Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING"

Transkript

1 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: Tid: Kl Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes til servicetorget, tlf: snarest mulig. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 116/11 11/393 HYTTEFELT GREVSJØEN/FJØLTJERN 117/11 11/515 ANNEKS PÅ FRITIDSEIENDOM - GBNR 40/32 SØKNAD OM DISPENSASJON 118/11 11/703 SØKNAD OM TILTAK - TILBYGG/PÅBYGG - GBNR. 9/16 - MERKNAD TIL NABOVARSEL 119/11 11/463 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV ENEBOLIG PÅ EIENDOMMEN GBNR 60/ /11 11/398 DELING AV GRUNNEIENDOM - PARSELL FRA GBNR 85/3 - TILLEGG TIL GBNR 85/4 121/11 11/489 DELING AV GRUNNEIENDOM - PARSELL FRA GBNR. 76/7 - EKSIST. BEBYGGELSE I GRIMEKROKEN 15 (KRISTENSTUEN). 122/11 11/652 Postadresse: Besøksadresse: Hovsbakken 1 Hovsbakken 1 Telefon: HOV HOV Telefaks:

2 SØKNAD OM TILSKUDD TIL MINNESMERKE OVER HURTIGRUTESKIPET "ERLING JARL" 123/11 11/764 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - BJØRNEN KARI 124/11 11/831 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - CITY CAFE 125/11 11/736 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING - FORENINGEN HELE VESTSIDA 126/11 11/17 REFERATSAKER FORMANNSKAPET MØTE DEN Hov, den Reidar Eriksen ordfører Knut Viset kontorsjef

3 Sak 116/11 HYTTEFELT GREVSJØEN/FJØLTJERN Saksbehandler: Tore Stenseng Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/393 Saksnr.: Utvalg Møtedato 116/11 Formannskapet Innstilling: Saken fremmes med tre alternativer til vedtak. Vedlegg: Bakgrunn: Nils Kristian Blom har ønske om å utvide hyttefeltet ved Grevsjøen og inkludere areal ved Fjøltjern i utbyggingsplanene. Ønsket ble fremmet vinteren som et innspill til arbeidet med kommuneplanens arealdel som var forventet å starte i løpet av I 2008 mottok kommunen mulighetsskissen (som er limt inn nedenfor). I 2009 ble det utarbeidet et forslag til planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel. Planutvalget vedtok å legge forslaget til planprogram ut til offentlig ettersyn høsten Nye hyttefelt inngikk ikke som tema for rullering i forslaget til planprogram. Planutvalget mente dette var prioritert og godt ivaretatt ved rulleringen i Planprogrammet kom ikke til endelig behandling i Kommunestyret etter offentlig ettersyn. I 2010 ble det ikke arbeidet med planprogrammet eller kommuneplanens arealdel. I mars 2011 mottok kommunen ønske fra Blom om at det ble tatt stilling til hans ønske om utvidelse uten å måtte vente ytterligere på rullering av arealplanen. Kartet nedenfor viser kommuneplanens arealdel med de gamle feltene Kallingen og Rostberget Veidemark med mørk oransje farge og de nye feltene fra 2001 (jfr tabellen) med lysere oransje. Side 3 av 39

4 Sak 116/11 Før arealplan-rulleringen i 2001 var det kun 15(!) tilgjengelige hyttetomter i regulerte felt i hele kommunen. Følgende hyttefelt på Vestsida, med mulighet for ca 120 nye hytter, ble lagt inn i kommuneplanens arealdel i 2001: Navn Område Grunneier Ca.antall 1. Rostberget Blåkollen Veståsen Ole Chr. Rostad/ Øivind Tandberg omsøkt Areal antall godkjent da 30 A 2. Viker skog Veståsen Lillemor Viker ca da 8 B 3. Grevsjøen Veståsen Nils Kr. Blom 8 42 da 8 C 4. Bergevatnet Veståsen Ring sameie ved Lars Grøholt 5. Buheim Veståsen Ring sameie ved Lars Grøholt 6. Sør for Myrsjøen Veståsen Ring sameie ved Lars Grøholt 7. Myrvang Veståsen Ring sameie ved Lars Grøholt 4 12 da 4 D 4 11 da 4 E 4 12 da 4 F da 4 G 8. Abbortjern Veståsen Lars Nordraak da 20 H Kart Side 4 av 39

5 Sak 116/11 9. Søfferud, ved Bergestuen Vestsida Torgeir Søfferud 6 10 da 6 M I Rostberget-Blåkollen ble det ved detalj-reguleringen godkjent omtrent 60 tomter. (I tabellen fra arealplanen 2001 over her, står det bare 30. Det er fordi det ble godkjent at kun 30 av de ca 60 skulle kunne bebygges i den første fireårsperioden.) I løpet av de 10 årene som er gått, er ca av de ca 120 tomtene som ble lagt ut på Vestsida blitt bebygd. I samme periode er det blitt bygget på tomter i de eldre feltene Kallingen og Rostberget Veidemark, der det fortsatt er ca10-15 ubebygde tomter. I perioden etter at arealdelen ble vedtatt, er det kommet flere felt på østsida av fjorden ved Trevatn: Bekk- Solliøygarden, Kinnslien, Vassendgrenda, Vassendmoen, endring Ringstad Bysmarka og Bratvold-Gjerdvika med til sammen mellom 150 og 200 tomter. Det er et følgelig et vesentlig antall tilgjengelige tomter for fritidsboliger i kommunen på begge sider av fjorden. Dét var grunnlaget for at Planutvalget i 2009 ikke så behov for å ta med hyttefelt som tema i den kommende rulleringen av arealplanen. (Til orientering: I tillegg til utvidelse ved Grevsjøen Fjøltjern er det kommet innspill fra andre grunneiere om et relativt stort hyttefelt ved Abboren, et mindre i Scheeskroken og et lite ved Bjoneroa.) Skissen fra N.K.Blom v/ Areal+: Side 5 av 39

6 Sak 116/11 Arealdisponeringen er vist på vedlagt mulighetsskisse for feltene og vil kunne bearbeides videre i dialog med dere. Feltene tenkes utviklet / utbygd slik: Grevsjølia II, område for fritidsboligbebyggelse, som utvidelse av godkjent felt Grevsjølia, felt nr. 3, med nye hyttetomter. Fjøltjenn / Fjøltjønn, utbyggingsområde med 5 6 enheter for turistbebyggelse / turistanlegg besøkssted / evt. kombinert med fritidsbebyggelse vest for Fjøltjenn Disse områdene på Veståsen er meget godt egnet til friluftsliv, jakt, fiske, turopplevelser til fots, på ski eller sykkel. Området har stor rekreasjonsverdi og det er tenkt en felles reguleringsplan for begge områdene, med en arealavgrensning slik innspillet viser. Utbyggingsområdene er tenkt utviklet med en nøktern og naturbasert bebyggelse, med fellesbygg for alle fasiliteter, samt en liten bu for sanitære forhold, dusj og vaskerom med infiltrasjon i grunnen, vannposter, utedo, evt. biodo. Vurdering: Ønsket om, og omfanget av, denne utvidelsen ved Grevsjøen - Fjøltjern var kjent for den administrative arbeidsgruppen, for den politiske arbeidsgruppen og for Planutvalget (=Formannskapet) da forslag til planprogram ble laget i Dersom Planutvalget fortsatt mener at nye hyttefelt ikke skal med i rulleringen av arealdelen av kommuneplanen, altså at Planutvalget ikke ønsker å endre kommuneplanens arealdel i Side 6 av 39

7 Sak 116/11 området (LNF), må utvalgets konklusjon i denne saken bli at kommunen ikke ønsker å behandle et eventuelt forslag til privat reguleringsplan; fordi det ikke er i samsvar med arealdelen av kommuneplanen og fordi Planutvalget ikke tenker å foreslå endringer av den. I veiledningen på planoppland.no heter det: Forslag til detaljregulering skal innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i godkjent arealdel til kommuneplan eller områderegulering. Dersom forslag til detaljregulering ikke er i tråd med kommuneplanens arealdel eller områderegulering, kan kommunen la være å fremme forslaget på dette grunnlaget. Kommunen kan også kreve at forslagstiller utreder konsekvensene av de endringer som planen medfører for å ta planen opp til behandling. En del vann har rent i Randsfjorden siden Dersom Planutvalget har endret eller ønsker å endre oppfatning, bør det gis uttrykk for dét: gjennom å vedta at kommunen vil ta et eventuelt forslag til privat regulering til behandling når det foreligger. Kommunen bør i så fall be forslagsstiller om å utrede konsekvensene av de endringer som reguleringsplan-forslaget medfører. Utfra dette legges saken fram med tre alternative forslag til vedtak alt etter i hvilken retning Planutvalget ønsker å gå: Alternativ 1. Planutvalget (=Formannskapet) vedtar å ta et privat forslag til regulering for Grevsjøen II / Fjøltjern til behandling når det foreligger. Forslagsstiller pålegges å utrede de konsekvenser forslaget medfører i og med at arealet som berøres ikke er avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Alternativ 2. Planutvalget (=Formannskapet) vedtar å ta et privat forslag til regulering for Grevsjøen II, uten utbygging ved Fjøltjern, til behandling når det foreligger. Forslagsstiller pålegges å utrede de konsekvenser forslaget medfører i og med at arealet som berøres ikke er avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Planutvalget ønsker konsentrert utbygging på Veståsen og ikke utbygging ved Fjøltjern i tillegg til Grevsjøen II. Alternativ 3. Planutvalget (=Formannskapet) vedtar, med bakgrunn i gjeldende arealplan og med bakgrunn i Planutvalgets forslag til planprogram for rullering av den, at et privat forslag til regulering av Grevsjøen II / Fjøltjern ikke tas til behandling. Side 7 av 39

8 Sak 117/11 ANNEKS PÅ FRITIDSEIENDOM - GBNR 40/32 SØKNAD OM DISPENSASJON Saksbehandler: Bente Myhre Borgan Arkiv: GBNR 40/32 Arkivsaksnr.: 11/515 Saksnr.: Utvalg Møtedato 117/11 Formannskapet Innstilling: Med hjemmel i plan- og bygnngsloven (pbl) 19-2 og 20-2 gir Formannskapet dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser og godkjenner oppføring av et anneks (bruksareal 16 m 2 og bebygd areal 17,6 m 2 ) på fritidseiendommen gnr. 40 bnr 32, Flubergvegen 418 i Søndre Land, som omsøkt. Vedlegg: 1. Oversiktskart 2. Situsjonsplaner med flyfoto, side 1 og 2 Bakgrunn: Erik Raustøl søker om å få sette opp et anneks i tilknytning til sin hytte på fritidseiendommen gnr 40 bnr 32. Eiendommen ligger innafor 50 meters beltet rundt Randsfjorden, hvor det er byggeforbud. Det søkes derfor om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser. Søknaden begrunnes med at de trenger flere sengeplasser når hele familien skal samles på hytta. Annekset er på 16 m 2 og skal ligge usjenert til. Søker mener det ikke vil være til hinder for naboer eller forbipasserende eller sjenere noen som er ute i båt på Randsfjorden. Annekset skal ha samme stil (samme takvinkel, taktekking og farge) som hytta og skal inneholde to rom og minst fire sengeplasser. Vurdering: Arealdelen av kommuneplan for Søndre Land har egne bestemmelser knyttet til LNF-områder og til 50 meter sonen rundt større innsjøer og vassdrag. I disse områder skal det tas spesielt hensyn til landbruk, natur, friluftsliv, kulturlandskap og vassdrag. I LNF-områder er det kun tillatt med tiltak i forbindelse med stedbunden næring. Andre tiltak krever endring av eller dispensasjon fra plan. I 50 meters beltet rundt Randsfjorden er det byggeforbud og alle tiltak her må dispensasjonsbehandles. Plan- og bygningsloven har egne bestemmesler om dispensasjon Søknad om dispensasjon Side 8 av 39

