MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/14 14/189 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/14 14/189 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE"

Transkript

1 Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn samfunnshus - lillesalen Møtedato: Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gunn-Mari Kristiansen innkalles herved, da Oddbjørg Vatndal har meldt forfall. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/14 14/189 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 4/14 14/190 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER 5/14 14/193 REFERATER 6/14 13/565 KONTROLLUTVALGETS VEDTAK I SAK 8/14. 7/14 14/159 FOREBYGGENDE BARNE- OG UNGDOMSTEAM I GAMVIK KOMMUNE 8/14 13/598 PROSJEKT SJUMILSSTEGET - KARTLEGGING OG MULIGE TILTAK I GAMVIK KOMMUNE 9/14 14/133 PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE 10/14 14/178 TJENESTEAVTALE MELLOM HELSE FINNMARK OG GAMVIK KOMMUNE - LEDSAGERAVTALE

2 11/14 14/179 KOSTNADSENDRING NY EKSPEDISJONSKAI - GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK 12/14 14/180 HANDLINGSPLAN GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF 13/14 14/187 RAPPORT - SLUTTEVALUERING OMSTILLINGSPROSJEKT GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF 14/14 13/596 VALG AV NYTT MEDLEM TIL KONTROLLUTVALGET. 15/14 14/125 INTERPELLASJON FRA FRP Mehamn, Inga Manndal ordfører

3 Sak 3/14 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Saksbehandler: Helge J. Pedersen Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 14/189 3/14 Kommunestyret Innkallingen godkjennes. Protokollen fra møtet den er godkjent og underskrevet av Inga Manndal og Arnfinn Bønå. Protokollen fra møtet den er godkjent og underskrevet av Inga Manndal og Charles Rasmussen. Protokollunderskrivere til dagens møte utpekes av møteleder. Side 3 av 21

4 Sak 4/14 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER Saksbehandler: Helge J. Pedersen Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 14/190 4/14 Kommunestyret Rådmannen tar utvalgets orienteringer til etterretning. Utvalget tar rådmannens orienteringer til orientering. Spørsmål: Fra Frp v/johnny Olaussen: 1. Fikk Gamvik kommune noen signaler i forkant av bygging av indre molo, som antydet at fortøyninger, eventuelt båter i indre havn, ville skape problemer for regulariteten til Hurtigruten. 2. Fikk Gamvik kommune noen signaler som tilsa at Industrikaia stort sett kan brukes av Hurtigruten ved høyvann og i stille vær? 3. Har Gamvik kommune fått informasjon som sier noe om at bygging av ytre molo, ytterligere vil begrense manøverrommet for Hurtigruten? 4. Hvordan vil Gamvik kommune forholde seg til at bygging av ytre molo, ytterligere vil begrense manøverrommet for Hurtigruten? Orienteringer: Årsplan 2014 kontrollutvalget Budsjett 2014 kontrollutvalget Nasjonalt nødnett v/brannsjef Orientering angående havna, hurtigruta etc v/daglig leder GNH Orientering om diverse møter i Oslo v/ordfører Side 4 av 21

5 Sak 5/14 REFERATER Saksbehandler: Helge J. Pedersen Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 14/193 5/14 Kommunestyret Referatene tas til etterretning. 14/ RAD//SVT 223 Folkeaksjon for overholdelse av leveringsforpliktelser SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - FOLKEAKSJON FOR OVERHOLDELSE AV LEVERINGSFORPLIKTELSER 14/ ORF//INM 611 Brodtkorb Handel AS TILBUD OM OVERTAKELSE AV EIENDOMMEN LILLE KÅVEN, GNR. 5 BNR / RAD//SVT 027 arkiv KYSTAKSJONEN - KONTRAKT PÅ CHARTERFLY - FORSKUTTERING 14/ RAD//SVT 611 &55 SALG AV EIENDOM I MEHAMN - GNR 3/BNR / RAD/TEK/GKH 611 L12 (arkiv) REGULERINGSPLAN MASSETAK GAMVIKVEIEN Se vedlegg. Side 5 av 21

6 Sak 6/14 KONTROLLUTVALGETS VEDTAK I SAK 8/14. Saksbehandler: Inga Manndal Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 13/565 6/14 Kommunestyret Ordførerens innstilling : Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i revisjonsrapporten Innsynsbegjæringer og etterrettelighetsforhold i Gamvik Nordkyn Utvikling KF og Gamvik kommune til orientering og slutter seg til rapportens anbefaling. Kontrollutvalget har i møte 21. januar 2014, sak 8/14 behandlet revisjonsrapport Gamvik Nordkyn utvikling KF og fattet følgende enstemmige vedtak: Kontrollutvalget viser til rapporten Innsynsbegjæringer og etterrettelighetsforhold i Gamvik Nordkyn Utvikling KF og Gamvik kommune utarbeidet av Finnmark kommunerevisjon IKS. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonene i rapporten til orientering og slutter seg til anbefalingen som gis i den. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i revisjonsrapporten Innsynsbegjæringer og etterrettelighetsforhold i Gamvik Nordkyn Utvikling KF og Gamvik kommune til orientering og slutter seg til rapportens anbefaling. Med utgangspunkt i de hovedfunn som fremgår av rapporten pålegges Gamvik Nordkyn Utvikling KF å bedre sine rutiner med å: Føre alle formelle henvendelser på sin postliste, også de som er kommet inn som e- poster. Være mer presis i henvisning til lover og hvilken del av lovparagrafen man henviser til i begrunnelsen, ved eventuell avslag på innsyn. Side 6 av 21

7 Sak 7/14 FOREBYGGENDE BARNE- OG UNGDOMSTEAM I GAMVIK KOMMUNE Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: F03 Arkivsaksnr.: 14/159 4/14 Oppvekst- og omsorgsutvalget /14 Kommunestyret Kommunestyret godkjenner retningslinjer for Forebyggene barne- og ungdomsteam i Gamvik kommune. 2. Teamet skal være en høringsinstans i saker som har med barn og ungdom å gjøre. Behandling/vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalget den sak 4/14 Behandling: Forslag fra Alf Kåre Hansen: Endring av pkt 2: Teamet bør ha anledning til å uttale seg i saker som har med barn og ungdom å gjøre Vedtak: 1. Kommunestyret godkjenner retningslinjer for Forebyggene barne- og ungdomsteam i Gamvik kommune. 2. Teamet bør ha anledning til å uttale seg i saker som har med barn og ungdom å gjøre. Forebyggende barne- og ungdomsteam (FBU-team) arbeider tverrfaglig for å sikre helsefremmende og forebyggende oppfølging, behandling og tiltak rettet mot barn og unge i kommunen. Formålet er å drive forebyggende arbeid for barn og unge med tidlig intervensjon. Det innebærer å identifisere og håndtere problem på et så tidlig tidspunkt at problemet forsvinner eller blir redusert med begrenset innsats. FBU-team består av Barneverntjenesten, Psykiatritjenesten, Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPD), Helsesøstertjenesten og Kulturkonsulent (Barne- og ungdomsarbeider). Alle parter har tverrfaglig samarbeid og forebyggende arbeid, nedfelt i retningslinjer for den enkelte tjeneste. Lovgrunnlag: Barneverntjenesten jobber etter Lov om Barneverntjenester (BVL) av Formålet med loven er og primært å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse Side 7 av 21

8 Sak 7/14 og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Sekundært skal tjenesten bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår ( BVL 1-1). Etter 3-1 er kommunen pålagt å drive generell forebyggende virksomhet. Barneverntjenesten skal samarbeide med andre deler av forvaltningen (BVL 3-2). Helsesøstertjenesten og Psykiatritjenesten omfattes av Lov om kommunale helse og omsorgstjenester (HOL) m.m: kapittel 3 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester. Kommunen skal jobbe med helsefremmende og forebyggende arbeid (HOL 3-3), og har en plikt til samhandling og samarbeid med andre tjenesteytere (HOL 3-4). Veileder til kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon- og skolehelsetjenesten (2004,) sier at helsesøstertjenesten skal samarbeide med andre kommunale tjenester. Det som er viktig er at man gjennom samarbeid styrker tilbudet til brukerne og bidrar til at det samlede tjenestetilbudet fremstår helhetlig og integrert. Pedagogisk-psykologisk tjeneste omfattes av Opplæringsloven. I 5-6 står det: Kvar kommune og kvar fylkeskommune skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste. Den pedagogisk-psykologiske tenesta i ein kommune kan organiserast i samarbeid med andre kommunar eller med fylkeskommunen. Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørgje for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev det. Departementet kan gi forskrifter om dei andre oppgåvene til tenesta. Kulturkonsulent (Barne- og ungdomsarbeider) ser vi på som en bro-bygger mellom ungdom og hjelpeapparatet. Kulturkonsulenten har svært god kjennskap til ungdommen, og en som ungdommen har tillit til. For å jobbe helsefremmende og forebyggende forutsetter dette et samarbeid med andre aktører som ungdomsarbeidere, ansatte og frivillige innen kultur og idrett (Veileder om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid, 2004:7) Politisk forankring. FBU teamet ønsker å bli vedtatt politisk i Gamvik kommune, å være en høringsinstans i forhold til det som har med barn og unge å gjøre. FBU teamets arbeidsområder: Kan bistå skoleledelse, lærere, elever og foreldre i arbeidet med barnehage- og skolemiljø. Gi råd og foreslå tiltak i saker som berører barn og unge i lokalsamfunnet for øvrig. Diskutere relevante opplysninger og vurdere for videre henvisning hvis behov. Eksempler på hva FBU teamet har jobbet med: - Rådgiving til andre instanser etter behov. - Foreldreinformasjonsmøte i forhold til rus - Mobbeprosjekt engasjert av ungdomsskolen FBU teamet har faste møter 1 x pr. måned. FBU teamet har også faste møter med BUP (Barne- og Ungdomspsykiatrien i Karasjok), skole- og barnehage i kommunen og politi. Side 8 av 21

9 Sak 7/14 Teamet har laget et utkast til retningslinjer for sin drift som det er ønskelig at kommunestyret slutter seg til - og dermed gir teamet mandat og legitimitet for sitt arbeid. Retningslinjene er vedlagt saken. Side 9 av 21

10 Sak 8/14 PROSJEKT SJUMILSSTEGET - KARTLEGGING OG MULIGE TILTAK I GAMVIK KOMMUNE Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 074 Arkivsaksnr.: 13/598 3/14 Oppvekst- og omsorgsutvalget /14 Kommunestyret Kommunestyret tar gjennomført kartlegging i henhold til Sjumilssteget til etterretning. 2. Kommunestyret ber om at det blir foretatt en prioritering av tiltak som gir god effekt på barn og unges oppvekstvilkår i Gamvik kommune. Administrasjonen bes om å sende inn søknad om ekstern finansiering fra fylkesmannen til aktuelle tiltak som kan være berettiget til støtte. Behandling/vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalget den sak 3/14 Behandling: Forslag fra Alf Kåre Hansen: Innstillingen vedtas Vedtak: 1. Kommunestyret tar gjennomført kartlegging i henhold til Sjumilssteget til etterretning. 2. Kommunestyret ber om at det blir foretatt en prioritering av tiltak som gir god effekt på barn og unges oppvekstvilkår i Gamvik kommune. Administrasjonen bes om å sende inn søknad om ekstern finansiering fra fylkesmannen til aktuelle tiltak som kan være berettiget til støtte. Enstemmig vedtak Arbeidet med prosjekt Sjumilssteget i Gamvik kommune startet opp med en samling som kommunen deltok på i Alta i november Til stede på samlingen var ordfører, rådmann, helsesøster, oppvekstleder, barnevernet og leder for miljøtjenesten for barn og unge. Helsesøster ble utnevnt som lokal koordinator og har hatt ansvaret for å koordinere den lokale kartleggingen som alle kommunene skulle gjennomføre innen utgangen av mars Side 10 av 21

11 Sak 8/14 Resultatet av kartleggingen er nå sendt inn til Fylkesmannen i Finnmark. Fylkesmannen har satt av skjønnsmidler som kommunene kan søke på for gjennomføring av tiltak i henhold til det som er avdekket i kartleggingen. Rådmannen ser det som viktig at Gamvik kommune følger opp kartleggingen som er foretatt og gjennomfører tverrsektorielle tiltak for å sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge. Helsesøster vil utarbeide søknad til fylkesmannen om skjønnsmidler for gjennomføring av en del av tiltakene. Resultatet av kartleggingen er vedlagt. Side 11 av 21

12 Sak 9/14 PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 500 Arkivsaksnr.: 14/133 11/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Gamvik kommune velger å innlemme pensjon for folkevalgte inn i den ordinære tjenestepensjonsordningen for ansatte fra Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 11/14 Behandling: Rådmannen redegjorde nærmere. Vedtak: Gamvik kommune velger å innlemme pensjon for folkevalgte inn i den ordinære tjenestepensjonsordningen for ansatte fra Enst. Fra 1. januar 2014 opphørte gjeldende pensjonsordning for folkevalgte og det må velges en ny pensjonsløsning. Omleggingen skyldes endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte som trådte i kraft 1. januar Fra 1. januar 2014 vil folkevalgte automatisk bli overført fellesordningen i KLP, kasse 18. Hver kommune må selv ta stilling til hvorvidt ordfører og varaordfører skal bli stående innmeldt i fellesordningen med enkelte tilpasninger, eller om disse skal meldes inn i pensjonsordning etter mønster av ordningen for stortingsrepresentanter. Fra KLP har kommunen fått følgende redegjørelse for valg av framtidig pensjonsløsning for folkevalgte Kommunen har altså to valg når det gjelder pensjonsordning for folkevalgte: 1. Innlemmelse i den ordinære tjenestepensjonsordningen for de ansatte Alderspensjonen vil bli en brutto, livsvarig årlig ytelse tilsvarende som for de ansatte i kommunen/fylkeskommunen, men med enkelte tilpasninger. Uføre- og etterlatte ytelser vil også være som i den ordinære fellesordningen for de ansatte. Alderspensjonen vil bli en brutto noe som betyr at pensjonen samordnes med folketrygden og samlet sett utgjør 66% av lønn. Opptjeningstiden er her 30 år. Ordningen vil mest sannsynlig gi en høyere pensjon for den folkevalgte da vedkommende vil ha en høyere lønn(godtgjørelse)/pensjonsgrunnlag enn det som er snittet for de andre innmeldte i fellesordningen. Ordningen vil også bety en lavere premie for kommunen. Side 12 av 21

13 Sak 9/14 De særskilte tilpasninger som vil gjelde for folkevalgte fra er: Hovedintensjonen i ordningen er 66 % alderspensjon etter 30 års opptjeningstid. Nedre grense for medlemskap på 1/3 av godtgjørelse for full stilling. Pensjonsgrunnlaget er den folkevalgtes samlede, faste godtgjørelse. Aldersgrensen er 70 år. AFP fra 65 år er en del av tjenestepensjonsordningen, mens AFP fra 62 til 65 år kan avtales. Pensjon opptjent i den tidligere folkevalgtordningen og pensjon opptjent i.h.t. nye regler fra 1. januar 2014 samordnes i.h.t. Samordningslovens Pensjonsordning etter mønster av ordningen for stortingsrepresentanter Alderspensjonen vil være en netto, livsvarig årlig ytelse. Uføre- og etterlatteytelser vil være som i den ordinære fellesordningen for de ansatte i kommunen/fylkeskommunen. Dette er en ordning hvor alderspensjonen vil være en netto, noe som betyr at den ikke samordnes med folketrygden. Opptjeningstiden er her 41 år. Ordningen vil mest sannsynlig gi en lavere pensjon enn alt.1 siden den beregnes netto og opptjeningstiden er vesentlig lengre. Nedenfor følger de viktigste elementene i den nye særskilte pensjonsordningen for folkevalgte: Det siktes mot 66 % alderspensjon fra 65 år etter 41 års opptjeningstid. Nedre grense for medlemskap på 1/3 av godtgjørelse for full stilling. Pensjonsopptjeningen til alderspensjon utgjør 6,03 % av opptjeningsgrunnlaget opp til 7,1 grunnbeløp og i tillegg 24,13 % av opptjeningsgrunnlaget mellom 7,1 og 12 grunnbeløp. Krav om minst ett års medlemskap for rett til alderspensjon. Alderspensjonen kan tas ut fra og med fylte 62 år, senest ved fylte 75 år. Det må tas ut hel pensjon, og gis ikke mulighet for gradert alderspensjon. Alderspensjonen skal levealdersjusteres. Det legges til grunn at totalsummen man får i pensjon blir den samme, uavhengig av om man pensjonerer seg når man er 62 eller 75 år. Pensjonen fastsettes på grunnlag av pensjonsbeholdningen på uttakstidspunktet. Eventuell opptjening av pensjon etter pensjonsuttak gir grunnlag for ny alderspensjon. Denne fastsettes årlig. Rett til uføreytelser etter tilsvarende regler som i den ordinære pensjonsordningen for ansatte. Ved opptjeningstid forut for 1. januar 2014 blir denne medlemstiden omregnet til 30- deler ved at tiden deles på 16 og ganges med 30. Rett til ektefellepensjon og barnepensjon etter tilsvarende regler som i den ordinære pensjonsordningen for ansatte. Medlemstiden omregnes på samme måte som for uføreytelser. Pensjonsbeholdningen reguleres årlig i samsvar med lønnsveksten frem til uttak av alderspensjon. Pensjonene reguleres på samme måte som i folketrygden. Rådmannen har vært i kontakt med KLP angående disse to modellene og det har også blitt luftet med sittende ordfører. Fra KLPs side gis det signaler på at de fleste kommuner så langt ser ut til å gå for en ordning der folkevalgte innlemmes i den vanlige kommunale pensjonsordningen for kommunalt ansatte. Side 13 av 21

14 Sak 9/14 For folkevalgte som har rett på ytelser etter den gamle ordførerordningen fram til årsskiftet, og som fremdeles innehar vervet vil framtidige ytelser bli samordnet med den gamle ordningen. Med bakgrunn i redegjørelsen fra KLP samt samtale med ordfører anbefaler rådmannen at Gamvik kommune velger en pensjonsordning for folkevalgte som betyr en innlemming av folkevalgte i ordningen for ansatte fra Side 14 av 21

15 Sak 10/14 TJENESTEAVTALE MELLOM HELSE FINNMARK OG GAMVIK KOMMUNE - LEDSAGERAVTALE Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 020 G02 Arkivsaksnr.: 14/178 10/14 Kommunestyret Gamvik kommunestyre godkjenner vedlagte tjenesteavtale med Helse Finnmark HF om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus. Kommunestyret har tidligere, sak 45/12, behandlet 6 samarbeidsavtaler med helseforetaket. Nå følger en avtale som omhandler ledsagertjeneste. Avtaleutkastet er godkjent av OSO (Overordnet SamarbeidsOrgan) og legges n på fram for KST for godkjenning. Side 15 av 21

16 Sak 11/14 KOSTNADSENDRING NY EKSPEDISJONSKAI - GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 28 Q74 Arkivsaksnr.: 14/179 11/14 Kommunestyret Kommunestyret godkjenner styrevedtak i Gamvik Nordkyn havn KF, sak 2/14, og gir tillatelse til at havna kan ta opp et nytt lån på ,- for å fullfinansiere kostnadsøkning på utbedring ekspedisjonskaia i Mehamn. Styret i GNH behandlet på sitt styremøte følgende sak: Sak 2/14 Godkjenning og budsjettregulering - endringspris ekspedisjonskai Kostnad for utbedring av ekspedisjonskai er økt med 2,75 mkr. pga omprosjektering og økte dimensjoner som følge av resultat av grunnundersøkelse. Forslag til vedtak: Det vedtas brukt 1 mill. kr. av tidligere års overskudd. Resterende beløp finansieres ved låneopptak samt tilleggsoverføring fra kommunen, Fordeling mellom disse drøftes i møte og innstilling til KST vedtas. Vedtak: Kostnaden godkjennes. Det brukes av overskudd og det søkes om låneopptak på 2 mill. Daglig leder kontakter fylkeskommunen ang. RUP-midler. Med bakgrunn i vedtekter for Gamvik Nordkyn havn KF fra , må kommunestyret godkjenne låneopptaket. Rådmannen anbefaler at kommunestyret godkjenner revidert finansieringsplan for renovering av ekspedisjonskaia. Side 16 av 21

17 Sak 12/14 HANDLINGSPLAN GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 14/180 12/14 Kommunestyret Innstilling fra styret i GNU legges fram på møtet. Vedlagt ligger utkast til handlingsplan for Gamvik Nordkyn Utvikling KF for Planen skal styrebehandles i GNU som innstiller overfor kommunestyret i saken. Etter som styret i GNU ikke har sitt møte før dagen før KST sendes det administrative utkastet ut før styrebehandlingen. Eventuelle endringer etter vedtak i styret vil bli lagt fram på møtet. Side 17 av 21

18 Sak 13/14 RAPPORT - SLUTTEVALUERING OMSTILLINGSPROSJEKT GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 28 &34 Arkivsaksnr.: 14/187 13/14 Kommunestyret Innstilling fra styret i GNU legges fram på møtet. Gamvik kommune har vært omstillingskommune siden høsten Omstillingsperioden var formelt slutt ved årsskiftet 2013/2014. På oppdrag fra Innovasjon Norge har firmaet IFO A/S utarbeidet en sluttevaluering av prosjektet. Rapporten er vedlagt utsendingen av dokumenter til møtet. Det gjøres oppmerksom på at styret i GNU skal behandle rapporten på sitt møte Styrets innstilling i saken legges derfor direkte fram på kommunestyrets møte. Rapporten blir presentert av styreleder Raymond Robertsen. Side 18 av 21

19 Sak 14/14 VALG AV NYTT MEDLEM TIL KONTROLLUTVALGET. Saksbehandler: Inga Manndal Arkiv: 033 &16 Arkivsaksnr.: 13/596 61/13 Kommunestyret /14 Kommunestyret Annemor Fermann velges som nytt medlem til kontrollutvalget. Nytt varamedlem utpekes i møtet. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 61/13 Behandling: Tverrpolitisk fellesliste la fram følgende forslag: TVP foreslår Sirin Lydersen som medlem i kontrollutvalget. Vedtak: Som nytt medlem i kontrollutvalget, utpekes Sirin Lydersen, Mehamn. Gro Grinde var tidligere medlem, og ba om fritak på grunn av flytting. I kommunestyret den , ble Sirin Lydersen valgt som nytt medlem, men ifølge mail fra leder i kontrollutvalget, Arnfinn Bønå, var hun ikke valgbar siden hun er ansatt i Gamvik kommune. Kommunestyret må derfor velge nytt medlem og eventuelt nytt varamedlem til kontrollutvalget. Side 19 av 21

20 Sak 15/14 INTERPELLASJON FRA FRP - KOMMUNESTYREMØTE DEN Saksbehandler: Inga Manndal Arkiv: 033 &29 Arkivsaksnr.: 14/125 15/14 Kommunestyret Svar på spørsmålene, legges fram i møtet. Til kommunestyret ved ordfører Inga Manndal. Av protokollen til formannskapsmøtet kommer det fram at formannskapet behandlet flere klager/anker på enkeltvedtak. 28 i Forvaltningsloven sier følgende: 28. (vedtak som kan påklages, klageinstans). Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken til det forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest overordnet det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket (underinstansen). For enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov om kommuner og fylkeskommuner, er klageinstansen kommunestyret eller fylkestinget, eller etter disses bestemmelse, formannskapet eller fylkesutvalget eller en eller flere særskilte klagenemnder oppnevnt av kommunestyret eller fylkestinget. Departementet er likevel klageinstans når vedtak er truffet av kommunestyret eller fylkestinget. Vedkommende statlige organ er klageinstans når vedtak er truffet i henhold til myndighet delegert fra et statlig forvaltningsorgan. På bakgrunn ønsker vi svar på følgende: 1. Dersom en rektor/avdelingsleder gir avslag på søknad om enkeltvedtak, hvem er klageinstansen over i Gamvik kommune? 2. Behandles alle klager på enkeltvedtak i formannskapet? Hvis ikke ber jeg ordføreren om å komme med eksempler på saker som ikke gjør det og komme med en forklaring/begrunnelse på hvorfor det er slik. 3. Hvilken kompetanse har formannskapet til å behandle enkeltvedtak? 4. Hvilke argumenter finnes for eksempelvis og løfte en søknad om spesialundervisning og assistenttimer opp til politisk behandling? 5. Er det riktig at saker med sensitive personopplysninger som nevnt ovenfor skal behandles politisk? 6. Kan formannskapet komme i en dobbeltrolle hvor de på den ene siden skal ivareta elevens behov som kan utløse ekstrakostnader, og på den andre siden sørge for at budsjettet går i balanse? 7. Er det brudd på taushetsplikten når slike saker løftes til formannskapet? 8. Har formannskapets medlemmer skrevet under på taushetserklæringer? 9. I det politiske reglementet står det under punkt at kommunestyret fatter beslutning i alle saker som ikke er delegert. Jeg ber ordfører vise til reglementet hvor Side 20 av 21

21 Sak 15/14 det eventuelt står at formannskapet har fått delegert ansvaret om å behandle enkeltvedtak. Side 21 av 21

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03.

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03. Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 37/13 13/721 SALG AV KOMMUNALE SKOGSEIENDOMMER - ENDELIG BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 37/13 13/721 SALG AV KOMMUNALE SKOGSEIENDOMMER - ENDELIG BEHANDLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 12.12.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: 09.10.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2014 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den onsdag den 13.11.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Mehamn samfunnshus : 22.03.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 71/13 Formannskapet 05.06.2013 64/13 Kommunestyret 20.06.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 71/13 Formannskapet 05.06.2013 64/13 Kommunestyret 20.06.2013 1 Søgne kommune Arkiv: 084 Saksmappe: 2013/1839-17742/2013 Saksbehandler: Inga E. Fjeldsgaard Dato: 24.05.2013 Saksframlegg Ny pensjonsordning for folkevalgte i kommunen Utv.saksnr Utvalg Møtedato 71/13

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem)

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

I tillegg til sakslista vil det bli et møte med lensmannen i Vennesla og Iveland vedrørende rus- og kriminalitetssituasjonen i Vennesla sentrum.

I tillegg til sakslista vil det bli et møte med lensmannen i Vennesla og Iveland vedrørende rus- og kriminalitetssituasjonen i Vennesla sentrum. VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 21.01.2014 kl. 9:00 (etter adm.utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 41471166 eller til e-post: akfp@fredrikstad.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING med tilleggssaker Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.03.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2014 2014-111/GSL/KR FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

PEDAGOGISK HÅNDBOK. Kongsvinger kommune OPPVEKST JANUAR 2014. Pedagogisk håndbok Kongsvinger kommune 28.01.14

PEDAGOGISK HÅNDBOK. Kongsvinger kommune OPPVEKST JANUAR 2014. Pedagogisk håndbok Kongsvinger kommune 28.01.14 Kongsvinger kommune OPPVEKST JANUAR 2014 PEDAGOGISK HÅNDBOK Denne håndboka i pedagogisk arbeid er forpliktende for alle som jobber med barn og unges utvikling og læring i Kongsvinger kommune. Hensikten

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer