* * * Stavanger Museums Årshefte, Årg. 50( , s

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "* * * Stavanger Museums Årshefte, Årg. 50( 1939-401, s. 147-161"

Transkript

1 Stavanger Museums Årshefte, Årg. 50( , s ROGALAND NATURFREDNINGSFORENING. Da Landsforeningen for naturfredning i Norge ikke har hatt høve til å gi ut de siste tre årsberetninger fra de tilsluttede foreninger, vedtok styret for Rogalands Naturfredningsforening å hne en utvei til å få trykt sine beretninger for Arene 1938, 1939 og Det var helt påkrevet på den måte å forsøke å komme litt mere i kontakt med medlemmene. - Styret ble enig om å vende seg til museumsdirektør dr. jan Petersen med spørsmal om å få trykt årsberetningene i Stavanger Museums Årshefte. Direktøren var meget imøtekommende og lovet å gi den nødvendige plass. Styret vil herved få takke dr. Petersen for den interesse og velvilje som han derved har vist v%rt arbeide for å verne om Rogalands vakre natur og dens dyre- og planteliv. Stavanger i mars * * * Arsberetning for I I. arbeidsår. Det vil erindres at forrige årsmøte forlangte at landsforbundet ordnet to saker - ang. forbundsloven og fyrfredningen - innen en viss frist. Begge disse sakene ble ordnet på tilfredsstillende vis. Den årsberetning som ble opplest og godkjent på forrige årsmøte ble av vår forenings styre og landsforeningens formann noe avslepet før den gikk i trykken. Da denne avslipning vakte protest blant medlemmer ble der avholdt en ekstraordinær generalforsamling 13. juli Den foretatte endring ble da godkjent. På grunn herav og andre omstendigheter ble årsheftet iår sterkt forsinket og oppkrevning av medlemskontingent kom seint i gang. En har derfor ikke sett seg anledning til å holde det ordinære atsmøte sa tidlig som i januar, hvilket skulle være gjort etter de nye lover.

2 Fortidsminnene. Vår forenings arbeide for å redde fylkets fortidsminner vil være vel kjent fra tidligere årsberetninger. I april 1936 søkte vi departementet om å bli medbestemmende ved siden av Museet når det gjelder bevarelse av fortidsminnene. Departementet har avslatt dette andragende, idet dog tilrås samarbeide mellom foreningen og Museet om disse ting. Videre har departementet ikke villet gå med på at de nye forbundslovene inneholdt noe om beskyttelse av fortidsminner ved anbringelse av fredningsmerket. Hva anbringelse av fredningsmerker ved fortidsminner angår, har departementet meddelt oss at det i mange tilfelle kan være nyttig å sette merket, men det bør ikke skje i utrengsmål, sier departementet. Restaurering av Groderoisen. Det tekniske utvalget har i sommer med herr Ole Isaksen fortsatt arbeidet med Grøderøisens restaurering. Stavanger Sparekasse ydet hertil kr. ~oo,oo. Med en utgift av k:. 55,oo har utvalget og Isaksen ferdigrestaurert denne imponerende gravrøisen som vel er Norges lengste og stsrste langgrav. Utvalget akter å bruke resten av pengene til innløsning og restaurering av Mimmarudlå. Utvalget har videre gjort Rennesøy herredstyre oppmerksom pa at der i ett steingjerde ved kirkegården på Sørbø i Rennesøy er anbragt en eller muligens to bautasteiner. Steingjerdet skal flyttes og en har bedt om at bautasteinene blir tatt vare på. Herredstyret svarer at steingjerdet denne gang vil bli urørt, men det vil være oppmerksom på steinene om forholdene skulle forandre seg. Erhvervelse av fredningsfelt på Jaeren. Det ble fremholdt pa forrige årsmøte fra den nyvalgte formanns side at styret i det kommende år ville anse det som sin vesentlige oppgave ii se om det kunne være mulig å erverve et fredningsfelt på Låg- Jæren. Formannen og viseformannen har derfor i sommer foretatt befaringer i Klepp, Time og Nærbø for å undersøke om slike felter skulle være å få for en overkommelig pris.

3 Etter samråd med folk utover Jæren, ble der avertert etter tilbud på villmark, helst på Låg-Jæren, med myr, vatn og lyngbakker. På det egentlige Låg-Jæren fikk en bare ett tilbud. På Høg-Jæren var det flere muligheter, men det var jo ikke det det handlet seg om. Det tilbudet som kom var formidlet ved journalist Th. Dahl. Det ble budt fram et stykke utskåret torvmyr ved Frøylandsvatnets nordende. Styret så på det og fant at tilbudet iallfall var så pass nær det en hadde ønsket seg at det besluttet å forelegge det for en ekstraordinær generalforsamling den 26. november 1938, likesom medlemmene ble innbudt til å bese stykket før denne. En hadde fått en håndgivelse som utløp 30. november. Dagen før generalforsamlingen innkom et tilbud fra Vigrestad. Det ble derfor med 12 mot 11 stemmer besluttet å prøve å få håndgivelsen forlenget og forelagt på ny for den ordinære generalforsamling, og imens skulle styret se på det tilbudte stykke på Vigrestad. Styret har sett på det, men fant enstemmig at stykket ikke hadde noe interesse. Det var bare en steinet bakke øst for Vigrestad stasjon. I mellomtida er der gjennom viseformannen innkommet opplysninger som tyder på at det kanskje er mulig å finne et stykke som ligger nærmere det idealet en hadde avertert etter. Dette bør da nærmere undersøkes i det kommende ar. En ble jo nokså snart klar over at et innkjap ville kreve penger, mere penger enn det en hadde å rå over i naturfredningsfondet som var på kr. 3008~26. Med styrets samtykke gikk formannen derfor i gang med å samle penger til a øke fondet. Foreningens inkassator gikk likeledes rundt med innsamlingslisten. Foreløbig er fondet pa dette vis øket med netto kr. 588,80, og i renter er opptjent kr En har altså i dag til rådighet kr. 3697,49. Dette beløpet er jo altfor lite hvis en skal gjøre seg håp om å gjøre noe effektivt ved ervervelse av et fredet område på Jæren. Og det synes etter de erfaringer en hittil har hastet at en ikke kan regne med statens bistand ved et slikt foretagende. Det må derfor bli en viktig oppgave å ake naturfredningsfondet ganske vesentlig, slik at foreningen ved egne midler kan bli i stand til å gjøre noe før det er for seint. Boraunen. Kirkedepartementet har spurt fylkesmannen om han var villig til i forhandle med grunneierne om denne gamle saka.

4 Fylkesmannen har ikke funnet a kunne påta seg dette arbeid. Viseformannen har i det forlepne år hatt føling med denne saka og arbeider videre med der.. Opplysningsarbeid. Viseformannen, zoolog A. Bernhoft-Osa har også i 1938 holdt flere filmforedrag om Naturfredning. National Parks Bureau i Ottava, Kanada, har i den anledning stillet en rekke vakre naturfiimer til disposisjon. Dessuten har viseformannen i sine mange andre naturhistoriske foredrag i skoler og foreeninger nyttet høvet til å agitere for vår sak. Under en studietur til Lista siste v5r tok han, sammen med den engelske zoolog Mr. Chaworth-Musters opp arbeidet for å få fredet det både i botanisk og ornitologisk henseende meget interessante Slevdalsvatn i nærheten av Lista fyr, De fleste av grunneierne er nå stemte for fredlysing, og vi får håpe at det når tiden kommer vil lykkes Agder Naturfredningsforening å bringe saka i havn. - Ved foredrag og gjennom lokalpressen har Bernhoft-Osa også slått til lyd for at det i likhet med her i Rogaland må bli innfart totalfredning for ærfugl, ender og vadere på Lista. Ærfuglen f. eks. er praktisk talt helt utryddet på Lista, og bestanden av de rugende ender er i de senere år gått katastrofalt tilbake, etter hva lokalkjente folk opplyser. Imidlertid øker også der nede forståelsen av at det nå må gjeres noe for i få bestanden opp igjen. Således har Lista herredstyre vedtatt å tilra fredning av ærfugl og ender. Foreningens medlemstall er nå 29 livsvarige, I I foreninger og 445 årsbetalende. 13 medlemmer er avgått ved døden, 34 utmeldt. Der er tilkommet 4 nye medlemmer. Arsmnte ble holdt lørdag 4. mars Amberetning og regnskaper ble opplest og godkjent. Et forslag fra gartner Halfdan Lund om utgivelse av en heimstadlære for Rogaland fylke.ble møtt med stor interess'e. Styret fikk i oppdrag å arbeide med forslaget. Det var tanken at boka skulle inneholde beskrivelser - utarbeidet av fagfolk - av flora og fauna, geologi, fortidsminner og annet som kunne tjene til å ake forståelsen av naturfredningen og gi barn og voksne kjennskap og kjærlighet til heimstaden.

5 Videre ble behandlet spørsmålet om innkjøp av et jordstykke ved Frøylandsvatnet. Det ble enstemmig besluttet at en ikke skulle kjøpe det tilbudte stykke. Valgene førte til gjenvalg over hele linjen. Til formann ble gjenvalgt avdelingsingeniør S. Evensen, til viseformann zoologen A, Bernhoft-Osa, til sekretær avdelingssjef A. Bærheim, til kasserer barbermester E. Torgersen og til styremedlem snekkermester Chr. Krogh. Foreningens umalg ble også gjenvalgt, likeledes revisorene. Som representanter til landsforbundet ble valgt styret. Regnskap for Inntekter: Beholdning fra forrige år... kr. 441~27 Kontingentinntekter: 427 medl. a kr. 2,oo kr. 854, ,, a kr. 5, ~ ),, 3~~00 1, Kr. I 330,~ Utgifter: Overf~ttil naturfredningsfondet... kr. 200,oo Anmetet: Leie av lokale kr. 50,oo... Seksaunderskudd..., zz,oo >t 72~00 Annonser...,, 233,89 Foredrag med film....., 27,oo Trykksaker i bene 1937 og ,, medlemskort...,, 3532 Maskinskrivning..., r 8,30 Porto, rikstelefoner...,, 2139 Gave til O. I....,, 27,oo Kjaring, bhefter...,, 1,8o Inkassoutgifter...,, 85,90 Utgifter ved befaring av Jæren... I 17,so Kontingent til landsforeningen 440 a o,50..., zzo,oo Leie av lokale til 2 ekstraord. generalfors....,, 30,oo Kassabeholdning 22. februar 1939,, 106,33 Stavanger 22. februar S. Evensen, formann. Revidert og funnet i orden, 27. februar H. Gundersen. Erik Lunde,... Erling Torgersen, kasserer. Kr. I 330~27

6 Rogaland naturfredningsfond til innkjøp av fredningsfelt. Regnskap for Inntekter: Beholdning f. forrige %r... kr ,26 Overfort fra foreningskassen iflg. generalfors.bes1....,, 2m,m Renter for >, Innsamlede gaver ,oa Kr Utgifter: Provisjon for innsamling..... kr. 28,20 Beholdning 22. februar ,, Kr t69 Stavanger, den 22. februar S. Evensen, formann. Revidert og funnet i orden 27. februar H. Gundersen. Erik Lunde. Erling Torgersen, kasserer. Årsberetning for arbeidsår. Foreningens medlemstall. I årets løp er 29 utmeldt, slik at medlemstallet na er 418 årsbetalende, 12 foreninger og 19 livsvarige, tilsammen Foreningens virksomhet. På forrige årsmøte reiste gartner Halfdan Lund forslag om utgivelse av en heimstadlære. Under det rent innledende arbeid med dette kom en i kontakt med Aktietrykkeriet som hadde planer om å utgi en slik bok med Vegard Sletten som redaktør. Det ble henstillet til oss å awente en henvendelse fra Sletten om dette. En slik henvendelse er ikke kommet, og saken er derfor ikke løst i det forløpne år.

7 På siste årsmøte ble styret bemyndiget til a anvende inntil kr. 200,oo til representasjon ved landsmøte. Landsmøtet er ikke innkalt i den forløpne tid, visstnok fordi landsforbundets formann på grunn av omstendighetene ikke har fått anledning og tid til det. Av økonomiske grunner og på grunn av krisesituasjonen er årsheftet ikke utkommet i Foreningens hovedarbeid - sikring av et stykke opprinnelig Jæmatur - ble fortsatt før sommerferien Styret foretok en del befaringer bl. a. til Smukkevatnet ved Hognestad. Her var det dog ikke mulig å få noe rent kjøp istand. Heller ikke var det akkurat et slikt stykke natur som man kunne ha ønsket, selv om fuglelivet var ganske rikt. Derimot fant man ved en senere befaring et fra naturens hånd helt ideelt sted ved Orrevannets sydostside, nær Nese. En fikk dog ikke anledning til å komme i kontakt med eierne her, idet bensinrasjoneringen i høst satte en stopper for videre befaringer. Siden har krigsbegivenhetene øvet sin påvirkning. Dette arbeid ble derfor ikke gjenopptatt etter sommerferien, idet man fant at det var rettest å la situasjonen avklare seg. Et positivt resultat har selvsagt denne omstendighet ført til: Kassen har igjen overskudd som kan overføres til naturfredningsfondet. Det jordstykke det her siktes til er så nær det ideelle som vel mulig. Det nye styre bør vel derfor til tross for krig og elendighet prøve om det kan gjøres noe med et innkjøp mens feltet ennå er ur~irt. Etter forslag av Stavanger Museum er blitt innsendt til departementet forslag om naturfredning av det forhistoriske gårdsanlegg ((Lyngalands på Sæland i Time. Varaformannen har fortsatt sitt arbeid med fredlysing av fuglelivet på Bsraunen. Samtlige grunneiere på tre nær har nå undertegnet fredningsandragendet. Saken må føres videre av det nye styre. Han har også bearbeidet et liknende tiltak for Madlaforens vedkommende og har alt fått de fleste grunneieres underskrift. Årsmote holdtes på ebemers lørdag 6. april under ledelse av ingeniør S. Evensen. Årsberetning og regnskap ble godkjent, og man vedtok å overføre kr. 400,00 til foreningens anaturfredningsfond1). Fondets regnskap ble opplest og detaljgjennomgått av formannen. Det er nå på kr. ~OSS,~T, og vil i sin tid bli benyttet til innkjøp av et fredningsfelt på Jæren.

8 Valg. Formannen, ingeniør S. Evensen, nektet gjenvalg, og som ny formann blc zoolog A. Bernhoft-Osa valgt. Styremedlem snekkermester Chr. Krogh ble varaformann. Sekretæren, avdelingssjef Anders Bærheim, frabad seg også gjenvalg, og i hans sted valgtes gartner Halfdan Lund. Nytt styremedlem ble mekaniker Ludvig Lode. Som varamenn valgtes: byggmester Torkel Torkelsen, lærerinne Karoline Rullestad og journalist Yngvar Molaug. Kassereren, frisørmester Erling Torgersen, gjenvalgtes. Likeledes revisorene Erik Lunde og H. Gundersen med Tor Andersen som varamann. Fuglefredninga pa' Kvitseyene. Frk. Larsen minnet om fredninga av' fuglelivet pa Kvitsøyene, og mente at det var påkrevet å få en del oppslag der ute for at ikke vedtaket skal gå i glemmeboka. Det ble henstillet til det nye styret om å ta seg av dette. Etter årsmøtet samledes man ved det tradisjonelle torskebord. Ved kaffen viste den nye formannen fram et par fuglefilmer. Regnskap for Inntekter: Beholdning pr. I. januar r kr. 106,33 Kontingent: 378 medl. a kr. z,oo...,, 7 ~ 6, ~ 6 foreninger a kr. 5,oo...,, 30,oo Kr. 892,33 Utgifter: Leie av lokale til Arsmete kr. 50,oo... Bidrag til Arsmete...,, 42,74 Utlagt ved zoolog Bernhoft-Osa... 5,60 ingeniar Evensen... I 3,38 Maskinskrivning... 6,m Inkassoprovisjon... 76,oo Reiseutgifter ved inkasso pa Sandnes... 2,30 Annonser... 34,oo Kontingent til Landsforeningen for 378 medl. a kr. o,~o - porto ,40 Kassabeholdning ,g I Stavanger den 3. april H. Gundersen, Erik Lunde, revisorer. S. Evensen. Erling Torgersen, kasserer.

9 Rogaland naturfredningsfond til innkjrap av fredningsfelt. Regnskap for Inntekter: Beholdning I. januar kr Renter for ,, 117~55 Bidrag..., 107~51 Kr ,55 IJtgifter: Beholdning gr. desember 1939 kr ,~~... Stavanger den 3. april H. Gundersen, Erik Lunde, revisorer. S. Evensen. Erling Torgersen, kasserer. Arsberetning for arbeidsår. Opplysningsarbeidet. Fra Landsforbundet mottok var forening IOO særtrykk av et foredrag av oberstleytnant K. G. Gleditsch: cinaturfredningi). Disse særtrykk var beregnet som propaganda for vår sak. En del hefter er alt utdelt, og noen nye medlemmer har meldt seg. Formannen skrev i beretningsåret et par artikler i dagspressen. (Således i ((Aftenposten)) om det internasjonale arbeid for å verne flyttfuglene.) Noen filmforedrag handlet også om naturfredning. Siste hast var det dem som trodde at fylkestingets fredningsvedtak var satt ut av kraft. For A komme denne villfarelse til livs utsendtes et opprop til samtlige aviser i fylket. Likeledes ble det sendt en artikel på tysk til ~Deutsche Zeitung in Norwegeno om fuglelivet i Rogaland, samt et utdrag av fredningsvedtakene for fylket. På oppfordring oversatte formannen siste vår et utdrag av jaktloven som gjennom fylkesmannen ble oversendt de tyske myndigheter. - Senere fant

10 styret det påkrevet også direkte å henvende seg til den tyske overkommando, og der innløp svar om, at samtlige tropper i fylket på ny hadde fått innskjerpet fylkestingets vedtak. Fredningsfelt pi Jæren. Som det fremgar av arsberetningen for 1938 fant det daværende styre et område sydøst for Nesegardene ved Orrevatnet, som ville ha egnet seg utmerket som fredningsfelt. Den nuværende formann forhandlet med eierne, men dessverre viste det seg at feltet ikke var til salgs - da gården skulle deles og hele denne utmarken var godt dyrkningsland. - På en gård lenger syd er der kanskje mulighet for å få ervervet et stykke utmark, men det er neppe et slikt omride som foreningen ønsker å bevare. Der er ellers foretatt flere turer på jakt etter et felt, men med negativt resultat. Styret vil inntrengende anmode alle medlemmer og andre interesserte, om å melde av dersom noen kommer over et stykke jær-natur som kan bli et høvelig fredningsfelt på Flat-Jæren. (Men vår forening bør vel i alle tilfeller ogsii undersøke hvorledes forholdene ligger an lenger inne - på Høg-Jæren - for at vi ikke risikerer a komme for sent der - om planene pa Flat-Jæren ikke lar seg realisere.) Fuglefredning. Alle oppsitterne pa Bøgårdene har vært så interesserte at de nu har underskrevet et vedtak om a få fredet alt fugleliv på Bsraunen og de tilgrensende marker og strender. Fredningen skal foretas etter naturfredningsloven i likhet med hva der er gjort på Rott og Kvitsøyene - forelabig for 10 år. Derved blir all jakt, fangst og eggsanking forbudt innen området. - Børaunen blir på den maten et fristed for mange flyttfugler - som særlig under høsttrekket stanser der. En del overvintrende svømmefugler holder seg også på Børaunen. (Nå for tiden er det ikke mange fuglearter som ruger der oppe, men hver var ser man store flokker av den vakre ringgås, og det bør undersøkes.om man ikke kan få høve til å anlegge en del ganger hvor fuglene kan finne rugesteder.) Ogs9 eierne av Madlaforen har underskrevet et lignende dokument som for Bsraunens vedkommende, og forhåpentlig kan vedtaket bli godkjent av myndighetene selv om Madlamoen grenser til området. Smukkevatnet ved Hognestad har som kjent et meget rikt fugleliv og rikere kan det bli. Etter opptak av vårt medlem Hallvar Hognestad har vi forsøkt a få

11 *p!aqse isen saiaøissapun B!~!nyj sapajgs ap!p~oj yyei JO~S u!ais!ad Bo uauqoyield ed ua~aisaw~s Bo uasuabsøi *aq apgq sap[æqs cduyuasoj.am Jap IployaaAo qlq ua!du!upaq ie l!i in sas iap )e 'isauoddes -uu!.rey ua~a1samæd *auaæøa!n)~ gd iauæsddo pam adla!y y jr1 asjan[j!i ilej Æøsi!~~ gd uasua8~ef ~alsaw~q Jeq ua~øiyas!psæd 79 asjapuanuaq ed (esapas au!s paur pay! a.raea ~$3 uaurloq pa^ iaars! ~ aån~ wos a~ayyap -ddoi apapaq ap AV sed uaou it aoj ab~øs my ipaq 20 my ianaaysj!i Jey ia~æis -pue~s!q"o åu!uasoj J ~ A åas apuaauay uey j!a gs 4ua~ols%u!upa~j -snieu aaiia åuprpasj paur 3as as!a uaq alauas iap allnys uapy) *ia~asp -JOJ s!jq ayyr aualånj ie! isassasalu! ip!~ es,103 Ja Bo uamloq pam uæsddo nlas saploy u e -uieq ~ aoj!psan ss!~ ua seq BBaaygui ne ua%u!juiesuu! ep '%u!upasj gd paui $3 uey ayy! uapy,103 uey ie sauuy.ra!auuns% apuawuqpan uayy -?auivn -spuvpfn~ amjoyalånj ua ne uasa!a paur ialpueqjo3 uauueursoj sey alap!a *apuamuioypaa suaaojejpew åo suaunesø~ soj uros sgypn auiwes ed aiiap ed pam e2 e j!i ab!ll!n åas i~æjyn seq au.ra!a allv -.rap gsåo iapasj ian!la[%nj

12 Styret har fått trykt en del kortfattede plakater til oppslag ute på Kvitsøy og Rott samt i Tananger. Som tidligere meddelt tok formannen i sin tid opp arbeidet for fredning av det interessante Slevdalsvatn på Lista, men under de nuværende forhold ble arbeidet foreløbig stillet i bero. Nu har styret vedtatt % oversende saken til foreningen i Vest-Agder - under hvem den jo sorterer - til videre behandling. Som en påskjønnelse for arbeidet med i verne om sjøfuglene her vest har vi fra Norges Dyrebeskyttelses Forbund mottatt Carl Schayens vakre bok rfuglefjelln med en dedikasjon. Rugekasser for småfuglene. På anmodning av gartner T. Bryne og ingeniør Lars Oftedal ble det gjort forsek på å finne noen som kunne fremstille rugekasser for salg. Men hverken Rogaland Industrikontor eller Husfliden i Oslo kan for tiden skaffe kasser. Ulovlig svanejakt. En avisnotis fortalte at en mann oppe i Bjerkreim hadde skutt svaner. På henvendelse til lensmannen der oppe får styret opplyst at politiet satte etterforskning i gang, og vedkommende rjegero fikk en mulkt p3 kr som han vedtok. Fortidsminnene. I 1939 ble det som tidligere omtalt innsendt en søknad til Landsforbundet om å utvirke at det interessante forhistoriske på Seland i Time måtte bli fredet etter naturfredningsloven. Selve girdsanlegget tilhører Stavanger Museum, men eieren av girden Sæland, hr. Ådne Sæland, ville gjerne ha fredet et større omride - slik at ogsi selve omgivelsene kunne beholde sitt nuværende utseende. Derved skulle man tro at naturfredningsloven mitte kunne komme til anvendelse. Imidlertid er der innløpet svar fra Landsforeningen, om at man etter nærmere overveielse og konferanse med dr. Grieg ved Oldsaksamlingen i Oslo, kommet til det resultat, at dette tilfellet ligger utenfor Landsforeningens virkefelt, hvor fredning kan skje gjennom tinglesing. Sammen med magister Egenæs Lund har sekretæren og formannen oppsøkt eieren av ((Tinghauge i Klepp og anmodet om at omriidet rundt de fredede

13 fortidsminner ikke måtte bli oppdyrket. Men at hele feltet må bli liggende slik som det er idag. Eieren viste seg meget forståelsesfull og interessert. Man drøftet også et eventuelt kjøp - dog under forutsetning av at det nødvendige beløp blir skaffet til veie utenom de midler som vår forening disponerer over nu for tiden. Ellers har styret samarbeidet med Stavanger Museum for å verne om Fortidsminnene, derved at innløpne meddelelser om fortidsminner som var i fare ble omgående innberettet til museumsdirektøren. Der er kommet klage over at fredningsmerket ved ruggesteinen på Åmot i Sogndal er anbragt oppe på selve den fredede stein. Klagen som ledsages av et foto er behandlet av styret som vedtok ved leilighet å se på saken og få merket anbragt på en mindre dominerende mate.. Fra hr. h und Grønvik, Fister, har styret med takk mottatt tilbud om at han vil sende inn melding om slike ting som etter hans mening bør fredes ved lov. Organisasjonssporsmål. Fra hr. Ole Isaksen er innløpet flere skrivelser som er behandlet av styret. I et lengere motivert innlegg foreslår Isaksen at vår forening melder seg ut av Landsforeningen. Styret har enstemmig funnet at det etter styrets syn ikke foreligger noen som helst grunn til et slikt skritt. Styret har også drøftet tanken om å utgi et eget tidsskrift om narurfredning, men finner at pa grunn av de økonomiske forhold bør dette foreløpig utsti. Årsmo te. Foreningens årsmøte ble holdt på Stavanger Museum den 29. mars. Pa møtet drøftet man bl. a. en rundskrivelse fra Norsk Dyrebeskyttelsesforbund i anledning krav om øyeblikkelig forbud mot bruk av sjefugl til revemat. Det ble enstemmig vedtatt å sende en henvendelse til myndighetene om at et slikt forbud er meget påkrevet iar. Videre ble det vedtatt P søke samarbeide med Stavanger Museum og Foreningen til fortidsminners bevarelse for P løse ymse spørsmål vedrerende fortidsminner. Arbeidet med dette ligger jo noe utenfor en naturfredningsforenings virkefelt, men her på våre kanter spiller fortidsminnene en så pass

14 fremtredende rolle i landskapet, at det er på sin plass når vår forening også yter sitt bidrag til bevarelsen av disse verdifulle kulturminner. Styret fikk i oppdrag å arbeide videre med i finne et høvelig felt til fredlysning på Flat-Jæren. Foreningens fond til dette formål er kommet opp i kr. 4635,oo, og det ble dessuten besluttet å overføre kr. 300,00 av kassabeholdningen for 1940 til fondet. Vi vil også her få takke for den gave pa ~oo,oo kr. som vi mottok fra Klosters Legat, og for et liknende beløp fra Stavanger Sparekasse. arsmøtet drøftet også hvorledes man skal få skoleelever og ungdommen mere interessert i den levende natur og arbeidet med å bevare den. Styret vil i aret som kommer også arbeide med dette spsrsmål. Ved valget ble styret og de ymse utvalg enstemmig gjenvalgt. Regnskapet ble også enstemmig godkjent. - Av foreningens medlemmer er det 345 som har betalt siste års kontingent, men dess verre er det mange som står til rest med irspengene, Regnskap for rgqo. Inntekter: Beholdning pr. I. januar r kr- 472,gl Kontingenter: 337 medl. A kr. 2,00... kr. 674,oo 3 nye medl. for 1941 B kr. 2,oo.....,, 6,00 r restanse...,, 2,03 5 foreninger A kr. 5,m...,, 25,oo I, Bidrag...,, 2.00 Bankrenter...,, 4.18 Utgifter: Kr. 1186,ag Leie av lokale til Iirsmete... kr. 40,m Bidrag til drsmete...,, 4,14 Utlagt ved formannen...,, 40,18 Annonser m Inkassasjon...,, 69,30 Reiseutgifter ved inkasso pd Sandnes...,, 3,50 Trykningsutgifter...,, 4046

15 Maskinskrivning Bidrag til Naturfondet Kassabeholdning... kr. 6,00...,, 400~ ,or Stavanger r 5. mars H. Girndersen, Erik Lunde, revisorer. A. BernhoJt-Osa, formann. Kr. I 186,og Erling Torgersen, kasserer. Rogaland naturfredningsfond til innkjøp av fredningsfelr. Inntekter: Belioldning pr. I. januar kr. 3922,55 Tilfort fondet ifolge 5nmøtebesluttiing...,, 400,oo Barikretiter for 1940,, I 12,5o... Gaver..., aoo,oo Kr. 463~~05 Utgifter: Belioldning pr. 31. desember kr Stavanger 15. mars H. Giindersen, Erik Lunde, revisorer. A. BernhoJt-Osa, formann. Kr Erling Torgersen, kasserer.

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN :

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : Foreningen Apenes Vel Anno 1918 ÅRSMØTE 2014 FREDAG 21. MARS 2014 KL. 19:00 Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : 1. Åpning 7. Fastsettelse av kontingent 2. Møtets lovlige innkallelse. 8. Budsjett

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING Stiftet 15. juni 1896. Digitalisert 12.02.2017 Vedtekter for LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er LILLEHAMMER

Detaljer

Vedtekter. Valnesfjord Flerbrukshall BA. Godkjent 25.03.2004 Revidert 30.06.2011

Vedtekter. Valnesfjord Flerbrukshall BA. Godkjent 25.03.2004 Revidert 30.06.2011 Valnesfjord Flerbrukshall BA Godkjent 25.03.2004 Revidert 30.06.2011 1 Selskapsform Valnesfjord Flerbrukshall BA er et andelslag med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. 2 Formål

Detaljer

Møte for lukkede dører onsdag den 21. juni 1950 kl. 10. President: J ohan Wiik.

Møte for lukkede dører onsdag den 21. juni 1950 kl. 10. President: J ohan Wiik. Dagsorden: Møte for lukkede dører onsdag den 21. juni 1950 kl. 10. President: J ohan Wiik. Innstilling 1 fra finans- og tollkomiteen om tollavgifter fra 1. juli 1950 (budsjett-innst. S. nr. 258) Etter

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012.

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening Vedtekter Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. 1 Navn og formål Foreningens navn er Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening, forkortet Halden

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

NORSKE TINDEVEGLEDERE - NORTIND. VEDTEKTER oppdatert

NORSKE TINDEVEGLEDERE - NORTIND. VEDTEKTER oppdatert VEDTEKTER oppdatert 12.2013 1 Foreningens navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Norske Tindevegledere / NORSKE TINDEVEGLEDERE med kortformen NORTIND 1.2 Foreningens adresse er forretningsførers adresse.

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea)

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) (endret på Ifeas årsmøte 24/4-1985, 16/4-1998, 29/3-2001, 9/4-2003, 17/4-2008) 1 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering

Detaljer

VEDTEKTER FOR WESSEL VEL 14/

VEDTEKTER FOR WESSEL VEL 14/ VEDTEKTER FOR WESSEL VEL 14/10-2007 1. MEDLEMSKAP Wessel vel er en partipolitisk nøytral forening som omfatter de til enhver tid tilflyttede eiendommer som utskilles fra gnr. 6, bnr. 56 i Vestby kommune.

Detaljer

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER nr 3. 2008 30-06-08 08:14 Side 38 NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER Vedtatt på det konstituerende møtet 27.02.27 og revidert 18.01.46, 31.01.64, 26.01.77, 30.01.80, 18.01.87, 31.01.90 og 31.01.01.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Øvre Eiker Travselskap innkaller herved til generalforsamling fredag 27.01.2012 kl 19.00 Sted Sanden Hotell (Hokksund) SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg

Detaljer

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen.

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen. DIS Vest-Agder Databehandling i slektsforskning Kontaktperson Telefon Dato Astrid Tvedten 38 09 32 60 / 905 22 411 05.02.2008 Styrets beretning 2007 1. Innledning Styrets beretning gjelder fra 1/1-2007

Detaljer

VEDTEKTER FOR STILLASENTREPRENØRENES FORENING. Endret i generalforsamling 2012.

VEDTEKTER FOR STILLASENTREPRENØRENES FORENING. Endret i generalforsamling 2012. VEDTEKTER Side 1 av 5 FOR STILLASENTREPRENØRENES FORENING Endret i generalforsamling 2012. 1 Navn og Formål Foreningens navn er Stillasentreprenørenes Forening. Foreningens formål er: a) å ivareta medlemmenes

Detaljer

Referat fra NNF`s generalforsamling,

Referat fra NNF`s generalforsamling, Referat fra NNF`s generalforsamling, 24. 2. 2015. Det var 24 stemmeberettigete medlemmer til stede, da formannen, Carl Henrik Størmer, ønsket de fremmøtte velkommen til NNF`s generalforsamling. Årsberetning

Detaljer

Sørlandets Rasekattklubb

Sørlandets Rasekattklubb 1 LOVER FOR SØRLANDET RASEKATTKLUBB (SØRAK). Revidert 23.11.99 Paragraf 1. Sørlandets Rasekattklubb (SØRAK) er stiftet i 1961, og er medlem av Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR), som er tilsluttet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Til aksjeeierne i I.M. Skaugen SE INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Aksjeeierne i I.M. Skaugen SE innkalles herved til ordinær generalforsamling 18. mars 2010, kl. 16:00, på selskapets kontor

Detaljer

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa)

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER for Larvik og Omegns Turistforening - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 1 Formål Larvik og Omegns

Detaljer

V E D T E K T E R. for MÅLSELV JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 10. FEBRUAR 1964

V E D T E K T E R. for MÅLSELV JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 10. FEBRUAR 1964 V E D T E K T E R for MÅLSELV JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 10. FEBRUAR 1964 Foreningens navn: MÅLSELV JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. 1 FORENINGENS

Detaljer

ÅRSMØTE I KVISLE SKOG VEL 2000. Årsmøtet ble avholdt på Veggli Vertshus Søndag 10. September 2000. 18 hytter var representert. Kasserer Ann hadde ordnet med kaffe og noe å bite i. 1. Valg av ordstyrer

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling De eldres boligspareklubb bydel 13, ØstensiØ Innkalling til generalforsamling CIrelimapr gerueralforsaruaåfrmg;lvln*åetres ctrem!-9, mrai 2S tr -rd, kå" X${}fi i {-}papsaå sarn 'errursålus "I.# Kerms$.åtua:N"ixag

Detaljer

A - Forhandlingsprotokoller

A - Forhandlingsprotokoller A - Forhandlingsprotokoller L0001 Forhandlingsprotokoll 1928-1937 3/033/02/5 Rogaland Kredsforening for Naturfredning i Norge L0002 Forhandlingsprotokoll 1937-1946 3/033/02/5 Rogaland Naturfredningsforening

Detaljer

VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte

VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte i Frogn Rådhus, Fraunar, Fredag 3. mars 2017 Formannen ønsket velkommen. Det var 53 personer til stede, hvorav 49 stemmeberettigete. Det er i tillegg en

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL FOR FORENINGEN REN MARINA

STIFTELSESPROTOKOLL FOR FORENINGEN REN MARINA STIFTELSESPROTOKOLL FOR FORENINGEN REN MARINA År 2010, den 17. desember ble det avholdt stiftelsesmøte med påfølgende konstituerende generalforsamling i Foreningen Ren Marina. Til stede som stiftere var:

Detaljer

Vedtekter for Høgfjellia Vel

Vedtekter for Høgfjellia Vel Vedtekter for Høgfjellia Vel 1 Formål Foreningen, som har navnet Høgfjellia Vel, har pliktig medlemskap for eiendommer innen Høgfjellia hytteområde. Formålet er å ivareta medlemmenes felles interesser

Detaljer

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 for OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november 1841 og OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 Sist endret 28. april 2009 Oslo Handelsstands Forening Oslo Handelsstands Felleskontor

Detaljer

Integras vedtekter. Gjeldende fra

Integras vedtekter. Gjeldende fra Integras vedtekter Gjeldende fra 01.01.2018 Vedtektene er vedtatt på Integras årsmøte 30. 05.2005, endret på årsmøtene 16.03.2007, 27. 05.2009, 31.05.2011, 10.05.2012, 22.04.2015 og 26.04.2017. 1 Navn

Detaljer

13. mai 2002 kl. 17.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i. Schibsted ASA. i Apotekergaten 10, Oslo

13. mai 2002 kl. 17.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i. Schibsted ASA. i Apotekergaten 10, Oslo GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL 13. mai 2002 kl. 17.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Schibsted ASA i Apotekergaten 10, Oslo På generalforsamlingen i Schibsted ASA møtte 23 representanter med

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK OPERASANGERFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK OPERASANGERFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK OPERASANGERFORBUND (Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 08.05.1959. Revidert på ekstraordinær generalforsamling 24.05 1981. Revidert på ekstraordinær generalforsamling 20.05.1990.

Detaljer

UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA

UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA 1 UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA Vedtatt på stiftelsesmøte den.. 1 2 1 Selskapsform Rinnleiret Museum SA, er ett andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset ansvar, vekslende kapital

Detaljer

VEDTEKTER BERGENS ARKITEKTFORENING. Tilsluttet Norske Arkitekters Landsforbund KAP. 1 FORENINGEN KAP. 2 FORENINGENS ORGANER.

VEDTEKTER BERGENS ARKITEKTFORENING. Tilsluttet Norske Arkitekters Landsforbund KAP. 1 FORENINGEN KAP. 2 FORENINGENS ORGANER. BERGENS ARKITEKTFORENING Tilsluttet Norske Arkitekters Landsforbund VEDTEKTER Mars 1991 KAP. 1 FORENINGEN Alminnelige bestemmelser 1.01 Bergens Arkitektforening, BAF, er en del av Norges Arkitekters Landsforbund,

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Ordinær Generalforsamling Tirsdag 20. juni klokken I selskapets lokaler på Stormyra i Bodø

Ordinær Generalforsamling Tirsdag 20. juni klokken I selskapets lokaler på Stormyra i Bodø Aksjonærer i Saltens Bilruter AS innkalles herved til Til behandling foreligger Ordinær Generalforsamling Tirsdag 20. juni klokken 13.00. I selskapets lokaler på Stormyra i Bodø 1. Valg av møteleder 2.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Styret har gått igjennom foreningens bankforbindelser, og besluttet å samle disse hos Sparebank 1. I tilegg beholdes en konto hos Postbanken.

Styret har gått igjennom foreningens bankforbindelser, og besluttet å samle disse hos Sparebank 1. I tilegg beholdes en konto hos Postbanken. Årsmelding 2002 Årsmøtet Årsmøtet ble holdt 29. mai 2002 på Munkholmen. 20 medlemmer var til stede. Forut for selve årsmøtet ble det holdt et foredrag av historiker Terje V. Brattberg om Klosteret på Munkholmen

Detaljer

Bente Flygind. Skiforeningen LOV

Bente Flygind. Skiforeningen LOV Bente Flygind Skiforeningen LOV Foreningen til Ski-Idrettens Fremme Lov for Foreningen til Ski-Idrettens Fremme vedtatt 4. januar 1883 med endringer 9. mars 1887, 2. mars 1891, 20. november 1894, 11. mai

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Revidert 2004

Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Revidert 2004 Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Kapitel 1 - Navn og formål...2 1-1 NAVN...2 1-2FORMÅL...2 Kapitel 2 - Medlemskap...2 2-1 OPPTAK/UTMELDING...2

Detaljer

Lover for Sagene Båtforening

Lover for Sagene Båtforening Lover for Sagene Båtforening Revidert 30.03.2015 Side 1 av 8 Innhold 1. Formål... 3 2. Medlemskap... 3 3. Foreningens ledelse... 3 4. Årsmøte... 4 5. Stemmerett... 4 6. Kontingenter og avgifter... 5 7.

Detaljer

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016.

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. 1. Foreningens navn og medlemssammensetning. Foreningen er gitt navnet Khon Norway, som oversatt betyr Det norske folk. Foreningen består av

Detaljer

VEDTEKTER FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING (BNL) Vedtatt 10. juni 2011

VEDTEKTER FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING (BNL) Vedtatt 10. juni 2011 Vedtatt 26.11.1997, endret 03.09.1999, endret 01.09.2000, endret 31.08.2001, endret 25.04.2003, endret 21.04.2005, endret 21.09.2006, endret 09.10.2009, endret 18.03.2010, endret 18.06.2010. Sist endret

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2013

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2013 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2013 Til behandling foreligger: Generalforsamlingen i Skjellumfjellet og Kirkefjellets vel avholdes: Lørdag 15. juni 2013 kl 16.00 på Skjellumtoppens parkeringsplass. 1.

Detaljer

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 V E D T E K T E R f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 1. Navn, lagsform og forretningskontor. Borettslaget Bøhmergaten 37 er et borettslag som har til formål å skaffe de fremtidige andelseierne bolig ved

Detaljer

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL Ordinær generalforsamling i Aker Kværner ASA ble avholdt onsdag 15 mars 2006 i auditoriet i selskapets lokaler i Prof. Kohtsvei 15, Lysaker. 1. KONSTITUERING Generalforsamlingen

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Sted: Tønsberg Dato: 12 februar 2000 Tilstede: Forman: Vestfold Heatracing: Roger Josefsen (RJ), Roger Sandåker

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Møtet ble avholdt på Skype. Wenche ringte opp alle i styret kl 20.00. Med på møtet var: Leder: Wenche Ulleberg-Bøhmer Nest Leder: Friedrich

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1997/32 Klager: A Innklaget: Fearnley

Detaljer

Drammens Filatelist-Klub KLUBBLOVEN

Drammens Filatelist-Klub KLUBBLOVEN Drammens Filatelist-Klub KLUBBLOVEN Vedtatt på møtet 13. desember 1926, med senere endringer, sist mars 2005. 1 NAVN OG FORMÅL Drammens Filatelist-Klub, stiftet 8. november 1926, har til formål å spre

Detaljer

Innkallelse til Generalforsamling i Norsk Operasangerforbund.

Innkallelse til Generalforsamling i Norsk Operasangerforbund. Innkallelse til Generalforsamling i Norsk Operasangerforbund. Sted: Møterom Carmen, Den Norske Opera & Ballett. Tid: 23. Mai 2017, klokken 18 00. Agenda: -Årsberetning og gjennomgang av regnskap, NOSF.

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/15 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 Logistikkforeningen.no - Rogaland

ÅRSBERETNING 2009 Logistikkforeningen.no - Rogaland ÅRSBERETNING 2009 Logistikkforeningen.no - Rogaland Styret har følgende medlemmer ved avleggelse av rapporten : Inge Oliversen Leder Step Change Mgt Ragnar Evensen Kasserer Bring Logistics Odd Egil Larsen

Detaljer

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad.

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 har for FSF-Harstad vært litt turbulent, siden vi ikke fikk valgt ny leder ved det ordinære årsmøtet i januar 2014. Møtevirksomheten ble lagt på is frem

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE 2016

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE 2016 28.02.2016 side 1 av 14 BMFK PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE 2016 Dato: 26.02.16 kl. 18.00 20.00 Sted: Telemarksvingen, kafeteria. Møterom i det lille kafeteriaområdet. Deltakere: Forfall: Frank Magne, Bjørn Arvid,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORKLA ASA. Bedriftsforsamlingens ordfører, Knut Brundtland, åpnet og ledet møtet.

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORKLA ASA. Bedriftsforsamlingens ordfører, Knut Brundtland, åpnet og ledet møtet. PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ORKLA ASA År 2009, den 23. april ble det avholdt ordinær generalforsamling i Orkla ASA i Gamle Logen, Grev Wedels plass 2, Oslo. Bedriftsforsamlingens ordfører,

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Vedtekter for velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO)

Vedtekter for velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO) Vedtekter for velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO) 1. NAVN Klubbens navn er Velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge. (WNO) 2. FORMÅL Velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO)er stiftet på stiftelsesmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

Lover og vedtekter for NBJF

Lover og vedtekter for NBJF Rev.:2012 NORWEGIAN BOWHUNTERS ASSOCIATION Lover og vedtekter for NBJF 1. NAVN OG HJEMSTED. Forbundets navn er, som forkortes til NBJF. Forbundets adresse er den til enhver tid sittende formannens adresse.

Detaljer

Referat. Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2010

Referat. Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2010 Referat Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2010 Dato: Lørdag 22. mai 2010 kl. 15:00 (pinseaften) Sted: Småbåthavnen i Grend 2 Til stede: Tore Medhus, Ragnhild & Jostein Frøyland, Sissel & Njål Fadnes,

Detaljer

INSTRUKSER FOR: * INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG FOR PARAT-NMBU

INSTRUKSER FOR: * INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG FOR PARAT-NMBU Parat-UMB RETNINGSLINJER FOR PARAT-NMBU INSTRUKSER FOR: * INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG FOR PARAT-NMBU * VALGKOMITEEN * REVISOR Desember 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

medlem. Er styrets beslutning om dette ikke enstemmig, forelegges saken for et medlemsmøte. Gjelder innstillingen et styremedlem, forelegges saken i

medlem. Er styrets beslutning om dette ikke enstemmig, forelegges saken for et medlemsmøte. Gjelder innstillingen et styremedlem, forelegges saken i Vedtekter Vedtekter for Romerike Tannlegeforening Sist endret 23.10.2013 1 Formål Foreningens formål er å ivareta standens interesser faglig, sosialt og økonomisk og å fremme et kollegialt samhold. 2 Medlemsformål

Detaljer

1 Foreningens navn er Førre Båt Forening(FBF). FBF er tilsluttet KNBF. Region Sør. Førre båtforening er hjemmehørende i Tysvær kommune.

1 Foreningens navn er Førre Båt Forening(FBF). FBF er tilsluttet KNBF. Region Sør. Førre båtforening er hjemmehørende i Tysvær kommune. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF-rev.2015. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening(FBF). FBF er tilsluttet KNBF. Region Sør. Førre båtforening er hjemmehørende i Tysvær kommune. 2 FBF

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 30.03.2016 kl. 1200-1400. Sted: Mestas hovedkontor på Lysaker, Oslo. Tilstede: Olav Lien, Haldor

Detaljer

Vedtekter for Norsk Treteknisk Institutt (NTI) (opprettet av norsk trelastindustri)

Vedtekter for Norsk Treteknisk Institutt (NTI) (opprettet av norsk trelastindustri) Vedtekter for Norsk Treteknisk Institutt (NTI) (opprettet av norsk trelastindustri) Vedtatt den 29. mars 1949 endret den 20. april 1955 26. april 1960 26. april 1967 14. mai 1975 19. mai 1976 8. mai 1981

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Forum Gris Rogaland Torsdag 12.mars 2009 Kl. 19.00 på Orre samfunnshus.

Innkalling til Årsmøte i Forum Gris Rogaland Torsdag 12.mars 2009 Kl. 19.00 på Orre samfunnshus. Innkalling til Årsmøte i Forum Gris Rogaland Torsdag 12.mars 2009 Kl. 19.00 på Orre samfunnshus. Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av møteleiar 3. Valg av to personer til å skrive

Detaljer

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN)

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN) VEDTEKTER FOR NORSK GEOLOGISK FORENING Etablert xx.xx.xx, sist revidert 9.1.2013 1. Navn og formål 1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Meldal Grunneierlag VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29. juni 2007 - Samvirkelova Vedtektsendring Disse nye vedtekter vedtas i lovlig innkalt årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK JOCKEYKLUB

VEDTEKTER FOR NORSK JOCKEYKLUB oppdatert pkt. 10.3 den 1.6.2006 ikke en off. endring VEDTEKTER FOR NORSK JOCKEYKLUB (Forening til fremme av den edle hestavl) Approbert av Det Kongelige Landbruksdepartement 04.06.2004 1 1.1 Klubbens

Detaljer

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel VEDTEKTER for Øvre Gleinåsen Vel Stiftet 22. juni 1976 Endringer: 3 endret etter vedtak generalforsamling 28.02.1978 9 endret etter vedtak generalforsamling 31.03.1981 9, 3.avsnitt endret etter vedtak

Detaljer

1 ORGANISASJONENS NAVN

1 ORGANISASJONENS NAVN 1 ORGANISASJONENS NAVN Organisasjonens navn er Norges Buejegerforbund (NBJF). Norges Buejegerforbund er en partipolitisk nøytral, landsomfattende organisasjon som samler buejaktinteresserte enkeltindivider

Detaljer

Bjerkakerstranda velforening har fokus på miljø mht, sortering av søppel og den videre avfallsbehandlingen. Foreningen har ingen ansatte.

Bjerkakerstranda velforening har fokus på miljø mht, sortering av søppel og den videre avfallsbehandlingen. Foreningen har ingen ansatte. ÅRSMELDING FOR 2008 FOR BJERKAKERSTRANDA VELFORENING 1. Generelle opplysninger Bjerkakerstranda Velforening er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte Velforeningens fellesarealer, samt ivareta

Detaljer

FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER.

FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER. FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER. Vedtatt av Representantskapsmøtet 2016 (revidert pr. 4. juni 2016) Forrige revisjoner foretatt: Lovendringer vedtatt av representantskapsmøtet 4. juni 2016 Lovendringer vedtatt

Detaljer

Den endelige fordelingen av omkostningene blev en enig om fastslå senere.

Den endelige fordelingen av omkostningene blev en enig om fastslå senere. Møter i Beisfjord Vannverk 1946 1958 Møte 1: 31.05.1946 Møte ang. vannverk i Beisfjord Den 31/05-46 møtte en komité fra sørsiden, bestående av Bertheus Antonsen og Karl Antonsen med en komité fra nordsiden,

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND (Vedtatt av NJFFs Representantskap 03.09.99) Vedtatt på årsmøte 17 februar 2006. Rettelse på 6, 1 ledd gjort på

Detaljer

Styremøteprotokoll nr 4/2007

Styremøteprotokoll nr 4/2007 Styremøteprotokoll Møte nr: 4/2007 Tid: Tirsdag 28. august 2007 Klokken: 19:00 Sted: Lindehei 2, Vennesla (hos formannen) Til stede: Forfall: Hans Petter Furuborg Jens Røed Stian Aase Bergum Tor Arild

Detaljer

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 7. april 2016 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 19.10

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 7. april 2016 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 19.10 Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 7. april 2016 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 19.10 16 medlemmer frammøtt Formann Einar Hansen åpnet møtet, og foreslo Carl Åke Karlsson til ordstyrer.

Detaljer

CP-skolen. Veileder for sekretær

CP-skolen. Veileder for sekretær CP-skolen Veileder for sekretær 3 Innhold Valg av sekretær 3 Sekretærens oppgaver 3 Møteinnkalling 3 Innkalling til styremøte 3 Innkalling til årsmøte 4 Protokollskriving 4 Regler for protokollskriving

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA tirsdag 19. mai 2015 kl. 15.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

LOVER for DRAMMENS TEKNISKE FORENING (Revidert på Årsmøtet 16. april 2012)

LOVER for DRAMMENS TEKNISKE FORENING (Revidert på Årsmøtet 16. april 2012) LOVER for DRAMMENS TEKNISKE FORENING (Revidert på Årsmøtet 16. april 2012) 1. Formål. Foreningens formål er ved samling av ingeniører, arkitekter, teknikere og teknisk interesserte i Drammen og omegn å

Detaljer