Årsberetning 2006 for Rasmussengruppen AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2006 for Rasmussengruppen AS"

Transkript

1 Årsberetning 2006 for Rasmussengruppen AS Rasmussengruppen AS var pr. 31. desember 2006 og er pr. årsberetningens dato morselskap i et konsern. Rasmussengruppen AS eide pr. 31. desember 2006 samtlige aksjer i de følgende selskap (jfr. de to siste sider i denne trykksak): (1) POLYSHIPPING AS *) (2) Rasmussen Offshore A/S (3) POLYMARITIME AS (4) POLYPROPERTY AS **) (5) PORTIA AS ***) *) Tidligere A/S Kristiansands Tankrederi II. Selskapet endret 6. april 2006 navn til POLYSHIPPING AS. Selskapet er konsernspiss for Rasmussengruppen AS sine shippingaktiviteter. **) Konsernspiss for Rasmussengruppen AS sin eiendomsvirksomhet. ***) Tidligere Polyinvest AS. Selskapet endret 31. oktober 2006 navn til PORTIA AS. Rasmussen Bulkcarriers AS ble avviklet 10. november 2006 og slettet i Enhetsregisteret/Foretaksregisteret 27. november Shippingmarkedene For Rasmussengruppen AS er det utviklingen innen tørrlast- og tankmarkedene som er av størst interesse. Markedsutviklingen i disse segmenter har vært som følger: Tørrlastmarkedet utviklet seg særdeles positivt i løpet av Etter en svak start i årets første måned holdt markedet seg på attraktive nivåer frem til midten av 2. kvartal. Deretter steg alle tørrlastsegmentene kontinuerlig gjennom 2. halvår, og endte alle på årets høyeste nivåer. Baltic s tørrlastindeks steg således 83 % i løpet av året. Årsaken til den positive markedsutviklingen finnes på etterspørselssiden. Flåteveksten var på hele 6,8 % mens etterspørselen steg med 6,4 %. Opphopning av skip i havner har medvirket til det sterke markedet, men først og fremst var det etterspørselsveksten i Kina som drev markedet. For øyeblikket bedømmes tørrlastmarkedet i snitt å bli bedre i 2007 enn i Tankmarkedet var gjennom hele året preget av stor volatilitet som følge av hårfin balanse mellom tilbud og etterspørsel. Samlet sett utviklet etterspørselen seg noe svakere enn forventet ved årets begynnelse, men fortsatt tilstrekkelig til å absorbere den store flåtetilveksten og opprettholde et attraktivt ratenivå. Veksten i den globale etterspørsel etter olje ble nedjustert flere ganger i løpet av året, og estimeres nå av IEA bare å ha vært på 0,9 %. Tonnasjeetterspørselen har vært betydelig høyere som følge av endrede transportmønstre. Således steg den skipsbaserte handel med råolje og oljeprodukter på tonn mil basis, ifølge megleranslag, med henholdsvis 2,4 % og 12,5 %. Utsiktene fremover er usikre i tankmarkedet på grunn av store leveranser av nye skip de nærmeste år. Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S Kristiansands Tankrederi A/S (som er et heleid datterselskap til POLYSHIPPING AS) eier pr. årsberetningens dato i overkant av 20,8 % av aksjekapitalen i Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S ("Norden") etter at Kristiansands Tankrederi A/S i april 2007 kjøpte ytterligere aksjer til kurs DKK pr. aksje i forbindelse med at A/S Dampskibsselskabet TORM som var Nordens største aksjeeier solgte seg ut av Norden. På Nordens ordinære generalforsamling i april 2007 ble det vedtatt at Nordens aksjer skal splittes i 20. Årsoverskuddet for Norden for 2006 ble på USD 177 millioner etter skatt, som forrenter den gjennomsnittlige egenkapital med 27 %. Dette er noe bedre enn forventet ved inngangen til 2006, da man opererte med et 1

2 forventet resultat i området USD millioner. Bokført egenkapital utgjorde ved årsskiftet USD 714 millioner. Teoretisk verdijustert egenkapital utgjorde imidlertid hele USD millioner, basert på megleranslag av markedsverdi for egne skip og en verdiansettelse av certepartiene med kjøpsopsjoner etter Black 76 opsjonsberegningsmodell. Utsiktene for 2007 er meget gode og man forventer et resultat etter skatt i området USD millioner. Norden har sitt hovedkontor i København. Aksjene i Norden er notert på Københavns Fondsbørs. Aktiv risikostyring spiller en hovedrolle i Nordens strategi om å sikre en stabil, høy inntjening. De risikofaktorer Norden forholder seg til er det nærmere redegjort for i årsberetningen for 2006 for Kristiansands Tankrederi A/S. Parlines Ro-Ro KS Parlines Ro-Ro KS ble etablert i desember 2004 og eier RoRo skipene MV "Finnreel" og MV "Finnmaster", hver på dwt., bygget i Ved inngangen til 2006 eide Kristiansands Tankrederi A/S og POLYSHIPPING AS en 5% andel, henholdsvis en 3% andel (som kommandittister) i Parlines Ro-Ro KS. I 2006 har POLYSHIPPING AS ytterligere ervervet 2% andel og Kristiansands Tankrederi A/S ytterligere ervervet 5% andel (som kommandittister) i kommandittselskapet. Parlines Ro-Ro KS sitt årsoverskudd for 2006 var kr Selskapet har sitt forretningskontor i Oslo. Eiendomsmarkedet Ved inngangen til 2007 utgjorde den samlede kontoreiendomsmassen i Oslo/Asker og Bærum i størrelsesorden 8,8 millioner kvadratmeter. De siste 23 årene har antall kvadratmeter kontoreiendom i dette markedet økt med omlag 4 millioner kvadratmeter, tilsvarende en vekst på 83%. I samme periode har antall sysselsatte bare økt med ca. 24%. Den sterke økningen i arealer sammenholdt med den moderate økningen i antall sysselsatte forklares ved en sterk økning i andelen sysselsatte med kontorarbeidsplass. Ledige arealer er anslått til ca kvadratmeter ved utgangen av Dette utgjør i størrelsesorden 6% av den samlede eiendomsmassen. Ledighetsgraden varierer betydelig innenfor de ulike delmarkeder i Oslo området. Den laveste ledighetsgrad finnes i sentrum og sentrumsnære områder vest for Oslo sentrum, der ledigheten anslås til mellom 2 og 4%. Høyest ledighetsgrad er det i ytre deler av Oslo, nord og øst for sentrum, der ledigheten anslås til i overkant av 10%. Den anslåtte ledighet gikk ned med omlag kvadratmeter i Netto ble det ferdigstilt i størrelsesorden kvadratmeter for utleie, mens utleie av lokaler, samt konvertering av ledige arealer til annet formål i 2006 utgjorde ca kvadratmeter. Antall ferdigstilte kvadratmeter viste et moderat fall i 2006 sammenholdt med 2005 da ferdigstillelsen utgjorde omlag kvadratmeter. For 2007 forventes det ferdigstilt i størrelsesorden kvadratmeter kontorlokaler. Fortsatt er imidlertid utbyggingstakten moderat sammenlignet med historiske nivåer. I perioden utgjorde ferdigstilte kontorlokaler i Oslo området mellom og kvadratmeter årlig. I 2004 var imidlertid ferdigstilte lokaler nede i ca kvadratmeter. Leienivået for kontorarealer i Oslo området viste relativt markant økning i løpet av Leienivået og utviklingen i leienivå varierer i de ulike deler av markedet. De områder med lavest ledighet har det høyeste leienivået. Det er også i disse områdene leieprisnivået har steget mest det siste året. Ved utløpet av 2006 anslås leienivået for kontorlokaler av høy standard til mellom kr og kr for de mest sentrale områdene, mot kr til kr ved utløpet av For lokaler av høy standard i de mest attraktive tilgrensende områder vest og nord for sentrum anslås leienivået til kr til kr pr. kvadratmeter ved utløpet av 2006 mot kr til kr ved utløpet av Leienivået har fortsatt å stige i Også i Kristiansandsområdet har aktiviteten i utleiemarkedet for kontorarealer i løpet av 2006 og inn i 2007 steget, og leieprisene har løftet seg med omlag 5% siden midten av

3 AVANTOR AS (tidligere Avantor ASA) POLYPROPERTY AS eier samtlige aksjer i AVANTOR AS. Selskapet ble i 2006 omdannet fra et allmennaksjeselskap under navnet Avantor ASA til et aksjeselskap med navn: AVANTOR AS. AVANTOR AS ble deretter fisjonert for å tilpasses en selskapsstruktur som innebærer at hver enkelt eiendom eies av et eget eiendomsselskap. Fisjonen ble gjennomført ved at de bokførte verdiene i AVANTOR AS ble videreført i AVANTOR AS og i 28 nyetablerte selskap. Aksjene i 24 av de 28 nyetablerte selskapene ble etter fisjonen skutt inn ved en emisjon den 28. desember 2006 som tingsinnskudd i AVANTOR AS. De resterende fire nyetablerte selskapene er ikke lenger en del av Avantor-konsernet. Ved emisjonen ble dessuten samtlige aksjer i seks selskap som tidligere var eiet av Industrifinans Næringseiendom ASA (nå NP Nydalen ASA) skutt inn som tingsinnskudd i AVANTOR AS. AVANTOR AS sitt forretningskontor er i Oslo og dets virksomhet drives fra Oslo. Avantor-konsernets forretningsvirksomhet fokuserer på områdene eiendomsutvikling, huseier og forvaltning, og med hovedfokus på førstnevnte. De tre forretningsområdene omtales nedenfor: Eiendomsutvikling Avantor-konsernets største utviklingsprosjekt har i 2006 vært Solsiden Boligprosjekt. Byggingen av Solsiden Boligprosjekt med tilsammen 453 leiligheter i Nydalen startet i januar Prosjektet har blitt meget godt mottatt i markedet, og alle de 453 leilighetene er solgt. Fremdriften i prosjektet er som planlagt, og de første 214 leilighetene ble levert til kjøperne sommer og høst Prosjektet fullføres i Avantor har fullført byggingen av energisentralen i Nydalen. Anlegget leverer nå varme og kjøling for Torgbygget, Nydalen Campus, Nydalshøyden Bygg B og første byggetrinn i Solsiden Boligprosjekt. Avantor har vært totalentreprenør for ombyggingen av det tidligere BI-bygget i Sandvika til videregående skole for Akershus Fylkeskommune. De to byggetrinn i prosjektet ble ferdigstilt hhv. sommeren og høsten I tillegg til de nevnte prosjektene har Avantor et utviklingspotensial i Nydalen på ca kvadratmeter BRA. Dette inkluderer fradelt tomt - Sandakerveien som ble overtatt fra Schibsted ASA i februar 2006 og som er regulert for utbygging av kvadratmeter BRA. Prosjektene på Nydalshøyden og Nydalspynten, et nytt lavenergiprosjekt, vil bli startet så snart det er leietakere til en vesentlig del av arealene. Avantor-konsernets netto salgsgevinster ved salg av eiendom utgjorde i 2006 kr. 434,9 millioner. Dette er hovedsakelig som følge av at Stiftelsen Handelshøyskolen BI (BI) benyttet sin kjøpsopsjon på Nydalen Campus samt salg av boliger i første byggetrinn av Solsiden Boligprosjekt. Salget av Nydalen Campus inkluderte i tillegg salg av aksjer med en gevinst på kr. 26,2 millioner. Huseier Avantor-konsernets samlede leieinntekter for 2006 utgjorde kr. 118,7 millioner mot kr. 173,9 millioner året før. Reduksjonen skyldes i hovedsak at BI benyttet sin opsjon til å kjøpe Nydalen Campus, samt effekt av fisjonen av AVANTOR AS og den etterfølgende emisjon hvorved en del eiendommer med høy utleiegrad ble erstattet med eiendommer med lavere utleiegrad og/eller et høyere utviklingspotensial. Avantors eiendomsportefølje er således vesentlig endret sammenlignet med forrige årsskifte. Ved inngangen til 2007 hadde konsernet en ledighet på 9,4 % regnet av samlet utleieverdi. Gjennomsnittlig gjenværende leietid var 5,9 år ved utgangen av året. Avantor-konsernets eiendomsportefølje utgjorde pr. 31. desember 2006 ca kvadratmeter BTA. Forvaltning Avantor Drift AS forvalter en eiendomsportefølje på ca kvadratmeter på vegne av Avantor-konsernet. I tillegg kommer ca kvadratmeter som Avantor Drift AS forvalter på vegne av andre. Selskapet forvalter blant annet ca kvadratmeter for Norwegian Property ASA og ca kvadratmeter for Storebrand Eiendom AS. Eiendommene Avantor Drift AS forvalter er hovedsakelig kontorbygg med attraktive beliggenheter i Stor-Oslo lokalisert i Nydalen, Lysaker, Sentrum og Økern. I tillegg kommer Avantor-konsernets industrieiendom på Hensmoen. Årsresultat og finansiell stilling 3

4 Avantor-konsernet oppnådde i 2006 et årsoverskudd på kr. 371,6 millioner. Resultat før skatt ble kr. 503,7 millioner. Resultatet inkluderer gevinst ved salg av eiendom med tilsammen kr. 434,9 millioner og gevinst ved salg av aksjer med kr. 26,2 millioner. Ved utgangen av 2006 hadde Avantor-konsernet en totalbalanse på kr millioner. Bokført egenkapital utgjorde kr millioner. Dette gir en bokført egenkapitalandel på 48,5 %. Samlet rentebærende gjeld utgjorde ved utgangen av 2006 kr. 800 millioner. Gjennomsnittlig rentesats for rentebærende gjeld var 4,8 %. Avantorkonsernets låneportefølje ble refinansiert i januar Avantor-konsernets bankinnskudd ved utgangen av 2006 var på kr. 598 millioner. Påvirkning av det ytre miljø Avantor-konsernet legger vekt på at alle offentlige miljøkrav etterleves og at kontrollrutiner er etablert og fungerer. Påvirkninger under byggeaktivitet som støy, støv og store transportmengder håndteres ved hjelp av tidsstyring, renhold og dels egne anleggsveier. Det er etablert en rammeavtale med Statens forurensingstilsyn som regulerer behandling av forurensede masser m.m. For øvrig er nødvendige rutiner, instrukser og fullmakter etablert i Avantors organisasjon og bedriftssystem. Sikkerhetskontroll innenfor brann, klima, vann og innbrudd er vektlagt i et eget HMS-system for drift av eiendommene. I driften gjennomføres også kildesortering, ENØK-tiltak m.v. Risiko Det er etablert rutiner for håndtering av de risikotypene som Avantor-konsernet er eksponert for, nemlig kommersiell risiko (markedsrisiko og utleierisiko), prosjektrisiko, finansiell risiko og ulykkesrisiko. Vedr. ansatte m.v. i Avantor-konsernet er dette redegjort for i årsberetningen for POLYPROPERTY AS (som er en del av denne trykksak). NP Nydalen ASA (tidl. Industrifinans Næringseiendom ASA) POLYPROPERTY AS som eide samtlige aksjer i Industrifinans Næringseiendom ASA nå NP Nydalen ASA ("IFN"), inngikk 20. desember 2006 avtale med Tekågel Invest 175 AS nå Norwegian Property Holding AS, et heleid datterselskap til Norwegian Property ASA om salg av aksjene i IFN samt i Nydalsveien AS og i Sandakerveien 130 Eiendom AS. De to sistnevnte selskap var utfisjonert fra AVANTOR AS. Industrifinans Næringseiendom Nydalen AS ("IFNN") som var et heleid datterselskap til IFN, ble fisjonert i 2006 for å tilpasses en selskapsstruktur som innebar at hver enkelt eiendom eies av et eget eiendomsselskap samtidig som IFNN endret navn til Gullhaug Torg 3 Eiendom AS. Fisjonen ble gjennomført ved at de bokførte verdiene i IFNN ble videreført i IFNN og i 9 nyetablerte selskap. I forbindelse med salget solgte IFN/IFNN til POLYPROPERTY AS aksjer/andeler i eiendommer som ikke var omfattet av salgsavtalen. Salgssummen for aksjene i IFN og de 2 øvrige aksjeselskapene som ble solgt var basert på at verdien av de solgte eiendommene utgjorde kr millioner etter reduksjon vedr. differansen mellom eiendomsverdiene og skattemessige saldoverdier. Salget ble gjennomført 25. januar 2007 med kontant oppgjør. Salget vil gi en betydelig gevinst som vil inntektsføres i POLYPROPERTY AS i IFN-konsernet sin virksomhet var å eie næringseiendom (huseier). IFN s forretningsadresse var i Kristiansand frem til salget ble gjennomført. Selskapets eiendomsportefølje er lokalisert i Oslo. Utleie og drift av eiendommene forestås av Avantor Drift AS. Selskapets portefølje pr. 1. januar 2007 besto av ca kvadratmeter BTA i Nydalen samt ca kvadratmeter BTA på Økern. IFN-konsernet hadde ved inngangen av 2006 en verdiledighet på 10,9%, mens tilsvarende tall pr. 1. januar 2007 var 2,5% (jfr. ovenfor under AVANTOR AS). Vektet utløpstid på leiekontraktene pr. 1. januar 2007 var 4,9 år. Årsresultat og finansiell stilling Ved utgangen av 2006 hadde IFN-konsernet en totalbalanse på ca. kr millioner. Bokført egenkapital utgjorde ca. kr. 800 millioner. Ettersom det var inngått avtale om salg av selskapet, ble selskapets pantegjeld innfridd før nyttår samtidig som Rasmussengruppen AS ga IFN et likviditetslån på kr. 820 millioner som ble oppgjort i forbindelse med gjennomføringen av salget. Resultatet har også i 2006 vært tynget av tidligere inngåtte rentesikringsforretninger som medførte at gjennomsnittlig rentesats på låneporteføljen lå betydelig over dagens nivå. Disse rentesikringsforretningene ble reversert i Det er også i 2006 foretatt betydelige vedlikeholds- og oppgraderinger av den eldre eiendomsmassen i Nydalen. Årsoverskuddet for IFN-konsernet for 2006 ble kr. 13 millioner inkl. netto gevinst ved salg av selskap og parkeringsplasser i forbindelse med den gjennomførte omstruktureringen. 4

5 Ansatte Ved årets utgang hadde konsernet 3 deltidsansatte (alle kombinert med ansettelser i Rasmussengruppen AS). I tillegg har IFN kjøpt diverse administrative tjenester fra Rasmussengruppen AS. CORDELIA AS CORDELIA AS - som ble stiftet av POLYPROPERTY AS den 11. april - overtok med virkning fra og med 18. mai eiendommene Kirkegaten 1, Kirkegaten 1A, Kirkegaten 4/Kongensgate 21 samt tomten Østre Strandgate 16B og en leilighet i Østre Strandgate 30, alle i Kristiansand, som en konsernintern overføring fra Rasmussengruppen AS og basert på takster fra eiendomsmegler. Ettersom handelen ble avtalt gjennomført etter reglene om skattefri overføring av eiendeler mellom konsernselskap, overtok CORDELIA AS i den forbindelse Rasmussengruppen AS sine skattemessige forpliktelser knyttet til ovennevnte eiendommer. Det ble derfor gjort et fradrag i kjøpesummen med skatt som ellers ville ha påløpt på selgerens hånd. Med virkning fra overtakelsestidspunktet ble de løpende leiekontrakter med hensyn til eiendommene overført fra Rasmussengruppen AS til CORDELIA AS (som utleier). Med virkning fra og med nevnte dato ble det også inngått leiekontrakt med Rasmussengruppen AS (som leietaker) for bruk av de eiendommer/del av eiendommer som Rasmussengruppen AS benytter for egen virksomhet. Senere er det inngått ytterligere leiekontrakter - slik at eiendommene nå - med unntak av 3. etasje i Kirkegaten 1A - er fullt utleid. Selskapets forretningskontor og virksomhet er i Kristiansand. Selskapets årsoverskudd for perioden 11. april desember 2006 var kr Forøvrig henvises til årsberetningen for 2006 for CORDELIA AS. Stadion Næring AS Selskapet ble stiftet av Start Toppfotball AS 11. mai 2006 ved fisjon av Start Stadion AS som er et heleid datterselskap av Start Toppfotball AS (se nedenfor). Selskapet ble registrert i Foretaksregisteret 16. oktober Selskapets virksomhet skal kunne være å anskaffe, prosjektere, utbygge, eie, drive, leie ut og selge fast eiendom og alt som er beslektet eller står i forbindelse med slike virksomheter. Selskapet skal også kunne eie eller delta i andre selskaper eller næringsforetak. Selskapet innehar utbyggingsrettighetene og eierskapet til ca kvadratmeter brutto næringsarealer (inkl. andel fellesareal) i det nye stadionanlegget som er under bygging ved Marvika i Kristiansand. Byggingen av nytt stadionanlegg ble igangsatt i januar De fotballrelaterte arealene i stadionanlegget som rommer mer enn tilskuere, ble ferdigstilt som planlagt til første hjemmekamp som fant sted 15. april 2007, mens de totalt kvadratmeterne med næringsarealer i stadionanlegget (ekskl. rålokaler i 4. etasje) ventes ferdigstilt frem mot høsten Alle arealene i stadionanlegget (som ikke eies av Stadion Næring AS) eies av heleide datterselskaper til Start Toppfotball AS. Selskapet har startet arbeidet med utleie av næringsarealene. Hele byggeprosjektet for stadionanlegget har en total kostnadsramme på kr. 360 millioner som tilsier en overskridelse av opprinnelig byggebudsjett på i overkant av 15 % og som må fordeles (i ulik grad) mellom eierne av de ulike arealene i stadionanlegget. Stadion Næring AS sine egne næringsarealer har en kostnadsramme på ca. kr. 115 millioner. Selskapet har dekket sin andel av investeringene ved lån fra POLYPROPERTY AS. POLYPROPERTY AS overtok i desember 2006 samtlige aksjer i selskapet som en del av avtale inngått mellom Rasmussengruppen AS og Start Toppfotball AS. Aksjekapitalen i Stadion Næring AS er kr Selskapets forretningskontor og virksomhet er i Kristiansand. Selskapets årsunderskudd for perioden 11. mai desember 2006 var kr Forøvrig henvises til årsberetningen for 2006 for Stadion Næring AS. 5

6 A/S Froland Verk A/S Froland Verk sin virksomhet er å eie og drive selskapets skoger som samlet utgjør ca mål, hvorav ca mål er produktivt skogareal. Skogsdriften foregår i henhold til langsiktig driftsplan og forestås av AT Skog BA. I skogene er det gjennom året hugget m3 tømmer. Samtlige aksjer i selskapet eies av POLYPROPERTY AS. A/S Froland Verk sitt forretningskontor og virksomhet er i Froland kommune. Regnskapet er gjort opp med et årsoverskudd på kr Forøvrig henvises til årsberetningen for 2006 for A/S Froland Verk. Finansforvaltning 2006 ble et år med god vekst i internasjonal økonomi. Den sterke veksttakten fortsatte i Kina der 2006 viste en vekst i brutto nasjonalprodukt (BNP) på 10,7%. USA viste moderat utvikling med en vekst i BNP på 3,3%. I Euroområdet var BNP veksten på 3,0%. Dette er en betydelig fremgang fra Japan viste en vekst i BNP på 2,2% for Også utviklingen i norsk økonomi var tilfredsstillende i For Norge vokste samlet BNP med 2,9%. Dette er noe sterkere enn i 2005 da veksten var 2,3%. Utviklingen i norsk BNP er svært avhengig av aktivitetsnivået i oljesektoren det enkelte år. Det internasjonale rentenivået holdt seg moderat også i 2006 til tross for at sentralbankenes styringsrenter gjennomgående ble oppjustert relativt mye. I Euroområdet ble styringsrenten hevet med 125 basispunkter til 3,5%. Etter årsskiftet er det foretatt ytterligere en renteheving slik at styringsrenten for tiden er 3,75%. Norges Bank hevet styringsrenten med 25 basispunkter 5 ganger gjennom 2006 slik at styringsrenten ved utløpet av året var 3,5%. I Norge er det foretatt to rentehevinger i 2007 og styringsrenten er i dag 4% som er noe høyere enn i Euroområdet. På samme måte som i Europa gjennomførte den amerikanske sentralbanken relativt betydelige økninger i styringsrenten i I alt ble styringsrenten hevet 4 ganger med 25 basispunkter hver gang. Det medførte at styringsrenten økte fra 4,25% ved inngangen til året til 5,25% ved utgangen av I 2007 er den amerikanske styringsrenten ikke hevet ytterligere. Til tross for den relativt betydelige hevingen av styringsrentene i USA har rentenivået for statsobligasjoner med lang løpetid endret seg lite. Ved inngangen til 2006 var den effektive renten på 10 års statsobligasjoner med fast rente 4,4%. Ved utgangen av 2006 var den effektive renten på 10 års statsobligasjoner 4,7%. Denne utviklingen har medført at fastrenteobligasjoner med kort løpetid har noe høyere effektiv rente enn fastrenteobligasjoner med lang løpetid i det amerikanske markedet. I Euroområdet er rentenivået for 10 års statsobligasjoner omlag 4,3%. Til tross for sterk vekst i internasjonal økonomi var inflasjonen målt ved konsumprisutviklingen fortsatt moderat gjennom I USA steg konsumprisene med 3,2% i 2006 sammenlignet med 3,4% i For Euroområdet var tilsvarende tall 2,2% både for 2006 og I Norge viste konsumprisene en stigning på 2,3% i Sammenholdes det internasjonale rentenivået med konsumprisutviklingen er realrentene internasjonalt fortsatt relativt lave. I motsetning til den moderate konsumprisutviklingen har det vært sterk prisstigning på en rekke internasjonale råvarer. Ved utgangen av 2006 var aluminiumsprisen USD pr. tonn mot USD pr. tonn ett år tidligere. Også kobberprisen viste sterk stigning gjennom 2006 og var USD pr mot USD ett år tidligere. Til tross for store svingninger gjennom året falt oljeprisen moderat gjennom 2006 og var USD 58,50 pr mot USD 59,20 ved utløpet av Oljeprisen har imidlertid steget i Den sterke utviklingen i internasjonal økonomi medførte sterk resultatutvikling for børsnoterte selskaper samlet sett. Kursstigningen i de ulike aksjemarkedene var imidlertid forskjellig. Målt med hovedindeksen OSEBX, steg det norske aksjemarkedet med 32,4%. Fra det norske aksjemarkedet nådde sitt laveste nivå i første kvartal 2003 har kursstigningen frem til vært hele 347%. I inneværende år har kursutviklingen vært noe mer moderat og pr. årsberetningens dato er OSEBX 485 poeng mot 440,36 poeng pr Også de øvrige nordiske aksjemarkedene hadde god kursutvikling i Det svenske markedet steg 23,6% målt ved OMX indeksen, det danske markedet steg 15,2% målt med OMX C indeksen og det finske markedet steg 17,9% målt med OMX H indeksen. Det brede europeiske markedet steg 17,8% målt med STOXX 600 indeksen. 6

7 Kursutviklingen i det amerikanske aksjemarkedet var også i 2006 noe mer moderat enn i det europeiske markedet. Målt med den brede S&P 500 indeksen steg det amerikanske markedet 13,6% gjennom året. Også det japanske markedet viste svakere utvikling enn det europeiske og steg med 6,9% målt med Nikkei indeksen. Selskapets aksjepost i Expert ASA tilsvarende en eierandel på ca. 21,4% ble solgt i november. For regnskapsåret har de finansielle investeringer i Rasmussengruppen AS gitt et aksjeutbytte på kr Kjøp og salg av verdipapirer har i tillegg gitt en gevinst på kr (inklusive urealisert nettoresultat pr ). PORTIA AS (tidligere Polyinvest AS) Som et dedikert selskap til å delta aktivt i de forskjellige børsinstrumenter, kjøpte Rasmussengruppen AS i mai 2006 samtlige aksjer i selskapet for tilsammen kr. 17,1 millioner. Selskapet endret 31. oktober navn til PORTIA AS. Selskapets forretningskontor og virksomhet er i Kristiansand. Selskapets årsoverskudd for 2006 var kr Forøvrig henvises til årsberetningen for 2006 for PORTIA AS. Start Toppfotball AS Start Toppfotball AS ("Start") har en langsiktig samarbeidsavtale med Idrettsklubben Start, slik at Start sitter på de kommersielle rettighetene til Idrettsklubben Start sin toppfotballavdeling, mot at Start garanterer for å dekke Idrettsklubben Start sine forpliktelser til toppfotballavdelingen. Start Stadion AS, et heleid datterselskap av Start, startet i januar 2006 bygging av ny fotballstadion ved Marvika i Kristiansand. De fotballrelaterte arealene i stadionanlegget som rommer mer enn tilskuere, ble ferdigstilt som planlagt til første hjemmekamp som fant sted 15. april 2007, mens de totalt kvadratmeterne med næringsarealene i stadionanlegget ventes ferdigstilt frem mot høsten For å sikre tilstrekkelig egenkapital til å gjennomføre byggingen av det nye stadionanlegget hentet Start i 2006 inn kr. 45 millioner i en rettet aksjeemisjon mot Rasmussengruppen AS. Emisjonen ga Rasmussengruppen AS en eierandel på 34,6% i Start. I tillegg kjøpte Rasmussengruppen AS ytterligere aksjer i Start slik at Rasmussengruppen AS sin samlede eierandel er 38,8%. Rasmussengruppen AS sin deltagelse i emisjonen ble vurdert til å kunne inneholde et betydelig gaveelement. Rasmussengruppen AS har gjennom POLYPROPERTY AS kjøpt utbyggingsrettighetene og eierskapet til ca kvadratmeter næringsarealer i stadionanlegget for tilsammen kr. 15 millioner ved å overta samtlige aksjer i Stadion Næring AS som ble stiftet ved fisjon av Start Stadion AS i I kjøpesummen inngår også utbyggingsrett og eierskap til tomt og en andel av et parkeringsanlegg for opptil 588 biler som bygges i tilknytning til stadionanlegget. Øvrig areal i stadionanlegget eies av heleide datterselskaper av Start. Hele byggeprosjektet ventes pr. dags dato å overskride opprinnelig byggebudsjett med ca. 15% som (i ulik grad) må fordeles mellom eierne av de ulike arealene i stadionanlegget. Start fikk et årsoverskudd for 2006 på kr. 28,8 millioner etter inntektsføring av salg av selskap knyttet til navnerettigheter til det nye stadionanlegget og utbyggingsrettigheter for næringslokaler. Driftsresultatet ble kr. 6,8 millioner. Start sitt forretningskontor og virksomhet er i Kristiansand. 7

8 Øvrige selskap POLYPROPERTY AS overtok fra Industrifinans Næringseiendom ASA (nå NP Nydalen ASA) aksjene i selskap som ikke inngikk i salget til Norwegian Property Holding AS og som ikke eide eiendommer. Disse selskap er Pilestredet 33 Drift AS, Lysaker Torg AS og (direkte og indirekte gjennom Lysaker Torg AS) Lysaker Torg Bygg G ANS. Disse selskap vil bli avviklet så snart dette anses formålstjenlig. I de to selskap POLYMARITIME AS og Rasmussen Offshore A/S, foregår det ikke lenger noen virksomhet av betydning. Styrene for de to selskap har pr. årsberetningens dato besluttet å foreslå overfor generalforsamlingene at de to selskap fusjoneres under navnet POLYSERVICES AS. En vesentlig del av de ansatte i Rasmussengruppen AS er tenkt overført til nevnte POLYSERVICES AS som mot godtgjørelse vil utføre administrative tjenester for selskap i Rasmussengruppen AS, inkl. for Rasmussengruppen AS selv. Ansatte, Miljø og Risiki m.m. Ansatte Det var ved årsskiftet ansatt 14 personer i Rasmussengruppen AS, tilsvarende 12,6 årsverk. Av de ansatte var 5 kvinner, tilsvarende 35,7% av antallet årsverk. Ved rekruttering til nye stillinger søkes hensyntatt at det finnes både kvalifiserte kvinner og menn som aktuelle kandidater. De lønnsmessige forskjeller som eksisterer i selskapet er basert på ansvar, grundighet, kompetanse og arbeidsinnsats. Selskapet selger diverse administrative tjenester til selskapets datterselskap og tilknyttet selskap. Helse, miljø og sikkerhet Sykefraværet i 2006 var helt ubetydelig. Selskapet har ikke hatt skader eller ulykker. Arbeidsmiljøet i selskapet anses som godt. Miljøet er preget av motiverte medarbeidere som yter en god innsats. Det har ikke blitt iverksatt særskilte tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. For Rasmussengruppen AS sine datterselskap vises det til det enkelte selskaps årsberetning. Påvirkning av det ytre miljø Selskapets egen virksomhet medfører ikke påvirkning av det ytre miljø. For Rasmussengruppen AS sine datterselskap vises også til det enkelte selskaps årsberetning. Forskning og utvikling Selskapets egen virksomhet er ikke av en slik art at det er funnet grunn til å iverksette særskilte forsknings- og utviklingsaktiviteter. Risiki Det er redegjort for risiko og håndtering av risiko i årsberetningene for de datterselskap som ikke regnes som små foretak. I årsberetningen for Kristiansands Tankrederi A/S er det redegjort for de vesentligste risikofaktorer knyttet til rederivirksomhet. I årsberetningen for POLYPROPERTY AS (som er en del av denne trykksak) og i denne årsberetning er det redegjort for risiki knyttet til eiendomsvirksomhet. Finansielle investeringer er en vesentlig del av selskapets egen virksomhet. De mest vesentlige finansielle risikoforhold er knyttet til utviklingen i de aksjemarkeder selskapet foretar sine investeringer, utvikling i rentenivå, samt utvikling i valutakurser. Forretningsmessig virksomhet innebærer en avveining mellom forventet avkastning og risiko. Det er derfor ikke et mål for selskapet å minimere den samlede risiko selskapet påtar seg. Selskapet er imidlertid opptatt av en bevisst risikostyring og har etablert rutiner for håndtering av de risikotyper selskapet er eksponert overfor, for å sikre at den samlede risiko selskapet påtar seg står i forhold til selskapets risikobærende evne. Selskapets forretningskontor og egen virksomhet er i Kristiansand. 8

Årsberetning 2007 for Rasmussengruppen AS

Årsberetning 2007 for Rasmussengruppen AS Årsberetning 2007 for Rasmussengruppen AS Rasmussengruppen AS var pr. 31. desember 2007 og er pr. årsberetningens dato morselskap i et konsern. Rasmussengruppen AS eide pr. 31. desember 2007 samtlige aksjer

Detaljer

Årsberetning 2005 for Rasmussengruppen AS

Årsberetning 2005 for Rasmussengruppen AS Årsberetning 2005 for Rasmussengruppen AS Rasmussengruppen AS var pr. 31. desember 2005 og er pr. årsberetningens dato morselskap i et konsern. Følgende aksjeselskap var pr. 31.12.2005 datterselskap til

Detaljer

Årsberetning 2009 for RASMUSSENGRUPPEN AS

Årsberetning 2009 for RASMUSSENGRUPPEN AS Årsberetning 2009 for RASMUSSENGRUPPEN AS RASMUSSENGRUPPEN AS er morselskap i konsernet RASMUSSENGRUPPEN. Oversikt over selskapsstrukturen pr. 31.12.2009 for RASMUSSENGRUPPEN AS med datterselskap fremgår

Detaljer

Årsberetning 2014 for RASMUSSENGRUPPEN AS

Årsberetning 2014 for RASMUSSENGRUPPEN AS Årsberetning 2014 for RASMUSSENGRUPPEN AS RASMUSSENGRUPPEN AS er morselskap i konsernet RASMUSSENGRUPPEN. Oversikt over selskapsstrukturen pr. årsberetningens dato for RASMUSSENGRUPPEN AS med datterselskap

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2010 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 2 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS Årsrapport 2010 www.northbridge.no styrets beretning Virksomhetens art North Bridge Nordic Property AS (Selskapet) ble stiftet 20. juni 2006, og 2010 var selskapets fjerde

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP / ÅRSRAPPORT 2013 / INNHOLD

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP / ÅRSRAPPORT 2013 / INNHOLD OLAV THON EIENDOMSSELSKAP / ÅRSRAPPORT 2013 / INNHOLD 1 1 2 INNHOLD / ÅRSRAPPORT / OLAV THON EIENDOMSSELSKAP D INNHOLD 03 05 06 08 20 29 54 59 67 68 70 74 80 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP I KORTE TREKK HOVEDPUNKTER

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 ÅRSBERETNING 3 KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 12 KONSOLIDERT BALANSE 13 ENDRINGER I KONSERNETS EGENKAPITAL 15

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 ÅRSBERETNING 3 KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 12 KONSOLIDERT BALANSE 13 ENDRINGER I KONSERNETS EGENKAPITAL 15 2008 Årsrapport INNHOLDSFORTEGNELSE Side FORORD 2 ÅRSBERETNING 3 KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 12 KONSOLIDERT BALANSE 13 ENDRINGER I KONSERNETS EGENKAPITAL 15 KONSOLIDERT KONTANTSTRØM 16 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Innhold Hovedpunkter 2012... 5 Oversikt over Global Eiendom Utbetaling 2008 AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Umeå

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2002 R W SOLSTAD OFFSHORE ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap Årsrapport 2012 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

A.L. vokste gjennom intern vekst, oppkjøp og fusjoner til å bli en av Europas ledende produsenter av generiske legemidler.

A.L. vokste gjennom intern vekst, oppkjøp og fusjoner til å bli en av Europas ledende produsenter av generiske legemidler. Om A.L. Industrier A.L. Industrier ASA er et holdingselskap med forretningskontor på Skøyen i Oslo. Selskapet er et allmennaksjeselskap. A.L. Industriers aksjer er notert på Norges Fondsmeglerforbunds

Detaljer

Årsrapport 2014 Etatbygg Holding II AS

Årsrapport 2014 Etatbygg Holding II AS Årsrapport 2014 Etatbygg Holding II AS Innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...17

Detaljer

Årsregnskap 2008 DOF ASA

Årsregnskap 2008 DOF ASA Årsregnskap 2008 DOF ASA NØKKELTALL DOF ASA Beløp i NOK mill. 2008 2007 2006 Fra resultatregnskapet Driftsinntekter 4 340 3 454 3 011 Driftskostnader (2 784) (2 225) (1 719) Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Sektor Gruppen AS Drammensveien 145 A 0277 Oslo Postboks 164 Skøyen 0212 Oslo Tlf. (+47) 23 28 27 00 www.sektor.no firmapost@sektor.

Sektor Gruppen AS Drammensveien 145 A 0277 Oslo Postboks 164 Skøyen 0212 Oslo Tlf. (+47) 23 28 27 00 www.sektor.no firmapost@sektor. Sektor Gruppen AS Drammensveien 145 A 0277 Oslo Postboks 164 Skøyen 0212 Oslo Tlf. (+47) 23 28 27 00 www.sektor.no firmapost@sektor.no Design: Itera Foto omslag: istockphoto Øvrige fotos: Sektor Gruppen

Detaljer

2009 Årsrapport. Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger. Vestparken, Lørenskog

2009 Årsrapport. Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger. Vestparken, Lørenskog Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger Vestparken, Lørenskog 2009 Årsrapport 7aZ^`_Z]Vj\Zc 7 `_ c ' 6/ ', &%%b & CVjhik \]Vj\Zc \Z 6/ '' -%%b' @_³iiZ^ci

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

ÅRSRAPPORT 2011. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA ÅRSRAPPORT 2011 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Badehusgaten 41 nytt parkeringsanlegg sentralt plassert i et attraktivt kontor område i Stavanger sentrum. Dette er Fortin DnB NOR Eiendomsinvest I ASA er et

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Belships ASA 23,5% 60% Tank. Handysize produkt og OBO. 2 skip 5-8 skip 9 skip Driftsansvar 17 skip NOK 1 000 1996 1995 1994

Belships ASA 23,5% 60% Tank. Handysize produkt og OBO. 2 skip 5-8 skip 9 skip Driftsansvar 17 skip NOK 1 000 1996 1995 1994 Dette er Belships Belships er et rederi notert på Oslo Børs med virksomhet innenfor produkttank, tørrlast og gass. Handysize produkttank Det heleide datterselskapet Belships Tankers disponerer seks eide

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. årsrapport 2011

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. årsrapport 2011 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP årsrapport 2011 Innhold SIDE kapittel 3 om Olav Thon Eiendomsselskap 4 olav thon eiendomsselskap 2011 5 Nøkkeltall 6 årsberetning 14 Årsregnskap konsern 18 Noter konsern 4 2 Årsregnskap

Detaljer

Årsrapport 2014. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

Årsrapport 2014. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2014 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA 2 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2014 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Styrets beretning og konsernregnskap........... 3 Noter konsern...........................

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Årsrapport 2005 Storebrand a rsrapport.indd 1 18-05-06 16:37:03 2 Årsrapport 2005 - Storebrand Eiendomsfond AS Daglig leder har ordet Gjennom hele 2005 var markedet

Detaljer