PVG-PROSJEKTET Prosjekt Praksisrettet Veiledning i Grunnopplæringen Januar desember 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PVG-PROSJEKTET Prosjekt Praksisrettet Veiledning i Grunnopplæringen Januar 2006- desember 2009"

Transkript

1 PVG-PROSJEKTET Prosjekt Praksisrettet Veiledning i Grunnopplæringen Januar desember 2009

2 Presentasjon av foreleser Ansatt i undervisnings- og forskerstilling i spesialpedagogikk og pedagogikk ved Høgskolen i Nesna (Associate Professor, Nesna University College) adresse: Arbeidsoppgaver studieåret 2009/2010: 1. Fagansvarlig/studiekoordinator og faglærer ved Spesialpedagogikk 2 og Spesialpedagogikk 3 (masternivå), Høgskolen i Nesna 2. Veileder mastergradstudenter 3. Prosjektleder for: a) Det 3-årige PVG-delprosjekt 4 Prosjekt PP-tjeneste på nett. Helgelandsprosjektet. b) Det flerårige Prosjekt KALS 10. årstrinn. Prosessinitierende lese-og skriveprøve for ungdomstrinnet. Arbeider nå med delprosjekt 2. Standardisering av grenseverdier i prøven. Et samarbeid med flere ungdomsskoler ulike steder i Norge. 4. Hospiterer som pedagogisk-psykologisk rådgiver i klinisk arbeid ved den Pedagogisk- Psykologiske Tjenesten (PPT) for Ytre Helgeland

3 Plenumsinnlegg om PVGprosjektet 1) Generelt og kort om hovedprosjektet (PVG-prosjektet) 2) Begrepsavklaringer 3) Kort om delprosjektene 4) Presentasjon av det digitale ressurssenteret Lærerforum 5) Delprosjekt 4: Utprøving av pedagogisk-psykologisk tjeneste på nett. Om delprosjektet og resultatene.

4 Hva handler PVG-prosjektet om? - kort oppsummering av intensjonene Prosjektet handler om profesjonell veiledning via et nytt elektronisk lærerforum Lærerforum skal være et bidrag til å utvikle skolen som en lærende organisasjon Lærerforum skal bidra til å styrke lærerstudenters kompetanse i å hente inn støtte og veiledning og selv gi støtte og veiledning ved bruk av moderne kommunikasjon Lærerforum skal i særlig grad bidra til å videreutvikle lærerutdanningen Utvikle skolens læringskultur ved å ta i bruk prinsippene innenfor blended learning Fokus på lærernes mestring, trivsel og helse Gi svar i forhold til et bredt spekter av yrkesfaglige spørsmål Utnytte synergien som akkumuleres via coaching i lærerforumet Betydning for lærere i distriktskoler

5 Grunnopplæringen årstrinn i grunnskolen Videregående skole (3 år)

6 Blended learning Illustrerer at både tradisjonelle undervisningsmetoder slik de nyttes i direkte kontakt mellom lærer og elev og nyere distanseovergripende kommunikasjon anvendes side om side innenfor moderne undervisning (Heintze og Procter 2004) Læringsprosessen representerer et forløp (ulike trinn) som dels samsvarer med et proaktivt aksjonsforskningsdesign (Bersin 2004): Trinn 1: Identifisere utfordringene i læringsprosessen Trinn 2: Definere aktørene og utvikle strategi/metode for å kunne måle effekter Trinn 3: Iverksette prosessen Trinn 4: Gjennomføring og resultatmålinger (evaluering)

7 Proaktiv aksjonsforskning Utvikle prosjektplan Velge arena for aksjonsforskningen Iverksetting av innovasjonen, arbeidet, forsøket, m.v. uten forutgående vitenskapelig undersøkelse Forskningsbasert evaluering ei tid ut i prosessforløpet Resultatet danner grunnlag for justering av målene

8 Hva er PP-tjenesten (PPT)? PPT står for pedagogisk-psykologisk tjeneste Forankret i Opplæringsloven Sakkyndig instans i forhold til spesialundervisning for barn, unge og voksne i kommuner og fylkeskommune Fagteamet gjennomfører jevnlige skole- og barnehagebesøk To hovedarbeidsområder: 1) Individnivå elevsaker: Utredning og sakkyndig tilrådning om tiltak 2) Systemnivå organisasjonsutvikling og kompetanseheving i barnehager og skoler

9 Samarbeidspartnere Prosjektet er fremmet på vegne av et team (hovedprosjektgruppa) som er satt sammen av deltakere fra: Høgskolen i Nesna Høgskolen i Bodø Universitetet i Tromsø Universitetet i Oslo Statped Nord Skoler og PP-tjenesten fra: Bodø kommune Tromsø kommune Rana kommune Alstahaug kommune Dønna kommune Sortland kommune Bokproduksjon og bokutgivelser: Gyldendals Akademiske Forlag Økonomi: Deltakende institusjoner Norges Forskningsråd Dataplattform * Universitetet i Lüneburg, Tyskland

10 Internasjonalt PVG-prosjektet er tilknyttet det internasjonale prosjektet Vital-Tempus. Dette prosjektet utforsker også bruk av nettveiledning. Dette gir viktige komparative muligheter. Et internasjonalt parallelt nettsted for lærere i Nederland, Østerrike og Russland

11 Prosjektstruktur og prosjektledelse Hovedprosjektet ledes av Professor Jarle Sjøvoll, Høgskolen i Bodø E-post: Professor Kjell Skogen, Universitetet i Oslo Hovedprosjektet består av 6 ulike delprosjekter, med egne delprosjektledere (delprosjektansvarlige): Delprosjekt 1: Problemer i praksis og praksisrettet problemløsning Delprosjekt 2: Best practice. Utvikling av dataplattformen Lærerforum Delprosjekt 3: Oppfølging av nyutdannede lærere Delprosjekt 4: PP-tjeneste på nett Delprosjekt 5: Elektronisk nett som redskap i praksisrettet kunnskapsløft i distriktsskoler Delprosjekt 6: Sammenfattet rapport (satt sammen av alle delrapportene)

12 Dataplattformen Lærerforum Er utviklet ved Universitetet i Lüneburg, Tyskland Et åpent nettsted der alle kan gå inn og lese det som er lagt ut (caser og kommentarer) Et fast team av profesjonelle veiledere Bruke en søkermotor f.eks Google og søke på ordet Lærerforum. Kommer da inn via Høgskolen i Bodø (Bodø University College) Alternativ: Klikk på veiledningsområder De som ønsker det kan registrere seg som brukere og legge ut anonymiserte caser og kommentere caser

13 Total produksjon (hovedprosjektet) registrert pr. 7. oktober 2009 PVG-prosjektet (hovedprosjektet) som er summen av alle delprosjekter, har vært knyttet til ei sentral forskergruppe på fagpersoner. Disse har stått for produksjonen i prosjektet. Sum gjennomførte PhD-kurs (egen deltakelse) 28 Sum kurs og innlegg om prosjektet 81 Sum publikasjoner (artikler, forskningsrapporter, paper, m.v.) 93 Sum bidrag (veiledning og caser) på databasen Lærerforum 569 Sum antall som har vært inne og lest i den elektroniske ressursbanken Lærerforum (antall besøkende)

14 PPT i skolesystemet Skole Skole PPT Skole Skole

15 Kommunikasjonen mellom PPT og skolene Før prosjektstart: Telefon Brev Møter og skolebesøk Var ikke nok til å dekke behovet. Dette gjaldt spesielt løpende veiledning i elevsaker Behov for mer kontakt

16 Delprosjekt 4 PP-tjeneste på nett Helgelandsprosjektet Et spesialpedagogisk utviklingsprosjekt Overordnet målsetting Å prøve ut og få erfaringer med om pedagogiskpsykologisk veiledning over nett kan være et faglig og funksjonelt supplement til den tradisjonelle veiledningen og rådgivningen som PP-tjenesten gir

17 Delmål Delmål 1 Å få erfaring som kan vise om denne tjenesten kan bidra til å bedre lærernes faglige kompetanse, trygghet og trivsel i arbeidssituasjonen Delmål 2 Å bidra til å fremme lærernes helse gjennom en givende og utviklende yrkesutøvelse Delmål 3 Å vurdere om denne nettbaserte tjenesten fungerer som kommunikasjonsforum for veiledning i forhold til spesialundervisning i skolen Delmål 4 Å vurdere hva som kreves av tilrettelegging, informasjon, kompetanseheving og elektronisk infrastruktur for at en slik tjeneste skal fungere etter intensjonen

18 Prosjektdesign Et proaktivt aksjonsforskningsprosjekt Fase 1 Startfase Fase 2 Aksjon. Ny praksis Fase 3 Innhente data Fase 4 Evaluere Fase 5 Justere delmål Ide Planlegging. Avklare prosjektskoler Iverksetting Samle data Tolke data Reflektere over løsninger Finjustere delmål og tiltak Prosjektgruppa: Orientering om prosjektet ved PPT og i prosjektskolene. Prosjektgruppa: Fagteam for oppfølging av aksjonen i PPT og i prosjektskoler Prosjektgruppa: Metodedrøftinger Intervjuguide Analyse av resultater Prosjektgruppa: Drøfte resultatene fra datainnsamling og Analyse. Prosjektgruppa: Drøfte justeringer av tiltak ved PPT og i prosjektskolene Saksbehandler PPT Nettveiledning Saksbehandler PPT Nettveiledning Delta i intervju som informanter Saksbehandler PPT Nettveiledning Saksbehandler PPT Nettveiledning Prosjektlærere Delta i orientering om PVG-prosjektet og om Lærerforum Prosjektlærere Bruke nettbasert veiledning. Sende case/problemstillinger til PPT-rådgiver. Føre ukelogg Prosjektlærere Delta i intervju som informanter Prosjektlærere Bruke nettbasert veiledning. Sende case/problemstillinger til Saksbehandler PPT Føre ukelogg. Prosjektlærere Eventuelle endringer i skolen og i praksis (undervisning og samarbeid) Refleksjon Utprøving Tradisjonell forskning Refleksjon / kriterier Spredning Organisasjonslæring Prosjektplan. Kurs. Innlegg. Artikler. Paper. Intervju og analyse Grunnlag for justering av mål evt. nye mål Rapport. Artikler. Media. Konferanser.

19 En aksjonskjede -sirkulære bevegelser- Høgskolen PPT-kontoret Prosjektskoler Oppstarten Først: Forsker fra høgskolen aksjonerer i ett PPT-kontor. Deretter: Saksbehandler fra PPT aksjonerer i utvalgte prosjektskoler

20 Teorigrunnlag 1. Aksjonsforskning i skolesystemet - forskeren er en aktiv medarbeider - forskeren skal gjennomføre en vitenskapelig evaluering - justere målene i samsvar med evalueringsresultatene 2. Blended learning - læring gjennom å ta i bruk effektive kombinasjoner av ulike undervisningsformer og medier 3. Sosialkonstruktivisme - kunnskap konstrueres gjennom det sosiale samspillet - dialogen mellom aktørene danner grunnlag for ny og bedre kunnskap

21 Etikk i aksjonsforskning I delprosjektet er dette viktig i forhold til forskeren: - har ulike roller: observerende og deltakende posisjoner - går inn i forskningsfeltet og forsker bak fasaden - må ha handlingskompetanse i forhold til situasjonsbestemte utfordringer - dukker fram igjen og viser funnene som er gjort - rapportene kan være til gunst og ugunst for samarbeidspartnerne Det etiske nivået i aksjonsforskning må legges meget høyt Det overordnede målet er kontinuerlig utvikling av systemet og at aktørene skal ha fordel av dette Aksjonsforskningen gjennomføres i sosiale miljøer der alle kjenner hverandre godt Risikoen for å forrykke gode relasjoner og nødvendigheten av endringer i forhold til de posisjonene aktørene hadde i utgangspunktet, er alltid til stede når praksis endres

22 Valg av dataplattform Dataplattformen Lærerforum er åpen for alle Dataplattform for utprøving av veiledning fra PPT på nett i elevsaker, krever et lukket forum for å sikre personvernet Vi kunne derfor ikke bruke Lærerforum i delprosjekt 4 I delprosjekt 4 PPT på nett måtte vi bruke en alternativ dataplattform for nettveiledning/-rådgivning i elevsaker Kan ikke bruke vanlig Dataplattformen Its Learning brukes av de fleste grunnskoler og videregående skoler på Helgeland, og gir muligheter for å opprette et lukket og passordbeskyttet forum Its learning ble valgt som dataplattform for utprøving av PPT på nett

23 Prosjektdeltakere Høgskolen i Nesna. Prosjektleder for delprosjekt 4. Leder av prosjektgruppe Helgeland. PPT-Rana PPT-leder/pedagogisk-psykologisk rådgiver Sylvi Bratteng. Deltaker i prosjektgruppe Helgeland. PPT Ytre Helgeland Pedagogisk-psykologisk rådgiver Elbjørg Larsen. Deltaker i prosjektgruppe Helgeland. Veileder 2 grunnskoler via dataplattformen Its Learning. 2 grunnskoler S-teamleder og lærere. Deltar i utprøvingen av nettveiledning. Rektor har ansvaret for gjennomføringa på den enkelte skolen. Enkelte foreldre har deltatt

24 Produksjon registrert pr. 7. oktober 2009 Produksjonen pr i delprosjekt 4 Prosjekt PP-tjeneste på nett. Helgelandsprosjektet. Antall veiledninger på Its Learning er ikke tatt med. Sum gjennomførte forskerkurs (PhD-nivå) (Egen deltakelse. 25 studiepoeng pr deltaker i prosjektgruppa) Sum kurs og innlegg om prosjektet Sum publikasjoner (artikler, paper, populariseringer, m.v.) 12 Sum bidrag (veiledning og caser) på databasen Lærerforum Delrapport (forskningsbasert) fra prosjektgruppe Helgeland til prosjektledelsen og til Norges Forskningsråd (24 sider) Hovedrapport (forskningsbasert) fra delprosjektleder til FoUutvalget ved Høgskolen i Nesna (116 sider) 1 1

25 Underveisevalueringa -Evalueringsmodell og overordnede problemstillinger- 1. Kontekst (situasjon og sammenheng) Hvordan har deltakerne opplevd tilgjengeligheten til PPT før prosjektstart, hvilken forståelse har de av prosjektmålene og hvor relevant mener de at disse målene er? 2. Organisering Hvordan har deltakerne opplevd organiseringen og ledelsen av prosjektet? 3. Prosesser Hvordan har deltakerne opplevd samarbeidet, rollene, motivasjonen og eget bidrag i prosjektarbeidet? 4. Resultater Hvilke resultater, muligheter og utfordringer har prosjektet gitt?

26 Utvalg og metode for evalueringsundersøkelsen Utvalg 2 rektorer 2 S-teamledere 5 deltakende lærere 1 PPT-leder 3 saksbehandlere fra PPT Sum: 13 informanter Metode Semistrukturert kvalitativt intervju med hver informant (halvåpent intervju uten faste svaralternativer) Kvalitativ analyse (systematisering, analyse og vurdering av den informasjonen som informantene ga i intervjuene)

27 Resultater Oppsummering av hovedtrekkene fra de ulike informantgruppene i evalueringsundersøkelsen

28 Deltakende lærere Har fått opplæring i bruken av dataplattformen Its Learning. Dette har vært et eget opplegg utenfor prosjektet Det ble ikke avsatt ekstra tid eller gjort andre tilettelegginger i forbindelse med utprøving av nettveiledningen Nettveiledningen ble en del av det ordinære arbeidet ved skolen Et godt samarbeid, nær kontakt og støtte fra saksbehandler fra PPT En nærmere og mer tilgjengelig PP-tjeneste En mer positiv holdning til PP-tjenesten Tettere og bedre samarbeid med de andre lærerne som deltar i prosjektet Høy motivasjon for å prøve ut nettveiledning Opplever bedre mestring av undervisningen og er blitt tryggere i lærerrollen Bedre kvalitet på de fysiske møtene fordi den nære kontakten i mellomperiodene gir bedre kjennskap til elevsakene for alle parter Nettveiledning er et meget bra supplement, men kan ikke erstatte tilstedeværelse fra PPT

29 S-teamlederne Har fått bedre kjennskap til lærernes arbeid i elevsakene Et bedre og nærmere samarbeid mellom lærerne og saksbehandler fra PPT i elevsakene Bedre kvalitet på de fysiske møtene Forbedring av egen veiledningskompetanse Bedre spesialpedagogisk kompetanse Nettveiledning må være et supplement til, men ikke en erstatning for den direkte tilstedeværende kontakten med PPT

30 Rektorene Suksessen med prosjektet er at det er konkret og relevant Utprøvingen av nettveiledning har vært veldig nyttig for skolen Flere lærere skal nå bruke nettveiledning Den nære kontakten med saksbehandler fra PPT har gitt lærerne oppmuntring og bekreftelse på at de gjør de riktige tingene Har ført til økt trygghet hos lærerne i deres yrkesrolle Nettkontakten har gjort at saksbehandler fra PPT oppleves å være mer tilstede ved skolen Alle parter har fått bedre kjennskap til elevsakene gjennom en nær og felles kontakt via nettet i mellomperiodene Kvaliteten på de fysiske møtene er blitt bedre Nettveiledningen har gjort tjenesten fra PPT mye bedre Det er viktig å sikre personvernet når nettveiledning benyttes

31 Deltakende saksbehandler fra PPT Større trygghet i rollen som pedagogisk-psykologisk rådgiver Kommer mye nærmere skolene, og det gir en helt annen tilstedeværelse enn tidligere Kjenner mye bedre til elevsakene Veiledningen overfor lærerne blir mer målrettet og presis Kan bidra enda sterkere med egen rådgivningskompetanse Kontakten med foreldrene er lettere Bedre kjennskap til og forståelse for hvordan systemet er på skolene Kan i større grad delta i drøftinger om rammeforholdene ved skolene Bedre kontroll med henvisningene til PPT fordi behovet og alternative tiltak har vært drøftet anonymt med s-teamleder via nettet Ingen elever henvises før det er enighet om dette behovet Prosjektet innebærer en ny arbeidsmåte for PPT og er en viktig videre utvikling av denne tjenesten

32 PPT-leder Direkte kontakt med skolene via nettet vil gjøre PPT mer tilgjengelig Prosjektlærerne har hatt gode erfaringer med nettveiledningen Skriftig formulering via nettet gjør at den som legger inn noe må tenke mer i gjennom saken Mer faglighet og bedring av den skriftlige framstillingen i elevsakene Veldig bra at saksbehandler har fått økt sin formelle forskerkompetanse gjennom dr.gradskursene PPT-kontoret er med på noe som er framtidsrettet Nettveiledning kan bli en del av de daglige rutinene Det er viktig utfordring å sikre personvernet når en ny og elektronisk arena skal brukes i arbeidet

33 Vurdering av måloppnåelse Omfatter overordnet mål og delmålene for delprosjekt 4 PP-tjeneste på nett. Helgelandsprosjektet.

34 Delmål 1 Å få erfaring som kan vise om denne tjenesten kan bidra til å bedre lærernes faglige kompetanse, trygghet og trivsel i arbeidssituasjonen Resultater: Prosjektlærerne mente at en nettbasert tjeneste der de samhandler og får veiledning fra saksbehandler fra PPT via nettet, har fungert meget bra Prosjektlærerne opplever bedre mestring av undervisningen og større trygghet i lærerrollen Prosjektlærerne er meget motivert for nettkommunikasjonen Konklusjon: Delmålet er nådd.

35 Delmål 2 Å bidra til å fremme lærernes helse gjennom en givende og utviklende yrkesutøvelse Resultater: Prosjektlærerne har opplevd bedre mestring av undervisningen og økt trygghet i sin yrkesutøvelse, har bedret trivselen i arbeidet Større sikkerhet i arbeidet og bedre trivsel vil være helsefrembringende Konklusjon: Delmålet er nådd

36 Delmål 3 Å vurdere om denne nettbaserte tjenesten fungerer som kommunikasjonsforum for veiledning i forhold til spesialundervisning i Skolen Resultater: Alle informantene på de ulike nivåene og institusjonene var enige om at nettveiledning fungerer meget godt i forhold til spesialundervisning i skolen Nettkommunikasjonen gir en mye bedre tilgjengelighet til PPT enn tidligere, da det kun forgikk skriftlig kommunikasjon, skolebesøk 2-3 ganger pr år og telefonkontakt når alle parter hadde tid eller var til stede ved telefonen Konklusjon: Delmålet er nådd

37 Delmål 4 Å vurdere hva som kreves av tilrettelegging, informasjon, kompetanseheving og elektronisk infrastruktur for at en slik tjeneste skal fungere etter intensjonen Resultater: Kurs og kunnskap om den valgte dataplattformen er helt nødvendig Det er viktig at PPT har den sammen dataplattformen som skolene Tilrettelegging kan være både veiledning underveis i bruken av dataplattformen, men også sikring av personvernet når en elektronisk arena skal benyttes for kommunikasjon i elevsaker Evalueringsundersøkelsen viser at overnevnte punkter har vært vurdert av partene i prosjektet Konklusjon: Delmålet er nådd.

38 Overordnet mål for delprosjekt 4 prosjekt PPtjeneste på nett. Helgelandsprosjektet. Å prøve ut og få erfaringer med om pedagogisk-psykologisk veiledning over nett kan være et faglig og funksjonelt supplement til den tradisjonelle veiledningen som PP-tjenesten gir Resultater: Utprøvingen og evalueringsundersøkelsen har vist at veiledning via en dataplattform er et meget velfungerende faglig og funksjonelt supplement til den tradisjonelle veiledningen som PPT gir. Konklusjon: Det overordnede målet for delprosjektet er nådd.

39 Behov for måljusteringer Det er ikke behov for justering av eksisterende delmål Det er behov for et ekstra delmål i prosjektet som omfatter tidsbruk ved PPT og i prosjektskolene i elevsaker. Dette må knyttes til - Tidligere tidsbruk i elevsakene - Tidsbruk i elevsakene like etter prosjektstart - Tidsbruk i elevsaker når nettveiledningen har satt seg

40 Oppsummering Alle delmålene er nådd, men det er behov for et ekstra delmål Utprøving av nettveiledning har ført til/fører til endringer av systemet i prosjektskolene og PPT Bedre internt samarbeid i prosjektskolene Veiledningsmodellen er i ferd med å spre seg til flere skoler Viktig å sikre personvernet Identifiserte suksessfaktorer: a) Forankring i ledelsen ved skolene b) At prosjektlærerne har fått kursing i den valgte dataplattformen c) En motivert og kompetent saksbehandler fra PPT d) Motiverte s-teamledere og prosjektlærere e) At prosjektet har vært relevant, nyttig, konkret og elevrelatert f) At prosjektarbeidet var en del av den daglige virksomheten ved skolen

41 Det videre arbeidet Å få flere lærere på skolene og saksbehandlere ved PPT-kontorene til å bruke nettveiledning som en supplerende arbeidsmåte Sikring av personvernet når en elektronisk læringsplattform brukes i nettveiledning og undervisning Arbeidsmodellen bør implementeres i virksomhetsplaner slik at dette blir en del av den daglige rutinen Formidling av erfaringene med utprøvingen av nettet som kommunikasjonsarena mellom PPT og skoler Videre forskning på bruk av nettveiledning mellom PPT og skoler Utvikle en ny form for veiledningsmetodikk for PPT

42 Midtbygda skole, Dønna kommune Ei av PVG-prosjektskolene i delprosjekt 4 PPT på nett I dialoggruppe B vil S-teamleder Laila Lorentzen, Midtbygda skole, presentere hvilke erfaringer de har hatt med prosjektarbeidet ved skolen

43 Avslutningsvis Spørsmål / frågor?

44 Takk for oppmerksomheten!

PVG-delprosjekt 4. Pedagogisk-psykologisk tjeneste på nett

PVG-delprosjekt 4. Pedagogisk-psykologisk tjeneste på nett Høgskolen i Nesnas skriftserie Nr. 73 Høgskolen i Nesna 2009 PVG-delprosjekt 4. Pedagogisk-psykologisk tjeneste på nett Hovedrapport Oddbjørn Knutsen Pris kr. 150,-. ISBN 978-82-7569-189-5 ISSN 0805-3154

Detaljer

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER...

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER... 1 MÅL OG RAMMER... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Målgruppe... 2 1.3 Målsetting... 2 1.4 Rammer... 3 2 ORGANISERING... 3 3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER... 3 3.1 Beslutningspunkter... 3 3.2 Oppfølging...

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER...

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER... 1 1 MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Rammer... 3 2 ORGANISERING... 4 3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER... 4 3.1 Beslutningspunkter... 4 3.2 Oppfølging... 4 3.3 Milepæler...

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

Innovasjonsstrategien praksisrettet

Innovasjonsstrategien praksisrettet 3-8 Innovasjon:Layout 1 01-09-08 14:05 Side 3 Innovasjonsstrategien praksisrettet aksjonsforskning Av Gisle Johnsen og Jarle Sjøvoll I dette temaheftet videreutvikler vi idéer og metoder som nyttes innenfor

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Ressursgruppe for skoleeier: Kommunale skoleeiere i satsingen Vurdering for læring (2014-2017) PULJE 6 Rådgiver skoleeier: Marianne Støa Pedagogisk

Detaljer

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning Vedlegg 2 Veiledning LÆRERSPØRRESKJEMA Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag Din skole er med i prosjektet Bedre vurderingspraksis med utprøving av modeller for kjennetegn

Detaljer

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12 VIRKSOMHE SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12.12 PPT er en lovpålagt kommunal og fylkeskommunal tjeneste som reguleres av opplæringslova 5-6. PPT skal hjelpe skolene med kompetanseheving og organisasjonsutvikling

Detaljer

Forsknings- og utviklingsarbeid i Kultur for læring. Lars Arild Myhr 24. November 2015

Forsknings- og utviklingsarbeid i Kultur for læring. Lars Arild Myhr 24. November 2015 Forsknings- og utviklingsarbeid i Kultur for læring Lars Arild Myhr 24. November 2015 Søknad om innovasjonsprosjekt til Norges forskningsråd Målsettinger: Faglige resultater i grunnskolen skal forbedres,

Detaljer

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Entreprenørskap i norsk skole Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Trond Storaker 24. mai 2013 03.06.2013 1 Hva er entreprenørskap Entreprenørskap

Detaljer

Trivsel + læring = sant

Trivsel + læring = sant Trivsel + læring = sant 1 En liten film fra hverdagen 2 Visjonen til Gran Ungdomsskole ALLE SOM HAR SITT VIRKE VED GRAN UNGDOMSSKOLE SKAL KUNNE GÅ HJEM HVER DAG MED MINST EN OPPLEVELSE AV MESTRING. 3 Skolekultur

Detaljer

Grunnleggende prinsipper i LP-modellen og resultater. Professor Thomas Nordahl Aalborg

Grunnleggende prinsipper i LP-modellen og resultater. Professor Thomas Nordahl Aalborg Grunnleggende prinsipper i LP-modellen og resultater Professor Thomas Nordahl Aalborg 08.11.07 Hva er LP-modellen? En modell for pedagogisk analyse og tiltaksutvikling utviklet ut fra forskningsbasert

Detaljer

Oddbjørn Knutsen Prosjekt KALS 10. trinn et aksjonsforskningsprosjekt.

Oddbjørn Knutsen Prosjekt KALS 10. trinn et aksjonsforskningsprosjekt. FAGFELLEVURDERT Oddbjørn Knutsen Prosjekt KALS 10. trinn et aksjonsforskningsprosjekt. Et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Nesna og to prosjektskoler for å utvikle og prøve ut en prosessinitierende

Detaljer

Saksgang ved bekymring for en elevs faglige og sosiale utvikling, meldt av

Saksgang ved bekymring for en elevs faglige og sosiale utvikling, meldt av Saksgang ved bekymring for en elevs faglige og sosiale utvikling, meldt av foresatte, lærer eller elev En veileder Innledning Hensikten med utvidet saksgang-kart utdypes kort innledningsvis. Det gis en

Detaljer

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Før en eventuell tilmelding til PPS skal skolen vurdere elevenes behov. Med utgangspunkt i egen kompetanse

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialundervisning

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Tilpasset opplæring og spesialundervisning - Generell utfordring og status - En gang spesialundervisning, alltid spesialundervisning? - Hvordan måle effekten av spesialundervisning? Orkdal/Øy-regionen,

Detaljer

ASK-prosjekt i en inkluderende skole

ASK-prosjekt i en inkluderende skole Prosjektplan ASK-prosjekt i en inkluderende skole Samarbeidsparter 2 Målsettinger 2 Tidsperiode 2 Bakgrunn for prosjektet 2 Delprosjekter 3 A. Kartlegge / tilpasse verktøy for behovsanalyse hos elever

Detaljer

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag Studieplan Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag 15 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 25. mars 2010 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Forskning i samarbeid med skole og barnehage. Forskningsdagene 25. 9. 2009 Høgskolen i Nesna Hanne Davidsen

Forskning i samarbeid med skole og barnehage. Forskningsdagene 25. 9. 2009 Høgskolen i Nesna Hanne Davidsen Forskning i samarbeid med skole og barnehage Forskningsdagene 25. 9. 2009 Høgskolen i Nesna Hanne Davidsen Forskning i samarbeid med skole og barnehage 1.Hvorfor drive med forskning knyttet til praksisfeltet?

Detaljer

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng Studieplan Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1 NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå OMFANG: 7,5 studiepoeng BAKGRUNN Veiledning av nytilsatte nyutdannede lærere er et av tiltakene

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag

Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for helse- og sosialfag 1 MÅL OG RAMMER - 2-1.1 Bakgrunn og mål - 2-1.2 Mål - 2-1.3 Rammefaktorer - 2-2 ORGANISERING - 2-3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER - 3-3.1 Beslutningspunkter

Detaljer

Paradokser i tilpasset opplæring. Thomas Nordahl 26.10.09

Paradokser i tilpasset opplæring. Thomas Nordahl 26.10.09 Paradokser i tilpasset opplæring Thomas Nordahl 26.10.09 FoU-prosjektet - tilpasset opplæring og pedagogisk praksis Hensikten har vært å utvikle ny forskningsbasert kunnskap om forholdet mellom den pedagogiske

Detaljer

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Lærende nettverk i friluft Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Friluftsrådet Sør fungerer som nettverkskoordinator for prosjektet «Lærende nettverk i friluft

Detaljer

Rekruttering til realfag. Bente Solbakken Høgskolen i Nesna

Rekruttering til realfag. Bente Solbakken Høgskolen i Nesna Rekruttering til realfag. Bente Solbakken Høgskolen i Nesna TIMSS Komparativ Komparativ = sammenliknbar Trendstudie En trendstudie - viser trender over tid Skalert gjennomsnitt = gjennomsnitt som konstrueres

Detaljer

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg 2014 Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg Fagplaner kom i 2008 Ny giv i 2010 - Intensivopplæringen startet 2011 Valgfag oppstart

Detaljer

Opplæring av ungdom med kort botid. Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud 2014-2015

Opplæring av ungdom med kort botid. Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud 2014-2015 Opplæring av ungdom med kort botid Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud - Et samarbeidsprosjekt mellom fylkesmannen i Buskerud, Buskerud fylkeskommune,

Detaljer

Avdeling for Elevservice

Avdeling for Elevservice Avdeling for Elevservice 1 MÅL OG RAMMER STYRKE OPPFØLGINGA AV ENKELTELEVER.... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Mål... 2 1.2.1 Konkrete mål... 2 1.3 Prosjektets avgrensning og presisering... 2 1.3.1 Utvelgelse

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere

Detaljer

Hva gjør vi i Nord-Trøndelag?

Hva gjør vi i Nord-Trøndelag? Hva gjør vi i Nord-Trøndelag? 9.9.2015 Nord-Trøndelag 135 000 innbyggere. 23 kommuner (480 23 000). 17 000 elever i grunnskole. 105 grunnskoler. Dårlige resultater over tid. Store forskjeller. Lavt utdanningsnivå.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Resultater fra elevundersøkelsen høsten 2014. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst, helse og velferd 24.02.

SAKSFRAMLEGG. Resultater fra elevundersøkelsen høsten 2014. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst, helse og velferd 24.02. Arkivsak: 2015/241-1 Arkiv: A20 Saksbehandler: Sven Erik Dølvik SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst, helse og velferd 24.02.2015 Resultater fra elevundersøkelsen høsten 2014 Rådmannens

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

01.10.2009. Malvik Kommune. Pia Skog rådgiver Ester Sandtrø rektor Ingrid Nord Krogstad - rektor. Lærende skole/skolelederkonferanse Bergen 30.09.

01.10.2009. Malvik Kommune. Pia Skog rådgiver Ester Sandtrø rektor Ingrid Nord Krogstad - rektor. Lærende skole/skolelederkonferanse Bergen 30.09. Malvik Kommune Pia Skog rådgiver Ester Sandtrø rektor Ingrid Nord Krogstad - rektor Lærende skole/skolelederkonferanse Bergen 30.09.2009 Skoleledersamling Bergen kommune 30.09.2009 Hva skal til for å sikre

Detaljer

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT Klasseledelse med IKT 1 modul á 15 studiepoeng Vurdering for læring med IKT 2 1 modul á 15 studiepoeng Grunnleggende IKT i læring 1 modul á 15 studiepoeng Foto:

Detaljer

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Kompetanse for kvalitet studieåret 2013/2014 84 studietilbud utlyst 10 tilbud hadde «oversøking» (over 35 godkjente søkere) 24 tilbud hadde over 20 godkjente søkere

Detaljer

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Program 14.00 15.45 Kort introduksjon til tema «Fagene i ny lærerutdanning skolefagbaserte eller forskningsbaserte» ved professor Hans-Kristian Hernes,

Detaljer

Lillegården kompetansesenter Bergsbygdaveien 8 3949 Porsgrunn www.lp-modellen.no

Lillegården kompetansesenter Bergsbygdaveien 8 3949 Porsgrunn www.lp-modellen.no Forutsetninger for deltagelse: Arbeidet organiseres og følger retningslinjene slik det er beskrevet i avtalen med Lillegården kompetansesenter i minimum to år Det legges praktisk til rette for lokal skolering

Detaljer

Vår visjon: Vi skaper framtida gjennom kunnskap, mot og trivsel

Vår visjon: Vi skaper framtida gjennom kunnskap, mot og trivsel Skåredalen skole Vår visjon: Vi skaper framtida gjennom kunnskap, mot og trivsel Skolebasert kompetanseutvikling Oppdraget i dag: En praksisfortelling fra Skåredalen skole? Spørsmål vi har stilt oss underveis?

Detaljer

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum Evaluering av skolering i Kvalitetsforum 3+3 2015-16 Skoleåret 2015-16 har Kvalitetsforum 3+3 invitert til og gjennomført skolering i å være kursholder i Ny GIV-metodikk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

Kila skole. trine.halvorsen@harstad.kommune.no

Kila skole. trine.halvorsen@harstad.kommune.no Kila skole 4 år r med Lærende L nettverk trine.halvorsen@harstad.kommune.no Fra første nettverk, 2004, har vi hatt en idé om å utvikle bred og helhetlig digital kompetanse. Men hvordan lykkes med det?

Detaljer

IKT-ABC. En ledelsesstrategi for digital kompetanse

IKT-ABC. En ledelsesstrategi for digital kompetanse IKT-ABC En ledelsesstrategi for digital kompetanse Hans Olav Hellem, Prosjektleder IKT-ABC, ITU/MAKING WAVES Vibeke Kløvstad, Faglig ansvarlig IKT-ABC, ITU 1 Oversikt I. Bakgrunn og mål II. Veiledningsmaterialet

Detaljer

Integrering av VITEN i lærerutdanningen

Integrering av VITEN i lærerutdanningen Vedlegg til statusrapport til prosjektet: Integrering av VITEN i lærerutdanningen Veiledning av FPPU-studenter ved NTNU FPPU - Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning er NTNUs fjernundervisningstilbud

Detaljer

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12. Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.mars 2013 Hamar kommune Opplæring og oppvekst Leder: Grunnskolesjef Anne-Grete

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

En forskningsbasert modell

En forskningsbasert modell En forskningsbasert modell LP modellen bygger på forskning om: hva som kan forklare uro og disiplinproblemer i skolen elevers sosial og skolefaglige ut bytte i skolen hva som kjennetegner gode skoler den

Detaljer

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten (Sist revidert 24.09.10) Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten 1. Kontakt skole/ barnehage og PPT. Ordningen med fast PPT-kontakt

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus Refleksjonsnotat 1 Et nytt fagområde Jan Frode Lindsø S898564 Master i IKT-støttet læring Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Presentasjon av pensumlitteratur... 3 Design og

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:09 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Tromsø kommune 2012 2015 Byrådsleder Innhold Felles visjon for skolene i Tromsø:... 2 De tre utviklingsmålene for

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

Læringsledelse sett gjennom elevenes øyne:

Læringsledelse sett gjennom elevenes øyne: Læringsledelse sett gjennom elevenes øyne: Hvordan utfordrer dette organisering for læring, ledelse for læring, og byggesteinene i et godt læringsmiljø? Hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger blir

Detaljer

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03. Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2012 10331/2012 2012/1329 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.2012 PPT -

Detaljer

Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet. Koordineringsgruppens- og tilbydergruppens arbeid

Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet. Koordineringsgruppens- og tilbydergruppens arbeid Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet Koordineringsgruppens- og tilbydergruppens arbeid 1 I piloten deltar: - 22 kommuner - 36 ungdomsskoler 2 Arbeidet for koordineringsgruppen i piloten Bidra

Detaljer

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr Læreren rollen og utdanningen Hanna Marit Jahr Hovedgrep En ny lærerutdanning som er tilpasset skolen og samfunnets behov. Spesialisering: To likeverdige grunnskoleutdanninger, en for 1.-7. trinn og en

Detaljer

Matematikk i nord. Gunnar Kristiansen, stipendiat UIT - tidligere prosjektleder

Matematikk i nord. Gunnar Kristiansen, stipendiat UIT - tidligere prosjektleder Matematikk i nord Gunnar Kristiansen, stipendiat UIT - tidligere prosjektleder Matematikk i nord Intensjoner og gjennomføring Bakgrunn Mål Organisering Aktiviteter Suksesskriterier For å nå målsettingen

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Medlemmene i Stortingets Kirke, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 Oslo Vår ref: CAR 26. september 2011 Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Tekna

Detaljer

Vår og høst. To samlinger hver over to dager i hvert av semestrene. Lærerutdanning (minst tre år) eller tilsvarende, 2 års praksis som lærer.

Vår og høst. To samlinger hver over to dager i hvert av semestrene. Lærerutdanning (minst tre år) eller tilsvarende, 2 års praksis som lærer. Emne: Mentorutdanning Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere Kode: 4Mentor Studiepoeng: 15 Vedtatt: A sak 36/10 5.1 Emnekode: 4MENTOR 5.2 Emnenavn Bokmål: Utdanning av veiledere for nyutdannede

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal. Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn

Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal. Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn OVERORDNA PROSJEKTPLAN 2010-2014 Innledning Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017

Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Første samling for pulje 5 27. og 28. oktober 2014 VELKOMMEN, pulje 5! Mål for samlingen Deltakerne skal få økt forståelse for innhold og føringer

Detaljer

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV Presentasjon på ledersamling, Fagavdeling barnehage og skole, Bergen 11. og 18. januar 2012 Skoleledelsen må etterspørre og stimulere til læring i det

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

Skolelederkonferansen. Johans Tveit Sandvin

Skolelederkonferansen. Johans Tveit Sandvin Skolelederkonferansen 2010 Johans Tveit Sandvin Rett til læring Prinsipper som inkludering, likeverdig tilbud og tilpasset opplæring følger av rett og plikt til opplæring Retten til opplæring er ikke bare

Detaljer

Strategisk notat Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap

Strategisk notat Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap Strategisk notat Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap Scenario 2020 I 2020 har det regionale kunnskapsløftet gitt betydelige resultater. Gjennom målrettet arbeid på tvers av kommunegrenser og forvaltningsnivåer

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Vi jobber for: Tett på-tidlig innsats. Fra ord til handling Sammen med Greveløkka. Digital kompetanse. Læring strategier. Lærende organisasjoner

Vi jobber for: Tett på-tidlig innsats. Fra ord til handling Sammen med Greveløkka. Digital kompetanse. Læring strategier. Lærende organisasjoner 25.06.10 Innhold. Side: 1. Framside 2. Innhold 3. Oversiktsbilde over Utviklingsplanen 2010/11. (Den samme som 2009-10) 4. Tett på tidlig innsats, (videreføring fra 2009-10) 5. Tiltaksplan. 7. Digital

Detaljer

Karriereveiledning og sosialpedagogikk

Karriereveiledning og sosialpedagogikk -Ein tydeleg medspelar Karriereveiledning og sosialpedagogikk Rose Mari Skarset Fagsamling hos Fylkesmannen 8. mai 2014 Gjennomføring videregående opplæring 2007-kullet 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Detaljer

Spesialpedagogikk 2, 30 stp, Levanger

Spesialpedagogikk 2, 30 stp, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 2, 30 stp, Levanger Spesialpedagogikk 2 vektlegger å videreutvikle studentenes kompetanse til å reflektere rundt, forstå og møte aktuelle og komplekse utfordringer omkring organisering,

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann Hospitering Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann HOSPITERING Et tidsavgrenset opphold på en annen arbeidsplass med formål om at den som hospiterer skal oppdatere sin fagkunnskap eller lære seg noe nytt

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

Konsekvenspedagogikk Delvis nettbasert 1 år, deltid 30 studiepoeng

Konsekvenspedagogikk Delvis nettbasert 1 år, deltid 30 studiepoeng Konsekvenspedagogikk Delvis nettbasert 1 år, deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato:18.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

PEDVERKET KOMPETANSE

PEDVERKET KOMPETANSE PEDVERKET KOMPETANSE 3.1.3.1 Fag- og studieplaner/oppstart 2010/Etter- og videreutdanninger VIDEREUTDANNING I PEDAGOGISK PSYKOLOGISK PRAKSIS 30 studiepoeng Studiested: Voss Undervisningsspråk: norsk Innhold:

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

NTNU PLU/IRIS/SINTEF Hell, 7. januar 2014

NTNU PLU/IRIS/SINTEF Hell, 7. januar 2014 Forskningsbasert evaluering av rådgivingstjenesten i hele grunnopplæringen i Møre og Romsdal, Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag NTNU PLU/IRIS/SINTEF Hell, 7. januar 2014 Bemanning Trond Buland, NTNU, prosjektleder

Detaljer

Kollektiv kapasitetsbygging i Sandnesskolen. Skoleeierperspektivet Skolefaglig rådgiver Hege Egaas Røen og utviklingsveileder Tone Solum Søndervik.

Kollektiv kapasitetsbygging i Sandnesskolen. Skoleeierperspektivet Skolefaglig rådgiver Hege Egaas Røen og utviklingsveileder Tone Solum Søndervik. Kollektiv kapasitetsbygging i Sandnesskolen. Skoleeierperspektivet Skolefaglig rådgiver Hege Egaas Røen og utviklingsveileder Tone Solum Søndervik. 04.02.16 Bergen/Flesland Fører det vi gjør til økt læring

Detaljer

ÅRSHJUL FOR SAMARBEIDET MELLOM SKOLE OG PPT FOR Å IVARETA GOD TILPASSET OPPLÆRING FOR ALLE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

ÅRSHJUL FOR SAMARBEIDET MELLOM SKOLE OG PPT FOR Å IVARETA GOD TILPASSET OPPLÆRING FOR ALLE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND ÅRSHJUL FOR SAMARBEIDET MELLOM SKOLE OG PPT FOR Å IVARETA GOD TILPASSET OPPLÆRING FOR ALLE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND For å ivareta og videreutvikle samarbeidet mellom skolen og PPT er det satt

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i styret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 5. september 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange områder i politi-

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning Raymond Karlsen og Eirik Øvernes 5500 350 70 Utdanninger Utdanning s- beskrivels er Artikler og støtteinformasjo n 850 550 550 Læresteder

Detaljer

Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg

Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg virkelig deltar aktivt. Er utsendt minimumsmodell for

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Pr 15. januar 2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske

Detaljer

KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

KUNNSKAP GIR MULIGHETER! STRATEGI FOR ØKT LÆRINGSUTBYTTE Prinsipper for klasseledelse og vurdering Øvre Eiker kommune KUNNSKAP GIR MULIGHETER! Grunnskolen i Øvre Eiker 1 Visjon og mål for skolen i Øvre Eiker: KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

Detaljer

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger Barn og unge med særskilte behov møter vi daglig i barnehage og skole. Ønsker du å perfeksjonere deg for å arbeide med denne gruppa, er dette studiet midt i

Detaljer

Klasseledelse. Professor Thomas Nordahl, Nordisk LP-konferanse, Hamar

Klasseledelse. Professor Thomas Nordahl, Nordisk LP-konferanse, Hamar Klasseledelse Professor Thomas Nordahl, Nordisk LP-konferanse, Hamar 30. 31.10.08 Forståelse av klasse- og gruppeledelse Klasse- og gruppeledelse er lærerens evne til å skape et positivt klima, etablere

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Praksisplan for Sørbø skole, master spesped

Praksisplan for Sørbø skole, master spesped Praksisplan for Sørbø skole, master spesped Velkommen til praksis på Sørbø skole. Vi ønsker å være med på veien din mot en av verdens mest spennende og utfordrende jobber. Du vil få prøve ut læreryrket

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Regionplan Agder 2020 Arly Hauge fylkesutdanningssjef folkestyre kompetanse - samarbeid Scenario 2020 I 2020 har det regionale kunnskapsløftet gitt betydelige resultater. Gjennom

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

FAGPLAN. Planlegging, dokumentasjon og vurdering

FAGPLAN. Planlegging, dokumentasjon og vurdering FAGPLAN Planlegging, dokumentasjon og vurdering Frampå 2013 2016 «Frampå 2013-2016» er Grenland Barnehagedrifts (GBD) overordnede strategidokument. Det bygger på styringsdokumenter som barnehageloven med

Detaljer

Presentasjon Tallin. Førstelektor Knut-Rune Olsen Høgskolen i Vestfold. Knut.r.olsen@hive.no

Presentasjon Tallin. Førstelektor Knut-Rune Olsen Høgskolen i Vestfold. Knut.r.olsen@hive.no Presentasjon Tallin Førstelektor Knut-Rune Olsen Høgskolen i Vestfold Knut.r.olsen@hive.no Fakta om veiledning av nyutdannede lærere i Norge Nasjonalt tiltak satt i gang i 2003 Tiltaket omfatter alle lærergrupper:

Detaljer

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING INNHOLD NOKUT Rollen i utdannings-norge Organiseringen Metoden Hva er fagskoleutdanning? Kriteriegrupper

Detaljer

Forskningssirkler Barn og unges medvirkning i barneverntjenesten. Barnevernkonferansen 2015 17. april 2015

Forskningssirkler Barn og unges medvirkning i barneverntjenesten. Barnevernkonferansen 2015 17. april 2015 Sissel Seim og Tor Slettebø Forskningssirkler Barn og unges medvirkning i barneverntjenesten Barnevernkonferansen 2015 17. april 2015 Eva Almelid, Grünerløkka barneverntjeneste Tone Böckmann-Eldevik, Grünerløkka

Detaljer