4. ØKONOMI NØKKELTALL FOR REGNSKAPSÅRET REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF, MFL)... 6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4. ØKONOMI NØKKELTALL FOR REGNSKAPSÅRET 2013... 6 5. REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF, MFL)... 6"

Transkript

1 Årsrapport 2013

2 2 1. HILSEN FRA SENTERLEDER ORGANISERING OG TILKNYTNING NØKKELTALL ANSATTE TOTALORGANISASJONEN ANTALL ÅRSVERK UTVIKLING AV TREFF MED BRUKERGRUPPE-HISTORIKK ØKONOMI NØKKELTALL FOR REGNSKAPSÅRET REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF, MFL) SAMARBEID MED NSSF, NKVTS, NAKMI RVTS LEDERMØTER ARBEID MED PROFILERING AV SENTERET OG WEB-BASERT KOMPETANSEUTVIKLING WEB-BASERT KOMPETANSEUTVIKLING PUBLIKASJONER/PRESENTASJONER NOEN NØKKELTALL RUNDT VÅRE KOMPETANSEUTVIKLINGSAKTIVITETER SPESIALISTHELSETJENESTEN PROSJEKT SELVMORDSFOREBYGGING Vestre Viken HF, Sykehuset Asker og Bærum: Sykehuset Innlandet HF: Diakonhjemmet Sykehus: Akershus Universitetssykehus HF: Lovisenberg Sykehus: Sykehuset Østfold HF: OUS HF, Ullevål: PROSJEKT TRYGGERE TRAUMETERAPEUTER (TT) Sykehuset Innlandet HF: Oslo Universitetssykehus, OUS HF, Ullevål: Lovisenberg sykehus: Sykehuset Østfold HF: Akershus Universitetssykehus HF, Ahus: ABC-traumekurs for arbeid med voksne og ABC-traumekurs for arbeid med barn: TT fordypningskurs Forum for konsultasjon og veiledning: BARNE- OG FAMILIEVERN PROSJEKT: TRAUMESENSITIVT FAMILIEVERN OG TRAUMESENSITIVT STATLIG BARNEVERN Statlig barnevern Familievern KOMMUNALT BARNEVERN KOMMUNALE/STATLIGE TJENESTER PROSJEKT: TRYGGERE TRAUMEKOMPETANSE, BYDEL ØSTENSJØ PROSJEKT: OPPBYGGING AV TRAUME- OG SORGSPESIFIKK KOMPETANSE I KOMMUNALE KRISETEAM... 21

3 PROSJEKT: HJELP SOM NYTTER PROSJEKT: OPPDRAG KRISESENTER PROSJEKT: UDI VEILEDNING OG UNDERVISNING I ASYLMOTTAK PROSJEKT: VELFERDSETATENS (VEL) VEILEDNINGSPROGRAM FOR ANSATTE SOM ARBEIDER MED FLYKTNINGER PROSJEKT: ARBEID MOT KJØNNSLEMLESTELSE PROSJEKT: VIVAT PROSJEKT: OPPLÆRING I MALE- OG SAMTALEGRUPPER SOM METODE I TRAUMEBEARBEIDING FOR BARN OG UNGE SOM HAR OPPLEVD KRIG OG FLUKT PROSJEKT: BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATETS SATSNING RETTET MOT BARN AV PSYKISK SYKE OG/ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE: «TIDLIG INTERVENSJON» ØVRIGE KOMPETANSEUTVIKLINGSTILTAK Kompetanseutvikling CatoSenteret Veiledning av fysioterapeuter - oppfølgingstilbud Bydel Stovner, prosjekt familielos: Utviklingsarbeid rettet mot velferdsavhengige store barnefamilier med flyktning- og innvandrerbakgrunn Videreutvikle samarbeidet med Landsforeningen for etterlatte (LEVE) OPPFØLGING HANDLINGSPLANER/SPESIALOPPDRAG HANDLINGSPLAN: «I TJENESTE FOR NORGE» HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER ARBEID MOT TVANGSEKTESKAP, ÆRESRELATERT VOLD OG ALVORLIGE BEGRENSNINGER AV UNGES FRIHET ANDRE KOMPETANSEUTVIKLINGSTILTAK DIVERSE UNDERVISNINGSOPPDRAG SELVMORDSFOREBYGGING ELDRE HELSESENTER FOR PAPIRLØSE MIGRANTER «TØRRE Å SPØRRE» - RVTS ØSTS HALVÅRLIGE FAGDAG... 32

4 4 1. HILSEN FRA SENTERLEDER I 2013 har vi hatt deltakere på våre kompetanseutviklingsprogram. Dette er en økning på vel sammenlignet med Dette viser at medarbeiderne i tjenesteapparatet har behov for økt kompetanse innen traume- og selvmordsforebygging, og at vi fremstår som en naturlig samarbeidspartner for dem. Tjenesteapparatet gjør en betydelig innsats i kvalitetsutviklingen og vi ser frem til videre samarbeid i Spesialisthelsetjenesten, familievernet, krisesenterorganisasjonene, statlig barnevern og tjenesteytere på bydelsnivå ønsker økt kvalitet i arbeidet for forebygging av traumelidelser og selvmord. En av Oslos bydeler gjør nå en stor innsats for å utvikle seg til en traumesensitiv bydel. Dette skjer gjennom vårt kompetanseutviklingsprogram «Tryggere traumekompetanse». Helserisikoen ved å vokse opp med vold og omsorgssvikt får heldigvis økende oppmerksomhet. Statsministeren viet temaet psykisk helse stor plass i sin nyttårstale. I regjeringens handlingsplan «Et liv uten vold» , blir det slått fast at vold i nære relasjoner er et folkehelseproblem. Seksuelle overgrep, fysisk mishandling og omsorgssvikt har større betydning for psykisk helse enn andre belastende hendelser. Det skal derfor rettes en særlig innsats mot barn som opplever vold i hjemmet. Alle kommuner og bydeler er derfor oppfordret til å utvikle kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. RVTSene er bedt om å bidra i dette arbeidet. I løpet av 2013 har alle helseforetak i region øst gjennomført RVTS Østs omfattende kompetanseprogram innen traumeforståelse og behandling. Vi har etablert et langvarig samarbeid med BUFetat. Målsettingen er å utvikle et traumesensitivt barne- og familievern. Mange kommunale kriseteam har økt sin faglige kompetanse innen psykologisk førstehjelp gjennom våre aktiviteter. I vårt arbeid med FN-/NATO-veteraner og innsatspersonell, har vi fortsatt innsatsen for å lette samarbeidet mellom det militære og sivile samfunnet. Det etableres regionale ressursnettverk for sentrale aktører. Også 2013 har vært et særdeles arbeidsintensivt år. Derfor gjentar jeg takken til alle ved RVTS Øst for engasjement, arbeidsinnsats og dugnadsånd. Det er denne holdningen til faget, oppgaven, tjenesteapparat og kollegaer, som gjør det mulig å ha så høy kvalitet og aktivitet. Takk til avdelingsleder for samarbeidet gjennom året. Takk også til våre oppdragsgivere for utfordrende oppgaver og til alle våre gode samarbeidspartnere i praksisfeltet, øvrige RVTSer, NKVTS, NSSF, VIVAT, NAKMI og RBUP. Toril Araldsen Senterleder RVTS Øst 1 Tallet refererer til antall deltakere på våre kurs/arrangementer. Vi registrerer antall oppmøtte på hver

5 5 2. ORGANISERING OG TILKNYTNING I 2013 har vi særlig fokusert på følgende innen organisasjonsutvikling: videreutvikling av prosjektorganisasjonen nye samarbeidspartnere i tjenesteapparatet og derigjennom utfordringer til RVTS Øst videreutvikling av ny hjemmeside ressurssituasjon og rammebetingelser for driften av RVTS Øst Oppdragenes karakter krever at vi har en brukerrettet, integrert prosjektorganisasjon som er i stand til raskt å løse komplekse forespørsler fra tjenesteapparatet. Den interne faglige utviklingen ved RVTS Øst, ivaretas gjennom en hovedstruktur med to fagnettverk, hhv fagnettverk traumeforebygging og selvmordsforebygging. Kompetanseplattform som vektlegger faglig spisskompetanse, rollekompetanse, organisasjons kompetanse og personlig kompetanse, er utviklet. RVTS Øst har jevnlig rapportert om den økende ubalansen mellom forespørsler fra tjenesteapparatet og våre ressurser. På alle objektive kriterier skiller region Øst seg ut, så som antall bosatte i regionen, problemkompleks og antall tjenestesteder som har behov for våre tjenester. Man ber fortsatt om at våre oppdragsgivere utreder og finner tiltak for å ta høyde for disse forhold. 3. NØKKELTALL 3.1 Ansatte totalorganisasjonen År Antall fast ansatte Antall ansatte HF , Prosjekttilknyttede 6, Det har vært til sammen 24 ansatte i sentralstaben i 2013 (inklusiv medarbeider i VIVAT 3 ), fordelt på 17,3 årsverk. Inklusiv ansatte i HF-ene har totalorganisasjonen bestått av til sammen 31 personer. I tillegg kommer seks ansatte/tilknyttede på prosjektbasis. Sykefraværet endte på 7,26 %. Vi er en liten og transparent organisasjon og har derfor også god kjennskap til sykdom og skade som dessverre rammet flere i løpet av Det er belegg for å si at sykefraværet skyldes forhold utenfor arbeidssituasjon og som RVTS Øst har bestrebet seg på å tilrettelegge arbeidssituasjonen best mulig i forhold til. 3.2 Antall årsverk Antall ansatte og årsverk fordelt på hvert team/fagnettverk pr 31. desember 2013 er som følger: Ansatte Årsverk Administrasjon og ledelse 4 4 Fagnettverk selvmordsforebygging inklusiv VIVAT 6 4,3 (eksklusiv åtte lokalt forankret spesialrådgivere) Fagnettverk traumeforebygging Stillingene er delfinansiert av RVTS Øst og vi samarbeider med det enkelte HF et om hvilke arbeidsoppgaver den enkelte skal utføre. Stillingene er en del av det selvmordsforebyggende team, og benevnes som «lokalt forankret spesialrådgiver». 3 VIVAT-ansatt er en felles ressurs med RVTS Sør

6 6 3.3 Utvikling av treff med brukergruppe-historikk År Deltakere på våre arrangement Antall treff rvtsost.no Antall treff innblikk.com ØKONOMI NØKKELTALL FOR REGNSKAPSÅRET 2013 Driften av RVTS Øst har vært finansiert av Helsedirektoratet og Helse Sør-Øst. Bevilgningen fra Helse Sør-Øst på NOK er lagt inn i rammen til Oslo universitetssykehus HF, Klinikk for Psykisk helse og avhengighet, avdeling for Forskning og utvikling. I tråd med vanlig praksis avgis det ikke særskilt regnskap for tilskudd som er en del av den tildelte rammen fra Helse Sør-Øst. Helsedirektoratets tilsagnsbrev av 31. mai 2013 ga et tilsagn om NOK til driften i Beløpet er inkludert overførte midler fra 2012 på NOK Bevilgningen fra direktoratet har vært brukt til personalkostnader, driftsutgifter og administrasjon. I tillegg kommer oppbygging og videreutvikling av websidene, jfr nettstedene og Regnskapet viser et driftsmessig jevnt forbruk. Som tidligere rapportert er det fortsatt et visst utfordringsbilde knyttet til fusjon OUS, med særlig henvisning til regnskapsrapportering. RVTS Øst sitt koststed har et mindreforbruk på NOK pr. 31. desember Mindreforbruket for 2013 skyldes i all hovedsak to forhold; gjennomgripende ansettelsesprosesser og interne permisjoner. Sene tildelings-/oppdragsbrev og innbetalinger vanskeliggjør arbeidet med å ha nærmere kostnadskontroll, spesielt i siste halvdel av hvert år. 5. REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF, MFL) 5.1 Samarbeid med NSSF, NKVTS, NAKMI Vi har fast struktur på samarbeidet og målet er minimum ett årlig møte. Adhoc-møter avholdes ved behov, og flere har vært avholdt i I tillegg har vi telefonmøter i tilknytning til tildeling av oppdragsbrev. Denne strukturen bidrar til å fremme utvikling av ønsket samarbeid mellom organisasjonene. RVTS Øst og Sør ønsker i tillegg å utvikle samarbeidet med KORUS og RBUP sørøst, og møter er avholdt mellom partene. 5.2 RVTS ledermøter Det avholdes jevnlige ledermøter mellom RVTSenes senterledere. Fokus er samordning og organisering av fellesprosjekter. Det avholdes mellom 5-7 møter årlig i tillegg til adhoc-møter og telefonmøter. 6. ARBEID MED PROFILERING AV SENTERET OG WEB-BASERT KOMPETANSEUTVIKLING 6.1 Web-basert kompetanseutvikling Totalt antall besøkende på RVTS Øst sin hjemmeside (www.rvtsost.no) i 2013 har vært Dette er en økning på ca fra Vår nye hjemmesideløsning ble lansert 1. april. Den nye siden har et mer tidsriktig og brukervennlig grensesnitt. Dette gjelder også de lukkede rommene som deltakerne på våre kompetanseutviklingstiltak bruker for å hente kursmateriale mv.

7 7 Utvikling treff rvtsost.no Treff rvtsost.no Figur 1 - besøkende RVTS Øst sin hjemmeside er RVTSenes felles nettmagasin for fordypning av ulike tema innenfor våre kompetanseområder. Vi har i løpet av året lagt ut artikler om FN-/Nato-veteraner. Siden etableringen av innblikk.com i 2010 har vi publisert et stort antall artikler på magasinet. Besøkstallene har vært gode siden oppstarten, men den noe lavere publiseringen av artikler det seneste året har medført lavere besøkstall. Vi har i løpet av året sett behovet for å revidere/fjerne en del av de eldste artiklene, på grunn av endringer i handlingsplaner mv. På bakgrunn av dette, samt at flere RVTSene nå har tatt i bruk nye hjemmesider med mer fleksible løsninger for publisering, har vi besluttet å avvikle innblikk.com fra og med 1. januar Det enkelte RVTS vil flytte de mest aktuelle artiklene fra innblikk.com til sine egne nettsider etter behov Utvikling treff innblikk.com Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Figur 2 Utvikling treff innblikk.com

8 8 6.3 Publikasjoner/presentasjoner Type publikasjon/presentasjon Antall Artikler i tidsskrift med fagfellevurdering 5 Artikler i tidsskrift uten fagfellevurdering 5 Bokanmeldelser 7 Rapporter 3 Internettpublikasjoner 1 Presentasjoner nasjonale/internasjonale konferanser 7 7. NOEN NØKKELTALL RUNDT VÅRE KOMPETANSEUTVIKLINGSAKTIVITETER Som nevnt innledningsvis har vi hatt til sammen deltakere på våre kompetanseutviklingstiltak i Hovedtyngden av deltakelsen er knyttet til større driftsintegrerte kompetanseutviklingstiltak, totalt I tillegg har vi gjennomført veiledninger med til sammen deltakere og konsultasjon/rådgivning med til sammen 770 deltakere, se for øvrig Figur 3 Totalfordeling aktiviteter - antall deltakere 201. Som figurene 4 og 5 viser, har vi et høyere antall deltakere i våre programmer fra spesialisthelsetjenesten, enn hva tilfellet er for kommunale tjenester. Samtidig har vi et høyere antall prosjekter som retter seg mot kommunale tjenester enn spesialisthelsetjenesten. Årsaken til dette er at vi i spesialisthelsetjenesten jobber driftsintegrert i (svært) store organisasjoner, mens vi på kommunalt nivå primært har forholdt oss til en rekke mindre tjenester med færre ansatte. Kompetanseutviklingsprogrammet i bydel Østensjø representerer en utvikling mot en driftsintegrert tilnærming på bydels-/kommunenivå Som redegjort for er det arbeidet over tid med utvikling av et systematisk samarbeid innen ulike tjenester i Bufetat-systemet, hhv familievernet og statlig barnevern. Disse samarbeidspartnerne vil bidra til å øke vårt nedslagsfelt også utenfor (spesialist)helsetjenesten, og forventes å gi oss en bredere kontaktflate i det kommunale tjenesteapparatet. i) Totalfordeling aktiviteter antall deltakere Figur 3 Totalfordeling aktiviteter - antall deltakere Tilsvarende tall for 2012 var , dvs en økning på deltakere. Vi gjør igjen oppmerksom på at vi registrerer antall oppmøtte på hver samling i utdanningsrekker.

9 9 ii) Større grupperettede tiltak, konferanser og seminarer Figur 4 - Større grupperettede tiltak, konferanser og seminarer 2013 iii) Veiledning/konsultasjon (individ eller gruppe) Figur 5 - Veiledning individ eller gruppe (antall personer som er veiledet) SPESIALISTHELSETJENESTEN 8.1 Prosjekt selvmordsforebygging Den driftsintegrerte og desentraliserte organisasjonen av fagnettverk selvmordsforebygging er nå godt etablert. Dette er i tråd med de intensjoner og målsetninger som Helse Sør-Øst har lagt til grunn for organiseringen av det selvmordsforebyggende arbeidet i regionen. RVTS Øst har ansvaret for koordinering og drift av nettverket, dette skjer blant annet gjennom de månedlige nettverksmøtene. På møtene deltar spesialrådgivere fra alle HF i region Sør-Øst, sammen med spesialrådgiverne fra RVTS Øst og Sør. Arbeidsgiveransvaret for de lokalt forankrede spesialrådgiverne ligger hos det enkelte HF. Samarbeidet mellom RVTS Øst og HF ene/sykehusene reguleres blant annet gjennom årlige oppfølgingsmøter. Oppfølging av arbeidet med «Nasjonale Retningslinjer for forebygging av selvmord» er et viktig fokus i alle HF/sykehus. Implementeringsarbeidet drives med ulike innfallsvinkler basert på lokale og sentrale prioriteringer. De lokalt forankrede spesialrådgiverne har hatt og har en sentral rolle som pådrivere i arbeidet.

10 10 Fagnettverk selvmordsforebygging arbeider strategisk i forhold til følgende målsetninger: Styrke selvmordsforebyggende arbeid for risikoutsatte mennesker i alle aldersgrupper Bidra til styrking av selvmordsforebygging ved de enkelte helseforetakene/sykehusene Utvikle kompetansen til helsepersonell og andre gjennom strukturert undervisning og veiledning Styrke tverrfaglig samarbeid gjennom nettverksbygging Bidra til bedre behandlingsmetoder gjennom forskning og utviklingsarbeid Bidra i arbeidet med å etablere gode oppfølgingstilbud til etterlatte ved selvmord Aktivitet prosjekt selvmordsforebygging i 2013: Strukturen med lokalt forankrede spesialrådgivere er nå etablert ved alle de de 12 sykehusene i Helse Sør-Øst. Det har vært en sentral målsetning å få disse stillingene besatt i hele regionen da erfaringer så langt indikerer at de har en helt sentral posisjon som pådriver for det selvmordsforebyggende arbeidet ved de enkelte sykehusene. I og med at strukturen nå involverer alle sykehusene, også i sør-regionen, involverer fagnettverket svært mange aktører. Vi ser at det kan gi noen utfordringer i forhold til organisasjonsstrukturen. Med dette som utgangspunkt er det et pågående organisasjonsutviklingsarbeid som blant annet tar for seg de ulike aktørenes ansvar og rolle i nettverket. Nyansatt spesialrådgiver, med blant annet ansvar for å koordinere fagnettverk selvmordsforebygging, har brukt tid på å gjøre seg kjent med fagfeltet og organiseringen av nettverket. Som et ledd i dette arbeidet har spesialrådgiver prioritert å besøke de som jobber som lokalt forankrede spesialrådgivere i helseforetakene i Helse Øst. Ett av formålene med møtene har vært å se på muligheten for å samarbeide om et fokus på det selvmordsforebyggende arbeidet rettet mot kommuner, bydeler og frivillige organisasjoner. Det er avholdt to Vivat kurs for barne- og familievernet i regionen. Deltakerne på kursene har tidligere deltatt på kurs for ansatte i statlig barnevern og familievern, hhv pkt og Fagnettverket har hatt månedlige samlinger med fokus på fag- og utviklingsarbeid. Det jobbes med å se på muligheten for å utvikle et nærmere samarbeid med kommuner og bydeler innenfor det selvmordsforebyggende arbeidet. Omsorgspermisjon og endringer i staben har medført at utviklingsprosjekter ikke har hatt den planlagte fremdriften. Aktivitet i helseforetakene i 2013: Vestre Viken HF, Sykehuset Asker og Bærum: Den grunnleggende opplæring er videreført i 2013 og er nå spredt til alle avdelinger i Klinikk for Psykisk Helse og Rus (KPHR). Vi har i noen grad spesialtilpasset tilbudet til de ulike avdelingers behov, for eksempel barne- og ungdomspsykiatrien og alderspsykiatrien. Undervisningstilbudet blir godt mottatt og er etterspurt. Kompetansenettverket i selvmordsforebygging, som er et rådgivende organ til klinikkdirektør, er nå godt etablert og det er avholdt tre møter i løpet av året. Her samles kunnskap og kompetanse på etterspurte områder innen fagfeltet. Deretter spres det til alle behandlere i klinikken. I løpet av året er det tatt initiativ til to forskningsprosjekter. Søknadene er imøtekommet og vi har mottatt økonomisk støtte fra Helse Sør-Øst. Det ene prosjektet er en evaluering av CAMS (Collaborative Assessment and Management of Suicidality) som behandlingsmetode for personer i selvmordsfare. Det andre prosjektet handler om prediksjon av selvmord. Rådgiver deltar aktivt i arbeidet med de-briefing etter selvmord og oppfølging av selvmord og selvmordsforsøk for å lære av disse tragiske hendelsene. Målet er at vi etterhvert skal se nærmere på de erfaringer som vi har etter at vi gikk over til ny meldeordning (via Kunnskapssenteret).

11 11 I tillegg arbeider spesialrådgiver som fagrevisor i helseforetaket og har deltatt i flere interne revisjoner på området i løpet av året. Han er også fast medlem av Klinikkens Kvalitetsutvalg og Fagrådet og deltar også i pasientsikkerhetskampanjen. I løpet av året har vi tilbudt spesialseminarer for avdelinger og seksjoner i KPHR innen temaene: 1) Etikk og selvmord og 2) Prediksjon av suicid og 3) Kronisk suicidalitet blant unge. Dette er gjort i samarbeid med både Fransiscushjelpen, Nasjonalt senter for Selvmordsforskning og forebygging (NSSF) og interne krefter Sykehuset Innlandet HF: Undervisningen til helsepersonell i sykehuset er gjennomført fortløpende. Gjennom undervisning ved grunnutdanning og flere av videreutdanningene ved Høyskolen i Hedmark nås ansatte i ulike faggrupper, både fra ulike DPS og kommunene i fylket. Det er også gjennomført undervisning for studenter på videreutdanning rettet mot barn og unge, samt VIVAT-kurs for kontoransatte ved divisjonen og ansatte i en av regionens kommuner. Som fagressurs for LEVE Hedmark bisto spesialrådgiver med planlegging og gjennomføring av arrangement på Elverum i anledning verdensdagen for selvmordsforebygging i september. Deltakelse ved internrevisjoner i divisjonen, kvalitetsråd, fagråd og kvalitetsutviklingsgruppe i sykehuset er pågående oppgaver. Utover dette er spesialrådgiver leder av kompetansenettverk for selvmordsforebygging i divisjonen. En av oppgavene i nettverket er å gjennomgå og drøfte meldinger etter selvmord og alvorlige selvmordsforsøk. Dette arbeidet bidrar til læring på tvers i divisjonen. Noe som igjen bidrar til refleksjon rundt behovet for endring av prosedyrer knyttet til selvmordsforebygging. Faglig gjennomgang samt deltakelse ved interne revisjoner bidrar også til mer oppmerksomhet rundt sårbare områder. På denne måten får man mulighet til å sette inn tiltak som øker kvaliteten på håndteringen av selvmord og selvmordsforsøk. I forbindelse med oppdatering av sykehusets prosedyrer knyttet til selvmordsforebygging, har Sykehuset Innlandet meldt inn et påbegynt arbeid med å kunnskapsbasere fagprosedyrene til Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer. Arbeidet ledes av spesialrådgiver i samarbeid med representanter fra klinikken og Avdeling for kunnskapsstøtte Diakonhjemmet Sykehus: Spesialrådgiver er knyttet til det kliniske arbeidet med selvmordsforebygging ved somatiske avdelinger i sykehuset gjennom «Psykiatrisk konsultasjonsteam» som ble opprettet i 2006 etter initiativ fra spesialrådgiver. Fra 2014 oppretter sykehuset en egen «Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken». Dette er en videreutvikling av akuttilbudet til pasienter som legges inn etter selvmordsforsøk eller er i behov av liason-tjenester i sykehuset. Sykehuset tilbyr nå også en helsepsykologisk poliklinikk hvor pasienter med samtidig somatisk sykdom og psykiske plager behandles. Systematisk registrering av pasienter som legges inn for intoksikasjon ved sykehuset har gitt oss kunnskap om at rus var intensjonen for over halvparten av innleggelsene i medisinsk avdeling. På bakgrunn av dette planlegger Diakonhjemmet et prosjekt for å kartlegge alkoholavhengighet til innlagte pasienter i medisinsk avdeling. Prosjektet gjøres i samarbeid med sykehusets ruspoliklinikk. Spesialrådgiver vil delta i dette arbeidet. Diakonhjemmet har etablert obligatoriske kurs i henhold til Nasjonale retningslinjer om undervisning om kartlegging og vurdering av selvmordsfare ved psykiatriske poliklinikker, samt om kartlegging og observasjon ved selvmordsfare i døgnenheter. Spesialrådgiver er involvert i denne undervisningen. Sykehuset jobber med å forbedre arbeidet i forhold til å legge til rette for å oppdage selvmordsfare og gi god behandling og oppfølging, både i somatikken, psykisk helsevern og bydelshelsetjenesten. Et arbeid med behandlingslinjer er påbegynt og vil videreutvikles i Spesialrådgiver inngår i ressursgruppe for selvmordsforebyggende arbeid i en av bydelene. Planen er å videreutvikle dette arbeidet i samarbeid med RVTS Øst. Artikkelen «Attitudes toward suicidal behaviour in outpatients clinics among mental health professionals in Oslo» ble publisert i BMC Psychiatry i mars. Artikkelen bygger på en

12 12 spørreundersøkelse av 229 behandlere i barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker og distriktspsykiatriske poliklinikker ved de fire sykehusene i Oslo. Det arbeides nå med en artikkel som sammenligner holdninger til selvmord i Oslo og Stavropol, Russland. Det foreløpige arbeidet ble presentert ved Verdenskongressen i selvmordsforebygging, IASP i Oslo i september Spesialrådgiver har også bidratt til å samle inn data til et forskningsprosjekt i regi av Oslo Universitetssykehus om fastlegenes rolle etter selvmordsforsøk Akershus Universitetssykehus HF: Den største arbeidsinnsatsen dette året har vært rettet mot utvikling av behandlingslinjer etter selvpåførte skader. Dette er et samarbeid mellom medisinsk avdeling, DPS og kommuner. Det har særlig blitt jobbet med økt bevissthet rundt tematikken på medisinsk avdeling for å få opp antall henvisninger videre i behandlingslinjen. Resultatet av arbeidet er gjennomgått ved journalgjennomgang og den foreløpige oppsummeringen viser at arbeidet har ført til betydelige kvalitetsforbedringer. Foreløpige funn ble lagt fram på verdenskonferanse i selvmordsforebygging i Oslo i september. Undervisningen i de nasjonale retningslinjene i selvmordsforebygging for spesialisthelsetjenesten er videreført i perioden. Spesialrådgiver har har også deltatt i et fagutviklingsprogram rettet mot arbeid med mennesker med vedvarende selvmordsatferd. Dette arbeidet munnet ut i en rapport som foreslår å opprettet et eget team for å møte behovene til denne gruppen. Denne rapporten er for tiden til vurdering i ledergruppen i divisjon psykisk helvern. Forskningsarbeid som skal lede til PhD-grad er videreført gjennom datainnsamling i den første halvdelen av året. Arbeidet med å systematisere og analysere dataene ble påbegynt i andre halvdel. Et annet forskningsprosjekt basert på risiko for villet egenskade basert på journaldata ble lagt frem på en europeisk konferanse i Bologna i juni. Det er også gjennomført hel- og halvdags undervisning i flere kommuner Lovisenberg Sykehus: I 2013 har det vært fokus på sertifisering av dokumentasjon for behandlere på Nic Waal. Det er gjennomført undervisning, gjennomgang av konkrete eksempler og godkjenning av egen dokumentasjon. I forbindelse med dette prosjektet er det etablert en gruppe på fire fagpersoner fra ulike deler av sektoren som har diskutert seg fram til en standard for dokumentasjon. Spesialrådgiver deltar inn i dette arbeidet. Planen er at gruppen skal kunne bistå kvalitetsavdelingen ved internrevisjoner. Det er i ferd med å bli utviklet et nytt oppfølgingskurs. Kurset vil omhandle tema som varselsignaler, kriseplaner og selvmordsstatusskjema. Kurset vil bli tilbudt som et kurs som kan integreres i internundervisningen ved de ulike seksjoner ved sykehuset. Vi har også utviklet og lagt ut i DIPS en felles mal for selvmordsfarevurderinger. Malen gjelder for DPS og psykiatrisk avdeling. Nic Waal har utviklet en egen mal, tilpasset barne- og ungdomsgruppen. Nettverket for selvmordsforebyggende arbeid ved sykehuset arrangerte seminar for de psykiatriske avdelingene og medisinsk avdeling ved sykehuset i november. Tema på seminaret var behandling av vedvarende selvmordsproblematikk. Rundt 70 deltok på seminaret. Basiskurset i selvmordsfarevurderinger, som vi i 5-6 år har tilbudt alle ansatte ved sykehuset, vil fra høsten 2013 også tilbys til ansatte i bydelene. I tillegg til å øke kompetansen om selvmordsforebygging i kommunehelsetjenesten er dette en god mulighet til å etablere møtepunkt mellom sykehusansatte og ansatte i bydelene. Kurset går over en dag og vil tilbys to ganger pr semester. Alle data i forskningsprosjektet: «Obligating life through treatment: Exploring the significance of relational qualities in psychotherapy when the client is suicidal» er nå inne. 20 terapiforløp er fulgt opp over ett år med kvalitative og kvantitative mål. Midtveisevaluering ved psykologisk institutt er gjennomført og noe av materialet ble presentert på IASP, verdenskongressen i suicidologi i Oslo. Tre konkrete artikler er planlagt fra materialet.

13 Sykehuset Østfold HF: «Kvalifiseringsprogrammet i selvmordsrisikovurdering for akutteam» er gjennomført med både undervisning og gjennomgang av innsendte selvmordsrisikovurderinger. I tillegg er det gjennomført undervisning med tema «Egne reaksjoner i møte med suicidalitet og selvmord» og to kurs i «Suicidologi og vurdering av selvmordsfare». Det er også undervist i temaet overføring og motoverføring i møte med selvmord og suicidalitet, på psykiatrisk akuttavdeling. Spesialrådgiver er i ferd med å planlegge dagsseminar våren I løpet av året ble det foretatt vurdering av 15 journaler fra tre av fem avdelinger (akuttpsykiatri, barneog ungdomspsykiatri, rus, intermediær, distriktspsykiatrisk poliklinikk). Sammen med kvalifiseringsprogrammet for akutteam, har dette vært det store satsningsområdet i Internrevisjon ved sykehuset ble avsluttet i løpet av november. Det er satt i gang et pilotprosjekt på DPS Døgn Fredrikstad om utskriving av pasienter hvor det har vært perspektivforskjeller mellom miljøpersonalet og behandler. Utover dette har spesialrådgiver deltatt i ankeutvalget for spesialistsaker i Norsk Psykologforening OUS HF, Ullevål: Det utføres jevnlig tilsyn av pasienter som innlegges etter villet egenskade. En del av tilsynet innebærer å fortløpende gjøre vurderinger om pasienten skal overflyttes fra somatisk avdeling til psykiatrisk avdeling eller utskrives med oppfølging fra eksempelvis fastlege. Det arbeides også videre med dokumentasjon i sykepleierjournal i forhold til denne pasientgruppen. Her er det fokus på hvilke tiltak som skal bidra til å trygge overflytting/utskriving for pasient. Det er undervist for gruppen leger i spesialisering om den selvmordstruede pasienten. Det er også undervist for sykepleiere ved akuttmedisinsk avdeling om den selvmordstruede pasienten i en akutt fase. Det er også utvekslet kunnskap mellom sykepleiere ved akuttpsykiatrisk avdeling og somatisk avdeling i håndtering av den akutte selvmordstruede pasienten. Undervisningssykepleier fra akuttpsykiatrisk avdeling var ansvarlig for undervisningen. I oktober var det oppstart av en europeisk studie i forhold til rus og innleggelser på sykehus. Dette er en kartleggingsstudie som ser på medikamentbruk og komplikasjoner/skader. Spesialrådgiver deltar i arbeidet sammen med leger ved akuttmedisinsk avdeling. Planlegging av ukesseminar for sykepleiere ved akutt/intensivavdelinger med tema akutte situasjoner og oppfølging av pårørende er under planlegging. Ved OUS HF Ullevål Akuttmedisinsk avdeling pågår for tiden tre doktorgradsprosjekter. Et av prosjektene er en intervensjonsstudie/rct med oppfølging av pasienter etter selvpåført forgiftning. Her er datainnsamlingen fullført. De to andre prosjektene, studie av selvmordsforsøk med traumatiske metoder og selvmordsstatistikkens pålitelighet i Skandinavia er i sluttfasen av datainnsamlingen. Ved avdelingen er det nå tilknyttet en forsker som blant annet følger opp suicidale pasienter ved Oslo Legevakt. 8.2 Prosjekt Tryggere Traumeterapeuter (TT) Med «Tryggere Traumeterapeuter» (heretter kalt TT), har RVTS Øst i de siste seks årene drevet systematisk kompetanseutvikling innen HFene i region øst. Helt sentralt i dette tilbudet står prinsippet om driftsintegrert tilnærming. Dette innebærer at vårt program tilbys kostnadsfritt, under forutsetning av at ledelsen ved det aktuelle HFet forplikter seg til å tilrettelegge for implementering av den traumefokuserte kunnskapen. Partene signerer avtale som omhandler målformuleringer og ansvarsfordeling. RVTS Øst understreker på denne måten fagutvikling og organisasjonsutvikling som to sider av samme sak.

Å R S R A P P O R T 2012 S A M M E N D R A G

Å R S R A P P O R T 2012 S A M M E N D R A G ÅRSRAPPORT 2012 S A M M E N D R A G Hilsen fra senterleder 1 I 2012 har 21.252 1 deltatt i våre kompetanseutviklingsprogram. Deltakerantallet og en høy etterspørsel etter våre tjenester viser at tjenesteapparatet

Detaljer

HILSEN FRA SENTERLEDER... 5 ORGANISERING OG TILKNYTNING... 7 REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF MFL)...

HILSEN FRA SENTERLEDER... 5 ORGANISERING OG TILKNYTNING... 7 REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF MFL)... 2 3 HILSEN FRA SENTERLEDER... 5 ORGANISERING OG TILKNYTNING... 7 REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF MFL)... 8 3.1 SAMARBEID MED NSSF, NKVTS, NAKMI... 8 3.2 RVTS LEDERMØTER...

Detaljer

Årsrapport 2013. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt

Årsrapport 2013. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt Årsrapport 2013 Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt FORORD VED SENTERLEDER... 2 OM RVTS MIDT... 3 1. ORGANISERING OG FORANKRING... 3 2. NØKKELTALL... 4 2.1 PERSONELL/ÅRSVERK

Detaljer

Forord ved senterleder

Forord ved senterleder ÅRSRAPPORT 2012 Forord ved senterleder Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging region Midt-Norge (RVTS Midt) er ett av fem regionale ressursentra med fokus på selvmordsforebygging,

Detaljer

Årsrapport. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør

Årsrapport. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør Årsrapport 2010 Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør Innhold Forord ved senterleder Side 03 1) Organisering og tilknytning Side 04 2) Personalressurser og intern

Detaljer

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket akuttnettverket.no Nettverk for evaluering, fagutvikling og kvalitetsforbedring i

Detaljer

Årsrapport 2011 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord

Årsrapport 2011 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord Årsrapport 2011 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord 1 Innhold 1. ORGANISERING OG TILKNYTNING... 3 2. NØKKELTALL OG PERSONALRESSURSER... 4 2.1. NØKKELTALL...

Detaljer

Årsrapport. Hjelp til hjelperne

Årsrapport. Hjelp til hjelperne Årsrapport 2011 Hjelp til hjelperne Innhold Forord ved senterleder Side 03 Terrorangrepet 22. juli 2011 Oslo/Utøya Side 04 1) Organisering og tilknytning Side 04 2) Personalressurser og intern organisering

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1. ÅRSRAPPORT 2013 Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.2 Organisering og samarbeid... 5 1.3 Ansatte i USHT Vestfold...

Detaljer

Design og layout: Tore Landro 2010 Barnehuset Bergen

Design og layout: Tore Landro 2010 Barnehuset Bergen Årsmelding 2009 Design og layout: Tore Landro 2010 Barnehuset Bergen Årsmelding 2009 Barnehuset Bergen Medisinsk undersøkelse av barnet Dommeravhør og vitneavhør Korttidsterapi til barn Nettverksarbeid,

Detaljer

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Foto: Sol Nodeland Årsrapport 2009 2009 er det andre fulle driftsåret for RVTS Sør, og senteret har nå etablert systemer for driften

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKTET BARN SOM LEVER MED VOLD I FAMILIEN 2004-2010. Finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet

SLUTTRAPPORT PROSJEKTET BARN SOM LEVER MED VOLD I FAMILIEN 2004-2010. Finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet SLUTTRAPPORT PROSJEKTET BARN SOM LEVER MED VOLD I FAMILIEN 2004-2010 Finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet Bergen/ Oslo høst 2010 1 Innhold EN STOR TAKK!... 5 SAMMENDRAG... 6 BAKGRUNN... 8

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

Årsrapport for 2010. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no

Årsrapport for 2010. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no Årsrapport for 2010 Stiftelsen Alternativ til Vold www.atv-stiftelsen.no INNHOLD INNLEDNING... 2 STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD (ATV)... 3 ATV Oslo... 4 ATV Asker & Bærum... 6 ATV Drammen... 7 ATV Vestfold...

Detaljer

Evaluering av SEPREPs Tverrfaglig utdanningsprogram På oppdrag av Helsedirektoratet

Evaluering av SEPREPs Tverrfaglig utdanningsprogram På oppdrag av Helsedirektoratet Evaluering av SEPREPs Tverrfaglig utdanningsprogram På oppdrag av Helsedirektoratet Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Årsrapport for 2011. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv stiftelsen.no

Årsrapport for 2011. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv stiftelsen.no Årsrapport for 2011 Stiftelsen Alternativ til Vold www.atv stiftelsen.no INNHOLD STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD (ATV)... 5 ATV Oslo... 5 ATV Skedsmo... 7 ATV Asker & Bærum... 7 ATV Drammen... 8 ATV Vestfold...

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer

10.02.14. Virksomhetsplan

10.02.14. Virksomhetsplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 10.02.14 Virksomhetsplan Innhold 1. Innledning... 1 2. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.3

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14 Sykehuset Innlandet HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Brumunddal 01.03.14 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehuset Innlandet HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon,

Detaljer