BY FOR FOLK Rødts forslag til budsjett og økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BY FOR FOLK Rødts forslag til budsjett og økonomiplan 2015-2018"

Transkript

1 BY FOR FOLK Rødts forslag til budsjett og økonomiplan

2 1. Om Rødts forhold til behandlingen av budsjettet for Kommunene ivaretar oppgaver som er av meget stor betydning både for den enkelte og for samfunnet som helhet. Mye av det som vi kaller for «velferdsstaten» ivaretas i virkeligheten av kommunene og fylkeskommunene. Kontrasten mellom en kommunesektor som synker ned i gjeld og en stat som er en av verdens største finanskapitalister, er skjærende. Like skjærende er kontrasten når vi sammenlikner kommuneøkonomien med økonomien til de største private kapitalistene. Tidsskriftet «Kapital»s oversikt over Norges 400 rikeste viste pr. september at de hadde en netto formue på 943 milliarder kroner, mot 333 milliarder kroner ti år tidligere. De fleste av dem har en gjennomsnittlig skatteprosent som er latterlig lav, og vekslende regjeringer og stortingsflertall gir dem stadig nye smutthull. Etter Rødts syn er det ingen grunn til å akseptere disse skjevhetene. Verden preges stadig mer av de rikestes jakt på å få kapitalen sin til å vokse raskt. Resultatet er en rovdrift på mennesker, naturressurser og utslippsmuligheter som etter hvert truer hele menneskehetens eksistens. Norges kommuner avspises med rammer som gjør at mange kommunestyrer diskuterer hvordan de skal kunne kutte i oppgaver som ofte betyr svært mye for dem som er avhengige av kommunale tjenester. Det er i sannhet paradoksalt, ikke minst i en situasjon der en stadig tydeligere internasjonal økonomisk kriseutvikling gjør behovet desto større for offentlig satsing på å sikre folks leve- og livsstandard. I Bergen angripes nå de fattige, de som har det vanskeligst økonomisk. I byrådets budsjettforslag varsles en omlegging av bostøtten som tar sikte på å styrke Bergen kommunes budsjett på bekostning av noen av de fattigste i samfunnet. Det gjør de samme partiene som i rikspolitikken sikrer skattelettelser til de rikeste. De rikeste skal stimuleres, de fattigste skal tråkkes enda lenger ned. Budsjettprosessen i Bergen er lagt opp slik at det ikke er mulig å få noen realitetsbehandling av annet enn helhetlige budsjettpakker som omfatter hele kommunebudsjettet. Å fremme balanserte budsjettendringer av enkeltposter som et flertall i bystyret egentlig ville være for, er ikke mulig. Ingen enkeltpartiers eller enkeltpersoners forslag har da noen mulighet til å påvirke sluttresultatet, som i virkeligheten er avgjort gjennom byrådets forslag og tilleggsforslag til budsjett, eventuelt supplert med forhandlinger med enkelte partier om minimale justeringer i den totale pakken. Denne gang framforhandlet V, Krf og Byluftlisten endringer på et par promille av budsjettet. Det vi i opposisjonen inviteres til i dag, er å fremme budsjettforslag som ikke har noen som helst praktisk betydning, der vi skal vise hvordan vi vil bruke kunstig knappe rammer, fastsatt av folk som selv sitter oppå en av verdens aller største pengesekker, og så skal vi vise hvilke viktige oppgaver VI vil foreslå å forsømme eller å kutte i, for å vise at VI er de flinkeste til å innrette oss etter de kunstig knappe rammene. I Rødt synes da at det er viktigere å prøve å ta noen initiativ som er realistiske, og som faktisk kan få vesentlig positiv betydning for folk i byen vår, dersom bystyreflertallet vil slutte seg til. I likhet med alle de andre opposisjonspartienes budsjettforslag er også vært budsjettforslag fullstendig dødfødt. Derfor prøver vi heller å finne fram til noen, viktige, konstruktive forslag som alle i bystyret burde kunne stemme for. Vi bruker også budsjettforslaget vårt til å vise fram hvordan vi mener at landets faktiske økonomiske situasjon skulle tilsi at viktige kommunale oppgaver burde løses. Det er jo herfra, fra dem som bor rundt omkring i kommunene, at det meste av statens inntekter kommer, og vi synes at vi bergensere rimeligvis burde få beholde mer av pengene til å løse oppgaver som er

