NB! Viktig endring på PED1003 Didaktikk angående boken Elevens verden. PED1000 INNFØRINGSSTUDIUM I PEDAGOGIKK: DEN MODERNE BARNDOM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NB! Viktig endring på PED1003 Didaktikk angående boken Elevens verden. PED1000 INNFØRINGSSTUDIUM I PEDAGOGIKK: DEN MODERNE BARNDOM"

Transkript

1 NB! Viktig endring på PED1003 Didaktikk angående boken Elevens verden. PED1000 INNFØRINGSSTUDIUM I PEDAGOGIKK: DEN MODERNE BARNDOM Blom, Kari (2004): Norsk barndom gjennom 150 år. Fagbokforlaget, Bergen Frønes, I (2003): Moderne Barndom. Cappelen Forlag, 160 s. Hernwall, Patrik (2003): Kap. 1-4, 6. HLS Förlag PED 1001/1091 PEDAGOGISK FILOSOFI OG IDÉHISTORIE Steinsholt, Kjetil og Løvlie, Lars (red., 2004) Pedagogikkens mange ansikter. Pedadgogisk idehistorie fra antikken til det postmoderne. Følgende bidrag: Monika Ringborg (Platon) Bernt Gustavsson (Aristoteles) Kjetil Steinsholt (Locke) Alexander von Oettingen (Rousseau) Lotte Rahbek Schou (Kant) Kjetil Steinsholt (Pestalozzi) Hansjörg Hohr (Schiller) Linda Marie Rustad (Wollstonecraft) M. Uljens/M. Mielityinen (Schleiermacher) Kjetil Steinsholt (Marx) Stephen Dobson (Nietzsche) Tomas Englund (Dewey) Moira von Wright (Mead) Karsten Tuft (Neill) Bernt Gustavsson (Gadamer) Paul M. Opdal (Peters) Kjetil Steinsholt (Freire) Kenneth Hultqvist (Foucault) Lotte Rahbek Schou (Habermas) Øksnes/Steinsholt (Noddings) Carroll, Lewis (2003): Alice i eventyrland. Oslo:Omnipax

2 1 Dewey, John (1996) Erfaring og opdragelse. København: Christian Ejlerts Forlag. *Skjervheim, Hans: Eit grunnproblem i pedagogisk filosofi i: Erling Lars Dale (1992)(red.) Pedagogisk filosofi. Ad Notam Gyldendal, s * Hellesnes, Jon: Ein utdanna mann og eit danna menneske i: Jon Hellesnes (2002) Grunnane. Universitetsforlaget, s * Hellesnes, Jon: Den galne grisen hans Lars Liabø og dei tre verdene hans Jürgen Habermas, eller om formalpragmatikkens grunndrag i: Jon Hellesnes (2002) Grunnane. Universitetsforlaget, s * Peters, Richard: Utdannelse som innvielse i: Erling Lars Dale (1992)(red.) Pedagogisk filosofi. Ad Notam Gyldendal, s * Steinsholt, Kjetil: Nietzsche og den ubetimelige pedagogikk. NTNU, stensil. * Steinsholt, Kjetil: Alice opplevelser i undergrunnen. Lek myte og galskap i Alice i Eventyrland. NTNU, 2003, stensil. * Steinsholt, Kjetil og Øksnes, Maria: SAPERE AUDE: Ha mot til å bruke din egen fornuft! Perspektiver på opplysningens inn- og utganger. Norsk pedagogisk tidsskrift, 6/2004, s PED 1002/1092 PEDAGOGISK PSYKOLOGI OG UTVIKLINGSPSYKOLOGI Firing, K. (2004). Prøver å forstå litt i stedet for å være så sinna. Trondheim: Tapir akademisk forlag. (ca. 80 sider). Ogden, T. (2004). Kvaliteskolen. Oslo: Gyldendal. (ca. 200 sider). Skaalvik, E. M. & Kvello, Ø (1998). Barn og miljø. Oslo: Tano Aschehoug. s (Barneoppdragelsens betydning for barns utvikling) og (Skolen som oppvekstmiljø). (ca. 55 sider) Säljö, R. (2000). Læring i praksis. Et sosiokulturelt perspektiv. Oslo: J.W. Cappelens forlag. Kap (ca. 100 sider). Woolfolk, A. (2003). Pedagogisk psykologi. Trondheim: Tapir akademisk forlag. (ca. 500 sider). PED 1003 DIDAKTIKK Imsen, G. (1999). Lærerens verden. Innføring i generell didaktikk. Oslo: Tano Aschehoug, 2. utg. Kap (400sider)

3 2 Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen (1996). Generell del. KUF, s (ca 30 sider tekst) Finnes på Imsen, G. (2005). Elevens verden. Innføring i pedagogisk psykologi. 4. reviderte utg. Oslo: Universitetsforlaget, Kap. 3, 4, 5, 6, 13 og 14. (ca. 175 sider) (NB: Kapitlene tilsvarer ikke tidligere utgaver.) Aasen, Joar (2003). Flerkulturell pedagogikk en innføring. Vallset: Oplandske bokforlag. (167 sider) Imsen, G., red. (2000). Kjønn og likestilling i skolen. Oslo: Gyldendal Akademisk. Følgende artikler: Imsen, G.: Perspektiver på kjønn og likestilling, s (24 sider) Nielsen, H. Bjerrum: Inn i klasserommet, s (19 sider.) Føleide, G. m.fl.: Lederjenter og omsorgsgutter? S (17 sider.) Imsen, Gunn (red., 2004). Det ustyrlige klasserommet. Om styring, samarbeid og læringsmiljø i grunnskolen. Oslo: Universitetsforlaget. Følgende artikler: Lyng, Selma T.: - men alligavel er det ikkje gildt? Dilemmaer i ungdomsskolens prosjektarbeid. (25 sider) Hohr, Hansjörg: Skole uten sanselighet? Det estetiske i grunnskolens nye læreplan. (20 sider) Heen, Hanne: Skolen som en selvfølge. Om foreldrenes møte med den nye skolen. (21 sider) Nordahl, Thomas: Makt og avmakt i samarbeid mellom hjem og skole. (15 sider) Rundskriv F-13/04 fra Utdannings- og forskningsdepartementet: Dette er kunnskapsløftet. (16 sider). Finnes på I alt 929 sider. PED 1004 PEDAGOGISK SOSIOLOGI OG NYERE UTDANNINGSHISTORIE Titler merket * vil bli gjort tilgjengelig i kompendium ved Tapir Pedagogisk sosiologi: Thuen, H., Vaage, S. (1997) Oppdragelsen til det moderne. Universitetsforlaget, s , og (60 s.) Hovdenak, Sylvi Stenersen: 90-tallsreformene - et instrumentalistisk mistak? Gyldendal Akademisk forlag, 2000, kap. 1 4, s og (168s) Freire, Paulo: De undertryktes pedagogikk, Ad Notam Gyldendal, Oslo, 1999: (87 s)

4 3 Vigeland, Bjørn. "Basil Bernsteins kodeteori i 1994" i Riksaasen og Vigeland: Basil Bernsteins kodeteori og nyere empiri, Tapir, 1994: 9 37 (28 s) *Halsey, A.H. et.al. (eds): Education: Culture, Economy, Society. Oxford University Press, 1997: 46 95, , (57s) *Weiler, Kathleen: Women Teaching for Change: Gender, Class and Power, Bergin and Garvey, New York, 1988: 1 25 (25 s) *Gulbrandsen, Trygve, Fredrik Engelstad, Trond Beldo Klausen, Hege Skjeie, Mari Teigen og Øyvind Østerud: Norske makteliter, Gyldendal Norsk Forlag, 2002: (kap 4: En lukket elite?) 17 s. *Hernes, Gudmund: Om ulikhetens reproduksjon I Forskningens lys, NAVF, 1974: s *Karlsen, Gustav E. Utdanningspolitikkens skjulter aktører nasjonalt og globalt Vardøger, 27, 2002: (18 s) Haavelsrud, Magnus: Tekster tilgjengelig på internett (20 s) Utdanningshistorie: Telhaug, Alfred Oftedal & Mediås, Odd Asbjørn: Grunnskolen som nasjonsbygger. Fra statspietisme til nyliberalisme. Abstrakt forlag: Oslo S , , , , , , , , (213 s). Thuen, Harald & Waage, Sveinung: Pedagogisk profiler. Norsk utdanningstenkning fra Holberg til Hernes. Abstrakt forlag: Oslo S , , , , , (184 s). Korsvold, Tora: For alle barn! Barnehagens framvekst i velferdsstaten. Abstrakt, Oslo 1997 (Innledning, kap 1,6, 8 (66 s) PED 1010 PROSJEKT Titler merket * vil bli gjort tilgjengelig i kompendium ved Tapir *Kupferberg, F. (1996): Kreativt kaos i prosjektarbeidet. Aalborg universitetsforlag. Aalborg. (s , Totalt 293 sider) Johannesen, A. og Tufte, P.A. (2002): Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. Abstrakt forlag. Oslo. (s Totalt 225 sider) Steinsholt, K. (2004): Hverdagslivets betydning i en vitenskapelig verden. I: K. Steinsholt: Steinsholt live. Tapir Forlag AS. Trondheim. (25 sider)

5 4 PED 1011 SOSIALPSYKOLOGISKE PERSPEKTIVER PÅ UNDERVISNING OG LÆRING Titler merket * vil bli gjort tilgjengelig i kompendium ved Tapir Skaalvik, E. M. & Skaalvik, S. (2005). Skolen som læringarena. Oslo, Universitetsforlaget. Sletta, O. & Stensaasen, S. (1996). Gruppeprosesser. Oslo: Universitetsforlaget. (3.utg), kap 1-2, 5-9 (229 sider) *Greiff, P. (2001). Mobbing mot barn og ungdom. Stensil. 34 sider PED 1012 PEDAGOGIKK I SAMFUNNSPERSPEKTIV Titler merket * vil bli gjort tilgjengelig i kompendium ved Tapir Hovdenak, Sylvi Stenersen: Perspektiver paa Reform 97, Gyldendal Akademisk, Oslo 2001 (utvalg 82 s Wiese, Hovdenak, Garm, Karlsen, Ve) Bernstein, Basil: Pædagogik, diskurs og magt, Akademisk forlag, København, 2001: (155 s) *Levin, L et. al. (1976): Kunskap - insikt - frigørelse, Wahlstrøm och Widstrand, Stockholm: (24 s.) *Rosenlund, Lennart: "Om smak og behag: En introduksjon til Pierre Bourdieus kultursosiologi", Arbeidspapirer, Høgskolesentret i Rogaland, 1990 (25 s) *Haavelsrud, Magnus: "Fredsundervisning: noen prinsipielle avveininger og valg", Norsk Pedagogisk tidsskrift 1982: (13 s) eller engelsk utgave i Robin Burns and Robert Aspeslagh (eds): Thirty Years of Peace Education Around the World, Garland Press, NY, 1996: *Halsey, A. H. et al. (red): Education: Culture, Economy, Society. Oxford University Press, Oxford/New York, 1997: 1 44, (61 s) *Hasan, Ruqiya: Society, Language and the Mind: the meta-dialogism of Basil Bernstein s theory in Christie, Frances (ed): Pedagogy and the Shaping of Consciousness,, Cassell, New York and London, 1999: Haavelsrud, Magnus: Tekster tilgjengelig på internett 100s PED 1013 MEDIEPEDAGOGIKK OG MEDIEKOMPETANSE Titler merket * vil bli gjort tilgjengelig i kompendium ved Tapir Buckingham, David (2003): Media Education. Literacy, Learning and Contemporary Culture. Cambridge: Polity Press.

6 5 Haldar, Marit og Ivar Frønes (red.)(1998): Digital barndom. Oslo: Gyldendal. McQuail, Denis (2000) (4.ed.): Mass Communication Theory: An Introduction. London: Sage. (s , , = 176s. eller 3.ed. s , , Schwebs, Tore & Hildegunn Otnes (2001): Tekst.no: strukturer og sjangrer i digitale medier. Oslo: Cappelen. KOMPENDIUM: *Erstad, Ola og Tore Slaatta (2003): Bit, beat, beaten. Teknologiens tyranni eller mulighetenes marked i Fredrik Engelstad og Guro Ødegård (red.): Ungdom, makt og mening. Makt- og demokratiutredningen Oslo: Gyldendal. *Erstad, Ola (2004): Mediekompetanse i det sosiokulturelle felt i Norsk medietidsskrift, temanummer om mediepedagogikk, nr. 3 s *Puijk, Roel (2004): Globale medier, lokal bruk. Ungdom og spredning av mobil og internett i Norsk medietidsskrift, temanummer om mediepedagogikk, nr. 3 s *Vettenranta, Soilikki (2004): Mediepedagogikk: Fra instrumenthåndtering til kritisk borgerskap i Norsk medietidsskrift, nr. 4 s PED 3001 STATISTIKK Titler merket med * vil bli gjort tilgjengelig i kompendium ved Tapir *Valås, Harald: Elementær statistikk PED 3006 INNFØRING I PEDAGOGISK FORSKNINGSMETODE Titler merket med * vil bli gjort tilgjengelig i kompendium ved Tapir Historisk metode Ingar Kaldal: Frå sosialhistorie til nyare kulturhistorie. Samlaget, Oslo Kap. 4 og 5. (58 s.) Knut Kjeldstadli: Fortida er ikke som den en gang var. En innføring i historiefaget. Universitetsforlaget, Oslo Kap. 2,,7,8,9,12,13,15 (s. 82) Paul Knudsen: Analytisk narrasjon. En innføring i historiefagets vitenskapsfilosofi. Fagbokforlaget, Bergen, Kap.II, II, VIII. (68 s.) *Alfred O. Telhaug: Norsk skolehistorisk forskning- fire generasjoner. I: O.A. Telhaug og P. Aasen (red): Både- og. 90-tallsreformener i historisk perspektiv. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo (30 s.)

7 6 *Tora Korsvold: Barn og barndom som historisk forskningsfelt- tilnærminger og teoretiske kontroverser. I: Heimen, bd. 15, (11 s.) *Ellen Schrumpf: Den nye kulturhistorien. Teoretisek og metodiske implikasjoner for barnehistorien. I: Heimen, bd (9 s.) *Kari Martinsen: Omsorg og makt, ord og kropp i sykepleien. I: Sykepleien nr (9 s.) Kvalitativ metode Dalen, M. (2004). Intervju som forskningsmetode: en kvalitativ tilnærming. Oslo: Universitetsforlaget. Postholm, M.B. (2005). Kvalitativ metode. En innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier. Oslo: Universitetsforlaget. Kvantitativ forskningsmetode mastergrad Gall, Borg, og Gall (1996). Educational Research. An Introduction (Sixth edition). Longman Publishers USA. Kapittel 1, 6-10, 12-13, 17 Yin, R. K. (1994). Case Study Research. Design and Methods. (Second Edition). Sage Publications. Side PED3032 RÅDGIVNING I ET PERSPEKTIV: KOMMUNIKASJON OG KARRIERRÅDGIVNING Titler market * vil bli gjort tilgjengelig i kompendium ved Tapir Praktisk *Clendenon-Wallen, J. (1991) The use of music therapy to influence the selfconfidence and self-esteem of adolescents who are sexually abused. Music therapy perspectives, 9, s Grendstad, N.M.: Fantasi og følelser. 3. utg. 1. opplag, Ivey, A.E., Gluckstern, N.B. and Ivey, M.B.: Basic influencing skills. Microtraining Associates, Massachusetts, Ivey, A.E., D Andrea, M., Ivey, M.B., Simek-Morgan, L. (2002) Theories of counseling and psychotherapy. 5th, ed. Boston: Allyn & Bacon kap. 3. *Lehtonen, K. & Shaughnessy, M.F. (1992) Projective drawings as an aid in music therapy. Acta paedopsychiatrica, 55, s

8 7 *Russel, L.A. (1992) Comparisons of cognitive, music and imagery techniques on anxiety reduction with university students. Journal of college student development, 33, s *Solberg, O.: Norm- og kategorisystem for skåring av rådgivende svar-replikker. Pedagogisk institutt, NTNU, *Swensen, C.H.: Introduction to interpersonal relations. Scott, Foresman & Co. 1973, Kap. 4. Karriere *Allgood, E. & Kvalsund, R. (2000) Career counseling experiences in Norway: A Q methodological study, Operant Subjectivity, 23 (2), *Anastasi, A.: What counselors should know about the use and interpretation of psycholgical tests. Journal of counseling and development, 70, 1992, s *Atkinson, G. & Murrell, P.H. (1988). Kolb's experiential learning theory: A metamodel for career exploration. Journal of Counseling and Development, 66, Cochran, L.: Career counseling. A narrative approach. Sage, Thousand Oaks, CA, Kap. 1,2,4 og 6. *Daniels, M.H.: The heuristic value of Harren's career decision-making model for practitioners. Journal of college student personell, Januar, s *Solberg, O.: Program for systematisk yrkesrådgivning og valgforutsetninger hos skoleungdom. I: Frontlinjer i pedagogisk forskning, Norsk forskningsråd, NSB, NTNU, PED 3033 SYSTEMORIENTERT RÅDGIVNING I Allgood, E. & Kvalsund, R. (2004) Learning and discovery for professional educators: guides, counselors, teachers. Trondheim: Tapir. Kap. 2. Brown, M.Y. (1997) Growing whole. Minnesota: Hazelden. Kap. 1-6 pluss 20 andre selvvalgt sider Hostrup. H. (1999) Gestalt terapi. København: Hans Reitzels Forlag. Kap. Del 1, 2. Hycner, R. & Jacobs, L. (1995) The healing relationship in Gestalt therapy. The Gestalt Journal Press, New York. Kap. 1,2,4,5.

9 8 Whitmore, D. (1992). Psychosynthesis counselling in action. London: Sage. Anbefalt lesing. O Leary, E. (1992) Gestalt therapy: theory, practice and research. London: Chapman and Hall. Clarkson, P. (1993) Gestalt counselling in action. London: Sage. Rowan, J. (1993) Discover your subpersonalities. London: Routledge. PED3034 GRUPPERÅDGIVNING: TEORI, PROSESS OG EKSTERN PRAKSIS. Titler market * vil bli gjort tilgjengelig i kompendium ved Tapir *Allgood, E. & Kvalsund, R. (2001) The Work Group as a Learning Group in Counseling: Leader Subjectivity in Group Learning Processes. Operant Subjectivity, 24 (3), Atkins, S. (1999) The name of your game. Beverly Hills: Ellis & Stewart. *Bronfenbrenner, U. (1986). Ecology of the family as a context for human development: research perspectives. Developmental Psychology, 22 (6), *Katcher, A. (1991) The origins of the LIFOtm method *Katcher, A. (1991) The Book of Life Orientations tm. The Strengh-Weakness Paradox *Katcher, A. (1995) Lifo tm Philosophy. Katcher, A. (1996) Another Look at a Salient Supporting-Giving-In Attribute, S/G or A/D = or Different. Controlling-Taking Over Another Look. The Wonders of a Conserving- Holding-On Style *Katcher, A. og Metzler, G. Win-Win Selection McClure, B.A. (1998). Putting a new spin on groups. London: Lawrence Erlbaum *Tibbles, I. (2000): The influence of Carl R. Rogers on the development of the Life Orientations tm Method Rogers influence on the Life Orientaions tm Method The Influence of Peter F. Drucker on the development of the Life Orientation tm Method Humanistic Psychology the roots of The Life Orientation tm Method The Influence of Erich From mon the development of the Life Orientation tm Method Trotzer, J. P. (1999). The counsellor and the group: Integrating, theory, training and practice. Philadelphia: Taylor & Francis. Kap. 1,2,3,4,6,7,9,10,11,12,13.

10 9 Anbefalt lesing: Johnson, D.W. & Johnson, F.P. (1997) Joining together, 6th ed. Kap.7, 8. London: Prentice-Hall PED 3035 SYSTEMORIENTERT RÅDGIVNING II: INDIVID, ORGANISASJON OG INNOVASJON Titler market * vil bli gjort tilgjengelig i kompendium ved Tapir *Anderson, L. (1994). Argyris and Schon s theory on congruence and learning. Bernhardt, V. L.: (2002) The School Portfolio TOOLKIT. A Planning, Implementation, and Evaluation Guide for Continuous School Improvement. Kapittel 4: Information and Analysis: The Data. ss , Kapittel 5: Student Achievement: Creating a Vision: ss , Kapittel 6: Quality Planning: Planning to Accomplish the Vision, ss , Kapittel 7: Professional Development: Implementing the Vision, ss , og kapittel 8: Leadership: Building a Leadership Structure to Implement the Vision. ss (til sammen 76 sider) *Bertheussen, B. (1999) Lærer og skolereformer i teori, forskning og praksis (I). Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 4/5, *Bertheussen, B. (1999) Lærer og skolereformer i teori, forskning og praksis (II). Norsk pedagogisk tidsskrift, 6, *Bolman, L. G. & Deal, T.E. (1998). Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse. Kap. 1. Oslo: Gyldendal. *Carroll, M. (1997). Counselling in organizations: an overview. I M. Carroll & M. Walton red. Handbook of counselling in organizations. Kap. 1. London: Sage. Dalin, P. (1995). Skoleutvikling: Strategi og praksis. Kap. 3, 4, 5, 6. Oslo: Universitetsforlaget. Fjeldstad, W. (Red.) (1991) Konsultasjon Modeller og erfaringer. Oslo, Tano, kap.3 *Fullan, M. (1993). Change forces. Probing the depths of educational reform. Kap. 3. London: The Falmer Press. *Grøterud, M. & Nilsen, B. S. (1997). Effektive skoler effektiv undervisning? Kap. 1, 2, 4. Oslo: Gyldendal

11 10 *Hargreaves, A. (1996). Lærerarbeid og skoleskultur. Kap. 1. Oslo: Gyldendal *Miller, Katherine (1998) Organizational Communication. Approaches and Processes. Kap. 3: Human Resources approaches (ss ) og kap 4: System Approaches (ss.69-88) *Mintzberg, H., Quinn, J.B: & Ghoshal, S. (1999). The strategy process. Kap. 5. London: Prentice Hall. *Nylehn, B: (1997). Organisasjonsteori. Kap. 16, 17. Norge: Kolle forlag (http://www.kolleforlag.no/). PED3036 RÅDGIVINGSTEORIER OG METODER - COUNSELLING THEORIES AND METHODS Titler merket * vil bli gjort tilgjengelig i kompendium ved Tapir Allgood, E. & Kvalsund, R. (2004) Learning and discovery for professional educators: guides, counselors, teachers. Trondheim:Tapir. Kap. 1, 3 Allgood, E.A. & Kvalsund, R. (2003) Personhood, professionalism and the helping relation: Dialogue and reflections. Trondheim: Tapir. Kap. 1, 2, 3 og Part 2. *Anderson, H. & Levin, S. (1997). Collaborative conversations with children. In C. Smith and D. Nyland (Eds.) Narrative Therapies with Children and Adolescents. London: Guilford Press. *Beck, R. J. (1994) Encouragement as a vehicle to empowerment in counseling: an existential perspective. The Journal of Rehabilitation, 60 (3), Brammer, L.M.. & MacDonald, G. (1999) The helping relationship. Process and skills. 7th ed. Boston: Allyn & Bacon. kap. 5,7 *Cissna, K. N. & Anderson, R. (1998). Theorizing about dialogic moments: The Buber-Rogers position on postmodern times. Communication Theory, 8 (1), Fjeldstad, W. (1991) Konsultasjon: Modeller og erfaringer. Oslo: Tano A.S. kap. 1, 11. *Garcia, J. G., Cartwright, B., Winston, S. M., & Borzuchowska, B. (2003). A transcultural integrative model for ethical decision making in counselling. Journal of Counseling and Development, 81 (3), Geldard, K. & Geldard, D. (2002) Counselling children 2 nd Edition. London: Sage. Chapters 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 Goleman Daniel (1995/1997) Emosjonell intelligens. Å tenke med hjertet. Oslo: Gyldensal

12 11 *Hansen, J. T. (2002). Postmodern implications for theoretical integration of counseling approaches. Journal of Counselling and Development, 80 (3), Ivey, A.E., D Andrea, M., Ivey, M.B., Simek-Morgan, L. Theories of counseling and psychotherapy. 5th, ed. Boston: Allyn & Bacon Kap. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. *Jankowski, P. J. (2002). Postmodern spirituality: Implications for promoting change. Counseling and Values, 47 (1), Kvalsund, R. (2003) Growth as self-actualization: A critical approach to the organismic metaphor in Carl Rogers' counseling theory. Trondheim: Tapir. Levine, S.K. (1997) Poesis. The language of psychology and the speech of the soul. London: Jessica Kingsley. Ss Ogden, T. (2001) Sosial kompetanse og problematferd i skolen: Kompetanseutviklende og problemløsende arbeid i skolen. Oslo. Gyldendal Akademisk forlag. Kap. 1, 2, 3, 4. *Solberg, O. (1998). Uvirkelighet, fremmedgjøring og arven fra Jung og Laing. Noen perspektiver og kommentarer tilknyttet C. Janssens avhandling. Trondheim: Pedagogisk Institutt, NTNU. *Swensen, C.H.: Introduction to interpersonal relations. Scott, Foresman & Co. 1973, Kap. 2, 4, 6. *Telhaug, A.: (2001) Norsk skolerådgivning i historisk perspektiv. Fra Skolen Årbok for norsk utdanningshistorie. 19. årgang. PED 3041 GRUNNLEGGENDE SPESIALPEDAGOGISKE PROBLEMSTILLINGER Befring, E. og Tangen, R. (red.) 2004: Spesialpedagogikk. Cappelens Akademiske Forlag. 1-24, 26-27, Briseid, L.G. (200): Fra lov til praksis. Det spesialpedagogiske feltet og flerfaglig samarbeid. Kristiansand S: Høyskoleforlaget. Flem, A. (2000): Den inkluderende skole fra ideologi til praksis. Trondheim: Tapir. Flem, A. Og Keller, C. (2000): Inclusion in Norway: A study of ideology in practice. European Journal of Special Needs Education, 15 (2). Fra bruker til borger. NOU 2001:22. Haug, P. (red.) 1995: Spesialpedagogiske utfordringer. Oslo, Universitetsforlaget. Kap. 1,4,5.

13 12 Haug, P. 2004: Finst den spesialpedagogiske kompetansen det er bruk for i skulen? Spesialpedagogikk, nr. 5. Nordahl, T. Og Overland, T. (1997): Individuelle opplæringsplaner. Ad Notam Gyldendal. Skaalvik, E. (2004): Prestasjonsorientering hindrer inkludering. Spesialpedagogikk, nr.5. Skaalvik, E. og Skaalvik, S. (2005): Skolen som læringsarena. Selvoppfatning, motivasjon og læring. Oslo, Universitetsforlaget. St. meld. nr. 23 ( ). Om opplæring for barn, unge og vaksne med særskilde behov. Oslo, KUF. St. meld. Nr. 30 ( ). Kultur for læring. Oslo, KUF. Kap. 2,5,6,8,10,11. Støfring, E. (2000): Forutsetninger for utvikling av spesialpedagogisk kunnskap. Høgskolen i Lillehammer. Vislie, L. (2004): Stortingsmelding nr 30 ( ) Kultur for læring: Rammer og rom for en inkluderende opplæring. Spesialpedagogikk, nr. 5. Veiledning. Spesialundervisning i grunnskole og videregående opplæring. (2001). KUF. PED3510 UTDANNINGSHISTORIE OG UTDANNINGSPOLITIKK Titler merket med * vil bli gjort tilgjengelig i kompendium ved Tapir Gustav E. Karlsen: Utdanning, styring og marked. Norsk utdannings-politikk i et internasjonalt perspektiv. Universitetsforlaget, Oslo Kap. 5, 6, 10, 11 og 12 (ca 100 s.) Telhaug, Alfred Oftedal & Mediås, Odd Asbjørn: Grunnskolen som nasjonsbygger. Fra statspietisme til nyliberalisme. Abstrakt forlag: Oslo Kap. 1,5,6,7,8, (320 s.) *Gudmund Hernes: De mest spennende ideer. Tilbakeblikk på et reformtiår. I: H. Jarning (red.): Skolen Årbok for norsk utdanningshistorie. (17 s.) *Alfred O. Telhaug, Odd Asbjørn Mediås og Petter Aasen: Fra fellesskap til individualisme? Utdanning som nasjonsbygging i skandinavisk perspektiv. I: Uddannelseshistorie årbog fra Selskapet for Dansk Skolehistorie. (15 s.) *Petter Aasen: What happened to social democratic progressivism in Scandinavia? Restructuring Education in Sweden and Norway in the 1990s. I: M. Apple., P. Aasen (red.): The State and the Politics of Knowledge. New York: RoutledgeFalmer (ca 15 s.)

14 13 *Sirkka Ahonen: The End of the Common School- Change in the Ethos and Politics of Education in Finland Towards the End of the 1900s. I: S. Ahonen & J. Rantala: Nordic lights. Education for Nation and Civic Society in the Nordic Countries, Helsinki (28 s.) * Thorolf Krüger & Tom Are Trippestad: Regjering av utdanning. Kulturkapitalismen og det veltempererte selv. I Iver B. Neumann & Ole Jacob Sending (red.): Regjering i Norge. Makt- og globaliseringsutredningen. Pax Forlag A/S, Oslo 2003, s (18 s.) PED 3511 LÆREPLANER OG SKOLEUTVIKLING Titler merket med * vil bli gjort tilgjengelig i kompendium ved Tapir Berg, Gunnar: Skolekultur. Nøkkelen til skolens utvikling. Oslo: Ad Notam Gyldendal (220 sider.) Grøterud, Marit og Nilsen, Bjørn: Ledelse av skoler i utvikling. Oslo, Gyldendal Akademisk Kap. 1, 6 og 7. (86 sider.) Engelsen, Britt Ulstrup: Ideer som formet vår skole? Læreplanen som idébærer et historisk perspektiv. Oslo, Gyldendal Side (106 sider). Kompendium for PED 3511 høsten 2005 med følgende artikler: * St.meld. nr. 30 ( ), kap. 3 (finnes på (7 sider) * Lundgren, Ulf P.: Skolan och tusenårsskiftet. Forelesning, Stockholm (Fins også på (12 sider) * The nine intelligences framework for school improvement. I MacGilchrist, Barbara, Myers, Kate & Reed, Jane: The intelligent school. 2 nd ed. London: Sage, Kapittel 7 (40 sider). * Granström, Kjell: Arbetsformer och dynamik i klassrummet. I Selander, Staffan: Kobran, nallen och majjan. Tradition och fornyelse i svensk skola och skolforskning. Forskning i fokus, nr. 12. Myndigheten för skolutveckling. Side (20 sider.) * Imsen, Gunn: Endringer i lærerrollen politiske reformer eller skiftende pedagogiske vinder? I Bergem, T. (red.). Slipp elevene løs! Artikler med søkelys på lærerrollen. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2001, s (16 s.) * Schön, Donald: Den reflekterande praktikeren. I Brusling, Christer og Strömqvust, Göran: Reflektion och praktik i läraryrket. Lund: Studentlitteratur, 1996, side (17 sider).

15 14 PED 3512 KVALITETSSIKRING OG SKOLEVURDERING Titler merket * vil bli gjort tilgjengelig i kompendium ved Tapir MacBeath, John & McGlynn, Archie (2002). Self-evaluation. What s in it for schools? London: Routledge, kap. 1 5 og 8 (107 s.) Grøterud, Marit og Nilsen, Bjørn: Ledelse av skoler i utvikling. Oslo, Gyldendal Akademisk Kap. 5 (30 s. ) Haug, Peder og Monsen. Lars (red.) (2002). Skolebasert vurdering erfaringer og utfordringer. Oslo, Abstakt forlag. Følgende artikler (i alt ca. 90 sider): Haug, Peder: Skulebasert utvikling opphav og utvikling (s ) Moe, Ola: En erfaring rikere Ekstern deltakelse i lokalt vurderingsarbeid. (s ). Hauge, Trond Eiliv og Aaserud, Terje: Skolebasert vurdering fra mangfold til standardisering. (s ) Søgnen, Astrid og Bjelke, Vivi: Oslomodellen for vurdering og utvikling av kvalitet i grunnopplæringen. (s ) Monsen, Lars: Har den skolebaserte utviklingen utspilt sin rolle? (s ). NOU 2003:16 I første rekke. Kap. 4, 7 og 18 (ca. 30 sider) (finnes på ) St.meld. nr. 30 ( ), kap. 1, 2 og 3 (finnes på (20 sider) Kompendium for Ped 3512 høsten 2004 med følgende innhold: * Telhaug, Alfred Oftedal: Gudmund Hernes og hans syn på allmenndannelse. I Jacobsen, Jens Chr.: SPOR. En antologi om almendannelse. Vejle: Kroghs forlag Side (20 sider) * Noddings, Nel: The Aims of Education. I Noddings, Nel: Happiness and Education. Cambridge, Cambridge University Press 2003, side (20 sider). * Eisner, Elliot W.: What Does It Mean to Say a School is Doing Well? I Flinders, David J. & Thornton, Stephen J. (eds.): The Curriculum Studies Reader. 2 nd ed., N.Y.: RoutledgeFalmer, 2004, side (9 sider). * Skolverket: Kvalitetssäkring i skolan. Skolverkets rapport nr. 150, Stockholm: Skolverket. (30 sider.)

16 15 * Vedung, Evert (1998): Utvärdering i politik och förvaltning. Lund: Studentlitteratur. Kap.4 ( 43 sider). * Kjærnsli, Marit, Lie, Svein, Olsen, Rolf V., Roe, Astrid og Turmo, Are: Rett spor eller ville veier?norske elevers prestasjoner i matematikk, naturfag og lesing i PISA Oslo, Universitetsforlaget Kapittel 1 (14 sider). * Dahler-Larsen, Peter: Den rituelle reflektion om evaluering i organisationer. Odense Universitetsforlag, Kap. 1 (16 sider) * Moe, Ola: Notat om skolevurderingssystemet i England, Skottland, Danmark og Sverige. Juni (10 sider.) * Hauge, Trond Eiliv: Skolevurdering ved en avgjørende og kritisk korsvei. I Bedre skole nr , side (10 sider). * Aahlin, Per: Vurderingen av skolen må tjene utviklingen i skolen. I Bedre skole nr , side (6 sider) * OFSTED: Inspecting schools. Framework for inspecting schools in England. September (Det engelske kvalitetssystemet). Nettbasert: e&id=3266&type=pdf. Studentene skal dessuten ha kjennskap til: - Kvalitetsbarometeret i Osloskolen. Nettbasert: - Hjemmesidene til - Skolverket (Sverige) - Utviklingsmyndigheten (Sverige) se Skolverket, eller - Evalueringsinstituttet (Danmark) - Norske hjemmesider og databaser for informasjon om utdanning: - Utdannings- og forskningsdepartementet - Utdanningsdirektoratet (Her finnes lenker til Skoleporten og vurdering, nasjonale prøver) - Elevinspektørene - GSI - SSB-KOSTRA PED 3513 DEMOKRATI: DELTAKELSE OG MARGINALISERING Titler merket * vil bli gjort tilgjengelig i kompendium ved Tapir

17 16 Sundgren, Gunnar: Kunskap och demokrati. Om elevers rätt till en egen kunskapsprocess. Lund, Studentlitteratur sider Eriksen, Erik Oddvar: Demokratiets sorte hull om spenningen mellom fag og politikk i velferdsstaten, Abstrakt forlag, 2001: og *Freire og Macedo: The Paulo Freire Reader, Continuum Books, New York, 1998 (ISBN x) s *Hovdenak, Sylvi Stenersen: Pedagogiske diskurser, identiteter og rasjonaliteter i norsk utdanningspolitikk på 1990-tallet, Vardøger, 27, 2002: 58 78(20s) *Galtung, Johan: Peace By Peaceful Means, Sage, 1996: 49 59, (23 s) *Bernstein, Basil: Pedagogy, Symbolic Control and Identity: Theory, Research, Critique, Taylor and Francis, London, Sidene 1 38, (44 s). *Broady, Donald: Kapitalbegrepet som uddannelsessosiologisk verktøy i Jens Bjerg: Pædagogik en grundbog til et fag. Hans Reitzels Forlag, København, 1998: (37 s) * Haavelsrud, Magnus: Sources of political socialization in James Calleja and Angela Perucca: Peace Education: Contexts and Values, Pensa Multimedia, Lecce in collaboration with UNESCO and the Peace Education Commission of the International Peace Research Association, 1999: (25s) *Burns, Robin: Problems of legitimation of peace education in Robin J. Burns and Robert Aspeslagh (eds.): Three Decades of Peace Education Around the World, Garland Publishing, Inc., New York, 1996: (15s) Tekster på internett ca 25 s (United Nations University) PED 3514 PEDAGOGISK GRUNNLAGSTENKNING Gustavsson, Bernt (1998): Dannelse i vår tid. København: Klim. (300 sider) Steinsholt, Kjetil (1997): Refleksjon og ettertanke. Del 2 og 3. Tapir. (168). PED 3515 LEDELSE, FORVALTNING OG UTDANNINGSJUS Titler merket * blir gjort tilgjengelig i kompendium ved Tapir Faglig ansvarlig: Ola Moe Alt, HIST. tlf / Kontaktperson på Pedagogisk institutt: Gunn Imsen 1) Om ledelse og pedagogisk ledelse :

18 17 Jorunn Møller, Lære å/og lede. Dilemmaer i skolehverdagen, (Oslo 1996), kapittel 1,2,3,4 og 8. Grøterud og Nilsen, Ledelse av skoler i utvikling, ( Oslo 2001), kap 2 Haldor Byrkjeflot, Fra ledelse til management? i Fra styring til ledelse, Haldor Byrkjeflot red., Bergen *St.meld. nr. 37 ( ): Om organisering og styring i utdanningssektoren- (kompendium) 2) Om offentlig forvaltning - prinsipper og ansvarsdeling: St.meld. 31 ( ) kap 1 og 2. (Se publikasjoner) Kjennskap til kommuneloven (www.lovdata.no). 3) Kjennskap til opplæringsloven m/forskrifter, friskoleloven og voksenopplæringsloven. (www.lovdata.no) NOU 1995:18, Ny lovgivning om opplæring, kap 4, 11 (www.dep.no - publikasjoner utredninger NOU ) Ot.prp. nr. 46 ( ), Om lov om grunnskolen og den videregåande opplæringa, kap 1,2 og 3 (www.dep.no - publikasjoner odelstingsproposisjoner) Kjennskap til og bruk av Geir Helgelands kommentarutgave til opplæringsloven. 4) Kjennskap til annet lovverk med relevans: Barnehageloven, barnevernsloven, lov om sosiale tjenester, kommunehelsetjenesteloven. (www.lovdata.no) 6) Generell forvaltningskunnskap: Kjennskap til offentlighetsloven, forvaltningsloven, lov om behandling av personopplysninger (www.lovdata.no) 7) Kjennskap til avtaleverket: Hovedavtalen m/tilpasningen til skoleverket, tilpassing av hovedtariffavtalens fellesbestemmelser, diverse særavtaler for skoleverket - særlig arbeidstidsavtalen: Alt finnes i håndbok om særavtalene i skoleverket: Rundskriv F 2-03 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

19 18 Alle offentlige dokumenter, lover mv er tilgjengelige via internett, med unntak av de som vil bli kopiert opp i utdrag. Se og PED 3516 LÆRING OG LÆRINGSMILJØ Knudsen, H. (1998). Teoribygging i praksis 2. bind. Oslo: Høyskoleforlaget. Side sider Phillips, D. C. & Soltis, J. F. (1985). Perspectives on learning. N.T.: Teachers College Press. 95 sider Miller, P. H. (2002). Theories of developmental psychology. N.Y.: Worth Publishers. Side og sider Karlsdottir, R. & Stefansson, T. (2004). Den konstruktivistiske læringsprosess. I: H. Sigmundsson og F. Bostad (red). Læring: Grunnbok i læring teknologi og samfunn. Oslo: Universitetsforlaget. S sider. Åsvoll, H. (2002). Den femte faktor. Trondheim: Tapir akademisk forlag. 80 sider PED 3517 MOTIVASJON OG SELVOPPFATNING I SKOLEN Stipek, D. J. (1993). Motivation to learn (second edition). Boston, Allyn and Bacon. (ss. 1-41, , ) Skaalvik, S. (1999). Hverdag, arbeid og utdanning. En studie av voksne med leseog skrivevansker. Trondheim, Norsk voksenpedagogisk forskningsinstitutt. Kap. 2 (s ). 74 sider Ryan, A. M. & Pintrich, P.R. (1997). Should I ask for help? The role of motivation and attitudes in adolescents help seeking in math class. Journal of Educational Psychology, 89, sider Skaalvik, E.M. & Bong, M. (2003). Self-concept and self-efficacy revisited, A few notable differences and important similarities. (under trykking i artikkelsamling med H. Marsh og R. Craven som redaktører). Covington, M.V. (1984). The self-worth theory of achievement motivation: Findings and implications. The Elementary School Journal, 85, Zimmerman, B. J (2000). Attaining self-regulation: A social cognitive perspective. I M. Boekaerts, P.R. Pintrich & M. Zeidner (eds.). Handbook of selfregulation. San Diego, Academic Press. Ss Tilsammen ca 500 sider

20 19 PED 3519 SOSIALT MILJØ OG SAMSPILL I SKOLEN Titler merket * vil bli gjort tilgjengelig i kompendium ved Tapir Aronsen, E. (2003). The social animal. (Ninth edition). New York, Worth publishers. (347 sider). *Greiff, P. (2004). Mobbing I skolen. En presentasjon av undersøkelser om mobbing. (HiST, stensil). (38 sider) *Whitney, I. & Smith, P.K. (1993). A survey of the nature and extent of bullying in junior/middle and secondary schools. Educational Research, vol. 35, (22 sider) *Olweus, D. (1997). Bully/victim problems in school:facts and intervention. European Journal of Psychology of Education, vol. 12, (15 sider). *Sletta, O., Valås, H. og Skaalvik, E. (1996). Peer relations, Loneliness, and selfperceptions in school-aged Children. British Journal of Educational Psychology, vol. 66, (14 sider) Ogden, T. (2001). Sosial kompetanse og problematferd i skolen. Oslo, Gyldendal Akademisk, (64 sider) *Munthe, E. & Våland, G.F. Mobbing som tverrfaglig tema i lærerutdanningen. I Brekke, M. Norsk lærerutdanningsdidaktikk i endring. Høgskoleforlaget, (25 sider) Anbefalt litteratur Zero, SAFs program mot mobbing, Lærerveiledning. (60 sider) PED 3542 LESE- OG SKRIVEPROBLEMER Titler merket med * vil bli gjort tilgjengelig i kompendium ved Tapir Titler merket med ** vil bli gjort tilgjengelig ved Pedagogisk institutt Austad, I. (red.) (2003). Mening i tekst. Cappelen Akademisk Forlag, s , Brox, O. (red.)(1995). Integrasjon av minoriteter. TANO A.S., s. 9-24, 71-82, , *Bråten, I. (1986). Ortografisk problemløsning: Hva må læres og hvordan? Spesialpedagogikk, nr. 6. *Flem, A. (1997). Barns skriftspråkutvikling. Trondheim: Pedagogisk institutt. *Flem, A. & Allgood, E. (2003). Tors biografi: Livet mitt er en solskinnshistorie med masse skygger. Norsk Pedagogisk Tidsskrift.

www.dmmh.no Fagplan Master i Pedagogikk Studieretning Førskolepedagogikk 2011/12

www.dmmh.no Fagplan Master i Pedagogikk Studieretning Førskolepedagogikk 2011/12 www.dmmh.no Fagplan Master i Pedagogikk Studieretning Førskolepedagogikk 2011/12 1 Master i pedagogikk, Studieretning Førskolepedagogikk Innledning Formålet med masterstudiet i pedagogikk, studieretning

Detaljer

REFERANSER. Bachmann, K. & Haug, P. (2006). Forskning om tilpasset opplæring, Forskingsrapport nr.62, Høgskulen i Volda.

REFERANSER. Bachmann, K. & Haug, P. (2006). Forskning om tilpasset opplæring, Forskingsrapport nr.62, Høgskulen i Volda. REFERANSER Almendingen, S. F., Klepaker, T. & Tveita, J. (2003). "Tenke det, ønske det, ville det med, men gjøre det? En evaluering av natur-og miljøfag etter Reform 97." Høgskolen i Nesnas skriftserie

Detaljer

Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert

Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert Høgskolen i Buskerud og Vestfold Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert HBV 22.08.2014 1 Innhold Studieplan Master i karriereveiledning/master s degree in Career Guidance and Development...

Detaljer

Inkludering og spesialpedagogiske tiltak motsetninger eller to sider av samme sak?

Inkludering og spesialpedagogiske tiltak motsetninger eller to sider av samme sak? Inkludering og spesialpedagogiske tiltak motsetninger eller to sider av samme sak? Kjell-Arne Solli I denne artikkelen stilles spørsmålet om spesialpedagogiske tiltak fungerer som en støtte eller en barriere

Detaljer

Relasjonens betydning i en pedagogisk kontekst

Relasjonens betydning i en pedagogisk kontekst Relasjonens betydning i en pedagogisk kontekst Vårkonferansen, Holmsbu hotell 18. april 2013 Lisbet Waade og Nils Breilid Noe av den anvendte litteraturen: Innhold 1. Læreren en viktig faktor for læring

Detaljer

Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med klasseledelse på ungdomstrinnet

Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med klasseledelse på ungdomstrinnet Rammeverk for skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet 2012-2017 Vedlegg 1 Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med klasseledelse på ungdomstrinnet Innhold 1. Innledning... 2 2. Klasseledelse

Detaljer

Master of Public Administration, mastergradsstudium

Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration 120 studiepoeng Dato for godkjenning 03.12.2013, dekan, avdeling for økonomi, organisasjon og ledelse Gjelder for studenter

Detaljer

VEDLEGG 1 FS HUM sak 15/14 Utdrag fra Strategiplan 2013 2017 Det humanistiske fakultet Tiltak under de ulike målene for FoU: (Kvantitativt) Mål: Økning i publiseringspoeng og antall kommersialiseringer

Detaljer

Nyheter. og andre aktuelle titler. Generell pedagogikk Barnehagelærerutdanning Lærerutdanning Praktisk-estetiske fag

Nyheter. og andre aktuelle titler. Generell pedagogikk Barnehagelærerutdanning Lærerutdanning Praktisk-estetiske fag Nyheter og andre aktuelle titler Generell pedagogikk Barnehagelærerutdanning Lærerutdanning Praktisk-estetiske fag Ønsker du mer informasjon? Les mer om disse og andre utgivelser på www.akademikaforlag.no

Detaljer

Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk Pensumliste høst 2009

Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk Pensumliste høst 2009 Pensumliste høstsemesteret 2009 Oppdatert 17.08.09 Dette er en pensumliste for alle emner, sortert på emnenavn og kode. Du finner emnenavn og kode for ditt studium i studiehåndboka 2009-2010. Anvendt mikro,

Detaljer

Relasjonsorientert praksis og stabile læringsfellesskap kontekstuelle og relasjonelle forhold i klasserom på skoler med lite atferdsproblemer

Relasjonsorientert praksis og stabile læringsfellesskap kontekstuelle og relasjonelle forhold i klasserom på skoler med lite atferdsproblemer Relasjonsorientert praksis og stabile læringsfellesskap kontekstuelle og relasjonelle forhold i klasserom på skoler med lite atferdsproblemer Af Anne Kostøl, Senter for praksisrettet utdanningsforskning,

Detaljer

Studieplan Ph.d.-studium i helse- og sosialfag: Vilkår for profesjonsutøving Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskulen i Volda

Studieplan Ph.d.-studium i helse- og sosialfag: Vilkår for profesjonsutøving Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskulen i Volda Studieplan Ph.d.-studium i helse- og sosialfag: Vilkår for profesjonsutøving Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskulen i Volda 1. Innledning Studieplanen for Ph.d.- studiet i helse-

Detaljer

Studieplan for masterstudium i journalistikk

Studieplan for masterstudium i journalistikk Studieplan for masterstudium i journalistikk Studieplan for masterstudium i journalistikk... 1 Innledning... 1 Mål... 2 Organisering og arbeidsmåter... 2 Masteroppgave... 2 Arbeidslivsrelevans... 3 Internasjonalisering...

Detaljer

«Min logg» Målsetting: Namn: Veke: Eigne kommentarar: Dato Aktivitet/ aktivhet Tid Intensitet Mestring

«Min logg» Målsetting: Namn: Veke: Eigne kommentarar: Dato Aktivitet/ aktivhet Tid Intensitet Mestring APPENDIX 4 Målsetting: «Min logg» Namn: Veke: Dato Aktivitet/ aktivhet Tid Intensitet Mestring Eigne kommentarar: BORG-SKALA BORG OPPLEVING TRENINGSEFFEKT 6 Kvile Ingen 7 8 9 10 11 12 13 Det kjennest

Detaljer

Studieplan. Studieåret 2011 2013

Studieplan. Studieåret 2011 2013 Side 1/30 Studieplan Studieåret Heltid og deltid HiBu - Avdeling for lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hibu.no

Detaljer

Iselin Theien, Rolf K. Andersen, Ole Alexander Opdalshei og Håkon Lorentzen Frivillige organisasjoner. En kommentert bibliografi 2006

Iselin Theien, Rolf K. Andersen, Ole Alexander Opdalshei og Håkon Lorentzen Frivillige organisasjoner. En kommentert bibliografi 2006 Iselin Theien, Rolf K. Andersen, Ole Alexander Opdalshei og Håkon Lorentzen Frivillige organisasjoner En kommentert bibliografi 2006 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2006 ISF 2006 Rapport 2006:9 Institutt

Detaljer

Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A

Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A ANVENDT MIKROØKONOMI Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A Å gi studentene en innføring i hvordan mikroøkonomi kan anvendes på konkrete problemstillinger

Detaljer

Publikasjoner/formidling

Publikasjoner/formidling Publikasjoner/formidling Årsberetning 2002 NIFU-rapporter Wiers-Jenssen, Jannecke og Per Olaf Aamodt: Trivsel og innsats. Studenters tilfredshet med lærested og tid brukt til studier. Resultater fra Stud.mag.

Detaljer

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-08/15 Etablering av mastergrad innenfor fagområdet Ph.d. i økonomistyring Saksbehandler/-sted:

Detaljer

«Ansvar for egen læring» i norsk skole

«Ansvar for egen læring» i norsk skole «Ansvar for egen læring» i norsk skole Kitt Margaret Lyngsnes I de senere åra har uttrykk eller nærmeste slagord som «ansvar for egen læring» og «lærer som veileder» vært hyppig brukt i skolen. Denne artikkelen

Detaljer

Relasjonen mellom lærer og elev og lærerens undervisningspraksis

Relasjonen mellom lærer og elev og lærerens undervisningspraksis Relasjonen mellom lærer og elev og lærerens undervisningspraksis Sølvi Mausethagen og Anne Kostøl Høgskolen i Hedmark, Avd. for lærerutdanning og naturvitenskap solvi.mausethagen@hio.no anne.kostol@hihm.no

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium i verdibasert endringsledelse (60 studiepoeng) Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)

Studieplan for. Årsstudium i verdibasert endringsledelse (60 studiepoeng) Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) 1 Studieplan for Årsstudium i verdibasert endringsledelse (60 studiepoeng) Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Innholdsfortegnelse Studietilbud... 3 Studiets hovedmålsetning... 3 Målgruppe og opptakskrav...

Detaljer

INNLEDNING... 2 ITU ANSATTE I 2000... 3 ITUS FAGLIG KOMITÉ... 4 INTERNASJONALISERING... 4

INNLEDNING... 2 ITU ANSATTE I 2000... 3 ITUS FAGLIG KOMITÉ... 4 INTERNASJONALISERING... 4 Årsrapport 2000 INNLEDNING... 2 ITU ANSATTE I 2000... 3 ITUS FAGLIG KOMITÉ... 4 INTERNASJONALISERING... 4 FORSKNING - ITUS PROSJEKTER... 5 INNOVATIVE LÆRINGSMILJØER... 5 SITES M2... 6 PILOT... 7 PLUTO

Detaljer

Forord INNHOLDSFORTEGNELSE. Forord. Høgskolen i Lillehammer. Forskningsprosjekter. Publikasjoner Publikasjoner 1993 Publikasjoner 1994

Forord INNHOLDSFORTEGNELSE. Forord. Høgskolen i Lillehammer. Forskningsprosjekter. Publikasjoner Publikasjoner 1993 Publikasjoner 1994 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord Høgskolen i Lillehammer Forskningsprosjekter Publikasjoner Publikasjoner 1993 Publikasjoner 1994 HILs publikasjonsserier 1992-1994 a. Skriftserien b. Arbeidsrapporter c. Informasjonsserien

Detaljer

Utdanning og samfunn. Spesialundervisning - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole

Utdanning og samfunn. Spesialundervisning - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole Emne MUT200_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:18 Utdanning og samfunn. Spesialundervisning - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole Emnekode: MUT200_1, Vekting: 15 studiepoeng

Detaljer

STUDIEPLAN Tverrfaglig videreutdanning i veiledning 60 studiepoeng 2013-2014

STUDIEPLAN Tverrfaglig videreutdanning i veiledning 60 studiepoeng 2013-2014 STUDIEPLAN Tverrfaglig videreutdanning i veiledning 60 studiepoeng 2013-2014 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i veiledning / 60 studiepoeng / 2013-2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 Veiledning...

Detaljer

Utfordringer og dilemmaer i starten av et aksjonsforskningsprosjekt

Utfordringer og dilemmaer i starten av et aksjonsforskningsprosjekt Utfordringer og dilemmaer i starten av et aksjonsforskningsprosjekt Tove Steen-Olsen og Astrid Grude Eikseth Denne artikkelen tar opp og drøfter dilemmaer og utfordringer ved planlegging og gjennomføring

Detaljer

Utvikling av lærer elev-relasjoner i klasserommet: læreroppfatning sammenlignet med en teoribasert analyse

Utvikling av lærer elev-relasjoner i klasserommet: læreroppfatning sammenlignet med en teoribasert analyse Utvikling av lærer elev-relasjoner i klasserommet: læreroppfatning sammenlignet med en teoribasert analyse Kari Fjell og Bodil Stokke Olaussen Lærer elev-relasjonen er viktig for motivasjon og læring,

Detaljer

Elevenes opplevelse av skolen: sentrale sammenhenger og utvikling med alder

Elevenes opplevelse av skolen: sentrale sammenhenger og utvikling med alder Elevenes opplevelse av skolen: sentrale sammenhenger og utvikling med alder Einar M. Skaalvik, dr. philos., professor i pedagogisk psykologi og forskningsmetode ved NTNU. Sidsel Skaalvik, dr. polit., professor

Detaljer

CMS - et felles perspektiv for karriereveiledning i Norge?

CMS - et felles perspektiv for karriereveiledning i Norge? CMS - et felles perspektiv for karriereveiledning i Norge? CMS ET FELLES PERSPEKTIV FOR KARRIEREVEILEDNING I NORGE? 2 CMS et felles perspektiv for karriereveiledning i Norge? Forfatter:Erik Hagaseth Haug

Detaljer