MØTEINNKALLING Formannskapet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Formannskapet"

Transkript

1 Møte nr. 6/2015 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer FO Medlem Karl Nikodemussen Medlem Catharina Stenersen Medlem Yngve Nilsen Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf , så snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel. Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret og biblioteket. Kvalsund Ragnar Olsen ordfører

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 14/271 BOLIGBYGGING I KOMMUNALT/PRIVAT SAMARBEID I KVALSUND KOMMUNE - TOMT 9/34 17/15 15/528 GRUVEDRIFT - KOMPENSASJON TIL VERTSKOMMUNEN. 18/15 15/136 KULTURMIDLER /15 15/470 NY MAKSPRIS PÅ BARNEHAGEPLASS /15 15/514 LEIEAVTALE MELLOM KVALSUND KOMMUNE OG KVALSUND E-SPORT OG DATAFORENING (KED)

3 Sak 16/15 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Sigurd K. Beite Arkiv: L7 &10 Arkivsaksnr.: 14/271 Saksnr.: Utvalg Møtedato 16/15 Formannskapet / Kommunestyret BOLIGBYGGING I KOMMUNALT/PRIVAT SAMARBEID I KVALSUND KOMMUNE - TOMT 9/34 Ordførers innstilling: 1. Kvalsund kommune tar fremlagte sak om boligbygging på tomt 9/34 etter Hamarøymodellen til etterretning. 2. Kommunestyret godkjenner fremlagte forslag til avtaler mellom Kvalsund kommune og Kvalsund Boliger SUS, jfr. vedlegg 6, 7 og Utbyggingen på tomt 9/34 bør søkes gjennomført så raskt som mulig.

4 Sak 16/15 VEDLEGG: 1. Oversikt over tomt, plassering av boligene samt fordeling av de 18 leilighetene 2. Type og planløsning av leilighetene 3. Tilleggsavtale om gjensidige forpliktelser ved økt/redusert behov 4. Oversikt over kostnader, lån, tilskudd, egenkapital, leiepris 5. Romskjema oversikt over innhold og standard i leilighetene 6. Avtale mellom Kvalsund kommune og BBI as 7. Tinglysingsklausul for utleieboligene SAKSGRUNNLAG: Sak 17/14 i kommunestyret: «Boligbygging i Kvalsund retningslinjer for kommunalt /privat samarbeid Tilbud av og fra BBI, Bodø om bygging av boliger i Kvalsund sentrum. SAKSOPPLYSNINGER: 1. Innledning Kvalsund kommunestyre behandler i sak 16/2014 «Tiltaksplan for boligbygging m.m. i Kvalsund kommune ». I kap. 7.3 i nevnte plan ble det anbefalt og nærmere begrunnet en modell for boligbygging som legger opp til et kommunalt privat samarbeid. Et konkret forslag til slikt samarbeid fremgår av kap. 8.2 i planen (tiltak 3). I samme møte (juni 2014, sak 17/14) vedtok kommunestyret bl.a. antallet boliger som skal bygges ut etter den såkalte Hamarøymodellen, hvor de skal bygges samt fordelingen av boligene mellom gruppen av vanskeligstilte og ordinære boliger. Kommunestyret godkjente også kravspesifikasjonen for konkurranseutsetting av byggingen. I sistnevnte dokument var det lagt til grunn at utbyggingen skulle

5 Sak 16/15 gjennomføres i 2 faser. Størrelsen på leilighetene som man ønsket pris på var også nevnt. Ved utlysingen av fase 1 kom det inn bare et tilbud (BBI, Bodø). Ved utlysing av fase 2 kom det inn 2 tilbud, men det ene ble avvist på grunn av mangler ved tilbudet. Kommunen satt da igjen med tilbud bare fra BBI, Bodø for fase 2. I samtaler med tilbyder kom det frem at det ville være økonomisk gunstig for begge parter å gjennomføre en samlet utbygging i Kvalsund sentrum, noe som kommunen sluttet seg til. Og videre var partene enige om at dersom hele utbyggingen i sentrum kan skje på samme tomteområde så ville også det være gunstig. Etter en gjennomgang av mulige tomter (både kommunale og private) for å realisere nevnte utbygging, var det felles enighet om at kommunens tomt 9/34 er meget godt egnet til formålet både p.g.a. beliggenhet, størrelse og nærhet til offentlige instanser, butikk, bussholdeplass, m.m. Fra kommunens side har vi derfor konkludert med at tilbyder kan legge til grunn i sin videre planlegging at tomt 9/34 blir stilt til disposisjon fra kommunens side for realisering av prosjektet, jfr. vedlegg 1. Dette har BBI tatt til etterretning og planlagt ut ifra bl.a. i søknaden til Husbanken. 2. Diverse avklaringer av tomt 9/34. I samtaler mellom utbygger og kommunen ble man enige om at det burde gjennomføres geotekniske undersøkelser på tomten før eventuell bygging starter opp. I den første fase av denne undersøkelsen, som Rambøll AS utførte, ble det konkludert med «stor sannsynlighet for kvikkleire» på tomten. Det innebar at man må følge NVE sin veileder for nye grunnundersøkelser, og som bl.a. må gjøres i områder rundt tomten. Dette arbeidet kunne ikke Rambøll gjøre før i sluttet av mai måned. Kommunen inngikk derfor avtale med Sweco Narvik om det resterende arbeid. Deres utførende instans har vært Sweco Luleå. Denne løsningen har ført til både lengre tid for å få arbeidet utført samt diverse utfordringer hva gjelder koordinering mellom Sweco og Kvalsund kommune. I sin foreløpige geotekniske vurdering / analyse av grunnforhold og tomten sier Sweco bl.a. følgende i sin oppsummering i notat av :

6 Sak 16/15 «Vår konklusjon er dermed at bygget kan utføres. Fundamenteringsmetode må vi ta forbehold om inntil lab-resultater foreligger og er analysert». Kvalsund kommune har holdt BBI løpende orientert om de geotekniske undersøkelser inklusiv tidsbruk samt foreløpige funn. Den foreløpige vurdering / notat av fra Sweeco er BBI også kjent med. BBI er innforstått med at tomten byr på visse utfordringer i forbindelse med realiseringen av prosjektet, men anser ikke disse som så store at en utbygging av den grunn ikke bør realiseres. BBI er av den klare formening at en utbygging vil være fullt ut faglig forsvarlig. Utbygger søkte Kvalsund kommune om dispensasjon for bygging av boliger på tomt 9/34. Utviklingsutvalget behandlet saken i møte (PS 16/15) og fattet følgende vedtak: «Utviklingsutvalget gir dispensasjon i henhold til plan- og bygningslovens 19-2 fra «Reguleringsplanen Kvalsund Sentrum», fra 1973 og revidert den , fra industriområde til boligområde. Det stilles følgende krav til utbygger: 1. Det skal vises særlige hensyn til kirkelige handlinger som gudstjenester, vigsler, begravelser osv i byggeperioden. 2. Plan for uteområde med beplantningsplan samt materialvalg og farger på bygninger skal følge med byggesøknad. Før tiltaket igangsettes skal det foreligge en godkjenning av søknad jfr. Plan- og bygningslovens 20-1». Før UU behandlet saken hadde Kvalsund menighetsråd avgitt en uttalelse hvor de støttet prosjektet, men hadde visse krav som i stor grad er identisk med det som UU har vedtatt. 3. Leilighetstype, antall boenheter totalt og fordeling mellom utbygger og kommune. I konkurransegrunnlaget var det lagt opp til at tilbudene skulle prises i forhold til bestemte størrelser både for boligene til vanskeligstilte samt de ordinære boligene. Dette for å kunne sammenligne pristilbudene fra de enkelte tilbyderne. Skissert

7 Sak 16/15 størrelse på leilighetene var ikke ensbetydende med at samme størrelse også burde bygges. Etter lange og grundige diskusjoner mellom utbygger og kommunen, samt internt i kommunen, har vi nå kommet frem til den modell for leilighetstype som foreslås her. Det planlegges totalt 18 leiligheter i de 3 byggene, og hvert bygg er på 3 etasjer. De betyr 2 leiligheter i hver etasje, og hvor hver leilighet er på ca. 90 kvm, jfr. vedlegg. Hver leilighet består egentlig av en enhet på 65 kvm med bl.a. 2 soverom. Men i tillegg har hver leilighet en selvstendig boenhet på 25 kvm som de selv kan benytte som soverom eller annet. Enheten på 25 kvm kan de eventuelt leie ut fordi den har egen inngang og utstyrt som en liten boenhet (hybelleilighet). Den modell som foreslås, både for kommunens utleieboliger samt for de ordinære boligene, mener vi er en meget fleksibel og god løsning som kan ivareta de forskjellige behov for de ulike grupper av boligsøkere. At de som leier/eier ordinære boliger har mulighet til å leie ut en enhet (25 kvm) vil være økonomisk gunstig for bl.a. å redusere egne boutgifter. For kommunen vil det også være viktig at man har følgende størrelser å velge mellom i forhold til boligsøkerne: 25 kvm, 65 kvm og 90 kvm, jfr. vedlegg 2. Dette er en av hovedgrunnene til at nevnte modell velges. Utbygger vil ha disposisjonsrett til 9 av boenhetene og som vil være et tilbud til ordinære boligsøkere. De kan enten leie eller kjøpe leilighetene. Kvalsund kommune vil disponere de resterende 9 leiligheter og som er tenkt brukt til flyktninger og ulike grupper av vanskeligstilte. Utbygger og Kvalsund kommune inngår leiekontrakt som varer i 20 år. Dette er boenheter som mottar statlig tilskudd og hvor bindingstiden er på 20 år. Utbygger og kommunen vil imidlertid inngå en særavtale som innebærer fleksibilitet hva gjelder disponering av leilighetene. Det betyr at dersom en av partene i en periode har bruk for flere boenheter enn hva man egentlig disponerer, så skal den andre part søke å avhjelpe dette dersom man har ledig kapasitet eller kan ordne det på annen måte; jfr. vedlegg 3. I konkurransegrunnlaget var det sagt at månedlig leiepris pr. boenhet/leilighet (ca. 50 kvm) for vanskeligstilte ikke bør overstige kr ,- pr. måned før fradrag av bostøtte.

8 Sak 16/15 I tilbudet fra BBI var leieprisen for leilighet på 50 kvm satt til kr ,- pr. måned, og for leilighet på 65 kvm kr ,- pr. måned. Ut fra den leilighetsmodell som nå foreslås vil leieprisen for boenhet på 90 kvm bli ca. kr ,-, for boenhet på 65 kvm ca. kr ,- og for enheten på 25 kvm ca. kr ,-, jfr. vedlegg 2. Dette er kostnader før fradrag av bostøtte og gjelder de kommunale utleieboliger. Leieprisen er basert på en fastrente på 20 år og at dagens rente på 2,87 % ikke øker i særlig grad, og med en nedbetaling over 50 år. 4. Generelle krav til bygget samt standard, kvalitet og innhold i utleieleilighetene. I de generelle kravene til bygget er det bl.a. sagt følgende i konkurransegrunnlaget: «Det er et generelt krav til universell utforming både innvendig og utvendig. Utbygger skal beskrive hvordan fremtidig forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling skal gjennomføres når byggene står ferdige. Den oppgitte leiepris forutsettes å være inklusiv løpende og fremtidige FDVU kostnader. Der det ikke stilles andre krav gjelder Tek 10. Alle skal ha oppholdsrom, minimum ett soverom, kjøkken, bad med opplegg for vaskemaskin, bod inne samt sportsbod. Hver bolig skal være utstyrt med komfyr samt kjøleskap m/frys. Det vil bli lagt vekt på at utforming, materialvalg og innredning står i stil til brukergruppene. Det er ønskelig at bad og kjøkken får robust innredning. Boenhetene for vanskeligstilte. Alle skal ha oppholdsrom, minimum ett soverom, kjøkken, bad med opplegg for vaskemaskin, bod inne samt sportsbod. Hver bolig skal være utstyrt med komfyr samt kjøleskap m/frys. Det vil bli lagt vekt på at utforming, materialvalg og innredning står i stil til brukergruppene. Det er ønskelig at bad og kjøkken får robust innredning. Boenhetene for det ordinære boligmarked. Boliger til det ordinære boligmarked for utleie eller salg i de samme områder som boenhetene for vanskeligstilte skal ha et netto areal på minimum 55 m2.

9 Sak 16/15 Alle skal ha oppholdsrom, to soverom, kjøkken, bad med opplegg for vaskemaskin, bod inne samt sportsbod. Retningslinjer for prosjekteringsfasen: Det forutsettes at byggherre/ utleier engasjerer arkitekt (bygg, landskap) i en tidlig fase. Leietaker vil utpeke en brukergruppe bestående av 2-3 personer som skal involveres i prosessen. Bl.a. må følgende tema utredes og fremlegges for leietaker for godkjenning: o Planløsning for de ulike boenheter o utforming og detaljering av kjøkkenløsning o valg av materialer, overflatebehandlinger o tekniske løsninger inklusiv miljøtiltak o utomhusplan m/ parkering for biler og sykler, adkomster Utleier skal dokumentere at programkrav oppfylles». Når det gjelder innvendig standard for øvrig, fast og løst inventar m.m., så vises det til vedlegg 5. For øvrig kan det nevnes at boligene vil ha strengere krav i h.h.t. varmetap enn hva Tek 10 fastsetter. 5. Generelle ansvarsforhold mellom utbygger og Kvalsund kommune. Utbygger står ansvarlig for alt av planlegging og utførelse i forbindelse med byggingen. Utbygger eier bygget og er også ansvarlig for løpende vedlikehold, m.m. Utbygger har også alt av ansvar for utleie eller salg av de 9 ordinære boligene inklusiv de økonomiske forhold ved eventuell ledighet, m.m. Kvalsund kommune inngår en leiekontrakt for 20 år med utbygger som bl.a. betyr at kommunen bestemmer hvem som skal få leie de boenheter som kommunen disponerer. Dersom slike boliger blir stående tomme eller leien ikke kommer inn av annen grunn, er kommunen ansvarlig for det. Alt av vedlikehold og andre FDV utgifter i disse boligene er det utbygger som er ansvarlig for. 6. Avtaler mellom utbygger og Kvalsund kommune.

10 Sak 16/15 I forbindelse med utbyggingen er det fremforhandlet et forslag til avtale mellom Kvalsund kommune og Kvalsund Boliger SUS. Forslag til avtale følger som vedlegg 6. I tillegg er det utarbeidet en erklæring som skal tinglyses og som er en heftelse på eiendommen, og med prioritet etter Husbankens pantedokument; jfr. vedlegg Andre forhold. Utbygger har planlagt og er klar for oppstart på tomten så snart de geotekniske undersøkelser inklusiv rapport foreligger og nødvendige vedtak er gjort i Kvalsund kommune. Dersom selve tomtearbeidet kan starte før midten av juni er det en viss mulighet for at ett av de 3 husene kan stå ferdig til innflytting rundt midten av desember Dersom kommunestyret sier ja til å ta imot flyktninger i 2015 kan et alternativ være at de midlertidig får plass i denne boligen, og at de får sin mere permanente bolig når de 2 andre boligene står ferdig på tomt 9/24 ca. 1-3 måneder senere. De erfaringer som andre kommuner har gjort i forbindelse med en utbygging etter Hamarøymodellen viser at kommunene i liten grad må betale leieutgifter i de boliger som kommunen disponerer. Hamarøy kommune har opplyst at de siden år 2010, da modellen ble innført, ikke har hatt utgifter av denne kategori. I prosjektet som nå legges frem er det fortsatt ønske om at det i bygg 1 kan etableres et lite motell samt areal for små bedrifter / enmannskontor, m.m. Dette er en utfordring som utbygger vil drøfte videre med kommunen og andre i tiden som kommer. SAKSVURDERING: Rådmannen mener at foreslått modell for samarbeid mellom kommunen og private for bygging av boliger for vanskeligstilte er en meget god løsning. Dette fordi modellen egentlig løser tre ting på en gang for kommunen; nemlig flere boliger for vanskeligstilte, boliger for det ordinære markedet og at kommunen ikke får investeringskostnader i prosjektet. Fungerende rådmann har i en lengre periode hatt en sentral rolle i planleggingen av den utbygging som foreslås. Det har vært meget konstruktive og gode samtaler og møter

11 Sak 16/15 mellom utbygger og kommunen, og hvor begge parter har bidratt aktivt med sikte på å få til en best mulig løsning i prosjektet. Ut fra eier- og ansvarsforhold er dette viktig for begge parter. Rådmannen anbefaler at fremlagte prosjekt på tomt 9/34 gjennomføres slik det er redegjort for, og at utbyggingen skjer så raskt som mulig. Når utbyggingen her er fullført bør prosjektene på Skaidi og i Kokelv påbegynnes. Hvilken modell og leilighetstype som velges der bør også vurderes nærmere. For øvrig viser rådmannen til vedlagte forslag til avtale (vedlegg 6) mellom Kvalsund kommune og utbygger, erklæring (vedlegg 7) som bør tinglyses samt tilleggsavtale (vedlegg 3). Rådmannens tilråding: 1. Kvalsund kommune tar fremlagte sak om boligbygging på tomt 9/34 etter Hamarøymodellen til etterretning. 2. Kommunestyret godkjenner fremlagte forslag til avtaler mellom Kvalsund kommune og Kvalsund Boliger SUS, jfr. vedlegg 6, 7 og Utbyggingen på tomt 9/34 bør søkes gjennomført så raskt som mulig. Sigurd K. Beite konst. rådmann

12 Sak 17/15 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Sigurd K. Beite Arkiv: U2 Arkivsaksnr.: 15/528 Saksnr.: Utvalg Møtedato 17/15 Formannskapet / Kommunestyret GRUVEDRIFT - KOMPENSASJON TIL VERTSKOMMUNEN. Ordførers innstilling: 1. Kvalsund kommune anmoder regjeringen om å innføre en mineralskatt som gir kommunene en varig andel av verdiskapningen innenfor mineralutvinning. 2. Ordfører og rådmann bes om å videreføre forhandlingene med Nussir ASA med sikte på å komme frem til en slik type avtale som vedtatt i sak 36/12 i Kvalsund kommunestyre.

13 Sak 17/15 VEDLEGG: Forslag til avtale mellom Kvalsund kommune og Nussir ASA om felles utviklingsselskap og lokalisering av Nussir ASAS driftsselskap(vedlegg til sak 36/12 i Kvalsund kommunestyre). SAKSOPPLYSNINGER: Bakgrunn: Kommunestyrets vedtak i sak 36/12 om å fremforhandle endelig avtale mellom Kvalsund kommune og Nussir ASA. Erklæringen fra Sundvollen 2013: «Regjeringen vil endre inntektssystemet slik at kommunene får beholde en større del av verdiskapningen der hvor verdiene skapes». «Land rike på naturressurser er ikke nødvendigvis rike land. Det er de institusjonelle ordninger som etableres rundt naturressursene som vil være bestemmende». Diether Senghaas. KOMMUNAL MINERALSKATT Kvalsund kommune har i lengre tid arbeidet målrettet og hardt for ny etablering av gruvedrift i kommunen. Rådmannen håper og tror at sentrale myndigheter om ikke lang tid tar endelig stilling til utslippssøknaden til Nussir og som sannsynlig vil bety ny gruvedrift i Kvalsund kommune. Det vil i så fall utvilsomt ha positive konsekvenser for den alminnelige samfunnsutvikling i Kvalsund. Rådmannen har i lang tid hatt den sterke oppfatning at det er rimelig at den som gis anledning til å drive gruvedrift må gi betydelig økonomisk kompensasjon til vertskommunen. Ett alternativ vil være å definere dette som en kommunal mineralskatt som betales til det lokalsamfunn som avstår naturressurser til andres økonomiske utnyttelse. En slik skatt vil stimulere lokaldemokratiet, styrke næringsutviklingen og vil være av stor betydning for utvikling av lokalsamfunnet. En ordning med kommunal mineralskatt vil reise spørsmålet om hvorfor en kommune bør få en slik rett. Til et slikt spørsmål vil rådmannen peke på at det er hundre år siden Norge underla vannkraften full politisk kontroll, med konsesjons, -hjemfall og skatteregler og dermed sikret verdiskapning på norske hender. Ved mineralutvinning er

14 Sak 17/15 det ingen særskilte ordninger som sikrer fellesskapet en andel i de verdiene som skapes, selv om det også ved mineralutvinning dreier seg om å utnytte lokale naturressurser i verdiskapende virksomhet, med de ulemper det medfører for lokalsamfunnet. Det er videre femti år siden Norge «annekterte» Nordsjøen og innførte konsesjons -og skatteregler som sikret verdiskapning på norske hender. Rådmannen kjenner videre til at det arbeides med en ordning innenfor oppdrettsnæringen hvor kystkommuner som avgir sjøareal til den maritime næring skal kunne ta del i verdiskapningen. I dag ser vi innenfor oppdrettsnæringen at det skapes og hentes ut store verdier fra sjøarealene i kommunene, men uten at kommunene selv får ta del i verdiskapningen og utviklingen. De som er imot en kommunal kompensasjon argumenterer med at det skapes arbeidsplasser og bosetting samt at det skapes ringvirkninger og gir eiendomsskatt på anleggene. Det er riktig og ikke et uvanlig argument når man ønsker å avspise en kommune med minst mulige inntekter. Men da bør man også ta med at i mange tilfeller innenfor oppdrettsnæringen og mineralnæringen etableres det brakkerigger hvor ansatte som pendler inn og ut av kommunen bor. Slikt blir det lite skatteinntekter av. Samtidig ser vi at staten forbeholder seg retten til å ta ut store verdier i forbindelse med for eksempel tildeling av løyver innenfor oppdrett. Her kan kostnaden på en løyve prises opp til 10 millioner. Kvalsund kommune avstår verdifulle naturressurser til storsamfunnet og har derfor en legitim rett til en andel av verdiskapningen og en kompensasjon for de ulempene som utnyttelsen av de lokale naturressursene innebærer. Disse prinsippene en andel av verdiskapingen og kompensasjon ble fastslått av Stortinget i forbindelse med vannkraftutbygging allerede for 100 år siden. Rådmannens utgangspunkt er at tiden er inne for å innføre en nasjonal naturressursskatt/ naturavgift for bruk av naturen til mineralutvinning, vindkraftutbygging, store kraftlinjer, oppdrettsanlegg og andre store arealinngrep for å sikre verdier på norske/lokale hender, men samtidig etablere en ordning hvor det samlede skattetrykk overfor næringen ikke nødvendigvis økes. AVTALE MELLOM UTBYGGER OG KOMMUNEN OM ØKONOMISK KOMPENSASJON

15 Sak 17/15 Før Kvalsund kommunestyre behandlet forslag til avtale om felles utviklingsselskap mellom Nussir ASA og Kvalsund kommune hadde det vært en del kontakt mellom partene om utkast til avtale. Det ble fra begge hold gitt tilslutning til hovedpunktene i avtalen før saken ble behandlet i kommunestyret 08.mai Partene var også enige om at en slik avtale var hensiktsmessig. Men på ett punkt finansiering av utviklingsselskapet inklusiv årlig bidrag fra Nussir forutsatte Nussir at de ville komme tilbake til dette i de videre forhandlingene. Ordfører og rådmann fikk fullmakt av kommunestyret til gjennomføre videre forhandlinger med Nussir ASA «med sikte på å oppnå enighet om en avtale i h.h.t. de intensjoner og føringer som fremkommer i forslag til avtale». Endelig avtale skulle godkjennes av kommunestyret. Etter den tid har det vært en rekke møter og forhandlinger mellom partene uten at man har kommet noe videre. Avstanden mellom partene har i stedet økt, bl.a. fordi Nussir har gått bort fra opprinnelig avtale og i stedet fremlagt et helt nytt alternativ som både økonomisk og ellers er langt unna det som kommunen la opp til og hva kommunestyret har vedtatt. Rådmannen søkte for en tid siden juridisk hjelp for å få en vurdering av både kommunens rettigheter/krav samt hvilken strategi man bør legge opp til i den videre prosess. Rådmannen mener at saken bør forfølges videre bl.a. for å se om et nytt forslag/kompromiss kan være mulig å få til. Hvis ikke vil håpet være at staten om ikke lang tid innfører en nasjonal naturressursskatt/ naturavgift for bruk av naturen til mineralutvinning, og at det opplegget vil gi en akseptabel kompensasjon til Kvalsund kommune for de ulempene som utnyttelsen av de lokale naturressursene innebærer. SAKSVURDERING Om kommunal mineralskatt: Rådmannen er av den formening at det bør finnes en generell lovgivning innenfor området som både næring og kommuner kan forholde seg til. Som næringsutvikler arbeider Kvalsund for å tiltrekke oss interessenter til å utvikle ressursene i kommunen. Erfaringene også fra Sør-Varanger og Kautokeino kommune tilsier at spørsmålet om skatter/avgifter til lokalsamfunnet bør være klarlagt før selve utvinningen starter ettersom kommunene blir dratt mellom flere interesser. I dag er det fastlagt gebyrer og avgifter i mineralloven. Dette gjelder;

16 Sak 17/15 - årsavgift til staten for retten til å undersøke og utvinne statens mineraler (eks gull, sølv, kobber, jern, uran mfl) - Hjemmel for årsavgift/produksjonsavgift til staten (ubenyttet), og - Årsavgift til grunneier på 0,5 % av omsetningen ved utvinning av statens mineraler Det er altså i dag ingen avgift eller kompensasjon til kommunene som berøres av utvinning. Kommunene kan få skatteinntekter av mineralutvinning ved å vedta eiendomsskatt på «verk og bruk» i medhold av eiendomsskatteloven. Men en slik skattelegging fanger i veldig liten grad opp verdien av selve naturressursen. Norsk Bergindustri (næringens egen organisasjon) har kommet med et forslag om å innføre en avgift på 3 promille av omsetningen. Men de setter som krav at eiendomsskatten skal avvikles og at selskapsskatten reduseres til 20 % samt at forslaget kun skal omfatte nye virksomheter og bare for statens mineraler. Dette forslaget vil sannsynligvis føre til lavere inntekter for kommunene og det er heller ikke anledning til å avvikle eiendomsskatten for mineralnæringen uten at kommunen gjør dette for øvrige verker og bruk samt næringseiendommer. For ordens skyld vil en nevne at selskapsskatten ikke er egnet til å løse denne problematikken fullt ut. For det første er utfordringen å sørge for at selskapsskatten i så tilfelle ikke går til kontorkommunen, men til naturressurskommunen. Bakgrunnen for omleggingen av selskapsskatten i 1997 var nettopp at skatten ikke gikk til kommunen der naturressursene /utnyttelsen fant sted, men til kommunen der selskapets hovedkontor var registrert. For det andre er ikke selskapsskatten robust mot selskaper med utenlandske eiere, noe som er typisk innenfor mineral- og gruveindustrien. Hvordan kan så en kommunal mineralavgift/skatt utformes? En slik skatt kan utformes etter følgende hovedpunkter; - Skatt /bruttoavgift kan legges på selve produksjonen. - Mineralets omsetningsverdi før foredling kan nyttes som utgangspunkt (allerede brukt som beregningsgrunnlag for avgifter til grunneier ved utvinning av statens mineraler i mineralloven). - Ikke avhengig av virksomhetens overskudd, noe som vil gi en mer stabil og forutsigbar inntekt til kommunen. - Unngå skattemessige tilpasninger i størst mulig grad. - Etter modell for naturressursskatt på vannkraft bør en mineralskatt samordnes med selskapsskatten til staten og komme til fradrag krone for krone i utlignet selskapsskatt.

17 Sak 17/15 - Ubenyttet fradrag kan fremføres med rente og brukes senere år. Om kommunal avtale mellom partene: Som nevnt ovenfor foreslår rådmannen, til tross for lange og vanskelige forhandlinger mellom Nussir og kommunen, at man fortsetter disse forhandlingene for å se om det er mulig å komme frem til et felles forslag / kompromiss. Det kan for eksempel begrenses i tid og/eller bortfalle når statlige ordninger tilsier at det vil være naturlig. Justert forslag kan eventuelt være bygd opp etter en litt annerledes økonomisk modell enn foreliggende forslag. Selv om rådmannen ikke er særlig optimistisk med tanke på å komme frem til en avtale slik som vedtatt av kommunestyret, så bør man likevel fortsette prosessen. Dette bl.a. fordi man fra kommunens side mener at den type kompensasjon som kommunen har lagt opp til er naturlig at man som vertskommune skal kunne få når våre naturressurser stilles til disposisjon for gruveselskapet. Rådmannens tilråding: 1. Kvalsund kommune anmoder regjeringen om å innføre en mineralskatt som gir kommunene en varig andel av verdiskapningen innenfor mineralutvinning. 2. Ordfører og rådmann bes om å videreføre forhandlingene med Nussir ASA med sikte på å komme frem til en slik type avtale som vedtatt i sak 36/12 i Kvalsund kommunestyre. Sigurd K. Beite konst. rådmann

18 Sak 18/15 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Wivi Hansen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/136 Saksnr.: Utvalg Møtedato 5/15 Omsorgs- og oppvekstutvalget /15 Formannskapet KULTURMIDLER 2015 Omsorgs- og oppvekstutvalgets innstilling: Legges frem i møtet.

19 Sak 18/15 VEDLEGG: Retningslinjer for tildeling av kulturmidler Brev/mail til Kvalsund idrettsråd Søknad fra Kvalsund idrettslag Søknad fra Neverfjord idrettslag Søknad fra Porsa sanitetsforening Søknad fra Vargsund grendelag Søknad fra Kvalsund pensjonistforening Søknad fra Kvalsund blandakor Søknad fra HRF Hammerfest og Kvalsund SAKSOPPLYSNINGER: Utlysning av kulturmidler ble annonsert på kommunens hjemmeside i februar måned med søknadsfrist Lag og foreninger som fikk tildelt kulturmidler forrige år fikk tilsendt brev av om mulighet til å søke kulturmidler inneværende år. Kvalsund kommune ønsker å legge forholdene til rette for å opprettholde og utvikle kulturelle aktiviteter i kommunen i tillegg til idrettsaktiviteter. Kulturmidlene skal stimulere lag og foreninger til å satse på aktivitet for barn/unge, eldre og for personer med bistandsbehov. Innen fristen var det kommet inn 7 søknader. Kulturmidler som fordeles er totalt kr Alle søkere var vedlagt regnskap og årsrapport for siste år. Det vises til retningslinjene der rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil 30% av den til enhver tid gjeldende tildeling av kulturmidler. Disse midlene har ikke søknadsfrist og kan tildeles med et tak på kr pr enkelttiltak. Rådmannen har utarbeidet forslag til fordeling av midlene jfr retningslinjenes tillegg (PS69/13). Det er ikke mottatt uttalelse fra Kvalsund Idrettsråd om forslag til annen fordeling av kulturmidler idrett. Søknadene fordeles i 3 ulike grupper. Midlene fordeles etter følgende prosentsats/sum: Gruppe 1: Barne- og ungdomsarbeid: 20-30% Gruppe 2: Idrett: 30-40% Gruppe 3: Andre kulturformål: 30-40%

20 Sak 18/15 SAKSVURDERING: Gruppe 1: Barne- og ungdomsarbeid Ingen søkere. Gruppe 2: Idrett 1.Kvalsund idrettslag; kontaktperson: Jan Sundby, Kvalsund Kvalsund idrettslag har 91 medlemmer, hvorav 50 er under18 år. Målsettingen til laget er trening og turneringer for aldersbestemt og A-lags fotball, ski og trim. Det siste året har hoved aktivitetene i laget vært treninger og fotballkamper for aldersbestemt fotball samt A-lags fotball, barneidrett, boccia treninger, pistolskyting og ski (med trekking av skispor). Inntektsgivende aktiviteter for laget har vært dugnadsarbeid, diverse offentlige tilskudd, medlemskontingent og deltakeravgift. De største utgiftene har vært transport, stevneutgifter, leie av lokale og forsikringer. Det søkes om kr som i hovedsak skal gå til drift av foreningen ved å opprette en deltidsstilling som kontorleder. Laget har vedlagt regnskap og årsmelding for siste år (vedtekter 2). Idrettslaget aktiviserer en stor del av kommunens barn og unge, samtidig som laget har aktivitet åpent for alle (jfr målsettinger 1). Rådmannen foreslår å tildele laget kr Neverfjord idrettslag: kontaktperson: Tor Espen Olaussen, Neverfjord Neverfjord idrettslag har totalt 48 medlemmer, hvorav 28 er under 18 år. Lagets målsetting er å utvikle orienteringsidrett samt annen aktivitet. Det siste året har aktiviteten i laget vært orienteringscuper i sommersesongen og ski cup på vinteren samt satt ut turorientering på sommeren. Populære Professor Drøvels minneløp ble også arrangert i tillegg til andre arrangementer som karneval og haloween party for barn. Det søkes om kr Kulturmidler skal benyttes til drift av idrettslaget. Retningslinjene for tildeling av kulturmidler har som målsetting blant annet å satse på aktivitet for barn/unge ( 1) der kvalitet på aktiviteten vektlegges. Idrettslaget satser på orienteringsidrett og bidrar derfor til mangfoldet av idrettstilbud i kommunen. Rådmannen foreslår å tildele laget kr Gruppe 3: Andre kulturformål 3.Vargsund grendelag: kontaktperson Åse Pettersen Vargsund Grendelag har 54 medlemmer. Målsettingen for laget er aktivitet som fremmer samarbeid og utvikling i distriktet og trivselsfremmende tiltak i løpet av året.

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2015 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 27.05.2015 klokka 12:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 4/2015 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 28.05.2015 klokka 12:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 6/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.05.2015 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl. 10.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører Rita Dreyer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.05.2015 Tid: Fra kl.: 12:00 - til kl. 14.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria Aksberg

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2016 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 12.05.2016 klokka 09:00 på Kommunestyresalen på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.05.2015 Tid: Fra kl.: 12:00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato 26.04.2012: Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 13.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar Olsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Kommunestyresalen på Rådhuset Møtedato: 12.05.2016 Tid: Fra kl.: 09:00 til kl.: 10:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2017 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 29.05.2017 klokka 09:00 på Kvalsund sykehjem. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2016 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 11.02.2016 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Vegard Loke Rønning

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 4/2014 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.09.2014 Tid: Fra kl.: 10:00 11:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 05.03.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 27.05.2014 klokka 12:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder tirsdag møte den 14.06.2005 kl. 08.30 på Kokelv grendehus. Medlemmene innkalles til

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr. 2/2017 MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Rådet for eldre og funksjonshemmede holder møte den 05.04.2017 klokka 10:00 på Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2016 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 29.03.2016 klokka 10:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar Eira

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 18.06.2013 klokka 08.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 11.02.2014 klokka 13:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 5/2015 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 12.11.2015 klokka 10:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar Eira

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.10.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 6/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 14:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr.3/2017 MØTEINNKALLING holder møte den 10.05.2017 klokka 10:00 på møterom, Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Alf Stenersen

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 7/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag den 05.09.2005 kl. 08.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2017 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 27.04.2017 klokka 09:00 i kommunestyresalen, Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 27.02.2008 kl. 17.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.10.2012 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:00 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

BOLIGBYGGING PÅ UTSIRA ETTER HAMARØYMODELLEN

BOLIGBYGGING PÅ UTSIRA ETTER HAMARØYMODELLEN BOLIGBYGGING PÅ UTSIRA ETTER HAMARØYMODELLEN SAMMENDRAG Utsira kommune vil i samarbeid med byggefirma bygge fire eneboliger. Det skal bygges etter Hamarøymodellen, som gjør at private bygger, eier, leier

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 9/2016 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.12.2016 Tid: Fra kl.: 10:00 til kl.: 13:50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Utlysning av kulturmidler 2014

Utlysning av kulturmidler 2014 Utlysning av kulturmidler 2014 Kvalsund kommune ønsker at kulturmidler skal stimulere til økt kulturaktivitet i kommunen. Kulturkontoret opplyser om at lag og foreninger med tilhørlighet i Kvalsund kommune

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 23.04.2007 klokka 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 21.12.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ragnar Olsen

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.07.2015 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret Møte nr. 7/2015 I henhold til Kommunelovens 17 inkalles medlemmene i det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte torsdag 29.10.2015 kl.: 18:00 på rådhuset

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2013 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2014 Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl.: 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag den 01.07.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2012 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr. 4/2015 MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Rådet for eldre og funksjonshemmede holder møte den 11.12.2015 klokka 10:00 på lille møterom på rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 7/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.11.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar Olsen AP

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 19.06.2007 kl. 08.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2013 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.03.2015 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 12:25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.05.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 5/2013 Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.10.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 17.09.2013 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2013 Tid: Fra kl.: 15.00 - til kl. 17.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.06.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget

MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget Møte nr. 9/2015 MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget Naturforvaltningsutvalget holder møte den 07.10.2015 klokka 18:00 på Kantina på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Navn

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FORMANNSKAPET 5. SEPTEMBER 2013

TILLEGG SAKSLISTE FORMANNSKAPET 5. SEPTEMBER 2013 TILLEGG SAKSLISTE FORMANNSKAPET 5. SEPTEMBER 2013 Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 16/13 13/1177 INVESTERINGER ØVRE HALSEVANN - BUDSJETTREGULERING 17/13 13/1189 MEDLEMSKAP I UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2016 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 14.04.2016 klokka 09:00 på kommunestyresalen på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.11.2006 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Stenersen AP Nestleder

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Oppføring av boliger med kommunal tildelingsrett på Lundskogen - valg av utbyggingsmodell og salg av tomt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Oppføring av boliger med kommunal tildelingsrett på Lundskogen - valg av utbyggingsmodell og salg av tomt TYDAL KOMMUNE Arkiv: L71 Arkivsaksnr: 2016/103-4 Saksbehandler: Grete Sandvik Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Oppføring av boliger med kommunal tildelingsrett

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2008 Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.04.2008 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Harald Bredesen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.06.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2017 HOVEDUTSKRIFT Møtested: kommunestyresalen, Kvalsund rådhus Møtedato: 11.05.2017 Tid: Fra kl. 10:00 til kl. 12:55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.06.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 1/2017 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 01.06.2017 klokka 09:00 på Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Varaordfører

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 25.10.2016 Møtested: Møterom

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte Møte nr. 4/2007 I henhold til Kommunelovens 17 innkalles medlemmene i det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte tirsdag 09.10.07 kl. 18.00 på rådhuset

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.10.2014 Tid: Fra kl.: 16:00 - til kl.: 17:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 6/2012 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 13.12.2012 kl 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2011 HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 05.12.2011 Tid: Fra kl.: 08.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.03.2013 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2017 HOVEDUTSKRIFT Møtested: kommunestyresalen, Kvalsund rådhus Møtedato: 23.03.2017 Tid: Fra kl.10:00 til kl.13.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT Møte nr. 4/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.06.2005 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Magne Medlie KrF, varaordfører Randi S. Pedersen AP Ingunn Torbergsen

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 5/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 24.11.2014 klokka 14:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr.3/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 05.09.2013 klokka 12.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.05.2006 Tid: Fra kl.: 18.15 - til kl. 19.17 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar Olsen AP, ordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte torsdag den 28.04.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2007 Tid: Fra kl.: 18.05 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 4/2013 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.09.2013 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 18.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 05.04.2011 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.04.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 16:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Navn Robert

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 4/2014 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 11.09.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer

Detaljer

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE FORMANNSKAPET 82/08 AVTALE MED TYLLDALEN BYGDEUTVALG OM LEILIGHETENE PÅ ENGESTADJORDET

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE FORMANNSKAPET 82/08 AVTALE MED TYLLDALEN BYGDEUTVALG OM LEILIGHETENE PÅ ENGESTADJORDET TYNSET KOMMUNE OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE FORMANNSKAPET Møtested: Tylldalen samfunnshus Møtedato: 24.06.2008 Tid: Umiddelbart etter kommunetyremøtet Saksnr. Tittel 82/08 AVTALE MED TYLLDALEN BYGDEUTVALG

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 15:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/11 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.02.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget.

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.11.2012 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.12.2011 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl.13.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 3/15 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.04.2015 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl. 16.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ragnar Olsen, AP

Detaljer

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.07 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 1/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 07.02.2013 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 10/2011 Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.11.2011 Tid: Fra kl.: 11.30 - til kl. 15.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 7/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 04.09.2012 kl 16.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Myrseth

Detaljer