3 3 viktige for oss som bor her og som faktisk skaper disse inntektene. Vi legger til grunn at vi får beholde halvparten av 27-prosent-skatten, ikke bare 42 prosent slik statsbudsjettet legger opp til. Og vi bruker budsjettforslaget vårt til å peke på noen skjærende skjevheter i byrådets budsjettopplegg. En av dem vi reagerer hardest på, er da nettopp det som vi påpekte innledningsvis, at byrådet foreslår en omlegging av den kommunale bostøtten, som etter kommunens egne tall vil føre til at 1351 personer mister den, og der det for en del av dem gjør at de må søke sosialhjelp for å ha noen mulighet til å klare seg. FO har sendt et brev til alle gruppeledere, der de tar for seg et eksempel på en som i dag kan klare seg rimelig bra, men som etter endringen får ca kroner per måned mindre å klare seg med, og som ikke har mulighet til å få budsjettet sitt til å gå opp. Men vi har også noen konstruktive forslag for å bedre kommunenes økonomi og sette Bergen kommune bedre i stand til å løse sine oppgaver. Vi løfter fram tre forslag som vi mener at bystyret burde kunne være enige om å vedta. Vi fremmer disse tre sakene som separate forslag uten direkte budsjettmessige konsekvenser for 2015-budsjettet slik det ellers behandles gjennom byrådets og de enkelte partienes helhetlige budsjettforslag. Det dreier seg om: Særlig statlig innsats for å bidra til å løse boligproblemet for dem som kvalifiserer for kommunale boliger i Bergen, og da spesielt med tanke på å kunne trekke ruavhengige ut av en håpløs situasjon, og der nettopp en bolig er første bud for å kunne få til et vellykket opplegg med satsing på bolig, arbeid eller utdannelse eller annet konstruktivt innhold i livet, og behandling for å kunne bryte med sin rusavhengighet. Anmodning om å styrke kommunenes økonomiske rammer ved revidering av statsbudsjettet i mai-juni 2015 Å ta et initiativ overfor de andre kommunene og overfor sentrale myndigheter mht å få slutt på at kommuneansattes pensjonsordninger skal baseres på fondering, og at de i stedet skal kunne baseres på liknende finansieringsprinsipper som statsansattes pensjonsordninger. Det forutsettes at de kommuneansattes organisasjoner tas med i en slik prosess med sikte på å oppnå enighet om eventuelle initiativ. Bergen kommune har tvangsspart rundt 15 milliarder kroner, helt unødvendig, og beløpet vil bare vokse og vokse. For norske kommuner som helhet har tvangssparingen passert 300 milliarder kroner. 2. Innledning til Rødts budsjettforslag Norske kommuner er underfinansiert Siden begynnelsen av 2000-tallet er kommunesektoren tilført mange nye oppgaver gjennom statlige reformer. Samtidig har dekningsgraden for mange kommunale tjenester økt. På tross av dette har ikke kommunesektorens andel av brutto nasjonalprodukt økt nevneverdig. I 2002 utgjorde kommunesektorens konsum 13,0 prosent av fastlands-bnp. For 2014 etter gjennomføring av samhandlingsreformen er denne andelen estimert til 14,2 prosent.

4 I 2002 var 19,2 prosent av alle sysselsatte i landet ansatt i kommunesektoren. I 2014 er det tilsvarende tallet estimert til 19,3 prosent. (Kilde: Rapport fra Teknisk Beregningsutvalg, Nov. 2014) 4 Premieavviket en bombe under kommuneøkonomien På grunn av sterkt stigende pensjonspremier ble det i 2001, med Erna Solberg som kommunalminister, bestemt at kommunene skulle fravike de grunnleggende prinsippene i kommune-regnskapet ved framtidig håndtering av pensjonsutgiftene. De har fra og med 2002 sluttet å belaste driftsregnskapet med de virkelige pensjonsutgiftene, og i stedet er driftsregnskapet blitt belastet med en beregnet pensjonskostnad som ikke steg så brått. Forskjellen blir kalt premieavvik. Nesten alle norske kommuner har fulgt denne nye forskriftsbestemmelsen, og dermed har balansekravet i driftsbudsjettene blitt oppfylt uten at de har skaffet seg full inntektsdekning for de årlig utbetalte pensjonspremiene. Mankoen er blitt dekket ved å trekke på likviditetsreserver og spesielt ved å bruke av midler som egentlig var lånt til investeringsformål. Denne underfinansieringen er nå i størrelsesorden 30 milliarder kroner for kommunesektoren i Norge. For Bergen kommune var den per på 2,0 milliarder kroner. Et inntektssystem med en mer forsvarlig fordeling mellom stat og kommuner Rødt mener norske kommuner er underfinansiert sett opp mot de oppgavene kommunene skal løse. Oppgavene er gitt av statlige myndigheter. Kommunesektoren har ansvaret for områder som burde ha topp prioritet fordi de er så viktige for samfunnet i dag, og enda viktigere for den framtidige utviklingen av landet vårt. Som eksempler kan nevnes barnehagene, grunnskolen, den videregående skolen (som er fylkeskommunenes ansvar), store deler av helsesektoren (sykehjemmenes og hjemmesykepleiens står nå for en større andel av de løpende helsetjenestene enn de somatiske sykehusene gjør), barnevern, rusomsorg, avgjørende viktige deler av den tekniske infrastrukturen som vann og avløp. Vi mener det er helt uansvarlig når regjering og storting sittende oppå en av verdens aller største pengesekker - presterer å vedta altfor knappe rammer for å ivareta disse oppgavene. Rødt mener at det eneste ansvarlige er å selv øke inntektsrammen til Bergen kommune tilsvarende det gapet som finnes mellom pålagte oppgaver og de inntektene som Bergen kommune får beholde i det kommunale inntektssystemet. Så blir det en svært viktig oppgave å kjempe sammen med de andre kommunene for at regjeringen og Stortinget skal bli presset til å gjøre de nødvendige påplussingene i revidert statsbudsjett i mai-juni Av de 27 prosentene som skal betales i skatt på alminnelig inntekt i 2015, har Stortinget vedtatt at 11,35 prosent skal gå til kommunene. Dette er en alt for lav andel, og Rødt krever at denne økes vesentlig. Vi baserer vår saldering på at 13,5 prosent skal gå til kommunene, idet vi mener at den nødvendige endring i skattøren må gjøres når Stortinget skal behandle revidert statsbudsjett i mai-juni Store endringer i oljeprisen, store endringer i valutakursene og stor usikkerhet i den internasjonale økonomien tyder på at det kan bli vesentlige svikt i de forutsetningene som Stortinget har lagt til grunn for vedtak av statsbudsjett med tilhørende skattevedtak for Det er dermed svært sannsynlig at Stortinget vil måtte endre sitt skattevedtak for 2015 i alle fall, og det vil da være sterke grunner for hele kommunesektoren til å ta opp et krav om at kommunene skal ha en større andel av de 27 prosent skatt på alminnelig inntekt. Vi mener det er avgjørende at Bergen kommune sammen med de andre norske kommunene arbeider for å få gjennomslag for dette. Vi legger til grunn at det på denne måten skal væremulig å sikre Bergen kommune tilstrekkelige rammer til å møte de oppgavene kommunen er satt til å løse, og samtidig sikre

5 kommunens gjeldsbetjeningsevne og gi rom for nødvendige investeringer i årene som kommer. 5 Rødt mener at det framlagte forslaget til innføring av eiendomsskatt på boliger er usosialt, ved at det rammer helt vanlige boliger urimelig hardt. Byrådet har vaklet fra grøft til grøft i spørsmålet om eiendomsskatt, og det framlagte forslaget går mye lenger enn det Rødt tidligere har foreslått- Vi legger til grunn at det gjennom å øke bunnfradraget til 2 millioner kroner og øke skatteprosenten fra 0,25 til 0,55 prosent gis en mer sosial profil. Vi vil dessuten øke eiendomsskatten på næringseiendommer fra 0,5 til 0,7 prosent. En ny etat for tekniske tjenester I en tid med økte klimautfordringer er det også helt på det rene at kravene til kommunens infrastruktur vil øke. Vann- og avløpssystemet må kunne håndtere ekstremvær som er kraftigere og kommer oftere enn før, bybane og veisystemet for biler, syklende og gående vil kreve mer for å kunne holdes i forsvarlig stand, vedlikeholdet av hele den kommunale infrastrukturen vil bli mer krevende. Dette har Rødt påpekt i lengre tid, og det vi har opplevd her i landet det siste året bekrefter at dette er en riktig vurdering. Det har vært en ulykke for Bergen og byens innbyggere at kommunens etat for tekniske tjenester ble oppløst og at det ble innført en oppsplitting mellom bestiller- og utførerfunksjonene. Senere er dette ført videre i utskilling til særskilte foretak og aksjeselskaper, og nedbygging og salg av viktig kompetanse og kapasitet. Salget av Bergen Bydrift AS er det hittil siste elementet i denne prosessen. Dette har svekket Bergen kommunes evne til å håndtere uventede og krevende situasjoner. Det har ført til at kommunen har mistet den fleksibiliteten og de stordriftsfordelene som den tidligere organiseringen representerte, og det har ført til en økt byråkratisering og lavere effektivitet. Kommunen er også blitt mer avhengig av at private firmaer til enhver tid er i stand til å stille opp med ekstrakapasitet på sine områder. Det hadde selvsagt vært mye mer rasjonelt om kommunen kunne ha etablert denne ekstrakapasiteten som en felles ekstrakapasitet for alle de tekniske områdene i kommunen. Det er nok av uløste oppgaver innenfor bl.a. byggvedlikehold til at det til enhver tid ville ha vært lett å anvende slik kapasitet på en meget god måte også når det ikke er krise. Rødt vil reetablere kommunens etat for tekniske tjenester, og da i samsvar med de teknologiske og miljømessige muligheter og krav som en ny tid innebærer. De ansatte og deres organisasjoner må stå helt sentralt i utforming og gjennomføring av dette. Etableringen av en slik ny teknisk etat avspeiler seg i begrenset grad i dette budsjettforslaget, men det representerer en start på en prosess som vil måtte strekke seg over lengre tid. Bydelsreform Rødts utgangspunkt er at virkeligheten ikke skal tilpasses budsjettene, men at budsjettene skal tilpasses virkeligheten. Det betyr at kommunens budsjetter må bygges på konkrete undersøkelser av behovene i kommunen. Dagens parlamentariske toppstyrte system er ikke forenlig med et budsjettsystem bygget på behovsprioriteringer. Derfor vil Rødt innføre deltakende budsjettering, dvs. at de som berøres av budsjettene selv aktivt deltar i utformingen av dem og i de prioriteringene som ligger i budsjettene. Sentralt i en slik reform vil være at de budsjettdelene som berører beboerne i de ulike bydelene, blir utformet og i stor grad avgjort på bydelsnivå. Det vil være en naturlig konsekvens av en satsing på deltakende budsjettering, at store deler av kommunens budsjett fordeles til bydelsstyrer, som ledd i en helt ny bydelsreform, der direktevalgte bydelsstyrer gis stor myndighet til å ta beslutninger som gjelder egen bydel.

6 6 Disse bydelsstyrene vil også være viktige for å gi innspill til bystyret både om saker av betydning for bydelen og for bydelsovergripende saker. For å få bydelsstyrer som kan fungere mer oversiktlig og hensiktsmessig for innbyggerne, vil vi gjenopprette bydelsstyrene med valgkretser tilsvarende ungdomsskolekretsene i Bergen. I dette budsjettforslaget har vi i noen grad begynt å legge til rette for en slik bydelsreform, men først og fremst er det snakk om å gi klarsignal til å sette i gang prosessen. 3. Budsjettforslag fordelt på byrådsavdelinger 3.1 Byrådsavdeling Helse og omsorg Barnevern Barnevern i alt kr Styrking av bydelenes barneverntjenester kr Opprettelse av mindre, kommunale institusjoner kr Satsing tverretatlig/tverrfaglig samarbeid kr Familieveiledning kr I dag er det slik at det statlige BUFetat har ansvaret for landets offentlige barnevernsinstitusjoner. Disse har ikke mange nok plasser. Rødt ønsker derfor å bygge flere mindre barnevernsinstitusjoner i kommunal regi, slik at barn og ungdom med ulike behov i større grad får tilpasset barnevernsomsorg. Useriøse, private selskap på profittjakt, må bort fra markedet. Rødt sier nei til barn på anbud. Rødt ser det som nødvendig å få til bedre tverretatlig og tverrfaglig samarbeid i sosial-, helse-, skole- og politietat i saker som er relatert til barnevernet. Dette vil kreve både kursing og kompetansefremmende samlinger hvor de ulike etatene møtes. Det er meget god samfunnsøkonomi å satse på dette. Barnevernet har i løpet av de siste årene hatt en kraftig økning i antall meldte saker. Hjelpetrengende barnevernsbarn står i kø, og for omkring en tredel av sakene sprenges tremånedersfristen for gjennomføring av undersøkelser. Det er for mange tilfeller av at det tar altfor lang tid før barna får den hjelpen de trenger. Det handler om at det ikke er ansatt mange nok saksbehandlere i bydelenes barneverns-tjenester. Ikke nok med at de ofte jobber med tunge saker, men de er i tillegg underbemannet. Rødt ønsker å styrke det kommunale barnevernet, og ansette flere saksbehandlere. Det må også avsettes mer midler til etterutdanning av barnevernsarbeidere. Behovet for innsats er større enn det barnevernet i Bergen klarer å håndtere på tilfredsstillende måte. Hvert år rapporteres det om at barnevernet på grunn av veksten i antall saker «ikke er i stand til å innfri alle lovpålagte tidsfrister og oppgaver knyttet til arbeid med undersøkelser, tiltaksplasser, samt oppfølging og tilsyn med barn i fosterhjem». Dette er svært alvorlig, og vi må minne om at det er på denne sektoren at det med jevne mellomrom kommer hjerteskjærende rapporter om mennesker som er blitt grovt forsømt noen år tilbake i tid. Dagens budsjettpress er lite betryggende når det gjelder å sikre at vi ikke om noen år får like hjerteskjærende eksempler på barn som er blitt forsømt og har fått sitt liv ødelagt fordi barnevernet ikke har vært i stand til å ivareta sine oppgaver på en god måte.

7 7 Sentrene som gir familieveiledning, trenger også å styrkes. Også der må familier som trenger bistand, vente i månedsvis for å få hjelp. Det er for de det gjelder en håpløs situasjon, og ikke er det gunstig for samfunnet heller. Rødt foreslår derfor å ansette flere familieveiledere. Merknader fremmet under Rødts budsjettforslag for Barnevern: Barnevernet tilføres nødvendige ressurser for at man i alle saker skal kunne overholde lovpålagte tidsfrister Pleie og omsorg Pleie og omsorg i alt kr Eldresentre kr Trygghetsalarmer, ekstrabevilgning kr Styrket bemanning ved institusjoner og hj.tjenester. Kompetanseutvikling kr Sekstimersdag iverksettes i deler av hjemmetjenesten kr Reduksjon egenandeler/egenbetaling materiell mv i hjemmetjenestene kr Transport for funksjonshemmede Kommunal innsats kr Drift av institusjonskjøkken kr Styrket bemanning PU-bofellesskap kr Fjerne byrådets kutt i vedtaksomfang for utviklingshemmede kr Styrking av øvrig tilbud til utviklingshemmede kr Økt innsats til aktivisering beboere sykehjem og hjemmeboende kr Støttekontakter kr Eldreråd i bydelene kr Bergen trenger flere sykehjemsplasser, styrket bemanning av eksisterende sykehjemsplasser (inkl. styrket legetjeneste), og en styrking ikke svekkelse av aktiviseringstilbudet for sykehjemsbeboere. De beløpene vi har avsatt, er nettobeløp der det er tatt hensyn til besparelse ved redusert vikarbruk. Det er en alvorlig feilprioritering at byrådet gjør en betydelig innsats for å bygge ned hjemmesykepleien, når det er et raskt voksende behov for å bygge den opp, bl.a. med tanke på en kommende betydelig økning i antall gamle. Også overfor hjemmeboende er det behov for aktiviseringstiltak, for å gi dem et bedre liv og for å gjøre dem i stand til å klare seg lengre uten å måtte ha institusjonsplass. Det må gjøres mer attraktivt å arbeide med oppgaver rettet mot eldre og særlig omsorgstrengende. Dette er et område som egner seg godt for innføring av 6-timersdag. Det bør gjeninnføres innenfor hjemmehjelpstjenesten og innføres trinnvis innenfor andre deler av dette tjenesteområdet. Egenbetaling innenfor hjemmetjenestene må vekk, enten det dreier seg om egenandeler eller det gjelder pålegg om å kjøpe og betale nødvendig materiell som f.eks. sårplaster selv. Rødt har også lagt inn midler for å styrke eldresentrene og opprette slike sentre i alle bydeler. Vi vil ha eldreråd i alle bydeler for at de eldre selv kan spille en mer aktiv rolle. Kommunen er skyldig i løftebrudd i et helt utrolig omfang overfor mennesker med funksjonsnedsettelse og deres pårørende. Foreslått kutt i vedtaksomfang for utviklingshemmede kan ikke aksepteres, tvert imot må denne sektoren styrkes. Boliger må etableres i et tempo som kan fjerne den skammelige køen.

8 Merknader fremmet under Rødts budsjettforslag for Pleie og omsorg: 8 Sykehjemmene styrkes med aktivitørstillinger slik at alle sykehjem har et fullt ut tilfredsstillende aktiviseringstilbud til sine beboere Hjemmetjenesten styrkes med aktivitørstillinger slik at alle sykehjem har et fullt ut tilfredsstillende aktiviseringstilbud til sine beboere Det startes et prøveprosjekt med 6-timersdag på et av kommunens sykehjem. Bystyret skal i løpet av 2015 få en særskilt sak om bemanningen på sykehjemmene i Bergen, med sikte på å få en fullt ut tilfredsstillende bemanningssituasjon både hva angår kapasitet og kompetanse. Bruk av private vikartjenester innenfor pleie- og omsorgssektoren skal avvikles snarest mulig. Bruk av private tilbydere innen hjemmesykepleie avvikles så snart det blir juridisk mulig. Bruk av private tilbydere innenfor hjemmehjelpstjenesten skal avvikles snarest mulig I løpet av våren 2015 framlegges særskilt sak om hvordan tempoet skal kunne økes kraftig når det gjelder PU-boliger. Kommunen vil opprettholde dagens tilbud med ferieleir for utviklingshemmede ungdomsskoleelever. Det innføres ikke noen egenandel. Helsetjeneste Helsetjeneste i alt kr Skolehelsetjenesten kr Helsestasjon for ungdom kr Helsestasjoner generelt kr Prosjekt LHBT og smittsomme sykdommer kr Amalie Skrams Hus, Fontenehuset, Aurora kr Helsesenter for papirløse kr Rødt mener at kommunen må øke antall årsverk i skolehelsetjenesten i samsvar med anbefalingene fra Helsedirektoratet. Vi holder fast ved tidligere beregninger på 13,5 helsesøsterårsverk, 2,7 legeårsverk og 6,7 årsverk innen ergofysioterapitjensten. I tillegg mener Rødt at kommunen bør ansette flere psykologstillinger som en del av skolehelsetjenesten. Dersom man budsjetterer med 5,6 årsverk vil det være nok til at alle ungdomsskolene i Bergen kan tilby psykologtjeneste én gang i uken. De særskilte helsestasjonene rettet mot ungdom må styrkes, som et svært viktig tiltak innenfor forebyggende helsearbeid.

9 9 Merknader fremmet under Rødts budsjettforslag for Helsetjenester: Kommunen bør øke antall årsverk i skolehelsetjenesten i samsvar med anbefalingene fra Helsedirektoratet. Behovet er tidligere beregnet til 13,5 helsesøsterårsverk, 2,7 legeårsverk og 6,7 årsverk innen ergofysioterapitjenesten. Kommunen bør satse på psykisk helse i grunnskolen, og derfor styrke skolehelsetjenesten med flere psykologstillinger. En styrking med 5,6 årsverk antas å være nok til at alle ungdomsskolene i Bergen kan tilby psykologtjeneste én gang i uken. Det tas sikte på at Helsesenteret for papirløse overtas av Bergen kommune i løpet av Kommunens lange erfaring med forebyggende, behandlende og rehabiliterende helsearbeid vil da komme Helsesenterets virksomhet til gode. Helsesenteret sparer samfunnet for betydelige beløp bl.a. ved at sykdom oppdages før den når en alvorlig og akutt fase. Det er viktig at Helsesenterets arbeid sikres ressursmessig og styrkes ytterligere. 3.2 Byrådsavdeling Barnehage og skole Rødt mener at en annen verden er nødvendig og mulig: En verden der bruk av ressurser og utslippsmuligheter er bærekraftig på hundre og tusen års sikt. Enhver som har mot til å se virkeligheten i øynene, forstår at vi allerede er på overtid med å få gjennomført omfattende endringer i hvordan vi innretter samfunnet vårt og levesettet vårt. En slik omfattende endring kan bare lykkes med et mye mer aktivt folkestyre enn noe samfunn hittil har sett et samfunn der folk aktivt bryr seg og utfolder seg i produksjon, kultur, mellommenneskelig omsorg, ledelse av samfunnet på ulike nivåer kort sagt i alle sider av samfunnet. Dette er en enorm utfordring, og for at samfunnet skal kunne lykkes med den, må barna våre få de aller beste mulighetene for en allsidig og skapende utvikling, både i teori og praksis. Hvordan skal vi i Bergen klare å legge samfunnet om fra den dominerende innretningen mot fossilbaserte sektorer som olje og gass, og i stedet rette inn kompetanse og kapasitet mot framtidsrettet, bærekraftig næringsvirksomhet? Den oppgaven vil barna våre være en avgjørende kraft for å løse. Drift av barnehager og skoler er i virkeligheten den aller viktigste og mest framtidsrettede investeringen som kan tenkes, og den er ekstremt lønnsom. Rødt i Bergen vil at dette skal avspeiles i budsjettet til Bergen kommune og krever at Staten bidrar med det økonomiske fundamentet som er nødvendig for å klare det. I Rødts budsjettforslag vises dette i sterk økning i antall pedagogiske stillinger, satsing på at alle barnehagene og skolene skal ha førsteklasses lokaler, og at de ansatte skal kunne bruke kreftene sine på barna ikke på ørkesløs rapportering og byråkrati. Barnehage Barnehage i alt kr Reduksjon i barnehagebetaling på vei mot gratis barnehage Kr Økt grunnressurs kr PPT Førskole kr Spesialtiltak for førskolebarn kr

10 10 To-språklig assistanse kr Driftskonsekvenser flere barnehageplasser kr Overtakelse av private barnehager kr Kommunal vikarbank. kr Kutt i administrasjon, rapportering og byråkrati kr Økt vedlikeholdsbudsjett (drift) kr Gratis mat i barnehagene Kr Rødt mener at barnehageplass er en grunnleggende rettighet som burde vært gratis for alle, på samme måten som grunnskolen er det. Derfor reagerer Rødt på at byrådet i sitt budsjettforslag både øker månedsprisen for barnehageplass og øker prisen på matavgift i barnehagen. Det andre grunnleggende prinsippet som bør være styrende i barnehagepolitikken er at kommunen skal kunne gi full barnehagedekning, og da, i likhet til grunnskolen, operere med et nærbarnehageprinsipp. Drift Barnehagene får i dag for lite i driftsstøtte. Dette fører til at flere stillinger blir holdt igjen for å dekke penger til utstyr o.l. Dette er dårlig barnehagestyring, som fører til et dårlig arbeidsmiljø med høyt sykefravær, som til sist også vil gå ut over barnas hverdag. Derfor forutsetter Rødt i vårt budsjett at vi bruker mer penger på drift, slik at man kan oppfylle en forsvarlig norm for antall ansatte per barn med maksimalt tre små barn og seks store barn per voksen. Rødt legger opp til en kommunal vikarbank i vårt alternative budsjett, siden vi mener dette er en mer forutsigbar måte å sikre nok voksne i barnehagen fra dag til dag. Vi er dessuten mot at private vikarbyråer skal tjene penger på andres sykefravær. Rødt mener at unødvendig mye av tiden til de ansatte går med til kartlegging og rapportering, eksempelvis gjennom verktøy TRAS. Dette mener vi har lite for seg. Det belaster i realiteten driftsbudsjettet og går ut over de primære oppgavene til de ansatte. Investering En vesentlig forutsetting for en gratis nærbarnehage er kommunal styring av barnehagesektoren. I dag er nesten 70 % av barnehagene i Bergen private. Kommunen står derfor overfor en stor utfordring, dersom barnehage skal være et velferdstilbud og ikke butikk. Derfor er vi avhengig av en kommunalisering av barnehagene, og av at kommunen er barnehageutbyggeren, ikke private aktører. En konsekvens av å drive barnehager som et velferdstilbud må være at hensyn til såkalt effektivitet ikke skal være styrende. Det er hensynet til barna og de ansatte som skal være avgjørende for fremtidige investeringer. Derfor er Rødt mot monsterbarnehager, slik byrådet legger opp til, med noen investeringer som forutsetter barnehager som skal ta imot opp til 150 barn. I tillegg fastholder byrådet reduksjonen i areal per barn, fra direktoratets anbefaling om 5, 3 kvm til 5, 0 kvm. Slik pynter de på kommunens dekningsgrad. Samtidig passer det med den «effektive» måten å drive barnehager på. Rødt er for en barnehageutbygging med flere små, heller enn få store, barnehager, og med større areal per barn. Byrådet har de siste årene praktisert en uærlig barnehageutbygging, der det har blitt vanlig å bygge ut ved å gjøre de midlertidige brakkebarnehagene til permanente barnehager. Dette

11 11 innebærer en uryddig behandlingsprosess. I tillegg er det en kortsiktig og dårlig løsning for barn og ansatte, som ikke får et skikkelig bygg å være i. Rødt forutsetter derfor i vårt budsjett at investeringer i barnehager ikke skal gjøres gjennom å opprette flere midlertidige brakkebarnehager, men snarere bygge nye nærbarnehager av forsvarlig størrelse. Vi viser til investeringsbudsjettet vårt. Merknader fremmet under Rødts budsjettforslag for Barnehager: Arealnormen for barnehager heves til 5,3 kvm per barn. Barnehager med høy andel minoritetsbarn må få tilført ekstra ressurser slik at de på en god måte kan møte de språklige og kulturelle utfordringer dette medfører. Den økonomiske tildelingsmodellen må endres slik at barnehager med glede kan ta imot minoritetsbarn. Trollskogen barnehage må bestå. Behovet for spesialpedagogisk hjelp og ekstra ressurs i barnehagene er mye større enn det fagsentrene har anledning til å tilby. De økonomiske rammene må utvides slik at alle barn som har krav på tilrettelegging, får det. Skole Skole i alt kr Økt grunnressurs, inkl. kommunal vikarbank kr Økt ressurs PPT grunnskole kr PPT for voksne og ungdom kr Særskilt voksenopplæring kr Oppgavene under Nygård skole kr Administrasjonsutgifter overføres til tjenesteområde 16 kr Økt vedlikehold (drift) kr Gratis SFO kr Styrking av vaktmesterfunksjonen ved skolene kr Gratis varmt måltid innføres fra og med høsten 2015 Kr Rødt ønsker en skole for læring og utvikling for barn og ungdom. Da må skolen være en plass der lærere blir respektert som yrkesgruppe, i den forstand at de får tid og økonomiske midler til å utføre den viktige jobben de gjør hver eneste dag. Rødt ønsker at skolen skal være gratis og bidra til like muligheter for alle. Derfor legger vi opp til gratis skolemat for elevene i bergensskolen. Vi budsjetterer dessuten med at SFO skal være en gratis ordning. SFO er ikke det samme som skolehverdagen, men det er likevel et velferdsgode som alle bør ha mulighet til å benytte seg av, uavhengig av størrelsen på foreldrenes lommebok. Rødt vil arbeide for å gjennomføre forsøk med leksefri skole. Vi har lagt opp til den nødvendige budsjettdekning i vårt budsjettforslag. Oppgavene under Nygård skole er i en prosess med desentralisering. Rødt har vært og er imot dette, idet vi mener at miljøet og kompetansen ved Nygård skole har vært svært verdifull.

Byrådets innstilling 27.11 Offentlig ettersyn 27.11-12.12 Kommunestyret 12.12

Byrådets innstilling 27.11 Offentlig ettersyn 27.11-12.12 Kommunestyret 12.12 Behandling Dato Byrådets innstilling 27.11 Offentlig ettersyn 27.11-12.12 Kommunestyret 12.12 Innholdsfortegnelse Byrådets budsjetterklæring... 3 Byrådsavdeling for finans... 5 Byrådsavdeling for næring,

Detaljer

HØP 2013-2016 AHS/CB. Stavanger Arbeiderparti

HØP 2013-2016 AHS/CB. Stavanger Arbeiderparti HØP 2013-2016 AHS/CB Stavanger Arbeiderparti 21.11.2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Budsjett 2013 Fellesskap gir nye muligheter! Handlings- og økonomiplan 2013 2016 Forsidebilde tatt fra Rådhuset

Detaljer

Alternativt Oslo budsjett

Alternativt Oslo budsjett FREMSKRITTSPARTIETS BYSTYREGRUPPE Alternativt Oslo budsjett 2013 13.11.2012 Innhold Innledning... 3 Fremskrittspartiets hovedprioriteringer... 4 Det viktigste først... 4 Trygghet for liv og eiendom...

