Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale."

Transkript

1 HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst Møtedato: Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr Tittel PS 11/19 Manifest mot mobbing PS 11/20 Budsjett PPD 2012 PS 11/21 Årsrapport Harstad kommune Dokumentene vedrørende ovenstående saker er lagt ut til ettersyn på ordførerens kontor. Harstad, Per Pedersen Leder

2

3 Saksdokument Saksmappenr: 2011/1492 Saksbehandler: Henry Andersen Arkivkode: B36 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for oppvekst /19 Kommunestyret MANIFEST MOT MOBBING Vedlegg: Ingress: Saken omhandler oppfordring fra Regjeringen med samarbeidspartnere om å slutte seg til Manifest mot mobbing Manifestet er undertegnet av Harstad kommune ved Ordføreren. Det har vært møte mellom partene. Saken vurderer hvordan dette skal følges opp videre. Rådmannens tilråding: 1. Harstad kommunestyre ber rådmannen fremme forslag til målformuleringer og resultat og måleindikatorer i virksomhetsplanen knyttet til et helhetlig kommunalt arbeidet mot mobbing. Resultatene fremkommer for hver sektor, men også samlet i et eget avsnitt i årsrapporten. 2. Harstad kommunestyret ber ordfører i samarbeid med rådmann om å invitere nevnte parter til et årlig møte der resultatene som angår mobbeproblematikk drøftes. Saksopplysninger: Regjeringen, KS, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Norsk Skolelederforbund, Skolenes landsforbund, Foreldreutvalget for grunnopplæringen og Foreldreutvalget for barnehager har undertegnet et nasjonalt manifest mot mobbing ( ). Partene har forpliktet seg til å arbeide for at alle barn og unge skal ha et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Alle kommuner inviteres nå til å bli med på manifestsamarbeidet. I Harstad kommunes virksomhetsplan er et resultatmål Godt fysisk og psykosomatisk læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Her er mobbing egen indikator som det har vært rapportert på siden Mål og indikator inngår i driftsplanene for alle skolene i Harstad. Vurdering: Manifest mot mobbing ( ) bidrar til at mobbing settes på den nasjonale agendaen. Men det er kjent at det viktigste arbeidet mot mobbing er det som skjer lokalt. Det er derfor nødvendig å sette fokus på områder som er sentrale i arbeidet mot mobbing. Digital mobbing er blant andre et viktig område vi vil bli satt fokus på i Harstad kommune. Arbeidet mot mobbing krever lokal handling og må forankres på lokalt politisk nivå.

4 Harstad kommune har en felles handlingsplan mot mobbing for alle skoler. Samtidig er det utarbeidet prosedyrer ved hver enkelt skole til bruk i tilfelle noen blir mobbet. Forskerne konkluderer med at et godt læringsmiljø reduserer omfanget av mobbing. I tillegg viser forskning at et godt læringsmiljø bidrar til økt læringsutbytte, sosial utjevning, mindre fravær og bedre helse og trivsel for elevene. Harstad kommune har valgt å samarbeide med Atferdssenteret under Universitetet i Oslo med det skoleomfattende systemet PALS, Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling. Samtidig som kommunen erfarer at PALS har god effekt på læringsmiljøet, må fokus på at mobbing kan skje på tross av dette hele tiden være til stede. Harstad kommune har gjennom undertegning av Manifest mot mobbing blitt en del av det nasjonale manifestsamarbeidet. Kommunen har gjennom dette forpliktet seg ytterligere til blant annet aktivt å arbeide for gode oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Rådmannen tilrår et videre bredt samarbeid i kommunen, som forankres hos ordfører og kommunestyret og inkluderer relevante lokale parter. Harstad kommune har allerede forpliktet seg i kampen mot mobbing gjennom vedtak i virksomhetsplanen. Innenfor oppvekstsektoren er dette synliggjort gjennom resultatmålene for barnehage og grunnskole. Dette gjenspeiles så i årsrapporten og gir på denne måten grunnlag for refleksjon, diskusjon, evaluering og eventuelt etablering av nye tiltak rettet inn mot mobbeproblematikken. Tilfellet er imidlertid at mobbeproblematikken også gjør seg gjeldende innenfor andre områder. Harstad kommune har ikke måleindikatorer for dette. På denne bakgrunn kan det tenkes at et mer sektorovergripende registreringssystem vil gi mulighet for kartlegging av mobbing på en mer helhetlig måte enn det gjøres i dag. Rådmannen tilrår derfor at det i forbindelse med virksomhetsplanarbeidet høsten 2011 arbeides inn resultatmål og måleindikatorer som på en bedre måte gir kommunestyre mulighet til å overvåke om mobbing skjer, hvor det skjer og i hvilket omfang. Resultatene av dette bør fremstillet samlet i et eget avsnitt i årsrapporten. Kommunens Arbeidsmiljøutvalg bør behandle dette avsnittet særskilt i forkant av behandlingen av årsrapporten i kommunestyret. Partene som har undertegnet manifestet bør også møtes til en årlig samling der resultatene blir gjennomgått. Ordføreren bør ta initiativet til denne samlingen i samarbeid med rådmannen. Slik rådmannen vurderer det vil følgende være aktuelle parter i det videre samarbeidet: Parter i vår kommune: Harstad kommunale foreldreutvalg Ungdomsrådet Utdanningsforbundet Fagforbundet Skoleledernes landsforbund Forebyggende forum inkludert Politiet UNN PPD Hugo Thode Hansen Rådmann

5 Saksdokument Saksmappenr: 2011/2812 Saksbehandler: Henry Andersen Arkivkode: 151 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for oppvekst /20 Kommunestyret BUDSJETT PPD 2012 Vedlegg: Ingen. Ingress: I saken vurderes budsjettrammen for PPD i Sør Troms for 2012 Rådmannen tilrår at rammen videreføres på samme nivå som i 2011 med justering for pris og lønnsvekst, 3,5%. Det justeres også for oppretting av ny stilling slik det fremkommer i saken. Rådmannens tilrådning: 1. Harstad kommunestyre fastsetter budsjettrammen til PPD for 2012 til kr Fordeling gjennomføres slik det fremkommer i saken, der Harstad kommunes andel er kr Ny stilling knyttet til fremmedspråklig problematikk finansieres slik i 2012: 40 % - kr fordeles som tilskudd fra kommunene. 60% - kr finansiertes ved bruk av fondsavsatte midler. 3. Aktivitet knyttet til førskoleteam, skoleteam og logoped videreføres i 2012 med kr Saksopplysninger: Pedagogisk psykologisk tjeneste for distrikt Sør Troms, PPD, er hjemlet i opplæringsloven: 5-6. Pedagogisk-psykologisk teneste Kvar kommune og kvar fylkeskommune skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste. Den pedagogisk-psykologiske tenesta i ein kommune kan organiserast i samarbeid med andre kommunar eller med fylkeskommunen. Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørgje for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev det. Departementet kan gi forskrifter om dei andre oppgåvene til tenesta. PP-tjenesten har særskilt kompetanse i forhold til skoleutvikling og kompetanseutvikling med hensyn til klasseledelse, mobbing, skolemiljø/klassemiljø, tilpasset opplæring og spesialundervisning, grunnleggende lese-/skriveopplæring, systematisk begrepsutvikling og ferdighetstrening, skoleomfattende program, for eksempel PALS, og helhetlige tiltak i forhold til atferdsproblematikk

6 PPD er videre tuftet på en samarbeidsavtale av 1995 mellom Kvæfjord, Bjarkøy, Ibestad, Skånland, Gratangen og Harstad kommuner, samt Troms fylkeskommune etter kommunelovens 27. I avtalens 4 står det at deltakerkommunenes tilskudd må være fastlagt innen juni året forut for budsjettår. De enkelte eieres tilskudd til PPD i 2012 : Troms Fylkeskommune er nå ute av samarbeidet om den interkommunale PP-tjenesten. Tilskuddet fordeles nå mellom kommunene Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Skånland, Gratangen og Bjarkøy. PPD har i flere år opplevd mangel på kapasitet rettet inn mot fremmedspråklige elever. Dette er barn og unge som kommer til samarbeidskommunene med svært ulike forutsetninger for å delta i den norske skolehverdagen. Ofte knytter det seg problematikk som følge av traumatiske opplevelser og ulik skoleerfaring fra hjemlandet. Skolene som mottar disse elevene trenger ofte bistand fra PPD. På bakgrunn av dette ble det i 2010 vedtatt av styret for PPD å opprette en stilling til dette arbeidet. Stillingen ble finansiert av fondsmidler i Ressurs/stillingsbehovet bakes nå inn i forslag til budsjettramme PPD Total kostnad i 2012 vil være kr % av disse kostnadene, dvs. kr skal i 2012 hentes fra fondsavsatte midler PPD. PP-tjenestens budsjettramme for 2011 er på kr Ramme for 2012 inklusive ny stilling : kr kr = kr Pris- og lønnsvekst på 3,5 % legges til grunn for beregning av budsjettramme PPD Ramme for 2011 framskrevet med 3,5 % gir da ny ramme 2012 på kr Kostnad som skal fordeles mellom kommunene på bakgrunn av elevtall blir da slik: Budsjettramme: kr Bruk av fond - kr Ramme til fordeling kommuner: kr Kostnad pr elev : : 4635 = 2144,55 Oversikt over elevtall : Kommune Harstad Kvæfjord Bjarkøy Ibestad Skånland Gratangen

7 Kostnader fordelt på kommuner etter elevtallsnøkkel/kostnad pr elev: Kommune Tilskudd 2011 Tilskudd 2012 %-andel tilskudd 2012 Andel meldte enkeltsaker Harstad ,2 % 70,4 Kvæfjord ,0 % 11,9 Bjarkøy ,6 % 1,4 Ibestad ,6 % 5,6 Skånland ,3 % 6,9 Gratangen ,3 % 3, Aktivitet i PPD. Antall henvisninger til PP-tjenesten har stabilisert seg. Ventetid i 2010 var i en periode oppe i 6 måneder. Dette skyldtes i hovedsak omorganisering i forbindelse med at Troms fylkeskommune trakk seg ut av samarbeidet. Ventetiden er pr juni 2011 på 3 måneder. Dette er så vidt innenfor det akseptable. Det er likevel et gap mellom det skoler, barnehager og foresatte forventer og det PP-tjenesten har muligheter til å gjennomføre. Slik det fremkommer av tabellen er det et misforhold mellom andel elever og andel meldte saker. Dette søkes rettet opp i løpet av året ved å regulere aktivitet kommuner i mellom. Harstad kommunes andel av tilmeldinger har gått ned de siste årene. Førskole/barnehage Ordningen med faste kontaktpersoner fra PP-tjenesten i den enkelte kommune/barnehage fortsetter. Ordningen har gitt meget positiv respons fra barnehagene. Leder har hatt møter med Harstad kommunes barnehageleder og spesialpedagogisk team for barnehager. Økningen i antall barnehager og antall barn i barnehager har medført økt etterspørsel etter veiledning. PP-tjenesten prioriterer tidlig innsats og henvendelser fra barnehager eller andre vedrørende førskolebarn får vanligvis kort ventetid. Samarbeidet mellom Harstad kommunes Førskoleteam og saksbehandlere i PP-tjenesten fungerer godt. Annenhver uke er det faste møter mellom Førskoleteamet, leder og aktuelle saksbehandlere i PP-tjenesten. Aktuelle saker drøftes. Høsten 2010 har Førskoleteamets oppdrag omfattet 51 barn i barnehager. Det er ingen økning fra vårhalvåret. Totalt omfatter dette ca 90 t/u spesialpedagogisk hjelp. Hjelpen er fordelt på 4,7 årsverk. I snitt ca 20 t/u spesialpedagogisk direkte arbeid med barn pr stilling. Teamet har høy faglig /spesialpedagogisk kompetanse og samarbeidet internt i teamet, mellom teamet og saksbehandlere i PP-tjenesten og med barnehagene har fungert godt. Grunnskole. I 2010 har det vært satt et sterkt fokus på etablering av ordinær tilpasset opplæring. Det har vært et mål å redusere antall enkeltvedtak om spesialundervisning spesielt på ungdomstrinnet. Nedgangen har fortsatt ikke kommet, men det er kommet i gang en aktiv diskusjon om bruk av spesialundervisning som kompensatoriske tiltak. PP-tjenesten har i sine sakkyndige vurderinger i noe økt grad rettet lyset mot ordinær tilpasset opplæring som aktuelle tiltak i stedet for spesialundervisning. Dette er imidlertid ei utfordring så lenge skolene viser til at de ikke kan klare å etablere tilpasset opplæring for de aktuelle elever innenfor det ordinære opplæringstilbudet. Når skolene viser til at de ikke har ressurser og muligheter til å etablere et likeverdig og forsvarlig opplæringstilbud ordinært, tvinges PP- tjenesten til å tilrå en individuell rett til spesialundervisning.

8 Skoleteamet har hatt et aktivt år i Skoleteamet har vært aktiv i 33 saker, 12 av disse ble avsluttet i Skoleteamet startet opp med ART (Aggression Replacement Training) på en skole i 2010 og har etter dette fått mange henvendelser om å kjøre ART på flere skoler, alene eller sammen med skolen. Skoleteamet kommer i 2011 til å fortsette ART. I tillegg har skoleteamet brukt verktøyene Mestringskatten og psykologisk førstehjelp i samtaler med barn. Utfordringer som skoleteamet er blitt kontaktet i er skole-hjem konflikt, samarbeidsproblemer foresatte imellom, skolevegring, angstproblematikk, atferd, drøftings og veilederfunksjon for skole, hjem, andre enheter. Harstad kommune - logopedstilling: Pr ble en kommunal logopedstilling flyttet fra Pedagogisk veiledningstjeneste til PP-tjenesten. Det foreligger egen avtale vedr. finansiering av dette årsverket. Kostnader i 2012 blir slik: Førskoleteamet: kr x 103,5 % = kr Skoleteamet: kr x 103,5 % = kr Logopedstilling: kr x 103,5 % = kr Harstad kommunes andel kr Samlet overføring til PPD 2012: kr Samlet overføring til PPD i 2011: kr Hugo Thode Hansen rådmann

9 Saksdokument Saksmappenr: 2011/824 Saksbehandler: John G. Rørnes Arkivkode: 212 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for samfunn, næring, kultur og miljø /21 Utvalg for omsorg /12 Utvalg for oppvekst /18 Økonomiutvalget /1 Eldrerådet /19 Arbeidsmiljøutvalget /10 Formannskapet /71 Kommunestyret Utvalg for oppvekst /21 ÅRSRAPPORT HARSTAD KOMMUNE Vedlegg: Årsrapport 2010 Innbyggerundersøkelse Andre saksdokumenter: (Ikke vedlagt) Regnskap 2010 Ingress: Rådmannen har utarbeidet årsrapport for Rapporten er utarbeidet på grunnlag av innspill til årsrapport fra alle tjeneste- og støtteenheter i kommunen, samt opplysninger fra årsregnskapet for Rådmannens tilrådning: Harstad kommunestyre tar rådmannens årsrapport for 2010 til etterretning Saksopplysninger: Regnskap ble avlagt innen fristen den Revisjonsberetning foreligger ikke pr dato men vil bli oversendt fra revisjonen til Harstad kommune i løpet av de nærmeste dager. Rådmannen vil redegjøre nærmere for innholdet i beretningen i forbindelse med egen sak om regnskap I hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 10 skal regnskapet vedtas av kommunestyret senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt. Årsrapporten er utarbeidet på grunnlag av innspill til årsrapport fra alle tjeneste- og støtteenheter i kommunen, samt opplysninger fra årsregnskapet for Deler av årsrapporten er pliktig årsberetning i hht forskriftene og er oversendt revisjonen i hht frist 31.mars.

10 Rådmannen viser til gjennomført innbyggerundersøkelse i 2010 og legger analysegrunnlaget som vedlegg til denne saken. Hugo Thode Hansen Rådmann Utvalg for samfunn, næring, kultur og miljø : Roald E. Andersen Enhetsleder Behandling Det er ønskelig at det for fremtiden ikke brukes svart skrift på blå bakgrunn i grafiske framstillinger i sakspapirer. Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt. Innstilling Utvalg for samfunn, næring, kultur og miljø : Utvalg for samfunn, næring, kultur og miljø tar rådmannens årsrapport for 2010 til etterretning. Behandling Utvalg for omsorg : Ass. rådmann Brynjulf S. Hansen orienterte om rapporten og besvarte spørsmål fra møterepresentantene. Innstilling Utvalg for omsorg : Utvalg for omsorg tar rådmannens årsrapport for 2010 til etterretning. Behandling Utvalg for oppvekst : Repr. Stig Gudmundsen, AP, foreslo muntlig å utsette saken til neste møte. Rådmannens tilråding falt til fordel for utsettelsesforslaget fra Stig Gudmundsen. Vedtak Utvalg for oppvekst : Utvalg for oppvekst utsetter saken til neste møte. Behandling Økonomiutvalget : Økonomiutvalgets innstilling ble enstemmig i tråd med rådmannens tilråding. Innstilling Økonomiutvalget : Harstad kommunestyre tar rådmannens årsrapport for 2010 til etterretning Behandling Eldrerådet : Leder orienterte om saken. Leder fremmet følgende forslag: 1. Harstad Eldreråd tar rådmannens årsrapport for 2010 til etterretning.

11 2. Harstad kommunestyre viser til at økningen av antall årsverk i 2010 innen pleie og omsorg i all hovedsak ikke dreier seg om eldreomsorg. Av ressursene inne pleie og omsorg går normalt 2/3 til omsorgsmottakere under 67 år. 3. Harstad kommunestyre viser til at det er en økning av befolkningen over 67 år, mens det er en reduksjon av befolkningen under 20 år. Dette er faktorer som det må tas hensyn til i arbeidet med å få balanse i den kommunale økonomien. Innstilling Eldrerådet : 1. Harstad Eldreråd tar rådmannens årsrapport for 2010 til etterretning. 2. Harstad kommunestyre viser til at økningen av antall årsverk i 2010 innen pleie og omsorg i all hovedsak ikke dreier seg om eldreomsorg. Av ressursene inne pleie og omsorg går normalt 2/3 til omsorgsmottakere under 67 år. 3. Harstad kommunestyre viser til at det er en økning av befolkningen over 67 år, mens det er en reduksjon av befolkningen under 20 år. Dette er faktorer som det må tas hensyn til i arbeidet med å få balanse i den kommunale økonomien. Behandling Arbeidsmiljøutvalget : Rådmann orienterte om den økonomiske situasjonen og besvarte spørsmål fra representantene. Innstilling Arbeidsmiljøutvalget : AMU tar rådmannens årsrapport for 2010 til etterretning.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 23.04.2015 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 15.05.2012 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl.

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl. Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller e-post

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Redigert Møteinnkalling

Redigert Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Redigert Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtested: Rådhus IA Kantina Tidspunkt: 13:00 Innbyggernes spørretime Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken

Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Trosvik skole, Unnebergveien 19. Merk sted Tidspunkt: 27.02.2008 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87 eller til e-postadresse:

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Merk: Møtested Helsehuset, Harstad sykehjem 1.etg.

Møteinnkalling. Merk: Møtested Helsehuset, Harstad sykehjem 1.etg. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 12.04.2012 Møtested: Helsehuset, Harstad sykehjem 1.etg. Tidspunkt: 12:00 Merk: Møtested Helsehuset, Harstad sykehjem 1.etg.

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 03.12.2008 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Stjørdal kommune 2012-2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Inge Walter

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.08.2010 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2010/6614 - / Saksordfører:

Detaljer

PEDAGOGISK HÅNDBOK. Kongsvinger kommune OPPVEKST JANUAR 2014. Pedagogisk håndbok Kongsvinger kommune 28.01.14

PEDAGOGISK HÅNDBOK. Kongsvinger kommune OPPVEKST JANUAR 2014. Pedagogisk håndbok Kongsvinger kommune 28.01.14 Kongsvinger kommune OPPVEKST JANUAR 2014 PEDAGOGISK HÅNDBOK Denne håndboka i pedagogisk arbeid er forpliktende for alle som jobber med barn og unges utvikling og læring i Kongsvinger kommune. Hensikten

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: I Kultur- OQ oddvekstutvalaet Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.06.2010 ITidspunkt: 119:30 Saksliste: Sak nr. Sakstittel Avgjøres

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Tilpasset opplæring Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 5 1.1 Kontrollutvalgets bestilling... 5 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer