Saksbehandlingstid i pedagogisk-psykologisk tjeneste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandlingstid i pedagogisk-psykologisk tjeneste"

Transkript

1 Oslo kommune Rapport 02/ Saksbehandlingstid i pedagogisk-psykologisk tjeneste Utvidet oppfølgingsundersøkelse etter rapport 19/ integritet og verdiskaping

2 Rapport 02/2014 Tidligere publikasjoner fra i Oslo Rapport 01/2013 Internkontroll med anskaffelsesområdet i Ruter AS Rapport 02/2013 Internkontroll i- og rundt enkelte IT-systemer. Samlerapport 2012 Rapport 03/2013 Ulike undersøkelser i regnskapsrevisjonen. Samlerapport 2012 Rapport 04/2013 Barneverntjenestenes håndtering av meldinger fra Oslo Krisesenter i 2011 Rapport 05/2013 Informasjonssikkerhet i Vann- og avløpsetaten (unntatt offentlighet) Rapport 06/2013 Eierskapskontroll i Kollektivtransport-produksjon AS Rapport 07/2013 Oslo kommunes saksbehandling i Lindebergsakene Rapport 08/2013 Eierskapskontroll i Oslo Vognselskap AS Rapport 09/2013 Oslo kommunes oppfølging av berørte etter Rapport 10/2013 Sosialtjenestens forvaltning av klientmidler Rapport 11/2013 Kvalitet i barnehage - Jettegryta barnehage i Bydel Søndre Nordstrand Rapport 12/2013 Bydelsutvalgenes tilsyn - forståelse, organisering og rapportering Rapport 13/2013 Bymiljøetatens kontroll og oppfølging av veinettet Rapport 14/2013 Ivaretakelse av miljøkrav til nye barnehage- og skolebygg Rapport 15/2013 Anskaffelser i Undervisninsgbygg Oslo KF Rapport 16/2013 Forvaltning av utplasserte kunstverk Rapport 17/2013 Standpunktkarakterer i videregående skole likebehandles elevene? Rapport 18/2013 Eierskapskontroll i Oslo Vei AS Rapport 01/2014 Behandling av søknader om sykehjemsplass - Bydel Sagene og Bydel Vestre Aker For mer informasjon om og våre rapporter se

3 Saksbehandlingstid i pedagogisk-psykologisk tjeneste Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet om saksbehandlingstider i pedagogisk-psykologisk tjeneste, og en oppfølgingsundersøkelse etter s rapport 19/2010 Produktivitet og styringsinformasjon i pedagogisk-psykologisk tjeneste. Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oslo kommune. Formålet med forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommuneloven 77 nr. 4, som blant annet har følgende ordlyd: «systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).» Denne forvaltningsrevisjonen er forankret i kontrollutvalgets vedtak av , sak 76 om forvaltningsrevisjon med oppstart 2. halvår Den tilhører fokusområde Myndighetsutøvelse og brukertilpassede tjenester, jf. bystyrets vedtak om Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon av (sak 165). Forvaltningsrevisjon i Oslo kommune gjennomføres i henhold til gjeldende standard for forvaltningsrevisjon i kommuner og fylkeskommuner i Norge (RSK 001). Undersøkelsen er gjennomført av seniorrådgiver Jorun Andreassen, seniorrådgiver Stig Eliassen og revisjonsrådgiver Martin Austvoll Nome (prosjektleder). Vi vil takke Utdanningsetatens administrasjon og leder for PPT Oslo for nødvendig bistand i løpet av prosjektet Lars Normann Mikkelsen avdelingsdirektør Martin Austvoll Nome prosjektleder 1

4 Rapport 02/

5 Saksbehandlingstid i pedagogisk-psykologisk tjeneste Innhold Forord...1 Hovedbudskap...5 Sammendrag Innledning Behandlingen av rapport 19/2010 i bystyrets organer Problemstillinger i denne undersøkelsen Avgrensinger Kilder til revisjonskriteriene Undersøkelsesopplegget Fremstillingen videre i rapporten Pedagogisk-psykologisk tjeneste Sakkyndig vurdering Systemrettet arbeid Ventelister og saksbehandlingstider i PPT Revisjonskriterier Faktabeskrivelse s vurderinger Oppfølging av tiltak etter rapport 19/ Saksbehandling av klientsaker uten ugrunnet opphold Operasjonaliserte mål for PPT Etablering av byomfattende fagteam i PPT Utvikling av indikatorer egnet til å vurdere saksbehandlingstiden Resultatindikatorer for produktiviteten i PPT s vurdering Oppfølging av IT-revisjonen av Dagny IT-strategi IT-organisering Bestemmelser og retningslinjer for IT Risikostyring Tilrettelegging for drift og bruk Endringsstyring / installere og akkreditere løsninger og endringer Systemsikkerhet Datastyring s vurdering Konklusjon og anbefalinger Konklusjon Anbefalinger

6 Rapport 02/ Uttalelser til rapporten og s vurdering Byråden for kunnskap og utdanning Utdanningsetaten...38 Referanser...39 Tabelloversikt...39 Figuroversikt...39 Vedlegg 1: Utdypning av revisjonskriterier...41 Vedlegg 2: Metode...43 Vedlegg 3: Supplerende tabeller og figurer...49 Vedlegg 4: Uttalelser til rapporten

7 Saksbehandlingstid i pedagogisk-psykologisk tjeneste Hovedbudskap Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) har hatt en meget betydelig nedgang i sin samlede saksbehandlingstid etter s rapport 19/2010. Mens 72 prosent av klientsakene tok mer enn 90 dager i skoleåret 2008/2009, var denne andelen i perioden fra januar 2012 til juni 2013 redusert til 18,7 prosent. Undersøkelsen viser samtidig at en ikke uvesentlig andel av sakene hadde en saksbehandlingstid over 90 dager. Det tyder på at det fortsatt var slik at en del saker ikke ble behandlet uten ugrunnet opphold. Utdanningsetaten hadde vurdert å utvikle nye resultatindikatorer for produktiviteten i PPT, men disse var ennå ikke definert eller innført. Dette skyldtes blant annet at etaten ikke hadde videreutviklet det gamle klientsakssystemet eller skaffet nytt, slik den varslet at den ville vurdere i rapport 19/2010. For øvrig hadde Utdanningsetaten iverksatt en rekke av de varslede tiltakene etter rapport 19/2010, inkludert tiltak for å avvikle ventelister og redusere samlet saksbehandlingstid i PPT, og tiltak på IT-området. Sammendrag I henhold til opplæringsloven skal PPT utarbeide sakkyndige vurderinger før skoleeier fatter vedtak om spesialundervisning. PPT skal også bistå skolene i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. PPT i Oslo gir ifølge etatens hjemmesider sakkyndig tilråding om tilrettelegging av opplæringssituasjonen med utgangspunkt i den enkeltes forutsetning, spesialundervisning, utsatt/fremskutt skolestart, fritak for opplæring og vurdering i norsk sidemål, inntak på særskilt grunnlag til videregående skole og fritak fra kravet om bestått allmenne fag. I denne rapporten presenterer en undersøkelse av saksbehandlingstidene i PPT, og følger opp tiltak som Utdanningsetaten har varslet på områdene produktivitet, styringsinformasjon og IT i PPT. Bakgrunnen for undersøkelsen er i hovedsak s rapport 19/2010 om PPTs produktivitet, styringsinformasjon om produktivitet og klientsakssystemet Dagny. Hovedproblemstillingene har vært om saksbehandlingstiden for enkeltsaker er i tråd med forvaltningslovens krav og Utdanningsdirektoratets tolkning av dem, og om det er iverksatt tiltak i tråd med det som ble varslet i rapport 19/2010, og i tråd med flertallsmerknader og vedtak i bystyrets organer. har lagt forvaltningslovens krav til saksbehandling av enkeltvedtak og Utdanningsdirektoratets veileder til opplæringsloven til grunn for vurderingen av saksbehandlingstid for klientsaker. Ifølge forvaltningsloven 11 a skal saker forberedes og avgjøres uten ugrunnet opphold, og Utdanningsdirektoratets veileder legger til grunn at en saksbehandlingstid på totalt over tre måneder vil være for lang for saker om spesialundervisning. Det innebærer at hvis en ikke uvesentlig andel av sakene om spesialundervisning har en saksbehandlingstid på over tre måneder, er saksbehandlingstiden ikke i tråd med det som kan forventes ut fra forvaltningslovens bestemmelser. Ifølge Utdanningsdirektoratets veileder er det dessuten ikke adgang til å innføre ventelister for utredning av en elevs behov for spesialundervisning. Utdanningsetaten hadde selv satt som mål at saksbehandlingstiden hos PPT ikke skulle overstige 90 dager, at alle saker skulle settes i gang innen 14 dager, og at det ikke skulle benyttes ventelister. Disse målene gjaldt alle klientsakstyper. 5

8 Rapport 02/2014 Forvaltningslovens krav til saksbehandlingstid og Utdanningsdirektoratets veileder gjelder hele saksgangen fra henvisning er mottatt i PPT, og frem til rektor fatter vedtak om spesialundervisning. PPTs utredning er fra mottatt henvisning til ferdigstilt sakkyndig vurdering, slik at skolens saksbehandlingstid før og etter PPTs utredning kommer i tillegg til den saksgangen som er omfattet av denne undersøkelsen. Undersøkelsen ble startet opp i september har innhentet data om alle klientsakene som PPT fikk henvist fra januar 2012 til juni 2013, og gjennomført analyser av igangsettingstider og saksbehandlingstider i PPT. Datamaterialet omfatter 7129 klientsaker. Utdanningsetaten har også redegjort for, og i noen grad dokumentert, arbeidet med varslede tiltak etter rapport 19/2010. Ventelister og saksbehandlingstider i PPT Da kultur- og utdanningskomiteen (sak 74) behandlet s forrige rapport om saksbehandlingstider i PPT, skrev den i en merknad at den var «[ ] fornøyd med at PPT har gjort tiltak som har medført nedgangen i saksbehandlingstid, og endring av rutiner som konsekvens av revisjonen, og forventer videre arbeid på dette området.» Utdanningsetaten varslet i sin uttalelse til rapport 19/2010 at den skulle ha en vesentlig nedgang i samlet saksbehandlingstid for klientsaker som var henvist til PPT. Det har vært en meget betydelig nedgang i saksbehandlingstidene i PPT siden forrige undersøkelse og i løpet av undersøkelsesperioden januar 2012 juni Kravene til igangsetting har blitt betydelig endret. I skoleåret 2008/2009 var kravet at sakene skulle være igangsatt innen tre måneder, mens kravet i perioden januar 2012 juni 2013 var innen 14 dager. Saker som ble igangsatt etter 14 dager, var regnet som å stå på venteliste. I 6 perioden januar 2012 juni 2013 var sakene i gjennomsnitt igangsatt syv dager etter mottatt henvisning. stiller likevel spørsmål ved om alle sakene var igangsatt uten ugrunnet opphold. Blant annet viser undersøkelsen at cirka 11 prosent av sakene ikke var igangsatt innen 14 dager, og kun to av seks avdelinger hadde igangsatt 95 prosent av sakene innen 14 dager. Andelen ferdig behandlede klientsaker innen 90 dager var på 81 prosent i perioden januar 2012 juni 2013, mens tilsvarende tall for skoleåret 2008/2009 var 28 prosent. Tre av seks avdelinger overskred likevel 90-dagersfristen i over 25 prosent av tilfellene i perioden januar 2012 juni For PPT samlet ble fristen overskredet i 18,7 prosent av tilfellene. Selv om enkelte saker kan være så krevende at 90 dager ikke er tilstrekkelig, tyder så vidt store andeler på at ikke alle klientsaker ble gjennomført uten ugrunnet opphold. Utredninger av behov for spesialundervisning tok generelt lengre tid enn øvrige sakstyper. Men sannsynligheten for at sakene overskred 90 dager, var forholdsvis lik for alle sakstyper. Indikatorer på saksbehandlingstid For å vurdere om saksbehandlingstiden i klientsaker er i tråd med de kravene som stilles i forvaltningsloven og Utdanningsdirektoratets veileder, er det nødvendig å synliggjøre enkeltsakene i forhold til relevante frister. Utdanningsetaten rapporterte i årsberetningene for på gjennomsnittlig saksbehandlingstid. Denne indikatoren gir begrenset informasjon om fordelingen av saker og er derfor i liten grad egnet som grunnlag for å vurdere om saksbehandlingstidene er i tråd med kravene til enkeltsaker. Operasjonalisering av mål Da kultur- og utdanningskomiteen (sak 74) behandlet rapport 19/2010, skrev flertallet i en merknad: «Det er [ ] av stor betydning at etaten og PPT gjennom

9 Saksbehandlingstid i pedagogisk-psykologisk tjeneste styringsdialogen utvikler et system som viser tydelig hva som er målsettingene for arbeidet, og gir mulighet for å vurdere om man faktisk når målene.» Da bystyret (sak 371) behandlet rapport 19/2010, pekte det på «viktigheten av at Utdanningsetaten utarbeider konkrete mål for PPT» «samt at Utdanningsetaten vurderer å videreutvikle resultatindikatorer som gjør det mulig å vurdere produktiviteten i PPT.» Oppfølgingsundersøkelsen viser at Utdanningsetaten hadde revidert rundskriv 5/2011 om spesialundervisning i grunnskolen, utarbeidet «handlingshjulet» og revidert maler for sakkyndige vurderinger. Denne videreutviklingen av rutiner skulle bidra til å sikre felles fokus i PP-rådgivernes arbeid mot skolene, og gjennom det støtte opp om PPTs bidrag til etatens overordnede mål. Disse tiltakene innebar en tydeliggjøring av PP-rådgivernes oppgaver innenfor både sakkyndighetsarbeid og systemrettet arbeid. Utdanningsetaten hadde definert en styringsparameter for kompetanseheving på systemnivå: 100 prosent av skolene skulle hvert år få tilbud om kurs/assistanse i å utarbeide individuell opplæringsplan (IOP). Tiltakene synes ikke å ha bidratt til operasjonalisering av målene for PPT utover den nevnte styringsparameteren for kompetanseheving. Videreutvikling av produktivitetsindikatorer Undersøkelsen tyder på at Utdanningsetaten hadde vurdert å utvikle nye resultatindikatorer som grunnlag for å måle produktiviteten i PPT, men at disse ennå ikke var definert eller innført. Muligheten til å måle PPTs virksomhet utover sakkyndige vurderinger var ifølge etaten begrenset av gjeldende fagsystem (Dagny). Arbeidet med nye resultatindikatorer skulle inngå i forberedelsene med å anskaffe nytt fagsystem. I IT-revisjonen av Dagny fra 2010 påpekte at Dagny var en eldre applikasjon uten tilgjengelig utviklings- eller vedlikeholdsavtale, og at risikoen for at fagsystemet ikke støttet opp under etatens viktige prosesser og mål over tid, ville kunne øke. Utdanningsetaten varslet at den i løpet av 2010 ville vurdere alternativer for å håndtere denne situasjonen. Foreliggende undersøkelse viser at Utdanningsetaten først i 2014 ville utarbeide kravspesifikasjoner til et nytt fagsystem som kunne støtte opp om mer egnede resultatindikatorer. Andre tiltak Undersøkelsen tyder på at Utdanningsetaten for øvrig i all hovedsak hadde iverksatt tiltak i Dagny i tråd med det som ble varslet i og etter rapport 19/2010. Anbefalinger På bakgrunn av denne undersøkelsen gir følgende anbefalinger: Utdanningsetaten bør videreføre arbeidet med å sikre at saksbehandlingen av klientsaker gjennomføres uten ugrunnet opphold. Utdanningsetaten bør innføre indikatorer som er bedre egnet til å vurdere om saksbehandlingstiden for enkeltsaker er i tråd med de kravene som stilles. Utdanningsetaten bør vurdere å utvikle indikatorer som er bedre egnet til å vurdere produktiviteten i PPT totalt og mellom PPTavdelingene. Utdanningsetaten bør vurdere å ta i bruk nye styringsparametere og indikatorer på PPTs systemrettede arbeid. Utdanningsetaten bør sikre at PPT har et klientsakssystem som lar etaten etablere egnede indikatorer, og som støtter opp under etatens viktige prosesser og mål. Uttalelser til rapporten Byråden for kunnskap og utdanning og Utdanningsetaten har avgitt uttalelser til 7

10 Rapport 02/2014 rapporten, datert henholdsvis og Byråden omtaler utviklingen i PPTs samlede saksbehandlingstid som meget positiv. Byråden viser til Utdanningsetatens uttalelse og til at etaten vil fortsette arbeidet med å redusere saksbehandlingstiden. Byråden viser også til at etaten vurderer ressursfordelingen mellom PPT-avdelingene for å redusere forskjellene i saksbehandlingstid. 8 Utdanningsetaten skriver i sin uttalelse at rapporten bekrefter den positive utviklingen i PPT, at det fortsatt er en del saker som tar lenger tid enn 90 dager, at videreutvikling av styringsparametere og indikatorer gjenstår og at det er et behov for å skifte ut PPTs fagsystem. Utdanningsetaten viser til iverksatte tiltak og varsler samtidig ytterligere tiltak som etter s vurdering ivaretar alle anbefalingene i rapporten.

11 Saksbehandlingstid i pedagogisk-psykologisk tjeneste 1. Innledning Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne med en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon. PPTs arbeid omfatter en stor gruppe barn, elever og foresatte. I 2012 hadde PPT ifølge Utdanningsetatens årsberetning 5569 elever til vurdering. PPTs mandat er hjemlet i opplæringsloven og er i utgangspunktet en skoletilknyttet tjeneste. Elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning og dermed rett til en individuell opplæringsplan. Barn under opplæringspliktig alder som har særlige behov for spesialpedagogisk hjelp, har også rett til å få det. Videre står det i opplæringsloven at PPT skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering før det fattes vedtak om spesialundervisning. PPT skal også hjelpe skolen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling, for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. Dette kalles systemrettet arbeid. Ifølge forvaltningsloven 11 a skal saker forberedes og avgjøres «uten ugrunnet opphold». Høsten 2009 publiserte Utdanningsdirektoratet en veileder der lovkravet ble forklart slik det burde gjelde for saker om spesialundervisning.1 Utdanningsdirektoratet pekte blant annet på «elevens behov for å få avklart sine behov og rettigheter så raskt som mulig», og la til grunn at «for eksempel en saksbehandlingstid på totalt over tre måneder vil være for lang saksbehandlingstid» (s. 77). I 2010 avga rapport 19/2010 Produktivitet og styringsinformasjon 1 Utdanningsdirektoratet (2009) Spesialundervisning: Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. i pedagogisk-psykologisk tjeneste. Vi hadde undersøkt PPTs ressursbruk og hvordan Utdanningsetaten målte PPTs produktivitet, og vi hadde også gjennomført en ITrevisjon av PPTs fagsystem Dagny. Som et viktig ledd i undersøkelsen analyserte vi PPTs saksbehandlingstider og tjenestens registreringsrutiner. Skolenes saksbehandling ble ikke undersøkt. I rapport 19/2010 skrev vi at PPTs saksbehandlingstider i perioden som ble undersøkt (skoleåret 2008/2009), ikke innfridde forvaltningslovens krav. Videre fant vi at skolene og PPT hadde felles hovedmål: å styrke elevenes basisferdigheter, at flest mulig skulle fullføre og bestå grunnopplæringen og et bedre læringsog arbeidsmiljø. Disse målene var, slik så det, i liten grad operasjonalisert mot PPTs virksomhet. Bortsett fra resultatmål på saksbehandlingstid og tid på venteliste for klientsaker, stilte ikke Utdanningsetaten konkrete resultatmål til PPTs sakkyndige arbeid eller til det systemrettede arbeidet. I rapport 19/2010 skrev vi også at det i PPTs styringsdialog med Utdanningsetaten ble gitt en god del informasjon om produksjonen i PPT, hovedsakelig om klientsaker, men at det i mindre grad ble gitt informasjon om produktivitet. Etter s vurdering var det ikke tilfredsstillende skriftlig styringsinformasjon om produktivitet i PPT. så samtidig at det var krevende å etablere gode indikatorer for produktivitet i PPT. Rapport 19/2010 viste også at feilregistreringer og mangelfull implementering av registreringsrutinene i klientregistreringssystemet Dagny 9

12 Rapport 02/2014 medførte at den faktiske gjennomsnittlige saksbehandlingstiden sannsynligvis var kortere enn det som var registrert i 2008/2009. Feilregistreringene medførte at det var en viss usikkerhet også med hensyn til andelen saker med saksbehandlingstid på over tre måneder. Utdanningsetaten varslet tiltak på grunnlag av rapporten, og vedtak og flertallsmerknader i bystyrets organer ga føringer for det videre arbeidet med tiltak. 1.1 Behandlingen av rapport 19/2010 i bystyrets organer I kontrollutvalgets behandling av rapporten (sak 66) vedtok utvalget følgende, som bystyret i sitt møte (sak 371) sluttet seg til: Kontrollutvalget merker seg at s rapport 19/2010 Produktivitet og styringsinformasjon i pedagogisk-psykologisk tjeneste viser at det har vært en sterk nedgang i saksbehandlingstiden i PPT de siste årene, men at forvaltningslovens krav om at alle saker skal behandles og avgjøres uten ugrunnet opphold ikke var innfridd for skoleåret 2008/09. Kontrollutvalget vil peke på viktigheten av at Utdanningsetaten utarbeider konkrete mål for PPT, for i større grad å kunne måle PPTs resultater opp mot overordnede målsettinger, samt at Utdanningsetaten vurderer å videreutvikle resultatindikatorer som gjør det mulig å vurdere produktiviteten i PPT. Kontrollutvalget forutsetter at Utdanningsetaten korrigerer mangler ved klientregistreringssystemet i PPT på kritiske områder som risikostyring, tilgangsadministrasjon og endringshåndtering. Da kultur- og utdanningskomiteen (sak 74) behandlet rapport 19/2010, kom komiteen med to flertallsmerknader som peker på relevante tiltak: [ ] saker på venteliste for de seks PPT-kontorene, og tar det som gitt at dette blir vurdert og endret til det beste for elevene og med mulighet for sammenlignbare indikatorer og rapportering. [ ] Komiteens flertall [ :] Arbeidet med å veilede skolene pedagogisk er av stor betydning, men kan ikke enkelt reduseres til enkle tallstørrelser. Det er derfor av stor betydning at etaten og PPT gjennom styringsdialogen utvikler et system som viser tydelig hva som er målsetningene for arbeidet, og gir mulighet for å vurdere om man faktiske når målene. I en senere forvaltningsrevisjon undersøkte skolenes saksbehandlingstider knyttet til spesialundervisning. Da kontrollutvalget (sak 27) behandlet rapport 08/2012 Skolens saksbehandling knyttet til spesialundervisning, ble det gitt signaler om at det var ønskelig med en ny analyse av saksbehandlingstidene i PPT i forbindelse med oppfølgingsundersøkelsen etter rapport 19/2010. Denne utvidede oppfølgingsundersøkelsen ble vedtatt i kontrollutvalget (sak 76). 1.2 Problemstillinger i denne undersøkelsen Foreliggende undersøkelse er en oppfølging etter rapport 19/2010. Problemstillingene har vært som følger: Er saksbehandlingstiden for utvalgte enkeltsaker i tråd med forvaltningslovens krav og Utdanningsdirektoratets tolkning av dem? Er det iverksatt tiltak i tråd med det som ble varslet i rapport 19/2010, og i tråd med merknader og vedtak i bystyrets organer ved behandling av rapporten? Den første problemstillingen belyses gjennom en ny forvaltningsrevisjon, mens den andre baseres på etatens redegjørelser og supplerende dokumentasjon om iverksatte tiltak. Komiteen merker seg at det er stor forskjell i produktivitetsindikatorer, saksbehandlingstid og 10

13 Saksbehandlingstid i pedagogisk-psykologisk tjeneste 1.3 Avgrensinger Når enkeltbarn/-elever skal få en sakkyndig vurdering, henvises sakene til PPT for utredning, men sakene avgjøres først når rektor fatter vedtak etter å ha mottatt PPTs tilråding. Denne undersøkelsen er avgrenset til saksbehandlingstiden i PPT, dvs. fra PPT mottar henvisningene, og til PPT har utarbeidet en sakkyndig vurdering. 1.4 Kilder til revisjonskriteriene Revisjonskriteriene utgjør den målestokken som virksomhetens praksis måles opp mot, og som ligger til grunn for s vurderinger. I denne undersøkelsen har vi utledet revisjonskriterier til vurdering av saksbehandlingstid og ventelister. De viktigste kildene til revisjonskriteriene er forvaltningsloven, Utdanningsdirektoratets veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning og Utdanningsetatens egne mål.2 Vi skriver mer om revisjonskriteriene i kapittel 3 og i vedlegg 1. Vi legger ikke revisjonskriterier til grunn for vår undersøkelse av tiltak etter rapport 19/2010. I stedet vurderer vi Utdanningsetatens arbeid opp mot tiltakene som etaten varslet i 2010, og flertallsmerknader og vedtak i bystyrets organer ved behandling av rapporten. 1.5 Undersøkelsesopplegget I vurderingen av saksbehandlingstider i PPT har vi valgt å undersøke måloppnåelsen på aggregert nivå. Hvorvidt måloppnåelsen er tilfredsstillende, vil avtegne seg i en samlet analyse av alle PPTs klientsaker over noe tid. Vi har derfor analysert saksbehandlingstidene i de 7129 klientsakene som PPT mottok fra januar 2012 til juni Vi har vurdert gjennomsnittlig igangsettingstid og saksbehandlingstid, og vi har analysert 2 hvordan sakene fordelte seg i forhold til relevante frister. Vi har også vurdert utviklingen i saksbehandlingstider siden rapport 19/2010 og beskrevet tidstrenden gjennom undersøkelsesperioden januar 2012 juni Den største andelen saker i utvalget, 71 prosent, gjelder spesialundervisning. Denne kategorien saker tar i gjennomsnitt lengre tid enn øvrige saker som PPT behandler, jf. kapittel Forvaltningslovens krav og Utdanningsetatens mål gjelder alle klientsaker, mens Utdanningsdirektoratets norm retter seg spesielt mot enkeltvedtak om spesialundervisning. I oppfølgingen av tiltak etter rapport 19/2010 har vi basert undersøkelsen på Utdanningsetatens redegjørelse for og dokumentasjon av arbeidet. Vi har også fått opplysninger om Utdanningsetatens arbeid i møter og gjennom øvrig kommunikasjon med etaten. Med unntak av å stille enkle avklaringsspørsmål har ikke ettergått Utdanningsetatens redegjørelse med ytterligere kontroller. 1.6 Fremstillingen videre i rapporten I kapittel 2 orienterer vi kort om hvordan PPT i Oslo er organisert, og hvilke arbeidsoppgaver PPT har. I kapittel 3 beskriver og vurderer vi saksbehandlingstidene i PPT. Vi analyserer situasjonen for perioden fra januar 2012 til juni 2013, og vi ser på utviklingen siden rapport 19/2010. I kapittel 4 følger vi opp tiltakene som Utdanningsetaten varslet, og etterlevelsen av vedtak og flertallsmerknader ved behandlingen av rapport 19/2010 i bystyrets organer, spesielt på områder som målsetting og styringsinformasjon. Utdanningsdirektoratet (2009) Spesialundervisning: Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. 11

14 Rapport 02/2014 I kapittel 5 følger vi opp Utdanningsetatens arbeid med tiltak etter IT-revisjonen av PPTs fagsystem Dagny. I kapittel 7 sammenfatter og kommenterer vi uttalelsene til rapporten fra Utdanningsetaten og byråden for kunnskap og utdanning. Kapittel 6 inneholder s oppsummering, konklusjoner og anbefalinger til Utdanningsetaten. 12

15 Saksbehandlingstid i pedagogisk-psykologisk tjeneste 2. Pedagogisk-psykologisk tjeneste Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er organisert under Utdanningsetaten i Oslo. PPT har seks avdelinger som tilhører de seks skoleområdene som grunnskolene er inndelt i, jf. tabell 1. Disse samsvarer med inndelingen i bydeler. De videregående skolene er fordelt på de forskjellige PPT-avdelingene. Voksenopplæringen betjenes av avdeling D. Opplæringsloven understreker PPTs tosidige arbeidsoppgaver: PPT skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering før det fattes vedtak om spesialundervisning, og PPT skal bistå skolen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov, såkalt systemrettet arbeid. PPT hadde 187,3 årsverk for skoleåret 2013/2014. PPT var bemannet med ekspertise innenfor forskjellige områder. Spesialpedagoger utgjorde 28 prosent av fagårsverkene, pedagoger utgjorde 34 prosent, psykologer 12 prosent, og fagfolk med annen kompetanse 26 prosent. Merkantilt personell utgjorde rundt 7 prosent av alle årsverk i PPT.3 Ifølge Utdanningsetaten hadde det systemrettede arbeidet fått større fokus de siste årene, ved at mer av tiden ble brukt til forebyggende arbeid og kompetanseheving av skolene knyttet til enkeltbarn/-elever. Nedenfor går vi nærmere inn på hva som ligger i PPTs to hovedoppgaver. PPT hadde gjennomgått to sentrale endringer i perioden etter rapport 19/2010 som påvirket PPTs arbeidsmåter. For det første fikk PPT Oslo en leder med personal- og økonomiansvar. Avdelingslederne i PPT rapporterte deretter til denne, og ikke til områdedirektørene. For det andre ble alle avdelingene høsten 2011 samlokalisert i PPTs lokaler på Ensjø. Ifølge PPT gjorde samlokaliseringen det enklere å gjennomføre felles kompetanseheving og utnytte spesialkompetanse på tvers av avdelingene. Det medførte ifølge PPT at saksbehandlingstidene gikk ned, og at avdelingene fungerte mer enhetlig, med mer vekt på forebyggende arbeid og kompetanseheving av skolene i fasen før enkeltbarn/-elever ble henvist til PPT. 2.1 Sakkyndig vurdering Den formelle saksbehandlingen i forbindelse med en sakkyndig vurdering starter når PPT mottar en henvisning. Det er først når skolen har oppfylt lovens bestemmelse om tilpasset opplæring, at PPT skal vurdere behovet for spesialundervisning. Skolen skal i samråd med og etter samtykke fra eleven/foresatte henvise eleven til PPT for utredning. Eleven/foresatte kan også sende en henvisning til PPT. Når PPT har ferdigstilt den sakkyndige vurderingen, blir den oversendt til den instansen som har henvist saken, som oftest skolen. I Oslo kommune er det rektor som har fullmakt til å treffe enkeltvedtak om spesialundervisning. Den sakkyndige vurderingen skal spille en sentral rolle når rektor avgjør om eleven skal Tabell 1 Bydeler/skoleområder under de seks PPT-kontorene PPT A Nordstrand og Søndre Nordstrand PPT B PPT C Gamle Oslo og Alna og Østensjø Stovner PPT D Grünerløkka, Bjerke og Grorud PPT E Nordre Aker, Sagene og St. Hanshaugen PPT F Vestre Aker, Ullern og Frogner Kilde: 3 Grunnskolens informasjonssystem, https://gsi.udir.no/. 13

16 Rapport 02/2014 ha spesialundervisning. Hvis enkeltvedtaket om spesialundervisning avviker fra den sakkyndige vurderingen, skal dette begrunnes i vedtaket. Den sakkyndige vurderingen skal også legges til grunn når skolen utarbeider individuell opplæringsplan (IOP) for eleven. Opplæringslovens krav til sakkyndig vurdering gjelder når PPT vurderer behovet for spesialpedagogisk hjelp i førskolealder, og for spesialundervisning for elever i grunnskolen, i videregående opplæring og i voksenopplæring på grunnskolens område. Retten til spesialundervisning går frem av opplæringsloven 5-1. PPT får også saker til vurdering etter andre krav i opplæringsloven, som behov for særskilt norskopplæring for elever fra språklige minoriteter, og saker som kommer inn under elevenes skolemiljø. Sistnevnte saker kan for eksempel dreie seg om sosio-emosjonelle vansker som kan medføre at barnet/eleven får problemer i barnehagen/ skolen. Det blir utarbeidet sakkyndige uttalelser på bakgrunn av slike saker, med forslag til tiltak for å bedre problemet til eleven/barnet. PPT har også logopeder som utreder og underviser barn/elever med vansker innen språk, uttale, taleflyt, stemme, lesing, skriving eller dysfagi/svelgevansker. Vår analyse av saksbehandlingstider i PPT omfatter alle klientsaker i undersøkelsesperioden. Utredninger av behov for spesialundervisning utgjorde 71 prosent av disse. 2.2 Systemrettet arbeid I tillegg til det individrettede sakkyndighetsarbeidet som er beskrevet ovenfor, har PPT et mandat for systemrettet arbeid som er relativt vidt definert i opplæringsloven. I lovens 5-6 andre ledd første punktum heter det: 14 Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. Utdanningsdirektoratets veileder ser PPTs systemrettede arbeid i sammenheng med det individrettede sakkyndighetsarbeidet. Direktoratet ser også systemrettet arbeid som et ledd i det forebyggende arbeidet som kan føre til færre henvisninger til PPT: Det er nær sammenheng mellom det individrettede og det systemrettede arbeidet. Tjenesten kan for eksempel gi råd både på individuelt og på generelt grunnlag om hvordan man kan avhjelpe vanskene elevene har innenfor det ordinære opplæringstilbudet. Å forbedre det ordinære opplæringstilbudet, blant annet gjennom generelle styrkingstiltak, kan også bidra til å forebygge vansker av ulik art og dermed redusere behovet for spesialundervisning.4 Den nære sammenhengen mellom det individrettede og systemrettede arbeidet går også frem av Utdanningsetatens rundskriv nr. 5/2011 Spesialundervisning i grunnopplæringen. Rundskrivet legger opp til at integreringen av det individrettede og systemrettede arbeidet skal skje i skolenes ressursteam. Ressursteamene skal bestå av en fra skolens ledelse, PPrådgiver og ansatte med relevant kompetanse, og de skal være rådgivende instans for rektor i saker som angår tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning. I rundskrivet står det blant annet at ressursteamet skal gi rektor råd som gjelder både i fasen før en elev eventuelt henvises til PPT, og etter at en elev har blitt utredet av PPT og eventuelt fått vedtak om spesialundervisning. Blant annet skal ressursteamet gi råd om: [ ] hvordan skolen skal kartlegge, gjennomføre og evaluere tiltak innenfor ordinær opplæring før eleven henvises til PPT kompetanseheving innenfor ordinær 4 Utdanningsdirektoratet (2009) Spesialundervisning: Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, s. 55.

17 Saksbehandlingstid i pedagogisk-psykologisk tjeneste opplæring og spesialundervisning organisering av spesialundervisningen [ ]5 PPTs mandat og arbeidsoppgaver er dermed fordelt slik at en økt effekt av den ene (systemrettet arbeid) kan føre til et redusert behov for den andre (sakkyndige vurderinger). 5 PPT gjennomfører fortsatt et høyt antall sakkyndige vurderinger per år. I neste kapittel vil vi beskrive og vurdere saksbehandlingstidene i PPT og endringer i saksbehandlingstidene i årene etter rapport 19/2010. Utdanningsetatens rundskriv nr. 5/2011 Spesialundervisning i grunnopplæringen, s

18 Rapport 02/ Ventelister og saksbehandlingstider i PPT I dette kapittelet ser vi på ventelister og saksbehandlingstider i PPT. I den første delen presenterer vi kriteriene som vi legger til grunn for våre vurderinger. I den andre delen analyserer vi saksbehandlingstidene i alle klientsaker mottatt av PPT fra januar 2012 til juni I kapittelets siste del vurderer vi funnene opp mot kriteriene. 3.1 Revisjonskriterier Hvor lenge er det rimelig at elever og deres foresatte skal vente på et vedtak om spesialundervisning? Opplæringsloven fastsetter at kommuner skal ha en PP-tjeneste, og at denne skal avgi sakkyndige vurderinger. Når det gjelder tidsfrister for PPTs saksbehandling, er opplæringsloven taus. Derimot stiller forvaltningsloven krav som gjelder alle saker som behandles av PPT: «Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold», jf. forvaltningsloven 11 a. Kravet gjelder hele saksbehandlingen og ikke bare PPTs del av denne. I Utdanningsdirektoratets veileder er lovkravets betydning for behandling av saker om spesialundervisning forklart nærmere. Utdanningsdirektoratet peker blant annet på «elevens behov for å få avklart sine behov og rettigheter så raskt som mulig», og legger til grunn at «for eksempel en saksbehandlingstid på totalt over tre måneder vil være for lang saksbehandlingstid» (s. 77). Utdanningsetaten hadde selv satt som mål at saksbehandlingstiden hos PPT ikke skulle overstige 90 dager. Dette målet gjaldt alle klientsakstyper. Lovkravet og tolkningen av det innebærer at gjennomsnittlig saksbehandlingstid i PPT alene må forventes å være betydelig kortere enn tre måneder, og at de aller fleste saker skal være behandlet innen tre måneder. 16 Saksbehandlingstiden i PPT regnes fra den dagen PPT mottar den henviste saken, til den dagen PPT avslutter saksbehandlingen. Utdanningsdirektoratet legger til grunn at saker må avgjøres «innen rimelig tid», og påpeker at dette blant annet innebærer at «PPtjenesten [ ] ikke har adgang til å innføre ventelister for utredning av en elevs behov for spesialundervisning» (s. 66). Utdanningsetaten definerte klientsaker på venteliste som saker det tok lengre enn 14 kalenderdager å igangsette. Er ikke sakene igangsatt innen 14 dager, regnes de som å være på venteliste. På dette grunnlaget har lagt følgende revisjonskriterier til grunn når vi har vurdert saksbehandlingstiden til klientsaker i PPT: Saksbehandling av klientsaker skal gjennomføres uten ugrunnet opphold. Hvis en ikke uvesentlig andel av sakene har en saksbehandlingstid på over tre måneder, innebærer det at saksbehandlingstiden ikke er i tråd med det som kan forventes ut fra forvaltningslovens bestemmelser. PPT kan ikke ha ventelister for utredning av elevers behov. Revisjonskriteriene sammenstiller forvaltningslovens krav, som gjelder alle klientsaker, med Utdanningsdirektoratets norm, som primært gjelder enkeltvedtak om spesialundervisning. Vi baserer analysen på alle klientsaker i PPT i undersøkelsesperioden. Utredninger av behov for spesialundervisning utgjorde 71 prosent av sakene. Utdanningsdirektoratets norm legges til grunn for alle sakene. Dette er i tråd med Utdanningsetatens egne mål.

19 Saksbehandlingstid i pedagogisk-psykologisk tjeneste 3.2 Faktabeskrivelse Vi baserer analysene på data om alle klientsaker som ble mottatt i PPT fra og med januar 2012 til og med juni I denne perioden fikk PPT henvist 7129 klientsaker. Av disse var alle sakene igangsatt, og 13 saker henvist i mai og juni 2013 var ikke avsluttet innen dataene ble trukket. Utdanningsetaten trakk ut dataene For hver klientsak har vi informasjon om når PPT mottok henvisningen, når saksbehandlingen i PPT ble igangsatt, og når PPT avsluttet saken, i tillegg til enkelte data om sakenes art. På grunnlag av disse dataene og Utdanningsetatens redegjørelse vil vi beskrive ventelister og saksbehandlingstider i PPT. For å vise utviklingen siden rapport 19/2010 har vi inkludert tall fra skoleåret 2008/2009 på de punktene der rapport 19/2010 hadde sammenlignbar statistikk. I rapport 19/2010 ble det stilt spørsmål ved påliteligheten til klientsaksdataene som grunnlag for å analysere saksbehandlingstidene i PPT. Det er flere grunner til å forutsette at klientsaksdataene for perioden januar 2012 juni 2013 er tilstrekkelig pålitelige: Det var innført ny rutine for føring av saker som avsluttet, logopedsaker ble registrert mer enhetlig, og sluttbrukerne ble fulgt opp tettere med kurs og veiledning Ventelister / igangsetting av saker i PPT I tabell 2 gjengir vi det gjennomsnittlige antallet dager fra henvisning til igangsetting i hver PPT-avdeling A F og for PPT totalt. Voksenopplæringen (VO) betjenes av avdeling D, men i PPTs egne statistikkrapporter skilles voksenopplæringssakene ut. Vi følger samme praksis i vår fremstilling. De videregående skolene er fordelt på de seks PPT-avdelingene. Tallene i parentes er tilsvarende statistikk fra skoleåret 2008/2009. Tabell 2 Gjennomsnittlig antall dager fra henvisning til oppstart, per avdeling i PPT Avdeling i PPT A B C D (VO) D (øvrige saker) E F PPT samlet N Gjennomsnitt (2008/2009) (75) (35) (84) (25) 9 (50) (66) (39) (57) Note: Gjennomsnittene er rundet av til nærmeste hele dag. Det fremgår av tabell 2 at det for PPT samlet i gjennomsnitt gikk syv dager fra klientsaker var mottatt hos PPT, til PPT startet saksbehandlingen. Gjennomsnittene for PPTavdelingene varierte en del, fra fire til ti dager. Sammenlignet med tallene fra 2008/2009 er dette en meget betydelig reduksjon. Kravene til ventelister og saksbehandlingstid gjelder hver enkelt sak. For å synliggjøre enkeltsakene er det nødvendig å se på hvordan sakene fordelte seg. Hvor mange prosent av sakene var igangsatt innen 14 dager? Når 14-dagersgrensen først var brutt, hvor mange prosent av sakene var igangsatt innen tre uker og fire uker? Vi ser på dette i tabell 3. 17

20 Rapport 02/2014 Tabell 3 Andel av sakene (i prosent) med oppstart innen 14 dager, tre uker eller fire uker, per avdeling i PPT Avdeling i Innen PPT 14 dager A 77,4 B 89,3 C 97,9 D (VO) 85,6 D (øvrige 84,8 saker) E 91,6 F 98,9 PPT samlet 88,9 N hadde gått fra henvisning til igangsetting innen 95 prosent av sakene var startet opp, slik vi gjør i tabell 4. Innen 3 uker 85,3 93,3 99,5 91,7 Innen 4 uker 91,1 95,8 99,7 97,0 95,8 98,4 97,2 99,8 94,3 99,6 99,8 97, Tabell 4 Antall dager fra henvisning til oppstart innen 95 prosent av sakene var igangsatt Avdeling i PPT A B C D (VO) D (øvrige saker) E F PPT samlet N Note: Prosenttallene er rundet av til én desimal. Tabell 3 viser at for PPT samlet var 88,9 prosent av klientsakene igangsatt innen 14 dager. Også her var det variasjon mellom PPT-avdelingene, fra 77,4 prosent til 98,9 prosent. Innen tre uker var mer enn 90 prosent av sakene igangsatt i fem av PPT-avdelingene. Avdelingene C og F hadde nærmest igangsatt alle sakene sine innen tre uker. I avdeling A var knapt 15 prosent av sakene ikke igangsatt innen tre uker, og etter fire uker gjensto nesten 9 prosent av sakene.6 Vi hadde ikke direkte sammenlignbare tall i rapport 19/2010 fordi PPTs krav i skoleåret 2008/2009 var igangsetting innen tre måneder. Den gang var 75 prosent av sakene igangsatt innen tre måneder.7 Utdanningsetaten opplyste at det kunne være utenforliggende forhold som var årsak til at enkeltsaker ikke var igangsatt innen 14 dager. Denne undersøkelsen har ikke omfattet saksgangen i enkeltsaker. Vi har fokusert på måloppnåelse og variasjon på aggregert nivå. Variasjonen mellom PPT-kontorene kan også synliggjøres ved å se på hvor mange dager det 6 7 Ytterligere analyser har vist at å se bort fra henvisningene i juni og juli ikke hadde vesentlig effekt på resultatene for PPT samlet. Med juni- og julihenvisningene ekskludert var 88,6 prosent av sakene igangsatt innen 14 dager, 94,3 prosent innen tre uker og 97,1 prosent innen fire uker. Voksenopplæringssakene var holdt utenfor beregningen. 18 Dager fra henvisning til oppstart Note: Tabellen gjengir den 95. prosentilen av antall dager fra henvisning til oppstart, per PPT-avdeling. Dette er igangsettingstiden til den saken som deler fordelingen i én del med de 95 prosent tidligst igangsatte sakene og én del med de 5 prosent senest igangsatte sakene. Tabell 4 viser at det i fire avdelinger hadde gått mer enn 14 dager innen 95 prosent av sakene var igangsatt. Blant disse varierte antall dager fra 18 (E) til 41 (A).8 I to avdelinger hadde det gått elleve dager (F) og tolv dager (C) innen 95 prosent av sakene var igangsatt. Figur 1 viser et helhetsbilde av hvordan klientsakene i PPT fordelte seg etter antall dager fra henvisning til oppstart. I figuren er alle sakene ordnet i stigende rekkefølge etter ventetid. For hvert antall dager fra henvisning til oppstart spør vi: Hvor mange prosent av sakene har ventet dette antallet dager eller kortere? For hvert punkt på kurven angir Y-aksen hvor mange prosent av sakene som tok opp til et bestemt antall dager fra henvisning til oppstart (X-aksen). 8 De fem prosentene av sakene som ennå ikke var igangsatt, var ikke dominert av juni- og julihenvisninger. Andelen av disse sakene som var mottatt av PPT i juni eller juli, var henholdsvis 3 prosent (A), 18 prosent (B), 29 prosent (D VO), 16 prosent (D øvrige saker) og 2 prosent (E).

Standpunktkarakterer i videregående skole likebehandles elevene?

Standpunktkarakterer i videregående skole likebehandles elevene? Oslo kommune Rapport 17/2013 2 0 1 3 Standpunktkarakterer i videregående skole likebehandles elevene? - integritet og verdiskaping Rapport 17/2013 Tidligere publikasjoner fra i Oslo i 2013 Rapport 01/2013

Detaljer

Retningslinjer for spesialundervisning

Retningslinjer for spesialundervisning HØRINGSUTKAST: BERLEVÅG KOMMUNE Retningslinjer for spesialundervisning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010 Innhold 1. Definisjoner 1.1. Spesialundervisning 1.2. Rett til spesialundervisning 1.3. Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn. med Tønsberg kommune. Saksbehandlingstid i PPT

Endelig rapport fra tilsyn. med Tønsberg kommune. Saksbehandlingstid i PPT Endelig rapport fra tilsyn med Tønsberg kommune Saksbehandlingstid i PPT Innhold Innhold... 2 Bakgrunn... 3 Lovstridige forhold... 3 Gjennomgang av saken... 4 Fylkesmannens vurdering... 8 Lovgrunnlag...

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn. med Larvik kommune 2011/12. Saksbehandlingstid i PPT

Endelig rapport fra tilsyn. med Larvik kommune 2011/12. Saksbehandlingstid i PPT Endelig rapport fra tilsyn med Larvik kommune 2011/12 Saksbehandlingstid i PPT Innhold Bakgrunn... 3 Lovstridige forhold... 3 Gjennomgang av saken... 4 Fylkesmannens vurdering... 8 Lovgrunnlag... 10 Lovkommentar...

Detaljer

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten (Sist revidert 24.09.10) Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten 1. Kontakt skole/ barnehage og PPT. Ordningen med fast PPT-kontakt

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Nordland Grane Vefsn Hattfjelldal fylke kommune kommune kommune SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Innhold Generelt Førtilmeldingsfasen Tilmeldingsfasen Utrednings- og tilrådningsfasen Søknad

Detaljer

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03. Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2012 10331/2012 2012/1329 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.2012 PPT -

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 22.04.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201300506-1 LNM/RAB 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: FØRINGER FOR ARBEIDET MED FORSLAG TIL FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Barn med særskilte behov. Om retten til spesialpedagogiske tiltak Funksjonshemmede førskolebarn, funksjonshemmede grunnskoleelever,

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Fagansvarlig Barbro Finanger Lande Telefon 72 42 81 37 Spesialpedagog/ logoped Kirsten Stubsjøen Telefon 72 42 81 38 Side 2 Hva er pedagogisk

Detaljer

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE PROSEDYRER SPESIALPEDAGOGISK HJELP/SPESIALUNDERVISNING HOLTÅLEN OG RØROS 2008 2 INNHOLD 1 Tilpassa opplæring i barnehage og skole s 3 1.1 Barnehagen s 3 1.2 Skolen

Detaljer

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 1 Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 Innhold RUTINER VEDR. SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER... 3 Saksgang vedr. spesialundervisningen

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 08.06.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201100024-4 Randi Blystad 126.0 Revisjonsref: Tlf.: EKSTERN KVALITETSKONTROLL AV FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste - behov for hjemmeundervisning grunnet langvarig sykdom

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste - behov for hjemmeundervisning grunnet langvarig sykdom PPT Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 Sarpsborg Unntatt offentlighet Offentlighetsloven Fvl. 13 Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste - behov for hjemmeundervisning grunnet langvarig sykdom

Detaljer

ÅRSHJUL FOR SAMARBEIDET MELLOM SKOLE OG PPT FOR Å IVARETA GOD TILPASSET OPPLÆRING FOR ALLE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

ÅRSHJUL FOR SAMARBEIDET MELLOM SKOLE OG PPT FOR Å IVARETA GOD TILPASSET OPPLÆRING FOR ALLE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND ÅRSHJUL FOR SAMARBEIDET MELLOM SKOLE OG PPT FOR Å IVARETA GOD TILPASSET OPPLÆRING FOR ALLE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND For å ivareta og videreutvikle samarbeidet mellom skolen og PPT er det satt

Detaljer

Bruk av fritaksbestemmelsene ved nasjonale prøver - konsekvenser for styringsinformasjon om skolene i Oslo

Bruk av fritaksbestemmelsene ved nasjonale prøver - konsekvenser for styringsinformasjon om skolene i Oslo Oslo kommune Rapport 15/2010 2 0 1 0 Bruk av fritaksbestemmelsene ved nasjonale prøver - konsekvenser for styringsinformasjon om skolene i Oslo - integritet og verdiskaping Rapport 15/2010 Tidligere publikasjoner

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium 24. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1119 (v/kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 14.09.2011 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Samhandling gir resultater Hvordan kan ledere jobbe sammen for en mer inkluderende opplæring?

Samhandling gir resultater Hvordan kan ledere jobbe sammen for en mer inkluderende opplæring? Avdeling for PPT og spesialskoler Samhandling gir resultater Hvordan kan ledere jobbe sammen for en mer inkluderende opplæring? Walter Frøyen, Avdelingsdirektør for PPT og spesialskoler i Oslo Oslo Oslo

Detaljer

PPT. Visjon. Presentasjon. Hvem er vi?

PPT. Visjon. Presentasjon. Hvem er vi? PPT Visjon PPT skal medvirke til at alle får mulighet til å utvikle sitt læringspotensiale gjennom et tilrettelagt barnehage- og skoletilbud. PPT jobber for mangfold og for å sikre likeverdige tjenester

Detaljer

Ivaretakelse av barns rettigheter når barneverntjenesten kjøper hjelpetiltak

Ivaretakelse av barns rettigheter når barneverntjenesten kjøper hjelpetiltak Oslo kommune Rapport 15/2014 2 0 1 4 Ivaretakelse av barns rettigheter når barneverntjenesten kjøper hjelpetiltak - integritet og verdiskaping Rapport 15/2014 Tidligere publikasjoner fra i Oslo Rapport

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 03. mai 2007 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 03. mai 2007 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 03. mai 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 49/07 Rapport 6/2007 Økonomisk forvaltning av

Detaljer

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) FOKUSOMRÅDER 2014/2015 PPT leder TIDLIG INNSATS Bidra til at barn og unge med særskilte behov får rask, treffsikker og helhetlig hjelp Fleksibilitet i bruk av kompetanse

Detaljer

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste PPT Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 Sarpsborg Unntatt offentlighet Offentlighetsloven 5a. jfr. Fvl. 13 Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste Det ønskes kontakt med pedagogisk-psykologisk tjeneste

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009 INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009 1 Kapittel 1: Definisjoner Tilpasset opplæring: Følgende definisjoner av tilpasset

Detaljer

Rapport fra tilsyn. med Sandefjord kommune 2011/2012. Saksbehandlingstid i PPT

Rapport fra tilsyn. med Sandefjord kommune 2011/2012. Saksbehandlingstid i PPT Rapport fra tilsyn med Sandefjord kommune 2011/2012 Saksbehandlingstid i PPT Innhold Innhold 2 Bakgrunn 3 Lovstridige forhold 3 Gjennomgang av saken 4 Fylkesmannens vurdering 9 Lovgrunnlag 12 Lovkommentar

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Spesialpedagogisk hjelp, opplæringsloven 5-7 Karasjok kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Karasjok kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

Udir 4 2014 Systemrettet arbeid etter opplæringsloven kapittel 9a

Udir 4 2014 Systemrettet arbeid etter opplæringsloven kapittel 9a Udir 4 2014 Systemrettet arbeid etter opplæringsloven kapittel 9a I dette rundskrivet gjennomgås kravene til skolens systemrettede arbeid, herunder kravene til internkontroll og involvering av elevene

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vegårshei kommune - Vegårshei skule Vår referanse: 2014/1606 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Inger

Detaljer

Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0

Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0 Saksframlegg Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 26.01.2015 Barne- og ungekomiteen 27.01.2015

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Januar 2015 Oslo kommune Helseetaten Velferdsetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2014 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning

Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning Kontrollsystem SKOP 201200318 Sist rettet 09.04.2013 SYSTEM FOR KONTROLL AV BYDELENES MYNDIGHETSUTØVELSE OG OPPGAVEUTFØRELSE ETTER BARNEHAGELOVEN 1.

Detaljer

Øvre Eiker kommune Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntatt offentlighet Mai 2015 Offentlighetslova 13. jf. Fvl. 13

Øvre Eiker kommune Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntatt offentlighet Mai 2015 Offentlighetslova 13. jf. Fvl. 13 Øvre Eiker kommune Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntatt offentlighet Mai 2015 Offentlighetslova 13. jf. Fvl. 13 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er en tjeneste som er hjemlet i opplæringsloven

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

Barneverntjenestenes håndtering av meldinger fra Oslo Krisesenter i 2011

Barneverntjenestenes håndtering av meldinger fra Oslo Krisesenter i 2011 Oslo kommune Rapport 04/2013 2 0 1 3 Barneverntjenestenes håndtering av meldinger fra Oslo Krisesenter i 2011 - integritet og verdiskaping Rapport 04/2013 Tidligere publikasjoner fra i Oslo Rapport 01/2012

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger

Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger 1 Fylkesmannens oppdrag Stimulerer til tverretatlig og tverrfaglig samarbeid som omfatter barn, oppvekst og opplæring, samt følge med på om slikt

Detaljer

Forvaltning av utplasserte kunstverk

Forvaltning av utplasserte kunstverk Oslo kommune Rapport 16/2013 Forvaltning av utplasserte kunstverk 2 0 1 3 - integritet og verdiskaping Rapport 16/2013 Publikasjoner fra i 2013 Rapport 01/2013 Internkontroll med anskaffelsesområdet i

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/481 Tilstandsrapport 2014/2015 Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 29/15 Oppvekst og omsorgsutvalget 06.10.2015 PS 71/15

Detaljer

Årsmelding for PPT NG 2013

Årsmelding for PPT NG 2013 Årsmelding for PPT NG 2013 Innhold: Innhold s 1 Innledning s 1 Aktiviteter og hendelser i 2013 s 1 Statistikk s 2 Oversikt antall saker pr kommune s 2 Henvisningsgrunn s 2 Henvisningsgrunn pr kommune s

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

Veileder for. spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskoleopplæringen

Veileder for. spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskoleopplæringen Veileder for spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskoleopplæringen, revidert desember 2011 Innhold Innledning og bakgrunn 3 Aktører og roller 4 Informasjon

Detaljer

Karmøy kommune Spesialpedagogiske tiltak og PPT. Forvaltningsrevisjon Juni 2015

Karmøy kommune Spesialpedagogiske tiltak og PPT. Forvaltningsrevisjon Juni 2015 Karmøy kommune Spesialpedagogiske tiltak og PPT Forvaltningsrevisjon Juni 2015 «Forvaltningsrevisjon av spesialpedagogiske tiltak og PPT» Juni 2015 Rapporten er utarbeidet for Karmøy kommune av Deloitte

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - HØYLANDET KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Voksne i grunnskole og videregående opplæring Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæring for voksne Reguleres av opplæringsloven kapittel 4A Andre bestemmelser i opplæringsloven gjelder kun så langt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede 17. desember 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning...

Detaljer

Tidligere undersøkelser fra Fylkesrevisjonen i Nordland

Tidligere undersøkelser fra Fylkesrevisjonen i Nordland Tidligere undersøkelser fra Fylkesrevisjonen i Nordland Ambulansetjenesten Lønn overordnede leger Budsjettgjennomføringen ved sykehusene Hurtigbåtkonflikten mellom Nordland Fylkeskommune og OVDS Flybonusordningen

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS "FORSVARLIGE SYSTEM"

VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS FORSVARLIGE SYSTEM VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS "FORSVARLIGE SYSTEM" I HENHOLD TIL OPPLÆRINGSLOVEN 13-10 ANDRE LEDD OG PRIVATSKOLELOVEN 5-2 TREDJE LEDD Innhold 1. Forord...2 2. Innledning...3 3. Elementer i et forsvarlig

Detaljer

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette.

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette. Pr...0 LUNNER KOMMUNE Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: SPESIALUNDERVISNING ETTER OPPLÆRINGSLOVEN. Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato:..0 Tidspunkt for neste revisjon:

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK - PSYKOLOGISK TJENESTE FOR VALDRES

HENVISNING TIL PEDAGOGISK - PSYKOLOGISK TJENESTE FOR VALDRES Unntatt offentlighet jf. Off.loven 13 HENVISNING TIL PEDAGOGISK - PSYKOLOGISK TJENESTE FOR VALDRES Tilrettelegging, kartlegging og oppfølging før henvisning Jf. Opplæringsloven 5-4 skal skolen ha gjennomført

Detaljer

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Sakkyndighet og juss Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Elementer fra praksis Tilfredsstillende utbytte? Skjønnsmessig Krav på et likeverdig tilbud Inkludering som prinsipp i lovverket

Detaljer

FYLKESKOMMUNAL PP-TJENESTE. Strategisk plan

FYLKESKOMMUNAL PP-TJENESTE. Strategisk plan FYLKESKOMMUNAL PP-TJENESTE Strategisk plan FORORD Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) har i opplæringsloven fått et todelt mandat som innebærer at de i tillegg til å være sakkyndig instans i forhold

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE 2013 2016 LEBESBY KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Innledning Dette dokumentet viser hovedresultatene fra overordnet analyse av Lebesby

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato Elisabeth Berg 08/7490-01.07.14. 1. Ansvar for logopedtjenester ved helseinstitusjoner

Deres ref Vår ref Dato Elisabeth Berg 08/7490-01.07.14. 1. Ansvar for logopedtjenester ved helseinstitusjoner Norsk Logopedlag Kortbølgen 10 9017 TROMSØ Deres ref Vår ref Dato Elisabeth Berg 08/7490-01.07.14 Svar på spørsmål om logopedtjenester Vi viser til deres brev av henholdsvis 18. juni, 12. september og

Detaljer

Spesialundervisning i grunnskolen

Spesialundervisning i grunnskolen Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Spesialundervisning i grunnskolen Ski kommune 30. APRIL 2008 RAPPORT 9/08 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune etter

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål GSI'09 Voksenopplæring (Vo) veiledning bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-enhet Generelt A. Deltakere i voksenopplæring på grunnskolens område. Alle deltakere

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013 Januar 2014 Oslo kommune Helseetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2013 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge brukernes opplevelse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning. Bamble kommune 14.03. 28.05.2013. Barnehage- og utdanningsavdelingen

TILSYNSRAPPORT. Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning. Bamble kommune 14.03. 28.05.2013. Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning Bamble kommune 14.03. 28.05.2013 Barnehage- og utdanningsavdelingen Innhold 1. Tema for tilsynet: Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl Møtested: Hobøl kommune, møterom 1 Tidspunkt: 24.11.2015 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Tilsynsrapport 2013. Sandnes kommune. Oppfølging av tilsynet i 2010. Tema: Spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Tilsynsrapport 2013. Sandnes kommune. Oppfølging av tilsynet i 2010. Tema: Spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Tilsynsrapport 2013 Oppfølging av tilsynet i 2010 Tema: Spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Sandnes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Tema for tilsynet... 3 1.1 Om gjennomføringen av oppfølgingen

Detaljer

Oppvekst skole Fylkesmannen i Rogaland Utdanningsavdelinga Postboks 59 4001 STAVANGER Sandnes, 20.10.2010

Oppvekst skole Fylkesmannen i Rogaland Utdanningsavdelinga Postboks 59 4001 STAVANGER Sandnes, 20.10.2010 Oppvekst skole Fylkesmannen i Rogaland Utdanningsavdelinga Postboks 59 4001 STAVANGER Sandnes, 20.10.2010 Deres ref: Vår ref: 201000830-8 Saksbehandler HBG Arkiv: E: A16 &58 Erklæring til Fylkesmannen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Vestre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Vestre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Vestre Toten kommune Saksbehandlingstid vedtak om spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp. Rapport 2011-02 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom Våre saksbehandlere: Hilde Austad og Kristin Holma Andersen RUNDSKRIV - UDIR 7-2009 DATO: 29.06.2009 Kommuner Fylkeskommuner Statlige skoler Fylkesmenn Erstatter rundskriv Udir-6-2008 Rett til videregående

Detaljer

Rapport fra felles nasjonalt tilsyn og tilsyn med årstimetall

Rapport fra felles nasjonalt tilsyn og tilsyn med årstimetall Vår saksbehandler: Direkte tlf: Vår dato: 26.08.2008 Deres dato: Vår referanse: 2007/2971 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet v/opplæringsavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Rapport fra felles nasjonalt

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 18. juni 2013 kl 15.30, OBS tidspunktet

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 18. juni 2013 kl 15.30, OBS tidspunktet Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 18. juni 2013 kl 15.30, OBS tidspunktet Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 58/13 Protokoll fra kontrollutvalgets

Detaljer

Namsos kommune. Økonomisjefen. Notat. Årsberetning 2009 - Resultatenhet. Fagsjef Svein Arild Rye Resultatenhetsleder Trine Ahlin PPT

Namsos kommune. Økonomisjefen. Notat. Årsberetning 2009 - Resultatenhet. Fagsjef Svein Arild Rye Resultatenhetsleder Trine Ahlin PPT Namsos kommune Økonomisjefen Notat Til: Fra: Fagsjef Svein Arild Rye Resultatenhetsleder Trine Ahlin PPT Referanse 2010/244-1 12.01.2010 Dato Årsberetning 2009 - Resultatenhet 1. Beskrivelse av resultatenhet.

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Overføring av sakkyndig vurdering til bydel

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Overføring av sakkyndig vurdering til bydel Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Overføring av sakkyndig vurdering til bydel Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG FORMÅL... Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Prosjekteier...

Detaljer

Virksomhetsplan. Skoleåret 2008/2009. Pedagogisk-Psykologisk tjeneste For videregående opplæring i Østfold. Avdeling Nedre Glomma

Virksomhetsplan. Skoleåret 2008/2009. Pedagogisk-Psykologisk tjeneste For videregående opplæring i Østfold. Avdeling Nedre Glomma Pedagogisk-Psykologisk tjeneste For videregående opplæring i Østfold Avdeling Nedre Glomma Virksomhetsplan Skoleåret 2008/2009 September 2008 Østfold fylkeskommune PP-tjenesten Fylkeshuset, postboks 220,

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Spesialundervisning i grunnskolen

Spesialundervisning i grunnskolen Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Spesialundervisning i grunnskolen Vestby kommune 07. JULI 2008 RAPPORT 11 /08 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 VESTBY KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Innhold Sammendrag... 2 Tabeller, figurer og kommentarer... 4 Elevtall... 4 Utvikling i elevtall... 4 Antall skoler og skolestørrelse... 5 Gruppestørrelse...

Detaljer

OBS! Overgang barnehage-skole

OBS! Overgang barnehage-skole OBS! Overgang barnehage-skole FORORD Kommunen har et overordnet ansvar for at barn får en god overgang fra barnehage til skole. Barnehage er første del av utdanningsløpet, og kompetansen barnet har tilegnet

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE SINE RUTINER FOR Å SIKRE KONTROLL MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN - NASJONALT TILSYN 2014-17 I RENNESØY KOMMUNE

RENNESØY KOMMUNE SINE RUTINER FOR Å SIKRE KONTROLL MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN - NASJONALT TILSYN 2014-17 I RENNESØY KOMMUNE RENNESØY KOMMUNE SINE RUTINER FOR Å SIKRE KONTROLL MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN - NASJONALT TILSYN 2014-17 I RENNESØY KOMMUNE 1. Slik sikrer rektor at undervisningspersonalet knytter opplæringens

Detaljer

Spesialundervisning i grunnskolen

Spesialundervisning i grunnskolen Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Spesialundervisning i grunnskolen Enebakk kommune 6. JUNI 2008 RAPPORT 10/08 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk kommune

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gjennomgang av PP-tjenesten i Vestby kommune

Forvaltningsrevisjon Gjennomgang av PP-tjenesten i Vestby kommune Forvaltningsrevisjon Gjennomgang av PP-tjenesten i Vestby kommune Oslo, 1. november 2015 Forvaltningsrevisjon Sammendrag og forslag til tiltak... 3 1. Innledning... 4 1.1. Kort om PP-tjenesten i... 4 1.2.

Detaljer

Årsrapport 2011 fra PPT Levanger

Årsrapport 2011 fra PPT Levanger Årsrapport 211 fra PPT Levanger 1. Tjenester Ansvar 3117/ Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). Budsjett og regnskap: Regnskapet er i tråd med budsjettet. Lønnsutgifter er i samsvar med budsjetterte lønnsmidler,

Detaljer

FYLKESMANNENS TILSYN MED GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE

FYLKESMANNENS TILSYN MED GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/3029-11 5262/15 22.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 10.06.2015 Kommunalstyret

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole:

Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole: Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole: I etterkant av formannskapsmøtet 03.06.13 mottok kommunen opplysninger om at det var feil i de økonomiske beregningene som var

Detaljer

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV VIKTIG Å VITE FOR PLANLEGGING AV SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Kari Gording Rådgiver Fylkesopplæringssjefen Opplæringslovens

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG

INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 1 1.3 REVIDERT ENHET... 2 1.4 AVGRENSNING OG METODE... 3 1.5 KOMMUNIKASJON MED ADMINISTRASJONEN...

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Særskilt inntak skoleåret 2010/2011

Særskilt inntak skoleåret 2010/2011 Særskilt inntak skoleåret 2010/2011 Fortsatt fokus på overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring Samarbeid mellom kommunal og fylkeskommunal PPT Samarbeid med kommunal PPT PPTvgo prioriterer

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) skjema. bokmål

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) skjema. bokmål GSI'09 Voksenopplæring (Vo) skjema bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 5 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-enhet Generelt Navn Postadresse Postnummer/sted Besøksadresse Postnummer/sted Epost

Detaljer

HØRING- BYRÅDETS TILSYNSANSVAR OVENFOR BYDELENE

HØRING- BYRÅDETS TILSYNSANSVAR OVENFOR BYDELENE Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka Saksframlegg Arkivsak: 200700683 Arkivkode: 039 Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 03.05.2007 HØRING- BYRÅDETS TILSYNSANSVAR OVENFOR

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Østfold fylkeskommune

Detaljer

Elevdokumentasjon og nye bevarings- og kassasjonsregler. Gro Hendriksen Seksjon for bevaring og kassasjon Riksarkivet

Elevdokumentasjon og nye bevarings- og kassasjonsregler. Gro Hendriksen Seksjon for bevaring og kassasjon Riksarkivet Elevdokumentasjon og nye bevarings- og kassasjonsregler Gro Hendriksen Seksjon for bevaring og kassasjon Riksarkivet Nytt regelverk skal sikre dokumentfangst og gi mulighet til kassasjon Målet er å utarbeide

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. februar 2013 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. februar 2013 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. februar 2013 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 12/13 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 29.01.2013...

Detaljer

Tilmelding. til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE BAMBLE KOMMUNE. Navn på den som tilmeldes: Tilmeldt av: Dato:

Tilmelding. til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE BAMBLE KOMMUNE. Navn på den som tilmeldes: Tilmeldt av: Dato: Unntatt offentlighet, jf. offvl 13, jf. fvl 13 Tilmelding til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE BAMBLE KOMMUNE Navn på den som tilmeldes: Tilmeldt av: Tilmeldingen består av 6 sider. Også elektronisk utfylt

Detaljer

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 27 12 E-post: postmottak@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 04.01.2011 Deres dato: Vår referanse: 2010/3590 Deres referanse: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Statlige

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - FLATANGER KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Hvordan er tilretteleggingen og oppfølgingen av opplæringstilbudet i grunnskolen?

Hvordan er tilretteleggingen og oppfølgingen av opplæringstilbudet i grunnskolen? Hvordan er tilretteleggingen og oppfølgingen av opplæringstilbudet i grunnskolen? Presentasjon av Riksrevisjonens undersøkelse av opplæringen i grunnskolen v/ekspedisjonssjef Therese Johnsen Kristiansand

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 21. september 2010 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 21. september 2010 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 21. september 2010 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 65/10 Protokoll fra kontrollutvalgets møte

Detaljer

Tilpasset opplæring. Elverum, 7. og 8. mars 2013

Tilpasset opplæring. Elverum, 7. og 8. mars 2013 Elverum, 7. og 8. mars 2013 Læringslyst 4-årig utviklingsarbeid Prosjekt 2011 felles kvalitetsutvikling av sakkyndighetsarbeidet i PPT Samarbeidspartenes opplevelse av hva som er vesentlig når vi snakker

Detaljer