Hundre år i markedsøkonomiens tjeneste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hundre år i markedsøkonomiens tjeneste"

Transkript

1 Hundre år i markedsøkonomiens tjeneste Innlegg ved lanseringen av Våpendrager og veiviser: Advokatenes historie i Norge Aschehougs representasjonsvilla, 17. september 2008 av Harald Rinde 100 år i rettens tjeneste lyder Advokatforeningens slagord i anledning dagens jubileum. Advokatbladet brukte tidligere i år 88 av de 124 sidene i sitt jubileumsnummer til å uteske ikke mindre enn 56 fremtredende jurister og samfunnsaktører om det lett ledende spørsmålet Hvorfor er advokater så viktige for rettssamfunnet? Ingen skal altså være i tvil om at advokatenes sentrale samfunnsrolle er rollen som rettshjelper. Som rettsmaskineriets teknikere er advokatene garantister for at rettsstatsidealene etterleves i praksis, om vi skal tro foreningens avtroppende formann Anders Ryssdal. Ifølge Ryssdal er det advokatenes jobb å påse at rettsordenen og rettssikkerheten fungerer, og at rettsstaten holder det den lover. 1 Det høres jo fint ut, og det er nok også meningen. Det gir sosial anseelse å kunne knytte yrket til en grunnpillar i samfunnsbygningen som rettsstaten. Vi skal heller ikke se bort fra at det kan gi inspirasjon og pågangsmot i advokathverdagen å bli minnet om at det ligger et edelt kall til grunn for det hele, at det fins et høyere mål for virksomheten enn flest mulig fakturerte timer. Det må være legitimt å bruke jubileumsmarkeringen til å markere at advokater i grunnen er til for å hjelpe folk, og at de fyller en viktig samfunnsfunksjon ved å yte kvalifisert rettshjelp innen rettsstatens rammer. Så kan man naturligvis bli ubehagelig og etterspørre den kritiske analysen av hvor godt advokatene har lykkes i sitt kall: Er advokattjenester av høy kvalitet i dag tilgjengelig til en overkommelig pris for alle som trenger det, uavhengig av lommebok og sosial bakgrunn? Og hva har Ryssdal og hans forgjengere gjort for å påse at advokatene og foreningen deres virkelig fyller rollen som rettsstatens fremste garantister? La meg til Ryssdals forsvar straks slå fast at det er liten tvil om at Advokatforeningen, spesielt i nyere tid, har arbeidet seriøst med rettssikkerhetsproblematikk både på et prinsipielt plan og praktisk, blant annet gjennom ulike tiltak for å heve kvaliteten på advokatene og deres arbeid. Denne delen av foreningsvirksomheten har røtter langt tilbake. Like fra begynnelsen i Anders Rysdal, Hvorfor er advokater viktige? I Advokatbladets jubileumsnummer 2008, s. 6. 1

2 fikk foreningen en viktig rolle i å fastsette normer for god advokatskikk, blant annet ved at tvister advokater imellom og mellom advokat og klient ble bragt inn for krets- og hovedstyre til avgjørelse. På den annen side viser de historiske analysene av foreningen i Våpendrager og veiviser, at hevdelsen av profesjonelle standarder og engasjement i rettssikkerhetsspørsmål aldri har vært hovedsaken. Advokatforeningen har først og fremst fungert som en interesseorganisasjon på linje med andre yrkesforeninger. En hovedaktivitet i de første tiårene etter stiftelsen av den norske Sagførerforening i 1908 var for eksempel utarbeidelsen og håndhevingen av standardiserte kretsvise salærsatser som skulle holde prisene på advokattjenester oppe. Foreningen prøvde også på andre måter å begrense konkurransen advokatene imellom, samtidig som den prøvde å hindre at konkurrerende yrker beveget seg inn på advokatenes arbeidsområder. Bildet av foreningen som en våpendrager for rettsstatsprinsippene er med andre ord ikke nødvendigvis galt, men det er utvilsomt ufullstendig. I samme forstand gir slagordet 100 år i rettens tjeneste et ufullstendig og unyansert bilde av hva advokater har holdt på med i disse årene. Forestillingen om advokaten som en rendyrket rettshjelper, som i hovedsak bruker tiden til å forberede og gjennomføre rettssaker, er i virkeligheten bare dekkende for tiden frem til midten av 1800-tallet. En slik smalt definert yrkesrolle gav bare grunnlag for en tallmessig beskjeden advokatstand; så sent som i 1848 talte standen syv høyesterettsadvokater og 127 prokuratorer, alle med formell status som embetsmenn i statens tjeneste. Det store vannskillet i yrkets historie ble den nye sakførerloven Stortinget vedtok nettopp i Ved å gjøre advokatvirksomhet til en privat næring og gi enhver med juridisk embetseksamen og vandelsattest rett til sakførerbevilling, åpnet loven for en omfattende tilstrømning av nye rekrutter til yrket. Antallet advokater ble seksdoblet i tiden frem til sagførerforeningen ble stiftet i 1908, og ved utgangen av mellomkrigstiden hadde Norge den høyeste advokattettheten i Skandinavia med nesten 1500 praktiserende advokater og sakførere. Denne veksten var bare mulig gjennom en tilsvarende utvidelse av advokatenes virkefelt. Spådommene om at sakførerloven ville bli en belastning på rettsvesenet når oppdragshungrige sakførerspirer strøk igjennom bygdene og oppildnet folk til trette, viste seg nemlig ikke å slå til. Antall rettssaker viste bare moderat vekst i denne perioden og holdt ikke engang tritt med økningen i folketallet. Levebrødet måtte derfor i økende grad søke på andre områder. Alt i 1881 fremholdt høyesterettsadvokat Emil Stang at norske sakførere skilte seg fra sine kolleger 2

3 i en del andre land ved at de drev med så mye annet utenom den egentlige sakførervirksomheten. Ifølge Stang forekom det bare unntaksvis at sakførere bare befattet seg med prosedyre. Og for noen var utenomrettslig arbeid så viktig at det mangen Gang ikke er synderlig Andet end Sagførerbevillingen, der gjør, at de hører til Standen. Tilsvarende fastslo en komite i slutten av 1890-årene at selv anerkjente og etterspurte sakførere i regelen hadde sine betydeligste forretninger udenom Sagførslen. Det var også pionerene i Den norske Sagførerforening klar over. Nutidens sakførere [...] betragter den egentlige sakførsel for en stor del som noget forholdsvis mere underordnet, het det i foreningens femårsberetning fra For året 1939 gjennomførte foreningen for første gang en spørreundersøkelse om medlemmenes inntektsforhold. De 414 advokatfirmaene som svarte, representerte omtrent en tredjedel av alle praktiserende advokater. Disse firmaene hentet i gjennomsnitt litt over en fjerdedel av bruttoinntekten 27.5 prosent fra prosedyre. Litt over halvparten av inntekten, 56.4 prosent, kom fra såkalt annen sakførervirksomhet. Denne sekkeposten omfattet aktiviteter som inkasso, bobestyrelse, formuesforvaltning, gårdsbestyrelse og eiendomsomsetning. De resterende 16.1 prosent av inntekten falt under kategorien Bistillinger, lønte verv m.v. Foruten betalte styreverv omfattet denne posten blant annet biinntekter fra undervisning, revisjonsarbeid og stillinger som kommisjonær for banker og kredittinstitusjoner. Undersøkelsen bekreftet dermed inntrykket av arbeidet i retten som noget forholdsvis mere underordnet, i det minste i rent økonomisk forstand. Begrepet sakførerforretninger henviste allerede ved utgangen av 1800-tallet til en Flerhed af heterogene Beskjæftigelser, hvorav de fleste representerte ulike former for økonomiskjuridisk tjenesteyting. Det dreidde seg om å ivareta økonomiske interesser for næringsliv og privatpersoner på områder der juridisk kunnskap gav advokatene et fortrinn. Inkasso er ett sentralt eksempel, og den utenomrettslige sakføreraktiviteten som kan spores lengst tilbake i tid. Det fantes neppe noen sakfører som ikke hadde drevet med inkasso, fastslo en deltaker på et advokatmøte i 1901, og skulde man tage de Sager fra Sagførerne, [...] saa vilde de komme til at sulte ihjel allesammen. Ikke minst i distriktene representerte inkassoen en kjærkommen biinntekt, og mange sakførere reklamerte med inkasso i firmanavn og brevhoder. Det gjaldt for eksempel den fremtredende radikale politikeren Johan Castberg, kjent som justisministeren bak de castbergske barnelover. Han etablerte seg våren 1888 på Gjøvik med sin Sagfører, inkassations- & kommissionsforretning for Vestoplandene (Kristians amt) og 3

4 Hedemarken. Mer av en spesialist på området var Kristiania-sakføreren Olaf G. Madsen, som i 1880 opprettet landets første kredittopplysnings- og inkassobyrå. Inkassoen illustrerer hvordan de nye sakførerforretningene kunne ha en direkte eller indirekte tilknytning til den tradisjonelle rollen som rettshjelper. Gjeldssaker ruvet også ved domstolene og kunne til tider utgjøre opp mot halvparten av alle sivile saker. Bestyrelse av konkursbo var en annen oppgave der denne forbindelsen var tydelig. I andre tilfeller var det mer generell juridisk kompetanse som gav advokatene et fortrinn, slik som innen eiendomsmegling. På dette feltet møtte advokater atskillig konkurranse både fra ikke-jurister og fra jurister uten sakførerbevilling. Likevel ble eiendomsmegling et viktig arbeidsområde for mange advokater, ikke minst i de store byene. En indikasjon på det, er at hele 200 Osloadvokater tegnet seg som medeiere ved opprettelsen av Sakførerforeningens Eiendomsmeglerkontor i Andre hovedstadsadvokater engasjerte seg i gårdsbestyrelse, mens andre drev med kredittopplysning og formuesforvaltning. Utover i distriktene var det vanlig å spe på inntektene gjennom verv som lokal kommisjonær for ulike banker og forsikringsselskaper. Rollen som husadvokat for lokale bedrifter lot seg ikke sjelden kombinere med styreverv i de samme bedriftene, eller med rollen som revisor. Advokatstanden i små og mellomstore norske byer spilte også en aktiv rolle i oppbyggingen av det desentraliserte norske bankvesenet. I 1895 var jeg med at stifte den første privatbank i Fredrikshald og blev dens administrerende direktør, berettet Halden-sakføreren Lars Edvin Hall for gamle kullkamerater i 25-årsberetningen for studentene fra Stillingen var ikke mer arbeidskrevende enn at han kunne fortsette å praktisere som sakfører ved siden av. Og Hall var ikke enestående blant initiativtakerne til lokale banker fant man påfallende ofte en advokat, og banksjefer med advokatbakgrunn fantes i tiårene rundt århundreskiftet i en rekke byer, fra Tromsø og Hammerfest i nord til Farsund og Flekkefjord i sør. Enda sterkere stod advokatstanden i forsikringsnæringen, der de stod i spissen for ledende selskaper som Storebrand, Vesta og Norden. Mens juristene gjorde seg gjeldende i finansnæringen, var det oftest ingeniørene som fylte de utøvende lederposisjonene i industrien. Advokater spilte likevel en viktig rolle som rådgivere og tilretteleggere for de nye storbedriftene under det industrielle gjennombruddet i tiårene omkring Vi har lært å forbinde grunnleggelsen av Norsk Hydro med ingeniøren Sam. Eyde og vitenskapsmannen Christian Birkeland, men det spørs om det ville blitt noen 4

5 selskapsdannelse uten Carl Lundh og Per Rygh i advokatfirmaet Seip, Lundh og Rygh. Lundh hjalp fra 1902 til med å samle de fosserettighetene Eyde trengte, mens den 31 år gamle Per Rygh spilte en viktig rolle i forhandlingene sommeren og høsten 1905 med det som skulle bli det nye selskapets hovedeier, den franske investeringsbanken Paribas. Dannelsen av Hydro reiste juridiske utfordringer på en rekke områder, blant annet knyttet til vassdragsrett, ekspropriasjon og odelsrett. Franskmændene, hvem jo saameget er nyt og fremmed ikke mindst af vore Retsregler vil have Garantier mod alt muligt, het det i Ryghs dagbok fra denne perioden. Ikke minst var det en utfordring å gjøre den særegne norske odelsretten begripelig for dem. I Våpendrager og veiviser gis det ytterligere eksempler på at advokater i en rekke tilfeller opptrådte som rådgivere og fødselshjelpere for ny industri og næringsvirksomhet både på nasjonalt og mer lokalt plan. Gjennom sitt virke som rådgivere for industri og næringsliv, og ikke minst ved å møte behovet for en lang rekke økonomisk-juridiske tjenester, kom advokater til å spille en viktig rolle som tilretteleggere for den fremvoksende markedsøkonomien. Velfungerende markeder forutsatte regler, og personer med regelkompetanse var nødvendige for å etablere de mange støttefunksjonene som ingeniører og forretningsfolk trengte for å drive sin virksomhet. Advokater var på mange måter ideelt plassert for å fylle funksjonen som næringslivets altmuligmenn i tiden før virkefelt som inkasso, kapitalforvaltning og eiendomsmegling ble utdifferensiert i spesialiserte tjenester. Som private næringsdrivende stod de i nær kontakt med det fremvoksende næringsborgerskapet, samtidig som de hadde universitetsutdannelsen til felles med juristene i statsadministrasjonen. Dermed kunne advokatstanden fylle en viktig rolle som bindeledd mellom gamle og nye eliter. Markedet er som kjent en noe mer omstridt institusjon enn rettsstaten. Kanskje gjør advokatene klokt i å legge hovedvekten på sin rolle som rettens tjenere i sin kommunikasjon med offentligheten. Det er ikke sikkert at tittelen på mitt innlegg her i dag, 100 år i markedsøkonomiens tjeneste, ville fungert like godt som PR for foreningen og yrket. På den annen side har markedsøkonomiens fremvekst vært avgjørende for å skape den materielle velstanden som vi alle nyter godt av. Seg i mellom synes jeg godt at norske advokater kan glede seg over at de har en stolt fortid ikke bare som rettsmaskineriets trauste teknikere, men som medkonstruktører av den moderne markedsbaserte økonomien. 5

UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE

UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE DISPOSISJON 1. Utvalget, bakgrunn og hjemmel for oppnevning, mandat, medlemmer. 2. Sammendrag av utredningens konklusjoner 3. Tidligere norske utredninger er situasjonen

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer

Et møte med historien

Et møte med historien FRA 20. OKTOBER FINNER DU OSS PÅ W W W. S P A R E B A N K B L A D E T. N O Nr. 4-2014 - 97. årgang Et møte med historien S P A R E B A N K F O R E N I N G E N 100 år 1914 Sidene 6 37 N Y H E T E R Bankene

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner - en første oversikt Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2013 Senter for forskning på sivilsamfunn og

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din.

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Kundebladet Nr. 1 2013 Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet er tatt av dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Nye Tanemsbrua 10 år. Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor:

Detaljer

Regjeringens vurdering av tilsynets rolle

Regjeringens vurdering av tilsynets rolle NFT 4/2000 Regjeringens vurdering av tilsynets rolle av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Kredittilsynet arrangerte tidligere i høst et jubileumsseminar for å markere 100-årsjubileet for finansielt

Detaljer

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Rapport 2007:7 Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Vigdis Nygaard Sigrid Skålnes Oppsummering med tilrådinger Oppsummering av evalueringens hovedfunn Denne evalueringen tar for seg

Detaljer

Ombudsmannen for Forsvaret

Ombudsmannen for Forsvaret Kjell Arne Bratli Fra norsk merkeår til internasjonal merkevare: Ombudsmannen for Forsvaret 1952-2002 @ 2002. Utgiver: Sjømilitære Samfund v/norsk Tidsskrift for Sjøvesen Boks 150, 4086 Hundvåg. ISBN:

Detaljer

God bransje kunnskap gir markeds ledende forsik ringstilbud 4. Advokatforeningens nettsteder 6. Årstalen som institusjon: Innflytelse via innsikt 8

God bransje kunnskap gir markeds ledende forsik ringstilbud 4. Advokatforeningens nettsteder 6. Årstalen som institusjon: Innflytelse via innsikt 8 årsrapport 2012 Innhold God bransje kunnskap gir markeds ledende forsik ringstilbud 4 Advokatforeningens nettsteder 6 Årstalen som institusjon: Innflytelse via innsikt 8 Årstalen 2012 10 Hovedstyrets beretning

Detaljer

Trygghet i utrygge tider

Trygghet i utrygge tider NFT 2/2001 Trygghet i utrygge tider glimt fra norsk forsikrings historie under den tyske okkupasjonen 1940 45 av Kristian Trosdahl, Forsikringsakademiet For første gang er forsikringsnæringens rolle i

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

Etikk i forsikringsnæringen

Etikk i forsikringsnæringen Etikk i NFT forsikringsnæringen 4/2004 Etikk i forsikringsnæringen av Ørnulf Daler Ørnulf Daler ornulf.daler@bi.no I forbindelse med at jeg nylig gjennomførte en Executive MBA, spesielt utarbeidet for

Detaljer

Hva sier loven - hva tror folk?

Hva sier loven - hva tror folk? Hva sier loven - hva tror folk? En kartlegging av befolkningens kjennskap til husleieloven ÅSMUND LANGSETHER HANS CHRISTIAN SANDLIE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport

Detaljer

Samtykke som opphevelsesgrunn av advokaters taushetsplikt

Samtykke som opphevelsesgrunn av advokaters taushetsplikt Samtykke som opphevelsesgrunn av advokaters taushetsplikt av Benedikte Morberg Forslund Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2010 Innhold 1. Innledning...3

Detaljer

La meg bare én gang i mitt liv få se en pike som tør. Som ikke tar stilling på et kontor, men

La meg bare én gang i mitt liv få se en pike som tør. Som ikke tar stilling på et kontor, men Trondheim 26. august Kvinnelig eierskap en utfordring La meg bare én gang i mitt liv få se en pike som tør. Som ikke tar stilling på et kontor, men som lager sin egen bedrift, sier Ask Burlefot i Agnar

Detaljer

Kan statistikk også være business?

Kan statistikk også være business? Opprinnelig publisert i Tilfeldig Gang (tidsskrift for Norsk Statistisk Forening), 7. årgang, hefte nr. 3, side 13 18, i oktober 1990. Lagt ut på web av Ivar Heuch, Matematisk institutt, Universitetet

Detaljer

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Demokratisk økonomi. Av Dr.Ing. Jan Bording 2014 1 Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene? Det er mulig å fjerne all arbeidsløshet og samtidig løse

Detaljer

Masteroppgave. Mikrokreditt. Vil de sårbare fattige anvende mikrokreditt produktivt? Trond Eie UNIVERSITETET I BERGEN BERGEN,, ØKONOMISK INSTITUTT

Masteroppgave. Mikrokreditt. Vil de sårbare fattige anvende mikrokreditt produktivt? Trond Eie UNIVERSITETET I BERGEN BERGEN,, ØKONOMISK INSTITUTT Masteroppgave Mikrokreditt Vil de sårbare fattige anvende mikrokreditt produktivt? Trond Eie UNIVERSITETET I BERGEN BERGEN,, ØKONOMISK INSTITUTT September 2010 Forord Etter endt Bachelorgrad i samfunnsøkonomi

Detaljer

Norsk forsikring 250 år

Norsk forsikring 250 år Norsk NFT forsikring 4/2003 250 år Norsk forsikring 250 år Julaften i år er det 250 år siden kong Frederik V ga sin approbasjon til planen om opprettelse av det første norske forsikringsselskap en bybrannkasse

Detaljer

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Hvor går veien? Strategi-notat for NLH Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Norges Landsforbund av Homøopraktikere, Postboks 1593, 4093 Stavanger Tlf: 51563038, E-mail: john@org-nlh.com,

Detaljer

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Innhold: Sammendrag.....3 Bedriftene som inngår i prosjektet....4 Relevant tilleggsinformasjon i forhold til prosjektene....5

Detaljer

Kommunikasjonsrådgivere - en yrkesgruppe med innflytelse i samfunns- og arbeidsliv?

Kommunikasjonsrådgivere - en yrkesgruppe med innflytelse i samfunns- og arbeidsliv? Institutt for samfunnsforskning og Proba samfunnsanalyse Rapport 2013:6 Kommunikasjonsrådgivere - en yrkesgruppe med innflytelse i samfunns- og arbeidsliv? Trygve Gulbrandsen og Ingunn Eriksen Institutt

Detaljer

Eiere som styrer gir størst lønnsomhet. Av Kjell Thompson

Eiere som styrer gir størst lønnsomhet. Av Kjell Thompson Eiere som styrer gir størst lønnsomhet Av Kjell Thompson Norske børsnoterte selskaper har lavere personlig eierskap enn noe annet europeisk land. Dessuten har selskapene sjelden store eiere, og eierne

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

Høyt og lavt. En undersøkelse om boliger i borettslag med lave innskudd og høy fellesgjeld. Dag Rune Arntsen Sverre Bugge Tore Johannesen

Høyt og lavt. En undersøkelse om boliger i borettslag med lave innskudd og høy fellesgjeld. Dag Rune Arntsen Sverre Bugge Tore Johannesen Høyt og lavt En undersøkelse om boliger i borettslag med lave innskudd og høy fellesgjeld. 26 Dag Rune Arntsen Sverre Bugge Tore Johannesen INNHOLD Innledning 3 Sammendrag 4. Bakgrunn og antakelser om

Detaljer

Spesialiseringsrevolusjonen i norsk forsikring, 1914-1960

Spesialiseringsrevolusjonen i norsk forsikring, 1914-1960 Bidrag til sesjonen Trygghet risiko og forsikring Norske historiedager Sogndal 2-5 mai 2013 Bidraget er et lettere omarbeidet kapittelutkast til kommende bok om Storebrands historie Vennligst ingen sitering

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Advokatens taushetsplikt truet av gode hensikter

Advokatens taushetsplikt truet av gode hensikter Advokatforeningens årstale 2009: Advokatens taushetsplikt truet av gode hensikter Berit Reiss-Andersen 19. november 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3 2. TAUSHETSPLIKTENS BEGRUNNELSE OG FORMÅL...

Detaljer

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post:

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: Årsrapport for 2014 Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: post@gatejuristen.no Web: www.gatejuristen.no FORORD

Detaljer