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

INNHOLD SARPSBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 2018 SIDE 1

INNHOLD SARPSBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 2018 SIDE 1 INNHOLD INNHOLD... 0 RÅDMANNENS FORORD... 3 HOVEDGREPENE I HANDLINGSPLAN 2015 2018... 4 OMSTILLING OG EFFEKTIVISERING I PLANPERIODEN... 8 MÅL FOR KOMMUNEN... 10 SAMFUNNSMÅL I HANDLINGSPROGRAMMET... 10

Detaljer

SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT

SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT Rødts. Landsmøte. -. mai SAK FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL 1 ØKONOMI... Bygg ut velferdsstaten og styrk kommuneøkonomien... Skattlegging av de rike... 1 1 KAPITTEL

Detaljer

SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT

SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT Endelig forslag April 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL

Detaljer

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013 Økonomiplan og budsjett Hof kommune 2014 2017 Budsjett vedtas 10.12.2013 Side 1 av 78 Innholdsfortegnelse: 1. Lovgrunnlag...3 2. Politisk organisering...5 3. Statsbudsjettet...7 4. Om økonomiplanarbeidet

Detaljer

Alternativt forslag til Budsjett 2014 og Handlings- og økonomiplan 2014-2017 AHS/CB 26.11.13

Alternativt forslag til Budsjett 2014 og Handlings- og økonomiplan 2014-2017 AHS/CB 26.11.13 Alternativt forslag til Budsjett 2014 og Handlings- og økonomiplan 2014-2017 AHS/CB 26.11.13 Innholdsfortegnelse... 0 Innledning... 2 1. Kommunens administrasjon... 4 2. Politisk organisering og kostnader

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan og handlingsplan 2015 til 2018. Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan og handlingsplan 2015 til 2018. Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014. Side 1 Røyken kommune Budsjett Økonomiplan og handlingsplan til 2018 Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014 Side 1 Kommunestyret 2011 15 behandlet saken den 11.12.2014, møtesak nr. 98/14 Behandling: Gruppelederne

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

Barnebyen Oslo. SVs forslag til Oslobudsjett 2015. Oslo SVs bystyregruppe. Dele for å skape SVs forslag til Oslobudsjett 2015

Barnebyen Oslo. SVs forslag til Oslobudsjett 2015. Oslo SVs bystyregruppe. Dele for å skape SVs forslag til Oslobudsjett 2015 Barnebyen Oslo - Å utjevne de sosiale forskjellene i Oslo og skape en samlet by burde ha vært byrådets jobb nummer én. Men igjen legger de frem et budsjett som ikke tar dette på alvor, sa Marianne Borgen

Detaljer

Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019

Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 Rettferdig, solidarisk og grønn by 1. Trygg oppvekst og

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Rettferdig fordeling og byutvikling Vil Oslo partiet aktivt arbeide for å utjamne levekårsforskjeller i Oslo, og i så tilfelle

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Risiko og økonomisk

Detaljer

Versjon 25. november 2013

Versjon 25. november 2013 Versjon 25. november 2013 Tromsø havn KF Innholdsfortegnelse Byrådsleders innledning... 3 Byrådsleders kontor... 5 Byrådsavdeling for finans... 7 Byrådsavdeling for utdanning... 10 Byrådsavdeling for helse

Detaljer

Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene i Tromsø

Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene i Tromsø Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene i Tromsø BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 FOR ET RETTFERDIG OG SOLIDARISK TROMSØ 1 INNHOLD BUDSJETT 2015... 1 INNHOLD... 2 BUDSJETTERKLÆRING... 3 ENDRINGER...

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017 Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Innledning Rådmannen vil i dette dokumentet besvare spørsmålene fra partiene. Det er innkommet totalt 104 spørsmål.

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015 Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14 INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtak... 3 Forord... 5 1. Utfordringer og mål for økonomiplan 2015-2018... 6 1.1 Befolkningsvekst

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Innholdsfortegnelse: Saksframlegg til F-sak 80/13 - side 2 Saksprotokoll F-sak 80/13 den 11.06.13 - side 5 Saksprotokoll F-sak 103/13 den 20.08.13 - side 6 Saksprotokoll K-sak 47/13

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 Lardal kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 Svarstad, 22.11.2011 1 Innholdsfortegnelse KAP SIDE 1. SAMMENDRAG 3 4. BUDSJETTETS INNTEKTSSIDE 5 5. BUDSJETTETS UTGIFTSSIDE

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015 2018 1 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 RÅDMANNENS KOMMENTAR TIL BUDSJETTET... 4 2 Plan og budsjettsystemet i kommunen... 16 2.1 ØKONOMIPLANEN... 16

Detaljer