ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 1"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT

2 I N N H O L D Forord... 2 Hovedtall Nettdrift... 5 S T Y R E T S B E R E T N I N G Organisasjon og ledelse... 6 Helse, miljø og sikkerhet... 6 Ytre miljø... 7 Økonomi... 8 Fremtidsutsikter... 8 Resultatregnskap morselskap og konsern Balanse morselskap og konsern Regnskapsprinsipper Noter Revisjonsrapport ÅRSRAPPORT 2010

3 ENERGI TIL LOKAL UTVIKLING Odda Energi sin visjon er å være en aktiv medspiller i utviklingen av Odda. Gjennom det målrettede arbeidet med implementering av selskapets mål og strategier samt handlingsplaner har vi klart å styrke virksomhetens resultatområder og verdiutvikling. Gjennom kjøp og overtakelse av nettanleggene til AS Tyssefaldene med virkning 2011 har selskapet også forbedret dens strategiske posisjon som en fremtidsretta, viktig og attraktiv lokal energibedrift. Konsernregnskapet viser et overskudd etter skatt for 2010 på 7,538 mill. kroner mot 5,393 mill. kroner i 2009 og som gir en totalavkastning på 9,3 % av sysselsatt kapital. Det har også i inneværende år vært utført store investeringsoppgaver. Totalt har selskapet i 2010 investert for 16 mill.kroner. De største prosjektene gjelder nye nettanlegg og forsterkning/kapasitetsøkning av eksisterende nettanlegg samt fiber. Nettstudier peker på at det med bakgrunn i fremtidig prognosert utvikling mht. planlagt innmating og uttak bør gjennomføres relativt omfattende nettinvesteringer i selskapets Sentral -, Regional og Distribusjonsnett. Innenfor nettvirksomheten har selskapet foretatt store effektiviseringstiltak de siste årene, men reguleringsregimet for nettvirksomheten fordrer at vi fortsatt må ha fokus på kostnadseffektiv utvikling, bygging og drift av nettet. Vår virksomhet kraftomsetning har en lokal markedsandel på rundt 90 %. Vi har så langt lyktes å være konkurransedyktig i forhold til andre leverandører, og vi må bestrebe oss på også i framtiden å tilby konkurransedyktige priser til kommunens innbyggere, samtidig som vi må bygge videre på fortsatt å gi våre kunder god kundeservice. Avtaler om kraftforvaltning for Odda kommune og fra 2011 også for Eramet Titan & Iron i Tyssedal vil være viktig fremover resultatmessig, men også at en gjennom denne type avtaler kan få muligheten til å øke kompetansen og arbeidsplasser innenfor dette fagområdet lokalt i Odda. Vår aktive involvering innen energirelaterte forretningsområder er viktig for å bedre selskapets ressursutnyttelse, resultatdannelse og strategiske posisjon. Dessuten gir det et vesentlig samfunnsøkonomisk bidrag, ikke minst mht. utvikling av lokalt tjenestesalg som bredbånd og utvikling av lokale kompetansearbeidsplasser. Vi har gjennom 2010 og vil gjennom 2011 foreta forbedringer mht. utnyttelse av bedriftens IT systemer og struktur, og har med innføring av forbedringsmeldinger og kvalitetssikring av arbeidsprosesser ytterligere økt fokus på et sikkert arbeidsmiljø og bedre utnyttelse av vår organisasjon og deres kompetanse. Gjennom vårt samarbeid med energiverka i Sunnhordland og Hardanger (IFER) har vi styrket vårt samlede beredskapsarbeid og forbedret vår beredskap i forhold til ekstraordinære hendelser. Ved overtakelsen av nettanleggene til AS Tyssefaldene har vi også økt vår bemanning med 5 personer slik at vi nå har 27 veldig kompetente medarbeidere med lang bransjeerfaring. Flere ansatte fordrer at vi foretar en omfattende ombygging av vårt administrasjonsbygg på Nyland for at hele den nye organisasjonen skal være samlokalisert, samt at driftssentral flyttes fra Tyssedal til Odda. De ansattes kompetanse, innsats og stå på vilje har vært svært viktig for at selskapet langt på vei har lykkes i å nå sine målsetninger. Det videre arbeid vil også kreve mye av oss og det er derfor viktig å ha fokus på utvikling av selskapet, organisasjonen og de ansatte. Til slutt vil jeg takke de styrende organer, våre ansatte, våre kunder og øvrige forbindelser for godt samarbeid i Per Bjarne Mosdal Adm.dir. ÅRSRAPPORT

4 HOVEDTALL 2010 Ø K O N O M I Omsetning Driftsresultat Resultat før årsoppgj.disp Mer-/mindreinntekt Aksjekap.500 aksjer a kr Odda kommune 100% V Å R T D I S T R I B U S J O N S O M R Å D E Odda kommune med innbyggere ca Ca Ca Nettkunder Derav husholdnings- fritidskunder Næring og andre E N E R G I O G E F F E K T Kraftkjøp iht kontrakter/kjøp av Odda kommune i GWh 122,6 122,6 122,6 Overført volum inkl tap 123,3 124,7 118,5 Kraftsalg til sluttbruker 99,5 93,6 91,4 4 ÅRSRAPPORT 2010

5 NETTDRIFT L E D N I N G S N E T T Selskapets fordelingsnett i konsesjonsområdet har følgende utstrekning: Høyspentlinje = 66,322 km 69,826 km Lavspentlinje = 126,936 km 127,176 km Høyspentkabel = 123,798 km 120,702 km Lavspentkabel = 221,111 km 218,562 km Antall nettstasjoner: 231 Det er i 2010 lagt ned 8116 m høyspentkabel (4520m tatt ut av drift), lagt ned 2521 m lavspentkabel og demontert totalt 270 m med lavspentlinje. D R I F T S F E I L / A V B R U D D H Ø Y S P E N T N E T T E T Levert energi eks. tap: 114,8 GWh Antall rapporteringspunkt: 231 T Y P E A V B R U D D Eget Andres Eget Adres nett nett nett nett Antall avbrudd som skyldes planlagte utkoblinger Antall avbrudd som skyldes driftsforstyrrelser Antall timer avbrudd som skyldes planlagte utkoblinger Antall timer som skyldes driftsforstyrrelser Ikke levert energi pga. planlagte utkobling (MWh) 5,5 0,2 2,35 0 Ikke levert energi pga. driftsforstyrrelser (MWh) 1,1 2,5 4,803 1,961 ÅRSRAPPORT

6 STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING S E L S K A P E T S V I R K S O M H E T O M FAT T E R ; Eie og drifte nettanlegg for overføring av strøm Kjøp og salg av kraft Salg av tjenester knyttet til egen kjernekompetanse. Forretningsutvikling datterselskap S E L S K A P S S T R U K T U R, O R G A N I S A S J O N Odda Energi AS ble stiftet i 1997, Odda Kommune eier 100% av aksjene. S T Y R E N D E O R G A N E R Odda Energis styrende organer er generalforsamling og styret. Styret har i 2010 bestått av: Gunnar Moland styreleder Trygve Bolstad nestleder Ingeborg Øyna styremedlem Anne Marit Buer styremedlem Roald Aga Haug styremedlem Bjørn Ole Tveitnes ansattes representant Leif Graue ansattes representant I hht regnskapslovens 3-3 omfattes Odda Energi av likestillingsloven. Målsettingen er at styresammensetningen skal være minimum 40 % av hvert kjønn. A D M I N I S T R A T I V O R G A N I S E R I N G Odda Energi legger vekt på å ha en organisasjon som kontinuerlig blir tilpasset de krav som selskapet står ovenfor. Funksjonell og effektiv drift med omstillingsevne blir sett på som et viktig prosessarbeid nå og for tiden framover. Antall ansatte i Odda Energi ved utgangen av 2010 var 22 ansatte, hvorav 1 lærling. Virksomheten har bestått av 4 forretningsområder, der administrerende direktør er leder for alle, med avdelingsleder for hver virksomhet. O R G A N I S A S J O N S T I L H Ø R I G H E T Odda Energi er tilsluttet Kommunenes Sentralforbund (KSBedrift) på arbeidsgiversiden. Pensjonsforpliktelsene har vi valgt å ha i KLP. Vi har medlemskap i bransje - organisasjonene Energi Norge og Defo. Fagforeningene som er representert hos Odda Energi er El &IT og Nito. S A M A R B E I D S F O R H O L D / S T R A T E G I Selskapets engasjement innen forretningsutvikling med utgangspunkt i vår kjernekompetanse bygger på et ønske om øket inntjening gjennom å få en bedre utnyttelse av våre ressurser, infrastruktur og de ansattes kompetanse og samtidig bidra til økt lokal verdiskapning og lokale kompetansearbeidsplasser. Samarbeidsavtaler med deler av industrien i Odda og regionen for salg av våre tjenester og kompetanse innen planlegging, bygging, vedlikehold og drifting av strømforsyningsanlegg er videreutviklet. Selskapet har og en samarbeidsavtale med Odda kommune vedr. forvaltning av konsesjonskraften, denne avtalen ble inngått i Det er inngått samarbeidsavtale med Eramet Titan og Iron, Tyssedal, om forvaltning av bedriftens kraftbehov og tilgjengelig kraft for salg. Denne avtalen er gjeldende fra Selskapet vil arbeide for å øke kompetansen innenfor dette fagfeltet og dermed i enda sterkere grad blir en rådgiver både overfor kommunen og andre bedrifter med hensyn til kraftforvaltning. Selskapet er med i interesseselskapet IFER, som ser på naturlige samarbeidsområder innenfor nettdrift der spesielt beredskap, HMS og framtidig system for avanserte måle- og styringssystemer, AMS, er tema. A R B E I D S M I L J Ø Det er innrapportert 7 stk farlige forhold. Det har ikke vært personskade med fravær. Siste skade med fravær var Totalt antall forbedringsmeldinger er 42 stk. Samtlige avvik er behandlet iht. HMS-systemet og korrigerende tiltak er gjennomført. Det totale sykefraværet for de fast ansatte var på 1,6 % mot 7,8 % året før. Fraværet fordeler seg med 0,8 % langtidsfravær og 0,8 % korttidsfravær. Selskapet er tilsluttet fellesordningen Odda Bedrifts - helse tjeneste. Den løpende oppfølging av helse, miljø og sikkerhets - 6 ÅRSRAPPORT 2010

7 STYRETS BERETNING arbeidet i bedriften er en høyt prioritert oppgave og et hovedelement i vårt kvalitetssikringssystem. Y T R E M I L J Ø Odda Energi forurenser ikke det ytre miljø. Selskapet har avtaler med godkjente mottak for fjerning og destruksjon av spesialavfall og levering av annet kildesortert avfall som kan gjenvinnes. Etablering og drifting av nettanlegg gir ofte påvirkning av det ytre miljøet i form av inngrep i naturen i forbindelse med bygging og skogrydding/vedlikehold av traséer langs kraftlinjene. Rutiner for slikt arbeid er beskrevet i vår HMS-manual. N E T T D R I F T Odda Energi har områdekonsesjon for distribusjon av elektrisk kraft til hele Odda kommune. Fra har selskapet overtatt nettvirksom - heten til AS Tyssefaldene, dette omfatter både Regionalnettet og noe Sentralnett. Nettvirksomheten er kjerneområdet i selskapet. Organisasjonen prioriterer tilfredsstillende kunde - service og leveringssikkerhet. Ut over vanlig drift- og investeringsoppgaver i nettet, har det vært lagt ned et betydelig arbeid i det strate - giske kjøpet av nettvirksomheten til AS Tyssefaldene. Hen vendelser fra utbyggere av hyttefelt og boligfelt og vedr. småkraftutbygging i regionen vår har vært mange. Dette arbeidet samt NVE s krav til effektivitet på nettvirksomheten og forskriftsendringer har vært arbeidskrevende. M A R K E D Kraftomsetning. De fleste av selskapets kunder er innenfor Odda kommune, vi har over 90% markedsandel totalt sett. I tillegg har vi salg av kraft til enkelte andre områder utenfor Bergensområdet, Haugalandet, i Stavanger - området, noe på sørlandet og på sør-østlandet. I N V E S T E R I N G E R Det har også i inneværende år vært utført store investeringsoppgaver. Alle investeringene som blir utført er generert ut fra behov hos våre kunder. De største prosjektene gjelder forsterkning/kapasitetsøkning av nettanlegg relatert til småkraftutbygging og hytte- hotellutbyggingen i Seljestad og Røldals - området, og samt forsterkning av høyspentkabler på deler av strekningen Odda Smelteverk Nyland og i vårt koblingsanlegg på Nyland. Investeringene i fiber er i bolig- og næringsområder i Odda, samt noe videre utbygging i Seljestad/ Røldals - området. Totalt har selskapet i 2010 investert for 16 mill.kroner, dette er inkl. fiberinvesteringene på ca 2,5 mill.kroner. Alle investeringene er finansiert med egenfinansiering, betaling av anleggsbidrag, samt opptak av lån. F O R R E T N I N G S U T V I K L I N G D A T T E R S E L S K A P H A R D A N G E R N E T T A S Odda Energi eier 80,24% av bredbåndselskapet HardangerNett. Odda Energi har styreleder- og styremedlemsfunksjoner i bredbåndselskapet. Det er inngått samarbeidsavtaler og utleieavtaler mellom Odda Energi og HardangerNett på kommersielt grunnlag. Samtidig krever det relativt store arbeidsmessige og kapitalmessige ressurser fra selskapet for at bredbåndselskapet skal kunne drive forretningsmessig og være en aktuell leverandør for Odda kommunes innbyggere på bredbåndstjenester framover. Bredbåndselskapet inngikk i 2010 en lang - siktig fiberavtale med Odda Kommune. HardangerNett har inngått partneravtale med Haugaland Kraft for leveranser på Altibox, dette produktet blir tilbudt til de kunder som har fibertilgang. Dette kan nå leveres til alle i Eidesåsen, og det jobbes i 2011 med flere boligfelt for å kunne tilby Altibox. HardangerNett har i 2010 i overskudd på kr Prognosene for de neste årene er også positive. H A R D A N G E R K R A F T A S Vårt selskaps engasjement innenfor småkraft-produksjon har resultert i dannelsen av Hardanger Kraft AS (HK), et datterselskap som ble stiftet i mars 2005 sammen med AS Tyssefaldene der selskapene eier 50 % hver. Selskapets målsetting er på kommersiell basis å utnytte det store potensialet i regionen for bygging og drifting av mini- og småkraftverk. HK ble oppkapitalisert med kr fra hver av eierne i 2007, dette for å sikre ÅRSRAPPORT

8 STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING selskapet muligheter til å inngå samarbeid med grunneiere og småkraftutbyggere i regionen. Hittil er det sendt konsesjonssøknad på 4 småkraftprosjekter hvor HK er involvert. Disse er planlagt med en total produksjon på ca. 40 GWh, prosjektene er kostnadsberegnet til ca. 100 mill.kroner totalt. Tre av kraftverkene har nå fått konsesjon og HK er i dialog med grunneierne om utbyggingsavtaler. Involvering i enkelt prosjekt vurderes ut fra forretningsmessig synergier og en ønsker at selskapets forretningsutvikling sammen med aktuelle grunneiere også skal bidra til økt lokal kompetanse og verdiskaping samt sikre og om mulig utvikle nye arbeidsplasser. H A R D A N G E R F J E R N V A R M E A S Selskapet Hardanger Fjernvarme hvor Odda Energi har 33 % av aksjene, ble stiftet , og har begrenset aktivitet. I 2007 ble det igangsatt et forprosjekt for å se på mulighetene for alternativ leveranse av energi til Eitrheimsområdet, Smelteverkstomta og i sentrumsområdet. Dette forprosjektet har blitt videre bearbeidet i 2009/2010 gjennom et forprosjekt for Odda kommune, og en har da i første omgang hatt fokus på å utrede en mulig etablering og konsesjonssøke et fjernvarmenett for mulige leveranser til Smelteverksområdet i Odda sentrum og sentrum for øvrig. Prosjektet baseres på leveranse av fjernvarme på ca. 7 GWh fra varmepumper med varmeveksling mot elva Opo. En eventuell realisering av prosjektet forventes avklart i løpet av Ø K O N O M I Det er utarbeidet konsernregnskap for selskapet. Konsernet består av morselskapet Odda Energi AS og det deleide datterselskapet (80,24,%) HardangerNett AS som ble stiftet våren K O N S E R N Konsernets årsresultat er på kr Egenkapitalen er på kr Årsresultatet til datterselskapet HardangerNett AS er inkludert i konsernets resultat. M O R S E L S K A P E T Morselskapets årsresultat er på kr Drifts resultatet på nettvirksomheten ble kr dette gir en avkastning på sysselsatt kapital på 8,4 %, og oppnådd avkastning på denne virksomheten er tilfredsstillende. Avkastning på nettkapitalen er på 10%, dette er beregnet av en nettkapital på 92,3 MNOK. Resultatet før skatt på kraftforvaltning ble 3,266 mill.kroner, dette gir en avkastning på 39%. For selskapet totalt sett oppnådde eier en avkastning på 9,3% på sysselsatt kapital. De samlede driftsinntekter var på mill. kroner som er mill.kroner høyere enn året før. Driftskostnadene er på mill. kroner som mill. kroner høyere enn året før. Hovedårsaken til økningen både på inntektene og på kostnadene er i hovedsak relatert til høyere innkjøpspris på kraft i år enn i Selskapet har ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for ansatte. Det er heller ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for personer eller selskap som omfattes av aksjelovens I inneværende regnskapsår har vi hatt en reduksjon av merinntekten på mill. kroner. Saldo mindreinntekt pr er pålydende mill kroner og blir avregnet i fremtidig tariffgrunnlag. Styret foreslår at årsresultatet på mill kroner blir disponert slik: Overføring til annen egenkapital mill. kroner Egenkapitalen er ved årsskifte på mill. kroner mot mill. kroner i år 2009, denne økningen er tilbakeholdt andel på resultatet mill. kroner. Selskapet har en aksjekapital på mill. kroner fordelt på 500 aksjer som i sin helhet eies av Odda kommune. F O R T S AT T D R I F T Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er viktig eller av betydning for bedømmingen av selskapets resultatregnskap eller balanse. Selskapet har ingen rettstvister. Selskapets/konsernets kapital vurderes som forsvarlig og styret bekrefter at forutsetning for fortsatt drift er tilstede. F R E M T I D S U T S I K T E R O D D A E N E R G I - E T T F R A M T I D S R E T T E T S E L S K A P Vår bransje er i kontinuerlig utvikling med økt konkur - ranse, store strukturendringer og endringer i ramme - 8 ÅRSRAPPORT 2010

9 STYRETS BERETNING vilkårene fra myndighetene. Utviklingen framover vil kreve at Odda Energi må tenke nytt og legge fortsatt vekt på kontinuerlig forbedringsarbeid med sikte på å redusere kostnader og ha god inntjening fortsatt framover. Sentrale mål for Odda Energi er å ha en sikker og rasjonell energiforsyning i Odda kommune, dette gjelder for alle kunder, både i Regionalnettet, som vi har ervervet fra og i Distribusjonsnettet. Ved å ha fokus på effektiv drift av nettvirksomheten og konkurransedyktige kraftpriser, samt videreføring og styrking av vår forretningsvirksomhet/våre datterselskap, ligger forholdene til rette for at selskapet skal fortsatt være en attraktiv arbeidsplass både for ansatte, kommunen som eier og for innbyggerne i kommunen. Reguleringsregime for nettvirksomheten som ble gjeldende fra 2010 fordrer at vi fortsatt må ha fokus på kostnadseffektivitet. Ved overtakelse av nettvirksomheten til AS Tyssefaldene har selskapet fått et større ansvar og påtatt seg en større risiko når det gjelder leveringskvalitet/sikkerhet. Selskapet har foretatt store effektiviseringstiltak de siste årene og har av den grunn og ny reguleringsmodell fått en økt effektivitet i distribusjonsnettet i disse årene. Med bakgrunn i overtakelsen av nettanleggene til AS Tyssefaldene kan det de nærmeste 3-5 årene, iht gjeldende reguleringsregime for nettdrift, bli vanskelig å oppnå full effektivitet for hele nettvirksomheten, men analyser som er foretatt før overtakelse av nettanleggene i Regional- og Sentralnettet viser at vi etter nevnte periode vil komme styrket ut både med tanke på muligheter for effektiv drifting av nettanleggene, forretningsmessige synergier og å ivareta og videreutvikle de kompetansearbeidsplassene som selskapet har. I forbindelse med kjøpet av nettanleggene til AS Tyssefaldene er det også påkrevet at vi foretar ombygging av vårt administrasjonsbygg på Nyland for at hele den nye organisasjonen skal være samlokalisert, samt at driftssentral flyttes fra Tyssedal til Odda. Det er blitt inngått ny avtale med bank vedr. finansiering både gjeldende direkte for kjøpet, ombyggingen av administrasjonsbygget på Nyland og fremtidige investeringer. F I B E R E TA B L E R I N G Fibertilknytning for innbyggerne, offentlig virksomhet, næringsliv og hyttefolk anser selskapet som en langsiktig investering for å gi innbyggerne mulighet til å ta i bruk tidsriktig teknologi. Investeringene i fiber som Odda Energi foretar, er bestemt ut fra strategiske og forretningsmessig hensikter. Investeringene sikrer selskapet rimelig avkastning og leieinntekter i minimum 15 år på grunnlag av inn - gåtte avtaler. K R A F T O M S E T N I N G / K R A F T F O R V A L T N I N G For vår virksomhet kraftomsetning vil det fortsatt være stor konkurranse mellom de ulike landsdekkende kraftleverandørene, og vi må bestrebe oss på også i framtiden å tilby konkurransedyktige priser til kommunens innbyggere, samtidig som vi ønsker å profilere oss med god kundeservice for våre kunder. Odda Energi har avtale med kommunen om forvaltningen av kommunens konsesjonskraft, avtalen ble inngått i 2003 og har foreløpig varighet på 10 år, samme tids - periode som prissikringskontrakten som kommunen har inngått med Sør Norge Aluminium. Avtalen om kraftforvaltning for Eramet Titan & Iron i Tyssedal gjeldende fra er også viktig for selskapet framover.. Selskapet ser på mulighetene å kunne tilby kraftforvaltning også til andre, og får dermed mulighet til å øke kompetansen og arbeidsplasser innenfor dette fagområdet lokalt i Odda. S M Å K R A F T P R O D U K S J O N Det foreligger småkraft-prosjekter med realiserbart potensiale i vårt nett på produksjon i størrelsesorden 290 GWh. Utbygging av småkraftproduksjon fordrer at nett- og trafokapasiteten økes i våre anlegg. Etablering av småkraftproduksjon vil være med å kunne opprettholde bosettingen på enkelte gårdsbruk også i årene framover, og således være positivt for distriktene i Norge. Disse utbyggingene må også sees på samfunnsøkonomisk og vil kunne være et viktig lokalt bidrag mht å nå nasjonale mål om fornybar energi. S A M F U N N S U T V I K L I N G Odda Energi ser verdien av at Odda-samfunnet får etablert gode løsninger på smelteverksområdet og får etablert nye arbeidsplasser slik at bl.a. utflyttede ungdommer kommer tilbake etter endt utdannelse og bidrar til at Odda fortsatt er en god plass å bo. ÅRSRAPPORT

10 STYRETS BERETNING Odda Energi skal også i årene framover ha en sentral rolle som netteier og med ansvar for infrastrukturen på ledningsnettet i kommunen. Selskapet har som målsetting å etablere dette nettet på best mulig måte for å få utviklet næringsvirksomhet både på smelteverkstomta og i forbindelse med turistnæringen sin satsing. Selskapet vil også etablere fiber til innbyggerne i kommunen der dette viser seg å være forretningsmessig riktig. Det har de siste årene vært jobbet aktivt med å styrke den forretningsmessige og strategiske posisjonen til Odda Energi gjennom allianser eller sammenslåing med andre energiselskap i området. Dette for å skape en fremtidsrettet og slagkraftig energiforsyning til beste for eiere, selskap og kunder i området. Kjøp av nettvirksomheten til AS Tyssefaldene er et resultat av dette arbeidet og vil sterkt bidra til at selskapet er og blir en god og utviklende kompetansearbeidsplass i samfunnet. Styret vil takke alle medarbeidere for innsatsen i året som gikk. Stor innsats og medvirkning fra hver enkelt ansatt i de mange og krevende oppgaver i 2010, har bidratt til at selskapet har lykkes og oppnådd gode resultatene også i år. Styret vil også rette en takk til våre kunder og øvrige forbindelser for et godt samarbeid i Odda, den 7. juni 2011 Gunnar Moland styreleder Trygve Bolstad Anne Marit Buer Roald Aga Haug nestleder styremedlem styremedlem Ingeborg Øyna Bjørn Ole Tveitnes Leif Graue styremedlem styremedlem styremedlem Per Bjarne Mosdal Adm.direktør 10 ÅRSRAPPORT 2010

11 RESULTATREGNSKAP M O R S E L S K A P O G K O N S E R N Morselskap Morselskap Konsern Konsern Note Driftsinntekter: Energisalg 15 Periodisert nettleie 14, 15 Andre driftsinntekter 2, 4, 9, Sum driftsinntekter Driftskostnader: Energikjøp 13, 15 Nettleie overliggende nett 14, 15 Lønnskostnader 10 Andre driftskostnader 15 Avskrivninger 2 Tap på fordringer 4, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter: Rente- og finansinntekter 12 Resultat investering datterselskap 3, 15 Andre rente- og finanskostnader 12, Sum finansposter Resultat før skatt Skattekostnad Årsresultat Resultatfordeling Konsern: Majoritetenes resultatandel Minoritetenes resultatandel Sum Resultatdisponering morselskap : Avsetning utbytte Overføring til annen egenkapital Sum disponert ÅRSRAPPORT

12 BALANSE STYRETS BERETNING E I E N D E L E R Morselskap Morselskap Konsern Konsern Note Anleggsmidler I M M AT E R I E L L E E I E N D E L E R Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler VA R I G E D R I F T S M I D L E R Anlegg, bygninger, aksessnett o.a. 2 Driftsløsøre, utstyr o.a Sum varige driftsmidler F I N A N S I E L L E A N L E G G S M I D L E R Pensjonsmidler 7 Investeringer i datterselskap 3 Øvrige aksjeinvesteringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler VA R E R F O R D R I N G E R Andre fordringer 4 Kundefordringer 4, 13, Sum fordringer B A N K I N N S K U D D, K O N TA N T E R O. L Sum omløpsmidler Sum eiendeler ÅRSRAPPORT 2010

13 BALANSE E G E N K A P I TA L O G G J E L D Morselskap Morselskap Konsern Konsern Note Innskutt egenkapital Aksjekapital (500 aksjer à kr ) 1, 6 Overkursfond 1 Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital 1 Minoritetsinteresser 1 Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital G J E L D Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelse 7 Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 4 Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kassekreditt 11 Leverandørgjeld 13 Betalbar skatt 8 Skyldige offentlige avgifter 12 Skattetrekk/arbeidsgiveravgift/o.a Utbytte 1 Annen kortsiktig gjeld 12 Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Odda, den 3. juni 2010 Trygve Bolstad nestleder Anne Marit Buer styremedlem Gunnar Moland styreleder Roald Aga Haug styremedlem Bjørn Ole Tveitnes styremedlem Ingeborg Øyna styremedlem Per Bjarne Mosdal Adm.direktør Leif Graue styremedlem ÅRSRAPPORT

14 STYRETS BERETNING REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998 og god regnskapsskikk S A L G S I N N T E K T E R Nettleieinntekt resultatføres på grunnlag av inntektsrammen fra NVE. Ytterligere informasjon fremgår av note 14. Inntektsføring ved salg av strøm, og andre tjenester/varer skjer på leveringstidspunktet. K L A S S I F I S E R I N G O G V U R D E R I N G A V B A L A N S E P O S T E R Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan, på grunnlag av estimert teknisk/økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp. F O R D R I N G E R Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. V A R E B E H O L D N I N G E R Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet. Dersom virkelig verdi er lavere enn anskaffelseskost, foretas det nedskrivning til virkelig verdi. K R A F T H A N D E L Posisjoner knyttet til finansielle kontrakter i forbindelse med selskapets tradingvirksomhet vurderes til virkelig verdi pr Urealisert gevinst/tap knyttet til sikringsposisjoner resultatføres ved levering. Ytterligere informasjon vedrørende selskapets krafthandel fremgår av note 13. I N V E S T E R I N G E R I A N D R E S E L S K A P E R Investering i datterselskaper er vurdert etter egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet. Andelen av resultatet er basert på resultatet etter skatt i det selskapet hvor man har investert. I resultregnskapet er resultat - andelen vist under finansposter. Øvrige investeringer behandles etter kostmetoden; her nedskrives investeringen til virkelig verdi dersom denne er lavere enn anskaffelseskost. P E N S J O N E R Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, fri avgang o.a. S K AT T Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/utsatt skattefordel er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. K O N S O L I D E R I N G Det er utarbeidet konsernregnskap. Konsernet består av morselskapet Odda Energi AS og det deleide datterselskapet HardangerNett AS. HardangerNett AS ble etablert , med samlet innskutt kapital (kontanter) på kr Odda Energi AS sitt innskudd beløp seg på stiftelsestidspunktet til kr Interne transaksjoner, herunder eventuell urealisert internfortjeneste, elimineres ved konsolideringen. Ytterligere informasjon fremgår bl.a. av note ÅRSRAPPORT 2010

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Årsrapport 2009 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

Årsberetning 2008 C L

Årsberetning 2008 C L Årsberetning 2008 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

Årsberetning 2007 C L

Årsberetning 2007 C L Årsberetning 2007 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP ÅRSRAPPORT & REGNSKAP 1 2 INNHOLD LEDER 5 NØKKELTALL 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 9 ÅRSBERETNING 2011 10 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 18 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 20 NOTER 22 NOTE 1 Regnskapsprinsipper 22 NOTE

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 Januar - Februar November - Desember M ktober ars - er - O A b pr 09 m il et p e S t s M u a g u A - u J - i i n l u i J

ÅRSRAPPORT 2009 Januar - Februar November - Desember M ktober ars - er - O A b pr 09 m il et p e S t s M u a g u A - u J - i i n l u i J ÅRSRAPPORT 2009 November - Desember Januar - Februar September - Oktober 09 Mars - April Juli - August Mai - Juni «Battersea station» av Norun Høines Innhold 5 Nøkkeltall 7 Lederen 9 Om Haugaland Kraft

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2014 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /03/ Selskapet og organisasjonen /11/ Styret /16/ Teknisk årsrapport /26/ Resultatregnskap /06/ Adm. direktørs beretning /12/ Styrets årsberetning

Detaljer

Årsrapport 2008 VOKKS

Årsrapport 2008 VOKKS Årsrapport 2008 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31 Årsrapport 2009 INNHOLD Styret 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 regnskapsprinsipper 14 Noter 15 3 Revisors beretning 25 Adm. direktørs kommentarer 26

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene

Detaljer

Årsrapport 2011 VOKKS

Årsrapport 2011 VOKKS Årsrapport 2011 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Formål årsrapport 2010 5

Formål årsrapport 2010 5 årsrapport 21 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 1 Årsberetning 21 12 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse 19

Detaljer

Selskapet og organisering Innhold

Selskapet og organisering Innhold Årsrapport 2010 Selskapet og organisering Innhold Forord fra konst. konsernsjef s. 4 Forretningsutvikling s. 6 Stange Energi MARKED AS s. 7 Stange Energi NETT AS s. 8 BEKKELAGET ILSENG Stange Energi AUS

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2012 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /3/ Selskapet og organisasjonen /12/ Styreleder med styre /18/ Teknisk årsrapport /28/ Resultatregnskap /6/ Adm. direktørs beretning /14/ Styrets

Detaljer

DETTE ER HAUGALAND KRAFT

DETTE ER HAUGALAND KRAFT INNHOLD LEDER 4 NØKKELTALL 6 ENGLISH SUMMARY 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 8 ÅRSBERETNING 2013 9 AKTIVITETER 2013 MARKED/ORGANISASJON 13 STYRET 2013 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 17 KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Detaljer

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert.

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert. Frydenlund sekundærstasjon, totalrenovert. Helt nødvendig 2010 Innhold ÅRSBERETNING 03 HOVEDTALL 07 RESULTATREGNSKAP 09 BALANSE 10 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12 NOTER TIL REGNSKAPET 13 REVISJONSBERETNING

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2013 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2012...

Detaljer

Selskapet og organisasjon

Selskapet og organisasjon Årsrapport 2013 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Selskapet og organisasjonen Adm. direktørs beretning Den årlige kundeundersøkelsen Samfunnsregnskap og sosialt ansvar 3 Selskapet og organisasjon

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011 ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011 1 INNHOLD ÅRSBERETNING 3 HOVEDTALL 9 RESULTATREGNSKAP 8 BALANSE 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 14 NOTER TIL REGNSKAPET 15 REVISJONSBERETNING 28 2 ÅRSBERETNING 2011 NARVIK ENERGINETT

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Klatring i stolpe skolebesøk på BVS Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Økonomi og administrasjon s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme

Detaljer

Betraktninger om året 2005

Betraktninger om året 2005 Årsrapport 2005 Betraktninger om året 2005 Nytilsatt konsernsjef Kristin Melsnes gleder seg over resultatet i 2005 Stange Energi kan se tilbake på et år med gode økonomiske resultater. Viktige årsaker

Detaljer

ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER TIL REGNSKAPET REVISJONSBERETNING

ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER TIL REGNSKAPET REVISJONSBERETNING GIR ENERGI 3 10 11 13 14 16 17 38 ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMOPPSTILLING REVISJONSBERETNING ÅRSBERETNING 2013 NORDKRAFT AS Nordkraft er et kraftkonsern

Detaljer