Fåvang bygdekvinnelag 80 år. Leder Ragnhild Sperstads tale til jubileumsfesten 15. nov

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fåvang bygdekvinnelag 80 år. Leder Ragnhild Sperstads tale til jubileumsfesten 15. nov. 2006."

Transkript

1 Fåvang bygdekvinnelag 80 år. Leder Ragnhild Sperstads tale til jubileumsfesten 15. nov I kveld feirer vi at Fåvang Bygdekvinnelag er 80 år. Vi er tilknyttet Oppland Bygdekvinnelag som er 70 år og Norges Bygdekvinnelag som er 60 år. Barbro og jeg har vært så heldig å få bla gjennom de gamle møteprotokollene, og vil nå komme med noen utdrag fra disse. Da laget ble stiftet. Det var Fåvang bondeungdomslag med Morits Nordrum i spissen som sette seg i sving og fikk samle bygdafolket til en fest, med det som mål å få skipa til Bondekvinnelag i bygda. Dette var 21. november 1926: Der var møtt fram en masse folk derav mange eldre. Fru Olga Bjoner holdt et tankevekkende, meget godt foredrag om Bondeorganissasjonen. Hun talte om de dårlige tider vi levde i og at det nu var mer påkrevet enn noensinde at bønderne organiserte sig og stod samlet. Hun minte om ansvaret vi har for landet og det hele samfund, særlig la hun vekt på det store ansvar enhver mor har i barneopdragelsen ikke bare i hjemmet, men også utenfor. De skulde arbeide for at barna fikk en god undervisning i skolen med et kristelig grunnlag å bygge livet på og lære dem og elske heimen og arbeidet sitt. Foredraget blev mottatt med veldig bifall. Tromsvang musikkforening underholdt med mange fine musikkstykker. Efter foredraget blev der tegnet 50 medlemmer i kvinnelaget og disse valgte da et styre: Gunhild Mytting, formann Janna Hole, nestformann Ingeborg Rørvik, kasserer Kristine Harildstad Kjerstine Lindvik Olga Gasmann Laget ble på den tiden opprettet som et kvinnelag under Norges Bondelag. I lagets lover sto det blant annet: Lagets formål er å vekke landsbygdens kvinner til samling om felles økonomiske, kulturelle og sociale interesser og på grunnlag av Norges Bondelags program å arbeide for:

2 Saker der kann bidra til fremme av selvhjulpenheten i de norske bondehjem og til bedring av bondekvinnenes kår. Å vekke ungdomens interesse for landbruket og dets binæringer, å gi de unge de verdier der kan skape større arbeidsglede, og derved binde dem sterkere til jorden. Av all makt å bekjempe de krefter som søker å utrydde kristendommen og nedbryte folks moral. Dette arbeide søkes fremmet først og fremst ved oplysningsarbeide på møtene ved foredrag, samtaler og diskusjon og ved oplesning av passende stoff fra tidsskrifter, kvinneblad etc. Møtene holdes så ofte som mulig, minst 4 gange om året. Dette var 13 år etter at kvinner i Norge fikk stemmerett, og det er interessant å se at det allerede da var snakk om kvinnevotering, hør bare her hva som står under punkt II Landsstyret: Av de 6 medlemmer av landsstyret som velges ved direkte valg skal minst 2 være kvinner, fortrinsvis valgt blant kvinnelagsnevndens medlemmer. Arbeidsopgaver og veiledning for kvinnelagene. Kulturelle oppgaver. Skolevesentet Der arbeides bl.a. for: å få kvinnelige representanter i skolestyret, da kvinnene først og fremst har ansvar for barnas opdragelse. Kun ved et nøie samarbeide mellem skole og hjem kann barneopdragelsen ledes i sikre spor. Kvinnene bør våke over at religionsundervisningen i skolene oprettholdes i sin nuværende utstrekning, da der er mange krefter i bevegelse for å sløife denne. Nasjonal reisning Kvinnene bør ta op arbeidet for gjennem oplysningsarbeide å styrke kjennskapet til vårt folks egenart ved å vekke sansen for det nasjonale stilpreg, sansen for norsk (bygnings)skikk og norske seder. Kunnskapet til folkets og landets egenart vekker fedrelandskjærligheten, og bør alt settes inn på å holde denne levende, da kjærligheten til land og folk er den sterkeste drivkraft i alt nasjonalt reisningsarbeide. Som et ledd i dette arbeide nevnes fornorskning av språket. Arbeidet for hjemlig preget kosthold kann fremmes ved at der på møtene serveres nasjonal kost således som det har vært i bruk før i enkelte bygder.

3 Ungdomssaker Kvinnene bør sørge for tilstelninger og underholdning for ungdommen for å gjøre livet på landet mer avvekslende. Annet kulturelt reisnings- og oplysningsarbeide. Der bør arbeides for å skaffe boksamlinger i bygda hvor ingen finnes, likesom kvinnelagene bør skaffe vandrebiblioekene større innpass i bygdene. God norsk litteratur og god oversatt fremmed litteratur bør fortrenge all den verdiløse, dårlig oversatte litteratur som nå overstrømmer landet. Kvinnene bør støtte bestrebelsene for vakrere utstyr i kirkene. Der bør på møtene og i lagene arbeides for å få flest mulig unge kvinner med ved å opta arbeide som kann interessere disse. Økonomiske opgaver Hjemmesindustri og husflid Selvhjulpenhet må bli en æressak for hver norsk bondegård. Med dette mål for øie bør kvinnene opta arbeidet for øket anvendelse av hjemmeproduserte varer, som konserver, hjemmespunnet og-farvet garn, hjemmevevde saker o.s.v. Bondekvinnene kann også uten tvil ved hjemmearbeide i vintermånedene skaffe sig direkte inntekter gjennem salg. Hjemmeindustri og husflid bør også søkes fremmet blant ungdommen. For å øke interessen og kjennskapet til hjemmeindustri og husflid bør det settes i gang kursus i konservering, plantefarvning, vevning etc. For å skaffe bondekvinnene en sikker avsetning for de hjemmeproduserte varer er det påkrevet å få pårettet fellessalg i Oslo. Arbeid for hjemlig preget kosthold Bondekvinnene må få øinene op for hvilken betydning det har for det enkelte hjems økonomi at der anvendes mest mulig hjemmeproduerte varer i den daglige husholdning. Stabburene forsvinner mer og mer utover landet; at dette bærer galt av sted, derom vidner all den landhandlerkreditt som nu hviler tungt på så mange gårds økonomi. Man må lære å sette mer pris på sitt eget, så det blir en æressak for en norsk bondekone å servere mat fra egen så vel til daglig som til fest. Særopgaver for kvinnelagene Barneopdragelse Kvinnen bør være opmerksomme på den innflytelse de kann øve på samfundsutviklingen gjennom barneopdragelsen. Det er så sant som det er sagt, at vil man reformere verden, må man begynne med barna. En god

4 barneopdragelse vil kunne skape en mer rakrygget ungdom, som er rustet til å møte alle de farer og vanseligheter livet er så rikt på. Lagene må se det som sin opgave gjennem oplysningsarbeide og diskusjon på møtene å vekke kvinnenes interesse for og forståelse av deres store misjon som barneopdragere. Hygieniske spørsmål og barnepleie Mange mødre har så altfor lite kjennskap til et barns pleie og stell. Både barn og mor lider ofte herunder. Gjennom kurser, demonstrasjoner og foredrag bør så vel barnepleien som de hygieniske spørsmål utredes i kvinnelagene. Første medlemsmøte Det første medlemsmøte ble holdt på Tromsvang 30.desember med et bra fremmøte. En liten gjenstand kjøpt av laget blev utlodda og trekt. Der blev beslutta på hvert møte å utlodde en ting, ikke over kr.1 kjøpt av medlemmene etter tur som de står innskrivet. Møtedagene ble bestemt på torsdag ved kl. halv fem, med tre ukers mellemrom. Bevertning med kaffe og chokolade. Møte slutta ved 8 tia. Aktiviteter mellom 1927 til krigens slutt. Som dere ser var det hyppige møter på denne tida. Ofte ble det lest et dikt eller ord for dagen. Jeg skal kort nevne noen av sakene som ble tatt opp på møtene utover fra oktober 1927 ville bondekvinnelaget gjøre ære på budeiene og arrangerte fest for disse med kaffe og kaker og hornmusikk. Lærer Feidje holdt foredrag, og Gulstein leste op noen riktig morsomme stykker, som blev mottatt med stormende bifall. Videre var det bevertning med sjokolade og mat. Efter sjokoladen leste fru. Feidje et rigtig godt digt. Festen sluttet ved 1 tiden med at Blant alle lande i øst og vest blev sunget. I 1927 overtok Valborg Nordrum som formann. Hun satt i 10 år. Hun ble avløst av Kristine Harildstad som også var formann i like mange år. I 1928 fikk laget i gang et linsømkursus på Tromsvang med adgang for alle. 30.mai var bondekvinnelagets medlemmer invitert til fru stasjonsmester Evensen, og hadde det der meget hyggelig. Protokollen forteller også om skolappekurs og tøffelkurs i vanskelige tider.

