ÅRSRAPPORT 2011 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2011 NORSK SYKEPLEIERFORBUND"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2011 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

2 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til beste for befolkningens helse påvirke utviklingen av helsetjenesten slik at den til enhver tid er rettet mot å fremme helse, forebygge og bidra til å løse befolkningens helseproblemer påvirke helsetjenestetilbudet slik at det tilfredsstiller befolkningens krav og behov når det gjelder kvalitet og tilgjengelighet arbeide for at målet om likestilling mellom kvinner og menn virkeliggjøres på alle områder fremme internasjonal forståelse og solidaritet og kjempe for et samfunn bygget på flerkulturell forståelse og likeverd Fagpolitisk skal NSF: påvirke sykepleierutdanningen i samsvar med sykepleietjenestens behov utvikle sykepleietjenesten og sykepleiefaget i samsvar med befolkningens behov for sykepleie tilrettelegge og bidra til at sykepleierne kan utvikle sin faglige kompetanse videreutvikle en høy etisk sykepleiefaglig standard blant sykepleiere Interessepolitisk skal NSF: ivareta sykepleiernes organisatoriske, faglige, kompetanseutviklende, lønns- og arbeidssosiale interesser. Forbundsledelsen Forbundsleder Lisbeth Norman - erstattet av Eli Gunhild By på landsmøtet i november Nestleder Unni Hembre - erstattet av Solveig Kopperud Bratseth på landsmøtet i november 2. nestleder Jan Erik Nilsen - erstattet av Karen Bjøro på landsmøtet i november Forbundsstyret frem til landsmøtet i november Rigmor Føske Johnsen Kirsti Jacobsen Solveig Kopperud Bratseth Marit Waag Inger Marie Aasheim Inger Skjæveland Inga Lill Rønning Birgit Reisch, 1. vara Ellers møtte også: Frank Oterholdt, leder Sentralt Fagforum Bård Nylund, leder NSF Student, etterfulgt av Kristine Katrud Forbundsstyret etter landsmøtet i november Rigmor Føske Johnsen Hilde Skauen Ranum Toril O. Fjørtoft Kai Øivind Brenden Anne Margrethe Haukås Heidi Helene Stykket Ingunn Karlsen, 1. vara Ellers møtte også: Frank Oterholdt, leder Sentralt Fagforum Kristine Katrud, leder NSF Student Utgiver: Norsk Sykepleierforbund Ansvarlig: Eli Gunhild By, forbundsleder Redaksjon: Kommunikasjonsavdelingen Layout: Flisa Trykkeri 2 ÅRSRAPPORT 2011

3 INNHOLD 02 Norsk Sykepleierforbund 04 Forbundslederen 06 Avdeling for sykepleiefag og profesjonsutvikling 08 Forhandlingsavdelingen 10 Samfunnspolitisk avdeling 14 NSF Student 16 Forsikringskontoret 18 Kommunikasjonsavdelingen 20 Sykepleien 21 Sentralt fagforum 22 HR 24 Fylker 43 Årsregnskap ÅRSRAPPORT

4 ET FANTASTISK SPENNENDE ÅR Forbundslederen har ordet Året som har gått, var fylt med mange spennende saker og begivenheter. Nå snakker jeg både på vegne av NSF og for meg som person. Politikk og valg har preget året. I februar var jeg fortsatt leder i NSF Oslo, og vi forberedte oss på mulig konflikt igjen med NHO Service. Som vanlig innkalte vi våre tillitsvalgte på de sykehjemmene vi i Oslo planla å ta ut dersom det ble streik, til medietrening. Her skulle vi terpe på budskap og få opp kampviljen. Mens vi satt og småpratet i pause, tok Oline Hesselberg fra det Adecco-drevne sykehjemmet Ammerudlunden, ordet. Hun var en fersk tillitsvalg, hadde nettopp vært på tillitsvalgtopplæring og ønsket andres synspunkt på enkelte forhold ved sitt sykehjem. Mens hun fortalte, ble øynene på oss tilhørere større og større, og Oline skjønte fort at det hun fortalte var krutt. Resten av historien kjenner dere; NRK Dagsrevyen ble tipset om saken, en av NSFs ansatte ble vist bomberommet der de ansatte sov mellom vaktene, og NRKs journalist kjørte hardt på. Ett etter ett Adeccosykehjem ble tatt for ulovligheter, og de private, kommersielle aktørene ble gått etter i sømmene av riksmediene og av lokal presse. De fleste av NSFs fylkeskontor og tillitsvalgte ved private, kommersielle sykehjem ble oppringt av lokale journalister som hadde lyst å gjøre egne avsløringer. Det var et intenst kjør. Men så utrolig spennende. Og så veldig viktig. NSF klarte i løpet av tøffe uker å avsløre hva sosial dumping faktisk er, og hvilke konsekvenser dette har både for sykepleierne som ikke får den lønnen, overtidsbetalingen og sosiale goder de har krav på, men også hvordan pasientene led. Rystende historier fra Klæbu sykehjem i Sør- Trøndelag kom for dagen, og endelig ble NSF Sør-Trøndelag som hadde jobbet mot Adecco i lang tid, hørt. Adecco trakk seg ut av all sykehjemsdrift og våre medlemmer fikk etterbetalt det de hadde til gode. Vi fikk her bevist hvor viktig det er å være medlem av NSF, som kjemper både for våre medlemmer og for pasientene. I denne årsrapporten kan du få et bilde av de mange andre aktivitetene som NSF har brukt tid og krefter på gjennom En fortsettelse av likelønnskampen og profilering av sykepleiefaget har vært blant de prioriterte oppgavene. Sistnevnte har blitt synliggjort gjennom de internasjonale studien RN4CAST som NSF har deltatt aktivt i, med en egen kampanje og ikke minst gjennom politiske saker vi har frontet og hvordan vi har argumentert overfor myndigheter og politikere. Vi har gjennomført en rekke høringer og deltatt i norske og europeiske debatter. Mot slutten av 2011 gjennomførte vi vårt landsmøte. De fleste fylkene har nevnt dette som en sentral begivenhet dette året. Og et landsmøte er en stor happening. Det gir mulighet for å diskutere fag, lønn og politikk, og ikke minst treffe gamle kolleger og kullinger blant de cirka 380 delegatene som er innelåst på et hotell i nesten en uke. For meg var landsmøtet også en personlig milepæl. Landsmøtet ga meg tilliten til å lede NSF de neste fire årene. Da landsmøtet var over 11. november, gikk alvoret, som ligger i å lede sykepleiere, opp for meg. Det er et stort ansvar å skulle forhandle på vegne av alle våre medlemmer og stake ut den politiske og faglige kursen fremover. Heldigvis har jeg vedtak fra landsmøtet med meg, sterke tillitsvalgte der ute, et solid fylkesapparat og erfaren administrasjon å lene meg på. Det gjør at jeg også kan føle på gleden det er å skulle stå i bresjen når vi i 2012 skal feire oss selv og vårt 100- årsjubileum og gjennomføre en Sykepleierkongress som vil samle flere tusen deltakere som alle ønsker å få sykepleiefaglig påfyll. Jeg gleder meg, og går inn i mitt virke som leder med ydmykhet og stolthet, og lover å holde ører og øyne åpne. 4 ÅRSRAPPORT 2011

5 ÅRSRAPPORT

6 Å SETTE ORD PÅ SYKEPLEIE Fagpolitisk avdeling Der politiske myndigheter og sentrale helsebyråkrater i økende grad snakker om profesjonsnøytralitet, snakker NSF om videreutvikling, tydeliggjøring, og ytterligere profesjonalisering av faget. I en tid med en sterkt fragmentert helsetjeneste, og pulverisering av helhetsansvaret for den enkelte pasient har Fagpolitisk avdeling arbeidet med å løfte fram og synliggjøre hva en sterk faglig identitet og solide fagsystemer vil medføre av økt kvalitet i omsorgen til den enkelte pasient. Utvikling av et felles språk som styrker vår faglige kommunikasjon og dokumentasjon er sentralt for NSF. NSF anbefaler derfor at Internasjonal klassifikasjon for sykepleiepraksis (ICNP) integreres i alle elektroniske pasientjournalsystemer. Trygg og effektiv kommunikasjon Med mål om trygg kommunikasjon på tvers av nivåer i helsetjeneste, har NSF hatt en løpende satsning på ehelse. ELIN-k prosjektet som utviklet løsninger for elektronisk samhandling mellom kommuner, fastleger og sykehus ble avsluttet, og resultatene fra prosjektet ble i april overlevert til daværende helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Målet med prosjektet har vært å skape en bedre samhandling i helsetjenesten, effektivisere og kvalitetssikre informasjonsoverføring og kommun-ikasjon, for på den måten frigi mer tid til direkte arbeid med pasientene, og øke kvalitet og sikkerhet for pasientene. Ved årsskiftet var løsningene enten innført eller i ferd med å bli innført i 64 prosent av landets kommuner. Helhetlige system for kvalitetsutvikling God sykepleie krever en faglig og administrativ organisering som på en systematisk måte understøtter målene for pasientbehandlingen. American Nurses Credentialing Center (ANCC) er et program som sertifiserer og identifiserer organisasjoner som har høy kvalitet i sykepleiepraksis. I 2011 hadde Fagpolitisk avdeling oppgave å kvalitetssikre oversettelsen av manualer som er utarbeidet av ANCC: Praksisstandarder og krav til utøvelse, Praksisstandarder og krav til Magnetmodellens komponenter og beviskilder. I den forbindelse var det et nært samarbeid mellom NSF og ANCC. Dokumenterte resultater NSF og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) undertegnet i april 2009 en samarbeidsavtale om gjennomføring av prosjekt Personell og pasientsikkerhet. Prosjektet var en del av et større internasjonalt prosjekt som har navnet RN4CAST. Forskere fra Belgia, Tyskland, Hellas, Irland, Polen, Spania, Sverige, Sveits, Nederland, Storbritannia og USA fikk i 2008 innvilget midler fra EUs 7 rammeprogram til prosjektet, og er den største sykepleierundersøkelse som er gjort i Europa. Norge har fått tilgang til prosjektet gjennom et initiativ fra NSF. Prosjektet har hatt varighet på tre år, og har rettet oppmerksomheten mot egenskaper ved og variasjoner i forvaltningen av sykepleieressurser og sykepleietjen-estens praksisvilkår og pasientsikkerhet. 35 sykehus, 305 poster/enheter og 5490 sykepleiere ved kirurgiske og medisinske intensive og vanlige poster har deltatt i undersøk-elsen. Resultatene fra undersøkelsen foreligger i rapporten Hver-dagsbeskrivelser fra norske sykehus fra Kunnskapssenteret oktober Alle sykehus som har deltatt i undersøkelsen kan få rapport fra eget sykehus ved forespørsel til Kunnskapssenteret. Det er ikke alle sykehus som har bedt om en tilbakemelding. Utdanning i endring Bachelorutdanningene er grunnlaget for autorisasjon som sykepleier. Den kunnskap og kompetanse utdanningen gir, utgjør fundamentet for profesjonsutøvelsen. Fagpolitisk avdeling har fulgt opp utdanningsmiljøene gjennom arbeid opp mot nasjonale råd, utvalg og våre medlemmer i sektoren. Dette har hatt særlig høy prioritet da Kunnskapsdepartementet i 2011 jobbet med utarbeidelsen av en stortingemelding om velferdsutdanningene. NSF laget derfor i 2010 et forslag til modernisering av sykepleierutdanningen, både ICNP er en internasjonal terminologi og inneholder: sykepleiediagnoser, tiltak og resultater. Hensikten er økt pasientsikkerhet, økt kontinuitet og kvalitet av helsehjelp til den enkelte pasient. Arbeid med oversettelsen av ICNP ble ferdigstilt i juni ÅRSRAPPORT 2011

7 på bachelor- og videreutdannings-/master nivå som grunnlag for innspill. NSF har i hele 2011 deltatt i departementets sentrale referansegruppe. Et annet sentralt arbeid som har preget aktivitet i 2011 innen utdanningsfeltet, er EU-direktiv 36, Modernising the Professional Qualifications Directive - Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsdirektivet). Direktivet omfatter 800 yrker, derav er det sju sektorielle yrker som går under automatisk godkjenning, sykepleie er en av disse profesjonene. Dette direktivet ligger til grunn for norsk rammeplan for sykepleieutdanning og regulerer mobilitet av arbeidskraft for flere profesjoner, deriblant sykepleie er i en moderniseringsfase. Direktivet setter minimumskrav i forhold til innhold, varighet og organisering av sykepleieutdanning. Hovedformålet med modernisering av direktivet er forenkling av prosedyrer for de som ønsker å søke arbeid i andre medlemsland og tilrettelegging av mer mobilitet av arbeidskraft generelt. Stipender og godkjenningsordninger NSFs stipender har økende popularitet med mange søkere. Fagpolitisk avdeling administrerer tildeling av NSFs ulike stipend på over 5 mill. kroner. Pengene går til forskning og forskerutdanning, kurs og konferanse, fagutvikling, videreutdanning og mastergradsarbeid. I gjeldende forslag foreslås det at grunnutdanningskravet skal økes fra 10 til 12 år, man åpner opp for mer kontroll av språkkunnskaper, varighet skal være minimum 3 år à minimum 4600 timer. NSF har deltatt i prosessen og gitt en rekke innspill og to høringssvar, i mars og august. Innspillene er sendt til EU Commision og til European Federation of Nurses (EFN). I tillegg har NSF deltatt i høringsmøter i EU-kommisjonen og EFNs løpende abried med saken. Et revidert lovforslag kom i desember Etablering av myndighetsgodkjenning av spesialister innen sykepleie har også vært en viktig sak i NSF har hatt ulike møter opp mot direktorat og departement i saken. NSF har også hatt to pågående prosjekter for spesialistgodkjenning: 1) PASTA - pasientsikkerhet og trygg anestesi, - samarbeidsprosjekt med sykehuset Østfold og ALNSF. 2) Pilot Helsestasjon og skolehelsetjeneste som ble avsluttet i 2011 Tjenesteutvikling innen rus og psykiatri NSFs Plattform Psykisk helse og rus har som overordnet mål å arbeide for en kompetent og pasientnær sykepleietjeneste innenfor psykisk helse og rus. I løpet av året har NSFs Landsgruppe av psykiatriske sykepleiere (LPS), endret navn til NSFs Faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus (SPOR). Fagpolitisk arbeid innen områdene har vært innrettet mot tvangsbruk innen psykisk helsevern, heroinstøttet behandling, psykisk helse og eldre. NSF har hatt innspill til Paulsrudutvalget (Tvang - NOU 2011:9 - Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet), stortingsmelding for rusfeltet. Notatboka Er det rus i bildet, med tema tidlig intervenering, ble sendt ut til samtlige medlemmer. NSF fikk nasjonal oppmerksomhet i media (NTB) for sitt standpunkt knyttet til bruk av heroin i behandling. Forebygging og helsefremmende arbeid Norsk Sykepleierforbund mener det er viktig å sikre en likeverdig og sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg for kvinner og deres familier, uavhengig av bosted, sosial tilhørighet, minoritetsbakgrunn og særlige behov. I 2011 har NSF bidratt med innspill til høringer og deltatt med representanter i arbeidsgrupper knyttet opp til jordmortjenesten og helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Dette er et pågående arbeid etter Stortingets behandling av St.meld.nr. 12 ( ) En gledelig begivenhet Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. ÅRSRAPPORT

8 NSF ER FORTSATT LIKELØNNSLOKOMOTIVET Forhandlingsavdelingen Arbeidet med forberedelser til og gjennomføring av landsmøtet preget forhandlingsavdelingen som hadde en stor arbeidslivssak til behandling. Denne tok opp tre omfattende og viktige tema for NSFs arbeid for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår framover: arbeidstid, lønn og likelønn og kamp mot sosial dumping i helsesektoren. Helsesektorens store utfordringer knyttet til arbeidskraft og kompetansebehov framover krever økt oppmerksomhet på et godt og inkluderende arbeidsmiljø som gjør det mulig å stå i arbeid fram til pensjonsalder. Verdsetting av kompetanse, gode fagmiljøer, samsvar mellom oppgaver og ressurser, og hele stillinger er viktige elementer i å skape attraktive arbeidsplasser for sykepleiere. Arbeidstid NSFs tillitsvalgte og medlemmer opplever et stort press på arbeidstidsordninger som krever avvik fra arbeidsmiljøloven, ikke minst i forbindelse med arbeidet for å få flere hele stillinger i helsesektoren. Forhandlingsavdelingen har utarbeidet dokumenter og debattinnlegg der det argumenteres for at dagens arbeidstidsbestemmelser i arbeidsmiljøloven gir god nok fleksibilitet og at loven ikke må endres. Forsøk på å tvinge allerede hardt belastede helsearbeidere til å jobbe oftere helg, er en dårlig strategi og heller ingen løsning på heltidsutfordringene. Forhandlingsavdelingen gjennomførte et arbeidstidsprosjekt der man gjennom intervjuer med arbeidsgivere, tillitsvalgte og ansatte ved utvalgte virksomheter ville finne fram til Den gode turnus. Prosjektrapporten konkluderer med at begrepet den gode turnus ikke kan reserveres for én bestemt arbeidstidsordning, men at et grundig og godt forarbeid med involvering av ansatte og tillitsvalgte framstår som en helt sentral og nødvendig forutsetning for å finne fram til en turnus som fungerer godt for både arbeidsgiver, ansatte og pasienter/brukere. Nattarbeidere var ikke omfattet av endringene i arbeidsmiljølovens likestilling av skift og turnusarbeid, da et av vilkårene for å oppnå arbeidstidsreduksjon er tredelt turnus. Dette har forhandlingsavdelingen fulgt opp politisk i ulike sammenhenger. Det er urimelig at denne gruppa ikke skal omfattes da nettopp nattarbeid har dokumenterte helsebelastende konsekvenser. Regjeringen bevilget i millioner kroner over statsbudsjettet til prosjekter mot ufrivillig deltid. Satsningen er treårig og knyttet til utprøving av arbeidsorganisering og kompetansetiltak med mål å redusere omfanget av ufrivillig deltid. NSF, ved forhandlingsavdelingen, har vært Unios representant i den rådgivende gruppa som ble opprettet for satsningen. Vi har vært pådrivere for å få virksomheter i kommune og spesialisthelsetjeneste til å søke midler, og av dem som har fått bevilget penger, er hovedvekten fra helsesektoren. Likelønn NSF fortsatte sitt arbeid som likelønnslokomotiv også i 2011, både overfor arbeidsgiverne og politiske myndigheter. Tariffoppgjøret i 2011 var et mellomoppgjør, men likevel en viktig arena. Myndighetenes selvstendige ansvar for likelønnsutfordringene har stått sentralt for NSF, og vi har ved en rekke anledninger gitt uttrykk for skuffelse over regjeringas oppfølging av sin egen Likelønnskommisjon. I forbindelse med høringen av stortingsmeldinga Likestilling for likelønn, ga NSF uttrykk for at det er vel og bra at regjeringa følger kommisjonens likestillingspolitiske forslag, som tredeling av foreldrepermisjon og lønn under ammefri, åpenhet om lønn på arbeidsplassen, og mer kjønnsbalanse i utdanning og arbeid. Stor-tingsmeldinga overlater fortsatt ansvaret for likelønn til arbeidslivets parter, og det er for NSF uforståelig at regjeringen har valgt vekk det viktigste verktøyet: å gjøre noe med lønnsnivået i de kvinnedominerte yrkene. Hadde myndighetene tatt tak i dette, ville de samtidig gjort noe for å gjøre de kvinnedominerte yrkene i helsesektoren mer attraktive for menn. FNs Kvinnekonvensjon (CEDAW) er i Norge implementert i menneskerettsloven. FNs kvinnekomite, som overvåker medlemslandenes implementering av konvensjonen, har i en årrekke uttrykt bekymring over Norges manglende systematiske arbeid for å redusere lønnsgapet mellom kvinner og menn. I forbindelse med Norges nasjonale rapport til CEDAW, bidro NSF til utarbeidelsen av den medfølgende NGO-rapporten (skygge-rapport), der vi særlig tok for oss likelønnsoppfølgingen. Sosial dumping NSF fryktet at det forekom sosial dumping i helsesektoren og satte ned et prosjektarbeid på temaet. Bekymringen var aktualisert av at bruken av rekruttering av både norske og utenlandske sykepleiere fra bemanningsbyrå så ut til å øke, og sett i lys av konkurranseutsetting av helse- og omsorgstjenester. NSF ønsket også å få avklart hvilke konsekvenser ulike arbeidskraftstrategier på sikt ville kunne få for 8 ÅRSRAPPORT 2011

9 fast ansatte sykepleiere i Norge. Frykten ble styrket i forbindelse med streiken ved sykehjem organisert i NHO Service i Adecco-saken som eksploderte i media i februar 2011 takket være en fersk og årvåken tillitsvalgt som hadde vært på NSFs tillitsvalgtopplæring avslørte grove eksempler på lave lønninger, lang arbeidstid, manglende overtidsbetaling og uverdige boforhold knyttet til aktører fra vikarbyråbransjen. Fylkeskontorene, med god bistand fra NSFs advokater, sørget for at 1 alle berørte fikk etterbetalt det de hadde krav på. For flere dreide dette seg om store summer, og det ble lagt ned betydelige ressurser i dette arbeidet. Adecco fikk erfare at det koster dyrt, både økonomisk og omdømmemessig, å bryte reglene i arbeidsmiljøloven, og NSF fikk demonstrert verdien av å være fagorganisert. Som følge av skandalen, trakk Adecco seg ut av så godt som all sykehjemsdrift i Norge. Fafo ble engasjert til å gjøre en undersøkelse om sosial dumping blant NSFs tillitsvalgte. Rapporten viser blant annet at det er stor mangel på sykepleiere både i helseforetak og i 2kommunehelse-tjenesten. Dette skyldes at det er for få stillinger og at det er problemer med å rekruttere sykepleiere til stillinger. I denne situasjonen har kommuner og helseforetak rekruttert utenlandske sykepleiere, benyttet bemanningsbyrå og konkurranseutsatt helse- og omsorgs-tjenester. Disse arbeidskraftstrategiene har resultert i tilfeller av sosial dumping. Forhandlingsavdelingen følger opp arbeidet med å sette tillitsvalgte i stand til å motvirke og avdekke sosial dumping i helsesektoren. Inkluderende arbeidsliv Almlid-utvalgets rapport var på høring i NSF var meget fornøyd med utvalgets arbeid og sluttet oss i hovedsak til forslagene. Vi tok imidlertid avstand fra forsøkene 3 på å frifinne helse- og omsorgssektoren for høyt sykefravær under henvisning til den høye kvinneandelen i sektoren. Høsten 2011 la NOA (Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse (STAMI) fram nye tall som dokumenterer at sykepleiere ligger øverst på tabellen over yrkesgrupper med flest arbeidsbelastende indikatorer. Rapporten er et viktig arbeidsverktøy for avdelingens arbeid for bedre lønns- og arbeidsvilkår for sykepleiere. Forhandlingsavdelingen har deltatt i løpende IA-arbeid i partssammensatte utvalg i tariffområdene og i Unios IA-utvalg. Vi har blant annet bidratt til Unios IA-håndbok. Samhandlingsreformen og NHOP For forhandlingsavdelingen representerer samhandlingsreformen nye og viktige muligheter for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og det er særlig viktig å øke bevisstheten rundt egne muligheter for å få høyere lønn, både ved tilsetting, ved jobbytte og i forbindelse med endringer i kompetanse eller oppgaver/ansvar. Reformen skaper rom for nye roller og samhandlingsarenaer for sykepleiere, som det er viktig å benytte. Samtidig skaper profesjonsnøytraliteten i det nye lovverket utfordringer i forhold til arbeidet med verdsetting av sykepleierkompetansen. Politisk påvirkningsarbeid Overordnede rammebetingelser slik de gis av Stortinget og gjennom statsbudsjettet er viktig å påvirke. Forhandlingsavdelingen gir innspill til kommende statsbudsjett, og kommentarer til foreslåtte. Vi deltar i møter med aktuelle komiteer på Stortinget i forbindelse med høringer om statsbudsjett og andre aktuelle politiske saker. Avdelingen sørget for at lønns- og arbeidsvilkår i helsesektoren var med i NSFs innspill til de politiske partienes programmer og i forbindelse med valgkampen Avdelingen har også avgitt flere høringsuttalelser knyttet til lønns- og arbeidsvilkår (publisert på NSFs hjemmeside). Juridisk bistand Forhandlingsavdelingens advokater og jurister bistår tillitsvalgte og medlemmer i spørsmål knyttet til både kollektiv og individuell arbeidsrett. Dette dreier seg i hovedtrekk om tvister om forståelsen av tariffavtalebestemmelser, oppsigelsessaker, etterbetalingskrav, yrkesskadesaker og bistand i forbindelse med omstilling, behov for tilrettelagt arbeid og konflikter. 1 Dette stemmer overens med bekymringsmeldinger fra våre tillitsvalgte og Fafo-rapport 2011:20; utenlandske sykepleiere i vikarbyrå er den gruppen som er mest utsatt for sosial dumping av sykepleierne. 2 Ø. Berge m.fl.: Skaff oss dem vi trenger. Om arbeidskraftstrategier og forebygging av sosial dumping i helse og omsorg. Fafo-rapport 2011:20. 3 NOU 2010: 13 Arbeid for helse. Sykefravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren. ÅRSRAPPORT

10 10 ÅRSRAPPORT 2011

11 BEDRE UTNYTTELSE AV SYKEPLEIER- KOMPETANSEN OG RESSURSBRUK Samfunnspolitisk avdeling Gjennom arbeid utført nasjonalt og internasjonalt, har Samfunnspolitisk avdeling hatt som rettesnor å bidra til en bedre utnyttelse av sykepleierkompetansen og til bedre ressursbruk i helsetjenesten. Vårt påvirkningsarbeid og myndighetskontakt har i så måte gitt resultater. Avdelingen leder NSFs arbeid i forbindelse med statsbudsjettene. Dette gjelder både påvirkning i forkant og når statsbudsjettet legges fram i begynnelsen av oktober. Forbundslederen var også i 2011 til stede i vandrehallen på Stortinget den dagen statsbudsjettet ble lagt fram og uttalte seg til en rekke medier om hva NSF var fornøyd og misfornøyd med. Videre deltok hun i høringer i aktuelle stortingskomiteer. Allerede i desember 2011 oversendte forbundet kravene for statsbudsjettet for Her ble det lagt vekt på at kompetansen i helse- og omsorgstjenesten må styrkes, at det må bli en kraftig opprusting innen IKT, og at folkehelsearbeidet må styrkes, med spesielt vekt på helsestasjons- og skolehelsetjenenesten. Inspirasjonstreff Avdelingen arrangerte fire inspirasjonstreff. Dette er et frokostseminar der en inviterer innledere til aktuelle temaer. Målet med seminaret er å etablere en arena for helsepolitiske fordrag og diskusjoner med både eksterne og interne deltakere, der det også er videokonferanseoverføring til NSFs 19 fylkeskontor. Treffet holdes i kantinen i Sykepleiernes Hus. Kvalitetsindikatorer Befolkningen og fagmiljøene trenger informasjon om kvaliteten på helsetjenestene. Det gjelder både tilgjengelighet, selve tjenesteytingen i møtet med pasienter og brukere, og hvilke resultater som oppnås. Pasientsikkerhet har fått et sterkt nasjonalt fokus. Vi har i Norge og i Norden store muligheter for å overvåke kvaliteten på mange helsetjenester. Norsk Sykepleierforbund bidrar til denne utviklingen med et prosjekt for perioden Indikatorpro-sjektet skal stimulere til bruk av kvalitetsindikatorer i kommune- og spesialisthelsetjenesten, og til kunnskapsutvikling om kvalitetsindikatorer som er særlig aktuelle for sykepleiefaget. Samfunnspolitisk avdeling hadde ansvaret for dette i Prosjektet ble overført til Avdelings for sykepleie og profesjonsutvikling fra RN4Cast RN4Cast er en undersøkelse gjennomført i blant annet 12 land i Europa. Samfunnspolitisk avdeling hadde ansvaret for arbeidet som ble gjort i NSF i forbindelse med denne studien. I Norge har 5455 sykepleiere ved 302 poster ved 35 norske sykehus svart på et omfattende spørreskjema der pasientsikkerhet, tilfredshet i jobb, egen utdanning og generelle forhold på jobben ble kartlagt. Rapporten viser at 80 % av sykepleierne er fornøyd med jobben og kvaliteten på det arbeidet de utfører. Samtidig vil 25 % av sykepleierne slutte på sykehuset i løpet av det kommende året på grunn av misnøye med jobben, og 10 % vil slutte i yrket. Resultatet kan tolkes som om det første tallet mest gir et bilde av sykepleieres høye faglige bevissthet og arbeidsmoral, og et sterkt pasientfokus, mens det andre tallet speiler den virkeligheten sykepleiere jobber i til daglig. Det faktum at 50 % av sykepleierne jobber deltid, kan være en annen begrunnelse. Undersøkelsen dokumenterer også en økende uro blant sykepleierne rundt kvaliteten i omsorgen. Over 50 % av sykepleierne sier at de er usikre på om pasientene klarer seg selv etter utskrivelse. Dette er et viktig signal bare måneder før samhandlingsreformen trer i kraft. https://www.sykepleierforbundet.no/vis-artikkel/757324/her-er-noenav-resultatene-fra-verdens-storste-undersokelse-blant-sykepleiere ÅRSRAPPORT

12 Stortingsvalgkampen 2011 Det er viktig for NSF å sette helsepolitiske saker på dagsorden, både når det er stortingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg. Valgkampen i 2011 ble annerledes på grunn av terroren 22. juli. Likevel satte NSF preg på deler av valgkampen med saker som er viktige i helse- og omsorgspolitikken, og for våre medlemmer. Saken som fikk størst oppmerksomhet var manglende sykepleierkompetanse i kommunehelsetjenesten. ISF-refusjon for sykepleierkonsultasjoner Etter flere års arbeid fra NSF ble det fra innført ISF-refusjon for poliklinikk-konsultasjoner, utført av sykepleiere. NSF har systematisk jobbet for at rammebetingelsene skulle bli bedre. Selv om vi ikke er helt i mål, er det meste nå på plass. Det er likevel stor forskjell på hvordan det enkelte helseforetak forholder seg til dette. Totalt var det i 2009 registrert konsultasjoner utført av sykepleiere, i 2010 var det og i 2011 var det Dette er viktig for å bidra til en bedre utnyttelse av sykepleierkompetansen og til bedre ressursbruk i helsetjenesten. Internasjonalt arbeid NSFs internasjonale arbeid skal bidra til å fremme sykepleie av høy kvalitet, bistå kolleger og søsterorganisasjoner i andre land, og påvirke relevante saker som er til behandling i overnasjonale fora. Det rettes spesiell oppmerksomhet mot oppfølging av relevante saksområder innen EU/ EØS, global sykepleiemangel og etisk rekruttering over landegrensene og en styrking av den formelle posisjonen i internasjonale samarbeidsorganisasjoner. Avdelingen har i bistått med rådgivning til politisk ledelse og deltatt i en rekke ulike fora. Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen trådte i kraft NSF har vært svært aktive med innspill til denne reformen i flere år, også NSF støtter intensjonene i reformen, men er skeptisk til de økonomiske virkemidlene. Det har vært møter både med regjeringen, Stortinget, regionale helseforetak og KS. Avdelingen har hatt hovedansvaret for arbeidet med samhandlingsreformen. Rapporter Samfunnspolitisk avdeling bestiller rapporter for å kunne dokumentere og påvirke. I 2011 ble følgende rapporter sluttført: Investeringer i spesialisthelsetjenesten, McKinsey & Company Eldreomsorg under press, Fafo Polikliniske sykepleierkonsultasjoner, Analysesenteret As Bemanning i kommunal helse- og omsorgstjeneste, Analysesenteret AS KommuneBarometer i juni og desember, NorgesBarometeret FolkevalgtBarometer i juni og desember, NorgesBarometeret https://www.sykepleierforbundet.no/felles/politikk/rapporter/ artikkelliste?p_submenu_id= Myndighetskontakt En viktig oppgave for avdelingen er å påvirke politikere og myndigheter. I dette arbeidet er det avgjørende at organisasjonen er til å stole på. Det er viktig å være premissleverandør, komme tidlig inn i prosessene. Desto lenger arbeidet har kommet i departementet eller kommunen, jo vanskeligere er det å forandre. Det er viktig å ha kontakt med politikere både i posisjon og opposisjon. Avdelingen har jobbet systematisk med dette i Innspill til Nasjonal helse- og omsorgsplan Samfunnspolitisk avdeling koordinerte arbeidet med innspill til denne planen. Det ble sendt inn hele 69 innpill til Helse- og omsorgsdepartementet innen de fleste områder i helse- og omsorgspolitikken. https://www.sykepleierforbundet.no/content/593174/nsfs_innspill_til_nhop_(2011_-2015)_og_forslag til ny lov_om_kommunale_helse-_og_omsorgstjenester_og forslag.pdf SPA Samfunnspolitisk avdeling, SPA, arbeider strategisk med helsepolitiske spørsmål og forhold som påvirker rammebetingelsene for en velfungerende helsetjeneste. Avdelingen har god kompetanse innen helsevesenets oppbygging, finansiering, organisering, samhandling og utvikling. Det arbeides systematisk med å overvåke og analysere, samt å påvirke myndighetene. Avdelingen har også koordineringsansvaret for nordisk og europeisk arbeid for å sikre optimale påvirkningsmuligheter i forhold til helsepolitiske, faglige og interessepolitiske spørsmål. 12 ÅRSRAPPORT 2011

13 DANNER SYKEPLEIER- FORBUND I AFRIKA NSF har i 2011 fokusert sin bistandsinnsats i Afrika på utvikling av nasjonale sykepleierforbund som kombinerte profesjonsorganisasjoner og fagforbund. NSF har en treårig samarbeidsavtale med Norad for perioden med et årlig økonomisk tilskudd på NOK 6,5 millioner. NSF betaler en egenandel på 10 prosent av prosjektkostnadene, samt dekker en del andre utgifter knyttet til internasjonalt samarbeid. Samarbeidsmålet er å etablere og utvikle sterke og selvstendige fagforbund for sykepleiere i det sørlige Afrika - i Malawi, Uganda og Zambia. I tillegg er det gitt støtte til et uformelt nettverk for søsterorganisasjoner med fagforbund status. Nasjonale sykepleierforbund fra Mauritius, Zimbabwe, Swaziland, Botswana og Sør-Afrika deltar i dette uformelle nettverket, i tillegg til de tre vi har bilateralt samarbeid med. NSF deltar i en prosessorientert, deltakende organisasjonsutvikling som setter fokus på opplæring av tillitsvalgte, empowerment trening av yngre kvinnelige sykepleiere, sekretariatsstøtte til forbundets hovedkvarter og andre tiltak som tar sikte på å styrke organisasjonen lokalt, nasjonalt, regionalt. ny fase 2 samarbeidsavtale for perioden er utarbeidet. Fra å være en ineffektiv organisasjon med få medlemmer er NONM blitt landets største helsefaglige fagforbund med over medlemmer. Uganda Etter flere års innledende kontakt med Uganda Nurses and Midwives Union (UNMU) har NSF undertegnet en seksårig samarbeidsavtale for perioden UNMU er i rask vekst og fremstår med tydeligere fokus som landsdekkende organisasjon og en organisasjon som er i stand til å tar vare på faglige og sosioøkonomiske saker for sine medlemmer. Ugandiske sykepleiere har strømmet til organisasjonen, med over registrerte medlemmer. Zambia NSF har støttet Zambia Union of Nurses Organisation (ZUNO) siden Etter flere års innbitt kamp etablerte ZUNO i 2009 en hovedoverenskomst med helsedepartementet, som er landets største arbeidsgiver for sykepleiere. Malawi NSF innledet samarbeid med National Organisation of Nurses and Midwives of Malawi (NONM) i 2006, med en seksårig samarbeidsavtale. En Regionalt nettverk I 2011 støttet NSF et uformelt nettverk for åtte nasjonale sykepleierorganisasjoner i det sørlige Afrika med fagforeningsstatus. NSF gir økonomisk støtte til gjennomføring av en eller to årlige samlinger der sykepleierledere kan komme sammen, bli kjent med hverandre, utveksle erfaringer og dele informasjon. Dette er et sør til sør tiltak som bygger kompetanse og kontakt på regionalt nivå. Tiltaket er tidsbegrenset fram til 2015, som en slags fødselshjelp til større regionalt samarbeid. ÅRSRAPPORT

14 NY MEDLEMSREKORD NSF Student I løpet av året har studentorganisasjonen vokst seg større enn noensinne. Vi kan med glede vise til en studentorganisering i stadig vekst og med gode samarbeidspartnere som kan brukes videre. Det er naturlig for oss å bruke anledningen til å takke tillitsvalgte både sentralt og lokalt for en glimrende jobb i året som er gått. Samlinger I årsmøteperioden har vi hatt to fylkesrepresentantsamlinger. Høstens samling ble en samling av både fylkesrepresentanter og landsmøtedelegater, de fleste hadde begge verv. Samlingens mål var at studentene skulle bli kjent med hverandre og studentstyret, få kjennskap til organisasjonen, men det viktigste, å få kjennskap og forståelse for landsmøtesakene. Den andre samlingen ble arrangert 18. og 19. februar i Oslo. Denne samlingen brukte vi til å gå igjennom Praksisstudieheftet. Fylkesrepresentantene gjorde en god jobb, og kom med mange endringsforslag. Det ble også gått igjennom pilotprosjektet med nasjonal avgangsprøve. Uniformer I løpet av de tre første ukene etter studiestart ble så godt som samtlige studiesteder besøkt av NSF Student. Nytt av året var uniformstilbudet hvor nye studentmedlemmer kunne bestille uniform til kr 200. Dette tilbudet gjorde at vi måtte komme oss inn i kullene tidligere enn før og resulterte i 30 skolebesøk på 12 arbeidsdager, og vi nådde nok en gang medlemsrekord. Rammeplaner Rammeplanen har også i år vært en viktig sak. Rammeplanen er, slik det ser ut i dag, truet. NSF Student har gjennom året arbeidet for å beholde rammeplanen, men vi har også innsett at dette ikke blir lett. Det viktigste NSF Student kan gjøre fremover, er å kjempe videre for en enhetlig utdanning med fokus på kvalitet. Studentrepresentantene fikk gjennomslag på NSFs landsmøte for at rammeplanen må beholdes og at sykepleierutdanningen må reguleres av departementene. Nasjonale avgangsprøver Utdanningslederne ble på SUFAL-møtet forespurt å delta i en prøveordning med nasjonale avgangsprøver våren 2012, dette var samtlige positive til. Det ble da igangsatt arbeid med å danne en arbeidsgruppe som hadde i oppgave å utarbeide spørsmål til bruk i flervalgsoppgaver. NSF Student mottar mange henvendelser fra studentmedlemmer. Disse henvendelsene omfatter i stor grad spørsmål om rettigheter som student, men også i forhold til arbeidsforhold. NSF Student har også samarbeidet med andre studentorganisasjoner, bla Nordiske sykepleierstudenters kontaktforum (NSSK), Unio-studentene, European Nursing Students Assosiation, EPSU Youth Network. 14 ÅRSRAPPORT 2011

15 ÅRSRAPPORT

16 GRATIS INNBO- FORSIKRING FOR STUDENTMEDLEMMER Forsikringskontoret Sykepleierstudenter er en sentral gruppe det er viktig å ta vare på. Forsikringskontoret NSF har derfor hatt et spesielt fokus på denne medlemsmassen i 2011, og NSF gir nå gratis innboforsikring til alle studentmedlemmer fra Dette er blitt svært godt mottatt av studentene. I tillegg har Forsikringskontoret NSF i 2011 forhandlet frem høyere forsikringssummer for flere forsikringsavtaler uten at kostnadene for medlemmene har økt. Best ut kommer den obligatoriske livsforsikringspakken som har fått økt forsikringssummene ved død og uførhet med over 40 prosent, samtidig som prisen er beholdt uendret. Gode medlemstilbud Som et av få forbund har NSF et eget forsikringskontor som forhandler frem gode forsikringsordninger og andre medlemsfordeler. Kontoret består av 14 ansatte med forsikringskompetanse som gir råd om forsikringer i samsvar med medlemmenes behov. Samarbeidspartnere er blant annet DnB Skadeforsikring, Vital Forsikring, Tryg Forsikring, AVIS og Telenor. For å informere våre medlemmer om medlemstilbudene har Forsikringskontoret vært til stedet ved flere tilstelninger for ulike fylkeskontor i Kontoret har også vært representert med egen stand ved flere arrangementer for faggruppene. Boliglån UNG NSFs samarbeidsavtale med DnB-konsernet gir medlemmene flere økonomiske fordeler, blant annet gunstig rente på forbrukslån, og lån til bolig og bil. I avtalen ligger det også et fullverdig medlemskort, NSF MasterCard, som er et kombinert medlemskort og kredittkort. Et annet godt tilbud er Boliglån Ung (BLU). Dette er DnBs beste lånetilbud for unge mellom 18 og 33 år. Medlemmer i NSF får 0,5 prosent lavere rente enn det som gis til den private kundemassen. Pr. mars var den nominelle renten på 3,10 prosent for NSF-medlemmer i denne aldersgruppen. 16 ÅRSRAPPORT 2011

17 Nye forsikringssummer for livsforsikringspakke Ny forsikringssum ved død er kroner, endret fra kroner Maksimal forsikringssum ved arbeidsuførhet utgjør 80 prosent av forsikringssummen ved død. Ny forsikringssum er kroner, endret fra kroner Forsikringssummene for familieulykkesforsikringen er uforandret. Konkurransedyktig barneforsikring NSFs barneforsikring er satt sammen av mange ulike forsikringsdekninger. Fra fikk de fleste av dem høyere forsikringssummer: MEDISINSK INVALIDITET: 2 mill. kroner (tidligere 1,5 mill. kroner) ØKONOMISK TRYGGHET VED 9 ALVORLIGE SYKDOMMER: kroner (tidligere kroner) MERUTGIFTER TIL NØDVENDIG PLEIE OG TILSYN: kroner (tidligere kroner) DØDSFALLSERSTATNING: kroner (tidligere kroner) DAGPENGER VED SYKEHUSOPPHOLD OG LANGVARIG SYKDOM: 400 kroner per dag, inntil 365 dager (tidligere 350 kroner) Andre medlemsfordeler Nytt medlemstilbud! STRØMLEVERANDØREN LOS: Gunstig strømavtale AVIS BILUTLEIE: Gunstige priser i Norge ESSO: Gratis MasterCard som kan brukes i butikker, restauranter, bensinstasjoner m.m. over hele verden TELENOR: Rabatter på en rekke privattjenester RIKSTEATRET: Rabatt på alle forestillinger NORWEGIAN OUTLET: Eget rabattkort som kan benyttes i merkevarebyen i Vestby HOTELLAVTALER: Rabatter hos hotellkjedene Rica Hotels, Britannia Hotel, Choice Hotels Scandinavia, DFDS Seaways (Unio) og Radisson Blu Hotel Du finner mer informasjon om medlemsfordelene på nettsidene ÅRSRAPPORT

18 18 ÅRSRAPPORT 2011

Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund

Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største fagforbund med rundt 93.000 medlemmer fra hele landet. NSF har til sammen ca. 230 ansatte

Detaljer

Årsrapport 2009. Norsk Sykepleierforbund En gjennomgsng av aktiviteter og resiultater

Årsrapport 2009. Norsk Sykepleierforbund En gjennomgsng av aktiviteter og resiultater Årsrapport 2009 Norsk Sykepleierforbund En gjennomgsng av aktiviteter og resiultater Norsk sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største fagforbund og har over 90 000 medlemmer fordelt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

Et bilag fra forbundsledelsen Nr 7/2013. Hvit jul 8. Styrker sykepleierrollen

Et bilag fra forbundsledelsen Nr 7/2013. Hvit jul 8. Styrker sykepleierrollen Et bilag fra forbundsledelsen Nr 7/2013 KS på ville veier 4 Rådsmøtet 5 Hvit jul 8 Styrker sykepleierrollen Norsk Sykepleierforbund presenterer sju ferske politiske plattformer: folkehelse, utdanning,

Detaljer

God Jul og Godt Nyttår!

God Jul og Godt Nyttår! NR. 3/4-2005 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere God Jul og Godt Nyttår! Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Lederen har ordet

Detaljer

NSFPolitikk. NSF-advokatene. Side 2-3. Lisbeth og utdanning 5 Studentene 7 Høringer 8

NSFPolitikk. NSF-advokatene. Side 2-3. Lisbeth og utdanning 5 Studentene 7 Høringer 8 Et bilag fra forbundsledelsen Nr 2/2011 NSFPolitikk Lisbeth og utdanning 5 Studentene 7 Høringer 8 NSF-advokatene Dersom medlemmer av NSF trenger juridisk bistand som følge av arbeidsforholdet sitt, har

Detaljer

Lover satsing på sykepleiere

Lover satsing på sykepleiere Et bilag fra forbundsledelsen Nr 3/2015 Sykler for folkehelse 4 Eli Gunhild møter 5 Tariff 2016 8 Lover satsing på sykepleiere «Sykepleier» er nevnt 116 ganger i regjeringens forslag til fremtidens primærhelsetjeneste,

Detaljer

Side 2 23. landsmøte 9.-11. november 2010

Side 2 23. landsmøte 9.-11. november 2010 N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 2 Landsmøtet 2010 Landsmøtet skal gjøre opp status for inneværende periode og se framover i den neste perioden. Dette

Detaljer

NR. 4-2007 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere

NR. 4-2007 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NR. 4-2007 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Lederen Kjære medlemmer Takk for den tillitt jeg ble vist ved å bli valgt som sentral leder for LSL i generalforsamlingen

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 B-Postabonnement Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00

Detaljer

Fylkesleder har ordet

Fylkesleder har ordet ROGALAND NSF LOKALEN norsk sykepleierforbund - Årgang 31 - nr 1, april 2014 6. hver helg Drammen er det mye som skjer om dagen! ikke lenger bare en drøm i Krø m alle vet ønsker vi oss et nytt sykehus,

Detaljer

Nyhetsbrev fra NAV Nordland

Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nr. 1 Mai 2014 02 05 10 Nytt fra fylkesdirektøren - Flere i arbeid-færre på ytelser Psykologspesialist -Arbeid er bra for helsa PowerOffice - Omsetningen doblet på fem år INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Sykepleiere møtte opp og streiket. Helse for eldre 4 Sanner og By 5 Tverrpolitisk samarbeid 6. Et bilag fra forbundsledelsen Nr 1/2015

Sykepleiere møtte opp og streiket. Helse for eldre 4 Sanner og By 5 Tverrpolitisk samarbeid 6. Et bilag fra forbundsledelsen Nr 1/2015 Et bilag fra forbundsledelsen Nr 1/2015 Helse for eldre 4 Sanner og By 5 Tverrpolitisk samarbeid 6 Sykepleiere møtte opp og streiket En samlet fagbevegelse støttet opp om den politiske streiken mot endringer

Detaljer

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere I DETTE NUMMERET: Resept på god ledelse Ahus-direktøren Hvordan gi feedback Look to Denmark Ledelse nr. 1-2013 årgang 1 nsfs faggruppe for ledere NSF vil ha med lederne Ledelse LEDELSE blir utgitt av Landsgruppa

Detaljer

Utredninger fra arbeidsgrupper

Utredninger fra arbeidsgrupper PROSJEKT FORBUNDSalliansen Utredninger fra arbeidsgrupper Grunnlag for høring om sammenslåing 13. september 2012 2. utgave UTREDNINGER FRA ARBEIDSGRUPPER GRUNNLAG FOR HØRING OM SAMMENSLÅING 13. SEPTEMBER

Detaljer

NFFs verdigrunnlag 2002 2004: Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge.

NFFs verdigrunnlag 2002 2004: Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge. Fra Sentralstyret: BERETNING 2002, 2003 OG 01.01. 01.06. 2004 Sentralstyrets beretninger for 2002, 2003 og de første fem månedene av 2004 er skrevet i direkte sammenheng med vedtatte resultatmål for respektive

Detaljer

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud Årsmelding Mental Helse 2010 Forord Årsmeldingen til Mental Helse tar utgangspunkt i sosialpolitisk program for perioden 2008-2010 og gir en oversikt over prioriterte oppgaver i 2010. Året 2010 var et

Detaljer

KLOKE GREP - FORTELLINGER FRA SYKEPLEIERE MED LEDERANSVAR

KLOKE GREP - FORTELLINGER FRA SYKEPLEIERE MED LEDERANSVAR KLOKE GREP - FORTELLINGER FRA SYKEPLEIERE MED LEDERANSVAR 1 INNHOLD FORORD Side Innledning 4 Praktisk kunnskap 4 Kloke grep og fortellinger 4 Vi lærer mest av situasjoner vi har lyktes med 4 Allsidig lederkompetanse

Detaljer

Norsk Tjenestemannslag. Organisatorisk og politisk beretning

Norsk Tjenestemannslag. Organisatorisk og politisk beretning Norsk Tjenestemannslag Organisatorisk og politisk beretning 2007 Utforming: NTL Bilder: Aktuell-redaksjonen og Kirsti Nossum, NTL Forsidebilde: Forsker ved IFE Preben Vie Bakside: Lederduo i NTL Nav, Erling

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 12 4. Enkeltsaker og medieklipp 15 5. Satsingsområder for 2014 21 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

Forord og sammendrag

Forord og sammendrag Beretning 2014 Medlemmene sa nei i uravstemningen for Riksavtalen. Her er en del av medlemmene i forhandlingsdelegasjonen på vei ut fra Riksmeklerens kontor. Foto: Håvard Sæbø Forord og sammendrag LO-sekretariatet

Detaljer

Jobben vår er å tjene folket SIDE 3. Fremskrittspartipolitikk ikke for folk flest

Jobben vår er å tjene folket SIDE 3. Fremskrittspartipolitikk ikke for folk flest I N FORMASJONSBLAD TI L TI LLITSVALGTE FEBRUAR N R. 1 06 ÅRGANG 4 Fremskrittspartipolitikk ikke for folk flest Fremskrittspartiet legger opp til et samfunn hvor en hver må klare seg sjøl som best han kan.

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4 INNHOLD INNLEDNING Forkortelser s 4 HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN Partsforhold s 7 Lønnsutvikling s 7 Mellomoppgjøret 2011 s 7 Nytt kapittel i Sentralavtalen s 7 Bra resultat s 8 Hovedoppgjøret 2012 s 8 Mellomoppgjøret

Detaljer

Landsmøtet 2010 Beretninger

Landsmøtet 2010 Beretninger Landsmøtet 2010 Beretninger Organisasjonskart Fagetisk råd (FER) Ankeutvalg fagetiske saker Sekretariatet: Generalsekretær Forhandlingsavdeling Fagavdeling Kursavdeling Landsmøte (Hvert 3. år) Valgkomité

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012

Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012 Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012 Sentralstyrets strategiske plan landsmøteperioden 2010 2012... 2 Kommunikasjon, undersøkelser og publikasjoner... 11 Utdanning... 23

Detaljer

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer