Referatsaker. Dato: Reg.nr Regdato Avd/Sek/Sbh Navn Innhold 13/ FD/FD/SK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referatsaker. Dato: Reg.nr Regdato Avd/Sek/Sbh Navn Innhold 13/ FD/FD/SK"

Transkript

1 Referatsaker Dato: Utvalg: FRAD Reg.nr Regdato Avd/Sek/Sbh Navn Innhold 13/ FD/FD/SK Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den

2 Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

3 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL Referatsaker VEDTAK 218/13 13/9224 Søknad om prosjektstøtte til utvikling av nye bachelorutdanninger som bygger på toårig teknisk fagskole. 219/13 13/11462 Søknad Klassisk Julekonsert Passacaglia 220/13 13/10719 Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 221/13 13/7550 Regionale føringer for behandling av vindkraftsaker i Hedmark - Høring

4 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Referatsaker Dato: Utvalg: FRAD Reg.nr Regdato Avd/Sek/Sbh Navn Innhold 13/ FD/FD/SK Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den

5 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 13/ Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen SAK 218/13 Søknad om prosjektstøtte til utvikling av nye bachelorutdanninger som bygger på toårig teknisk fagskole. Saksnr.: Utvalg Møtedato 218/13 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vil støtte Fagskolen Innlandets forprosjekt med kr Målet for prosjektet er å utvikle nye bachelorutdanninger som bygger på toårig teknisk fagskole. 2. Det er en forutsetning for utbetaling av midlene at samtlige fylkeskommuner som er søkt om midler, gjør vedtak om å støtte prosjektet med omsøkt beløp. 3. Forprosjektstøtten skal finansieres innenfor rammen til videregående opplæring: Ansvar Tjeneste Prosjekt Etter utbetaling er gjenstående beløp på posten kr ,- Trykte vedlegg: 1. Søknad om forprosjektstøtte fra Fagskolen Innlandet Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

6 Sak 218/13 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: Søknad om forprosjektstøtte til utvikling av nye bachelorutdanninger som bygger på toårig teknisk fagskole. Fylkesrådet har forståelse for fagskolenes dilemma i skjæringspunktet mellom akademia og yrkesopplæring på høgere nivå, og skoleslagets behov for å utrede muligheter for sømløse overganger mellom fagskoler og høgskoler/universitet. Som en av eierne til Fagskolen Innlandet ønsker Hedmark fylkeskommune å bidra med de omsøkte kr til dette arbeidet. Det er en forutsetning for utbetaling av midlene at samtlige fylkeskommuner der det er søkt om midler, gjør vedtak om å støtte prosjektet med omsøkt beløp. Dersom en eller flere fylkeskommuner avslår søknaden, må Fagskolen Innlandet vurdere finansieringsplanen på nytt, og eventuelt komme med en ny søknad. Forprosjektstøtten finansieres innenfor rammen til videregående opplæring - fagskole: Ansvar Tjeneste Prosjekt Etter utbetaling er gjenstående beløp på posten kr ,- Fylkesrådets vedtakskompetanse Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11.

7 Sak 218/13 S A K S U T R E D N I N G: Søknad om forprosjektstøtte til utvikling av nye bachelorutdanninger som bygger på toårig teknisk fagskole. Innledning De offentlige fagskolene på Østlandet, der Fagskolen Innlandet er en stor aktør, har gjennom de siste årene utviklet et tett regionalt samarbeid som grunnlag for en riktig og nødvendig utvikling for de fylkeskommunale fagskolene. Visjonen fagskolene har for dette samarbeidet er i fellesskap å utvikle og tilby en utdanning på bachelornivå som bygger på fagskoleutdanningen. I den forbindelse søker Fagskolen Innlandet om forprosjektstøtte på kr fra Hedmark fylkeskommune. Midlene skal brukes til finansiering av et bredt anlagt utviklingsprosjekt med mål om å styrke yrkesfagene på høgere nivå. De samarbeidende fagskolene er: Fagskolen Innlandet; Fagskolen i Oslo; Østfold fagskole; Fagskolen Tinius Olsen/Buskerud fagskole; Fagskolen i Vestfold og Fagskolen i Telemark. Disse fagskolene utdanner til sammen rundt 2500 av de ca fagskolestudentene i landet. De respektive fagskolestyrene gir sin prinsipielle støtte til et enda tettere samarbeid og vil at det skal ses på behovet for å etablere en felles administrativ overbygning for de nevnte fagskolene. Det vil være en del av utredningen i tillegg til arbeidet med utviklingen av toårige yrkesfaglige bachelorutdanninger ved fagskolene Utredning De fylkeskommunale fagskolene er institusjoner med lange tradisjoner. Vår egen fagskole, Fagskolen Innlandet (tidligere Gjøvik tekniske fagskole), har siden etableringen i 1967 gitt teknisk utdanning til mange tusen fagteknikere / fagskoleingeniører. De seinere årene har også innslaget av utdanninger innen andre fagområder, herunder helse- og oppvekst blitt betydelig. En vesentlig styrke for skoleslaget er den nære kontakten mellom de yrkesrettede videreutdanningene og arbeidslivet. Samtidig har samfunnsutviklingen ført til en utdanningseksplosjon og et arbeidsliv som etterspør stadig høyere kompetanse. Denne søknaden fra Fagskolen Innlandet peker på det dilemmaet fagskolen står i ved, på den ene siden å ivareta verdiene i den tradisjonelle fagskoleutdanningen, og på den andre siden konkurransen fra høgskolene som, særlig etter at Y-veien kom, rekrutterer fra det samme markedet kandidater med fag- eller svennebrev. Yrkesfaglig bachelor En målsetting med forprosjektet er å se på hvordan en kan sikre en mer sømløs overgang til høyere utdanning utover fagskolenivå. Konkret gjelder forprosjektet utvikling av en yrkesfaglig bachelor etter en dansk modell, og hvordan en slik nyskapning kan innpasses i det norske utdanningssystemet innenfor dagens lovgivning, og gjennomføres av fagskolene. Fagskolene er små, ikke minst sammenlignet med høgskole- og universitetssystemet. Den ønskede utredningen vil se på hvordan fagskolene i samarbeid kan finne sin rettmessige plass som et yrkesfaglig alternativ i et stadig mer «akademisert» utdanningssystem, og hvordan en gjennom et

8 Sak 218/13 nærmere samarbeid fagskolene i mellom, med mer vekt på teknologiske løsninger, kan tilby relevant, tilgjengelig og effektiv opplæring i tråd med arbeidslivets behov og intensjonene i fagskoleloven. I forprosjektet ønsker en også å drøfte hvordan fagskolen som skoleslag skal kunne hevde sin plass og vinne fram overfor sentrale og lokale beslutningstakere og i utdanningspolitiske prosesser, og ikke minst overfor høgskolesektoren. I denne situasjonen er det et godt tegn at skoleslaget selv tar fatt i utfordringene, og planlegger strategisk for å finne sin naturlige plass i det nye «utdanningslandskapet», slik denne søknaden viser. De fylkeskommunale fagskolene innenfor østlandsområdet har et nettverk og ønsker å styrke dette gjennom et konkret utviklingsarbeid. Forprosjekt Søknaden gjelder et forprosjekt som vil inneholde følgende aktiviteter: - Utarbeiding av et avtaleverk mellom involverte fylkeskommunale eierne, og inngåelse av forpliktende avtaler - Avklaring av formelle forhold knyttet til utvikling, godkjenning og gjennomføring av utdanninger i første syklus - Avtaleinngåelse med relevante utenlandske utdanningsinstitusjoner - Avklaringer overfor sentrale utdanningsmyndigheter - Sondering og avklaring av et eventuelt hovedprosjekt Videre vil det vurderes om de fylkeskommunale fagskolene på Østlandet kan ha behov for et felles administrativt overbygg, for å stå sterkere og nå lengre. Finansiering Det vises til søknaden som er vedlagt. Samlet kostnad til forprosjektet er beregnet til ca. kr (Se vedlagt søknad.) Fagskolen Innlandet søker Hedmark fylkeskommune om kr Skolen har sendt tilsvarende søknad til Oppland og Akershus fylkeskommuner. De andre fylkeskommunale fagskolene på Østlandet søker sine respektive eiere om forprosjektstøtte. Fylkesrådets drøfting Hovedhensikten med forprosjektet er at fagskolene skal kunne ta strategisk grep og finne sin plass som skoleslag. I et større perspektiv handler dette om samfunnets behov for fagarbeidere, fagteknikere og ingeniører. Det er stort behov for teknisk og faglig kompetanse både nasjonalt og i eget fylke på en rekke områder. Det er en styrke med ulik tilnærming til kompetanseoppbygging, enten den er akademisk, eller stort sett erfaringsbasert, slik som fagskolen.

9 Sak 218/13 Fylkesrådet ser at søknaden fra de fylkeskommunale fagskolene på Østlandet på mange måter er banebrytende, og at satsingen kan komme til å flytte grenser innenfor utdanningssystemet. Fylkesrådet ser det som svært positivt at fagskolene på denne måten møter framtida med vilje og evne til nytenking og innovasjon. Fylkesrådet vurderer at dette utredningsarbeidet er av overordnet karakter og at Hedmark fylkeskommune, som en av eierne til Fagskolen Innlandet og som ansvarlig for det tilbys fagskoleutdanning i Hedmark, bør bidra med kr Forprosjektstøtten kommer til utbetaling når det er gjort vedtak om støtte med omsøkt beløp i de fylkeskommunene som søknaden omfatter. Dersom en eller flere fylkeskommuner avslår søknaden, må Fagskolen Innlandet vurdere finansieringsplanen på nytt, og eventuelt komme med en ny søknad. Forprosjektstøtten finansieres innenfor rammen til videregående opplæring: Ansvar Tjeneste Prosjekt Etter utbetaling er gjenstående beløp på posten kr ,-

10 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 13/ Saksbehandler: Bjørn Westad SAK 219/13 Søknad Klassisk Julekonsert Passacaglia Saksnr.: Utvalg Møtedato 219/13 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner ikke å kunne imøtekomme søknaden fra Passacaglia AS om tilskudd til Klassisk Julekonsert Avslaget begrunnes med at arrangementet er støttet i perioden Arrangementet må derfor i framtiden gjennomføres uten fylkeskommunal støtte. Vedlegg: - Søknad fra Stiftelsen Klassisk Julekonsert, Passacaglia AS. - Budsjett for Klassisk Julekonsert Finansieringsplan for Klassisk Julekonsert års jubileum Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

11 Sak 219/13 Saksutredning Søknad Klassisk Julekonsert Passacaglia Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11. Sammendrag Søknaden gjelder tilskudd til Klassisk Julekonsert i Vang kirke 6. og 7. desember i inneværende år. Arrangementet har 10 års jubileum og omfatter flere nasjonale og internasjonale aktører som kommer til Hamar. Dette er et arrangement av høy kvalitet, men fylkeskommunen har støttet arrangementet over flere år og finner ikke å kunne videreføre slik støtte. Innledning og bakgrunn Søknaden blir behandlet separat siden den har kommet inn midt mellom de to faste søknadsfristene som er 15. mai og 1. desember. Klassisk Julekonsert har gjennom flere år mottatt fylkeskommunale tilskudd. Fylkesrådet anser at intensjonen med fylkeskommunale tilskudd har vært å sikre Klassisk julekonsert et tilstrekkelig startgrunnlag, og mener nå denne perioden er tilbakelagt. Hedmark fylkeskommune har i løpet av årene gitt tilsagn på tilsammen kr til Klassisk Julekonsert. Saksopplysninger fakta Stiftelsen Klassisk Julekonsert, har et budsjett på 1,5 mill. kroner. Søker har nylig fått tilsagn på kr i støtte fra Hamar kommune og de søker her Hedmark fylkeskommune om kr Det inviteres internasjonale unge toppartister sammen med koret Collegium Vocale og kammerorkester og blåsere fra Oslo Filharmonien. Konserten produseres med lokale, nasjonale og internasjonale artister samt samarbeid med VEA Statens fagskole for gartnere som dekorerer Vang kirke. Klassisk Julekonsert arrangerer også talentkonkurranse for unge sangere fra Hedmark. Norsk Tipping og Hamar Media har vært samarbeidspartnere de siste tre årene på dette arrangementet. Vurderinger Klassisk Julekonsert er et arrangement på høyt kunstnerisk nivå og er blitt en tradisjon for Vang kirke og Hamar regionen. Arrangementet er tidligere støttet over en 4-års periode. Ytterligere støtte kan ikke anbefales idet den ordinære 3-års periode for slik støtte allerede er overskredet. Konklusjon Klassisk Julekonsert har i perioden blitt innstilt til betydelige tilskudd fra fylkeskommunen, til sammen kr ,-. Intensjonen med tilskudd var blant annet å sikre Stiftelsen Klassisk Julekonsert et tilstrekkelig startgrunnlag og fylkesrådet anser nå at denne fasen er over.

12 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 13/ Saksbehandler: Elisabeth Enger SAK 220/13 Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Saksnr.: Utvalg Møtedato 220/13 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: -Fylkesrådet viser til mottatt forslag til Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Fylkesrådet er positiv til høringsforslaget og ser at vi trenger en regional samordning av bolig-, areal- og transportplanleggingen. En framtidsrettet planlegging er viktig for å oppnå en bærekraftig utvikling. - Fylkesrådet vil også understreke viktigheten av at statlige myndigheter samordner sine innspill / innsigelser og involverer seg tidlig i planprosessen. - Fylkesrådet er positive til at det kan vurderes å bruke statlig plan for planlegging av store og særlig prioriterte samferdselsprosjekt der det viser seg at regional og/eller lokal planlegging ikke oppnår nødvendig avklaring og framdrift. Trykte vedlegg: 1) Høringsforslag fra Miljøverndepartementet datert (5 s.) Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

13 Sak 220/13 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Retningslinjene peker på viktigheten av å lage regionale planer, hva planene skal avklare og nødvendig grunnlagsmateriale som skal følge planene for å kunne ta beslutninger om planene. Videre pekes det på offentlige myndigheters ansvar i planleggingen. Fylkeskommunene har en viktig rolle og et ansvar for å samarbeide og organisere planleggingen. Planarbeidet må gjøres i tråd med disse retningslinjene. Retningslinjene gjelder for hele landet, men det skal utøves skjønn og tilpassing til regionale og lokale forskjeller. Fylkesrådet er positiv til høringsforslaget og ser at vi trenger en regional samordning av bolig-, areal- og transportplanleggingen. En framtidsrettet planlegging er viktig for å oppnå en bærekraftig utvikling. Fylkesrådet er positive til at det kan vurderes å bruke statlig plan for planlegging av store og særlig prioriterte samferdselsprosjekt. Fylkesrådet vil samtidig understreke betydningen av at kommunene er lokal planmyndighet, og at statlig plan bare bør brukes der det viser seg at regional og/eller lokal planlegging ikke oppnår nødvendig avklaring og framdrift. Fylkesrådet vil også understreke viktigheten av at statlige myndigheter samordner sine innspill / innsigelser og involverer seg tidlig i planprosessen. Fylkesrådets vedtakskompetanse Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11.

14 Sak 220/13 S A K S U T R E D N I N G: Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Innledning Miljøverndepartementet har utarbeidet forslag til Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Disse er utarbeidet i medhold av 6-2 i plan- og bygningsloven. Retningslinjene skal erstatte tidligere retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging av Forslaget ble sendt på høring den Frist for uttalelse er satt til Utredning Oversendt høringsforslag inneholder følgende: 1) Hensikt 2) Virkeområde 3) Mål 4) Retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 5) Beslutningsgrunnlaget 6) Offentlige myndigheters ansvar i planleggingen 7) Endringer 8) Ikrafttreden Nedenfor er hovedinnholdet referert. 3) MÅL «Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling.» «Utenfor byer og tettsteder kan lokale myndigheter ivareta kvaliteter ved spredtbygd bebyggelse, der potensialet for fortetting er begrenset, samtidig som det planlegges for fortetting i definerte, tettbygde strøk.» «Et viktig mål er å legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmarkedet og en hensiktsmessig fordeling av veksten.» 4) RETNINGSLINJENE Retningslinjene inneholder viktigheten med samordning av utbyggingsmønster og transportsystem blant annet for å styrke grunnlaget for kollektivtrafikken, høy arealutnyttelse, fortetting og transformasjon. Det bør utarbeides planer for gang- og sykkelvegnett.

15 Sak 220/13 Det er omtalt temaer om lokalisering av virksomheter for godstransport som begrenser transportbehovet og fremmer transport på bane. Grunnlaget for klima- og miljøvennlige transportformer må styrkes. Det skal ivaretas en god regional fordeling av boligbyggingen. I områder med stort press bør det vurderes arealutnyttelse og byggehøyder utover det som er typisk, samtidig som stedskvaliteter ivaretas. I områder med høy arealutnyttelse bør planlegging av uteområder, lysforhold og bokvalitet tillegges særlig vekt. Retningslinjene (pkt. 4.1) sier at «Rammene for utbyggingsmønster og transportsystem skal fastsettes i regionale planer som følger opp disse retningslinjene. Planene skal avklare utbyggingsstruktur, avgrensing av by- og tettstedsområder, lokalisering av regionale handels- og servicefunksjoner og hovedtrekkene i transportsystemet, herunder knutepunkter for kollektivtrafikken.» «De regionale planene bør trekke langsiktige og tydelige grenser mellom by- og tettstedsområder og viktige landbruks-, natur- og friluftsområder.» Retningslinjene (pkt. 4.2) sier at «Det må planlegges for å redusere nedbygging av dyrket mark.» Det skal tas hensyn til naturområder, overordnet grønnstruktur, estetiske kvaliteter og kulturhistoriske verdier. Retningslinjene (pkt. 4.3) sier at «I områder med mindre befolkningspress og hvor lokale myndigheter ønsker å øke attraktiviteten for bosetting, er retningslinjene ikke til hinder for at det kan planlegges for et mer differensiert bosettingsmønster.» Retningslinjene (pkt. 4.5) sier at «Infrastruktur og framkommelighet for kollektivtrafikken skal prioriteres i planleggingen» Retningslinjene (pkt. 4.6) sier at «Handelsvirksomhet og andre publikumsrettede private og offentlige tjeneste- og servicefunksjoner skal lokaliseres ut fra en regional helhetsvurdering tilpasset eksisterende og planlagt senterstruktur og i samsvar med regionale planer» Retningslinjene (pkt. 4.8) sier at «I områder hvor det på kort sikt kan være målkonflikt mellom boligbygging og normer og retningslinjer for miljøkvalitet, kan hensynet til utbygging gå foran dersom det bygger opp om målene i disse retningslinjene.» 5) BESLUTNINGSUNDERLAGET Retningslinjene (pkt. 5.3) sier at «Kommunene bør legge regionale analyser av befolkningsutviklingen og analyser av boligmarkedet til grunn for sin planlegging.» Planleggingen må omfatte alternativvurderinger og konsekvensutredninger. Muligheter for bruk av kollektivtilbud og tilrettelegging for sykkel og gange skal utredes. Prognoser for befolknings-

16 Sak 220/13 vekst og befolkningssammensetning må inngå i vurderingsgrunnlaget. Mulighetene for fortetting og transformasjon skal være kartlagt der dyrket/dyrkbar jord foreslås omdisponert. 6) OFFENTLIGE MYNDIGHETERS ANSVAR I PLANLEGGINGEN Retningslinjene (pkt. 6.1) sier at «Kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter må samarbeide om og organisere og planleggingen slik at det kan skje en regional samordning av utbyggingsmønsteret og transportsystemet i tråd med disse retningslinjene.» Regionalt planforum er en viktig arena. Andre aktører kan også være aktuelle å samarbeide med. Retningslinjene (pkt. 6.2) sier at «Fylkeskommunen skal være pådriver for regional samordning, og har et for å utarbeide regionale areal- og transportplaner der dette er lagt til grunn i regionale planstrategier.» Retningslinjene skal legges til grunn for egen rolle som kollektivmyndighet og vegeier, og som kulturminne- og folkehelsemyndighet. Planer som ikke er i samsvar med retningslinjene gir grunnlag for innsigelse eller innvendinger. Retningslinjene (pkt. 6.3) sier at «Regionale areal- og transportplaner skal legges til grunn for forpliktende bymiljøavtaler.» Retningslinjene (pkt. 6.8) sier at «For å fremme raskere og mer effektive planprosesser kan det være aktuelt å bruke statlige planvirkemidler mer aktivt innenfor rammen av plan- og bygningsloven 6-4. Dette gjelder særlig for planlegging av store samferdselstiltak.» Fylkesrådets drøfting Fylkesrådet er positiv til høringsforslaget og ser at vi trenger en regional samordning av bolig-, areal- og transportplanleggingen. En framtidsrettet planlegging er viktig for å oppnå en bærekraftig utvikling. Fylkesrådet mener det er positivt at det kan vurderes å bruke statlige planvirkemidler mer aktivt innenfor rammen av plan- og bygningsloven 6-4 for å fremme raskere og mer effektive planprosesser. Det kan være spesielt viktig å vurdere statlig plan for planlegging av store og særlig prioriterte samferdselsprosjekt. Fylkesrådet vil samtidig understreke betydningen av at kommunene er lokal planmyndighet, og at statlig plan bare bør brukes der det viser seg at regional og/eller lokal planlegging ikke oppnår nødvendig avklaring og framdrift. Fylkesrådet vil også understreke viktigheten av at statlige myndigheter samordner sine innspill / innsigelser og involverer seg tidlig i planprosessen.

17 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 13/ Saksbehandler: Hanne Thingstadberget SAK 221/13 Regionale føringer for behandling av vindkraftsaker i Hedmark - Høring Saksnr.: Utvalg Møtedato 173/13 Fylkesrådet /13 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Utkast til regionale føringer for behandling av vindkraftsaker i Hedmark sendes på høring til kommunene, fylkesmannen og NVE med svarfrist 4 uker fra utsending. Vedlegg: - Regionale føringer for behandling av vindkraftsaker i Hedmark - Høringsutkast pr. oktober 2013 Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

18 Sak 221/13 Saksutredning Regionale føringer for behandling av vindkraftsaker i Hedmark - Høring Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11. Innledning og bakgrunn De siste par årene er det lagt fram planer for flere vindkraftprosjekter i Hedmark. Fylkeskommunen har sett at antall og omfang av de vindkraftprosjektene som nå er varslet, eller er til utredning og konsesjonsbehandling, har aktualisert spørsmålet om vurdering av samlet virkning for Hedmark, og om det er områder som bør skjermes spesielt for vindkraftanlegg. Fylkesrådet la derfor fram fylkestingsmelding 5/2013 for fylkestinget april 2013, og ga uttrykk for følgende ambisjon: Fylkesrådet vil utarbeide «Regionale føringer for behandling av vindkraftsaker i Hedmark». Ambisjonen er at dokumentet kan legges fram for fylkestinget innen utgangen av 2013.» Fylkesrådet la til grunn at det skulle gjennomføres nødvendig dialog med kommunene i prosessen, og at dokumentet skulle sendes på høring før fylkestingets endelige behandling. På bakgrunn av denne meldingen er det utarbeidet et utkast til overnevnte dokument som nå skal sendes ut på høring. Saksopplysninger fakta I tråd med bestillingen fra fylkesrådet er det ikke lagt opp til at dokumentet skal ha status som en regional plan. Dokumentet er av mindre omfang og prosessen har vært mindre omfattende enn for regional plan, men medvirkning, offentlighet og politisk behandling i fylkestinget har i hovedsak vært som i ordinære planprosesser. Følgende framdrift er lagt til grunn for arbeidet: 2013 April: - Fylkestingsmelding om utarbeiding av regionale føringer for vindkraftsaker legges fram for fylkestinget Juni: - Fylkesrådet vedtar igangsettelse av arbeidet med regionale føringer og avsetter inntil kr ,- til finansiering av arbeidet August: - Arbeidet starter opp med skissering av opplegg og innhold

19 Sak 221/13 September: - Møte med fylkesmannen for drøfting av innhold og opplegg Sept./Okt.: - Skisse til dokument sendes kommunene, som på bakgrunn av dette inviteres til et felles innspill-/drøftingsmøte, evt. skriftlig tilbakemelding Okt. /Nov.: - Utarbeiding av utkast til regionale føringer, høring og utarbeiding av sak til fylkestinget Desember: - Regionale føringer for behandling av vindkraftsaker i Hedmark vedtas av fylkestinget Selv om dokumentet ikke skal ha status som regional plan, vil det ved sluttbehandling være godt forankret og gi uttrykk for Hedmarks regionalpolitiske føringer for håndtering av vindkraftsaker i fylket. Dokumentet skal gi konkrete retningslinjer for hvilke tema som er viktige å vurdere i forbindelse med vindkraftsaker og hvordan vektingen mellom disse kan være, både i forhold til det enkelte området og i forhold til sumeffekten av vindkraftsaker i Hedmark. Det presiseres at dokumentet, i tråd med bestillingen fra fylkesrådet, gjelder vindkraft og primært skal gi føringer for fylkeskommunens egen behandling av vindkraftsaker, men at også andre aktører står fritt til å benytte dokumentet slik de måtte ønske. Eksempelvis har NVE signalisert at de vil være interessert i de konklusjonene som arbeidet leder fram til i forbindelse med sin egen behandling av vindkraftsakene. I fylkestingsmeldingen ble det pekt på noen forhold som utfordres i forbindelse med utredning av mulige framtidige vindkraftanlegg i Hedmark: - Samlet virkning av mange anlegg Når utredningsprogrammene fastsettes og konsesjonssøknadene behandles, behandles hvert anlegg for seg. Utredningene beskriver konsekvenser for det enkelte anlegg. Når mange store anlegg sees isolert fra hverandre, er det ett meget vesentlig poeng som blir vanskelig å vurdere: de samlede virkningene for Hedmark som helhet eller for større områder enn de som konsekvensvurderes ved behandlingene av det enkelte tiltak. - Betydning og verdi i spesielle områder Et annet spørsmål er om det er bestemte områder i Hedmark som vurderes å være av slik verdi eller betydning at de bør skjermes for inngrep som vindkraftverk. I forhold til dette kan det være særlig relevant å vurdere vindkraftverkenes influens på vesentlig større avstand enn det som vurderes i konsekvensutredningenes synlighetskart. - «Tak» I tillegg er det et aktuelt spørsmål om det skal foreslås et tak for hvor mange vindkraftanlegg som bør tillates etablert i Hedmark, eventuelt et tak knyttet til hvor stor kraftproduksjon som bør tillates gjennom etablering av vindkraftverk. Det kan da være aktuelt å se på regjeringens samlede ambisjoner for fornybar energiproduksjon innen 2020 og bryte dette ned på anleggstype og en teoretisk forholdsmessig andel for Hedmark. Kapittel 5 i dokumentet inneholder konklusjon og anbefaling mht. hva som bør vektlegges i videre arbeid med vindkraftsaker i fylkeskommunen, med utgangspunkt i problemstillingene ovenfor.

20 Sak 221/13 Kapittelet er delt i hhv. overordnede vurderinger, tematiske vurderinger, områder som bør unntas for vindkraft og evt. prioriterte områder. Vurderinger Foreliggende forslag til regionale føringer ansees som et godt utgangspunkt for videre arbeid med vindkraftsaker i Hedmark, og dokumentet sendes med bakgrunn i dette på høring i hht. framdriftsplanen for arbeidet. Høringsparter er kommunene, fylkesmannen og NVE. Siden framdriftsplanen for arbeidet er svært stram, tas det høyde for at alle mottatte høringsuttalelser vil følge saken til fylkestingets behandling i desember, også de som kommer inn etter høringsfristen. Konklusjon Utkast til regionale føringer for behandling av vindkraftsaker i Hedmark sendes på høring til kommunene, fylkesmannen og NVE med svarfrist 4 uker fra utsending.

21 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Protokoll Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: Kl Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg Ass. fylkesdirektør Sigurd Skage Sekretær Solvår Kolåseter Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

22 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAKSLISTE Saksnummer (Arkiv)saksnr. Innhold Referatsaker 13/218 13/9224 Søknad om prosjektstøtte til utvikling av nye bachelorutdanninger som bygger på toårig teknisk fagskole. 13/219 13/11462 Søknad Klassisk Julekonsert Passacaglia 13/220 13/10719 Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 13/221 13/7550 Regionale føringer for behandling av vindkraftsaker i Hedmark - Høring 13/222 13/6880 FT 0417/217/1 - Riving av hønsehuset på Jønsberg videregående skole 13/223 13/9942 FT Trafikksikkerhetsplan for Hedmark fylke /224 13/11768 FT Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune /225 13/11821 FT Økonomi- og aktivitetsrapport per 2.tertial /226 13/11884 FT Nye styrer for helseforetakene i Helse Sør-Øst fra Forslag til folkevalgte kandidater 13/227 13/11885 FT Helse Sør-Øst regionalt helseforetak - Forslag til folkevalgte styremedlemmer fra Hedmark for /228 13/12401 FT Valg representanter innovasjon Norge

23 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte /229 13/12469 FT Eidsiva Energi AS -Valg av kandidater til bedriftsforsamlingen for perioden høst høst 2015

24 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Referatsaker Dato: Utvalg: FRAD Reg.nr Regdato Avd/Sek/Sbh Navn Innhold 13/ FD/FD/SK Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den Vedtak: Referatsaken tatt til etterretning.

25 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 218/13 Søknad om prosjektstøtte til utvikling av nye bachelorutdanninger som bygger på toårig teknisk fagskole. Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vil støtte Fagskolen Innlandets forprosjekt med kr Målet for prosjektet er å utvikle nye bachelorutdanninger som bygger på toårig teknisk fagskole. 2. Det er en forutsetning for utbetaling av midlene at samtlige fylkeskommuner som er søkt om midler, gjør vedtak om å støtte prosjektet med omsøkt beløp. 3. Forprosjektstøtten skal finansieres innenfor rammen til videregående opplæring: Ansvar Tjeneste Prosjekt Etter utbetaling er gjenstående beløp på posten kr ,- Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Vedtak: 1. Fylkesrådet vil støtte Fagskolen Innlandets forprosjekt med kr Målet for prosjektet er å utvikle nye bachelorutdanninger som bygger på toårig teknisk fagskole. 2. Det er en forutsetning for utbetaling av midlene at samtlige fylkeskommuner som er søkt om midler, gjør vedtak om å støtte prosjektet med omsøkt beløp. 3. Forprosjektstøtten skal finansieres innenfor rammen til videregående opplæring: Ansvar Tjeneste Prosjekt Etter utbetaling er gjenstående beløp på posten kr ,-

26 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&& SAK 219/13 Søknad Klassisk Julekonsert Passacaglia Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner ikke å kunne imøtekomme søknaden fra Passacaglia AS om tilskudd til Klassisk Julekonsert Avslaget begrunnes med at arrangementet er støttet i perioden Arrangementet må derfor i framtiden gjennomføres uten fylkeskommunal støtte. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Fylkesrådet finner ikke å kunne imøtekomme søknaden fra Passacaglia AS om tilskudd til Klassisk Julekonsert Avslaget begrunnes med at arrangementet er støttet i perioden Arrangementet må derfor i framtiden gjennomføres uten fylkeskommunal støtte. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

27 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 220/13 Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Fylkesrådets innstilling til vedtak: -Fylkesrådet viser til mottatt forslag til Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Fylkesrådet er positiv til høringsforslaget og ser at vi trenger en regional samordning av bolig-, areal- og transportplanleggingen. En framtidsrettet planlegging er viktig for å oppnå en bærekraftig utvikling. - Fylkesrådet vil også understreke viktigheten av at statlige myndigheter samordner sine innspill / innsigelser og involverer seg tidlig i planprosessen. - Fylkesrådet er positive til at det kan vurderes å bruke statlig plan for planlegging av store og særlig prioriterte samferdselsprosjekt der det viser seg at regional og/eller lokal planlegging ikke oppnår nødvendig avklaring og framdrift. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Vedtak: -Fylkesrådet viser til mottatt forslag til Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Fylkesrådet er positiv til høringsforslaget og ser at vi trenger en regional samordning av bolig-, areal- og transportplanleggingen. En framtidsrettet planlegging er viktig for å oppnå en bærekraftig utvikling. - Fylkesrådet vil også understreke viktigheten av at statlige myndigheter samordner sine innspill / innsigelser og involverer seg tidlig i planprosessen. - Fylkesrådet er positive til at det kan vurderes å bruke statlig plan for planlegging av store og særlig prioriterte samferdselsprosjekt der det viser seg at regional og/eller lokal planlegging ikke oppnår nødvendig avklaring og framdrift.

28 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&& SAK 221/13 Regionale føringer for behandling av vindkraftsaker i Hedmark - Høring Fylkesrådets innstilling til vedtak: Utkast til regionale føringer for behandling av vindkraftsaker i Hedmark sendes på høring til kommunene, fylkesmannen og NVE med svarfrist 4 uker fra utsending. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Vedtak: Utkast til regionale føringer for behandling av vindkraftsaker i Hedmark sendes på høring til kommunene, fylkesmannen og NVE med svarfrist 4 uker fra utsending. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

29 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 222/ /217/1 - Riving av hønsehuset på Jønsberg videregående skole Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak: 1. Hønsehuset på Jønsberg videregående skole rives, under forutsetning av at Stange kommune tillater riving. 2. Rivekostnaden dekkes over budsjett for nytt verkstedbygg. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak: 1. Hønsehuset på Jønsberg videregående skole rives, under forutsetning av at Stange kommune tillater riving. 2. Rivekostnaden dekkes over budsjett for nytt verkstedbygg. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

30 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 223/13 Trafikksikkerhetsplan for Hedmark fylke Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkestinget godkjenner Hedmark Trafikksikkerhetsutvalgs (HTU) forslag til Trafikksikkerhetsplan for Hedmark fylke Følgende endringer skal innarbeides: Lengde på gang- og sykkelvegnettet i Hedmark må inn i statusbeskrivelsen under punkt 2.1 om offentlig veg. Kartet på side 12 må oppdateres med året 2012 og settes inn i plandokumentet med bedre oppløsning. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkestinget godkjenner Hedmark Trafikksikkerhetsutvalgs (HTU) forslag til Trafikksikkerhetsplan for Hedmark fylke Følgende endringer skal innarbeides: Lengde på gang- og sykkelvegnettet i Hedmark må inn i statusbeskrivelsen under punkt 2.1 om offentlig veg. Kartet på side 12 må oppdateres med året 2012 og settes inn i plandokumentet med bedre oppløsning. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

31 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 224/13 Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget slutter seg til eierskapsmelding for 2012 som vedlagt denne saken. 2. Fylkestinget ber om at det i forbindelse med generalforsamlinger våren 2014 vurderes å oppnevne varamedlemmer i de selskaper fylkeskommunen er eier. 3. Fylkestinget ber fylkesrådet utarbeide forslag til retningslinjer for fastsettelse av styrehonorar i de selskaper fylkeskommunen er eier. 4. Fylkestinget oppfordrer til at Styrevervregisteret.no benyttes til å registrere styreverv for alle fylkeskommunale folkevalgte og administrative ledere. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen ble erklært inhabil under den del av saken som gjaldt behandling av Vegfinans AS, på bakgrunn av at han sitter i styret i selskapet, jfr. fvl. 6 første ledd bokstav e. Fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen ble erklært inhabil under den del av saken som gjaldt behandling av bompengeselskapene Rv3 og Rv25 Hamar - Elverum AS og E16 Kongsvingervegen AS, på bakgrunn av at hun sitter i styret i selskapene, jfr. fvl. 6 første ledd bokstav e. Fylkesråd Aasa Gjestvang ble erklært inhabil under den del av saken som gjaldt behandling av Atlungstad Brenneri AS, på bakgrunn av at hun sitter i styret i selskapet, jfr. fvl. 6 første ledd bokstav e. Votering: Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

32 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte vedtak: 1. Fylkestinget slutter seg til eierskapsmelding for 2012 som vedlagt denne saken. 2. Fylkestinget ber om at det i forbindelse med generalforsamlinger våren 2014 vurderes å oppnevne varamedlemmer i de selskaper fylkeskommunen er eier. 3. Fylkestinget ber fylkesrådet utarbeide forslag til retningslinjer for fastsettelse av styrehonorar i de selskaper fylkeskommunen er eier. 4. Fylkestinget oppfordrer til at Styrevervregisteret.no benyttes til å registrere styreverv for alle fylkeskommunale folkevalgte og administrative ledere. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

33 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 225/13 Økonomi- og aktivitetsrapport per 2.tertial 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkestinget tar økonomi- og aktivitetsrapporten til etterretning Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkestinget tar økonomi- og aktivitetsrapporten til etterretning &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

34 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 226/13 Nye styrer for helseforetakene i Helse Sør-Øst fra Forslag til folkevalgte kandidater Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Saken oversendes fylkestingets valgnemnd. Som forslag til folkevalgte kandidater til styrene i helseforetakene i Helse Sør-Øst velges:..... Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Saken oversendes fylkestingets valgnemnd.

35 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Som forslag til folkevalgte kandidater til styrene i helseforetakene i Helse Sør-Øst velges:..... &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

36 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 227/13 Helse Sør-Øst regionalt helseforetak - Forslag til folkevalgte styremedlemmer fra Hedmark for Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Saken oversendes fylkestingets valgnemnd. Som forslag til folkevalgte kandidater til styret i Helse Sør-Øst RHF velges:..... Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

37 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saken oversendes fylkestingets valgnemnd. Som forslag til folkevalgte kandidater til styret i Helse Sør-Øst RHF velges:..... &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

38 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 228/13 Valg representanter innovasjon Norge Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak: Saken oversendes fylkestingets valgnemnd. Som medlemmer av Innovasjon Norges sitt regionale styre i Hedmark for perioden velges: Medlemmer:.. Varamedlemmer:.. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak: Saken oversendes fylkestingets valgnemnd.

39 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Som medlemmer av Innovasjon Norges sitt regionale styre i Hedmark for perioden velges: Medlemmer:.. Varamedlemmer:.. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

40 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 229/13 Eidsiva Energi AS -Valg av kandidater til bedriftsforsamlingen for perioden høst høst 2015 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Saken oversendes fylkestingets valgnemnd. Som kandidater til Eidsiva Energi AS bedriftsforsamling velges: 1. Representant: Personlig vararepresentant: 2. Representant: Personlig vararepresentant: 3. Representant: Personlig vararepresentant: 4. Representant: Personlig vararepresentant: 5. Representant: Personlig vararepresentant: Valget gjelder for perioden høsten 2013 høsten Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

41 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte vedtak: Saken oversendes fylkestingets valgnemnd. Som kandidater til Eidsiva Energi AS bedriftsforsamling velges: 1. Representant: Personlig vararepresentant: 2. Representant: Personlig vararepresentant: 3. Representant: Personlig vararepresentant: 4. Representant: Personlig vararepresentant: 5. Representant: Personlig vararepresentant: Valget gjelder for perioden høsten 2013 høsten &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&& Møtet hevet. Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

42 Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

43 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAKSLISTE SAK 222/13 FT (ARKIV)SAKSNR. TITTEL 13/ /217/1 - Riving av hønsehuset på Jønsberg videregående skole VEDTAK 223/13 FT 13/9942 Trafikksikkerhetsplan for Hedmark fylke /13 FT 13/11768 Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune /13 FT 13/11821 Økonomi- og aktivitetsrapport per 2.tertial /13 FT 13/11884 Nye styrer for helseforetakene i Helse Sør-Øst fra Forslag til folkevalgte kandidater 227/13 FT 13/11885 Helse Sør-Øst regionalt helseforetak - Forslag til folkevalgte styremedlemmer fra Hedmark for /13 FT 13/12401 Valg representanter innovasjon Norge 229/13 FT 13/12469 Eidsiva Energi AS -Valg av kandidater til bedriftsforsamlingen for perioden høst høst 2015

44 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 13/ Saksbehandler: Hilde Merete Godager SAK 222/ /217/1 - Riving av hønsehuset på Jønsberg videregående skole Saksnr.: Utvalg Møtedato 222/13 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak: 1. Hønsehuset på Jønsberg videregående skole rives, under forutsetning av at Stange kommune tillater riving. 2. Rivekostnaden dekkes over budsjett for nytt verkstedbygg. Vedlegg: Uttalelse fra fylkessjef Samferdsel, kulturminner og plan, datert 10. september 2013 Bygningsoversikt Fotografi av hønsehuset 3 plantegninger Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

45 Sak 222/13 Saksutredning 0417/217/1 - Riving av hønsehuset på Jønsberg videregående skole Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11. Innledning og bakgrunn Det såkalte «Hønsehuset» ved Jønsberg videregående skole benyttes ikke lenger i skolens tjenesteproduksjon. Rektor ved skolen har i e-post datert 16. mai 2013 sagt opp internhusleiekontrakten for dette bygget. Rektor ønsker hønsehuset revet. Eiendomssjefen er videredelegert myndighet til å rive mindre bygg, typisk garasjer. Hønsehuset har en grunnflate på ca. 32 x 7 og et bruttoareal på 799 m². Et bygg av denne størrelse er ikke vurdert å falle inn under delegert myndighet. Det er således Fylkestinget som må avgjøre om bygget kan rives. Saksopplysninger fakta Hønsehuset på Jønsberg er oppført som et midlertidig bygg i 1952, kfr. ev. vedlagte bygningsoversikt, fotografi og plantegninger. Hønsehusets levetid er utløpt, og bygget fremstår som meget forfallent Rektor har i e-post datert 16. mai 2013 sagt opp leieforholdet. I nevnte e-post fremgår at ledergruppen på Jønsberg i møte 10. mai 2013 vedtok at hønsehuset skulle klargjøres for riving innen 1. august Bakgrunnen for vedtaket er angitt å være at bygget er uegnet for undervisning. Hønseholdet ble avviklet i Etter dette tidspunkt er hønsehuset benyttet til smådyrsavdeling. En ev. riving av hønsehuset ble nevnt i FT-meldingen 6/12 fra juni i 2012 som forslag til tiltak i Det er innhentet en intern kulturvernfaglig vurdering som er vedlagt saken. Denne konkluderer avslutningsvis i siste avsnitt side 2 med at hønsehuset kan rives. Riving er undergitt søknadsplikt. Rivesøknad er sendt til Stange kommune 30. september Rivekostnaden dekkes over budsjett for nytt verksted, da hønsehuset kunne frigjøres som følge av rokkering av funksjoner i denne forbindelse. Vurderinger Ved vurdering av hønsehusets fremtid, er det gjort en vurdering av bl.a. byggets art, tilstand, størrelse, vernestatus og ulike andre hensyn. Som nevnt ble hønsehuset oppført som et midlertidig bygg med en standard deretter, og det anses derfor ikke å kunne benyttes til alternativt formål. Hensynet til særlig manglende behov for bygget i fylkeskommunes tjenesteproduksjon, estetikk og økonomi, tilsier således at bygget bør rives.

46 Sak 222/13 Konklusjon Fylkesrådet slutter seg til de faglige vurderinger som foreligger, og anbefaler at hønsehuset rives snarest, forutsatt at Stange kommune gir tillatelse til riving.

47 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 13/ Saksbehandler: Øystein Sjølie SAK 223/13 Trafikksikkerhetsplan for Hedmark fylke Saksnr.: Utvalg Møtedato 223/13 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkestinget godkjenner Hedmark Trafikksikkerhetsutvalgs (HTU) forslag til Trafikksikkerhetsplan for Hedmark fylke Følgende endringer skal innarbeides: Lengde på gang- og sykkelvegnettet i Hedmark må inn i statusbeskrivelsen under punkt 2.1 om offentlig veg. Kartet på side 12 må oppdateres med året 2012 og settes inn i plandokumentet med bedre oppløsning. Vedlegg: - Følgebrev fra Hedmark Trafikksikkerhetsutvalgs sekretariat - Forslag til trafikksikkerhetsplan for Hedmark fylke Innspill fra Eldrerådet Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

48 Sak 223/13 Saksutredning Trafikksikkerhetsplan for Hedmark fylke Innledning og bakgrunn Fylkeskommunen har i følge Vegtrafikkloven 40a et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket. I Hedmark fylke er dette ansvaret delegert til Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU), som er et utvalg nedsatt under fylkestinget. Hedmark fylkes trafikksikkerhetsplan skal rulleres hvert fjerde år, og gjeldende plan utløper i Forslag til trafikksikkerhetsplan for Hedmark fylke for perioden er derfor utarbeidet. Den fylkeskommunale trafikksikkerhetsplanen er HTUs redskap for å samordne og følge opp trafikksikkerhetsarbeidet i Hedmark. Planen skal angi mål og strategier, basert på nasjonale føringer og den reelle ulykkessituasjonen. Planen danner grunnlag for konkrete tiltaksplaner. Tiltaksplan utarbeides for perioder på to år, og fordeler de ulike aktørenes ansvar for gjennomføring innenfor gitte frister og rammer. Arbeidet med tiltaksplan for perioden er planlagt igangsatt i november Saksopplysninger fakta Arbeidsprosessen for utarbeidelsen av planforslaget har foregått på følgende måte: Godkjennelse av framdriftsplan for utarbeidelse av Trafikksikkerhetsplan for Hedmark fylke ble vedtatt av HTU i møte 29. november Første del av møtet i HTU den 8. februar 2013 ble holdt som oppstartseminar for arbeidet med planen. Høringsdokument ble godkjent av HTU i møte den 25. april Høringskonferanse ble avholdt på Scandic Hamar den 21. mai Mange etater og personer med interesse for trafikksikkerhetsarbeid var representert. Konferansen ble avholdt med informasjon om planarbeidet, samt idédugnad i form av gruppearbeid. Innspill ble innarbeidet i nytt planforslag. Forslag til trafikksikkerhetsplan ble vedtatt av HTU i møte den 19. juni 2013, og oversendt Hedmark fylkesting til endelig behandling med justeringer som framkom i møtet. I tillegg ble det avholdt et informasjons- og innspillsmøte den 13. september 2013 for fylkeskommunens interne enheter, samt de fylkeskommunale råd og utvalg som fikk saken oversendt til orientering/behandling den 5. september Skriftlig innspill har innkommet fra Hedmark fylkes eldreråd. Planen begynner med et forord fra HTUs leder, hvor det presiseres at trafikksikkerhet angår oss alle, og at økt trafikksikkerhet er summen av en rekke tiltak som må gjøres i samarbeid mellom flere aktører. Kapittel 1, innledningen, beskriver HTUs rolle og hensikten med trafikksikkerhetsplanen.

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Saknr. 13/10719-2 Saksbehandler: Elisabeth Enger Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Mjøsa, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Mjøsa, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Møteinnkalling Sted: Mjøsa, Fylkeshuset, Hamar Dato: 17.10.2013 kl. 08.30 Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Møte 17.10.2013 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 230/13 13/6520 Bidrag til

Detaljer

Saknr. 13/9224-2. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen

Saknr. 13/9224-2. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen Saknr. 13/9224-2 Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vil støtte Fagskolen Innlandets forprosjekt med kr.100

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 12.10.2015 Tid: 08:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Lasse Juliussen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 16.12.2015 Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 272/15 FT 15/10581 Valg av representanter

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 11.04.2016 Tid: 08:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten møtte:

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/5353-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 271/15 15/8765 Høring om endring

Detaljer

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Oppstartseminar for regional plan i Bergensområdet, 11. mai 2011 Georg Stub, ordfører i Ski kommune Follo: 122.000 innbyggere 819 km2 Ski regionsenter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Regional planstrategi for Hedmark

Regional planstrategi for Hedmark Regional planstrategi for Hedmark 2016-2020 Fylkestinget 7. desember 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Nasjonale forventninger 1. Gode og effektive planprosesser; 1. Enklere regelverk og bedre samarbeid

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER OPPSTARTSMØTE 9. MAI 2014, TYRIFJORD HOTELL ELLEN KORVALD, BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi

Detaljer

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt.

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Saknr. 15/7116-2 Saksbehandler: Turid Lie En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser positivt på at næringslivet i Hamarregionen

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Saknr. 15/431-1 Saksbehandler: Lars Gotaas Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune går inn i et fireårig prosjekt i perioden 2015-2018 hvor hovedmålet

Detaljer

Fylkesrådets oppdragsbrev Hedmark Trafikk FKF

Fylkesrådets oppdragsbrev Hedmark Trafikk FKF Saknr. 15/4517-5 Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets oppdragsbrev 2016 - Hedmark Trafikk FKF Innstilling til vedtak: Fylkesrådet godkjenner vedlagte oppdragsbrev 2016 for Hedmark Trafikk FKF. Vedlegg:

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTLEIE AV SKOLEANLEGG TIL BARN OG UNGE

RETNINGSLINJER VED UTLEIE AV SKOLEANLEGG TIL BARN OG UNGE Saknr. 10/3462-5 Ark.nr. 614 &52 Saksbehandler: Geir Aalgaard TIL BARN OG UNGE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar vedlagte retningslinjer

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll Sakene 270/13 og 293/13

Fylkesrådet Protokoll Sakene 270/13 og 293/13 Protokoll Sakene 270/13 og 293/13 Dato: 16.12.2013 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen s nestleder Forfall: Anne Karin Torp Adolfsen Per-Gunnar Sveen

Detaljer

Høring - nye oppgaver til større kommuner

Høring - nye oppgaver til større kommuner Saknr. 16/15810-1 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Høring - nye oppgaver til større kommuner Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vil fraråde en overføring av kollektivtransport fra regionalt folkevalgt

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. Q50 &13 Saksbehandler: Øystein Sjølie

Saknr. 12/ Ark.nr. Q50 &13 Saksbehandler: Øystein Sjølie Saknr. 12/7982-2 Ark.nr. Q50 &13 Saksbehandler: Øystein Sjølie Offentlig høring om utkast til lov om kommunalt pålegg om betalingsparkering (parkeringsloven) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark.

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark. Saknr. 226/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim REGIONAL PLAN FOR OPPLEVELSESNÆRINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter

Detaljer

Yrkeshøyskolen Øst Etablering av aksjeselskapet Høyere Yrkesfaglig Utdanning AS

Yrkeshøyskolen Øst Etablering av aksjeselskapet Høyere Yrkesfaglig Utdanning AS Saknr. 15/4075-1 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Yrkeshøyskolen Øst Etablering av aksjeselskapet Høyere Yrkesfaglig Utdanning AS Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med

Detaljer

ENHETSRÅDET I HEDMARK

ENHETSRÅDET I HEDMARK FYLKESMANNEN I HEDMARK Møte 4.oktober 2004 kl. 1200 Statens Hus, Hamar ENHETSRÅDET I HEDMARK Medlemmer tilstede: Fylkesmannen: Tormod W. Karlstrøm Anne Kathrine Fossum Ragni Grude Amb Fylkeskommunen: Reidar

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 12.01.2015 Tid: 11:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte:

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 17.09.2012 Kl 11.00 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 09.02.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

0417/217/1 - Salg av boliger på Jønsberg

0417/217/1 - Salg av boliger på Jønsberg Saknr. 14/2196-25 Saksbehandler: Hilde Merete Godager 0417/217/1 - Salg av boliger på Jønsberg Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger fram saken for Fylkestinget

Detaljer

Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte

Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/5249-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Midt i Matfatet mat og landbruksfestival

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT RINGSAKER KOMMUNE HAMAR KOMMUNE OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT 1. Bakgrunn Målsetting Utredningen skal i utgangspunktet gi grunnlag for

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 11.06.2012 Kl 11.00 Til stede: Forfall: Dessuten møtte: SAKSLISTE Saksnummer (Arkiv)saksnr. Innhold 12/129 12/5895 De II Olympiske vinterleker for ungdom

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE 57/12 REGIONAL SAMFERDSELSPLAN / NASJONAL TRANSPORTPLAN HØRINGSUTTALELSE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE 57/12 REGIONAL SAMFERDSELSPLAN / NASJONAL TRANSPORTPLAN HØRINGSUTTALELSE TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 57/12 REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021/ NASJONAL TRANSPORTPLAN

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/11849-1 Ark.nr. 123 C52 Saksbehandler: Jorunn Elise Gunnestad Rullering av handlingsprogram for fylkesdelplan for vern og bruk av kulturminner og kulturmiljøer Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Detaljer

STØTTE TIL KARTLEGGING OG ANALYSE FOR EN HELHETLIG UTBYGGINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR LADBARE BILER I HEDMARK, OPPLAND, AKERSHUS OG ØSTFOLD

STØTTE TIL KARTLEGGING OG ANALYSE FOR EN HELHETLIG UTBYGGINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR LADBARE BILER I HEDMARK, OPPLAND, AKERSHUS OG ØSTFOLD Saknr. 10/4711-16 Ark.nr. K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng STØTTE TIL KARTLEGGING OG ANALYSE FOR EN HELHETLIG UTBYGGINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR LADBARE BILER I HEDMARK, OPPLAND, AKERSHUS

Detaljer

Høringsforslag vedtatt av fylkesra det i sak 52/14. Planprogram for regional plan for handel og service i Troms 2014-2024

Høringsforslag vedtatt av fylkesra det i sak 52/14. Planprogram for regional plan for handel og service i Troms 2014-2024 Høringsforslag vedtatt av fylkesra det i sak 52/14 Planprogram for regional plan for handel og service i Troms 2014-2024 Innhold 1 Innledning hensikt med planprogrammet og formål med høringen... 3 1.1

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 15.10.2012 Kl 11.00 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen fylkesrådsleder Forfall: Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte: Ass.

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER I OPPLAND. UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN.

REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER I OPPLAND. UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN. Regionalenheten Arkivsak-dok. 201307440-186 Saksbehandler Per Erik Fonkalsrud Saksgang Fylkesutvalget Møtedato REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER I OPPLAND. UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN.

Detaljer

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune Fra: postmottak@hedmark.org Sendt: 15. desember 2015 10:18 Til: Postmottak STFK Emne: Svar - Høringssvar til felles regional planstrategi for Trøndelagsfylkene 2016-2020 Vedlegg: SAKSFREMLEGG.PDF; SAKSPROTOKOLL.PDF;

Detaljer

Forprosjekt Kunnskapsportal for bonden i Oppland og Hedmark Søknad om støtte

Forprosjekt Kunnskapsportal for bonden i Oppland og Hedmark Søknad om støtte Saknr. 15/1005-7 Saksbehandler: Kjell Børresen Forprosjekt Kunnskapsportal for bonden i Oppland og Hedmark Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser behovet for tilgang til kompetanseheving

Detaljer

Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Konferanse om universell utforming Trondheim 28.09.06 Rådgiver Kristi Ringard, Miljøverndepartementet Handlingsplan for økt tilgjengelighet

Detaljer

0437/40/97 - NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE - UTBYGGINGSAVTALE MED GRUNNLAG I REGULERINGSPLAN FOR NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE- SJUKEHUS ARKIV

0437/40/97 - NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE - UTBYGGINGSAVTALE MED GRUNNLAG I REGULERINGSPLAN FOR NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE- SJUKEHUS ARKIV Saknr. 12/6097-15 Saksbehandler: Hilde Merete Godager 0437/40/97 - NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE - UTBYGGINGSAVTALE MED GRUNNLAG I REGULERINGSPLAN FOR NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE- SJUKEHUS ARKIV

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2013

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2013 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4. Oslo møterom 211 Møtedato: 28.01.2013 Tid: 13:00 14:40 Faste medlemmer

Detaljer

FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR BOLIG-, AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING - MLJØVERNDEPARTEMENTET

FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR BOLIG-, AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING - MLJØVERNDEPARTEMENTET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201307073-2 Arkivnr. 053 Saksh. Engum, Hans-Christian; Rødseth, Marit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.10.2013 FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for kultur og regional utvikling Postboks 2560 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: BEHA 2012/4489 Dato: 14.12.2015 Regional

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Regional transportplan Agder 2015-2027

Regional transportplan Agder 2015-2027 Regional transportplan Agder 2015-2027 PLANPROGRAM Høringsfrist: 12. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn og begrepsavklaring... 2 3. Om dette planprogrammet... 2 4. Formål med planarbeidet...

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Arnt Martin Kvæstad

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Arnt Martin Kvæstad Vei, idrett og natur Akershus fylkeskommune Postboks 1200 sentrum 0107 OSLO Espen Andersen Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/00522-5 Arnt Martin Kvæstad 29.09.2016 Innspill til forslag til regional

Detaljer

Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF Høring

Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF Høring Saknr. 16/17052-1 Saksbehandler: Øystein Sjølie Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2018-2021 - Høring Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar at vedlagte høringsversjon av Tiltaksplan for Hedmark Trafikk

Detaljer

Nytt fra departementet - Planavdelingen

Nytt fra departementet - Planavdelingen Nytt fra departementet - Planavdelingen Fagdirektør Marit Tofte Plan- og bygningslovkonferanse Hedmark Trysil 29. oktober 2014 Hva skal jeg snakke om? Endringer i lov og forskrift Innsigelser Ny statlig

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsalen Møtedato 11.08.2014 Tid 11:00 Saksliste Saksnr Tittel Notater 13/14

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. N00 &13 Saksbehandler: Øystein Sjølie. Høring - Oslo Lufthavn AS' Masterplan for

Saknr. 12/ Ark.nr. N00 &13 Saksbehandler: Øystein Sjølie. Høring - Oslo Lufthavn AS' Masterplan for Saknr. 12/7977-2 Ark.nr. N00 &13 Saksbehandler: Øystein Sjølie Høring - Oslo Lufthavn AS' Masterplan for 2012-2050 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 03.09.2014 Tid: 09.30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen inhabil i saken Dessuten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 31.10.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Saknr. 12/1190-20. Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng

Saknr. 12/1190-20. Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Saknr. 12/1190-20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Ooppfølging av ladeinfrastrukturutredning: Bidrag til etablering av hurtigladere på Rudshøgda og i Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

Høring - Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler

Høring - Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler Saknr. 14/4334-2 Saksbehandler: Rune Hoff Høring - Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: aramedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSSAMARBEID SØKNAD OM STØTTE

PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSSAMARBEID SØKNAD OM STØTTE Saknr. 8183/08 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Arne Olav Nyberg PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSSAMARBEID SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31 SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31 OPPSTART AV HANDELS-OG BYUTVIKLIGSANALYSE Forslag til vedtak: ::: Sett inn forslag til vedtak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Oppegård kommune - innsigelse til områderegulering for Bålerud-, Rødsten- Bekkenstenområdet

Oppegård kommune - innsigelse til områderegulering for Bålerud-, Rødsten- Bekkenstenområdet Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2010/13778 14/4600-24 30.06.2015 Oppegård kommune - innsigelse til områderegulering for Bålerud-, Rødsten-

Detaljer

Tilleggsbevilgning til Ungt Entreprenørskap Hedmark

Tilleggsbevilgning til Ungt Entreprenørskap Hedmark Saknr. 14/8794-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Tilleggsbevilgning til Ungt Entreprenørskap Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at tildeling av et tilleggstilskudd til Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Uttalelse - høring - nasjonal strategi for utbygging av infrastruktur for ladbare biler

Uttalelse - høring - nasjonal strategi for utbygging av infrastruktur for ladbare biler Vår dato: 17.04.2013 Vår referanse: 13/14768 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Tom Nørbech Uttalelse - høring - nasjonal strategi for utbygging av infrastruktur for ladbare biler Fylkesrådet

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 01.12.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 01.12.2015 Tid: 15:00 16:30 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling: Sted: Jutulhogget, fylkeshuset Dato: 27.01.2016 kl. 10:00-15:00 Forfall meldes snarest til sekretær, Hilde K. Hansen på mobil: 41809660 eller på følgende adresse: hilde.kristin.hansen@hedmark.org

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. A52 Saksbehandler: Kristin Flesjø. Fag på videregående nivå. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. A52 Saksbehandler: Kristin Flesjø. Fag på videregående nivå. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/9193-2 Ark.nr. A52 Saksbehandler: Kristin Flesjø Fag på videregående nivå Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet ønsker å sette i gang

Detaljer

Samordnet bolig,- areal- og transportplanlegging

Samordnet bolig,- areal- og transportplanlegging Samordnet bolig,- areal- og transportplanlegging Knut Grønntun Narvik, 9. februar 2015 Hvorfor B-ATP på jubileumskongressen? Berører samfunnsplanleggingen i vid forstand Relevant for alle planleggere og

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/12 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/12 Fylkestinget Journalpost.: 11/30719 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/12 Fylkestinget 11.06.2012 Handlingsplan DA Utviklingsprogram Bodø 2012-2013 Sammendrag Forutsatt at Stortinget den

Detaljer

Saknr. 12/846-48. Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/846-48. Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/846-48 Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommuneplanutvalget 01.06.2011 004/11

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommuneplanutvalget 01.06.2011 004/11 Side 1 av 5 Tjøme kommune JournalpostID: 11/3135 Saksbehandler: Bjørn Bjerke Larsen, telefon: 33 06 78 05 virksomhet teknikk og miljø Klima og energiplan - Tjøme kommune Utvalg Møtedato Saksnummer Kommuneplanutvalget

Detaljer

Trykte vedlegg: - Brev fra regionrådet i Fjellregionen - Sak 48 i styringsgruppa for Nord-Østerdal videregående skole og Tynset tannklinikk

Trykte vedlegg: - Brev fra regionrådet i Fjellregionen - Sak 48 i styringsgruppa for Nord-Østerdal videregående skole og Tynset tannklinikk Saknr. 12/10117-4 Saksbehandler: Kjell G. Melby Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkeskommunen stiller kontorer ved Nord-Østerdal videregående vederlagsfritt

Detaljer

HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering

HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering Saknr. 15/1634-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «HKP Startup» er forenlig

Detaljer

Fylkesplan for Trøndelag

Fylkesplan for Trøndelag Fylkesplan for Trøndelag 2018-2030 Utkast til planprogram Vedtatt i fylkestinget i Nord-Trøndelag.. Vedtatt i fylkestinget i Sør Trøndelag 0 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og rammer for planarbeidet...

Detaljer

ENERGISENTERET - STØTTE TIL INFORMASJONSMODUL FOR BIOENERGI ENERGISENTERET I HUNDERFOSSEN FAMILIEPARK

ENERGISENTERET - STØTTE TIL INFORMASJONSMODUL FOR BIOENERGI ENERGISENTERET I HUNDERFOSSEN FAMILIEPARK Saknr. 9833/08 Ark.nr. S01. Saksbehandler: Arne Olav Nyberg Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Informasjonsmodul for bioenergi

Detaljer

Forbud mot førers bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn Høring - forslag til endring i forskrift

Forbud mot førers bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn Høring - forslag til endring i forskrift Saknr. 12/8201-2 Ark.nr. Q80 Saksbehandler: Øystein Sjølie Forbud mot førers bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn Høring - forslag til endring i forskrift Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Planstrategi for areal og transport for Oslo og Akershus. Hvor førende bør og kan planen være? Fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad

Planstrategi for areal og transport for Oslo og Akershus. Hvor førende bør og kan planen være? Fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad Planstrategi for areal og transport for Oslo og Akershus Hvor førende bør og kan planen være? Fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad Bakgrunn og historikk Utgangspunktet for arbeidet med en felles

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- Jq/Y OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT. Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 14/1256 24.04.2014

DET KONGELIGE KOMMUNAL- Jq/Y OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT. Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 14/1256 24.04.2014 [9 jffi l2b DET KONGELIGE KOMMUNAL- Jq/Y OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT v] Y _ iii Statsråden Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3702 SKIEN Deres ref Vår ref Dato 14/1256 24.04.2014 Godkjenning av regional

Detaljer

Nasjonalt turskiltprosjekt 2015 - fordeling av midler

Nasjonalt turskiltprosjekt 2015 - fordeling av midler Saknr. 15/1794-1 Saksbehandler: Lars Gotaas Nasjonalt turskiltprosjekt 2015 - fordeling av midler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av midler til nasjonalt turskiltprosjekt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Tilpasninger i tilbudsstrukturen for videregående opplæring - skoleåret

Tilpasninger i tilbudsstrukturen for videregående opplæring - skoleåret Saknr. 16/11610-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Tilpasninger i tilbudsstrukturen for videregående opplæring - skoleåret 2016-17 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar at Vg1 bygg- og anleggsteknikk

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/2093 Saksprotokoll - Nasjonal Transportplan Innspill fra Hedmark og Oppland etter analyse- og strategifasen

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/2093 Saksprotokoll - Nasjonal Transportplan Innspill fra Hedmark og Oppland etter analyse- og strategifasen Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 21., 22. og 23.04.2015 Sak: 28/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/2093 Tittel: Saksprotokoll - Nasjonal Transportplan 2018-2027 - Innspill fra

Detaljer

VURDERING AV PLANOPPSTART FOR DEL AV LUNNER ØSTRE, 23/4 HESTESPORTSSENTER

VURDERING AV PLANOPPSTART FOR DEL AV LUNNER ØSTRE, 23/4 HESTESPORTSSENTER Arkivsaksnr.: 08/1327-17 Arkivnr.: PLAN 053320090115 Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Ingun Bjørgli Juul-Hansen VURDERING AV PLANOPPSTART FOR DEL AV LUNNER ØSTRE, 23/4 HESTESPORTSSENTER Hjemmel: Plan-

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 13 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: Osmund Kaldheim rådmann Arild Eek byutviklingsdirektør

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 13 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: Osmund Kaldheim rådmann Arild Eek byutviklingsdirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 13 Arkivsaksnr.: 10/7831-1 Dato: 27.05.10 FELLES AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUDBYEN. UTARBEIDELSE AV PLANPROGRAM. INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET:

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 13.02.2012 Kl 11.00 Til stede: Aasa Gjestvang Eva Arnseth Njål S. Føsker- deltok på telefon fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten

Detaljer

RULLERING AV SAMARBEIDSPROGRAM FOR HEDMARK 2010-11(13)

RULLERING AV SAMARBEIDSPROGRAM FOR HEDMARK 2010-11(13) Saknr. 10/2821-4 Ark.nr. 026 Saksbehandler: Janne Vikerødegården Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget slutter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Kommunestyret 12.09.2016 kl. 18:0016/00092 KommunestyresalenFellestjenesten12.09.2016Kommunestyret Dato: 12.09.2016 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen MØTEINNKALLING Tilleggsliste Kommunestyret Møtet er åpent for publikum

Detaljer

Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt

Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt Statsråden Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103 TØNSBERG Deres ref Vår ref Dato 2008/2456 14/5353-9 23.07.2015 Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt

Detaljer

Konsolidering av filmfond

Konsolidering av filmfond Saknr. 15/9311-1 Saksbehandler: Jørn Øversveen Øyvind Midtskogen Konsolidering av filmfond Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 23.03.2015 Tid: 09:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Lasse Juliussen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR VEST-AGDER 2012-2016. ENDELIG VEDTAK ETTER OFFENTLIG HØRING

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR VEST-AGDER 2012-2016. ENDELIG VEDTAK ETTER OFFENTLIG HØRING Arkivsak-dok. 11/04825-35 Saksbehandler Manuel Birnbrich Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 08.10.2012 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder 10.10.2012 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 17.10.2012 Råd for

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL "MILJØTINGET" - INNLANDETS MILJØKONFERANSE FOR UNGDOM

SØKNAD OM STØTTE TIL MILJØTINGET - INNLANDETS MILJØKONFERANSE FOR UNGDOM Saknr. 4282/10 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Asbjørn Christiansen SØKNAD OM STØTTE TIL "MILJØTINGET" - INNLANDETS MILJØKONFERANSE FOR UNGDOM Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark

Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark Saknr. 16/1839-1 Saksbehandler: Espen Køhn Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet bevilger Innovasjon Norge Hedmark som Hedmark fylkeskommunes operatør kr. 30

Detaljer

Søknad om støtte til forstudie: "Arbeidsliv og entreprenørskap - nye muligheter"

Søknad om støtte til forstudie: Arbeidsliv og entreprenørskap - nye muligheter Saknr. 14/8905-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Søknad om støtte til forstudie: "Arbeidsliv og entreprenørskap - nye muligheter" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at forstudien Arbeidsliv og

Detaljer

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 20.11.2012 072/12 HENO Kommunestyret 07.02.2013 010/13 HENO Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K1-140 : Arkivsaknr.:

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/16 11/1221 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer