ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 1"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT

2 I N N H O L D Forord... 2 Hovedtall Nettdrift... 5 S T Y R E T S B E R E T N I N G Organisasjon og ledelse... 6 Helse, miljø og sikkerhet... 6 Ytre miljø... 7 Økonomi... 8 Fremtidsutsikter... 8 Resultatregnskap morselskap og konsern Balanse morselskap og konsern Regnskapsprinsipper Noter Revisjonsrapport ÅRSRAPPORT 2010

3 ENERGI TIL LOKAL UTVIKLING Odda Energi sin visjon er å være en aktiv medspiller i utviklingen av Odda. Gjennom det målrettede arbeidet med implementering av selskapets mål og strategier samt handlingsplaner har vi klart å styrke virksomhetens resultatområder og verdiutvikling. Gjennom kjøp og overtakelse av nettanleggene til AS Tyssefaldene med virkning 2011 har selskapet også forbedret dens strategiske posisjon som en fremtidsretta, viktig og attraktiv lokal energibedrift. Konsernregnskapet viser et overskudd etter skatt for 2010 på 7,538 mill. kroner mot 5,393 mill. kroner i 2009 og som gir en totalavkastning på 9,3 % av sysselsatt kapital. Det har også i inneværende år vært utført store investeringsoppgaver. Totalt har selskapet i 2010 investert for 16 mill.kroner. De største prosjektene gjelder nye nettanlegg og forsterkning/kapasitetsøkning av eksisterende nettanlegg samt fiber. Nettstudier peker på at det med bakgrunn i fremtidig prognosert utvikling mht. planlagt innmating og uttak bør gjennomføres relativt omfattende nettinvesteringer i selskapets Sentral -, Regional og Distribusjonsnett. Innenfor nettvirksomheten har selskapet foretatt store effektiviseringstiltak de siste årene, men reguleringsregimet for nettvirksomheten fordrer at vi fortsatt må ha fokus på kostnadseffektiv utvikling, bygging og drift av nettet. Vår virksomhet kraftomsetning har en lokal markedsandel på rundt 90 %. Vi har så langt lyktes å være konkurransedyktig i forhold til andre leverandører, og vi må bestrebe oss på også i framtiden å tilby konkurransedyktige priser til kommunens innbyggere, samtidig som vi må bygge videre på fortsatt å gi våre kunder god kundeservice. Avtaler om kraftforvaltning for Odda kommune og fra 2011 også for Eramet Titan & Iron i Tyssedal vil være viktig fremover resultatmessig, men også at en gjennom denne type avtaler kan få muligheten til å øke kompetansen og arbeidsplasser innenfor dette fagområdet lokalt i Odda. Vår aktive involvering innen energirelaterte forretningsområder er viktig for å bedre selskapets ressursutnyttelse, resultatdannelse og strategiske posisjon. Dessuten gir det et vesentlig samfunnsøkonomisk bidrag, ikke minst mht. utvikling av lokalt tjenestesalg som bredbånd og utvikling av lokale kompetansearbeidsplasser. Vi har gjennom 2010 og vil gjennom 2011 foreta forbedringer mht. utnyttelse av bedriftens IT systemer og struktur, og har med innføring av forbedringsmeldinger og kvalitetssikring av arbeidsprosesser ytterligere økt fokus på et sikkert arbeidsmiljø og bedre utnyttelse av vår organisasjon og deres kompetanse. Gjennom vårt samarbeid med energiverka i Sunnhordland og Hardanger (IFER) har vi styrket vårt samlede beredskapsarbeid og forbedret vår beredskap i forhold til ekstraordinære hendelser. Ved overtakelsen av nettanleggene til AS Tyssefaldene har vi også økt vår bemanning med 5 personer slik at vi nå har 27 veldig kompetente medarbeidere med lang bransjeerfaring. Flere ansatte fordrer at vi foretar en omfattende ombygging av vårt administrasjonsbygg på Nyland for at hele den nye organisasjonen skal være samlokalisert, samt at driftssentral flyttes fra Tyssedal til Odda. De ansattes kompetanse, innsats og stå på vilje har vært svært viktig for at selskapet langt på vei har lykkes i å nå sine målsetninger. Det videre arbeid vil også kreve mye av oss og det er derfor viktig å ha fokus på utvikling av selskapet, organisasjonen og de ansatte. Til slutt vil jeg takke de styrende organer, våre ansatte, våre kunder og øvrige forbindelser for godt samarbeid i Per Bjarne Mosdal Adm.dir. ÅRSRAPPORT

4 HOVEDTALL 2010 Ø K O N O M I Omsetning Driftsresultat Resultat før årsoppgj.disp Mer-/mindreinntekt Aksjekap.500 aksjer a kr Odda kommune 100% V Å R T D I S T R I B U S J O N S O M R Å D E Odda kommune med innbyggere ca Ca Ca Nettkunder Derav husholdnings- fritidskunder Næring og andre E N E R G I O G E F F E K T Kraftkjøp iht kontrakter/kjøp av Odda kommune i GWh 122,6 122,6 122,6 Overført volum inkl tap 123,3 124,7 118,5 Kraftsalg til sluttbruker 99,5 93,6 91,4 4 ÅRSRAPPORT 2010

5 NETTDRIFT L E D N I N G S N E T T Selskapets fordelingsnett i konsesjonsområdet har følgende utstrekning: Høyspentlinje = 66,322 km 69,826 km Lavspentlinje = 126,936 km 127,176 km Høyspentkabel = 123,798 km 120,702 km Lavspentkabel = 221,111 km 218,562 km Antall nettstasjoner: 231 Det er i 2010 lagt ned 8116 m høyspentkabel (4520m tatt ut av drift), lagt ned 2521 m lavspentkabel og demontert totalt 270 m med lavspentlinje. D R I F T S F E I L / A V B R U D D H Ø Y S P E N T N E T T E T Levert energi eks. tap: 114,8 GWh Antall rapporteringspunkt: 231 T Y P E A V B R U D D Eget Andres Eget Adres nett nett nett nett Antall avbrudd som skyldes planlagte utkoblinger Antall avbrudd som skyldes driftsforstyrrelser Antall timer avbrudd som skyldes planlagte utkoblinger Antall timer som skyldes driftsforstyrrelser Ikke levert energi pga. planlagte utkobling (MWh) 5,5 0,2 2,35 0 Ikke levert energi pga. driftsforstyrrelser (MWh) 1,1 2,5 4,803 1,961 ÅRSRAPPORT

6 STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING S E L S K A P E T S V I R K S O M H E T O M FAT T E R ; Eie og drifte nettanlegg for overføring av strøm Kjøp og salg av kraft Salg av tjenester knyttet til egen kjernekompetanse. Forretningsutvikling datterselskap S E L S K A P S S T R U K T U R, O R G A N I S A S J O N Odda Energi AS ble stiftet i 1997, Odda Kommune eier 100% av aksjene. S T Y R E N D E O R G A N E R Odda Energis styrende organer er generalforsamling og styret. Styret har i 2010 bestått av: Gunnar Moland styreleder Trygve Bolstad nestleder Ingeborg Øyna styremedlem Anne Marit Buer styremedlem Roald Aga Haug styremedlem Bjørn Ole Tveitnes ansattes representant Leif Graue ansattes representant I hht regnskapslovens 3-3 omfattes Odda Energi av likestillingsloven. Målsettingen er at styresammensetningen skal være minimum 40 % av hvert kjønn. A D M I N I S T R A T I V O R G A N I S E R I N G Odda Energi legger vekt på å ha en organisasjon som kontinuerlig blir tilpasset de krav som selskapet står ovenfor. Funksjonell og effektiv drift med omstillingsevne blir sett på som et viktig prosessarbeid nå og for tiden framover. Antall ansatte i Odda Energi ved utgangen av 2010 var 22 ansatte, hvorav 1 lærling. Virksomheten har bestått av 4 forretningsområder, der administrerende direktør er leder for alle, med avdelingsleder for hver virksomhet. O R G A N I S A S J O N S T I L H Ø R I G H E T Odda Energi er tilsluttet Kommunenes Sentralforbund (KSBedrift) på arbeidsgiversiden. Pensjonsforpliktelsene har vi valgt å ha i KLP. Vi har medlemskap i bransje - organisasjonene Energi Norge og Defo. Fagforeningene som er representert hos Odda Energi er El &IT og Nito. S A M A R B E I D S F O R H O L D / S T R A T E G I Selskapets engasjement innen forretningsutvikling med utgangspunkt i vår kjernekompetanse bygger på et ønske om øket inntjening gjennom å få en bedre utnyttelse av våre ressurser, infrastruktur og de ansattes kompetanse og samtidig bidra til økt lokal verdiskapning og lokale kompetansearbeidsplasser. Samarbeidsavtaler med deler av industrien i Odda og regionen for salg av våre tjenester og kompetanse innen planlegging, bygging, vedlikehold og drifting av strømforsyningsanlegg er videreutviklet. Selskapet har og en samarbeidsavtale med Odda kommune vedr. forvaltning av konsesjonskraften, denne avtalen ble inngått i Det er inngått samarbeidsavtale med Eramet Titan og Iron, Tyssedal, om forvaltning av bedriftens kraftbehov og tilgjengelig kraft for salg. Denne avtalen er gjeldende fra Selskapet vil arbeide for å øke kompetansen innenfor dette fagfeltet og dermed i enda sterkere grad blir en rådgiver både overfor kommunen og andre bedrifter med hensyn til kraftforvaltning. Selskapet er med i interesseselskapet IFER, som ser på naturlige samarbeidsområder innenfor nettdrift der spesielt beredskap, HMS og framtidig system for avanserte måle- og styringssystemer, AMS, er tema. A R B E I D S M I L J Ø Det er innrapportert 7 stk farlige forhold. Det har ikke vært personskade med fravær. Siste skade med fravær var Totalt antall forbedringsmeldinger er 42 stk. Samtlige avvik er behandlet iht. HMS-systemet og korrigerende tiltak er gjennomført. Det totale sykefraværet for de fast ansatte var på 1,6 % mot 7,8 % året før. Fraværet fordeler seg med 0,8 % langtidsfravær og 0,8 % korttidsfravær. Selskapet er tilsluttet fellesordningen Odda Bedrifts - helse tjeneste. Den løpende oppfølging av helse, miljø og sikkerhets - 6 ÅRSRAPPORT 2010

7 STYRETS BERETNING arbeidet i bedriften er en høyt prioritert oppgave og et hovedelement i vårt kvalitetssikringssystem. Y T R E M I L J Ø Odda Energi forurenser ikke det ytre miljø. Selskapet har avtaler med godkjente mottak for fjerning og destruksjon av spesialavfall og levering av annet kildesortert avfall som kan gjenvinnes. Etablering og drifting av nettanlegg gir ofte påvirkning av det ytre miljøet i form av inngrep i naturen i forbindelse med bygging og skogrydding/vedlikehold av traséer langs kraftlinjene. Rutiner for slikt arbeid er beskrevet i vår HMS-manual. N E T T D R I F T Odda Energi har områdekonsesjon for distribusjon av elektrisk kraft til hele Odda kommune. Fra har selskapet overtatt nettvirksom - heten til AS Tyssefaldene, dette omfatter både Regionalnettet og noe Sentralnett. Nettvirksomheten er kjerneområdet i selskapet. Organisasjonen prioriterer tilfredsstillende kunde - service og leveringssikkerhet. Ut over vanlig drift- og investeringsoppgaver i nettet, har det vært lagt ned et betydelig arbeid i det strate - giske kjøpet av nettvirksomheten til AS Tyssefaldene. Hen vendelser fra utbyggere av hyttefelt og boligfelt og vedr. småkraftutbygging i regionen vår har vært mange. Dette arbeidet samt NVE s krav til effektivitet på nettvirksomheten og forskriftsendringer har vært arbeidskrevende. M A R K E D Kraftomsetning. De fleste av selskapets kunder er innenfor Odda kommune, vi har over 90% markedsandel totalt sett. I tillegg har vi salg av kraft til enkelte andre områder utenfor Bergensområdet, Haugalandet, i Stavanger - området, noe på sørlandet og på sør-østlandet. I N V E S T E R I N G E R Det har også i inneværende år vært utført store investeringsoppgaver. Alle investeringene som blir utført er generert ut fra behov hos våre kunder. De største prosjektene gjelder forsterkning/kapasitetsøkning av nettanlegg relatert til småkraftutbygging og hytte- hotellutbyggingen i Seljestad og Røldals - området, og samt forsterkning av høyspentkabler på deler av strekningen Odda Smelteverk Nyland og i vårt koblingsanlegg på Nyland. Investeringene i fiber er i bolig- og næringsområder i Odda, samt noe videre utbygging i Seljestad/ Røldals - området. Totalt har selskapet i 2010 investert for 16 mill.kroner, dette er inkl. fiberinvesteringene på ca 2,5 mill.kroner. Alle investeringene er finansiert med egenfinansiering, betaling av anleggsbidrag, samt opptak av lån. F O R R E T N I N G S U T V I K L I N G D A T T E R S E L S K A P H A R D A N G E R N E T T A S Odda Energi eier 80,24% av bredbåndselskapet HardangerNett. Odda Energi har styreleder- og styremedlemsfunksjoner i bredbåndselskapet. Det er inngått samarbeidsavtaler og utleieavtaler mellom Odda Energi og HardangerNett på kommersielt grunnlag. Samtidig krever det relativt store arbeidsmessige og kapitalmessige ressurser fra selskapet for at bredbåndselskapet skal kunne drive forretningsmessig og være en aktuell leverandør for Odda kommunes innbyggere på bredbåndstjenester framover. Bredbåndselskapet inngikk i 2010 en lang - siktig fiberavtale med Odda Kommune. HardangerNett har inngått partneravtale med Haugaland Kraft for leveranser på Altibox, dette produktet blir tilbudt til de kunder som har fibertilgang. Dette kan nå leveres til alle i Eidesåsen, og det jobbes i 2011 med flere boligfelt for å kunne tilby Altibox. HardangerNett har i 2010 i overskudd på kr Prognosene for de neste årene er også positive. H A R D A N G E R K R A F T A S Vårt selskaps engasjement innenfor småkraft-produksjon har resultert i dannelsen av Hardanger Kraft AS (HK), et datterselskap som ble stiftet i mars 2005 sammen med AS Tyssefaldene der selskapene eier 50 % hver. Selskapets målsetting er på kommersiell basis å utnytte det store potensialet i regionen for bygging og drifting av mini- og småkraftverk. HK ble oppkapitalisert med kr fra hver av eierne i 2007, dette for å sikre ÅRSRAPPORT

8 STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING selskapet muligheter til å inngå samarbeid med grunneiere og småkraftutbyggere i regionen. Hittil er det sendt konsesjonssøknad på 4 småkraftprosjekter hvor HK er involvert. Disse er planlagt med en total produksjon på ca. 40 GWh, prosjektene er kostnadsberegnet til ca. 100 mill.kroner totalt. Tre av kraftverkene har nå fått konsesjon og HK er i dialog med grunneierne om utbyggingsavtaler. Involvering i enkelt prosjekt vurderes ut fra forretningsmessig synergier og en ønsker at selskapets forretningsutvikling sammen med aktuelle grunneiere også skal bidra til økt lokal kompetanse og verdiskaping samt sikre og om mulig utvikle nye arbeidsplasser. H A R D A N G E R F J E R N V A R M E A S Selskapet Hardanger Fjernvarme hvor Odda Energi har 33 % av aksjene, ble stiftet , og har begrenset aktivitet. I 2007 ble det igangsatt et forprosjekt for å se på mulighetene for alternativ leveranse av energi til Eitrheimsområdet, Smelteverkstomta og i sentrumsområdet. Dette forprosjektet har blitt videre bearbeidet i 2009/2010 gjennom et forprosjekt for Odda kommune, og en har da i første omgang hatt fokus på å utrede en mulig etablering og konsesjonssøke et fjernvarmenett for mulige leveranser til Smelteverksområdet i Odda sentrum og sentrum for øvrig. Prosjektet baseres på leveranse av fjernvarme på ca. 7 GWh fra varmepumper med varmeveksling mot elva Opo. En eventuell realisering av prosjektet forventes avklart i løpet av Ø K O N O M I Det er utarbeidet konsernregnskap for selskapet. Konsernet består av morselskapet Odda Energi AS og det deleide datterselskapet (80,24,%) HardangerNett AS som ble stiftet våren K O N S E R N Konsernets årsresultat er på kr Egenkapitalen er på kr Årsresultatet til datterselskapet HardangerNett AS er inkludert i konsernets resultat. M O R S E L S K A P E T Morselskapets årsresultat er på kr Drifts resultatet på nettvirksomheten ble kr dette gir en avkastning på sysselsatt kapital på 8,4 %, og oppnådd avkastning på denne virksomheten er tilfredsstillende. Avkastning på nettkapitalen er på 10%, dette er beregnet av en nettkapital på 92,3 MNOK. Resultatet før skatt på kraftforvaltning ble 3,266 mill.kroner, dette gir en avkastning på 39%. For selskapet totalt sett oppnådde eier en avkastning på 9,3% på sysselsatt kapital. De samlede driftsinntekter var på mill. kroner som er mill.kroner høyere enn året før. Driftskostnadene er på mill. kroner som mill. kroner høyere enn året før. Hovedårsaken til økningen både på inntektene og på kostnadene er i hovedsak relatert til høyere innkjøpspris på kraft i år enn i Selskapet har ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for ansatte. Det er heller ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for personer eller selskap som omfattes av aksjelovens I inneværende regnskapsår har vi hatt en reduksjon av merinntekten på mill. kroner. Saldo mindreinntekt pr er pålydende mill kroner og blir avregnet i fremtidig tariffgrunnlag. Styret foreslår at årsresultatet på mill kroner blir disponert slik: Overføring til annen egenkapital mill. kroner Egenkapitalen er ved årsskifte på mill. kroner mot mill. kroner i år 2009, denne økningen er tilbakeholdt andel på resultatet mill. kroner. Selskapet har en aksjekapital på mill. kroner fordelt på 500 aksjer som i sin helhet eies av Odda kommune. F O R T S AT T D R I F T Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er viktig eller av betydning for bedømmingen av selskapets resultatregnskap eller balanse. Selskapet har ingen rettstvister. Selskapets/konsernets kapital vurderes som forsvarlig og styret bekrefter at forutsetning for fortsatt drift er tilstede. F R E M T I D S U T S I K T E R O D D A E N E R G I - E T T F R A M T I D S R E T T E T S E L S K A P Vår bransje er i kontinuerlig utvikling med økt konkur - ranse, store strukturendringer og endringer i ramme - 8 ÅRSRAPPORT 2010

9 STYRETS BERETNING vilkårene fra myndighetene. Utviklingen framover vil kreve at Odda Energi må tenke nytt og legge fortsatt vekt på kontinuerlig forbedringsarbeid med sikte på å redusere kostnader og ha god inntjening fortsatt framover. Sentrale mål for Odda Energi er å ha en sikker og rasjonell energiforsyning i Odda kommune, dette gjelder for alle kunder, både i Regionalnettet, som vi har ervervet fra og i Distribusjonsnettet. Ved å ha fokus på effektiv drift av nettvirksomheten og konkurransedyktige kraftpriser, samt videreføring og styrking av vår forretningsvirksomhet/våre datterselskap, ligger forholdene til rette for at selskapet skal fortsatt være en attraktiv arbeidsplass både for ansatte, kommunen som eier og for innbyggerne i kommunen. Reguleringsregime for nettvirksomheten som ble gjeldende fra 2010 fordrer at vi fortsatt må ha fokus på kostnadseffektivitet. Ved overtakelse av nettvirksomheten til AS Tyssefaldene har selskapet fått et større ansvar og påtatt seg en større risiko når det gjelder leveringskvalitet/sikkerhet. Selskapet har foretatt store effektiviseringstiltak de siste årene og har av den grunn og ny reguleringsmodell fått en økt effektivitet i distribusjonsnettet i disse årene. Med bakgrunn i overtakelsen av nettanleggene til AS Tyssefaldene kan det de nærmeste 3-5 årene, iht gjeldende reguleringsregime for nettdrift, bli vanskelig å oppnå full effektivitet for hele nettvirksomheten, men analyser som er foretatt før overtakelse av nettanleggene i Regional- og Sentralnettet viser at vi etter nevnte periode vil komme styrket ut både med tanke på muligheter for effektiv drifting av nettanleggene, forretningsmessige synergier og å ivareta og videreutvikle de kompetansearbeidsplassene som selskapet har. I forbindelse med kjøpet av nettanleggene til AS Tyssefaldene er det også påkrevet at vi foretar ombygging av vårt administrasjonsbygg på Nyland for at hele den nye organisasjonen skal være samlokalisert, samt at driftssentral flyttes fra Tyssedal til Odda. Det er blitt inngått ny avtale med bank vedr. finansiering både gjeldende direkte for kjøpet, ombyggingen av administrasjonsbygget på Nyland og fremtidige investeringer. F I B E R E TA B L E R I N G Fibertilknytning for innbyggerne, offentlig virksomhet, næringsliv og hyttefolk anser selskapet som en langsiktig investering for å gi innbyggerne mulighet til å ta i bruk tidsriktig teknologi. Investeringene i fiber som Odda Energi foretar, er bestemt ut fra strategiske og forretningsmessig hensikter. Investeringene sikrer selskapet rimelig avkastning og leieinntekter i minimum 15 år på grunnlag av inn - gåtte avtaler. K R A F T O M S E T N I N G / K R A F T F O R V A L T N I N G For vår virksomhet kraftomsetning vil det fortsatt være stor konkurranse mellom de ulike landsdekkende kraftleverandørene, og vi må bestrebe oss på også i framtiden å tilby konkurransedyktige priser til kommunens innbyggere, samtidig som vi ønsker å profilere oss med god kundeservice for våre kunder. Odda Energi har avtale med kommunen om forvaltningen av kommunens konsesjonskraft, avtalen ble inngått i 2003 og har foreløpig varighet på 10 år, samme tids - periode som prissikringskontrakten som kommunen har inngått med Sør Norge Aluminium. Avtalen om kraftforvaltning for Eramet Titan & Iron i Tyssedal gjeldende fra er også viktig for selskapet framover.. Selskapet ser på mulighetene å kunne tilby kraftforvaltning også til andre, og får dermed mulighet til å øke kompetansen og arbeidsplasser innenfor dette fagområdet lokalt i Odda. S M Å K R A F T P R O D U K S J O N Det foreligger småkraft-prosjekter med realiserbart potensiale i vårt nett på produksjon i størrelsesorden 290 GWh. Utbygging av småkraftproduksjon fordrer at nett- og trafokapasiteten økes i våre anlegg. Etablering av småkraftproduksjon vil være med å kunne opprettholde bosettingen på enkelte gårdsbruk også i årene framover, og således være positivt for distriktene i Norge. Disse utbyggingene må også sees på samfunnsøkonomisk og vil kunne være et viktig lokalt bidrag mht å nå nasjonale mål om fornybar energi. S A M F U N N S U T V I K L I N G Odda Energi ser verdien av at Odda-samfunnet får etablert gode løsninger på smelteverksområdet og får etablert nye arbeidsplasser slik at bl.a. utflyttede ungdommer kommer tilbake etter endt utdannelse og bidrar til at Odda fortsatt er en god plass å bo. ÅRSRAPPORT

10 STYRETS BERETNING Odda Energi skal også i årene framover ha en sentral rolle som netteier og med ansvar for infrastrukturen på ledningsnettet i kommunen. Selskapet har som målsetting å etablere dette nettet på best mulig måte for å få utviklet næringsvirksomhet både på smelteverkstomta og i forbindelse med turistnæringen sin satsing. Selskapet vil også etablere fiber til innbyggerne i kommunen der dette viser seg å være forretningsmessig riktig. Det har de siste årene vært jobbet aktivt med å styrke den forretningsmessige og strategiske posisjonen til Odda Energi gjennom allianser eller sammenslåing med andre energiselskap i området. Dette for å skape en fremtidsrettet og slagkraftig energiforsyning til beste for eiere, selskap og kunder i området. Kjøp av nettvirksomheten til AS Tyssefaldene er et resultat av dette arbeidet og vil sterkt bidra til at selskapet er og blir en god og utviklende kompetansearbeidsplass i samfunnet. Styret vil takke alle medarbeidere for innsatsen i året som gikk. Stor innsats og medvirkning fra hver enkelt ansatt i de mange og krevende oppgaver i 2010, har bidratt til at selskapet har lykkes og oppnådd gode resultatene også i år. Styret vil også rette en takk til våre kunder og øvrige forbindelser for et godt samarbeid i Odda, den 7. juni 2011 Gunnar Moland styreleder Trygve Bolstad Anne Marit Buer Roald Aga Haug nestleder styremedlem styremedlem Ingeborg Øyna Bjørn Ole Tveitnes Leif Graue styremedlem styremedlem styremedlem Per Bjarne Mosdal Adm.direktør 10 ÅRSRAPPORT 2010

11 RESULTATREGNSKAP M O R S E L S K A P O G K O N S E R N Morselskap Morselskap Konsern Konsern Note Driftsinntekter: Energisalg 15 Periodisert nettleie 14, 15 Andre driftsinntekter 2, 4, 9, Sum driftsinntekter Driftskostnader: Energikjøp 13, 15 Nettleie overliggende nett 14, 15 Lønnskostnader 10 Andre driftskostnader 15 Avskrivninger 2 Tap på fordringer 4, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter: Rente- og finansinntekter 12 Resultat investering datterselskap 3, 15 Andre rente- og finanskostnader 12, Sum finansposter Resultat før skatt Skattekostnad Årsresultat Resultatfordeling Konsern: Majoritetenes resultatandel Minoritetenes resultatandel Sum Resultatdisponering morselskap : Avsetning utbytte Overføring til annen egenkapital Sum disponert ÅRSRAPPORT

12 BALANSE STYRETS BERETNING E I E N D E L E R Morselskap Morselskap Konsern Konsern Note Anleggsmidler I M M AT E R I E L L E E I E N D E L E R Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler VA R I G E D R I F T S M I D L E R Anlegg, bygninger, aksessnett o.a. 2 Driftsløsøre, utstyr o.a Sum varige driftsmidler F I N A N S I E L L E A N L E G G S M I D L E R Pensjonsmidler 7 Investeringer i datterselskap 3 Øvrige aksjeinvesteringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler VA R E R F O R D R I N G E R Andre fordringer 4 Kundefordringer 4, 13, Sum fordringer B A N K I N N S K U D D, K O N TA N T E R O. L Sum omløpsmidler Sum eiendeler ÅRSRAPPORT 2010

13 BALANSE E G E N K A P I TA L O G G J E L D Morselskap Morselskap Konsern Konsern Note Innskutt egenkapital Aksjekapital (500 aksjer à kr ) 1, 6 Overkursfond 1 Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital 1 Minoritetsinteresser 1 Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital G J E L D Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelse 7 Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 4 Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kassekreditt 11 Leverandørgjeld 13 Betalbar skatt 8 Skyldige offentlige avgifter 12 Skattetrekk/arbeidsgiveravgift/o.a Utbytte 1 Annen kortsiktig gjeld 12 Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Odda, den 3. juni 2010 Trygve Bolstad nestleder Anne Marit Buer styremedlem Gunnar Moland styreleder Roald Aga Haug styremedlem Bjørn Ole Tveitnes styremedlem Ingeborg Øyna styremedlem Per Bjarne Mosdal Adm.direktør Leif Graue styremedlem ÅRSRAPPORT

14 STYRETS BERETNING REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998 og god regnskapsskikk S A L G S I N N T E K T E R Nettleieinntekt resultatføres på grunnlag av inntektsrammen fra NVE. Ytterligere informasjon fremgår av note 14. Inntektsføring ved salg av strøm, og andre tjenester/varer skjer på leveringstidspunktet. K L A S S I F I S E R I N G O G V U R D E R I N G A V B A L A N S E P O S T E R Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan, på grunnlag av estimert teknisk/økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp. F O R D R I N G E R Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. V A R E B E H O L D N I N G E R Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet. Dersom virkelig verdi er lavere enn anskaffelseskost, foretas det nedskrivning til virkelig verdi. K R A F T H A N D E L Posisjoner knyttet til finansielle kontrakter i forbindelse med selskapets tradingvirksomhet vurderes til virkelig verdi pr Urealisert gevinst/tap knyttet til sikringsposisjoner resultatføres ved levering. Ytterligere informasjon vedrørende selskapets krafthandel fremgår av note 13. I N V E S T E R I N G E R I A N D R E S E L S K A P E R Investering i datterselskaper er vurdert etter egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet. Andelen av resultatet er basert på resultatet etter skatt i det selskapet hvor man har investert. I resultregnskapet er resultat - andelen vist under finansposter. Øvrige investeringer behandles etter kostmetoden; her nedskrives investeringen til virkelig verdi dersom denne er lavere enn anskaffelseskost. P E N S J O N E R Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, fri avgang o.a. S K AT T Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/utsatt skattefordel er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. K O N S O L I D E R I N G Det er utarbeidet konsernregnskap. Konsernet består av morselskapet Odda Energi AS og det deleide datterselskapet HardangerNett AS. HardangerNett AS ble etablert , med samlet innskutt kapital (kontanter) på kr Odda Energi AS sitt innskudd beløp seg på stiftelsestidspunktet til kr Interne transaksjoner, herunder eventuell urealisert internfortjeneste, elimineres ved konsolideringen. Ytterligere informasjon fremgår bl.a. av note ÅRSRAPPORT 2010

15 KONTANTSTRØMOPPSTILLING - den indirekte modell Morselskap; kontantstrømanalyse (Alle tall i 1000) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i mindreinntekt/merinntekt Endring i netto pensjonsforpliktelse Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investeringer i aksjer Kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto endring i kasskreditt (gjeld) Utbetalinger av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter periodens slutt Konsern; kontantstrømanalyse Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Emdring i mindreinntekt/merinntekt Endring i pensjonsforpliktelse Endring i andre tidsavgrensningsposter, herunder ikke avregnet anleggsbidrag Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Kjøp aksjer datterselskap 0-50 Kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto endring i kasskreditt Utbetalinger av utbytte, inklusiv ekstraordinært utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter periodens slutt ÅRSRAPPORT

16 NOTER STYRETS BERETNING N O T E 1 E G E N K A P I TA L (Alle tall i 1000) Bevegelse i egenkapitalen for 2010 fremkommer nedenfor; Morselskap: Aksjekapital Overkursfond Annen EK Sum Egenkapital pr Årets resultat Avsetning utbytte Egenkapital pr Konsern: Aksjekapital Overkursfond Annen EK Minoritetsint. Sum Egenkapital pr Årets resultat Avsetning til utbytte Egenkapital pr N O T E 2 V A R I G E D R I F T S M I D L E R O G I M M AT E R I E L L E E I E N D E L E R (Alle tall i 1000) MORSELSKAP: Varige driftsmidler Tomter og Telekomm. Inventar, bygninger Nett Fiber maskiner og biler Sum Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulert avskrivning solgte driftsmidler Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger: Selskapet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler, på grunnlag av anslått økonomisk levetid Den anslåtte økonomiske levetiden for driftsmidlene i Odda Energi AS (morselskap) er beregnet til: Bygninger og annen fast eiendom 50 år Nett år Telekommunikasjon 20 år Maskiner og inventar 3-15 år Telekommunikasjon - utleie til datterselskapet HardangerNett AS Odda Energi leier ut ferdig tilvirket fibernett/telekommunikasjonsnett til datterselskapet HardangerNett AS. Leieinntekt for 2010 beløp seg til 353 TNOK. Leieavtalen klassifiseres som operasjonell leie, det vil si at Odda Energi AS balansefører utstyret og resultatfører leieinntekt som driftsinntekt. Investeringer i fibernett/telekommunikasjon som er under tilvirkning pr er ikke leid ut til HardangerNett AS pr Balanseført verdi av fibernett/telekommunikasjon under tilvirkning var TNOK 486 Datterselskap innarbeidet konsernregnskapet: Datterselskapet HardangerNett AS har en bokført verdi på sine varige driftsmidler/immaterielle eiendeler pr på kr (kr pr ) som i hovedsak er knyttet til aksessnett/utstyr. Utviklings - arbeidet, herunder konfiguering, er i konsernregnskapet balanseført sammen med varige driftsmidler. Samlet tilgang på driftsmidler for 2010 i datterselskapet beløper seg til kr i selskapsregnskapet, mens årets avskrivningskostnad er kr , samt kr i avskrivninger på merverdier. Balanseførte merverdier knyttet til HardangerNett i konsernregnskapet er kr pr Det er ikke foretatt nedskrivning i 2010 på anleggsmidlene i HardangerNett AS. N O T E 3 A K S J E R I A N D R E S E L S K A P Morselskap; investeringer behandlet etter kostmetoden: Investeringene i aksjer pr som er er bokført etter kostmetoden fremkommer nedenfor: Selskap Anskaffelseskost Bokført verdi Seljestad og Røldal Løypeselskap AS Hardanger Kraft AS Hardanger Fjernvarme AS SUM Konsern; investeringer behandlet etter kostmetoden: Investeringene i aksjer pr som er er bokført etter kostmetoden fremkommer nedenfor: Selskap Anskaffelseskost Bokført verdi Seljestad og Røldal Løypeselskap AS Hardanger Fjernvarme AS Hardanger Kraft AS Næringshagen i Odda AS SUM Odda Energi AS` eierandel i Hardangerkraft AS pr er 50%. Selskapet er ikke konsolidert inn ved utarbeidelse av konsernregnskap for Odda Energi. Verdiene pr er identiske med tallene pr ÅRSRAPPORT 2010

17 NOTER Morselskap; investering i datterselskap - behandlet etter egenkapitalmetoden: Investeringen i HardangerNett AS regnskapsføres etter egenkapitalmetoden i morselskapets selskapsregnskap; Eierandel ,39 % Eierandel ,24 % Anskaffelseskost Emisjon Aksjekjøp Anskaffelseskost Eierandel ,24 % Eierandel ,24 % Anskaffelseskost Emisjon Aksjekjøp Anskaffelseskost Beregning av årets resultatandel for Odda Energi AS: Andel årets resultat (selskapsregnskapet til HardanerNett) Avskrivning merverdier Resultat investering i HardangerNett AS Balanseført verdi av investeringen: Balanseført verdi Investering Andel årets resultat Balanseført verdi Merverdier knyttet til HardangerNett AS pr : Bokført egenkapital HardangerNett Odda Energi sin andel av bokført egenkapital Balanseført verdi investering Merverdi knyttet til investeringen Differanse 0 Hardangernett ble stiftet , og Odda Energi var eier fra stiftelsen av. HardangerNett AS er konsolidert inn ved utarbeidelsen av konsernregnskapet for Odda Energi. N O T E 4 F O R D R I N G E R O G G J E L D (Alle tall i 1000) Morselskap; langsiktig gjeld og pant: Oversikt over rentebærende gjeld pr Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner (rentebærende) Kassekreditt Sum Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år: Avdragsplan langsiktig gjeld; Årstall: Avdrag langsiktig gjeld (TNOK) Avdragsplanen slik den fremkommer ovenfor er med utgansgpunkt i Odda Energi AS` gjeldsstatus pr Som følge av investering/kjøp av regionalnett i 2011 har selskapet inngått nye lån i dette gir en endret avdragsplan fra og med Gjeld sikret ved pant 31.12: Gjeld til kredittinstitusjoner Pantsatte eiendeler - balanseført verdi: Varige driftsmidler Sum Innvilget ramme på selskapets kassekreditt pr er kr ( pr ). Datterselskap innarbeidet i konsernregnskapet: Datterselskapet HardangerNett AS har pr samlet langsiktig rentebærende gjeld på kr (kr pr ). Selskapets kortsiktige rentebærende gjeld er kr pr (kr pr ). Trekkgrensen er kr pr Anleggsmidler og fordringer er stillt til sikkerhet for gjelden, med samlet bokført verdi pr på kr ÅRSRAPPORT

18 NOTER STYRETS BERETNING Morselskap; kundefordringer og andre fordringer Kundefordringer nett- og kraftsalgskunder Øvrige kundefordringer Tapsavsetning kundefordringer Balanseført verdi Kostnadsført tap på fordringer i 2010 beløp seg til TNOK 199. I 2009 var kostnadsført tap på fordringer TNOK 199 Andre fordringer består av: Urealisert gevinst finansielle kraftkontrakter, jf note Til gode mva Mindreinntekt, se også note Øvrige fordringer Balanseført verdi Datterselskap innarbeidet i konsernregnskapet: Kundefordringene i datterselskapet HardangerNett AS er vurdert til pålydende; kr , etter tapsavsetning på kr pr (tapsavsetning : kr ). Andre fordringer i datterselskapet beløper seg til sammen til kr pr Balanseposten består av merverdiavgift til gode. N O T E 5 V A R E B E H O L D N I N G E R (Alle tall i 1000) Morselskap og konsern: Ordinær lagerbeholdning Sum Varebeholdningen er vurdert til kostpris etter FIFO-prinsippet. Varebeholdningen pr som blant annet omfatter kabler og trafoer - som vil bli satt inn i prosjekter i løpet av N O T E 6 A K S J E K A P I TA L O G A K S J O N Æ R I N F O R M A S J O N Morselskap og konsern: Oversikt over aksjonærene pr : Aksjer Sum Eierandel Stemmeandel Odda kommune % 100 % Sum % 100 % Alle aksjer gir samme rett i selskapet. Odda Energi sitt kraftkjøp i 2010 er i all hovedsak kjøp fra Odda kommune og beløper seg i 2010 til 50,4 MNOK (36,7 MNOK i 2009). Kjøpet skjer til markedspris. Videre har selskaper levert montasjetjenester o.a. til Odda kommune i 2010, basert på standard timesatser. Ytterligere informasjon fremgår av note 13 og 15. N O T E 7 P E N S J O N E R Morselskap: Selskapet har pensjonsordninger som omfatter totalt 40 personer (21 aktive) pr Foretakets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse. Denne ordningen gir en definert ytelse i henhold til tariffavtaler i kommunal sektor. Selskapets pensjonsordning i KLP sikrer tjenestepensjon som omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon, samt AFP. Pensjonene samordnes med utbetalinger fra folketrygden. Balanseført pensjonsforpliktelse: Brutto påløpt pensjonsforpliktelse Verdi av pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse, beste estimat virkelig verdi Ikke resultatført estimatavvik Arbeidsgiveravgift Netto balanseført pensjonsforpliktelse (-midler) Resultatført pensjonskostnad: Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt forpl Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning pensjonsmidler Resultatført estimatavvik Resultatført planendring *) Endring arbeidsgiveravgift o.a Administrasjonskostnad Netto pensjonskostnad *) Effekten av vedtak i 2010 om lavere regulering av alderspensjon (G - 0,75%) er resultatført som en planendring i ÅRSRAPPORT 2010

19 NOTER Avstemming balanseført pensjonsforpliktelse : Netto balanseført forpliktelse Netto pensjonskostnad Arbeidsgiveravgift innbetalt premie / innskudd Innbetalt premie Netto balanseført forpliktelse (- midler) Beregningene ovenfor bygger på følgende forutsetninger: Årlig avkastning: 5,40 % 5,70 % Diskonteringsrente 4,60 % 5,40 % Årlig lønnsvekst 4,50 % 4,50 % Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp 3,75 % 4,25 % Pensjonsregulering 2,97 % 4,25 % Datterselskap innarbeidet konsernregnskapet: Datterselskapet HardangerNett AS har pr en pensjonsordning som omfatter 3 personer. Ordningen er en innskuddsordning, dvs innbetalt premie dekker pensjonsforpliktelsen. Kostnaden for 2010 var kr (ekskl arbeidsgiveravgift) som omfatter innskudd og risikodekning/premiefritak ved uførhet. N O T E 8 S K AT T Morselskap: Midlertidige forskjeller Endring Gevinst- og tapskonto Kundefordringer Urealisert gevinst (-tap) finansielle kontrakter; balanseført regnskapsmessig Merinntekt/Mindreinntekt Pensjoner Avsetninger Anleggsmidler Sum skatteøkende - /skattereduserende forskjeller Utsatt skattefordel; 28% av grunnlaget ovenfor Beregning av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Tilbakeføring resultat datterselskap, ført etter egenkapitalmetoden Endring i midlertidige forskjeller Årets skattemessige inntekt Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt (28% av årets skattemessige inntekt) Endring i utsatt skattefordel Sum skattekostnad Avstemming skattekostnad: Resultat før skatt (28%) Andel underskudd datterselskap (28%) Andre permanente forskjeller (28%) Beregnet skattekostnad Konsern/Skatteposisjoner og lignende i datterselskapet Datterselskapet HardangerNett AS har pr et skattemessig underskudd til fremføring på kr (kr pr ). Selskapet har et samlet grunnlag utsatt skattefordel på kr pr (kr pr ). Det er ikke balanseført utsatt skattefordel knyttet til disse posisjonene i HardangerNett AS. Odda Energi AS har ikke tilstrekkelig eierandel til å kunne yte konsernbidrag. Det er ikke balanseført utsatt skattefordel knyttet til HardangerNett i konsernregnskapet, og skattekostnaden i konsernregnskapet i 2010 er dermed lik morselskapets skattekostnad. N O T E 9 D R I F T S I N N T E K T E R Morselskap og konsern: Geografisk fordeling: Alt salg er i det vesentlige innenfor Odda kommune Inntektsfordeling på virksomhetsområder: Morselskapets fordeling av inntekter og kostnader på ulike virksomhetsområder fremgår under spesifikasjonen "Inntekts- og kostnadsfordeling etter forretningsvirksomhet", jf note 15. ÅRSRAPPORT

20 NOTER STYRETS BERETNING Driftsinntekt i datterselskap Av datterselskapets samlede driftsinntekt i 2010 på TNOK utgjør leieinntekt fra linjer og nettverk TNOK Datterselskapets driftsinntekt er i konsernregnskapet klassifisert som annen driftsinntekt. Driftsinntekt fra datterselskap Odda Energi AS har i 2010 inntektsført 353 TNOK i leieinntekt fra linjer og nettverk fra HardangerNett AS (325 TNOK i 2009). Dette er eliminert i konsernregnskapet. Odda Energi AS er eier av fibernettet/telekommunikasjonsnettet som HardangerNett AS benytter. Leieforholdet vurderes som operasjonell lease. Se også note 2 for ytterligere informasjon. N O T E 1 0 L Ø N N S K O S T N A D E R, A N TA L L A N S AT T E, G O D T G J Ø R E L S E R, L Å N T I L A N S AT T E M M. (Alle tall i 1000) Morselskap: Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader, jf note Andre ytelser Balanseførte lønnskostnader Sum Gjennomsnittlig antall ansatte i løpet av regnskapsåret har vært 22 personer i Odda Energi AS. Ytelser til administrerende direktør og styret (tnok) Adm.dir Styret Lønn Annen godtgjørelse 0 0 Pensjonsutgifter 18 0 Ytelser til morselskapets revisor/konsernrevisor: Adm.dir Styret Ordinær revisjon Attestasjonstjenester Teknisk bistand knyttet til regnskap og skatt Annen bistand *) Sum *) Annen bistand for 2010 består av arbeid utført i 2010 i forkant av selskapets investering i nettanlegg som ble foretatt i Arbeidet omfatter bl.a teknisk utarbeidelse av modeller og rapporter. Datterselskap innarbeidet i konsernregnskapet: Datterselskapet HardangerNett AS har i 2010 hatt tnok (1.865 tnok i 2009) i lønnskostnader, inkl. arbeidsgiveravgift. Selskapet har hatt 3 ansatte i 2010 (3 i 2009). I HardangerNett AS er det i 2010 kostnadsført honorar til revisor med kr eksl mva (kr i 2009). Dette er ikke konsernrevisor. Datterselskapets samlede ytelse til daglig leder utgjorde i 2010 kr (kr i 2009). N O T E 1 1 B A N K I N N S K U D D O G K A S S E K R E D I T T Morselskap: Beholdningen av kontanter ved periodens slutt fremgår av kontantstrømanalysen. Av innestående på bank er TNOK 784 bundne skattetrekksmidler (TNOK 769 pr ) Saldo på depotkonti mot Nord Pool er pr TNOK 861. Trekkgrense på kassekreditten er kr pr Datterselskap innarbeidet i konsernregnskapet Datterselskapet HardangerNett AS har pr TNOK 67 i bundne skattetrekksmidler (TNOK 76 pr ). N O T E 1 2 K O R T S I K T I G G J E L D O G F I N A N S P O S T E R (Alle tall i 1.000) Morselskap; skyldige offentlige avgifter og annen kortsiktig gjeld: Skyldige offentlige avgifter består av følgende poster: Skyldig mva 0 0 Skyldig el-avgift Øvrig gjeld Sum Annen kortsiktig gjeld består av følgende poster: Skyldige feriepenger Påløpte rentekostnader Merinntekt, inklusiv renter, jf note Avsetning knyttet til beregnet justering av inntektsrammen *) Øvrige poster, herunder bonus og avregning mot Odda kommune og andre Sum *) Som følge av salget av nettanlegg til Hydro Energi i slutten av 2008, forventes det at NVE vil nedjustere inntektsrammen for Odda Energi AS. Dette vil gjøres med tilbakevirkende kraft. Beste estimat på denne justeringen er TNOK Beløpet er avsatt som kortsiktig gjeld og kostnadsført som annen driftskostnad under nettvirksomheten i 2010, jf note 15. Datterselskap innarbeidet i konsernregnskapet Annen kortsiktig gjeld i datterselskapet HardangerNett AS beløper seg pr til kr (kr pr ). Denne balanseposten består primært av forskuddsbetaling fra kunder for tjenester som ikke var levert ved årets utgang. 20 ÅRSRAPPORT 2010

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 2

Å R S R A P P O R T 2 0 1 2 Årsrapport 212 2 Å R S R A P P O R T 2 1 2 Innhold Side Forord........................................... 3 Hovedtall 212.................................. 4 Nettdrift.........................................

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2008 Etrinell AS

Årsrapport 2008 Etrinell AS Årsrapport 2008 Etrinell AS 1 2 Styretsårsberetning2008forEtrinellAS MorselskapetEtrinellAS(Etrinell),somharhovedkontoriOslo,haddei2008etresultatførskattpå NOK 3,915mill.Totalbalansenutgjordepr.31.12.2008NOK26,861mill.,deravenegenkapitalpå

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 1 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-02G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Årsoppgjør for 2014 Som bakgrunn for

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer