* * * Stavanger Museums Årshefte, Årg. 50( , s

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "* * * Stavanger Museums Årshefte, Årg. 50( 1939-401, s. 147-161"

Transkript

1 Stavanger Museums Årshefte, Årg. 50( , s ROGALAND NATURFREDNINGSFORENING. Da Landsforeningen for naturfredning i Norge ikke har hatt høve til å gi ut de siste tre årsberetninger fra de tilsluttede foreninger, vedtok styret for Rogalands Naturfredningsforening å hne en utvei til å få trykt sine beretninger for Arene 1938, 1939 og Det var helt påkrevet på den måte å forsøke å komme litt mere i kontakt med medlemmene. - Styret ble enig om å vende seg til museumsdirektør dr. jan Petersen med spørsmal om å få trykt årsberetningene i Stavanger Museums Årshefte. Direktøren var meget imøtekommende og lovet å gi den nødvendige plass. Styret vil herved få takke dr. Petersen for den interesse og velvilje som han derved har vist v%rt arbeide for å verne om Rogalands vakre natur og dens dyre- og planteliv. Stavanger i mars * * * Arsberetning for I I. arbeidsår. Det vil erindres at forrige årsmøte forlangte at landsforbundet ordnet to saker - ang. forbundsloven og fyrfredningen - innen en viss frist. Begge disse sakene ble ordnet på tilfredsstillende vis. Den årsberetning som ble opplest og godkjent på forrige årsmøte ble av vår forenings styre og landsforeningens formann noe avslepet før den gikk i trykken. Da denne avslipning vakte protest blant medlemmer ble der avholdt en ekstraordinær generalforsamling 13. juli Den foretatte endring ble da godkjent. På grunn herav og andre omstendigheter ble årsheftet iår sterkt forsinket og oppkrevning av medlemskontingent kom seint i gang. En har derfor ikke sett seg anledning til å holde det ordinære atsmøte sa tidlig som i januar, hvilket skulle være gjort etter de nye lover.

2 Fortidsminnene. Vår forenings arbeide for å redde fylkets fortidsminner vil være vel kjent fra tidligere årsberetninger. I april 1936 søkte vi departementet om å bli medbestemmende ved siden av Museet når det gjelder bevarelse av fortidsminnene. Departementet har avslatt dette andragende, idet dog tilrås samarbeide mellom foreningen og Museet om disse ting. Videre har departementet ikke villet gå med på at de nye forbundslovene inneholdt noe om beskyttelse av fortidsminner ved anbringelse av fredningsmerket. Hva anbringelse av fredningsmerker ved fortidsminner angår, har departementet meddelt oss at det i mange tilfelle kan være nyttig å sette merket, men det bør ikke skje i utrengsmål, sier departementet. Restaurering av Groderoisen. Det tekniske utvalget har i sommer med herr Ole Isaksen fortsatt arbeidet med Grøderøisens restaurering. Stavanger Sparekasse ydet hertil kr. ~oo,oo. Med en utgift av k:. 55,oo har utvalget og Isaksen ferdigrestaurert denne imponerende gravrøisen som vel er Norges lengste og stsrste langgrav. Utvalget akter å bruke resten av pengene til innløsning og restaurering av Mimmarudlå. Utvalget har videre gjort Rennesøy herredstyre oppmerksom pa at der i ett steingjerde ved kirkegården på Sørbø i Rennesøy er anbragt en eller muligens to bautasteiner. Steingjerdet skal flyttes og en har bedt om at bautasteinene blir tatt vare på. Herredstyret svarer at steingjerdet denne gang vil bli urørt, men det vil være oppmerksom på steinene om forholdene skulle forandre seg. Erhvervelse av fredningsfelt på Jaeren. Det ble fremholdt pa forrige årsmøte fra den nyvalgte formanns side at styret i det kommende år ville anse det som sin vesentlige oppgave ii se om det kunne være mulig å erverve et fredningsfelt på Låg- Jæren. Formannen og viseformannen har derfor i sommer foretatt befaringer i Klepp, Time og Nærbø for å undersøke om slike felter skulle være å få for en overkommelig pris.

3 Etter samråd med folk utover Jæren, ble der avertert etter tilbud på villmark, helst på Låg-Jæren, med myr, vatn og lyngbakker. På det egentlige Låg-Jæren fikk en bare ett tilbud. På Høg-Jæren var det flere muligheter, men det var jo ikke det det handlet seg om. Det tilbudet som kom var formidlet ved journalist Th. Dahl. Det ble budt fram et stykke utskåret torvmyr ved Frøylandsvatnets nordende. Styret så på det og fant at tilbudet iallfall var så pass nær det en hadde ønsket seg at det besluttet å forelegge det for en ekstraordinær generalforsamling den 26. november 1938, likesom medlemmene ble innbudt til å bese stykket før denne. En hadde fått en håndgivelse som utløp 30. november. Dagen før generalforsamlingen innkom et tilbud fra Vigrestad. Det ble derfor med 12 mot 11 stemmer besluttet å prøve å få håndgivelsen forlenget og forelagt på ny for den ordinære generalforsamling, og imens skulle styret se på det tilbudte stykke på Vigrestad. Styret har sett på det, men fant enstemmig at stykket ikke hadde noe interesse. Det var bare en steinet bakke øst for Vigrestad stasjon. I mellomtida er der gjennom viseformannen innkommet opplysninger som tyder på at det kanskje er mulig å finne et stykke som ligger nærmere det idealet en hadde avertert etter. Dette bør da nærmere undersøkes i det kommende ar. En ble jo nokså snart klar over at et innkjap ville kreve penger, mere penger enn det en hadde å rå over i naturfredningsfondet som var på kr. 3008~26. Med styrets samtykke gikk formannen derfor i gang med å samle penger til a øke fondet. Foreningens inkassator gikk likeledes rundt med innsamlingslisten. Foreløbig er fondet pa dette vis øket med netto kr. 588,80, og i renter er opptjent kr En har altså i dag til rådighet kr. 3697,49. Dette beløpet er jo altfor lite hvis en skal gjøre seg håp om å gjøre noe effektivt ved ervervelse av et fredet område på Jæren. Og det synes etter de erfaringer en hittil har hastet at en ikke kan regne med statens bistand ved et slikt foretagende. Det må derfor bli en viktig oppgave å ake naturfredningsfondet ganske vesentlig, slik at foreningen ved egne midler kan bli i stand til å gjøre noe før det er for seint. Boraunen. Kirkedepartementet har spurt fylkesmannen om han var villig til i forhandle med grunneierne om denne gamle saka.

4 Fylkesmannen har ikke funnet a kunne påta seg dette arbeid. Viseformannen har i det forlepne år hatt føling med denne saka og arbeider videre med der.. Opplysningsarbeid. Viseformannen, zoolog A. Bernhoft-Osa har også i 1938 holdt flere filmforedrag om Naturfredning. National Parks Bureau i Ottava, Kanada, har i den anledning stillet en rekke vakre naturfiimer til disposisjon. Dessuten har viseformannen i sine mange andre naturhistoriske foredrag i skoler og foreeninger nyttet høvet til å agitere for vår sak. Under en studietur til Lista siste v5r tok han, sammen med den engelske zoolog Mr. Chaworth-Musters opp arbeidet for å få fredet det både i botanisk og ornitologisk henseende meget interessante Slevdalsvatn i nærheten av Lista fyr, De fleste av grunneierne er nå stemte for fredlysing, og vi får håpe at det når tiden kommer vil lykkes Agder Naturfredningsforening å bringe saka i havn. - Ved foredrag og gjennom lokalpressen har Bernhoft-Osa også slått til lyd for at det i likhet med her i Rogaland må bli innfart totalfredning for ærfugl, ender og vadere på Lista. Ærfuglen f. eks. er praktisk talt helt utryddet på Lista, og bestanden av de rugende ender er i de senere år gått katastrofalt tilbake, etter hva lokalkjente folk opplyser. Imidlertid øker også der nede forståelsen av at det nå må gjeres noe for i få bestanden opp igjen. Således har Lista herredstyre vedtatt å tilra fredning av ærfugl og ender. Foreningens medlemstall er nå 29 livsvarige, I I foreninger og 445 årsbetalende. 13 medlemmer er avgått ved døden, 34 utmeldt. Der er tilkommet 4 nye medlemmer. Arsmnte ble holdt lørdag 4. mars Amberetning og regnskaper ble opplest og godkjent. Et forslag fra gartner Halfdan Lund om utgivelse av en heimstadlære for Rogaland fylke.ble møtt med stor interess'e. Styret fikk i oppdrag å arbeide med forslaget. Det var tanken at boka skulle inneholde beskrivelser - utarbeidet av fagfolk - av flora og fauna, geologi, fortidsminner og annet som kunne tjene til å ake forståelsen av naturfredningen og gi barn og voksne kjennskap og kjærlighet til heimstaden.

5 Videre ble behandlet spørsmålet om innkjøp av et jordstykke ved Frøylandsvatnet. Det ble enstemmig besluttet at en ikke skulle kjøpe det tilbudte stykke. Valgene førte til gjenvalg over hele linjen. Til formann ble gjenvalgt avdelingsingeniør S. Evensen, til viseformann zoologen A, Bernhoft-Osa, til sekretær avdelingssjef A. Bærheim, til kasserer barbermester E. Torgersen og til styremedlem snekkermester Chr. Krogh. Foreningens umalg ble også gjenvalgt, likeledes revisorene. Som representanter til landsforbundet ble valgt styret. Regnskap for Inntekter: Beholdning fra forrige år... kr. 441~27 Kontingentinntekter: 427 medl. a kr. 2,oo kr. 854, ,, a kr. 5, ~ ),, 3~~00 1, Kr. I 330,~ Utgifter: Overf~ttil naturfredningsfondet... kr. 200,oo Anmetet: Leie av lokale kr. 50,oo... Seksaunderskudd..., zz,oo >t 72~00 Annonser...,, 233,89 Foredrag med film....., 27,oo Trykksaker i bene 1937 og ,, medlemskort...,, 3532 Maskinskrivning..., r 8,30 Porto, rikstelefoner...,, 2139 Gave til O. I....,, 27,oo Kjaring, bhefter...,, 1,8o Inkassoutgifter...,, 85,90 Utgifter ved befaring av Jæren... I 17,so Kontingent til landsforeningen 440 a o,50..., zzo,oo Leie av lokale til 2 ekstraord. generalfors....,, 30,oo Kassabeholdning 22. februar 1939,, 106,33 Stavanger 22. februar S. Evensen, formann. Revidert og funnet i orden, 27. februar H. Gundersen. Erik Lunde,... Erling Torgersen, kasserer. Kr. I 330~27

6 Rogaland naturfredningsfond til innkjøp av fredningsfelt. Regnskap for Inntekter: Beholdning f. forrige %r... kr ,26 Overfort fra foreningskassen iflg. generalfors.bes1....,, 2m,m Renter for >, Innsamlede gaver ,oa Kr Utgifter: Provisjon for innsamling..... kr. 28,20 Beholdning 22. februar ,, Kr t69 Stavanger, den 22. februar S. Evensen, formann. Revidert og funnet i orden 27. februar H. Gundersen. Erik Lunde. Erling Torgersen, kasserer. Årsberetning for arbeidsår. Foreningens medlemstall. I årets løp er 29 utmeldt, slik at medlemstallet na er 418 årsbetalende, 12 foreninger og 19 livsvarige, tilsammen Foreningens virksomhet. På forrige årsmøte reiste gartner Halfdan Lund forslag om utgivelse av en heimstadlære. Under det rent innledende arbeid med dette kom en i kontakt med Aktietrykkeriet som hadde planer om å utgi en slik bok med Vegard Sletten som redaktør. Det ble henstillet til oss å awente en henvendelse fra Sletten om dette. En slik henvendelse er ikke kommet, og saken er derfor ikke løst i det forløpne år.

7 På siste årsmøte ble styret bemyndiget til a anvende inntil kr. 200,oo til representasjon ved landsmøte. Landsmøtet er ikke innkalt i den forløpne tid, visstnok fordi landsforbundets formann på grunn av omstendighetene ikke har fått anledning og tid til det. Av økonomiske grunner og på grunn av krisesituasjonen er årsheftet ikke utkommet i Foreningens hovedarbeid - sikring av et stykke opprinnelig Jæmatur - ble fortsatt før sommerferien Styret foretok en del befaringer bl. a. til Smukkevatnet ved Hognestad. Her var det dog ikke mulig å få noe rent kjøp istand. Heller ikke var det akkurat et slikt stykke natur som man kunne ha ønsket, selv om fuglelivet var ganske rikt. Derimot fant man ved en senere befaring et fra naturens hånd helt ideelt sted ved Orrevannets sydostside, nær Nese. En fikk dog ikke anledning til å komme i kontakt med eierne her, idet bensinrasjoneringen i høst satte en stopper for videre befaringer. Siden har krigsbegivenhetene øvet sin påvirkning. Dette arbeid ble derfor ikke gjenopptatt etter sommerferien, idet man fant at det var rettest å la situasjonen avklare seg. Et positivt resultat har selvsagt denne omstendighet ført til: Kassen har igjen overskudd som kan overføres til naturfredningsfondet. Det jordstykke det her siktes til er så nær det ideelle som vel mulig. Det nye styre bør vel derfor til tross for krig og elendighet prøve om det kan gjøres noe med et innkjøp mens feltet ennå er ur~irt. Etter forslag av Stavanger Museum er blitt innsendt til departementet forslag om naturfredning av det forhistoriske gårdsanlegg ((Lyngalands på Sæland i Time. Varaformannen har fortsatt sitt arbeid med fredlysing av fuglelivet på Bsraunen. Samtlige grunneiere på tre nær har nå undertegnet fredningsandragendet. Saken må føres videre av det nye styre. Han har også bearbeidet et liknende tiltak for Madlaforens vedkommende og har alt fått de fleste grunneieres underskrift. Årsmote holdtes på ebemers lørdag 6. april under ledelse av ingeniør S. Evensen. Årsberetning og regnskap ble godkjent, og man vedtok å overføre kr. 400,00 til foreningens anaturfredningsfond1). Fondets regnskap ble opplest og detaljgjennomgått av formannen. Det er nå på kr. ~OSS,~T, og vil i sin tid bli benyttet til innkjøp av et fredningsfelt på Jæren.

8 Valg. Formannen, ingeniør S. Evensen, nektet gjenvalg, og som ny formann blc zoolog A. Bernhoft-Osa valgt. Styremedlem snekkermester Chr. Krogh ble varaformann. Sekretæren, avdelingssjef Anders Bærheim, frabad seg også gjenvalg, og i hans sted valgtes gartner Halfdan Lund. Nytt styremedlem ble mekaniker Ludvig Lode. Som varamenn valgtes: byggmester Torkel Torkelsen, lærerinne Karoline Rullestad og journalist Yngvar Molaug. Kassereren, frisørmester Erling Torgersen, gjenvalgtes. Likeledes revisorene Erik Lunde og H. Gundersen med Tor Andersen som varamann. Fuglefredninga pa' Kvitseyene. Frk. Larsen minnet om fredninga av' fuglelivet pa Kvitsøyene, og mente at det var påkrevet å få en del oppslag der ute for at ikke vedtaket skal gå i glemmeboka. Det ble henstillet til det nye styret om å ta seg av dette. Etter årsmøtet samledes man ved det tradisjonelle torskebord. Ved kaffen viste den nye formannen fram et par fuglefilmer. Regnskap for Inntekter: Beholdning pr. I. januar r kr. 106,33 Kontingent: 378 medl. a kr. z,oo...,, 7 ~ 6, ~ 6 foreninger a kr. 5,oo...,, 30,oo Kr. 892,33 Utgifter: Leie av lokale til Arsmete kr. 50,oo... Bidrag til Arsmete...,, 42,74 Utlagt ved zoolog Bernhoft-Osa... 5,60 ingeniar Evensen... I 3,38 Maskinskrivning... 6,m Inkassoprovisjon... 76,oo Reiseutgifter ved inkasso pa Sandnes... 2,30 Annonser... 34,oo Kontingent til Landsforeningen for 378 medl. a kr. o,~o - porto ,40 Kassabeholdning ,g I Stavanger den 3. april H. Gundersen, Erik Lunde, revisorer. S. Evensen. Erling Torgersen, kasserer.

9 Rogaland naturfredningsfond til innkjrap av fredningsfelt. Regnskap for Inntekter: Beholdning I. januar kr Renter for ,, 117~55 Bidrag..., 107~51 Kr ,55 IJtgifter: Beholdning gr. desember 1939 kr ,~~... Stavanger den 3. april H. Gundersen, Erik Lunde, revisorer. S. Evensen. Erling Torgersen, kasserer. Arsberetning for arbeidsår. Opplysningsarbeidet. Fra Landsforbundet mottok var forening IOO særtrykk av et foredrag av oberstleytnant K. G. Gleditsch: cinaturfredningi). Disse særtrykk var beregnet som propaganda for vår sak. En del hefter er alt utdelt, og noen nye medlemmer har meldt seg. Formannen skrev i beretningsåret et par artikler i dagspressen. (Således i ((Aftenposten)) om det internasjonale arbeid for å verne flyttfuglene.) Noen filmforedrag handlet også om naturfredning. Siste hast var det dem som trodde at fylkestingets fredningsvedtak var satt ut av kraft. For A komme denne villfarelse til livs utsendtes et opprop til samtlige aviser i fylket. Likeledes ble det sendt en artikel på tysk til ~Deutsche Zeitung in Norwegeno om fuglelivet i Rogaland, samt et utdrag av fredningsvedtakene for fylket. På oppfordring oversatte formannen siste vår et utdrag av jaktloven som gjennom fylkesmannen ble oversendt de tyske myndigheter. - Senere fant

10 styret det påkrevet også direkte å henvende seg til den tyske overkommando, og der innløp svar om, at samtlige tropper i fylket på ny hadde fått innskjerpet fylkestingets vedtak. Fredningsfelt pi Jæren. Som det fremgar av arsberetningen for 1938 fant det daværende styre et område sydøst for Nesegardene ved Orrevatnet, som ville ha egnet seg utmerket som fredningsfelt. Den nuværende formann forhandlet med eierne, men dessverre viste det seg at feltet ikke var til salgs - da gården skulle deles og hele denne utmarken var godt dyrkningsland. - På en gård lenger syd er der kanskje mulighet for å få ervervet et stykke utmark, men det er neppe et slikt omride som foreningen ønsker å bevare. Der er ellers foretatt flere turer på jakt etter et felt, men med negativt resultat. Styret vil inntrengende anmode alle medlemmer og andre interesserte, om å melde av dersom noen kommer over et stykke jær-natur som kan bli et høvelig fredningsfelt på Flat-Jæren. (Men vår forening bør vel i alle tilfeller ogsii undersøke hvorledes forholdene ligger an lenger inne - på Høg-Jæren - for at vi ikke risikerer a komme for sent der - om planene pa Flat-Jæren ikke lar seg realisere.) Fuglefredning. Alle oppsitterne pa Bøgårdene har vært så interesserte at de nu har underskrevet et vedtak om a få fredet alt fugleliv på Bsraunen og de tilgrensende marker og strender. Fredningen skal foretas etter naturfredningsloven i likhet med hva der er gjort på Rott og Kvitsøyene - forelabig for 10 år. Derved blir all jakt, fangst og eggsanking forbudt innen området. - Børaunen blir på den maten et fristed for mange flyttfugler - som særlig under høsttrekket stanser der. En del overvintrende svømmefugler holder seg også på Børaunen. (Nå for tiden er det ikke mange fuglearter som ruger der oppe, men hver var ser man store flokker av den vakre ringgås, og det bør undersøkes.om man ikke kan få høve til å anlegge en del ganger hvor fuglene kan finne rugesteder.) Ogs9 eierne av Madlaforen har underskrevet et lignende dokument som for Bsraunens vedkommende, og forhåpentlig kan vedtaket bli godkjent av myndighetene selv om Madlamoen grenser til området. Smukkevatnet ved Hognestad har som kjent et meget rikt fugleliv og rikere kan det bli. Etter opptak av vårt medlem Hallvar Hognestad har vi forsøkt a få

11 *p!aqse isen saiaøissapun B!~!nyj sapajgs ap!p~oj yyei JO~S u!ais!ad Bo uauqoyield ed ua~aisaw~s Bo uasuabsøi *aq apgq sap[æqs cduyuasoj.am Jap IployaaAo qlq ua!du!upaq ie l!i in sas iap )e 'isauoddes -uu!.rey ua~a1samæd *auaæøa!n)~ gd iauæsddo pam adla!y y jr1 asjan[j!i ilej Æøsi!~~ gd uasua8~ef ~alsaw~q Jeq ua~øiyas!psæd 79 asjapuanuaq ed (esapas au!s paur pay! a.raea ~$3 uaurloq pa^ iaars! ~ aån~ wos a~ayyap -ddoi apapaq ap AV sed uaou it aoj ab~øs my ipaq 20 my ianaaysj!i Jey ia~æis -pue~s!q"o åu!uasoj J ~ A åas apuaauay uey j!a gs 4ua~ols%u!upa~j -snieu aaiia åuprpasj paur 3as as!a uaq alauas iap allnys uapy) *ia~asp -JOJ s!jq ayyr aualånj ie! isassasalu! ip!~ es,103 Ja Bo uamloq pam uæsddo nlas saploy u e -uieq ~ aoj!psan ss!~ ua seq BBaaygui ne ua%u!juiesuu! ep '%u!upasj gd paui $3 uey ayy! uapy,103 uey ie sauuy.ra!auuns% apuawuqpan uayy -?auivn -spuvpfn~ amjoyalånj ua ne uasa!a paur ialpueqjo3 uauueursoj sey alap!a *apuamuioypaa suaaojejpew åo suaunesø~ soj uros sgypn auiwes ed aiiap ed pam e2 e j!i ab!ll!n åas i~æjyn seq au.ra!a allv -.rap gsåo iapasj ian!la[%nj

12 Styret har fått trykt en del kortfattede plakater til oppslag ute på Kvitsøy og Rott samt i Tananger. Som tidligere meddelt tok formannen i sin tid opp arbeidet for fredning av det interessante Slevdalsvatn på Lista, men under de nuværende forhold ble arbeidet foreløbig stillet i bero. Nu har styret vedtatt % oversende saken til foreningen i Vest-Agder - under hvem den jo sorterer - til videre behandling. Som en påskjønnelse for arbeidet med i verne om sjøfuglene her vest har vi fra Norges Dyrebeskyttelses Forbund mottatt Carl Schayens vakre bok rfuglefjelln med en dedikasjon. Rugekasser for småfuglene. På anmodning av gartner T. Bryne og ingeniør Lars Oftedal ble det gjort forsek på å finne noen som kunne fremstille rugekasser for salg. Men hverken Rogaland Industrikontor eller Husfliden i Oslo kan for tiden skaffe kasser. Ulovlig svanejakt. En avisnotis fortalte at en mann oppe i Bjerkreim hadde skutt svaner. På henvendelse til lensmannen der oppe får styret opplyst at politiet satte etterforskning i gang, og vedkommende rjegero fikk en mulkt p3 kr som han vedtok. Fortidsminnene. I 1939 ble det som tidligere omtalt innsendt en søknad til Landsforbundet om å utvirke at det interessante forhistoriske på Seland i Time måtte bli fredet etter naturfredningsloven. Selve girdsanlegget tilhører Stavanger Museum, men eieren av girden Sæland, hr. Ådne Sæland, ville gjerne ha fredet et større omride - slik at ogsi selve omgivelsene kunne beholde sitt nuværende utseende. Derved skulle man tro at naturfredningsloven mitte kunne komme til anvendelse. Imidlertid er der innløpet svar fra Landsforeningen, om at man etter nærmere overveielse og konferanse med dr. Grieg ved Oldsaksamlingen i Oslo, kommet til det resultat, at dette tilfellet ligger utenfor Landsforeningens virkefelt, hvor fredning kan skje gjennom tinglesing. Sammen med magister Egenæs Lund har sekretæren og formannen oppsøkt eieren av ((Tinghauge i Klepp og anmodet om at omriidet rundt de fredede

13 fortidsminner ikke måtte bli oppdyrket. Men at hele feltet må bli liggende slik som det er idag. Eieren viste seg meget forståelsesfull og interessert. Man drøftet også et eventuelt kjøp - dog under forutsetning av at det nødvendige beløp blir skaffet til veie utenom de midler som vår forening disponerer over nu for tiden. Ellers har styret samarbeidet med Stavanger Museum for å verne om Fortidsminnene, derved at innløpne meddelelser om fortidsminner som var i fare ble omgående innberettet til museumsdirektøren. Der er kommet klage over at fredningsmerket ved ruggesteinen på Åmot i Sogndal er anbragt oppe på selve den fredede stein. Klagen som ledsages av et foto er behandlet av styret som vedtok ved leilighet å se på saken og få merket anbragt på en mindre dominerende mate.. Fra hr. h und Grønvik, Fister, har styret med takk mottatt tilbud om at han vil sende inn melding om slike ting som etter hans mening bør fredes ved lov. Organisasjonssporsmål. Fra hr. Ole Isaksen er innløpet flere skrivelser som er behandlet av styret. I et lengere motivert innlegg foreslår Isaksen at vår forening melder seg ut av Landsforeningen. Styret har enstemmig funnet at det etter styrets syn ikke foreligger noen som helst grunn til et slikt skritt. Styret har også drøftet tanken om å utgi et eget tidsskrift om narurfredning, men finner at pa grunn av de økonomiske forhold bør dette foreløpig utsti. Årsmo te. Foreningens årsmøte ble holdt på Stavanger Museum den 29. mars. Pa møtet drøftet man bl. a. en rundskrivelse fra Norsk Dyrebeskyttelsesforbund i anledning krav om øyeblikkelig forbud mot bruk av sjefugl til revemat. Det ble enstemmig vedtatt å sende en henvendelse til myndighetene om at et slikt forbud er meget påkrevet iar. Videre ble det vedtatt P søke samarbeide med Stavanger Museum og Foreningen til fortidsminners bevarelse for P løse ymse spørsmål vedrerende fortidsminner. Arbeidet med dette ligger jo noe utenfor en naturfredningsforenings virkefelt, men her på våre kanter spiller fortidsminnene en så pass

14 fremtredende rolle i landskapet, at det er på sin plass når vår forening også yter sitt bidrag til bevarelsen av disse verdifulle kulturminner. Styret fikk i oppdrag å arbeide videre med i finne et høvelig felt til fredlysning på Flat-Jæren. Foreningens fond til dette formål er kommet opp i kr. 4635,oo, og det ble dessuten besluttet å overføre kr. 300,00 av kassabeholdningen for 1940 til fondet. Vi vil også her få takke for den gave pa ~oo,oo kr. som vi mottok fra Klosters Legat, og for et liknende beløp fra Stavanger Sparekasse. arsmøtet drøftet også hvorledes man skal få skoleelever og ungdommen mere interessert i den levende natur og arbeidet med å bevare den. Styret vil i aret som kommer også arbeide med dette spsrsmål. Ved valget ble styret og de ymse utvalg enstemmig gjenvalgt. Regnskapet ble også enstemmig godkjent. - Av foreningens medlemmer er det 345 som har betalt siste års kontingent, men dess verre er det mange som står til rest med irspengene, Regnskap for rgqo. Inntekter: Beholdning pr. I. januar r kr- 472,gl Kontingenter: 337 medl. A kr. 2,00... kr. 674,oo 3 nye medl. for 1941 B kr. 2,oo.....,, 6,00 r restanse...,, 2,03 5 foreninger A kr. 5,m...,, 25,oo I, Bidrag...,, 2.00 Bankrenter...,, 4.18 Utgifter: Kr. 1186,ag Leie av lokale til Iirsmete... kr. 40,m Bidrag til drsmete...,, 4,14 Utlagt ved formannen...,, 40,18 Annonser m Inkassasjon...,, 69,30 Reiseutgifter ved inkasso pd Sandnes...,, 3,50 Trykningsutgifter...,, 4046

15 Maskinskrivning Bidrag til Naturfondet Kassabeholdning... kr. 6,00...,, 400~ ,or Stavanger r 5. mars H. Girndersen, Erik Lunde, revisorer. A. BernhoJt-Osa, formann. Kr. I 186,og Erling Torgersen, kasserer. Rogaland naturfredningsfond til innkjøp av fredningsfelr. Inntekter: Belioldning pr. I. januar kr. 3922,55 Tilfort fondet ifolge 5nmøtebesluttiing...,, 400,oo Barikretiter for 1940,, I 12,5o... Gaver..., aoo,oo Kr. 463~~05 Utgifter: Belioldning pr. 31. desember kr Stavanger 15. mars H. Giindersen, Erik Lunde, revisorer. A. BernhoJt-Osa, formann. Kr Erling Torgersen, kasserer.

ATIJRFHEIIXIXG I XORGE

ATIJRFHEIIXIXG I XORGE ÅRSBERETNING 1938-1 9O Gjende fra øverste kammen av Besseggen. ATIJRFHEIIXIXG I XORGE., OSFLÅNDSkE KRETS 939. som i 1909 reiste naturfredingstanken dr. Johan N. F. Willc nedsatte selskapets ger til beskyttelse

Detaljer

DRAMMEN DØVEFORENING. 50 år FESTSKRIFT

DRAMMEN DØVEFORENING. 50 år FESTSKRIFT DRAMMEN DØVEFORENING 50 år FESTSKRIFT 1932-20. FEBRUAR - 1982 Innholdsfortegnelse 1. I jubileets tegn... 2 2. Hilsener... 3 3. Stiftelsen... 7 4. De første arbeidsår... 9 5. En forening i vekst... 15 6.

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Ombudsmannen for Forsvaret

Ombudsmannen for Forsvaret Kjell Arne Bratli Fra norsk merkeår til internasjonal merkevare: Ombudsmannen for Forsvaret 1952-2002 @ 2002. Utgiver: Sjømilitære Samfund v/norsk Tidsskrift for Sjøvesen Boks 150, 4086 Hundvåg. ISBN:

Detaljer

STEEN & STRØM S MAGASIN STEEN & STRØM A/ 50 s)ecia1avde1inger. Alltid det nyeste, beste og billigste.

STEEN & STRØM S MAGASIN STEEN & STRØM A/ 50 s)ecia1avde1inger. Alltid det nyeste, beste og billigste. (i-) Tj H z I Å--i 14 z 0 C) 14 x >( >< >< x >< >< >< >< >< >< >( >< x >< x >< x >< >< x >( x DOMENICO VENEZIANO: Kvinneportretl. Einar Sexow. Henrik Grevener. Anders Bugge. Verdens Kunsthistorie Boken

Detaljer

Å1SBEIETNING FOR ii NATURFREDNING I NORGE

Å1SBEIETNING FOR ii NATURFREDNING I NORGE Å1SBEIETNING FOR ii NATURFREDNING I NORGE OSLO Verichrome Laôo, afo, ùm Cammermeyers Boghandel beskrivelser. Rikt illustrert. Kr. 300. %1TÆIUIHI FLO1II DOSENT HANNA RESVOLLI-IOLMSEN TR( )XD] IJEM A/ Christian

Detaljer

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som www.betongen.no Besøk oss på nettet! Moss Motorbåtforening lenge leve. Ja her kommer endelig SNEKKA. Det har tatt litt lengre tid enn først antatt å lage denne jubileumsutgaven. Den inneholder veldig mye

Detaljer

FOLKETS HUS, SULITJELMA

FOLKETS HUS, SULITJELMA Side 1 av 6 FOLKETS HUS, SULITJELMA Arbeiderorganisasjonens administrasjonsbygning. Av Hans Enge (skrevet i 1937) Kampen gjennom 30 år fra en pakkasse på isen til Folkets Hus talerstol i dag. Et av de

Detaljer

Trygghet i utrygge tider

Trygghet i utrygge tider NFT 2/2001 Trygghet i utrygge tider glimt fra norsk forsikrings historie under den tyske okkupasjonen 1940 45 av Kristian Trosdahl, Forsikringsakademiet For første gang er forsikringsnæringens rolle i

Detaljer

At tanken om fellesforening ikke vant tilslutning i 1887 beviser formentlig at vår forening den gang var langt foran sin tid.

At tanken om fellesforening ikke vant tilslutning i 1887 beviser formentlig at vår forening den gang var langt foran sin tid. Årene 1887, 1888, 1889, 1890 1891 og 1892 I ovenstående tidsperiode, under O. A. Olsen jr.s formannstid, blev der utført et stort og grunnleggende arbeide for foreningen. At foreningen under hans ledelse

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

Jubileumsnummer Oslo Sportsfiskeres medlemsblad 2007

Jubileumsnummer Oslo Sportsfiskeres medlemsblad 2007 Jubileumsnummer Oslo Sportsfiskeres medlemsblad 2007 Holmendammen en dag i oktober (foto Stein Wines) 1932 75 år 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning Side Hilsen ved formannen 3 Redaksjonelt 6 Tidlig historie

Detaljer

:S6I 6l LJI>INSSIV. Fi9UOJ I Iiu ua ITIiI

:S6I 6l LJI>INSSIV. Fi9UOJ I Iiu ua ITIiI :S6I 6l LJI>INSSIV Fi9UOJ I Iiu ua ITIiI NATURVERN I NORGE L14NDSFORB UNDJZ T FOR NATURYERN INORGE ARSSKRIFT 1952 1953 TRYKT HOS FABRITIUS & SØNNER OSLO 7954 Å rsberet ning for I 953 49 Side REDAKSJON

Detaljer

Etter at Kåre Sejersted Bødtker la

Etter at Kåre Sejersted Bødtker la 1 Påsken 2006 Løssalg: kr. 20,- Turbulens i Mysusæter Vels styre Etter at Kåre Sejersted Bødtker la sitt prosjekt ved skiheisen ut for salg, startet velstyret en diskusjon av prosjektet, via e-post. Dessverre

Detaljer

ZOOLOGISIC AVDELING. Stavanger Museums Årbok, Årg. 86(1976), s. 13-60

ZOOLOGISIC AVDELING. Stavanger Museums Årbok, Årg. 86(1976), s. 13-60 Stavanger Museums Årbok, Årg. 86(1976), s. 13-60 ZOOLOGISIC AVDELING Av HOLGER HOLGERSEN Et zoologisk?rttiserirns fersle og absolutt viktigste ofilgave er å foreta undersakelser og ittnsarnlinger rrte

Detaljer

15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER

15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER grupperinger eller institusjoner Side 993 av 1185 15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER 15.1. Problemet 15.1.1. Innledning Forholdet mellom

Detaljer

Gratulerer med 100-årsjubileet! Hilsen til Moss motorbåtforening fra Ordfører Tage Pettersen

Gratulerer med 100-årsjubileet! Hilsen til Moss motorbåtforening fra Ordfører Tage Pettersen Jubileumsnummer 100 år - 2013 www.betongen.no Gratulerer med 100-årsjubileet! Hilsen til Moss motorbåtforening fra Ordfører Tage Pettersen Det å bli hundre år står det respekt av og i juni runder foreningen

Detaljer

Innhold. Takkens ord 8. Forord av Johs. Andences 9. 1. Innledning 11. 2. Materialet 16. 3. Kasuistikk 18 Ankesaker 18

Innhold. Takkens ord 8. Forord av Johs. Andences 9. 1. Innledning 11. 2. Materialet 16. 3. Kasuistikk 18 Ankesaker 18 Norges almenvitenskapelige forskningsråd 1967 Gruppe: B. 001 14. T. Innhold Omslag: Eimer Rodin Tidligere utgitt i serien. Skrifter fra INSTITUTT FOR KRIMINOLOGI OG STRAFFERETT Universitetet i Oslo Takkens

Detaljer

BEKKESTUA VEL 5O-ÅR 1922-1972

BEKKESTUA VEL 5O-ÅR 1922-1972 BEKKESTUA VEL 5O-ÅR 1922-1972 Forord Vestheim Kafé (ca. 1930) lå der 4Men ligger, og var hele Bekkestua og Øvre Stabekks forsamlingssted Bekkestua Vel har vært i virksomhet i 50 år. Dette er kort tid historisk

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Skonseng UL 1903-1998

Skonseng UL 1903-1998 Skonseng UL 1903-1998 SKREVET AV : JOHAN ALTE WESTMAN 2/3-98 FORORD Først vil jeg få med hvorfor jeg valgte å skrive om Skonseng Ungdomslag Jeg valgte å skrive om S.U.L fordi laget har vært en del av livet

Detaljer

40 år i regnskapsførernes tjeneste

40 år i regnskapsførernes tjeneste 40 år i regnskapsførernes tjeneste STYRET: Bak fra venstre: Grete Alise Storli, Helge Strømskag, Morten Wehn. Foran fra venstre: Rolf Jule, Ingunn M. Søvik, Anniken Walaunet. ANSATTE Bak fra venstre: Oddbjørn

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND

ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND Nr. 2-2008 69. årgang Duevennen 2-2008 1 NRFs lokalforeninger Innhold: Aust-Agder Rasedueforening Formann Paul Øyvind Jensen, Skogheimåsen 4821 Ryken. Tlf. 37 09 37 40 E-post:

Detaljer

SØKNAD FRA TOR TENDEN OM BILLIGHETSERSTATNING

SØKNAD FRA TOR TENDEN OM BILLIGHETSERSTATNING SØKNAD FRA TOR TENDEN OM BILLIGHETSERSTATNING Bilagsoversikt: Bilag 1. Utdrag til Eidsivating lagmannsrett 2. NOU 1975:68 Sysselsetting og formidling av musikere. 3. Rundskriv nr. 77 av 19.12.80 fra Statens

Detaljer

Rt-1986-58 (5-86)

Rt-1986-58 (5-86) <noscript>ncit: 16:06</noscript> Page 1 of 18 Rt-1986-58 (5-86) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1986-01-16 PUBLISERT: Rt-1986-58 (5-86) STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Bedriftsrådgiver fikk ikke fradrag i inntektsligningen for tap

Detaljer

Rt-1961-297.

Rt-1961-297. <noscript>ncit: 1:01</noscript> Page 1 of 9 Rt-1961-297. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1961-03-11 PUBLISERT: Rt-1961-297. STIKKORD: (Glacier blue-dommen) Pris- og rasjoneringslovgivning - Skadeserstatning utenfor kontraktsforhold

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2002 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Norsk sykehjem i Spania s. 4 Årsmøte i LHS, referat s. 6 Foredrag Pre-implantasjon s.12 Årsmelding 2001 for fylkeslagene s.17 HUNTINGTONS SYKDOM Tidsskrift

Detaljer

NORGES NATURVERNFORBUND ÅRSBERETNING OSLO 1975 GRØNDAHL & SØN BOKTRYKKERI

NORGES NATURVERNFORBUND ÅRSBERETNING OSLO 1975 GRØNDAHL & SØN BOKTRYKKERI OSLO 1975 1974 GRØNDAHL & SØN BOKTRYKKERI NORGES NATURVERNFORBUND ÅRSBERETNING de før Året 1974 Året 1974 har i høy grad vært preget av ressursdebatt, med stikkord som olje og atornkraft, vern om dyrka

Detaljer

F a n t e f o l k e t

F a n t e f o l k e t Fortsatt beretning om F a n t e f o l k e t ******************************** Hva det er utrettet med de penger, som Stortinget har bevilget til Forsøk på å skaffe Fanter og andre vestlige Omstreifere og

Detaljer