9 Sak 117/11 Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som nevnt i Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad fremmes samtidig med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart ikke berører naboens interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i Dispensasjonsvedtaket Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for behandling av dispensasjonssaker. Kommuneplan for Søndre Land (sist revidert i 2001) har ingen spesifikke bestemmelser eller retningslinjer knyttet til eksisterende bebyggelse i 50 meter sonen rundt Randsfjorden. Kommunedelplan for Trevatn (vedtatt i 2005) har med en bestemmesle om at maksimal utnyttingsgrad i reguleringsplaner skal angis med maksimalt bebygd areal 10 % eller totalt bruksareal 100 m 2 i 50 meter sonen rundt Trevatn. Eiendommen gnr 40 bnr 32 ligger i sin helhet innenfor 50 meters beltet rundt Randsfjorden. Eiendommen er på 1151,9 m 2 og er bebygd med en hytte. Bruksareal er 69,5 m 2 og bebygd areal er 84 m 2. Dette er inkludert omkledningsrom og badstue som ble bygd inntil hytta i Det vil si at 7,3 % av tomta er bebygd i dag. Omsøkt anneks har bruksareal 16 m 2 og bebygd areal 17,6 m 2. Dette medfører at 8,8 % av tomta blir bebygd, mens totalt bruksareal blir 85,5 m 2. Strandsonen i området (tomtene 40/32, 40/33 og 40/3/4) er allerede privatisert. Eksisterende hytter ligger mellom 10 og 20 meter fra strandlinja. Omsøkt anneks er tenkt plasserert noe tilbaketrukket i forhold til eksisterende hytten, ca. 14 meter unna strandlinja. Administrasjonen kan derfor ikke se at allmennhetens mulighet til ferdsel i strandsonen blir ytterligere forringet av omsøkte tiltak. Side 9 av 39

10 Sak 117/11 Det foreligger et utkast til reguleringsplan for Lyngstrand camping som så langt ikke er tatt til behandling. Planområdet omfatter hyttetomtene 40/32, 40/33 og 40/3/4. Utkastet skisserer følgende for disse tomtene: Totalt 120 m 2 bebygd areal for fritidsbolig og anneks/uthus til sammen. Anneks og uthus tillates med både saltak eller pulttak. Tekking og fasader med mørk og matt fargevirkning. Største tillatte mur- eller pillarhøyde 40 cm i flatt terreng og 100 cm i skrått. Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Oppland, datert : Fylkesmannen peker på at det er et nasjonalt mål å bevare strandsona som natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle, og sikre vassdragslandskap og vassdragsbelter, jf. St.meld. nr. 26 ( ) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. Kommunene er i nevnte stortingsmelding oppfordret til å fastsette bygegrenser langs vassdrag, og følge opp disse grensene i detaljplaner og enkeltsaker. Fylkesmannen etterlyser en mer konsekvent oppfølging av kommuneplanens byggeforbud langs vassdrag, og ber kommunen fastsette arealgrenser for eksisterende bebyggelse i strandsona for å begrense omfanget av ny bebyggelse, tilbygg og anneks. Omsøkt tiltak vil medføre at bebygd areal på tomta kommer opp i 101 m 2. Til orientering viser Fylkesmannen til at både Jevnaker og Gran i sine nylig vedtatte kommuneplaner har fastsatt 80 m 2 bebygd areal (BYA) på tomta som øvre arealgrense fr eksisterende fritidseiendommer i 100-metersbeltet langs Randsfjorden. Fylkesmannen anbefaler dette som en felles grense for kommunene som sogner til Randsfjorden. De ser henvisningen til kommunedelplan for Trevatn som lite relevant, o og med at det der er snakk om regulerte byggeområder, mens foreliggende sak gjelder spredt fritidsbebyggelse i LNF-område. Omsøkte hytteeiendom og de to nabohyttene ligger i et smalt belte mellom dyrka mark og Randsfjorden, bare m fra vannet. Ut fra den privatiseringen som eksisterende hytter allerede innebærer, er Fylkesmannen enig i at omsøkt anneks isolert sett ikke vil forringe muligheten for allmenn ferdsel i strandsona. Fylkesmannen ser det imidlertid som svært uheldig dersom kommunen gjennom dispensasjoner i enkeltsaker setter en norm for bebygd areal som gjør at mindre hytter i strandsona kan utvides og beslaglegge en stadig større del av vassdragsnære arealer. Fylkesmannen mener en tillatelse i denne saken kan medføre uheldig presedens for senere søknader om bygging i strandsona, og vil ut fra dette frarå at dispensasjon gis. Fylkesmannen ber om å få tilsendt kommunens vedtak i saken. Uttalelse fra Oppland fylkeskommune, datert 3. juni 2011: Regionalenheten har ingen merknader til at kommunen gir dispensasjon i denne saken. Kulturarvenheten uttaler seg ikke i denne saken. Side 10 av 39

11 Sak 117/11 Konklusjon: Allmennhetens mulighet til fri ferdsel blir ikke ytterligere forringet.administrasjonen mener at det kan gis dispensasjon for oppføring av omsøkte anneks på fritidseiendommen gnr. 40 bnr. 32. Side 11 av 39

12 Sak 118/11 SØKNAD OM TILTAK - TILBYGG/PÅBYGG - GBNR. 9/16 - MERKNAD TIL NABOVARSEL Saksbehandler: Bente Myhre Borgan Arkiv: GBNR 9/16 Arkivsaksnr.: 11/703 Saksnr.: Utvalg Møtedato 118/11 Formannskapet Innstilling: Kommunen gir tillatelse til søknad om tilbygg/påbygg til bolig på gnr. 9 bnr. 16 (bygningsnr ) med tegninger, kart og beskrivelser mottatt , jf plan- og bygningsloven (pbl) Tillatelsen omfatter også godkjenning av søknad om ansvarsrett som angitt under avsnittet «Ansvar og kontroll». Nabomerknader er ikke tatt til følge. Den ansvarlige for tiltaket skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. Denne tillatelse, herunder de kart og tegninger den henviser til, skal alltid være tilstede på byggeplassen. Eventuelle endringer må omsøkes og godkjennes av kommunen før de kan gjennomføres. Vedlegg: 1. Oversiktskart 2. Situasjonsplan 3. Plan- og fasadetegninger 4. Merknad til nabovarsel fra Bjørg Nordraak, datert , postført her Søkers kommentar til nabomerknaden, datert , postført her Bakgrunn: Sverre Grøv søker om tilbygg/påbygg til sin bolig i Madsstuguvegen 3, gnr. 9 bnr. 16, på Vestsida. I den forbindelse ble det innhentet kvittering fra fire av naboene, mens den femte Side 12 av 39

13 Sak 118/11 naboen, Bjørg Nordraak Hagen, fikk varsel tilsendt i rekommandert sending (poststemplet ). Den skrev Bjørg Nordaak Hagen en merknad til nabovarselet, postført her Merknader til nabovarsler skal sendes til ansvarlig søker, ikke til kommunen. Merknaden ble derfor videresendt til ansvarlig søker. Det har ikke lykkes ansvarlig søker å komme til enighet med naboen. Ansvarlig søker har derfor sendt merknaden, sammen med en kommentar og gjenpart av tinglyst vegrett, tilbake til kommunen. Aktuell byggesak ville normalt blitt avgjort ved et delegert vedtak, men på grunn av at det foreligger en merknad fra nabo, meldes saken opp til politisk behandling, jf. gjeldende delegasjonsreglement. Ansvar og kontroll Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett: Foretak L/S* Funksjon/Tiltaksklasse/Ansvarsområde Sverre Grøv (selvbygger) L SØK/PRO/KPR av hele tiltaket, tiltaksklasse 1 * S = sentral godkjenning, L = lokal godkjenning Tegningsoversikt Situasjonsplan av og fasadetegninger, plantegninger og snitt av Arealoversikt Gammel del Tilbygg/påbygg SUM BRA 1. etasje 44,5 5,7 53,3 BRA 2. etasje 41,1 9,6 50,7 BYA 48,6 6,9 55,5 Vurdering: Merknaden fra Bjørg Nordraak Hagen omhandler i vesentlig grad privatrettslige forhold som ikke har noen relevans til byggesaken. I siste setning skriver hun at de kommer til å få mindre sol som følge av byggetiltaket. Det er 27 meter mellom husene, og når sola er på sitt høgeste i sør står den langt over mønet på søkers bolig, og kaster kun skygge på egen eiendom. Side 13 av 39

14 Sak 118/11 Administrasjonen mener det ikke kan tas hensyn til innkommet merknad fra nabo i denne saken, og anbefaler Formannskapet å godkjenne tiltaket som omsøkt. Side 14 av 39

15 Sak 119/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV ENEBOLIG PÅ EIENDOMMEN GBNR 60/282 Saksbehandler: Bente Myhre Borgan Arkiv: GBNR 60/282 Arkivsaksnr.: 11/463 Saksnr.: Utvalg Møtedato 119/11 Formannskapet Innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 gir søndre land kommune dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser og godkjenner at det kan bygges en ny bolig på eiendommen gnr 60 bnr 282 på følgende vilkår: Ingen arbeider kan starte før fullstendig byggesøknad er levert og godkjent i kommunen. Det må søkes om utslippstillatelse for avløpsvann fra bolig. Utslippstillatelse må være gitt før byggearbeidene kan starte. En eventuell riving eller restaurering av husmannsstua må behandles som egen sak og oversendes kulturvernmyndighetene til uttalelse. Vedlegg: 1. Oversiktskart 2. Situasjonsplan 3. Bilder fra befaring Bakgrunn: Det søkes om dispensasjon for oppføring av enebolig på eiendommen gnr 60 bnr 282 i Søndre Land. Dispensasjonssøknaden begrunnes med at familien ønskes å samles og at tomta ligger fint til rett for dette. Søker har vurdert restaurering/ombygging av husmannsstua på eiendommen Vollheim (gnr 60 bnr 56) også, men på grunn av at terrenget ned mot huset er så bratt synes de dette er en dårlig løsning. Vurdering: Eiendommen gnr 60 bnr 282 ligger i LNF-område i kommuneplanens arealdel. Det er egne bestemmelser knyttet til LNF-områdene. Her skal det tas spesielt hensyn til landbruk, natur, friluftsliv, kulturlandskap og vassdrag. Fradeling og byggetiltak etter plan- og bygningsloven er bare tillatt i forbindelse med stedbunden næring i LNF-områdene. Side 15 av 39

16 Sak 119/11 Dette er en mindre landbrukseiendom som består av ca. 10 dekar dyrket mark som blir brukt og 73 dekar skog. Det er etter forholdene i dag ikke behov for kårbolig på denne eiendommen. Det må derfor innhentes tillatelse for oppføring av bolig nr. 2 som dispensasjonssak etter planog bygningsloven. Kommuneplanen har retningslinjer for planlegging og saksbehandling i henhold til planen. Blant annet står det at dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-område kan gis når særlige grunner foreligger. Særlige grunner er et begrep som var knyttet til 7 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77. Denne loven er nå opphevet. Vi har fått ny plan- og bygningslov av 27. juni 2008 nr. 71 og her står det følgende om dispensasjon: Søknad om dispensasjon Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som nevnt i Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad fremmes samtidig med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart ikke berører naboens interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i Dispensasjonsvedtaket Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Videre står det i kommuneplanens retningslinjer at av hensyn til å opprettholde bosettingen i alle deler av kommunen ønsker en å ha en liberal holdning til dispensasjoner i LNF-områder med eksisterende spredt bosetting. For at en dispensasjon skal kunne imøtekommes bør følgende vilkår innfris: Side 16 av 39

17 Sak 119/11 a) Atkomster må legges i samsvar med rammeplan for avkjørsler langs riks- og fylkesveger b) Ny bebyggelse bør etableres i forbindelse med eksisterende bosettingsstruktur c) Bebyggelse må bare plasseres der det oppnås tilfredsstillende forhold for vannforsyning og avløp, og må ikke plasseres i konflikt med landbruks-, naturvern- eller friluftsinteresser eller kulturminner d) Tiltaket bør tilpasses til områdets bygningsmiljø og en skal ta hensyn til kulturlandskap, estetikk og lokal byggeskikk e) Ved ombygging og tilbygg bør en ta hensyn til bygningens form og karakter, om mulig bør eksisterende materialbruk oppretholdes f) Det skal legges til rette for tilstrekkelige og egnede arealer til lek og utfoldelse for barn og gode felles oppholdsplasser ute Atkomst til boligen blir via private veger, først ca 2,5 km langs Tyskervegen fra nord (avkjørsel fra fv 247) og videre ca 1,4 km langs privat veg inn til Slåttsveen. Denne vegen går videre innover til Haraldsrud (se vedlegg 1). Barn i skolepliktig alder vil være avhengig av drosje til skolen og/eller til bussen. Vannforsyning er tenkt løst ved eget borehull. Eksisterende bolig på eiendommen har borehull med tilfredsstillende vannkvalitet. Avløp er tenkt løst felles med eksisterende bolig, ved at eksisterende avløpsanlegg kontrolleres og oppgraderes for to boliger. Administrasjonen kan ikke se at boligen vil komme i konflikt med verken naturvern- eller friluftsinteresser eller kulturminner. Boligen er tenkt plassert innenfor eksisterende tun, på jordekt fastmark, like nord for eksisterende bolig (se vedlegg 2). Det er tenkt en hekk som skjerming mot eksisterende hus. Parkering blir nord for huset, mot eksisterende landbruksgarasje. Det er grunn til å påpeke at det på sikt vil være sannsynlig at en av boligene vil søkes fradelt og at plasseringen av boligene i forhold til hverandre i et slikt perspektiv kan gi en del utfordringer. Administrasjonen ville derfor i utgangspunktet peke på beliggenheten til husmannsstua som alternativ plassering, enten gjennom restaurering eller riving og bygging av ny bolig. Etter å ha vært på befaring konstaterer administrasjonen at husmannsstua sannsynligvis ikke er mye å ta vare på. I tillegg er det forståelig at ny bolig ønskes plassert lenger opp i terrenget enn husmannsstua, slik at en kan nyte den utsikt en da får (se bilder i vedlegg 3). I denne saken mener administrasjonen fordelene synes større enn ulempene totalt sett og er i samsvar med retningslinjene i kommuneplanens arealdel (jfr over, oppettholde spredt bosetting). Høringsuttalelse fra Statens vegvesen, Region øst, datert 31. mai 2011: Side 17 av 39

18 Sak 119/11 Fylkesveg 247 er i rammeplan for avkjørsler klassifisert i holdningsklasse C, mindre streng holdning. Statens vegvesen har ingen merknader til at det gis dispensasjon fra kommuneplanen. Ved en eventuell dispensasjon må det søkes om utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesveg 247. Høringsuttalelse fra Oppland fylkeskommune, datert 14. juni 2011: De viser til kommunens vurdering og har ikke vesentlige merknader til at det gis dispensasjon i denne saken med de vilkår som er foreslått. En eventuell riving eller restaurering av husmannsstua må behandles som egen sak og oversendes kulturvernmyndighetene til uttalelse. Side 18 av 39

19 Sak 120/11 DELING AV GRUNNEIENDOM - PARSELL FRA GBNR 85/3 - TILLEGG TIL GBNR 85/4 Saksbehandler: Bente Myhre Borgan Arkiv: GBNR 85/3 Arkivsaksnr.: 11/398 Saksnr.: Utvalg Møtedato 120/11 Formannskapet Innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 og 20-1 m), jordloven 12 og gjeldende delegasjonsbestemmelser gir Søndre Land kommune dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel og godkjenner fradeling av ca. 7 dekar fra eiendommen Bredviken, gnr. 85 bnr. 3, på følgende vilkår: Parsellen skal være et tillegg til eiendommen gnr. 85 bnr. 39 og skal sammenføyes med denne. Parsellen kan ikke gjerdes inn eller på annen måte hindre allmennhetens frie ferdsel i strandsonen. Gjeldende planstatus for området opprettholdes, og området vil etter fradeling fortsatt være et LNF-område der bygging og tiltak til fritidsformål ikke er tillatt. I tillegg gjelder et generelt bygge- og deleforbud i 50-meter sonen rundt Lomsjøen. Dersom det likevel ønskes å gjennomføre tiltak på eiendommen, slik som bygging av flere fritidsboliger eller fradeling av tomter for fritidsbolig, skal ikke dette skje gjennom dispensasjoner, men gjennom en plan for hele eiendommen. De registrerte nasjonale verdiene knyttet til området med slåtteenger skal ivaretas. Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, skal arbeid straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf lov om kulturminner 8. Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. Vedlegg: 1. Oversiktskart 2. Flyfoto m/eiendomsoversikt Bakgrunn: Hjemmelshaver Ole Andreas Bredviken søker om å få dele ifra ca. 7 dekar fra eiendommen Bredviken, gnr 85 bnr 3. Parsellen skal være et tillegg til eiendommen Søndre Bredviken, gnr 85 bnr 4. Side 19 av 39

20 Sak 120/11 I forbindelse med salg av gnr 85 bnr 4 samt gnr 85 bnr 39 (ble godkjent delt ifra gnr 85 bnr 3 den , FSK sak nr. 275/09) er det ønskelig at et tilleggsareal mot sør skal tas med. Det er dette arealet det nå søkes om fradeling for (se vedlegg 2). Fradeling av omsøkte areal krever at det gis dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser. Søker begrunner dispensasjonssøknaden med at det ønskes en buffersone/skjerming mot innsyn/støy fra et eventuelt framtidig hyttefelt. Vurdering: Omsøkte parsell ligger i LNF-område i arealdelen til kommuneplan for Søndre Land. I LNFområder er fradeling kun tillatt i forbindelse med stedbunden næring. I denne saken kreves det derfor at kommunen dispenserer fra kommuneplanens bestemmelser. Plan- og bygningslovens bestemmelser om dispensasjon: Søknad om dispensasjon Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som nevnt i Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad fremmes samtidig med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart ikke berører naboens interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i Dispensasjonsvedtaket Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for behandling av dispensasjonssaker. I LNF-områder skal det tas spesielt hensyn til landbruk, natur, friluftsliv, kulturlandskap og vassdrag. Side 20 av 39

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 13.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 13. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 13.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 13.03.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING GNR/BNR 11/14. Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Formannskapet Rådhuset XX.XX.XX Saksbehandler: Bente Myhre Borgan

SAKSFRAMLEGG. Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Formannskapet Rådhuset XX.XX.XX Saksbehandler: Bente Myhre Borgan SAKSFRAMLEGG Ark: V83 Arkivsaksnr.: 11/16 l.nr. 11/861 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Formannskapet Rådhuset XX.XX.XX Saksbehandler: Bente Myhre Borgan Sak: FORESPØRSEL

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.04.2017 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK:

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 13.08.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Lisa Grenlund Langebro Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 21.08.12 Saknr.

Detaljer

EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD

EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD Arkivsaknr: 2015/422 Arkivkode: 70/3 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen.

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen. Arkivsaknr: 2015/440 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SØKNAD FRA GRETE STEINMO OM DISPENSASJON FRA AREALPLANEN FOR FRADELING AV BOLIGTOMT, G/B 53/2 - NYGÅRD Rådmannens

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/5504 Dato: 08.12.2016 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak:

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak: Arkivsaknr: 2017/116 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik Rådmannens forslag

Detaljer

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Arkivsaksnr.: 10/1871-1 Arkivnr.: GNR 51/97 Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Hjemmel: Konsesjonsloven

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy Arkivsaknr: 2016/1311 Arkivkode: 82/7 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Detaljer

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Arkivsaknr: 2017/597 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.09.2017 Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Kibsgaard Arkiv: GNR 59/1 Arkivsaksnr.: 12/825 SØKNAD OM FRADELING AV FESTETOMTER - 59/1 - KNUT SKORPEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Kibsgaard Arkiv: GNR 59/1 Arkivsaksnr.: 12/825 SØKNAD OM FRADELING AV FESTETOMTER - 59/1 - KNUT SKORPEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Kibsgaard Arkiv: GNR 59/1 Arkivsaksnr.: 12/825 SØKNAD OM FRADELING AV FESTETOMTER - 59/1 - KNUT SKORPEN Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar med hjemmel i Plan-

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: GNR 238/1/662 Lnr.: 4550/15 Arkivsaksnr.: 15/405-13

Saksframlegg. Ark.: GNR 238/1/662 Lnr.: 4550/15 Arkivsaksnr.: 15/405-13 Saksframlegg Ark.: GNR 238/1/662 Lnr.: 4550/15 Arkivsaksnr.: 15/405-13 Saksbehandler: Bjørn Nyfløtt RANDSFJORDMUSEENE AS- SØKNAD OM FLYTTING AV PARKERINGSPLASS VED KITTILBU UTMARKSMUSEUM G/BNR 238/1/662

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/8157 Dato: 18.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 JOHN BORSTAD - SØKNAD OM FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR 31, BNR 15 TIL GNR 31, BNR 23... Sett inn saksutredningen

Detaljer

2. Med hjemmel i havne- og farvannslovens 27 gis det tillatelse til utlegging av flytebrygge som omsøkt.

2. Med hjemmel i havne- og farvannslovens 27 gis det tillatelse til utlegging av flytebrygge som omsøkt. Arkivsaknr: 2017/387 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.09.2017 Ny søknad om ny plassering av flytebrygge på Nordfugløy Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato. Sak: SAKSFRAMLEGG - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK GBNR 60/326

SAKSFRAMLEGG. Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato. Sak: SAKSFRAMLEGG - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK GBNR 60/326 SAKSFRAMLEGG Ark: Arkivsaksnr.: 17/30 l.nr. 17/2357 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Rådhuset Saksbehandler: Terje Sørensen Sak: SAKSFRAMLEGG - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK

Detaljer

Dispensasjon fra arealplanen for fradeling av våningshus, gnr 2/3 i Mevik

Dispensasjon fra arealplanen for fradeling av våningshus, gnr 2/3 i Mevik Arkivsaknr: 2017/47 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 30.05.2017 Dispensasjon fra arealplanen for fradeling av våningshus, gnr 2/3 i Mevik Rådmannens forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SØKNAD OM DISP FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV TO BOLIGTOMTER FRA ØVRE HOV GNR. 94 BNR. 1 Rådmannens

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - Fradeling av tilleggstomt/endring av tomtegrense - gbnr 131/3 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Dispensasjonsbehandling - Fradeling av tilleggstomt/endring av tomtegrense - gbnr 131/3 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/2595-16 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - Fradeling av tilleggstomt/endring av tomtegrense

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 47/18 Arkivsaksnr: 2012/5056-4 Saksbehandler: Ann Kristin Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 47/3 - Krokvika, Langstein dispensasjon fra byggeforbudet i LNFområdet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14 Lierne kommune Arkiv: GNR 22/67 Arkivsaksnr.: 14/1127 Saksbehandler: Roy Nilsen Dato: 06.02.2014 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap 04.02.2014 13/14 SØKNAD OM RIVING AV

Detaljer

Saksfremlegg. Søker/eier: Svein Kyrre Karlsen, Nordsiveien 980, 9470 GRATANGEN Erverver: Roger Kristiansen, Marihansstien 20, 8515 NARVIK

Saksfremlegg. Søker/eier: Svein Kyrre Karlsen, Nordsiveien 980, 9470 GRATANGEN Erverver: Roger Kristiansen, Marihansstien 20, 8515 NARVIK GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/507 Sakstittel: NY BEHANDLING AV SØKNAD OM FRADELING AV CA 5,5 DAA INNMARKSBEITE OG SKRINN FASTMARK FRA GNR 36 BNR 3 - TILLEGGSAREAL TIL GNR 36 BNR 33 Innstilling:

Detaljer

Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel - gbnr 16/14

Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel - gbnr 16/14 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/186-11 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel

Detaljer

ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE

ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE Gran kommune foreslår endring av kommuneplanens arealdel sine retningslinjer for eksisterende fritidsboligeiendommer i LNF

Detaljer

Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy, Saltstraumen

Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy, Saltstraumen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2009 62103/2009 2009/4870 76/38 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/152 Planutvalget 24.11.2009 Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy,

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - riving/oppføring av nytt tilbygg til hytte - gbnr 18/ Rognes - søker Aril Røttum

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - riving/oppføring av nytt tilbygg til hytte - gbnr 18/ Rognes - søker Aril Røttum Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2015/1491-9 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra riving/oppføring av nytt tilbygg til hytte -

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Torbjørn Skei Gottåsvegen 85 7623 RONGLAN Deres ref: Vår ref: MARHOV 2015/4538 Dato: 01.03.2016 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom: /// Saksnr:

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.11.2010 Tid: Start umiddelbart etter møtet i Formannskapet senest kl. 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen May Helen H og Tomas Alstad Ytternesset 226 7607 LEVANGER Deres ref: Vår ref: MARHOV 2017/1992 Dato: 15.05.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

94/87 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL GRAD AV UTNYTTING/TAKVINKEL

94/87 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL GRAD AV UTNYTTING/TAKVINKEL Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/958-4 Arkivnr.: GNR 94/87 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5 Søgne kommune Arkiv: 46/23 Saksmappe: 2016/3340-16057/2017 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 29.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5 Utv.saksnr

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av utleiehytte for laksefiskere - gbnr 20/1 - søker Vibeke Nordmo

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av utleiehytte for laksefiskere - gbnr 20/1 - søker Vibeke Nordmo Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2013/2038-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Rannveig Singsaas Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING LURØY KOMMUNE Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/374 Klageadgang: Nei BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON/ BRUKSENDRING FOR INNREDNING AV NAUST Saksbehandler: Vaidotas Suveizdis Arkiv: EIEND/GN/BN

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort.

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort. LEKA KOMMUNE Dato: 22.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 292/1 Arkivsaksnr: 2013/3850-7 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 292/1 - Avelsgaard, 7520 Hegra - dispensasjon fra byggeforbudet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja GBNR 101/023 - SØKNAD OM UTSKILLELSE AV TOMT TIL BÅTHUS/NAUST Rådmannens innstilling:

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 19.01.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja Gbnr 054/003 - FRADELING HYTTETOMTER - DISPENSASJON Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke MØTEPROTOKOLL Teknisk, Landbruk, Miljø Møtested: Møterom 2.etg. Lidalsbygget Møtedato: 03.05.2006 Fra kl.: kl. 09.00 Til kl.: 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Erik Barhals, Jorid Ormseth, Ole

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 2/16 16/340 FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR./BNR. 7/223 TIL GNR./BNR. 7/687

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 2/16 16/340 FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR./BNR. 7/223 TIL GNR./BNR. 7/687 ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.05.2016 Tid: 0930 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/16 16/340 FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR./BNR.

Detaljer

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Søgne kommune Arkiv: 75/2 Saksmappe: 2014/1381-3336/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 26.01.2015 Saksframlegg Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/15

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - Bygging av garasje - Gbnr 260/7 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Dispensasjonsbehandling - Bygging av garasje - Gbnr 260/7 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2017/612-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - Bygging av garasje - Gbnr 260/7 - Dispensasjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.06.2010 Jordlovsbehandling - Søknad om fradeling av

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01. Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01.2013 Tid: 0900 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord formannskap. Innkallingen

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 107/194 Arkivsaksnr: 2015/1121-6 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 107/194 - Gamle Kongeveg 2A, 7503 Stjørdal - dispensasjon

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 24.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

115/6 - KLAGE PÅ VEDTAK DS UTV 153/11 AV STØRRELSE PÅ TOMT RUNDT VÅNINGSHUS TIL FRITIDSFORMÅL

115/6 - KLAGE PÅ VEDTAK DS UTV 153/11 AV STØRRELSE PÅ TOMT RUNDT VÅNINGSHUS TIL FRITIDSFORMÅL Arkivsaksnr.: 11/288-14 Arkivnr.: GNR 115/6 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen 115/6 - KLAGE PÅ VEDTAK DS UTV 153/11 AV 30.8.2011 STØRRELSE PÅ TOMT RUNDT VÅNINGSHUS TIL FRITIDSFORMÅL

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE. Side 1

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE. Side 1 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 10.02.2016 Tid: 09:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN BÅTHÅJEN Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Planutvalget Møtedato: Onsdag 28.10.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60 Søgne kommune Arkiv: 72/214 Saksmappe: 2017/1014-22236/2017 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 30.05.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

Dispensasjonssøknad - fradeling av kårbolig fra eiendommen gbnr 10/1

Dispensasjonssøknad - fradeling av kårbolig fra eiendommen gbnr 10/1 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2015/2256-11 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonssøknad - fradeling av kårbolig fra eiendommen gbnr 10/1

Detaljer

Etter en samlet vurdering anser Planutvalget at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.

Etter en samlet vurdering anser Planutvalget at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Arkivsaknr: 2015/475 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SØKNAD FRA LEIF KRISTENSEN OM DISPENSASJON FRA PLANKRAVET FOR FRADELING AV TILLEGGSTOMT TIL HYTTETOMT, OTERSTRANDA

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING LURØY KOMMUNE Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/792 Klageadgang: Ja DISPENSASJON FRA KOMMUNEDELPLAN TONNES FOR FRADELING AV BOLIGTOMTER FRA GNR 47/20 Saksbehandler: Vaidotas Suveizdis Arkiv:

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 08.01.2015 Møtested: Bjarkøy gamle rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Gbnr 054/003 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkivsak: 17/505-9 Arkivkode: GBNR 054/003 Klageadgang: Ja Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen,

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen, Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Gerd A. Myklebust Wang, Erik

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/5950 Dato: 25.10.2016 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.09.2006 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Inger Lise Stubsjøen Martinsen Oddveig Fossum Astrid

Detaljer

Lars Martin Julseth landbrukssjef i Follo

Lars Martin Julseth landbrukssjef i Follo Lars Martin Julseth landbrukssjef i Follo Jordloven Kap. I. Formålet med loven Kap. II. Virkeområdet for loven Kap. III. Landbruksmyndighet i kommune og fylke Kap. IV. Vern av dyrka og dyrkbar jord m.v.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden Søgne kommune Arkiv: 16/122 Saksmappe: 2015/3585-7008/2016 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 15.02.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Søgne kommune Arkiv: 23/440 Saksmappe: 2013/3103-8886/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 05.03.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Utv.saksnr

Detaljer

54/17 SØKNAD VEDRØRENDE AREALBYTTE DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL

54/17 SØKNAD VEDRØRENDE AREALBYTTE DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/1806-2 Arkivnr.: GNR 54/17 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning,

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 14/1382 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV EN PARSELL TIL NAUST OG FRITIDBOLIG FRA EIENDOM GNR 55 BNR 3

Saksfremlegg. Arkivsak: 14/1382 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV EN PARSELL TIL NAUST OG FRITIDBOLIG FRA EIENDOM GNR 55 BNR 3 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/1382 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV EN PARSELL TIL NAUST OG FRITIDBOLIG FRA EIENDOM GNR 55 BNR 3 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE

Detaljer

Planlegging i strandsonen. Spesialrådgiver Tom Hoel

Planlegging i strandsonen. Spesialrådgiver Tom Hoel Planlegging i strandsonen Spesialrådgiver Tom Hoel Aktuelle lovbestemmelser Plan- og bygningsloven: 1-8 Forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag 34-2 Overgangsbestemmelser til plandelen, åttende ledd 11-7

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 40/1 Arkivsaksnr: 2016/160-6 Saksbehandler: Ann Kristin Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 40/1 - Arnstad og 66/2 - Mære mellem - søknad om dispensasjon fra

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 64/12 12/7 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FORMANNSKAP

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 64/12 12/7 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FORMANNSKAP ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 64/12 12/7 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FORMANNSKAP 14.06.2012

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja GBNR 078/012 - BOLIG - DISPENSASJONSSØKNAD Rådmannens innstilling: ::: &&&

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2012/1393-0 Arkiv: 46/25 Saksbeh: Thorvald Garthe Dato: 29.08.2013 Søknad om etablering av to punktfester. 2. gangs behandling. Sted: Sevik gnr. 46 bnr.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bård Olav Kollerud Arkiv: V61 Arkivsaksnr.: 15/788 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 11.11.2015 SØKNAD OM FRADELING AV BOLIGTOMT - TANGELAND 96/1 Rådmannens forslag til

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

Saksbehandler: Bill Gradin, tlf: , e-post:

Saksbehandler: Bill Gradin, tlf: , e-post: Vågan kommune Plan- og bygningsavdelingen Dato: Vår ref: Arkivkode: 22.08.2017 17/15486 GBN - 47/122 Deres ref: Saksbehandler: Bill Gradin, tlf: 75420437, e-post: bill.gradin@vagan.kommune.no Kystverket

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/9068 Dato: 18.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/55 Saksmappe: 2012/844-37888/2012 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 18.03.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Tillatelse til dispensasjon, fradeling av kårbolig Søndre Dæli 113/1

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Tillatelse til dispensasjon, fradeling av kårbolig Søndre Dæli 113/1 ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2015/2219 Arkivkode: 113/1 Saksbehandler: Gro Grinde Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Utvalg for teknikk og utvikling 11.02.2016 Tillatelse til dispensasjon, fradeling

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, jf. kap. 19 i loven.

Søknad om dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, jf. kap. 19 i loven. LØTEN KOMMUNE, Postboks 113, 2341 LØTEN. Søknad om dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, jf. kap. 19 i loven. Søknaden gjelder: Gnr. Bnr. Fnr. Kort beskrivelse

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11 Søgne kommune Arkiv: 20/180 Saksmappe: 2016/2467-11638/2017 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 52/2 Arkivsaksnr: 2016/3982-5 Saksbehandler: Knut Krokann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 52/2 Alstad østre - deling og dispensasjon Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Berit Dahl Arkiv: GBNR 36/22 Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Berit Dahl Arkiv: GBNR 36/22 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Dahl Arkiv: GBNR 36/22 Arkivsaksnr.: 08/7104-16 Dato: 16.02.09 DISPENSASJON FRA BESTEMMELSENE I KOMMUNEPLANENS AREALDEL PKT 3.1. OG 3.3, 36/22, SVELVIKVEIEN 382 - TILBYGG

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/1099-0 Arkiv: 8/58 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 22.09.2013 Klagebehandling Søknad om oppføring av ny hytte Sted: Torskeberg gnr. 8 bnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Sissel & Kjell-Atle Småberg - Søknad om dispensasjon og bruksendring for brygge 69/050

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Sissel & Kjell-Atle Småberg - Søknad om dispensasjon og bruksendring for brygge 69/050 SAKSFRAMLEGG Arkiv: 69/050 Dato: 18.01.2016 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Gunn Anita Ytterås Engvik Sissel & Kjell-Atle Småberg - Søknad om dispensasjon og bruksendring for brygge 69/050

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249 SØKNAD OM DISP FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA NEDRE ULBERG GNR. 114 BNR. 3 Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer