PVG-PROSJEKTET Prosjekt Praksisrettet Veiledning i Grunnopplæringen Januar desember 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PVG-PROSJEKTET Prosjekt Praksisrettet Veiledning i Grunnopplæringen Januar 2006- desember 2009"

Transkript

1 PVG-PROSJEKTET Prosjekt Praksisrettet Veiledning i Grunnopplæringen Januar desember 2009

2 Presentasjon av foreleser Ansatt i undervisnings- og forskerstilling i spesialpedagogikk og pedagogikk ved Høgskolen i Nesna (Associate Professor, Nesna University College) adresse: Arbeidsoppgaver studieåret 2009/2010: 1. Fagansvarlig/studiekoordinator og faglærer ved Spesialpedagogikk 2 og Spesialpedagogikk 3 (masternivå), Høgskolen i Nesna 2. Veileder mastergradstudenter 3. Prosjektleder for: a) Det 3-årige PVG-delprosjekt 4 Prosjekt PP-tjeneste på nett. Helgelandsprosjektet. b) Det flerårige Prosjekt KALS 10. årstrinn. Prosessinitierende lese-og skriveprøve for ungdomstrinnet. Arbeider nå med delprosjekt 2. Standardisering av grenseverdier i prøven. Et samarbeid med flere ungdomsskoler ulike steder i Norge. 4. Hospiterer som pedagogisk-psykologisk rådgiver i klinisk arbeid ved den Pedagogisk- Psykologiske Tjenesten (PPT) for Ytre Helgeland

3 Plenumsinnlegg om PVGprosjektet 1) Generelt og kort om hovedprosjektet (PVG-prosjektet) 2) Begrepsavklaringer 3) Kort om delprosjektene 4) Presentasjon av det digitale ressurssenteret Lærerforum 5) Delprosjekt 4: Utprøving av pedagogisk-psykologisk tjeneste på nett. Om delprosjektet og resultatene.

4 Hva handler PVG-prosjektet om? - kort oppsummering av intensjonene Prosjektet handler om profesjonell veiledning via et nytt elektronisk lærerforum Lærerforum skal være et bidrag til å utvikle skolen som en lærende organisasjon Lærerforum skal bidra til å styrke lærerstudenters kompetanse i å hente inn støtte og veiledning og selv gi støtte og veiledning ved bruk av moderne kommunikasjon Lærerforum skal i særlig grad bidra til å videreutvikle lærerutdanningen Utvikle skolens læringskultur ved å ta i bruk prinsippene innenfor blended learning Fokus på lærernes mestring, trivsel og helse Gi svar i forhold til et bredt spekter av yrkesfaglige spørsmål Utnytte synergien som akkumuleres via coaching i lærerforumet Betydning for lærere i distriktskoler

5 Grunnopplæringen årstrinn i grunnskolen Videregående skole (3 år)

6 Blended learning Illustrerer at både tradisjonelle undervisningsmetoder slik de nyttes i direkte kontakt mellom lærer og elev og nyere distanseovergripende kommunikasjon anvendes side om side innenfor moderne undervisning (Heintze og Procter 2004) Læringsprosessen representerer et forløp (ulike trinn) som dels samsvarer med et proaktivt aksjonsforskningsdesign (Bersin 2004): Trinn 1: Identifisere utfordringene i læringsprosessen Trinn 2: Definere aktørene og utvikle strategi/metode for å kunne måle effekter Trinn 3: Iverksette prosessen Trinn 4: Gjennomføring og resultatmålinger (evaluering)

7 Proaktiv aksjonsforskning Utvikle prosjektplan Velge arena for aksjonsforskningen Iverksetting av innovasjonen, arbeidet, forsøket, m.v. uten forutgående vitenskapelig undersøkelse Forskningsbasert evaluering ei tid ut i prosessforløpet Resultatet danner grunnlag for justering av målene

8 Hva er PP-tjenesten (PPT)? PPT står for pedagogisk-psykologisk tjeneste Forankret i Opplæringsloven Sakkyndig instans i forhold til spesialundervisning for barn, unge og voksne i kommuner og fylkeskommune Fagteamet gjennomfører jevnlige skole- og barnehagebesøk To hovedarbeidsområder: 1) Individnivå elevsaker: Utredning og sakkyndig tilrådning om tiltak 2) Systemnivå organisasjonsutvikling og kompetanseheving i barnehager og skoler

9 Samarbeidspartnere Prosjektet er fremmet på vegne av et team (hovedprosjektgruppa) som er satt sammen av deltakere fra: Høgskolen i Nesna Høgskolen i Bodø Universitetet i Tromsø Universitetet i Oslo Statped Nord Skoler og PP-tjenesten fra: Bodø kommune Tromsø kommune Rana kommune Alstahaug kommune Dønna kommune Sortland kommune Bokproduksjon og bokutgivelser: Gyldendals Akademiske Forlag Økonomi: Deltakende institusjoner Norges Forskningsråd Dataplattform * Universitetet i Lüneburg, Tyskland

10 Internasjonalt PVG-prosjektet er tilknyttet det internasjonale prosjektet Vital-Tempus. Dette prosjektet utforsker også bruk av nettveiledning. Dette gir viktige komparative muligheter. Et internasjonalt parallelt nettsted for lærere i Nederland, Østerrike og Russland

11 Prosjektstruktur og prosjektledelse Hovedprosjektet ledes av Professor Jarle Sjøvoll, Høgskolen i Bodø E-post: Professor Kjell Skogen, Universitetet i Oslo Hovedprosjektet består av 6 ulike delprosjekter, med egne delprosjektledere (delprosjektansvarlige): Delprosjekt 1: Problemer i praksis og praksisrettet problemløsning Delprosjekt 2: Best practice. Utvikling av dataplattformen Lærerforum Delprosjekt 3: Oppfølging av nyutdannede lærere Delprosjekt 4: PP-tjeneste på nett Delprosjekt 5: Elektronisk nett som redskap i praksisrettet kunnskapsløft i distriktsskoler Delprosjekt 6: Sammenfattet rapport (satt sammen av alle delrapportene)

12 Dataplattformen Lærerforum Er utviklet ved Universitetet i Lüneburg, Tyskland Et åpent nettsted der alle kan gå inn og lese det som er lagt ut (caser og kommentarer) Et fast team av profesjonelle veiledere Bruke en søkermotor f.eks Google og søke på ordet Lærerforum. Kommer da inn via Høgskolen i Bodø (Bodø University College) Alternativ: Klikk på veiledningsområder De som ønsker det kan registrere seg som brukere og legge ut anonymiserte caser og kommentere caser

13 Total produksjon (hovedprosjektet) registrert pr. 7. oktober 2009 PVG-prosjektet (hovedprosjektet) som er summen av alle delprosjekter, har vært knyttet til ei sentral forskergruppe på fagpersoner. Disse har stått for produksjonen i prosjektet. Sum gjennomførte PhD-kurs (egen deltakelse) 28 Sum kurs og innlegg om prosjektet 81 Sum publikasjoner (artikler, forskningsrapporter, paper, m.v.) 93 Sum bidrag (veiledning og caser) på databasen Lærerforum 569 Sum antall som har vært inne og lest i den elektroniske ressursbanken Lærerforum (antall besøkende)

14 PPT i skolesystemet Skole Skole PPT Skole Skole

15 Kommunikasjonen mellom PPT og skolene Før prosjektstart: Telefon Brev Møter og skolebesøk Var ikke nok til å dekke behovet. Dette gjaldt spesielt løpende veiledning i elevsaker Behov for mer kontakt

16 Delprosjekt 4 PP-tjeneste på nett Helgelandsprosjektet Et spesialpedagogisk utviklingsprosjekt Overordnet målsetting Å prøve ut og få erfaringer med om pedagogiskpsykologisk veiledning over nett kan være et faglig og funksjonelt supplement til den tradisjonelle veiledningen og rådgivningen som PP-tjenesten gir

17 Delmål Delmål 1 Å få erfaring som kan vise om denne tjenesten kan bidra til å bedre lærernes faglige kompetanse, trygghet og trivsel i arbeidssituasjonen Delmål 2 Å bidra til å fremme lærernes helse gjennom en givende og utviklende yrkesutøvelse Delmål 3 Å vurdere om denne nettbaserte tjenesten fungerer som kommunikasjonsforum for veiledning i forhold til spesialundervisning i skolen Delmål 4 Å vurdere hva som kreves av tilrettelegging, informasjon, kompetanseheving og elektronisk infrastruktur for at en slik tjeneste skal fungere etter intensjonen

18 Prosjektdesign Et proaktivt aksjonsforskningsprosjekt Fase 1 Startfase Fase 2 Aksjon. Ny praksis Fase 3 Innhente data Fase 4 Evaluere Fase 5 Justere delmål Ide Planlegging. Avklare prosjektskoler Iverksetting Samle data Tolke data Reflektere over løsninger Finjustere delmål og tiltak Prosjektgruppa: Orientering om prosjektet ved PPT og i prosjektskolene. Prosjektgruppa: Fagteam for oppfølging av aksjonen i PPT og i prosjektskoler Prosjektgruppa: Metodedrøftinger Intervjuguide Analyse av resultater Prosjektgruppa: Drøfte resultatene fra datainnsamling og Analyse. Prosjektgruppa: Drøfte justeringer av tiltak ved PPT og i prosjektskolene Saksbehandler PPT Nettveiledning Saksbehandler PPT Nettveiledning Delta i intervju som informanter Saksbehandler PPT Nettveiledning Saksbehandler PPT Nettveiledning Prosjektlærere Delta i orientering om PVG-prosjektet og om Lærerforum Prosjektlærere Bruke nettbasert veiledning. Sende case/problemstillinger til PPT-rådgiver. Føre ukelogg Prosjektlærere Delta i intervju som informanter Prosjektlærere Bruke nettbasert veiledning. Sende case/problemstillinger til Saksbehandler PPT Føre ukelogg. Prosjektlærere Eventuelle endringer i skolen og i praksis (undervisning og samarbeid) Refleksjon Utprøving Tradisjonell forskning Refleksjon / kriterier Spredning Organisasjonslæring Prosjektplan. Kurs. Innlegg. Artikler. Paper. Intervju og analyse Grunnlag for justering av mål evt. nye mål Rapport. Artikler. Media. Konferanser.

19 En aksjonskjede -sirkulære bevegelser- Høgskolen PPT-kontoret Prosjektskoler Oppstarten Først: Forsker fra høgskolen aksjonerer i ett PPT-kontor. Deretter: Saksbehandler fra PPT aksjonerer i utvalgte prosjektskoler

20 Teorigrunnlag 1. Aksjonsforskning i skolesystemet - forskeren er en aktiv medarbeider - forskeren skal gjennomføre en vitenskapelig evaluering - justere målene i samsvar med evalueringsresultatene 2. Blended learning - læring gjennom å ta i bruk effektive kombinasjoner av ulike undervisningsformer og medier 3. Sosialkonstruktivisme - kunnskap konstrueres gjennom det sosiale samspillet - dialogen mellom aktørene danner grunnlag for ny og bedre kunnskap

21 Etikk i aksjonsforskning I delprosjektet er dette viktig i forhold til forskeren: - har ulike roller: observerende og deltakende posisjoner - går inn i forskningsfeltet og forsker bak fasaden - må ha handlingskompetanse i forhold til situasjonsbestemte utfordringer - dukker fram igjen og viser funnene som er gjort - rapportene kan være til gunst og ugunst for samarbeidspartnerne Det etiske nivået i aksjonsforskning må legges meget høyt Det overordnede målet er kontinuerlig utvikling av systemet og at aktørene skal ha fordel av dette Aksjonsforskningen gjennomføres i sosiale miljøer der alle kjenner hverandre godt Risikoen for å forrykke gode relasjoner og nødvendigheten av endringer i forhold til de posisjonene aktørene hadde i utgangspunktet, er alltid til stede når praksis endres

22 Valg av dataplattform Dataplattformen Lærerforum er åpen for alle Dataplattform for utprøving av veiledning fra PPT på nett i elevsaker, krever et lukket forum for å sikre personvernet Vi kunne derfor ikke bruke Lærerforum i delprosjekt 4 I delprosjekt 4 PPT på nett måtte vi bruke en alternativ dataplattform for nettveiledning/-rådgivning i elevsaker Kan ikke bruke vanlig Dataplattformen Its Learning brukes av de fleste grunnskoler og videregående skoler på Helgeland, og gir muligheter for å opprette et lukket og passordbeskyttet forum Its learning ble valgt som dataplattform for utprøving av PPT på nett

23 Prosjektdeltakere Høgskolen i Nesna. Prosjektleder for delprosjekt 4. Leder av prosjektgruppe Helgeland. PPT-Rana PPT-leder/pedagogisk-psykologisk rådgiver Sylvi Bratteng. Deltaker i prosjektgruppe Helgeland. PPT Ytre Helgeland Pedagogisk-psykologisk rådgiver Elbjørg Larsen. Deltaker i prosjektgruppe Helgeland. Veileder 2 grunnskoler via dataplattformen Its Learning. 2 grunnskoler S-teamleder og lærere. Deltar i utprøvingen av nettveiledning. Rektor har ansvaret for gjennomføringa på den enkelte skolen. Enkelte foreldre har deltatt

24 Produksjon registrert pr. 7. oktober 2009 Produksjonen pr i delprosjekt 4 Prosjekt PP-tjeneste på nett. Helgelandsprosjektet. Antall veiledninger på Its Learning er ikke tatt med. Sum gjennomførte forskerkurs (PhD-nivå) (Egen deltakelse. 25 studiepoeng pr deltaker i prosjektgruppa) Sum kurs og innlegg om prosjektet Sum publikasjoner (artikler, paper, populariseringer, m.v.) 12 Sum bidrag (veiledning og caser) på databasen Lærerforum Delrapport (forskningsbasert) fra prosjektgruppe Helgeland til prosjektledelsen og til Norges Forskningsråd (24 sider) Hovedrapport (forskningsbasert) fra delprosjektleder til FoUutvalget ved Høgskolen i Nesna (116 sider) 1 1

25 Underveisevalueringa -Evalueringsmodell og overordnede problemstillinger- 1. Kontekst (situasjon og sammenheng) Hvordan har deltakerne opplevd tilgjengeligheten til PPT før prosjektstart, hvilken forståelse har de av prosjektmålene og hvor relevant mener de at disse målene er? 2. Organisering Hvordan har deltakerne opplevd organiseringen og ledelsen av prosjektet? 3. Prosesser Hvordan har deltakerne opplevd samarbeidet, rollene, motivasjonen og eget bidrag i prosjektarbeidet? 4. Resultater Hvilke resultater, muligheter og utfordringer har prosjektet gitt?

26 Utvalg og metode for evalueringsundersøkelsen Utvalg 2 rektorer 2 S-teamledere 5 deltakende lærere 1 PPT-leder 3 saksbehandlere fra PPT Sum: 13 informanter Metode Semistrukturert kvalitativt intervju med hver informant (halvåpent intervju uten faste svaralternativer) Kvalitativ analyse (systematisering, analyse og vurdering av den informasjonen som informantene ga i intervjuene)

27 Resultater Oppsummering av hovedtrekkene fra de ulike informantgruppene i evalueringsundersøkelsen

28 Deltakende lærere Har fått opplæring i bruken av dataplattformen Its Learning. Dette har vært et eget opplegg utenfor prosjektet Det ble ikke avsatt ekstra tid eller gjort andre tilettelegginger i forbindelse med utprøving av nettveiledningen Nettveiledningen ble en del av det ordinære arbeidet ved skolen Et godt samarbeid, nær kontakt og støtte fra saksbehandler fra PPT En nærmere og mer tilgjengelig PP-tjeneste En mer positiv holdning til PP-tjenesten Tettere og bedre samarbeid med de andre lærerne som deltar i prosjektet Høy motivasjon for å prøve ut nettveiledning Opplever bedre mestring av undervisningen og er blitt tryggere i lærerrollen Bedre kvalitet på de fysiske møtene fordi den nære kontakten i mellomperiodene gir bedre kjennskap til elevsakene for alle parter Nettveiledning er et meget bra supplement, men kan ikke erstatte tilstedeværelse fra PPT

29 S-teamlederne Har fått bedre kjennskap til lærernes arbeid i elevsakene Et bedre og nærmere samarbeid mellom lærerne og saksbehandler fra PPT i elevsakene Bedre kvalitet på de fysiske møtene Forbedring av egen veiledningskompetanse Bedre spesialpedagogisk kompetanse Nettveiledning må være et supplement til, men ikke en erstatning for den direkte tilstedeværende kontakten med PPT

30 Rektorene Suksessen med prosjektet er at det er konkret og relevant Utprøvingen av nettveiledning har vært veldig nyttig for skolen Flere lærere skal nå bruke nettveiledning Den nære kontakten med saksbehandler fra PPT har gitt lærerne oppmuntring og bekreftelse på at de gjør de riktige tingene Har ført til økt trygghet hos lærerne i deres yrkesrolle Nettkontakten har gjort at saksbehandler fra PPT oppleves å være mer tilstede ved skolen Alle parter har fått bedre kjennskap til elevsakene gjennom en nær og felles kontakt via nettet i mellomperiodene Kvaliteten på de fysiske møtene er blitt bedre Nettveiledningen har gjort tjenesten fra PPT mye bedre Det er viktig å sikre personvernet når nettveiledning benyttes

31 Deltakende saksbehandler fra PPT Større trygghet i rollen som pedagogisk-psykologisk rådgiver Kommer mye nærmere skolene, og det gir en helt annen tilstedeværelse enn tidligere Kjenner mye bedre til elevsakene Veiledningen overfor lærerne blir mer målrettet og presis Kan bidra enda sterkere med egen rådgivningskompetanse Kontakten med foreldrene er lettere Bedre kjennskap til og forståelse for hvordan systemet er på skolene Kan i større grad delta i drøftinger om rammeforholdene ved skolene Bedre kontroll med henvisningene til PPT fordi behovet og alternative tiltak har vært drøftet anonymt med s-teamleder via nettet Ingen elever henvises før det er enighet om dette behovet Prosjektet innebærer en ny arbeidsmåte for PPT og er en viktig videre utvikling av denne tjenesten

32 PPT-leder Direkte kontakt med skolene via nettet vil gjøre PPT mer tilgjengelig Prosjektlærerne har hatt gode erfaringer med nettveiledningen Skriftig formulering via nettet gjør at den som legger inn noe må tenke mer i gjennom saken Mer faglighet og bedring av den skriftlige framstillingen i elevsakene Veldig bra at saksbehandler har fått økt sin formelle forskerkompetanse gjennom dr.gradskursene PPT-kontoret er med på noe som er framtidsrettet Nettveiledning kan bli en del av de daglige rutinene Det er viktig utfordring å sikre personvernet når en ny og elektronisk arena skal brukes i arbeidet

33 Vurdering av måloppnåelse Omfatter overordnet mål og delmålene for delprosjekt 4 PP-tjeneste på nett. Helgelandsprosjektet.

34 Delmål 1 Å få erfaring som kan vise om denne tjenesten kan bidra til å bedre lærernes faglige kompetanse, trygghet og trivsel i arbeidssituasjonen Resultater: Prosjektlærerne mente at en nettbasert tjeneste der de samhandler og får veiledning fra saksbehandler fra PPT via nettet, har fungert meget bra Prosjektlærerne opplever bedre mestring av undervisningen og større trygghet i lærerrollen Prosjektlærerne er meget motivert for nettkommunikasjonen Konklusjon: Delmålet er nådd.

35 Delmål 2 Å bidra til å fremme lærernes helse gjennom en givende og utviklende yrkesutøvelse Resultater: Prosjektlærerne har opplevd bedre mestring av undervisningen og økt trygghet i sin yrkesutøvelse, har bedret trivselen i arbeidet Større sikkerhet i arbeidet og bedre trivsel vil være helsefrembringende Konklusjon: Delmålet er nådd

36 Delmål 3 Å vurdere om denne nettbaserte tjenesten fungerer som kommunikasjonsforum for veiledning i forhold til spesialundervisning i Skolen Resultater: Alle informantene på de ulike nivåene og institusjonene var enige om at nettveiledning fungerer meget godt i forhold til spesialundervisning i skolen Nettkommunikasjonen gir en mye bedre tilgjengelighet til PPT enn tidligere, da det kun forgikk skriftlig kommunikasjon, skolebesøk 2-3 ganger pr år og telefonkontakt når alle parter hadde tid eller var til stede ved telefonen Konklusjon: Delmålet er nådd

37 Delmål 4 Å vurdere hva som kreves av tilrettelegging, informasjon, kompetanseheving og elektronisk infrastruktur for at en slik tjeneste skal fungere etter intensjonen Resultater: Kurs og kunnskap om den valgte dataplattformen er helt nødvendig Det er viktig at PPT har den sammen dataplattformen som skolene Tilrettelegging kan være både veiledning underveis i bruken av dataplattformen, men også sikring av personvernet når en elektronisk arena skal benyttes for kommunikasjon i elevsaker Evalueringsundersøkelsen viser at overnevnte punkter har vært vurdert av partene i prosjektet Konklusjon: Delmålet er nådd.

38 Overordnet mål for delprosjekt 4 prosjekt PPtjeneste på nett. Helgelandsprosjektet. Å prøve ut og få erfaringer med om pedagogisk-psykologisk veiledning over nett kan være et faglig og funksjonelt supplement til den tradisjonelle veiledningen som PP-tjenesten gir Resultater: Utprøvingen og evalueringsundersøkelsen har vist at veiledning via en dataplattform er et meget velfungerende faglig og funksjonelt supplement til den tradisjonelle veiledningen som PPT gir. Konklusjon: Det overordnede målet for delprosjektet er nådd.

39 Behov for måljusteringer Det er ikke behov for justering av eksisterende delmål Det er behov for et ekstra delmål i prosjektet som omfatter tidsbruk ved PPT og i prosjektskolene i elevsaker. Dette må knyttes til - Tidligere tidsbruk i elevsakene - Tidsbruk i elevsakene like etter prosjektstart - Tidsbruk i elevsaker når nettveiledningen har satt seg

40 Oppsummering Alle delmålene er nådd, men det er behov for et ekstra delmål Utprøving av nettveiledning har ført til/fører til endringer av systemet i prosjektskolene og PPT Bedre internt samarbeid i prosjektskolene Veiledningsmodellen er i ferd med å spre seg til flere skoler Viktig å sikre personvernet Identifiserte suksessfaktorer: a) Forankring i ledelsen ved skolene b) At prosjektlærerne har fått kursing i den valgte dataplattformen c) En motivert og kompetent saksbehandler fra PPT d) Motiverte s-teamledere og prosjektlærere e) At prosjektet har vært relevant, nyttig, konkret og elevrelatert f) At prosjektarbeidet var en del av den daglige virksomheten ved skolen

41 Det videre arbeidet Å få flere lærere på skolene og saksbehandlere ved PPT-kontorene til å bruke nettveiledning som en supplerende arbeidsmåte Sikring av personvernet når en elektronisk læringsplattform brukes i nettveiledning og undervisning Arbeidsmodellen bør implementeres i virksomhetsplaner slik at dette blir en del av den daglige rutinen Formidling av erfaringene med utprøvingen av nettet som kommunikasjonsarena mellom PPT og skoler Videre forskning på bruk av nettveiledning mellom PPT og skoler Utvikle en ny form for veiledningsmetodikk for PPT

42 Midtbygda skole, Dønna kommune Ei av PVG-prosjektskolene i delprosjekt 4 PPT på nett I dialoggruppe B vil S-teamleder Laila Lorentzen, Midtbygda skole, presentere hvilke erfaringer de har hatt med prosjektarbeidet ved skolen

43 Avslutningsvis Spørsmål / frågor?

44 Takk for oppmerksomheten!

PVG-delprosjekt 4. Pedagogisk-psykologisk tjeneste på nett

PVG-delprosjekt 4. Pedagogisk-psykologisk tjeneste på nett Høgskolen i Nesnas skriftserie Nr. 73 Høgskolen i Nesna 2009 PVG-delprosjekt 4. Pedagogisk-psykologisk tjeneste på nett Hovedrapport Oddbjørn Knutsen Pris kr. 150,-. ISBN 978-82-7569-189-5 ISSN 0805-3154

Detaljer

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER...

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER... 1 1 MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Rammer... 3 2 ORGANISERING... 4 3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER... 4 3.1 Beslutningspunkter... 4 3.2 Oppfølging... 4 3.3 Milepæler...

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER...

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER... 1 MÅL OG RAMMER... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Målgruppe... 2 1.3 Målsetting... 2 1.4 Rammer... 3 2 ORGANISERING... 3 3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER... 3 3.1 Beslutningspunkter... 3 3.2 Oppfølging...

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning Vedlegg 2 Veiledning LÆRERSPØRRESKJEMA Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag Din skole er med i prosjektet Bedre vurderingspraksis med utprøving av modeller for kjennetegn

Detaljer

Innovasjonsstrategien praksisrettet

Innovasjonsstrategien praksisrettet 3-8 Innovasjon:Layout 1 01-09-08 14:05 Side 3 Innovasjonsstrategien praksisrettet aksjonsforskning Av Gisle Johnsen og Jarle Sjøvoll I dette temaheftet videreutvikler vi idéer og metoder som nyttes innenfor

Detaljer

Pedagogisk-psykologisk tjeneste på nett. Helgelandsprosjektet Erfaringer Laila Brosveet Lorentzen, s-teamleder Midtbygda Sentralskole, Dønna

Pedagogisk-psykologisk tjeneste på nett. Helgelandsprosjektet Erfaringer Laila Brosveet Lorentzen, s-teamleder Midtbygda Sentralskole, Dønna Pedagogisk-psykologisk tjeneste på nett. Helgelandsprosjektet Erfaringer Laila Brosveet Lorentzen, s-teamleder Midtbygda Sentralskole, Dønna spesped.midtbygda@monet.no Dønna post@donna.kommune.no Midtbygda

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

Veileder s team - sirkel PPT Indre Salten September 2016 Revidert høst 2017

Veileder s team - sirkel PPT Indre Salten September 2016 Revidert høst 2017 Veileder s team - sirkel PPT Indre Salten September 2016 Revidert høst 2017 NYE PPT Indre Salten Beiarn, Fauske, Saltdal, Steigen, Sørfold Vertskommune Fauske. Besøksadresse: Storgata 52. Tlf. 75 60 45

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Entreprenørskap som pedagogisk metode i yrkesfag Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning på 30 studiepoeng, organisert som et deltidsstudium over

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes profesjonsutvikling,

Detaljer

Skolebasert organisasjonslæring 25. februar 2015 Molde. Professor Halvor Bjørnsrud

Skolebasert organisasjonslæring 25. februar 2015 Molde. Professor Halvor Bjørnsrud Skolebasert organisasjonslæring 25. februar 2015 Molde Professor Halvor Bjørnsrud Kompetanseutvikling i barnehage og skole «Erfaring viser at kompetanseutvikling lykkes best når både ledelse og ansatte

Detaljer

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Før en eventuell tilmelding til PPS skal skolen vurdere elevenes behov. Med utgangspunkt i egen kompetanse

Detaljer

Våre lærerutdannere Lærerutdannere er den viktigste faktoren i kvaliteten på utdanningene.

Våre lærerutdannere Lærerutdannere er den viktigste faktoren i kvaliteten på utdanningene. 1 Vedtatt landsmøte 2012 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Våre lærerutdannere Lærerutdannere er den viktigste faktoren i kvaliteten på

Detaljer

Forsknings- og utviklingsarbeid i Kultur for læring. Lars Arild Myhr 24. November 2015

Forsknings- og utviklingsarbeid i Kultur for læring. Lars Arild Myhr 24. November 2015 Forsknings- og utviklingsarbeid i Kultur for læring Lars Arild Myhr 24. November 2015 Søknad om innovasjonsprosjekt til Norges forskningsråd Målsettinger: Faglige resultater i grunnskolen skal forbedres,

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialundervisning

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Tilpasset opplæring og spesialundervisning - Generell utfordring og status - En gang spesialundervisning, alltid spesialundervisning? - Hvordan måle effekten av spesialundervisning? Orkdal/Øy-regionen,

Detaljer

Fase: Forstudie Navn: Lære å lære

Fase: Forstudie Navn: Lære å lære Fase: Forstudie Navn: Lære å lære 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Føringer i Kunnskapsløftet, læringsplakaten I Kommunedelplan for undervisning har NLK følgende målsettinger: Øke læringsutbytte hos elevene

Detaljer

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12 VIRKSOMHE SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12.12 PPT er en lovpålagt kommunal og fylkeskommunal tjeneste som reguleres av opplæringslova 5-6. PPT skal hjelpe skolene med kompetanseheving og organisasjonsutvikling

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes

Detaljer

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Ressursgruppe for skoleeier: Kommunale skoleeiere i satsingen Vurdering for læring (2014-2017) PULJE 6 Rådgiver skoleeier: Marianne Støa Pedagogisk

Detaljer

Forsknings- og utviklingsarbeid i Kultur for læring. Lars Arild Myhr 16. Februar 2016

Forsknings- og utviklingsarbeid i Kultur for læring. Lars Arild Myhr 16. Februar 2016 Forsknings- og utviklingsarbeid i Kultur for læring Lars Arild Myhr 16. Februar 2016 Søknad om innovasjonsprosjekt til Norges forskningsråd Målsettinger Utdanningsnivået i befolkningen i Hedmark skal forbedres,

Detaljer

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Entreprenørskap i norsk skole Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Trond Storaker 24. mai 2013 03.06.2013 1 Hva er entreprenørskap Entreprenørskap

Detaljer

Barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling

Barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling Barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling 17. november 2015 Utdanningsdirektoratet Radisson Blue Gardermoen Professor Halvor Bjørnsrud Kompetanseutvikling i barnehage og skole «Erfaring viser at kompetanseutvikling

Detaljer

Høgskole og kommune hånd i hånd

Høgskole og kommune hånd i hånd Høgskole og kommune hånd i hånd UH-sektoren og kommuner har fått en unik mulighet til å være sammen om en utvikling der fag og organisasjonsutvikling knyttes sammen», sier høgskolelektor i matematikkdidaktikk

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE

STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE 2012 2016 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjon for Åstveit skole Bergen kommunes visjon: "Kompetanse for alle i mulighetenes skole." "Rom for alle-blikk for den enkelte."

Detaljer

Trivsel + læring = sant

Trivsel + læring = sant Trivsel + læring = sant 1 En liten film fra hverdagen 2 Visjonen til Gran Ungdomsskole ALLE SOM HAR SITT VIRKE VED GRAN UNGDOMSSKOLE SKAL KUNNE GÅ HJEM HVER DAG MED MINST EN OPPLEVELSE AV MESTRING. 3 Skolekultur

Detaljer

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Lærende nettverk i friluft Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Friluftsrådet Sør fungerer som nettverkskoordinator for prosjektet «Lærende nettverk i friluft

Detaljer

Grunnleggende prinsipper i LP-modellen og resultater. Professor Thomas Nordahl Aalborg

Grunnleggende prinsipper i LP-modellen og resultater. Professor Thomas Nordahl Aalborg Grunnleggende prinsipper i LP-modellen og resultater Professor Thomas Nordahl Aalborg 08.11.07 Hva er LP-modellen? En modell for pedagogisk analyse og tiltaksutvikling utviklet ut fra forskningsbasert

Detaljer

Måling av kommunikasjonsarbeid, UiO

Måling av kommunikasjonsarbeid, UiO Måling av kommunikasjonsarbeid, UiO Agenda Hvorfor skal vi måle? Suksesskriterier Hva skal vi måle? Og hvordan? Eks og øvelse Hvorfor er det så vanskelig, da? Hvorfor måler vi? Måling er et styringsverktøy

Detaljer

Saksgang ved bekymring for en elevs faglige og sosiale utvikling, meldt av

Saksgang ved bekymring for en elevs faglige og sosiale utvikling, meldt av Saksgang ved bekymring for en elevs faglige og sosiale utvikling, meldt av foresatte, lærer eller elev En veileder Innledning Hensikten med utvidet saksgang-kart utdypes kort innledningsvis. Det gis en

Detaljer

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid NO EN Organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiet er et videreutdanningstilbud til ansatte i PPT og søkes via Utdanningsdirektoratet. Studiet er delt inn i to moduler à 15 studiepoeng. Opplæringen

Detaljer

ASK-prosjekt i en inkluderende skole

ASK-prosjekt i en inkluderende skole Prosjektplan ASK-prosjekt i en inkluderende skole Samarbeidsparter 2 Målsettinger 2 Tidsperiode 2 Bakgrunn for prosjektet 2 Delprosjekter 3 A. Kartlegge / tilpasse verktøy for behovsanalyse hos elever

Detaljer

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng Studieplan Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1 NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå OMFANG: 7,5 studiepoeng BAKGRUNN Veiledning av nytilsatte nyutdannede lærere er et av tiltakene

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag

Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for helse- og sosialfag 1 MÅL OG RAMMER - 2-1.1 Bakgrunn og mål - 2-1.2 Mål - 2-1.3 Rammefaktorer - 2-2 ORGANISERING - 2-3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER - 3-3.1 Beslutningspunkter

Detaljer

Oddbjørn Knutsen Prosjekt KALS 10. trinn et aksjonsforskningsprosjekt.

Oddbjørn Knutsen Prosjekt KALS 10. trinn et aksjonsforskningsprosjekt. FAGFELLEVURDERT Oddbjørn Knutsen Prosjekt KALS 10. trinn et aksjonsforskningsprosjekt. Et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Nesna og to prosjektskoler for å utvikle og prøve ut en prosessinitierende

Detaljer

God opplæring for alle

God opplæring for alle God opplæring for alle Feil ressursbruk Økt kompetanse i system Vi er på vei! Mange elever går ut av grunnskolen uten å realisert sitt potensial for læring. Alle elever lærer og oppnår gode resultater

Detaljer

Forskning i samarbeid med skole og barnehage. Forskningsdagene 25. 9. 2009 Høgskolen i Nesna Hanne Davidsen

Forskning i samarbeid med skole og barnehage. Forskningsdagene 25. 9. 2009 Høgskolen i Nesna Hanne Davidsen Forskning i samarbeid med skole og barnehage Forskningsdagene 25. 9. 2009 Høgskolen i Nesna Hanne Davidsen Forskning i samarbeid med skole og barnehage 1.Hvorfor drive med forskning knyttet til praksisfeltet?

Detaljer

«Ungdomstrinn i utvikling» Skoleeier-perspektivet. Hilde Laderud, ped. kons., Gran kommune Ingrid Jacobsen, utviklingsveileder

«Ungdomstrinn i utvikling» Skoleeier-perspektivet. Hilde Laderud, ped. kons., Gran kommune Ingrid Jacobsen, utviklingsveileder «Ungdomstrinn i utvikling» Skoleeier-perspektivet Hilde Laderud, ped. kons., Gran kommune Ingrid Jacobsen, utviklingsveileder 1 «Ungdomstrinn i utvikling» Disposisjon: Innledning: Noen rammer og forskningsfunn

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 Studiet legger vekt på å utdanne veiledere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning og som bidrar i studentene og nyutdannede

Detaljer

Paradokser i tilpasset opplæring. Thomas Nordahl 26.10.09

Paradokser i tilpasset opplæring. Thomas Nordahl 26.10.09 Paradokser i tilpasset opplæring Thomas Nordahl 26.10.09 FoU-prosjektet - tilpasset opplæring og pedagogisk praksis Hensikten har vært å utvikle ny forskningsbasert kunnskap om forholdet mellom den pedagogiske

Detaljer

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær Rutiner ved elevfravær For å sikre oppfyllelse av 2-1 i Opplæringsloven, Rett og plikt til skolegang har Frosta skole disse rutinene ved elevfravær: ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! FORMÅL

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag Studieplan Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag 15 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 25. mars 2010 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer

PP-tjenesten som partner for godt læringsmiljø

PP-tjenesten som partner for godt læringsmiljø PP-tjenesten som partner for godt læringsmiljø Lars Arild Myhr - SePU To separate verdener Lovverk Spesialpedagogikk Utdanning Forskningsmiljøer Samarbeidsinstanser Stortings meldinger Generell pedagogikk

Detaljer

VEILEDER. Individuell Utviklingsplan

VEILEDER. Individuell Utviklingsplan VEILEDER Individuell Utviklingsplan Hjemlet i opplæringslovens 5-5 og Utdanningsdirektoratets veileder til spesialpedagogisk hjelp, publisert 30.10.2014. «Planleggings og gjennomføringsfasen starter når

Detaljer

Lillegården kompetansesenter Bergsbygdaveien 8 3949 Porsgrunn www.lp-modellen.no

Lillegården kompetansesenter Bergsbygdaveien 8 3949 Porsgrunn www.lp-modellen.no Forutsetninger for deltagelse: Arbeidet organiseres og følger retningslinjene slik det er beskrevet i avtalen med Lillegården kompetansesenter i minimum to år Det legges praktisk til rette for lokal skolering

Detaljer

Bedre skole og bedre lærerutdanning

Bedre skole og bedre lærerutdanning Universitetsskolene Bedre skole og bedre lærerutdanning 2 1 bedre skole bedre lærerutdanning 3 INTEGRERING AV FORSKNING I SKOLE OG LÆRERUTDANNING 4 2 Fase 1 : Planlegging Fase 2 : Konstituering Fase 3

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Resultater fra elevundersøkelsen høsten 2014. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst, helse og velferd 24.02.

SAKSFRAMLEGG. Resultater fra elevundersøkelsen høsten 2014. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst, helse og velferd 24.02. Arkivsak: 2015/241-1 Arkiv: A20 Saksbehandler: Sven Erik Dølvik SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst, helse og velferd 24.02.2015 Resultater fra elevundersøkelsen høsten 2014 Rådmannens

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 6 Studieplan 2017/2018 Veiledning av nyutdannede lærere Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Dette er en videreutdanning på 5 studiepoeng på lavere grads nivå. Studiet går over ett semester

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato. Komite Levekår

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato. Komite Levekår STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: A13 Arkivsaksnr: 2015/8633-1 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår 10.02.2016 Opprettelse av grunnskoleteam i Stjørdal kommune

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere

Detaljer

Rekruttering til realfag. Bente Solbakken Høgskolen i Nesna

Rekruttering til realfag. Bente Solbakken Høgskolen i Nesna Rekruttering til realfag. Bente Solbakken Høgskolen i Nesna TIMSS Komparativ Komparativ = sammenliknbar Trendstudie En trendstudie - viser trender over tid Skalert gjennomsnitt = gjennomsnitt som konstrueres

Detaljer

Resultater og utfordringer i arbeid med LP-modellen. Thomas Nordahl

Resultater og utfordringer i arbeid med LP-modellen. Thomas Nordahl Resultater og utfordringer i arbeid med LP-modellen 11.05.11 Utfordringer i utdanningssystemet Danske og norske elever skårer relativt dårlig på internasjonale undersøkelser. Gjennomstrømning i ungdomsutdannelsene

Detaljer

Kila skole. trine.halvorsen@harstad.kommune.no

Kila skole. trine.halvorsen@harstad.kommune.no Kila skole 4 år r med Lærende L nettverk trine.halvorsen@harstad.kommune.no Fra første nettverk, 2004, har vi hatt en idé om å utvikle bred og helhetlig digital kompetanse. Men hvordan lykkes med det?

Detaljer

Hva gjør vi i Nord-Trøndelag?

Hva gjør vi i Nord-Trøndelag? Hva gjør vi i Nord-Trøndelag? 9.9.2015 Nord-Trøndelag 135 000 innbyggere. 23 kommuner (480 23 000). 17 000 elever i grunnskole. 105 grunnskoler. Dårlige resultater over tid. Store forskjeller. Lavt utdanningsnivå.

Detaljer

Opplæring av ungdom med kort botid. Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud 2014-2015

Opplæring av ungdom med kort botid. Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud 2014-2015 Opplæring av ungdom med kort botid Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud - Et samarbeidsprosjekt mellom fylkesmannen i Buskerud, Buskerud fylkeskommune,

Detaljer

Vår og høst. To samlinger hver over to dager i hvert av semestrene. Lærerutdanning (minst tre år) eller tilsvarende, 2 års praksis som lærer.

Vår og høst. To samlinger hver over to dager i hvert av semestrene. Lærerutdanning (minst tre år) eller tilsvarende, 2 års praksis som lærer. Emne: Mentorutdanning Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere Kode: 4Mentor Studiepoeng: 15 Vedtatt: A sak 36/10 5.1 Emnekode: 4MENTOR 5.2 Emnenavn Bokmål: Utdanning av veiledere for nyutdannede

Detaljer

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg 2014 Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg Fagplaner kom i 2008 Ny giv i 2010 - Intensivopplæringen startet 2011 Valgfag oppstart

Detaljer

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT Klasseledelse med IKT 1 modul á 15 studiepoeng Vurdering for læring med IKT 2 1 modul á 15 studiepoeng Grunnleggende IKT i læring 1 modul á 15 studiepoeng Foto:

Detaljer

Avdeling for Elevservice

Avdeling for Elevservice Avdeling for Elevservice 1 MÅL OG RAMMER STYRKE OPPFØLGINGA AV ENKELTELEVER.... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Mål... 2 1.2.1 Konkrete mål... 2 1.3 Prosjektets avgrensning og presisering... 2 1.3.1 Utvelgelse

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Tromsø kommune 2012 2015 Byrådsleder Innhold Felles visjon for skolene i Tromsø:... 2 De tre utviklingsmålene for

Detaljer

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Program 14.00 15.45 Kort introduksjon til tema «Fagene i ny lærerutdanning skolefagbaserte eller forskningsbaserte» ved professor Hans-Kristian Hernes,

Detaljer

Kultur for læring et forbedringsarbeid i Hedmark

Kultur for læring et forbedringsarbeid i Hedmark Kultur for læring et forbedringsarbeid i Hedmark Kultur for læring overordnede målsettinger: De faglige resultater i grunnskolen i Hedmark skal heves og elevene skal forberedes på framtidens samfunns-

Detaljer

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum Evaluering av skolering i Kvalitetsforum 3+3 2015-16 Skoleåret 2015-16 har Kvalitetsforum 3+3 invitert til og gjennomført skolering i å være kursholder i Ny GIV-metodikk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

IKT-ABC. En ledelsesstrategi for digital kompetanse

IKT-ABC. En ledelsesstrategi for digital kompetanse IKT-ABC En ledelsesstrategi for digital kompetanse Hans Olav Hellem, Prosjektleder IKT-ABC, ITU/MAKING WAVES Vibeke Kløvstad, Faglig ansvarlig IKT-ABC, ITU 1 Oversikt I. Bakgrunn og mål II. Veiledningsmaterialet

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV Presentasjon på ledersamling, Fagavdeling barnehage og skole, Bergen 11. og 18. januar 2012 Skoleledelsen må etterspørre og stimulere til læring i det

Detaljer

Lese for livet. En kommunal plan for kvalitetssikring av lese- og skriveopplæringen i Odda kommune ODDA KOMMUNE

Lese for livet. En kommunal plan for kvalitetssikring av lese- og skriveopplæringen i Odda kommune ODDA KOMMUNE Lese for livet En kommunal plan for kvalitetssikring av lese- og skriveopplæringen i Odda kommune Dagsorden Prosessen fram til ferdig plan Presentasjon av Lese for livetplanen Resultat av evaluering/ brukerundersøkelse

Detaljer

Forsknings- og utviklingsarbeid i Kultur for læring. Thomas Nordahl

Forsknings- og utviklingsarbeid i Kultur for læring. Thomas Nordahl Forsknings- og utviklingsarbeid i Kultur for læring Thomas Nordahl 02.06.15 Forskningsbasert kunnskap om læring Evidens er spørsmål om hva som virker, forstått som hvilke resultater har vi av ulike innsatser

Detaljer

Departementet ønsker med denne meldingen å stimulere til at PP-tjenesten i større grad skal kunne arbeide systemrettet (s.91)

Departementet ønsker med denne meldingen å stimulere til at PP-tjenesten i større grad skal kunne arbeide systemrettet (s.91) TILPASSET OPPLÆRING FORVENTNINGER TIL PP-TJENESTEN I LYS AV MELD. ST. 18 (2010-2011) LÆRING OG FELLESSKAP Departementet ønsker med denne meldingen å stimulere til at PP-tjenesten i større grad skal kunne

Detaljer

Masteroppgaven i grunnskolelærerutdanningen: Hva, hvorfor og hvordan. NLA Høgskolen 4. November 2016 Agnete Nesse

Masteroppgaven i grunnskolelærerutdanningen: Hva, hvorfor og hvordan. NLA Høgskolen 4. November 2016 Agnete Nesse Masteroppgaven i grunnskolelærerutdanningen: Hva, hvorfor og hvordan NLA Høgskolen 4. November 2016 Agnete Nesse ...med fordypning i norsk / norskdidaktikk Master i undervisningsvitenskap (Høgskolen i

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Skolelederkonferansen. Johans Tveit Sandvin

Skolelederkonferansen. Johans Tveit Sandvin Skolelederkonferansen 2010 Johans Tveit Sandvin Rett til læring Prinsipper som inkludering, likeverdig tilbud og tilpasset opplæring følger av rett og plikt til opplæring Retten til opplæring er ikke bare

Detaljer

Spesialpedagogikk 2, 30 stp, Levanger

Spesialpedagogikk 2, 30 stp, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 2, 30 stp, Levanger Spesialpedagogikk 2 vektlegger å videreutvikle studentenes kompetanse til å reflektere rundt, forstå og møte aktuelle og komplekse utfordringer omkring organisering,

Detaljer

God praksis er ikke smittsomt FLiK ( ) Thomas Nordahl Høgskolen i Innlandet

God praksis er ikke smittsomt FLiK ( ) Thomas Nordahl Høgskolen i Innlandet God praksis er ikke smittsomt FLiK (2013 2017) Thomas Nordahl Høgskolen i Innlandet 24.08.17 Kartleggingsoversikt Område Informant 2013 - T1 2015 - T2 2017 T3 Barnehage Barn x x x Kontaktpedagog x x x

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 5 Studieplan 2017/2018 Veiledning av nyutdannede lærere Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Dette er en videreutdanning på 5 studiepoeng på lavere grads nivå. Studiet går over ett semester

Detaljer

Strategisk plan Garnes skule

Strategisk plan Garnes skule Strategisk plan Garnes skule 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Garnes skule vil være en «triveleg kunnskapsskule» Dette konkretiseres gjennom skolen sitt elevsyn og læringssyn. Vårt elevsyn Elevene er

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Relasjonen er i sentrum «det dobbelte blikk» Hva kan være årsaken?

Relasjonen er i sentrum «det dobbelte blikk» Hva kan være årsaken? Læringsmiljøteamet ved PPT Rana ønsker å bistå skoler og klasser med å skape gode og inkluderende læringsmiljø der elevene har forsvarlig og tilfredsstillende læringsutbytte. I arbeidet legger vi vekt

Detaljer

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger Barn og unge med særskilte behov møter vi daglig i barnehage og skole. Ønsker du å perfeksjonere deg for å arbeide med denne gruppa, er dette studiet midt i

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til foresatte ved skoler som deltar i Two Teachers

Informasjonsbrosjyre til foresatte ved skoler som deltar i Two Teachers Informasjonsbrosjyre til foresatte ved skoler som deltar i Two Teachers Alle foto: Elisabeth Tønnessen Kjære foresatte Barnet ditt skal begynne i første klasse på en skole som har takket ja til å være

Detaljer

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12. Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.mars 2013 Hamar kommune Opplæring og oppvekst Leder: Grunnskolesjef Anne-Grete

Detaljer

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten (Sist revidert 24.09.10) Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten 1. Kontakt skole/ barnehage og PPT. Ordningen med fast PPT-kontakt

Detaljer

Vår visjon: Vi skaper framtida gjennom kunnskap, mot og trivsel

Vår visjon: Vi skaper framtida gjennom kunnskap, mot og trivsel Skåredalen skole Vår visjon: Vi skaper framtida gjennom kunnskap, mot og trivsel Skolebasert kompetanseutvikling Oppdraget i dag: En praksisfortelling fra Skåredalen skole? Spørsmål vi har stilt oss underveis?

Detaljer

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03. Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2012 10331/2012 2012/1329 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.2012 PPT -

Detaljer

En forskningsbasert modell

En forskningsbasert modell En forskningsbasert modell LP modellen bygger på forskning om: hva som kan forklare uro og disiplinproblemer i skolen elevers sosial og skolefaglige ut bytte i skolen hva som kjennetegner gode skoler den

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:09 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Vi jobber for: Tett på-tidlig innsats. Fra ord til handling Sammen med Greveløkka. Digital kompetanse. Læring strategier. Lærende organisasjoner

Vi jobber for: Tett på-tidlig innsats. Fra ord til handling Sammen med Greveløkka. Digital kompetanse. Læring strategier. Lærende organisasjoner 25.06.10 Innhold. Side: 1. Framside 2. Innhold 3. Oversiktsbilde over Utviklingsplanen 2010/11. (Den samme som 2009-10) 4. Tett på tidlig innsats, (videreføring fra 2009-10) 5. Tiltaksplan. 7. Digital

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE. 1. Skolens verdigrunnlag. 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse

STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE. 1. Skolens verdigrunnlag. 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse 3. Skolens strategi for utvikling av egen organisasjon 4. Tiltaksplan for

Detaljer

Strategisk notat Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap

Strategisk notat Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap Strategisk notat Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap Scenario 2020 I 2020 har det regionale kunnskapsløftet gitt betydelige resultater. Gjennom målrettet arbeid på tvers av kommunegrenser og forvaltningsnivåer

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Studiet i forming omfatter fire hovedemner. De fire hovedemnene kan igjen være inndelt i flere del emner.

Studiet i forming omfatter fire hovedemner. De fire hovedemnene kan igjen være inndelt i flere del emner. Forming Emnekode: BFD120_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Fagpersoner - Mari Anne Ellingsen Gryte (Faglærer) - Helena Line (Faglærer) - Laila Irene Lundervold

Detaljer

Matematikk i nord. Gunnar Kristiansen, stipendiat UIT - tidligere prosjektleder

Matematikk i nord. Gunnar Kristiansen, stipendiat UIT - tidligere prosjektleder Matematikk i nord Gunnar Kristiansen, stipendiat UIT - tidligere prosjektleder Matematikk i nord Intensjoner og gjennomføring Bakgrunn Mål Organisering Aktiviteter Suksesskriterier For å nå målsettingen

Detaljer