Statsbudsjettet 2008.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statsbudsjettet 2008."

Transkript

1 5. oktober 2007 Deloitte Advokatfirma DA Statsbudsjettet Skatt og avgift

2 1. Innledning Endringer i anvendelsesområdet for reglene om norsk-kontrollerte utenlandske selskaper (NOKUS-reglene) og for fritaksmetoden Beskatning av NOKUS-deltakere og forholdet til fritaksmetoden presisering av lovteksten Skattlegging av gevinst ved utflytting av europeisk selskap (SE-selskap m.v.) Endringer i reglene om avskrivning av driftsmidler som tas inn i og ut av norsk beskatningsområde m.v Endringer i rederiskatteordningen Ny rederibeskatningsordning Uttreden av gjeldende ordning Tonnasjeskatt Endringer i skattereglene for kraftforetak Skattemessig behandling av fri bolig i utlandet Skatteplikt ved utleie av mer enn halvparten av egen bolig Innføring av dokumentasjonskrav for utgifter på tjenestereiser m.v Endret verdsettelse av aksjer, grunnfondsbevis og andeler i aksjefond ved formuesskatteligningen Endringer i 80-prosentregelen og skattebegrensningsreglen Korrigering av aksjers inngangsverdi og skjermingsgrunnlag som følge av ikke mottatt utbytte Justering av overgangsreglene til skattereformen 2006 beregnet personinntekt Beskatning av bonus fra samvirkeforetak Endring i arveavgiftsloven innføring av årlig fribeløp Fritak for bruttoskatt ved realisasjon av tomt i landbruket Fritak fra leveringsplikten for skattytere som mottar en fullstendig og korrekt forhåndsutfylt selvangivelse Forhåndsutfylt selvangivelse for personlig næringsdrivende endringer i selvangivelsesfrister Bokføringspålegg og betinget tvangsmulkt ved overtredelse av bokføringslovgivningen Endringer i lovbestemte beløpsgrenser m.v Endringer i merverdiavgiftsloven Næringsmessig utleie av fritidseiendommer Innføring av merverdiavgiftsunntak for omsetning av tjenester innenfor staten Endringer i lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner m.v Andre avgifter Co2 avgift Bilavgifter Grunnavgift på fyringsolje m.v

3 1. Innledning I dette nyhetsbrevet gis en oversikt over Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsendringer i forbindelse med fremleggelse av Nasjonalbudsjettet for inntektsåret Det gjøres oppmerksom på at vi vil sende ut et separat nyhetsbrev i tilknytning til de relativt omfattende regelendringer innenfor rederiskatteordningen. Vi minner om følgende seminar vedrørende Statsbudsjettet: Sted Bergen 8. oktober, kl Grand Hotell Terminus Haugesund 9. oktober, kl Park Inn Haugesund Airport Hotel Kristiansand 9. oktober, kl DnB NOR, Sjølystveien 3 Oslo 9. oktober, kl Deloitte, Karenslyst alle 20 Stavanger 9. oktober, kl Deloitte, Strandsvingen 14A Trondheim 8. oktober, kl Rica Nidelven Hotel Tønsberg 9. oktober, kl Quality Hotel Tønsberg, Vi avholder også separat kurs vedrørende Regjeringens forslag til nytt rederiskattesystem i Norge: Sted Bergen 10. oktober, kl Grand Hotell Terminus Haugesund 10. oktober, kl Haugesund Rederiforening Oslo 11. oktober, kl Deloitte, Karenslyst alle 20 Påmelding til Heidi Kristiansen: Seminarene er gratis 2. Endringer i anvendelsesområdet for reglene om norskkontrollerte utenlandske selskaper (NOKUSreglene) og for fritaksmetoden Det er foreslått at EF-domstolens avgjørelse vedrørende Cadbury Schweppes-saken inkorporeres i de norsk NOKUS-reglene. Skatteloven foreslås endret slik at selskaper hjemmehørende i lavskatteland innen EØS som driver reell økonomisk virksomhet der ikke vil omfattes av NOKUS-reglene forutsatt at Norge kan kreve utlevert opplysninger fra myndighetene i landet (typisk etter skatteavtale). Reell økonomisk virksomhet er forutsatt å kreve tilstedeværelse i landet med egne ansatte, egne lokaler m.v. Følgende passus fra Ot.prp. nr 1 er verdt å merke seg: Videre må det vurderes om selskapets aktivitet har økonomisk substans, bl.a. ved påviselig inntekter fra egen virksomhet. Dersom selskapet hovedsakelig deltar i konserninterne transaksjoner må det påvises at selskapets tjenester er nødvendige og skaper faktiske merverdier for andre selskaper i konsernet. Etter gjeldende rett er utbytte fra og gevinster ved realisasjon av aksjer i selskaper hjemmehørende i lavskatteland innen EØS unntatt fra skattlegging i Norge uavhengig av graden av økonomisk aktivitet forutsatt at aksjonæren er norsk selskap m.v. 2

4 Videre er utbytte fra norske selskaper unntatt fra kildeskatt ved utdeling til selskaper m.v. hjemmehørende i EØS uavhengig av satser som følger av skatteavtaler. Endringer i NOKUS reglene foreslås å tre i kraft med virkning for inneværende år. 3. Beskatning av NOKUSdeltakere og forholdet til fritaksmetoden presisering av lovteksten Det er foreslått at fritaksmodellen kun skal gjelde ved investeringer i selskaper m.v. hjemmehørende i lavskatteland innen EØS i den grad selskapet m.v. driver reell økonomisk aktivitet i EØS-staten det er hjemmehørende i, det vil si av en art som nevnt under beskrivelsen av forslaget til endringer av NOKUS reglene, jf. forrige avsnitt. Forslaget vil for det første ha stor betydning i de tilfeller selskaper m.v. hjemmehørende i lavskatteland (typisk investeringsselskaper m.v. - ikke sjelden hjemmehørende i Luxembourg) eies med mindre enn 50 % av norske aksjonærer. Videre er det foreslått at utdeling av utbytte fra norske selskaper m.v. til selskaper m.v. hjemmehørende i EØS bare skal unntas kildeskatt (etter fritaksmodellen) hvis det utenlandske selskapet driver reell økonomisk aktivitet. Utenlandske (sub)holdingselskaper m.v. vil derfor ofte kunne bli gjenstand for kildeskatt i Norge så sant skatteavtale med vedkommende land ikke unntar utbytte fra beskatning. Det er verd å merke seg at denne innskrenkningen av fritaksmodellen ikke fordrer at aksjonæren er hjemmehørende i lavskatteland Endringene i reglene i fritaksmodellen foreslås å tre i kraft fra og med inntektsåret Skattlegging av gevinst ved utflytting av europeisk selskap (SEselskap m.v.) Etter gjeldende rett anses ikke utflytting av SE-selskaper til et annet EØS land som likvidasjon av SE-selskapet. Det er kun hjemmel for å foreta beskatning etter reglene om uttak av driftsmidler fra norsk beskatningsområde, som innebærer at kun differansen mellom faktiske saldoavskrivninger og beregnede lineære avskrivninger kan beskattes i visse tilfeller. Det er foreslått at latente gevinster på eiendeler eiet av SE-selskaper hjemmehørende i Norge skal beskattes ved flytting av SE-selskapet til en annen EØS-stat. (Tilsvarende skal latent tap kunne beregnes på dette tidspunktet). Gevinst og tap beregnes etter hvert på utflytningstidspunktet (siste dag før selskapet anses skattemessig hjemmehørende i Norge etter norsk intern rett eller skatteavtale). Det er forutsatt at bestemmelsene i skatteloven om oppgjør av gevinst- og tapskonti m.v. ikke vil komme til anvendelse dersom SEselskapet fortsatt driver skattepliktig virksomhet i Norge (normalt via fast driftssted slik det er definert i skatteavtaler). Likeledes er det forutsatt at eventuelt underskudd til fremføring fortsatt vil være i behold i den grad selskapet fortsatt driver virksomhet i Norge via fast driftssted. De foreslåtte bestemmelsene gjelder eiendeler. Dette skal gjelde alle eiendeler. Ofte vil en vesentlig del av latente merverdier i et selskap relatere seg til goodwill. Dette er ikke omtalt i Ot.prp. nr 1, og det er uklart hvorvidt Finansdepartementet faktisk har ment at egen opparbeidet goodwill 3

5 (fremdeles) skal unntas fra beskatning ved flytting av SE-selskap. Slik vi ser det gir den foreslåtte lovteksten ikke hjemmel for beskatning av latent goodwill (da dette nettopp ikke er en eiendel ). Endringene i reglene om emigrasjon av SE selskaper forslås å tre i kraft med virkning for emigrasjon etter 4. oktober Endringer i reglene om avskrivning av driftsmidler som tas inn i og ut av norsk beskatningsområde m.v. Departementet foreslår endringer i reglene om fastsetting av inntaksverdi, avskrivninger m.v. for driftsmidler (som etter sin art kan saldoavskrive) som tas inn og ut av norsk beskatningsområde. Endringene gjelder for driftsmidler eid av skatteyter hjemmehørende i EØS-land. Inntaksverdi (saldoverdi) på driftsmidler som tas inn i norsk beskatningsområdet skal beregnes basert på anskaffelseskost, fratrukket maksimale saldoavskrivninger etter norske regler i eierperioden (samt tillegg for eventuelle påkostninger). Inntaksverdien beregnes pr 1. januar i inntaksåret. For driftmidler som tidligere har vært i norsk beskatningsområdet trekker man fra tidligere norske avskrivninger i stede for de maksimale saldoavskrivningene ved beregning av inntaksverdi. Departementet advarer om regelendringer (innstramminger) dersom reglene blir missbrukt, eksempelvis hvor man kort tid før inntak av driftsmidler i norsk beskatningsområde selger driftsmiddelet konserninternt for å øke inntaksverdien. Inntaksverdien vil danne grunnlag for avskrivninger og eventuelle gevinster mens driftsmiddelet er i norsk beskatningsområde. Mens driftsmiddelet er i norsk beskatningsområde så avskrives det etter de ordinære norske avskrivningssatsene. For driftsmiddel som er midlertidig i landet, foretas det forholdsmessig avskrivning (det er ikke krav til at driftsmiddelet befinner seg innenfor norsk beskatningsområde pr. 31. desember for å få forholdsmessige saldoavskrivninger). Etter skatteloven skal det under visse betingelser foretas et inntektsoppgjør når driftsmidler som har vært saldoavskrevet tas ut av norske beskatningsområde. Reglene innebærer at positiv differanse mellom foretatte saldoavskrivninger og fingerte linære avskrivinger skal tilakeføres når driftsmiddelet tas ut av beskatningsområdet. Denne regelen foreslås opphevet for driftsmidler eid av skattyter hjemmehørende innenfor EØS området. Reglene er foreslått å gjelde fra og med inntektsåret For driftsmiddel som allerede er innenfor norsk beskatningsområde ved innføringen av de nye reglene er det ikke nødvendig å foreta omberegning av inntaksverdi. 6. Endringer i rederiskatteordningen Det foreslås at det innføres en ny rederibeskatningsordning med endelig fritak for skatt på overskudd fra skipsfartsvirksomhet og at den gjeldende rederibeskatningsordningen oppløses med virkning fra og med inntektsåret Ny rederibeskatningsordning I den nye rederibeskatningsordningen vil skipsfartsinntekter opptjent innenfor denne være endelig fritatt for skatt. Finansinntekter vil fortsatt bli beskattet i samme utstrekning som i dag. 4

6 Det er foreslått at reglene om inntektsoppgjør ved inntreden endres og at det innføres en ordning hvor differansen mellom markedsverdi og skattemessige verdier vil komme til beskatning. For inntreden i den nye ordningen fra ordinær beskatningsområde gis det en overgangsregel for inntektsårene 2007 og 2008 hvor det legges til grunn at regnskapsmessige verdier anvendes som et mål på markedsverdiene av driftsmidler m.v.. Eventuell gevinst i forbindelse med inntreden i ordningen kan inntektsføres med 20 % av gjenværende saldo pr år. Ved overgang fra den gjeldende rederibeskatningsordning til den nye ordningen skal det foretas et skatteoppgjør. Oppgjøret skal skje ved at det beregnes en differanse mellom markedsverdier og skattemessige verdier i selskapet. Som en praktisk tilnærming baseres verdsettelsen av driftsmidler m.v. på regnskapsmessige verdier pr. 31. desember To tredjedeler av beregnet gevinst ved inntektsoppgjøret skal føres på egen oppgjørskonto som skal inntektsføres lineært over 10 år fra og med inntektsåret En tredjedel av gevinsten kan avsettes på selskapets fond for miljøtiltak m.v.. Selskaper innenfor den nye ordningen kan i tillegg til kjernevirksomheten i form av drift og utleie av skip også drive virksomhet nært knyttet til denne kjernevirksomheten. Dette innebærer at også denne virksomheten vil bli fritatt for skatt. Nært tilknyttet virksomhet vil være strategisk og kommersiell ledelse av egne og innleide fartøy, samt fartøyer i konsernforbundet rederibeskattet selskap. Videre vil annen virksomhet nært tilknyttet sjøtransportvirksomheten i det rederibeskattede selskapet eller det konsernforbunede rederibeskattede selskapet bli ansett som nært tilknyttet virksomhet. Strategisk og kommersiell ledelse vil også omfatte andre selskapers skip i poolsamarbeid. Rene managementselskaper vil ikke omfattes av ordningen. 6.2 Uttreden av gjeldende ordning Hvis man velger å tre ut av den gjeldende ordning og gå over til ordinært beskatningsregime fra 1. januar 2007 skal inntektsoppgjøret ved uttreden skje etter dagens gjeldende regler. 6.3 Tonnasjeskatt Det foreslås ingen endring i reglene om tonnasjeskatt. 7. Endringer i skattereglene for kraftforetak Regjeringen foreslår følgende forslag til endringer i skattereglene for kraftforetak; Samordning av all ny, negativ grunnrenteinntekt på skattyternivå samt mellom kraftforetak innen samme konsern tillates. o Negativ grunnrenteinntekt pr kraftverk beregnet fra og med inntektsåret 2007 skal kunne samordnes med positiv grunnrenteinntekt ved andre kraftverk som er eiet av samme skattyter (verksamordning). 5