5 På januarmøte i 1941 holdt småbrukslærer Skogstad-Aamo en veiledning i sukkerbetedyrkning som det står var meget interessant i tider som disse. I januar 1943 anså styret det klokest å holde oppe med møter en tid og se tiden an. Deling av laget i smålag Medlemmene i laget var fra hele Fåvang sogn. Fra Søre og Nordre Fåvang, fra Søre og Nordre Stranda og Brekkum. Brekkum fant ut alt første året at veien var for lang og stiftet så sitt eget lag i I 1945 ble lagsarbeidet gjenopptatt. Da ble det enighet i å dele Fåvang bondekvinnelag i flere smålag: Nordre Fåvang Bondekvinnelag Søre Fåvang B.k.l. Nordre Stranda B.k.l. stiftet 8.mai 1946, nå nedlagt Søre Brekkom B.k.l. nå nedlagt Nordre Brekkom B.k.l. stiftet 1927 Bondekvinnedagen ble hvert år feiret i fellesskap med Ringebu, Tretten og Brekkom bondekvinnelag. Bevertningen var da kaffe med kaker, så fløtegrøt med saft og melk til. Senere var de også smørbrød med the eller ertesuppe med rundstykker. Fra 25-års-beretningen. I 25-årsberetningen skrevet av Mari Retvedt til 25-årsfesten på Tromsvang 17. november 1951 står det skrevet: Da vil jeg til om lov til å si at jeg tror Fåvang B.k.l. har fyldt sin plass. Vil nevne berre ein enkelt ting, som jeg nemnde er Ringebu ei vidstrakt bygd med mange avsides grender og det er ikke så avgjort at den eine grenda kjenner den andre. Her har Bondekvinnelaget stått som et bindeledd. Og dette skjønner kanskje vi best som har kome fremmende til bygda. Senere år. I begynnelsen av 50-årene skaffet Søre Fåvang Bondekvinnelag et spiseog kaffeservise til utlån. På den tiden var det vanlig å ha gjestebud og begravelse hjemme og mange har nok satt pris på å få låne dette opp

6 gjennom årene. Dette er et service til 75 personer og brukes i dag i grendehuset i Sør-Fåvang. I 1979 skrev vi en uttalelse til Norges Bondekvinnelag om Synspunkter på den 9-årige skolen. For ca.20 år siden ble det startet opp vevstue i Søre Fåvang, som fortsatt er i aktivitet. Det var kulturmidler og midler fra den lokale banken som gjorde dette mulig. I 1991 hadde Meierienes prøvekjøkken et arrangement på Maihaugen: Ost til tusen for å fremme bruken av ost. Her var lagene i Fåvang bidragsytere. I 1995 var et forkle-år, hvor lagene i Fåvang sydde fine forkler som OBK valgte som sin uniform. I 1996 var det lindager på Maihaugen hvor lagene i Fåvang var med. I 1998 sto Bygdekvinnelagene i Fåvang sammen med andre lag og foreninger i Ringebu for St.hans-kvelden på Maihaugen da Ringebu kommune var arrangør. Det har også vært sydd løpere og duker, og gitt gaver og penger til Fåvang kirke. Blant annet har laget skaffet høreapparater og benkeputer til kirken, og pengegave til det nye orgelet. Søre Fåvang Bygdekvinnelag har også vært engasjert i kapellet på Gullhaugen. Lagsmøtene har opp gjennom tidene bestått av diktlesing, andakter, salmer og sang. Spesielt har Bondesangen vært mye brukt. Litteraturlesing og studieringen er fortsatt svært aktive. Avlegger-eller planteaksjonen er et årlig samarbeid og fellesmøte mellom Søre og Nordre Fåvang Bygdekvinnelag. Det holdes kurs, senest i fjor var det kurs i lefse- og flatbrødbaking i Nordre Fåvang B.k.l. og kurs i stell av linduker. Bygdekvinnelagene arrangerer fortsatt hyggekvelder, blant annet på alders-og sykehjemmet, og de støtter gode formål i både inn-og utland. I de senere årene har lagene markert seg under Fåvang-dågån, Landbrukets dag og Åpen-gård-arrangement. Loddsalg har fulgt med lagene i alle år. Noen av medlemmene har vært med i styret for Oppland Bygdekvinnelag. Som en naturlig del av samfunnsutviklingen, og for å nå ut til alle kvinner i bygda har organisajonen endret navn fra Bondekvinnelag til Bygdekvinnelag. Endringen skjedde i 2001/2002. Avslutning. Det er med stor respekt jeg har bladd i de gamle møteprotokollene. For de neste 4 år har Norges Bygdekvinnelag satt som visjon: Aktive kvinner for levende bygder og med temaet Kvinner og verdiskaping ønsker NBK de neste 4 årene å

7 sette fokus på den kompetansen og de rollene kvinner til alle tider har hatt og vil ha som verdiskapere og ressurspersoner. I den nye arbeidsplanen vil de fem satsingsområdene kultur, mat, miljø, organisasjonsutvikling og kommunikasjon videreføres. Så kan jeg jo nevne at på dagsorden på ledermøte sist helg var spørsmål om stat og kirkeordningen hvor OBK vedtok en samlet uttalelse til NBK, hvor vi i grove trekke, ønsker å videreføre Statskirkeordningen slik den er i dag. Videre ble dette med mediekontakt tatt opp og sist men ikke minst: Hvordan få nye og yngre medlemmer med i Bygdekvinnelagene? Utfordringen i dagens samfunn er å få folk til å engasjere seg, men dette er saker vi kan stå for og jeg synes vi skal heve glassene våre for en fortsatt aktiv og samfunnsorientert 80- åring som jeg tror vil være en møteplass for mange av oss i mange år framover. Dette ble mye gammel historie, så håper vi å få høre noen historier fra de senere årene fra noen av dere her i kveld! Ragnhild Sperstad leder Nordre Fåvang bygdekvinnelag 15. november 2006

OPPLAND BYGDEKVINNELAG ÅRSMELDING

OPPLAND BYGDEKVINNELAG ÅRSMELDING OPPLAND BYGDEKVINNELAG ÅRSMELDING 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Velkommen 3 Styret, æresmedlem 4 Årsmøtet 2011 5 Positivprisen 9 Styrets virksomhet 10 Barndomsminner frå Oppland 11 Møter og arrangementer

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EN AV MANGE MØTEPLASSER

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EN AV MANGE MØTEPLASSER ORGANISASJONSHÅNDBOK F O R N O R G E S B Y G D E K V I N N E L A G ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Mjølkerampa EN AV MANGE MØTEPLASSER Norges Bygdekvinnelag Postboks 9358 Grønland 0135 OSLO

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

DRAMMEN DØVEFORENING. 50 år FESTSKRIFT

DRAMMEN DØVEFORENING. 50 år FESTSKRIFT DRAMMEN DØVEFORENING 50 år FESTSKRIFT 1932-20. FEBRUAR - 1982 Innholdsfortegnelse 1. I jubileets tegn... 2 2. Hilsener... 3 3. Stiftelsen... 7 4. De første arbeidsår... 9 5. En forening i vekst... 15 6.

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid Kristin Lorentzen «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2003 ISBN 82-995576-3-1 ISSN 1503-4380 Det

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre Kvinneforbundet 90-års jubileum 1916-2006 Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre La oss fortsatt gjøre det gode og ikke bli trette Samfunnet har forandret seg i løpet av Kvinneforbundets 90 årige historie,

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer

Utdanning. Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden.

Utdanning. Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden. Utdanning Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden. Lærdom starter med en gang man er født. Lærdommen "sniker"

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung s. 1 INNHOLD s. 2 NLM ung 4 5 6 8 9 10 11 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 NLM ung Ungdomsarbeid Landsmøte Økonomisk støtte Superblink Barnas Misjonsprosjekt Maks Hjelp SpotOn Bli medlem Kjære leser

Detaljer

Pensjonistuniversitetet i Ålesund

Pensjonistuniversitetet i Ålesund Pensjonistuniversitetet i Ålesund 19.februar 1991 2011 Pensjonistuniversitetets historie gjennom 20 år Redigert av Sjur Brande, april 2011 20 år er da slett ingen lang tidsepoke i seg selv? Nei, kanskje

Detaljer

«Jeg gleder meg til torsdag»

«Jeg gleder meg til torsdag» ISBN 978-82-7894-303-8 ISSN 0808-5013 Møteplasser for eldre med innvandrerbakgrunn Bjørg Moen 7/2009 Rapport nr 7/09 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf.

Detaljer

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Utgiver: Redd Barna 2011 Prosjektleder: Lone Singstad Pålshaugen Grafisk design:

Detaljer

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Vad kan förskolebarn om tal? Hur löser de problem? Lärarstuderande Grethe Midtgård, Bergen, berättar om Marit, 6 år och hennes sätt att hantera situationer med matematik.

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

GT2013 UNG VS GAMMEL 12 GAMLINGENE KOMMER 14 ENSOMHET PÅ TVERS 18 FRIVILLIG INNSATS

GT2013 UNG VS GAMMEL 12 GAMLINGENE KOMMER 14 ENSOMHET PÅ TVERS 18 FRIVILLIG INNSATS GT2013 GENERASJONSTINGET / 26. NOVEMBER 2013 / HELL gammel gubbe? Bortskjemt drittunge? UNG VS GAMMEL Er norske ungdommer krevende og selvopptatte? Er gamle folk fordomsfulle og utdaterte? Kanskje er vi

Detaljer

Lettlest om folkestyret i Norge

Lettlest om folkestyret i Norge Lettlest om folkestyret i Norge Innhold Demokrati... 3 Folkestyre... 3 Demokratiske tradisjoner... 3 Deltakelse i demokratiet... 4 Valget... 5 Stortingsvalget... 5 Valgdistrikter... 5 Partiene... 5 Stortinget...

Detaljer

TATERKULTUR I BARNEHAGE OG SKOLE

TATERKULTUR I BARNEHAGE OG SKOLE TATERKULTUR I BARNEHAGE OG SKOLE Rapport fra arbeidet Trondheim, juni 2013 Førstelektor Anne-Mari Larsen Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning 1 2 Barnehage og skole til tatere... 6

Detaljer

Se også våre hjemmesider: www.larvik.kirken.no www.ungihedrum.no www.kirkenorge.no

Se også våre hjemmesider: www.larvik.kirken.no www.ungihedrum.no www.kirkenorge.no HEDRUM menighetsblad Meldingsblad for Hvarnes, Kvelde og Hedrum menigheter Innhold: 2 - Redaksjon, Menighetskontor, Ansatte 3 - Andakt: Han har et godt rykte 5 - Nattverdsett til Kvelde sykehjem 6 - Kveldeprisen

Detaljer

Sitat og bilde er fra en barneutstilling på Tusenhjemmet høsten 2012. Et samarbeide mellom Barnas Hus barnehage og Tusenhjemmet.

Sitat og bilde er fra en barneutstilling på Tusenhjemmet høsten 2012. Et samarbeide mellom Barnas Hus barnehage og Tusenhjemmet. Løssalg kr 10,- laget av Tusenhjemmet Bodø AS Leselig for alle! juni 2013 Sosialt entreprenørskap Generasjonssenter Et møte med Atle 3 på gata Sitat og bilde er fra en barneutstilling på Tusenhjemmet høsten

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Forsvarets Pensjonistforening. Trondheim 25 ÅRS JUBILEUM. Forsvar for Trondheim?

Forsvarets Pensjonistforening. Trondheim 25 ÅRS JUBILEUM. Forsvar for Trondheim? Forsvarets Pensjonistforening Trondheim 25 ÅRS JUBILEUM Forsvar for Trondheim? Den gamle pensjonistens bønn av Bjørn Bruland Herre, du vet at jeg nå er blitt gammel. Hjelp meg til å leve mine siste dager

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT 2014

PEDAGOGISK RAPPORT 2014 PEDAGOGISK RAPPORT 2014 Kulturbarnehagen Ålen barnehage Innhold Innhold Side Barnegruppe 3 Personell 3 Samarbeidsparter 3 Fagområder rammeplan 5 Barnehagens satsingsområder/fokusområder 5-8 Stenhåggån

Detaljer

Motto: Hans Herlighet Til Pris. EF. 1, 12

Motto: Hans Herlighet Til Pris. EF. 1, 12 ORGAN FOR SYKEPLEIERNES MISJONSRING Nr. 2 81. ÅRG. 2012 Innhold side * Jeg tror... 2 * Bedre kjent med Frøydis...3-4 * Bønn - en åpen kilde... 4 * Støle bein og takknemlighet...5-6 * Kjære misjonsvenner!...

Detaljer