PVG-PROSJEKTET Prosjekt Praksisrettet Veiledning i Grunnopplæringen Januar desember 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PVG-PROSJEKTET Prosjekt Praksisrettet Veiledning i Grunnopplæringen Januar 2006- desember 2009"

Transkript

1 PVG-PROSJEKTET Prosjekt Praksisrettet Veiledning i Grunnopplæringen Januar desember 2009

2 Presentasjon av foreleser Ansatt i undervisnings- og forskerstilling i spesialpedagogikk og pedagogikk ved Høgskolen i Nesna (Associate Professor, Nesna University College) adresse: Arbeidsoppgaver studieåret 2009/2010: 1. Fagansvarlig/studiekoordinator og faglærer ved Spesialpedagogikk 2 og Spesialpedagogikk 3 (masternivå), Høgskolen i Nesna 2. Veileder mastergradstudenter 3. Prosjektleder for: a) Det 3-årige PVG-delprosjekt 4 Prosjekt PP-tjeneste på nett. Helgelandsprosjektet. b) Det flerårige Prosjekt KALS 10. årstrinn. Prosessinitierende lese-og skriveprøve for ungdomstrinnet. Arbeider nå med delprosjekt 2. Standardisering av grenseverdier i prøven. Et samarbeid med flere ungdomsskoler ulike steder i Norge. 4. Hospiterer som pedagogisk-psykologisk rådgiver i klinisk arbeid ved den Pedagogisk- Psykologiske Tjenesten (PPT) for Ytre Helgeland

3 Plenumsinnlegg om PVGprosjektet 1) Generelt og kort om hovedprosjektet (PVG-prosjektet) 2) Begrepsavklaringer 3) Kort om delprosjektene 4) Presentasjon av det digitale ressurssenteret Lærerforum 5) Delprosjekt 4: Utprøving av pedagogisk-psykologisk tjeneste på nett. Om delprosjektet og resultatene.

4 Hva handler PVG-prosjektet om? - kort oppsummering av intensjonene Prosjektet handler om profesjonell veiledning via et nytt elektronisk lærerforum Lærerforum skal være et bidrag til å utvikle skolen som en lærende organisasjon Lærerforum skal bidra til å styrke lærerstudenters kompetanse i å hente inn støtte og veiledning og selv gi støtte og veiledning ved bruk av moderne kommunikasjon Lærerforum skal i særlig grad bidra til å videreutvikle lærerutdanningen Utvikle skolens læringskultur ved å ta i bruk prinsippene innenfor blended learning Fokus på lærernes mestring, trivsel og helse Gi svar i forhold til et bredt spekter av yrkesfaglige spørsmål Utnytte synergien som akkumuleres via coaching i lærerforumet Betydning for lærere i distriktskoler

5 Grunnopplæringen årstrinn i grunnskolen Videregående skole (3 år)

6 Blended learning Illustrerer at både tradisjonelle undervisningsmetoder slik de nyttes i direkte kontakt mellom lærer og elev og nyere distanseovergripende kommunikasjon anvendes side om side innenfor moderne undervisning (Heintze og Procter 2004) Læringsprosessen representerer et forløp (ulike trinn) som dels samsvarer med et proaktivt aksjonsforskningsdesign (Bersin 2004): Trinn 1: Identifisere utfordringene i læringsprosessen Trinn 2: Definere aktørene og utvikle strategi/metode for å kunne måle effekter Trinn 3: Iverksette prosessen Trinn 4: Gjennomføring og resultatmålinger (evaluering)

7 Proaktiv aksjonsforskning Utvikle prosjektplan Velge arena for aksjonsforskningen Iverksetting av innovasjonen, arbeidet, forsøket, m.v. uten forutgående vitenskapelig undersøkelse Forskningsbasert evaluering ei tid ut i prosessforløpet Resultatet danner grunnlag for justering av målene

8 Hva er PP-tjenesten (PPT)? PPT står for pedagogisk-psykologisk tjeneste Forankret i Opplæringsloven Sakkyndig instans i forhold til spesialundervisning for barn, unge og voksne i kommuner og fylkeskommune Fagteamet gjennomfører jevnlige skole- og barnehagebesøk To hovedarbeidsområder: 1) Individnivå elevsaker: Utredning og sakkyndig tilrådning om tiltak 2) Systemnivå organisasjonsutvikling og kompetanseheving i barnehager og skoler

9 Samarbeidspartnere Prosjektet er fremmet på vegne av et team (hovedprosjektgruppa) som er satt sammen av deltakere fra: Høgskolen i Nesna Høgskolen i Bodø Universitetet i Tromsø Universitetet i Oslo Statped Nord Skoler og PP-tjenesten fra: Bodø kommune Tromsø kommune Rana kommune Alstahaug kommune Dønna kommune Sortland kommune Bokproduksjon og bokutgivelser: Gyldendals Akademiske Forlag Økonomi: Deltakende institusjoner Norges Forskningsråd Dataplattform * Universitetet i Lüneburg, Tyskland

10 Internasjonalt PVG-prosjektet er tilknyttet det internasjonale prosjektet Vital-Tempus. Dette prosjektet utforsker også bruk av nettveiledning. Dette gir viktige komparative muligheter. Et internasjonalt parallelt nettsted for lærere i Nederland, Østerrike og Russland

11 Prosjektstruktur og prosjektledelse Hovedprosjektet ledes av Professor Jarle Sjøvoll, Høgskolen i Bodø E-post: Professor Kjell Skogen, Universitetet i Oslo Hovedprosjektet består av 6 ulike delprosjekter, med egne delprosjektledere (delprosjektansvarlige): Delprosjekt 1: Problemer i praksis og praksisrettet problemløsning Delprosjekt 2: Best practice. Utvikling av dataplattformen Lærerforum Delprosjekt 3: Oppfølging av nyutdannede lærere Delprosjekt 4: PP-tjeneste på nett Delprosjekt 5: Elektronisk nett som redskap i praksisrettet kunnskapsløft i distriktsskoler Delprosjekt 6: Sammenfattet rapport (satt sammen av alle delrapportene)

12 Dataplattformen Lærerforum Er utviklet ved Universitetet i Lüneburg, Tyskland Et åpent nettsted der alle kan gå inn og lese det som er lagt ut (caser og kommentarer) Et fast team av profesjonelle veiledere Bruke en søkermotor f.eks Google og søke på ordet Lærerforum. Kommer da inn via Høgskolen i Bodø (Bodø University College) Alternativ: Klikk på veiledningsområder De som ønsker det kan registrere seg som brukere og legge ut anonymiserte caser og kommentere caser

13 Total produksjon (hovedprosjektet) registrert pr. 7. oktober 2009 PVG-prosjektet (hovedprosjektet) som er summen av alle delprosjekter, har vært knyttet til ei sentral forskergruppe på fagpersoner. Disse har stått for produksjonen i prosjektet. Sum gjennomførte PhD-kurs (egen deltakelse) 28 Sum kurs og innlegg om prosjektet 81 Sum publikasjoner (artikler, forskningsrapporter, paper, m.v.) 93 Sum bidrag (veiledning og caser) på databasen Lærerforum 569 Sum antall som har vært inne og lest i den elektroniske ressursbanken Lærerforum (antall besøkende)

14 PPT i skolesystemet Skole Skole PPT Skole Skole

15 Kommunikasjonen mellom PPT og skolene Før prosjektstart: Telefon Brev Møter og skolebesøk Var ikke nok til å dekke behovet. Dette gjaldt spesielt løpende veiledning i elevsaker Behov for mer kontakt

16 Delprosjekt 4 PP-tjeneste på nett Helgelandsprosjektet Et spesialpedagogisk utviklingsprosjekt Overordnet målsetting Å prøve ut og få erfaringer med om pedagogiskpsykologisk veiledning over nett kan være et faglig og funksjonelt supplement til den tradisjonelle veiledningen og rådgivningen som PP-tjenesten gir

17 Delmål Delmål 1 Å få erfaring som kan vise om denne tjenesten kan bidra til å bedre lærernes faglige kompetanse, trygghet og trivsel i arbeidssituasjonen Delmål 2 Å bidra til å fremme lærernes helse gjennom en givende og utviklende yrkesutøvelse Delmål 3 Å vurdere om denne nettbaserte tjenesten fungerer som kommunikasjonsforum for veiledning i forhold til spesialundervisning i skolen Delmål 4 Å vurdere hva som kreves av tilrettelegging, informasjon, kompetanseheving og elektronisk infrastruktur for at en slik tjeneste skal fungere etter intensjonen

18 Prosjektdesign Et proaktivt aksjonsforskningsprosjekt Fase 1 Startfase Fase 2 Aksjon. Ny praksis Fase 3 Innhente data Fase 4 Evaluere Fase 5 Justere delmål Ide Planlegging. Avklare prosjektskoler Iverksetting Samle data Tolke data Reflektere over løsninger Finjustere delmål og tiltak Prosjektgruppa: Orientering om prosjektet ved PPT og i prosjektskolene. Prosjektgruppa: Fagteam for oppfølging av aksjonen i PPT og i prosjektskoler Prosjektgruppa: Metodedrøftinger Intervjuguide Analyse av resultater Prosjektgruppa: Drøfte resultatene fra datainnsamling og Analyse. Prosjektgruppa: Drøfte justeringer av tiltak ved PPT og i prosjektskolene Saksbehandler PPT Nettveiledning Saksbehandler PPT Nettveiledning Delta i intervju som informanter Saksbehandler PPT Nettveiledning Saksbehandler PPT Nettveiledning Prosjektlærere Delta i orientering om PVG-prosjektet og om Lærerforum Prosjektlærere Bruke nettbasert veiledning. Sende case/problemstillinger til PPT-rådgiver. Føre ukelogg Prosjektlærere Delta i intervju som informanter Prosjektlærere Bruke nettbasert veiledning. Sende case/problemstillinger til Saksbehandler PPT Føre ukelogg. Prosjektlærere Eventuelle endringer i skolen og i praksis (undervisning og samarbeid) Refleksjon Utprøving Tradisjonell forskning Refleksjon / kriterier Spredning Organisasjonslæring Prosjektplan. Kurs. Innlegg. Artikler. Paper. Intervju og analyse Grunnlag for justering av mål evt. nye mål Rapport. Artikler. Media. Konferanser.

19 En aksjonskjede -sirkulære bevegelser- Høgskolen PPT-kontoret Prosjektskoler Oppstarten Først: Forsker fra høgskolen aksjonerer i ett PPT-kontor. Deretter: Saksbehandler fra PPT aksjonerer i utvalgte prosjektskoler

20 Teorigrunnlag 1. Aksjonsforskning i skolesystemet - forskeren er en aktiv medarbeider - forskeren skal gjennomføre en vitenskapelig evaluering - justere målene i samsvar med evalueringsresultatene 2. Blended learning - læring gjennom å ta i bruk effektive kombinasjoner av ulike undervisningsformer og medier 3. Sosialkonstruktivisme - kunnskap konstrueres gjennom det sosiale samspillet - dialogen mellom aktørene danner grunnlag for ny og bedre kunnskap

21 Etikk i aksjonsforskning I delprosjektet er dette viktig i forhold til forskeren: - har ulike roller: observerende og deltakende posisjoner - går inn i forskningsfeltet og forsker bak fasaden - må ha handlingskompetanse i forhold til situasjonsbestemte utfordringer - dukker fram igjen og viser funnene som er gjort - rapportene kan være til gunst og ugunst for samarbeidspartnerne Det etiske nivået i aksjonsforskning må legges meget høyt Det overordnede målet er kontinuerlig utvikling av systemet og at aktørene skal ha fordel av dette Aksjonsforskningen gjennomføres i sosiale miljøer der alle kjenner hverandre godt Risikoen for å forrykke gode relasjoner og nødvendigheten av endringer i forhold til de posisjonene aktørene hadde i utgangspunktet, er alltid til stede når praksis endres

22 Valg av dataplattform Dataplattformen Lærerforum er åpen for alle Dataplattform for utprøving av veiledning fra PPT på nett i elevsaker, krever et lukket forum for å sikre personvernet Vi kunne derfor ikke bruke Lærerforum i delprosjekt 4 I delprosjekt 4 PPT på nett måtte vi bruke en alternativ dataplattform for nettveiledning/-rådgivning i elevsaker Kan ikke bruke vanlig Dataplattformen Its Learning brukes av de fleste grunnskoler og videregående skoler på Helgeland, og gir muligheter for å opprette et lukket og passordbeskyttet forum Its learning ble valgt som dataplattform for utprøving av PPT på nett

23 Prosjektdeltakere Høgskolen i Nesna. Prosjektleder for delprosjekt 4. Leder av prosjektgruppe Helgeland. PPT-Rana PPT-leder/pedagogisk-psykologisk rådgiver Sylvi Bratteng. Deltaker i prosjektgruppe Helgeland. PPT Ytre Helgeland Pedagogisk-psykologisk rådgiver Elbjørg Larsen. Deltaker i prosjektgruppe Helgeland. Veileder 2 grunnskoler via dataplattformen Its Learning. 2 grunnskoler S-teamleder og lærere. Deltar i utprøvingen av nettveiledning. Rektor har ansvaret for gjennomføringa på den enkelte skolen. Enkelte foreldre har deltatt

24 Produksjon registrert pr. 7. oktober 2009 Produksjonen pr i delprosjekt 4 Prosjekt PP-tjeneste på nett. Helgelandsprosjektet. Antall veiledninger på Its Learning er ikke tatt med. Sum gjennomførte forskerkurs (PhD-nivå) (Egen deltakelse. 25 studiepoeng pr deltaker i prosjektgruppa) Sum kurs og innlegg om prosjektet Sum publikasjoner (artikler, paper, populariseringer, m.v.) 12 Sum bidrag (veiledning og caser) på databasen Lærerforum Delrapport (forskningsbasert) fra prosjektgruppe Helgeland til prosjektledelsen og til Norges Forskningsråd (24 sider) Hovedrapport (forskningsbasert) fra delprosjektleder til FoUutvalget ved Høgskolen i Nesna (116 sider) 1 1

25 Underveisevalueringa -Evalueringsmodell og overordnede problemstillinger- 1. Kontekst (situasjon og sammenheng) Hvordan har deltakerne opplevd tilgjengeligheten til PPT før prosjektstart, hvilken forståelse har de av prosjektmålene og hvor relevant mener de at disse målene er? 2. Organisering Hvordan har deltakerne opplevd organiseringen og ledelsen av prosjektet? 3. Prosesser Hvordan har deltakerne opplevd samarbeidet, rollene, motivasjonen og eget bidrag i prosjektarbeidet? 4. Resultater Hvilke resultater, muligheter og utfordringer har prosjektet gitt?

26 Utvalg og metode for evalueringsundersøkelsen Utvalg 2 rektorer 2 S-teamledere 5 deltakende lærere 1 PPT-leder 3 saksbehandlere fra PPT Sum: 13 informanter Metode Semistrukturert kvalitativt intervju med hver informant (halvåpent intervju uten faste svaralternativer) Kvalitativ analyse (systematisering, analyse og vurdering av den informasjonen som informantene ga i intervjuene)

27 Resultater Oppsummering av hovedtrekkene fra de ulike informantgruppene i evalueringsundersøkelsen

28 Deltakende lærere Har fått opplæring i bruken av dataplattformen Its Learning. Dette har vært et eget opplegg utenfor prosjektet Det ble ikke avsatt ekstra tid eller gjort andre tilettelegginger i forbindelse med utprøving av nettveiledningen Nettveiledningen ble en del av det ordinære arbeidet ved skolen Et godt samarbeid, nær kontakt og støtte fra saksbehandler fra PPT En nærmere og mer tilgjengelig PP-tjeneste En mer positiv holdning til PP-tjenesten Tettere og bedre samarbeid med de andre lærerne som deltar i prosjektet Høy motivasjon for å prøve ut nettveiledning Opplever bedre mestring av undervisningen og er blitt tryggere i lærerrollen Bedre kvalitet på de fysiske møtene fordi den nære kontakten i mellomperiodene gir bedre kjennskap til elevsakene for alle parter Nettveiledning er et meget bra supplement, men kan ikke erstatte tilstedeværelse fra PPT

29 S-teamlederne Har fått bedre kjennskap til lærernes arbeid i elevsakene Et bedre og nærmere samarbeid mellom lærerne og saksbehandler fra PPT i elevsakene Bedre kvalitet på de fysiske møtene Forbedring av egen veiledningskompetanse Bedre spesialpedagogisk kompetanse Nettveiledning må være et supplement til, men ikke en erstatning for den direkte tilstedeværende kontakten med PPT

30 Rektorene Suksessen med prosjektet er at det er konkret og relevant Utprøvingen av nettveiledning har vært veldig nyttig for skolen Flere lærere skal nå bruke nettveiledning Den nære kontakten med saksbehandler fra PPT har gitt lærerne oppmuntring og bekreftelse på at de gjør de riktige tingene Har ført til økt trygghet hos lærerne i deres yrkesrolle Nettkontakten har gjort at saksbehandler fra PPT oppleves å være mer tilstede ved skolen Alle parter har fått bedre kjennskap til elevsakene gjennom en nær og felles kontakt via nettet i mellomperiodene Kvaliteten på de fysiske møtene er blitt bedre Nettveiledningen har gjort tjenesten fra PPT mye bedre Det er viktig å sikre personvernet når nettveiledning benyttes

31 Deltakende saksbehandler fra PPT Større trygghet i rollen som pedagogisk-psykologisk rådgiver Kommer mye nærmere skolene, og det gir en helt annen tilstedeværelse enn tidligere Kjenner mye bedre til elevsakene Veiledningen overfor lærerne blir mer målrettet og presis Kan bidra enda sterkere med egen rådgivningskompetanse Kontakten med foreldrene er lettere Bedre kjennskap til og forståelse for hvordan systemet er på skolene Kan i større grad delta i drøftinger om rammeforholdene ved skolene Bedre kontroll med henvisningene til PPT fordi behovet og alternative tiltak har vært drøftet anonymt med s-teamleder via nettet Ingen elever henvises før det er enighet om dette behovet Prosjektet innebærer en ny arbeidsmåte for PPT og er en viktig videre utvikling av denne tjenesten

32 PPT-leder Direkte kontakt med skolene via nettet vil gjøre PPT mer tilgjengelig Prosjektlærerne har hatt gode erfaringer med nettveiledningen Skriftig formulering via nettet gjør at den som legger inn noe må tenke mer i gjennom saken Mer faglighet og bedring av den skriftlige framstillingen i elevsakene Veldig bra at saksbehandler har fått økt sin formelle forskerkompetanse gjennom dr.gradskursene PPT-kontoret er med på noe som er framtidsrettet Nettveiledning kan bli en del av de daglige rutinene Det er viktig utfordring å sikre personvernet når en ny og elektronisk arena skal brukes i arbeidet

33 Vurdering av måloppnåelse Omfatter overordnet mål og delmålene for delprosjekt 4 PP-tjeneste på nett. Helgelandsprosjektet.

34 Delmål 1 Å få erfaring som kan vise om denne tjenesten kan bidra til å bedre lærernes faglige kompetanse, trygghet og trivsel i arbeidssituasjonen Resultater: Prosjektlærerne mente at en nettbasert tjeneste der de samhandler og får veiledning fra saksbehandler fra PPT via nettet, har fungert meget bra Prosjektlærerne opplever bedre mestring av undervisningen og større trygghet i lærerrollen Prosjektlærerne er meget motivert for nettkommunikasjonen Konklusjon: Delmålet er nådd.

35 Delmål 2 Å bidra til å fremme lærernes helse gjennom en givende og utviklende yrkesutøvelse Resultater: Prosjektlærerne har opplevd bedre mestring av undervisningen og økt trygghet i sin yrkesutøvelse, har bedret trivselen i arbeidet Større sikkerhet i arbeidet og bedre trivsel vil være helsefrembringende Konklusjon: Delmålet er nådd

36 Delmål 3 Å vurdere om denne nettbaserte tjenesten fungerer som kommunikasjonsforum for veiledning i forhold til spesialundervisning i Skolen Resultater: Alle informantene på de ulike nivåene og institusjonene var enige om at nettveiledning fungerer meget godt i forhold til spesialundervisning i skolen Nettkommunikasjonen gir en mye bedre tilgjengelighet til PPT enn tidligere, da det kun forgikk skriftlig kommunikasjon, skolebesøk 2-3 ganger pr år og telefonkontakt når alle parter hadde tid eller var til stede ved telefonen Konklusjon: Delmålet er nådd

37 Delmål 4 Å vurdere hva som kreves av tilrettelegging, informasjon, kompetanseheving og elektronisk infrastruktur for at en slik tjeneste skal fungere etter intensjonen Resultater: Kurs og kunnskap om den valgte dataplattformen er helt nødvendig Det er viktig at PPT har den sammen dataplattformen som skolene Tilrettelegging kan være både veiledning underveis i bruken av dataplattformen, men også sikring av personvernet når en elektronisk arena skal benyttes for kommunikasjon i elevsaker Evalueringsundersøkelsen viser at overnevnte punkter har vært vurdert av partene i prosjektet Konklusjon: Delmålet er nådd.

38 Overordnet mål for delprosjekt 4 prosjekt PPtjeneste på nett. Helgelandsprosjektet. Å prøve ut og få erfaringer med om pedagogisk-psykologisk veiledning over nett kan være et faglig og funksjonelt supplement til den tradisjonelle veiledningen som PP-tjenesten gir Resultater: Utprøvingen og evalueringsundersøkelsen har vist at veiledning via en dataplattform er et meget velfungerende faglig og funksjonelt supplement til den tradisjonelle veiledningen som PPT gir. Konklusjon: Det overordnede målet for delprosjektet er nådd.

39 Behov for måljusteringer Det er ikke behov for justering av eksisterende delmål Det er behov for et ekstra delmål i prosjektet som omfatter tidsbruk ved PPT og i prosjektskolene i elevsaker. Dette må knyttes til - Tidligere tidsbruk i elevsakene - Tidsbruk i elevsakene like etter prosjektstart - Tidsbruk i elevsaker når nettveiledningen har satt seg

40 Oppsummering Alle delmålene er nådd, men det er behov for et ekstra delmål Utprøving av nettveiledning har ført til/fører til endringer av systemet i prosjektskolene og PPT Bedre internt samarbeid i prosjektskolene Veiledningsmodellen er i ferd med å spre seg til flere skoler Viktig å sikre personvernet Identifiserte suksessfaktorer: a) Forankring i ledelsen ved skolene b) At prosjektlærerne har fått kursing i den valgte dataplattformen c) En motivert og kompetent saksbehandler fra PPT d) Motiverte s-teamledere og prosjektlærere e) At prosjektet har vært relevant, nyttig, konkret og elevrelatert f) At prosjektarbeidet var en del av den daglige virksomheten ved skolen

41 Det videre arbeidet Å få flere lærere på skolene og saksbehandlere ved PPT-kontorene til å bruke nettveiledning som en supplerende arbeidsmåte Sikring av personvernet når en elektronisk læringsplattform brukes i nettveiledning og undervisning Arbeidsmodellen bør implementeres i virksomhetsplaner slik at dette blir en del av den daglige rutinen Formidling av erfaringene med utprøvingen av nettet som kommunikasjonsarena mellom PPT og skoler Videre forskning på bruk av nettveiledning mellom PPT og skoler Utvikle en ny form for veiledningsmetodikk for PPT

42 Midtbygda skole, Dønna kommune Ei av PVG-prosjektskolene i delprosjekt 4 PPT på nett I dialoggruppe B vil S-teamleder Laila Lorentzen, Midtbygda skole, presentere hvilke erfaringer de har hatt med prosjektarbeidet ved skolen

43 Avslutningsvis Spørsmål / frågor?

44 Takk for oppmerksomheten!

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Forord. Vi vil også takk oppdragsgiver for nyttige innspill og kommentarer i arbeidet. Trondheim 11. januar 2010

Forord. Vi vil også takk oppdragsgiver for nyttige innspill og kommentarer i arbeidet. Trondheim 11. januar 2010 Forord SINTEF Teknologi og samfunn presenterer med dette den første av i alt tre rapporter fra evalueringen av skolens rådgivning i Norge. Denne rapporten presenterer de viktigste funnene fra vår kartlegging

Detaljer

Praksisrelatert utviklingssamarbeid mellom skole, hjem, PPT og Statped Nord

Praksisrelatert utviklingssamarbeid mellom skole, hjem, PPT og Statped Nord Praksisrelatert utviklingssamarbeid mellom skole, hjem, PPT og Statped Nord - rundt 4 barn og ungdommer med autisme og Asperger syndrom i en kommune 2008-2009 Individnivå Adm. nivå Faglig/pedagogisk nivå

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer

Odd E. Johansen, Atle Schaathun, Åse Streitlien. LærerIKT en lærerik erfaring?

Odd E. Johansen, Atle Schaathun, Åse Streitlien. LærerIKT en lærerik erfaring? Odd E. Johansen, Atle Schaathun, Åse Streitlien LærerIKT en lærerik erfaring? Rapport 03/2004 Prosjektnavn: LærerIKT en lærerik erfaring? Rapportnummer: 03/2004 ISBN: 82-7463-116-1 Oppdragsgiver: Kontaktperson:

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Lærende nettverk i Oppland 2004 2009 Avsluttende nettverksrapport mars 2009

Lærende nettverk i Oppland 2004 2009 Avsluttende nettverksrapport mars 2009 Lærende nettverk i Oppland 2004 2009 Avsluttende nettverksrapport mars 2009 1. Formelle aspekter 1.1. Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere. Nettverkets navn: Lærende nettverk i Oppland

Detaljer

Prosjektet FORIKT (FORsøksklasseIKT); Det åpne rommet for læring og samspill Mot en digital kompetanse i lærerutdanningen

Prosjektet FORIKT (FORsøksklasseIKT); Det åpne rommet for læring og samspill Mot en digital kompetanse i lærerutdanningen Prosjektet FORIKT (FORsøksklasseIKT); Det åpne rommet for læring og samspill Mot en digital kompetanse i lærerutdanningen Erfaringer fra PLUTO prosjektet ved Høgskolen i Bergen Prosjektkoordinator Ida

Detaljer

Lærere får hjelp i klasserommet

Lærere får hjelp i klasserommet Lærere får hjelp i klasserommet Lokalt utviklingsarbeid for inkludering og utvikling av læringsmiljø Denne artikkelen omhandler det lokale utviklingsarbeidet som foregår i mange kommuner. Målet med dette

Detaljer

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune Rådgivning i skolen Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-1/2008 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september til desember 2008 gjennomført en forvaltningsrevisjon med tittel

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 1 Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 Kartlegging av flerspråklige barn Spredning av erfaringer fra de tre første årene Årsrapport 2009 Innledning... 4 Det

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre Rett diagnose, men feil «medisin»? Endringsarbeid rettet mot økningen av spesialundervisning 2011-2013 Margreth Karlsvik PPT for Ytre Nordmøre 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper.

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. Prosjektoppgave Master of manegment Prosjektledelse Gro Kristiansen Side 1 av 21 0.0. FORORD

Detaljer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer En artikkelsamling om tilpasset opplæring, inkludering og atferd i skolen 1 Redaksjon: Elin Kragset Vold, redaktør, Lillegården kompetansesenter

Detaljer

FORFATTER(E) Vidar Havn og Trond Buland OPPDRAGSGIVER(E) Læringssenteret GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Vidar Havn og Trond Buland OPPDRAGSGIVER(E) Læringssenteret GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologiledelse IFIM Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 25 59 Telefaks: 73 59 25 70 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA UNDERVEIS?

Detaljer

Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige

Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige Utdanningsdirektoratet Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever Delrapport November 2008 Utdanningsdirektoratet Evaluering av Språkløftet og

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Stjørdal kommune 2012-2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Ikke gi dem svarene og løsningen først, men vis dem målet

Ikke gi dem svarene og løsningen først, men vis dem målet Ikke gi dem svarene og løsningen først, men vis dem målet Hvordan påvirker Læringsplakaten våre arbeidsmåter? En undersøkelse om tilpasset opplæring i videregående skole Harry Mikalsen Mastergraden i spesialpedagogikk

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Faglig veiledning... 33 Arbeidsro... 36 Fravær... 37 Kapittel 4. Tilpasset opplæring... 38 Tilpasset opplæring... 39 Praksisnær undervisning...

Faglig veiledning... 33 Arbeidsro... 36 Fravær... 37 Kapittel 4. Tilpasset opplæring... 38 Tilpasset opplæring... 39 Praksisnær undervisning... 0 Innhold Innledning... 3 Sammendrag... 4 Kapittel 1. Kvalitet i ledelse og kompetanseutvikling... 5 Medarbeidertilfredshet... 5 Generelt... 5 Medarbeiderne... 5 Resultatenhetslederne... 6 Sykefravær...

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer