aksjetransaksjoner. På grunn av lav likviditet i aksjen, skjer om setningene ofte til noe lavere kurser enn hva de underliggende verdiene i selskapet tilsier. Selskapet forventer at denne trenden kan forsterkes da det erfaringsmessig normalt finnes aksjonærer som føler behov for å selge aksjer. Orkla Finans Kapitalforvaltning AS rapporterer om at det per 8. oktober 2008 ligger inne salgsordrer til ulike kurser på til sammen 91 aksjer, noe som utgjør 5,7 % av selskapets aksjebeholdning. Aksjonærinformasjon NLI Eiendomsinvest AS utarbeider normalt kvartals vise rapporter. Halvårsrapporten for 1. halvår 2008 er forsinket som følge av sommerferieavvikling samt et tidkrevende arbeid forbundet med konsolidering av det omfattende regnskapskonsernet. Halvårsrapporten for 1. halvår 2008 er dessuten spesielt grundig og omfattende siden det er en stund siden forrige rapport. Selskapet forventer imidlertid for frem tiden å sluttføre kvartalsrapportene tid ligere. Selskapets aksjonærinformasjon legges ut på Orkla Finans nettsted Det pågående utbyggingsprosjektet i Malmø er i sin helhet fremmedfinansiert 6 NLI Eiendomsinvest AS Halvårsrapport 1. halvår 2008

7 Halvårstall Resultat per NLI Eiendomsinvest Konsern har per utgangen av juni måned samlede inntekter på NOK 115,1 mill og et positivt konsernresultat før skatt på NOK 3,1 mill. Diverse vedlikeholdsprosjekter i perioden har gitt noe høyere driftskostnader enn hva som lå til grunn for yieldberegningen ved kjøp av eien domsporteføljen. Økningen i bankrentene det siste året påvirker selskapet resultat messig kun i mindre grad idet omlag 70 % av selskapets fremmed-finansiering er rentesikret. I tråd med den senere tids utvikling i finans- og eiendoms markedet, vil selskapet vurdere en nedskrivning av eiendoms verdiene i forbindelse med regnskapsavleggelsen for Regnskapstallene per 30. juni 2008 er ikke revidert men kontrollert etter beste evne. Konsernets størrelse tilsier at det er knyttet noe usikkerhet til den regnskapsmessige periodiseringen av selskapets kost nader gjennom året. Nøkkeltall regnskap per * Konsolideringsprinsipp NLI Eiendomsinvest AS datterselskaper med minoritets aksjonærer, NLI Halden AS og Frydenborg Eiendom Holding AS, er 100 % innkonsolidert i konsernresultatet og konsernbalansen. Minoritetens andel av resultatet og egenkapitalen vises på særskilte linjer i konsernregnskapet. Selskapets 25 % eierandel i Raufoss Næringspark ANS bok føres etter egenkapitalmetoden, noe som innebærer at andel av resultatet bokføres som en finansinntekt mens eierandelen balanseføres som en langsiktig aksjeinvestering Eierkostnadsprosent ** 12,3 % Selskapskostnadsprosent 2,9 % Flytende rente inkl margin *** 6,06 % 6,64 % Fast rente inkl margin *** 5,66 % 5,63 % Rentesikringsgrad *** 69,1 % 69,2 % Egenkapitalprosent (inkl minoritet) 23,0 % 23,2 % Gjeldsgrad 3,3 3,3 Finansieringsgrad 1 (AN/LG+EK) 1,0 1,0 Finansieringsgrad 2 (OM/KG) 1,7 2,0 * Investeringen i Raufoss Næringspark ANS vurderes som en finansinvestering ** Eierkostnader ved kjøpstidspunktet eks investeringen i Raufoss Industripark ANS var 10,7 % *** Korrigert for NLI s eierandeler, inkl NLI s andel i Raufoss Næringspark ANS NLI Eiendomsinvest Konsern Resultat (TNOK) Driftsinntekter Leieinntekt Annen driftsrelatert inntekt 112 Sum leieinntekter Driftskostnader Personalkostnader -38 Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter (inkl. res.andel fra Raufoss Næringspark ANS) Rentekostnader lån Rentekostnader rentesikringsavtaler Andre finanskostnader -387 Netto finans Resultat før skatt Tilordnet: Aksjonærer Minoritetsinteresser -657 Balanse (TNOK) Anleggsmidler Utsatt skattefordel Eiendom og tomter Driftsløsøre Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Forskudd. bet. kost. påløpt inntekt Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Aksjekapital (1 600 aksjer á kr 1 000) Overkursfond Annen egenkapital Minoritet Sum egenkapital Langsiktig gjeld Utsatt skatt Langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter 646 Påløpte renter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld NLI Eiendomsinvest AS Halvårsrapport 1. halvår

8 Følgende valutakurser er benyttet ved konsolidering av utenlandske datterselskaper per 30. juni 2008: Svenske datterselskaper: 84,56 (resultat), 84,57 (balanse) Dansk datterselskap: 107,07 (resultat), 107,39 (balanse) Leieinntekter Samlede leieinntekter for 1. halvår 2008 beløper seg til NOK 115,1 mill. Beløpet inkluderer leiegarantibeløp på NOK 1,7 mill for Bergen-porteføljen som vurderes balanseført som en justering av opprinnelig kjøpspris. Beløpet inkluderer imidlertid ikke andel av leieinntekter knyttet til selskapets 25 % eierandel i Raufoss Næringspark ANS. Beløpet utgjør for 1. halv år 2008 NOK 23,7 mill. Driftskostnader / eierkostnader Samlede driftskostnader for 1. halvår 2008 er NOK 17,5 mill som utgjør 15,2 % av inntektene i samme periode. Beløpet fordeler seg med NOK 3,4 mill (2,9 %) på selskapsrelaterte kostnader og NOK 14,1 mill (12,3 %) på ordinære eierkostnader. Til sammenligning ble ordinære eierkostnader per kjøpstidspunktet anslått til 10,7 % (10,2 % dersom 25 % av Raufoss Næringspark ANS inkluderes). Differansen, 1,6 %-poeng, tilsvarer omlag NOK 1,8 mill og kan henføres til høyere kostnader knyttet til vedlikehold av eiendommene i 1. halv år Av vedlikeholdsprosjekter som har be lastet regnskapet i 1. halvår, er blant annet kostnader knyttet til ombyggingsarbeider i Kanalveien 117b og Åsmyrene 76 i Bergen samt skifte av tak i Lyramyrveien 52/53 og ombyggingsarbeider i Fabrikkveien 2 på Forus. Vedlikeholdsprosjekter påløper ujevnt over tid og fører til at eierkostnadene knyttet til eiendomsporteføljen vil variere fra periode til periode. Samme gjelder leietakertilpasninger som resultat føres direkte. Først flere års drift vil avdekke hvilket nivå eierkostnadene må ligge på for at eiendommenes bygnings messige og tekniske standard skal opprett holdes. Avskrivninger Selskapets eiendommer avskrives i all hovedsakelig over 50 år (2 %), Tekniske installasjoner, inventar og driftsløsøre avskrives over 5 20 år (5 % 20 %). Samlet gir dette en vektet avskrivningssats på 2,3 %. Tomter avskrives ikke. Merverdi i konsernet fordeles sjablonmessig med 10 % på tomter og 90 % på eiendom som avskrives over 50 år. Nedskrivninger Selskapet har ikke foretatt nedskrivninger av eiendomsporte føljen per 30. juni Selskapet vil imidlertid vurdere eiendomsverdiene i forbindelse med årsregnskapet for 2008 og har i den forbindelse påbegynt arbeidet med å planlegge igangsetting av verdivurdering/taksering av eiendomsporteføljen. Finansinntekter Finansinntektene på NOK 11,1 mill består av renteinntekter fra bankinnskudd på NOK 1,2 mill samt resultatandel på NOK 9,9 mill fra selskapets 25 % eierandel i Raufoss Næringspark ANS. Finanskostnader Påløpte finanskostnader i perioden på NOK 81,4 mill er rente kostnader knyttet til konsernets samlede langsiktige gjeld per 30. juni 2008 på NOK 2.515,7 mill. Konsernets vektede variable rente per samme dato er 6,64 % inkl margin, opp fra 6,06 % per 31. desember I perioden har Nordea Bank Norge ASA økt sin margin fra 65bp til 100bp for sitt lån på NOK 187,5 mill til NLI Raufoss AS, en rett de har i henhold til låneavtalens ordlyd. Av konsernets langsiktige gjeld er det per 30. juni 2008 inngått rentebytteavtaler for til sammen NOK 1.719,4 mill som utgjør 69,2 % av fremmedfinansieringen. Disse har per 30. juni 2008 en vektet fast rente på 4,84 % (5,63 % inklusiv margin). Valutarisiko Konsernets eiendomsinvesteringer i Sverige er finansiert med lån i svenske kroner. Løpende leieinntekter og driftskostnader skjer i lokal valuta, noe som innebærer at konsernet kun er eksponert for valutarisiko på egenkapitalen be nyttet i forbindelse med disse eiendomskjøpene. Porteføljefordeling fordelt etter estimert bruttoleie 2008* Sverige I porteføljen 23,35 % Sverige Il porteføljen 10,63 % Forus porteføljen 9,44 % org Logistikkbygg 14,42 % Tangen All 8,08 % Raufoss Næringspark 10,08 % * Korrigert for NLI's eierandeler ergen porteføljen 14,63 % Halden porteføljen 5,44 % Promens porteføljen 3,91 % 8 NLI Eiendomsinvest AS Halvårsrapport 1. halvår 2008

Halvårsrapport 1. halvår 2009. NLI Eiendomsinvest AS

Halvårsrapport 1. halvår 2009. NLI Eiendomsinvest AS Halvårsrapport 1. halvår 2009 NLI Eiendomsinvest AS Narvik Trondheim SVERIGE Bergen-porteføljen Bergen NORGE Raufoss Næringspark Promens-porteføljen Forus-porteføljen Fredrikstad Stavanger Sandnes Arendal

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2010 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 2 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

SveaReal Status per 30. september 2009

SveaReal Status per 30. september 2009 Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 SveaReal Status per 30. september 2009 Inntektene i perioden frem til 30. september 2009 utgjorde SEK 348 mill, som er noe bedre enn forventet, blant annet som følge av

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2010 1. Årsrapport 2010 DnB Nor Eiendomsinvest I asa

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2010 1. Årsrapport 2010 DnB Nor Eiendomsinvest I asa DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2010 1 Årsrapport 2010 DnB Nor Eiendomsinvest I asa 2 Årsrapport 2010 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA INNholD Nøkkeltall 2010 4 Leder 5 Fortins historie og videre utvikling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

ÅRSRAPPORT 2011. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA ÅRSRAPPORT 2011 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Badehusgaten 41 nytt parkeringsanlegg sentralt plassert i et attraktivt kontor område i Stavanger sentrum. Dette er Fortin DnB NOR Eiendomsinvest I ASA er et

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS Årsrapport 2010 www.northbridge.no styrets beretning Virksomhetens art North Bridge Nordic Property AS (Selskapet) ble stiftet 20. juni 2006, og 2010 var selskapets fjerde

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Årsrapport 2005 Storebrand a rsrapport.indd 1 18-05-06 16:37:03 2 Årsrapport 2005 - Storebrand Eiendomsfond AS Daglig leder har ordet Gjennom hele 2005 var markedet

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS Årsrapport 2010 www.northbridge.no styrets beretning Virksomhetens art North Bridge Opportunity AS (Selskapet) ble stiftet 9. august 2007. Året 2010 er følgelig selskapets tredje

Detaljer

Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Innhold Hovedpunkter 2012... 5 Oversikt over Global Eiendom Utbetaling 2008 AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Umeå

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2009

Kvartalsrapport 2. kvartal 2009 Kvartalsrapport 2. kvartal 2009 SveaReal Kvartalsrapport 2. kvartal 2009 Til tross for utfordrende markedsforhold er det en positiv utvikling i årlige leieinntekter i første halvår 2009. Verdivurderingene

Detaljer

2009 Årsrapport. Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger. Vestparken, Lørenskog

2009 Årsrapport. Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger. Vestparken, Lørenskog Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger Vestparken, Lørenskog 2009 Årsrapport 7aZ^`_Z]Vj\Zc 7 `_ c ' 6/ ', &%%b & CVjhik \]Vj\Zc \Z 6/ '' -%%b' @_³iiZ^ci

Detaljer

Årsrapport 2010. Etatbygg Holding I AS

Årsrapport 2010. Etatbygg Holding I AS Årsrapport 2010 Etatbygg Holding I AS Innhold Hovedpunkter 2010... 5 Oversikt over Etatbygg Holding I AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Abel Meyersgt. 10... 10 Søebergkvartalet...

Detaljer

Årsrapport 2011 Etatbygg Holding I AS

Årsrapport 2011 Etatbygg Holding I AS Årsrapport 2011 Etatbygg Holding I AS Innhold Hovedpunkter 2011... 5 Oversikt over Etatbygg Holding I AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Abel Meyersgt. 10... 10 Søebergkvartalet...

Detaljer

Aberdeen Asset Managements Eiendomsfond

Aberdeen Asset Managements Eiendomsfond Aberdeen Asset Managements Eiendomsfond Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge I Aberdeen Eiendomsfond Norge I KS Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Aberdeen Eiendomsfond Asia ASA

Detaljer

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169.

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169. NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169 Emisjonsproveny: Minimum NOK 5.000.013 og maksimum NOK

Detaljer

Investorbrev nr. 1-2013

Investorbrev nr. 1-2013 Investorbrev nr. 1-2013 7. februar 2013 PPN Eiendomsinvest I AS (PPN) Selskap Dato for innbetaling av EK: 20.02.2006 Opprinnelig kostpris: 107 500 000 Opprinnelig innbetalt: 107 500 000 Totalt antall aksjer:

Detaljer

Årsrapport 2013 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

Årsrapport 2013 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA DnB NOR Eiendomsinvest I ASA c/o Basale Postboks 5666 Sluppen, 7484 Trondheim Telefon 06760 Telefaks 73 80 66 50 www.fortin.no Årsrapport 2013 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Dette er FORTIN DnB NOR Eiendomsinvest

Detaljer

Årsrapport 2014 Etatbygg Holding II AS

Årsrapport 2014 Etatbygg Holding II AS Årsrapport 2014 Etatbygg Holding II AS Innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...17

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 ÅRSBERETNING 3 KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 12 KONSOLIDERT BALANSE 13 ENDRINGER I KONSERNETS EGENKAPITAL 15

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 ÅRSBERETNING 3 KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 12 KONSOLIDERT BALANSE 13 ENDRINGER I KONSERNETS EGENKAPITAL 15 2008 Årsrapport INNHOLDSFORTEGNELSE Side FORORD 2 ÅRSBERETNING 3 KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 12 KONSOLIDERT BALANSE 13 ENDRINGER I KONSERNETS EGENKAPITAL 15 KONSOLIDERT KONTANTSTRØM 16 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Sektor Gruppen AS Drammensveien 145 A 0277 Oslo Postboks 164 Skøyen 0212 Oslo Tlf. (+47) 23 28 27 00 www.sektor.no firmapost@sektor.

Sektor Gruppen AS Drammensveien 145 A 0277 Oslo Postboks 164 Skøyen 0212 Oslo Tlf. (+47) 23 28 27 00 www.sektor.no firmapost@sektor. Sektor Gruppen AS Drammensveien 145 A 0277 Oslo Postboks 164 Skøyen 0212 Oslo Tlf. (+47) 23 28 27 00 www.sektor.no firmapost@sektor.no Design: Itera Foto omslag: istockphoto Øvrige fotos: Sektor Gruppen

Detaljer

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000.

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000. NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000 Emisjonsproveny: Minimum NOK 10.000.000 og maksimum

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 3. kvartal 2009. 20. november 2009. Forvalter: Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 3. kvartal 2009. 20. november 2009. Forvalter: Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsfond I AS Investorrapport 3. kvartal 2009 20. november 2009 Forvalter: Tilrettelegger: Næringseiendom Investorrapport 3. kvartal 2009 DnB NOR Eiendomsfond I AS Innhold Side Leder 3 Nytt

Detaljer