Oslo kommune Bydel Nordre Aker ÅRSPLAN. Voldsløkka barnehage for. progresjonsplan og kalender. hørselshemmede og hørende barn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Bydel Nordre Aker ÅRSPLAN. Voldsløkka barnehage for. progresjonsplan og kalender. hørselshemmede og hørende barn"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Voldsløkka barnehage for hørselshemmede og hørende barn Voldsløkka barnehage for hørselshemmede og hørende barn ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

2 Telefon: / Webside på kommunens portal: 2

3 Innhold INNLEDNING...4 KORT OM BARNEHAGEN...4 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE...4 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER...5 DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING...6 BARNS MEDVIRKNING...6 SAMARBEID MED BARNAS HJEM...7 FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING...7 INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN...8 SOSIAL KOMPETANSE...8 SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE...9 PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING...9 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE...10 KALENDER...16 OM ÅRSPLANMALEN

4 INNLEDNING Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse. Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument. Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med tiltakene som er fastsatt i årsplanen. Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene. Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med progresjonsplan i samarbeid med ansatte og foreldre. Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. KORT OM BARNEHAGEN Voldsløkka barnehage er en byomfattende barnehage for barn med hørselshemming, og en barnehage for hørende barn. Dette bidrar til at vi får en flott mangfoldig barnegruppe, med både hørende og hørselshemmede barn. Vi har et sterkt fokus på at vi er en tospråklig barnehage og benytter oss av ulike kommunikasjonsformer som norsk tegnspråk, norsk med tegn som støtte og norsk. Vi samarbeider tett med Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede, pedagogiskpsykologisk tjeneste i Oslo og pedagogisk fagsenter i bydelene. Vi er en forsterket barnehage som gjør at vi har mindre barnegrupper med større voksentetthet sammenlignet med andre barnehager. Vi har ansatte med høy og bred kompetanse. Barnehagens visjon: «Språk åpner verden, vi er med på ferden!» KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE Oslos barnehagebarn skal få et likeverdig tilbud av høy kvalitet Alle barn skal kunne norsk og være forberedt til skolestart Alle ansatte i barnehagene skal kunne godt norsk og bidra til barnas språkutvikling. 4

5 Vi skal tilby barna et variert språkmiljø slik at barna aktivt bruker språket som kommunikasjonsmiddel. Styrke barnehagen som læringsarena Kartlegge og gjennomføre tiltak for de som trenger ekstra språkhjelp i barnehagen Personalet benytter seg av relevante konferanser, kurs og opplæring for å heve kompetanse på det fagspesifikke område hørsel. Personalet får tilbud om modulbasert tegnspråkopplæring i Oslo døve forening Vi tilbyr kompetanseheving av barnehagens ansatte i språkarbeid og språkutvikling Vi tilbyr kompetanseløft for ansatte i regi av Nordre Aker skolen: Betydning av læring i førskolealder BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER Voldsløkka barnehage skal være en tospråklig barnehage og vi legger til rette for språk og kommunikasjon for alle. Voldsløkka barnehage skal bidra til å ivareta og fremme barnas sosiale kompetanse. Voldsløkka barnehage skal ha aktive voksne som er gode rollemodeller for barna. Voldsløkka barnehage skal være en god arena for lek. Vi skal jobbe aktivt med å synliggjøre tospråklighet i hverdagen ved og alltid bruke norsk tegnspråk og norsk med tegn som støtte uavhengig hvem vi kommuniserer med. Vi har voksne med tegnspråkskompetanse på hver avdeling for å sikre tegnspråkelig kompetanse. Vi har tegnspråkgruppe hver uke for hørselshemmede barn. Ansatte får tilbud om opplæring i tegnspråk. Vi skal styrke ferdigheter som selvhevdelse, empati, selvfølelse, selvkontroll og ansvarlighet hos det enkelte barn, gjennom lek og aktiviteter i hverdagen Vi skal være trygge og ansvarsfulle voksne som aktivt setter i gang lek og aktiviteter med godt fungerende materiell på trygge fysiske arenaer. 5

