NB! Viktig endring på PED1003 Didaktikk angående boken Elevens verden. PED1000 INNFØRINGSSTUDIUM I PEDAGOGIKK: DEN MODERNE BARNDOM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NB! Viktig endring på PED1003 Didaktikk angående boken Elevens verden. PED1000 INNFØRINGSSTUDIUM I PEDAGOGIKK: DEN MODERNE BARNDOM"

Transkript

1 NB! Viktig endring på PED1003 Didaktikk angående boken Elevens verden. PED1000 INNFØRINGSSTUDIUM I PEDAGOGIKK: DEN MODERNE BARNDOM Blom, Kari (2004): Norsk barndom gjennom 150 år. Fagbokforlaget, Bergen Frønes, I (2003): Moderne Barndom. Cappelen Forlag, 160 s. Hernwall, Patrik (2003): Kap. 1-4, 6. HLS Förlag PED 1001/1091 PEDAGOGISK FILOSOFI OG IDÉHISTORIE Steinsholt, Kjetil og Løvlie, Lars (red., 2004) Pedagogikkens mange ansikter. Pedadgogisk idehistorie fra antikken til det postmoderne. Følgende bidrag: Monika Ringborg (Platon) Bernt Gustavsson (Aristoteles) Kjetil Steinsholt (Locke) Alexander von Oettingen (Rousseau) Lotte Rahbek Schou (Kant) Kjetil Steinsholt (Pestalozzi) Hansjörg Hohr (Schiller) Linda Marie Rustad (Wollstonecraft) M. Uljens/M. Mielityinen (Schleiermacher) Kjetil Steinsholt (Marx) Stephen Dobson (Nietzsche) Tomas Englund (Dewey) Moira von Wright (Mead) Karsten Tuft (Neill) Bernt Gustavsson (Gadamer) Paul M. Opdal (Peters) Kjetil Steinsholt (Freire) Kenneth Hultqvist (Foucault) Lotte Rahbek Schou (Habermas) Øksnes/Steinsholt (Noddings) Carroll, Lewis (2003): Alice i eventyrland. Oslo:Omnipax

2 1 Dewey, John (1996) Erfaring og opdragelse. København: Christian Ejlerts Forlag. *Skjervheim, Hans: Eit grunnproblem i pedagogisk filosofi i: Erling Lars Dale (1992)(red.) Pedagogisk filosofi. Ad Notam Gyldendal, s * Hellesnes, Jon: Ein utdanna mann og eit danna menneske i: Jon Hellesnes (2002) Grunnane. Universitetsforlaget, s * Hellesnes, Jon: Den galne grisen hans Lars Liabø og dei tre verdene hans Jürgen Habermas, eller om formalpragmatikkens grunndrag i: Jon Hellesnes (2002) Grunnane. Universitetsforlaget, s * Peters, Richard: Utdannelse som innvielse i: Erling Lars Dale (1992)(red.) Pedagogisk filosofi. Ad Notam Gyldendal, s * Steinsholt, Kjetil: Nietzsche og den ubetimelige pedagogikk. NTNU, stensil. * Steinsholt, Kjetil: Alice opplevelser i undergrunnen. Lek myte og galskap i Alice i Eventyrland. NTNU, 2003, stensil. * Steinsholt, Kjetil og Øksnes, Maria: SAPERE AUDE: Ha mot til å bruke din egen fornuft! Perspektiver på opplysningens inn- og utganger. Norsk pedagogisk tidsskrift, 6/2004, s PED 1002/1092 PEDAGOGISK PSYKOLOGI OG UTVIKLINGSPSYKOLOGI Firing, K. (2004). Prøver å forstå litt i stedet for å være så sinna. Trondheim: Tapir akademisk forlag. (ca. 80 sider). Ogden, T. (2004). Kvaliteskolen. Oslo: Gyldendal. (ca. 200 sider). Skaalvik, E. M. & Kvello, Ø (1998). Barn og miljø. Oslo: Tano Aschehoug. s (Barneoppdragelsens betydning for barns utvikling) og (Skolen som oppvekstmiljø). (ca. 55 sider) Säljö, R. (2000). Læring i praksis. Et sosiokulturelt perspektiv. Oslo: J.W. Cappelens forlag. Kap (ca. 100 sider). Woolfolk, A. (2003). Pedagogisk psykologi. Trondheim: Tapir akademisk forlag. (ca. 500 sider). PED 1003 DIDAKTIKK Imsen, G. (1999). Lærerens verden. Innføring i generell didaktikk. Oslo: Tano Aschehoug, 2. utg. Kap (400sider)

3 2 Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen (1996). Generell del. KUF, s (ca 30 sider tekst) Finnes på Imsen, G. (2005). Elevens verden. Innføring i pedagogisk psykologi. 4. reviderte utg. Oslo: Universitetsforlaget, Kap. 3, 4, 5, 6, 13 og 14. (ca. 175 sider) (NB: Kapitlene tilsvarer ikke tidligere utgaver.) Aasen, Joar (2003). Flerkulturell pedagogikk en innføring. Vallset: Oplandske bokforlag. (167 sider) Imsen, G., red. (2000). Kjønn og likestilling i skolen. Oslo: Gyldendal Akademisk. Følgende artikler: Imsen, G.: Perspektiver på kjønn og likestilling, s (24 sider) Nielsen, H. Bjerrum: Inn i klasserommet, s (19 sider.) Føleide, G. m.fl.: Lederjenter og omsorgsgutter? S (17 sider.) Imsen, Gunn (red., 2004). Det ustyrlige klasserommet. Om styring, samarbeid og læringsmiljø i grunnskolen. Oslo: Universitetsforlaget. Følgende artikler: Lyng, Selma T.: - men alligavel er det ikkje gildt? Dilemmaer i ungdomsskolens prosjektarbeid. (25 sider) Hohr, Hansjörg: Skole uten sanselighet? Det estetiske i grunnskolens nye læreplan. (20 sider) Heen, Hanne: Skolen som en selvfølge. Om foreldrenes møte med den nye skolen. (21 sider) Nordahl, Thomas: Makt og avmakt i samarbeid mellom hjem og skole. (15 sider) Rundskriv F-13/04 fra Utdannings- og forskningsdepartementet: Dette er kunnskapsløftet. (16 sider). Finnes på I alt 929 sider. PED 1004 PEDAGOGISK SOSIOLOGI OG NYERE UTDANNINGSHISTORIE Titler merket * vil bli gjort tilgjengelig i kompendium ved Tapir Pedagogisk sosiologi: Thuen, H., Vaage, S. (1997) Oppdragelsen til det moderne. Universitetsforlaget, s , og (60 s.) Hovdenak, Sylvi Stenersen: 90-tallsreformene - et instrumentalistisk mistak? Gyldendal Akademisk forlag, 2000, kap. 1 4, s og (168s) Freire, Paulo: De undertryktes pedagogikk, Ad Notam Gyldendal, Oslo, 1999: (87 s)

4 3 Vigeland, Bjørn. "Basil Bernsteins kodeteori i 1994" i Riksaasen og Vigeland: Basil Bernsteins kodeteori og nyere empiri, Tapir, 1994: 9 37 (28 s) *Halsey, A.H. et.al. (eds): Education: Culture, Economy, Society. Oxford University Press, 1997: 46 95, , (57s) *Weiler, Kathleen: Women Teaching for Change: Gender, Class and Power, Bergin and Garvey, New York, 1988: 1 25 (25 s) *Gulbrandsen, Trygve, Fredrik Engelstad, Trond Beldo Klausen, Hege Skjeie, Mari Teigen og Øyvind Østerud: Norske makteliter, Gyldendal Norsk Forlag, 2002: (kap 4: En lukket elite?) 17 s. *Hernes, Gudmund: Om ulikhetens reproduksjon I Forskningens lys, NAVF, 1974: s *Karlsen, Gustav E. Utdanningspolitikkens skjulter aktører nasjonalt og globalt Vardøger, 27, 2002: (18 s) Haavelsrud, Magnus: Tekster tilgjengelig på internett (20 s) Utdanningshistorie: Telhaug, Alfred Oftedal & Mediås, Odd Asbjørn: Grunnskolen som nasjonsbygger. Fra statspietisme til nyliberalisme. Abstrakt forlag: Oslo S , , , , , , , , (213 s). Thuen, Harald & Waage, Sveinung: Pedagogisk profiler. Norsk utdanningstenkning fra Holberg til Hernes. Abstrakt forlag: Oslo S , , , , , (184 s). Korsvold, Tora: For alle barn! Barnehagens framvekst i velferdsstaten. Abstrakt, Oslo 1997 (Innledning, kap 1,6, 8 (66 s) PED 1010 PROSJEKT Titler merket * vil bli gjort tilgjengelig i kompendium ved Tapir *Kupferberg, F. (1996): Kreativt kaos i prosjektarbeidet. Aalborg universitetsforlag. Aalborg. (s , Totalt 293 sider) Johannesen, A. og Tufte, P.A. (2002): Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. Abstrakt forlag. Oslo. (s Totalt 225 sider) Steinsholt, K. (2004): Hverdagslivets betydning i en vitenskapelig verden. I: K. Steinsholt: Steinsholt live. Tapir Forlag AS. Trondheim. (25 sider)

5 4 PED 1011 SOSIALPSYKOLOGISKE PERSPEKTIVER PÅ UNDERVISNING OG LÆRING Titler merket * vil bli gjort tilgjengelig i kompendium ved Tapir Skaalvik, E. M. & Skaalvik, S. (2005). Skolen som læringarena. Oslo, Universitetsforlaget. Sletta, O. & Stensaasen, S. (1996). Gruppeprosesser. Oslo: Universitetsforlaget. (3.utg), kap 1-2, 5-9 (229 sider) *Greiff, P. (2001). Mobbing mot barn og ungdom. Stensil. 34 sider PED 1012 PEDAGOGIKK I SAMFUNNSPERSPEKTIV Titler merket * vil bli gjort tilgjengelig i kompendium ved Tapir Hovdenak, Sylvi Stenersen: Perspektiver paa Reform 97, Gyldendal Akademisk, Oslo 2001 (utvalg 82 s Wiese, Hovdenak, Garm, Karlsen, Ve) Bernstein, Basil: Pædagogik, diskurs og magt, Akademisk forlag, København, 2001: (155 s) *Levin, L et. al. (1976): Kunskap - insikt - frigørelse, Wahlstrøm och Widstrand, Stockholm: (24 s.) *Rosenlund, Lennart: "Om smak og behag: En introduksjon til Pierre Bourdieus kultursosiologi", Arbeidspapirer, Høgskolesentret i Rogaland, 1990 (25 s) *Haavelsrud, Magnus: "Fredsundervisning: noen prinsipielle avveininger og valg", Norsk Pedagogisk tidsskrift 1982: (13 s) eller engelsk utgave i Robin Burns and Robert Aspeslagh (eds): Thirty Years of Peace Education Around the World, Garland Press, NY, 1996: *Halsey, A. H. et al. (red): Education: Culture, Economy, Society. Oxford University Press, Oxford/New York, 1997: 1 44, (61 s) *Hasan, Ruqiya: Society, Language and the Mind: the meta-dialogism of Basil Bernstein s theory in Christie, Frances (ed): Pedagogy and the Shaping of Consciousness,, Cassell, New York and London, 1999: Haavelsrud, Magnus: Tekster tilgjengelig på internett 100s PED 1013 MEDIEPEDAGOGIKK OG MEDIEKOMPETANSE Titler merket * vil bli gjort tilgjengelig i kompendium ved Tapir Buckingham, David (2003): Media Education. Literacy, Learning and Contemporary Culture. Cambridge: Polity Press.

6 5 Haldar, Marit og Ivar Frønes (red.)(1998): Digital barndom. Oslo: Gyldendal. McQuail, Denis (2000) (4.ed.): Mass Communication Theory: An Introduction. London: Sage. (s , , = 176s. eller 3.ed. s , , Schwebs, Tore & Hildegunn Otnes (2001): Tekst.no: strukturer og sjangrer i digitale medier. Oslo: Cappelen. KOMPENDIUM: *Erstad, Ola og Tore Slaatta (2003): Bit, beat, beaten. Teknologiens tyranni eller mulighetenes marked i Fredrik Engelstad og Guro Ødegård (red.): Ungdom, makt og mening. Makt- og demokratiutredningen Oslo: Gyldendal. *Erstad, Ola (2004): Mediekompetanse i det sosiokulturelle felt i Norsk medietidsskrift, temanummer om mediepedagogikk, nr. 3 s *Puijk, Roel (2004): Globale medier, lokal bruk. Ungdom og spredning av mobil og internett i Norsk medietidsskrift, temanummer om mediepedagogikk, nr. 3 s *Vettenranta, Soilikki (2004): Mediepedagogikk: Fra instrumenthåndtering til kritisk borgerskap i Norsk medietidsskrift, nr. 4 s PED 3001 STATISTIKK Titler merket med * vil bli gjort tilgjengelig i kompendium ved Tapir *Valås, Harald: Elementær statistikk PED 3006 INNFØRING I PEDAGOGISK FORSKNINGSMETODE Titler merket med * vil bli gjort tilgjengelig i kompendium ved Tapir Historisk metode Ingar Kaldal: Frå sosialhistorie til nyare kulturhistorie. Samlaget, Oslo Kap. 4 og 5. (58 s.) Knut Kjeldstadli: Fortida er ikke som den en gang var. En innføring i historiefaget. Universitetsforlaget, Oslo Kap. 2,,7,8,9,12,13,15 (s. 82) Paul Knudsen: Analytisk narrasjon. En innføring i historiefagets vitenskapsfilosofi. Fagbokforlaget, Bergen, Kap.II, II, VIII. (68 s.) *Alfred O. Telhaug: Norsk skolehistorisk forskning- fire generasjoner. I: O.A. Telhaug og P. Aasen (red): Både- og. 90-tallsreformener i historisk perspektiv. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo (30 s.)

7 6 *Tora Korsvold: Barn og barndom som historisk forskningsfelt- tilnærminger og teoretiske kontroverser. I: Heimen, bd. 15, (11 s.) *Ellen Schrumpf: Den nye kulturhistorien. Teoretisek og metodiske implikasjoner for barnehistorien. I: Heimen, bd (9 s.) *Kari Martinsen: Omsorg og makt, ord og kropp i sykepleien. I: Sykepleien nr (9 s.) Kvalitativ metode Dalen, M. (2004). Intervju som forskningsmetode: en kvalitativ tilnærming. Oslo: Universitetsforlaget. Postholm, M.B. (2005). Kvalitativ metode. En innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier. Oslo: Universitetsforlaget. Kvantitativ forskningsmetode mastergrad Gall, Borg, og Gall (1996). Educational Research. An Introduction (Sixth edition). Longman Publishers USA. Kapittel 1, 6-10, 12-13, 17 Yin, R. K. (1994). Case Study Research. Design and Methods. (Second Edition). Sage Publications. Side PED3032 RÅDGIVNING I ET PERSPEKTIV: KOMMUNIKASJON OG KARRIERRÅDGIVNING Titler market * vil bli gjort tilgjengelig i kompendium ved Tapir Praktisk *Clendenon-Wallen, J. (1991) The use of music therapy to influence the selfconfidence and self-esteem of adolescents who are sexually abused. Music therapy perspectives, 9, s Grendstad, N.M.: Fantasi og følelser. 3. utg. 1. opplag, Ivey, A.E., Gluckstern, N.B. and Ivey, M.B.: Basic influencing skills. Microtraining Associates, Massachusetts, Ivey, A.E., D Andrea, M., Ivey, M.B., Simek-Morgan, L. (2002) Theories of counseling and psychotherapy. 5th, ed. Boston: Allyn & Bacon kap. 3. *Lehtonen, K. & Shaughnessy, M.F. (1992) Projective drawings as an aid in music therapy. Acta paedopsychiatrica, 55, s

8 7 *Russel, L.A. (1992) Comparisons of cognitive, music and imagery techniques on anxiety reduction with university students. Journal of college student development, 33, s *Solberg, O.: Norm- og kategorisystem for skåring av rådgivende svar-replikker. Pedagogisk institutt, NTNU, *Swensen, C.H.: Introduction to interpersonal relations. Scott, Foresman & Co. 1973, Kap. 4. Karriere *Allgood, E. & Kvalsund, R. (2000) Career counseling experiences in Norway: A Q methodological study, Operant Subjectivity, 23 (2), *Anastasi, A.: What counselors should know about the use and interpretation of psycholgical tests. Journal of counseling and development, 70, 1992, s *Atkinson, G. & Murrell, P.H. (1988). Kolb's experiential learning theory: A metamodel for career exploration. Journal of Counseling and Development, 66, Cochran, L.: Career counseling. A narrative approach. Sage, Thousand Oaks, CA, Kap. 1,2,4 og 6. *Daniels, M.H.: The heuristic value of Harren's career decision-making model for practitioners. Journal of college student personell, Januar, s *Solberg, O.: Program for systematisk yrkesrådgivning og valgforutsetninger hos skoleungdom. I: Frontlinjer i pedagogisk forskning, Norsk forskningsråd, NSB, NTNU, PED 3033 SYSTEMORIENTERT RÅDGIVNING I Allgood, E. & Kvalsund, R. (2004) Learning and discovery for professional educators: guides, counselors, teachers. Trondheim: Tapir. Kap. 2. Brown, M.Y. (1997) Growing whole. Minnesota: Hazelden. Kap. 1-6 pluss 20 andre selvvalgt sider Hostrup. H. (1999) Gestalt terapi. København: Hans Reitzels Forlag. Kap. Del 1, 2. Hycner, R. & Jacobs, L. (1995) The healing relationship in Gestalt therapy. The Gestalt Journal Press, New York. Kap. 1,2,4,5.

9 8 Whitmore, D. (1992). Psychosynthesis counselling in action. London: Sage. Anbefalt lesing. O Leary, E. (1992) Gestalt therapy: theory, practice and research. London: Chapman and Hall. Clarkson, P. (1993) Gestalt counselling in action. London: Sage. Rowan, J. (1993) Discover your subpersonalities. London: Routledge. PED3034 GRUPPERÅDGIVNING: TEORI, PROSESS OG EKSTERN PRAKSIS. Titler market * vil bli gjort tilgjengelig i kompendium ved Tapir *Allgood, E. & Kvalsund, R. (2001) The Work Group as a Learning Group in Counseling: Leader Subjectivity in Group Learning Processes. Operant Subjectivity, 24 (3), Atkins, S. (1999) The name of your game. Beverly Hills: Ellis & Stewart. *Bronfenbrenner, U. (1986). Ecology of the family as a context for human development: research perspectives. Developmental Psychology, 22 (6), *Katcher, A. (1991) The origins of the LIFOtm method *Katcher, A. (1991) The Book of Life Orientations tm. The Strengh-Weakness Paradox *Katcher, A. (1995) Lifo tm Philosophy. Katcher, A. (1996) Another Look at a Salient Supporting-Giving-In Attribute, S/G or A/D = or Different. Controlling-Taking Over Another Look. The Wonders of a Conserving- Holding-On Style *Katcher, A. og Metzler, G. Win-Win Selection McClure, B.A. (1998). Putting a new spin on groups. London: Lawrence Erlbaum *Tibbles, I. (2000): The influence of Carl R. Rogers on the development of the Life Orientations tm Method Rogers influence on the Life Orientaions tm Method The Influence of Peter F. Drucker on the development of the Life Orientation tm Method Humanistic Psychology the roots of The Life Orientation tm Method The Influence of Erich From mon the development of the Life Orientation tm Method Trotzer, J. P. (1999). The counsellor and the group: Integrating, theory, training and practice. Philadelphia: Taylor & Francis. Kap. 1,2,3,4,6,7,9,10,11,12,13.

10 9 Anbefalt lesing: Johnson, D.W. & Johnson, F.P. (1997) Joining together, 6th ed. Kap.7, 8. London: Prentice-Hall PED 3035 SYSTEMORIENTERT RÅDGIVNING II: INDIVID, ORGANISASJON OG INNOVASJON Titler market * vil bli gjort tilgjengelig i kompendium ved Tapir *Anderson, L. (1994). Argyris and Schon s theory on congruence and learning. Bernhardt, V. L.: (2002) The School Portfolio TOOLKIT. A Planning, Implementation, and Evaluation Guide for Continuous School Improvement. Kapittel 4: Information and Analysis: The Data. ss , Kapittel 5: Student Achievement: Creating a Vision: ss , Kapittel 6: Quality Planning: Planning to Accomplish the Vision, ss , Kapittel 7: Professional Development: Implementing the Vision, ss , og kapittel 8: Leadership: Building a Leadership Structure to Implement the Vision. ss (til sammen 76 sider) *Bertheussen, B. (1999) Lærer og skolereformer i teori, forskning og praksis (I). Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 4/5, *Bertheussen, B. (1999) Lærer og skolereformer i teori, forskning og praksis (II). Norsk pedagogisk tidsskrift, 6, *Bolman, L. G. & Deal, T.E. (1998). Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse. Kap. 1. Oslo: Gyldendal. *Carroll, M. (1997). Counselling in organizations: an overview. I M. Carroll & M. Walton red. Handbook of counselling in organizations. Kap. 1. London: Sage. Dalin, P. (1995). Skoleutvikling: Strategi og praksis. Kap. 3, 4, 5, 6. Oslo: Universitetsforlaget. Fjeldstad, W. (Red.) (1991) Konsultasjon Modeller og erfaringer. Oslo, Tano, kap.3 *Fullan, M. (1993). Change forces. Probing the depths of educational reform. Kap. 3. London: The Falmer Press. *Grøterud, M. & Nilsen, B. S. (1997). Effektive skoler effektiv undervisning? Kap. 1, 2, 4. Oslo: Gyldendal

11 10 *Hargreaves, A. (1996). Lærerarbeid og skoleskultur. Kap. 1. Oslo: Gyldendal *Miller, Katherine (1998) Organizational Communication. Approaches and Processes. Kap. 3: Human Resources approaches (ss ) og kap 4: System Approaches (ss.69-88) *Mintzberg, H., Quinn, J.B: & Ghoshal, S. (1999). The strategy process. Kap. 5. London: Prentice Hall. *Nylehn, B: (1997). Organisasjonsteori. Kap. 16, 17. Norge: Kolle forlag (http://www.kolleforlag.no/). PED3036 RÅDGIVINGSTEORIER OG METODER - COUNSELLING THEORIES AND METHODS Titler merket * vil bli gjort tilgjengelig i kompendium ved Tapir Allgood, E. & Kvalsund, R. (2004) Learning and discovery for professional educators: guides, counselors, teachers. Trondheim:Tapir. Kap. 1, 3 Allgood, E.A. & Kvalsund, R. (2003) Personhood, professionalism and the helping relation: Dialogue and reflections. Trondheim: Tapir. Kap. 1, 2, 3 og Part 2. *Anderson, H. & Levin, S. (1997). Collaborative conversations with children. In C. Smith and D. Nyland (Eds.) Narrative Therapies with Children and Adolescents. London: Guilford Press. *Beck, R. J. (1994) Encouragement as a vehicle to empowerment in counseling: an existential perspective. The Journal of Rehabilitation, 60 (3), Brammer, L.M.. & MacDonald, G. (1999) The helping relationship. Process and skills. 7th ed. Boston: Allyn & Bacon. kap. 5,7 *Cissna, K. N. & Anderson, R. (1998). Theorizing about dialogic moments: The Buber-Rogers position on postmodern times. Communication Theory, 8 (1), Fjeldstad, W. (1991) Konsultasjon: Modeller og erfaringer. Oslo: Tano A.S. kap. 1, 11. *Garcia, J. G., Cartwright, B., Winston, S. M., & Borzuchowska, B. (2003). A transcultural integrative model for ethical decision making in counselling. Journal of Counseling and Development, 81 (3), Geldard, K. & Geldard, D. (2002) Counselling children 2 nd Edition. London: Sage. Chapters 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 Goleman Daniel (1995/1997) Emosjonell intelligens. Å tenke med hjertet. Oslo: Gyldensal

12 11 *Hansen, J. T. (2002). Postmodern implications for theoretical integration of counseling approaches. Journal of Counselling and Development, 80 (3), Ivey, A.E., D Andrea, M., Ivey, M.B., Simek-Morgan, L. Theories of counseling and psychotherapy. 5th, ed. Boston: Allyn & Bacon Kap. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. *Jankowski, P. J. (2002). Postmodern spirituality: Implications for promoting change. Counseling and Values, 47 (1), Kvalsund, R. (2003) Growth as self-actualization: A critical approach to the organismic metaphor in Carl Rogers' counseling theory. Trondheim: Tapir. Levine, S.K. (1997) Poesis. The language of psychology and the speech of the soul. London: Jessica Kingsley. Ss Ogden, T. (2001) Sosial kompetanse og problematferd i skolen: Kompetanseutviklende og problemløsende arbeid i skolen. Oslo. Gyldendal Akademisk forlag. Kap. 1, 2, 3, 4. *Solberg, O. (1998). Uvirkelighet, fremmedgjøring og arven fra Jung og Laing. Noen perspektiver og kommentarer tilknyttet C. Janssens avhandling. Trondheim: Pedagogisk Institutt, NTNU. *Swensen, C.H.: Introduction to interpersonal relations. Scott, Foresman & Co. 1973, Kap. 2, 4, 6. *Telhaug, A.: (2001) Norsk skolerådgivning i historisk perspektiv. Fra Skolen Årbok for norsk utdanningshistorie. 19. årgang. PED 3041 GRUNNLEGGENDE SPESIALPEDAGOGISKE PROBLEMSTILLINGER Befring, E. og Tangen, R. (red.) 2004: Spesialpedagogikk. Cappelens Akademiske Forlag. 1-24, 26-27, Briseid, L.G. (200): Fra lov til praksis. Det spesialpedagogiske feltet og flerfaglig samarbeid. Kristiansand S: Høyskoleforlaget. Flem, A. (2000): Den inkluderende skole fra ideologi til praksis. Trondheim: Tapir. Flem, A. Og Keller, C. (2000): Inclusion in Norway: A study of ideology in practice. European Journal of Special Needs Education, 15 (2). Fra bruker til borger. NOU 2001:22. Haug, P. (red.) 1995: Spesialpedagogiske utfordringer. Oslo, Universitetsforlaget. Kap. 1,4,5.

13 12 Haug, P. 2004: Finst den spesialpedagogiske kompetansen det er bruk for i skulen? Spesialpedagogikk, nr. 5. Nordahl, T. Og Overland, T. (1997): Individuelle opplæringsplaner. Ad Notam Gyldendal. Skaalvik, E. (2004): Prestasjonsorientering hindrer inkludering. Spesialpedagogikk, nr.5. Skaalvik, E. og Skaalvik, S. (2005): Skolen som læringsarena. Selvoppfatning, motivasjon og læring. Oslo, Universitetsforlaget. St. meld. nr. 23 ( ). Om opplæring for barn, unge og vaksne med særskilde behov. Oslo, KUF. St. meld. Nr. 30 ( ). Kultur for læring. Oslo, KUF. Kap. 2,5,6,8,10,11. Støfring, E. (2000): Forutsetninger for utvikling av spesialpedagogisk kunnskap. Høgskolen i Lillehammer. Vislie, L. (2004): Stortingsmelding nr 30 ( ) Kultur for læring: Rammer og rom for en inkluderende opplæring. Spesialpedagogikk, nr. 5. Veiledning. Spesialundervisning i grunnskole og videregående opplæring. (2001). KUF. PED3510 UTDANNINGSHISTORIE OG UTDANNINGSPOLITIKK Titler merket med * vil bli gjort tilgjengelig i kompendium ved Tapir Gustav E. Karlsen: Utdanning, styring og marked. Norsk utdannings-politikk i et internasjonalt perspektiv. Universitetsforlaget, Oslo Kap. 5, 6, 10, 11 og 12 (ca 100 s.) Telhaug, Alfred Oftedal & Mediås, Odd Asbjørn: Grunnskolen som nasjonsbygger. Fra statspietisme til nyliberalisme. Abstrakt forlag: Oslo Kap. 1,5,6,7,8, (320 s.) *Gudmund Hernes: De mest spennende ideer. Tilbakeblikk på et reformtiår. I: H. Jarning (red.): Skolen Årbok for norsk utdanningshistorie. (17 s.) *Alfred O. Telhaug, Odd Asbjørn Mediås og Petter Aasen: Fra fellesskap til individualisme? Utdanning som nasjonsbygging i skandinavisk perspektiv. I: Uddannelseshistorie årbog fra Selskapet for Dansk Skolehistorie. (15 s.) *Petter Aasen: What happened to social democratic progressivism in Scandinavia? Restructuring Education in Sweden and Norway in the 1990s. I: M. Apple., P. Aasen (red.): The State and the Politics of Knowledge. New York: RoutledgeFalmer (ca 15 s.)

14 13 *Sirkka Ahonen: The End of the Common School- Change in the Ethos and Politics of Education in Finland Towards the End of the 1900s. I: S. Ahonen & J. Rantala: Nordic lights. Education for Nation and Civic Society in the Nordic Countries, Helsinki (28 s.) * Thorolf Krüger & Tom Are Trippestad: Regjering av utdanning. Kulturkapitalismen og det veltempererte selv. I Iver B. Neumann & Ole Jacob Sending (red.): Regjering i Norge. Makt- og globaliseringsutredningen. Pax Forlag A/S, Oslo 2003, s (18 s.) PED 3511 LÆREPLANER OG SKOLEUTVIKLING Titler merket med * vil bli gjort tilgjengelig i kompendium ved Tapir Berg, Gunnar: Skolekultur. Nøkkelen til skolens utvikling. Oslo: Ad Notam Gyldendal (220 sider.) Grøterud, Marit og Nilsen, Bjørn: Ledelse av skoler i utvikling. Oslo, Gyldendal Akademisk Kap. 1, 6 og 7. (86 sider.) Engelsen, Britt Ulstrup: Ideer som formet vår skole? Læreplanen som idébærer et historisk perspektiv. Oslo, Gyldendal Side (106 sider). Kompendium for PED 3511 høsten 2005 med følgende artikler: * St.meld. nr. 30 ( ), kap. 3 (finnes på (7 sider) * Lundgren, Ulf P.: Skolan och tusenårsskiftet. Forelesning, Stockholm (Fins også på (12 sider) * The nine intelligences framework for school improvement. I MacGilchrist, Barbara, Myers, Kate & Reed, Jane: The intelligent school. 2 nd ed. London: Sage, Kapittel 7 (40 sider). * Granström, Kjell: Arbetsformer och dynamik i klassrummet. I Selander, Staffan: Kobran, nallen och majjan. Tradition och fornyelse i svensk skola och skolforskning. Forskning i fokus, nr. 12. Myndigheten för skolutveckling. Side (20 sider.) * Imsen, Gunn: Endringer i lærerrollen politiske reformer eller skiftende pedagogiske vinder? I Bergem, T. (red.). Slipp elevene løs! Artikler med søkelys på lærerrollen. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2001, s (16 s.) * Schön, Donald: Den reflekterande praktikeren. I Brusling, Christer og Strömqvust, Göran: Reflektion och praktik i läraryrket. Lund: Studentlitteratur, 1996, side (17 sider).

15 14 PED 3512 KVALITETSSIKRING OG SKOLEVURDERING Titler merket * vil bli gjort tilgjengelig i kompendium ved Tapir MacBeath, John & McGlynn, Archie (2002). Self-evaluation. What s in it for schools? London: Routledge, kap. 1 5 og 8 (107 s.) Grøterud, Marit og Nilsen, Bjørn: Ledelse av skoler i utvikling. Oslo, Gyldendal Akademisk Kap. 5 (30 s. ) Haug, Peder og Monsen. Lars (red.) (2002). Skolebasert vurdering erfaringer og utfordringer. Oslo, Abstakt forlag. Følgende artikler (i alt ca. 90 sider): Haug, Peder: Skulebasert utvikling opphav og utvikling (s ) Moe, Ola: En erfaring rikere Ekstern deltakelse i lokalt vurderingsarbeid. (s ). Hauge, Trond Eiliv og Aaserud, Terje: Skolebasert vurdering fra mangfold til standardisering. (s ) Søgnen, Astrid og Bjelke, Vivi: Oslomodellen for vurdering og utvikling av kvalitet i grunnopplæringen. (s ) Monsen, Lars: Har den skolebaserte utviklingen utspilt sin rolle? (s ). NOU 2003:16 I første rekke. Kap. 4, 7 og 18 (ca. 30 sider) (finnes på ) St.meld. nr. 30 ( ), kap. 1, 2 og 3 (finnes på (20 sider) Kompendium for Ped 3512 høsten 2004 med følgende innhold: * Telhaug, Alfred Oftedal: Gudmund Hernes og hans syn på allmenndannelse. I Jacobsen, Jens Chr.: SPOR. En antologi om almendannelse. Vejle: Kroghs forlag Side (20 sider) * Noddings, Nel: The Aims of Education. I Noddings, Nel: Happiness and Education. Cambridge, Cambridge University Press 2003, side (20 sider). * Eisner, Elliot W.: What Does It Mean to Say a School is Doing Well? I Flinders, David J. & Thornton, Stephen J. (eds.): The Curriculum Studies Reader. 2 nd ed., N.Y.: RoutledgeFalmer, 2004, side (9 sider). * Skolverket: Kvalitetssäkring i skolan. Skolverkets rapport nr. 150, Stockholm: Skolverket. (30 sider.)

16 15 * Vedung, Evert (1998): Utvärdering i politik och förvaltning. Lund: Studentlitteratur. Kap.4 ( 43 sider). * Kjærnsli, Marit, Lie, Svein, Olsen, Rolf V., Roe, Astrid og Turmo, Are: Rett spor eller ville veier?norske elevers prestasjoner i matematikk, naturfag og lesing i PISA Oslo, Universitetsforlaget Kapittel 1 (14 sider). * Dahler-Larsen, Peter: Den rituelle reflektion om evaluering i organisationer. Odense Universitetsforlag, Kap. 1 (16 sider) * Moe, Ola: Notat om skolevurderingssystemet i England, Skottland, Danmark og Sverige. Juni (10 sider.) * Hauge, Trond Eiliv: Skolevurdering ved en avgjørende og kritisk korsvei. I Bedre skole nr , side (10 sider). * Aahlin, Per: Vurderingen av skolen må tjene utviklingen i skolen. I Bedre skole nr , side (6 sider) * OFSTED: Inspecting schools. Framework for inspecting schools in England. September (Det engelske kvalitetssystemet). Nettbasert: e&id=3266&type=pdf. Studentene skal dessuten ha kjennskap til: - Kvalitetsbarometeret i Osloskolen. Nettbasert: - Hjemmesidene til - Skolverket (Sverige) - Utviklingsmyndigheten (Sverige) se Skolverket, eller - Evalueringsinstituttet (Danmark) - Norske hjemmesider og databaser for informasjon om utdanning: - Utdannings- og forskningsdepartementet - Utdanningsdirektoratet (Her finnes lenker til Skoleporten og vurdering, nasjonale prøver) - Elevinspektørene - GSI - SSB-KOSTRA PED 3513 DEMOKRATI: DELTAKELSE OG MARGINALISERING Titler merket * vil bli gjort tilgjengelig i kompendium ved Tapir

17 16 Sundgren, Gunnar: Kunskap och demokrati. Om elevers rätt till en egen kunskapsprocess. Lund, Studentlitteratur sider Eriksen, Erik Oddvar: Demokratiets sorte hull om spenningen mellom fag og politikk i velferdsstaten, Abstrakt forlag, 2001: og *Freire og Macedo: The Paulo Freire Reader, Continuum Books, New York, 1998 (ISBN x) s *Hovdenak, Sylvi Stenersen: Pedagogiske diskurser, identiteter og rasjonaliteter i norsk utdanningspolitikk på 1990-tallet, Vardøger, 27, 2002: 58 78(20s) *Galtung, Johan: Peace By Peaceful Means, Sage, 1996: 49 59, (23 s) *Bernstein, Basil: Pedagogy, Symbolic Control and Identity: Theory, Research, Critique, Taylor and Francis, London, Sidene 1 38, (44 s). *Broady, Donald: Kapitalbegrepet som uddannelsessosiologisk verktøy i Jens Bjerg: Pædagogik en grundbog til et fag. Hans Reitzels Forlag, København, 1998: (37 s) * Haavelsrud, Magnus: Sources of political socialization in James Calleja and Angela Perucca: Peace Education: Contexts and Values, Pensa Multimedia, Lecce in collaboration with UNESCO and the Peace Education Commission of the International Peace Research Association, 1999: (25s) *Burns, Robin: Problems of legitimation of peace education in Robin J. Burns and Robert Aspeslagh (eds.): Three Decades of Peace Education Around the World, Garland Publishing, Inc., New York, 1996: (15s) Tekster på internett ca 25 s (United Nations University) PED 3514 PEDAGOGISK GRUNNLAGSTENKNING Gustavsson, Bernt (1998): Dannelse i vår tid. København: Klim. (300 sider) Steinsholt, Kjetil (1997): Refleksjon og ettertanke. Del 2 og 3. Tapir. (168). PED 3515 LEDELSE, FORVALTNING OG UTDANNINGSJUS Titler merket * blir gjort tilgjengelig i kompendium ved Tapir Faglig ansvarlig: Ola Moe Alt, HIST. tlf / Kontaktperson på Pedagogisk institutt: Gunn Imsen 1) Om ledelse og pedagogisk ledelse :

18 17 Jorunn Møller, Lære å/og lede. Dilemmaer i skolehverdagen, (Oslo 1996), kapittel 1,2,3,4 og 8. Grøterud og Nilsen, Ledelse av skoler i utvikling, ( Oslo 2001), kap 2 Haldor Byrkjeflot, Fra ledelse til management? i Fra styring til ledelse, Haldor Byrkjeflot red., Bergen *St.meld. nr. 37 ( ): Om organisering og styring i utdanningssektoren- (kompendium) 2) Om offentlig forvaltning - prinsipper og ansvarsdeling: St.meld. 31 ( ) kap 1 og 2. (Se publikasjoner) Kjennskap til kommuneloven (www.lovdata.no). 3) Kjennskap til opplæringsloven m/forskrifter, friskoleloven og voksenopplæringsloven. (www.lovdata.no) NOU 1995:18, Ny lovgivning om opplæring, kap 4, 11 (www.dep.no - publikasjoner utredninger NOU ) Ot.prp. nr. 46 ( ), Om lov om grunnskolen og den videregåande opplæringa, kap 1,2 og 3 (www.dep.no - publikasjoner odelstingsproposisjoner) Kjennskap til og bruk av Geir Helgelands kommentarutgave til opplæringsloven. 4) Kjennskap til annet lovverk med relevans: Barnehageloven, barnevernsloven, lov om sosiale tjenester, kommunehelsetjenesteloven. (www.lovdata.no) 6) Generell forvaltningskunnskap: Kjennskap til offentlighetsloven, forvaltningsloven, lov om behandling av personopplysninger (www.lovdata.no) 7) Kjennskap til avtaleverket: Hovedavtalen m/tilpasningen til skoleverket, tilpassing av hovedtariffavtalens fellesbestemmelser, diverse særavtaler for skoleverket - særlig arbeidstidsavtalen: Alt finnes i håndbok om særavtalene i skoleverket: Rundskriv F 2-03 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

19 18 Alle offentlige dokumenter, lover mv er tilgjengelige via internett, med unntak av de som vil bli kopiert opp i utdrag. Se og PED 3516 LÆRING OG LÆRINGSMILJØ Knudsen, H. (1998). Teoribygging i praksis 2. bind. Oslo: Høyskoleforlaget. Side sider Phillips, D. C. & Soltis, J. F. (1985). Perspectives on learning. N.T.: Teachers College Press. 95 sider Miller, P. H. (2002). Theories of developmental psychology. N.Y.: Worth Publishers. Side og sider Karlsdottir, R. & Stefansson, T. (2004). Den konstruktivistiske læringsprosess. I: H. Sigmundsson og F. Bostad (red). Læring: Grunnbok i læring teknologi og samfunn. Oslo: Universitetsforlaget. S sider. Åsvoll, H. (2002). Den femte faktor. Trondheim: Tapir akademisk forlag. 80 sider PED 3517 MOTIVASJON OG SELVOPPFATNING I SKOLEN Stipek, D. J. (1993). Motivation to learn (second edition). Boston, Allyn and Bacon. (ss. 1-41, , ) Skaalvik, S. (1999). Hverdag, arbeid og utdanning. En studie av voksne med leseog skrivevansker. Trondheim, Norsk voksenpedagogisk forskningsinstitutt. Kap. 2 (s ). 74 sider Ryan, A. M. & Pintrich, P.R. (1997). Should I ask for help? The role of motivation and attitudes in adolescents help seeking in math class. Journal of Educational Psychology, 89, sider Skaalvik, E.M. & Bong, M. (2003). Self-concept and self-efficacy revisited, A few notable differences and important similarities. (under trykking i artikkelsamling med H. Marsh og R. Craven som redaktører). Covington, M.V. (1984). The self-worth theory of achievement motivation: Findings and implications. The Elementary School Journal, 85, Zimmerman, B. J (2000). Attaining self-regulation: A social cognitive perspective. I M. Boekaerts, P.R. Pintrich & M. Zeidner (eds.). Handbook of selfregulation. San Diego, Academic Press. Ss Tilsammen ca 500 sider

20 19 PED 3519 SOSIALT MILJØ OG SAMSPILL I SKOLEN Titler merket * vil bli gjort tilgjengelig i kompendium ved Tapir Aronsen, E. (2003). The social animal. (Ninth edition). New York, Worth publishers. (347 sider). *Greiff, P. (2004). Mobbing I skolen. En presentasjon av undersøkelser om mobbing. (HiST, stensil). (38 sider) *Whitney, I. & Smith, P.K. (1993). A survey of the nature and extent of bullying in junior/middle and secondary schools. Educational Research, vol. 35, (22 sider) *Olweus, D. (1997). Bully/victim problems in school:facts and intervention. European Journal of Psychology of Education, vol. 12, (15 sider). *Sletta, O., Valås, H. og Skaalvik, E. (1996). Peer relations, Loneliness, and selfperceptions in school-aged Children. British Journal of Educational Psychology, vol. 66, (14 sider) Ogden, T. (2001). Sosial kompetanse og problematferd i skolen. Oslo, Gyldendal Akademisk, (64 sider) *Munthe, E. & Våland, G.F. Mobbing som tverrfaglig tema i lærerutdanningen. I Brekke, M. Norsk lærerutdanningsdidaktikk i endring. Høgskoleforlaget, (25 sider) Anbefalt litteratur Zero, SAFs program mot mobbing, Lærerveiledning. (60 sider) PED 3542 LESE- OG SKRIVEPROBLEMER Titler merket med * vil bli gjort tilgjengelig i kompendium ved Tapir Titler merket med ** vil bli gjort tilgjengelig ved Pedagogisk institutt Austad, I. (red.) (2003). Mening i tekst. Cappelen Akademisk Forlag, s , Brox, O. (red.)(1995). Integrasjon av minoriteter. TANO A.S., s. 9-24, 71-82, , *Bråten, I. (1986). Ortografisk problemløsning: Hva må læres og hvordan? Spesialpedagogikk, nr. 6. *Flem, A. (1997). Barns skriftspråkutvikling. Trondheim: Pedagogisk institutt. *Flem, A. & Allgood, E. (2003). Tors biografi: Livet mitt er en solskinnshistorie med masse skygger. Norsk Pedagogisk Tidsskrift.

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012)

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Alle forelesninger i GS, Aud I Forelesninger onsdager kl. 10.15-12 Forelesninger torsdager kl. 14.15-16 Dato Undervises av Sted Tema Kommentarer / ressurser 18.01.2012

Detaljer

Damsgaard, H. L. (2010). Den profesjonelle lærer. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (Kap. 3 & 4)

Damsgaard, H. L. (2010). Den profesjonelle lærer. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (Kap. 3 & 4) Pensumliste Emnekode GL1-7-PEL2 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2 Studieprogram: Grunnskulelærarutdanning for 1. 7. årssteg Semester: Haust og vår Årstal: 2015-2016 Samla sidetal: ca. 1055 Sist oppdatert:

Detaljer

Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna

Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna Innledning Små skoler usynlige PhD-avhandling: Omsorg eller formål. Rasjonalitet og formål i fådeltskolen

Detaljer

Damsgaard, H. L. (2010). Den profesjonelle lærer.oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (Kap. 3, 4) -70 sider

Damsgaard, H. L. (2010). Den profesjonelle lærer.oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (Kap. 3, 4) -70 sider Pensumliste Emnekode GL5-10 PEL2 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap2 Studieprogram: Grunnskulelærarutdanning 5-10 Semester: Haust og vår Årstal: 2015 2016 Samla sidetal: Om lag 1080 Sist oppdatert: 26.06.2015

Detaljer

PED1014 Mediepedagogikk og mediekompetanse UNDERVISNINGSPLAN - VÅR 2015 (Med forbehold om endringer. Sjekk It s learning!)

PED1014 Mediepedagogikk og mediekompetanse UNDERVISNINGSPLAN - VÅR 2015 (Med forbehold om endringer. Sjekk It s learning!) PED1014 Mediepedagogikk og mediekompetanse UNDERVISNINGSPLAN - VÅR 2015 (Med forbehold om endringer. Sjekk It s learning!) FORELESNINGER: Tirsdager kl. 12.15-14.00, D2 SEMINARER : Onsdager kl.14.15-16.00,

Detaljer

PENSUMLISTE PEDAGOGIKK. Bachelorgrad Mastergrad Emner

PENSUMLISTE PEDAGOGIKK. Bachelorgrad Mastergrad Emner PENSUMLISTE VÅR 2004 2006 PEDAGOGIKK Bachelorgrad Mastergrad Emner NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse PED1000 INNFØRINGSSTUDIUM I PEDAGOGIKK:

Detaljer

Innhald SPESIALPEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PÅ FRAMTIDA

Innhald SPESIALPEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PÅ FRAMTIDA Innhald Forord... 11 Spesialpedagogikk, skole og oppvekst i lys av ein forfattarskap... 13 Reidun Tangen Innleiing... 13 Spesialpedagogiske perspektiv på framtida i tilbakeblikk.. 15 Oppvekst, skole og

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

PEL 3. år (1. - 7. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet

PEL 3. år (1. - 7. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet PEL 3. år (1. - 7. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet Emnekode: GLU1300_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Innovativt og aksjonsrettet skoleeierskap muligheter og begrensninger Et to-årig prosjekt(2013-15) i regi av Kommunenes sentralforbund(ks) i

Innovativt og aksjonsrettet skoleeierskap muligheter og begrensninger Et to-årig prosjekt(2013-15) i regi av Kommunenes sentralforbund(ks) i muligheter og begrensninger Et to-årig prosjekt(2013-15) i regi av Kommunenes sentralforbund(ks) i samarbeid med et utvalg nord-norske kommuner samt universitetene i Tromsø og Nordland v/ visedekan/dosent

Detaljer

Hvordan kan IKT bidra til pedagogisk utvikling?

Hvordan kan IKT bidra til pedagogisk utvikling? Hvordan kan IKT bidra til pedagogisk utvikling? Stortingsmelding 30 (2003-2004) påpeker viktigheten av å bruke IKT som et faglig verktøy, og ser på det som en grunnleggende ferdighet på lik linje med det

Detaljer

PENSUMLISTE HØST 2010 PEDAGOGIKK. Bachelorgrad Mastergrad Emner

PENSUMLISTE HØST 2010 PEDAGOGIKK. Bachelorgrad Mastergrad Emner PENSUMLISTE HØST 2010 PEDAGOGIKK Bachelorgrad Mastergrad Emner NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse PED1000 Innføringsstudium i pedagogikk:

Detaljer

Digital interaktiv matematikk Inquiry spørrende og undersøkende aktiviteter

Digital interaktiv matematikk Inquiry spørrende og undersøkende aktiviteter Digital interaktiv matematikk Inquiry spørrende og undersøkende aktiviteter AB Fuglestad 14. oktober 2015 Sentrale pedagogiske ideer Syn på læring: sosiokulturelt - lærer i samhandling med andre, i miljø

Detaljer

UiO TestPPU Pedagogikk - Vår 2012 (Academic year 2011/12)

UiO TestPPU Pedagogikk - Vår 2012 (Academic year 2011/12) UiO TestPPU3120 - Pedagogikk - Vår 2012 (Academic year 2011/12) View Online Studiet bygger på Nasjonal rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning og består av tre hoveddeler: Pedagogikk (24 studiepoeng),

Detaljer

2. FAGPLAN PEDAGOGIKK. Emnets navn: Pedagogikk. Mål og målområder

2. FAGPLAN PEDAGOGIKK. Emnets navn: Pedagogikk. Mål og målområder 2. FAGPLAN PEDAGOGIKK Emnets navn: Pedagogikk Kode heltid: 1PT23PH Kode deltid: 1PT23PD Studiepoeng: 30 Semester: Høst Innledning: Denne emnebeskrivelsen omfatter 30 studiepoeng pedagogikk på praktisk-pedagogisk

Detaljer

Pensum. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Pensum. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Pensum Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology 1. studieår 1. semester Emne: Fellesfag 1. Delemne: Innføring i teori og metoder Obligatorisk Pensum

Detaljer

Erfaringer med Lesson Study i GLU. GLU-konferansen, 19. mars 2015 Universitetet i Stavanger Professor Raymond Bjuland

Erfaringer med Lesson Study i GLU. GLU-konferansen, 19. mars 2015 Universitetet i Stavanger Professor Raymond Bjuland Erfaringer med Lesson Study i GLU GLU-konferansen, 19. mars 2015 Universitetet i Stavanger Professor Raymond Bjuland Bakgrunn Overordnet mål for Norsk Grunnskolelærerutdanning (1-7 og 5-10), kvalifisere

Detaljer

PEL 3. år ( trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet

PEL 3. år ( trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet PEL 3. år (1. - 7. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet Emnekode: GLU1300_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

Pensumliste. Bøker: Emnekode GL5-10 PEL2 Pedagogikk og elevkunnskap2 Studieprogram: Grunnskulelærarutdanning 5-10

Pensumliste. Bøker: Emnekode GL5-10 PEL2 Pedagogikk og elevkunnskap2 Studieprogram: Grunnskulelærarutdanning 5-10 Pensumliste Emnekode Emnenamn: Emnekode GL5-10 PEL2 Pedagogikk og elevkunnskap2 Studieprogram: Grunnskulelærarutdanning 5-10 Semester: Haust og vår Årstal: 2016-2017 Samla sidetal: Ca 1035 Sist oppdatert:

Detaljer

God formativ vurdering = God undervisningspraksis? Oslo 12 mars 2011 Maria Sánchez Olsen

God formativ vurdering = God undervisningspraksis? Oslo 12 mars 2011 Maria Sánchez Olsen God formativ vurdering = God undervisningspraksis? Oslo 12 mars 2011 Maria Sánchez Olsen Kompetansemål Hva sier vurderingsforskriftene? Sentrale begreper i vurderingsarbeidet Mål som beskriver hva eleven

Detaljer

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd?

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? En presentasjon basert på forskningsprosjektet BAMBI Førsteamanuensis / Dr. psychol. Ingunn Størksen, Senter for atferdsforskning To mål for presentasjonen

Detaljer

Mastergrad i barnevern Anbefalt litteratur/ressursliste Høst 2007 MABARN301 Omsorgsutøvelse og barns utvikling 15 studiepoeng

Mastergrad i barnevern Anbefalt litteratur/ressursliste Høst 2007 MABARN301 Omsorgsutøvelse og barns utvikling 15 studiepoeng Mastergrad i barnevern Anbefalt litteratur/ressursliste Høst 2007 MABARN301 Omsorgsutøvelse og barns utvikling 15 studiepoeng Kontekstuelle (tverrkulturelle), kunnskap- og verdimessige forhold * Andenæs,

Detaljer

FORELESNINGSPLAN PED1004 V12 Pedagogisk sosiologi og utdanningshistorie

FORELESNINGSPLAN PED1004 V12 Pedagogisk sosiologi og utdanningshistorie FORELESNINGSPLAN PED1004 V12 Pedagogisk sosiologi og utdanningshistorie Forelesninger: dager kl 12.15-14.00 Rom D1 dager kl 12.15-14.00 Rom D1 Fagansvarlig: Førsteamanuensis Nina Volckmar (NV) Faglærere:

Detaljer

Pensum. Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Pensum. Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Pensum Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology 1. studieår 1. semester Emne: Fellesfag 1. Delemne: Innføring i teori og metoder Gripsrud, Jostein. 2011.

Detaljer

PEL 3. år (5. - 10. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet

PEL 3. år (5. - 10. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet PEL 3. år (5. - 10. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet Emnekode: GLU2300_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

FASMED. Tirsdag 3.februar 2015

FASMED. Tirsdag 3.februar 2015 FASMED Tirsdag 3.februar 2015 PLAN FOR DAGEN/SCHEDULE 8.30 Velkommen, kaffe/te Welcome, coffee/tea 8.45 Introduksjon til formativ vurdering Introduction to formative assessment 9.30 Pause / Break 9.45

Detaljer

Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB

Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB Bakgrunnen for å stille dette spørsmålet: Funn fra en komparativ studie med fokus på førskolelæreres tilnærming til naturfag

Detaljer

Lærere som lærer. Elaine Munthe. Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no 26.10.2015

Lærere som lærer. Elaine Munthe. Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no 26.10.2015 Lærere som lærer Elaine Munthe Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no Plan for innlegget: Læreres profesjonelle læring i et kontinuum Kunnskaps- og kompetanseområder for lærere Hvordan fremme

Detaljer

UiO TestPPU Pedagogikk - Vår 2012 (Academic year 2011/12)

UiO TestPPU Pedagogikk - Vår 2012 (Academic year 2011/12) UiO TestPPU3120 - Pedagogikk - Vår 2012 (Academic year 2011/12) View Online Studiet bygger på Nasjonal rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning og består av tre hoveddeler: Pedagogikk (24 studiepoeng),

Detaljer

Med fokus på egne holdninger. Samling i NAFOs skoleeiernettverk, 11. Mai 2015 Gro Marte Strand

Med fokus på egne holdninger. Samling i NAFOs skoleeiernettverk, 11. Mai 2015 Gro Marte Strand Med fokus på egne holdninger Samling i NAFOs skoleeiernettverk, 11. Mai 2015 Gro Marte Strand Hva er holdninger? En holdning (eng. attitude) kan defineres som en psykologisk tendens til å vurdere eller

Detaljer

Klasseledelse og foreldresamarbeid

Klasseledelse og foreldresamarbeid Klasseledelse og foreldresamarbeid Utfordringer og strategier Lærere og foreldre har begge betydning for elevenes læringsutbytte, og det er derfor viktig at dette samarbeidet er godt. Denne teksten tar

Detaljer

Skolen som lærende organisasjon. Revidert program for Bærum. Fagansvarlig: Johan From

Skolen som lærende organisasjon. Revidert program for Bærum. Fagansvarlig: Johan From Skolen som lærende organisasjon. Revidert program for Bærum. Fagansvarlig: Johan From 18. oktober 2005 1. modul: JF 2dg Delte samlinger Offentlig sektor reformer - konsekvenser for styring og ledelse Denne

Detaljer

Forskerutdanning for lærerutdanningene strategier for fremtiden

Forskerutdanning for lærerutdanningene strategier for fremtiden Forskerutdanning for lærerutdanningene strategier for fremtiden Prof. Halla B. Holmarsdottir, leder for PhD program i utdanningsvitenskap for lærerutdanning NRLU rådsmøte 1-2 juni, 2016 Lærerutdanninger

Detaljer

Emnets navn: Pedagogikk. Kode heltid: 1PT23PH Kode deltid: 1PT23PD Studiepoeng: 30 Semester: Høst

Emnets navn: Pedagogikk. Kode heltid: 1PT23PH Kode deltid: 1PT23PD Studiepoeng: 30 Semester: Høst Emnets navn: Pedagogikk Kode heltid: 1PT23PH Kode deltid: 1PT23PD Studiepoeng: 30 Semester: Høst Innledning: Denne emnebeskrivelsen omfatter 30 studiepoeng pedagogikk på praktisk pedagogisk utdanning.

Detaljer

Arbeidsplaner fremmer flere mål

Arbeidsplaner fremmer flere mål Arbeidsplaner fremmer flere mål Av Sidsel Skaalvik og Einar M. Skaalvik Bruk av arbeidsplaner er blitt kritisert for å tilgodese elever som er selvregulert, mens de reduserer læringsutbyttet for elever

Detaljer

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Planlegging for barnevennlig byutvikling Barnevennlig byutvikling som rettighetsbasert

Detaljer

PEL 3. år ( trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet

PEL 3. år ( trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet PEL 3. år (5. - 10. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet Emnekode: GLU2300_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Det viktige foreldresamarbeidet -utfordringer og muligheter

Det viktige foreldresamarbeidet -utfordringer og muligheter Det viktige foreldresamarbeidet -utfordringer og muligheter Foredrag Foreldrekonferansen til FUB november 2011 Vibeke Glaser Førsteamanuensis, pedagogikk DMMH Barnehagene i dag er preget av økende mangfold

Detaljer

Undervisning i barnehagen?

Undervisning i barnehagen? Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer Forskerfrøkonferanse i Stavanger, 8. mars 2013 Bakgrunnen for å stille dette spørsmålet Resultater fremkommet i en komparativ studie med fokus på førskolelæreres

Detaljer

PENSUMLISTE PEDAGOGIKK. Bachelorgrad Mastergrad Emner

PENSUMLISTE PEDAGOGIKK. Bachelorgrad Mastergrad Emner PENSUMLISTE HØST VÅR 2004 2006 PEDAGOGIKK Bachelorgrad Mastergrad Emner NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse PED1000 INNFØRINGSSTUDIUM I PEDAGOGIKK:

Detaljer

Vår og høst. To samlinger hver over to dager i hvert av semestrene. Lærerutdanning (minst tre år) eller tilsvarende, 2 års praksis som lærer.

Vår og høst. To samlinger hver over to dager i hvert av semestrene. Lærerutdanning (minst tre år) eller tilsvarende, 2 års praksis som lærer. Emne: Mentorutdanning Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere Kode: 4Mentor Studiepoeng: 15 Vedtatt: A sak 36/10 5.1 Emnekode: 4MENTOR 5.2 Emnenavn Bokmål: Utdanning av veiledere for nyutdannede

Detaljer

Utdanning mellom styring og danning

Utdanning mellom styring og danning Astrid Grude Eikseth, Carl F. Dons og Ninna Garm (red.) Utdanning mellom styring og danning Et nordisk panorama i UNIVERSITÅTSBIBUOTHEK KIEL i j - ZENTRALBiBiJfffflEK- [ akademika" forlag Forord 13 Ninna

Detaljer

Teach First Norway Plan for H11 og V12

Teach First Norway Plan for H11 og V12 Teach First Norway Plan for H11 og V12 Undervisning 1. Mandagssamlinger i pedagogikk 12.09.2011, kl. 14.15-17.00 24.10.2011, kl. 14.15-17.00 14.11.2011, kl. 14.15-17.00 30.01.2012, kl. 14.15-17.00 12.03.2012,

Detaljer

Pensumliste Veiledning som profesjonell utvikling for lærere (ped600)10/11

Pensumliste Veiledning som profesjonell utvikling for lærere (ped600)10/11 Pensumliste Veiledning som profesjonell utvikling for lærere (ped600)10/11 Pensum er på 1000 sider. Av dette er ca. 600 obligatorisk pensum (+/- ca. 10 %). 400 sider er selvvalgt pensum. Av disse 400 sidene

Detaljer

PENSUMLISTE VÅR 2004 PEDAGOGIKK. Bachelorgrad Mastergrad Emner

PENSUMLISTE VÅR 2004 PEDAGOGIKK. Bachelorgrad Mastergrad Emner PENSUMLISTE VÅR 2004 PEDAGOGIKK Bachelorgrad Mastergrad Emner NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultetet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 1 Pensum er også tilgjengelig på: http://www.svt.ntnu.no/adm/stud/pensumet/

Detaljer

PED1000 INNFØRINGSSTUDIUM I PEDAGOGIKK: DEN MODERNE BARNDOM

PED1000 INNFØRINGSSTUDIUM I PEDAGOGIKK: DEN MODERNE BARNDOM PED1000 INNFØRINGSSTUDIUM I PEDAGOGIKK: DEN MODERNE BARNDOM Blom, Kari (2004): Norsk barndom gjennom 150 år. s. 9 73, s. 122 146. Fagbokforlaget Frønes, I (2007): Moderne Barndom. Cappelen Akademiske Forlag.

Detaljer

PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI. Institutt for språk og litteratur NTNU

PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI. Institutt for språk og litteratur NTNU PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI Institutt for språk og litteratur NTNU Det anbefales at pensumlistene leses på bakgrunn av de opplysninger som er gitt i fagbeskrivelsene i Studiehåndboka. Studiehåndboka 2014/2015

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

PERSPEKTIVER PÅ SAMHANDLING OG INKLUDERING I PRAKSIS

PERSPEKTIVER PÅ SAMHANDLING OG INKLUDERING I PRAKSIS November 2015 PERSPEKTIVER PÅ SAMHANDLING OG INKLUDERING I PRAKSIS Tove Pedersen Bergkvist BARN = ELEV = PASIENT= MENNESKE DROP-IN METODEN Et svar på opplæringslovens 9a: Rett til psykisk helse, trivsel

Detaljer

Studieplan. Spesialpedagogikk - AD/HD, Tourette og Asperger syndrom

Studieplan. Spesialpedagogikk - AD/HD, Tourette og Asperger syndrom Høgskolen i Harstad 2008/2009 Studieplan for Spes. ped. AD/HD, Tourette og Asperger Studieplan Spesialpedagogikk - AD/HD, Tourette og Asperger syndrom 10 studiepoeng Høgskolen i Harstad Godkjent av studieutvalget

Detaljer

Pensumliste Veilederstudiet UiB 09/10

Pensumliste Veilederstudiet UiB 09/10 Pensumliste Veilederstudiet UiB 09/10 Pensum er på 1000 sider. Av dette er ca. 600 obligatorisk pensum (+/- ca. 10 %). 400 sider er selvvalgt pensum. Av disse 400 sidene skal 200 velges fra det oppgitte

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO342_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Digital tavler. kulturimperialisme i norske klasserom? 12. november 2009 HiB Tjalve Gj. Madsen

Digital tavler. kulturimperialisme i norske klasserom? 12. november 2009 HiB Tjalve Gj. Madsen Digital tavler kulturimperialisme i norske klasserom? 12. november 2009 HiB Tjalve Gj. Madsen IKT som kulturfenomen teknologisk kompetanse er eit like viktig kulturelt fenomen som litteratur og litterær

Detaljer

Pensum barnehagepedagogikk del 2; Småbarnspedagogikk 2014/2015.

Pensum barnehagepedagogikk del 2; Småbarnspedagogikk 2014/2015. Pensum barnehagepedagogikk del 2; Småbarnspedagogikk 2014/2015. I alle fag: under tre år. Olso: Cappelen Akademiske forslag (182 s.) Lover, forskrifter og temahefter: Lov om barnehager (barnehageloven).

Detaljer

MAVERD 417 Organisasjon, ledelse og endring (10 studiepoeng)

MAVERD 417 Organisasjon, ledelse og endring (10 studiepoeng) Pensumlister for master i verdibasert ledelse, 2016-2017 MAVERD 417 Organisasjon, ledelse og endring (10 studiepoeng) 2016-2017 Obligatorisk pensum: (Ca. 750 sider) Askeland, Harald (2009): Hvordan forstå

Detaljer

«Changingplaces and spaces in the kindergarden»

«Changingplaces and spaces in the kindergarden» Childrens sosial participation and creativ transformation in «Changingplaces and spaces in the kindergarden» Aview intooneofthe projectsof«unused areas» Observationsfrom guidedstudentprojectin leadingart

Detaljer

Norsk som andrespråk. Studiet går over to semestre 30 studiepoeng. Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato:

Norsk som andrespråk. Studiet går over to semestre 30 studiepoeng. Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Norsk som andrespråk Studiet går over to semestre 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk 2PT27 Pedagogikk Emnekode: 2PT27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Pedagogikkfaget er et danningsfag som skal bidra til at studentene mestrer utfordringene i yrket som lærer i grunnskolen.

Detaljer

Lesing, læring og vurdering

Lesing, læring og vurdering Lesing, læring og vurdering Studiepoeng: 15 Undervisningsstart: vår 2013 Undervisningssemester: 1 (tre samlinger samt nettbasert arbeid) Vurdering: vår 2013 Emnekode: Åpent for privatister Nei Åpent for

Detaljer

PENSUMLISTE VÅR 2007

PENSUMLISTE VÅR 2007 PENSUMLISTE VÅR 2007 PEDAGOGIKK Bachelorgrad Mastergrad Emner NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse PED1000 INNFØRINGSSTUDIUM I PEDAGOGIKK: DEN

Detaljer

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold)

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold) «Superdiversity» på norsk (hypermangfold) Et kritisk innspill til hva mangfold er og kan være Heidi Biseth Førsteamanuensis Høgskolen i Buskerud og Vestfold Institutt for menneskerettigheter, religion

Detaljer

Kilder. Asplund. Johan (red) (1967) Sociologiska teorier, Stockholm: Almqvist og Wiksell,

Kilder. Asplund. Johan (red) (1967) Sociologiska teorier, Stockholm: Almqvist og Wiksell, Kilder Asplund. Johan (red) (1967) Sociologiska teorier, Stockholm: Almqvist og Wiksell, Boal, Augusto (1995) Spil! Øvelser og lege for skuespillere og medspillere, Teaterforlaget Drama, Fredriksberg Bogtrykkeri

Detaljer

PENSUMLISTE PEDAGOGIKK. Bachelorgrad Mastergrad Emner

PENSUMLISTE PEDAGOGIKK. Bachelorgrad Mastergrad Emner PENSUMLISTE HØST VÅR 2004 2008 PEDAGOGIKK Bachelorgrad Mastergrad Emner NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse PED1000 INNFØRINGSSTUDIUM I PEDAGOGIKK:

Detaljer

Ungdommers erfaring med medvirkning i barnevernet

Ungdommers erfaring med medvirkning i barnevernet Ungdommers erfaring med medvirkning i barnevernet Familierådskonferansen Oslo, 2.-3. november 2015 Veronika Paulsen Stipendiat, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU veronika.paulsen@samfunn.ntnu.no

Detaljer

Barn med språklige utfordringer

Barn med språklige utfordringer Barn med språklige utfordringer Emnekode: MUT203_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav

Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav UHR konferanse Levanger 19. - 20. Mars 2013 Bodil Tveit Førsteamanuensis, Diakonhjemmet Høgskole, Oslo Institutt for sykepleie og Helse 1 «Godt samspill og samarbeid

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emne BBA160_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:55 Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Frafall og EU-programmene Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Fører deltakelse i EU-programmer til lavere frafall/høyere gjennomføring? Vi vet ikke. Men vi kan gjette. Årsaker til frafall Effekter

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Digitale skritt og sprang i skolens hverdag... 13 Trond Eiliv Hauge og Andreas Lund Referanser... 21

Innhold. Kapittel 1 Digitale skritt og sprang i skolens hverdag... 13 Trond Eiliv Hauge og Andreas Lund Referanser... 21 Innhold Kapittel 1 Digitale skritt og sprang i skolens hverdag... 13 Trond Eiliv Hauge og Andreas Lund Referanser... 21 Kapittel 2 Faktaorientering og forståelsesorientering i elevers bruk av nettbaserte

Detaljer

Pensumlitteratur MEV-1 (MEV-121) Våren 2016:

Pensumlitteratur MEV-1 (MEV-121) Våren 2016: Pensumlitteratur MEV-1 (MEV-121) Våren 2016: Bang, Tor og Mona K. Solvoll (red. 2014): Medieøkonomi. Konflikt og samspill, Oslo: Cappelen Damm Akademisk, side 9-173. 164 sider Bastiansen, Henrik G. og

Detaljer

Førsteamanuensis Kirsten Sivesind, ILS. Kvalitet i høyere utdanning: suksessfaktorer og utfordringer fra et lærerperspektiv

Førsteamanuensis Kirsten Sivesind, ILS. Kvalitet i høyere utdanning: suksessfaktorer og utfordringer fra et lærerperspektiv Førsteamanuensis Kirsten Sivesind, ILS Kvalitet i høyere utdanning: suksessfaktorer og utfordringer fra et lærerperspektiv Kvalitetsreformen til inspirasjon Reform og kriterier for suksess Stjernekonstellasjoner

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:09 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Lærerstudenter med praksis og feltstudier fra Afrika bedre lærere hjemme?

Lærerstudenter med praksis og feltstudier fra Afrika bedre lærere hjemme? 17. MARS 2015 Lærerstudenter med praksis og feltstudier fra Afrika bedre lærere hjemme? v/førsteamanuensis Sissel Tove Olsen (PhD) Et forskningssamarbeid mellom Høgskolen i Oslo/Akershus (HiOA) og Høgskolen

Detaljer

Lesing, læring og vurdering

Lesing, læring og vurdering Lesing, læring og vurdering Studiepoeng: 15 Undervisningsstart: 4. september 2014 Undervisningssemester: 1 (tre samlinger samt nettbasert arbeid) Vurdering: Skriftlige oppgaver og muntlig eksamen Emnekode:

Detaljer

Læremidler per emne, POP1

Læremidler per emne, POP1 Læremidler per emne, POP1 Hovedinstrument Avtales mellom student og emneansvarlig, tilpasset den enkelte students særpreg og progresjon. Samspill Utdelt materiale, tilpasset de ulike prosjekter. Musikkteknologi

Detaljer

Barnet i fokus. Med respekt for intuitive kompetanser 25 år med Marte Meo. Reidun og Haldor. 11. sept 2014

Barnet i fokus. Med respekt for intuitive kompetanser 25 år med Marte Meo. Reidun og Haldor. 11. sept 2014 Barnet i fokus Med respekt for intuitive kompetanser 25 år med Marte Meo Reidun og Haldor Formulert i 1995: Siste setning i: Øvreeide, H., Hafstad, R. (1996). The Marte Meo Method and Developmental Dialogues.

Detaljer

Underveisvurdering i fag. Lære mer og bedre hvilken betydning har læreres vurderingspraksis?

Underveisvurdering i fag. Lære mer og bedre hvilken betydning har læreres vurderingspraksis? Underveisvurdering i fag Lære mer og bedre hvilken betydning har læreres vurderingspraksis? Underveisvurdering i fag Forskning viser at vurderingskultur og læreres vurderingspraksis har stor betydning

Detaljer

Samfunn, religion, livssyn og etikk

Samfunn, religion, livssyn og etikk Samfunn, religion, livssyn og etikk Emnekode: BBL120_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

Definisjonsmakt og læring i barnehagen. Mona Nicolaysen Liane barnehage Porsgrunn monalevina@hotmail.com

Definisjonsmakt og læring i barnehagen. Mona Nicolaysen Liane barnehage Porsgrunn monalevina@hotmail.com Definisjonsmakt og læring i barnehagen Mona Nicolaysen Liane barnehage Porsgrunn monalevina@hotmail.com Om presentasjonen som legges ut: Presentasjonen som legges ut inneholder bare teksten fra foredraget.

Detaljer

Familie: Gift, tre barn (født 6/05 og 2*6/07) Alder: 37 (født 22.03.72) Fødested: Lillehammer

Familie: Gift, tre barn (født 6/05 og 2*6/07) Alder: 37 (født 22.03.72) Fødested: Lillehammer R E I C H W E I N S G A T E 2 4 T E L E F O N + 4 7 9 0 0 1 4 3 5 0 E - M A I L R U N E. H A U S S T A T T E R @ H I L. N O R U N E S A R R O M A A H A U S S T Ä T T E R PERSONOPPLYSNINGER Familie: Gift,

Detaljer

Utvikling av kreativ og robust matematikklærerkompetanse

Utvikling av kreativ og robust matematikklærerkompetanse Utvikling av kreativ og robust matematikklærerkompetanse Ole Enge og Anita Valenta, Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling for lærer- og tolkeutdanning NOFA2, Middelfart 13-15.mai Utfordringen Vi har studenter

Detaljer

Barns erfaring av en deltakende tilnærming i astmaopplæring Anne Trollvik førsteamanuensis

Barns erfaring av en deltakende tilnærming i astmaopplæring Anne Trollvik førsteamanuensis Barns erfaring av en deltakende tilnærming i astmaopplæring førsteamanuensis Hensikten med studien var å utforske barns deltakelse og respons på et læringstilbud om astma der barna selv var involvert i

Detaljer

Hva skal til for at lærere utvikler sin kompetanse i møte mellom barnehage og skole?

Hva skal til for at lærere utvikler sin kompetanse i møte mellom barnehage og skole? Hva skal til for at lærere utvikler sin kompetanse i møte mellom barnehage og skole? Reidar Mosvold Universitetet i Stavanger uis.no Oversikt Kunnskap og kompetanse Undervisningskunnskap i matematikk Trender

Detaljer

Pedagogikk 1. studieår

Pedagogikk 1. studieår Pedagogikk 1. studieår Emnekode: BFD100_1, Vekting: 15 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Kari Søndenå (Faglærer) - Knut

Detaljer

For studenter ved M.Sc. studiet i samfunnssikkerhet.

For studenter ved M.Sc. studiet i samfunnssikkerhet. 1 12. November 2001 Kursbeskrivelse for ØK 142 Forskningsmetode for Vårsemesteret 2002 er under utarbeidelse. Pensum vil være det samme som for Vårsemesteret 2001, angitt nedenfor, men undervisningsopplegget

Detaljer

Algebra og tallforståelse fagdidaktiske spørsmål

Algebra og tallforståelse fagdidaktiske spørsmål Algebra og tallforståelse fagdidaktiske spørsmål En innledning til gruppediskusjon Seminar for tilbydere av videreutdanning i matematikk Utdanningsdirektoratet Inger Christin Borge Universitetet i Oslo

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Mangfold og deltakelse i barnehage og skole

Mangfold og deltakelse i barnehage og skole Mangfold og deltakelse i barnehage og skole Emnekode: MUT201_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Slutte eller fortsette i et helsefaglig løp: Betydningen av mål, motivasjon og mening

Slutte eller fortsette i et helsefaglig løp: Betydningen av mål, motivasjon og mening Slutte eller fortsette i et helsefaglig løp: Betydningen av mål, motivasjon og mening Britt Karin S Utvær PhD Program for lærerutdanning NTNU, oktober 2012 Helse- og oppvekstfag 59% fullfører v.g.s. mens

Detaljer

Utdanning og samfunn. Spesialundervisning - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole

Utdanning og samfunn. Spesialundervisning - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole Utdanning og samfunn. Spesialundervisning - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole Emnekode: MUT200_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

En tverrfaglig studie om barns utvikling 2007-2018. Stavangerprosjektet Det lærende barnet

En tverrfaglig studie om barns utvikling 2007-2018. Stavangerprosjektet Det lærende barnet En tverrfaglig studie om barns utvikling 2007-2018 Stavangerprosjektet Det lærende barnet 1 Prosjektets fokus barns utvikling fra 2½ til 10 år 2 Utviklingsområder i førskolealder Barns språkutvikling Barns

Detaljer

Små barns vennskap. Ingrid Lund, Universitetet i Agder

Små barns vennskap. Ingrid Lund, Universitetet i Agder Små barns vennskap Ingrid Lund, Universitetet i Agder Aller først.. Barnets erfaringer gjennom tilknytning. Nærhet, avstand, varme, kulde, smil, sinne, tålmodighet, utålmodighet, glede, fortvilelse lagres

Detaljer

God matematikk og regneopplæring, fra barnehage til ungdomsskole. Innlandets utdanningskonferanse Tirsdag 11. mars 2014

God matematikk og regneopplæring, fra barnehage til ungdomsskole. Innlandets utdanningskonferanse Tirsdag 11. mars 2014 God matematikk og regneopplæring, fra barnehage til ungdomsskole Innlandets utdanningskonferanse Tirsdag 11. mars 2014 Internasjonale tester har løftet opp spørsmålet om hva god matematikkundervisning

Detaljer

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06. Spesialpedagogikk 1 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...3

Detaljer

Naturfag ute og inne med mobilen som bindeledd

Naturfag ute og inne med mobilen som bindeledd Sesjon 13 - Naturfag for yrkesfag og bruk av mobil som pedagogisk verktøy Naturfag ute og inne med mobilen som bindeledd Mette Nordby, Universitetet for miljø- og biovitenskap Gerd Jørgensen, Hønefoss

Detaljer

Revidert læreplan i naturfag

Revidert læreplan i naturfag CURRICULUM DEVELOPMENT AND PROJECTS Sonja M. Mork er førsteamanuensis ved Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo. Hun har bakgrunn som biolog og lærer med doktorgrad i naturfagdidaktikk. Mork har de siste

Detaljer

Hva er innovasjon perspektiver i norsk innovasjonsforskning

Hva er innovasjon perspektiver i norsk innovasjonsforskning Innhold Hva er innovasjon perspektiver i norsk innovasjonsforskning... 12 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Hva er innovasjon?... 13 Utviklingen av innovasjonsfeltet... 14 Den nordiske modellen...

Detaljer