Språklige tema i Åse Gruda Skards fagforfatterskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Språklige tema i Åse Gruda Skards fagforfatterskap"

Transkript

1 Språklige tema i Åse Gruda Skards fagforfatterskap Av Geirr Wiggen Som vitenskapskvinne, faglig-institusjonell entreprenør og, ikke minst, folkeopplyser var Åse Gruda Skard en pioner i norsk psykologi. For det hedres hun av det offisielle Norge i 2005, hundre år etter sin fødsel, blant annet med et eget frimerke og med markeringer ved Universitetet i Oslo. I faglige sammenhenger synes hun likevel påfallende raskt å ha blitt marginalisert etter sin død i At hun i enkelte av sine om lag 2000 artikler og bøker også har bidratt til språk- og språkbrukskunnskap, har alltid vært lite påakta, også i hennes eget fag. I språkfaglige kretser har det vært så godt som ukjent. Det er ikke omfanget av eller raffinementet i tematiseringene hennes av språk og språkbruk som gjør dem faghistorisk interessante, men at hun også i de sammenhengene framstår som en pionerskikkelse. En gjennomgående mangel på beskjeftigelse med språk(-bruk) i fagforfatterskapet som helhet, der tematikken i dag ville ha gjort det vanskelig å overse språklige aspekt, er også faghistorisk interessant. Utgangspunkt: vitenskapelig fokus Åse Gruda Skard ( ) hører til pionerene i norsk akademisk psykologi så vel som i anvendt, framfor alt ulike slag pedagogisk psykologi. Filosofiprofessoren Anathon Aall hadde rett nok hatt et visst stillingsmessig ansvar for pedagogisk psykologi fra 1908 av, undervist og forska i eksperimentalpsykologiske emner ved sida av filosofihistorie og fått etablert Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo allerede i 1909; men den første faste vitenskapelige stillinga ved det instituttet kom først da Harald Schjelderup fikk sitt professorat i filosofi konvertert til professorat i psykologi i Instituttets andre faste vitenskapelige stilling kom på plass da Åse Gruda Skard 1. januar 1947 blei tilsatt i et dosentur som hun da hadde vikariert i året før (Skard 1986: 113). Tidligere ( ) hadde hun hatt ei deltidsstilling som vitenskapelig assistent for Aall på hans psykologiske institutt (Skard 1985: 196). Krigsåra hadde hun tilbrakt som flyktning i USA (etter noen måneder i Sverige) sammen med fire småbarn (i 1945 økt til fem) og mannen sin, Sigmund Maal og Minne 1 (2006):

2 GEIRR WIGGEN Skard. (Etter å ha vært bibliotekar i ulike funksjoner ved Universitetsbiblioteket i Oslo sia studiedagene på 1920-tallet, fra 1938 sjefsbibliotekar ved Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs bibliotek i Trondheim, tilsatt ved Library of Congress i Washington D.C. og sjef for den norske avdelinga av det amerikanske Office of War Information, tiltråtte Sigmund Skard et nyoppretta professorat i amerikansk litteratur ved Universitetet i Oslo i juli 1946.) I Trondheim hadde Åse Gruda Skard i 1938 fått ei femårig stilling som professorstipendiat i psykologi ved Norges lærerhøgskole. Statsråden hadde stilt henne i utsikt ei fast professorstilling deretter (Skard 1985: 260). Det siste av de to førkrigsåra tilbrakte hun imidlertid i Stockholm med et forskingsstipend fra International Federation of University Women. Også tidligere hadde hun studert psykologi utenlands, først halvannet år ( ) ved Sorbonne i Paris under psykologiprofessoren Henri Piéron (Skard 1985: ), så ett år ( ) ved Radcliffe College i Cambridge, Massachusetts, det kvinnelige parallelluniversitetet til Harvard (op.cit.: ), og ett semester i 1935 ved Manchester University i England etter invitasjon fra den tyske psykologen David Katz, som først hadde invitert henne til Rostock i 1933, men som hadde måttet flykte derfra til England da (op.cit.: ). I Manchester utførte hun empiriske behovspsykologiske studier (i en hønsegård) med stor akklamasjon fra sin mentor, professor Tom Pear, og hun fikk samme år publisert resultata i Acta Psychologica (Skard 1935a), to år seinere et sammendrag av dem også i rapporten fra en psykologikongress i Paris. Ved Radcliffe hadde hun utført tidspsykologiske studier sammen med Saul Rosenzweig, som også blei publisert snart etter (Rosenzweig og Koht 1933), og som gav henne The Radcliffe College Award for faglig og sosial innsats (Skard 1985: 186f.). Mer avgjørende for hennes etablering som psykolog, både i Norge og internasjonalt, var likevel det faglige utkommet av Paris-oppholdet hennes som åring. Dit hadde hun reist med litt uklare hensikter, og hun kom til å bruke tida vel så mye på kunsthistoriske studier som på annet, etter at et halvårig opphold i Italia i 1925 i lag med veslebroren (Pål), mora (Karen Grude Koht) og faren (Halvdan Koht) hadde vakt seriøs interesse for kunst (Skard 1985: ). Kontakten med ekteparet Piéron, begge psykologer, gav henne imidlertid studieplass ved hans institutt, og trass i hennes unge alder og psykologifaglige erfaringsmangel fikk hun ei oppgave i tilknytning til et sansepsykologisk prosjekt, der reaksjoner på en blekk-klatt-test av russeren Rybakoff stod sentralt. I Oslo hadde hun gjort seg kjent med den liknende Rorschach-testen, som ennå var ukjent i det Paris-miljøet hun var i, og det gav henne mot til å jamføre fantasisvar som Paris-elever skreiv etter å ha sett den russiske blekk-klatten, og svar de gav på andre tester. Resultatet vakte Piérons interesse, og han lot denne første forskingsrapporten hennes trykke i det ærverdige tidsskriftet L'Année Psychologique (Koht 1929; Skard 1985: 154). Ved Universitetet i Oslo blei arbeidet godtatt som magistergradsavhandling i psykologi kort etter. Dermed hadde hun alt ca. 1930, som 25-åring, vunnet seg et navn i Norge som moderne psykolog, og alt før hun fikk avlagt sin magistergradseksamen i 1931, blei hun bedt om å holde et foredrag om faget, også det snart etter publisert i et vitenskapelig tidsskrift (Skard 1985: 222). En 32

3 SPRÅKLIGE TEMA I ÅSE GRUDA SKARDS FAGFORFATTERSKAP del av magistergradsarbeidet som hun arbeidde litt videre med og fikk publisert i Norsk Pedagogisk Årbok (Skard ), er av særlig interesse i denne sammenhengen. Det er også en artikkel hun skreiv etter USA-erfaringene under andre verdenskrigen (Skard 1944; 1986: 62). De to arbeida skal vi komme tilbake til. Her er hovedpoenget å oppsummere at Åse Gruda Skard ved tiltredelsen av psykologi-dosenturet sitt ved Universitetet i Oslo 1. januar 1947 var solid etablert som aktiv vitenskapskvinne i internasjonalt vide og varierte faglige nettverk og med rett nok ikke svært mange, men velrenommerte granskingsarbeid publisert i anerkjente internasjonale tidsskrift. I USA fikk hun flere tilbud om vitenskapelige stillinger i psykologi ved ulike amerikanske universitet, som hun av familiære grunner (framfor alt mannens stillinger i Washington) valgte å takke nei til (Skard 1986: 19), og hun blei tilbudt æresdoktorat ved to universitet mens hun var der (op.cit.: 77). (Her bør det kanskje for ordens skyld presiseres at æresdoktorat kan gis, og ofte blir gitt, for andre fortjenester faglige og ikke-faglige enn særskilt vitenskapelige kvalifikasjoner og forskingsinnsats. Hva grunnlaget har vært i Åse Gruda Skards tilfelle, veit jeg ikke; men på det aktuelle tidspunktet var hun trulig mest kjent for de vitenskapelige merittene sine.) Ved Norges lærerhøgskole i Trondheim kunne hun også ha gått tilbake til den stillinga hun hadde måttet rømme fra i 1940, og visselig hatt ei framtid som professor der (op.cit.: 112). Men i Oslo fikk hun tilbud om å vikariere for Harald Schjelderup alt ei uke etter heimkomsten fra USA i desember 1945, før dosenturet i 1946 blei vedtatt oppretta; og hun blei sittende i det dosenturet til hun gikk av for aldersgrensa i Av ulike grunner blei hun ikke professor ved Universitetet i Oslo. Da hun til 60-årsdagen fikk sitt første festskrift, var farens kommentar at hun og han hadde det til felles at ingen av dem hadde kommet så langt i livet som de hadde drømt om (Skard 1982: 263). De to hadde ellers mangt annet til felles òg (se nedafor). Før 1940 hadde hennes faglige virke hatt et klart tyngdepunkt i sjølstendig vitenskapelig, empirisk forsking, slik det går fram av det som er resymert ovafor, enda hun da òg hadde engasjert seg faglig-administrativt, f.eks. med redaktøransvar for Norsk Pedagogisk Tidsskrift ( ), mål- og kvinnesakspolitisk og yrkesmessig i ei rekke ulike deltidsstillinger for å sikre hovedinntekta for seg og mannen så lenge han arbeidde med doktorgradsavhandlinga si om A. O. Vinje (forsvart i 1938), før de begge fikk stillinger i Trondheim i Første bindet av livsminnene hennes (Skard 1985) konkretiserer dette vitenskapelig psykologifaglige fokuset hennes i en livssituasjon som også krevde henne på mange andre måter, og den faglig uensarta vegen hennes fram til det, bl.a. med studier og eksamener i astronomi, fysiologi, kunsthistorie, matematikk og skolehistorie i tillegg til psykologien. Til USA hadde hun i 1940 måttet flykte fra et langtkommet, men uavslutta granskingsarbeid i Stockholm, og hun fikk brakt med seg hele det empiriske materialet derfra på den strabasiøse fluktferda gjennom Sibir og over Japan til Washington D.C. Der hadde hun umiddelbart planer om å bearbeide dette materialet og ferdigstille resultata under krigsasylet; hun kjente det psykologifaglige miljøet og hadde gode faglige kontakter der etter studieoppholdet sitt i Men utviklinga av verdens- 33

4 GEIRR WIGGEN krigen og den mangelfulle oppfatninga i USA av Norges stilling vis-à-vis Tyskland førte henne til å prioritere et uopphørlig opplysningsarbeid for Norges sak, med tidog kraftkrevende reisevirksomhet, talløse møter og nærpå 350 foredrag i hele 38 stater attmed slike nære krav som ansvaret for fire barn (født hhv og 1939) måtte innebære (Skard 1986: 18, 20, 24, 27, 55). Og den Alt-for-Norge -innstillinga som krigsåra i USA kom til å utvikle i henne, skulle vise seg å bidra til at den akademiskpsykologiske egeninteressa hennes blei stilt i skyggen av andre, mer dagsaktuelle faglige utfordringer når hun kom heim til Norge og Universitetet i Oslo. Valget av Norge framfor USA som bo- og arbeidsplass etter krigen og av Schjelderup-vikariatet og seinere dosenturet ved Universitetet i Oslo framfor den gamle forskerstillinga i Trondheim, som hun hadde til gode tre fulle arbeidsår i, stilte henne overfor praktisk-psykologiske utfordringer i nære samfunnsbehov så vel som fagligadministrative krav ved universitetet som kom til å sette forskingsinteressene i andre rekke: Eg har ofte sidan tenkt på kor gale det var at eg gav etter. Under andre vilkår kunne eg nå endeleg fått setje på papiret og gjøre ferdige dei eldre vitskaplege arbeida eg hadde liggjande tilfang til. Under dei nye dilemma som laga seg for meg, lykkast det ikkje. Eg har stundom seinare undrast om det på denne måten vart ein vane for meg å gå i gang med vitskaplege tiltak som eg ikkje fekk gjort ferdige (Skard 1986: 127f.; jf. Skard 1979a: 188 og Skard, S. 1980: 207). Fokusskifte For slik blei det etter krigen. Ved universitetet kom psykologifaget til å trekke til seg stadig større studentflokker, og hun kom til å bruke mye tid og krefter på faglig institusjonsbygging og på undervisning (ofte utover det som stillingspliktene krevde; Skard 1986: 141, 361f.; jf. Skard, S. 1980: 205). Framfor alt kom hennes faglige fokus til å forskyve seg i retning av anvendt psykologi. Etter 1945 var det blitt aller viktigst for henne at psykologien, både generelt og den hun sjøl rådde over, var nyttig for praktiske formål (op.cit.: 136, 376, 409). For henne sjøl kom det overordna faglige spørsmålet til å bli den verdien kulturane har for utforminga av personlegdommen (loc.cit.). Bak låg det inntrykket krigsåra hadde gitt av åssen naziregimet i Tyskland hadde forma barn og unge der, og hun kom for sin del til å formulere et program for antinazistisk oppdragelse, der likeverd for alle var målet, uten omsyn til rase, kjønn, språk eller religion (Skard 1986: 84, 135). På det grunnlaget var det også at hun engasjerte seg livslangt i UNESCO-arbeid og representerte Norge, som eneste kvinne, allerede ved det FN-forberedende San Francisco-møtet i Og hun opprettholdt dette engasjementet livet igjennom ved deltaking i stadig flere organisasjoner, kongresser, konferanser og personlige kollegiale nettverk, som delte hennes syn på den vitenskapelige psykologien som bruksredskap for å gi råd og hjelp til sjølve livet, som hun har uttrykt det (Skard 1986: 376, 409; jf. Skard, S. 1980: 115). Som før var det særlig barnas førskoleår som opptok henne, i universitetsundervisninga i form av utviklingspsykologi/klinisk barnepsykologi som tematisk grunnstamme, med vekt på 34