6 MÅL FRA LOV OM BARNEHAGER OG RAMMEPLAN DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene. Vi arbeider både i mindre og større barnegrupper, samt en til en. Barnas behov blir sett og ivaretatt med tett oppfølging av kompetente voksne. Vi har faste, forutsigbare rutiner som gir barna en trygg og gjenkjennelig hverdag. Vi lager grupper tilpasset barnas læringsbehov (tegnspråksgruppe, skolegruppe, lekegrupper osv.) der vi fordyper oss i ulike aktiviteter og temaer. Vi tar i bruk ulike pedagogiske verktøy som ASK, «lytt & lær» og «snakkepakke» når vi ser det er hensiktsmessig for det enkelte barn. Vi jobber med verdier og holdninger ved å sette av tid til undre oss sammen med barna og veilede omkring livets spørsmål (hva er rett og galt, empati osv.) Vi markerer relevante høytider og merkedager. BARNS MEDVIRKNING Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger. Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Gjennom observasjon av og kommunikasjon med barna griper vi tak i barnas interesser og bruker dette inn i vårt pedagogiske arbeid. Vi er dermed deltakende og lyttende voksne i samhandling med barna. Vi gir barna valgmuligheter i hverdagen ut ifra modenhet, egne forutsetninger, interesser og behov. 6

7 SAMARBEID MED BARNAS HJEM Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Vi har daglig kommunikasjon med foreldre gjennom kontaktbøker og/eller i hente/bringesituasjon. Informasjonen vi utveksler er grunnlag for hvordan vi former hverdagen til barna. Foreldre og personalet samarbeider og legger til rette for at barna skal få en god dag i barnehagen. Vi gjennomfører foreldresamtaler to ganger i året og ved behov. Vi har to foreldremøter i året. Samarbeidsutvalget har møter ca. 4 ganger i året, der barnehagens drift og pedagogiske virksomhet blir diskutert. Vi gjennomfører tverrfaglige-, ansvarsgruppe- møter for barn med særskilte Vi oppmuntrer foreldre til å delta i planlegging av relevante høytider og merkedager. FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Vi har rom og arealer som endres etter barnegruppens interesser og behov. Vi har et variert utemiljø som innbyr til ulike typer lek og aktiviteter. Vi bruker nærmiljøet aktivt, både i spontane og planlagte turer ukentlig. Alle avdelinger har tilgang til felles bibliotek, språkrom, gymsal med teaterscene og bålplass. Barnehagen har lekeapparater tilpasset barnegruppens behov og utfordringer. 7

8 INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Gjennom høy voksentetthet har vi gode forutsetninger til å se hvert enkelt barn i hverdagen. Gjennom anerkjennende, lyttende og deltagende voksne blir alle barn sett, hørt og forstått i barnehagehverdagen. Døves kultur en viktig del av mangfoldet. Vi vektlegger bruk av tegnspråk og oppsøker tegnspråklige arrangementer; døvekirken, Teater Manu. Vi legger til rette for grupper på tvers av avdelingene. Vi tilpasser barnegruppen etter barnas alder, lekevenner, kjønn og kommunikasjonsform ved å opprette tegnspråkgruppe og skolegruppe. Vi legger til rette for gode turtakningssituasjoner i formelle læringssituasjoner som samlingsstund, matsituasjoner etc. SOSIAL KOMPETANSE Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barna får erfaring med sosiale ferdigheter som empati og selvhevdelse. Barna skal oppleve at «min stemme teller». Vi legger til rette for at hvert enkelt barn opplever glede og mestring i hverdagen. Vi gir barna felles opplevelser gjennom utflukter, erfaringer og arrangementer i barnehagen og på avdeling. Vi lærer barna å løse konflikter ved å lytte, respektere hverandre og kunne hevde seg selv. Vi voksne er gode rollemodeller og formidler kunnskap og positive holdninger og verdier. 8

9 SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole og eventuelt aktivitetsskole. Alle kommunale barnehager og skoler skal følger Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Et informasjonsskjema om barnetsendes skolen før skolestart gitt foreldrenes samtykke. Gjennom forberedelse og samtaler med barna legger vi til rette for en positiv overgang fra barnehage til skole Vi har skolegruppe med skoleforberedende aktiviteter. Skolegruppa besøker de respektive skolene til skolestarterne. Vi gjennomfører tverrfaglige møter for barn med særskilte behov. PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING Barnehagens pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende. Vi har i fellesskap utarbeidet årsplanen for Årsplanen blir evaluert på planleggingsdager, personalmøter og avdelingsmøter og tatt opp til diskusjon og godkjenning av samarbeidsutvalget. Den kommunale hjemmesiden til Voldsløkka barnehage skal oppgraderes og oppdateres jevnlig. Avdeling utarbeider prosjektplan og tilbyr ukeplan/månedsplan. Den daglige virksomheten på avdelingen blir dokumentert gjennom dagsrapport, kontaktbøker og fotografier. Dokumentasjonen blir brukt til å evaluere det pedagogiske arbeidet. Medarbeidersamtaler og brukerundersøkelsen gjennomføres hvert år. I løpet av 2015 skal det settes ned en gruppe som har til hensikt å få synligjort barnehagen på internett. 9

10 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser,kunnskaper og ferdigheter. FAGOMRÅDENE KOMMUNIKASJON SPRÅK 1-2 år Vi benytter oss av ulike kommunikasjonsformer som norsk tegnspråk,norsk med tegn som støtte og norsk i hverdagen. De voksne er gode språklige rollemodeller som bruker språket aktivt, variert og leker med språket sammen med barna. Ved bruk av lekegrupper legger vi til rette for språkstimulerende rollelek og spill. Vi visualiserer daglige aktiviteter ved bruk av dagtavle/bilder/konkreter i hverdagen. Vi setter ord på handlinger og følelser sammen med barna. Vi gir tid og rom for formelle og uformelle samtaler med barna. Vi gjør barna kjent med ulike bevegelsessanger, rim og regler. Vi har bøker tilgjengelig og leser sammen med barna. TEKST 3-4 år Vi legger til rette for at barna skal få mulighet til å bli kjent med sitt eget navn og ordbilde. 10 Skolestartere Vi gir tid og rom for at barna får brukt sitt språk til å gjenfortelle historier. Videre inspirer vi barna til å skape egne fortellinger ut fra bilder, tegn og ord. Vi har fokus på skoleaktiviteter hvor barna får øvelse i blyantgrepet.

11 FAGOMRÅDENE 1-2 år Vi synliggjør bokstaver, tall og tegn i hverdagen på avdelingene. I samlingsstunder bruker vi bilder og konkreter. Vi dramatiserer eventyr og fortellinger for og med barna. Vi har eget barnebibliotek og språkrom for stimulering av språk. Vi går på tur til varierte områder (by, skog, park og lignende) en gang i uka til alle årstider. Vi tar i bruk gymsal med mulighet for ulike typer fysisk aktiviteter ut ifra mestringsnivå. KROPP BEVEGELSE Vi bruker bålplassen i barnehagen. Vi har varierte aktiviteter, både grovmotoriske og finmotoriske. (gymaktiviteter, formingsaktiviteter, osv) Vi oppmuntrer barna til å klare selv gjennom anerkjennelse og HELSE 3-4 år Vi tilbyr et variert uteområde med alderstilpassede lekeapparater. Vi oppmuntrer og veileder barna i forhold til selvstendighetstrening. Vi legger til rette for finmotoriske aktiviteter som klipping, tegning, perling. Vi oppmuntrer barna til å ha respekt for sin egen og andres kropp. 11 Skolestartere Vi legger til rette for fysisk lek hvor regellek og turtakning står i fokus. Vi oppmuntrer barna til å ha kontroll over egne ting (sekk, kontaktbok, jakke, votter etc.).

12 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere positiv tilbakemelding. KUNST Vi har et bevisst fokus på at barna skal få et variert kosthold. Hvor vi også tar hensyn til religion og allergier. Vi tilbyr barna varmmat minst en gang i uken. Vi vektlegger hygiene ved håndvask og do -trening. Barna blir kjent med ulike materialer gjennom voksenstyrte formingsaktiviteter. Vi henger opp barnas kunst på veggen. KULTUR KREATIVITET Vi synger og dramatiserer for og sammen med barna i samlingsstund og hverdagssituasjoner. Vi presenterer ulike formingsteknikker og introduserer barna for ulike typer materialer som gir de mulighet for ulike sanseinntrykk. Vi har formingsmateriell tilgjengelig for barna. Vi utfordrer barna til å være kreative og løsningsorienterte. Vi har aktiv kulturformidling gjennom bruk av eventyr, musikk, dans, bøker, drama/teater, og museumsbesøk. 12 Vi legger til rette for at barna skal beherske ulike formingsuttrykk som tegning, maling og plastelina. Vi gir barna erfaring med fargesirkelen gjennom ulike opplevelser og eksperimenteringer med farger.

13 FAGOMRÅDENE NATUR 1-2 år Vi kildesorterer. Vi utforsker og prater med barna om insekter/dyr vi møter i hverdagen. Slik at barna får en grunnleggende respekt for alt levende. Vi undre oss over forandringer i naturen ved de ulike årstidene. Vi benytter bålplassen vår. Vi legger til rette for konstruksjonslek. Vi utforsker ipad og digital kamera sammen med barna i det pedagogiske arbeidet. Vi markerer jul, påske, 17. mai og andre merkedager og høytider i forbindelse med ulike religioner. Vi er gode rollemodeller og veileder barna til å forstå hva som er rett og galt. Vi voksne har en undrende holdning sammen med barna og skaper rom for opplevelser og MILJØ TEKNIKK ETIKK RELIGION FILOSOFI 3-4 år Skolestartere Vi planter blomster og grønnsaker i barnehagen. Vi oppmuntrer barna til å ha en forståelse for klessvalg etter vær. Vi benytter ulike aktiviteter i utelek etter hva været og føret tillater. Vi legger til rette for at barna skal ha en begynnende forståelse av at naturen er noe eget. Vi gir rom for samtale om livets gang Vi gir barna mulighet til å undre seg og tenke over livets store spørsmål. Vi oppmuntrer til forståelse av ulikheter. Vi gjør barna kjent med de ulike kulturer og religioner som er representert i barnehagen. 13

14 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere gode samtaler. Vi tar oss tid til å undre oss sammen med barna. Vi legger til rette for at barna skal få erfaring med at «min stemme teller». Vi har fokus på annerkjennelse og respekt ovenfor hverandre. Vi er opptatt av hvordan barn og voksne behandler hverandre. Vi går på turer i nærmiljøet og benytter oss av kollektivtransport. Barna får være med på å bestemme/medvirke til valg av aktiviteter/turer osv. i hverdagen sin. NÆRMILJØ SAMFUNN ANTALL Vi blir kjent i barnehagen og på barnehagens uteområde. Vi snakker om familien og hvor vi bor. Vi bruker begreper på størrelse, Vi filosoferer og undrer oss sammen med barna over opplevelser og erfaringer i nærmiljøet. Vi legger til rette for at barna skal bli kjent med og få erfaringer fra ulike kulturer som er representert i barnegruppa. Vi gir barna ulike erfaringer med 14 Vi har et økt fokus på at alle inngår i et fellesskap. Vi benytter oss aktivt av ulike

15 FAGOMRÅDENE 1-2 år FORM plassering, ulikheter og likheter sammen med barna. ROM 3-4 år former og mønster. I hverdagens benyttes telling aktivt i samling, matlaging og spontane aktiviteter. Vi utforsker rom gjennom lek. Vi har lekemateriell til konstruksjons- og sorteringslek. Vi bruker hinderløype og skaper ulike rom i rommet. Skolestartere Vi skal få erfaring med ulike målenheter som lengde, vekt, tyngde, volum, temperatur og tid. Vi lar barna bli kjent med tallrekken og mengdebegrepene. Vi legger til rette for at barna skal få erfaring med sortering, kategorisering, kopiering og enkle mønstre. 15 geometriske figurer og former i hverdagen. Vi benytter oss av matematiske begreper i den daglige kommunikasjonen sammen med barna.

16 KALENDER Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året. NÅR HVA Karneval/fastelavn Brannøvelse Foreldremøte Påske /barnehagen stengt Su- møte Arbeidernes dag / barnehagen stengt Kristi Himmelfartsdag / barnehagen stengt PLANLEGGINGSDAG -barnehagen stengt pinsedag /barnehagen stengt PLANLEGGINGSDAG /barnehagen stengt uke Sommerstengt 17.- og PLANLEGGINGSDAGER/barnehagen stengt Foreldremøte Su- møte Oktober 2015 Brannøvelse Lucia fest uke 51 Nissefest Faglig ansvarlig for årsplanen ved styrer: Lena Norup og Nina H. Strøm Årsplanen ble fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg den:

17 OM ÅRSPLANMALEN Oslo kommunes mal for årsplan med progresjonsplan skal brukes av alle kommunale barnehager i Oslo. Det anbefales også at ikke-kommunale barnehager bruker malen. Årsplan med progresjonsplan skal utarbeides på grunnlag av barnehageloven, kommunale styringsdokumenter, brukerundersøkelsen og evalueringen av forrige årsplan. Styringsdokumenter: Lov om barnehage Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Oslo kommunes budsjett Bydelens budsjett Oslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Barnehagens vedtekter Veilederen ABC og 1,2,3 Årsplanmalen er utarbeidet av som en del av Oslo kommunes prosjekt Oslobarnehagen, som skal øke kvaliteten i barnehagene og spesielt styrke barnehagen som læringsarena. tlf:

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage Sinsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 gerd.ljokelsoy@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon: 970 75 038 (kontor) Webside på kommunens portal:

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage Obersten barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 nina.skari@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23495610 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/obersten-barnehage/

Detaljer

Lakkegården barnehage

Lakkegården barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Lakkegården barnehage Lakkegården barnehage Lakkegardenbarnehage@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22682070 / 71 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/lakkegaarden-barnehage/

Detaljer

Slalåmveien barnehage

Slalåmveien barnehage Slalåmveien barnehage styrersvbh@barnehage.no Telefon: 22730090 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: My Kid.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage Tyrihans barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 heidi.eeg@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494000 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Stovner Ole Brumm barnehage Ole Brumm barnehage team.haugenstua@bsr.oslo.kommune.no Telefon: 22103086 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/ole-brumm-barnehage/

Detaljer

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Havnehagen barnehage Havnehagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 havnehagen.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22300486 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Langaard barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Langaard barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Langaard barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Mail: Charlotte@langaardbhg.no Tlf: 23197200/90657500 Årsplan 2015 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen... 5 Kommunens mål og satsinger for

Detaljer

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte.

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Gamlebyen barnehage Årsplan progresjonsplan og kalender 2015 Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Innhold Forord 3 Om barnehagen 4 Om Maurtu barnebondegård 4 Mål og satsinger for

Detaljer

Ammerudkollen barnehage

Ammerudkollen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Ammerudkollen barnehage Ammerudkollen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 lotte.hermanrud@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 91244909 Webside på kommunens portal: Innhold

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

Brumlebassen Barnehage

Brumlebassen Barnehage Brumlebassen Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2013 kontakt@brumlebassen.no 22660092/47205454 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 4

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Firkanten barnehage. Gartneriet barnehage

Firkanten barnehage. Gartneriet barnehage Trondheim kommune Elgeseter barnehager Elgeseter barnehager ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014-2016 Firkanten barnehage Gartneriet barnehage E-post: Elgeseter-bhg.Postmottak@trondheim.kommune.no

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar.

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar. Årsplan 2014 Innhold: 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar.7 2 2. Sentrale styringsdokumenter 2.1. Barnehageloven..8

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET...

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære!

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Utdanningssektoren Årsplan for Volla barnehage 2015 Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Innhold: Innledning s. 1 Mål fra Virksomhetsplanen for barnehagene s. 1 1. Barnehagens verdigrunnlag og

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer