Bydel Grorud. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bydel Grorud. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti"

Transkript

1 Bydel Grorud Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram Oslo Arbeiderparti

2 Jack Grimsrud, BU-lederkandidat Kandidatliste Grorud Arbeiderparti 1. Jack Grimsrud, f Jorun H. Olafsen, f Frode Jenssen, f May-Liz Amundsen, f Marion S. Sundquist, f Svein Roar Johansen, f Stein Winther-Larssen, f Mobashar Banaras, f Marit Johanne Bjerke, f Bjørg Mai Salberg, f Glenn Korshaugen, f Wendy Wistum, f Festus Kwadwo Lartey-Adjei, f Kristin Hoem Langsholt, f Bjørn Heidemann, f Toril Enersen, f Ole-Martin Bergmann, f Ingebjørg Skjelvik, f Asbjørn Woll, f Odd A. Lindblom, f Srisgantirajah Tharmalingam, f.1958 Oslos bydeler Oslo har 15 bydeler, hver med et eget bydelsutvalg (BU). I kommunevalget 11. og 12. september skal du stemme inn representanter fra de politiske partiene både til det sentrale bystyret og de lokale bydelsutvalgene. Bydelsutvalget har ansvaret for mange av de tjenestene som er viktige for deg i hverdagen, slik som fritidstilbud til barn og unge, barnehager, eldresentre, hjemmetjenester, sosial- og helsetjenester, barnevern og lokale sysselsettingstilbud. Derfor gjør det en forskjell når de riktige personene sitter der. Det bydelsprogrammet du nå holder i hånden presenterer Arbeiderpartiets politikk for din bydel i de fire årene som kommer. Arbeiderpartiet har tro på bydelsdemokratiet, fordi vi mener at flest mulig beslutninger av betydning for folks hverdag skal tas der folk faktisk bor og lever. Vi vil derfor gi de folkevalgte i bydelsutvalget mer ressurser og innflytelse i årene framover enn det de i dag har, de kan bidra til best mulig lokale løsninger der du bor.

3 Grorud din bydel! Bydel Grorud omfatter områdene Romsås, Grorud, Ammerud, Kalbakken, Rødtvet og Nordtvet. Bydelen har i overkant av innbyggere. Til sammenligning er det bare 19 byer i Norge som har flere innbyggere enn Grorud. Dette programmet oppsummerer den politikken Arbeiderpartiets representanter skal føre i Bydel Grorud i valgperioden Grorud den beste bydelen å bo i Vi er lei av det negative fokuset Grorud og Groruddalen ofte opplever i media og samfunnsdebatt. Alle som bor her skal trives i bydelen og vi skal være stolte av bydelen vår. Bydelen har ansvar for de fleste kommunale tjenestene som ytes til befolkningen, og har ansvaret for mange av tjenestene som er viktige for deg i hverdagen. Bydelsutvalget (BU) har blant annet ansvar for fritidstilbud til barn og unge, barnehager, fritidsklubber, eldresentre, hjemmetjenestene, sosial- og helsetjenester, barnevernet, sysselsettingstilbud og uttaler seg ved søknader om skjenkebevilling. Bydelsutvalget har også høringsrett i saker knyttet til byutvikling og plansaker. Våre kjernesaker Arbeiderpartiet vil at det på kjerneområder som helse, skole og eldreomsorg skal være gode offentlige tilbud som omfavner alle. I dette programmet har vi listet opp våre veivalg som vil danne grunnlag for bydelens politikk. Vi vil: - styrke Groruddalen. Den pågående satsingen må økes og forlenges slik at vi får til kontinuerlig og langsiktig forbedring av levekårene. - at Bydel Grorud skal være god på integrering, kulturelt mangfold og på tilbud til barn og unge - verne om markagrensa, badevannene og Alnavassdraget - styrke lokaldemokratiet og gi bydelen økt innflytelse - opprettholde full barnehagedekning i bydelen og skape en god og mer tilgjengelig aktivitetsskole for alle - ha reell full sykehjemsdekning, slik at alle med henvisning fra helsefaglig ansvarlig instans får sykehjemsplass - ha flere naturlige møteplasser for eldre og personer med funksjonsnedsettelse Vi vil ha en samlet by, og vi ønsker en bedre fordeling av byrder og goder i denne byen. Arbeiderpartiet vil redusere forskjellene i byen, og ønsker økt satsing på Groruddalen. Den statlige og kommunale Groruddalssatsingen er i gang, og mange spennende prosjekter er iverksatt. Grorud Arbeiderparti vil bruke Groruddalssatsingen til å få til et løft for bydelen. Vi er godt fornøyde med flere konkrete resultater av områdeløftet på Romsås, og ønsker å starte tilsvarende områdeløft for Ammerud. Videre blir utviklingen av Grorudparken et av de viktigste enkeltprosjektene i satsingen i den kommende perioden. Grorud Arbeiderparti ønsker en utvikling av Groruddalen hvor all arealbruk, utbygging av infrastruktur tar utgangspunkt i livskvaliteten til de menneskene som bor og arbeider her. Arbeiderpartiet vil avvikle Huken pukk- og asfaltverk, og vi vil få til en fornuftig etterbruk av området i samarbeid med lokalbefolkningen og frivillige organisasjoner. Grorud Arbeiderparti vil også jobbe for nedbyggingsplaner for Franzefoss bruk, og vi ønsker å ta vare på og utvikle Bånnkall-området i et kulturhistorisk og miljøvennlig perspektiv. Vi ønsker å verne om særegne og verdifulle skogs- og grøntområder, og vi ønsker full åpning av Alnaelva fra marka til fjorden. Arbeiderpartiet fikk stoppet snødeponiet på Bånnkall gård, og vi vil si nei til etablering av flere søppeldeponier, avfallsanlegg og snødeponier i Groruddalen. Lillomarka er en flott ressurs for beboerne i Bydel Grorud. Vi ønsker å åpne Alunsjøen for allmenn bruk, uten at dette åpner for utbygging av Alunsjøens nærområder. På sikt ønsker vi også å se på videreutvikling av områdene rundt Vesletjern, Apaløkka og Greibanen med tanke på frilufts- og idrettsformål. Arbeiderpartiet ønsker også å sørge for å flette sammen ulike, oppstykkete gangveisystemer i bydelen, og vil se på muligheter for etablering av nye lysløyper. Nye Grorud sentrum skal utvikles i tråd med 4 5

4 vinneren av akitektkonkurransen Europan 9 som ble gjennomført i Vinnerforslaget viser gode løsninger for det offentlige rom og interessante konsepter for håndtering av regnvann. Prosjektet omfatter kultur, næring og boliger og viser et helhetlig grep for området som også inkluderer buss og T-bane. Arkitekten ser også for seg muligheten til å få på plass blant annet skøytebane, kino og bibliotek. Viktige grep for denne utviklingen er å få på plass en Fossum-diagonal og en nedgradering av Trondheimsveien. Arbeiderpartiet ønsker å etablere flere innfartsparkeringer, slik at gjennomgangstrafikken gjennom bydelen reduseres. Vi ønsker et tungtransport-rutenett for Groruddalen og vi ønsker bedre sikring av trafikkryss og overgangsfelt. Hyppigere avganger på t-banen har vært en stor suksess, og vi ønsker å styrke kollektivtilbudet ytterligere slik at vi får færre biler gjennom bydelen og dalen generelt. Arbeiderpartiet ønsker en tverrgående t-baneforbindelse på tvers av Groruddalen, og vi ønsker at t-banen skal forlenges til Ahus. Vi ønsker at ordningen med miljøfartsgrense på 60 km/t på Trondheimsveien gjøres permanent i perioden november til mai. Grorud Arbeiderparti ønsker også at ordningen med nattbusser på alle ukedager videreføres. Grorud skal være en flott bydel, hvor det skal skapes gode offentlige møteplasser der folk ferdes. Søppel og skjemmende tagging skal fjernes fortløpende, og søppelkasser skal utplasseres der folk ferdes. Holdeplassene og T-banestasjonene i bydelen skal være trivelige og godt belyste og det skal settes ut flere benker i bydelen. Arbeiderpartiet vil ha variert bebyggelse i bydelen, og vil jobbe for å etablere rekkehus og småhusbebyggelse i områder som er preget av blokkbebyggelse. Arbeiderpartiet er positiv til etablering av nye restauranter og kafeer i bydelen, gjerne med utendørsservering om sommeren, på steder det er egnet i forhold til nabolaget. 6 7

5 Grorud - en god bydel å vokse opp i Alle barn har rett til et godt og trygt liv og skal ha like muligheter til å delta i bydelens aktiviteter. Vi vil ha et barnevern med kunnskap og ressurser som på et tidligst mulig tidspunkt skal hjelpe de barna som opplever omsorgssvikt eller vold i hjemmet. For oss er det viktig å styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom bydelen, politi, skole, helsestasjon og barnehagene. Bydel Grorud skal ha full barnehagedekning og barnehagene skal ha god kvalitet. Ordningen med gratis kjernetid i barnehagene må videreføres. Alle barnehager bør være flerkulturelle med norsk som fellesspråk. til rette for mangfoldige aktiviteter side om side. Dette vil skape helt nye kulturelle uttrykk og konsepter som vil komme bydelen til gode. Vi vil også jobbe for at bydelens øvrige idrettshaller og idrettsanlegg rustes opp. Arbeiderpartiet ønsker å gjøre aktivitetsskolen (SFO) tilgjengelig for alle barn ved å senke prisen og trekke inn musikk- og kulturskole, bibliotek, idrettslag og andre frivillige organisasjoner i tilbudet. Grorud Arbeiderparti har fått gjennomslag for etableringen av en flerbrukshall på Grorud. Denne er finansiert med penger fra regjeringen. I tillegg til tradisjonelle idrettsaktiviteter, skal hallen også romme barnehage, kulturscene og fleksible løsninger for alt i fra amatørteater og dans til kampsport, badminton og rock. Aktivitetene i hallen skal være åpne for alle og gi inspirasjon til å prøve seg på nye kulturelle og idrettslige utfordringer. Aktiviteter vil også foregå på tvers av generasjoner. Hallen og utviklingen av arbeiderboligene i Grorudveien 3 og 5, den nye Grorudparken og en oppgradert idrettspark med nye aktivitetstilbud, vil legge Arbeiderpartiet er opptatt av å gjøre noe med frafallsprosenten ved skolene i Groruddalen, og vi ønsker å legge til rette for flere lærlingeplasser, praksisplasser og trainee-opplegg i bydelen. Grorud Arbeiderparti vil jobbe for etablering av en ny videregående skole i bydelen, slik at bydelens unge ikke trenger å reise til andre bydeler for å ta utdanningen. Arbeiderpartiet ønsker også å legge til rette for lokalisering av høyskoler og utdanningsinstitusjoner i Groruddalen, og vil jobbe spesielt for at den nye politihøyskolen legges til Groruddalen. Bydel Grorud har et av Oslos beste fritidstilbud til barn og unge. Vi vil spesielt legge til rette for tilbud til ungdom over 16 år, og vil fortsette bydelens gode forebyggende tiltak. Bydelen skal ha spennende aktiviteter frie for rusmidler, og vi ønsker å stimulere til økt aktivitet gjennom bydelens fritidsklubber. Vi vil også at fritidstilbudene våre skal formidle kunnskap om og tilby rådgivning for ungdom knyttet til utdanning og arbeid. Grorud Arbeiderparti vil også jobbe for å legge til rette for tilbud om leksehjelp for elever i videregående skole i et samarbeid med bibliotek og/eller andre. Helsestasjon for barn og unge skal ha fleksible åpningstider. Grorud Arbeiderparti ønsker mer svømmeopplæring i skolen, og vi ønsker også badevakter ved bydelens badevann i sommermånedene. Badeplasser må også sikres bedre med redningsbøyer og sikkerhetsinformasjon. Vi ønsker også bedre sikring av islagte vann i vintermånedene. 8 9

6 Grorud skal tilby gode helse- og omsorgstjenester for alle Bydel Grorud skal være en god og trygg bydel å bli gammel i. Bydelen skal gi omsorg av høy kvalitet, og vi skal ha fokus på at alle skal ha mulighet til å leve det livet de selv ønsker. Vi skal prioritere å styrke kvaliteten på de offentlige tjenestene framfor konkurranseutsetting. Vi skal ha et godt tilbud til alle eldre, uansett etnisitet, religiøs tilhørighet og opprinnelsesland. Vi skal ha ansatte som jobber under anstendige arbeidsforhold. I vår bydel skal det skal være lett å få praktisk tilrettelegging av leiligheter. Vi skal legge til rette for livlige eldresentre i nærmiljøet med gode tilbud, og som også skal være en arena hvor alle kan delta. Alle eldre i bydelen som får henvisning fra ansvarlig helsefaglig instans skal få sykehjemsplass. Bydelen skal ikke fatte vedtak om avslag på sykehjemsplass uten å ha møtt søker først. Vi vil jobbe for at bydelens sykehjem kan tilby enerom. Arbeiderpartiet er positive til planene for det nye Ammerudhjemmet. Vi ønsker også å bygge et nytt sykehjem til erstatning for Romsås sykehjem. Det er viktig at sykehjemmene tilbyr god og ernæringsrik mat. Bydelen bør etablere et eget demens-team som kan gjennomføre hjemmebesøk og kartlegge funksjonsdyktighet og behov for tjenester fra bydelen. Bydelen skal skaffe boligtrengende verdige boforhold i boliger tilpasset den enkeltes behov og boevne. Bydelen skal være kritisk til å leie boliger av kommersielle aktører som åpenbart ikke følger opp sitt utleieansvar eller som ikke forholder seg til gjeldende lover og forskrifter. Grorud Arbeiderparti ønsker å etablere et eget kommunalt treningssenter i bydelen. Senteret skal ha fokus på å forebygge livsstilssykdommer og jobbe i et folkehelseperspektiv. Senteret skal etableres i samarbeid med frivillige organisasjoner eller ideele aktører. Vi ønsker også å jobbe for utplassering av utendørs treningsapparater i tilknytning til den nye Grorudparken. Grorud Arbeiderparti har vært en av initiativtagerne til Lillomarka Arena. Vi vil tilrettelegge for en spennende utvikling av området til kultur- og idrettsformål. Vi ønsker å prøve ut en ordning med skolelegetilbud på skolene. Grorud Arbeiderparti ønsker å bedre samarbeid mellom skole og helsetjeneste, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), fastlege og helsesøster. Arbeiderpartiet vil jobbe for å øke tilbudet av fysioterapitjenester i Groruddalen. Vi ønsker en bedre fordeling av hjemler i Oslo kommune for å få et godt tilbud i hele byen og en bedre kapasitet i vår bydel. Den sosiale skjevheten i tilgjengeligheten til psykologhjelp må utjevnes, slik at tilgangen blir god i hele byen. Vi ønsker å arbeide for et langt bedre tilbud om psykologiske tjenester både gjennom skolehelsetjenesten og ved å ta psykologer inn i kommunehelsetjenesten. Vi ønsker også et bedre samarbeid mellom pedagogisk-psykologisk tjeneste og almennpsykolog-tjenesten. Arbeiderpartiet ønsker å gjøre Aker sykehus til en moderne samhandlingsarena til det beste for befolkningen i Groruddalen. Fastlegen skal bruke fritt sykehusvalg for å sikre at pasienter skal få kortest mulig ventetid og raskest mulig hjelp. Pasientene fra Bydel Grorud skal få rask og riktig behandling, og vi vil følge opp de tjenestene bydelen nå får på Ahus. Grorud Arbeiderparti er opptatt av at barn skal lære god tannhelse i ung alder. Det er viktig med informasjon på forskjellige språk, og at informasjon også er tilgjengelig i bydelens barnehager

7 Grorud den første bydelen med egen kulturplan Bydel Grorud er den første bydelen i Oslo som har vedtatt en egen kulturplan. Det skal legges til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet. Alle skal få mulighet til å delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk. Bydel Grorud jobber godt med integrering og inkludering, og vi skal være en kunnskapsrik og engasjert bydel på dette området. Grorud Arbeiderparti ønsker å bidra til interreligiøsitet. Vi vil støtte opp om prosjekter og tiltak som bygger på samarbeid og forståelse mellom forskjellige religioner. Grorud Arbeiderparti vil utvikle Grorud Samfunnshus til en moderne møteplass for framtida, med nye løsninger som gjør huset mer brukervennlig og tilrettelagt for nye aktiviteter. Huset skal kunne huse større kulturarrangementer, teateroppsettinger og konserter. Grorud Arbeiderparti vil jobbe for etablering av en ny kino i Groruddalen, og ønsker å se på muligheter i forbindelse med utviklingen av nye Grorud sentrum. Vi er også positive til etablering av et stort felles kulturhus for Groruddalen. Grorud Arbeiderparti vil styrke Nordtvet og Romsås bibliotek som vi anser å være viktige kulturintstitusjoner for lokalmiljøet. Åpningstidene bør utvides, også slik at bibliotekene kan holde åpent i helgene. Vi vil også jobbe for lokalisering av museer og andre kulturtilbud i bydelen. Grorud Arbeiderparti ønsker å øke bydelens støtte til frivillige organisasjoner. Vi ønsker også at det etableres et samarbeidsforum mellom bydelen og de mange ulike organisasjonene. Grorud Arbeiderparti ønsker å ta vare på bydelens kulturminner. Vi ønsker å utvide driften på Nortvedt gård, og mener at det bør etableres et lokalhistorisk aktivitetssenter i tilknytning til Bånnkall gård. Bydelen bør også være positive til utvidet aktivitet på Ammerud gård. Arbeiderboligene i Grorudveien er et viktig kulturhistorisk minnesmerke. Grorud Arbeiderparti har vært en pådriver for et steinhuggerhistorisk museum i Grorudveien 3 5 og jobber for at dette skal bli realisert. Vi vil gjøre bydelens befolkning mer bevisst nærmiljøets historie ved oppsetting av historiske spel og et arbeiderhistorisk museum som viser fremveksten av Groruddalens arbeidsliv. Arbeiderpartiet støtter Granittrockfestivalen som et viktig bidrag til kulturlivet i bydelen. Grorud Arbeiderparti ønsker å utvikle Lillomarka Arena til en allsidig friluftsscene med plass til både 12

8 lokale aktiviteter og større konsertopptredener for både Oslofolk og tilreisende fra hele landet. Arenaen skal bli Norges største utendørs scene. Grorud Arbeiderparti vil jobbe for å sette ut kunst i bydelens offentlige rom, samtidig som vi ønsker å ta bedre vare på kunst som allerede er utplassert i bydelen. Vi ønsker å bidra til å etablere Steinbruddet kulturpark. Grorud Arbeiderparti er positive til virksomheten som er etablert i Steinbruddet kulturhus, og ønsker at stedet skal være et mangfoldig samlingssted for kunst og kultur i Groruddalen. Grorud Arbeiderparti vil jobbe for utvidede åpningstider for bydelenes svømmehaller. Vi vil også senke prisene på inngangsbilletten i svømmehallene. Vi ønsker at det skal bygges en større svømmehall på Stovner, slik at Groruddalen får et godt svømme- og rekreasjonstilbud for både gammel og ung. Her skal det også være et bredt tilbud om svømmeopplæring for alle som har behov for det. Det er også viktig at Oslo utvider tilbudet om varmtvannsbasseng for revmatikere og andre grupper med helsemessig begrunnede behov for dette. Godt valg! Dette er programmet for Grorud Arbeiderparti for perioden Det er grunnlaget for den politikken våre representanter i Bydelsutvalget skal føre. Sammen med et byråd av Arbeiderpartiet og SV, og en rødgrønn regjering, skal vi gjøre vår bydel rødere, grønnere og varmere. Grorud Arbeiderparti har mange dyktige folk som vil jobbe for at Grorud bydel skal bli en enda bedre bydel. Du kan hjelpe oss med dette. Gi din stemme til Arbeiderpartiet! Arbeiderpartiet vil gi alle bydeler egne kulturbudsjetter. Oslo Arbeiderparti

9 Oslo Arbeiderparti Ønsker du kontakt med oss? tlf

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 Innhold Innledning. 4 Vår felles by..4 Skape og dele......5 Kvalitet for alle elever..7 Et løft for yrkesfagene..8 Norsk som felles språk..9 En

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innledning Kjære velger. Gamle Oslo er en mangfoldig og spennende bydel å bo i. Arbeiderpartiet vil at vår bydel skal være den

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 Gamle Oslo har over 50 000 innbyggere, og er en av de bydelene i Oslo som vokser raskest. Bydelen har vokst over 35 % de siste ti årene, og forventes å øke med

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT. Valgprogram 2015-2019 Bydelsprogram bydel Sagene. Stavanger Sagene SV. sv.no/oslo/sagene-sv facebook.

TA KAMPEN FOR ET VARMT. Valgprogram 2015-2019 Bydelsprogram bydel Sagene. Stavanger Sagene SV. sv.no/oslo/sagene-sv facebook. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT TA KAMPEN STAVANGER FOR ET INKLUDERENDE SAGENE Valgprogram 2015-2019 Bydelsprogram bydel Sagene 2015-2019 Stavanger SV Sagene SV sv.no/oslo/sagene-sv

Detaljer

Frogner Høyres program 2011-2015 FROGNER HØYRE 2011-2015 OSLO ER MULIGHETENES BY

Frogner Høyres program 2011-2015 FROGNER HØYRE 2011-2015 OSLO ER MULIGHETENES BY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 FROGNER HØYRE 2011-2015 OSLO ER MULIGHETENES BY Oslo er mulighetenes

Detaljer

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for fremtiden... 2 Omfordeling gjennom eiendomsskatt... 2 Utdanning som gir like muligheter... 2 Barnehage... 2 Skole... 3 Voksenopplæring...

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ

ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ Østensjø SVs bydelsprogram 2015-2019 Rettferdig fordeling, lokaldemokrati og miljø er sentrale saker for SV. Vi ønsker et samfunn der markedskrefter erstattes

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti 2015-2019 1. OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE... 1 2. EN BY SOM VOKSER... 2 Flere boliger... 3 Et ekstra løft der hvor utfordringene er størst... 4

Detaljer

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 Vedtatt på årsmøtet i Oslo Venstre 13.02.2011 1 Den liberale byen...3 Den moderne byen...4 Byutvikling... 4 Kommunen og bydelene... 5 Den grønne byen...8 Miljø...

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

MILJØPARTIET DE GRØNNE

MILJØPARTIET DE GRØNNE MILJØPARTIET DE GRØNNE VALGPROGRAM FOR GRORUDDALEN 2015-2019 2 «Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti 2015 2019 OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE Kjære Oslo-borger Vårt Oslo skal være verdens beste by å bo i. Byen vår

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 1. Verdigrunnlag Vårt mål er å skape et godt samfunn med god livskvalitet for hvert enkelt menneske. Vi vil fremme en politikk bygget på det kristne menneskesynet,

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Programkomiteens første utkast til bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015

Programkomiteens første utkast til bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 Programkomiteens første utkast til bystyreprogram for Oslo Venstre 0-0 1 1 1. oktober 0 1 0 1 Viktige datoer i programbehandlingen:. oktober: Medlemsmøte med presentasjon av programforslaget 0. november:

Detaljer

Levende - Varm - Grønn. Horten Venstres program

Levende - Varm - Grønn. Horten Venstres program Levende - Varm - Grønn Horten Venstres program 2015-2019 INNHOLD By- og tettstedsutvikling... 2 En levende by... 2 Museumsbydelen Karljohansvern... 3 Kunstnerbyen Åsgårdstrand... 4 Midgard - Borre nasjonalpark...

Detaljer

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 Kjære velger En ny fireårsperiode i bystyret starter med en valgkamp. Og Muligheter for alle, ny sjanse og lov å lykkes skal være mer enn slagordene Høyre bruker i valgkampen

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Det er særlig fem saker som er viktige for oss:

Det er særlig fem saker som er viktige for oss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Programkomiteens forslag til program for Arbeiderpartiet, 2015-2019

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

Levanger - Her vil vi bo!

Levanger - Her vil vi bo! VALGPROGRAM 2011 2015 Levanger Venstre Levanger - Her vil vi bo! Venstre har løsningene for det gode livsmiljøet Vedtatt i medlemsmøte torsdag 5. mai 2011. Programnemnda har bestått av Atle Busch, Annikken

Detaljer

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Oslo Venstre, Møllergata 16, 0179 Oslo Tlf. 22 40 43 73 E-post oslo@venstre.no Internett: http://oslo.venstre.no

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer