PEDAGOGISK PLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PEDAGOGISK PLAN 2014-2016"

Transkript

1 PEDAGOGISK PLAN Steinberg barnehage «Et godt sted å være, leke og lære» Nedre Eiker kommune

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning s. 2 Visjoner s. 3 Pedagogisk plattform s. 4 Omsorg s. 5 Lek s. 6 Barns medvirkning s. 7 Læring s. 8 Sosial kompetanse s. 9 Metoder til utvikling av sosial kompetanse s. 10 Språklig kompetanse s. 12 Metoder til kartlegging og stimulering av s. 13 språkutvikling Barnehagen som kulturarena s. 15 Kosthold og fysisk aktivitet s. 16 Fagområder s. 18 Kommunikasjon, språk og tekst s. 19 Kropp, bevegelse og helse s. 21 Kunst, kultur og kreativitet s. 23 Natur, miljø og teknikk s. 25 Etikk, religion og filosofi s. 27 Nærmiljø og samfunn s. 28 Antall, rom og form s. 30 Førskolen s. 32 Samarbeid med foreldre/foresatte s. 33 Samarbeid barnehage/skole s. 34 Viktige samarbeidspartnere s. 35 Planlegging, dokumentasjon og vurdering s. 37 1

3 INNLEDNING I lov om barnehager av 17. juni pålegges alle barnehager å lage en årsplan, der arbeidet i barnehagen skal konkretiseres. Årsplanen skal dokumentere det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og legge grunnlaget for utvikling og kvalitetssikring av barnehagen. Årsplanen skal utarbeides med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagen. Vi har valgt å dele opp årsplanen i en Pedagogisk plan og en Aktivitetsplan. Den Pedagogiske planen varer i tre år og inneholder visjonene vi strekker oss etter, barnehagens pedagogiske plattform og konkretisering av hvordan vi arbeider med fagområdene. Den inneholder plan for samarbeid med foreldre/foresatte og for samarbeid med skolen. Arbeidet i førskolegruppa presenteres kort. Planen inneholder også informasjon Nedre Eiker kommunes fokus på «Tidlig innsats» og om hjelpeinstansene som finnes i kommunen. En beskrivelse av planverk, dokumentasjon og vurderingsarbeid i barnehagen runder av den Pedagogiske planen. Aktivitetsplanen varer i ett år. Den inneholder noe informasjon, beskrivelse av utviklingsmål og satsningsområder for neste barnehageår, og en kalender med aktivitetsoversikt. Vennlig hilsen Anne Martha Øen Ness, styrer i barnehagen 2

4 VÅRE VISJONER: Nedre Eiker kommune: Etat Oppvekst og kultur: Barnehagen: Steinberg barnehage, et godt sted å være, leke og lære 3

5 PEDAGOGISK PLATTFORM I Steinberg barnehage ønsker vi å skape et miljø som gjør barna nysgjerrige og lærelystne, med stor tro på egne evner og muligheter for å lykkes. Omsorg Sosial kompetanse Lek Barns medvirkning Læring Språklig kompetanse Barnehagen som kulturarena Kosthold og fysisk aktivitet Dette er kjerneområder i barnehagehverdagen. Arbeidet med å skape god kvalitet i barnehagen er en kontinuerlig prosess, og gjennom klare føringer for hvordan vi skal arbeide med disse områdene, håper vi å nå visjonen vår. Personalet skal arbeide med å utvikle felles verdier, holdninger og metoder i det daglige arbeidet med barna. 4

6 OMSORG Omsorg i barnehagen handler både om relasjoner mellom voksne og barn, og om barnas omsorg for hverandre. Å gi barn mulighet til å gi hverandre og ta imot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse, og er viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv. Omsorg er nært knyttet til oppdragelse, helse og trygghet, og er samtidig en viktig forutsetning for barns utvikling, læring og danning. I danning inngår oppdragelse som en prosess der voksne både leder og veileder neste generasjon. Gjennom oppdragelse og danning videreføres, endres og forhandles det om verdier, normer, tanker og uttrykks- og handlingsmåter. I barnehagen skal: vi arbeide for å utvikle omsorgsfulle relasjoner til barna. Vi skal være lydhøre, vise nærhet og innlevelse, samt ha evne og vilje til samspill. omsorg prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, under måltider og påkledning. vi være nærværende og engasjerte i det enkelte barns trivsel og utvikling, og lede og veilede barna gjennom daglige utfordringer. vi oppmuntre barna til å forholde seg selvstendig og kritisk til normer og ulike former for påvirkning. 5

7 LEK Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi, og er en viktig side ved barnekulturen. Lek er ubevisst trening på samspill, kommunikasjon, konsentrasjon og konfliktløsing. Lek gir barn glede, samtidig som den bidrar til barnets helhetlige utvikling. Å leke er å lære! Leken har mange uttrykksformer som kan føre til vennskap på tvers av alder, kjønn og kulturelle ulikheter. I lekefellesskapet legges grunnlaget for barns vennskap med hverandre. I barnehagen skal: barna velge hva de vil leke og hvem de vil leke med. vi gi leken gode vilkår, legge til rette for variert lek, og sette av tid og rom til lek. Vi skal verne om leken, være fleksible, og så langt det lar seg gjøre unngå å avbryte eller ødelegge leken. vi gi barna godt og variert lekeutstyr. personalet delta aktivt i lek ute og inne. Vi skal vite når det er viktig å være med i leken og når det er riktig å trekke seg ut. vår væremåte være preget av spontanitet, kreativitet, aktivitet og samtidig stimulere barnas nysgjerrighet. vi ved behov, bidra til å øke barnas lekeferdigheter gjennom å organisere leken i mindre grupper, der en voksen deltar. barna få erfaringer i å ta egne valg, gjennom å velge blant ulike organiserte lekeaktiviteter. 6

8 BARNS MEDVIRKNING Barn har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter og ha innflytelse på den daglige virksomheten i barnehagen. Barna skal få en reell mulighet til å uttrykke sitt syn, til å medvirke og påvirke sin hverdag. Hvor omfattende medvirkningen vil være, vil være avhengig av barnets alder og funksjonsnivå. I barnehagen skal: vi ta vare på barnas initiativ og interesser. Barnas interesser skal være med på å danne grunnlaget for læringsprosesser og valg av temaer i barnehagen. barna føle seg sett og hørt hver dag. barna gis muligheter til å medvirke i sin egen hverdag ut fra sine egne forutsetninger og interesser. vi prøve å tolke det enkelte barn så riktig som mulig, gjennom å bli kjent med barnets forskjellige uttrykksformer. vi bruke tid slik at barna har mulighet til å vurdere, og tenke gjennom alternativer og lære konsekvenser av egne valg. barna få mulighet til å gi uttrykk for sitt syn på innholdet i barnehagen. Barnas stemme skal høres i vurderingsarbeidet. 7

9 LÆRING Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er nært sammenvevd med lek, omsorg og danning. Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder. Vennskap og tilrettelegging for gode relasjoner i barnehagen er en forutsetning for god læring, og opplevelse av glede og mestring. Læring vil være preget av kvaliteten i samspillet mellom barn og personale. I barnehagen skal: vi vektlegge en anerkjennende væremåte i forhold til barns læring. vi støtte barns nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst. Barnehagens arbeid og innhold skal bygge på enkeltbarnets ståsted, erfaringer og kompetanse. vi gi barna tid og rom til utforsking og undring, og anledning til å prøve og feile lære av egne erfaringer. vi styrke barns læring i formelle og uformelle læringssituasjoner. De formelle situasjonene er planlagt og ledet av personalet. De uformelle er nærmere knyttet til her-og-nå- situasjoner, i lek, oppdragelse og annen samhandling. Uformell læring skjer spontant ulike situasjoner, og personalet skal kunne gripe fatt i GYLDNE ØYEBLIKK og bygge videre på disse. vi støtte og utfordre barna gjennom å gi dem varierte opplevelser, kunnskaper og materialer som kan fremme læring vi arbeide med alle fagområdene i Rammeplanen - hver for seg og om hverandre. I enkelte perioder vil enkelte fagområder ha mer fokus enn andre, dette vil avdelingens planer informere om. 8

10 SOSIAL KOMPETANSE Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Alle barn må få varierte samspillserfaringer. Gjennom omsorg, lek og læring vil barns sosiale kompetanse bli uttrykt og bekreftet ved at de viser evne til å leve seg inn i andres situasjon, og vise medfølelse. Barn kan tidlig vise at de bryr seg om hverandre, løser konflikter og tar andres perspektiv. De må få trening i å medvirke til positive former for samhandling. Opplevelser av egenverd og mestring, lek med jevnaldrende og tilhørighet i et positivt fellesskap skal prege barnehagen. Sosial kompetanse er vesentlig for å motvirke utvikling av problematferd som diskriminering og mobbing. Vår tids barn vokser opp i en individsentrert tid. De trenger derfor bevisstgjøring om fellesskapsverdier. I dette ligger begreper som solidaritet, nestekjærlighet, ansvarlighet og toleranse. I barnehagen skal: vi arbeide for at barna skal oppleve gode og nære relasjoner med andre barn og voksne, slik at det sosiale samspillet utvikles på en naturlig måte. barna på en god måte få hjelp til å lære hva slags atferd som er akseptabel i samvær med andre. Vi skal arbeide løsningsfokusert, slik at problemer og konflikter blir til utfordringer som skal løses på en positiv måte. vi arbeide for å utvikle et positivt klima i gruppa, der anerkjennelse, samarbeid og empati preger samspillet. Rettferdighet, toleranse og respekt, solidaritet og samhold skal prege miljøet. Vi skal gi mye positiv oppmerksomhet og fokusere på barnas sterke og positive sider. vi være gode rollemodeller, og veilede barna slik at de lærer seg metoder for å løse konflikter selv. vi arbeide for å utvikle et godt fellesskap, og gi barna gruppetilhørighet. 9

11 Metoder til utvikling av sosial kompetanse START -livskunnskap for de minste Utviklingen av viktige sosiale og følelsesmessige ferdigheter starter tidig. Det gir barnet muligheter for, på en positiv måte, å ha samspill med omverdenen, forstå følelser og relasjoner, kunne dyrke sine egne behov og inngå i sosiale sammenhenger med venner. Barn som tidlig lærer sosiale ferdigheter der empati og problemløsing er viktige elementer, får en god start i livet. START er et verktøy som gir barnehagene mulighet til å støtte de yngste barna i deres sosiale og emosjonelle utvikling på en strukturert måte. Programmet omfatter en teoridel til de voksne i barnehagen, som gir dem en grunnleggende forståelse for formålet med temaene, samt atten ulike temaer til bruk i samlingsstund og hverdagssituasjoner sammen med barna. Hvert tema har øvelser, samtaletemaer og begreper man skal ha fokus på for å gjøre barna oppmerksomme på de ulike ferdighetene. START består av tre ulike hovedområder: Empati barna lærer å kjenne igjen følelser hos seg selv og andre. Tilknytning fokusering på å få barna til å kjenne trygghet og stole på de voksne. Sosialt samspill barna får erfaringer med ferdigheter som er nyttige å beherske i samspill med andre. Temaene i START er: glad, lei seg, sint, redd, overrasket, avsky, se andre, forskjeller, ha tillit til en voksen, etter tur, være sammen, dele glede, tenke, dele, vente, be om hjelp, etter tur annenhver gang, ja eller nei. 10

12 STEG for STEG Steg for Steg er et metodisk opplegg med hensikt å øke barns sosiale kompetanse. Opplegget er bygd opp over 3 deler; vi trener empati, vi trener mestring av sinne og vi trener problemløsning. Hver del er så oppdelt i leksjoner med ulike mål under hvert tema. Den grunnleggende drivkraften er å bygge videre på det positive barna gjør i stedet for å fokusere på det negative (positiv forsterkning). Steg for Steg starter med at barna er med på samlinger hvor man ser på ulike bilder man så skal drøfte og reflektere rundt. De blir kjent med den impulsive valpen og den rolige sneglen som hjelper barna å identifisere seg med det som er dagens tema. Etter hvert vil aktivitetene utvides til å inneholde rollespill, formingsaktiviteter eller leker som utfordrer barna på leksjonens mål. Deretter skal de voksne hjelpe barna å overføre dette til hverdagen i barnehagen, og forhåpentligvis andre arenaer. Barna skal lære å se, gjenkjenne og sette ord på egne og andres følelser. Barna skal lære å kjenne igjen og moderere sinnereaksjoner, og de skal lære ulike alternative måter å handle på når vi skal løse et problem. Barna skal lære å vise medfølelse og omtanke for andre. 11

13 SPRÅKLIG KOMPETANSE Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. Samhandling gjennom kroppsspråk og lek med lyder er en vesentlig del av det lille barnets måte å nærme seg andre mennesker på. Det å oppfatte og bekrefte barns ulike uttrykk, og sette ord på deres inntrykk og opplevelser, er avgjørende for videre utvikling av språket. Språket er personlig og identitetsdannende og nært knyttet til følelser. Utvikling av et godt morsmål er derfor viktig for alle barn. I barnehagen skal: vi sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språk som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for tanker og følelser. vi sørge for at barna møter et rikt og variert språkmiljø, vi skal arbeide systematisk i forhold til barnas språkutvikling. Noen barn har sen språkutvikling eller andre språkproblemer. I vår barnehage skal vi sørge for at disse barna får tidlig og god hjelp i sin utvikling. vi arbeide systematisk med opplæring i norsk for barn med minoritetsspråklig bakgrunn. Vi oppfordre de foresatte til å lære barna sitt eget morsmål. 12

14 Metoder til kartlegging og stimulering av språkutvikling TRAS (Tidlig Registrering Av Språkutvikling) Kartlegging av språkutviklingen hos små barn. I Nedre Eiker kommune gjennomføres TRAS for alle barn i barnehagene den måneden de fyller 2 og 4 år. TRAS dekker flere sider av språkutviklingen Samspill, kommunikasjon, oppmerksomhet, språkforståelse, språklig bevissthet, uttale, ordproduksjon og setningsproduksjon. SPRÅKSPRELL- metodiske språkleker for 4-6 åringer. Formålet med disse lekene er å stimulere barnas språklige, og spesielt fonologiske (lydmessige) bevissthet. Dette er med på å gi barna en felles språklig plattform der de stiller med mer like forutsetninger, og dermed blir bedre rustet til å ta fatt på veien inn i skriftspråkets verden ved skolestart. Språksprell er delt inn i fire deler: Del 1. Oppmerksomhet for lyd. Mål: Skjerpe barnas oppmerksomhet for lyder generelt og utvikle språklyder. Trene på å holde konsentrasjonen over tid. Del 2. Rim og regler. Mål: Utvikle barnas evner til å fokusere på språklige former og strukturer. I rim og regler står formelementer som ende- og bokstavrim, rytmiske strukturer og gjentakelser i fokus. Lekene stimulerer rim- og rytmeoppfatning hos barna. Del 3. Stavelsesdeling. Disse lekene er med på å oppøve barnas fonologiske bevissthet, det vil si evne til oppfatte og utnytte informasjon om språkets lydmessige oppbygning. Denne ferdigheten bør være godt utviklet når barnet senere skal erobre skriftspråkets verden. Stavelsene er ikke meningsbærende, men er knyttet til rytmen i språket og inneholder en vokal som gjør det lettere for barnet å dele ord i stavelser. Eks. barna klapper rytmen i navn. Del 4. Forlydanalyse I lekeaktiviteter rettes barnas oppmerksomhet mot språklydene fonemene. Dette er byggesteinene i talespråket. Barna skal få forståelse av at ord bygges opp av flere språklyder. Vi skal lytte ut forlydene i ord (ikke første bokstav, men lyd). Vi jobber med hvordan vi sier lydene, hvor er tunga, hvordan ser leppene ut når vi sier iiiii, kjenne på strupehodet om det dirrer når vi sier lydene. SNAKKEPAKKEN- er et metodisk opplegg som stimulerer språkutviklingen hos små barn. Den består av konkret materiell som er basert på 7 aktuelle områder for barn i barnehagealder: mat, kropp, klær, hus, dyr, farger og eventyr. Det følger med en veiledningsperm med mer enn hundre tips til hvordan materiellet kan brukes. I barnehagen vår har vi laget 11 bokser som inneholder konkreter og tekster til kjente eventyr. Konkreter visualiserer og hjelper barn med å forstå innholdet i eventyrene våre. 13

15 SPRÅKKISTA er et materiell utarbeidet til bruk til praktisk språkstimulering av barn med minoritetsspråklig bakgrunn og andre barn med behov for ekstra språkstimulering. Det er vår egen pedagogiske leder Nina Indseth Bråthen som har laget og fått utgitt dette materiellet. Vi er stolte av å ha henne med på laget, og bruker materiellet daglig. Språkkista er som navnet tilsier en kiste full av konkreter og materiale som bilder, spill, magnettavle, veiledningshefte og CD med sanger, rim og regler til bruk som et verktøy og en inspirasjon i det daglige arbeidet med språkstimulering i barnehagen. Språkkista er bygget opp over 10 ulike tema som alle er velkjente for oss i barnehagen. Meg selv, Barnehage, Hjem og familie, Mat, Klær, Dyr, Trafikk, Høytider og fest, Årstider og til slutt Skole. Til hvert tema er det foreslått 30 sentrale ord og begreper som utgangspunkt for det språklige arbeidet. Disse utgjør også grunnlaget for det meste av bildemateriellet i Språkkista. 14

16 BARNEHAGEN SOM KULTURARENA Barnehagen har en viktig rolle som arena for utvikling av kulturell identitet. Vekselspill mellom formidling og barns egen aktivitet skal være en del av barnehagens særpreg. Barnehagen må være åpen for impulser fra den lokale, regionale, nasjonale og globale verden. Befolkningen i Norge er preget av språklig, kulturelt og religiøst mangfold som vil være berikende og en styrke for fellesskapet i barnehagen. Barnehagen skal legge til rette for likeverdig dialog og samhandling mellom ulike grupper. Barn deltar i kultur og skaper sin kultur. Barnekultur forstås som kultur av, med og for barn. I barnehagen skal: vi møte barnet og deres familier ut fra hver enkelts kulturelle og individuelle forutsetninger. vi markere høytidsdager/nasjonaldager fra ulike kulturer og religioner. vi hjelpe barna med å bearbeide sine inntrykk og å reflektere over og sortere informasjon de får gjennom ulike medier. vi ta del i kulturen i nærmiljøet. vi formidle tradisjoner som skaper tilhørighet gjennom litteratur, sang og musikk og kreativ virksomhet. 15

17 KOSTHOLD OG FYSISK AKTIVITET Nedre Eiker kommune, etat Oppvekst og kultur, har følgende mål: «Etaten videreutvikler, koordinerer og kvalitetssikrer rutiner for tidlig innsats». Et av de forpliktende tiltakene knyttet til dette målet er: «Fagområdet Kropp, bevegelse og helse benyttes som gjennomgangstema i tidlig innsatsperspektivet». Stadig flere barn går i barnehage og stadig flere barn får fulltidsplass. Helsedirektoratet har utarbeidet egne retningslinjer for mat og måltider i barnehagen, og disse forholder vi oss til. Vi skal legge til rette for to faste, ernæringsmessig fullverdige måltider hver dag og skal tilby et mest mulig variert kosthold, som fremmer god helse, utvikling og læring. Ro og hygge står sentralt og det er viktig at vi setter av god tid slik at barna får tilstrekkelig med mat. Det bør ikke gå for lenge mellom hvert måltid og det er viktig at de voksne tar aktivt del i måltidet og er gode rollemodeller. Måltidene gir ikke bare en gevinst i forhold til ernæring og helse, men også i forhold til språklig kommunikasjon, selvstendighet, samspill med andre, utvikling av lukt- og smakssans, utvikling av finmotorikk og mye mer. God hygiene skal også vektlegges, både før, under og etter måltidene. Bursdager skal gjennomføres uten servering av søt mat og søt drikke. Her står heller barnet i fokus gjennom lek, sang, krone og bilder. Andre markeringer skal også gjennomføres med et mest mulig sunt og variert kosthold. Kosthold i Steinberg barnehage: Alltid grønnsaker på bordet til lunsj. Alltid grønnsaker til varmmåltid. Grønnsaker, frukt og knekkebrød til ettermiddagsmåltidet. Ekstra lettmelk med tilsatt D-vitamin til måltidene. Vann som tørstedrikk. Grovbrød til smøremåltid, oftest hjemmebakt. Fullkornsprodukter til varmmåltid. Mer magert kjøtt, kylling og fisk til varmmåltid. Unngår syltetøy og andre veldig sukkerholdige pålegg til smøremåltid. 16

18 Fysisk aktivitet: I Steinberg barnehage er vi opptatt av at ungene skal være fysisk aktive gjennom dagen, inne som ute. Barn i Norge er for lite fysisk aktive, og alt for mange barn er overvektige fra ung alder. Vi ønsker å forebygge dette ved å være en barnehage med fart i! Inne er de fysiske aktivitetene ofte organiserte. Vi setter opp hinderløyper, hopper på en liten trampoline, leker bryteleik og «turner» på matte. Vi danser og beveger oss til musikk, og arrangerer innimellom disco. Ute er barna oftest i fri aktivitet. Barn som er passive kan stimuleres til mer aktivitet av personalet. Vi kan sette i gang ulike leker og aktiviteter som får opp pulsen på store og små. «Minirøris» er innført som fast aktivitet i barnehagen. Minirøris er et svensk bevegelsesprogram for barn og består av er fastlagte bevegelser til musikk. En voksen leder aktiviteten etter instruksjonen på cd ene. Vi har 4 ulike Minirøris «program» som vi varierer mellom. Minirøris er like aktuelt å gjennomføre inne som ute. 17

19 Fast turdag. Vi har fast turdag hver mandag. Da besøker vi steder i nærmiljøet, og særlig Krullen. På vinteren er også Hollywood et hyppig turmål. Der er det skøyteis og akebakke. Det er selvfølgelig lov å gå på tur andre dager også. Gymsal. Det hender vi låner gymsalen på skolen, der er det masse tumleplass og barna kan virkelig få brukt kroppen sin i varierte aktiviteter. 18

20 FAGOMRÅDER Kunnskapsdepartementet har delt barnehagens innhold inn i sju fagområder som er sentrale for opplevelse, utforskning og læring: * Kommunikasjon, språk og tekst * Kropp, bevegelse og helse * Kunst, kultur og kreativitet * Natur, miljø og teknikk * Etikk, religion og filosofi * Nærmiljø og samfunn * Antall, rom og form Barnehagen har barn fra 0-6 år. Utviklingsmessig skjer det utrolig mye disse årene. Det er derfor viktig at barna møter mange og ulike utfordringer. Vi må finne en god balanse, slik at barna opplever mestring og samtidig kan strekke seg etter nye mål. Vi har laget en oversikt over hva vi legger vekt på i de forskjellige fagområdene og over progresjonen i arbeidet. Fagområdene opptrer sjelden alene. Flere av punktene i oversiktene under kan gjelde for flere av områdene. Vi har valgt å sette dem opp der vi mener det er mest naturlig. Det er viktig å tenke på at alle barn er individuelle, unike og svært forskjellige. Ingen utvikles i et bestemt tempo, og ingen utvikles i samme tempo, innen alle fagområdene. Vi er derfor bevisste på at ingen av aldersinndelingene kan følges slavisk, og tar alltid individuelle hensyn. 18

21 Kommunikasjon, språk og tekst Skal vi lykkes i å styrke barnas språkutvikling, er det viktig at de voksne er bevisst sin rolle som forbilder. Avdelingene må i det daglige tilrettelegge for gode samspill- og samtalesituasjoner, slik at man skaper et språkstimulerende miljø. Mange og varierte erfaringer gjennom lek og aktiviteter vil stimulere til samtaler om barnas egne opplevelser, tanker og følelser. Vi er bevisste på at både nonverbal og verbal kommunikasjon er viktig i utviklingen av et godt muntlig språk, og vi vil her vise hva vi gjør i vårt forsøk på å gi barna et best mulig språk, gjennom stimulerende aktiviteter og gjøremål i barnehagen. Beskrivelse av innholdet og progresjonen i arbeidet med fagområdet Kommunikasjon, språk og tekst: 1-2 år 2-3 år Sanger ofte med bevegelse. Enkle sanger. Min bok med bilder av hverdagen i barnehagen og hjemme, brukes som utgangspunkt for samtaler og dialogtrening. Billedbøker-pekebøker. Rim og regler. Lytte til musikk. Bevegelse, dans og rytme. Språkposer, begrepstrening ved hjelp av konkreter. Min bok med bilder av hverdagen i barnehagen og hjemme, brukes som utgangspunkt for samtaler og dialogtrening. Bøker snakke om bildene. Enkle eventyr, bruk av flanellograf, rim og regler. Lytte til musikk. Bevegelse, dans og rytme. Språkposer, begrepstrening ved hjelp av konkreter. Snakkepakka og Språkkista: Bruker dem, men forenkler aktivitetene tilpasset barna og tema. Tegn til tale, bli kjent med et til to tegn i hver temaperiode. Voksne benevner, setter ord på ting og hendelser rundt barnet. Mye gjentagelser av aktiviteter, rutiner, ord, lek osv. Tegn til tale, bli kjent med et til to tegn i hver temaperiode. Voksne undrer seg sammen med barnet. Tøyseord, Dagtavle. Voksne må tolke og hjelpe til med å sette ord på barnas uttrykk. Voksne bruker lengre setninger i samtale med barna. Voksne forsøker å få barna til å sette ord på det de ønsker å formidle. Øve på å gjenkjenne eget navnordbilde. Øve på å spille enkle spill. 19

22 3-4 år 4-5 år 5-6 år Dagtavle Språksprell del 1: Lydtrening, lytte ut lyder. «Min bok» med bilder fra hverdagen i barnehagen og hjemme, brukes som utgangspunkt for samtaler og dialogtrening. Barnets perm med bilder, tegninger og kunstverk. Språkkista: Dagligdagse tema. Begrepstrening ved bruk av bilder. «Boka mi» for minoritetspråklige barn. Språkposer, begrepstrening ved hjelp av konkreter. Snakkepakka: Begrepstrening, rollelek ved bruk av konkreter. Enkel barnelitteratur billedbøker og flanellografer. Samtale om innhold og bilder. Gjenfortelle. Sang/musikk Enkle sanger, bevegelsessanger. Eventyr, lese, samtale, flanellograf, snakkepakka, tegne, være i rolle, lære å vente på tur, lære enkle replikker. Bruke virkemidler som stemme og kropp. Ukens lyd. Lytte ut lyd, hvem har denne lyden først i navnet sitt? Gjenkjenne eget navnordbilde. Tegn til tale, enkle sanger med tegn, Hverdagstegn. Spille enkle spill, eks. lotto, memory. Dialogtrening, vente på tur, lære enkle regler, lære å tape. Dagtavle Språksprell del 1+2: Lytteøvelser, rim og regler. «Min bok» med bilder fra hverdagen i barnehagen og hjemme, brukes som utgangspunkt for samtaler og dialogtrening. Barnets perm med bilder, tegninger og kunstverk. Språkkista: Temaene 1-9 Spesielt preposisjoner. Motoriske leker med preposisjoner. «Boka mi» for minoritetspråklige barn. Språkposer, begrepstrening ved hjelp av konkreter. Snakkepakka: Øve på enkle rollespill med konkreter. Gjenfortelling av eventyr med bruk av konkreter. Barnelitteratur med litt mer tekst. Bøker, enkle lydbøker, flanellograf. Samtale om innhold. Gjenfortelle. Sang/musikk Lengre sanger, bevegelsessanger. Eventyr, lese, samtale, flanellograf, snakkepakka, tegne, dramatisere, lære å vente på tur, lære lengre replikker. Bruke virkemidler som stemme og kropp. Ukens lyd. Hvem har denne lyden i navnet sitt? Lydjakt finne konkreter som begynner på ukens lyd. Gjenkjenne eget og vennenes navnordbilde. «Lekeskrive». Tegn til tale, enkle sanger med tegn, Hverdagstegn. Spille fargespill, lotto, memory, kunnskapsspill. Samtale, vente på tur, lære regler. Bibliotektur. Delta på poesidagene i Portåsen. Dagtavle Språksprell del 1-4: Lytteøvelser, rim og regler, stavelsesdeling og framlydanalyse. «Min bok» med bilder fra hverdagen i barnehagen og hjemme, brukes som utgangspunkt for samtaler og dialogtrening. Barnets perm med bilder, tegninger og kunstverk. Språkkista: Skolebegreper. Arbeid med dybdespråk, utvide setningene. Samtaletrening, dialog, gjenfortelle. «Boka mi» for minoritetspråklige barn. Språkposer, begrepstrening ved hjelp av konkreter. Snakkepakka: Rollespill hvor barna får en rolle, Enkle replikker, dialog. Barnelitteratur med mer omfattende tekst og innhold. Fortsettelsesbøker, temabøker, lydbøker. Samtale om innhold. Gjenfortelle. Sang/musikk Sanger med vanskeligere tekst, Rappe, bruke rytmen i sangene. Eventyr, lese, flanellograf, dialog, snakkepakka, tegne, vente på tur, kunne replikker, være i rolle - spille teater. Bruk av stemmevolum og kroppsbevegelse. Ukens lyd. Forrige ukes lyd, koble lydene til konkreter. Lydjakt. Gjenkjenne alle barnas ordbilder, skrive eget navn. Tegn til tale, enkle sanger med tegn, Hverdagstegn. Vanskeligere spill, ludo, kortspill, kunnskapsspill, stigespill osv. Samtale, regeltrening, dialog, turtaking. Bibliotektur. Skolebesøk. 20

23 Kropp, bevegelse og helse Det er helt naturlig for barn å være kroppslig aktive, og både små og store barn uttrykker seg mye gjennom kroppen. Vi er bevisste på at barna blir kjent både med seg selv, andre og omgivelsene gjennom kroppslig aktivitet. Vi ønsker derfor å legge til rette for mange og varierte kroppslige utfordringer både ute og inne, både fin- og grovmotoriske. Siden sunne kropper er avhengig av et godt kosthold, har vi også fokus på sunne matvaner i barnehagen. Beskrivelse av progresjonen i arbeidet med fagområdet: 1-2 år 2-3 år Lek ute og inne i barnehagen. Gi fysiske utfordringer ute og inne. Enkel hinderløype inne. Ribbevegg. Sangleker. Sansevegg. Tumlelek. Få bruke hele uteområdet, utfordre seg selv. Gå på tur med vogn, men få gå selv det de klarer. Ballek. Lek med kasser med hjul. Fokus på sunt kosthold, lite søtt pålegg. Vann eller melk til drikke. Sansemotorisk lek som sand, vann, søle og fingermaling. Sove, spise selv. Lek ute og inne i barnehagen. Gi fysiske utfordringer ute og inne. Hinderløype med flere utfordringer og større vanskelighetsgrad. Ribbevegg. Sangleker. Sansevegg. Tumlelek. Få bruke hele uteområdet, utfordre seg selv. Gå på tur, holder i felles tau. Ballek. Lek med kasser med hjul. Fokus på sunt kosthold, lite søtt pålegg. Vann eller melk til drikke. Sansemotorisk lek som sand, vann, søle og fingermaling Finmotoriske aktiviteter som å tre perler, tegne, male, klippe/lime og forme i modelleire. Sove/hvile, ha en rolig stund. Smøre selv, velge pålegg. Øve på å vaske hender. Kjenne navn på og kunne peke på ulike kroppsdeler. Vaske hender, øve på å tørke nesen selv. Bli kjent med egen kropp og ulike kroppsbegrep. 21

24 3-4 år 4-5 år 5-6 år Bevegelsesleker- og sanger i alle samlinger. Lære om egen kropp og hva man kan gjøre med den. Gå ukentlige turer i nærmiljøet. Bruke god tid, undre seg underveis. Lære gode rutiner og god hygiene ved toalettbesøk, ofte nødvendig med litt hjelp. Lære å kle på alt innetøy selv, fortsatt noe hjelp med regntøy, støvler, dress. Bli kjent med finmotoriske aktiviteter som å tegne, klippe, perle, forme i modelleire, pusle. Bli servert sunn mat, gi tilbud om å smake på ukjent mat. Få delta i baking. Hverdagen skal inneholde mye tid til fysisk aktivitet ute og inne. Eksempler er hinderløype, trampoline, huske, skli, ake, base, ball-lek, dans, ski. Barnehagen arrangerer diskotek og lar ungene utfolde seg i kreativ dans. Mye bevegelse og aktivitet, men også ro i alle samlinger. Lære om sansene. Gå ukentlige turer i nærmiljøet. Holde tempo, men også undre seg underveis. Lære å bli selvstendig ved toalettbesøk, kanskje behov for litt hjelp til å tørke seg. Lære å kle på seg selv, med kun litt hjelp til votter, støvler og lisser. Får flere/større utfordringer i finmotoriske aktiviteter. Bli servert sunn mat, introdusere nye smaker. Delta i matlaging og baking. Mye tid til fysisk aktivitet ute og inne, men med større utfordringer. Barnehagen arrangerer diskotek og lar ungene utfolde seg i kreativ dans. Mer fokus på ro og konsentrasjon i samlingene. Lære om kroppens funksjoner, om forskjell på jente og gutt, ung og gammel osv. Lære om kroppens indre organer. Gå lengre turer i nærmiljøet. Gå raskere, følge tempoet i gruppa. Gode rutiner og god hygiene ved toalettbesøk er innarbeidet. Ikke behov for hjelp. Lære å kle på alle klærne selv fra innerst til ytterst. Øve på å velge riktige klær, erfare konsekvenser ved feil valg. Øver på mer kompliserte finmotoriske aktiviteter som å skrive bokstaver og tall. Klippe former, pusle med flere brikker osv. Lære om betydningen av gode matvaner og et sunt kosthold. Delta i å lage turmat. Mye tid til fysisk aktivitet ute og inne, men med flere og større utfordringer. Barnehagen arrangerer diskotek og lar ungene utfolde seg i kreativ dans. 22

25 Kunst, kultur og kreativitet Barn skaper sin egen kultur utfra egne opplevelser, og det å skape noe felles bidrar til samhørighet. Dette er noe vi er veldig opptatt av i barnehagen, og vi ønsker derfor å legge til rette for allsidige erfaringer med kunst, kultur og estetikk, slik at både store og små barn får mange muligheter for sansing, opplevelser, tenkning, kommunikasjon og samarbeid. Eksperimentering med farger, ulike formingsmaterialer og ulike teknikker skaper både undring, kreativitet, nye erfaringer og gode samtalesituasjoner. I tillegg utfordres barnas fantasi og skaperglede. Prosessen er det viktigste og gir store rom for barns medvirkning. Beskrivelse av progresjonen i arbeidet med fagområdet: 1-2 år 2-3 år Bli kjent med ulike formingsmateriell som bl.a. maling, sand og snø, samt annet sansemateriell. Benytte ulike formingsmateriell som bl. a. maling, leire, saks og lim. Tegne og male med ulike teknikker. Tegne og male med ulike teknikker. Bli kjent med navn på fargene. Utkledning, enkel rollelek. Begynnende regelleker som «haien kommer». Bli kjent med enkle barnesanger. Introdusere ulike typer musikk. Se i pekebøker og enkle billedbøker. Synge enkle barnesanger. Synge og danse til ulike typer musikk. Lese enkle barnebøker og korte eventyr. Få innblikk i tradisjoner i norsk kultur og andre kulturer representert i gruppa. Bruke store/små perler. Lage enkle perlekjeder/armbånd. 23

26 3-4 år 4-5 år 5-6 år Tegneprosjekt med fokus på store bevegelser horisontalt og vertikalt. Tegne, male, bruke bevegelser fra albuen og ut i håndleddet. Male ute/inne, fokus på store bevegelser. Lære om fargebruk. Øve på ulike teknikker. Fargelegge, bruke fargestifter, fargeblyanter og tusjer. Trene på blyantgrep - trykk og fargebruk Prøve å holde seg innenfor strekene. Klippe/lime, holde seg på streken, enkle figurer, lime opp på eget ark eller fellesplakat. Perleoppgaver. Fokus på pinsettgrep. Bruke store/små hamaperler. Lage enkle perlekjeder/armbånd. Jobbe med mønster og farger. Nabbiperler. Fleksible materialer: Leire, trolldeig, plastelina, bakeaktiviteter. Lage enkle former, rulle kuler og pølser. Leke med materialene. Lek med ull. Besøke Sanselåven. Tegneprosjekt med fokus på flere detaljer, mindre bevegelser styrt fra håndledd. Jobbe med blyantgrep. Tegne med kritt. Male ute/inne, fokus på mindre bevegelser og fargebruk. Øve på ulike teknikker. Fargelegge, bruke fargestifter, fargeblyanter og tusjer. Vanskeligere oppgaver, sterkere farger, ikke farge utenfor strekene. Klippe/lime, klippe fra ukeblader, lime opp på ark, evt. felles. Vanskeligere oppgaver ikke bare rette streker. Decoupage Perleoppgaver. Bruke små hamaperler, større oppgaver. Lage perlekjeder og armbånd. Jobbe med fargevalg og mønster, begynne litt med symmetri. Fleksible materialer: Leire, trolldeig, plastelina, bakeaktiviteter. Lage enkle figurer, dekorere. Leke med materialene. Lek med ull. Tegneprosjekt med fokus på detaljer, forestillingstegning. Tegne etter modell, kopiere, bruk av lyskilde. Lære riktig blyantgrep. Tegne med kritt. Male ute/inne, fokus på fargebruk. Lære å blande farger. Benytte ulike teknikker. Samtale om kunst/kunstnere. Besøke Gulden kunstverk. Fargelegge, bruke fargestifter, fargeblyanter og tusjer. Avanserte oppgaver, mye farge, innenfor strekene. Klippe/lime, mer avanserte oppgaver, vanskeligere figurer, f.eks katter og spiraler. Lage collager, decoupage. Perleoppgaver. Bruke små hamaperler, Vanskeligere oppgaver, tenke mønster, fargevalg og symmetri. Fleksible materialer: Leire, trolldeig, plastelina, bakeaktiviteter. Lage figurer som skal forestille noe, skulpturer. Leke med materialene. Lek med ull. Museumstur til Oslo. 24

27 Natur, miljø og teknikk Barns nysgjerrighet og interesse for å lære er stor. Naturen inviterer til et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i alt slags vær. Vårt mål er at barna skal undre seg og oppleve glede når vi er på tur, slik at vi i fellesskap kan lære om dyr, planter, årstider og vær. Ved å lære barna om det viktige samspillet i naturen og å gjøre dem glad i den, vil vi også kunne gi dem en begynnende interesse og et ønske om å ta godt vare på naturen. Naturen er en fantastisk lekeplass full av utfordringer og muligheter for alle aldersgrupper. Her finnes passende utfordringer til alle, noe som igjen gir mengder av glede og mestringsfølelse. I barnehagen er det ingen grenser for hva som blir studert i forstørrelsesglass, og da er veien kort til at vi undrer oss over teknikken som plutselig gjør små ting mye større. Bevisstgjøring rundt hvor matvarer kommer fra, blir også en naturlig del av dette fagområdet. Beskrivelse av progresjonen i arbeidet med fagområdet: Utetid hver dag. 1-2 år 2-3 år Utetid hver dag. Fast turdag. Enkle temasamlinger om f. eks. dyr. Kaste avfall i søppelbøtten. Så frø og se det spirer. Se på bilder på digitalskjermen. Konstruksjonslek, duploklosser, geomag, puttebokser. Fast turdag. Temasamlinger om f.eks. årstider, natur, dyr. Delta i/lære om kildesortering av plast, papir osv. i barnehagen og på returpunktet. Så frø og se det spirer. Samtale om bildene på digitalskjermen. Konstruksjonslek duplo, småklosser, togbane, store legoklosser. Snakke om hvor vi får maten vår fra. Erfare fenomener i naturen, som regn, snø og is. Kjenne/føle på ulike former/ overflater. Lære om å ta vare på og vise respekt for det som finnes i naturen. Kjenne/føle på ulike former/ overflater. 25

28 Utetid hver dag. 3-4 år 4-5 år 5-6 år Utetid hver dag. Utetid hver dag. Gå tur hver mandag. Snakke om hva vi ser i naturen. Utforske og samle planter og dyr. Lære om å ta vare på og vise respekt for det som finnes i naturen. Lære om årstidene Bli med å kildesortering. Bygge duplo, lego og jovo. Så frø, lære om utviklingen til plante. Delta i baking, snakke om hvor vi får maten vår fra. Lage snøfigurer. Lære trafikkregler når vi går på tur. Riktig side av veien, bruk av fortau og fotgjengerovergang. Gå tur hver mandag. Maisplukketur på høsten. Utforske og undre seg over ulike ting i naturen, samle planter og dyr. Lære om å ta vare på og vise respekt for det som finnes i naturen. Lære om årstidene og deres særtrekk. Bli med å kildesortere. Bygge duplo, lego og jovo. Så frø, lære om utviklingen til plante. Delta i baking, lære om ulike ingrediensers opprinnelse. Fryse islykter. Lære trafikkregler ved å snakke om hva vi gjør, stoppe og se på skilt. Gå tur hver mandag, samt ulike utflukter i løpet av året. Bl.a. museumstur. Utforske og undre seg over ulike ting i naturen. Lære å navngi planter, dyr og fugler. Lære om å ta vare på og vise respekt for det som finnes i naturen. Lære om årstidene og deres særtrekk. Lære om samspill i naturen. Bli med å kildesortere. Bygge bygninger og ting av duplo, lego og jovo. Så frø, lære om utviklingen til plante. Delta i baking, lære om ulike ingrediensers opprinnelse. Vannprosjekt. Utforske vannets egenskaper. Lære trafikkregler. Høyre, venstre. Lære å kjenne viktige skilt og deres betydning. Bli kjent med trafikkdyret Tarkus. Tur til NAF-banen på Burud. 26

29 Etikk, religion og filosofi Barn og voksne oppfatter verden og menneskene rundt seg på forskjellige måter. Dette skyldes blant annet ulike verdier, holdninger, etikk, religion og filosofi. Vår oppgave er å respektere det mangfoldet som til enhver tid er representert i barnehagen, samtidig som vi skal bringe videre og gjøre barna kjent med verdier og tradisjoner i kristen og humanetisk kulturarv. Dette er en utfordrende oppgave, men den åpner for undring og spennende samtaler. Vi skal møte barnas spørsmål med åpenhet og respekt, og har som mål å bidra til at de utvikler respekt, toleranse og oppriktig interesse for hverandre. Beskrivelse av progresjonen i arbeidet med fagområdet: Vise hvordan vi skal være gode mot hverandre. 1-2 år 2-3 år «Den gyldne regel»: Du skal gjøre mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg. Gi hverandre en klem, trøste. Oppleve å bli sett, hørt og forstått. Ta del i enkle oppgaver. Lære å vise hensyn, hjelpe hverandre, dele med hverandre. Undre seg sammen, være nysgjerrige. Vise og sette ord på ulike følelser. Samtale om likheter og ulikheter. Lære å vente på tur. Markere norske tradisjoner I forbindelse med jul og påske. Markere norske tradisjoner I forbindelse med jul og påske. 3-4 år 4-5 år 5-6 år Voksne er tydelige rollemodeller for barna for å lære dem om etiske grunnverdier som å vise hensyn, hjelpe hverandre, dele med hverandre. Undre seg sammen, være nysgjerrige. Markere norske tradisjoner i forbindelse med jul og påske. Om ønskelig markere nasjonaldager og høytidsdager til land som er representert i barnehagen. Lære om etiske grunnverdier ved at voksne er tydelige rollemodeller. Spesielt fokus på respekt for hverandre og toleranse for ulikheter. Undre seg sammen og oppfordre til å stille spørsmål. Markere norske tradisjoner i forbindelse med jul og påske. Om ønskelig markere nasjonaldager og høytidsdager til land som er representert i barnehagen. Lære etiske grunnverdier ved å samtale rundt ulike temaer. Drøfte ulike etiske problemstillinger og finne løsninger. Lære å lytte til hverandre, vente på tur og akseptere ulike meninger. Undre seg sammen og oppfordre til å stille spørsmål. Markere norske tradisjoner i forbindelse med jul og påske. Tilbud om adventssamling i kirken. Om ønskelig markere nasjonaldager og høytidsdager til land som er representert i barnehagen. 27

30 Nærmiljø og samfunn Personalets viktigste oppgave er å sørge for, at barna blir trygge på barnehagen og verden utenfor familien. Vi begynner med å skape trygghet i og rundt barnehagen og jobber oss videre slik at barna etterhvert kan oppdage og utforske lokalsamfunnet sitt med tillit og nysgjerrighet. Her står barns medvirkning sentralt, fordi vi skal gi dem erfaring med hvordan det er å delta i et demokratisk samfunn som Norge. Gjennom å la barna få medvirke på valg av aktiviteter og gjøremål i hverdagen, ønsker vi å lære dem at alle er verdifulle og viktige for fellesskapet, samtidig som vi vil gjøre dem bevisste på at handlingene deres kan påvirke situasjoner både for dem selv og andre. Vi ønsker å skape et inkluderende miljø, der det ikke spiller noen rolle hvilke kjønn, kultur eller verdensoppfatning andre har. Beskrivelse av progresjonen i arbeidet med fagområdet: 1-2 år 2-3 år Bli trygg på inne- og utemiljøet I barnehagen. Gå korte turer i nærområdet. Samlinger med tema «meg selv». «Min bok» Vi ser på bildene og snakker om barna og deres nærmeste. Lære navn på personalet og barna på avdelingen. Delta på felles arrangement i barnehagen. Lære å rydde lekene på plass. Bli kjent med nærmiljøet utenfor barnehagen. Gå lengre turer i nærmiljøet. Samlinger som skaper fellesskapsfølelse. «Min bok» vi ser på bildene og snakker om barna og deres nærmeste, hva vi gjør på bildene og hvordan vi har det i barnehagen. Barna ser i hverandres bøker, slik at de kan bli bedre kjent med hverandre. Lære navn på andre voksne og barn i barnehagen. Delta på felles arrangement i barnehagen. Delta i felles rydding, og lære å legge på plass leker etter egen lek. 28

31 3-4 år 4-5 år 5-6 år Gå turer i nærmiljøet for å bli kjent der barna bor. Lære navnet på barnehagen, og hvor vi bor. Utvikle samhold og gruppefølelse, Delta i aldersdelte samlinger på tvers av avdelingene. Få erfare at de har noen valg i hverdagen, som i lekegrupper, ved måltider og ute/innetid Få enkle ansvarsoppgaver som å hjelpe en venn eller rydde sammen. Besøke skolen og idrettsanlegg i nærmiljøet. Gå turer i nærmiljøet for å bli kjent der barna bor. Lære om Steinberg og adressen sin. Utvikle samhold og gruppefølelse, Delta i aldersdelte samlinger på tvers av avdelingene. Få erfare at de har noen valg i hverdagen, som i lekegrupper, ved måltider og ute/innetid Få enkle ansvarsoppgaver som å hjelpe en venn eller rydde sammen. Besøke skolen og idrettsanlegg i nærmiljøet. Besøke biblioteket. Gå turer i nærmiljøet for å bli kjent der barna bor. Lære om landet vårt, hovedstaden Få høre om hvordan det var på Steinberg i gamle dager, om fløting og kaninhold. Utvikle samhold og gruppefølelse, Delta i aldersdelte samlinger på tvers av avdelingene. Få erfare at de har noen valg i hverdagen, som i lekegrupper, ved måltider, ute/innetid og påkledning. Få ansvarsoppgaver som bidrar til fellesskapet, og går utover egne behov. Hjelpe yngre med avkledning, leie på tur, følge yngre dit de skal. Besøke skolen og idrettsanlegg i nærmiljøet. Besøke Gulden kunstverk. Museumstur til Oslo Besøke biblioteket. 29

32 Antall, rom og form Barn er tidlig opptatt av tall og telling. De utforsker ulike rom og former, og reflekterer over hvordan ting henger sammen. Barn er nysgjerrige, og det er vår oppgave å bruke denne nysgjerrigheten og lærelysten til å utvikle deres forståelse for matematiske begreper gjennom lek og hverdagsaktiviteter. Det er viktig at de voksne skaper et stimulerende miljø, og at de er bevisste på hvor mye matematikk vi faktisk har rundt oss hele tiden i hverdagen, også i barnehagen. Telle 1,2,3. Beskrivelse av progresjonen i arbeidet med fagområdet: 1-2 år 2-3 år Lære å telle, bli kjent med tallene opp til 10. Hvilken dag er det i dag? Lek med former: Puttekasse, formspill. Leke med konstruksjonsleker som duplo, geomag, magnetic. Bli kjent med former, sirkel, trekant og firkant Legge formbrett/puslespill. Leke med konstruksjonsleker som duplo, geomag, magnetic. Ordensbarn dekker bord med asjetter kopper osv. Bli kjent med navnet på fargene. Legge puslespill, spille spill som lotto og memory. Sortere leker i merkede kasser. Lære begrep f.eks. stor ball, liten ball. Sortere leker i merkede kasser, f.eks i felles rydding. Bli kjent med begreper som over/under, tung/lett, foran/bak mye/lite osv. Tilby store leker som barna kan krabbe under, over inn i osv. for å erfare rom og plassering i forhold til egen kropp. Tilby store leker som barna kan krabbe under, over inn i osv. for å erfare rom og plassering i forhold til egen kropp. 30

33 3-4 år 4-5 år 5-6 år Lære å telle til 10. Introduseres for mengde 1-5. Lære å kjenne formene sirkel, trekant og firkant. Leke med konstruksjonsleker som duplo, lego. magnetjovo. Bygge tårn, lage ulike former. Leke med form og størrelse. Legge enkle puslespill og formbrett. Leke med perler, lage kjeder og perle på brett. Lære om mønster. Bli kjent med matematiske begreper som: høy lav, stor-liten, tykk-tynn. Spille lotto og memory. Lære enkle spillregler Lære å kjenne igjen og legge lik på lik. Delta i bakeaktiviteter. Være med på å dekke bordet, telle antall kopper, asjetter og kniver. Leke med fleksible materialer som leire og trolldeig. Lære å sortere og kategorisere. Undre oss sammen i hverdagen og ute i naturen, telle, lete etter likheter og ulikheter. Kunne telle til 10. Kunne mengde 1-5. Lære å kjenne formene sirkel, trekant, firkant, hjerte og stjerne. Leke med konstruksjonsleker som duplo, lego. jovo. Bygge ulike konstruksjoner. Leke med former og størrelse. Legge puslespill, jobbe med ulike strategier for å kunne pusle med flere brikker. Lage perlekjeder og perlebrett. Lære om mønster og symmetri. Bli kjent med matematiske begreper som: En mer, en mindre, første, siste minste, mellomste, største. Spille lotto og memory og terningspill. Lære enkle spilleregler Lære å kjenne igjen og legge lik på lik. Delta i bakeaktiviteter, introdusere mål, vekt, og antall. Dekke bordet og telle kopper, asjetter og kniver. Lære en til en korrelasjon. Lære å lage enkle figurer i fleksible materialer som leire og trolldeig. Lære å trille kuler, pølser og enkle figurer. Lære å sortere og kategorisere etter like egenskaper. Undre oss sammen i hverdagen og ute i naturen, telle, lete etter likheter, ulikheter, form, antall, størrelse, mål og vekt. Lære å telle til 20. Kunne se mengde opp til 6 og koble dette til tallsymbolene. Forstå mengde ved bruk av terning. Kunne former som sirkel, trekant, firkant, hjerte og stjerne. Vite at sirkel og runding er det samme. Lære om hvor mange kanter og hjørner det er i en trekant og i en firkant. Leke med konstruksjonsleker som duplo, lego. jovo. Lære å bygge mer avanserte konstruksjoner. Kunne legge vanskeligere puslespill. Lage perlekjeder og perlebrett. Lære om mønster og symmetri. Bli kjent med matematiske begreper som: En mer, en mindre, like mange kortest, lengst, mål, vekt, høyde, tid, avstand og volum. Spille lotto, memory og terningspill, leke regelleker. Lære spilleregler. Kunne legge lik på lik. Delta i bakeaktiviteter og å lære å måle opp ingredienser. Lære hvordan vi bruker vekt og litermål. Kunne dekke bordet og finne riktig antall kopper, asjetter, kniver. Forstå en til en korrelasjon. Lære å lage figurer i fleksible materialer som leire og trolldeig. Kunne rulle kuler og kjevle ut til pannekaker og trille pølser. Kunne lage enkle figurer. Kunne sortere noe etter bestemte egenskaper som form eller farge eller størrelse. Undre oss sammen i hverdagen og ute i naturen, studere mønstre og utforske sammenhenger. Stimulere barna til å fundere rundt avstand, vekt, volum og tid. 31

34 Førskolen En gang i uken samles alle 5-6 åringene fra Bossebarna og Bossekroken og har førskolegruppe. Vi pleier å innlede hver førskoledag med en samling hvor vi snakker om hvilken dag, dato, år og årstid vi har. Vi bruker navnelapper slik at barna skal lære seg å gjenkjenne navnet sitt, synger litt og snakker om hva vi skal gjøre på gruppen den dagen. I løpet av året kommer vi til å jobbe med temaer som vil bidra til å øke barnas språkforståelse, skriftspråkstimulering og matematikk kunnskaper. Barna skal ha kjennskap til de mest alminnelige hverdagsbegreper som farger, antall og størrelse. De vil lære å konsentrere seg med egne oppgaver over en liten periode, men det vil også bli oppgaver som krever samarbeid. I førskolegruppa fokuserer vi også på å kunne lytte, konsentrere seg, ta imot og forstå beskjeder. Vi øver på å være høflige, vente på tur og å rekke opp hånden. Vi tar utgangspunkt i kommunens krav om kvalifikasjoner barnehagebarn må ha før skolestart, Rammeplanen og den Pedagogiske planen vår. Førskolegruppa reiser på mange turer. Blant annet museumstur til Oslo, torgtur til Drammen og tur til NAF s minibane. Vi har også på-tvers-dagene der vi går på turer i nærmiljøet. Vi ønsker med disse turene å gi barna felles opplevelser for å styrke fellesskapsfølelsen i gruppa. Vi ønsker også at barna skal lære å samtale om opplevelsene de får sammen. Viktigst av alt er at førskolegruppa skal gi barna mestringsfølelse og troen på seg selv før skolestart 32

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Innhold 1 Forord 2 Kort om barnehagen 3 Visjon og pedagogisk arbeid 4 Pedagogisk plattform og arbeidsmåter 5 Dagsrytme 6 Årsrytme 7 Danning og omsorg 8 Barns medvirkning

Detaljer

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring Nordbyhagen Barnehage - med livslang lyst til lek og læring Innholdsfortegnelse Velkommen til et nytt år i Nordbyhagen barnehage! 3 Nordbyhagen barnehage er en Norlandia Barnehage! 4 Verdigrunnlag 5 Barnehagen

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 1 INNHOLDSFORTENGNELSE DEL 1 Informasjon om barnehagen.3 Innledning..4 Pedagogisk grunnsyn..5 Personalsamarbeid 6 Samarbeid med barnas hjem.7 Ulike samarbeidspartnere

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar.

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar. Årsplan 2014 Innhold: 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar.7 2 2. Sentrale styringsdokumenter 2.1. Barnehageloven..8

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Fossum Terrasse. Årsplan for Barnehagen Vår

Fossum Terrasse. Årsplan for Barnehagen Vår Årsplan for Barnehagen Vår Fossum Terrasse 2012-2013 Fossum Terrasse Basaltveien 20, 1359 Eiksmarka Telefon: 4014 6213 www.barnehagenvaar.no styrer.fossumterrasse@barnehagenvaar.no pedagog.fossumterrasse@barnehagenvaar.no

Detaljer

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Espira Krystallveien KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Praktisk informasjon...4 Årsplan...5 Lov om barnehager...5 Vedtekter...5 Rammeplanen...5

Detaljer

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage Årsplan 2014 2015 Skrellinga Kanvas-barnehage Innhold Velkommen til Skrellinga Kanvas-barnehage Små barn, store muligheter Barnehagens mål Sosial kompetanse Barns medvirkning Fysisk læringsmiljø Observasjon/kartlegging

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE...

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5 FØDSELSDAGSFEIRING.... 5

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer