Pedagogisk-psykologiske rådgiveres. tilnærminger til problematferd i skolen. Oddbjørn Stenberg. Doktoravhandling for graden philosophiae doctor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pedagogisk-psykologiske rådgiveres. tilnærminger til problematferd i skolen. Oddbjørn Stenberg. Doktoravhandling for graden philosophiae doctor"

Transkript

1 Oddbjørn Stenberg Pedagogisk-psykologiske rådgiveres tilnærminger til problematferd i skolen Doktoravhandling for graden philosophiae doctor Trondheim 2006 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Pedagogisk institutt

2 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet Doktoravhandling for graden philosophiae doctor Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Pedagogisk institutt Oddbjørn Stenberg ISBN (trykt) ISBN (elektronisk) 2

3 Forord I 1994 ble jeg invitert til å være med på å utarbeide en prosjektbeskrivelse rettet mot problemstillinger rundt skolens hjelpetjeneste. Bakgrunnen var en invitasjon fra Norges forskningsråd om å komme med innspill til Programmet for spesialpedagogisk kunnskaps- og tiltaksutvikling (Norges forskningsråd, Kultur og samfunn 1993). Professor Magnus Haavelsrud, medsøker Veslemøy Wiese og jeg jobbet intensivt med søknadene våren Min søknad lå til grunn da jeg ble tilsatt som universitetsstipendiat i Datainnsamlingen for avhandlingen pågikk i perioden Takk til min veileder i dette prosjektet professor Magnus Haavelsrud for oppmuntring og støtte gjennom mange år. Jeg vil også takke høgskolelektor/stipendiat Janne P. Pettersen, Høgskolen i Tromsø, for gode innspill og tilbakemeldinger og Universitetet i Tromsø og NTNU i Trondheim der prosjektet har hørt hjemme i doktorgradsperioden. En stor takk familien for hjelp og støtte, og spesielt til Rannveig, Bjørn Magnus, Marion og Solveig for utvist tålmodighet og forståelse i en travel og slitsom periode! Tromsø, 12. september, 2005 Oddbjørn Stenberg 3

4 PEDAGOGISK-PSYKOLOGISKE RÅDGIVERES...1 TILNÆRMINGER TIL PROBLEMATFERD I SKOLEN...1 FORORD...3 INNLEDNING...6 KAPITTEL 1: UTVIKLING AV PROBLEMSTILLING...12 INNLEDNING...12 TIDLIG FRAMVEKST...15 Normalisering, integrering og inkludering...22 Spesialpedagogen som utskillingsbyråkrat?...31 PP-tjenestens oppgaver...34 ULIKE FORSTÅELSER AV PROBLEMATFERD...38 PROBLEMBESKRIVELSER...48 KAPITTEL 2: FORSKNINGSDESIGN OG METODE...54 INNLEDNING...54 EMPIRIBASERT TEORI...57 VITENSKAPSTEORETISK PLATTFORM...63 Teoretisk utprøving...71 DATAINNSAMLING...75 Utvalg av kontor og informanter...78 Forskningsintervju...82 ANALYSE AV DATA...86 Teoretisk koding...92 Utvikling av hovedkategori og sentrale sosiale prosesser...95 Teoretisk sortering...98 KAPITTEL 3: UTVIKLING AV SUBSTANTIVE KODER INNLEDNING KONFLIKTHÅNDTERING I ARBEIDET MED PROBLEMATFERD Skole foresatte relasjoner Relasjoner mellom skolen og PP-tjenesten ANTATTE FORVENTNINGER FRA SKOLE OG HJEM PRIORITERING, PROBLEMFORSTÅELSE OG SAMARBEID Problemforståelse fra individperspektiv Psykologens problembeskrivelser PP-TJENESTENS ULIKE TILNÆRMINGER TIL PROBLEMATFERD Skolens manglende kompetanse på systemarbeid Eklektisk tilnærming i arbeidet Systemarbeid og kollegabasert veiledning Psykologer i PP-tjenesten Atferdsteori ULIKE SYN PÅ DIAGNOSER OG TESTER KAPITTEL 4: PP-TJENESTENS ARBEIDSMÅTER OG UTFORDRINGER INNLEDNING FORVENTNINGER GIR ULIKE FAGLIGE POSISJONER Problematferd sett fra skolen og hjemmet Analytiker eller brannslukker?

5 Det terapeutiske perspektivet åpner for eksperten Klassifikasjon og rammesetting Problematiske sider ved sykdomsmodellen Det biologiske perspektivet og det relasjonelle perspektivet PP-TJENESTENS POSISJON I DEN PEDAGOGISKE ANORDNING Kunnskap distribueres ulikt Rekontekstualisering på flere nivå Pedagogiske kodemodaliteter DET LOKALE PP-KONTOR SOM ARENA Det offentlige rekontekstualiseringsfelt Den fagpedagogiske arena IMAGINÆRE IDENTITETER KAPITTEL 5: EKLEKTISKE TILNÆRMINGER OG GRENSER FOR KUNNSKAP INNLEDNING SKJØNN OG FAGKUNNSKAP Taus kunnskap Hva slags kompetanse er nødvendig? Pragmatisme Kritisk pragmatisme KOMMUNIKATIV HANDLING Livsverden og den pedagogiske anordning DISKURS OG MAKT KOMMUNIKATIV MAKT Refleksiv innstilling Hindringer og innvendinger AVSLUTTENDE REFLEKSJON LITTERATUR

6 Innledning Dette prosjektet omhandler skolens hjelpetjeneste. Flere instanser kan høre inn under denne betegnelsen: Spesialpedagoger i ulike skoleslag, ansatte i barnevernsinstitusjoner og barne- og ungdomspsykiatrien hører alle inn under denne kategorien. Mange mulige problemstillinger ble vurdert. For å avgrense studien valgte jeg å konsentrere meg om den pedagogiskpsykologiske tjenestens (heretter PP-tjenesten) arbeid med problematferd. Problematferd ble valgt av flere grunner. Problematferd ble i de første intervjuene understreket som en stor og viktig utfordring for PP-tjenesten og skolen. Her ble det pekt på at problematferd defineres ulikt både i PPtjenesten og i skolen. Dermed blir det viktig å undersøke i hvilken grad problematferd tillates i en skole som stadig mer utsettes for konkurranse. Etableringen av enhetsskolen krevde at skolen ble gjort mer attraktiv for foresatte som hadde privatskolen som alternativ: Dersom den offentlige skolen skulle bli mer attraktiv og undervisningsnivået høynes, var det derfor nødvendig å bli kvitt de problemelevene som gjorde det vanskelig å høyne nivået i skolen (Froestad, 1999, s. 78). Det er grunn til å spørre hva som i dag skal gjøres for at skolene skal hevde seg i de nasjonale prøvene. Problematferd er atferd som noen, det være seg skole, lærer, foresatte eller andre, oppfatter som problematisk. Problematferd er oftest avvikende atferd som kan gi ulike utslag: Noen elever utagerer verbalt eller fysisk, andre blir passive og isolerte, noen misbruker rusgifter, og andre elever skulker og holder seg borte fra skolen. Det kan i denne sammenheng være en rekke former for avvik og problematferd (dette diskuteres nærmere s. 38). 6

7 PP-tjenesten skal være en sakkyndig og veiledende instans som skal sikre at barn/unge/voksne som trenger særskilt hjelp, får gode opplærings- og utviklingsvilkår (St.meld. 54, ). Tidligere forskning har vist at PPtjenesten av ulike grunner arbeider med svært forskjellige oppgaver (Kiil 1989, Støfring 1993, Håndbok for PP-tjenesten 1997). Framveksten av nye omsorgsprofesjoner, nye fagdiskurser, utvidelse av målgrupper (større aldersspenn) og flere oppgaver har stilt nye krav til hjelpetjenesten rundt skolen (Ogden 1994a). På bakgrunn av dette fant jeg det interessant å belyse ulike sider ved PPtjenestens arbeid med problematferd. Det er grunn til å anta at PP-tjenestens synspunkter på problematferd har en særlig autoritet og tyngde i kraft av at de ansatte kan oppfattes som sakkyndige og at de har stor påvirkningskraft og makt til å gripe inn i forhold til skole, foresatte og elever. I tillegg til å utvikle bedre hjelpetjeneste i brukernes øyne kan kunnskap om PP-tjenestens tilnærming til problematferd gi grunnlag for utvikling av spisskompetanse, tiltak i forhold til rekruttering til hjelpetjenesten (Befring 1995), faglig utvikling og utvikling av fagmiljøet rundt PP-tjenesten. PP-kontorenes arbeidsstil danner ulike PP-kulturer der kontorene kan være regelorienterte, orientert mot enkeltvedtak, brukerorientert og/eller orientert mot samarbeid med andre instanser, foresatte og/eller skole (Støfring 1993, Moen og Øie 1994). Det spesialpedagogiske apparat har blitt mer mangfoldig, selv om PP-tjenesten i stor grad har beholdt sitt psykologisk/terapeutiske særdrag. I lang tid har vi kunnet se en mulig motsetning mellom diagnostisk-terapeutisk orientering på den ene siden og ei sosialpedagogisk og læringsmessig orientering på den andre (Befring 1995). Fagmiljøene rundt hjelpetjenesten fokuserer på helhetlige og 7

8 systemorienterte perspektiv der forskjellige fagdisipliner som sosiologi, etnografi, psykologi etc. finner en plass (Norges forskningsråd 1993, Klefbeck og Ogden 1995). Fokus har vært rettet mot behovet for samarbeid, samordning og helhetlige løsninger. Siktemålet med dette prosjektet er å belyse forhold og utvikle kunnskap som kan bidra til at PP-tjenesten kan oppfylle målsettingen om å være et fagfellesskap som kan være a) en hjelper og sakkyndig i enkeltsaker og b) forebyggende aktør på basis av en tverrfaglig forståelse (jf. St.meld. 54, ). En slik tverrfaglig tilnærming kan blant annet innebære å drøfte hvordan ulike fagfelt kan bidra med nye problemstillinger og ny kunnskap innenfor det spesialpedagogiske fagområdet som tradisjonelt har vært individsentrert (Christiansen og Nordahl 1993, Kiil 1991, St.meld. 54, , og 35, ). Dette prosjektet tar også sikte på å undersøke PP-rådgiverens perspektiv på sin rolle som hjelpere i forhold til skole og andre brukere. Hva gjøres på ulike PP-kontor når skolen melder om elever med problemer - hvilke rutiner aktiviseres, og hvilke elever/problemer er synlige/usynlige for skole og PPtjeneste, og hva prioriteres, og hva prioriteres ikke? Hvilke forståelseskategorier kommer til uttrykk og hvilke erfaringer kan dette gi de som berøres? For eksempel kan en spørre hvilke kriterier som ligger til grunn for å kunne si at en bestemt elev har avvikende atferd. Jeg undersøker hvilke forhold som virker inn på skolens og hjelpetjenestens vilje og evne til å utvikle en helhetlig forståelse og respekt for elevers ulike erfaringsbakgrunn i møtet med skolens kunnskapskultur. I en slik sammenheng kan det være interessant å undersøke hvordan og i hvilken grad PP-rådgiverens utdanning, yrkesprofil, fagtilnærming og teoretiske 8

9 ståsted virker inn på deres pedagogiske praksis. Fokus rettes mot hvilke tilnærmingsmåter som brukes i forhold til atferdsproblemer i grunnskolen. Før jeg gir en kort presentasjon av kapitlene vil jeg peke på skillet mellom forskningsprosess og framstilling av forskningen i avhandlingen. I forskningsprosessen bruker jeg Grounded Theory som metode og forskningsstrategi 1. I framstillingen av forskningen følger jeg nødvendigvis ikke de reglene som gjelder for forskningsprosessen. Det kan bety at begreper og ideer som ble utviklet sent i forskningsprosessen i avhandlingen, presenteres tidlig. Avhandlingen består av 5 kapitler: Hensikten med kapittel 1 er å vise hvordan begrepsbruk har innvirkning på hvilke diskurser 2 som ble sentrale under PP-tjenestens framvekst. Først gjøres det rede for viktige momenter i PP-tjenestens tidlige historie. Sentrale temaer som normalisering, integrering og inkludering trekkes inn i diskusjonen. Slutten av kapittelet er viet tidligere forskning som har relevans for temaet i denne avhandlingen og begrepet problematferd. Til slutt presenteres problembeskrivelser og gjennomføring. Kapittel 2 omhandler forskningsdesign og metode. Forskningsprosessen setter føringer for hvilke valg man foretar underveis. I dette kapittelet legger jeg fram de viktigste momentene som jeg tok stilling til etter at forskningsprosessen startet. På et forskerkurs i kvalitative metoder ble ulike forskningsmetoder lagt fram og diskutert. Grounded Theory ble beskrevet som en særlig relevant metode dersom forskeren på forhånd har lite 1 Begrepet Grounded Theory består av en kvalitativ sammenlignende metode og av teoriutvikling på basis av nevnte metode (se kapittel 2 under avsnittet Empiribasert teori ). 2 Begrepet diskurs blir definert i kapittel 4 under overskriften Klassifikasjon og rammesetting. 9

10 kjennskap til det feltet som skal studeres. Siden jeg ikke har arbeidet i PPtjenesten tidligere, ble jeg inspirert til å anvende denne metoden. Videre i kapittelet begrunner jeg dette valget og valg av vitenskapsteoretisk plattform. Viktige momenter i Grounded Theory er å utvikle teori som har grunnlag i data som samles inn; data analyseres fortløpende for å utvikle analytiske redskaper som tas i bruk i neste runde med datainnsamling. Gjennom denne prosessen utvikles viktige (teoretiske) koder som oppdages gjennom analyse av data. Neste steg er å utvikle substantive koder gjennom fortløpende sammenligninger. Dette danner grunnlag for videreutvikling av problemstilling for studien. Til slutt i kapittelet diskuterer jeg analyse av data ved hjelp av Grounded Theory. Dette innebærer flere typer koding som gjøres i flere omganger, samt sortering og utskriving av teori. I kapittel 3 utvikler jeg substantive koder og setter disse sammen til teoretiske koder. Substantive koder er koder som er utviklet på basis av dataanalyse i flere omganger, først gjennom åpen koding og så gjennom selektiv koding. I kapittelet forsøker jeg å synliggjøre hvordan kodene er utviklet ved å vise til hva som skjedde under innsamling av data. Kapittelet er empirisk fundert og har en stil som er tilpasset dette. De teoretiske kodene som blir utviklet i dette kapittelet, danner grunnlag for kapittel 4 og 5, der jeg videreutvikler de teoretiske ideene ved å trekke inn relevant litteratur. I kapittel 4 trekker jeg inn relevant litteratur og tidligere forskning som kan utvide de teoretiske kodene og dermed utvide perspektivet til Bernsteins (1996, 2000, 2001) begrep om den pedagogiske anordning. Dette begrepet er anvendelig i analyse av hvordan transformasjon av spesialisert kunnskap 10

11 skjer fra feltet der slik kunnskap blir utviklet og til spesialpedagogiske praksisområder. I kapittel 5 tas det utgangspunkt i at PP-rådgiveren, som har stor makt og myndighet, er satt til å prioritere hvordan offentlige ressurser skal brukes i skolen. Dette diskuteres i forhold til begrepet frontlinjebyråkraten. Deretter trekkes flere perspektiv inn i drøftingen av utfordringer som PP-rådgiveren står overfor som frontlinjebyråkrat. Ulike perspektiver på pragmatisme vurderes i forhold til PP-rådgiverens utfordringer. Dette fører videre til Habermas (1987) begrep om kommunikativ handling og livsverden. Begrepene relateres til den pedagogiske anordning og drøftes med fokus på ulike perspektiv på makt. 11

12 Kapittel 1: Utvikling av problemstilling Innledning Dette kapittelet tar utgangspunkt i PP-tjenestens tidlige framvekst. Hensikten er å komme inn på de ulike diskurser som danner bakgrunn for problemstillingen i slutten av kapittelet. Individrettet virksomhet og spørsmål om systemrettet arbeid har vært en del av PP-tjenestens virksomhet siden midten av forrige århundre. Normalisering, integrering og inkludering ble etter hvert trukket inn i debatten. Spesialpedagogikken fikk gradvis et bredere innhold, større omfang og nye målgrupper. Men fortsatt ser vi en todeling av hovedvirksomheten i PP-tjenesten: individrettet virksomhet og systemrettet arbeid. Begrepet problematferd drøftes før jeg kommer inn på problembeskrivelse og problemstilling. Trekk ved PP-tjenestens framvekst og utvikling kan ses i sammenheng med hvilke diskurser som har vært fremtredende underveis. Ulike begrepsmessige redskaper vil kunne gi ulike framstillinger av PPtjenestens framvekst. Redskapene som jeg benytter i denne framstillingen, består i første omgang av begreper fra Basil Bernsteins teori (1990, 1996, 2000). Et mål har vært å vise at trekk ved framveksten av PP-tjenesten har betydning for hvordan PP-tjenesten framstår i dag. Jeg argumenterer for at den tidlige utviklingen var preget av sterk klassifikasjon, noe som medførte sterk isolering og tydelige grenser mellom sentrale kategorier, særlig mellom normalelev og problemelev og mellom pedagog og psykolog. Den sterke isoleringen ble holdt oppe av maktrelasjoner på 12

13 feltet. På slutten av 60-tallet ble klassifikasjonen svekket, og vi fikk etter hvert begreper som normalisering, integrering og inkludering. Grensene mellom kategoriene ble mindre tydelig, begrepene bringes sammen og det blir mer vanskelig å se hva begrepene inneholder. Dette skapte rom for at flere aktører, noen med nye yrkestitler som for eksempel spesialpedagog, strømmet inn i feltet. Jeg vil også komme inn på spesialpedagogikkens stilling og PP-tjenestens oppgaver og organisering. I andre hovedavsnitt tar jeg først opp den begrepsforvirringen som har vist seg å eksistere på fagfeltet. Flere begreper brukes om det samme saksområde, for eksempel problematferd, atferdsvansker, avvikende atferd og atferdsproblemer. Klassifikasjonen er svak, og begrepene mangler tydelig identitet. Med utgangspunkt i mine data diskuterer jeg sammenhengen mellom begrepsforståelse og faglig tilnærming. Dette viste seg å få betydning for mine valg i forhold til problembeskrivelser og gjennomføring av prosjektet som jeg gjør rede for i tredje hovedavsnitt. Bernstein bruker begrepet klassifikasjon 3 til å undersøke relasjoner mellom kategorier. Dette er en uvanlig bruk av begrepet da klassifikasjon vanligvis brukes til å bestemme hva som utgjør en kategori. Men her brukes altså begrepet til å undersøke relasjoner mellom kategorier (Bernstein 2000, s. 6). Klassifikasjon er en målestokk for isolasjon (grensebevaring) som settes og forandres av maktrelasjoner. Sterk klassifikasjon (+K) refererer til posisjoner/kategorier som er sterkt isolerte fra hverandre og derfor er spesialiserte, mens svak klassifikasjon (-K) refererer til posisjoner/kategorier hvor isoleringen er redusert og konsekvensen blir at hver posisjon/kategori er mindre spesialisert. Det er makt som bygger og 3 Begrepsparet klassifikasjon og rammesetting utdypes nærmere i kapittel 4. Begrepet klassifikasjon er inspirert av Foucaults (1999) tenkning. 13

14 opprettholder relasjoner mellom gitte former for interaksjon. Det er tilstrækkelig med to grundregler for at fremstille modellens samlende profil. Hvor vi har stærk klassifikation, er regelen: tingene må holdes adskilte. Hvor vi har svag klassifikation, er regelen: tingene må bringes sammen (Bernstein 2001, s. 79). Det antas her at pedagogiske meninger, som autoriseres som legitime i kraft av maktrelasjoner, alltid oppstår, forhandles, reproduseres og utfordres i en interaksjon. Bernstein bruker begrepet rammesetting ( framing ) 4 for å referere til lokaliseringen av kontroll over reglene eller prinsippene for kommunikasjonen i en kontekst. Klassifikasjon utgjør sammen med rammesetting et begrepspar som kan brukes til å analysere makt og kontroll. Skillet mellom makt og kontroll er et analytisk skille, da de er virksomme på ulike analysenivåer. En klassifikasjonsverdi 5 kan settes under press dersom rammesettingen gir rom for det, noe som kan medføre endringer i klassifikasjonens styrke. Endringer i klassifikasjonens styrke gir nye måter å se tingene på. Fremveksten av PP-tjenesten og utviklingen av skolesystemet kan beskrives på flere måter. Fortolkninger og prioriteringer som vektlegges i framstillingen varierer etter hvilket perspektiv vi anlegger. I følgende framstilling bruker jeg begrepet klassifikasjon til å synliggjøre hvordan maktrelasjoner påvirker viktige diskurser under denne framveksten. Noen diskurser framtrer som spesialiserte og viktige, mens andre ignoreres og forsvinner i stillhet. Klassifikasjon kan også brukes til å analysere hvordan begreper og deres betydninger opprettholdes, endres og påvirker vår bevissthet og tenkemåte slik at de framstår som naturlige. Et eksempel kan 4 Heretter setter jeg utenlandske ord i parentes. 5 Når det gjelder verdiene i forhold til klassifikasjon (+/-K) og rammesetting (+/-R), er det ikke tale om enten eller. Det er mer treffende å se denne styrken som en skala der verdiene kan svekkes eller styrkes uten at en svekkelse nødvendigvis betyr at verdien er skiftet fra sterk til svak. 14

15 være at betegnelser som abnorm, vanfør døvstum eller åndssvak er historisk sett korrekte betegnelser på funksjonshemming, men som virker påfallende for mange i dag (Froestad 1999, s. 78). Betegnelser som segregering, normalisering eller inkludering sier noe om hvordan funksjonshemming ses på og behandles i samfunnet. Med Bernstein kan vi si at klassifikasjonen konstruerer det sosiale roms natur: lagdeling, fordeling, lokalisering: Disse magtrelationers vilkårlige natur er tilsløret eller skjult bag klassifikationsprincippet; for klassifikationsprincippet opnår en stabilitet, som var det fremgået af naturens orden, og de identiteter, det opbygger, betragtes som virkelige, som autentiske, som ubrydelige, som en kilde til integritet (Bernstein 2001, s. 74). Tidlig framvekst De første skolepsykologiske kontorene ble etablert i Oslo og Akershus i 1947/48 og var administrativt knyttet til skolesystemet. I sin innstilling om pedagogisk psykologisk rådgivning la representantene for Norsk Pedagogikklag i skolepsykologkomiteen fram sitt syn på hva pedagogisk psykologisk arbeid skulle dreie seg om: a) Samtaler med barnet og terapeutisk behandling, f. eks. i form av leketerapi. b) Råd til foreldre og lærere om behandling og undervisning av barnet. c) Ordne med ekstraundervisning for barnet eller flytte det over til en annen klasse eller skole. d) La barnet få skifte skolemiljø ved å flytte det over til en annen klasse eller skole. e) Flytte barnet over til barnehjem eller pleiehjem. 15

16 f) Prøve å bedre den pedagogiske situasjon ved å rette på de forhold i klassen eller ved skolen som forårsaker eller forverrer problemene (Samordningsnemda for skoleverket 1951, s. 76). Klassifikasjonene var sterke og maktrelasjonene tydelige. Makten fokuserer på relasjonen mellom kategorier og etablerer således legitime ordensrelasjoner (Bernstein 2000, s. 5). Kategoriens stemme formidler: Sånn skal det være. Det skulle kunne gjøres store inngrep overfor barna i skolen. Punkt a, b og c dreier seg om det som vi i dag kaller individrettet virksomhet, der utarbeiding av sakkyndige vurderinger står sentralt. Disse er svært aktuelle også i dag. Det er viktig å merke seg at punkt b både inneholder veiledning av lærere og foresatte. Særlig ressurssvake foresatte kan oppleve veiledning som problematisk fordi det er vanskelig å sette grenser for hvor mye innsyn PP-rådgivere skal få i deres familieliv. De ønsker ikke å bli stemplet som vanskelig. Spørsmålet om det vi i dag kaller systemrettet arbeid finner vi i debatten allerede i 1951 (punkt f), mens punkt d og e i dag omtrent er fraværende. På denne tiden var det faglig uenighet om det pedagogiske eller det psykologiske aspektet skulle tillegges størst vekt (Evjen 1983, s. 24). Verdier og interesser stod på spill i diskursene om dominans og hegemoni. En del av uenigheten dreide seg om man skulle prioritere arbeidet med problematferd, eller om det var viktigere å løse pedagogiske spørsmål i skolen: Psykologforeningen pekte på at i tillegg til oppgavene med å skille ut elever som ikke kunne følge vanlig undervisning, måtte skolepsykologen også ta seg av barn med forskjellige slags tilpasningsvansker (Evjen 1983, s. 24). Bak dette lå ulikheten i problemforståelse og dermed ulike klientstrategier, noe som igjen var avhengig av utdannings- og erfaringsbakgrunn. Med Bernstein kunne en si at klassifikasjonen styrket seg. Psykologiforeningen forsøkte å skape isolasjon i forhold til andre 16

17 yrkesgrupper gjennom spesialisering: Det var skolepsykologen som skulle ta seg av jobben med utskilling av elever og barn med tilpasningsvansker. Identiteten til skolepsykologene ble dermed mer tydelig: det var dette de kunne arbeide med. Evjen (1983) peker også på at Norsk Pedagogikklag behandlet betegnelsene pedagogisk rådgiver og skolepsykolog som synonyme. Det samme gjaldt pedagogisk-psykologisk rådgivningskontor, pedagogisk rådgivningskontor og skolepsykologisk kontor. Dette var for å sikre det pedagogiske aspektet en sentral plass i PP-tjenesten. Solvoll (2000, s. 53) peker på at: krav om opprettelse av skolepsykologiske kontorer først ble fremsatt av Norsk Pedagogikklag, og at hensikten var å fremme systematisk og effektiv undervisning - hvilket skolen mente ble bremset opp som følge av atferdsog undervisningsmessige problemer. Sagt med Bernstein (2000), forsøkte Norsk Pedagogikklag å svekke klassifikasjonen. Synonyme betegnelser på yrkesgruppene medfører svekket isolasjon og mindre spesialisering: Når begge kan gjøre alt, mister psykologene sin spesielle identitet, og mister dermed makt i forhold til for eksempel pedagogene. Psykologene forsøkte å stabilisere grensene gjennom nye innspill. Som nevnt ovenfor kan maktrelasjoner, og dermed klassifikasjonens styrke, utfordres og endres i en interaksjon. Rammesettingen handler om hvem som kontrollerer hva: tema, rekkefølge, tempo og hvilke kriterier for kommunikasjonen som gjelder. I debatten mellom psykologene og pedagogene er det vanskelig å avgjøre hvem som er formidlere, og hvem som er mottakere. Av den grunn er det også vanskelig å avgjøre 17

18 rammesettingens styrke og hvem som regulerer styrken. At det skjedde endringer, er imidlertid en indikator på at rammesettingen ble svekket. Uenigheten, og dermed kampen om hegemoniet i PP-tjenesten, tonet noe ned etter 1955 da folkeskolen ble pålagt å drive spesialundervisning (Haug 1999, s. 37) og de to faggruppene klarte å utarbeide felles retningslinjer for tjenesten (Leine 1993). Isolasjonen stabiliseres, klassifikasjonen autoriseres som legitim i kraft av maktrelasjoner etter utfordringer og forhandlinger nevnt ovenfor. Maktrelasjoner har da etablert legitime ordensrelasjoner mellom kategoriene pedagoger og psykologer. Bernstein skriver at begrepet klassifikasjon også kan brukes på mikronivå om sosiale kategorier: I tilfælde af stærk klassifikation har hver kategori sin egen unikke identitet og stemme, sine egne specialiserede regler for interne relationer (Bernstein 2001, s. 74). Kategoriene vil da kunne tre tydelig fram. Til eksempel kan en da tale om utskilling (etter bestemte kriterier), tilpasningsvansker eller skolemodenhet : Det forebyggende arbeid som ble utført av personalet ved de pedagogisk-psykologiske rådgivningskontorer, kan deles inn i to hovedgrupper, skolemodenhetsundersøkelser og opplysningsvirksomhet (Evjen 1983, s. 72). Ifølge Vegum (1957) var mengden av opplysningsvirksomhet avhengig av kapasiteten på det enkelte kontor, mens skolemodenhetsundersøkelsene ble mer omfattende. Disse undersøkelsene ble utført med håp om å hindre at mange alminnelige barn skal oppleve nederlagsvansker og andre vansker i skolesituasjonen bare av den grunn at de startet skolen for tidlig (Solum 1962, s. 8). At det var viktig å ikke begynne på skolen for tidlig, vitner følgende sitat om: Det er neppe tvil om at disse undersøkelser tjener til å forebygge skoleproblemer og senere atferdsvansker (Hambro 1967, s. 7). I slike diskurser blir klassifikasjonen styrket mens maktrelasjoner etablerer 18

19 legitime ordensrelasjoner mellom kategorier som moden eller ikke moden. 6 Den arbeidsmodell som PP-tjenesten utviklet fra begynnelsen av, var preget av en klinisk-psykologisk problemforståelse. Denne var sterkt individorientert og la stor vekt på diagnostisering og undersøkelse av eleven, mens det ble lagt liten eller ingen vekt på observasjon av klasse- og skolemiljø (Evjen 1983, s. 100). Diagnostiseringsarbeidet var tidkrevende fordi arbeidet kunne være svært grundig og bestå av både såkalte diagnostiske møter ved kontorene, rådgivning til skolen om behandling av den aktuelle elev (jf. punkt b ovenfor), veiledning om oppdragelse til foresatte eller råd om omplassering av eleven. Man kunne også foreta såkalte psykologiske samtaler med elever. Dette førte til at rådgiverne i stor grad ble knyttet til kontorene og fikk liten tid til forebyggende arbeid eller til å opprettholde kontakt med skole og lærere. På slutten av 1960-tallet ble det opprettet pedagogisk-psykologiske distriktssentra for å støtte utviklingen av rådgivningstjenesten i distrikts- Norge, og i 1969 ble den pedagogisk-psykologiske tjenestens betydning understreket ved at den ble lovfestet (Bræin 1993). Mot slutten av tallet ble forholdene for en utadrettet virksomhet lagt bedre til rette gjennom integreringstanken som vokste fram 7. 6 I individet bliver isolationen et psykisk forsvarssystem mod en mulig svækkelse af isolationen, hvor en sådan svækkelse i givet fald ville åpenbare de undertrykte modsætninger, opsplitninger og dilemmaer (Bernstein, 2001, s. 74). Individet søker orden og vil holde på denne orden for å unngå tvetydigheter og dilemmaer. Dersom noen forsøker å endre isolasjonen, vil makten bli mer tydelig. 7 Ifølge Froestad (1999) var det ikke primært de døve, blinde eller åndsvake elevene interessen samlet seg om på midten av 1960-tallet, men om barna i gråsonen de mange som syntes å ha lærevansker eller tilpasningsproblemer i normalskolen. Den nye enhetsskolens krav kom dermed til å definere enda flere elever som avvikere som ble plassert i statlige spesialskoler eller i ulike delvis segregerte tiltak innenfor normalskolens ramme og ansvarsområde (s. 81). 19

20 Blom-komiteens innstilling om lovregler for spesialundervisning m.v., som forelå i 1970, regnes som et vendepunkt siden den lå til grunn for endringen av grunnskoleloven i Imidlertid var det i forkant av denne innstillingen gjort en utredning som viste at det ville bli svært kostbart å oppfylle forpliktelsene i spesialskoleloven fra 1950-åra, og dette antas å ha vært en viktig medvirkende årsak til at politikerne gikk inn for integrering (Johnsen 1982 sitert i Tronvoll 1999, s ). Det ble mindre aktuelt å skille elevene ut fra normalklassen eller skolen, og elevene skulle heller få hjelp i lokalmiljøet. Ideologiske svingninger slipper fram nye diskurser, og isolasjonen mellom elevkategoriene ble svekket. En miljøorientert tilnærmingsmåte vokste fram i PP-tjenesten der det ble lagt mindre vekt på diagnostisering og undersøkelser av enkeltelever og større vekt på forebyggende arbeid. Samarbeid om tiltak med instanser utenfor skoleverket økte, noe som for øvrig førte til at PP-tjenesten fikk en koordineringsfunksjon (Evjen 1983). PP-tjenesten skulle da være en hjelpetjeneste som skulle bidra til å hjelpe skolen til å realisere de oppgavene som ble skissert i lovverk og forskrift som regulerer skolens arbeid (St.meld. 98 ( ), s. 53). Enhetsskoletanken som vokste fram, gikk ut på å gi tilpasset undervisning for alle elever i lokalmiljøet uavhengig av evner og forutsetninger. Elever med særskilte behov skulle også få en tilpasset undervisning innenfor det sosiale fellesskapet i grunnskolen. Inntil 1976 var PP-tjenesten hjemlet i samme paragraf i grunnskoleloven som spesialundervisningen. Ved lovendringen i 1976 ble tjenesten hjemlet i en egen paragraf ( 9). Tjenesten var ifølge Solvoll (2000) underlagt forskrift for grunnskolen som var fastsatt av daværende Kirke- og undervisningsdepartement. Spesialskoleloven ble opphevet i PPtjenesten skulle nå, etter forskrift for grunnskolen, arbeide i forhold til de som hadde rett til hjelp etter lov om grunnskolen og de som hadde rett til 20

Inkluderende spesialundervisning?

Inkluderende spesialundervisning? Inkluderende spesialundervisning? RAPPORT 19/2007 Om utfordringer innenfor spesialundervisningen i 2007 Rapport nr. 1 fra prosjektet: Gjennomgang av Spesialundervisning, Evaluering av Kunnskapsløftet Eifred

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Prinsipper og prosedyrer for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Telemark fylke

Prinsipper og prosedyrer for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Telemark fylke Thomas Nordahl, Kjersti Sørmoen Håland og Ellen Nesset Mælan Prinsipper og prosedyrer for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Telemark fylke Høgskolen i Hedmark Oppdragsrapport nr. 7 2014 Senter

Detaljer

Kunnskapsstatus om spesialundervisningen. Kjell-Arne Solli

Kunnskapsstatus om spesialundervisningen. Kjell-Arne Solli Kunnskapsstatus om spesialundervisningen i Norge Kjell-Arne Solli Kjell-Arne Solli Kunnskapsstatus om spesialundervisningen i Norge Revidert i juni 2004 Utdanningsdirektoratet 2005 Trykk: Mediehuset GAN

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid i og utenfor ansvarsgrupper

Tverrfaglig samarbeid i og utenfor ansvarsgrupper Tverrfaglig samarbeid i og utenfor ansvarsgrupper Ann Elise Rønbeck, dr. polit., førsteamanuensis ved Høgskolen i Finnmark Innledning Arbeidet med elever som trenger tverrfaglig og koordinert innsats er

Detaljer

Skolens organisering ivaretar den de behov tunghørte elever har?

Skolens organisering ivaretar den de behov tunghørte elever har? Skolens organisering ivaretar den de behov tunghørte elever har? En kvalitativ studie i grunnskolen Masteroppgave PED 4390, allmenn studieretning Hanne Rying Merkesvik Høsten 2006 UNIVERSITETET I OSLO

Detaljer

Mangfold i klasserommet. - berikelse og utfordring

Mangfold i klasserommet. - berikelse og utfordring Mangfold i klasserommet - berikelse og utfordring En kvalitativ undersøkelse om elevmangfold i skolen og krav til lærerens kompetanse for å møte dette Ane Rebekka Solberg Ped 3901 Masteroppgave i spesialpedagogikk

Detaljer

Lina Lucia Camilo Steilland. Masteroppgave i spesialpedagogikk. Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Universitetet i Tromsø

Lina Lucia Camilo Steilland. Masteroppgave i spesialpedagogikk. Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Universitetet i Tromsø Pedagogisk og fysisk tilrettelegging for utagerende barn i barnehage. En kvalitativ studie av de fysiske forholds betydning for en hensiktsmessig pedagogisk tilrettelegging for et utagerende barn. Lina

Detaljer

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN-

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- En case-studie om hvordan et internt tverrfaglig samarbeid i skolen kan være et redskap i arbeidet med elever med sosiale og emosjonelle vansker. Utgangspunktet

Detaljer

Systemrettet arbeid med barnet i sentrum

Systemrettet arbeid med barnet i sentrum Systemrettet arbeid med barnet i sentrum Kvantitativ undersøkelse om barnehagestyreres erfaringer med og oppfatninger om viktighet av systemrettet arbeid fra Pedagogisk Psykologisk tjeneste. Marie Brandvoll

Detaljer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer En artikkelsamling om tilpasset opplæring, inkludering og atferd i skolen 1 Redaksjon: Elin Kragset Vold, redaktør, Lillegården kompetansesenter

Detaljer

Kristine Wiger. Minoritetsspråklige elever i spesialundervisning - elevperspektiver. Masteroppgave. Master i flerkulturell og internasjonale utdanning

Kristine Wiger. Minoritetsspråklige elever i spesialundervisning - elevperspektiver. Masteroppgave. Master i flerkulturell og internasjonale utdanning Kristine Wiger Minoritetsspråklige elever i spesialundervisning - elevperspektiver Masteroppgave Master i flerkulturell og internasjonale utdanning Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Barrierefrie utdanningsvalg for elever med funksjonsnedsettelser?

Barrierefrie utdanningsvalg for elever med funksjonsnedsettelser? Barrierefrie utdanningsvalg for elever med funksjonsnedsettelser? Om hvordan elever med nedsatt funksjonsevne og rådgivere i videregående skole i Hedmark og Oppland vurderer tilrettelegging, rådgiving

Detaljer

BRUKER ELLER BRUKT? Reidun Follesø

BRUKER ELLER BRUKT? Reidun Follesø BRUKER ELLER BRUKT? Landsforeningen for barnevernsbarn analyse av en interesseorganisasjon i møte med dagens barnevern Reidun Follesø Dr.polit.-avhandling 2004 Institutt for sosialt arbeid og helsefag

Detaljer

Forskning om tilpasset opplæring

Forskning om tilpasset opplæring Forskingsrapport nr. 62 Kari Bachmann og Peder Haug Forskning om tilpasset opplæring HØGSKULEN I VOLDA MØREFORSKING VOLDA Kari Bachmann og Peder Haug Forskning om tilpasset opplæring Forskingsrapport nr.

Detaljer

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning?

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Masteroppgave i endringsledelse Møyfrid Oftedal Vea Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen

Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen David Lansing Cameron og Anne Dorthe Tveit Hensikten med studien som blir presentert i denne artikkelen, var å

Detaljer

Forskningsdel. 0313 Spesialpedagogikk 39

Forskningsdel. 0313 Spesialpedagogikk 39 Forskningsdel Forskningsdelen inneholder artikler som er et supplement til de vanlige fagartiklene i Spesialpedagogikk. Disse artiklene er vurdert av fagfeller (blind review) og underlagt strengere formkrav

Detaljer

INNHOLD 1 INNLEDNING...1 1.1 INNLEDNING TEMA FOR PROSJEKTET... 1 1.2 BAKGRUNN FOR VALG AV TEMA FOR AVHANDLINGEN... 2 1.3 AVGRENSING, PROBLEMFORMULERING OG PRESISERING AV SENTRALE BEGREP... 7 1.4 BAKGRUNNSINFORMASJON...

Detaljer

NOU. Norges offentlige utredninger 2009: 18. Rett til læring

NOU. Norges offentlige utredninger 2009: 18. Rett til læring NOU Norges offentlige utredninger 2009: 18 Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning 1. Individ og integritet. Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Detaljer

Tilpasset opplæring i yrkesfagene. Er det veien å gå og hva skal til for å lykkes?

Tilpasset opplæring i yrkesfagene. Er det veien å gå og hva skal til for å lykkes? Høgskolen i Lillehammer Masteroppgave Tilpasset opplæring i yrkesfagene. Er det veien å gå og hva skal til for å lykkes? En kvalitativ undersøkelse av videregående skoles erfaringer med tilpasset opplæring

Detaljer

Samarbeid til barnets helhetlige utbytte?

Samarbeid til barnets helhetlige utbytte? FoU-rapport nr. 3/2010 Samarbeid til barnets helhetlige utbytte? En case-basert studie av samarbeidet rundt barnehagebarn med individuell plan Ann Christin Eklund Nilsen Hanne Cecilie Jensen Tittel Forfattere

Detaljer

Så må vi jobbe tettere sammen

Så må vi jobbe tettere sammen Så må vi jobbe tettere sammen Samarbeid mellom helsesøstre i skolehelsetjenesten og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus sett fra helsesøstrenes perspektiv Vibeke Palucha Masteroppgaven

Detaljer

Et samarbeid med gleder og frustrasjoner

Et samarbeid med gleder og frustrasjoner Et samarbeid med gleder og frustrasjoner Om samarbeid ved overgangen fra barnehage til skole for barn med nedsatt funksjonsevne Jette Iversen Masteroppgave i spesialpedagogikk ved Det utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Snart voksen. En kvalitativ studie av hva jenter med utviklingshemming kan og forstår. om pubertet og seksualitet, og hvordan de tilegner seg dette

Snart voksen. En kvalitativ studie av hva jenter med utviklingshemming kan og forstår. om pubertet og seksualitet, og hvordan de tilegner seg dette Høgskolen i Lillehammer 02.04.12). Masteroppgave Snart voksen En kvalitativ studie av hva jenter med utviklingshemming kan og forstår om pubertet og seksualitet, og hvordan de tilegner seg dette av Anni

Detaljer

I skolens randsone- opplæring for ungdom under offentlig omsorg

I skolens randsone- opplæring for ungdom under offentlig omsorg I skolens randsone- opplæring for ungdom under offentlig omsorg En kvalitativ kasus-studie med fokus på elevers Skolefortellinger Kari Berg Avhandling levert for Philosophiae Doctor UNIVERSITETET I TROMSØ

Detaljer

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction KANDIDATNUMMER: 427 AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Bacheloroppgave Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction Innleveringsdato: 26.05.2011

Detaljer

Gode råd? En kunnskapsoversikt over feltet yrkes- og utdanningsrådgivning, sosialpedagogisk rådgivning og oppfølgingstjeneste i norsk skole

Gode råd? En kunnskapsoversikt over feltet yrkes- og utdanningsrådgivning, sosialpedagogisk rådgivning og oppfølgingstjeneste i norsk skole Gode råd? En kunnskapsoversikt over feltet yrkes- og utdanningsrådgivning, sosialpedagogisk rådgivning og oppfølgingstjeneste i norsk skole Trond Buland, i samarbeid med Ida Holth Mathiesen SINTEF Teknologi

Detaljer

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012 Ledelse av etnisk mangfold Marit O. Langås 15.06.2012 Master i skoleledelse NTNU 2012 Forord Min masteroppgave utgjør sluttproduktet etter fire års deltidsstudium i skoleledelse ved NTNU. Da jeg startet

Detaljer