Vedlegg for rapport Formueskattens rolle for investeringer i distriktene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg for rapport Formueskattens rolle for investeringer i distriktene"

Transkript

1 Vedlegg for rapport Formueskattens rolle for investeringer i distriktene Er fjerning av formuesskatt på arbeidende kapital god distriktspolitikk? November 2012 En rapport fra BedreSkatt Utarbeidet av NyAnalyse AS Innholdsfortegnelse 7. VEDLEGG SKATTEINNGANG FOR AS NORGE TALL OG FAKTA OM REGIONER OG SYSSELSETTING HVOR KOMMER JOBBVEKSTEN I NORGE? KORT OM FORMUESSKATTENS VIRKNINGER PÅ NYSKAPING FJERNING AV HELE FORMUESSKATTEN ELLER DELEN PÅ ARBEIDENDE KAPITAL BEDRIFTSEKSEMPLER TILKNYTTET FORMUESSKATTEN SITATER FRA VIKTIGE BEDRIFTSLEDERE OG EIERE I NORGE ULIKE FORMUESOBJEKTERS BIDRAG TIL FORMUESSKATT EGENKAPITAL ETTER BRANSJE OG REGION BANKENE ØKER FOR TIDEN KRAVENE TIL EGENKAPITAL I BEDRIFTENE

2 7. Vedlegg 7.1 Skatteinngang for AS Norge Det har vært en kraftig økning i skatteinngangen de siste 10 årene i Norge. En årsak er selvfølgelig høye oljeskatter, men også skatteinntekter fra fastlands- Norge har steget betydelig. Andelen av samlede skatteinntekter som følger av formuesskatt på arbeidende kapital er ca 0,7 prosent i Figuren nedenfor viser hvor lite relativt sett formuesskatte betyr i den større fiskale sammenhengen, og målt opp mot over 1300 milliarder i samlede inntekter på statsbudsjettet. Skatteproveny arbeidende kapital Ifølge Handlingsregelen for merbruk av oljepenger etter innføringen i 2001, skulle prioriteringen av oljepengebruken gå til forskning og utdanning, infrastruktur og skattereduksjoner. Dette var langsiktige investeringer som bidro til å øke vekstevnen i økonomien. En økning i eier- og bedriftsbeskatningen siden 2005 har gått i motsatt retning. En reduksjon i formuesskatten ved å innføre fritak for arbeidende kapital, vil være i tråd med intensjonen i Handlingsregelen slik en Arbeiderpartiregjering utformet dette i mars Det er slik at formuesskatten på arbeidende kapital kun utgjør i underkant av 1 prosent av samlede skatter og avgifter i fastlandsøkonomien i 2012 (anslag). Av hele inntektssiden på statsbudsjettet er andelen drøyt 0,5 prosent. De siste årene har finansdepartementet oppjustert skatteinntektene med mellom 10 og 30 mrd kroner mer enn det som var anslått i budsjettdokumentene. En forenklet tilnærming til provenydiskusjonen for arbeidende kapital er at provenyet i praksis ligger innenfor feilmarginen til departementets anslag på skatteinntekter. Figur 7.1 Fordeling av ulike skatter og avgifter, Påløpt for Fastlands- Norge i 2012 Direkte skad på inntekt 28,8 % Direkte skad på Annen formuesskac 0,7 % bedrieer Formuesskac på arbeidende 8,4 % kapital 0,7 % Eiendomsskac, andre skacer og avgider 3,8 % SæravgiEer og toll 10,1 % TrygdeavgiE 10,5 % MerverdiavgiE 22,1 % Arbeidsgiveravgi E 14,9 % Kilde: Prop. 1 LS Skacer og avgider

3 7.2 Tall og fakta om regioner og sysselsetting Befolkningsvekst siste året Tabell 7.1 Befolkningsendringer 2011K4-2012K3 Kommun er i gruppe Fødselsover skudd Innvandring Utvandring Innflytting Utflytting Netto innvandring Størrelse Folketall < > Totalt Kilde: SSB Tabellen over viser befolkningsvekst dekomponert etter fødselsoverskudd, flytting og innvandring de siste fire kvartal. I kommuner med færre enn innbyggere er det et negativt fødselsoverskudd, det betyr at uten flytting og innvandring ville folketallet ha blitt redusert i alle disse kommunene. Innvandring sikrer befolkningsvekst i alle kommunestørrelser, men av en innvandring på nesten mennesker siste fire kvartal, bosatte bare seg i de 229 kommunene med færre enn innbyggere. Tabell 7.2 Befolkningsendringer etter fylke, 2011K4-2012K3 Fylke Folketall Fødselsoverskudd Innvandring Utvandring Innflytting Utflytting Netto innvandring Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust- Agder Vest- Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør- Trøndelag Nord- Trøndelag Nordland Troms Finnmark Totalt Kilde: SSB Tabellen viser befolkningstrender på fylkesnivå. Fødselsoverskuddet kommer særlig i Oslo, Akershus, Rogaland, Hordaland og Sør- Trøndelag. Dvs. i fylkene med de største byene/regionene. Innvandringene kommer til de samme regionene. 34

4 Sysselsetting etter sektor Tabell 7.3 Sysselsetting etter kommunestørrelse, per 4.kvartal 2011 Størrelse Kommuner i gruppe Alle sektorer Statlig forvaltning Fylkeskommunal forvaltning Kommunal forvaltning Privat sektor og offentlige foretak < % 1 % 31 % 64 % % 2 % 28 % 65 % % 2 % 25 % 68 % % 2 % 22 % 69 % % 2 % 18 % 70 % > % 1 % 14 % 71 % Totalt % 2 % 18 % 70 % Kilde: NyAnalyse Tabellen viser antall sysselsatte etter kommunestørrelse og fordeling av sysselsettingen mellom sektorer. Vesenlige trender er: Kommunal sektor er en viktigere arbeidsgiver i de små kommunene Statlig forvaltning har størst representasjon i de store kommunene. Privat sysselsetting er høyest i de største kommunene. Tabell 7.4 Sysselsetting etter kommunestørrelse, per 4.kvartal 2011 Fylke Alle sektorer Statlig forvaltning Fylkeskommunal forvaltning Kommunal forvaltning Privat sektor og offentlige foretak Østfold % 2 % 19 % 70 % Akershus % 1 % 15 % 72 % Oslo % 0 % 12 % 73 % Hedmark % 2 % 21 % 65 % Oppland % 2 % 21 % 68 % Buskerud % 1 % 18 % 73 % Vestfold % 2 % 18 % 70 % Telemark % 2 % 22 % 68 % Aust- Agder % 2 % 20 % 69 % Vest- Agder % 2 % 20 % 70 % Rogaland % 2 % 16 % 75 % Hordaland % 2 % 17 % 71 % Sogn og Fjordane % 3 % 22 % 67 % Møre og Romsdal % 2 % 20 % 71 % Sør- Trøndelag % 2 % 17 % 67 % Nord- Trøndelag % 3 % 21 % 67 % Nordland % 3 % 23 % 62 % Troms % 3 % 21 % 59 % Finnmark % 3 % 25 % 59 % Totalt % 2 % 18 % 70 % Kilde: NyAnalyse Statlig forvaltning er særlig representert på Østlandet, Sør- Trøndelag og i de nordlige fylkene. Privat sysselsetting er høyest på Vestlandet, men også høy på Østlandet. Lavest i Nord- Norge. 35

5 Bedriftsstørrelse / Næringsstruktur Størrelse Kommun er i gruppe Alle størrelse sgrupper Ingen og over < > Totalt Kilde: SSB / NyAnalyse Av i alt bedrifter med flere enn 250 er 90% lokalisert i kommunene med flere enn innbyggere. De store bedriftene er lokalisert i de store kommunene, hvor også tilgangen på arbeidskraft gjør det mulig å drive større virksomhet. I de minste kommunene er det få av de største bedriftene, men i snitt har kommuner med færre enn innbyggere 6 større bedrifter (mer enn 50 ). Fylke Alle størrelsesgrupper Ingen og over Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust- Agder Vest- Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør- Trøndelag Nord- Trøndelag Nordland Troms Finnmark Totalt Kilde: SSB De store bedriftene er lokalisert i tilknytning til de store byene. 36

6 7.3 Hvor kommer jobbveksten i Norge? Svak privat jobbvekst i Oppland, men sterk vekst i Rogaland Hvis man ser nøyere på i hvilke sektorer de nye sysselsatte har kommet, så er det store regionale forskjeller. Et eksempel er Oppland fylke som de siste elleve årene har hatt en sysselsettingsvekst på 3250 årsverk, men bare omtrent 10 prosent av disse kommer i privat sektor. På motsatt side er Hordaland og Rogaland hvor nesten 80 prosent av de nye sysselsatte kommer i privat sektor. Med unntak av Sogn og Fjordane, Oppland og Hedmark så ligger alle fylkene mellom 36 og 80 prosent av nye sysselsatte i privat sektor. Nederst finner vi de tre nordligste fylkene og Østfold og Telemark. Fylke I alt, alle næringer Jordbruk, skogbruk og fiske Sekundær næringer Tjenesteyt ende næringer Endring Off.adm. og forsvar, sosialforsi kr. Undervisni ng Helse- og sosialtjene ster Andre sosiale og personlige tjenester Uoppgitt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust- Agder Vest- Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør- Trøndelag Nord- Trøndelag Nordland Troms Finnmark Sum bransje Kilde: SSB / NAV, sammenstilt av NyAnalyse, kommuner som har slått seg sammen el. er ikke med i statistikk Ujevn fordeling av nye jobber mellom næringer Selv om antall sysselsatte har økt med siden 2000 så betyr ikke det at alle sektorer har økt like mye. Forsvaret har blitt kraftig nedbygd i antall sysselsatte og det samme har landbruket. Det er omtrent færre som jobber i landbruket i dag enn det var i år De sektorene med flest nye sysselsatte er tjenesteytende sektor samt helse og omsorgssektoren. Til sammen er veksten her på nærmere sysselsatte. Tjenesteytende sektor er ikke spesielt dekkende og omfatter alt fra oljekonsulenter til i dagligvarebutikkene. Veksten i helse og omsorgssektoren er en politisk prioritering og delvis en følge av en rikere og eldre befolkning. Vi bør likevel nevne at mange jobber deltid i helse og sosialsektoren. 37

7 Innvandring forsterker trenden Innvandrere: Som en følge av den store forskjellen i økonomiske utsikter mellom Norge og våre naboland i Europa har vi hatt en stor økning i innvandrere de siste fire årene. Disse trekker inn mot de sterke vekstsentrene i Norge og forsterker bildet av sentraliseringen av Norge. Likevel stor vekst i antall sysselsatte innvandrere i distriktet Selv om de fleste trekker til de store byene er det også mange som trekker til tynnere befolkede fylkene. Finnmark for eksempel har hatt en økning 44 prosent i antall sysselsatte innvandrere i perioden Et annet fylke som har hatt stor vekst er Sogn og Fjordane som hadde en 60 prosents økning. Færre norske og flere sysselsatte med innvandrerbakgrunn Siden 2008 har det blitt færre norske sysselsatte, dette skyldes i stor grad folk som går ut av arbeidsmarkedet med pensjon er flere enn de som kommer inn i arbeidsmarkedet. Dette er en konsekvens av de store etterkrigskullene. Denne negative effekten på sysselsettingen kompenseres fullt ut og mer til av innvandring. Hele nye sysselsatte innvandrere i Norge gjør at vi har hatt en betydelig sysselsettingsvekst i Norge de siste årene. Arbeidstilbudet har vært mer fleksibelt enn noen gang før, og det er i stor grad innvandrerne som gjør at vi har fått til dette. Noen få har positiv sysselsettingsvekst uten innvandrere. Når vi trekker fra innvandringen på sysselsettingstallene får vi nemlig et noe annet bilde. Det er bare Rogaland, Hordaland og Oslo som ville hatt positiv sysselsettingsvekst fra 2008 til i dag hvis du ikke regner med innvandrerne. Det betyr at vi hadde hatt færre hoder og hender i arbeid i resten av våre fylker uten arbeidsinnvandring i dag enn vi hadde hatt i De tre nabofylkene Buskerud, Telemark og Vestfold ville alle hatt 3000 færre sysselsatte i 2011 hvis det ikke hadde vært for innvandringen fra

8 Tabell 7.5 Sysselsetting med og uten innvandring Sysselsatte innvandrere 2011 Andel Netto sysselsettingsen dring Netto sysselsettingsen dring blant innvandrere Netto sysselsetting ekskl. innvandring Fylke Sysselsatte 2011 Østfold % Akershus % Oslo % Hedmark % Oppland % Buskerud % Vestfold % Telemark % Aust- Agder % Vest- Agder % Rogaland % Hordaland % Sogn og Fjordane % Møre og Romsdal % Sør- Trøndelag % Nord- Trøndelag % Nordland % Troms % Finnmark % Sum % Kilde: SSB, sammenstilt av NyAnalyse 39

9 7.4 Kort om formuesskattens virkninger på nyskaping Et problem med formuesskatten er at den skaper mindre insentiv til og miljø for investeringer i oppstartbedrifter. I Norge er det mer vanlig å bruke oppsparte midler til å pusse opp badet enn å være med på nyskapende virksomhet. Steget fra småsparer til å delta i næringsutviklingen, både lokalt og nasjonalt, oppfattes som stort for mange. Formuesskatten må betales løpende. En investor som vurderer å investere i et usikkert prosjekt hvor det tar lang tid fra oppstart til inntjening, vil risikere å måtte betale formuesskatt i en periode på en investering som ikke gir løpende avkastning. Formuesskatten påfører investoren en økende negativ tidseffekt. Hvordan effekten vil slå ut, vil avhenge av flere forhold, blant annet om prosjektet startes som en sidevirksomhet til eksisterende drift eller om prosjektet finansieres separat. Hvis et prosjekt skal finansieres separat fra annen virksomhet, vil formuesskatten diskriminere prosjekter som har tilsvarende forventet avkastning før skatt, men hvor det tar lengre tid fra oppstart av et prosjekt til inntjening. En kan si at formuesskatten er innrettet slik at den medfører et behov eller en forventning hos investorer om årlige utbytteutdelinger for selskaper som ikke er lett omsettelige. Formuesskatten bidrar til å vri plassering av formue vekk fra næringslivsinvesteringer. Utviklingen fra oppstart til kommersielt produkt kan ta lang tid. I noen tilfeller må eierne i tillegg betale formuesskatt underveis og lenge før realisasjon av investeringen. Det medfører at færre slike prosjekter realiseres enn uten slik særnorsk beskatning av formue. Det er vanskelig å anslå samfunnsnytten av slike prosjekter og hvordan miljøet for utvikling av oppstartsbedrifter i Norge ville ha vært uten formuesskatt, men formuesskatten er trolig en faktor som motvirker utvikling av større bedriftsutviklingsmiljøer. Enkelte selskaper kan også oppleve at formuesskattens innrettning medfører en ekstra hindring mot å børsnotere et selskap. Ved å notere et selskap på børs vil formuesverdsettelsen av eierposter i et selskap bli bestemt basert på kursverdi og ikke lengre av fastsatt formuesverdi i ligningen. Selskaper med stort markedspotensial kan få en verdsettelse i markedet som i stor grad overstiger formuesverdsettelsen i selskapet. BOKS - Svensk forskning på betydning av formuesskatt Åsa Hansson, forsker ved Lund Universitetet i Sverige, har studert virkningen av formuesskatt på antallet gründere mellom ulike land. Tallene tyder på at færre starter nye bedrifter i et regime med formuesskatt ved å sammenlikne skattevilkår i OECD- landene. Å fjerne formuesskatten kan føre til at andelen egenetableringer øker med mellom 0,2 og 0,5 prosentpoeng. Dette betyr isolert sett fra hennes analyse et mulig tap av mellom og selvstendig næringsdrivende i Norge. I tillegg kommer effekter for eksisterende næringsliv. Disse virkningene på arbeidsplasser i Norge kan bli større etter at Sverige har fjernet formuesskatten og i disse dager reduserer selskapsskatten på overskudd. 40

10 7.5 Fjerning av hele formuesskatten eller delen på arbeidende kapital Tabell 7.6 Etter- skatt avkastning ved ulike formuesplasseringer Boliginvestering Rentemarked Næring Før skatt på investors hånd 4,0 % 4,0 % 4,0 % Etter skatt - Uten formuesskatt 4,0 % 2,9 % 2,9 % - Uten formuesskatt på arbeidende kapital 3,7 % 1,8-2,9 % 2,9 % - Med formueskatt 3,7 % 1,8 % 1,8 % Kilde: NyAnalyse, basert på Norges Bank Staff memo 2010/1 Dagens skattesystem har flere skjevheter. En viktig skjevhet er den lave beskatningen av bolig. Dette i form av flere fritak; Rentefradrag for privatpersoner på gjeldsrenter Skattefritt salg av bolig etter ett års botid Skattefri leieinntekter ved utleie av deler av bolig Flere av disse fritakene kan ikke fjernes, uten at det kan skape vesentlige problemer. For eksempel vil en fjerning av skattefritak ved realisasjon av bolig kunne påvirke mobiliteten i arbeidslivet. Måten en definerer arbeidende kapital vil påvirke virkningen, men om en fjerner formuesskatt på arbeidende kapital, blir det i prinsipp en skatt på bolig og bankinnskudd/børsnoterte aksjer. Dermed fremstår investeringer i næringslivet relativt bedre enn om de alternative investeringene også fikk tilsvarende skattelette. Siden boliggoder alt blir svært gunstig behandlet i formuesskatten da ligningsverdier ligger langt under markedsverdi, er nok denne effekten noe begrenset. Ønsker en å innrette formuesskatten slik at det skaper et sterkt insentiv til å flytte kapital fra boligsektoren til investeringer i næring kunne en ha hevet ligningsverdiene, samtidig som en faset ut formuesskatt på arbeidende kapital. 41

11 7.6 Bedriftseksempler tilknyttet formuesskatten Aass Bryggerier: Langsiktig vekst hindres av formuesskatten - Formuesskatt er en skatt på arbeidsplasser, sier adm. dir Terje Aass Selv bruker jeg nesten hele mitt utbytte til å betale formuesskatt. Med knappe marginer burde jeg prinsipielt avstått fra utbytte, og i stedet pløyd midlene tilbake i bedriften. Men det tillater ikke dagens skatte- og avgiftspolitikk politikk meg. Aass Bryggeri betalte i prosent av sin verdiskaping til det offentlig i form av skatter og avgifter. En bedrift og dens og eiere bidrar allerede til fellesskapet gjennom blant annet selskaps-, inntekts- og utbytteskatt og arbeidsgiveravgift. Ressursene som i dag brukes til å betale formuesskatten kan i vanskelige tider sikre etablerte arbeidsplasser og i gode tider bidra til nye arbeidsplasser. Uten formuesskatten vil skatteinngangen via selskapsskatten også øke. Tilbake vil bedriften få større bunnlinje som igjen beskattes. Staten vil ikke tape inntekter på å fjerne formuesskatten. Aass Bryggeri har 100 aksjonærer, blant annet fordelt på syv familiegrener. Rundt 90 prosent av den formuesskatten jeg betaler som bedriftseier, betales gjennom utbytte som tas ut av bedriften. Det er ikke en ukjent brøk for andre aksjonærer heller. Aksjonærene har et stort behov for å ta ut utbytte ut av bedriften for at aksjonærene skal kunne betale formuesskatten sin. I forlengelse av dette kan man stille spørsmål ved om vi i Norge ønsker et skattesystem der bedriftseiere driver med ekstrem skattetilpasning. Det vil blant annet si at bedriftseiere plasserer ressurser i eiendom for å unngå høy skatt. På denne måten fjernes ressursene fra å bli investert i produksjon. Ekstra uheldig er at formuesskatten må betales uansett om det går bra eller dårlig i bedriften det året. Vi ville latt ressursene bli i bedriften, investere langsiktig og ansatt flere dersom formuesskatten ble avskaffet. Den viktigste grunnen at Aass Bryggeri eksisterer, er at vi alltid har investert langsiktig. Vi bygger soliditet for å kunne stå imot blant annet finanskriser og den økende konkurransen fra for eksempel dagligvarebedriftene. Vi må hele tiden balansere mellom det å investere og ha liten gjeld i forhold til det å få en bunnlinje og tjene penger. Aksjonærene i Aass Bryggeri ville ikke øke forbruket av luksusvarer, slik noen later til å tro. Jeg er født inn i denne bedriften og har lært litt av å være med i en familiebedrift. Aass Bryggeri holdes oppe av det emosjonelle eierskapet. Vi må ha en interesse i bedriften ut over det at det skal gi en avkastning. Vi føler et stort ansvar for de arbeidsplassene vi har. Som industrimann blir jeg trist til sinns når de som driver nøkternt i stedet blir straffet. 42

12 Jangaard Export AS Formueskatten gjør det mindre lønnsomt å investere i distriktsarbeidsplasser - Slik formueskatten er i dag oppmuntrer staten oss til å investere i «døde bygninger» i sentrale strøk i stedet for i bedrifter i utkant Norge der vi opprettholder arbeidsplasser og aktivitet. Gunnar Haagensen, Jangaard Export. Kort om selskapet og virksomheten Jangaard Export er en av Norges største eksportører av hvit fisk. Bedriften har produksjonslokaler langs hele norskekysten og er dermed en viktig arbeidsplass flere steder. De har 336 i Norge og hovedkontoret ligger i Ålesund. Selskapet er eid av Haagensen familien som i årenes løp også har gjort investeringer i eiendom, primært i Ålesund. Kort beskrivelse av virksomhetens marked Jangaard Export har egne fiskemottak der de mottar fisk fra forskjellige kystbåter. Fisken flekkes (ryggbein fjernes), tørkes, saltes og pakkes hos selskapet før det ferdige produktet sendes direkte til kunder i Europa, Afrika og Sør- Amerika. Selskapet driver i et svært konkurranseutsatt marked med tøff konkurranse fra tilsvarende bedrifter i Kina og i EU. Som eksportbedrift er de helt avhengig av forutsigbare rammevilkår for å kunne gjøre investeringer i videre drift. Viktig hjørnesteinsbedrift Jangaard Export har alltid vært opptatt av å utnytte og skape bærekraftige verdier langs kysten. Selskapet sikrer nasjonalt eierskap av ressurser som uten deres virksomhet kanskje ville ligget ubrukt. Ved å holde fast på hele verdikjeden i Norge bidrar de til å skape arbeidsplasser i områder der det i utgangspunktet er lite private bedrifter. Det gir viktige ringvirkninger på annet næringsliv og bidrar til å finansiere lokal velferd. Hvor stor er skattebelastningen til selskapet? Vi i Jangaard Export har ingen problemer med selve skattenivået og betaler gjerne vårt bidrag til samfunnet. Det er ikke aktuelt å flytte ut av Norge. Det eneste er at vi synes dagens formuesskatt sender et rart signal til alle de som skaper lokale arbeidsplasser rundt omkring i landet. Vi betaler en formueskatt på ca fem millioner kroner i året som må tas rett ut av selskapet og dermed svekker selskapets konkurransekraft sammenlignet med våre utenlandske konkurrenter. Utbytteskatt kommer i tillegg på aktuelt utbytte som må tas ut for å betale formuesskatten. Paradokset er at investeringer i eiendomsdriften vår, som har verdier flere ganger investeringen innen fisk, utløser bare en femtedel av den formuesskatten vi betaler. Dette oppmuntrer til investering i fast eiendom i sentrale strøk, en investering som på sikt sannsynligvis vil ha en verdiøkning som er mangedobbelt av verdiøkningen eiendomsmassen innen fisk vil ha. 43

13 7.7 Sitater fra viktige bedriftsledere og eiere i Norge "Formuesskatten er skatt på arbeidsplasser. Hvorfor da betale formuesskatt når regjeringens uttrykte mål er å sikre norske arbeidsplasser?" "Selv bruker jeg nesten hele mitt utbytte til å betale formuesskatt." Terje Aass, bedriftsleder og eier, Aass Bryggeri i Drammen. ** "Formueskatten bidrar til redusert investering i næringsvirksomhet og økt investering i boliger. Lavere næringsinvestering gir mindre næringsvirksomhet og dermed lavere verdiskaping. Det fører til lavere barriere mot en svekkelse av konjunkturene i Norge" Adm. direktør Per Håvard Kleven, Kongsberg Devotek ** "Dette reduserer muligheten for fremtidig vekst, innovasjon, investering i ny teknologi og utvikling av nye produkter" "Ingen av Brunvolls konkurrenter blir belastet med formuesskatt slik vi blir i Norge" Terje Dyrseth, Adm. direktør i Brunvoll Holding AS, som eier familie- og industribedriften Brunvoll AS Andre viktige sitater fra politikk og næringsorganisasjoner "Høyre har programfestet å fjerne skatten på arbeidende kapital og å øke bunnfradraget i formueskatten. Vi har foreslått reduksjoner på i overkant av 3 milliarder hvert år, omtrent en fjerdedel av provenyet" Jan Tore Sanner, Finanspolitisk talsmann og nestleder i Høyre "Formueskatten er ikke perfekt. Men det er det beste vi har. En ensidig fjerning slik Høyre og FrP går inn for, vil være oppskriften på å gjeninnføre nullskatteyteren i Norge, gi klart større forskjeller i samfunnet og tappe felleskassa til samfunnet med rundt 15 mrd. kr" "Vi har også skapt nye arbeidsplasser i løpet av de fem siste årene. Det i tillegg til at norsk næringsliv har gått veldig bra i mange år også med formueskatt, gjør at jeg ikke er urolig for akkurat denne virkningen av beskatningen" Torgeir Michaelsen, AP- stortingsrepresentant og leder av Finanskomiteen 44

14 7.8 Ulike formuesobjekters bidrag til formuesskatt Tabell 7.7 Grunnlag for beregning av formuesskatt regler Ligningsobjekt Grunnlag for beregning av formueskatt Andel av markedsverdi i grunnlag Aksjer/fond 1. Børsnoterte Kursverdi/Markedsverdi per 1.1 i ligningsåret 100 % 2. Unoterte Skattemessig formuesverdi av selskapet per 1.1 året før ligningsåret. Skattemessig formuesverdi er for mange selskaper nær eller lik regnskapsmessig egenkapital. 3. Unoterte utenlandske Antatte salgsverdi per 1.1 i ligningsåret, evt. likt som norske børsnoterte selskap 4. Aksjefond Andelsverdien per 1.1 i ligningsåret /kombinasjonsfond /obligasjonsfond Bolig/eiendom Løsøre Avhenger av forholdet mellom markedsverdi og bokført verdi, normalt % av markedsverdi. Kan også være høyere eller lavere % 100 % Primær Etter sjablongregel, begrenset til 30 % av markedsverdi Normalt % av markedsverdi. Fritidseiendom Etter ligningstakst Normalt % av markedsverdi Sekundær Etter sjablongregel, begrenset til 60 % av markedsverdi Normalt % av markedsverdi Næringseiendom Verdien av næringseiendom kan fastsettes på grunnlag av en beregnet utleieverdi, alternativt etter sjablongregel, oppad begrenset til 60 % av markedsverdi. Maksimalt 60 % av markedsverdi Bil Listepris med fradrag for bilens alder 1-75 % Båt 75 % av forsikringssum, Evt. antatt salgsverdi Normalt 75 % av forsikringssum Innbo kr 0 % av forsikringssum Neste kr 20 % av forsikringssum Over 40 % av forsikringssum Annet Bankinnskudd Etter pålydende 100 % Fordringer Etter pålydende 100 % Pensjon Tvungen innskudd i pensjonssparing er fritatt, herunder Avhenger av pensjonsordning. Fleste utbredte ordninger er fritatt fra formuesbeskatning % Kilder: Skatteloven, FSFIN, FD boligkalkulator, Skatteetaten.no, Sammenstilt: NyAnalyse Tabellen over gir en oversikt over skattemessig verdsettelsen av forskjellige formuesobjekter. Det er særlig relevant å legge merke til verdsettingen av unoterte foretak. Formuesverdien av aksjer og eiendeler i selskaper fastsettes i forbindelse med ligningen av selskapet. Dette medfører en forsinkelse fra tidspunktet formuen i et selskap fastsettes til denne verdifastsettelsen inngår som grunnlag i skatteligningen til privatpersoner. I utgangspunktet danner regnskapsmessig verdi av egenkapitalen i et selskap grunnlaget for formuesfastsettelsen av aksjene i et selskap. Normalt korrigeres egenkapitalen for å komme frem til formuesverdsettelsen. Denne korrigeringen gjelder blant annet avvik mellom regnskapsregler og skatteregler for noen typer næringseiendom. På generelt grunnlag vil regnskapsmessig verdi av egenkapitalen være en god indikator for et selskaps bidrag til skattegrunnlaget i formuesskatten. 45

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Rapport Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping Oppdrag for Utrop Mars 2013 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Forord Avisen UTROP har bedt NyAnalyse om

Detaljer

Hvordan påvirker en reduksjon i formuesskatten ulike grupper i samfunnet?

Hvordan påvirker en reduksjon i formuesskatten ulike grupper i samfunnet? Hvordan påvirker en reduksjon i formuesskatten ulike grupper i samfunnet? Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund, utdanning for økonomi og administrasjon Av: Hege Byre Alme, Katrine Sortland

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Privat eierskap i norsk næringsliv... 8 2.1 Norsk privat eierskap:

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Perspektivnotat Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt 1 Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Skattesystemet er en av de viktigste mekanismene vi har for å hindre utviklingen

Detaljer

Hvorfor formuesskatt på arbeidende kapital må avvikles. En informasjonsbrosjyre utarbeidet av Alliansen for norsk, privat eierskap

Hvorfor formuesskatt på arbeidende kapital må avvikles. En informasjonsbrosjyre utarbeidet av Alliansen for norsk, privat eierskap Hvorfor formuesskatt på arbeidende kapital må avvikles En informasjonsbrosjyre utarbeidet av Alliansen for norsk, privat eierskap Side 11: Knut Darre Christiansen Side 13: Jack Valleraune Side 21: Jacob

Detaljer

Hvorfor formuesskatt på arbeidende kapital må avvikles. En informasjonsbrosjyre utarbeidet av Alliansen for norsk, privat eierskap

Hvorfor formuesskatt på arbeidende kapital må avvikles. En informasjonsbrosjyre utarbeidet av Alliansen for norsk, privat eierskap Hvorfor formuesskatt på arbeidende kapital må avvikles En informasjonsbrosjyre utarbeidet av Alliansen for norsk, privat eierskap Side 11: Knut Darre Christiansen 3 Side 13: Jack Valleraune Formuesskatt

Detaljer

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai markedsrapport tema: Familiebanken drar opp boligprisene? 2 2012 mai Sammendrag 1 Huseiernes boligindikator 2. kvartal 2 Vurderinger av boligmarkedet 4 Familiebanken drar opp boligprisene? 8 Tall og fakta

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Små bedrifter store verdier

Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier 2 Forord 3 Forord Vi vil gjøre det enklere å starte og drive bedrift i Norge. De fleste bedrifter i Norge er små og mellomstore,

Detaljer

Små bedrifter store verdier

Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter Strategi Små bedrifter store verdier Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter 2 Regjeringens strategi

Detaljer

ØF-Rapport nr. 09/2000 FRA PLØYE TIL PLEIE. Hedmark fra landbruk til tjenesteproduksjon

ØF-Rapport nr. 09/2000 FRA PLØYE TIL PLEIE. Hedmark fra landbruk til tjenesteproduksjon ØF-Rapport nr. 09/2000 FRA PLØYE TIL PLEIE Hedmark fra landbruk til tjenesteproduksjon av Hugo Birkelund, Morten Ørbeck og Kristian Lein REVIDERT UTGAVE Forord I denne rapporten drøftes struktur og utfordringer

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2011 Eierforum samler familiebedrifter og aktive eiere blant medlemmene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norges Rederiforbund

Detaljer

Regional analyse Samisk område 2014

Regional analyse Samisk område 2014 Besøk 0,7 Basis 0,8 Uheldig struktur Bosted Lav attraktivitet Høy attraktivitet Regional 0,6 Gunstig struktur Regional analyse Samisk område 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier KNUT

Detaljer

Lave renter en gjeldsfelle

Lave renter en gjeldsfelle Lave renter en gjeldsfelle Kommunene og norsk økonomi 2/2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Brutto og netto driftsutgifter i kommunene i 2013,

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Samisk område

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Samisk område Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Samisk område KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 35/2011 TF-notat Tittel: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet.

Detaljer

LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi

LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 17/14 LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi 1. Fall i sysselsettingsraten -hvor mye øker arbeidsløsheten? 2. Konkurranseevnen kraftig

Detaljer

Skattekonkurranse utfordringer og reaksjoner

Skattekonkurranse utfordringer og reaksjoner Seminarer Oslo 2000 økonomisk nasjonalrapport - norsk Skattekonkurranse utfordringer og reaksjoner ECON-rapport nr. 53/2000, Prosjekt nr. 33940 ISSN: 0803-5113 EIW/kea, HVe, 3. apr 2003 ECON Senter for

Detaljer

Bosted. Regional analyse Vestfold

Bosted. Regional analyse Vestfold Bosted Bedrift Besøk Regional analyse Vestfold KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 61/2012 Tittel: Regional analyse Vestfold Undertittel: TF-notat nr: 61/2012 Forfatter(e): Knut Vareide og

Detaljer

markedsrapport To-delt boligmarked i 2013 20 kommuner på topp og bunn tema: november

markedsrapport To-delt boligmarked i 2013 20 kommuner på topp og bunn tema: november markedsrapport tema: To-delt boligmarked i 2013 20 kommuner på topp og bunn 4 2012 november Viktige funn og trender 1 Huseiernes BoligIndikator 4. kvartal 2 Reguleringskaos 3 To-delt boligmarked i 2013

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN Konjunkturbarometeret 2013 SpareBank 1 SMN 1 Konjunkturbarometeret 2013 Konjunkturer Verden/Europa/Norge Trøndelag og Nordvestlandett 1 Utvalgte bransjer 1. Landbruk 8. Bank/Finans 2. Havbruk og fiskeri

Detaljer

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon KNUT VAREIDE OG MARIT NYGAARD TF-notat nr. 35/2013 Tittel: Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Undertittel: Næringsutvikling,

Detaljer

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE?

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Utredning i fordypningsområdet: Finansiering og finansiell økonomi Veileder: Knut Heen HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER

Detaljer

Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder. Forfatter: Arild Vangstad

Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder. Forfatter: Arild Vangstad Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder Forfatter: Arild Vangstad Tittel Utviklingstrekk i Vest-Agder Forfatter Arild Vangstad Rapport Prosjektrapport nr. 11/2006 ISBN-nummer ISSN-nummer

Detaljer

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON-publikasjon nr. 13/2009 August 2009 Av Gjermund Grimsby

Detaljer

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, årsskiftet 23/24 Utarbeidet av Asplan

Detaljer