7 o Adgang til samordning av positiv grunnrenteinntekt etter verksamordning hos et (ytende) foretak mot negativ grunnrenteinntekt etter verksamordning hos et annet (mottagende) konsernselskap i samme inntektsår (konsernintern samordning). Ordningen gjelder for selskapslignende kraftforetak som inngår i skattemessige konsern som omfattes av reglene om konsernbidrag. Risikotillegget i normrenten for beregning av friinntekt og fremføring av eventuell ny negativ grunnrenteinntekt fjernes. Den risikofrie renten skal tilsvare renten på statskasseveksler med et års løpetid. Videre reduseres risikotillegget i rente for fremføring av gammel, negativ grunnrente fra 4 % til 2 %. Satsen i grunnrenteskatten økes fra 27 % til 30 %. Disse endringene foreslås innført fra og med I tillegg foreslår regjeringen enkelte endringer som innføres fra og med 2008: Grensen for hvilke kraftverk som skal svare grunnrenteskatt reduseres fra kva til kva. Driftsstøtte til kraftproduksjon skal inngå i grunnlaget for grunnrenteskatt på lik linje med andre inntekter. Reglene for innfasing av minimums- og maksimumsgrensene i grunnlaget for eiendomsskatten for nye kraftverk justeres slik at de baseres på gjennomsnittlig faktisk produksjon over maksimalt 7 foregående driftsår. Departementet uttaler videre generelt at det vil bli vurdert også andre endringer slik at grunnrenteskatten ikke skal hindre en samfunnsmessig fornuftig opprustning/utvidelse av eksisterende kraftverk. 8. Skattemessig behandling av fri bolig i utlandet Regjeringen foreslår at det innføres skatteplikt for fordel av fri bolig ved arbeidsopphold i utlandet. Det legges opp til at fordelen skal begrenses til norsk leienivå for tilsvarende bolig. For pendlerboliger i utlandet foreslås det at skattefritaket videreføres. Endringsforslaget kommer som en følge av dom avsagt av Høyesterett 27. februar 2007 hvor resultatet ble at det ikke skulle betales arbeidsgiveravgift av fordel ved fri bolig dekket av arbeidsgiver i utlandet, ytelsen var heller ikke skattepliktig for arbeidstaker. Endringen innebærer at skattepliktig fordel også vil inngå i beregningsgrunnlaget for arbeidsgiveravgift. 9. Skatteplikt ved utleie av mer enn halvparten av egen bolig Regjeringen foreslår at det innføres skatteplikt ved utleie av mer enn halvparten av egen bolig regnet etter utleieverdi når boligen leies ut under halve inntektsåret. Det er foreslått at årlig brutto leieinntekt på kr eller lavere skal være skattefri. Fradrag for vedlikeholdskostnader innrømmes ikke ved utleie under halve inntektsåret, kun faktiske driftskostnader. 6

8 10. Innføring av dokumentasjons krav for utgifter på tjenestereiser m.v. Regjeringen forslår at det innføres skatteplikt for arbeidstakere for losjikostnader/nattillegg ved tjenestereiser innenlands og utenlands som ikke er dokumentert overfor arbeidsgiver. Ved overnatting innenlands foreslås det at den lave satsen for ulegitimerte kostnader på kr 400 fremdeles skal anses som skattefri. Ved overnatting i utlandet og ved høyere kostnader ved overnatting innenlands, vil arbeidsgiver måtte innberette dekning etter satser som en skattepliktig ytelse for arbeidstaker dersom ikke kostnadene dokumenteres. Det legges opp til en nettometode for beregning av overskudd hvor forskjell mellom utbetaling etter sats og dokumenterte kostnader behandles som lønn. Dette overskuddet gjøres til gjenstand for skattetrekk og arbeidsgiveravgift. 11. Endret verdsettelse av aksjer, grunnfondsbevis og andeler i aksjefond ved formuesskattelig ningen Regjeringen foreslår å fjerne verdsettelsesrabatten ved formuesverdsettelsen av aksjer, grunnfondsbevis og verdipapirfondsandeler. Etter gjeldende rett verdsettes aksjer, grunnfondsbevis og andeler i aksjefond til 85 % av formuesgrunnlaget, dvs med en rabatt på 15 %. Regjeringen foreslår at de aktuelle formuesobjektene skal verdsettes iht sin fulle formuesverdi. Regjeringen foreslår at endringen vedrørende verdsettelsesrabatten for aksjer, grunnfondsbevis og andeler i aksjefond trer i kraft straks, og med virkning fra og med inntektsåret Endringer i 80- prosentregelen og skattebegrensningsregelen Etter gjeldende rett skal formuesskatten nedsettes dersom skattyters samlede skatter ved ligningen overstiger 80 % av alminnelig inntekt. Alminnelig inntekt fremkommer pr. i dag etter fradrag for skjermingsfradrag. Skatt av nettoformue over kr 1 million kan likevel ikke nedsettes under 0,6 % av den overskytende formuen. Regjeringen foreslår at nettoformue over kr 1 million ikke skal kunne nedsettes under 0,8 % av den overskytende formuen. Videre foreslås det at aksjeinntekter i sin helhet, også den delen som inngår i skjermingsfradraget, skal inngå i alminnelig inntekt ved beregningen av 80 prosentregelen. 13. Korrigering av aksjers inngangsverdi og skjermingsgrunn lag som følge av ikke mottatt utbytte Aksjers inngangsverdi og skjermingsgrunnlag ble ved overgangen til skjermingsmetoden satt til aksjenes historiske kostpris tillagt RISK-regulering i aksjonærens eiertid. RISK-systemet kunne imidlertid medføre at RISK ble nedjustert på én aksjonærs hånd som følge av utbytteutdeling til en annen tidligere eier av aksjene. For å avverge slike skjevheter inneholdt RISKsystemet nærmere korrigeringsregler. Disse ble imidlertid opphevet ved innføringen av skjermingsmetoden, noe som har medført at enkelte aksjer har fått lavere inngangsverdi og skjermingsgrunnlag enn de økonomiske realiteter skulle tilsi. På denne bakgrunn har regjeringen foreslått at det innføres en overgangsregel som åpner for å oppregulere inngangsverdi og skjermingsgrunnlag på aksjer i slike tilfelle. Frist for å kreve oppregulering av inngangsverdi og skjermingsgrunnlag er foreslått satt til 30. april

9 14. Justering av overgangsreglene til skattereformen 2006 beregnet personinntekt Dersom personlig skattyter arbeidet aktivt i delingspliktig selskap i 2005, og selskapet var eid indirekte gjennom et aksjeselskap, vil det kunne oppstå en utilsiktet ekstrabeskatning. Dette skjer ved at aksjeselskapet deltakerlignes for sin andel av det deltakerlignede selskapets inntekter i 2005 i tillegg til at det for den personlige skattyteren er beregnet personinntekt av samme inntekt. I tillegg vil inntekten ved utdeling i 2006 eller senere undergis utbytteskatt etter skjermingsmetoden for personlige aksjonærer. Regjeringen har for å unngå denne utilsiktede ekstrabeskatningen foreslått at det innføres en overgangsregel som gir skattyter adgang til å kreve at aksjeselskapets andel av det deltakerlignede selskapets inntekter for 2005 unntas fra beregning av personinntekt på skattyters hånd. Det er foreslått at krav om endring av ligningen må fremsettes innen utløpet av Beskatning av bonus fra samvirkeforetak Regjeringen har pga behov for å bruke lengre tid på vurderingen av reglene for beskatning av bonus fra samvirkeforetak foreslått at bonus fra samvirkeforetak ikke skattlegges som utbytte i inntektsåret Endring i arveavgiftsloven innføring av årlig fribeløp Avgiftsfriheten i dag for leilighetsgaver (gaver til fødselsdager, jul, bryllup o.l.) av et visst omfang foreslås erstattet med et årlig fribeløp tilsvarende halvparten av folketrygdens grunnbeløp, dvs pr i dag kr pr år. Fribeløpet gjelder kun gaver til fysiske personer. Verdien av tingsgaver inngår i fribeløpet. Den foreslåtte fritaksregel gjelder ikke ikke-børsnoterte aksjer m.v., eller overføring av fast eiendom. Det alminnelige fribeløpet på kr videreføres, og kommer i tillegg til det foreslåtte fribeløpet. Gaver innenfor fribeløpet er ikke oppgavepliktig til skattekontoret. 17. Fritak for bruttoskatt ved realisasjon av tomt i landbruket Beskatning av tomtegevinst i næring skattelegges i dag med toppskatt og trygdeavgift i tillegg til 28 % alminnelig inntektsskatt. Departementet foreslår å frita gevinster ved realisasjon av tomtearealer i enkeltpersonforetak i landbruksnæringen fra toppskatt og trygdeavgift dersom samlet årlig tomtesalgsgevinst er under NOK Overstiger gevinsten dette beløpet inngår hele gevinsten i næringsskattegrunnlaget. 18. Fritak fra leveringsplikten for skattytere som mottar en fullstendig og korrekt forhåndsutfylt selvangivelse Departementet foreslår at skattytere som mottar fullstendig og korrekt forhåndsutfylt selvangivelse, slik at disse ikke har behov for å foreta endringer, kan slippe å levere selvangivelse. Disse skattyterne vil da anses å ha godkjent innholdet og levert selvangivelsen innenfor fristen. Forslaget medfører ingen endring i skattyters opplysningsplikt, og skattyter vil fremdeles ha ansvar for at de formues- og inntektsopplysninger som legges til grunn for ligningen er riktige. Tilleggsskatt kan derfor ilegges hvis ligningsmyndighetene finner at skattyter gjennom unnlatt korrigering har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger. 8

10 19. Forhåndsutfylt selvangivelse for personlig næringsdrivende endringer i selvangivelsesfrister Departementet foreslår endring i ligningslovens selvangivelsesfrister med bakgrunn i Skattedirektoratets beslutning om å utvide ordningen med forhåndsutfylt selvangivelse til også å omfatte personlige næringsdrivende (enkeltpersonforetak). Forslaget innebærer at de personlige næringsdrivende beholder dagens selvangivelsesfrist 31. mai ved elektronisk levering av selvangivelsen. 20. Bokføringspålegg og betinget tvangsmulkt ved overtredelse av bokføringslovgiv ningen Regjeringen foreslår at skatte- og avgiftsmyndighetene gis adgang til å gi bokføringspålegg og ilegge betinget tvangsmulkt ved overtredelse av bokføringsreglene. Bakgrunnen er behovet for å bedre kvaliteten på næringsdrivendes regnskaper. Iht Regjeringens forslag skal det organ som ilegger et bokføringspålegg gi frist på minst tre uker, maksimalt ett år, for utbedring. Dersom skatte- og avgiftsyndighetene innen fristen ikke mottar bekreftelse fra den bokføringspliktige om at feilene eller manglene er rettet, foreslår regjeringen at det skal ilegges tvangsmulkt. Tvangsmulkt er foreslått satt til en standardisert sats på én ganger rettsgebyret (1 R), for tiden kr 860 pr dag. I særlige tilfelle skal tvangsmulkten kunne settes lavere eller høyere enn 1 R pr dag, men aldri høyere enn 10 R pr dag. Tvangsmulkt ilagt med hjemmel i ligningsloven, merverdiavgiftsloven og skattebetalingsloven skal følge reglene for innkreving etter de respektive lovene, og innkreves således av skattefogden eller kemneren. 21. Endringer i lovbestemte beløpsgrenser m.v Forslag Toppskatt trinn 1- innslagspunkt Toppskatt trinn 2- innslagspunkt Trygdeavgift næringsinntekt 10,7 % 11 % Øvre grense minstefradrag Fradrag Individuell pensjonsordning Fradrag fagforeningskontingent Tillegg for barnepass ut over første barn Formuesskatt innslagspunkt Lønnsoppgaveplikt frivillige organisasjoner Ligningsverdi for fast eiendom økes med 10 % i 2008 med unntak av for landbrukseiendom og kraftverk. 22. Endringer i merverdiavgiftsloven 22.1 Næringsmessig utleie av fritidseiendommer Regjeringen foreslår at det innføres merverdiavgift ved næringsmessig utleie av fritidseiendom med lav sats på 8 % fra 1. januar Ved avgrensing mot ikke næringsmessig utleie skal det legges vekt på en rekke ulike faktorer. 9

11 Utleie av fritidseiendom til andre avgiftspliktige som omsetter overnattingstjenester, f.eks. til hoteller, vil etter endringen kunne frivillig registreres etter forskrift nr 117. Forslaget innebærer at yrkesmessige utleiere av fritidseiendom vil kunne gjøre fullt fradrag for inngående merverdiavgift på: oppføringskostnader, og anskaffelser til bruk i virksomheten Det forventes at det kun er inngående avgift påløpt etter 1. januar 2008 som kan trekkes i fra. Dersom oppføring av fritidseiendom tar til før 1. januar bør utleievirksomheten vurdere å anvende fullført kontraktsmetode ved oppføringen, slik at merverdiavgift ikke påløper før reglene trer i kraft. Sammenholdt med justeringsreglene som innføres 1. januar 2008 skal fradrag for inngående merverdiavgift justeres opp eller ned etter bruken av fritidseiendommen i næringsmessig utleie. Fullt fradrag forutsetter dermed 100 % næringsmessig utleie i 10 år. Regjeringen foreslår samtidig at det tidligere unntaket for formidling av fritidseiendom oppheves. Ved formidling av næringsmessig utleie av fritidseiendommer foreslås det avgiftsplikt med lav sats. Det vil dermed oppstå ett skille i forhold til formidling av annen utleie av fritidseiendom som etter hovedregelen blir avgiftspliktig med 25 %. Formidling av utleie av fritidseiendom i utlandet er foreslått nullsatset Innføring av merverdiavgiftsunntak for omsetning av tjenester innenfor staten Finansdepartementet har foreslått å innføre et unntak for omsetning av tjenester mellom forskjellige statlige enheter. Bakgrunnen for forslaget er at merverdiavgiftsplikt på leveranse av tjenester fra en statlig enhet til en annen kan medføre vridninger i retning av å utføre oppgaver i egen regi framfor å ha mer rasjonelle statlige fellesløsninger. Departementet har valgt begrepet statlig enhet, som skal omfatte eksempelvis forvaltningsorganer og forvaltningsbedrifter. Forslaget skal derimot ikke omfatte statsforetak, statseide selskaper eller statlige stiftelser. Det er videre et krav om at leverandøren ikke driver økonomisk aktivitet, dvs. ikke tilbyr sine tjenester på markedet til andre aktører enn staten. Dersom en statlig enhet gjennomfører en anbudskonkurranse legger departementet til grunn at det bør skilles mellom interne bud (kontrollbud) og formelle anbud der flere leverandører konkurrerer om et oppdrag. Departementet foreslår at både leverandør og mottaker må være en del av staten som juridisk person for at unntaket skal komme til anvendelse. Det er oppstilt et vilkår om at leverandøren ikke også har leveranser i markedet. 10

12 Unntaket gjelder for alle typer av tjenester. Varer som omsettes som et naturlig ledd i omsetningen av tjenestene er også omfattet av unntaket. 23. Endringer i lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner m.v. ESA fattet 3. mai 2007 vedtak om at en del av den eksisterende kompensasjonsordningen er i strid med EØS-avtalens forbud mot statsstøtte. På denne bakgrunn har Regjeringen fremsatt forslag om å innføre en begrensning i kommunesektorens rett til kompensasjon. Virksomhet som omfattes av den foreslåtte begrensningen vil f.eks. være en kursvirksomhet som går utover det lovpålagte ansvar for kommuner og fylkeskommuner. Begrensningen medfører at den frivillige registreringsordningen for uleie av fast eiendom iht. forskrift nr. 117 ikke lenger vil omfatte utleie til slik ikkekompensasjonsberettiget virksomhet. Begrensningen medfører videre at kompensasjonsbeløp som tidligere er ytt kompensasjonsberettigede som rammes, må tilbakebetales til Staten. 24. Andre avgifter 24.1 Co2-avgift Regjeringen foreslår at det med virkning fra januar 2008 innføres et kvotesystem for handel med CO 2 -kvoter. Systemet er basert på EUs kvotedirektiv (2003/87/EF) og innebærer at visse utslippskilder som i dag er ilagt CO 2 -avgift blir kvotepliktige. Det nye kvotesystemet vil gjelde for bruk av mineralolje i nærmere angitte sektorer, samt utslipp av CO 2 i olje- og gassektoren. Regjeringen foreslår at CO 2 -avgiften fjernes for landbasert industri som får kvoteplikt. Utviklingen i kvoteprisen vil dermed bli avgjørende for de aktuelle bedriftenes utslippskostnader. Når det gjelder petroleumssektoren foreslår Regjerningen at CO 2 -avgiften opprettholdes, men reduseres tilsvarende den antatte kvoteprisen slik at utslippskostnadene videreføres på dagens nivå Bilavgifter Engangsavgiften på motorvogner foreslås ikke endret da omleggingen her er gjennomført fra Årsavgiften som gjelder kjøretøy under kg foreslås differensiert slik at bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter får redusert avgiften med kr 330 i forhold til dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter. For øvrig foreslås prisjustering av årsavgiften. Årsavgiften blir dermed foreslått til å utgjøre hhv. kr og kr Innkreving av årsavgiften foreslås endret til etterskuddsvis innkreving også for biler som registreres i løpet av året. Regjeringen foreslår å øke avgiften på diesel med kr 0,20 pr liter utover prisjustering. Det foreslås ingen endring i bensinavgiften, og det foreslås ikke avgiftsbelegging av alternativt drivstoff. 11

13 24.3 Grunnavgift på fyringsolje m.v. Grunnavgiften på fyringsolje foreslås øket med 40,5 øre pr liter utover prisjustering. 12

14 2007 Deloitte AS Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu, a Swiss Verein, its member firms, and their respective subsidiaries and affiliates. Deloitte Touche Tohmatsu is an organization of member firms around the world devoted to excellence in providing professional services and advice, focused on client service through a global strategy executed locally in nearly 140 countries. With access to the deep intellectual capital of approximately 135,000 people worldwide, Deloitte delivers services in four professional areas audit, tax, consulting and financial advisory services and serves more than 80 percent of the world s largest companies, as well as large national enterprises, public institutions, locally important clients, and successful, fast-growing global growth companies. Services are not provided by the Deloitte Touche Tohmatsu Verein, and, for regulatory and other reasons, certain member firms do not provide services in all four professional areas. As a Swiss Verein (association), neither Deloitte Touche Tohmatsu nor any of its member firms has any liability for each other s acts or omissions. Each of the member firms is a separate and independent legal entity operating under the names Deloitte, Deloitte & Touche, Deloitte Touche Tohmatsu, or other related names. Deloitte & Touche DA is the Norwegian member firm of Deloitte Touche Tohmatsu. In Norway, services are provided by the subsidiaries and affiliates of Deloitte & Touche DA (Deloitte AS, Deloitte Advokatfirma DA and its subsidiaries), and not by Deloitte & Touche DA.

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

píçêé=ñçêéí~â=j=çééäóëåáåöéê=çã=óíéäëéê=íáä= äéçéåçé=ééêëçåéê==

píçêé=ñçêéí~â=j=çééäóëåáåöéê=çã=óíéäëéê=íáä= äéçéåçé=ééêëçåéê== píçêé=ñçêéí~â=j=çééäóëåáåöéê=çã=óíéäëéê=íáä= äéçéåçé=ééêëçåéê== Store foretak skal i årsregnskapet (eller i årsberetningen) gi omfattende opplysninger om ytelser til ledende personer. I det følgende omtales

Detaljer

c ê=çì=äéçêé=ëíóêáåöëáåñçêã~ëàçå=ãéç= _ìëáåéëë=fåíéääáöéååé\=

c ê=çì=äéçêé=ëíóêáåöëáåñçêã~ëàçå=ãéç= _ìëáåéëë=fåíéääáöéååé\= c ê=çì=äéçêé=ëíóêáåöëáåñçêã~ëàçå=ãéç= _ìëáåéëë=fåíéääáöéååé\= Av:Torbjørn Undeland Flere og flere bedrifter velger systemstøtte for å forbedre og effektivisere sin virksomhetsstyring. Når Business Intelligence-implementeringer

Detaljer

Hovedutfordringer for økonomifunksjonen anno 2009

Hovedutfordringer for økonomifunksjonen anno 2009 Hovedutfordringer for økonomifunksjonen anno 2009 Torbjørn Undeland, Senior Manager Deloitte AS Oslo, 3. juni 2009 Location/Filename/Unit/Author/Assistant (Change via 'View - Header and Footer') Agenda

Detaljer

Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011.

Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011. OPPDATERING SKATT OG AVGIFT STATSBUDSJETTET 2011 7. oktober 2010 Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011. Oppsummert er det få vesentlige

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2007 2008) Skatte- og avgiftsopplegget 2008 lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2007 2008) Skatte- og avgiftsopplegget 2008 lovendringer Ot.prp. nr. 1 (2007 2008) Skatte- og avgiftsopplegget 2008 lovendringer Innhold 1 2 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.2.1 3.4.2.2 3.4.2.3 3.4.2.4 3.4.2.5

Detaljer

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag Statsbudsjettet 2016 Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2016 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1,2 millioner kroner til

Detaljer

Lovendringer og dommer

Lovendringer og dommer Lovendringer og dommer EBL Skatteseminar, 21. oktober 2008 Advokat Morten Fjermeros Advokat Bendik Christoffersen www.thommessen.no Skatterett- ajourføring oktober 2008 Lovendringer Dommer Avgjørelser

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

Scheel-utvalget: Ny skattereform i støpeskjeen. Hva betyr det for næringslivet?

Scheel-utvalget: Ny skattereform i støpeskjeen. Hva betyr det for næringslivet? Scheel-utvalget: Ny skattereform i støpeskjeen Hva betyr det for næringslivet? Håvard Tangen, advokat/partner Ann-Kristin Stene, advokat Bergen, fredag 8. mai 2015 Hva er Scheel-utvalget Ekspertutvalg

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått mange henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2007. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi Foretaksmodellen Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi 1 DAGENS TEMA skattereformen 2005-2006 Kort om hensyn målsettinger forskjellige modeller nye ord og uttrykk Hovedtema

Detaljer

1. Redusert skattesats for selskaper Selskapsskatten foreslås redusert til 25 % for 2016, fra dagens 27 %.

1. Redusert skattesats for selskaper Selskapsskatten foreslås redusert til 25 % for 2016, fra dagens 27 %. Nyhetsbrev skatt Statsbudsjettet for 2016 Regjering har lagt frem sitt forslag til skatte- og avgiftsendringer i statsbudsjettet for 2016, samt stortingsmeldingen om ny skattereform som følger opp forslagene

Detaljer

Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger

Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger Denne er rapport er utarbeidet for Tomtefestealliansen. Deloitte har ikke noe ansvar overfor tredjeparter som får tilgang til rapporten. Rapporten

Detaljer

Grunnrenteskatt. Ragnar Nesdal 95 88 01 05. 8. desember 2010. rnesdal@deloitte.no. 2003 Firm Name/Legal Entity

Grunnrenteskatt. Ragnar Nesdal 95 88 01 05. 8. desember 2010. rnesdal@deloitte.no. 2003 Firm Name/Legal Entity Grunnrenteskatt. Ragnar Nesdal 95 88 01 05 rnesdal@deloitte.no 8. desember 2010 1 2003 Firm Name/Legal Entity Innledning Definisjon (fra Rødseth-utvalget): Den avkastning ut over avkastningen i andre næringer

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Saksnr. 07/1389 05.04.2013 Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Gjeldende rett... 4 3.1 Skattytere

Detaljer

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Statsbudsjettet 2015 Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Satser, innslagspunkter og fradrag Satser 2015 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1 million kroner til 1,2

Detaljer

Frokostmøte HADELANDSHAGEN

Frokostmøte HADELANDSHAGEN EIERSKIFTEALLIANSEN 16. APRIL 2015 Frokostmøte HADELANDSHAGEN VERDSETTELSE OG PLANLEGGING AV EIERSKIFTE KJØP OG SALG AV SELSKAP Agenda Forskjellige former for eierskifte Hva er verdien av virksomheten?

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF?

Universitetssykehuset Nord-Norge HF? Hva skal til for å lykkes med omstillingen av Universitetssykehuset Nord-Norge HF? Presentasjon på seminar for styrene i Helse Nord 22. oktober 2008 Helge Torgersen, partner, Deloitte Deloitte AS 22.oktober

Detaljer

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 21 Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Sigrun Kristoffersen 2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Skattereformen i 1992 medførte blant annet at skattesatsene ble senket

Detaljer

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014.

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014 Mentor Ajour Skattesatser for 2014 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Skattesatsene for 2014 2013-regler Skatt på alminnelig

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

STATSBUDSJETT 2013 SKATT

STATSBUDSJETT 2013 SKATT Oktober 2012 STATSBUDSJETT 2013 SKATT Nytt Statsbudsjett I dag la finansminister Sigbjørn Johnsen frem Regjeringens forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2013 for Stortinget. Unntak fra fritaksmetoden

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Statsbudsjettet 2009.

Statsbudsjettet 2009. 7. oktober 2008 Deloitte Advokatfirma DA Statsbudsjettet 2009. - Skatt og avgift Forretningsjus Skatt og Avgift Transaksjoner Innholdsfortegnelse 1. Formuesverdsettelse av næringseiendom... 2 2. Oppheving

Detaljer

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015 Oktober 2015 STATSBUDSJETTET Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform Regjeringen Solberg la i dag frem forslag til Statsbudsjett for 2016 og Skattemeldingen Bedre skatt En skattereform for omstilling

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Advokat/partner Rune Sandseter 26. november 2015 1 Agenda Aksjonærmodell og fritaksmetode Skatteposisjoner Skattemessige forhold knyttet til kjøp og

Detaljer

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv.

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv. Innhold Kapittel 1 Innledning.................................. 13 1.1 Skattereformen 2004 2006: Bakgrunn................. 13 1.2 Ikrafttredelsen...................................... 14 1.3 Når kommer

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Småkraftseminar. Stranda Hotell 21 januar

Småkraftseminar. Stranda Hotell 21 januar Småkraftseminar Stranda Hotell 21 januar Dag Loe Olsen Revisor Viktige grenser for ytelse Påstemplet merkeytelse 5 500 kva eller mer Naturressursskatt Grunnrenteskatt Påstemplet merkeytelse 10 000 kva

Detaljer

Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond

Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond Saksnr. 14/1798 14. april 2015 Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG AV FORSLAGENE... 3 3 GJELDENDE REGLER... 5 4 PROBLEMER MED GJELDENDE REGLER...

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2009. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013.

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013 Mentor Ajour Skattesatser for 2013 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. 2013 MentorAjour 2 1 Skattesatsene for 2013 2012-regler

Detaljer

Sosiale Medier og Boligbransjen

Sosiale Medier og Boligbransjen Sosiale Medier og Boligbransjen Martin Bryn Thomas Husvæg Deloitte AS. Oslo, 6. mai 2010 Deloitte er et ledende globalt konsulentselskap med bred internasjonal ekspertise på sosiale medier # Selskap Management

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 forslag til skatte- og avgiftsendringer

Statsbudsjettet 2016 forslag til skatte- og avgiftsendringer Statsbudsjettet 2016 forslag til skatte- og avgiftsendringer Regjeringen Solberg la i dag frem statsbudsjettet for 2016. I dette nyhetsbrevet har vi sammenfattet de viktigste forslagene til endringer på

Detaljer

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Frokostseminar 22. april 2015

Frokostseminar 22. april 2015 Frokostseminar 22. april 2015 Forslag til nye skatteregler for verdipapirfond Kjersti Trøbråten, Harald Willumsen, Arvid Aage Skaar og Marius Sollund 01 Kort om dagens regelverk 01 Kort om dagens regelverk

Detaljer

Høring skattemessig behandling av verdipapirfond

Høring skattemessig behandling av verdipapirfond Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Oslo, 7. juli 2015 Deres ref 14/1798 SL TV/HKT Høring skattemessig behandling av verdipapirfond Det vises til departementets høringsbrev datert 14. april.

Detaljer

Oppgavesett 20 Løsning (R. h.2005) osl20.doc à jour h 2015

Oppgavesett 20 Løsning (R. h.2005) osl20.doc à jour h 2015 Oppgavesett 20 Løsning (R. h.2005) osl20.doc à jour h 2015 DEL 1 Oppgave a : Selskapets skattepliktige inntekt. Ser først på endringen i midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 08.07.2015 Vår ref.: 15-604/HH Deres ref.: 14/1798 SL TV/HKT Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finans Norge viser til

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

Overskuddsdisponering/ -optimalisering.

Overskuddsdisponering/ -optimalisering. Overskuddsdisponering/ -optimalisering. Ragnar Nesdal 95 88 01 05 rnesdal@deloitte.no 8. desember 2010 1 2003 Firm Name/Legal Entity Innhold Skatteforhold i selskapet / konsernet Utbytte Konsernbidrag

Detaljer

Generasjonsskifte og salg av bedrift Viktige skatte- og avgiftsmessige forhold

Generasjonsskifte og salg av bedrift Viktige skatte- og avgiftsmessige forhold Generasjonsskifte og salg av bedrift Viktige skatte- og avgiftsmessige forhold Drammen 18.11.2015 Generelt om relevante skatteregler og skatteposisjoner Generelt om relevante skatteregler og skatteposisjoner

Detaljer

3. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

3. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 27 Arild Langseth og Gunnar Claus 3. I dette kapittelet presenteres inntekts- og skattestatistikk for næringsvirksomhet, det vil si personlig næringsdrivende og etterskuddspliktige.

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

Leietakertilpasninger. Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015. 2015 Deloitte AS

Leietakertilpasninger. Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015. 2015 Deloitte AS Leietakertilpasninger Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015 1 Hvorfor et tema? 2 Leietakertilpasninger ligger som oftest i intervallet kr. 1.000-10.000 per kvadratmeter Basale Erfaringsmessig

Detaljer

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Skattedirektoratet meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Nummereringen følger samme mal som i kursmappen. Hvilken utgave av skattekursmappen du har

Detaljer

OPPGAVESETT 8 (R. V-90) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 8 (R. V-90) LØSNINGSFORSLAG 1 OSL08 h15.doc OPPGAVESETT 8 (R. V-90) LØSNINGSFORSLAG DEL 1 Oppgave a - MVA ved salg til underpris til aksjonær/ansatt Etter MVA-lovens 3-23(1)a skal det, når fradragsrett for inngående mva ikke er avskåret

Detaljer

Eiendomsskatt. Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016. 2016 Deloitte Advokatfirma AS

Eiendomsskatt. Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016. 2016 Deloitte Advokatfirma AS Eiendomsskatt Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016 1 2016 Deloitte Advokatfirma AS Agenda 1. Eiendomsskatt kort innføring 2. Noen typetilfeller

Detaljer

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA 19.12.2012 Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA Innledning Omdanning fra en selskapsform til en annen vil i utgangspunktet innebære skattemessig realisasjon

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 3/14 11. mars 2014 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Nyheter: statsbudsjettet 2016 og forslag til skattereform

Detaljer

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2014.

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2014. Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2014. Oppgave 1. Spm. 1 Skattemessige avskrivninger. Avskrivningsgruppe a. Det er oppgitt at det kjøpes 3 stk PC er for kr. 10 000 pr. stk. Kostpris

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 9/10 15. desember 2010 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. juli 2011 innføres merverdiavgiftsplikt

Detaljer

Høring forslag til fastsettelse av forskrift om beregning av flaggkrav i den norske rederiskatteordningen mv. Skattedirektoratets kommentarer

Høring forslag til fastsettelse av forskrift om beregning av flaggkrav i den norske rederiskatteordningen mv. Skattedirektoratets kommentarer Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Katrine Stabell 15.11.2006 16.02.2007 Telefon Deres referanse Vår referanse 05/3804 SL RH/rla 2006/510426 /RR-NB/ KST/ 008 Finansdepartementet Postboks

Detaljer

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %)

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %) Nøkkelen Ajour pr. januar 2009 Ny utgave ventes januar 2010 Beregningsgrunnlag og skattesatser for personlige skattytere 2009 Nettoskatt Brutto skattepliktig inntekt Skattemessige fradrag (inkl. særfradrag)

Detaljer

Lovvedtak 37. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016)

Lovvedtak 37. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) Lovvedtak 37 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) I Stortingets møte 14. desember 2015 ble det gjort

Detaljer

Lovvedtak 11. (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak)

Lovvedtak 11. (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak) Lovvedtak 11 (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2013 2014), jf. Prop. 1 LS (2013 2014) og Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) I Stortingets møte 5. desember 2013 ble det gjort

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011.

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. 13. desember 2012 SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. Forskuddssatser Fri kost og losji - satser per døgn

Detaljer

b) Beregn Smiths alminnelige inntekt i Norge. Satser for 2015 er benyttet.

b) Beregn Smiths alminnelige inntekt i Norge. Satser for 2015 er benyttet. Løsningsforslag Oppgavesett 21 ( R. h 2004) Osl21.doc à jour v15 Oppgave 1 John Smith, midlertidig opphold i Norge a) Blir Smith skattepliktig til Norge? Oppholdet i Norge er under 183 dager. Men Smith

Detaljer

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter. 2015 Deloitte Advokatfirma AS

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter. 2015 Deloitte Advokatfirma AS Stiftelser og skatt Advokat Rune Sandseter Agenda Oversikt over skattereglene Generelt om skattefritaksregelen i skatteloven 2-32 Særskilt om skatteloven 2-32 øverste ledd om økonomisk aktivitet innenfor

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

Redusert netto utbetalt uførepensjon

Redusert netto utbetalt uførepensjon Redusert netto utbetalt uførepensjon Ytterligere et viktig steg i pensjonsreformen ble gjennomført ved nyttår, da den nye uføretrygden tok over for den gamle uførepensjonen i folketrygden. Hovedhensikten

Detaljer

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter 1 Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg dag.ramsberg@bdo.no

Detaljer

Reglene om arveavgift er opphevet. Spørsmålet er ikke aktuelt lenger.

Reglene om arveavgift er opphevet. Spørsmålet er ikke aktuelt lenger. 1 Oppgavesett 17 (R. H-99) LØSNINGSFORSLAG (àjour v15) (osl17.doc) Oppgave 1 Spørsmål 1 Arveavgift når Hilde overtar eiendelene? Reglene om arveavgift er opphevet. Spørsmålet er ikke aktuelt lenger. Spørsmål

Detaljer

INTERNASJONAL BESKATNING AV SKIPSFART BEHOV FOR EU- TILPASNING I NORGE. EU-landene har en aktiv politikk for å tiltrekke seg internasjonal skipsfart

INTERNASJONAL BESKATNING AV SKIPSFART BEHOV FOR EU- TILPASNING I NORGE. EU-landene har en aktiv politikk for å tiltrekke seg internasjonal skipsfart Vedlegg 4 Norges Rederiforbunds høringsuttalelse til Rederiskatteutvalget INTERNASJONAL BESKATNING AV SKIPSFART BEHOV FOR EU- TILPASNING I NORGE EU-landene har en aktiv politikk for å tiltrekke seg internasjonal

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

NOU 2014:13 Scheel-utvalget: Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi. Et nytt skatte- og avgiftsopplegg for Norge?

NOU 2014:13 Scheel-utvalget: Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi. Et nytt skatte- og avgiftsopplegg for Norge? NOU 2014:13 Scheel-utvalget: Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Et nytt skatte- og avgiftsopplegg for Norge? Bjørn-Olav Johansen, Partner / Advokat Sandefjord, torsdag 15. januar 2014 Det begynner

Detaljer

Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning)

Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning) Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning) Osl22.doc h15 Del 1 Oppgave a Skattemessig behandling av Olsens personbil Bilen benyttes både i næringen og privat. Den behandles som driftsmiddel i næring siden den brukes

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret 2011?

Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Heftet gir informasjon om skatteberegningen med eksempel, skjema og tabeller for beregning av skatt og trygdeavgift Om beregning av skatten Netto for mue Enslige,

Detaljer

Forhold knyttet til salg av virksomhet

Forhold knyttet til salg av virksomhet Forhold knyttet til salg av virksomhet Tore M. Ludvigsen, 21.10.2015 1 Hva ønsker vi å selge Selge deler eller hele virksomheter ut av et selskap (innmatsalg) Skattemessig mindre gunstig Mindre risiko

Detaljer

Finansdepartementet, 28. juni 2011. Høringsnotat - endringer i skattereglene for Svalbard

Finansdepartementet, 28. juni 2011. Høringsnotat - endringer i skattereglene for Svalbard Finansdepartementet, 28. juni 2011 Høringsnotat - endringer i skattereglene for Svalbard 1 Innledning og sammendrag De siste årene er det gjennomført en rekke endringer i skattesystemet for Svalbard. Endringene

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,- 1 Oppgavesett 19 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (osl19.doc) ajour v15 Spørsmål 1, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet

Detaljer

Oppgavesett 23 Løsning (R. h.2005) osl23.doc à jour v 2013

Oppgavesett 23 Løsning (R. h.2005) osl23.doc à jour v 2013 Oppgavesett 23 Løsning (R. h.2005) osl23.doc à jour v 2013 Oppgave 1 Spm 1 : Selskapets skattepliktige inntekt. Ser først på endringen i midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Eierskiftealliansen - Sotra 24. november 2015 Advokat/partner Rolf Erik Disch 1 Agenda Aksjonærmodell og fritaksmetode Skatteposisjoner Skattemessige

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2013 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

Kan en Norsk Standard sikre at man får den beste leveransen til den beste prisen?

Kan en Norsk Standard sikre at man får den beste leveransen til den beste prisen? Kan en Norsk Standard sikre at man får den beste leveransen til den beste prisen? Behovsspesifikasjonen - den viktige delen av konkurransebetingelsene rwilliksen@deloitte.no Deloitte AS. Oslo, 14.11.2012

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Løsningsforslag på eksamen i skatte- og avgiftsrett/skatterett revisoreksamen, 15 studiepoeng, våren 2014.

Løsningsforslag på eksamen i skatte- og avgiftsrett/skatterett revisoreksamen, 15 studiepoeng, våren 2014. Osl37 h15 Løsningsforslag på eksamen i skatte- og avgiftsrett/skatterett revisoreksamen, 15 studiepoeng, våren 2014. Del 1. Del 1-I Oppgave a: Hva blir Ole Olsens alminnelige inntekt for 20X1? Alminnelig

Detaljer

Alminnelig inntektsskatt 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS

Alminnelig inntektsskatt 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Alminnelig inntektsskatt 8. desember 2010 Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Alminnelig inntekt Alminnelig inntekt for kraftforetak fastsettes som et utgangspunkt på tilsvarende måte som

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv.

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Forslag til endringer av Finansdepartementets skattelovforskrift (FSFIN) 5-41 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011 Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning (skatteloven 5-2 første ledd tredje punktum) Saken gjelder overføring av fast

Detaljer

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet)

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet) TRYGDEAVGIFT 2011 2010 2009 2008 2007 Lønnsinntekt 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % Lønn til personer under 17 år og over 69 år 4,70 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % Næringsinntekt i jordbruk, skogbruk

Detaljer

OSL11.doc (à jour h15) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG

OSL11.doc (à jour h15) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG 1 OSL11.doc (à jour h15) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG DEL 1 - Årsoppgjør for X5 Andersen & Co. AS Oppgave a Note A) Varekostnad i finansregnskapet 16 000 000 +Redusert regnskapsmessig nedskrivning

Detaljer

Forslag til ny tomtefestelov - juridiske betraktninger. 2015 Deloitte AS

Forslag til ny tomtefestelov - juridiske betraktninger. 2015 Deloitte AS Forslag til ny tomtefestelov - juridiske betraktninger 5. Taket er ubegrunnet - Forholdet til takets øvre grense - Forholdet til tak per dekar 2 «Tak» for festeavgift Kommune Totalt antall festeavtaler

Detaljer

Skatte- og avgiftsspørsmål knyttet til drift av Inn på tunet virksomhet

Skatte- og avgiftsspørsmål knyttet til drift av Inn på tunet virksomhet Skatte- og avgiftsspørsmål knyttet til drift av Inn på tunet virksomhet v/arnstein Tveito Agenda Ofte stilte spørsmål Jordbruksfradrag? Bruk av egen bolig Valg av foretaksform Enkeltpersonforetak, Aksjeselskap

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

meldinger Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen

meldinger Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet meldinger SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen 1 Innledning 2 Avgrensninger 3 Nærmere om skattekrav og krav på arbeidsgiveravgift 3.1 Hjemmel

Detaljer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Ikke alle oppgavene omtales her. Oppgave 2. Etter asl. 8-1, 1. ledd kan selskapet i utgangspunkt dele ut annen egenkapital på 1 200 000

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2015 SKATTEOPPLEGGET

STATSBUDSJETTET 2015 SKATTEOPPLEGGET STATSBUDSJETTET 2015 SKATTEOPPLEGGET Samtidig med fremleggelsen av statsbudsjettet den 8. oktober fremmet Regjeringen forslag til endringer i reglene for skatter, avgifter og toll for 2015. Skatteopplegget

Detaljer

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf Vedlegg 1 PricewaterhouseCoopers DA Skippergata 35 Postboks 6128 N-9291 Tromsø Telefon 02316 NOTAT 28. juni 2004 Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal

Detaljer