Årsberetning 2006 for Rasmussengruppen AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2006 for Rasmussengruppen AS"

Transkript

1 Årsberetning 2006 for Rasmussengruppen AS Rasmussengruppen AS var pr. 31. desember 2006 og er pr. årsberetningens dato morselskap i et konsern. Rasmussengruppen AS eide pr. 31. desember 2006 samtlige aksjer i de følgende selskap (jfr. de to siste sider i denne trykksak): (1) POLYSHIPPING AS *) (2) Rasmussen Offshore A/S (3) POLYMARITIME AS (4) POLYPROPERTY AS **) (5) PORTIA AS ***) *) Tidligere A/S Kristiansands Tankrederi II. Selskapet endret 6. april 2006 navn til POLYSHIPPING AS. Selskapet er konsernspiss for Rasmussengruppen AS sine shippingaktiviteter. **) Konsernspiss for Rasmussengruppen AS sin eiendomsvirksomhet. ***) Tidligere Polyinvest AS. Selskapet endret 31. oktober 2006 navn til PORTIA AS. Rasmussen Bulkcarriers AS ble avviklet 10. november 2006 og slettet i Enhetsregisteret/Foretaksregisteret 27. november Shippingmarkedene For Rasmussengruppen AS er det utviklingen innen tørrlast- og tankmarkedene som er av størst interesse. Markedsutviklingen i disse segmenter har vært som følger: Tørrlastmarkedet utviklet seg særdeles positivt i løpet av Etter en svak start i årets første måned holdt markedet seg på attraktive nivåer frem til midten av 2. kvartal. Deretter steg alle tørrlastsegmentene kontinuerlig gjennom 2. halvår, og endte alle på årets høyeste nivåer. Baltic s tørrlastindeks steg således 83 % i løpet av året. Årsaken til den positive markedsutviklingen finnes på etterspørselssiden. Flåteveksten var på hele 6,8 % mens etterspørselen steg med 6,4 %. Opphopning av skip i havner har medvirket til det sterke markedet, men først og fremst var det etterspørselsveksten i Kina som drev markedet. For øyeblikket bedømmes tørrlastmarkedet i snitt å bli bedre i 2007 enn i Tankmarkedet var gjennom hele året preget av stor volatilitet som følge av hårfin balanse mellom tilbud og etterspørsel. Samlet sett utviklet etterspørselen seg noe svakere enn forventet ved årets begynnelse, men fortsatt tilstrekkelig til å absorbere den store flåtetilveksten og opprettholde et attraktivt ratenivå. Veksten i den globale etterspørsel etter olje ble nedjustert flere ganger i løpet av året, og estimeres nå av IEA bare å ha vært på 0,9 %. Tonnasjeetterspørselen har vært betydelig høyere som følge av endrede transportmønstre. Således steg den skipsbaserte handel med råolje og oljeprodukter på tonn mil basis, ifølge megleranslag, med henholdsvis 2,4 % og 12,5 %. Utsiktene fremover er usikre i tankmarkedet på grunn av store leveranser av nye skip de nærmeste år. Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S Kristiansands Tankrederi A/S (som er et heleid datterselskap til POLYSHIPPING AS) eier pr. årsberetningens dato i overkant av 20,8 % av aksjekapitalen i Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S ("Norden") etter at Kristiansands Tankrederi A/S i april 2007 kjøpte ytterligere aksjer til kurs DKK pr. aksje i forbindelse med at A/S Dampskibsselskabet TORM som var Nordens største aksjeeier solgte seg ut av Norden. På Nordens ordinære generalforsamling i april 2007 ble det vedtatt at Nordens aksjer skal splittes i 20. Årsoverskuddet for Norden for 2006 ble på USD 177 millioner etter skatt, som forrenter den gjennomsnittlige egenkapital med 27 %. Dette er noe bedre enn forventet ved inngangen til 2006, da man opererte med et 1

2 forventet resultat i området USD millioner. Bokført egenkapital utgjorde ved årsskiftet USD 714 millioner. Teoretisk verdijustert egenkapital utgjorde imidlertid hele USD millioner, basert på megleranslag av markedsverdi for egne skip og en verdiansettelse av certepartiene med kjøpsopsjoner etter Black 76 opsjonsberegningsmodell. Utsiktene for 2007 er meget gode og man forventer et resultat etter skatt i området USD millioner. Norden har sitt hovedkontor i København. Aksjene i Norden er notert på Københavns Fondsbørs. Aktiv risikostyring spiller en hovedrolle i Nordens strategi om å sikre en stabil, høy inntjening. De risikofaktorer Norden forholder seg til er det nærmere redegjort for i årsberetningen for 2006 for Kristiansands Tankrederi A/S. Parlines Ro-Ro KS Parlines Ro-Ro KS ble etablert i desember 2004 og eier RoRo skipene MV "Finnreel" og MV "Finnmaster", hver på dwt., bygget i Ved inngangen til 2006 eide Kristiansands Tankrederi A/S og POLYSHIPPING AS en 5% andel, henholdsvis en 3% andel (som kommandittister) i Parlines Ro-Ro KS. I 2006 har POLYSHIPPING AS ytterligere ervervet 2% andel og Kristiansands Tankrederi A/S ytterligere ervervet 5% andel (som kommandittister) i kommandittselskapet. Parlines Ro-Ro KS sitt årsoverskudd for 2006 var kr Selskapet har sitt forretningskontor i Oslo. Eiendomsmarkedet Ved inngangen til 2007 utgjorde den samlede kontoreiendomsmassen i Oslo/Asker og Bærum i størrelsesorden 8,8 millioner kvadratmeter. De siste 23 årene har antall kvadratmeter kontoreiendom i dette markedet økt med omlag 4 millioner kvadratmeter, tilsvarende en vekst på 83%. I samme periode har antall sysselsatte bare økt med ca. 24%. Den sterke økningen i arealer sammenholdt med den moderate økningen i antall sysselsatte forklares ved en sterk økning i andelen sysselsatte med kontorarbeidsplass. Ledige arealer er anslått til ca kvadratmeter ved utgangen av Dette utgjør i størrelsesorden 6% av den samlede eiendomsmassen. Ledighetsgraden varierer betydelig innenfor de ulike delmarkeder i Oslo området. Den laveste ledighetsgrad finnes i sentrum og sentrumsnære områder vest for Oslo sentrum, der ledigheten anslås til mellom 2 og 4%. Høyest ledighetsgrad er det i ytre deler av Oslo, nord og øst for sentrum, der ledigheten anslås til i overkant av 10%. Den anslåtte ledighet gikk ned med omlag kvadratmeter i Netto ble det ferdigstilt i størrelsesorden kvadratmeter for utleie, mens utleie av lokaler, samt konvertering av ledige arealer til annet formål i 2006 utgjorde ca kvadratmeter. Antall ferdigstilte kvadratmeter viste et moderat fall i 2006 sammenholdt med 2005 da ferdigstillelsen utgjorde omlag kvadratmeter. For 2007 forventes det ferdigstilt i størrelsesorden kvadratmeter kontorlokaler. Fortsatt er imidlertid utbyggingstakten moderat sammenlignet med historiske nivåer. I perioden utgjorde ferdigstilte kontorlokaler i Oslo området mellom og kvadratmeter årlig. I 2004 var imidlertid ferdigstilte lokaler nede i ca kvadratmeter. Leienivået for kontorarealer i Oslo området viste relativt markant økning i løpet av Leienivået og utviklingen i leienivå varierer i de ulike deler av markedet. De områder med lavest ledighet har det høyeste leienivået. Det er også i disse områdene leieprisnivået har steget mest det siste året. Ved utløpet av 2006 anslås leienivået for kontorlokaler av høy standard til mellom kr og kr for de mest sentrale områdene, mot kr til kr ved utløpet av For lokaler av høy standard i de mest attraktive tilgrensende områder vest og nord for sentrum anslås leienivået til kr til kr pr. kvadratmeter ved utløpet av 2006 mot kr til kr ved utløpet av Leienivået har fortsatt å stige i Også i Kristiansandsområdet har aktiviteten i utleiemarkedet for kontorarealer i løpet av 2006 og inn i 2007 steget, og leieprisene har løftet seg med omlag 5% siden midten av

3 AVANTOR AS (tidligere Avantor ASA) POLYPROPERTY AS eier samtlige aksjer i AVANTOR AS. Selskapet ble i 2006 omdannet fra et allmennaksjeselskap under navnet Avantor ASA til et aksjeselskap med navn: AVANTOR AS. AVANTOR AS ble deretter fisjonert for å tilpasses en selskapsstruktur som innebærer at hver enkelt eiendom eies av et eget eiendomsselskap. Fisjonen ble gjennomført ved at de bokførte verdiene i AVANTOR AS ble videreført i AVANTOR AS og i 28 nyetablerte selskap. Aksjene i 24 av de 28 nyetablerte selskapene ble etter fisjonen skutt inn ved en emisjon den 28. desember 2006 som tingsinnskudd i AVANTOR AS. De resterende fire nyetablerte selskapene er ikke lenger en del av Avantor-konsernet. Ved emisjonen ble dessuten samtlige aksjer i seks selskap som tidligere var eiet av Industrifinans Næringseiendom ASA (nå NP Nydalen ASA) skutt inn som tingsinnskudd i AVANTOR AS. AVANTOR AS sitt forretningskontor er i Oslo og dets virksomhet drives fra Oslo. Avantor-konsernets forretningsvirksomhet fokuserer på områdene eiendomsutvikling, huseier og forvaltning, og med hovedfokus på førstnevnte. De tre forretningsområdene omtales nedenfor: Eiendomsutvikling Avantor-konsernets største utviklingsprosjekt har i 2006 vært Solsiden Boligprosjekt. Byggingen av Solsiden Boligprosjekt med tilsammen 453 leiligheter i Nydalen startet i januar Prosjektet har blitt meget godt mottatt i markedet, og alle de 453 leilighetene er solgt. Fremdriften i prosjektet er som planlagt, og de første 214 leilighetene ble levert til kjøperne sommer og høst Prosjektet fullføres i Avantor har fullført byggingen av energisentralen i Nydalen. Anlegget leverer nå varme og kjøling for Torgbygget, Nydalen Campus, Nydalshøyden Bygg B og første byggetrinn i Solsiden Boligprosjekt. Avantor har vært totalentreprenør for ombyggingen av det tidligere BI-bygget i Sandvika til videregående skole for Akershus Fylkeskommune. De to byggetrinn i prosjektet ble ferdigstilt hhv. sommeren og høsten I tillegg til de nevnte prosjektene har Avantor et utviklingspotensial i Nydalen på ca kvadratmeter BRA. Dette inkluderer fradelt tomt - Sandakerveien som ble overtatt fra Schibsted ASA i februar 2006 og som er regulert for utbygging av kvadratmeter BRA. Prosjektene på Nydalshøyden og Nydalspynten, et nytt lavenergiprosjekt, vil bli startet så snart det er leietakere til en vesentlig del av arealene. Avantor-konsernets netto salgsgevinster ved salg av eiendom utgjorde i 2006 kr. 434,9 millioner. Dette er hovedsakelig som følge av at Stiftelsen Handelshøyskolen BI (BI) benyttet sin kjøpsopsjon på Nydalen Campus samt salg av boliger i første byggetrinn av Solsiden Boligprosjekt. Salget av Nydalen Campus inkluderte i tillegg salg av aksjer med en gevinst på kr. 26,2 millioner. Huseier Avantor-konsernets samlede leieinntekter for 2006 utgjorde kr. 118,7 millioner mot kr. 173,9 millioner året før. Reduksjonen skyldes i hovedsak at BI benyttet sin opsjon til å kjøpe Nydalen Campus, samt effekt av fisjonen av AVANTOR AS og den etterfølgende emisjon hvorved en del eiendommer med høy utleiegrad ble erstattet med eiendommer med lavere utleiegrad og/eller et høyere utviklingspotensial. Avantors eiendomsportefølje er således vesentlig endret sammenlignet med forrige årsskifte. Ved inngangen til 2007 hadde konsernet en ledighet på 9,4 % regnet av samlet utleieverdi. Gjennomsnittlig gjenværende leietid var 5,9 år ved utgangen av året. Avantor-konsernets eiendomsportefølje utgjorde pr. 31. desember 2006 ca kvadratmeter BTA. Forvaltning Avantor Drift AS forvalter en eiendomsportefølje på ca kvadratmeter på vegne av Avantor-konsernet. I tillegg kommer ca kvadratmeter som Avantor Drift AS forvalter på vegne av andre. Selskapet forvalter blant annet ca kvadratmeter for Norwegian Property ASA og ca kvadratmeter for Storebrand Eiendom AS. Eiendommene Avantor Drift AS forvalter er hovedsakelig kontorbygg med attraktive beliggenheter i Stor-Oslo lokalisert i Nydalen, Lysaker, Sentrum og Økern. I tillegg kommer Avantor-konsernets industrieiendom på Hensmoen. Årsresultat og finansiell stilling 3

4 Avantor-konsernet oppnådde i 2006 et årsoverskudd på kr. 371,6 millioner. Resultat før skatt ble kr. 503,7 millioner. Resultatet inkluderer gevinst ved salg av eiendom med tilsammen kr. 434,9 millioner og gevinst ved salg av aksjer med kr. 26,2 millioner. Ved utgangen av 2006 hadde Avantor-konsernet en totalbalanse på kr millioner. Bokført egenkapital utgjorde kr millioner. Dette gir en bokført egenkapitalandel på 48,5 %. Samlet rentebærende gjeld utgjorde ved utgangen av 2006 kr. 800 millioner. Gjennomsnittlig rentesats for rentebærende gjeld var 4,8 %. Avantorkonsernets låneportefølje ble refinansiert i januar Avantor-konsernets bankinnskudd ved utgangen av 2006 var på kr. 598 millioner. Påvirkning av det ytre miljø Avantor-konsernet legger vekt på at alle offentlige miljøkrav etterleves og at kontrollrutiner er etablert og fungerer. Påvirkninger under byggeaktivitet som støy, støv og store transportmengder håndteres ved hjelp av tidsstyring, renhold og dels egne anleggsveier. Det er etablert en rammeavtale med Statens forurensingstilsyn som regulerer behandling av forurensede masser m.m. For øvrig er nødvendige rutiner, instrukser og fullmakter etablert i Avantors organisasjon og bedriftssystem. Sikkerhetskontroll innenfor brann, klima, vann og innbrudd er vektlagt i et eget HMS-system for drift av eiendommene. I driften gjennomføres også kildesortering, ENØK-tiltak m.v. Risiko Det er etablert rutiner for håndtering av de risikotypene som Avantor-konsernet er eksponert for, nemlig kommersiell risiko (markedsrisiko og utleierisiko), prosjektrisiko, finansiell risiko og ulykkesrisiko. Vedr. ansatte m.v. i Avantor-konsernet er dette redegjort for i årsberetningen for POLYPROPERTY AS (som er en del av denne trykksak). NP Nydalen ASA (tidl. Industrifinans Næringseiendom ASA) POLYPROPERTY AS som eide samtlige aksjer i Industrifinans Næringseiendom ASA nå NP Nydalen ASA ("IFN"), inngikk 20. desember 2006 avtale med Tekågel Invest 175 AS nå Norwegian Property Holding AS, et heleid datterselskap til Norwegian Property ASA om salg av aksjene i IFN samt i Nydalsveien AS og i Sandakerveien 130 Eiendom AS. De to sistnevnte selskap var utfisjonert fra AVANTOR AS. Industrifinans Næringseiendom Nydalen AS ("IFNN") som var et heleid datterselskap til IFN, ble fisjonert i 2006 for å tilpasses en selskapsstruktur som innebar at hver enkelt eiendom eies av et eget eiendomsselskap samtidig som IFNN endret navn til Gullhaug Torg 3 Eiendom AS. Fisjonen ble gjennomført ved at de bokførte verdiene i IFNN ble videreført i IFNN og i 9 nyetablerte selskap. I forbindelse med salget solgte IFN/IFNN til POLYPROPERTY AS aksjer/andeler i eiendommer som ikke var omfattet av salgsavtalen. Salgssummen for aksjene i IFN og de 2 øvrige aksjeselskapene som ble solgt var basert på at verdien av de solgte eiendommene utgjorde kr millioner etter reduksjon vedr. differansen mellom eiendomsverdiene og skattemessige saldoverdier. Salget ble gjennomført 25. januar 2007 med kontant oppgjør. Salget vil gi en betydelig gevinst som vil inntektsføres i POLYPROPERTY AS i IFN-konsernet sin virksomhet var å eie næringseiendom (huseier). IFN s forretningsadresse var i Kristiansand frem til salget ble gjennomført. Selskapets eiendomsportefølje er lokalisert i Oslo. Utleie og drift av eiendommene forestås av Avantor Drift AS. Selskapets portefølje pr. 1. januar 2007 besto av ca kvadratmeter BTA i Nydalen samt ca kvadratmeter BTA på Økern. IFN-konsernet hadde ved inngangen av 2006 en verdiledighet på 10,9%, mens tilsvarende tall pr. 1. januar 2007 var 2,5% (jfr. ovenfor under AVANTOR AS). Vektet utløpstid på leiekontraktene pr. 1. januar 2007 var 4,9 år. Årsresultat og finansiell stilling Ved utgangen av 2006 hadde IFN-konsernet en totalbalanse på ca. kr millioner. Bokført egenkapital utgjorde ca. kr. 800 millioner. Ettersom det var inngått avtale om salg av selskapet, ble selskapets pantegjeld innfridd før nyttår samtidig som Rasmussengruppen AS ga IFN et likviditetslån på kr. 820 millioner som ble oppgjort i forbindelse med gjennomføringen av salget. Resultatet har også i 2006 vært tynget av tidligere inngåtte rentesikringsforretninger som medførte at gjennomsnittlig rentesats på låneporteføljen lå betydelig over dagens nivå. Disse rentesikringsforretningene ble reversert i Det er også i 2006 foretatt betydelige vedlikeholds- og oppgraderinger av den eldre eiendomsmassen i Nydalen. Årsoverskuddet for IFN-konsernet for 2006 ble kr. 13 millioner inkl. netto gevinst ved salg av selskap og parkeringsplasser i forbindelse med den gjennomførte omstruktureringen. 4

5 Ansatte Ved årets utgang hadde konsernet 3 deltidsansatte (alle kombinert med ansettelser i Rasmussengruppen AS). I tillegg har IFN kjøpt diverse administrative tjenester fra Rasmussengruppen AS. CORDELIA AS CORDELIA AS - som ble stiftet av POLYPROPERTY AS den 11. april - overtok med virkning fra og med 18. mai eiendommene Kirkegaten 1, Kirkegaten 1A, Kirkegaten 4/Kongensgate 21 samt tomten Østre Strandgate 16B og en leilighet i Østre Strandgate 30, alle i Kristiansand, som en konsernintern overføring fra Rasmussengruppen AS og basert på takster fra eiendomsmegler. Ettersom handelen ble avtalt gjennomført etter reglene om skattefri overføring av eiendeler mellom konsernselskap, overtok CORDELIA AS i den forbindelse Rasmussengruppen AS sine skattemessige forpliktelser knyttet til ovennevnte eiendommer. Det ble derfor gjort et fradrag i kjøpesummen med skatt som ellers ville ha påløpt på selgerens hånd. Med virkning fra overtakelsestidspunktet ble de løpende leiekontrakter med hensyn til eiendommene overført fra Rasmussengruppen AS til CORDELIA AS (som utleier). Med virkning fra og med nevnte dato ble det også inngått leiekontrakt med Rasmussengruppen AS (som leietaker) for bruk av de eiendommer/del av eiendommer som Rasmussengruppen AS benytter for egen virksomhet. Senere er det inngått ytterligere leiekontrakter - slik at eiendommene nå - med unntak av 3. etasje i Kirkegaten 1A - er fullt utleid. Selskapets forretningskontor og virksomhet er i Kristiansand. Selskapets årsoverskudd for perioden 11. april desember 2006 var kr Forøvrig henvises til årsberetningen for 2006 for CORDELIA AS. Stadion Næring AS Selskapet ble stiftet av Start Toppfotball AS 11. mai 2006 ved fisjon av Start Stadion AS som er et heleid datterselskap av Start Toppfotball AS (se nedenfor). Selskapet ble registrert i Foretaksregisteret 16. oktober Selskapets virksomhet skal kunne være å anskaffe, prosjektere, utbygge, eie, drive, leie ut og selge fast eiendom og alt som er beslektet eller står i forbindelse med slike virksomheter. Selskapet skal også kunne eie eller delta i andre selskaper eller næringsforetak. Selskapet innehar utbyggingsrettighetene og eierskapet til ca kvadratmeter brutto næringsarealer (inkl. andel fellesareal) i det nye stadionanlegget som er under bygging ved Marvika i Kristiansand. Byggingen av nytt stadionanlegg ble igangsatt i januar De fotballrelaterte arealene i stadionanlegget som rommer mer enn tilskuere, ble ferdigstilt som planlagt til første hjemmekamp som fant sted 15. april 2007, mens de totalt kvadratmeterne med næringsarealer i stadionanlegget (ekskl. rålokaler i 4. etasje) ventes ferdigstilt frem mot høsten Alle arealene i stadionanlegget (som ikke eies av Stadion Næring AS) eies av heleide datterselskaper til Start Toppfotball AS. Selskapet har startet arbeidet med utleie av næringsarealene. Hele byggeprosjektet for stadionanlegget har en total kostnadsramme på kr. 360 millioner som tilsier en overskridelse av opprinnelig byggebudsjett på i overkant av 15 % og som må fordeles (i ulik grad) mellom eierne av de ulike arealene i stadionanlegget. Stadion Næring AS sine egne næringsarealer har en kostnadsramme på ca. kr. 115 millioner. Selskapet har dekket sin andel av investeringene ved lån fra POLYPROPERTY AS. POLYPROPERTY AS overtok i desember 2006 samtlige aksjer i selskapet som en del av avtale inngått mellom Rasmussengruppen AS og Start Toppfotball AS. Aksjekapitalen i Stadion Næring AS er kr Selskapets forretningskontor og virksomhet er i Kristiansand. Selskapets årsunderskudd for perioden 11. mai desember 2006 var kr Forøvrig henvises til årsberetningen for 2006 for Stadion Næring AS. 5

6 A/S Froland Verk A/S Froland Verk sin virksomhet er å eie og drive selskapets skoger som samlet utgjør ca mål, hvorav ca mål er produktivt skogareal. Skogsdriften foregår i henhold til langsiktig driftsplan og forestås av AT Skog BA. I skogene er det gjennom året hugget m3 tømmer. Samtlige aksjer i selskapet eies av POLYPROPERTY AS. A/S Froland Verk sitt forretningskontor og virksomhet er i Froland kommune. Regnskapet er gjort opp med et årsoverskudd på kr Forøvrig henvises til årsberetningen for 2006 for A/S Froland Verk. Finansforvaltning 2006 ble et år med god vekst i internasjonal økonomi. Den sterke veksttakten fortsatte i Kina der 2006 viste en vekst i brutto nasjonalprodukt (BNP) på 10,7%. USA viste moderat utvikling med en vekst i BNP på 3,3%. I Euroområdet var BNP veksten på 3,0%. Dette er en betydelig fremgang fra Japan viste en vekst i BNP på 2,2% for Også utviklingen i norsk økonomi var tilfredsstillende i For Norge vokste samlet BNP med 2,9%. Dette er noe sterkere enn i 2005 da veksten var 2,3%. Utviklingen i norsk BNP er svært avhengig av aktivitetsnivået i oljesektoren det enkelte år. Det internasjonale rentenivået holdt seg moderat også i 2006 til tross for at sentralbankenes styringsrenter gjennomgående ble oppjustert relativt mye. I Euroområdet ble styringsrenten hevet med 125 basispunkter til 3,5%. Etter årsskiftet er det foretatt ytterligere en renteheving slik at styringsrenten for tiden er 3,75%. Norges Bank hevet styringsrenten med 25 basispunkter 5 ganger gjennom 2006 slik at styringsrenten ved utløpet av året var 3,5%. I Norge er det foretatt to rentehevinger i 2007 og styringsrenten er i dag 4% som er noe høyere enn i Euroområdet. På samme måte som i Europa gjennomførte den amerikanske sentralbanken relativt betydelige økninger i styringsrenten i I alt ble styringsrenten hevet 4 ganger med 25 basispunkter hver gang. Det medførte at styringsrenten økte fra 4,25% ved inngangen til året til 5,25% ved utgangen av I 2007 er den amerikanske styringsrenten ikke hevet ytterligere. Til tross for den relativt betydelige hevingen av styringsrentene i USA har rentenivået for statsobligasjoner med lang løpetid endret seg lite. Ved inngangen til 2006 var den effektive renten på 10 års statsobligasjoner med fast rente 4,4%. Ved utgangen av 2006 var den effektive renten på 10 års statsobligasjoner 4,7%. Denne utviklingen har medført at fastrenteobligasjoner med kort løpetid har noe høyere effektiv rente enn fastrenteobligasjoner med lang løpetid i det amerikanske markedet. I Euroområdet er rentenivået for 10 års statsobligasjoner omlag 4,3%. Til tross for sterk vekst i internasjonal økonomi var inflasjonen målt ved konsumprisutviklingen fortsatt moderat gjennom I USA steg konsumprisene med 3,2% i 2006 sammenlignet med 3,4% i For Euroområdet var tilsvarende tall 2,2% både for 2006 og I Norge viste konsumprisene en stigning på 2,3% i Sammenholdes det internasjonale rentenivået med konsumprisutviklingen er realrentene internasjonalt fortsatt relativt lave. I motsetning til den moderate konsumprisutviklingen har det vært sterk prisstigning på en rekke internasjonale råvarer. Ved utgangen av 2006 var aluminiumsprisen USD pr. tonn mot USD pr. tonn ett år tidligere. Også kobberprisen viste sterk stigning gjennom 2006 og var USD pr mot USD ett år tidligere. Til tross for store svingninger gjennom året falt oljeprisen moderat gjennom 2006 og var USD 58,50 pr mot USD 59,20 ved utløpet av Oljeprisen har imidlertid steget i Den sterke utviklingen i internasjonal økonomi medførte sterk resultatutvikling for børsnoterte selskaper samlet sett. Kursstigningen i de ulike aksjemarkedene var imidlertid forskjellig. Målt med hovedindeksen OSEBX, steg det norske aksjemarkedet med 32,4%. Fra det norske aksjemarkedet nådde sitt laveste nivå i første kvartal 2003 har kursstigningen frem til vært hele 347%. I inneværende år har kursutviklingen vært noe mer moderat og pr. årsberetningens dato er OSEBX 485 poeng mot 440,36 poeng pr Også de øvrige nordiske aksjemarkedene hadde god kursutvikling i Det svenske markedet steg 23,6% målt ved OMX indeksen, det danske markedet steg 15,2% målt med OMX C indeksen og det finske markedet steg 17,9% målt med OMX H indeksen. Det brede europeiske markedet steg 17,8% målt med STOXX 600 indeksen. 6

7 Kursutviklingen i det amerikanske aksjemarkedet var også i 2006 noe mer moderat enn i det europeiske markedet. Målt med den brede S&P 500 indeksen steg det amerikanske markedet 13,6% gjennom året. Også det japanske markedet viste svakere utvikling enn det europeiske og steg med 6,9% målt med Nikkei indeksen. Selskapets aksjepost i Expert ASA tilsvarende en eierandel på ca. 21,4% ble solgt i november. For regnskapsåret har de finansielle investeringer i Rasmussengruppen AS gitt et aksjeutbytte på kr Kjøp og salg av verdipapirer har i tillegg gitt en gevinst på kr (inklusive urealisert nettoresultat pr ). PORTIA AS (tidligere Polyinvest AS) Som et dedikert selskap til å delta aktivt i de forskjellige børsinstrumenter, kjøpte Rasmussengruppen AS i mai 2006 samtlige aksjer i selskapet for tilsammen kr. 17,1 millioner. Selskapet endret 31. oktober navn til PORTIA AS. Selskapets forretningskontor og virksomhet er i Kristiansand. Selskapets årsoverskudd for 2006 var kr Forøvrig henvises til årsberetningen for 2006 for PORTIA AS. Start Toppfotball AS Start Toppfotball AS ("Start") har en langsiktig samarbeidsavtale med Idrettsklubben Start, slik at Start sitter på de kommersielle rettighetene til Idrettsklubben Start sin toppfotballavdeling, mot at Start garanterer for å dekke Idrettsklubben Start sine forpliktelser til toppfotballavdelingen. Start Stadion AS, et heleid datterselskap av Start, startet i januar 2006 bygging av ny fotballstadion ved Marvika i Kristiansand. De fotballrelaterte arealene i stadionanlegget som rommer mer enn tilskuere, ble ferdigstilt som planlagt til første hjemmekamp som fant sted 15. april 2007, mens de totalt kvadratmeterne med næringsarealene i stadionanlegget ventes ferdigstilt frem mot høsten For å sikre tilstrekkelig egenkapital til å gjennomføre byggingen av det nye stadionanlegget hentet Start i 2006 inn kr. 45 millioner i en rettet aksjeemisjon mot Rasmussengruppen AS. Emisjonen ga Rasmussengruppen AS en eierandel på 34,6% i Start. I tillegg kjøpte Rasmussengruppen AS ytterligere aksjer i Start slik at Rasmussengruppen AS sin samlede eierandel er 38,8%. Rasmussengruppen AS sin deltagelse i emisjonen ble vurdert til å kunne inneholde et betydelig gaveelement. Rasmussengruppen AS har gjennom POLYPROPERTY AS kjøpt utbyggingsrettighetene og eierskapet til ca kvadratmeter næringsarealer i stadionanlegget for tilsammen kr. 15 millioner ved å overta samtlige aksjer i Stadion Næring AS som ble stiftet ved fisjon av Start Stadion AS i I kjøpesummen inngår også utbyggingsrett og eierskap til tomt og en andel av et parkeringsanlegg for opptil 588 biler som bygges i tilknytning til stadionanlegget. Øvrig areal i stadionanlegget eies av heleide datterselskaper av Start. Hele byggeprosjektet ventes pr. dags dato å overskride opprinnelig byggebudsjett med ca. 15% som (i ulik grad) må fordeles mellom eierne av de ulike arealene i stadionanlegget. Start fikk et årsoverskudd for 2006 på kr. 28,8 millioner etter inntektsføring av salg av selskap knyttet til navnerettigheter til det nye stadionanlegget og utbyggingsrettigheter for næringslokaler. Driftsresultatet ble kr. 6,8 millioner. Start sitt forretningskontor og virksomhet er i Kristiansand. 7

8 Øvrige selskap POLYPROPERTY AS overtok fra Industrifinans Næringseiendom ASA (nå NP Nydalen ASA) aksjene i selskap som ikke inngikk i salget til Norwegian Property Holding AS og som ikke eide eiendommer. Disse selskap er Pilestredet 33 Drift AS, Lysaker Torg AS og (direkte og indirekte gjennom Lysaker Torg AS) Lysaker Torg Bygg G ANS. Disse selskap vil bli avviklet så snart dette anses formålstjenlig. I de to selskap POLYMARITIME AS og Rasmussen Offshore A/S, foregår det ikke lenger noen virksomhet av betydning. Styrene for de to selskap har pr. årsberetningens dato besluttet å foreslå overfor generalforsamlingene at de to selskap fusjoneres under navnet POLYSERVICES AS. En vesentlig del av de ansatte i Rasmussengruppen AS er tenkt overført til nevnte POLYSERVICES AS som mot godtgjørelse vil utføre administrative tjenester for selskap i Rasmussengruppen AS, inkl. for Rasmussengruppen AS selv. Ansatte, Miljø og Risiki m.m. Ansatte Det var ved årsskiftet ansatt 14 personer i Rasmussengruppen AS, tilsvarende 12,6 årsverk. Av de ansatte var 5 kvinner, tilsvarende 35,7% av antallet årsverk. Ved rekruttering til nye stillinger søkes hensyntatt at det finnes både kvalifiserte kvinner og menn som aktuelle kandidater. De lønnsmessige forskjeller som eksisterer i selskapet er basert på ansvar, grundighet, kompetanse og arbeidsinnsats. Selskapet selger diverse administrative tjenester til selskapets datterselskap og tilknyttet selskap. Helse, miljø og sikkerhet Sykefraværet i 2006 var helt ubetydelig. Selskapet har ikke hatt skader eller ulykker. Arbeidsmiljøet i selskapet anses som godt. Miljøet er preget av motiverte medarbeidere som yter en god innsats. Det har ikke blitt iverksatt særskilte tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. For Rasmussengruppen AS sine datterselskap vises det til det enkelte selskaps årsberetning. Påvirkning av det ytre miljø Selskapets egen virksomhet medfører ikke påvirkning av det ytre miljø. For Rasmussengruppen AS sine datterselskap vises også til det enkelte selskaps årsberetning. Forskning og utvikling Selskapets egen virksomhet er ikke av en slik art at det er funnet grunn til å iverksette særskilte forsknings- og utviklingsaktiviteter. Risiki Det er redegjort for risiko og håndtering av risiko i årsberetningene for de datterselskap som ikke regnes som små foretak. I årsberetningen for Kristiansands Tankrederi A/S er det redegjort for de vesentligste risikofaktorer knyttet til rederivirksomhet. I årsberetningen for POLYPROPERTY AS (som er en del av denne trykksak) og i denne årsberetning er det redegjort for risiki knyttet til eiendomsvirksomhet. Finansielle investeringer er en vesentlig del av selskapets egen virksomhet. De mest vesentlige finansielle risikoforhold er knyttet til utviklingen i de aksjemarkeder selskapet foretar sine investeringer, utvikling i rentenivå, samt utvikling i valutakurser. Forretningsmessig virksomhet innebærer en avveining mellom forventet avkastning og risiko. Det er derfor ikke et mål for selskapet å minimere den samlede risiko selskapet påtar seg. Selskapet er imidlertid opptatt av en bevisst risikostyring og har etablert rutiner for håndtering av de risikotyper selskapet er eksponert overfor, for å sikre at den samlede risiko selskapet påtar seg står i forhold til selskapets risikobærende evne. Selskapets forretningskontor og egen virksomhet er i Kristiansand. 8

9 Forslag til anvendelse av overskudd m.m. Regnskapet for Rasmussengruppen AS er avlagt under forutsetning om fortsatt drift - og forutsetningene for dette er tilstede. Årsoverskuddet for Rasmussengruppen AS utgjør... kr som foreslås anvendt slik: Avsettes til annen egenkapital... kr Konsernresultatregnskapet viser et årsoverskudd på kr Kristiansand, den 18. mai 2007 EINAR RASMUSSEN DAG RASMUSSEN RANNFRID RASMUSSEN (styrets leder) (styremedlem og daglig leder) 9

10 Rasmussengruppen AS Konsernresultatregnskap for Note kroner kroner DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Andel resultat shippingselskap Resultat drift M/S "POLYSTAR" Leieinntekter faste eiendommer Salgsgevinster faste eiendommer Øvrige driftsinntekter Administrasjons- og managementkostnader Øvrige driftskostnader Ordinære avskrivninger DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Aksjeutbytter Andel resultat øvrig tilknyttet selskap Renteinntekter Resultat salg verdipapirer Verdiregulering verdipapirer Kurstap/-gevinster Rente- og andre finanskostnader NETTO FINANSINNTEKTER RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD SKATTEKOSTNAD OG MINORITETSINTERESSER Skattekostnad Minoritetsinteresser ÅRSOVERSKUDD

11 Rasmussengruppen AS Konsernbalanse pr. 31. desember Note kroner kroner EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Andeler skipseiende kommandittselskap Faste eiendommer (inkl. tomter), anlegg under utførelse m.v Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l Finansielle driftsmidler Investeringer i aksjer i tilknyttede selskap Langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kortsiktige fordringer Investeringer Omløpsaksjer Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 6 Innskutt egenkapital: Aksjekapital ( aksjer à kr. 20) Opptjent egenkapital: Annen egenkapital Avsetninger for forpliktelser 7 Utsatt skatt Pensjonsforpliktelser m.v Minoritetsinteresser Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner m.v Gjeld til aksjeeiere i Rasmussengruppen AS Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Gjeld til aksjeeiere i Rasmussengruppen AS Øvrig kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD De etterfølgende noter inngår som en del av regnskapet Kristiansand, 31. desember mai 2007 EINAR RASMUSSEN (styrets leder) DAG RASMUSSEN (styremedlem og daglig leder) RANNFRID RASMUSSEN 17

12 Noter til konsernregnskapet for 2006 for Rasmussengruppen AS: Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Hovedregel for klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal innbetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som kortsiktig gjeld. Annen gjeld er klassifisert som langsiktig gjeld. Varige driftsmidler er vurdert til opprinnelig anskaffelseskost med tillegg av aktiverte investeringer/overkurs samt aktiverte byggelånsrenter og med fradrag for akkumulerte avskrivninger. Omregningsprinsipper Inntekter, kostnader og investeringer i utenlandsk valuta bokføres til dagskurs. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Konsolideringsprinsipper Regnskapsposter i datterselskap konsolideres fullt ut. Aksjer i de selskap som inngår i konsernregnskapet (bortsett fra morselskapets aksjer) er eliminert etter oppkjøpsmetoden - og over/underpris i forhold til bokførte verdier er allokert til de eiendeler hvor over/underpris er identifisert. Netto merverdi avskrives over antatt økonomisk levetid. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld er eliminert. Andeler (som selskapsdeltaker) i kommandittselskap er innarbeidet (uavhengig av den ansvarsbegrensning som gjelder for kommandittister). Minoritetsinteressenes andel av resultat etter skatt og av egenkapital omfatter eksterne kommandittister i datterselskap til Rasmussengruppen AS og tidligere eksterne aksjonærer. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende. Omløpsaksjer og obligasjoner Ved realisasjon av aksjer og obligasjoner er fifo-prinsippet benyttet. Ved årsskiftet er omløpsaksjer og obligasjoner bokført til markedsverdi. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper. Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Det er som følge av rederiskatteordningen benyttet en sats på 5% ved beregning av utsatt skatt for den virksomhet som kvalifiserer som rederivirksomhet. Forøvrig er det benyttet en sats på 28%. Utsatt skatt for selskapene som er solgt til Norwegian Property Holding AS er imidlertid justert mot egenkapitalen i henhold til inngått avtale slik at denne hensyntar effekten av neddiskontering av forventet skattebetaling. Note 1. Inkl. resultatandel for Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S. Note 2. Lønnskostnader samt revisjonsgodtgjørelse 2006 Lønninger inkl. styrehonorar... kr Arbeidsgiveravgift... " Pensjonskostnader... " Andre ytelser... " kr Kostnadsført revisjonsgodtgjørelse i konsernet for 2006 til morselskapets revisor utgjør:... kr I tillegg betales det til revisor for diverse konsulenttjenester etter regning. Note 3. For faste eiendommer benyttes en avskrivningssats mellom 1% og 2%. 18

13 Note 4. Skattekostnad - utsatt skatt Vedr. utsatt skatt: Beregningsgrunnlag for rederivirksomhet for datterselskap... kr Beregningsgrunnlag for øvrig virksomhet... kr Beregnet utsatt skatt... kr Skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt for regnskapsåret... kr kr Justering av foregående års betalbare skatt... " " Resultatmessig endring utsatt skatt... " " Skattekostnad... kr kr Note 5. Varige driftsmidler Faste eiendommer (inkl. tomter), anlegg under utførelse m.v. Anskaffelseskost - Bokført verdi Anskaffelseskost pr kr Tilgang... " Avgang (relatert til anskaffelseskost)... " Anskaffelseskost pr kr Akkumulerte ordinære avskrivninger... " Balanseført verdi pr kr Andeler i skipseiende kommandittselskap 15% andel Parlines Ro-Ro KS Balanseført verdi pr kr Tilgang - kjøp 7% andeler... " Tilgang - overkurs... " Andel årets resultat... " Utbetalt " Avskrivning overkurs... " kr Note 6. Egenkapital Egenkapital pr kr Årets resultat... kr Øvrige endringer... kr Egenkapital pr kr Note 7. Det er pr ingen garantiforpliktelser for selskap som ikke er heleide datterselskap til Rasmussengruppen AS. Note 8. Gjeld til kredittinstitusjoner m.v. fordeler seg slik: Avantor-konsernet... kr kr Industrifinans Næringseiendom (nå NP Nydalen ASA) - konsernet... kr. 0 kr Gjeld til kredittinstitusjoner m.v. pr kr kr Bokført verdi av pantsatte eiendeler: Avantor-konsernet... kr kr Industrifinans Næringseiendom (nå NP Nydalen ASA) - konsernet... kr. 0 kr Avantor ASA (nå AVANTOR AS) inngikk den 2. januar 2006 en 10 års låneavtale. Lånet består av et lån på kr. 800 millioner og en trekkfasilitet på kr. 500 millioner. Alle Avantor-konsernets tidligere pantelån ble tilbakebetalt i sin helhet i forbindelse med refinansieringen. I forbindelse med salg av aksjene i Industrifinans Næringseiendom ASA (nå NP Nydalen ASA) (IFN) ble IFNs pantelån førtidig innfridd i desember 2006 samtidig med at Rasmussengruppen AS ga IFN er kortsiktig likviditetslån på kr Dette lånet ble innfridd ved gjennomføringen av salget i januar

14 Konsernkontantstrømoppstilling for 2006 for Rasmussengruppen AS: kroner kroner KONTANTSTRØMMER FRA KONSERNETS AKTIVITETER Resultat før skattekostnad Salgsgevinst M/S "POLYSTAR" Salgsgevinst faste eiendommer Ordinære avskrivninger Kontantstrømjustering vedr. verdipapirer Justering vedr. datterselskap/tilknyttede selskap Betalt skatt for foregående år Betalt utbytte for 2004 og Endring kortsiktige fordringer og kortsiktig gjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter NETTO KONTANTSTRØM FRA KONSERNETS AKTIVITETER KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Investering eiendomsvirksomhet gjennom oppkjøp aksjer i datterselskap Investering aksjer øvrige datterselskap/tilknyttet selskap Investering skipseiende kommandittselskap (netto) Salg M/S "POLYSTAR" (salgssum) Investeringer i faste eiendommer Investeringer i øvrige varige driftsmidler Salg 49% OSM Ship Management AS Salg faste eiendommer (salgssummer) Kjøp/salg omløpsaksjer Endring i andre investeringer NETTO KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Innbetalt aksjekapital (inkl. overkurs) Endring lån fra aksjeeiere/datterselskap Nedbetaling langsiktig gjeld NETTO KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Netto endring likvider gjennom året Bankinnskudd pr BANKINNSKUDD PR Kontantstrømoppstillingen for 2006 er satt opp etter normale konsernprinsipper, mens oppstillingen for 2005 ikke inkluderer overtatte balanseposter vedr. datterselskapene Avantor ASA og Industrifinans Næringseiendom ASA (nå NP Nydalen ASA). Bankinnskudd pr er derfor justert. 20

15 21

Årsberetning 2005 for Rasmussengruppen AS

Årsberetning 2005 for Rasmussengruppen AS Årsberetning 2005 for Rasmussengruppen AS Rasmussengruppen AS var pr. 31. desember 2005 og er pr. årsberetningens dato morselskap i et konsern. Følgende aksjeselskap var pr. 31.12.2005 datterselskap til

Detaljer

Årsberetning 2007 for Rasmussengruppen AS

Årsberetning 2007 for Rasmussengruppen AS Årsberetning 2007 for Rasmussengruppen AS Rasmussengruppen AS var pr. 31. desember 2007 og er pr. årsberetningens dato morselskap i et konsern. Rasmussengruppen AS eide pr. 31. desember 2007 samtlige aksjer

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsberetning 2008 for RASMUSSENGRUPPEN AS

Årsberetning 2008 for RASMUSSENGRUPPEN AS Årsberetning 2008 for RASMUSSENGRUPPEN AS RASMUSSENGRUPPEN AS var pr. 31. desember 2008 og er pr. årsberetningens dato morselskap i et konsern. RASMUSSENGRUPPEN AS eide pr. 31. desember 2008 samtlige aksjer

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsberetning 2009 for RASMUSSENGRUPPEN AS

Årsberetning 2009 for RASMUSSENGRUPPEN AS Årsberetning 2009 for RASMUSSENGRUPPEN AS RASMUSSENGRUPPEN AS er morselskap i konsernet RASMUSSENGRUPPEN. Oversikt over selskapsstrukturen pr. 31.12.2009 for RASMUSSENGRUPPEN AS med datterselskap fremgår

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING Etterspørselen etter nye lokaler i Nydalen er fortsatt svært god og ledigheten er minimal. Avantor tar derfor sikte på å gjennomføre en

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer