RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID. Opplæring for barn og unge i barneverninstitusjoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID. Opplæring for barn og unge i barneverninstitusjoner"

Transkript

1 RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID Opplæring for barn og unge i barneverninstitusjoner Samarbeid mellom: Buskerud fylkeskommune Vestfold fylkeskommune Telemark fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Bufetat Region Sør 1

2 Forord Skole er viktig Skolen er en møteplass der alle barn og unge skal få kunnskaper og utvikle sine ferdigheter, holdninger og verdier. Skolen skal gi utfordringer og mestringsopplevelser, og legge grunnlaget for videre utdanning og deltakelse i samfunnet og arbeidslivet. Uavhengig av bakgrunn skal alle ha de samme mulighetene til å gjøre det beste ut av sine talenter og forutsetninger. Av den grunn må vi ha et høyt ambisjonsnivå for de barn og unge som er i barnevernsinstitusjoner. Barnevernsmyndigheter og skolemyndigheter har et felles ansvar for at alle får det opplæringstilbudet de har krav på. Målet med dette dokumentet er å bedre samarbeidet mellom skole- og barnevernsmyndighetene slik at den enkelte får en bedre skolegang. Vi må ikke bare ha høye forventninger på barns vegne, vi må også ha det på våre egne. Gjennom innsats over tid, er vi klare for et paradigmeskifte i norsk barneverns praksis i arbeidet med skole og utdanning. Retningslinjene for samarbeid er forpliktende for både skole- og barnevernsmyndighetene, og er ment for alle som har ansvar for oppfølging av barn og unge i barnevernsinstitusjoner. Det enkelte barn er det samme uavhengig av flyttinger over fylkesgrenser. Her skisseres oppgaver og hvem som har ansvar for oppfølging av barnet. Det gis en oversikt over de forvaltningsmessige oppgavene og angis hvem som har ansvaret for å ivareta tilpasset opplæring av den enkelte. Vi har forskjellige oppgaver i samarbeidet med og rundt det enkelte barn i grunnskolen, og det samme for ungdom med rett til videregående opplæring. I gitte situasjoner kan vi ha forskjellig faglig ståsted og forslag til løsning. Dette skal ikke være til hinder for at barnet får riktig tiltak og oppfølging, men det fordrer at vi sammen kan bli enige om gode løsningsforslag. En god kjøreregel i det tverrfaglige samarbeidet er at vi ikke skal overraske hverandre, men sikre god flyt av nødvendig informasjon og deltakelse. Hver enkelt av oss kan utgjøre en forskjell for barn og unge i barneverninstitusjon med vår innsats. Dette vil gi store positive ringvirkninger for barn og unges framtid. Oslo, 3. desember 2014, Arly Hauge Bernt Skutlaberg Helge Kristian Galdal Fylkesutdanningssjef Utdanningssjef Fylkesopplæringssjef Vest-Agder fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune Telemark fylkeskommune Øyvind Sørensen Jan-Helge Atterås Ellen Ølness Nadim Direktør for utdanning Fylkesutdanningssjef Regiondirektør Vestfold fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Bufetat region sør 2

3 Innhold 1. Samarbeid og samordning... 4 Styrende dokument Prinsipper for samarbeid mellom skole og barnevern Suksessfaktorer for samarbeid Sentrale forutsetninger for samarbeid Tiltak for koordinert og tett individuell oppfølging... 6 Individuell plan (IP)... 6 Individuell opplæringsplan (IOP) Taushetsplikten og mulighet for å utveksle opplysninger Skolens ansvar og virkemidler Tilpasset opplæring Spesialundervisning Særskilt språkopplæring Pedagogisk-psykologisk tjeneste Sosialpedagogisk rådgivning og utdannings- og yrkesrådgivning Oppfølgingstjenesten Barnevernets organisering og ansvar Kommunal barneverntjeneste Statens ansvar Retningslinjer for samarbeid - skjematisk oversikt Veien videre Vi ønsker å videreutvikle oss på disse områdene

4 1. Samarbeid og samordning Gode fellesskapsløsninger er et godt utgangspunkt for et inkluderende oppvekstmiljø. En av de viktigste utfordringene er å tenke helhetlig og å samordne innsatsen på tvers av fagområder. Godt forebyggende arbeid krever at vi starter tidlig, og tenker og handler langsiktig. Det krever helhetlige planer som iverksettes i praksis. Både politiske og administrative ledere har et ansvar for å tilrettelegge for gode samarbeidsformer, sette av tilstrekkelige ressurser og å få til effektive samarbeidslinjer. Barn og unge som er plassert på institusjon med hjemmel i barnevernloven har rett til et like godt skole- og opplæringstilbud som barn og unge som bor hjemme. Barnevern- og skolemyndigheter har et felles ansvar for å sørge for at barn og unge får det skole- og opplæringstilbudet de har krav på. Det er et mål at alle skal fullføre grunnskolen, og at flest mulig skal få videregående opplæring som gir dokumentert studiekompetanse, yrkes- eller fagkompetanse, eventuelt delkompetanse. Målsettingen er å: Bedre samarbeidet til beste for barn og unge i institusjon Tydeliggjøre formelt ansvar (lov og regelverk) Bidra til å tilrettelegge og iverksette systemer og rutiner for samarbeid For den som arbeider i praksisfeltet innebærer dette at: Samarbeid handler om mer enn det den enkelte har ansvar for Det legges til rette for at barn og unge blir hørt og får medvirke Styrende dokument Rundskriv Udir Fylkeskommunen har plikt til å oppfylle elevenes rettigheter etter opplæringslova 13-2, herunder retten til å gå på nærskolen, spesialundervisning, retten til godt fysisk og psykososialt skolemiljø og skyss. Fylkeskommunens ansvar omfatter: Spesialpedagogisk hjelp til barn før opplæringspliktig alder Grunnskoleopplæring for barn i opplæringspliktig alder Videregående opplæring Opplæring spesielt organisert for voksne Barn og unge som den statlige regionale barnevernmyndigheten (Bufetat) har ansvaret for etter barnevernloven 5-1 og

5 2. Prinsipper for samarbeid mellom skole og barnevern Gode opplæringstilbud for barn og unge i barneverninstitusjoner forutsetter at aktørene rundt barnet/den unge samarbeider på en god måte. Fylkeskommunen der barneverninstitusjonen ligger er ansvarlig for opplæringstilbudet, og får varsel om innflytting i institusjonen så tidlig som mulig. I barnevernloven er det gitt bestemmelser om barneverntjenestens plikt til å samarbeide med andre deler av forvaltningen. I rundskriv I-3/2004 har 4 departementer gitt presiseringer av regler om samarbeid: Samarbeid mellom tjenestene på tvers av ulike sektorer og nivåer er en forutsetning for et godt hjelpeapparat og et så selvfølgelig mål at det ikke er regulert i et eget regelverk. Derimot er det en rekke enkeltbestemmelser som regulerer sider av samarbeidet mellom tjenestene. F.eks. har både sosialtjenesteloven 3-2 og barnevernloven 3-2 bestemmelser om samarbeid på tvers av etater og sektorer i forvaltningen. Barnevernloven 3-2 Barneverntjenesten skal medvirke til at barns interesser ivaretas også av andre offentlige organer. Barneverntjenesten skal samarbeide med andre sektorer og forvaltnings-nivåer når dette kan bidra til å løse oppgaver som den er pålagt etter denne loven. Som ledd i disse oppgavene skal barneverntjenesten gi uttalelser og råd, og delta i den kommunale og fylkeskommunale planleggingsvirksomhet og i de samarbeidsorganer som blir opprettet Suksessfaktorer for samarbeid Fra Helsetilsynets rapport 2009/5: En viktig forutsetning for samarbeid er at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse for å vite hvem de skal samarbeide med, og kunnskap om hvilke regler som gjelder for at de skal kunne samarbeide. I tillegg til å ha kompetanse om regelverket for eget område, må de også ha tilstrekkelig kunnskap om tilgrensende områder for at samarbeidet skal kunne skje innenfor reglene som skal beskytte og ivareta barn og unge. Forankring i organisasjonens ledelse og overordnede planer er viktig for å sikre ressurstilgang, tilrettelegging og kontinuitet. På individnivå er gjensidig tillit og trygghet, og kunnskap om og respekt for hverandres fagområder et viktig fundament for gode samarbeidsrelasjoner. I tillegg er det viktig med fleksibilitet og at modeller og tiltak er tilpasset lokale rammebetingelser. Brukermedvirkning Normalt skal barnet/den unge delta i møter som angår dem og deres sak 5

6 2.2. Sentrale forutsetninger for samarbeid Solid forankring i ledelsen Tydelig styring med nødvendig myndighet med klare målsettinger Ryddig organisering med rutinebeskrivelser og kunnskapsoverføring/deling Felles problemforståelse hva er de viktigste utfordringene og hvilke tiltak skal settes inn Målrettet kartlegging av utfordringer, behov m.m. blant barn/unge, ansatte m.fl. Koordinerte tiltak Systematisk evaluering og kritisk vurdering av arbeidet 2.3. Tiltak for koordinert og tett individuell oppfølging Individuell plan (IP) IP er først og fremst tjenestemottakerens plan. Det innebærer at tjenestemottakerens mål og behov for bistand og oppfølging skal være utgangspunkt for utarbeidelse av planen. Tjenestemottaker har rett til, og skal oppfordres til å delta i å beskrive behov, ønsker og mål som er viktig for vedkommende selv, både her og nå og i fremtiden. Individuell plan (IP) Lovfestet rett for mennesker med behov for koordinerte tjenester fra flere instanser over tid. Plikten til å utarbeide IP er begrenset til tilfeller der en person med behov for langvarig tiltak fra en tjeneste (her: barneverntjenesten) også trenger langvarige tiltak fra andre tjenester (for eksempel skole/opplæring, NAV og/eller helsetjenesten). Ved vurderingen av hva som er langvarig må det blant annet tas hensyn til alder, hvilke typer tiltak som er iverksatt eller skal iverksettes, og på hvilket grunnlag. Et viktig formål med IP er å formalisere samarbeid mellom tjenestemottaker og tjenesteapparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne. Initiativet til å få laget en IP kan komme fra brukeren selv eller pårørende, men hovedansvaret for å utarbeide planen ligger i tjenesteapparatet. Rett til IP følger av lov om barneverntjenester, lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Individuell opplæringsplan (IOP) Dersom vilkårene i opplæringsloven 5-1 er oppfylt har eleven rett til spesialundervisning. I videregående opplæring kan dette for eksempel være aktuelt for elever som ikke skal følge de nasjonale læreplanene i ett eller flere fag, eller elever som har omfattende sosiale og emosjonelle vansker. For elever som får innvilget spesialundervisning er det lovpålagt at det skal utarbeides en individuell opplæringsplan. Denne planen skal evalueres i skriftlige rapporter hvert år. Tilpasset opplæring er ikke en rettighet, men et prinsipp som skal gjennomsyre opplæringen og som gjelder for alle elever. 6

7 2.4. Taushetsplikten og mulighet for å utveksle opplysninger Taushetsplikten regulerer hva slags type opplysninger som kan formidles mellom tjenesteytere. Et viktig formål med taushetsplikten er å skape tillit hos brukerne, og som nevnt ovenfor kan nettopp det være avgjørende for hvor godt man lykkes i arbeid med og for ungdom. I noen tilfeller oppleves kanskje taushetsplikten som et hinder for samarbeid, men det er ikke intensjonen og ofte er handlingsrommet større enn en del tror. Alle som jobber i offentlige virksomheter er underlagt generell taushetsplikt (Forvaltningsloven 13 om taushetsplikt). I tillegg har vi spesielle bestemmelser som er regulert i noen av de ulike tjenestenes og profesjonenes lovverk (Barnevernloven 6-7, osv.). For barnevernet, NAV og helsesektoren er i utgangspunktet alle opplysninger om personlige forhold underlagt taushetsplikt. Rundskriv Q-16/2007 Et godt samarbeid forutsetter at de som jobber med barn og unge har tilstrekkelig kunnskap, blant annet om plikt og adgang til å videreformidle opplysninger Grunnlag som gir adgang til å formidle opplysninger til andre forvaltingsorganer er samtykke, anonymisering og at saksforholdet er allment kjent. Et samtykke må være frivillig og det er viktig at brukeren informeres om hvilke opplysninger som skal gis ut og om konsekvensene, hvem som skal få opplysningene og hva de skal brukes til. Barn over 15 år har selv rett til å gi samtykke, ellers må det inngås med barnets foreldre/foresatte. Dersom hensynet til barnet tilsier det kan fylkesmannen eller Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet bestemme at opplysninger skal være undergitt taushetsplikt selv om foreldrene samtykker til at de gjøres kjent (Barnevernloven 6-7, 3. ledd). Det er viktig å merke seg at samtykke ikke gir plikt men rett til å videreformidle. Og selv om det å gi ut opplysninger kan gavne tjenesteyterne, er det alltid hensynet til brukerens beste som skal veie tyngst. Taushetsplikt Å håndtere taushetsplikten på en slik måte at det ikke hindrer samarbeid, krever at man er godt kjent med eget og andres lovverk og har faglig trygghet. 7

8 3. Skolens ansvar og virkemidler 3.1. Tilpasset opplæring Tilpasset opplæring er en forutsetning for å sikre likeverdig og inkluderende opplæring. Tilpasset opplæring er lovfestet i opplæringsloven 1-3. Det er her fastsatt at opplæringen skal tilpasses den enkelte elevens evner, forutsetninger og behov. Tilpasset opplæring skal skje innenfor den ordinære opplæringen og gir ikke den enkelte elev rett til særskilt tilrettelegging. 3.2 Spesialundervisning Elever kan ha rett til spesialundervisning både i grunnskolen og i videregående opplæring. Spesialundervisning er en mer omfattende individuell tilpasning av opplæringen, som blant annet kan omfatte avvik fra innholdet i opplæringen slik det går frem av Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Spesialundervisning må betraktes som en del av arbeidet med å gi alle elever likeverdig opplæring og et forsvarlig læringsutbytte av opplæringen. Når det skal vurderes om eleven har rett til spesialundervisning etter opplæringsloven kapittel 5, er det viktig å se på to momenter: Hva er et tilfredsstillende utbytte av opplæringen? Får denne eleven et slikt utbytte av den ordinære opplæringen? Opplæringsloven 5-1 Elever som ikke får eller kan få et tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen har rett til spesialundervisning. Dersom eleven har rett til spesialundervisning skal det treffes et enkeltvedtak om spesialundervisning, jf. opplæringsloven 5-1, 5-3, 5-4 og Særskilt språkopplæring Retten til særskilt språkopplæring står omtalt i Opplæringsloven 2-8 og 3-12 for henholdsvis grunnskolen og videregående opplæring. Særskilt språkopplæring er et samlebegrep som omhandler særskilt norskopplæring, tospråklig fagopplæring og morsmålsundervisning. Særskilt norskopplæring: Tilpasset undervisning i og på norsk. Undervisningen blir gitt av en lærer med norsk kompetanse. Tospråklig fagopplæring: Tilpasset undervisning i norsk eller andre fag ved hjelp av morsmålet. Undervisningen blir gitt av en lærer med tospråklig kompetanse, norsk og morsmålet. Morsmålsundervisning: Undervisning i og på morsmålet. Undervisningen blir gitt av en lærer med morsmålskompetanse 8

9 3.4. Pedagogisk-psykologisk tjeneste Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) er en lovfestet tjeneste som alle kommuner og fylkeskommuner skal ha (jf. opplæringslovens 5-6). PP-tjenesten gir råd og veiledning om problemer av både personlig, sosial og faglig karakter. PP - tjenesten skal hjelpe ungdom med å gjennomføre videregående opplæring. PP - tjenesten har samtaler med ungdom som sliter med sin opplæring. PP-tjenesten utreder vansker og vurderer behov for tilrettelegging/spesialundervisning og videre hjelp. Dersom barnet eller ungdommen skal utredes av PPT, trengs det en tilmelding. Denne skrives under av foresatte eller ungdommen dersom han/hun er over 15 år. PP tjenesten skal: Hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. For barn og unge i institusjon skal henvendelsen skje til den fylkeskommunale PPT. Sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det. Hvordan får du kontakt? Elev og foresatte kan ta direkte kontakt. Ungdom over 15 år kan ta direkte kontakt uten samtykke fra foresatte. Kontakt kan også gå via lærer eller rådgiver på skolen, eller veileder i bedrift. 9

10 3.5 Sosialpedagogisk rådgivning og utdannings- og yrkesrådgivning Den enkelte elev, både i grunnskolen og videregående opplæring, har rett til nødvendig rådgivning etter opplæringsloven 9-2 og forskrift til opplæringsloven 22-1, 22-2 og Elevene har rett til to former for rådgivning: Sosialpedagogisk rådgivning Utdannings- og yrkesrådgivning Utdannings- og yrkesrådgiving Formålet med utdannings- og yrkesrådgivning er å bevisstgjøre og å støtte elevene i valg av utdanning og yrke, jf. Opplæringslova Utdannings- og yrkesrådgivningen er viktig ved overgang til videregående opplæring og høyere utdanning for at eleven skal gjøre gode valg. 3.6 Oppfølgingstjenesten Fylkeskommunen skal ha en oppfølgingstjeneste for ungdom som har rett til videregående opplæring, men som ikke er i opplæring eller arbeid. Oppfølgingstjenesten (OT) er regulert i opplæringsloven 3-6 og forskrift til opplæringsloven kapittel 13. Målet er å få ungdom tilbake til opplæring i skole eller bedrift. Oppfølgingstjenesten skal ta kontakt med ungdom hvis de: Ikke har søkt videregående opplæring Ikke har tatt imot tildelt elev- eller læreplass Har avbrutt opplæringen før den er ferdig Ikke er i arbeid Har tapt opplæringsretten som følge av vedtak om bortvisning for resten av skoleåret eller heving av lærekontrakten (Opplæringslova 3-8 eller 4-6) Målgruppen: Ungdom som har rett til videregående opplæring, men som ikke er i opplæring eller arbeid. Tjenesten gjelder til og med det året ungdommen fyller 21 år. Formålet med oppfølgingstjenesten er å sørge for at all ungdom i målgruppen får tilbud om opplæring, arbeid eller andre kompetansefremmende tiltak, eventuelt en kombinasjon av disse. Tilbud som formidles gjennom oppfølgingstjenesten skal først og fremst ta sikte på å føre frem til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse innenfor videregående opplæring. 10

11 4. Barnevernets organisering og ansvar 4.1. Kommunal barneverntjeneste Kommunene har ansvaret for at alle barn som oppholder seg i kommunen, og som har behov for barnevernets bistand, får den hjelpen de trenger. Alle kommuner skal ha en barneverntjeneste som er ansvarlig for å utføre de oppgaver som etter loven ikke er lagt til et statlig organ. Etter Melderutiner sendt fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet til kommunene i september 2014, skal barneverntjenesten melde flytting til ny skolemyndighet så snart det er kjent at et barn flytter etter et barnevernvedtak Statens ansvar Statens ansvar er delt mellom Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), Helsetilsynet og fylkesmannen, og Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. BLD har det overordnede ansvaret for barnevernet og forvaltningsansvaret for barnevernloven. De fem regionale barnevernmyndighetene i Bufetat: Skal bistå barneverntjenesten i kommunene med plassering av barn utenfor hjemmet Skal bistå kommunene med rekruttering og formidling av fosterhjem Har ansvaret for at fosterhjemmene får opplæring og veiledning Har ansvar for etablering og drift av institusjoner Bufetat består av fem regionale barnevernmyndigheter; Nord, Midt-Norge, Vest, Øst og Sør. Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) er fagdirektorat og sentral enhet. Bufdir styrer, støtter og veileder regionene i deres arbeid. Har ansvar for godkjenning av private og kommunale institusjoner som benyttes etter barnevernloven. Fylkesmannen fører tilsyn med barnevernvirksomheten i den enkelte kommune, påser at kommunene utfører oppgavene etter barnevernloven og sørger for at kommunene får råd og veiledning. Fylkesmannen fører også tilsyn med barneverninstitusjonene. Helsetilsynet har det overordnede faglige ansvaret for fylkesmannens tilsyn. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker er et domstollignende forvaltningsorgan som har avgjørelsesmyndighet blant annet i omsorgsovertakelsessaker og i saker som gjelder tvangsinngrep overfor ungdom med alvorlige atferdsvansker. Barnevernloven Gjelder for alle barn mellom 0 18 år som oppholder seg i landet (Barnevernloven 1-1, 1-2). Barnevernet kan også gi såkalt ettervernstiltak til unge mellom år. Alle ettervernstiltak er frivillige og forutsetter at barnet/ungdommen mottok tiltak fra barnevernet før fylte 18 år. 11

12 5. Retningslinjer for samarbeid - skjematisk oversikt FORVARSEL Bufetat Bufetat Region Sør gir melding til den aktuelle fylkeskommunen når elever plasseres i institusjon. Tidlig informasjon Løpende Opplæringslova 13-2, Barnevernlova 5-1 og 5-8 VEDTAK OM PLASSERING Kommunalt barnevern Vedtakskommunen melder til fylkeskommunen der institusjonen ligger. Informert samtykke om gjensidig utveksling av dokumentasjon legges fram, og alle nødvendig opplysninger og dokumentasjon vedrørende saken oversendes fylkeskommunen. Tidlig informasjon, komme raskt i gang med et tilpasset opplæringstilbud. Sikre flyt av informasjon mellom skole og barnevern/institusjon. Umiddelbart etter vedtak Opplæringslova 13-2, Melderutiner Bufdir sept og 2.5, Forvaltningslova 13a VED PLASSERING Barnevernsinstitusjonen Barneverninstitusjonen gir skriftlig melding til fylkeskommunen om nye elever og deres behov for skoletilbud eller rett til spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder. Komme raskt i gang med opplæringstilbudet Umiddelbart Melderutiner 2.5. Barneverninstitusjonen Barneverninstitusjonen innkaller fylkeskommunen til skolemøte for avklaring av opplæringstilbudet og opplæringsbehov. Dette møtet bør være en del av inntaksmøtet. Ved samtykke, overføring av opplysninger, tidlig kjennskap til saken, sikre formelle forhold. Umiddelbart Barnevernloven 3-2 Opplæringsloven

13 Barneverninstitusjonen Fylkeskommunen innkalles til inntaksmøtene. Gjelder barn og unge etter Opplæringsloven. Overføring av opplysninger, tidlig kjennskap til saken, sikre formelle forhold. Umiddelbart Barnevernloven 3-2 Opplæringsloven 13-2 AVKLARING OM OPPLÆRING Fylkeskommunen Fylkeskommunen avklarer relevant og mulig opplæring i samarbeid med elev/foresatt. Opplæringen kan gjennomføres på hjemmeskole, nærskole, SMI-skole eller som evt. hjemmeundervisning i institusjon. Opplæring tilpasset barnet/den unges behov. Umiddelbart Opplæringslova 13-2 og 8-1, Lokale inntaksforskrifter for Videregåendeopplæring. Fylkeskommunen Elever som skal ha et ordinært opplæringstilbud, uten behov for spesialundervisning, henvises umiddelbart til nærskole eller fortsetter på sin hjemmeskole. Fylkeskommunen gjør nødvendige avtaler. Sette i gang/fortsette opplæringen uten unødig opphold. Umiddelbart Opplæringslova 8-1, Lokale inntaksforskrifter for videregåendeopplæring Fylkeskommunen Ved behov for spesialundervisning sendes tilmelding til Fylkeskommunal PPT. Kartlegge behov Umiddelbart Opplæringslova 5-1 Fylkeskommunen Ungdom med ungdomsrett etter Opplæringslova 3-1 som er i et opplæringsløp, skal få tilbud om opplæring i akseptabel avstand fra institusjonen, også når plassering/flytting skjer underveis i skoleåret. Kontinuitet og hindre avbrudd i opplæringen. Løpende Melderutiner Forskrift til Opplæringslova 6-8 Fylkeskommunen For elever i videregående opplæring: Ungdom med ungdomsrett etter Opplæringslova 3-1 som ikke er i opplæring eller i arbeid, og ungdom som har tapt opplæringsretten etter 3-8 eller 4-6 overføres til OT (oppfølgingstjenesten). Ivareta ungdommens rettighet. Tilbudet skal primært ta sikte på å føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse innenfor videregående opplæring. Umiddelbart Opplæringslova 3-6, Opplæringslovas forskrift

14 Fylkeskommunen Avklaringsmøte. Aktuelle deltakere: eleven, foresatte, fylkeskommunen, barnevernsinstitusjonen, avgiver- og mottakerskole, OT, PPT, barnevernstjenesten i elevens hjemkommune, BUF-etat inntak, behandler. Identifisere opplæringsbehov og etablere samarbeidsrutiner Umiddelbart Opplæringslova 13-2 SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Fylkeskommunen Ved melding om plassering av barn under opplæringspliktig alder, med rett til spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringslova 5-7, vil Fylkeskommunen i samarbeid med foresatt finne den beste løsningen, enten kjøp av tjenester eller bruk av Fylkeskommunens egne spesialpedagoger. Ivareta barnets rettigheter. Umiddelbart Opplæringslova 5-3, 5-7, 13-2 GRUNNSKOLE Fylkeskommunen Elever som kan videreføre sitt skoletilbud på hjemmeskolen fortsetter der. Fylkeskommunen gjør avtale med kommune/skole. Kontinuitet Umiddelbart Opplæringslova 8-1 Fylkeskommunen Elever med behov for spesialundervisning tilmeldes fylkeskommunal PPT. Ivareta elevens rettigheter. Løpende Opplæringslova 5-1, 5-3 Fylkeskommunen Fylkeskommunen fatter nødvendige enkeltvedtak (for eksempel særskilt språkopplæring) Ivareta elevens rettigheter. Løpende Opplæringslova 13-2 Ot.prp. Nr. 46 ( ) Skolen hvor eleven går Fylkeskommunen innkalles til samarbeidsmøter, og får referater tilsendt. Sikre at vesentlige endringer i skoletilbud skjer i samråd med fylkeskommunen. Løpende Opplæringslova

15 Fylkeskommunen Skolen hvor eleven går skriver rutinemessige skolerapporter som sendes foresatte og barneverntjenesten i vedtakskommunen samt institusjonen (NB samtykkeerklæring) Sikre at eleven får et godt opplæringstilbud Halvårlig SØKNAD TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Eleven, med bistand fra barnevernsinstitusjonen og skolen Ungdom som har fylt 15 år søker selv om inntak til videregående opplæring. Skole og institusjon skal bistå eleven slik at dette blir gjort riktig til fastsatte frister. Ved usikkerhet om framtidig bosted kan det søkes til flere fylkeskommuner. Jamfør vilbli.no Ivareta elevens interesser. 1.mars (ordinært inntak), 1.februar (tilleggsopplysninger ), 1.oktober ( 6-30) Opplæringslova 3-1, Opplæringslovas forskrift kap.6, Melderutiner VIDEREGÅENDE OPPLÆRINGSTILBUD Fylkeskommunen Sørge for at ungdommens opplæringstilbud er i henhold til nasjonale forskrifter og lokale inntaksforskrifter. Ivareta ungdommens rettigheter Umiddelbart Opplæringslova for. Kap 6 Lokal inntaksforskrift Fylkeskommunen Ungdommer med behov for spesialundervisning tilmeldes fylkeskommunal PPT. Ivareta ungdommens rettigheter Løpende Opplæringslova 5-1, 5-3 Fylkeskommunen Fylkeskommunen fatter nødvendige enkeltvedtak, for eksempel vedtak om særskilt språkopplæring Ivareta ungdommens rettigheter Løpende Opplæringslova 13-2 Ot.prp. Nr. 46 ( ) 15

16 SAMARBEID OG OPPFØLGING Bufetat Sikre tilgjengelig oversikt over godkjente institusjoner etter Barnevernslovens kvalitetsforskrift. Fylkeskommunene skal til en hver tid kjenne til hvilke institusjoner som gir rettigheter etter Opplæringslovas 13-2 Løpende Barnevernslovens 5-10, Kvalitetsforskriften Bufetat Sikre tilgjengelig oversikt over Bufetats skoleansvarlige på den enkelte avdeling Fylkeskommunene skal til en hver tid kjenne til og samarbeide med avdelingenes skoleansvarlige Løpende Bufetats instruks Bufetat Innkaller til samarbeidsmøte på direktørnivå Sikre overordnet kommunikasjon og drøfting Årlig Bufetats årshjul Evaluere og justere retningslinjer for samarbeid. Institusjonen Barneverninstitusjonen har et løpende ansvar sammen med plasseringskommunen, barnet, ungdommen og foresatte, for å vurdere om behovet for skoletilbudet er ivaretatt. Sikre tilpasset opplæring. Løpende Melderutinen Fylkeskommunen Fylkeskommunen gjør avtaler med kommunene i eget fylke om rutiner rundt grunnskoleopplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjoner. Sikre rask oppstart av opplæring Umiddelbart Opplæringsloven Skolen hvor eleven får sitt opplæringstilbud Kalle inn til jevnlige samarbeidsmøter rundt den enkelte elev. Deltagere: elev, foresatte, kontaktlærer/representant fra skolen, fylkeskommunen, institusjonen, PPT m.fl. Sikre at eleven får en god opplæring Jevnlig Kommunalt barnevern Ansvarsgruppemøter: Skolen/Fylkeskommunen kalles inn og får referat. Samordning av tiltak Etter plan. Barnevernloven 2-1, 5.ledd pkt d. 16

17 Fylkeskommunen Dersom det vurderes å sende bekymringsmelding til barnevernstjenesten, vil fylkeskommunen varsle institusjonen Sikre godt samarbeid AVSLUTTET OPPLÆRING - flytting Kommunalt barnevern Melding om flytting av elev sendes til fylkeskommunen hvor elever er. Sikre elevens rettigheter og skape kontinuitet Umiddelbart Melderutiner Kommunalt barnevern/ foresatte Sender melding til ny opplæringsansvarlig. Sikre kontinuitet Umiddelbart Melderutiner Fylkeskommunen Skolen hvor eleven får sitt opplæringstilbud skriver sluttrapport som sendes foresatte/elev, barnevernstjeneste, ny hjemmeskole, institusjon Sikre kontinuitet og gode overganger til det beste for eleven. Ved avsluttet opplæring 6. Veien videre Vi ønsker å videreutvikle oss på disse områdene Felles kompetanseheving Barn og unges medvirkning Maler Rapportering og statistikk Evaluere revidere dokumentet Forsidefoto: Colourbox.com 17

MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE SOM PLASSERES MED HJEMMEL I BARNEVERNLOVEN

MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE SOM PLASSERES MED HJEMMEL I BARNEVERNLOVEN MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE SOM PLASSERES MED HJEMMEL I BARNEVERNLOVEN INNHOLD MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE 1 MELDERUTINENES

Detaljer

Ved behov for revurdering av innhold i avtalen kan avtalepartene be om at det forhandles om dette.

Ved behov for revurdering av innhold i avtalen kan avtalepartene be om at det forhandles om dette. Samarbeidsavtale om videregående opplæring etter opplæringslova for unge bosatt i institusjoner i fylkeskommunen som kommer inn under barnevernlova 5-1 og 5-8, jf opplæringslova 13-2. Avtale mellom Barneverninstitusjon,

Detaljer

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har.

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. Ordforklaring og roller spesialundervisning Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. ARTIKKEL SIST ENDRET:

Detaljer

Retningslinjer for spesialundervisning

Retningslinjer for spesialundervisning HØRINGSUTKAST: BERLEVÅG KOMMUNE Retningslinjer for spesialundervisning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010 Innhold 1. Definisjoner 1.1. Spesialundervisning 1.2. Rett til spesialundervisning 1.3. Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Opplæring for barn og unge i barneverninstitusjoner i Oppland

Opplæring for barn og unge i barneverninstitusjoner i Oppland Opplæring for barn og unge i barneverninstitusjoner i Oppland Håndbok for samarbeid mellom barnevern og skole 1. Opplæring til barn og unge i barneverninstitusjon i Oppland 3 1.1 Fylkeskommunens ansvar...

Detaljer

Rutiner for samarbeid om oppfølging av ungdom med lovfestet rett til videregående utdanning

Rutiner for samarbeid om oppfølging av ungdom med lovfestet rett til videregående utdanning Rutiner for samarbeid om oppfølging av ungdom med lovfestet rett til videregående utdanning Avtalen bygger på overordnet samarbeidsavtale på utdanningsområdet mellom Vest-Agder fylkeskommune og NAV Vest-Agder

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Åssiden videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning for voksne og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har.

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning for voksne og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. Ordforklaring og roller spesialundervisning for voksne Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning for voksne og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har.

Detaljer

Om individuell plan. Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59. hanne.thommesen@hibo.no

Om individuell plan. Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59. hanne.thommesen@hibo.no Om individuell plan Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59 Ordningen med individuell plan er et svar på at: Personer med store bistandsbehov opplever at de på tross av et godt utbygd

Detaljer

Rett til opplæring i barnevern- og helseinstitusjon, og i hjemmet ved langvarig sykdom Udir

Rett til opplæring i barnevern- og helseinstitusjon, og i hjemmet ved langvarig sykdom Udir Rett til opplæring i barnevern- og helseinstitusjon, og i hjemmet ved langvarig sykdom Udir-6-2014 Mange barn og unge kan ikke motta opplæringen de har rett til på skolen. Det er viktig at kommunene og

Detaljer

Høringsuttalelse-NOU 2009:18 Rett til læring.

Høringsuttalelse-NOU 2009:18 Rett til læring. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref: Vår ref: 2009/56285-5 Arkivkode: 008 Dato: 11.2009 Høringsuttalelse-NOU 2009:18 Rett til læring. Vi viser til brev av 22.07.09 hvor NOU 2009:18

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom

Samarbeidsavtale mellom c61* Aust-Agderfylkeskommune I/ Samarbeidsavtale mellom Aust-Agder Fylkeskommune og NAV Aust- Agder Vedrørende Ungdom utenfor videregående opplæring og arbeid. Side 1 av 5 1. Avtalens formål Formålet med

Detaljer

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 1 Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 Innhold RUTINER VEDR. SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER... 3 Saksgang vedr. spesialundervisningen

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær Rutiner ved elevfravær For å sikre oppfyllelse av 2-1 i Opplæringsloven, Rett og plikt til skolegang har Frosta skole disse rutinene ved elevfravær: ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! FORMÅL

Detaljer

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten (Sist revidert 24.09.10) Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten 1. Kontakt skole/ barnehage og PPT. Ordningen med fast PPT-kontakt

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Velkommen. til informasjonsmøte om. Nye tilsynstema. i grunnskolen for voksne. 6. desember 2017

Velkommen. til informasjonsmøte om. Nye tilsynstema. i grunnskolen for voksne. 6. desember 2017 Velkommen til informasjonsmøte om Nye tilsynstema i grunnskolen for voksne 6. desember 2017 Opplæringsloven 14-1 Statleg tilsyn Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunane og fylkeskommunane oppfyller dei

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

SPESIALUNDERVISNING INNENFOR VOKSENOPPLÆRINGEN

SPESIALUNDERVISNING INNENFOR VOKSENOPPLÆRINGEN SPESIALUNDERVISNING INNENFOR VOKSENOPPLÆRINGEN Opplæringsloven kap 4A-2 jf. Kap.5 19.Februar 2013 Tysværtunet 1 Lovgrunnlag Opplæringsloven kap. 4A om opplæring spesielt organisert for voksne Oppl. 4A-2

Detaljer

Standarder for kvalitetsoppfølging forvaltningstema 2015

Standarder for kvalitetsoppfølging forvaltningstema 2015 Vedlegg 1 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter, 2-8 i Opplæringsloven o Elever i grunnskolen med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt norskopplæring frem til

Detaljer

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE PROSEDYRER SPESIALPEDAGOGISK HJELP/SPESIALUNDERVISNING HOLTÅLEN OG RØROS 2008 2 INNHOLD 1 Tilpassa opplæring i barnehage og skole s 3 1.1 Barnehagen s 3 1.2 Skolen

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446 OPPRETTELSE AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNTJENESTE. Rådmannens innstilling: 1. Dønna kommune vedtar å delta i interkommunal barneverntjeneste

Detaljer

Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler og PP-tjenesten skoleåret 2015/2016

Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler og PP-tjenesten skoleåret 2015/2016 Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler og PP-tjenesten skoleåret 2015/2016 Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler, SMI-skolen, utdanningsavdelingen og PP-tjenesten i Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN Rev. 26.11.09 MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN - Informasjon om individuell plan - Prosedyre for melding - Meldingsskjema - Erklæring om samtykke HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSER Kapittel nr.: Rutine: Retningslinjer for ansvarsgrupper

RUTINEBESKRIVELSER Kapittel nr.: Rutine: Retningslinjer for ansvarsgrupper RUTINEBESKRIVELSER Kapittel nr.: Rutine: Retningslinjer for ansvarsgrupper Utarbeidet av: ReHabiliteringskoordinator, Elin D. W. Johannessen Sider: 3 Vedlegg: 3 Godkjent av: Koordineringsteam for rehabilitering

Detaljer

DREIEBOK. En modell for felles ansvar og faglig samarbeid mellom skole, PPT og institusjon.

DREIEBOK. En modell for felles ansvar og faglig samarbeid mellom skole, PPT og institusjon. DREIEBOK En modell for felles ansvar og faglig samarbeid mellom skole, PPT og institusjon. 2 SAMFUNNSOPPDRAGET 3 BAKGRUNN FOR SAMARBEIDSMODELLEN FORSKNING, MARGINALISERING OG ØKT FOKUS PÅ SKOLE Flere longitudinelle

Detaljer

Kontaktmøte med barneverntjenesten i Oslo Seniorrådgiver Hilde Håland

Kontaktmøte med barneverntjenesten i Oslo Seniorrådgiver Hilde Håland Kontaktmøte med barneverntjenesten i Oslo 1.12.16 Felles barn, felles utfordringer og felles mål «Det jeg har lært fra skolen, er at for å ha en bra framtid, så må man gå på skole. Jeg tenkte på framtiden

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Kapittel 3 Barnets planer

Kapittel 3 Barnets planer Kapittel 3 Barnets planer Lovpålagte planer etter barnevernloven I dette kapitlet kan du lese mer om de planer barneverntjenesten skal utarbeide for barn i barnevernet, både de som for hjelpetiltak og

Detaljer

Tilleggsopplysninger til søknad om videregående opplæring

Tilleggsopplysninger til søknad om videregående opplæring Tilleggsopplysninger til søknad om videregående opplæring Vedleggsskjemaet fylles fortrinnsvis ut i samarbeid med avgiverskole eller Oppfølgingstjenesten. Søker skal underskrive vedleggsskjema. Sett kryss

Detaljer

DREIEBOK. En modell for felles ansvar og faglig samarbeid mellom skole, PPT og institusjon.

DREIEBOK. En modell for felles ansvar og faglig samarbeid mellom skole, PPT og institusjon. DREIEBOK En modell for felles ansvar og faglig samarbeid mellom skole, PPT og institusjon. 2 SAMFUNNSOPPDRAGET 3 BAKGRUNN FOR SAMARBEIDSMODELLEN FORSKNING, MARGINALISERING OG ØKT FOKUS PÅ SKOLE Flere longitudinelle

Detaljer

Voksnes rett til opplæring

Voksnes rett til opplæring Voksnes rett til opplæring Rett til grunnskoleopplæring og rett til spesialundervisning Christina Nyeng Thon, rådgiver oppvekst- og utdanningsavdelingen, Fylkesmannen i Nordland Hvem er Fylkesmannen? Fylkesmannen

Detaljer

Samarbeidsrutiner mellom videregående skoler, SMIskolen, PP-tjenesten og utdanningsavdelingen i forbindelse med innsøking til vgs.

Samarbeidsrutiner mellom videregående skoler, SMIskolen, PP-tjenesten og utdanningsavdelingen i forbindelse med innsøking til vgs. Samarbeidsrutiner mellom videregående skoler, SMIskolen, PP-tjenesten og utdanningsavdelingen i forbindelse med innsøking til vgs. Rådgiversamling 08.12.17 De siste års erfaringer: - De fleste som søker

Detaljer

Sjekkliste 1 - Fylkeskommuner

Sjekkliste 1 - Fylkeskommuner Sjekkliste 1 - Fylkeskommuner Tema Kontrollområde Opplæringsloven Forskrifter Annet Rett til vidergående opplæring Sikre at ungdom som har fullført grunnskolen får videregående opplæring når de har søkt

Detaljer

Styringsdokument for pedagogisk-psykologisk tjeneste Oppland fylkeskommune

Styringsdokument for pedagogisk-psykologisk tjeneste Oppland fylkeskommune Styringsdokument for pedagogisk-psykologisk tjeneste Oppland fylkeskommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Rammer og mål... 3 2.1 Rammer... 3 2.2 Mål... 4 3. Rolle og oppgaver... 4 3.1 Individrettet arbeid...

Detaljer

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer:

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer: Hva er FNT? Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkesmennene fører tilsyn med det samme temaet Perioden er 2014-2017 Utdanningsdirektoratet har ansvaret for tilsynsopplegget og fylkesmennene gjennomfører

Detaljer

ÅRSHJUL FOR SAMARBEIDET MELLOM SKOLE OG PPT FOR Å IVARETA GOD TILPASSET OPPLÆRING FOR ALLE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

ÅRSHJUL FOR SAMARBEIDET MELLOM SKOLE OG PPT FOR Å IVARETA GOD TILPASSET OPPLÆRING FOR ALLE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND ÅRSHJUL FOR SAMARBEIDET MELLOM SKOLE OG PPT FOR Å IVARETA GOD TILPASSET OPPLÆRING FOR ALLE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND For å ivareta og videreutvikle samarbeidet mellom skolen og PPT er det satt

Detaljer

Delavtale 2. Samarbeidsavtale om oppfølging av ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe

Delavtale 2. Samarbeidsavtale om oppfølging av ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe Delavtale 2 Samarbeidsavtale om oppfølging av ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe Avtaleeiere: Hedmark fylkeskommune og NAV Hedmark Visjon: En kompetent arbeidsstyrke i Hedmark 1. Formål, bakgrunn

Detaljer

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer:

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer: Hva er FNT? Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkesmennene fører tilsyn med det samme temaet Perioden er 2014-2017 Utdanningsdirektoratet har ansvaret for tilsynsopplegget og fylkesmennene gjennomfører

Detaljer

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Fagansvarlig Barbro Finanger Lande Telefon 72 42 81 37 Spesialpedagog/ logoped Kirsten Stubsjøen Telefon 72 42 81 38 Side 2 Hva er pedagogisk

Detaljer

Longyearbyen lokalstyre Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN 2009/1035-29-A40 15/1211. Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard

Longyearbyen lokalstyre Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN 2009/1035-29-A40 15/1211. Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard Side 1 av 5 Fra: Skjebstad Elisabeth[Elisabeth.Skjebstad@kd.dep.no] Dato: 17.03.2015 15:27:33 Til: Postmottak LL Tittel: Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Postboks

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 4. Opplæringstilbudet skal tilpasses den voksnes behov Opplæring etter 4A-1 første ledd første punktum er som hovedregel

Detaljer

Nyankomne minoritetsspråklige elevers rettigheter etter opplæringsloven

Nyankomne minoritetsspråklige elevers rettigheter etter opplæringsloven Nyankomne minoritetsspråklige elevers rettigheter etter opplæringsloven - særlig om innføringstilbud og utvidet tid i videregående opplæring, samt muligheten til å gi mer grunnskoleopplæring Retten til

Detaljer

Felles barn, felles utfordringer og felles mål Skole og barnevern hånd i hånd

Felles barn, felles utfordringer og felles mål Skole og barnevern hånd i hånd Felles barn, felles utfordringer og felles mål Skole og barnevern hånd i hånd Fagsamling Namsos 29.september 2016 Seniorrådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelingen Standpunktkarakterer i 10 klasse for barn

Detaljer

KOMMUNENS OG FYLKESKOMMUNENS ANSVAR KNYTTET TILSPESIALUNDERVISNING OG SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING. Friskolesamling

KOMMUNENS OG FYLKESKOMMUNENS ANSVAR KNYTTET TILSPESIALUNDERVISNING OG SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING. Friskolesamling KOMMUNENS OG FYLKESKOMMUNENS ANSVAR KNYTTET TILSPESIALUNDERVISNING OG SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING Friskolesamling 19.01.2016 1 Spesialundervisning i skolen Regelen om spesialundervisning i oppl. 5-1 er den

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET Saksfremlegg Saksnr.: 10/4139-6 Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET 2010-2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: :::

Detaljer

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN Rev.Februar 2012 MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN - Informasjon om individuell plan - Prosedyre for melding - Meldingsskjema - Erklæring om samtykke HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument

Detaljer

PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge

PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge (oppdatert 21.05.13) KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Detaljer

Rett til opplæring i barnevern- og helseinstitusjon, og i hjemmet ved langvarig sykdom Udir

Rett til opplæring i barnevern- og helseinstitusjon, og i hjemmet ved langvarig sykdom Udir Rett til opplæring i barnevern- og helseinstitusjon, og i hjemmet ved langvarig sykdom Udir-6-2014 4. Opplæring for barn og unge som er pasienter i helseinstitusjoner Fylkeskommunen er ansvarlig når institusjonen

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialundervisning i videregående opplæring

Tilpasset opplæring og spesialundervisning i videregående opplæring Tilpasset opplæring og spesialundervisning i videregående opplæring En orientering til elev og foresatte Innhold INFORMASJON OM HEFTET... 4 Opplæringstilbudet i videregående opplæring:... 4 Overgang grunnskole

Detaljer

1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning

1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning 1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning Marianne Kvanvik Lorentzen Inntakssamling for rådgivere 20.nov 2014 ? Innsøking til videregående opplæring i VAF Ca 7000 søkere Ca 500 1.februar søkere

Detaljer

Barn og unge som søker asyl skal ha skolegang

Barn og unge som søker asyl skal ha skolegang Barn og unge som søker asyl skal ha skolegang Hvilke rettigheter har de og hva sier regelverket 7001 Kilde: UDI(mottaksbefolkning), Bufdir (statistikk og analyse) 4227 2162 547 65 Antall barn og unge under

Detaljer

Situasjonen i barnevernet. Innledning ved Audun Lysbakken SVs landsstyremøte 11. september 2010

Situasjonen i barnevernet. Innledning ved Audun Lysbakken SVs landsstyremøte 11. september 2010 Situasjonen i barnevernet Innledning ved Audun Lysbakken SVs landsstyremøte 11. september 2010 Hva er fortellingen om barnevernet? Paradokset: Aldri har vi sett så mye omsorgssvikt Aldri har vi hatt et

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 2. Grunnskoleopplæring etter 4A-1 For at kommunen skal kunne vurdere om den voksne har rett til grunnskoleopplæring etter

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016

Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016 Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016 Rådgiver Tone G. Sandnesaunet Opplæringsloven Rett og plikt til grunnskoleopplæring

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak

Detaljer

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen 1. Alle barn som er bosatt i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Voksnes rett til opplæring og kommunens ansvar. Ann-Karin Bjerke

Voksnes rett til opplæring og kommunens ansvar. Ann-Karin Bjerke Voksnes rett til opplæring og kommunens ansvar Rett til opplæring - to ulike lovverk Voksne kan ha rett og/eller plikt til opplæring etter introduksjonsloven og samtidig ha rett til grunnskoleopplæring

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

SKOLESATSINGEN Hvordan bedre skoleresultatene for barn i barnevernet?

SKOLESATSINGEN Hvordan bedre skoleresultatene for barn i barnevernet? SKOLESATSINGEN Hvordan bedre skoleresultatene for barn i barnevernet? Marit K. Aarflot Barnehage- og utdanningsavdelingen 17.4. 2015 Bufetat /Bufdir - skolesatsing Samarbeid mellom etater for bedre skoleresultater

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011 Høgskolen i Oslo Oslo 6. mai 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder om minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter (2009) Rundskriv Udir-4-2009 Rett til inntak til videregående opplæring

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vegårshei kommune - Vegårshei skule Vår referanse: 2014/1606 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Inger

Detaljer

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Barn med særskilte behov. Om retten til spesialpedagogiske tiltak Funksjonshemmede førskolebarn, funksjonshemmede grunnskoleelever,

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

BARNEVERNTJENESTER BARNETS BESTE. Felles rundskriv fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet

BARNEVERNTJENESTER BARNETS BESTE. Felles rundskriv fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet SAMARBEID M ELLOM BARNEVERNTJENESTER O G PSYKISKE HELSETJENESTER TIL BARNETS BESTE Felles rundskriv fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet BAKGRUNN Samarbeid gir bedre tjenester

Detaljer

Rutine for overgang fra barnehage til skole Gjerdrum kommune

Rutine for overgang fra barnehage til skole Gjerdrum kommune Formål med rutinen: Rutine for overgang fra barnehage til skole Gjerdrum kommune Ved overgangen fra barnehage til skole skal alle barn og foresatte sikres en trygg og inkluderende prosess gjennom gode

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Inger Mari Sørvig, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Formannskapet Referanse: 2013/1371 / 5 Ordningsverdi: A21/&13

Detaljer

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Om jeg vil lykkes Om jeg vil lykkes i å føre et menneske mot et bestemt mål, Må jeg først finne mennesket der det er, å begynne akkurat der.

Detaljer

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette.

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette. Pr...0 LUNNER KOMMUNE Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: SPESIALUNDERVISNING ETTER OPPLÆRINGSLOVEN. Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato:..0 Tidspunkt for neste revisjon:

Detaljer

Regelverk og føringer

Regelverk og føringer Regelverk og føringer Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune (lokal forskrift) Rundskriv Veiledere Overordnede

Detaljer

Barnevernet er i endring oppgavefordeling, ressurser og kommunalt handlingsrom.

Barnevernet er i endring oppgavefordeling, ressurser og kommunalt handlingsrom. Barnevernet er i endring oppgavefordeling, ressurser og kommunalt handlingsrom. Høstkonferansen i KS Møre og Romsdal, 31.okt. 2013 Sylvi Hjelle,seniorrådgiver KS Nord-Norge Vi har et bra barnevern i Norge!

Detaljer

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 En rettledning i arbeidet med søknad om inntak til videregående opplæring på grunnlag av fortrinnsrett. Informasjon om søkerkategorier som omfattes av inntak på

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler, utdanningsavdelingen/inntak og PPtjenesten i Vest-Agder fylkeskommune.

Detaljer

PROSEDYRE FOR UTARBEIDELSE AV INDIVIDUELL PLAN

PROSEDYRE FOR UTARBEIDELSE AV INDIVIDUELL PLAN PROSEDYRE FOR UTARBEIDELSE AV INDIVIDUELL PLAN 1 Innholdsfortegnelse PROSEDYRE FOR UTARBEIDELSE AV INDIVIDUELL PLAN... 3 Avklaring om individuell plan skal utarbeides... 3 Starten på planprosessen... 3

Detaljer

Temadag fra barn til voksen - «ettervern»,

Temadag fra barn til voksen - «ettervern», Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Temadag fra barn til voksen - «ettervern», 17.12.14 Barneverntjenestens tiltak i overgangen fra barn til voksen Hvorfor? Hvem? Når? Hva? Hvordan? Innledning Alle ungdommer

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 1 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 Samlet

Detaljer

Informasjon om inntak av søkere med fortrinnsrett og inntak etter individuell vurdering. skoleåret

Informasjon om inntak av søkere med fortrinnsrett og inntak etter individuell vurdering. skoleåret Informasjon om inntak av søkere med fortrinnsrett og inntak etter individuell vurdering skoleåret 2016-2017 En rettledning i arbeidet med søknad om inntak til videregående opplæring på grunnlag av fortrinnsrett.

Detaljer

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Barnevernstjenesten i Bodø ved Bjørg Hansen Barnevernstjenesten i Nordland

Detaljer

GJELDER FOR VERRAN KOMMUNE. Godkjent av: Koordinerende enhet

GJELDER FOR VERRAN KOMMUNE. Godkjent av: Koordinerende enhet GJELDER FOR VERRAN KOMMUNE Prosedyrenavn Individuell plan Godkjent av: Koordinerende enhet Godkjent dato: 1. FORMÅL Bidra til at brukeren/pasienten får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Avtale mellom barneverntjenesten i kommunen og statlige familie- og beredskapshjem 1. Om avtalen Denne avtalen regulerer forholdet mellom fosterforeldrene og barneverntjenesten

Detaljer

Veileder s team - sirkel PPT Indre Salten September 2016 Revidert høst 2017

Veileder s team - sirkel PPT Indre Salten September 2016 Revidert høst 2017 Veileder s team - sirkel PPT Indre Salten September 2016 Revidert høst 2017 NYE PPT Indre Salten Beiarn, Fauske, Saltdal, Steigen, Sørfold Vertskommune Fauske. Besøksadresse: Storgata 52. Tlf. 75 60 45

Detaljer

Fagsamling PPT Oppland 3. februar 2016

Fagsamling PPT Oppland 3. februar 2016 Fagsamling PPT Oppland 3. februar 2016 Forståelse av tilpasset opplæring (T. Overland etter Bachmann og Haug, 2006) Smalt perspektiv vs. Bredt perspektiv En nødvendig diskusjon Er det grunnlag for å hevde

Detaljer

KARTLEGGING AV OPPLÆRINGSMODELLER OG

KARTLEGGING AV OPPLÆRINGSMODELLER OG Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument Rapport Dato Mars 2015 OPPLÆRING I BARNEVERNSINSTITUSJONER KARTLEGGING AV OPPLÆRINGSMODELLER OG VURDERING AV INNHOLD OG KVALITET OPPLÆRING I BARNEVERNSINSTITUSJONER

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Felles nasjonalt tilsyn 2015 Kvinesdal kommune Liknes skole og

Detaljer

OBS! Overgang barnehage-skole

OBS! Overgang barnehage-skole OBS! Overgang barnehage-skole FORORD Kommunen har et overordnet ansvar for at barn får en god overgang fra barnehage til skole. Barnehage er første del av utdanningsløpet, og kompetansen barnet har tilegnet

Detaljer

Fosterhjem 2013-16. 11. mars 2013

Fosterhjem 2013-16. 11. mars 2013 Fosterhjem 2013-16 11. mars 2013 1. Innledning... 2 2. Etablering av barn i fosterhjem... 2 3. Veiledning og oppfølging av fosterforeldre... 3 4. Beredskap for fosterhjemmene... 4 5. Samvær mellom fosterbarn

Detaljer

VESTFOLD RAPPORT FRA OPPFØLGINGSTJENESTEN TOLERANSE TRYGGHET MESTRING FYLKESKOMMUNE. Kompetansesenter for læringsutvikling skoleåret 2009/10

VESTFOLD RAPPORT FRA OPPFØLGINGSTJENESTEN TOLERANSE TRYGGHET MESTRING FYLKESKOMMUNE. Kompetansesenter for læringsutvikling skoleåret 2009/10 Kompetansesenter for læringsutvikling Oppfølgingstjenesten VESTFOLD FYLKESKOMMUNE RAPPORT FRA OPPFØLGINGSTJENESTEN TOLERANSE TRYGGHET MESTRING Kompetansesenter for læringsutvikling skoleåret 2009/10 Innledning

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Nordland Grane Vefsn Hattfjelldal fylke kommune kommune kommune SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Innhold Generelt Førtilmeldingsfasen Tilmeldingsfasen Utrednings- og tilrådningsfasen Søknad

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) forts. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling.

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) forts. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling. Rektor skal: varsle elevene og foreldrene før arbeidet med å fatte et enkeltvedtak igangsettes sørge for at elevene og foreldrene får mulighet til å

Detaljer

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Vedtatt av FUG-utvalget 2012 2015 Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Det har vært et politisk mål at færre elever får spesialundervisning og at flere elever med behov for og rett til

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler, utdanningsavdelingen/inntak og PPtjenesten i Vest-Agder fylkeskommune.

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK

FYLKESMANNEN I HEDMARK FYLKESMANNEN I HEDMARK Saksbehandler, innvalgstelefon Annebjørg Soleim. 62551139 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Vår dato 31.08.2010 Arkivnr. 610/008 Vår

Detaljer

Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole

Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Barn på asylmottak - Under skolealder: Ingen lovfestet rett til barnehageplass Regnes først som «bosatt» og rett til plass, når fattet vedtak

Detaljer

Bjugn. SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten. kommune 1 / Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet.

Bjugn. SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten. kommune 1 / Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet. Bjugn kommune 1 / SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet. Innledning Grunnlaget for avtalen er Rundskriv 0-27/2015

Detaljer

Lov om sosiale tjenester i NAV

Lov om sosiale tjenester i NAV Boligsosial konferanse, Langesund 25. oktober 2012 Lov om sosiale tjenester i NAV Boliger til vanskeligstilte Midlertidig botilbud v/ Beate Fisknes, Arbeids- og velferdsdirektoratet Lov om sosiale tjenester

Detaljer

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Susanne M. Hammernes seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Porsgrunn 11. februar 2014 Definisjoner Minoritetsspråklige

Detaljer

Endringer i barnevernloven og ymist anna Klækken, 25.4. 2014. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

Endringer i barnevernloven og ymist anna Klækken, 25.4. 2014. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Endringer i barnevernloven og ymist anna Klækken, 25.4. 2014 Prop. 106 L (2012-2013) Inneholder både proposisjonsdel og meldingsdel Proposisjonsdelen inneholder: Lovendringer for å styrke rettssikkerhet

Detaljer