5 SPRÅKLIGE TEMA I ÅSE GRUDA SKARDS FAGFORFATTERSKAP arbeidsmetoder og testkurs, skjønt òg på teoretiske aspekt og med seminarinnslag om språk- og lesevansker (Skard 1986: 140, 362). Og de fleste av de om lag 2000 artiklene og bøkene hun kom til å utgi fram til sin død i 1985, fikk i tråd med denne praksisorienterte innstillinga preg av å være folkepedagogisk opplysningarbeid retta mot allmennheta, personalet i før- og grunnskole og ulike mentalhygieniske sammenhenger, skjønt også med bidrag til innføringsbøker og lærebøker i profesjonsutdanningssammenheng. Mer og mer kom hun til å oppfatte seg som misjonær for ei sak og det psykologiske opplysningsarbeidet hun utmynta i talløse foredrag, radio- og fjernsynsprogram i tillegg til skriftene, som propaganda for de gode sakene (op.cit.: 377, 380; jf. Skard, S. 1980: 117). Oppfatninga av henne i det norske samfunnet utafor Akademia som radikal talskvinne for den moderne, vitenskapelig orienterte psykologiens tradisjonsutfordrende idéer gjennom 1930-tallet kom etter krigen til å endre seg, så hun blei den folkekjære autoriteten framfor andre i småbarnpsykologisk opplysningssammenheng. Det smigra henne at hun på eldre dager blei kalt hele Norges bestemor (Skard 1986: 406). Men hun gjorde også opptak til flere longitudinelle forskingsarbeid innafor kultursammenliknende barneoppdragelse, dels i internasjonale samarbeidsprosjekt, som ved Yale-universitetet i 1954, dels i Norge, der den største innsatsen blei nedlagt i det såkalte Oslo-prosjektet (C 10) med stipendmidler fra NAVF (op.cit.: 228, , 402). Mye av det blei likevel, som nevnt sist i forrige avsnitt, stående ufullført, enda det blei skrevet et dusin hovedfagsavhandlinger på grunnlag av osloprosjekt-empirien, og hun sjøl skreiv flere artikler innen- og utenlands om teorigrunnlag og metoder i det prosjektet (op.cit.: 373, 402). Det største vitenskapelige enkeltarbeidet hennes i denne sammenhengen (Skard 1966a) bygger på longitudinell empiri fra Oslo østkant og kan etter sitt emne, oralitet hos barn, forlede språkvitere til å tru at det gjelder noe språklig; men det gjør det ikke. Det gjelder langtidsvirkninga av mangel på suging det første leveåret. Materialet fra Oslo-prosjektet blei etter Skards avgang deponert ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, som på prosjektlederens gamle dager innreda et eget Åse Gruda Skard-rom for bl.a. det formålet. Da instituttet i august 2002 skifta tilholdssted ved Universitetet i Oslo, blei et slikt rom ikke reetablert i det nye huset, men Oslo-prosjektets materiale er fortsatt oppbevart ved instituttet (pr. mars 2005 nokså uoversiktlig i pappkasser i et lite kjellerrom innafor fyrrommet). For talemålsstudier er det interessant at primærdata har foreligget blant annet som lydopptak av informantene. I ei utgreiing om prosjektets metoder og siktemål gjør Skard et poeng av datainnsamlingas tidkrevende transcription of wire-recorded interviews and observation records (Skard 1956b: 7), men skriver ikke noe som tyder på at språk(-bruk) har vært et påakta sosialt aspekt. Tvert om: Da et annet NAVF-prosjekt, Talemålsundersøkelsen i Oslo (TAUS; ) blei etablert, tok Skard sjøl kontakt med prosjektlederen i TAUS, Eskil Hanssen, med tilbud om å stille Oslo-prosjektets lydopptak til rådighet for språkbruksanalyse. Ifølge Hanssen (muntlig opplyst 10. mars 2005) viste Skards lydopptak seg imidlertid å være av en slik kvalitet at de ikke kunne brukes til slike analyseformål som TAUS tok sikte på. Men kanskje de kunne brukes for tekst- eller diskursanaly- 35

6 GEIRR WIGGEN tiske formål? Om lydopptaka fra Oslo-prosjektet til Skard eksisterer fortsatt, har jeg ikke greidd å finne ut av. Det er nok mye på grunn av den ikke-akademiske beskjeftigelsen med psykologifaget etter krigen at Åse Gruda Skard i siste delen av dosentur-tida si opplevde å bli kompetanseunderkjent av de yngre kollegene sine (Skard 1986: 364f.), og det så vondt og krast at hun tenkte alvorlig på å si opp stillinga si da. Det hjalp ikke på vurderinga av henne i det heimlige fagmiljøet i Oslo at hun så seint som i 1970 blei tilbudt et professorat i Århus, eller at hun hele tida høsta anerkjennelse for fagvirket sitt i internasjonalt vitenskapelige så vel som fagpolitiske sammenhenger (loc.cit.). For henne var det et poeng at alt hun skreiv, også de mange allmennhetsopplysende småartiklene i aviser og ukeblad, som hun fikk utgitt i nye utgaver i stadig flere blad, tidsskrift, hefter og bøker i og utafor Norges grenser, var tufta på aktuell vitenskap og reelt oppdaterte i nye utgaver når fagutviklinga motiverte det. Den vitenskapeligheta hun således mente hun investerte og utmynta i all fag- og sosialpolitisk, praksisorientert utadvendthet, fant hun ikke anerkjennelse for i det samtidige akademiske psykologifaglige miljøet. At hun etter sin avgang fikk mye faglig ros og heder, bl.a. NAVFs populærvitenskapelige pris (1976), nok et festskrift (i høve 75-årsdagen), et æresdoktorat ved Universitetet i Bergen og enda et i USA, og blei slått til ridder av St.Olav (op.cit.: 409f.), kjentes godt for henne etter den tidligere negative erfaringa med kollegial underkjenning i eget instituttmiljø. Jf. Haavind (1984: 181), som med si hedrende framstilling av Åse Gruda Skard som psykologiens mor i Norge ønsker å gjøre opp en gammel gjeld i så måte. Generelt lite, spredt og enkelt om språk For formålet mitt med denne artikkelen har jeg ikke lest igjennom alle de oppimot 2000 publikasjonene. De to binda med livsminner går kronologisk og ganske nøye igjennom faglig aktivitet på ethvert tidspunkt og nevner sentrale publikasjoner og deres tema fortløpende. Jeg har undersøkt alle de artiklene og bøkene som nevnes der. Enda ikke på langt nær alle småartikler blir nevnt, gir livsminnene en verdifull kontroll når jeg på grunnlag av Sigmunds Skards bibliografi over sin kones utgivelser (Skard 1983) og supplementet til den etter hennes død sist i andre bindet av livsminnene (Skard 1986: ) har leita meg fram til slike titler som kunne tenkes å romme noe om språklige forhold. Så langt råd er, har jeg lest primærpublikasjonene av dem. I tillegg har jeg gått igjennom ikke reint få samleutgivelser av artiklene. Den øvrige (sjøl-)biografiske litteraturen om Åse Gruda Skard som Sigmund Skard lister opp bak i siste bind av sin kones livsminner (Skard 1986: 417), har jeg også sett igjennom. Den gir ingen opplysninger om språktema i Åse Gruda Skards fagforfatterskap utover dem hun sjøl nevner i minnebøkene sine, ja, nevner knapt slike tema i det hele tatt. Personlig hadde Åse Gruda Skard stor interesse for språk og språkbruk. Det kunne vanskelig bli annerledes etter en oppvekst, og i voksen alder nær kontakt, med Halv- 36

7 SPRÅKLIGE TEMA I ÅSE GRUDA SKARDS FAGFORFATTERSKAP dan Koht som far. Halvdan Koht har, som alle nordister veit, en sentral plass i nyere norsk språkhistorie, og han var en streng målretter for dattera (Skard 1985: 205) etter at hun i ung alder valgte nynorsken som si særlige målform, enda hun av formidlingsomsyn stundom valgte eller blei tvunget til å bruke bokmål for å få tekster utgitt og/eller nå sine lesere, om enn med så mange valgfrie former som mulig i både bokmålet og nynorsken for ikke å vike av fra talemålet sitt mer enn nødvendig (Skard 1985: 161). Ektemannen hennes fra januar 1933 av, Sigmund Skard, var ikke mindre målinteressert og bistod henne livslangt i målstrevet hennes (Skard, S. 1980: passim, f.eks. 116, 117f., 206). At hun sjøl, liksom barna i sine vestkantskoler etter krigen, møtte mobbing og latterliggjøring av språkbruken sin, skulle ikke bidra mindre til bevissthet om språk og språkbruk. Målstrid såg hun bl.a. på som strid for de svake, underkua og mindretallige (Skard 1986: 324). At fokus for hennes psykologifaglige interesse snart kom til å ligge i kultur- og samfunnskonteksten for barns oppvekst, både i undervisning, folkeopplysning, organisasjonsarbeid og forskingssammenhenger, skulle en også vente ville føre til tematisering av språk og språkbruksforhold, desto mer som hun sjøl eksplisitt hadde formulert språk i tillegg til rase, kjønn og religion som noe det var et mål å skape likeverdsholdninger til (se ovafor). På denne bakgrunnen må det slå en språkinteressert og, enda mer, en språkvitenskapelig orientert leser av Åse Gruda Skards fagforfatterskap, at språk og språkbruk er forunderlig lite tematisert, eller tematisert bare overflatisk, enkelt eller en passant. I minnebøkene (Skard 1985, 1986) kommer hun rett nok ofte inn på språklige forhold, og i den sammenhengen passer det å nevne dem relativt kort og poengtert. Og poenga, opplysningene og eksemplifiseringene hennes der kan godt være av spesiell interesse for lesere som er særlig opptatt av ett eller flere av dem, så jeg sammenfatter dem summarisk her, samtidig som jeg viser til mindre artikler som tar opp liknende tema. Det gjelder barnespråk og språkbruksoppdragelse av barn flere steder (1985: 16, 17, 59, 245, 267, 269, 270, 281, 286, 346, 348; 1986: 14, 17, 41, 56, 59 62, 68, 102, 160, 205, 261, 270, 273, 276, 341), også noe om språkvansker i testapparat, tester uten språkaspekt og spesifikke språk- og lesevansketester (1985: 265; 1986: 137, 140); jf. Skard (1935b; 1948; 1952a; 1952b: 8, 14f., 17, 21, 27, 33, 38; 1954b; 1956a: 8f., 30f., 40f., 44f.; 1958; 1977; 1980a; 1981b; 1981c; 1983); eksempel på og merknader til ulike dialekter og dialektbruk, således jærmål (1985: 20, 40, 45, 48f., 190), bærumsdialekt (1985: 37, 45, 220), trøndsk (1985: 266, 269), tromsmål (1985: 37) og norske dialekter i USA (1985: 177; 1986: 48); nordisk grannespråksforståelse og nordiske skriftspråk (1985: 37, 69, 138, 281; 1986: 199, 200, 202 5); jf. Skard (1937); målsak og språkstrid, inkl. riksmålspraksis og -holdninger (1985: 40, 41, 45, 48, 49, 53, 60, 79, 97, 107f., 110, 115, 116, 135, 138, 139, 161, 166, 167, 190, 194, 199, 205, 220, 226; 1986: 165, 178, 192, 193, 250f., 275, 310, , 324; jf. 1986: 380 om egen stil og 1985: 166f. om egen norskundervisning); jf. Skard (1983b) og Skard og Skard (1979); 37

8 GEIRR WIGGEN egen, i enkelte tilfeller også andres, fremmedspråkslæring (utover språkfaga i skolegangen) og fremmedspråksbruk og -kompetanse (italiensk, fransk, tysk, hollandsk, svensk, finsk, britisk-, australsk- og amerikanskengelsk (inkl. Boston-slang), tsjekkisk og spansk i Mexico; 1985: 79, 121, 150f., 178, 179, 180, 189, 203, 213, 216f., 253; 1986: 14, 30, 45, 87, 203, 212, 223, 287, 397); språkblanding i språklæringsprosessen, framfor alt barns, men òg enkelte voksnes (1985: 60, 180, 189, 277, 281, 341, 343; 1986: 14, 17, 39, 41, 50, 56, 59 62, 68, 73, 102, 117, 143, 168, 250, 261, 266, 273, 277, 302); jf. eget avsnitt om dette emnet nedafor her; fler- og minoritetsspråklige forhold (bretonsk, baskisk og alsassisk i Frankrike, samisk i Norge, aboriginerspråk i Australia, maori i New Zealand, spansk i Mexico og de offisielle språka i Singapore; 1985: 155, 161; 1986: 187f., 324, 390, 391, 396, 397); jf. Skard (1969); lesing, leselæring og leseferdigheter/-vansker (1985: 37, 199; 1986: 50, 71, 84, 140, 261, 274, 386); jf. Skard (1933, 1949, 1964, 1966c, 1981a) og flere utenlandske artikler hun omsatte om denne emnekretsen for Norsk Pedagogisk Tidsskrift; pragmatiske og metalingvistiske forhold: barns taushet ved måltider (1985: 28, 33, 34), seksualsjargong i radikale kretser (1985: 128), dialoger mellom svært gamle (1985: 234f.; 1986: 245f.), barnespråklig samspill (1986: 68, 205), lærers språkbruk overfor elever (1985: 229), foredrag uten manuskript (1986: 200); jf. Skard (1951; 1952b: 27, 38; 1960; 1980b); banning (1985: 59); jf. Skard (1947; 1952b: 27; 1953: 188; 1956a: 16; 1976b); språk og kjønn (1985: 154); jf. Skard (1952b: 17) og eget avsnitt nedafor her; tiltaleformer i skolesammenheng (1985: 78); navneformer (1985: 49, 243); leksikografisk arbeid (1985: 248); jf. Skard (1950); grammatikkundervisning (1985: 167); tolketjenester i internasjonale møtesammenhenger (1985: 216f.; 1986: 89f.); enkeltpersoners språklige idiosynkrasier (1985: 55); kommunikasjon med resp. en institusjon for døve (1985: 75; 1986: 394). Men alle disse spredte innslaga i minnebøkene om språk og språkbruk motiverer ikke i seg sjøl en artikkel som den jeg legger fram her, enda så interessante og relevante de kan være i sine aktuelle sammenhenger. Det gjør heller ikke tilsvarende enkle tematiseringer av språk og språkbruk i mange av de flere hundre, ja, tusen folkeopplysningsstykka, som først ofte stod å lese i aviser, blad og tidsskrift som nådde et videst mulig publikum, f.eks. de hun hadde ukentlig i Arbeiderbladet i flere år etter krigen, ofte spredt videre derfra til norske lokalaviser og til blad som Arbeiderkvinnen, Kvinnen i tiden, Liv og helse og Mentalhygiene og folkehelse, og som byrået Arbetarpressen i Stockholm fikk spredt til aviser i både Finland og Sverige, som dessuten hennes venninne Anne Marie Nørvig ikke så sjelden lot trykke i sitt danske blad Børn, og som til dels også kom ut i Skúlabla i på Færøyene og i Tíminn på Island. I seinere år kom bladet Foreldre & Barn til som et viktig folkeopplysningsorgan for henne i denne 38

9 SPRÅKLIGE TEMA I ÅSE GRUDA SKARDS FAGFORFATTERSKAP sjangeren. Alle disse småstykka er det naturligvis tidkrevende og til dels vanskelig å leite opp i dag; men et inntrykk av denne viktige delen av Åse Gruda Skards fagforfatterskap, og dermed av det hun skriver om språk og språkbruk i den forbindelsen, kan en få ved å lese slike utvalg av dem som hun etter hvert kom til å gi ut i hefte- og bokform, noen av dem også vidt utbredt, blant annet gjennom Sosialdepartementet og Statens informasjonstjeneste, og brukt i landets førskolelærerutdanning, enkelte også i de nordiske grannelanda. Skard nevner sjøl de viktigste av dem i den siste av minnebøkene sine (Skard 1986: 315). I noen av disse artiklene kan hun for så vidt komme inn på språk og språkbruk rett som det er, men saksinnhold og språkform er tilpassa de breie mottakergruppene, så det er lite i dem som gjør dem interessante i språkvitenskapelig eller annen vitenskapelig sammenheng, også fordi språkaspekta sjelden er noe primæranliggende i dem. Se f.eks. Skard (1979b: 21f., 40f., 46f., 54f., 61f., 70f., 78f., 84f., 92f., 95, 98f., 104f., 121, 129f., 139f.) om språkutvikling, språkbruk og paraspråklige forhold på ulike alderssteg i barne- og ungdomsåra. Mer faglig interessant blir det hun skriver om språk og språkbruk i samlinger av tyngre faglige bidrag, f.eks. Skard (1973: 12, 21, 43, 54, 81, 86, 101, 144f., 163), der merknadene om språk og språkbruk knytter seg til politiske utspill som oppdragelse til menneskevørnad (Skard 1938, der blant annet sosiodialektale fordommer tas opp) og behovet for barnebøker på minoritetsspråk (in casu samisk; Skard 1971), eller til psykologifaglige tema som leik, sinne og eldre tiders oppdragelseslitteratur. Men heller ikke noe av dette er originalt i historisk eller synkron språkvitenskapelig sammenheng. De artiklene jeg nevner sist her, er ellers til dels opptrykk fra ei større samling av slike faglig bidrag fra Åse Gruda Skard, som kom ut som festskrift til henne i høve 60- årsdagen (Skard 1965). Og der finner en opptrykt den eldste av to artikler som jeg mener gir forfatteren en plass i norsk språkvitenskapshistorisk sammenheng, den som er ei videreutvikling av en del av den franske studien hennes sist på 1920-tallet. Det er framfor alt de to artiklene den andre interessant nok ikke opptrykt i noen antologi som motiverer denne artikkelen min, enda den påfallende mangelen på beskjeftigelse med språk(-bruk) i hennes øvrige fagforfatterskap er interessant nok, som grunngitt ovafor, liksom merknadene om språk og språkbruk i sjølbiografien. Språk og kjønn Med det kjønnsspesifikke perspektivet på Paris-elevers skriftlige språkbruk i den franskspråklige avhandlinga som også skulle bli hennes norske magistergradsavhandling (Koht 1929), og den bearbeidinga av det som blei utgitt på norsk i en artikkel like etter (Skard ), plasserer Åse Gruda Skard seg som en tidligere bidragsyter til norsk språk-og-kjønn-forsking enn noen andre som tidligere har vært kjent i nålevende språkviteres framstillinger av emneområdet; jf. bibliografien i Ryen (1976: ). Det går fram av innleiinga til denne artikkelen hennes (Skard : 35 38) at hun på det tidspunktet kjente til bare noen få tidligere fagarbeid som kommer inn på kjønnsforskjeller i språkbruk (Aall , 1913; Cohn og Dieffenba- 39

10 GEIRR WIGGEN cher 1911; Giese 1914), alle som biprodukt av psykologifaglige arbeid med andre hovedtema, slik hun sjøl òg hadde sett etter andre mønster i sitt franske testmateriale enn de kjønnsrelatert språklige hun endte med å finne og framheve. At hun ikke har hatt kjennskap til tidlige språkvitenskapelige bidrag til tematikken, som f.eks. Lis Jacobsen (1912), viser interessant nok den mangelen på kontakt mellom sentrale humaniora-områder og det som seinere skulle komme til å bli definert og institusjonalisert som samfunnsvitenskapelige fag, som også i ettertid har vist seg i parallelt arbeid med like eller liknende tema, også språktema, innafor språkvitenskap og samfunnsfag uten at aktørene har kjent til hverandre eller hverandres faghistorie, like til denne dag. Her kan det passe å nevne at Åse Gruda Skards mentor under studieoppholdet i Manchester våren 1935 (se ovafor), professor Tom Pear, få år seinere gjorde et poeng av at psykologer ikke var særlig opptatte av å granske åssen mennesker snakker. Artikkelen han skreiv om det, omsatte Skard sjøl og lot trykke i Norsk Pedagogisk Tidsskrift i 1938 (Pear 1938). Og den etterlyser psykologifaglig interesse for både det å tale og det å tolke tale, for skillet mellom det å skrive og det å tale, for språkets sosiale konnotasjoner og saklig grunnløse, men folkelig utbredte fordommer og stereotypier knytt til språk og språkbruk, inkludert dialekter, og for talemålssyntaks og diskursanalyse. Det gjør den fordi språkbruk er aspekt av menneskelig atferd. Av samme grunn etterlyser Pear skolefaglig oppmerksomhet om språklige sider ved ordskiftet mellom mennesker. Men Åse Gruda Skard kom sjøl ikke til å ta den utfordringa og gå djupere inn på noe av det Pear nevner, utenom det hun i all enkelhet (og med det sikkert politisk effektivt, om enn ikke faglig tungvektig) inkluderer i folkeopplysningsskriftene sine, tematiserer en passant, som bitema, i faglige artikler om andre psykologiske emner og de arbeida jeg framhever her fra henholdsvis 1929/ og Talende i så måte kan være omtalen hennes av Helga Engs utgivelse av Rolv Rimes dagbok (Skard 1935c), ei dagbok skrevet på et sterkt hallingmålprega landsmål av en bygdegutt (holingen Lars Reinton) fra han var 8 til han var 23 år gammel ( ). Ei slik barne- og ungdomsdagbok gir direkte tilgang til et ungt menneskes språk(bruks)utvikling, og Eng sjøl har en relativt fyldig og språkfaglig presis omtale av språk(-bruken) der hun innleiingsvis (Eng 1935: 14 75) kommenterer dagboka årstrinn for årstrinn. Men Skard nevner overhodet ikke de språklige aspekta, enda aspekt av barnespråklig tale hadde vært emne for Helga Engs doktoravhandling (Eng 1912) og det så eksplisitt og detaljert morfologisk, syntaktisk og stilistisk i et eget kapittel (kap. II, op.cit.: 26 62) at Engs avhandling fortjener en tydeligere plass i barnespråksforskingas førstrukturalistiske historie enn den har fått og hun sjøl få år før hadde gjort et studium av parisiske barns og unges skriftspråklige uttrykksformer til et sentralt emne for sitt eget vitenskapelige gjennombruddsarbeid. Paris-studien hennes bygger på et stort empirisk tilfang, i alt 4324 skriftspråklige fantasitolkinger av Rybakoffs blekk-klatt skrevet av 791 jenter og 778 gutter, i alt 1569 elever fra 9 til 18 år, gjennomsnittlig 13 år og halvannen måned gamle, de aller fleste mellom 12 og 15 år. Hun finner en reell kjønnsforskjell, dvs. ikke noe som lar 40

Norske hovedfagsavhandlinger i nordisk språkvitenskap 1906 2006: Noen hovedlinjer, især om fagspråk, flerspråklighet og omsetting

Norske hovedfagsavhandlinger i nordisk språkvitenskap 1906 2006: Noen hovedlinjer, især om fagspråk, flerspråklighet og omsetting Norske hovedfagsavhandlinger i nordisk språkvitenskap 1906 2006: Noen hovedlinjer, især om fagspråk, flerspråklighet og omsetting Geirr Wiggen Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet

Detaljer

Litteraturundervisning. for kommende ingeniørstudenter. -et forsøk med lesestimulering

Litteraturundervisning. for kommende ingeniørstudenter. -et forsøk med lesestimulering Litteraturundervisning for kommende ingeniørstudenter -et forsøk med lesestimulering Ellen Cecilie Evju Masteroppgave ved Institutt for lærerutdanning UNIVERSITETET I OSLO 22.5.2007 2 Sammendrag Denne

Detaljer

Janne Mjølhus, Kjell Jaren og Hans Aage Gravaas. Innhold. Arne Redse Redaksjonelt 2. Del 1: IRIS-undersøkelsen og misjonenes reaksjoner og tiltak

Janne Mjølhus, Kjell Jaren og Hans Aage Gravaas. Innhold. Arne Redse Redaksjonelt 2. Del 1: IRIS-undersøkelsen og misjonenes reaksjoner og tiltak Nr. 47, 2011/2 Innsyn Utgitt av Redaktør: Redaksjonsråd: Sekretær: Fjellhaug Internasjonale Høgskole Sinsenveien 15, N-0572 Oslo Tlf 23 23 24 00. Telefaks 23 23 24 10 Bankgiro: 8220.02.90549 Arne Redse

Detaljer

Det nordiske enhetsbygget bestå eller falle?

Det nordiske enhetsbygget bestå eller falle? Det nordiske enhetsbygget bestå eller falle? En undersøkelse av nabospråksundervisningen i norsk-, dansk- og svenskfaget på videregående skole "før og nå" Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

SPRÅKLIG SAMLING. språkligsamling.no. Nye nettsider: Samlenormalen på nett. Fra Språkrådet. Braut, brøt eller brøyt? Nynorsken taper; nynorsken vinn

SPRÅKLIG SAMLING. språkligsamling.no. Nye nettsider: Samlenormalen på nett. Fra Språkrådet. Braut, brøt eller brøyt? Nynorsken taper; nynorsken vinn SPRÅKLIG SAMLING Nr. 1 2004 45. årgang kr 50, Nye nettsider: Tidsskrift for aktuelle språkspørsmål språkligsamling.no Samlenormalen på nett Fra Språkrådet Braut, brøt eller brøyt? Nynorsken taper; nynorsken

Detaljer

Skoleelever, matematikk og den hellige gral

Skoleelever, matematikk og den hellige gral Skoleelever, matematikk og den hellige gral En ikke avslutta hovedfagsoppgave i realfagsdidaktikk ved UiO 2006 Hans Isdahl 1 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 Hvordan jeg blev så flink... 7 Norsk skoledebatt

Detaljer

Utgitt av NORSK SOSIOLOGFORENING 38. årgang 1-2013. Isbjørnens redning. Side 18-19. Sosiologien i endring. Side 6-9. www.sosiologforeningen.

Utgitt av NORSK SOSIOLOGFORENING 38. årgang 1-2013. Isbjørnens redning. Side 18-19. Sosiologien i endring. Side 6-9. www.sosiologforeningen. Utgitt av NORSK SOSIOLOGFORENING 38. årgang 1-2013 Isbjørnens redning Side 18-19 Sosiologien i endring Side 6-9 www.sosiologforeningen.no REDAKTØRENS SPALTE JAN FRODE HAUGSETH UTGITT AV NORSK SOSIOLOGFORENING

Detaljer

Halvdan Eikeland En analyse av historiedelen av Aschehougs læreverk i samfunnsfag for ungdomstrinnet: «Innblikk»

Halvdan Eikeland En analyse av historiedelen av Aschehougs læreverk i samfunnsfag for ungdomstrinnet: «Innblikk» Halvdan Eikeland En analyse av historiedelen av Aschehougs læreverk i samfunnsfag for ungdomstrinnet: «Innblikk» Utvikling av historiebevissthet og narrativ kompetanse Tønsberg : Høgskolen i Vestfold,

Detaljer

Konrad Eriksson målføregransker og motstandsmann

Konrad Eriksson målføregransker og motstandsmann Konrad Eriksson målføregransker og motstandsmann Av Geirr Wiggen Konrad Eriksson var filologistudent ved Universitetet i Oslo da Norge blei okkupert i 1940. Han deltok i studentmotstanden fra første stund,

Detaljer

SPRÅKnytt. UTGITT AV SPRÅKRÅDET 34. årgang 1/2006

SPRÅKnytt. UTGITT AV SPRÅKRÅDET 34. årgang 1/2006 SPRÅKnytt UTGITT AV SPRÅKRÅDET 34. årgang 1/2006 Namn? DET HAR ALLE. For det er praktisk når me skal omtala kvarandre. Difor reknar me med at det har vore skikken like sidan mennesket tok til å snakka.

Detaljer

Siste skanse: En undersøkelse om 3 5-åringer som ikke går i barnehage. Marie Louise Seeberg. nr 7/10

Siste skanse: En undersøkelse om 3 5-åringer som ikke går i barnehage. Marie Louise Seeberg. nr 7/10 Siste skanse:. NOVA En undersøkelse om 3 5-åringer som ikke går i barnehage ISBN 978-82-78-94347-2 ISSN 0808-5013 nr 7/10 7/2010 Rapport nr 7/10 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse:

Detaljer

NORSK ØKONOMISK TIDSSKRIFT. Leif Johansen 1930-1982 114. ÅRGANG SPESIALNUMMER 2000. Tidligere STATSØKONOMISK TIDSSKRIFT

NORSK ØKONOMISK TIDSSKRIFT. Leif Johansen 1930-1982 114. ÅRGANG SPESIALNUMMER 2000. Tidligere STATSØKONOMISK TIDSSKRIFT NORSK ØKONOMISK TIDSSKRIFT Leif Johansen 1930-1982 114. ÅRGANG SPESIALNUMMER 2000 Tidligere STATSØKONOMISK TIDSSKRIFT NORSK ØKONOMISK TIDSSKRIFT Redaktører: Lars-Erik Borge, Kai Leitemo og Kanne Nyborg

Detaljer

Hva skal du bli når du blir stor, da?

Hva skal du bli når du blir stor, da? Martin F. Svarva Hva skal du bli når du blir stor, da? En kvalitativ studie av sammenhengen mellom sosial bakgrunn, fremtidskonstruksjoner og utdannings- og yrkesvalg blant ungdom Masteroppgave i sosiologi

Detaljer

Livet med Gullbilletten?

Livet med Gullbilletten? Holbergprisen i skolen 2014 Livet med Gullbilletten? Muligheter og utfordringer for unge voksne som kom alene til Norge som mindreårig Luisa Van den Bergh, Katrine Jakobsen og Johanne F. Ullestad Langhaugen

Detaljer

Ungdomskoleelevers meninger om skolemotivasjon

Ungdomskoleelevers meninger om skolemotivasjon Ungdomskoleelevers meninger om skolemotivasjon En fokusgruppestudie Marianne Dæhlen, Ingrid Smette & Åse Strandbu Rapport nr 4/11 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ungdomskoleelevers

Detaljer

ØF-rapport nr. 13/2000. Kvinner på flyttefot. Gro Marit Grimsrud

ØF-rapport nr. 13/2000. Kvinner på flyttefot. Gro Marit Grimsrud ØF-rapport nr. 13/2000 Kvinner på flyttefot av Gro Marit Grimsrud ØF-rapport nr. 13/2000 Kvinner på flyttefot av Gro Marit Grimsrud Østlandsforskning Tittel: Forfatter: Kvinner på flyttefot Gro Marit

Detaljer

Barnehagen og assistentene En intervjustudie

Barnehagen og assistentene En intervjustudie Barn nr. 3 2001:69-87, ISSN 0800-1669 2001 Norsk senter for barneforskning Barnehagen og assistentene En intervjustudie Grethe Borchgrevink Alu, Lisbeth Bjerke, Anne-Marie Hildershavn, Turid Thorsby Jansen

Detaljer

Jon Haakon Hustad og Sven Lindblad Bøker fra ISF i 50 år

Jon Haakon Hustad og Sven Lindblad Bøker fra ISF i 50 år RAPPORT 2000:3 Nettversjon Jon Haakon Hustad og Sven Lindblad Bøker fra ISF i 50 år En annotert bibliografi med statistikk over instituttets samlede publisering RAPPORT 2000:3 Nettversjon Institutt for

Detaljer

«Det er lettere for meg»

«Det er lettere for meg» «Det er lettere for meg» Foreldreskap blant etterkommere av innvandrere Heidi Brynildsen Grande Masteroppgave ved Psykologisk institutt UNIVERSITETET I OSLO Mai 2012 II III Heidi Brynildsen Grande 2012

Detaljer

SPRÅKPOLITIKK OG SPRÅKBRUK I NORSKE PARTIPROGRAM 2013

SPRÅKPOLITIKK OG SPRÅKBRUK I NORSKE PARTIPROGRAM 2013 SPRÅKPOLITIKK OG SPRÅKBRUK I NORSKE PARTIPROGRAM 2013 En rapport i to deler Jostein Gripsrud Noen hovedpunkter: Språkpolitikk: Partiene er slående enige om at norsk språk er grunnleggende viktig for samfunnet

Detaljer

Vil først og fremst få spørsmålet

Vil først og fremst få spørsmålet BARNEHAGE ELLER SKOLE FOR FEMÅRINGENE? Vil først og fremst få spørsmålet Jeg vil først og fremst få utredet hva som er pedagogisk best for femåringene; jeg har ikke gjort meg opp en endelig mening om hva

Detaljer

Slik leser 10-åringer i Norge

Slik leser 10-åringer i Norge En kartlegging av leseferdigheten blant -åringer i Norge 01 Slik leser -åringer i Norge Senter for leseforsking OO Senter for leseforsking ISBN: 82-7649-029-8 Opplag: 00 eks. På oppdrag for Senter for

Detaljer

Mangfold i klasserommet. - berikelse og utfordring

Mangfold i klasserommet. - berikelse og utfordring Mangfold i klasserommet - berikelse og utfordring En kvalitativ undersøkelse om elevmangfold i skolen og krav til lærerens kompetanse for å møte dette Ane Rebekka Solberg Ped 3901 Masteroppgave i spesialpedagogikk

Detaljer

RESEPSJONSESTETIKK OG READER-RESPONSE

RESEPSJONSESTETIKK OG READER-RESPONSE RESEPSJONSESTETIKK OG READER-RESPONSE Øystein Aspaas Høgskolen i Tromsø, Avdeling for lærerutdanning Dette er del tre i serien Presentasjoner en rekke orienterende artikler om moderne litteratur- og kulturteori.

Detaljer

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Barnehagepersonalets refleksjoner rundt matematikk i barnehagen Line Renate Nordli Masteroppgave i spesialpedagogikk ved det utdanningsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

KPF-kontakten. Organ for Kristent Pedagogisk Forbund Nr. 3/2006 Årgang 26

KPF-kontakten. Organ for Kristent Pedagogisk Forbund Nr. 3/2006 Årgang 26 TEMA KPF-kontakten Organ for Kristent Pedagogisk Forbund Nr. 3/2006 Årgang 26 Skolens og barnehagens formål SKAL SKAL-IKKE Små barn og solidaritet K P F - k o n t a k t e n et t i d s s k r i f t f o r

Detaljer

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Skrive godt Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Mars 2010 Forfattere: Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen

Detaljer

lesevaner, lesetips, nye medier Lesesenteret

lesevaner, lesetips, nye medier Lesesenteret lesevaner, lesetips, nye medier Lesesenteret Redaktør: Trude Hoel Utgitt i 2008 av Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking Universitetet i Stavanger, 4036 Stavanger Telefon: 51 83 32 00 E-post:

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer