AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi"

Transkript

1 Regionale- og nasjonale hjelpeinstanser NK for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi Ullevål universitetssykehus HF, bygg P 0407 OSLO Telefon: Fax: E-post: AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi Statlig spesialpedagogisk støttesystem Nyttige nettressurser NK for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi: Ullevål universitetssykehus HF: Læringstmiljøet på Skolenettet: Fylkesmennene i alle fylker: Rikstrygdeverket og trygdekontorene: -presentasjon av Nasjonalt Kompetansesenter Arbeidskontorene og arbeidsrådgivningskontorene: Informasjon fra regjeringen og departementene: Sosial- og helsedirektoratet: Utdanningsdirektoratet: Statlig spesialpedagogisk støttesystem: 14

2 Innhold Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi Mandat og mål 5 Sentrale arbeidsoppgaver 5 Bemanning 6 Bakgrunn og rammebetingelser 6 Organisasjon 6 Organisasjonskart 7 Diagnosegruppene Hovedtrekk ved AD/HD 8 Hovedtrekk ved Tourettes Syndrom 9 Hovedtrekk ved Narkolepsi 10 Hvor kan man få hjelp? Brukernes interesseorganisasjoner 12 Instanser med ansvar for diagnosegruppene 13 Nyttige nettressurser 14 ISBN: utgave 2005 Utgitt av: Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og Narkolepsi Ullevål universitetssykehus HF, bygg OSLO Tlf: Fax: E-post: Nettside: Instanser med ansvar for diagnosegruppene En kan selv ta kontakt med lokale instanser: Helsestasjon gir tjenester for førskolebarn. Skolehelsetjenesten er ansvarlig for helsetilstand og medisinske forhold for elever i grunnskole og videregående opplæring. Kommunal helsetjeneste og allmennpraktiserende leger skal behandle og veilede personer i alle aldre. Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) skal være sakkynding i forbindelse med enkeltveddtak om spesialundervisning og gi råd og veiledning i forhold til barn, unge og voksne som har behov for hjelp i forbindelse med opplæring. Oppfølgingstjenesten (OT) er et fylkeskommunalt tiltak for ungdom uten skoleplass eller jobb. Trygdekontor Barnevern Lokalt arbeidskontor gir yrkesveiledning og hjelp til yrkesmessig attføring. Lokale instanser kan ved behov henvise til spesialisttjenesten: Spesialister i pediatri (barneleger) Spesialister i nevrologi Habiliteringstjenesten for barn/ungdom eller for voksne Nevrofysiologiske laboratorier ved sykehus Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) Voksenpsykiatriske poliklinikker (DPS) Statlige spesialpedagogiske kompetansesentra for sammensatte lærevansker Arbeidsrådgivingskontorene (ARK) For at den enkelte bruker skal betjenes best mulig av hjelpeapparatet, kreves det samarbeid mellom medisinske og pedagogisk/psykologiske miljøer, og mellom sentrale og lokale instanser. Klageinstans for skolesaker er Fylkesmannen v/opplæringsavdelingen Klageinstans for manglende eller mangelfulle helsetjenester er Fylkesmannen v/helseavdelingen Klageinstans for manglende eller mangelfulle sosiale tjenester er Fylkesmannen. For saksgang i klagesaker vises til Forvaltningsloven. Layout: Avanti Reklamebyrå AS, Satt med 11 pkt. Garamond. 4 13

3 Hvor kan man få informasjon og støtte? Brukernes interesseorganisasjoner ADHD-foreningen Tlf.: Fax: E-post: Nettsted: Adresse: ADHD-foreningen Arnstein Arnebergsvei 30, 1366 LYSAKER Norsk Tourette Forening (NTF) Tlf.: Fax: E-post: Nettsted: Adresse: Norsk Tourette Forening Postboks 4568 Nydalen, Sandakerveien 99, 0404 OSLO Foreningen for Søvnsykdommer (FfS) Tlf: Fax: E-post: Nettsted: Adresse: Foreningen for Søvnsykdommer Postboks 4568 Nydalen, Sandakerveien 99, 0404 Oslo Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi Mandat og mål Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi (NK) skal ha nasjonalt ansvar for å bidra til å høyne kompetansen om AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi i det tverrsektorielle hjelpeapparatet, slik at personer med AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi får bedret sin livskvalitet og sine muligheter gjennom helhetlig tiltaksutvikling i et livsløpsperspektiv. NKs mål er: å utvikle, samle, systematisere, dokumentere og spre nasjonal og internasjonal kunnskap og kompetanse om utredning, opplæring og behandling av de tre diagnosegruppene i samarbeid med respektive brukerorganisasjoner og fagmiljøer, deriblant høyskole og universitet. å utvikle kompetanse gjennom å delta i og videreutvikle nettverk. mellom internasjonale, nasjonale, regionale og lokale fagmiljøer. å drive systematisk klinisk arbeid. å gi råd, veiledning og informasjon til fagmiljøer innen helse og sosialtjenesten, barnehager og skoler, høyere utdanning samt pedagogiskpsykologisk tjeneste, trygdeetat, arbeidsmarkedsetat mm, brukere og deres foresatte, samt til brukerorganisasjonene. Sentrale arbeidsoppgaver NK skal i tråd med årlige virksomhetsplaner: arbeide for at tiltak og tjenester til diagnosegruppene koordineres og utvikles i et livsløpsperspektiv. ha nært samarbeid med brukere og brukerorganisasjonene for å systematisere brukerkompetansen i hver diagnosegruppe. delta i klinisk virksomhet overfor NKs målgrupper gjennom avgrensete prosjekter. Videreføre "Åpen time", et lavterskel konsultasjonstilbud til pasienter fra hele Norge. NK-info (kvartalsvis informasjonstidsskrift) og NKs nettressurser er viktige tiltak for spredning av informasjon til fagpersoner, brukere og deres pårørende samt offentligheten. Tlf.: Nettsted: Adresse: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Sandakervn. 99, Postboks 4568 Torshov, 0404 OSLO Utvikling og utgivelse av temahefter er en prioritert oppgave for å øke kompetansen på NK sine fagområder. Veiledning og undervisning inngår videre som en aktivitet som blir gitt kontinuerlig oppmerksomhet. 12 5

4 Bemanning NK arbeider tverrfaglig og har fagpersoner med høy faglig kompetanse på alle diagnosegruppene. Senterleder med spes.ped. fagbakgrunn. Forsker med spes.ped. fagbakgrunn Rådgiver med psykologisk fagbakgrunn Lege med pediater bakgrunn Informasjonsrådgiver Administrasjonskonsulentent I tillegg leier NK inn arbeidskraft til aktuelle prosjekter. Bakgrunn og rammebetingelser NK drives nå av Medisinsk divisjon på Ullevål universitetssykehus HF, og finansieres i sin helhet av Helse- og omsorgsdepartementet. Senterets mandat ble formulert i forbindelse med en samarbeidsavtale mellom staten og sykehuset i desember 2002, og utløp Som et ledd i oppfølging av St. meld. nr. 41 ( ), nr. 54 ( ), nr. 35 ( ) og Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede ble Nasjonal Kompetanseenhet for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi (NK) etablert i 1994 som et tverrdepartementalt samarbeidsprosjekt. NK startet som et 4-årig prosjekt administrativt, økonomisk og faglig underlagt Styret for statlige spesialpedagogiske kompetansesentra. Prosjektperioden utløp , men ble forlenget med ett år. Fra ble NK permanent, bl.a. på bakgrunn av St.meld. nr. 23 ( ). Det nåværende mandatet ble undertegnet , og var en del av samarbeidsavtalen mellom Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped), Sosial- og helsedirektoratet (SHdir), og Ullevål universitetssykehus HF. Narkolepsi debuterer vanligvis i puberteten og begynnelsen av tyveårene. Det er imidlertid personer som er blitt diagnostisert allerede i førskolealder eller så sent som etter fylte femti. Vanligvis får man ett symptom av gangen, men når narkolepsi oppstår i moden alder, kan man få alle symptomene samtidig. Kort oppmerksomhetsspenn og manglende evne til å konsentrere seg kan være av de første symptomene ved narkolepsi. Ubehandlet narkolepsi er invalidiserende for de fleste. Ved lettere form for narkolepsi føler man seg våken mesteparten av dagen og har korte og få uimotståelige søvnanfall. Det mest typiske er å føle seg trett mesteparten av tiden med flere søvnanfall av 5-10 minutters varighet, hos enkelte opptil en times varighet. Mange mennesker med narkolepsi opplever å ha plagsomme tilleggsvansker som f.eks. automatiske handlinger der man ikke husker eller er bevisst på hva man gjør. Automatisert atferd, som f.eks. å vaske opp, kan utføres midt mellom våken og sovende tilstand med det resultat at man uten å vite det, plasserer de rene koppene f.eks. i kjøleskapet. Det er ikke uvanlig for mennesker med narkolepsi å ha depresjoner som en reaksjon på de begrensninger det ligger i å ha narkolepsi. Kraftløshet i armer og ben og generell svakhet kan forekomme. Et barn kan virke totalt uinteressert i fysiske aktiviteter, men faktisk kan det forholde seg slik at barnet er for søvnig til å holde tritt med jevnaldrende i fysisk utfoldelse. Symptomer som også forbindes med narkolepsi, men som ikke er spesifikke for tilstanden, er tåkesyn, dobbeltsyn, hodepine, svimmelhet, øresus, periodiske ryggsmerter, forbigående hukommelsestap og overvekt. Narkolepsi hemmer ofte mulighetene for et sosialt liv. Mange gjør ikke forsøk på å ha et sosialt samvær fordi de har lite overskudd. Selv de som har tilstanden i lett grad og har oppnådd effektiv behandling, kan isolere seg. Dette kan være et utslag av lett depresjon eller redsel for å komme til skade eller bli ydmyket. I yrkeslivet er søvnighet det vanskeligste problemet. Forholdene må legges til rette for at personer med narkolepsi skal kunne gjennomføre skolegang og arbeid i forhold til individuelle muligheter. Fra ble NK en egen organisatorisk enhet drevet av Medisinsk divisjon ved Ullevål universitetssykehus HF på oppdrag fra Udir og SHdir. NK finansieres med øremerkede midler fra Helse- og Omsorgsdepartemenet I 2003 skiftet NK navn til Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi. NK er i dag samlokalisert med Avdeling for voksenhabilitering ved Ullevål universitetssykehus HF. Organisasjon En faglig referansegruppe gir råd i saker som angår NKs virksomhet. Referansegruppen skal uttale seg om virksomhetsplaner, budsjettforslag og årsrapporter før de oversendes myndighetene. 6 11

5 Diagnosegruppene AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi er alle tilstander av nevrobiologisk karakter. Ny kunnskap om nevrobiologiske sammenhenger og om arvelighetsforhold har bidratt til en utvidet faglig forståelse og nye muligheter for medikamentell behandling. Det gjelder bl.a. AD/HD, Tourettes syndrom, tvangssyndrom (OCD), narkolepsi, og depresjon. Disse og andre tilstander med nevrobiologisk årsaksforhold blir ikke lenger betraktet som enten psykiatrisk-, nevrologisk- eller psykososialt betinget. Stor grad av arvelighet gjelder for alle gruppene. Hovedtrekk ved AD/HD kjennetegnes ved: Oppmerksomhetssvikt og/eller Hyperaktivitet Impulsivitet Forekomst: Ca 3-5 % Diagnosen AD/HD stilles når ovennevnte symptomer er av en slik karakter at det hindrer/- forstyrrer mental, kognitiv og sosial funksjon. Symptomene oppstår som regel før fylte 7 år og vedvarer i større eller mindre grad hele livet. For at en voksen skal få diagnosen, må det dokumenteres en relevant historie fra barndommen om hvordan vanskene har vist seg i tidlig alder. Den amerikanske diagnosemanualen DSM-IV TR (2000) benytter betegnelsen Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder. I følge DSM-IV kan diagnosen AD/HD også stilles på bakgrunn av oppmerksomhetssvikt uten hyperaktivitet og impulsivitet (AD/HD, hovedsaklig uoppmerksom type). I WHOs diagnosemanual ICD-10 (1996), som norske medisinske miljøer er forpliktet til å bruke, kalles tilstanden hyperkinetiske forstyrrelser. Symptombeskrivelsene er praktisk talt identiske, men for at diagnosen hyperkinetisk forstyrrelse skal stilles etter ICD-10 manualen, må det foreligge samtidig kriterieoppfyllelse for alle tre symptomkategorier (oppmerksomhetssvikt, hyperaktivitet og mangelfull impulskontroll) før 7 års alder, og diagnosekriteriene må oppfylles i mer enn en situasjon. I praksis vil dette si at færre mennesker oppfyller kriteriene for diagnosen enn når DSM- IV brukes. I nesten all forskning og litteratur brukes betegnelsen AD/HD. NK har derfor foreløpig valgt å holde fast på AD/HD. Mange med AD/HD har tilleggsvansker, blant annet lærevansker, søvnvansker og atferdsvansker. Mange barn med AD/HD får problemer med skolegang og selvtillit i forhold til kunnskaper og ferdigheter. En del strever med å forholde seg til jevnaldrende på en god måte og skape varig vennskap. Barn med AD/HD krever stor grad av innsikt, toleranse og tålmodighet fra omgivelsene for at de skal føle seg akseptert. De fleste har behov for ekstra hjelp til å holde orden på seg selv og tingene sine, både hjemme og på skolen. Hos ungdommer med AD/HD har som oftest den motoriske uroen avtatt betraktelig. Impulsiviteten kan vedvare og gi seg utslag i en påfallende rastløshet, småuro og fikling. Faglige og sosiale vansker kan forsterkes ettersom kravene øker og støtten fra omgivelsene som regel avtar. Mange har lav arbeidskapasitet og er avhengig av tilrettelegging, hjelp og veiledning i forhold til skole og fritid. AD/HD-problematikken kan vedvare hele livet. Minst halvparten av barn/unge med AD/HD vil fortsatt fylle kriteriene for diagnosen i voksen alder. Det voksne mennesket med AD/HD har som regel rester av de problemene som preget barndom og ungdom. De aller fleste har en opplevelse av ikke å strekke til med hensyn til utdanning, arbeid eller sosial fungering. Mange strever med å organisere seg i hverdagen med avtaler, økonomi eller i forhold på arbeidsplassen. Det viser seg vanskelig for mange å følge regler og akseptere fremgangsmåter. Utålmodighet og humørsvingninger kan få andre til å føle seg usikre i deres selskap. Den voksne med AD/HD har ofte vansker med å justere egen væremåte i forhold til omgivelsene, og tilleggsvansker som trenger særskilt behandling er ganske vanlig. Mye tyder på at en betydelig andel av innsatte i fengsel har problemer med uro, manglende impulsstyring og konsentrasjonsproblemer. Dette understreker betydningen av tidlig og korrekt diagnostikk for derigjennom å sette inn gode tiltak og bedre muligheter til å forebygge kriminalitet. Hovedtrekk ved Tourettes Syndrom Ufrivillige bevegelser: motoriske tics Ufrivillige lyder: vokale tics Forekomst: ca 0,5% Det dominerende trekk ved Tourettes syndrom er ufrivillige lyder og bevegelser som kalles tics. De første symptomene er oftest tics i ansiktet, f.eks. overdreven blunking eller grimaser. Ticsene flytter seg gjerne til halsen, skuldrene, overkroppen og resten av kroppen. De vokale tics kommer vanligvis senere enn de motoriske. Symptomene starter ofte rundt 7-årsalderen, men ikke senere enn 18 år. Symptomene vedvarer i større eller mindre grad livet ut. Det er typisk at et symptom avløser et annet og øker eller minker i styrke i perioder. Symptomene kan undertrykkes kortvarig og er ofte kraftigere hjemme enn på skolen/arbeidsplassen. Symptomene kan øke både i anspente og avslappede situasjoner. Graden av tics ser ut til å øke gjennom puberteten, for så å stabilisere seg eller avta i voksen alder. 8 9

6 For noen kan ticsene føre til at man blir hindret i å utføre det man egentlig vil. Finger-/håndtics kan f.eks føre til problemer med å skrive, og ufrivillige lyder kan komplisere muligheten til å kommunisere med andre. I ekstreme tilfeller kan ticsene bli invalidiserende. For de aller fleste går ticsene ut over konsentrasjonsevnen fordi det brukes mye energi til å undertrykke dem. Ca. 50% av de som har Tourettes syndrom har også AD/HD. Minst 30% har tvangstanker og tvangshandllinger. Andre vansker kan være aggressivitet, angst, depresjon, selvskadende atferd og lærevansker. Mange preges av svært avvikende sosial atferd pga vokale tics, aggressivitet og forstyrrende tvangsrituell atferd. Tilstanden kan hemme livsutfoldelsen i betydelig grad. Personer med Tourettes syndrom blir ofte misforstått av omgivelsene fordi kunnskap om tilstanden er lite utbredt, og dette er en stor utfordring for om-givelsene. For å legge opplærings- og arbeidssituasjonen til rette for personer med Tourettes syndrom, kreves det faglig innsikt i hvordan Tourettes syndrom arter seg for den enkelte. Mange barn får reduserte plager når de er ferdig med puberteten. De fleste lærer seg å takle tics bedre etter hvert som de blir eldre. Det hevdes også at noen blir ticsfrie i voksen alder. Faglig referansegruppe har følgende sammensetning: 1 representant fra hver av de tre brukerorganisasjonene 2 representanter fra Udir 2 representanter fra SHdir 1 representant fra Ullevål universitetssykehus HF Leder for NK har tale- og forslagsrett. Brukermedvirkning sikres ved at NK har et tett samarbeid med brukerorganisasjonene i tillegg til at de er representert i NKs faglige referansegruppe. Organisasjonskart Helse og omsorgsdepartementet ved Hovedtrekk ved Narkolepsi Søvnanfall - korte, og/eller uimotståelige Ekstrem søvnighet på dagtid (EDS-excessive daytime sleepiness) over tid, uten annen åpenbar grunn. Katapleksi - tap av muskelkraft i deler av eller hele kroppen, utløst av følelsesmessige stimuli f eks latter, gråt, sinne Søvnparalyse - muskellammelse ved innsovning, oppvåkning Hallusinasjoner - drømmeaktige, opplevelser som oftest voldsomme og skremmende opplevelser med både syns- og hørselsinntrykk. (Hypnagoge hallusinasjoner ved innsovning, hypnopompe hallusinasjoner ved oppvåkning) Dårlig søvnkvalitet med mange og brå oppvåkninger Det skilles mellom narkolepsi med katapleksi og narkolepsi uten katapleksi. NK drives av Medisinsk divisjon ved Faglig referansegruppe Forekomst: ca. 0,05% Narkolepsi er en nevrologisk betinget søvnsykdom som karakteriseres ved redusert evne til å opprettholde våkenhet fordi fragmenter av REM-søvnen ( drømmesøvnen ) invaderer og avbryter den våkne tilstanden. Nyere forskning har vist at narkolepsi mest sannsynlig forårsakes av sviktende produksjon av signalstoffet hypokretin (orexin), et nevropeptid som produseres i hypothalamus. Utvikling av narkolepsi ser ut til å stå i sammenheng med tap av nerveceller som produserer hypokretin i hjernen. Årsaken til den sviktende produksjonen av hypokretin er ukjent. Mulige forklaringer knyttes til genetiske faktorer, autoimmunitet og/eller dysfunksjon/- skade i hjernen. ADHD-foreningen Norsk Tourette Forening Foreningen for søvnsykdommer 10 7

AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi. -presentasjon av Nasjonalt Kompetansesenter

AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi. -presentasjon av Nasjonalt Kompetansesenter AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi -presentasjon av Nasjonalt Kompetansesenter Innhold Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi Mandat og mål 5 Sentrale arbeidsoppgaver

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for skole. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for skole. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for skole Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Diakonhjemmet

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for barnevern. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for barnevern. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for barnevern Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Diakonhjemmet

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for barnehage. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for barnehage. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for barnehage Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Diakonhjemmet

Detaljer

UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL

UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL OM HYPERKINETISK FORSTYRRELSE/ADHD OG ATFERDS- OG LÆREVANSKER Beskrivelse av rutiner og prosedyrer vedr. utredning, diagnostisering og tiltak Et tverrfaglig samarbeid

Detaljer

AD/HD. Behandling med legemidler hos barn og unge Attention Deficit / Hyperactivity Disorder. Informasjon til foreldre, barn og ungdom BOKMÅL

AD/HD. Behandling med legemidler hos barn og unge Attention Deficit / Hyperactivity Disorder. Informasjon til foreldre, barn og ungdom BOKMÅL AD/HD BOKMÅL Behandling med legemidler hos barn og unge Attention Deficit / Hyperactivity Disorder Informasjon til foreldre, barn og ungdom Hva er AD/HD? - Attention Deficit/Hyperactivity Disorder De vanligste

Detaljer

Utviklingshemming og psykisk helse

Utviklingshemming og psykisk helse Utviklingshemming og psykisk helse Psykologspesialist Jarle Eknes Stiftelsen SOR Utviklingshemming og psykisk helse Jarle Eknes (red.) Universitetsforlaget 520 sider kr 398,- www.habil.net Innledning &

Detaljer

Oktoberseminar 2011 Solstrand

Oktoberseminar 2011 Solstrand Klinikk psykisk helsevern for barn og unge - PBU Oktoberseminar 2011 Solstrand Avdelingssjef Poliklinikker PBU Bjørn Brunborg Avd.sjef Bjørn Brunborg BUP Øyane sitt opptaksområde: Sund kommune: 1611

Detaljer

AD/HD NÅR HVERDAGEN BLIR KAOTISK

AD/HD NÅR HVERDAGEN BLIR KAOTISK AD/HD NÅR HVERDAGEN BLIR KAOTISK Det er normalt at barn synes det er vanskelig å sitte stille, konsentrere seg, og kontrollere impulsene sine. For barn med AD/HD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder)

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for PPT. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for PPT. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for PPT Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Diakonhjemmet

Detaljer

Behandling av tvangslidelse / OCD hos barn og unge i Østfold

Behandling av tvangslidelse / OCD hos barn og unge i Østfold Behandling av tvangslidelse / OCD hos barn og unge i Østfold Madeleine von Harten psykolog, spesialist i klinisk barn- og ungdomspsykologi BUPP Fredrikstad Nasjonal implementering av behandling for OCD

Detaljer

INFORMASJON OM AD/HD OG CONCERTA

INFORMASJON OM AD/HD OG CONCERTA INFORMASJON OM AD/HD OG CONCERTA AD/HD Attention Deficit/Hyperactivity Disorder Hva er AD/HD? AD/HD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. AD/HD er en godt dokumentert lidelse som det er forsket

Detaljer

Psykisk helse hos mennesker med utviklingshemming

Psykisk helse hos mennesker med utviklingshemming hos mennesker med utviklingshemming Psykologspesialist Jarle Eknes Stiftelsen SOR Historikk Langt tilbake: skilte ikke mellom utviklingshemming og alvorlige psykiske lidelser Nyere historie: skilt skarpt

Detaljer

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE HVEM ARBEIDER PÅ BUP?

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE HVEM ARBEIDER PÅ BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE Det er viktig at barn og ungdom vet litt om BUP før de kommer til oss. Brosjyrene Hva med meg da? og Kan BUP hjelpe meg? gir informasjon om BUP som er tilpasset barn

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Psykiatrisk komorbiditet ved ASD klinisk betydning og diagnostiske utfordringer. Tønsbergkonferansen, 02. juni 2016

Psykiatrisk komorbiditet ved ASD klinisk betydning og diagnostiske utfordringer. Tønsbergkonferansen, 02. juni 2016 Psykiatrisk komorbiditet ved ASD klinisk betydning og diagnostiske utfordringer Tønsbergkonferansen, 02. juni 2016 Elen Gjevik, konst. overlege, PhD BUPsyd, Oslo universitetssykehus Innhold Fenomenet komrobiditet

Detaljer

Habilitering av barn og unge. Hvem gjør r hva? Hvordan samarbeider vi?

Habilitering av barn og unge. Hvem gjør r hva? Hvordan samarbeider vi? Habilitering av barn og unge. Hvem gjør r hva? Hvordan samarbeider vi? Finn F. Sommer. Barnehabiliteringen, Akershus universitetssykehus. Oslo 14.02.03. Hva er habilitering? Med medisinsk habilitering

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF Medisinsk klinikk Hva er habilitering? Habilitering og rehabilitering er: Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi (RFM) Helse Sør-Øst ligger ved Oslo universitetssykehus HF, Kvinneog barneklinikken, i Barneavdeling for

Detaljer

Studieplan. Spesialpedagogikk - AD/HD, Tourette og Asperger syndrom

Studieplan. Spesialpedagogikk - AD/HD, Tourette og Asperger syndrom Høgskolen i Harstad 2008/2009 Studieplan for Spes. ped. AD/HD, Tourette og Asperger Studieplan Spesialpedagogikk - AD/HD, Tourette og Asperger syndrom 10 studiepoeng Høgskolen i Harstad Godkjent av studieutvalget

Detaljer

Hva er psykiske lidelser? Et atferdsanalytisk perspektiv

Hva er psykiske lidelser? Et atferdsanalytisk perspektiv Hva er psykiske lidelser? Et atferdsanalytisk perspektiv Børge Holden Mål: Å komme fire myter til livs: At psykiske lidelser er noe annet enn atferd At de er konkrete sykdommer At psykiske lidelser forklarer

Detaljer

MEDIKAMENTUTVIKLING I NORGE

MEDIKAMENTUTVIKLING I NORGE MEDIKAMENTUTVIKLING I NORGE Medikamentutvikling 2004-2009 Barn og unge e*er kjønn og aldersgruppe Barn og unge i alder 0-19 e*er kjønn 14000 12000 12000 10000 10000 8000 8000 6000 6000 4000 4000 2000 2000

Detaljer

Svnsykdommer www.svnforeningen.no

Svnsykdommer www.svnforeningen.no Svnsykdommer www.svnforeningen.no Svnproblemer/ svnsykdommer Av professor dr. med Bjrn Bjorvatn (Universitetet i Bergen og Bergen svnsenter) Svnplager er et stort problem for mange: Tall fra Norge og andre

Detaljer

Kjønn: Alder: For hvert ledd; kryss av på det som best beskriver barnet. Bare litt. Svært mye. Ganske mye. Ikke i det hele tatt

Kjønn: Alder: For hvert ledd; kryss av på det som best beskriver barnet. Bare litt. Svært mye. Ganske mye. Ikke i det hele tatt SNAP IV Vurderingsskala for lærere og foreldre. Versjon 03.II.2006 James M. Swanson, Ph.D., University of California, Irvine, CA 92715 Oversatt av Geir Øgrim for Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes

Detaljer

SKOLEVEGRING, HVA ER DET? NÅR OPPSTÅR SKOLEVEGRING?

SKOLEVEGRING, HVA ER DET? NÅR OPPSTÅR SKOLEVEGRING? Skolevegring 2 SKOLEVEGRING, HVA ER DET? De fleste barn og unge går på skolen frivillig og uten problemer. Det er likevel noen som har vansker med å komme seg på skolen. Ugyldig skolefravær med total varighet

Detaljer

Handlingsplan for dystoni

Handlingsplan for dystoni Handlingsplan for dystoni Juli 2012 Anbefalinger fra Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser www.sus.no/nkb Handlingsplan for dystoni Dystoni er en betegnelse for ulike tilstander som kjennetegnes

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for foresatte. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for foresatte. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for foresatte Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Diakonhjemmet

Detaljer

Tvangslidelser BOKMÅL. Obsessive-Compulsive disorders

Tvangslidelser BOKMÅL. Obsessive-Compulsive disorders Tvangslidelser BOKMÅL Obsessive-Compulsive disorders Hva er tvangslidelser? Mange med tvangslidelser klarer å skjule sin lidelse helt, også for sine nærmeste omgivelser. Likevel er tvangslidelser relativt

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for fastlege. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for fastlege. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for fastlege Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Diakonhjemmet

Detaljer

Kapittel 1 Spesialpedagogisk hjelp historikk og begrepsdefinisjoner... 13 Vivian D. Nilsen

Kapittel 1 Spesialpedagogisk hjelp historikk og begrepsdefinisjoner... 13 Vivian D. Nilsen Innhold Kapittel 1 Spesialpedagogisk hjelp historikk og begrepsdefinisjoner... 13 Introduksjon... 13 Et tilbakeblikk i barnehagehistorien... 14 Asyl- og daghjem et sosialtiltak for barn... 14 Barnehagen

Detaljer

Asperger syndrom fremtid som diagnose?

Asperger syndrom fremtid som diagnose? Asperger syndrom fremtid som diagnose? v/psykologspesialist Niels Petter Thorkildsen Innlegg på årsmøte i Autismeforeningen / Akershus lokallag Februar 2013 Utgangspunkt Diagnosemanualer og kriterier er

Detaljer

Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD

Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD ADHD Norges fagkonferense 2009 Oslo 2.03.09 Helsestasjonens rolle Helsestasjonen er et lavterskeltilbud En trenger ikke henvisning for å få samtale med helsesøster

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for kosthold generelt og kosthold ved ADHD spesielt. Guro Berge Smedshaug, seniorrådgiver

Nasjonale retningslinjer for kosthold generelt og kosthold ved ADHD spesielt. Guro Berge Smedshaug, seniorrådgiver Nasjonale retningslinjer for kosthold generelt og kosthold ved ADHD spesielt Guro Berge Smedshaug, seniorrådgiver Lab 1 Symposium 2016, Sandvika 9.juni 2016 Disposisjon Generelt om helsedirektoratet Anbefalinger

Detaljer

UTKAST TIL VIRKSOMHETSPLAN 2012

UTKAST TIL VIRKSOMHETSPLAN 2012 UTKAST TIL VIRKSOMHETSPLAN 2012 KOMPETANSEUTVIKLING OG KVALITETSFORBEDRENDE TILTAK: MÅLGRUPPE TILTAK DELTAGERE MÅL NARKOLEPSI HFene i regionen og brukerforeningen ADHD Lage en regional oversikt over hvilke

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012

VIRKSOMHETSPLAN 2012 Regionalt fagmiljø for autisme,adhd, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst VIRKSOMHETSPLAN 2012 KOMPETANSEUTVIKLING OG KVALITETSFORBEDRENDE TILTAK MÅLGRUPPE TILTAK DELTAGERE MÅL NARKOLEPSI HFene

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

for ungdom Psykisk helsehjelp BOKMÅL Mental health care

for ungdom Psykisk helsehjelp BOKMÅL Mental health care for ungdom Psykisk helsehjelp i Norge Mental health care BOKMÅL Hva gjør jeg når jeg ikke har det bra? En veiviser til tjenester for ungdom med psykiske lidelser Psykiske lidelser rammer mange Hva er psykiske

Detaljer

Spesialisthelsetjenestens psykiske helsevern for barn og unge: Oppdrag, forståelse og språk

Spesialisthelsetjenestens psykiske helsevern for barn og unge: Oppdrag, forståelse og språk Spesialisthelsetjenestens psykiske helsevern for barn og unge: Oppdrag, forståelse og språk Ingvar Bjelland Klinikkoverlege PBU Førsteamanuensis UiB Eiers (Helse- og sos-dpt.) forventning Tilbud til 5

Detaljer

SØKNAD INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD INDIVIDUELL PLAN SØKNAD INDIVIDUELL PLAN -en` port inn Informasjon om individuell plan Prosedyre for søknad Søknadsskjema Samtykke erklæring HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument. Alle som har behov for

Detaljer

Søvnvansker. Psykolog Stian Midtgård Stian@apsyk.no

Søvnvansker. Psykolog Stian Midtgård Stian@apsyk.no Søvnvansker Psykolog Stian Midtgård Stian@apsyk.no konsekvenser Risiko for sykemeldinger og uføretrygd dobbelt så stor ved alvorlig og langvarig søvnproblem Økt bruk av helsetjenester Langvarig søvnproblem

Detaljer

Nevromuskulært kompetansesenter

Nevromuskulært kompetansesenter Nevromuskulært kompetansesenter Et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne arvelige nevromuskulære sykdommer Irene Lund Senterleder Disposisjon Litt historikk NMKs organisering Hva kan NMK tilby i dag?

Detaljer

Egen søknad om utredning og eventuelt behandling (versjon 30.06.10)

Egen søknad om utredning og eventuelt behandling (versjon 30.06.10) Egen søknad om utredning og eventuelt behandling (versjon 30.06.10) Søknaden sendes seksjonsoverlegen ved Personlighetspoliklinikken Avdeling for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus HF, Ullevål

Detaljer

Psykose BOKMÅL. Psychosis

Psykose BOKMÅL. Psychosis Psykose BOKMÅL Psychosis Hva er psykose? Ulike psykoser Psykose er ikke én bestemt lidelse, men en betegnelse som brukes når vi får inntrykk av at mennesker mister kontakten med vår felles virkelighet.

Detaljer

SPØRRESKJEMA FOR PASIENT

SPØRRESKJEMA FOR PASIENT APPENDIX I SPØRRESKJEMA FOR PASIENT August 2006 Navn: Personnummer: Utdanning Universitet/høyskole Videregående skole Ungdomsskole Arbeid eller trygd I arbeid Sykmeldt Uføretrygdet Attføring Arbeidsledig

Detaljer

Innføringskurs om autisme

Innføringskurs om autisme 1 Innføringskurs om autisme Hva er autisme 2 Diagnostiske kriterier for gjennomgripende utviklingsforstyrrelser En gruppe lidelser karakterisert ved kvalitative forstyrrelser i sosialt samspill og kommunikasjonsmønstre

Detaljer

Psykose Grunnforståelse, symptomer, diagnostikk

Psykose Grunnforståelse, symptomer, diagnostikk Psykose Grunnforståelse, symptomer, diagnostikk Pårørendekurs Nidaros DPS mars 2014 Ragnhild Johansen Begrepsavklaring Psykotisk er en her og nå tilstand Kan innebære ulike grader av realitetsbrist Forekommer

Detaljer

Frambus system for skriftlige tilbakemeldinger på tjenestene

Frambus system for skriftlige tilbakemeldinger på tjenestene Til: Styret i Stiftelsen Frambu Saksnummer: 10/16 Møtenummer:1/2016 Møtedato: 30. mars 2016 Saksbehandler: Kaja Giltvedt Frambus system for skriftlige tilbakemeldinger på tjenestene Frambu har siden nyttår

Detaljer

Depresjon BOKMÅL. Depression

Depresjon BOKMÅL. Depression Depresjon BOKMÅL Depression Depresjon Hva er depresjon? Alle vil fra tid til annen føle seg triste og ensomme. Vi sørger når vi mister noen vi er glade i. Livet går opp og ned og slike følelser er naturlige.

Detaljer

Dokumentert virksom behandling for tvangslidelser: OCD-satsingen i Helse Bergen

Dokumentert virksom behandling for tvangslidelser: OCD-satsingen i Helse Bergen Dokumentert virksom behandling for tvangslidelser: OCD-satsingen i Helse Bergen Prosjektleder OCD-satsingen, professor/ psykologspesialist Gerd Kvale Leder OCD-satsingen barne/ ungdomsdelen, førsteamanuensis

Detaljer

Voksenhabilitering såer det vår tur!

Voksenhabilitering såer det vår tur! Voksenhabilitering såer det vår tur! Ungdom og habilitering fra voksenhabiliteringstjenestens perspektiv. Eva Male Davidsen Avdelingssjef, spesialist i nevrologi Avdeling voksenhabilitering Har voksenhabilitering

Detaljer

Rettledning for leger for vurdering og overvåking av kardiovaskulær risiko ved forskrivning av Strattera

Rettledning for leger for vurdering og overvåking av kardiovaskulær risiko ved forskrivning av Strattera Rettledning for leger for vurdering og overvåking av kardiovaskulær risiko ved forskrivning av Strattera Strattera er indisert til behandling av Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) hos barn,

Detaljer

Egen søknad om utredning og eventuelt behandling (versjon 17.06.13)

Egen søknad om utredning og eventuelt behandling (versjon 17.06.13) Oslo universitetssykehus HF Klinikk psykisk helse og avhengighet Seksjon personlighetspsykiatri Egen søknad om utredning og eventuelt behandling (versjon 17.06.13) Tlf. ekspedisjon: 22 11 83 75 Org.nr:

Detaljer

Søvnforstyrrelser. Michaela Dreetz Gjerstad overlege, PhD Nevrologisk avdeling, SUS

Søvnforstyrrelser. Michaela Dreetz Gjerstad overlege, PhD Nevrologisk avdeling, SUS Søvnforstyrrelser Michaela Dreetz Gjerstad overlege, PhD Nevrologisk avdeling, SUS Fakta om Søvn og Søvnforstyrrelser 85 ICD-10 diagnoser 15-35% av befolkningen plages av insomni til enhver tid. Søvnforstyrrelser

Detaljer

Brukermedvirkning. Handlingsplan 2014-2016

Brukermedvirkning. Handlingsplan 2014-2016 Brukermedvirkning Handlingsplan 2014-2016 Helse Stavanger HF 2015-2018 Brukermedvirkning - en verdi og en strategi i Helse Stavanger HF Det overordna målet med brukermedvirkning er å styrke kvaliteten

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

ADHD og studier NTNU 25.3.2009. Knut Hallvard Bronder, Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, ToureCes Syndrom og Narkolepsi

ADHD og studier NTNU 25.3.2009. Knut Hallvard Bronder, Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, ToureCes Syndrom og Narkolepsi ADHD og studier NTNU 25.3.2009 Knut Hallvard Bronder, Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, ToureCes Syndrom og Narkolepsi Du har for høy IQ til å ha ADHD 64 ADHD og53 uten =Lavere livskvalitet, dårligere

Detaljer

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom?

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? RÅDGIVERFORUM BERGEN 28.10. 2008 Einar Heiervang, dr.med. Forsker I RBUP Vest Aller først hvorfor? Mange strever, men får ikke hjelp Hindre at de faller helt

Detaljer

Psykogene, ikke-epileptiske anfall (PNES)

Psykogene, ikke-epileptiske anfall (PNES) Q HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) Mange spørsmål dukker opp når man får epilepsi tett innpå livet.

Detaljer

Å være voksen med NF1

Å være voksen med NF1 Å være voksen med NF1 Utgitt januar 2007 Denne brosjyren henvender seg til voksne med NF1, til leger og andre som møter denne gruppen gjennom sine profesjoner. Vi håper den kan medvirke til en bedre forståelse

Detaljer

NORGES FIBROMYALGI FORBUND. Fibromyalgi, hva er det?

NORGES FIBROMYALGI FORBUND. Fibromyalgi, hva er det? NORGES FIBROMYALGI FORBUND Fibromyalgi, hva er det? En orientering om fibromyalgi Utgitt av Norges Fibromyalgi Forbund Utarbeidet av Jorun Lægraid september 2004 Revidert 2008 HVA ER DET? når du får snikende,

Detaljer

TIPS - oppdagelsesteamet

TIPS - oppdagelsesteamet TIPS - oppdagelsesteamet Stavanger Universitetssykehus Robert JørgensenJ Noen fakta om Schizofreni. På verdensbasis er det ca 5-10 nye tilfeller med diagnosen Schizofreni på p pr. 100 tusen innbyggere.

Detaljer

variasjoner Store Annerledes utseende Muenke syndrom SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER www.sjeldnediagnoser.no

variasjoner Store Annerledes utseende Muenke syndrom SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER www.sjeldnediagnoser.no Store variasjoner Annerledes utseende Muenke syndrom SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER www.sjeldnediagnoser.no MUENKE SYNDROM Muenke syndrom er en medfødt arvelig tilstand som karakteriseres ved at noen av

Detaljer

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvaret er sendt fra: Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring

Detaljer

Hjernen og forklaring av funksjoner

Hjernen og forklaring av funksjoner Egenledelse og nevropsykiatriske diagnoser Marianne Skretting, Overlege BUPA- Hinna Sigrun Einarsdottir, psykolog/leder Nevropsykiatrisk enhet, BUPA Hjernen og forklaring av funksjoner Vanlig utvikling

Detaljer

MANDATFORSLAG FRA PROSJEKTGRUPPEN FOR ETABLERING AV NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR SJELDNE DIAGNOSER (NKSD)

MANDATFORSLAG FRA PROSJEKTGRUPPEN FOR ETABLERING AV NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR SJELDNE DIAGNOSER (NKSD) MANDATFORSLAG FRA PROSJEKTGRUPPEN FOR ETABLERING AV NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR SJELDNE DIAGNOSER (NKSD) September 2013 Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) ble godkjent av Helse-

Detaljer

Fylkeskommuner og kommuner Videregående skoler og grunnskoler Private videregående skoler og private grunnskoler

Fylkeskommuner og kommuner Videregående skoler og grunnskoler Private videregående skoler og private grunnskoler Kunnskapsministeren Fylkeskommuner og kommuner Videregående skoler og grunnskoler Private videregående skoler og private grunnskoler Deres ref Vår ref Dato 201104481-/CAA 04.10.2011 Opplæringen for ungdom

Detaljer

Epilepsi og autisme Avdeling for kompleks epilepsi. Revidert 12/2014

Epilepsi og autisme Avdeling for kompleks epilepsi. Revidert 12/2014 Epilepsi og autisme Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme Spre kunnskap og kompetanse Gi informasjon, råd og veiledning Utvikle kunnskapsbaserte pasientforløp Bygge opp kompetanse Initiere

Detaljer

DEPRESJON. Åpent Foredrag M44, 13 mars 2014. Nina Amdahl, Jæren DPS akutteam Laila Horpestad Erfaringskonsulent

DEPRESJON. Åpent Foredrag M44, 13 mars 2014. Nina Amdahl, Jæren DPS akutteam Laila Horpestad Erfaringskonsulent DEPRESJON Åpent Foredrag M44, 13 mars 2014. Nina Amdahl, Jæren DPS akutteam Laila Horpestad Erfaringskonsulent Depresjoner er vanlig: Mellom 6 og 12 prosent har depresjon til enhver tid i Norge. Betydelig

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for BUP. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for BUP. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for BUP Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Diakonhjemmet

Detaljer

Hva er kjennetegner ungdom med høyt fravær? Hvordan hjelpe? Hva må til? Erfaringer fra to eksperter på området

Hva er kjennetegner ungdom med høyt fravær? Hvordan hjelpe? Hva må til? Erfaringer fra to eksperter på området Erfaringer med 15 års arbeid med skolefravær i Nord-Trøndelag - Konsekvenser for tidlig intervensjon Jørgen Berg Kim Røsvik Geir Olsen Jo Magne Ingul Miljøterapeut Psykologspesialist Agenda Hva er kjennetegner

Detaljer

PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi

PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi Hva er psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi? Også kjent som psykomotorisk fysioterapi og basal kroppskjennskap Grunntanken er at kropp, tanke og følelser fungerer

Detaljer

Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser

Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser Bidrag av medikamentell behandling Bouke Strikwerda, psykiater Habiliteringsavdeling UNN Utfordrende atferd Hva er årsak Psykisk lidelse

Detaljer

BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE

BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE ST. OLAVS HOSPITAL UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk Enhet for fagutvikling BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE Oversikt over: Brukerorganisasjoner Interesseorganisasjoner

Detaljer

Autismespekterforstyrrelse eller tilknytningsforstyrrelse? Psykologspesialist Gunn Stokke Bodø, 23.05.11

Autismespekterforstyrrelse eller tilknytningsforstyrrelse? Psykologspesialist Gunn Stokke Bodø, 23.05.11 Autismespekterforstyrrelse eller tilknytningsforstyrrelse? Psykologspesialist Gunn Stokke Bodø, 23.05.11 Prosjekt: Kunnskapsstatus Bakgrunn og motivasjon Finansiering: Nasjonal kompetanseenhet for autisme

Detaljer

Utvidet skolehelsetjeneste. -BUP I Skolene. Jo Magne Ingul Psykologspesialist BUP Sykehuset Levanger Førsteamanuensis II RKBU, NTNU

Utvidet skolehelsetjeneste. -BUP I Skolene. Jo Magne Ingul Psykologspesialist BUP Sykehuset Levanger Førsteamanuensis II RKBU, NTNU Utvidet skolehelsetjeneste -BUP I Skolene Jo Magne Ingul Psykologspesialist BUP Sykehuset Levanger Førsteamanuensis II RKBU, NTNU Hva skal vi snakke om? Samarbeidsprosjektet Bakgrunnen Hva vi har gjort

Detaljer

Egensøknad om behandling på Dagavdelingen

Egensøknad om behandling på Dagavdelingen Psykiatrisk divisjon Avdeling for personlighetspsykiatri Dato Egensøknad om behandling på Dagavdelingen Søknaden sendes seksjonsoverlegen ved Personlighetspoliklinikken, Avdeling for personlighetspsykiatri,

Detaljer

Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten. Fagspesifikk innledning habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten

Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten. Fagspesifikk innledning habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Fagspesifikk

Detaljer

Mastocytose i hud. kløe. utslett i huden SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER. www.sjeldnediagnoser.no

Mastocytose i hud. kløe. utslett i huden SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER. www.sjeldnediagnoser.no Mastocytose i hud kløe utslett i huden SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER www.sjeldnediagnoser.no KUTAN MASTOCYTOSE - MASTOCYTOSE I HUD Mastocytose er en samlebetegnelse på tilstander som kjennetegnes av et

Detaljer

I arbeid med ADHD v/ Marianne Oftedahl ADHD Norge

I arbeid med ADHD v/ Marianne Oftedahl ADHD Norge I arbeid med ADHD v/ Marianne Oftedahl ADHD Norge Har du sett én med ADHD, har du kun sett én Presentasjon av ADHD Norge Hva er ADHD? FAKTA ADHD NORGE Ca 10 0000 betalende medlemmer 4,7 årsverk sentralt

Detaljer

Demensteam. Sverre Bergh Post doc forsker Alderspsykiatrisk forskningssenter SIHF

Demensteam. Sverre Bergh Post doc forsker Alderspsykiatrisk forskningssenter SIHF Demensteam Sverre Bergh Post doc forsker Alderspsykiatrisk forskningssenter SIHF Hva skal dere få vite i dag? Hvordan er dagens demensteam organisert og hva gjør de? Hvordan ønsker vi at det skal være?

Detaljer

Prosjekt: Å velge det beste - en skisse

Prosjekt: Å velge det beste - en skisse Prosjekt: Å velge det beste - en skisse CFS/ME Prosjekt Sykehuset i Vestfold 2010 2012/2013 Prosjekt SiV 2010 2012 v/ Prosjektleder Anne Torill Gunnestad v/ Prosjektleder Anne Torill Gunnestad Hvordan

Detaljer

Hjelpe deltageren i forhold til

Hjelpe deltageren i forhold til Psykisk helse Mitt innlegg Hvordan få psykologhjelp? Hva er psykisk helse? Bevare god psykisk helse De vanligste psykiske lidelsene Lærerens rolle i forhold til deltageres psykiske helse Psykisk helse

Detaljer

Statsråd Sylvia Brustads besøk ved Nordlandssykehuset, 05.06.2007 v/ klinikksjef Bjørn Reigstad

Statsråd Sylvia Brustads besøk ved Nordlandssykehuset, 05.06.2007 v/ klinikksjef Bjørn Reigstad Ungdom innen psykisk helsevern for barn og unge (BUP): hva fører til henvisning og hvilke konsekvenser får dette for behandlingspraksis og samfunnsmessige prioriteringer? Statsråd Sylvia Brustads besøk

Detaljer

Helsestasjonen. Hva gjør vi egentlig????

Helsestasjonen. Hva gjør vi egentlig???? Helsestasjonen Hva gjør vi egentlig???? Risør helsestasjon Ansatte på helsestasjonen 5 helsesøstre (2,93 stilling + 0,5 stilling tilknyttet asylmottaket) 1 jordmor (0,5 stilling) 1 sekretær (0,8 stilling)

Detaljer

Hvor kan barn/ungdom/familie få hjelp med psykiske vansker?

Hvor kan barn/ungdom/familie få hjelp med psykiske vansker? Hvor kan barn/ungdom/familie få hjelp med psykiske vansker? Utarbeidet av psykologtjenester i familiesentrene i Larvik Kommune, 2014 Hvor kan barn/ungdom/familie få hjelp med psykiske vansker? Det er mange

Detaljer

Kommentarer tekst evt. konkret forslag til ny tekst 1.1.1

Kommentarer tekst evt. konkret forslag til ny tekst 1.1.1 HØRINGSSVAR TIL VEILEDER TIL FORSKRIFT OM HABILITERING OG REHABILITERING, INDIVIDUELL PLAN OG KOORDINATOR Kap 1 Tema: Om habilitering og rehabilitering Kommentarer tekst evt. konkret forslag til ny tekst

Detaljer

Urolige sped- og småbarn Regulering. Unni Tranaas Vannebo Helsesøster Nasjonalt kompetansenettverk for sped og småbarns psykiske helse

Urolige sped- og småbarn Regulering. Unni Tranaas Vannebo Helsesøster Nasjonalt kompetansenettverk for sped og småbarns psykiske helse Urolige sped- og småbarn Regulering Unni Tranaas Vannebo Helsesøster Nasjonalt kompetansenettverk for sped og småbarns psykiske helse Regulering Spedbarnet trenger tid i starten = naturlig uro Foreldre

Detaljer

Kjennetegn på autisme, årsaker, forklaringsmodeller. Eirik Nordmark Spesialist nevropsykologi Barnehabiliteringen, autismeteamet

Kjennetegn på autisme, årsaker, forklaringsmodeller. Eirik Nordmark Spesialist nevropsykologi Barnehabiliteringen, autismeteamet Kjennetegn på autisme, årsaker, forklaringsmodeller Eirik Nordmark Spesialist nevropsykologi Barnehabiliteringen, autismeteamet Kjennetegn = Diagnose Autisme er definert i diagnosemanualene ICD-10 og DSM-V

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 1 og 2 2015 God vår Au barn og voksne har hatt to møter i 2015. Dette nyhetsbrevet

Detaljer

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING)

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING) THIS SECTION FOR USE BY STUDY PERSONNEL ONLY. Did patient (subject) perform self-evaluation? No (provide reason in comments) Evaluation performed on visit date or specify date: Comments: DD-Mon-YYYY Spørreskjema

Detaljer

Stiklestad.29.1.2015. Utvidet Skolehelsetjeneste på videregående skoler. -BUP I skolene. Jan Egil Wold Avdelingsoverlege/ dr. med; jan.e.wold@hnt.

Stiklestad.29.1.2015. Utvidet Skolehelsetjeneste på videregående skoler. -BUP I skolene. Jan Egil Wold Avdelingsoverlege/ dr. med; jan.e.wold@hnt. Stiklestad.29.1.2015. Utvidet Skolehelsetjeneste på videregående skoler -BUP I skolene Jan Egil Wold Avdelingsoverlege/ dr. med; jan.e.wold@hnt.no Hva skal vi snakke om? Samarbeidsprosjektet Bakgrunnen

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste skal gi tilbud til mennesker med psykisk problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare

Detaljer

IKKE ALLE SÅR ER SYNLIGE

IKKE ALLE SÅR ER SYNLIGE IKKE ALLE SÅR ER SYNLIGE PSYKISKE LIDELSER Vi antar at om lag 70 000 barn og unge har psykiske lidelser som trenger behandling. Det er også høy risiko hvis barna blir utstøtt fra vennegruppen, er sosialt

Detaljer

Erfaringer fra prosjektet «Tidlig identifisering og tilrettelegging for barn med ADHD-liknende atferd i barnehagen»

Erfaringer fra prosjektet «Tidlig identifisering og tilrettelegging for barn med ADHD-liknende atferd i barnehagen» Erfaringer fra prosjektet «Tidlig identifisering og tilrettelegging for barn med ADHD-liknende atferd i barnehagen» Statpedkonferansen 2016 16.03.2016 Petter 5 år Petter har normale evner Han kler på seg

Detaljer

Avdeling for barnehabilitering Universitetssykehuset Nord-Norge spesialfysioterapeut Sissel Hotvedt psykologspesialist Berit Dahle

Avdeling for barnehabilitering Universitetssykehuset Nord-Norge spesialfysioterapeut Sissel Hotvedt psykologspesialist Berit Dahle Avdeling for barnehabilitering Universitetssykehuset Nord-Norge spesialfysioterapeut Sissel Hotvedt psykologspesialist Berit Dahle Oppfølging av barn og ungdom med nevromuskulære sykdommer, i Troms og

Detaljer

Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser. Roy Salomonsen 12.10.15

Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser. Roy Salomonsen 12.10.15 1 Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser Roy Salomonsen 12.10.15 2 Hva menes med utfordrende atferd? Atferdsvansker kjennetegnes ved et gjentagende, og vedvarende mønster av dyssosial,

Detaljer

depresjon Les mer! Fakta om Tilbakefall kan forebygges Dette kan du gjøre selv Her kan du søke hjelp Nyttig på nett Kurs

depresjon Les mer! Fakta om Tilbakefall kan forebygges Dette kan du gjøre selv Her kan du søke hjelp Nyttig på nett Kurs hatt gjentatte er, er det økt risiko for nye øke. Søvnmangel og grubling kan forsterke ssymptomer. Dersom du lærer deg å bli oppmerksom på en forsterker seg selv. Spør deg også hva var det som utløste

Detaljer

variasjoner Store Annerledes utseende Crouzon syndrom SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER www.sjeldnediagnoser.no

variasjoner Store Annerledes utseende Crouzon syndrom SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER www.sjeldnediagnoser.no Store variasjoner Annerledes utseende Crouzon syndrom SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER www.sjeldnediagnoser.no CROUZON SYNDROM Crouzon syndrom er en medfødt arvelig tilstand som kjennetegnes ved at noen av

Detaljer