ÅRSRAPPORT 2011 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2011 NORSK SYKEPLEIERFORBUND"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2011 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

2 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til beste for befolkningens helse påvirke utviklingen av helsetjenesten slik at den til enhver tid er rettet mot å fremme helse, forebygge og bidra til å løse befolkningens helseproblemer påvirke helsetjenestetilbudet slik at det tilfredsstiller befolkningens krav og behov når det gjelder kvalitet og tilgjengelighet arbeide for at målet om likestilling mellom kvinner og menn virkeliggjøres på alle områder fremme internasjonal forståelse og solidaritet og kjempe for et samfunn bygget på flerkulturell forståelse og likeverd Fagpolitisk skal NSF: påvirke sykepleierutdanningen i samsvar med sykepleietjenestens behov utvikle sykepleietjenesten og sykepleiefaget i samsvar med befolkningens behov for sykepleie tilrettelegge og bidra til at sykepleierne kan utvikle sin faglige kompetanse videreutvikle en høy etisk sykepleiefaglig standard blant sykepleiere Interessepolitisk skal NSF: ivareta sykepleiernes organisatoriske, faglige, kompetanseutviklende, lønns- og arbeidssosiale interesser. Forbundsledelsen Forbundsleder Lisbeth Norman - erstattet av Eli Gunhild By på landsmøtet i november Nestleder Unni Hembre - erstattet av Solveig Kopperud Bratseth på landsmøtet i november 2. nestleder Jan Erik Nilsen - erstattet av Karen Bjøro på landsmøtet i november Forbundsstyret frem til landsmøtet i november Rigmor Føske Johnsen Kirsti Jacobsen Solveig Kopperud Bratseth Marit Waag Inger Marie Aasheim Inger Skjæveland Inga Lill Rønning Birgit Reisch, 1. vara Ellers møtte også: Frank Oterholdt, leder Sentralt Fagforum Bård Nylund, leder NSF Student, etterfulgt av Kristine Katrud Forbundsstyret etter landsmøtet i november Rigmor Føske Johnsen Hilde Skauen Ranum Toril O. Fjørtoft Kai Øivind Brenden Anne Margrethe Haukås Heidi Helene Stykket Ingunn Karlsen, 1. vara Ellers møtte også: Frank Oterholdt, leder Sentralt Fagforum Kristine Katrud, leder NSF Student Utgiver: Norsk Sykepleierforbund Ansvarlig: Eli Gunhild By, forbundsleder Redaksjon: Kommunikasjonsavdelingen Layout: Flisa Trykkeri 2 ÅRSRAPPORT 2011

3 INNHOLD 02 Norsk Sykepleierforbund 04 Forbundslederen 06 Avdeling for sykepleiefag og profesjonsutvikling 08 Forhandlingsavdelingen 10 Samfunnspolitisk avdeling 14 NSF Student 16 Forsikringskontoret 18 Kommunikasjonsavdelingen 20 Sykepleien 21 Sentralt fagforum 22 HR 24 Fylker 43 Årsregnskap ÅRSRAPPORT

4 ET FANTASTISK SPENNENDE ÅR Forbundslederen har ordet Året som har gått, var fylt med mange spennende saker og begivenheter. Nå snakker jeg både på vegne av NSF og for meg som person. Politikk og valg har preget året. I februar var jeg fortsatt leder i NSF Oslo, og vi forberedte oss på mulig konflikt igjen med NHO Service. Som vanlig innkalte vi våre tillitsvalgte på de sykehjemmene vi i Oslo planla å ta ut dersom det ble streik, til medietrening. Her skulle vi terpe på budskap og få opp kampviljen. Mens vi satt og småpratet i pause, tok Oline Hesselberg fra det Adecco-drevne sykehjemmet Ammerudlunden, ordet. Hun var en fersk tillitsvalg, hadde nettopp vært på tillitsvalgtopplæring og ønsket andres synspunkt på enkelte forhold ved sitt sykehjem. Mens hun fortalte, ble øynene på oss tilhørere større og større, og Oline skjønte fort at det hun fortalte var krutt. Resten av historien kjenner dere; NRK Dagsrevyen ble tipset om saken, en av NSFs ansatte ble vist bomberommet der de ansatte sov mellom vaktene, og NRKs journalist kjørte hardt på. Ett etter ett Adeccosykehjem ble tatt for ulovligheter, og de private, kommersielle aktørene ble gått etter i sømmene av riksmediene og av lokal presse. De fleste av NSFs fylkeskontor og tillitsvalgte ved private, kommersielle sykehjem ble oppringt av lokale journalister som hadde lyst å gjøre egne avsløringer. Det var et intenst kjør. Men så utrolig spennende. Og så veldig viktig. NSF klarte i løpet av tøffe uker å avsløre hva sosial dumping faktisk er, og hvilke konsekvenser dette har både for sykepleierne som ikke får den lønnen, overtidsbetalingen og sosiale goder de har krav på, men også hvordan pasientene led. Rystende historier fra Klæbu sykehjem i Sør- Trøndelag kom for dagen, og endelig ble NSF Sør-Trøndelag som hadde jobbet mot Adecco i lang tid, hørt. Adecco trakk seg ut av all sykehjemsdrift og våre medlemmer fikk etterbetalt det de hadde til gode. Vi fikk her bevist hvor viktig det er å være medlem av NSF, som kjemper både for våre medlemmer og for pasientene. I denne årsrapporten kan du få et bilde av de mange andre aktivitetene som NSF har brukt tid og krefter på gjennom En fortsettelse av likelønnskampen og profilering av sykepleiefaget har vært blant de prioriterte oppgavene. Sistnevnte har blitt synliggjort gjennom de internasjonale studien RN4CAST som NSF har deltatt aktivt i, med en egen kampanje og ikke minst gjennom politiske saker vi har frontet og hvordan vi har argumentert overfor myndigheter og politikere. Vi har gjennomført en rekke høringer og deltatt i norske og europeiske debatter. Mot slutten av 2011 gjennomførte vi vårt landsmøte. De fleste fylkene har nevnt dette som en sentral begivenhet dette året. Og et landsmøte er en stor happening. Det gir mulighet for å diskutere fag, lønn og politikk, og ikke minst treffe gamle kolleger og kullinger blant de cirka 380 delegatene som er innelåst på et hotell i nesten en uke. For meg var landsmøtet også en personlig milepæl. Landsmøtet ga meg tilliten til å lede NSF de neste fire årene. Da landsmøtet var over 11. november, gikk alvoret, som ligger i å lede sykepleiere, opp for meg. Det er et stort ansvar å skulle forhandle på vegne av alle våre medlemmer og stake ut den politiske og faglige kursen fremover. Heldigvis har jeg vedtak fra landsmøtet med meg, sterke tillitsvalgte der ute, et solid fylkesapparat og erfaren administrasjon å lene meg på. Det gjør at jeg også kan føle på gleden det er å skulle stå i bresjen når vi i 2012 skal feire oss selv og vårt 100- årsjubileum og gjennomføre en Sykepleierkongress som vil samle flere tusen deltakere som alle ønsker å få sykepleiefaglig påfyll. Jeg gleder meg, og går inn i mitt virke som leder med ydmykhet og stolthet, og lover å holde ører og øyne åpne. 4 ÅRSRAPPORT 2011

5 ÅRSRAPPORT

6 Å SETTE ORD PÅ SYKEPLEIE Fagpolitisk avdeling Der politiske myndigheter og sentrale helsebyråkrater i økende grad snakker om profesjonsnøytralitet, snakker NSF om videreutvikling, tydeliggjøring, og ytterligere profesjonalisering av faget. I en tid med en sterkt fragmentert helsetjeneste, og pulverisering av helhetsansvaret for den enkelte pasient har Fagpolitisk avdeling arbeidet med å løfte fram og synliggjøre hva en sterk faglig identitet og solide fagsystemer vil medføre av økt kvalitet i omsorgen til den enkelte pasient. Utvikling av et felles språk som styrker vår faglige kommunikasjon og dokumentasjon er sentralt for NSF. NSF anbefaler derfor at Internasjonal klassifikasjon for sykepleiepraksis (ICNP) integreres i alle elektroniske pasientjournalsystemer. Trygg og effektiv kommunikasjon Med mål om trygg kommunikasjon på tvers av nivåer i helsetjeneste, har NSF hatt en løpende satsning på ehelse. ELIN-k prosjektet som utviklet løsninger for elektronisk samhandling mellom kommuner, fastleger og sykehus ble avsluttet, og resultatene fra prosjektet ble i april overlevert til daværende helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Målet med prosjektet har vært å skape en bedre samhandling i helsetjenesten, effektivisere og kvalitetssikre informasjonsoverføring og kommun-ikasjon, for på den måten frigi mer tid til direkte arbeid med pasientene, og øke kvalitet og sikkerhet for pasientene. Ved årsskiftet var løsningene enten innført eller i ferd med å bli innført i 64 prosent av landets kommuner. Helhetlige system for kvalitetsutvikling God sykepleie krever en faglig og administrativ organisering som på en systematisk måte understøtter målene for pasientbehandlingen. American Nurses Credentialing Center (ANCC) er et program som sertifiserer og identifiserer organisasjoner som har høy kvalitet i sykepleiepraksis. I 2011 hadde Fagpolitisk avdeling oppgave å kvalitetssikre oversettelsen av manualer som er utarbeidet av ANCC: Praksisstandarder og krav til utøvelse, Praksisstandarder og krav til Magnetmodellens komponenter og beviskilder. I den forbindelse var det et nært samarbeid mellom NSF og ANCC. Dokumenterte resultater NSF og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) undertegnet i april 2009 en samarbeidsavtale om gjennomføring av prosjekt Personell og pasientsikkerhet. Prosjektet var en del av et større internasjonalt prosjekt som har navnet RN4CAST. Forskere fra Belgia, Tyskland, Hellas, Irland, Polen, Spania, Sverige, Sveits, Nederland, Storbritannia og USA fikk i 2008 innvilget midler fra EUs 7 rammeprogram til prosjektet, og er den største sykepleierundersøkelse som er gjort i Europa. Norge har fått tilgang til prosjektet gjennom et initiativ fra NSF. Prosjektet har hatt varighet på tre år, og har rettet oppmerksomheten mot egenskaper ved og variasjoner i forvaltningen av sykepleieressurser og sykepleietjen-estens praksisvilkår og pasientsikkerhet. 35 sykehus, 305 poster/enheter og 5490 sykepleiere ved kirurgiske og medisinske intensive og vanlige poster har deltatt i undersøk-elsen. Resultatene fra undersøkelsen foreligger i rapporten Hver-dagsbeskrivelser fra norske sykehus fra Kunnskapssenteret oktober Alle sykehus som har deltatt i undersøkelsen kan få rapport fra eget sykehus ved forespørsel til Kunnskapssenteret. Det er ikke alle sykehus som har bedt om en tilbakemelding. Utdanning i endring Bachelorutdanningene er grunnlaget for autorisasjon som sykepleier. Den kunnskap og kompetanse utdanningen gir, utgjør fundamentet for profesjonsutøvelsen. Fagpolitisk avdeling har fulgt opp utdanningsmiljøene gjennom arbeid opp mot nasjonale råd, utvalg og våre medlemmer i sektoren. Dette har hatt særlig høy prioritet da Kunnskapsdepartementet i 2011 jobbet med utarbeidelsen av en stortingemelding om velferdsutdanningene. NSF laget derfor i 2010 et forslag til modernisering av sykepleierutdanningen, både ICNP er en internasjonal terminologi og inneholder: sykepleiediagnoser, tiltak og resultater. Hensikten er økt pasientsikkerhet, økt kontinuitet og kvalitet av helsehjelp til den enkelte pasient. Arbeid med oversettelsen av ICNP ble ferdigstilt i juni ÅRSRAPPORT 2011

7 på bachelor- og videreutdannings-/master nivå som grunnlag for innspill. NSF har i hele 2011 deltatt i departementets sentrale referansegruppe. Et annet sentralt arbeid som har preget aktivitet i 2011 innen utdanningsfeltet, er EU-direktiv 36, Modernising the Professional Qualifications Directive - Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsdirektivet). Direktivet omfatter 800 yrker, derav er det sju sektorielle yrker som går under automatisk godkjenning, sykepleie er en av disse profesjonene. Dette direktivet ligger til grunn for norsk rammeplan for sykepleieutdanning og regulerer mobilitet av arbeidskraft for flere profesjoner, deriblant sykepleie er i en moderniseringsfase. Direktivet setter minimumskrav i forhold til innhold, varighet og organisering av sykepleieutdanning. Hovedformålet med modernisering av direktivet er forenkling av prosedyrer for de som ønsker å søke arbeid i andre medlemsland og tilrettelegging av mer mobilitet av arbeidskraft generelt. Stipender og godkjenningsordninger NSFs stipender har økende popularitet med mange søkere. Fagpolitisk avdeling administrerer tildeling av NSFs ulike stipend på over 5 mill. kroner. Pengene går til forskning og forskerutdanning, kurs og konferanse, fagutvikling, videreutdanning og mastergradsarbeid. I gjeldende forslag foreslås det at grunnutdanningskravet skal økes fra 10 til 12 år, man åpner opp for mer kontroll av språkkunnskaper, varighet skal være minimum 3 år à minimum 4600 timer. NSF har deltatt i prosessen og gitt en rekke innspill og to høringssvar, i mars og august. Innspillene er sendt til EU Commision og til European Federation of Nurses (EFN). I tillegg har NSF deltatt i høringsmøter i EU-kommisjonen og EFNs løpende abried med saken. Et revidert lovforslag kom i desember Etablering av myndighetsgodkjenning av spesialister innen sykepleie har også vært en viktig sak i NSF har hatt ulike møter opp mot direktorat og departement i saken. NSF har også hatt to pågående prosjekter for spesialistgodkjenning: 1) PASTA - pasientsikkerhet og trygg anestesi, - samarbeidsprosjekt med sykehuset Østfold og ALNSF. 2) Pilot Helsestasjon og skolehelsetjeneste som ble avsluttet i 2011 Tjenesteutvikling innen rus og psykiatri NSFs Plattform Psykisk helse og rus har som overordnet mål å arbeide for en kompetent og pasientnær sykepleietjeneste innenfor psykisk helse og rus. I løpet av året har NSFs Landsgruppe av psykiatriske sykepleiere (LPS), endret navn til NSFs Faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus (SPOR). Fagpolitisk arbeid innen områdene har vært innrettet mot tvangsbruk innen psykisk helsevern, heroinstøttet behandling, psykisk helse og eldre. NSF har hatt innspill til Paulsrudutvalget (Tvang - NOU 2011:9 - Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet), stortingsmelding for rusfeltet. Notatboka Er det rus i bildet, med tema tidlig intervenering, ble sendt ut til samtlige medlemmer. NSF fikk nasjonal oppmerksomhet i media (NTB) for sitt standpunkt knyttet til bruk av heroin i behandling. Forebygging og helsefremmende arbeid Norsk Sykepleierforbund mener det er viktig å sikre en likeverdig og sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg for kvinner og deres familier, uavhengig av bosted, sosial tilhørighet, minoritetsbakgrunn og særlige behov. I 2011 har NSF bidratt med innspill til høringer og deltatt med representanter i arbeidsgrupper knyttet opp til jordmortjenesten og helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Dette er et pågående arbeid etter Stortingets behandling av St.meld.nr. 12 ( ) En gledelig begivenhet Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. ÅRSRAPPORT

8 NSF ER FORTSATT LIKELØNNSLOKOMOTIVET Forhandlingsavdelingen Arbeidet med forberedelser til og gjennomføring av landsmøtet preget forhandlingsavdelingen som hadde en stor arbeidslivssak til behandling. Denne tok opp tre omfattende og viktige tema for NSFs arbeid for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår framover: arbeidstid, lønn og likelønn og kamp mot sosial dumping i helsesektoren. Helsesektorens store utfordringer knyttet til arbeidskraft og kompetansebehov framover krever økt oppmerksomhet på et godt og inkluderende arbeidsmiljø som gjør det mulig å stå i arbeid fram til pensjonsalder. Verdsetting av kompetanse, gode fagmiljøer, samsvar mellom oppgaver og ressurser, og hele stillinger er viktige elementer i å skape attraktive arbeidsplasser for sykepleiere. Arbeidstid NSFs tillitsvalgte og medlemmer opplever et stort press på arbeidstidsordninger som krever avvik fra arbeidsmiljøloven, ikke minst i forbindelse med arbeidet for å få flere hele stillinger i helsesektoren. Forhandlingsavdelingen har utarbeidet dokumenter og debattinnlegg der det argumenteres for at dagens arbeidstidsbestemmelser i arbeidsmiljøloven gir god nok fleksibilitet og at loven ikke må endres. Forsøk på å tvinge allerede hardt belastede helsearbeidere til å jobbe oftere helg, er en dårlig strategi og heller ingen løsning på heltidsutfordringene. Forhandlingsavdelingen gjennomførte et arbeidstidsprosjekt der man gjennom intervjuer med arbeidsgivere, tillitsvalgte og ansatte ved utvalgte virksomheter ville finne fram til Den gode turnus. Prosjektrapporten konkluderer med at begrepet den gode turnus ikke kan reserveres for én bestemt arbeidstidsordning, men at et grundig og godt forarbeid med involvering av ansatte og tillitsvalgte framstår som en helt sentral og nødvendig forutsetning for å finne fram til en turnus som fungerer godt for både arbeidsgiver, ansatte og pasienter/brukere. Nattarbeidere var ikke omfattet av endringene i arbeidsmiljølovens likestilling av skift og turnusarbeid, da et av vilkårene for å oppnå arbeidstidsreduksjon er tredelt turnus. Dette har forhandlingsavdelingen fulgt opp politisk i ulike sammenhenger. Det er urimelig at denne gruppa ikke skal omfattes da nettopp nattarbeid har dokumenterte helsebelastende konsekvenser. Regjeringen bevilget i millioner kroner over statsbudsjettet til prosjekter mot ufrivillig deltid. Satsningen er treårig og knyttet til utprøving av arbeidsorganisering og kompetansetiltak med mål å redusere omfanget av ufrivillig deltid. NSF, ved forhandlingsavdelingen, har vært Unios representant i den rådgivende gruppa som ble opprettet for satsningen. Vi har vært pådrivere for å få virksomheter i kommune og spesialisthelsetjeneste til å søke midler, og av dem som har fått bevilget penger, er hovedvekten fra helsesektoren. Likelønn NSF fortsatte sitt arbeid som likelønnslokomotiv også i 2011, både overfor arbeidsgiverne og politiske myndigheter. Tariffoppgjøret i 2011 var et mellomoppgjør, men likevel en viktig arena. Myndighetenes selvstendige ansvar for likelønnsutfordringene har stått sentralt for NSF, og vi har ved en rekke anledninger gitt uttrykk for skuffelse over regjeringas oppfølging av sin egen Likelønnskommisjon. I forbindelse med høringen av stortingsmeldinga Likestilling for likelønn, ga NSF uttrykk for at det er vel og bra at regjeringa følger kommisjonens likestillingspolitiske forslag, som tredeling av foreldrepermisjon og lønn under ammefri, åpenhet om lønn på arbeidsplassen, og mer kjønnsbalanse i utdanning og arbeid. Stor-tingsmeldinga overlater fortsatt ansvaret for likelønn til arbeidslivets parter, og det er for NSF uforståelig at regjeringen har valgt vekk det viktigste verktøyet: å gjøre noe med lønnsnivået i de kvinnedominerte yrkene. Hadde myndighetene tatt tak i dette, ville de samtidig gjort noe for å gjøre de kvinnedominerte yrkene i helsesektoren mer attraktive for menn. FNs Kvinnekonvensjon (CEDAW) er i Norge implementert i menneskerettsloven. FNs kvinnekomite, som overvåker medlemslandenes implementering av konvensjonen, har i en årrekke uttrykt bekymring over Norges manglende systematiske arbeid for å redusere lønnsgapet mellom kvinner og menn. I forbindelse med Norges nasjonale rapport til CEDAW, bidro NSF til utarbeidelsen av den medfølgende NGO-rapporten (skygge-rapport), der vi særlig tok for oss likelønnsoppfølgingen. Sosial dumping NSF fryktet at det forekom sosial dumping i helsesektoren og satte ned et prosjektarbeid på temaet. Bekymringen var aktualisert av at bruken av rekruttering av både norske og utenlandske sykepleiere fra bemanningsbyrå så ut til å øke, og sett i lys av konkurranseutsetting av helse- og omsorgstjenester. NSF ønsket også å få avklart hvilke konsekvenser ulike arbeidskraftstrategier på sikt ville kunne få for 8 ÅRSRAPPORT 2011

9 fast ansatte sykepleiere i Norge. Frykten ble styrket i forbindelse med streiken ved sykehjem organisert i NHO Service i Adecco-saken som eksploderte i media i februar 2011 takket være en fersk og årvåken tillitsvalgt som hadde vært på NSFs tillitsvalgtopplæring avslørte grove eksempler på lave lønninger, lang arbeidstid, manglende overtidsbetaling og uverdige boforhold knyttet til aktører fra vikarbyråbransjen. Fylkeskontorene, med god bistand fra NSFs advokater, sørget for at 1 alle berørte fikk etterbetalt det de hadde krav på. For flere dreide dette seg om store summer, og det ble lagt ned betydelige ressurser i dette arbeidet. Adecco fikk erfare at det koster dyrt, både økonomisk og omdømmemessig, å bryte reglene i arbeidsmiljøloven, og NSF fikk demonstrert verdien av å være fagorganisert. Som følge av skandalen, trakk Adecco seg ut av så godt som all sykehjemsdrift i Norge. Fafo ble engasjert til å gjøre en undersøkelse om sosial dumping blant NSFs tillitsvalgte. Rapporten viser blant annet at det er stor mangel på sykepleiere både i helseforetak og i 2kommunehelse-tjenesten. Dette skyldes at det er for få stillinger og at det er problemer med å rekruttere sykepleiere til stillinger. I denne situasjonen har kommuner og helseforetak rekruttert utenlandske sykepleiere, benyttet bemanningsbyrå og konkurranseutsatt helse- og omsorgs-tjenester. Disse arbeidskraftstrategiene har resultert i tilfeller av sosial dumping. Forhandlingsavdelingen følger opp arbeidet med å sette tillitsvalgte i stand til å motvirke og avdekke sosial dumping i helsesektoren. Inkluderende arbeidsliv Almlid-utvalgets rapport var på høring i NSF var meget fornøyd med utvalgets arbeid og sluttet oss i hovedsak til forslagene. Vi tok imidlertid avstand fra forsøkene 3 på å frifinne helse- og omsorgssektoren for høyt sykefravær under henvisning til den høye kvinneandelen i sektoren. Høsten 2011 la NOA (Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse (STAMI) fram nye tall som dokumenterer at sykepleiere ligger øverst på tabellen over yrkesgrupper med flest arbeidsbelastende indikatorer. Rapporten er et viktig arbeidsverktøy for avdelingens arbeid for bedre lønns- og arbeidsvilkår for sykepleiere. Forhandlingsavdelingen har deltatt i løpende IA-arbeid i partssammensatte utvalg i tariffområdene og i Unios IA-utvalg. Vi har blant annet bidratt til Unios IA-håndbok. Samhandlingsreformen og NHOP For forhandlingsavdelingen representerer samhandlingsreformen nye og viktige muligheter for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og det er særlig viktig å øke bevisstheten rundt egne muligheter for å få høyere lønn, både ved tilsetting, ved jobbytte og i forbindelse med endringer i kompetanse eller oppgaver/ansvar. Reformen skaper rom for nye roller og samhandlingsarenaer for sykepleiere, som det er viktig å benytte. Samtidig skaper profesjonsnøytraliteten i det nye lovverket utfordringer i forhold til arbeidet med verdsetting av sykepleierkompetansen. Politisk påvirkningsarbeid Overordnede rammebetingelser slik de gis av Stortinget og gjennom statsbudsjettet er viktig å påvirke. Forhandlingsavdelingen gir innspill til kommende statsbudsjett, og kommentarer til foreslåtte. Vi deltar i møter med aktuelle komiteer på Stortinget i forbindelse med høringer om statsbudsjett og andre aktuelle politiske saker. Avdelingen sørget for at lønns- og arbeidsvilkår i helsesektoren var med i NSFs innspill til de politiske partienes programmer og i forbindelse med valgkampen Avdelingen har også avgitt flere høringsuttalelser knyttet til lønns- og arbeidsvilkår (publisert på NSFs hjemmeside). Juridisk bistand Forhandlingsavdelingens advokater og jurister bistår tillitsvalgte og medlemmer i spørsmål knyttet til både kollektiv og individuell arbeidsrett. Dette dreier seg i hovedtrekk om tvister om forståelsen av tariffavtalebestemmelser, oppsigelsessaker, etterbetalingskrav, yrkesskadesaker og bistand i forbindelse med omstilling, behov for tilrettelagt arbeid og konflikter. 1 Dette stemmer overens med bekymringsmeldinger fra våre tillitsvalgte og Fafo-rapport 2011:20; utenlandske sykepleiere i vikarbyrå er den gruppen som er mest utsatt for sosial dumping av sykepleierne. 2 Ø. Berge m.fl.: Skaff oss dem vi trenger. Om arbeidskraftstrategier og forebygging av sosial dumping i helse og omsorg. Fafo-rapport 2011:20. 3 NOU 2010: 13 Arbeid for helse. Sykefravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren. ÅRSRAPPORT

10 10 ÅRSRAPPORT 2011

11 BEDRE UTNYTTELSE AV SYKEPLEIER- KOMPETANSEN OG RESSURSBRUK Samfunnspolitisk avdeling Gjennom arbeid utført nasjonalt og internasjonalt, har Samfunnspolitisk avdeling hatt som rettesnor å bidra til en bedre utnyttelse av sykepleierkompetansen og til bedre ressursbruk i helsetjenesten. Vårt påvirkningsarbeid og myndighetskontakt har i så måte gitt resultater. Avdelingen leder NSFs arbeid i forbindelse med statsbudsjettene. Dette gjelder både påvirkning i forkant og når statsbudsjettet legges fram i begynnelsen av oktober. Forbundslederen var også i 2011 til stede i vandrehallen på Stortinget den dagen statsbudsjettet ble lagt fram og uttalte seg til en rekke medier om hva NSF var fornøyd og misfornøyd med. Videre deltok hun i høringer i aktuelle stortingskomiteer. Allerede i desember 2011 oversendte forbundet kravene for statsbudsjettet for Her ble det lagt vekt på at kompetansen i helse- og omsorgstjenesten må styrkes, at det må bli en kraftig opprusting innen IKT, og at folkehelsearbeidet må styrkes, med spesielt vekt på helsestasjons- og skolehelsetjenenesten. Inspirasjonstreff Avdelingen arrangerte fire inspirasjonstreff. Dette er et frokostseminar der en inviterer innledere til aktuelle temaer. Målet med seminaret er å etablere en arena for helsepolitiske fordrag og diskusjoner med både eksterne og interne deltakere, der det også er videokonferanseoverføring til NSFs 19 fylkeskontor. Treffet holdes i kantinen i Sykepleiernes Hus. Kvalitetsindikatorer Befolkningen og fagmiljøene trenger informasjon om kvaliteten på helsetjenestene. Det gjelder både tilgjengelighet, selve tjenesteytingen i møtet med pasienter og brukere, og hvilke resultater som oppnås. Pasientsikkerhet har fått et sterkt nasjonalt fokus. Vi har i Norge og i Norden store muligheter for å overvåke kvaliteten på mange helsetjenester. Norsk Sykepleierforbund bidrar til denne utviklingen med et prosjekt for perioden Indikatorpro-sjektet skal stimulere til bruk av kvalitetsindikatorer i kommune- og spesialisthelsetjenesten, og til kunnskapsutvikling om kvalitetsindikatorer som er særlig aktuelle for sykepleiefaget. Samfunnspolitisk avdeling hadde ansvaret for dette i Prosjektet ble overført til Avdelings for sykepleie og profesjonsutvikling fra RN4Cast RN4Cast er en undersøkelse gjennomført i blant annet 12 land i Europa. Samfunnspolitisk avdeling hadde ansvaret for arbeidet som ble gjort i NSF i forbindelse med denne studien. I Norge har 5455 sykepleiere ved 302 poster ved 35 norske sykehus svart på et omfattende spørreskjema der pasientsikkerhet, tilfredshet i jobb, egen utdanning og generelle forhold på jobben ble kartlagt. Rapporten viser at 80 % av sykepleierne er fornøyd med jobben og kvaliteten på det arbeidet de utfører. Samtidig vil 25 % av sykepleierne slutte på sykehuset i løpet av det kommende året på grunn av misnøye med jobben, og 10 % vil slutte i yrket. Resultatet kan tolkes som om det første tallet mest gir et bilde av sykepleieres høye faglige bevissthet og arbeidsmoral, og et sterkt pasientfokus, mens det andre tallet speiler den virkeligheten sykepleiere jobber i til daglig. Det faktum at 50 % av sykepleierne jobber deltid, kan være en annen begrunnelse. Undersøkelsen dokumenterer også en økende uro blant sykepleierne rundt kvaliteten i omsorgen. Over 50 % av sykepleierne sier at de er usikre på om pasientene klarer seg selv etter utskrivelse. Dette er et viktig signal bare måneder før samhandlingsreformen trer i kraft. https://www.sykepleierforbundet.no/vis-artikkel/757324/her-er-noenav-resultatene-fra-verdens-storste-undersokelse-blant-sykepleiere ÅRSRAPPORT

12 Stortingsvalgkampen 2011 Det er viktig for NSF å sette helsepolitiske saker på dagsorden, både når det er stortingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg. Valgkampen i 2011 ble annerledes på grunn av terroren 22. juli. Likevel satte NSF preg på deler av valgkampen med saker som er viktige i helse- og omsorgspolitikken, og for våre medlemmer. Saken som fikk størst oppmerksomhet var manglende sykepleierkompetanse i kommunehelsetjenesten. ISF-refusjon for sykepleierkonsultasjoner Etter flere års arbeid fra NSF ble det fra innført ISF-refusjon for poliklinikk-konsultasjoner, utført av sykepleiere. NSF har systematisk jobbet for at rammebetingelsene skulle bli bedre. Selv om vi ikke er helt i mål, er det meste nå på plass. Det er likevel stor forskjell på hvordan det enkelte helseforetak forholder seg til dette. Totalt var det i 2009 registrert konsultasjoner utført av sykepleiere, i 2010 var det og i 2011 var det Dette er viktig for å bidra til en bedre utnyttelse av sykepleierkompetansen og til bedre ressursbruk i helsetjenesten. Internasjonalt arbeid NSFs internasjonale arbeid skal bidra til å fremme sykepleie av høy kvalitet, bistå kolleger og søsterorganisasjoner i andre land, og påvirke relevante saker som er til behandling i overnasjonale fora. Det rettes spesiell oppmerksomhet mot oppfølging av relevante saksområder innen EU/ EØS, global sykepleiemangel og etisk rekruttering over landegrensene og en styrking av den formelle posisjonen i internasjonale samarbeidsorganisasjoner. Avdelingen har i bistått med rådgivning til politisk ledelse og deltatt i en rekke ulike fora. Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen trådte i kraft NSF har vært svært aktive med innspill til denne reformen i flere år, også NSF støtter intensjonene i reformen, men er skeptisk til de økonomiske virkemidlene. Det har vært møter både med regjeringen, Stortinget, regionale helseforetak og KS. Avdelingen har hatt hovedansvaret for arbeidet med samhandlingsreformen. Rapporter Samfunnspolitisk avdeling bestiller rapporter for å kunne dokumentere og påvirke. I 2011 ble følgende rapporter sluttført: Investeringer i spesialisthelsetjenesten, McKinsey & Company Eldreomsorg under press, Fafo Polikliniske sykepleierkonsultasjoner, Analysesenteret As Bemanning i kommunal helse- og omsorgstjeneste, Analysesenteret AS KommuneBarometer i juni og desember, NorgesBarometeret FolkevalgtBarometer i juni og desember, NorgesBarometeret https://www.sykepleierforbundet.no/felles/politikk/rapporter/ artikkelliste?p_submenu_id= Myndighetskontakt En viktig oppgave for avdelingen er å påvirke politikere og myndigheter. I dette arbeidet er det avgjørende at organisasjonen er til å stole på. Det er viktig å være premissleverandør, komme tidlig inn i prosessene. Desto lenger arbeidet har kommet i departementet eller kommunen, jo vanskeligere er det å forandre. Det er viktig å ha kontakt med politikere både i posisjon og opposisjon. Avdelingen har jobbet systematisk med dette i Innspill til Nasjonal helse- og omsorgsplan Samfunnspolitisk avdeling koordinerte arbeidet med innspill til denne planen. Det ble sendt inn hele 69 innpill til Helse- og omsorgsdepartementet innen de fleste områder i helse- og omsorgspolitikken. https://www.sykepleierforbundet.no/content/593174/nsfs_innspill_til_nhop_(2011_-2015)_og_forslag til ny lov_om_kommunale_helse-_og_omsorgstjenester_og forslag.pdf SPA Samfunnspolitisk avdeling, SPA, arbeider strategisk med helsepolitiske spørsmål og forhold som påvirker rammebetingelsene for en velfungerende helsetjeneste. Avdelingen har god kompetanse innen helsevesenets oppbygging, finansiering, organisering, samhandling og utvikling. Det arbeides systematisk med å overvåke og analysere, samt å påvirke myndighetene. Avdelingen har også koordineringsansvaret for nordisk og europeisk arbeid for å sikre optimale påvirkningsmuligheter i forhold til helsepolitiske, faglige og interessepolitiske spørsmål. 12 ÅRSRAPPORT 2011

13 DANNER SYKEPLEIER- FORBUND I AFRIKA NSF har i 2011 fokusert sin bistandsinnsats i Afrika på utvikling av nasjonale sykepleierforbund som kombinerte profesjonsorganisasjoner og fagforbund. NSF har en treårig samarbeidsavtale med Norad for perioden med et årlig økonomisk tilskudd på NOK 6,5 millioner. NSF betaler en egenandel på 10 prosent av prosjektkostnadene, samt dekker en del andre utgifter knyttet til internasjonalt samarbeid. Samarbeidsmålet er å etablere og utvikle sterke og selvstendige fagforbund for sykepleiere i det sørlige Afrika - i Malawi, Uganda og Zambia. I tillegg er det gitt støtte til et uformelt nettverk for søsterorganisasjoner med fagforbund status. Nasjonale sykepleierforbund fra Mauritius, Zimbabwe, Swaziland, Botswana og Sør-Afrika deltar i dette uformelle nettverket, i tillegg til de tre vi har bilateralt samarbeid med. NSF deltar i en prosessorientert, deltakende organisasjonsutvikling som setter fokus på opplæring av tillitsvalgte, empowerment trening av yngre kvinnelige sykepleiere, sekretariatsstøtte til forbundets hovedkvarter og andre tiltak som tar sikte på å styrke organisasjonen lokalt, nasjonalt, regionalt. ny fase 2 samarbeidsavtale for perioden er utarbeidet. Fra å være en ineffektiv organisasjon med få medlemmer er NONM blitt landets største helsefaglige fagforbund med over medlemmer. Uganda Etter flere års innledende kontakt med Uganda Nurses and Midwives Union (UNMU) har NSF undertegnet en seksårig samarbeidsavtale for perioden UNMU er i rask vekst og fremstår med tydeligere fokus som landsdekkende organisasjon og en organisasjon som er i stand til å tar vare på faglige og sosioøkonomiske saker for sine medlemmer. Ugandiske sykepleiere har strømmet til organisasjonen, med over registrerte medlemmer. Zambia NSF har støttet Zambia Union of Nurses Organisation (ZUNO) siden Etter flere års innbitt kamp etablerte ZUNO i 2009 en hovedoverenskomst med helsedepartementet, som er landets største arbeidsgiver for sykepleiere. Malawi NSF innledet samarbeid med National Organisation of Nurses and Midwives of Malawi (NONM) i 2006, med en seksårig samarbeidsavtale. En Regionalt nettverk I 2011 støttet NSF et uformelt nettverk for åtte nasjonale sykepleierorganisasjoner i det sørlige Afrika med fagforeningsstatus. NSF gir økonomisk støtte til gjennomføring av en eller to årlige samlinger der sykepleierledere kan komme sammen, bli kjent med hverandre, utveksle erfaringer og dele informasjon. Dette er et sør til sør tiltak som bygger kompetanse og kontakt på regionalt nivå. Tiltaket er tidsbegrenset fram til 2015, som en slags fødselshjelp til større regionalt samarbeid. ÅRSRAPPORT

14 NY MEDLEMSREKORD NSF Student I løpet av året har studentorganisasjonen vokst seg større enn noensinne. Vi kan med glede vise til en studentorganisering i stadig vekst og med gode samarbeidspartnere som kan brukes videre. Det er naturlig for oss å bruke anledningen til å takke tillitsvalgte både sentralt og lokalt for en glimrende jobb i året som er gått. Samlinger I årsmøteperioden har vi hatt to fylkesrepresentantsamlinger. Høstens samling ble en samling av både fylkesrepresentanter og landsmøtedelegater, de fleste hadde begge verv. Samlingens mål var at studentene skulle bli kjent med hverandre og studentstyret, få kjennskap til organisasjonen, men det viktigste, å få kjennskap og forståelse for landsmøtesakene. Den andre samlingen ble arrangert 18. og 19. februar i Oslo. Denne samlingen brukte vi til å gå igjennom Praksisstudieheftet. Fylkesrepresentantene gjorde en god jobb, og kom med mange endringsforslag. Det ble også gått igjennom pilotprosjektet med nasjonal avgangsprøve. Uniformer I løpet av de tre første ukene etter studiestart ble så godt som samtlige studiesteder besøkt av NSF Student. Nytt av året var uniformstilbudet hvor nye studentmedlemmer kunne bestille uniform til kr 200. Dette tilbudet gjorde at vi måtte komme oss inn i kullene tidligere enn før og resulterte i 30 skolebesøk på 12 arbeidsdager, og vi nådde nok en gang medlemsrekord. Rammeplaner Rammeplanen har også i år vært en viktig sak. Rammeplanen er, slik det ser ut i dag, truet. NSF Student har gjennom året arbeidet for å beholde rammeplanen, men vi har også innsett at dette ikke blir lett. Det viktigste NSF Student kan gjøre fremover, er å kjempe videre for en enhetlig utdanning med fokus på kvalitet. Studentrepresentantene fikk gjennomslag på NSFs landsmøte for at rammeplanen må beholdes og at sykepleierutdanningen må reguleres av departementene. Nasjonale avgangsprøver Utdanningslederne ble på SUFAL-møtet forespurt å delta i en prøveordning med nasjonale avgangsprøver våren 2012, dette var samtlige positive til. Det ble da igangsatt arbeid med å danne en arbeidsgruppe som hadde i oppgave å utarbeide spørsmål til bruk i flervalgsoppgaver. NSF Student mottar mange henvendelser fra studentmedlemmer. Disse henvendelsene omfatter i stor grad spørsmål om rettigheter som student, men også i forhold til arbeidsforhold. NSF Student har også samarbeidet med andre studentorganisasjoner, bla Nordiske sykepleierstudenters kontaktforum (NSSK), Unio-studentene, European Nursing Students Assosiation, EPSU Youth Network. 14 ÅRSRAPPORT 2011

15 ÅRSRAPPORT

16 GRATIS INNBO- FORSIKRING FOR STUDENTMEDLEMMER Forsikringskontoret Sykepleierstudenter er en sentral gruppe det er viktig å ta vare på. Forsikringskontoret NSF har derfor hatt et spesielt fokus på denne medlemsmassen i 2011, og NSF gir nå gratis innboforsikring til alle studentmedlemmer fra Dette er blitt svært godt mottatt av studentene. I tillegg har Forsikringskontoret NSF i 2011 forhandlet frem høyere forsikringssummer for flere forsikringsavtaler uten at kostnadene for medlemmene har økt. Best ut kommer den obligatoriske livsforsikringspakken som har fått økt forsikringssummene ved død og uførhet med over 40 prosent, samtidig som prisen er beholdt uendret. Gode medlemstilbud Som et av få forbund har NSF et eget forsikringskontor som forhandler frem gode forsikringsordninger og andre medlemsfordeler. Kontoret består av 14 ansatte med forsikringskompetanse som gir råd om forsikringer i samsvar med medlemmenes behov. Samarbeidspartnere er blant annet DnB Skadeforsikring, Vital Forsikring, Tryg Forsikring, AVIS og Telenor. For å informere våre medlemmer om medlemstilbudene har Forsikringskontoret vært til stedet ved flere tilstelninger for ulike fylkeskontor i Kontoret har også vært representert med egen stand ved flere arrangementer for faggruppene. Boliglån UNG NSFs samarbeidsavtale med DnB-konsernet gir medlemmene flere økonomiske fordeler, blant annet gunstig rente på forbrukslån, og lån til bolig og bil. I avtalen ligger det også et fullverdig medlemskort, NSF MasterCard, som er et kombinert medlemskort og kredittkort. Et annet godt tilbud er Boliglån Ung (BLU). Dette er DnBs beste lånetilbud for unge mellom 18 og 33 år. Medlemmer i NSF får 0,5 prosent lavere rente enn det som gis til den private kundemassen. Pr. mars var den nominelle renten på 3,10 prosent for NSF-medlemmer i denne aldersgruppen. 16 ÅRSRAPPORT 2011

17 Nye forsikringssummer for livsforsikringspakke Ny forsikringssum ved død er kroner, endret fra kroner Maksimal forsikringssum ved arbeidsuførhet utgjør 80 prosent av forsikringssummen ved død. Ny forsikringssum er kroner, endret fra kroner Forsikringssummene for familieulykkesforsikringen er uforandret. Konkurransedyktig barneforsikring NSFs barneforsikring er satt sammen av mange ulike forsikringsdekninger. Fra fikk de fleste av dem høyere forsikringssummer: MEDISINSK INVALIDITET: 2 mill. kroner (tidligere 1,5 mill. kroner) ØKONOMISK TRYGGHET VED 9 ALVORLIGE SYKDOMMER: kroner (tidligere kroner) MERUTGIFTER TIL NØDVENDIG PLEIE OG TILSYN: kroner (tidligere kroner) DØDSFALLSERSTATNING: kroner (tidligere kroner) DAGPENGER VED SYKEHUSOPPHOLD OG LANGVARIG SYKDOM: 400 kroner per dag, inntil 365 dager (tidligere 350 kroner) Andre medlemsfordeler Nytt medlemstilbud! STRØMLEVERANDØREN LOS: Gunstig strømavtale AVIS BILUTLEIE: Gunstige priser i Norge ESSO: Gratis MasterCard som kan brukes i butikker, restauranter, bensinstasjoner m.m. over hele verden TELENOR: Rabatter på en rekke privattjenester RIKSTEATRET: Rabatt på alle forestillinger NORWEGIAN OUTLET: Eget rabattkort som kan benyttes i merkevarebyen i Vestby HOTELLAVTALER: Rabatter hos hotellkjedene Rica Hotels, Britannia Hotel, Choice Hotels Scandinavia, DFDS Seaways (Unio) og Radisson Blu Hotel Du finner mer informasjon om medlemsfordelene på nettsidene ÅRSRAPPORT

18 18 ÅRSRAPPORT 2011

19 ADECCO-SAKEN SATTE NSF PÅ HODET Kommunikasjonsavdelingen En skremmende avsløring av Adecco og en langt hyggeligere profileringskampanje, preget kommunikasjonsavdelingens arbeid i Det ble en tøff start på 2011 da avsløringen av Adeccos rovdrift på sykepleierne på flere av deres sykehjem, ble avslørt av NSFs tillitsvalgt Oline Hesselberg i februar. Det var i forbindelse med medietrening i forkant av en mulig konflikt i NHO-serviceområdet, at tilstandene ved Ammerudlunden sykehjem kom for dagen. Dette førte til et flere uker langt medieløp som krevde masse ressurser i de fleste avdelinger og ikke minst hos politisk ledelse og en rekke fylkeskontor. I 2011 ble Norsk Sykepleierforbund nevnt i over artikler i ulike medier. Kommunikasjonsavdelingen har laget og sendt ut pressemeldinger, lagt ut artikler på hjemmesiden og Facebook, medieovervåket, gjort medieutspill, skrevet leserinnlegg og kronikker. Profileringskampanje I 2011 startet også det kreative arbeidet med en profileringskampanje for NSF. Over en femårsperiode skal NSF videreføre den faglige mobiliseringskampanjen som startet i Dette innebærer å profilere sykepleie ved hjelp av klassiske markedsføringsverktøy. Det ble i 2011 laget reklamefilmer, musikkvideo med originalkomponert norsk sang. Kampanjen startet under landsmøtet, da filmene ble vist på kommersielle TV-kanaler og på alle landets kinoer. NSF Politikk For å nå ut til medlemmene med informasjon om Sykepleierforbundets politikk, lager vi NSF Politikk, som gis ut med Sykepleien. I 2011 kom NSF Politikk ut med syv utgaver. Hovedmålgruppen er tillitsvalgte. Sosiale medier NSF er aktive i sosiale medier. Landsmøtet sendte vi live på sykepleierforbundet.no, vi var aktive på landsmøtets egen Facebookside og på Twitter. Facebooksiden ble opprettet i april 2010, og i 2011 rundet vi følgere. Vi er ellers både på YouTube og Flickr. 12. mai Hvert år markerer International Counsil of Nurses (ICN) International Nurses Day 12. mai, på fødselsdagen til Florence Nightingale. NSF markerer dagen med ulike arrangement og aktiviteter over hele landet. NSF sentralt har de siste årene markert dagen med stand på Egertorget i Oslo. I 2011 annonserte vi i VG og Dagbladet (papir og nett), SOL Online, Nettavisen, Aftenposten, Adresseavisen, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen (alle nett). Lydspot (annonse) i P4 og Radio Norge. I tillegg hadde flere fylkeskontor annonser i lokal og regionaviser. Opplæring/undervisning Kommunikasjonsavdelingen har ansvaret for opplæring av ansatte, tillitsvalgte og faggrupper som skal publisere på web. Det er også laget brukerveiledninger om dette. Avdelingen har også undervist i mediehåndtering for tillitsvalgte og medierådgivning overfor politisk ledelse og fylkeslederne. Fordelsbutikken Kommunikasjonsavdelingen har i en årrekke hatt ansvaret for Fordelsbutikken i NSF. Dette har vært et av tiltakene i forbindelse med medlemsrekruttering og samkjøring av medlemsfordeler. Høsten 2011 ble det iverksatt intern gjennomgang av Fordelsbutikken i NSF, jfr. forbundsstyrets vedtak. Ved årsskiftet 2011/2012 overtok administrativ avdeling ansvaret for fordelsbutikken. Filmer Norsk Sykepleierforbund har lang tradisjon for å hjelpe kolleger i den sørlige delen av Afrika. For å dokumentere hva vi gjør i samarbeidslandene, laget kommunikasjonsavdelingen i 2011 fire filmer om dette. ÅRSRAPPORT

20 NÅR UT TIL ALLE MEDLEMMENE I NSF Tidsskriftet Sykepleien Sykepleien er prisbelønnet for god journalistikk og solid fag- og forskningsstoff. Sykepleien tar sikte på å være førstevalg for alle sykepleiere i Norge som ønsker å være oppdatert. I 2011 kom Sykepleien ut med 14 utgaver. I følge tall fra Synovate ble bladet lest av over mennesker. De brukte i gjennomsnitt mer enn én time på bladet. Blant sakene som Sykepleien tok opp var varslersakene fra Vestre Viken (nr 1/2011) og et større tema om at det tar lang tid før forskning setter tydelige spor i sykepleiepraksis (nr 2/2011). En hel utgave ble viet til temaet verdighet: Hva gjør det med menneskers verdighet når kroppen ikke lenger er hel? (nr 8/2011). Sykepleien brukte dessuten mye ressurser på artikler om helse- og omsorgstjenesten i Kongsberg kommune (nr 9/2011). Forskning Sykepleien Forskning er Norges største vitenskapelige tidsskrift. Tidsskriftet publiserer fagfellevurderte originalartikler, forskningssammendrag og kommentarer. Sykepleien Forskning utgis fire ganger i året som bilag til Sykepleien. Leserne bruker i gjennomsnitt ca 40 minutter på bilaget. I 2011 publiserte Sykepleien Forskning cirka 20 forskningsartikler, i tillegg til forskningssammendrag, forskerintervjuer og nyttestoff om forskning. publiserer løpende nyheter, men inneholder også det største elektroniske arkivet med fag- og forskningsartikler for sykepleiere i Norge. Nettsidene hadde i 2011 ca unike brukere i måneden. Nisjeblader I 2011 startet Sykepleien et pilotprosjekt hvor tidsskriftet samarbeidet med fire av NSFs faggrupper om utgivelser av nisjeblader, rettet mot spesifikke målgrupper innenfor sykepleie: Helsesøsteren, Jordmora, Psykisk Helse og Kreftsykepleie. I prosjektet leverer faggruppene innhold til bladene, mens Sykepleien foredler stoffet til profesjonelle bladprodukter, basert på felles maler. Tidsskriftene distribueres sammen med Sykepleien. Med bedre kvalitet skal tidsskriftene bidra til å kunne rekruttere flere medlemmer til faggruppene. I alt produserte Sykepleien 10 faggruppetidsskrift i Studentpublikasjon Ved studiestart høsten 2011 utga Sykepleien en egen Studentguide rettet mot førsteårsstudenter. Guiden inneholdt både stoff om sykepleie som yrke og om forskjellige yrkesvalg, om NSF Student og artikler om å kunne lese og forstå forskning. NSF Student brukte utgaven aktivt i sin rekruttering av nye medlemmer til studentorganisasjonen. 20 ÅRSRAPPORT 2011

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice

Detaljer

Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015!

Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015! Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015! Viktige hendelser for NSF i 2015 Valg og landsmøte Jubileum Bemanning og kompetanse Arbeidstid Nye utfordringer NSF Østfolds fylkesstyre 2015-2019

Detaljer

Handlingsplan for SPoR 2014-2016

Handlingsplan for SPoR 2014-2016 Handlingsplan for SPoR 20142016 Handlingsplan 20142016 Oppdatert 31.08.2014 1. Prioritering og organisering av helsetjenesten Hovedmål: En sammenhengende og helhetlig helsetjeneste med fokus på kvalitet

Detaljer

Handlingsplan 2012. Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal:

Handlingsplan 2012. Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal: Handlingsplan 2012 Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice Fylkesstyret i Telemark har valgt å tolke den angitte malen

Detaljer

Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015!

Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015! Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015! Vi jobber på NSF Østfolds fylkeskontor Kjell-Ivar Løkken, Cecilie Agnalt, Karen Brasetvik og Eva Zimmermann Viktige hendelser for NSF Østfold i

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Fagorganisasjon for sykepleiere og jordmødre Stiftet i 1912 102 år gammelt forbund Norges 4. største forbund Mer enn 100 000 medlemmer NSF har alltid hatt som formål: Høy faglige

Detaljer

Kommunevalget 2011. Spørsmål til partiene fra Norsk Sykepleierforbund

Kommunevalget 2011. Spørsmål til partiene fra Norsk Sykepleierforbund Kommunevalget 2011 til partiene fra Norsk Sykepleierforbund Kort om Norsk Sykepleierforbund (NSF) Er den landsomfattende fag/profesjonsorganisasjonen for sykepleiere og jordmødre med norsk autorisasjon.

Detaljer

Kommunevalget 2011. Spørsmål til partiene fra Norsk Sykepleierforbund

Kommunevalget 2011. Spørsmål til partiene fra Norsk Sykepleierforbund NSF Telemark Til politikere i Telemark Lundegt 4C 3724 Skien Tlf.: 35 53 27 70 Mobil: 91 71 19 97 E-post: telemark@sykepleierforbundet.no Bankgiro: 2680 05 03697 Fakturaadresse: postboks 1535, 7435 Trondheim

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

Debattnotat: Er lønn viktig for deg?

Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Til NSF-medlemmer i tariffområdet Virke, Landsoverenskomst for helse- og sosiale tjenester: Har du meninger om hva NSF bør prioritere i lønnsoppgjøret i 2016? Nå har

Detaljer

Arbeidstilsynet som samarbeidspartner 9/11 2006 2. Er det mulig?

Arbeidstilsynet som samarbeidspartner 9/11 2006 2. Er det mulig? som samarbeidspartner. Er det mulig? HMS-konferansen 2006 "Den viktigste møteplassen for HMS- og HR - engasjerte ledere og medarbeidere på Sør - Vestlandet" Direktør Ingrid Finboe Svendsen som samarbeidspartner

Detaljer

Helsepolitisk utvikling i EU. Anne Berit Rafoss, spesialrådgiver NSF

Helsepolitisk utvikling i EU. Anne Berit Rafoss, spesialrådgiver NSF Helsepolitisk utvikling i EU Anne Berit Rafoss, spesialrådgiver NSF NSF internasjonal bidragsyter Profesjonsorganisasjon og fagorganisasjon Bistandsarbeid Solidaritetsprosjekter EU/EØS politikk Påvirkningsarbeid

Detaljer

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 LHLs strategi 2012 2014 Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke produksjon: Grafisk Form as Trykk: Gamlebyen Grafiske AS OPPLAG:

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD 1 INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2014 2016 : - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker - Samarbeid mellom faggrupper -

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011 Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor HR-strategi 2008-2011 Uansett hva som vedtas av gode mål, faglig omstilling, er vi avhengig av engasjerte medarbeidere,

Detaljer

NSF En internasjonal aktør i Solidaritets- og bistandsarbeid

NSF En internasjonal aktør i Solidaritets- og bistandsarbeid NSF En internasjonal aktør i Solidaritets- og bistandsarbeid Karen Bjøro, 2. nestleder Norsk sykepleierforbund Fagseminar: Dagens helsevesen i et globalt pespektiv Internasjonale utfordringer Vårt ansvar?

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samling for fysak -og folkehelserådgiverere i kommunene Britannia hotel 7.-8.oktober v/ folkehelserådgiver Jorunn Lervik,

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Handlingsplan. NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg 2015-2017

Handlingsplan. NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg 2015-2017 Handlingsplan NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg 2015-2017 INNSATSOMRÅDE: Medlemmer og organisasjonen Mål: Medlemmene er informerte, aktive og engasjerte og er bevisste på betydningen av å stå

Detaljer

Perspektiver på bruk av arbeidskraft i sykehusene fremover. Anne-Kari Bratten, Spekter

Perspektiver på bruk av arbeidskraft i sykehusene fremover. Anne-Kari Bratten, Spekter Perspektiver på bruk av arbeidskraft i sykehusene fremover Anne-Kari Bratten, Spekter Vi skriver 2009 Og norsk offentlig helsedebatt preges av diskusjoner om hva som virker og ikke virker.. Vi skriver

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011 Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011 NHF avholdt Landsmøte 17. 19. juni. Foruten tradisjonelle landsmøtesaker, besto programmet av et politisk seminar der spørsmålet om likestillingen

Detaljer

Fysioterapeuter beveger samfunnet. Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund

Fysioterapeuter beveger samfunnet. Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund Fysioterapeuter beveger samfunnet Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund NFFs kurskalender blir publisert på www.fysio.no/kurs i september hvert år. På attraktive kurs anbefales det å melde seg på

Detaljer

HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016

HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016 HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016 Innhold Forord... 2 BESKRIVELSE AV REGIONEN... 2 PRIORITERING AV AKTIVITETER 2016... 4 1 Forord Forslag til regionens handlingsplan 2016 med økonomiske rammer

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 1 6.06.2014 Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 Hovedtariffavtalen i staten 2014 2016, pkt. 5.5 Medbestemmelse, samarbeid og kompetanseutvikling, har følgende ordlyd: "Kompetanse

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår saksbehandler: Trude Hagen Vår dato: 16.01.2013 Vår rei: 335447 Deres re!.: 2012041 00/ATG Høringssvar - endringer i pasient- og brukerrettighetsioven

Detaljer

UTDANNINGENES UTFORDRINGER I NYE RAMMER FOR SAMHANDLING OG E-HELSE. Mona Wiger

UTDANNINGENES UTFORDRINGER I NYE RAMMER FOR SAMHANDLING OG E-HELSE. Mona Wiger UTDANNINGENES UTFORDRINGER I NYE RAMMER FOR SAMHANDLING OG E-HELSE Florence Nightingale anno 2010 En kompetent sykepleier som blir hørt, og utfører sitt arbeid profesjonelt og kunnskapsbasert. Er faglig

Detaljer

REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER

REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER Sak til Landsmøtet Nr: 17 a) Saksbehandler: Tone Ruud Dato: 20.05.2015 Dokumentnr DM: 705277 2015_00057 REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER Bakgrunn for saken: Til landsmøtet 2015 har Forbundsstyret foretatt

Detaljer

LHLs strategi 2015-2017 ble vedtatt av landsmøte 31. oktober 2. november 2014.

LHLs strategi 2015-2017 ble vedtatt av landsmøte 31. oktober 2. november 2014. STRATEGI 2015-2017 LHLs strategi 2015-2017 ble vedtatt av landsmøte 31. oktober 2. november 2014. LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Layout: LHL Forsidefoto: Ingimage Trykkeri: Gamlebyen Grafiske

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Informasjonsstrategi

Informasjonsstrategi Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Fylkesmannens helsekonferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Oslo 12. november 2013 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør,

Detaljer

Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -????

Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -???? Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -???? Jon Hilmar Iversen, prosjektdirektør, Flekkefjord, 30, januar 2013 Samhandlingsreformen Møte utfordringsbildet Sikre kvalitet

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STYRET I NFF REGION OSLOOMRÅDET 2014

ÅRSBERETNING FOR STYRET I NFF REGION OSLOOMRÅDET 2014 ÅRSBERETNING FOR STYRET I NFF REGION OSLOOMRÅDET 2014 NFFs landsmøte vedtok en stor organisasjonsendring i november 2013. En viktig del i denne omleggingen var at de 20 avdelingene i NFF skulle erstattes

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

«Ledere - aktører for endring. Kari E. Bugge Fagsjef Norsk sykepleierforbund

«Ledere - aktører for endring. Kari E. Bugge Fagsjef Norsk sykepleierforbund «Ledere - aktører for endring Kari E. Bugge Fagsjef Norsk sykepleierforbund Vi er mange og vi er viktige!!! 6000 ledere med sykepleierbakgrunn i alle deler og nivåer i helsetjenesten Ledere er avgjørende

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

Handlingsplan for NSFLOS 2009/2010

Handlingsplan for NSFLOS 2009/2010 Handlingsplan for NSFLOS 2009/2010 Innsatsområde Tiltak Høst 2009 Ansvarlig Tiltak Vår 2010 Ansvarlig Resultatmål Kompetanse- og kvalitetsforbedrende tiltak Opparbeide kunnskap omkring ulike kvalitetsforbedrende

Detaljer

Magnet En reise til pasientsikkerhet og gullstandard for sykepleie. Østfold fylkesmøte 23.03.2011 Tonje Houg

Magnet En reise til pasientsikkerhet og gullstandard for sykepleie. Østfold fylkesmøte 23.03.2011 Tonje Houg Magnet En reise til pasientsikkerhet og gullstandard for sykepleie Østfold fylkesmøte 23.03.2011 Tonje Houg Kunnskapsmål Hva er Magnet? Hvorfor Magnet? Hvordan skal vi få det til? Om prosjektet Kort sagt

Detaljer

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag.

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Regionalt helseprosjekt Valdres 16.01.12 Målfrid Schiager Haugtun Utviklingssenter for sykehjem i Oppland Målfrid Sciager 16.1.12 og bedre skal

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

Prosjekt ufrivillig deltid

Prosjekt ufrivillig deltid Prosjekt ufrivillig deltid Statusrapport apport desember 2013 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og VOX, midler som

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell Samhandlingskonferanse Jorodd Asphjell 1 En fantastisk utvikling Fra ord til handling Viktige helsereformer Sykehjemsreformen 1988 Ansvarsreformen 1991 Handlingsplan for eldreomsorgen 1998 Opptrappingsplanen

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020. Hamar 19.1.2016

Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020. Hamar 19.1.2016 Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020 Hamar 19.1.2016 Kompetanseløftet 2015 Målgruppe: Ansatte i helse- og omsorgstjenestene Satsingsområder: Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten uten formell

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben?

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Regional fagkonferanse konferanse for, om og med Habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør Øst RHF Knut Even Lindsjørn, direktør samhandling

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Godt nytt år! Flere sykepleiere - fortsatt mangel i Østfold. Karen M. Brasetvik. Fra: Sendt: Emne: NORSK SYKEPLEIERFORBUND. Flere sykepleiere - men

Godt nytt år! Flere sykepleiere - fortsatt mangel i Østfold. Karen M. Brasetvik. Fra: Sendt: Emne: NORSK SYKEPLEIERFORBUND. Flere sykepleiere - men men Karen M. Brasetvik Fra: Sendt: Emne: Karen M. Brasetvik 29. januar 2014 14:24 Lederinformasjon fra NSF Østfold Hvis du ikke kan lese dette nyhetsbrevet, klikk her for ä äpne det i en nettieser. NORSK

Detaljer

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk?

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? - eller hva skal til for at gravide og seniorer blir i jobben? Åsbjørn Vetti, rådgiver, Hva har KS gjort? - eller hva skal til

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

Nyhetsbrev 1 / 2012 244 dager igjen til 24. september 2012

Nyhetsbrev 1 / 2012 244 dager igjen til 24. september 2012 Innhold nyhetsbrev: Bilder som forteller Tidsskriftet Sykepleien også 100 år Jubileumsarrangement the place to be i stilåret 2012 Slik har du ikke sett forbundsledelsen før Kaffeselgerens logg Mer om Sykepleierkongressen?

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Ett år med samhandlingsreformen hva er viktigst nå?

Ett år med samhandlingsreformen hva er viktigst nå? Ett år med samhandlingsreformen hva er viktigst nå? Helsekonferansen arrangert av KS og Helse- og omsorgsdepartementet 10. januar 2013 Takk for invitasjonen til å snakke for representanter for brukere,

Detaljer

Prosjektrapport. Vikarpool Prosjekt for å redusere ufrivillig deltid

Prosjektrapport. Vikarpool Prosjekt for å redusere ufrivillig deltid Prosjektrapport Vikarpool Prosjekt for å redusere ufrivillig deltid Jan Arild Brandshaug 25.11.213 Innhold Bakgrunn for prosjektet..3 Status før prosjektet 4 Drift av vikarpool...6 Økonomi.7 Ledelse 7

Detaljer

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet våren 2012

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet våren 2012 Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet våren 2012 NHFs landsmøte i 2011 vedtok en politisk rammeplan for landsmøteperioden 2011-2013. Planen peker ut hvilke politikkområder som skal være prioritert

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

EU kommisjonens grønnbok om helsepersonell Norsk Sykepleierforbunds høringssvar til Helseog omsorgsdepartementet

EU kommisjonens grønnbok om helsepersonell Norsk Sykepleierforbunds høringssvar til Helseog omsorgsdepartementet EU kommisjonens grønnbok om helsepersonell Norsk Sykepleierforbunds høringssvar til Helseog omsorgsdepartementet Vi viser til departementets høringsbrev. Norsk Sykepleierforbund (NSF) ser positivt på muligheten

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming.

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Bergen, 17.01.2011 Til Helse- og omsorgsdepartementet Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Nasjonalt nettverk

Detaljer

NYHETSBREV NR. 3 /2011

NYHETSBREV NR. 3 /2011 NYHETSBREV NR. 3 /2011 1 NYHETSBREV nr. 3 / 2011 305 dager igjen til 24. september 2012 HISTORISKE MILEPÆLER Kamp om sykepleierutdannelsen NSF har hatt en sentral rolle i utdanningspolitiske spørsmål gjennom

Detaljer

LPP konferanse. Gardemoen, 19.10.14. v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet

LPP konferanse. Gardemoen, 19.10.14. v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet LPP konferanse Gardemoen, 19.10.14 v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet Målet ligger fast Målet er å fremme uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre eget liv (Det norske

Detaljer

Tariffoppgjør og likelønn. Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo

Tariffoppgjør og likelønn. Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo Tariffoppgjør og likelønn Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo Spørsmålene Hvordan står det til med likelønn etter årets hovedtariffoppgjør? Hva er likelønn?

Detaljer

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat om forslag til endringer i lov 28. februar 1997 om folketrygd og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykolger Høringsfrist: 10. september 2013

Detaljer

30.01. 2014. Strategiplan

30.01. 2014. Strategiplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 30.01. 2014 Strategiplan Historikk I 2000 søkte Songdalen kommune, og ble utnevnt til å delta i det nasjonale Undervisningssykehjemsprosjektet via Universitetet i

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS INNKOMNE SAKER PRINSIPPROGRAM 2015-2019 Personellforbundets overordnede visjon er: ALLTID TILFREDSE MEDLEMMER 1.INNLEDNING Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon

Detaljer

Kommunestyre 25/6-2009 SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY SYKEHUSSTRUKTUR

Kommunestyre 25/6-2009 SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY SYKEHUSSTRUKTUR Kommunestyre 25/6-2009 SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY SYKEHUSSTRUKTUR Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Samhandling; er uttrykk for helse- og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling

Detaljer

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere?

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Gudrun Haabeth Grindaker Direktør Mars 2012 KS ønsker en Samhandlingsreform

Detaljer

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen St.medl.nr.47. (2008 2009) Vedtatt i stortinget 27.04.2010 Fakta Vi blir stadig eldre Norge får en dobling av antall

Detaljer

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen Tjenestedirektivet og arbeidet mot sosial dumping FAFO Østforum 27.03.07 Jeanette Iren Moen Fellesforbundet kan leve med direktivet så lenge.. direktivet ikke er problematisk for gjennomføring av en sterk

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Bakgrunn Altamodellen består i å organisere kommunale og spesialisthelsetjenester i et felles bygg der viktige målsettinger

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell.

Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell. May Cecilie Lossius Helsedirektoratet Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell. NORDISK KONFERANSE: Aktiv fritid for alle May Cecilie Lossius

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Gro Anita Fosse Prosjektleder Fagkoordinator velferdsteknologi 05.03. 2015 Om å være pådriver..en pådriver går foran og

Detaljer

Sjumilssteget i Østfold

Sjumilssteget i Østfold Sjumilssteget i Østfold Fylkesmannen skal - stimulere til samarbeid og samordning på tvers av fagområder i saker som omfatter barn og unge med særskilte behov - følge opp tiltak som er rettet mot barn

Detaljer

Betre saman for barna

Betre saman for barna Betre saman for barna Torgeir Sæter prosjektleder 1 Betre saman for barna Bakgrunn for prosjektet Økende antall barnevernsaker og utgifter Kritikk mot barnevernstjenestene stat + kommune Vi kommer for

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling STRATEGI 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompe-

Detaljer

Samhandlingsreformen, hvor står vi hvor går vi?

Samhandlingsreformen, hvor står vi hvor går vi? Samhandlingsreformen, hvor står vi hvor går vi? Helsekonferansen 20. januar 2016, Oslo Plaza Petter Øgar Helse- og omsorgsdepartementet Samhandlingsreformens målbilde En retningsreform som formelt startet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Kirsten Toft SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Mer muskler til helse og omsorg

Mer muskler til helse og omsorg Mer muskler til helse og omsorg Et rekrutteringsprosjekt i samarbeid med : Fylkesmannen, Troms fylkeskommune, Tromsø og Harstad kommune, NAV Tromsø, NAV Harstad, KS Karriere Troms, Fagforbundet Prosjektperiode:

Detaljer

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 August 2015 Innhold 1. TILDELING AV MIDLER... 3 2. TILTAK FOR Å REDUSERE VARIASJON I VENTETIDER OG EFFEKTIVITET... 3 A. UTARBEIDELSE AV FORSLAG TIL INDIKATORER

Detaljer