ÅRSRAPPORT SJØFOSSEN. energi s. miljø energi kvalitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT SJØFOSSEN. energi s. miljø energi kvalitet"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT SJØFOSSEN a energi s miljø energi kvalitet

2 Bodø Fauske Inndyr GILDESKÅL Moldjord BEIARN Mo i Rana Innhold side 1. ÅRSBERETNING ÅRSREGNSKAP NOTER TIL REGNSKAPET ANDRE NØKKELTALL

3 1. Årsberetning Virksomhetens art og beliggenhet Selskapets primære formål er produksjon, omsetning og distribusjon av elektrisk kraft. Selskapets kontor er på Inndyr i Gildeskål kommune. Organisasjonsform Sjøfossen Energi er organisert som aksjeselskap med org. Nr Aksjonærer er Gildeskål kommune med 43,18 %, Beiarn kommune med 25,44 % og private med 31,38 %. Selskapets aksjer er registrert i Verdipapirsentralen. Generalforsamlingen Selskapets øverste myndighet er generalforsamlingen. Generalforsamlingen er sammensatt av aksjonærer eller representanter for disse. Ordinær generalforsamling avholdes normalt i juni mnd. Styret Styret har etter ordinær generalforsamling hatt følgende sammensetning: AKSJEKLASSE A OG D, GILDESKÅL KOMMUNE: Representant: Vararepresentant: Svein Solvoll Arild Lekanger Steinar Pettersen Trond Gjelseth Oddlaug Didriksen Terje Karlsen Roger Granberg Ronny Seljeseth AKSJEKLASSE B OG E, BEIARN KOMMUNE Representant: Vararepresentant: Asbjørn Jørgensen Knut Haugmo Arvid Trolid Inger Grethe Johansen KLASSE C PRIVATE: Representant: Vararepresentant: Morten Moen Terje Kvarsnes Roy Rognan Torstein Eiterjord VALGT AV OG BLANT DE ANSATTE: Representant: Vararepresentant: Arne Larsen Erlend Hansten Styreleder har vært Svein Solvoll og nestleder Asbjørn Jørgensen. Generelt Kraftåret ble preget av fortsatt lave kraftpriser. Prisene i spotmarkedet var lavere i enn i 1999, og har preget prisbildet for de øvrige produktene i markedet. De fortsatt lave prisene skyldes i vesentlig grad forhold knyttet til rikelig tilgang fra det norske vannkraftsystemet, særlig i høstmånedene. Økende konkurranse med påfølgende pressede marginer har bidratt til at prisene i sluttbrukermarkedet har holdt seg lave. Pressede priser ble i noen grad kompensert ved større produserte volum. Med utgangspunkt i disse forhold er selskapets økonomiske resultat, målt med vanlige bedriftsøkonomiske mål, tilfredsstillende. Selskapet har i revidert mål og strategidokument. Dokumentet definerer konkrete og målbare målsettinger for selskapets foretningsaktiviteter. Dokumentet definerer også mål i forhold til våre eiere, hvor det bl.a. forutsettes følgende: «Lik behandling av samtlige aksjonærer er en grunnleggende forutsetning. Selskapet vil herunder sørge for følgende: Informasjon og distribusjon av informasjon skal ikke diskriminere noen aksjonær Drøftinger av saker med aksjonærene skal foregå i generalforsamling" og videre "Selskapet har som målsetting å kunne utdele utbytte til eierene på min. 20 % av netto resultat etter skatt" I brev av 4.oktober til kraftselskaper og eiere av kraftnæringen i regionen inviterer Salten Regionråd til å ta stilling til følgende alternative utvikling av kraftselskapene i Regionen: "Eierne ønsker å utrede muligheten av å utvikle Salten Kraftsamband AS til et integrert energiselskap som både omfatter produksjon, nettdrift, markedsføring og distribusjon gjennom i hovedsak å fusjonere SKS og lokale distribusjonsselskaper. Oppkjøp, helt eller delvis, av selskaper skal ikke utelukkes hvis det er nødvendig." Styret behandlet henvendelsen i møte 20. november hvor man som eier i SKS sa seg fornøyd med en forutsatt positiv utvikling av SKS og våre verdier ved videre vekst gjennom fusjoner og/ eller oppkjøp, noe som er i samsvar med våre definerte mål og strategier m.h.t vårt eierskap i SKS. Begrunnet i mulighetene for en positiv verdiutvikling av SE ved egne nye rentable kraftutbygginger, finner ikke SE at tidspunktet nå er riktig for å søke fusjonspartnere. Selskapets driftsresultat i var 7,1 mill. kr, mot 8,9 mill. kr i Ordinært resultat etter skatt var 5,57 mill. kr, mot 8,35 mill. kr i Kraftproduksjon Fysisk produksjon i Sjøfossen kraftverk i ble 17,728 GWh,ca.108 % av middelproduksjonen siste 25 år. I tillegg mottar 1

4 selskapet 8,5 GWh fra Sundsfjord kraftlag ANS, som kompensasjon for tapt driftsvann ved de reguleringer som Sundsfjord gjorde ved sine utbygginger, slik at sum produksjonstilgang som følge av Sjøfossen kraftverk i var 26,2 GWh. Selskapets utbyggingsplaner i Sundsfjordvassdraget, Reinskar kraftverk, ble besluttet konsesjonssøkt. Konsesjonssøknad vil bli meddelt NVE i løpet av mars Som hovedalternativ søkes konsesjon på Reinskar 2, dvs. utbygging hvor hele fallet mellom Storvann og sjøen utnyttes, og hvor Storvann senkes til LRV 170 moh. Produksjon i det nye kraftverket er simulert til 78 GWh. Hvis konsesjon gis, har selskapet lagt til grunn at utbyggingsstart tidligst vil bli i En avgjørende forutsetning for en investeringsbeslutning er at kraftmarkedet reflekterer priser som gir lønnsomhet for prosjektet. Selskapet igangsatte i 1999 et prosjekt med å kartlegge potensialer for småkraftverk i kommunene Gildeskål og Beiarn. Denne kartleggingen har resultert i at tre prosjekter er meldt til vurdering i Samlet plan. De tre prosjektene har i sum et potensiale på ca 40 GWh i midlere årsproduksjon. Eventuell videreføring av disse prosjektene vil måtte avvente til prosjektene er kategorisert i SP. Kraftomsetning Sjøfossen Energi`s kraftomsetning er begrenset til omsetning av egen kraftproduksjon og våre kvotekraftrettigheter fra Sundsfjord kraftlag ANS. I omsatte vi 77,3 GWh, hvorav 26,2 GWh var egenproduksjon, og 51,1 GWh var kvotekraft fra Sundsfjord Kraftlag ANS. Omsetningen i 1999 var 82,1 GWh. Av de 77,3 GWh ble 58,3 GWh omsatt i sluttbrukermarkedet og til dekning av tap i fordelingsnettet i forsyningsområdet, mens 19 GWh ble omsatt i engromarkedet. Sjøfossen Energi hadde i 92 % av sluttbrukermarkedet i Gildeskål og Beiarn kommuner. Driftsresultat for produksjon /omsetning (konkurranseutsatt virksomhet) var hhv. 2,65 mill. kr og 1,30 mill. kr, samlet 3,95 mill. kr. (mot 5,19 mill. kr for 1999). Nettvirksomhet Transport av kraft fra produksjonsted/- overliggende nett til sluttbrukere i Gildeskål og Beiarn er en vesentlig del av vår virksomhet. Nettet, eller transportsystemet, består av ca. 325 km høyspentnett, 435 km lavspentnett, og 300 fordelingstransformatorer. Fordi nettet er definert av myndighetene som et naturlig monopol, er forbrukerne bundet til å kjøpe nettjenestene fra sin lokale netteier. For å sikre brukernes rettigheter, og for å sikre en effektiv utvikling av nettet er det etablert en monopolkontroll. Denne monopolkontrollen utøves av NVE, Norges vassdrags-og energidirektorat. NVE fastsetter herunder årlig vår maksimalt tillatte inntekt i nettvirksomheten gjennom en inntektsrammeregulering. Gjennom denne reguleringen skal en sikre at nettselskapene ikke får en urimelig monopolfortjeneste, samt at kostnadsreduksjoner kommer kundene til gode.denne ordningen har fungert siden I denne perioden har Sjøfossen Energi vært pålagt et årlig effektiviseringskrav på 3,23 %. For å opprettholde et tilfredsstillende driftsresultat i nettvirksomheten har det vært nødvendig å redusere våre kostnader tilsvarende effektivitetskravet fra NVE. Arbeidet med dette har ført til at for eksempel en husholdningskunde med forbruk 0 kwh/år betaler tilnærmet det samme kronebeløp for transport av denne energimengden i nettet i 2001 som han gjorde i Selskapet har som en av sine hovedutfordringer fremover å ytterligere effektivisere nettvirksomheten, dvs. drive nettet med stadig reduserte kostnader, noe som skal komme våre kunder til gode, samtidig som leveringssikkerhet og god kapitalavkastning opprettholdes. I 1999 gikk SE og en del andre kraftselskap sammen om å forsøke påvirke sentrale myndigheter om å innføre en ordning med tariffstøtte til høyprisområder for å dempe de store forskjellene som en ser mellom spesielt by og land mht. overføringstariffer i fordelingsnett. Dette lyktes man med og det ble i bevilget 10 mill. kr over statsbudsjettet. Av disse 10 mill. kr ble SE tildelt 1,13 mill. kr, noe som førte til at SE kunne senke overføringstariffene med opp mot 2 øre /kwh på årsbasis. SE vil fortsatt arbeide aktivt med videreføring av ordningen. Utover ordinære/ tilfeldige feil og avbrudd innenfor hva som må karakteriseres som normalt, ble nettet berørt av en usedvanlig høststorm både hva angår retning og styrke i dagene Som følge av stormen fikk man en rekke fasebrudd, høgspentstolper ble knekt, en rekke skader på bolighus, uthus og hytter (fra småskader til totalhavari) førte til følgeskader på vårt nett. Våre mannskaper viste stor vilje og innsats til å utbedre feil, under til tider ekstremt vanskelige forhold, slik at normal leveringssituasjon kunne gjenopprettes. Så vel materiell-messig som personellmessig belaster slike ekstreme situasjoner selskapets økonomi utover det vanlige. Brutto transportert kraftmengde i nettet var 61,768 GWh, mot 63,724 GWh i 1999, hvilket er godt og vel 3 % lavere enn i Nettap var 4,644 GWh, tilsvarende 7,52 % av brutto kraftmengde. Netto transportert kraftmengde var 57,124 2

5 GWh, mot 57,832 GWh i 1999, hvilket er en nedgang på 1,2 %. Driftsresultat for nettvirksomheten var siste år 3,52 mill. kr mot 3,89 mill. kr for Dette gir en kapitalavkastning på 6,800 % mot 7,556 % for SE tjenester SE tjenester omfatter salg av materiell, inntekter fra utleie av bygningsmasse, inntekter bygging og vedlikehold av veglys, utleie av personale til andre, samt tilfeldig salg av tjenester. Tjenesten inkluderer også SE s ENØKregnskap (som ligger utenfor nettets intektsramme). Total omsetning var 1,47 mill. kr. mot 0,98 mill kr. for Driftsresultat (inkludert ENØK-kostnader) var negativt med 0,35 mill. kr. Styret Styret har i avholdt 9 styremøter og behandlet i alt 78 saker. Redegjørelse for eventuell usikkerhet ved årsregnskapet og ekstraordinære forhold Etter styrets mening gir årsregnskapet uttrykk for stilling og resultat. Det er ikke vesentlig usikkerhet knyttet til regnskapet. Heller er det ikke påvirket av ekstraordinære forhold. Forhold av vesentlig betydning for stilling og resultat etter regnskapets slutt Det er ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning etter regnskapets slutt Fortsatt drift Årsregnskapet er gjort opp under forutsetnng om fortsatt drift. Det er ikke noe som tilsier at denne forutsetningen ikke er realistisk. Disponering av årets resultat Styret foreslår at årets overskudd disponeres slik: Årets overskudd kr ,- Avsettes til utbytte: kr ,- Avsettes til annen egenkapital: kr ,- Utbytte utgjør kr. 8,- pr. utbytteberettiget aksje. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende. Internkontrollsystem er innført og implementert i organisasjonen. Arbeidstilsynet gjennomførte verifikasjonsbesøk i bedriften i forhold til hvordan systematiske helse miljø og sikkerhetsarbeide fungerer, uten vesentlige merknader. Totalt sykefravær for var 4,2 %, mot 3,6 % for Herav utgjorde korttidsykefravær 0,9 %, mot 1,3 % for Bedriftens målsetting er at korttidssykefraværet ikke skal overstige 2 %. Bedriften har i år ikke hatt fravær på grunn av skader eller ulykker. Ytre miljø Styret er av den oppfatning at selskapet ikke forurenser det ytre miljø utover hva som aksepteres i lov, forskrift eller almenheten. Styret er av den oppfatning at selskapet bidrar positivt til å opprettholde og forbedre det ytre miljø gjennom produksjon og omsetning av fornybar elektrisk kraft. Utsikter for 2001 Selskapet vil legge vekt på å videreutvikle selskapet innen definert kjernevirksomhet, nett, kraftproduksjon og kraftomsetning. Selskapet arbeider med videre effektivisering av nettvirksomheten herunder utvikling av andre forretningsaktiviteter (SE tjenester) hvor kompetanse og overkapasitet kan nyttes. I januar inneværende år havarerte sjøkabel Sørarnøy Fleinvær. Sjøkabelen er 44 år og har levd sin normale levetid. Det er besluttet å legge ny kabel. Slike uforutsette hendelser vil i begrenset grad påvirke selskapets økonomi både kortsiktig og langsiktig. Etter et foreløpig bunnivå for kraftmarkedet i har situasjonen endret seg noe til det bedre. Situasjonen utover året synes usikker, men heller til et hevet prisleie i forhold til, noe som i såfall vil kunne gi bedre resultat på vår kraftproduksjon. Selskapets soliditet og finansielle evne er i de senere år målbevisst forbedret slik at selskapet skal være i posisjon til å foreta nye investeringer innenfor vår kjernevirksomhet. Totalt vurderer styret utsiktene som tilfredsstillende for å nå de mål som er satt, og dermed kunne betjene selskapets eiere med kapitalavkastning i form av utbytte og positiv verdiutvikling. Inndyr 26.mars 2001 Styret Steinar Pettersen (sign.) Svein Karstein Solvoll (sign.) Roger Granberg (sign.) Styreleder Oddlaug Didriksen (sign.) Asbjørn Jørgensen (sign.) Arvid Trolid (sign.) Morten Moen (sign.) Roy Rognan (sign.) Arne Larsen (sign.) Perry Strømdal (sign.) everksjef

6 2. Årsregnskap Resultatregnskap SAMMENDRAG Noter hele kroner hele kroner Kraftomsetning Overføringsinntekter Andre driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Beholdn.-endr. egentilv.anleggsmidler Kraftkjøp Overføringskostnader Innkjøp av varer for salg Lønns- og personalkostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Tap på fordringer SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FØR FINANSPOSTER Renteinntekter Andre finansinntekter Verdiendring markedsbas. omløpsmidler Rente-/ finans-inntekter Rentekostnader RESULTAT AV FINANSPOSTER ORD. RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT Ekstraordinær inntekt Skattekostnad på ekstraordinært resultat Resultat av ekstraordinære poster ÅRETS RESULTAT Disponering av årets resultat: Avsatt til utbytte Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer / disponert

7 Balanseregnskap SAMMENDRAG Noter hele kroner hele kroner EIENDELER Utsatt skattefordel SUM IMMATERIELLE EIENDELER Tomter Bygninger og boliger Kraftverk m/tilhørende anlegg Kraftlinjer og trafostasjoner m.v Anlegg u/ utførelse (Reinskar+småkr.) Driftsløsøre, inventar og lignende SUM VARIGE DRIFTSMIDLER Investeringer i aksjer og andeler SUM ANLEGGSMIDLER Varelager Kundefordringer Andre fordringer Markedsbaserte finansielle omløpsm Bankinnskudd, kontanter og lignende SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Aksjekapital ( aksjer à kr. 10) Overkursfond SUM INNSKUTT KAPITAL ANNEN EGENKAPITAL SUM EGENKAPITAL SUM LANGSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentl. avgifter Skyldig utbytte Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL Pantstillelser Kausjonsansvar Inndyr, mars Arvid Trolid (sign.) Roger Granberg (sign.) Svein Karstein Solvoll (sign.) Perry Strømdal (sign.) styreleder everksjef Ansgar Odd Teigen Steinar Pettersen(sign.) Oddlaug Didriksen (sign.) Asbjørn Jørgensen (sign.) økonomisjef (sign.) Morten Moen (sign.) Roy Rognan (sign.) Arne Larsen (sign.) 5

8 3. Noter til regnskapet NOTE NR. 1 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet bygger på historisk kost prinsippet. Kostnader sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter kostnadene kan sammenstilles med. Regnskapet er satt opp etter fortsatt drift. Klassifisering Eiendeler knyttet til varekretsløpet klassifiserers som omløpsmidler. Samme regler gjelder for kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler/kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år. Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler, og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig. Vurderingsregler Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Øvrige omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varige driftsmidler aktiveres og avskrives dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Varige driftsmidler vurderes til historisk kost med fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger. Avskrivninger baseres på en vurdering av driftsmidlenes økonomiske og tekniske levetid. Selskapet benytter lineære avskrivninger for avskrivning av varige driftsmidler. Utsatt skatt/skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Ved beregning av utsatt skatt/skattefordel gjøres det fradrag for eventuelle fremførbare underskudd. Betalbar skatt beregnes på grunnlag av årets skattemessige resultat. NOTE NR. 2 Bundet innskudd vedr. skattetrekk inngår med kr ,-. (Fra en ordinær skattetrekkskonto). Det er trukket kr ,83 på kassakredittkonto (med limit på 1,0 mill. kr.), men bankens motsvarende saldo er et innskudd kr Dette skyldes at renter/avdrag i banken (lån 16) er registrert betalt først den NOTE NR. 3 Utestående fordringer er vurdert til pålydende og redusert med avsetning kr ,- for påregnelig tap. NOTE NR. 4 Lagerbeholdninger er vurdert til anskaffelseskost inkl. invest.-avgift og dokumentert med lagertellingslister. I verdisettingen er det tatt hensyn til ukurans og antatt lav salgsverdi. NOTE NR. 6 Avskrivningsskjema Akk. kostpris Anl.-verdier An Eiendommer/Anlegg mv. pr solgt/+ferdig. ned Kraftverk m/tilh. Anlegg ,85 0,00 Kraftlinjer, Nettstasj., m&a ,05 0, Bygninger, Bolig, Hytter , ,40 Tomter , ,00 Driftsløsøre, mask./inventar ,12 0,00 Sum Anlegg /Driftsmidler , , Nettanlegg u/ Utførelse , ,09 Reinskar Kraft u/ Utførelse ,16 0,00 Småkraftverk u/ Utførelse 0,00 0,00 Sum Anlegg u/ Utførelse , ,09 Totalsum Anleggsmidler , ,

9 NOTE NR. 5 Selskapet hadde pr følgende aksjer/andeler i andre selskaper: Selskapenes Antall Pålydende Verdi i aksje-/andelskap. aksjer/ tilsammen balansen Navn i balansen kroner andeler kroner kroner Salten Kraftsamband AS Norsk Energiverk Forsikring AS Gildeskål Elektriske AS (solgt d.å. til S.A.) Inndyr Barnehage AS (solgt d.å. til G.k.) Nord-Norsk Vindkraft AS Norsk Systemplan og Enøk AS Sørarnøy Radio A/L Opplæringskontor for energifaget Sum aksjer/balanseverdi NOTE NR. 7 Skattesystemet for kraftforetak bestemmer en tredelt beskatning; naturressursskatt, grunnrenteskatt og inntektsskatt (overskuddsskatt). Naturressursskatten beregnes ut fra gjennomsnittet av de siste års kraftproduksjon og refunderes innenfor overskuddsskatten. For tilfelle naturressursskatten overstiger overskuddsskatten, fremføres ubenyttet naturressursskatt med rente. Grunnrenteskatt beregnes ut fra overskudd i hvert kraftverk hvor inntekten fastsettes ut fra spotpris, eventuelt pris på langsiktige kontrakter eller konsesjonskraft, og hvor det i tillegg til driftskostnader gis fradrag for friinntekt. Denne beregnes av gjennomsnittet av skattemessige verdier og etter en fastsatt normrente. Negativ grunnrenteinntekt fremføres med rente etter den samme sats som friinntekten beregnes etter. Inntektsskatten beregnes på ordinært vis som for annen virksomhet. Utsatt skattefordel Utsatt inntektsskatt beregnes med utgangspunkt i de midlertidige forskjellene mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring. I disse beregningene benyttes en nominell skattesats på 28%. legg/utstyr Tilgang Akk. kostpris Avsk. Akk. Avskrivn. Anlegg/utstyr Ordinære Nye Akkumul. Bokførte verdier skrevet-00 (investeringer) pr % pr nedskrevet-00 Avskrivninger Avskrivninger pr ,00 0, , ,05 0, , , , , , , , , , , ,19 0,00 0, , ,65 0, , , ,04 0,00 0, ,00 0 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,74 0 0,00 0,00 0,00 0, ,74 0, , ,48 0 0,00 0,00 0,00 0, ,48 0, , ,22 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , ,47 7

10 Midlertidige forskjeller vedrørende overskuddsskatt knyttet til: Endringer Omløpsmidler Anleggsmidler Aksjer (markedsbaserte finans.oml.m.) Gevinst og tapskonto Tilskudd pensjonspremiefond Grunnlag utsatt skattefordel Utsatt skattefordel (v/ 28% skatt) Utsatt skatt/utsatt skattefordel på grunnrente Utsatt grunnrenrente beregnes ut fra de midlertidige forskjellene som er mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier på driftsmidler som er knyttet til kraftproduksjonen, samt negativ grunnrenteinntekt til fremføring. Utsatt skattefordel vedrørende grunnrentebeskatningen er ikke bokført. Midlertidige forskjeller knyttet til grunnrente: Endringer Anleggsmidler i kraftproduksjonen Utsatt skattefordel (v/27% skatt) Sum negative midlertidige forskjeller knyttet til grunnrente Betalbar skatt beregning a) Inntektsskatt (overskuddsskatt) Årets grunnlag for beregning av overskudds-/inntektsskatt fremkommer slik: Regnskapsmessig resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Skattepliktig inntekt Årets overskuddsskatt 28% (før utbyttegodtgjørelse)

11 b) Naturressursskatt 1,3 øre/kwh av en produksjon på 19,024 GWh c) Grunnrenteskatt Årets grunnlag for beregning av grunnrenteskatt fremkommer slik: Inntekter Driftskostnader inkl. skattemessige avskrivninger Friinntekt Negativ grunnrente til fremføring Årets grunnrenteskatt 27 % 0 Spesifikasjon av årets skattekostnad: Naturressursskatt Inntektsskatt fratrukket naturressursskatt Utbyttegodtgjørelse Grunnrenteskatt 0 Endring utsatt skattefordel Til gode, skatt tidligere år Årets skattekostnad NOTE NR Annen kortsiktig gjeld består av: kroner kroner Påløpne kraftkjøpskostnader Ikke utbetalt utbytte (98+99) Feriepenger Andre påløpne tidsavg.-poster Til sammen NOTE NR. 9 Pantstillelser 1999 kroner kroner Bokført gjeld sikret ved pant (note 10) Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for denne gjeld (note 6): Fordringer Kraftanlegg Linjer, nettstasjoner, utstyr Bygninger Tomter Til sammen

12 NOTE NR. 10 Låneportefølje Banker/Kredittselskap Saldo kroner Saldo kroner pr pr Sparebank-Kreditt AS Nordlandsbanken ASA Norgeskreditt AS Bolig- og Næringsbanken Gildeskål Sparebank Sum Lånegjeld Gjeld som forfaller til betaling 5 år etter balansedagen utgjør kr NOTE NR. 11 Magasinbeholdninger/avvik fra maks beholdning: Maks beholdning (egen + andel) 34,5 GWh = 100,0 % Beholdning pr ,6 GWh = 65,4 % Beholdning pr ,8 GWh = 74,8 % Midlere beholdning pr siste 10 år 21,0 GWh = 61,0 % Beholdning i eget kraftverk, Sjøfossen kraftverk: Reguleringskonsesjon for kraftverket er tidsubegrenset, dog ikke utover utløp av leieavtale vedr. fallrett. Leieavtale har pt. varighet til Beholdning andel: Refererer seg til den andel av magasinkapasitet i Sundsfjord kraftlag ANS som Sjøfossen Energi AS disponerer til kraftproduksjon. Denne andelen er 8,9% av Sundsfjord kraftverks magasin kapasitet. Anleggene i Sundsfjord har tidsbegrenset konsesjon med utløp år NOTE NR. 12 Pensjonsforpliktelser kollektiv tjenestepensjon Gjennomsnittlig antall ansatte for regnskapsåret har vært 29 personer, tilsvarende 27,5 årsverk. Pensjonsforpliktelsene for de fast ansatte (28 personer) er dekket ved kollektiv pensjonsforsikring i Vital (nr ). Forpliktelsen er ikke balanseført og den årlige pensjonspremien, samt eventuelle tilleggs-betalinger til pensjonspremiefond, anses som årets pensjonskostnad. Akkumulert innbetaling til premiefondet er heller ikke balanseført. Fondet hadde en saldo pr på kr (ubetydelig mindre enn året før). Det er foretatt en innbetaling på kr til fondet innen selvangivelsefristen Kollektivforsikringens tekniske avsetning viser følgende beløp (saldo og økning) for 1999 og : Saldo pr : kr Saldo pr : kr Dette gir en økning fra 1999 til på kr Beregning av selskapets fremt. pensjonsforpliktelser: Overforsikret kr ,

13 NOTE NR. 13 Selskapet har pr følgende andeler i aksjefond: Fonds-andeler i Skandia Fondsforvaltning AS verdsatt etter kostpris: 1. Skandia Europa Andeler: 1.273,2776 kr ,00 2. Skandia Grønt Norden Andeler: 1.487,6238 kr ,00 3. Skandia Japan Andeler: 241,0008 kr ,00 4. Skandia Global Andeler: 1.599,5958 kr ,29 Aksjefond pr (kostpris): kr ,29 Differanse kostpris-/markedspris kr ,00 Aksjefond pr etter markedspris kr ,29 NOTE NR. 14 Selskapets aksjonærer/aksjekapital Selskapets aksjekapital er på kr ,-. Totalt antall aksjer pr var , hver pålydende 10 kroner. En aksje representerer èn stemme. Akjekapitalen er fordelt som følger: Aksje- Ant. Eier- Selskapets aksjonærer er: klasse aksjer andel Gildeskål kommune A ,21 % ««D ,96 % tils ,18 % Beiarn Kommune B ,07 % ««E ,38 % tils ,44 % Private aksjonærer C ,38 % Totalt antall aksjer ,00 % Antall utbytteberettigede aksjer A+B+C (66,66 %) 11

14 NOTE NR. 15 ANSATTE, GODTGJØRELSE, STYRET, REVISOR Lønnskostnader inkl. egne investeringsarbeider består av følgende poster: Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre lønnskostnader Sum lønnskostnader Godtgjørelse til daglig leder, styret og revisor består av følgende poster: Daglig leder: Lønn Kollektiv pensjonspremie Styret: Godtgjørelser Annen godtgjørelse 0 Revisor: Kostnadsført revisjonshonorar Andre tjenester Det er ikke gitt lån til ansatte eller til fordel for aksjonærene. Det er ikke inngått avtaler som gir daglig leder eller leder av styret vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforhold eller verv. NOTE NR. 16 Av styrets representanter, everksjef og revisor Ant. Aksjeer følgende aksjeeiere: aksjer klasse Svein Karstein Solvoll styrets leder 0 C Asbjørn Jørgensen styrets nestleder 0 C Steinar Pettersen styremedlem 0 C Oddlaug Didriksen " 0 C Roger Granberg " 0 C Arvid Trolid, " 0 C Morten Moen " 10 C Roy Rognan, " 0 C Arne Larsen " 40 C Perry Strømdal, Everksjef 10 C Noraudit AS Revisor 0 C 12

15 NOTE 17 BEREGNET NETTKAPITAL (GRUNNLAG FOR AVKASTNING) Anleggsmidler (+ Beregn.omløpsmidl.) Sum selskap Distribusjonsnett Se balanse note hele tusen hele tusen hele tusen hele tusen Kraftverk/K.-anlegg (+ Reinskar/Småk.) Kraftlinjer og trafostasjoner Kundespesif. anlegg (strømmålere) Transportmidler, båter, maskiner Inventar, utstyr, verktøy, EDB Drifts- og Adm.bygg (m/tomter) Øvrige bygninger (utleiebygg m/tomt) Sum anleggsmidler (kapital) (62 178) (63 403) Beregnede OM (NVE) = 1% av AM Sum Eiendeler / Nettkapital Gjennomsnittlig Nettkapital ( og ) Avkastning : (kr.3.524' i % av Nettkapitalen kr ') 6,800 % NOTE 18 ÅRSREGNSKAP FOR DISTRIBUSJONSNETT Inntekter/kostnader år 1999 hele tusen hele tusen Overføringsinntekter Mer-/mindreavkastning Sum driftsinntekter Beholdn.endr. egentilv. anleggsmidler Nettap (beregnet) Overføringskostnader Lønns- og personalkostnader Andre driftskostnader Eiendomsskatter Avskrivninger Tap på krav Sum driftskostnader totalt Driftsresultat Akk. Mindreavkastning ( ) NOTE 19 Ekstraordinær inntekt Posten gjelder gevinst ved salg av fast eiendom. Bolig «Steinhaug» (gnr. 25, bnr. 238) ble solgt Kai med påstående brygge i Inndyr havn (gnr. 25, bnr. 189) ble solgt

16 ØKONOMISKE NØKKELTALL Rentabilitet/Likviditet/Soliditet Totalrentabilitet (Driftsresultat+R.:Kap.) 12,166 18,337 15,733 15,245 16,466 10, Resultatgrad (Driftsresultat : Inntekt) 24,342 32,278 30,574 33,333 30,340 25, Kapitalens oml.hast. (Inntekt : Kapital) 0,500 0,480 0,409 0,371 0,372 0, Likviditetsgrad 1 *) (OM : KG) 0,911 1,741 1,936 1,661 2,054 2, Egenkapitalandel *) (EK : TK) 29,842 43,328 51,610 55,234 58,130 62,713 *) Tallene for 1998 og senere er påvirket av utbytte til egne aksjonærer TOTALRENTABILITET 1995 LIKVIDITETSGRAD ,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, , EGENKAPITALANDEL

17 15

18 4. Andre nøkkeltall KRAFTPRIS NETTAP Gj.sn.pris SE`s pris Sammenligning kraftpriser (inkl. forbruksavgift eks. m.v.a) ø re/kwh jan mars 4. mai 6. juli 7. sept. 5. okt. 7. des. 8. feb. 4. april 9. mai 30. juli 5. sept. 7. nov. 2. jan Prosent Tapsutvikling fordelingsnett Fig. 1.: Sjøfossen Energi`s flytende kraftpris til sluttbrukere sammenlignet med gjennomsnittlig markedspris. Prisene er inklusive forbruksavgift. Fig. 2: Utvikling av tap i fordelingsnettet i Sjøfossen Energi AS. PRODUKSJON FORBRUK KVALITET NETT 100 SE's produksjon bruttofrorbruk G/B, (inkl. nettap) GW h Forbruk G+B Middel Produksjon Ikke varslet, eget nett 48 % Varslet, eget nett 22 % Ikke varslet, annet nett 16 % Varslet, annet nett 14 % Fig. 3: Utviklingen av forbruk i Gildeskål og Beiarn kommuner, samt Sjøfossen Energis krafttilgang. Fig. 4: Figuren viser hvordan ikke levert energi fordeler seg etter årsak. Ikke levert energi i er 51520kWh, som er 0,09 % av totalt levert energi til kommunene. 16

19 Fordelingsnettet Foto: Trygve Førde Utforming og trykk: Sentraltrykkeriet AS, Bodø

Innhold. 1. Årsberetning side 1 2. Årsregnskap side 4 3. Noter til regnskapet side 6 4. Andre nøkkeltall side 14

Innhold. 1. Årsberetning side 1 2. Årsregnskap side 4 3. Noter til regnskapet side 6 4. Andre nøkkeltall side 14 Innhold 1. Årsberetning side 1 2. Årsregnskap side 4 3. Noter til regnskapet side 6 4. Andre nøkkeltall side 14 1. Årsberetning Virksomhetens art og beliggenhet Sjøfossen Energi AS er et vertikalt integrert

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 12 3 999 183 3 578 510 Gaver 4 001 971 5 473 824 Messer, basarer og lotteri 11 139 49 905 Tilskudd 503

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer