Decor 786 Dansk Svenska Norsk Español

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Decor 786 Dansk Svenska Norsk Español"

Transkript

1 Decor 786 Dansk Svenska Norsk Español 1

2 M max 90 cm Fig Fig.2 Fig.3 Fig.4 2 Fig.5

3 A B Fig.6 C Fig.8 Fig.7 Fig.9 3 Fig.10

4 A B Fig.11 Fig.12 A B C Fig.13 Fig.14 Fig.15 4

5 5

6 DANSK GENERELLE OPLYSNINGER Læs omhyggeligt indholdet af denne brugsanvisning, da den giver vigtige oplysninger vedrørende sikkerheden ved installering, brug og vedligeholdelse. Opbevar brugsanvisningen til senere brug. Apparatet er udarbejdet til at kunne fungere; udsugende (udledning af luft til eksterne omgivelser Fig.1B), filtrerende (intern cirkulation af luft Fig.1A) og med udvendig motor (Fig.1C). OPLYSNINGER VEDRØRENDE SIKKERHED 1. Udvis forsigtighed hvis der samtidigt med emhætten er en varmekilde eller flamme i funktion, som er afhængig af luften i omgivelserne og forsynet med energi, der ikke er elektrisk, eftersom emhætten fjerner den luft fra omgivelserne, som flammen eller varmekilden har brug for til forbrænding. Det negative tryk i lokalet må ikke overstige 4 Pa (4x10-5 bar). For størst mulig sikkerhed, sørg for en passende ventilation af rummet. Hvad angår udsugningen til eksterne omgivelser følg de gældende normer. Før modellen tilsluttes el-nettet: - Kontrollèr informationsetiketten (placeret indeni apparatet), for at sikre, at spændingen og styrken er i overensstemmelse med el-nettet og at stikkontakterne er egnede. Hvis De er i tvivl, konsultèr en kvalificeret elektriker. - Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes med en ledning eller en særlig samling fra fabrikanten eller et autoriseret servicecenter. - Tilslut forsyningsenheden ved hjælp af et stik med en 3A sikring eller til de to tofaseledninger, som er beskyttet af en 3A sikring. 2. Pas på! I nogle situationer kan elektriske apparater udgøre en fare. A) Undgå at kontrollere filtrenes tilstand mens emhætten er i funktion. B) Rør ikke ved pærer eller tilstødende områder under eller lige efter længerevarende brug af belysningsanlægget. C) Det er ikke tilladt at tilberede madvarer for åben ild under emhætten. D) Undgå åben ild, da det kan beskadige filtrene og medføre fare for brand. E) Hold altid øje med maden under friturestegning for at undgå, at olien antændes. F) Træk stikket ud af stikkontakten, inden der foretages vedligeholdelse. G) Apparatet må ikke bruges af børn eller af personer, der ikke har de mentale eller fysiske egenskaber til korrekt brug, uden overvågning. H) Hold øje med børnene for at sikre, at de ikke leger med apparatet. I) Når emhætten anvendes samtidigt med apparater, der bruger gas eller andre brændstoffer, skal rummet have tilstrækkelig udluftning. L) Hvis rengøring ikke udføres i overensstemmelse med anvisningerne, kan det medføre brandfare. Dette apparat er udviklet i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre sig, at dette produkt bortskaffes på korrekt vis, bidrager brugeren til at forhindre eventuelle negative miljømæssige og sundhedsmæssige påvirkninger. Symbolet på produktet eller på dokumentationen, der følger med produktet, angiver, at produktet ikke skal behandles som husholdningsaffald, men at det skal bortskaffes på passende vis på genbrugsstationer til elektriske og elektroniske apparater. Apparatet skal bortskaffes i overensstemmelse med de gældende regler for bortskaffelse af affald. For yderligere oplysninger om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt, bedes man kontakte de lokale myndigheder, teknisk forvaltning eller forretningen, hvor produktet er købt. INSTRUKTION VED INSTALLERING Monteringen og udførelsen af de elektriske forbindelser, skal udføres af specialiseret personale. Inden man går frem med monteringen, skal man iføre sig beskyttelseshandsker. Den elektriske forbindelse: Bemærk! Kontroller typeskiltet inden i apparatet. - Hvis der på skiltet findes symbolet, betyder det, at apparatet ikke skal jordes. Følg anvisningerne for isoleringsklasse II. - Hvis der på skiltet IKKE vises symbolet, skal man følge anvisningerne for isoleringsklasse I. Isoleringsklasse II Apparatet er udarbejdet i klasse II, derfor skal der ikke tilsluttes et kabel til jordforbindelsen. Man skal nemt kunne nå ind til stikket efter installation af apparatet. Hvis apparatet er udstyret med ledning uden stik, skal man ved tilkobling til strømforsyningen sørge for, at der mellem apparatet og strømforsyningen er installeret en flerpolet afbryder med en åbning på minimum 3mm mellem kontakterne, som passer til belastningen og overholder de gældende regler. Tilslutning til el-nettet skal udføres som følgende: BRUN = L Fase BLÅ = N Neutal. Isoleringsklasse I Dette apparat er konstrueret i klasse I og skal derfor tilsluttes til et stik med jordforbindelse. Tilslutningen til strømforsyningen skal udføres på følgende måde: BRUN = L Fase BLÅ = N Neutal GUL/GRØN = jord. Den neutrale ledning skal tilsluttes til klemrækken med symbolet N mens den GUL/GRØNNE skal tilsluttes til klemrækken ud for jordsymbolet. Når den elektriske tilslutning udføres, skal man sikre sig, at strømstikket har jordforbindelse. Efter montering af emhætten skal man sikre sig, at stikkontakten nemt kan nås. Ved direkte tilslutning til strømforsyningen skal der mellem apparatet og strømforsyningsnettet monteres en flerpolet afbryder med en minimumsafstand mellem kontakterne på 3mm, der kan klare belastningen og overholder de gældende regler. 6 Minimums distancen mellem kogeoverfladen, målt fra selve kogepladerne, og den nederste del af emhætten, skal være mindst 65 cm. Hvis der anvendes et forbindelsesrør bestående af to eller flere dele, skal den øverste del placeres udenpå den nederste. Tilslut ikke udledningen fra emhætten med et rør, hvori der cirkulerer varm luft eller som anvendes til at udlede

7 røg fra apparater, der ikke bruger elektrisk energi. Inden man begynder monteringen fjernes filtret (Fig.7A) for at gøre håndteringen af apparatet lettere. - I de tilfælde, hvor apparatet skal installeres i en udsugende version, forberedes åbningen til udledning af luft. Det anbefales at anvende en luftudsugningsslange med samme diameter som luftudgangshullet. Hvis der anvendes en mindre slange, kan det forringe produktets ydelse og medføre øget støj. Fastspænding til væg: - Lav hullerne A, idet de anviste mål overholdes (Fig.2). - Fastspænd apparatet til væggen og ret ind, til det flugter med ophænget. - Når apparatet er i vater, spændes emhætten fast ved hjælp af de 2 skruer A (Fig.5). Til forskellige typer montering anvendes skruer og rawlplugs, der passer til den bestemte type mur (f.eks. jernbeton, gips osv.). Hvis skruer og rawlplugs følger med apparatet, bør man sikre sig, at de egner sig til væggen, hvor emhætten skal spændes fast. Fastspænding Af De Sammenskydelige Pyntepaneler: - Indsæt El-tilslutningen i rillen på panelet. - Hvis apparatet skal installeres som aftræksemhætte eller med udvendig motor, laves først hul til udsugning af luften. - Regulér bredden på det øverste panels ophæng (Fig.3). - Spænd herefter ophænget fast til loftet med skruerne A (Fig.3), så det er i vinkel med emhætten, idet den anviste afstand til loftet i Fig.2 overholdes. - Forbind flangen C til udsugningshullet ved hjælp af et tilslutningsrør (Fig.5). - Indsæt det øverste panel i det nederste. Fastspænd det nederste panel til emhætten med de medfølgende skruer B (Fig.5), træk det øverste panel ud til ophænget og spænd det fast med skruerne B (Fig.3). - Hvis Deres apparats nederste skinner sidder som vist i Fig.4A, skal de fastgøres som angivet i Fig.6A. Skal emhætten laves om fra aftræk til filtrering, anskaffes kulfiltre hos forhandleren, hvorefter monteringsvejledningen følges. Emhætte med filter Vær opmærksom! - For at omdanne emhætten fra en emhætte med UDSUGNING til en emhætte med FILTER skal der bestilles kulfiltre som ekstraudstyr hos forhandleren. Der findes to forskellige typer sæt - et med kassette-kulfiltre (Fig.7B) og et med genbrugskulfiltre (vaskbare) (Fig.7C). - For at udskifte kassette-kulfiltrene X skal man trække grebet nedad, som vist i figuren (Fig.7B). BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE Det anbefales, at apparatet sættes i funktion, inden man begynder tilberedningen af madvarer. Det anbefales, at lade emhætten køre i 15 minutter efter endt tilberedning, så al mados suges ud. Korrekt funktion af emhætten afhænger af en korrekt og jævnlig vedligeholdelse. Man skal især være opmærksom med at udskifte fedtfilteret og det aktive kulfilter. Fedtfilteret har til opgave at tilbageholde de fedtpartikler, der findes i luften. Filteret vil derfor blive tilstoppet med tiden, alt efter hvor ofte emhætten anvendes. - For at forebygge faren for eventuelle brande skal fedtfilteret mindst hver 2. måned vaskes i hånden med flydende neutrale ikke slibende rengøringsmidler eller i opvaskemaskine ved lav 7 temperatur og kort program. - Efter nogle vaske kan der forekomme farveændringer. Dette giver ikke ret til at kræve udskiftning af filtrene. De aktive kulfiltre renser luften, der genudledes i omgivelserne, og tjener til at dæmpe ubehagelige lugte, som dannes ved madtilberednin. - De ikke-regenererende aktive kulfiltre skal udskiftes mindst hver 4. måned. Mætningen af det aktive kul afhænger af den mere eller mindre længerevarende brug af emhætten, af hvilken slags mad der tilberedes og af regelmæssigheden af rengøringen af fedtfilteret. - De regenererende aktive kulfiltre skal vaskes i hånden med flydende neutrale ikke slibende rengøringsmidler eller i opvaskemaskine ved højst 65 C (vaskecyklussen skal være komplet uden anden opvask i maskinen). Fjern overskydende vand uden at ødelægge filtret, fjern plastikdelene og tør filtermåtten i ovnen i mindst 15 minutter ved en temperatur på højst 100 C. For at opretholde det regenererende aktive kulfilters effektive funktion skal denne operation foretages hver 2. måned. Filtrene skal udskiftes mindst hvert 3. år, eller når filtermåtten er beskadiget. Det er vigtigt, at fedtfiltrene og de regenererende aktive kulfiltre er helt tørre, inden de genmonteres. Emhætten skal rengøres jævnligt, både indvendigt og udvendigt, med en klud opvædet i denatureret alkohol eller et neutralt, ikke slibende rengøringsmiddel. Lyset er beregnet til brug under tilberedning af mad og ikke til generel oplysning af lokalet. Længerevarende brug af lyset vil reducere lyspærernes gennemsnitlige levetid betydeligt. Hvis apparatet er forsynet med rumoplysning, kan dette anvendes til længerevarende generel oplysning af lokalet. Pas på: manglende udførsel af udskiftning og rengøring af filtrene medfører brandfare. Det anbefales derfor at overholde de foreslåede instruktioner. Udskiftning af halogenpćrer (Fig.8): For udskiftning af halogenpærerne skal man løsne pæren forsigtigt fra fatningen ved hjælp af en lille flad skruetrækker eller et lignende værktøj. PAS PÅ! Pas på ikke at ridse emhætten. Udskift pærerne med pærer af samme type. Udskiftning af halogenpćrer (Fig.9): For at udskifte halogenpćrerne B skal man fjerne glasset C ved at trykke pĺ rillerne. Udskift pćrerne med pćrer af samme type. Vćr opmćrksom: rřr ikke ved pćren med bare hćnder. Udskiftning af LED lamperne (Fig.10): Hvis apparatets version er udstyret med LED lamper, skal disse udskiftes af en specialiseret teknikker. Udskiftning af glødepærer/halogenpærer (Fig.11): Der må kun anvendes pærer af samme type og med samme watt-tal som dem, der er installeret på apparatet. Betjening-senhed lysende (Fig.12.A.B.) er følgende tegnforklaring gældende: A = Tast for BELYSNING B = Tast for OFF C = Tast for FØRSTE HASTIGHED D = Tast for ANDEN HASTIGHED E = Tast for TREDJE HASTIGHED F = Tast for TIMER AUTOMATISK STOP 15 minutter (*) Hvis Deres apparat har funktionen INTENSIV hastighed, slås denne til i 10 minutter, hvorefter den slår tilbage på den tidligere indstillede hastighed, ved fra TREDJE hastighed at holde tasten E inde i cirka 2 sekunder. LED-lyset blinker, når funktio-

8 nen er slået til. Tryk på tasten E igen for at afbryde funktionen inden de 10 minutter er gået. På nogle modeller er det også muligt at aktivere funktionen ved første og anden hastighed. Ved at trykke på knappen F i 2 sekunder (ved slukket emhætte) aktiveres funktionen clean air. Denne funktion tænder motoren i 10 minutter pr. time ved laveste hastighed. Så snart funktionen er igangsat starter motoren ved første hastighed i 10 minutter, og under dette forløb skal lamperne ved knap F og knap C blinke samtidigt. Når tiden er gået standser motoren og kontrollampen ved knap F forbliver tændt uden at blinke indtil der er gået endnu 50 minutter, hvor motoren igen starter ved første hastighed, og lamperne ved F og C igen begynder at blinke samtidigt i 10 minutter, og så fremdeles. Ved at trykke hvilken som helst tast, undtagen lysene, vil emhætten gå tilbage til standard funktion (f. eks. ved at trykke på tast D deaktiveres funktion clean air og motoren indstilles på 2 hastighed; ved at trykke på tast B deaktiveres denne funktion). (*) Funktionen TIMER AUTOMATISK STOP forsinker standsning af hætten, som vil fortsætte med at være tændt (i 15 minutter) med den driftshastighed, der var i kraft i det øjeblik funktionen blev tilsluttet. Mætning af fedtfiltre/aktive kulfiltre: - Nĺr tasten A blinker med 2 sek. mellemrum, skal fedtfiltrene rengřres. - Når tasten A blinker med 0,5 sek. mellemrum, skal de aktive kulfiltre vaskes eller udskiftes afhængigt af filtertypen. Nĺr filteret er sat pĺ plads igen, skal den elektroniske hukommelse nulstilles ved at holde tasten A nede i ca. 5 sek. indtil den stopper med at blinke. af de omgivende segmenter. Når tiden er gået, slukker motoren igen, og på displayet vises bogstavet C, indtil motoren igen efter 50 minutter aktiveres i 10 minutter og så videre. For at vende tilbage til normal funktion trykkes på en hvilken som helst knap bortset fra lysknappen. Funktionen deaktiveres ved at trykke på tasten E. Mætning af fedtfiltre/aktive kulfiltre: - Når displayet C blinker, og ændrer blæserhastigheden, med bogstavet F (f.eks.1 og F), skal fedtfiltrene rengøres. - Når displayet C blinker og veksler mellem blæserhastigheden og bogstavet A (f.eks.1 og A),skal de aktive kulfiltre vaskes eller udskiftes afhængigt af filtertypen. Når filteret er sat på plads igen, skal den elektroniske hukommelse nulstilles ved at holde tasten A nede i ca. 5 sek. indtil bogstaverne F eller A stopper med at blinke på displayet C. Manuelle betjeningstaster (Fig.15) herunder gengives symbolerne: A = LYS-tast/ON-OFF B = OFF-tast/FØRSTE HASTIGHED C = tast for ANDEN HASTIGHED D = tast for TREDJE HASTIGHED. Hvis emhætten slukkes, mens den står på første, anden eller tredje hastighed, vil den starte på samme hastighed, som da den blev slukket, når den tændes igen. FABRIKANTEN FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR FOR SKADER FORÅRSAGET AF MANGLENDE OVERHOLDELSE AF OVENSTÅENDE ADVARSLER. Betjening-senhed mekaniske (Fig.13.A.B.C.): er følgende tegnforklaring gældende: A = Tast for BELYSNING B = Tast for OFF C = Tast for FØRSTE HASTIGHED D = Tast for ANDEN HASTIGHED E = Tast for TREDJE HASTIGHED G = Controlelampje dat aangeeft dat de motor in werking is. Betjening-senhed (Fig.14): Tast A = Tænder/slukker lysene. Tast B = Tænder/slukker emhætten. Apparatet tændes på 1. hastighed. Hvis emhætten er tændt skal man trykke på tasten i 2 sek. for at slukke. Hvis emhætten er indstillet på 1. hastighed er det ikke nødvendigt at holde tasten trykket for at slukke. Sænker motorhastigheden. Display C = Viser den valgte motorhastighed og aktivering af timer en. Tast D = Tænder emhætten. Øger motorhastigheden. Ved tryk på tasten fra 3. hastighed tændes den intensive funktion i 10 minutter, hvorefter apparatet vender tilbage til at fungere med den almindelige hastighed, der var indstillet det øjeblik, hvor den intensive funktion blev tændt. Under denne funktion blinker displayet. Tast E = Når timeren aktiveres, indstiller den funktionerne til at fortsætte i 15 minutter, hvorefter de slukkes. Timeren slås fra ved at trykke på tasten E. Når funktionen Timer er tændt, blinker decimaltallet på displayet. Hvis funktionen til indstilling af hastighed er aktiveret, fungerer funktionen Timer ikke. Hvis tasten E trykkes ned i 2 sekunder, når emhætten er slukket, aktiveres funktionen clean air. Denne funktion tænder motoren i 10 minutter for hver time på første hastighedstrin. Når funktionen er aktiveret, viser displayet en drejende bevægelse 8

9 9

10 (WEEE). Ved å forsikre seg om at dette produktet blir avsatt på korrekt måte vil brukeren bidra til å hindre potensielt negative effekter for miljø og helse. GENERELT NORSK Les denne bruksanvisningen nøye. Her gis viktig informasjon angående sikker installering, bruk og vedlikehold av apparatet. Ta vare på bruksanvisningen for fremtidige behov. Apparatet er laget for å kunne brukes i avtrekksversjon (suge ut luft utenifra - Fig.1B), filterversjon (resirkulere luft innvendig - Fig.1A) eller versjon med ekstern motor (Fig.1C). SIKKERHETS INFORMASJON N Symbolet på produktet, eller i den medfølgende dokumentasjonen viser til at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall, men må leveres inn til spesialinnsamling for elektriske og elektroniske produkter for resirkulering. Man må kvitte seg med apparatet slik lokale regler for avsetting og resirkulering tilsier. For nærmere informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av dette produktet må man kontakte det lokale avfallsselskap, offentlig kontor med ansvar for søppelinnsamling eller butikken der produktet ble kjøpt. INSTALLASJONSVEILEDNING Montering og elektriske koblinger må utføres av kvalifisert personale. Bruk vernehansker under monteringsarbeidet. 1. Vær forsiktig dersom en vifte med utvendig avløp benyttes i samme rom som en brenner eller en ovn som ikke går på elektrisk strøm, da viften trekker ut luften brennern eller ovnen trenger til forbrenningen. Det negative trykket i rommet må ikke overstige 4 Pa (4x10-5 bar). For sikker bruk må man derfor sørge for tilstrekkelig ventilasjon av lokalet. Avtrekket skal utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Før modellen kobles til det elektriske systemet: - Kontroller typeskiltet (befinner seg inni apparatet) for å kontrollere at spenning og styrke er i samsvar med strømnettet og at forbindelseskontakten er egnet. Er du i tvil ta kontakt med en kvalifisert elektriker. - Dersom strømledningen er ødelagt, må denne byttes ut med en kabel eller en spesialenhet som kan skaffes hos produsenten eller serviceavdelingen til produsenten. - Koble anordningen til strømtilførselen ved hjelp av et støpsel med sikring 3A eller til de to ledningene til bifasen beskyttet av en sikring 3A. 2. Advarsel! I noen situasjoner kan elektriske apparater utgjøre en fare. A) Ikke kontrollere filtrenes tilstand mens avtrekket er i bruk. B) Ikke berøre lyspærene eller de nærliggende områdene under eller rett etter lengre bruk av belysningsanlegget. C) Det er forbudt å steke mat med flammer under avtrekket. D) Unngå åpen ild, siden den skader filtrene og kan medføre brann. E) Hold frityrsteking av mat konstant under kontroll, for å unngå at oljen tar fyr. F) Trekk ut støpselet fra stikkontakten før du foretar vedlikeholdsarbeid. G) Apparatet er ikke ment til brukes av barn eller ikke selvstendige personer uten overvåking. H) Overvåk barna for å være sikre på at de ikke leker med ovnen. I) Når avtrekket benyttes samtidig med apparater som brenner gass eller andre brennstoffer, må rommet være passende utluftet. L) Hvis rengjøringsinngrepene ikke utføres i samsvar med anvisningene, er det fare for at det kan oppstå en brann. Dette apparatet er merket i samsvar med det europeiske dirketivet EC/96/2002, Waste Electrical and Electronic Equipment Elektrisk tilkobling: Merk! Verifiser datamerket som finnes på innsiden av apparatet: - Hvis symbolet vises på platen, betyr det at ingen jordforbindelse må gjøres på apparatet, følg derfor instruksjonene for isolasjonsklasse II. - Hvis symbolet IKKE vises på platen, følg instruksjonene for isolasjonsklasse I. Isolasjonsklasse II Apparatet er fremstilt i klasse II, ingen leder skal derfor kobles til jord. Støpselet må være lett tilgjengelig etter installasjon av apparatet. Hvis apparatet er utstyrt med en strømledning uten støpsel, må en omnipolar bryter i passende størrelse med 3 mm minimum åpning mellom kontaktene festes mellom apparatet og strømforsyningen i overensstemmelse med lasten og strømforskriftene. Tilkobling til strømnettet utføres på følgende måte: BRUN = L strømførende BLÅ = N nulleder. Isolasjonsklasse I Dette apparatet tilhører klasse I, av elektriske apparater og må derfor koples til jordet kontakt. Tilkoplingen til strømforsyningen må utføres på følgende måte: BRUN = L linje BLÅ = N nøytral GUL/GRØNN = jording. Den nøytrale tråden må koples til pluggen med symbolet N mens den GRØNN/GULE, tråden måkoples til pluggen nær jordingssymbolet. Ved elektrisk tilkopling må man forsikre seg om at kontakten er jordet. Etter montering av oppsugingsviften må man kontrollere at el-kontakten lett kan nås i den endelige posisjonen. Ved direkte påkopling til strømnettet er det nødvendig å sette inn en flerpols-bryter mellom apparatet og strømnettet med en minimumsavstand på 3 mm mellom kontaktene, og som er egnet til strømbehovet og i overensstemmelse med gjeldende regler. 10 Avstanden fra støtteoverflaten hvor kokekarene står på kokeoverflaten og laveste punkt på kjøkkenhetten må være minst 65 cm. Dersom det benyttes en avtrekkskanal bestående av to eller flere deler, skal den øvre delen tres utenpå den nedre. Koble ikke ventilatoravtrekket til et rør der det passerer varm-

11 luft eller røyk fra apparater som ikke går på strøm. Ta ut det/de fetthemmende filteret/filtrene (Fig.7A) før du begynner med monteringen. Dette gjør det lettere å manøvrere apparatet. - I anledning montering av apparatet i avtrekksversjon, forbered på forhånd hullet for luftevakuering. Det anbefales å bruke et lufttømmerør med samme diameter som veggventilens munning. Bruk av et reduksjonsrør kan forringe produktets ytelser og øke støyen. Festing til vegg: - Borr hullene A i den størrelsen som er indikert (Fig.2). - Fest apparatet på veggen horisontalt i høyde med overskapene. - Når det er riktig regulert, fest kappen godt ved hjelp av de 2 skruene A (Fig.5). Ta i bruk skruer og plugger som passer til veggen hvor apparatet skal monteres (f.eks. betong, gipsplater, etc). Om skruer og plugger følger med produktet, forsikre deg om at de passer til veggen hvor kappen skal monteres. Festing av de dekorative teleskopiske rørene: - Ordne det slik at de elektriske ledningene går innvendig i det dekorative røret. - Om apparatet ditt skal installeres i avtrekksversjon eller i versjon med ekstern motor, lag i stand hullet for utsuging av luft. Reguler bredden på det øverste rørets støttearm (Fig.3). - Fest den deretter med skruene A (Fig.3) til taket slik at den er i akse med kappen. Pass på at den gitte avstanden fra taket, i Fig.2, blir overholdt. - Kople kraven C til hullet for utsuging av luft ved hjelp av et rør (Fig.5). - Før det øverste røret inn i det nederste røret. Fest det nederste røret til kappen ved å bruke skruene B som følger med (Fig.5), trekk ut det øverste røret helt til støttearmen, og fest det med skruene B (Fig.3). - Dersom deres apparat har de underste koblingene slik som indikert i Fig.4A, skal de festes slik som vist i Fig.6A. - For å skifte fra avtrekksversjon til filterversjon, spør forhandleren din etter filtre i aktivt karbon og følge monteringsanvisningene. Filterversjon: Advarsel! - For å kunne omforme viften fra EKSTRAKTORVIFTE til FIL- TERVIFTE må karbonfiltrene bestilles hos leverandøren som tilbehør. Vi har to forskjellige utstyrssett, en med kullskuffiltre (Fig.7B) og den andre med gjenvinnbare kullfiltre (vaskbare) (Fig.7C). - For å skifte ut skuffiltrene X med aktivt kull må spaken trekkes utover, som angitt i Fig.7B. BRUK OG VEDLIKEHOLD Vi anbefaler at kjøkkenviften slås på før du tilbereder mat. Vi anbefaler også at apparatet får stå på i 15 minutter etter at maten er ferdig, slik at all forurenset luft elimineres. Den effektive ytelsen til kjøkkenviften avhenger av stadig vedlikehold; antifettfilteret og det aktive karbonfilteret krever begge ekstra vedlikehold. Antifettfilteret brukes til å samle opp alle fettpartikler som finnes i lufta, og dermed er det utsatt for metning (tiden det tar for at filteret blir fullt avhenger av måten apparatet brukes på). - For å unngå fare for brann, må man vaske fettfiltrene minst hver 2. måned for hånd med et mildt, ikke-slipende flytende vaskemiddel eller i oppvaskmaskin ved lave temperaturer og 11 korte sykluser. - Etter noen vask, kan fargeendringer forekomme. Dette gir ikke rett til erstatning. Aktive kullfilter brukes for å rense luften som sendes ut i rommet igjen og har som funksjon å dempe lukten som oppstår ved matlaging. - Aktive kullfilter som ikke kan regenereres må byttes må byttes ut minst hver 4.måned. Metningsnivået til kullfilteret avhenger av brukshyppigheten til apparatet, typen matlaging som utføres og hvor regelmessig antifettfiltrene rengjøres. - Aktive kullfilter som kan regenereres må vaskes for hånd med et mildt, ikke-slipende flytende vaskemiddel eller i oppvaskmaskin på maks 65 C (hele vaskesyklusen må utføres og uten servise). Fjern overflødig vann uten å skade filteret, fjern delene i plast, og la matten tørke i ovnen i minst 15 minutter med en temperatur på maks 100 C. For å beholde funksjonen til kullfilteret som kan regenereres må denne operasjonen gjentas hver 2. måned. Disse må byttes minst hvert 3. år eller når matten er skadet. Før man setter på plass fettfiltrene og de aktive kullfilterne er det viktig at disse er helt tørre. Rengjør kjøkkenviften ofte, både på innsiden og utsiden, ved bruk av en klut som er fuktet i denaturalisert alkohol eller nøytralt flytende vaskemiddel uten skureeffekt. Belysningsanlegget er prosjektert for bruk under matlaging og ikke for lengre opplysing av rommet. Forlenget bruk av belysningen minsker varigheten av lyspærene betraktelig. Dersom apparatet er utstyrt med innvendig lys kan dette brukes over lenger tid for en generell belysning i rommet. Advarsel: hvis man ignorerer advarslene som gjelder rengjøring av hetten og bytte og rengjøring av filter kan forårsake brann. Det anbefales derfor å følge disse instruksjonene. Utskifting av halogene lyspærer (Fig.8): For å kunne erstatte de dikroiske lampene, ta forsiktig ut lampen fra lampeholderen ved hjelp av en liten flat skrutrekker eller et lignende verktøy. VENNLIGST MERK! Når du utfører denne operasjonen, se til at du ikke riper opp viften. Skift ut pærene med nye av samme type. Utskifting av halogene lyspærer (Fig.9): For å skifte ut de halogene lyspærene B ta av glasset C ved å trykke på hakkene. Skifte ut med lyspærer av samme type. Advarsel: ikke ta på lyspærene med bare hender. Bytting av LED lamper (Fig.10): Hvis apparatversjonen er utstyrt med LED lamper, må disse byttes ut av en faglært tekniker. Bytte ut lyspærer/halogenpærer (Fig.11): Bruk kun pærer som er av samme type og styrke som den som er på apparatet. Kontroller med lys (Fig.12.A.B.) benyttes følgende symboler: A = Tast for BELYSNING B = Tast for OFF (AV) C = Tast for FØRSTE HASTIGHET D = Tast for ANNEN HASTIGHET E = Tast for TREDJE HASTIGHET F = Tast TIDSURE AUTOMATISK STOPP 15 minutter (*) Hvis apparat er utstyrt med funksjonshastigheten INTENSIV, trykker man på tast E i 2 sekunder fra TREDJE hastighet, slik at den aktiveres i 10 minutter før den går tilbake til forrige innstilte hastighet. LED blinker når funksjonen er aktivert. For å avbryte funksjonen før det har gått 10 minutter, trykker man en til gang på E. På enkelte modeller er det også mulig å

12 12

13 aktivere funksjonen fra første og andre hastighet. Ved å trykke på tasten F i 2 sekunder (når viften er avslått), aktiveres funksjonen clean air. Denne funksjonen gjør at motoren startes i 10 minutter hver time på laveste hastighet. Med en gang funksjonen aktiveres, starter motoren på laveste hastighet og varer i 10 minutter. I disse 10 minuttene blinker både tasten F og tasten C. Etter disse 10 minuttene stopper motoren og lyset til tasten F forblir påslått inntil motoren starter igjen etter 50 minutter. Da begynner lysene til F og C å blinke igjen i 10 minutter osv. Ved å trykke på en hvilken som helst tast, bortsett fra den for lyset, går avtrekkskappen tilbake til normal funksjon (f. eks. hvis man trykker på tast D deaktiveres funksjonen clean air og motoren stilles inn på 2 hastighet; ved å trykke på tast B deaktiveres funksjonen). (*) Med funksjonen TIDSUR AUTOMATISK STOPP utsettes stans av ventilatoren, som vil fortsette å gå i 15 minutter på samme hastighet som da funksjonen ble aktivert. som helst tast med unntak av lystastene. For å deaktivere funksjonen trykk på tasten E. Overmetning av aktivt-karbonfilteret/avfettingsfilteret: - Når man skjermen C ser at bokstaven F blinker, med vekslende hastighet, (f.eks.1 og F) må fettfiltrene rengjøres. - Når display C blinker og viser vekselvis nivået for utsugningseffekt og bokstaven A (eks.1 og A) må de aktive kullfiltrene rengjøres eller byttes ut avhengig av type filter. Etter at det rene filteret er plassert riktig, skal det elektroniske minnet tilbakestilles ved å trykke på knappen A i ca. 5 sekunder, inntil indikasjonen F eller A som vises på displayet C slutter å blinke. Mekaniske kommandoer (Fig.15) forklaring av symboler: A = Tast for LYS/ON-OFF B = Tast for OFF/FØRSTE HASTIGHET C = Tast for ANDRE HASTIGHET D = Tast for TREDJE HASTIGHET. Overmetning av aktivt-karbonfilteret/avfettingsfilteret: - Når tasten A blinker med en frekvens på 2 sek., er det nødvendig å gjøre rent avfettingsfiltrene. - Når tasten A blinker med en frekvens på 0,5 sek. må de aktive kullfiltrene rengjøres eller byttes ut avhengig av type filter. Deretter settes det rene filteret tilbake på plass, og man stiller så tilbake minnet ved å trykke på tast A i ca 5 sekunder, helt til det slutter å blinke. Kontroller Mekaniske (Fig.13.A.B.C.) benyttes følgende symboler: A = Tast for BELYSNING B = Tast for OFF (AV) C = Tast for FØRSTE HASTIGHET D = Tast for ANNEN HASTIGHET E = Tast for TREDJE HASTIGHET G = Kontrollampe for MOTOR I FUNKSJON. Kontroller (Fig.14): Tast A = lys på/av. Tast B = Ventilator på/av. Apparatet starter på 1. hastighet. Dersom ventilatoren er på, trykker man 2 sekund på knappen for å slå den av. Dersom ventilatoren befinner seg på 1. hastighet er det ikke nødvendig å holde knappen inne for å slå den av. Motorhastighet reduseres. Display C = Indikerer den valgte motorhastigheten og aktivering av tidsur. Tast D = Starter ventilatoren. Øker motorens hastighet. Ved å trykke på tasten fra 3. hastighet vil intensiv-funksjonen aktiveres i 10 minutter. Deretter vil apparatet gjenoppta den normale hastigheten det gikk på da funksjonen ble aktivert. Displayet vil blinke så lenge funksjonen er aktivert. Tast E = Tidsbryteren bryter av funksjonene etter en bestemt tid, etter at denne er blitt akrivert vil funksjonene slå seg av etter 15 minutter. Tidsbryteren vil bli deaktivert ved å trykke en gang til på tast E. Når tidsbryterfunksjonen er aktiv vil man på skjermen se desimalpunktet som blinker. Dersom intensiv hastighet er på kan ikke tidsavbrudd aktiveres. Ved å trykke på tast E i 2 sekunder med avslått apparat vil funksjonen clean air aktiveres. Denne funksjonen slår på motoren i 10 minutter hver time, ved laveste hastighet. Under bruk må skjermen vise rotasjonsbevegelsen til de ytre segmentene. Når denne tiden er gått, vil motoren slå seg av og man vil på skjermen kunne se bokstaven C lyse, helt til motoren starter opp igjen etter 50 minutter for å være i virksomhet 10 minutter til. For å gå tilbake til normal funksjon trykk på en hvilken 13 Hvis hetten slukkes når den er plassert på første, andre eller tredje hastighet, vil den starte ved samme hastighet når den slås på igjen. PRODUSENTEN FRASKRIVER SEG ETHVERT ANSVAR FOR SKADER SOM SKYLDES AT OVENNEVNTE RETNINGSLINJER IKKE ER BLITT FULGT. OBSERVERA SVERIGE Läs igenom denna bruksanvisning noggrant, eftersom den innehåller viktiga anvisningar beträffande säkerheten vid installation, användning och underhåll. Förvara bruksanvisningen för framtida bruk. Apparaten har utarbetats för att användas med frånluftsdrift (med luftutblås utomhus - Fig.1B) och med kolfilterdrift (återcirkulation av luften till omgivningen - Fig.1A) eller med extern motor (Fig.1C). SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Var uppmärksam om utsugningskåpan fungerar samtidigt som en brännare eller eldhärd som är beroende av omgivningsluften i rummet och som drivs med annan typ av energi än elektrisk energi, eftersom utsugningskåpan suger upp luft från rummet som brännaren eller eldhärden är i behov av för sin förbränningsprocess. Undertrycket i lokalen får inte överskrida 4 Pa (4x10-5 bar). För att garantera säkerheten rekommenderas därför en god ventilation av lokalen. Vad beträffar det utvändiga utsläppet skall de i det aktuella landet gällande normerna och föreskrifterna respekteras. Innan apparaten kopplas till elnätet: - Kontrollera typskylten (på insidan av apparaten) och försäkra dig om att spänning och effekt motsvarar elnätets och att stickkontakten passar. Rådfråga kunnig eltekniker, om du är tveksam. - Om nätkabeln är skadad ska den bytas ut mot en ny kabel eller en specialsats som tillhandahålls av tillverkaren eller dess tekniska servicetjänst. - Anslut strömförsörjningsaggregatet via en stickkontakt med en säkring på 3A eller till tvåfasanslutningens två trådar som ska skyddas av en säkring på 3A. S

14 2. Observera! I vissa situationer kan elektrisk utrustning utgöra en fara. A) Kåpan ska inte vara i drift när filtrens skick kontrolleras. B) Vidrör inte glödlampor eller områden runt dessa direkt efter längre tids användning av belysningen. C) Det är förbjudet att tillaga flamberade rätter under kåpan. D) Undvik fria lågor. Dessa kan skada filtren och förorsaka brand. E) Vid fritering ska tillagningen hållas under konstant uppsikt för att förhindra att oljan tar eld. F) Koppla från kontakten från stickkontakten innan underhållsmoment utförs. G) Utrustningen är inte avsedd att användas av barn eller oförmögna personer, utan uppsikt av en vuxen. H) Kontrollera att barn inte leker med utrustningen. I) När kåpan används samtidigt med utrustning som bränner gas eller andra bränslen, ska lokalen ha en god ventilation. L) Om rengöringsmomenten inte utförs med respekt för anvisningarna finns det risk för att brand uppstår. Den här apparaten överensstämmer med europadirektivet 2002/96/EG, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Genom att försäkra sig om att den här produkten elimineras pĺ rätt sätt, bidrar användaren till att förebygga eventuella negativa följdrisker för miljö och hälsa. Symbolen pĺ produkten eller pĺ bifogad dokumentation indikerar att den här produkten inte ska behandlas om hushĺllsavfall utan ska överlämnas till lämplig avfallsstation för ĺtervinning av elektriska och elektroniska apparater. Kassera enligt gällande lokala normer för avfallshantering. För ytterligare information om hantering och ĺtervinning av produkten, kontakta det lokala kontoret, uppsamllingsstation för hushĺllsavfall eller affären där produkten inhandlats. INSTALLATIONS INSTRUKTIONER Ĺtgärder för montering och elanslutning mĺste utföras av kunnig personal. Sätt på dig skyddshandskar innan du påbörjar monteringsförfarandet. Elanslutning: Obs! Kontrollera märkskylten som sitter inuti utrustningen: - Om symbolen anges på märkskylten innebär detta att utrustningen inte ska jordanslutas. Följ därför anvisningarna i isolationsklass II. - Om symbolen INTE anges på märkskylten ska anvisningarna i isolationsklass I följas. Isoleringsklass II Apparaten är av typklass II, och inga kablar skall därför jordanslutas. Stickkontakten ska vara lättåtkomlig efter att utrustningen har installerats. Om utrustningens nätkabel saknar stickkontakt, är det nödvändigt att installera en flerpolig brytare mellan utrustningen och elnätet. Brytaren ska ha en min. öppning mellan kontakterna på 3 mm, vara dimensionerad för belastningen och uppfylla gällande lagstiftning. Nätanslutningen skall utföras pĺ följande sätt: BRUN = L fas BLĹ = N nolla. Isoleringsklass I Denna utrustning är konstruerad i enlighet med klass I, och ska därför anslutas till en jordad kontakt. Anslutningen till elnätet ska göras på följande sätt: BRUN = L-linje BLÅ = N-nolla GULGRÖN = jord. Nollkabeln ska anslutas till klämman med N-symbolen, medan den GULGRÖNA kabeln ska anslutas till klämman intill jordsymbolen. Vid elektrisk anslutning, se till att strömuttaget har jordanslutning. När utsugningskåpan har monterats, se till att kontakten för nätanslutningen sitter i ett lättåtkomligt läge. Vid direkt anslutning till elnätet är det nödvändigt att installera en flerpolig brytare mellan utrustningen och elnätet. Brytaren ska ha en min. öppning mellan kontakterna på 3 mm, vara dimensionerad för belastningen och uppfylla gällande lagstiftning. 14 Det minimala avståndet mellan kokkärlens underlag på kokhällen och spisfläktens nedre del måste vara minst 65 cm. I det fall ett anslutningsrör används som består av två eller flera delar, måste den övre av delarna träs utanpå den undre delen. Anslut inte kåpans utloppsrör till luftkanaler i vilka varmluft cirkulerar, eller kanaler som används för att evakuera rök från apparater som drivs med annan typ av energi än elektrisk energi. För att förenkla handhavandet av apparaten ska antifettfiltret/-en tas ur innan monteringsmomenten påbörjas (Fig.7A). - Om apparaten ska monteras med utsugningversion ska hål för luftuttömning anordnas. Det rekommenderas att använda ett ventilationsrör med samma diameter som öppningen för luftutgången. Om ett reducerstycke används försämras utrustningens kapacitet och bullernivån ökas. Fastsättning på väggen: - Borra hålen A och ta hänsyn till de angivna måtten (Fig.2). - Fäst apparaten på väggen och se till att den är i horisontell linje med de övriga köksskåpen. - När spiskåpan har justerats ska den fästas definitivt med de 2 skruvarna A (Fig.5). För de olika monteringarna ska skruvar och expansionspluggar som är lämpliga för väggen användas (t.ex. armerad betong, gips o.s.v.). Om skruvar och expansionspluggar medlevereras med produkten ska du försäkra dig om att de är lämpliga för den typ av vägg där spiskåpan ska fästas. Fastsättning Av Skorstensförlängning: - Montera elmatningen innanför skorstensförlängningen. - Om din apparat ska installeras som insugande version eller version med yttre motor ska hål för utsugning av luften förberedas. - Reglera bredden för överdelens fästen (Fig.3). - Fäst sedan fästet i taket med skruvarna A (Fig.3) så att det är i linje med din spiskåpa och ta hänsyn till avståndet till taket som anges i Fig.2. - Anslut flänsen C med ett anslutningsrör till hålet för utsugning av luft (Fig.5). - Skjut in överdelen inuti underdelen. - Fäst underdelen i spiskåpan med de medlevererade skruvarna B (Fig.5). Dra upp överdelen till fästet och fäst den med skruvarna B (Fig.3). - Om apparaten har de nedre fogarna på samma sätt som på bild 4.A, ska den kopplas som på bild 6.A. - För att modifiera spiskåpan från insugande version till filtrerande version ska du beställa kolfilter från din återförsäljare

15 och följ sedan monteringsanvisningarna. Filtrerande version: Observera! - Beställ filtren med aktivt kol som tillbehör hos din återförsäljare för att omvandla kåpan från INSUGANDE version till FILTRERANDE. Vi tillhandahåller två olika satser, en med lådkolfilter (Fig.7B) och en med kolfilter som kan återställas (rengöras) (Fig.7C). - För att byta ut lådfiltren X med aktivt kol ska spaken dras ut, som visas i Fig.7B. ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL Det rekommenderas att starta utrustningen innan någon typ av livsmedel tillagas. Vi rekommenderar att du låter apparaten gå i 15 minuter efter att matlagningen avslutats, så att matoset helt sugs ut. Kåpan ska underhållas regelbundet och på ett korrekt sätt för att fungera på bästa sätt. Detta gäller i synnerhet avfettningsfiltret och filtret med aktivt kol. Avfettningsfiltret har till uppgift att stoppa fettpartiklarna som finns i luften. Detta filter sätts igen efter en viss tid, beroende på hur mycket utrustningen används. - För att undvika risk för brand är det nödvändigt att tvätta avfettningsfiltret för hand med flytande neutralt icke-polerande diskmedel eller i diskmaskin på låg temperatur och med kort program minst en gång varannan månad. - Efter några tvättar kan filtren ändra färg lite. Detta ger inte rätt till reklamation för eventuell ersättning av dem. De aktiva kolfiltren används för att rena luften som återcirkuleras till rummet och har som funktion att mildra de otrevliga lukter som genereras av matlagning. - Engångskolfiltren bör bytas ut minst var 4:e månad. Det aktiva kolets mättnad beror på hur mycket apparaten har använts, på typen av kök samt på hur ofta avfettningsfiltret rengörs. - De återanvändbara aktivt kolfiltrena bör diskas för hand med neutralt icke-polerande diskmedel, eller i diskmaskin med en högsta temperatur på 65 C (tvättprogrammet måste göras utan annan disk). Ta bort överflödigt vatten utan att skada filtret, ta bort plastdelarna och torka den lilla dynan i ugnen i minst 15 minuter vid en temperatur på max 100 C. För att behålla det återanvändbara aktiva kolfiltrets effektiva funktion ska denna handling upprepas varannan månad. Dessa måste bytas ut minst vart tredje år eller när den lilla dynan är skadad. Innan du sätter tillbaks avfettningsfiltren och de återanvändbara aktiva kolfiltren är det viktigt att dessa har torkat ordentligt. Rengöra kåpan regelbundet både på insidan och utsidan med en trasa fuktad med denaturerad sprit eller milt flytande rengöringsmedel som inte slipar. Belysningen är avsedd att endast vara tänd under tillagningen och inte för att lysa upp rummet i allmänhet under en längre tid. Om belysningen är tänd under en längre tid förkortas lampornas livslängd betydligt. Om apparaten är försedd med innerbelysning kan denna användas som allmän rumsbelysning under längre tid. Viktigt! Att ignorera anvisningarna om rengöring av kåpan samt om byte och rengöring av filtren medför brandrisk. Det rekommenderas därför att man följer dessa instruktioner. Byta halogenlampor (Fig.8): För att byta ut de dikroiska lamporna, koppla från lamporna genom att lossa dem från lamphållaren med en liten platt skruvmejsel eller ett liknande verktyg. OBSERVERA! Var försiktig så att inte kåpan repas när detta moment utförs. Byt ut mot lampor av samma typ. 15 Byta halogenlampor (Fig.9): För att byta halogenlamporna B, bänd upp glaset C i springorna. Byt ut mot lampor av samma typ. OBS! Ta inte i lampan med bara händer. Byte av LED-lamporna (Fig.10): Om din apparat är försedd med LED-lampor är det nödvändigt att kontakta en specialiserad tekniker när de behöver bytas ut. Byte av glödlampor/halogenlampor (Fig.11): Använd enbart lampor av samma typ och med samma wattvärde som installerats på apparaten. Manöverfunktioner lysande (Fig.12.A.B.) beskrivs symbolerna här nedan: A = Knapp för BELYSNING B = Knapp OFF C = Knapp FÖRSTA HASTIGHET D = Knapp ANDRA HASTIGHET E = Knapp TREDJE HASTIGHET F = TIMER FÖR AUTOMATISK AVSTÄNGNING EFTER 15 minuter (*) Om din apparat är försedd med funktionen INTENSIVLÄGE aktiverar du funktionen från den TREDJE hastigheten genom att hålla knappen E intryckt i ungefär 2 sekunder. Funktionen förblir aktiv i ungefär 10 minuter och därefter återgår fläkten till tidigare vald hastighet. Lysdioden blinkar när funktionen är aktiv. För att avbryta funktionen innan det har gått 10 minuter, tryck in knappen E igen. På vissa modeller går det att aktivera funktionen även med den första och den andra hastigheten. Tryck pĺ knapp F i 2 sekunder (när fläkten är avstängd) för att sätta igĺng funktionen clean air. Genom denna funktion sätts fläktmotorn igĺng i 10 minuter varje timme pĺ hastighet ett. Omedelbart efter att ha aktiverat denna funktion, sätts motorn igĺng pĺ hastighet ett under 10 minuter, medan knapp F och knapp C samtidigt blinkar. Därefter släcks motorn och lysdiod F förblir tänd med fast ljus ända tills motorn efter ytterligare 50 minuter startar igen pĺ hastiget ett och lysdioderna F och C börjar blinka igen i 10 minuter osv. Genom att trycka på vilken knapp som helst förutom ljusknapparna återgår fläkten till normal drift (t.ex. om du trycker på knappen D avaktiveras funktionen clean air. och motorn ställs in på hastighet 2. Om du trycker på knappen B avaktiveras funktionen). (*) Funktionen TIMER FÖR AUTOMATISK AVSTÄNGNING fördröjer avstängningen av kĺpan, som fortsätter att fungera i 15 minuter med samma arbetshastighet som vid pĺslagningen av denna funktion. Orena fettfilter/aktivt kolfilter: - När knappen A blinkar med ett intervall pĺ 2 sek. ska fettfiltren rengöras. - När knappen A blinkar med en frekvens av 0,5 sek. bör de aktiva kolfiltren rengöras eller bytas beroende på typen av filter. När det rena filtret har satts tillbaka, ska det elektroniska minnet nollställas genom att trycka pĺ knapp A i cirka 5 sek. tills varningslampan slutar att blinka. Manöverfunktioner mekaniska (Fig.13.A.B.C.) beskrivs symbolerna här nedan: A = Knapp för BELYSNING B = Knapp OFF C = Knapp FÖRSTA HASTIGHET D = Knapp ANDRA HASTIGHET

16 E = Knapp TREDJE HASTIGHET G = Kontrollampa MOTORN I FUNKTION. Manöverfunktioner (Fig.14): Tangent A = Slĺr pĺ/av belysningen. Tangent B = Slĺr pĺ/av kĺpan. Apparaten startar med den lägsta hastigheten. Om kĺpan fungerar skall tangenten tryckas in halv sekund för att slĺ av den. Om kĺpan fungerar med den lägsta hastigheten behöver man inte hĺlla tangenten intryckt för att stänga av den. Minskar motorns hastighet. Display C = Anger den valda motorhastigheten och aktiveringen av timern. Tangent D = Slĺr pĺ kĺpan. Ökar motorns hastighet. Om tangenten för den tredje hastigheten trycks in startar den intensiva hastigheten under 10 sekunder för att sedan ĺtergĺ till den arbetshastighet som var aktiv före ingreppet. Displayen blinkar under denna funktion. Tangent E = Il Timer ställer in funktionstiderna vid aktiveringen pĺ 15 minuter, varefter de stängs av. Avaktivera timern genom att trycka pĺ knapp E. När funktionen Timer är aktiv pĺ displayen ska decimalpunkten blinka. Om hastighetens intensivläge är i funktion kan timern inte aktiveras. Genom att trycka på knapp E i 2 sekunder, när apparaten är avstängd, så aktiveras funktionen clean air. Denna tänder motorn i 10 minuter varje timme på första hastigheten. Under funktion ska displayaen visa de perifera segmentens rotation. När denna tid gått ut släcks motorn och displayen visar den lysande bokstaven C tills motorn efter ytterligare 50 minuter startar igen och går i 10 minuter igen och så vidare. Tryck på vilken knapp som helst utom ljusknappen för att återgå till normalt funktionssätt. Tryck på knappen E för att avaktivera funktionen. Orena fettfilter/aktivt kolfilter: - När displayen C blinkar och visar omväxlande drifthastigheten och bokstaven F (t.ex. 1 och F) ska fettfiltren rengöras. - När displayen C blinkar och visar omväxlande driftshastigheten och bokstaven A (t.ex. 1 och A) ska de aktiva kolfiltren rengöras eller bytas beroende på typen av filter. När det rena filtret har satts tillbaka, ska det elektroniska minnet nollställas genom att trycka ned knappen A i cirka 5 sek tills signalerna F eller A slutar att blinka på displayen C. Mekaniska kommandon (Fig.15) symbologin är följande: A = Knapp LJUS/ON-OFF B = Knapp OFF/FÖRSTA HASTIGHETEN C = Knapp ANDRA HASTIGHETEN D = Knapp TREDJE HASTIGHETEN. Om kåpan stängs av i första, andra eller tredje hastigheten, startar den, när den sätts på igen, om med samma hastighet som var inställd när den stängdes av. TILLVERKAREN FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR EVEN- TUELLA SKADOR SOM ORSAKTS P.G.A. ATT OVANSTÅENDE INSTRUKTIONER INTE RESPEKTERATS. 16

17 17

18 ESPAÑOL E GENERALIDADES Lea atentamente el contenido del presente libro de instrucciones pues contiene indicaciones importantes para la seguridad en la instalación, el uso y el mantenimiento (Consérvelo para un posible consulta posterior). El aparato ha sido diseñado para el uso en versión aspiradora (evacuación de aire hacia el exterior - Fig.1B), filtrante (reciclaje del aire en el interior - Fig.1A) o con motor exterior (Fig.1C). SUGERENCIAS PARA LA SEGURIDAD 1. Preste atención si funcionan contemporáneamente una campana aspirante y un quemador o una chimenea que toman el aire del ambiente y están alimentados por energía que no sea eléctrica, pues la campana aspirante toma del ambiente el aire que el quemador o la chimenea necesitan para la combustión. La presión negativa del local no debe superar los 4 Pa (4x10-5 bares). Para un funcionamiento seguro, realice primero una adecuada ventilación del local. Para la evacuación externa, aténgase a las disposiciones vigentes en su país. Antes de enchufar el modelo a la corriente eléctrica: - Controlar los datos de matrícula (que se encuentran en el interior del aparato) para constatar que la tensión y la potencia correspondan a la de la red y el enchufe de conexión sea idóneo. En caso de dudas, recurra a un electricista calificado. - Si el cable de alimentación está dañado, se debe cambiar con un cable o conjunto especial de cables que puede suministrar tanto el fabricante como el servicio de asistencia técnica. - Conecte el dispositivo a la red de alimentación a través de un enchufe con fusible 3A o a los dos cables de la línea bifásica protegidos por un fusible 3A. 2. Atención! En determinadas circunstancias los electrodomésticos pueden ser peligrosos. 18

19 A) No intente controlar los filtros cuando la campana está en funcionamiento. B) Durante el uso prolongado de la instalación de iluminación o inmediatamente después, no toque las lámparas ni las zonas adyacentes a ellas. C) Está prohibido cocinar a fuego directo debajo de la campana. D) Evite dejar la llama libre porque puede dañar los filtros y constituye un riesgo de incendio. E) Controle constantemente los alimentos fritos para evitar que el aceite sobrecalentado se prenda fuego. F) Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, desconecte la campana de la red eléctrica. G) Este aparato no debe ser utilizado por niños o personas que necesiten de supervisión. H) Controle que los niños no jueguen con el aparato. I) Cuando la campana se utiliza simultáneamente con aparatos que queman gas u otros combustibles, el ambiente debe estar adecuadamente ventilado. L) Si las operaciones de limpieza no se realizan respetando las instrucciones, hay peligro de incendio. Este aparato está fabricado en conformidad con la Norma Europea 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Controlando que este producto sea eliminado de modo correcto, el usuario contribuye a prevenir consecuencias negativas para el ambiente y la salud. El símbolo en el producto o en la documentación adjunta, indica que este producto no debe ser tratado como residuo doméstico sino que debe ser entregado a un punto de recolección para reciclar aparatos eléctricos y electrónicos. Elimínelo siguiendo las normas locales para la eliminación de desechos. Para mayor información sobre el tratamiento, recuperación o reciclaje de este producto, llame a la oficina local encargada, al servicio de recolección de desechos domésticos o al negocio en el cual ha comprado el producto. INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN AZUL = N neutro. Clase de aislamiento I Este aparato pertenece a la clase I, por lo tanto debe conectarse a la toma de tierra. - La conexión a la red eléctrica debe efectuarse como sigue: MARRÓN = L línea AZUL = N neutro AMARILLO/VERDE = tierra El cable neutro debe conectarse al borne con el símbolo N mientras que el cable AMARILLO/VERDE, debe conectarse al borne cerca del símbolo de tierra. Durante la conexión eléctrica, controle que el enchufe de corriente posea la conexión a tierra. Después del montaje de la campana de aspiración, controle que la posición del enchufe de alimentación eléctrica sea fácilmente accesible. Si se conecta directamente a la red eléctrica es necesario interponer entre el aparato y la red un interruptor omnipolar con una abertura mínima de 3 mm entre los contactos, dimensionado con respecto a la carga y que cumpla con las normas vigentes. Si la placa de cocción que se utiliza es eléctrica, de gas o de inducción, la distancia mínima entre ésta y la parte más baja de la campana debe ser de por lo menos 65 cm. Si debe usarse un tubo de conexión compuesto de dos o más partes, la parte superior debe estar fuera de la parte inferior. No conecte la descarga de la campana a un conducto en el que circúle airecaliente o que sea utilizado para evacuar los humos de aparatos alimentados por una energía que no sea eléctrica. Antes de efectuar las operaciones de montaje, para una más fácil maniobrabilidad del aparato, extraer el/los filtro/s antigrasa (Fig.7A). - En el caso de montaje del aparato en la versión aspirante, predisponer el orificio de evacuación aire. Se aconseja el uso de un tubo de evacuación de aire con el mismo diámetro que la boca de salida de aire. El uso de una reducción podría disminuir las prestaciones del producto y aumentar el ruido. Las operaciones de montaje y conexión eléctrica deben ser efectuadas por personal especializado. Utilice guantes de protección antes de realizar las operaciones de montaje. Instalación eléctrica: Importante! Controle los datos de la placa que se encuentra en el interior del aparato: - Si en la placa se encuentra el símbolo significa que el aparato no debe ser conectado a tierra, por lo tanto siga las instrucciones indicadas para la clase de aislamiento II. - Si en la placa NO se encuentra el símbolo siga las instrucciones correspondientes a la clase de aislamiento I. Clase de aislamiento II - El aparato está construido en clase II, por lo tanto no se debe e conectar ningún cable a la toma de tierra. El posición del enchufe debe ser de fácil acceso una vez instalado el aparato. Si el aparato posee un cable sin enchufe, para conectarlo a la red eléctrica es necesario instalar entre el aparato y la red de suministro un interruptor omnipolar con una apertura mínima de 3 mm entre los contactos y las dimensiones adecuadas para la carga, conforme con las normas vigentes. - La conexión a la corriente eléctrica debe realizarse de la siguiente manera: MARRÓN = L línea Fijar a la pared: - Efectúe los agujeros A respetando las cuotas indicadas (Fig.2). - Fije el aparato a la pared y póngalo en línea en posición horizontal con los armarios de pared. Una vez efectuada la regulación, fije la campana definitivamente mediante los dos tornillos A (Fig.5). Para los montajes en general, utilice los tornillos y los tacos que expanden adecuados al tipo de pared (por ejemplo cemento armado, cartón piedra, etc.). En el caso de que los tornillos y los tacos estén en dotación con el producto, asegúrese de que sean adecuados al tipo de pared en que se debe fijar la campana. Fijar los racores telescópicos decorativos: - Predisponga la alimentación eléctrica dentro del espacio ocupado por el racor decorativo. Si su aparato se debe instalar en versión aspiradora o en versión motor externo, predisponer el agujero para la evacuación de aire. - Regular la largura del estribo de soporte del racor superior (Fig.3). - A continuación fije al techo de modo que esté en línea con su campana mediante los tornillos A (Fig.3) y respetando la distancia del techo indicada en la Fig.2. - Conecte, mediante un tubo de empalme, la brida C al agujero para la evacuación del aire (Fig.5). - Insertar el racor superior al interior del racor inferior. - Fije el racor inferior a la campana utilizando los tornillos B

20 en dotación (Fig.5), extraiga el racor superior hasta el estribo y fíjelo mediante los tornillos B (Fig.3). - En el caso que vuestro aparato presente los empalmes inferiores como los indicados en la Fig.4A, el ajuste a efectuar es el que se representa en la Fig.6A. - Para transformar la campana de la versión aspiradora a la versión filtrante, solicite a su vendedor los filtros al carbón activo y seguir las instrucciones de montaje. Versión filtrante: Atención! - Para transformar la campana de la versión ASPIRANTE a la versión FILTRANTE, los filtros de carbón se deben ordenar al revendedor como accesorio opcional. Puede utilizar 2 tipos diferentes de kit, uno con les filtres à carbone actif non régénérables (Fig.7B) y otro con les filtres de carbone actif régénérables (lavables) (Fig.7C). - Para sustituir les filtres à carbone actif non régénérables X, es necesario tirar hacia fuera la palanca como se indica en la Fig.7B. USO Y MANTENIMIENTO Se recomienda poner en funcionamiento el aparato antes de proceder a la cocción de un alimento cualquiera. Se recomienda también, dejar funcionar el aparato durante 15 minutos después de haber finalizado la cocción para lograr una evacuación completa del aire viciado. El buen funcionamiento de la campana depende de la realización de un correcto y constante mantenimiento; se debe prestar una atención particular al filtro antigrasa y al filtro de carbón activo. El filtro antigrasa cumple la función de retener las partículas grasas en suspensión en el aire, por lo que se puede obstruir en relación al tiempo de uso. - Para prevenir el peligro de incendio, cada 2 meses máximo se deben lavar los filtros antigrasa a mano, usando detergentes líquidos neutros no abrasivos, o sino en el lavavajillas a baja temperatura y ciclos breves. - Después de algunos lavados puede cambiar de color. Esto no da derecho a reclamar su sustitución. Los filtros de carbón activado sirven para depurar el aire que se vuelve a inyectar en el ambiente, con el objetivo de atenuar los olores desagradables que genera la cocción. - Los filtros de carbón activado no regenerables deben cambiarse cada 4 meses como máximo. La saturación del carbón activado depende del uso más o menos prolongado del aparato, del tipo de cocina y de la regularidad con que se limpie el filtro antigrasa. - Los filtros de carbón activado regenerables se deben lavar a mano, con detergentes neutros no abrasivos, o sino en lavavajillas a una temperatura máxima de 65 C (el ciclo de lavado debe realizarse sin vajilla). Quite el agua en exceso sin dañar el filtro y quite también las partes plásticas, luego seque la colchoneta en el horno durante al menos 15 minutos a una temperatura máxima de 100 C. Para que el funcionamiento del filtro de carbón se mantenga eficientemente, debe repetir esta operación cada 2 meses. Deben remplazarse cada 3 años años como máximo, o bien cuando se dañe la colchoneta. Antes de volver a montar los filtros antigrasa y los filtros de carbón activado regenerables, se los debe secar bien. Limpie frecuentemente la campana, tanto interna como externamente, usando un paño humedecido con alcohol desnaturalizado o detergentes líquidos neutros no abrasivos. La instalación de luz se diseñó para el uso durante la cocción y no para usos prolongados de iluminación general del ambiente. Emplearla de esta forma disminuye notablemente la duración media de las lámparas. Si el aparato cuenta con la luz de cortesía ésta se puede usar para el uso prolongado de iluminación general del ambiente. Atención: no respetar las advertencias de limpieza de la campana y de sustitución y limpieza de los filtros comporta riesgos de incendio. Por tanto, es recomendable atenerse a las instrucciones sugeridas. Sustitución de las lámparas halógenas (Fig.8): Para sustituir las lámparas dicroicas, desconecte la lámpara aflojándola cuidadosamente del portalámpara con la ayuda de un pequeño destornillador plano o una herramienta equivalente. ATENCIÓN! Al efectuar esta operación, tenga cuidado de no arañar la campana. Sustitúyalas por lámparas del mismo tipo. Sustitución de las lámparas halógenas (Fig.9): Para sustituir las lámparas halógenas B quite el vidrio C haciendo palanca en las ranuras correspondientes. Sustitúyalas con lámparas del mismo tipo. Atención: no toque la bombilla con las manos sin protección Sustitución de las lámparas LED (Fig.10): Si la versión del aparato es aquella con lámparas LED, para sustituirlas es necesaria la intervención de un técnico especializado. Sustitución de las lámparas incandescentes/alógenas (Fig.11): Utilice solo lámparas del mismo tipo y Vataje que las instaladas en el aparato. Mandos luminosos (Fig.12.A.B.) la simbología es la siguiente: A = Botón ILUMINACION. B = Botón OFF C = Botón PRIMERA VELOCIDAD. D = Botón SEGUENDA VELOCIDAD. E = Botón TERCERA VELOCIDAD. F = Botón TIMER PARADA AUTOMáTICA 15 MINUTOS (*) Si su aparato está equipado con la función velocidad INTEN- SIVA, partiendo de la TERCERA velocidad y manteniendo presionado durante 2 segundos aproximadamente el botón E, esta se activará por 10 minutos, luego de lo cual, regresará a la velocidad configurada anteriormente. Cuando la función se encuentra activada el LED parpadea. Para interrumpirla antes de los 10 minutos, presione nuevamente el botón E. En algunos modelos se puede activar la función también con la primera y la segunda velocidad. Presionando el botón F por dos segundos (con la campana apagada) se activa la función clean air. Esta función enciende el motor por 10 minutos cada hora en la primera velocidad. Apenas sea activada la función, el motor parte con la 1 velocidad por un período de 10 minutos, durante los cuales deben relampagear los botones F y C contemporaneamente. Terminado este período el motor se apaga y el led del botón F se mantiene encendido con una luz fija por 50 minutos. En ese momento el motor reparte en la primera velocidad, los leds F y C recomienzan a relampagear por 10 minutos y se repite el ciclo. Presionando cualquier botón, a excepción de las luces, la campana inmediatamente regresa a su funcionamiento normal (ej. presionando el botón D se desactiva la función clean air y el motor cambia a la 2 velocidad; presionando el botón B la función se desactiva).

Steel Dansk Norsk Svenska

Steel Dansk Norsk Svenska Steel Dansk Norsk Svenska 1 ATTENTION! DK: Vær opmærksom på, at emhættens oprindelige aftræksdimension sikrer optimal udnyttelse. I de tilfælde hvor man vælger at reducere aftræksdimensionen, medfører

Detaljer

Decor 781 RF Dansk Svenska Norsk Español

Decor 781 RF Dansk Svenska Norsk Español Decor 781 RF Dansk Svenska Norsk Español max 90 cm A B M Fig.1 20 A 265 A B Fig.2 Fig.3 A C 2 1 B Fig.4-3 - Fig.5 Fig.6 Fig.7 INCANDESCENT TUBOLAR LAMP Ø 25mm L85- E14 40W B CANDLE HALOGEN LAMP Ø 35mm

Detaljer

Slim S3 VP Dansk Norsk Svenska

Slim S3 VP Dansk Norsk Svenska Slim S3 VP Dansk Norsk Svenska 1 A B C F F F Fig.1 2 Fig.2 Fig.3 Fig.4 O Fig.5 P 3 A E F B D Fig.6 B N 7A G M 7B R 7C I Fig.7 4 L Fig.8 B A B C D E C Fig.9 Fig.10 A1 A2 C2 C4 C1 C3 G B C D E A A B C Fig.11

Detaljer

Decor-Optica VG GT Dansk Norsk Svenska

Decor-Optica VG GT Dansk Norsk Svenska Decor-Optica VG GT Dansk Norsk Svenska 1 A B max 90 cm Fig.1 20 B A 265 A Fig.2 Fig.3 A D C B A Fig.4 B 2 1 2 C A B Fig.5 Fig.6 Fig.7 Fig.8 B C D E A Fig.9 3 DK: Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes

Detaljer

.BODIFTUFS 5IFSNFY, Dansk Norsk 4WFOTLB 1

.BODIFTUFS 5IFSNFY, Dansk Norsk 4WFOTLB 1 Dansk Norsk 1 D D 510 510 Fig.1 116 18.5 ø120 Optional 25 96 239 20 115 20 224 45 45 B 25 182 150 100 67 505 A max 80 cm CM 50 60 70 90 A 460 560 660 860 B 410 510 610 810 Fig.2 Fig.3 2 Fig.4 Fig.5 1 2

Detaljer

%FDPS Dansk Norsk 4WFOTLB 1

%FDPS Dansk Norsk 4WFOTLB 1 Dansk Norsk 1 A B C M max 90 cm Fig.1 20 B A 235 A Fig.2 Fig.3 C A B C D E F A Fig.4 2 Fig.5 90 Fig.6 Fig.7 A A B C G B C D E A A1 A2 C1 C2 C3 C4 B Fig.8 Fig.9 3 4 DANSK DK GENERELLE OPLYSNINGER Læs omhyggeligt

Detaljer

Narbonne Island. Dansk Norsk Svenska Español

Narbonne Island. Dansk Norsk Svenska Español Narbonne Island Dansk Norsk Svenska Español 1 A B C M max 90 cm Fig.1 2 1 D D 3 G G H 4 F G Fig.2 2 Fig.3 3 Fig.4 Fig.5 Fig.6 4 Fig.7 Fig.8 Fig.9 5 Fig.11 Fig.10 Fig.13 Fig.12 Fig.14 6 Fig.15 B C Fig.16

Detaljer

Dijon Island. Dansk Norsk Svenska Español

Dijon Island. Dansk Norsk Svenska Español Dijon Island Dansk Norsk Svenska Español 1 A B C max 90 cm Fig.1 Y Fig.2 2 A X B B Fig.3 Fig.4 B Fig.5 3 G G B B G C C Fig.6 Fig.7 P M Fig.8 4 Fig.9 A Fig.10 Fig.11 L O N N O O O Fig.12 5 H F Fig.14 Fig.13

Detaljer

VERTICAL 805. Dansk Norsk Svenska Español English

VERTICAL 805. Dansk Norsk Svenska Español English VERTICAL 805 Dansk Norsk Svenska Español English 1 A B C M max 80 cm Fig.1 1 4 1 2 Optional 2B 90 Fig.2 2 260 470 130 130 450 Fig.3 1 2 2 D D Fig.4 3 Fig.5 H Fig.6 L F Fig.7 4 20 A B Fig.8 Fig.9 Optional

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

INNHOLD. Din avtrekkshette. Beskrivelse 4 Innledning 4. Sikkerhet. Sikkerhetsregler 5 Avtrekkssystemer 6. Bruk. Betjening 7.

INNHOLD. Din avtrekkshette. Beskrivelse 4 Innledning 4. Sikkerhet. Sikkerhetsregler 5 Avtrekkssystemer 6. Bruk. Betjening 7. INNHOLD Din avtrekkshette Sikkerhet Bruk Vedlikehold Installasjon Tillegg Beskrivelse 4 Innledning 4 Sikkerhetsregler 5 Avtrekkssystemer 6 Betjening 7 Rengjøring 9 Fettfiltre 10 Kullfiltre 10 LED-lys 10

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Narbonne Wall. Dansk Norsk Svenska Español

Narbonne Wall. Dansk Norsk Svenska Español Narbonne Wall Dansk Norsk Svenska Español 1 A B C M max 90 cm Fig.1 20 265 A A B Fig.2 Fig.3 A D C B A B Fig.4 2 1 2 C Fig.6A B C A INCANDESCENT TUBOLAR LAMP Ø 25mm L85- E14 40W CANDLE HALOGEN LAMP Ø 35mm

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha ventilatorhette BVR 580 BVR 580

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha ventilatorhette BVR 580 BVR 580 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha ventilatorhette BVR 580 BVR 580 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene.

Detaljer

5'. 7 Norsk %BOTL 4WFOTLB 1

5'. 7 Norsk %BOTL 4WFOTLB 1 Norsk 1 ATTENTION! DK: Vær opmærksom på, at emhættens oprindelige aftræksdimension sikrer optimal udnyttelse. I de tilfælde hvor man vælger at reducere aftræksdimensionen, medfører det øget lufthastighed

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for ventilator BV 950 991.0358.105/126010

HÅNDBOK. Bruksanvisning for ventilator BV 950 991.0358.105/126010 HÅNDBOK Bruksanvisning for ventilator 991.0358.105/126010 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FARE: ADVARSEL:

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FARE: ADVARSEL: VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER DIN OG ANDRES SIKKERHET ER VELDIG VIKTIG. I bruksanvisningen og på apparatet finnes det viktige sikkerhetsmeldinger som må leses og følges. Dette er et varselsymbol for

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

VERTICAL 820. Dansk Svenska Norsk Español

VERTICAL 820. Dansk Svenska Norsk Español VERTICAL 820 Dansk Svenska Norsk Español A B C M max 80 cm Fig.1 1 4 1 2 Optional 2B 90 2C Fig.2-3 - 1 2 5 mm A B A 450 A B 3 4 B 5 B 5 Fig.3-4 - D C Optional D C 1 1 2 B 3 C D 3 C D 4 B 4 D 5 B SX DX

Detaljer

KI52E - KI70E - KIL52E - KIL70E - KSEG5E - KSEG7E - KSEG51E

KI52E - KI70E - KIL52E - KIL70E - KSEG5E - KSEG7E - KSEG51E Libretto d uso User manual Manuel d utilisation Gebrauchsanleitung Gebruiksaanwijzing Manual de uso Livro para utilização Brugsvejledning Användningshandbok Руководство по эксплуатации Instrukcja użytkowania

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

PRODUSENTEN FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR VED MANGLENDE OVERHOLDELSE AV OVENNEVNTE ANVISNINGER ANVENDELSE

PRODUSENTEN FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR VED MANGLENDE OVERHOLDELSE AV OVENNEVNTE ANVISNINGER ANVENDELSE ADVARSLER! Før installasjon og/eller bruk av ventilatoren, les anvisningene nøye. Kontrollere før tilkobling at nettspenningen samsvarer med spenningen angitt på merkeskiltet inne i apparatet. (se fig.7)

Detaljer

Vertical 570 Dansk Svenska Norsk

Vertical 570 Dansk Svenska Norsk Vertical 570 Dansk Svenska Norsk 1 A B C M max 90 cm Fig.1 2A K 2B min 45 cm Fig.2 MODEL 1 Fig.3 MODEL 2 1 A 2 Fig.4 2 Fig.5 K B Fig.6 Fig.7 Fig. 9A M B 3 C Fig.8 Fig. 9 B E Fig. 9 C M 3 Fig. 11 A M B

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 791 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.964/124990/2014-05-02 (9087) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Kjøkkenventilator 725 Tender

Kjøkkenventilator 725 Tender Kjøkkenventilator 725 Tender NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 9 991.0292.981/125216/2014-05-05 (9089) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

IT Istruzioni di montaggio e d'uso EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi DE Montage- und Gebrauchsanweisung

IT Istruzioni di montaggio e d'uso EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi DE Montage- und Gebrauchsanweisung IT Istruzioni di montaggio e d'uso EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi DE Montage- und Gebrauchsanweisung PT Instruções para montagem e utilização ES Montaje

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

TFM 260 Dansk Svenska Norsk

TFM 260 Dansk Svenska Norsk TFM 260 Dansk Svenska Norsk 1 2 generelle oplysninger (DK) Emhætten indbygges nemmest i et Thermex emfang, de er skræddersyet til formålet. Emhætten kan også indbygges i et almindeligt overskab eller i

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

FDV Kappa fra DinBox

FDV Kappa fra DinBox FDV Kappa fra DinBox Funksjon og kvalitet, også for øyet. Det kan vi garantere! Gratulerer med valget av kappromsinnredning. Kapprumsinnredningen er noe av det første man ser når man kommer inn i et rom

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

'4 4WFOTLB Norsk %BOTL 1

'4 4WFOTLB Norsk %BOTL 1 Norsk 1 S N DK MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING 2 ÁNPU HFNJOJ ÁNPU 3FDJSDVMBUJPO 6N GMVU 3FDJDMBHF 'JMUSBOUF ' " &YIBVUJO H "CMVGU &WBDVBUJPO

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC900U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC900U i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER T E R A S S V Ä R M A R E P AT I O H E AT E R M A N U A L 4 5 0 0 5 0 NORSK GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell NSQ-03 Spenning 230V-50Hz Effekt 2000 W Art.nr. 450050

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FARE: ADVARSEL:

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FARE: ADVARSEL: VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER DIN OG ANDRES SIKKERHET ER VELDIG VIKTIG. I bruksanvisningen og på apparatet finnes det viktige sikkerhetsmeldinger som må leses og følges. Dette er et varselsymbol for

Detaljer

Positionsstol Neapel 2-pack

Positionsstol Neapel 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Neapel 2-pack Posisjonsstol Neapel 2-pakk SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Detaljer

NO - Instrukser for montering og bruk

NO - Instrukser for montering og bruk NO - Instrukser for montering og bruk Instruksjonene i denne håndboken må følges nøye. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle uhell, skader eller brann på apparatet som skyldes at bruksanvisningen

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

IT Istruzioni di montaggio e d'uso DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi

IT Istruzioni di montaggio e d'uso DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi IT Istruzioni di montaggio e d'uso DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen ES

Detaljer

ANBEFALINGER OG FORSLAG

ANBEFALINGER OG FORSLAG ANBEFALINGER OG FORSLAG Denne bruksanvisningen gjelder for flere maskinutgaver. Det kan finnes beskrivelser av enkelte deler som ikke gjelder din maskin. INSTALLASJON Produsenten skal ikke kunne holdes

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Dansk vertical 860 DansK svenska norsk español english DeUTsch 3

Dansk vertical 860 DansK svenska norsk español english DeUTsch 3 Dansk Vertical 860 DANSK SVENSKA NORSK ESPAÑOL ENGLISH DEUTSCH 3 NORSK ADVARSLER Avstanden mellom den elektriske kokeplaten og nedre del av avtrekkshetten må være minst 65 cm. Ved gasskomfyrer må avstanden

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

13611 Juni 01 CUISINE-F KJØKKENHETTE FOR FELLESAVTREKK MONTERINGS- OG BRUKERVEILEDNING 1 INNHOLD MONTERING 3 1 Plassering 3 2 Forberedelse for avtrekkskanal 3 3 Merk følgende 3 4 Frisklufttilførsel 3 5

Detaljer

BEHA VENTILATOR BV 405 INSTRUKSJONER FOR INSTALLERING, VEDLIKEHOLD OG BRUK AV KJØKKENVENTILATOR. Kjøkkenventilator BV 405

BEHA VENTILATOR BV 405 INSTRUKSJONER FOR INSTALLERING, VEDLIKEHOLD OG BRUK AV KJØKKENVENTILATOR. Kjøkkenventilator BV 405 BEHA VENTILATOR BV 405 INSTRUKSJONER FOR INSTALLERING, VEDLIKEHOLD OG BRUK AV KJØKKENVENTILATOR Kjøkkenventilator BV 405 BV 405 BV 405 Bygginn ventilator i rustfritt stål utførelse. For montering over

Detaljer

Kjøkkenventilator 771 Opal Fri

Kjøkkenventilator 771 Opal Fri Kjøkkenventilator 771 Opal Fri NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 8 Service og garanti... 9 991.0292.965/124988/2014-05-02 (9085) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu VIGTIG! Start med at læse denne vejledning! VIKTIG! Start med å lese denne veiledningen! VIKTIGT!

Detaljer

DK MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SE MONTERING- OCH ANVÄNDARMANUAL. EicoE11

DK MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SE MONTERING- OCH ANVÄNDARMANUAL. EicoE11 DK MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SE MONTERING- OCH ANVÄNDARMANUAL EicoE11 2014v1 Tegninger / Tekninger / Ritningar s. 4-9 DK Monterings- og betjeningsanvisning s.

Detaljer

Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning

Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS... 3 EGENSKAPER... 4 INSTALLATION... 5 ANVÄNDING... 8 UNDERHÅLL... 10 INDHOLD RÅD OG ANVISNINGER... 12 APPARATBESKRIVELSE...

Detaljer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning

Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS... 3 EGENSKAPER... 4 INSTALLATION... 5 ANVÄNDING... 8 UNDERHÅLL... 10 INDHOLD RÅD OG ANVISNINGER... 12 APPARATBESKRIVELSE...

Detaljer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING S N DK MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING S MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTALLATION - Denna typ av fläkt skall monteras i skåp eller

Detaljer

HC-ESL100. for/för ESL100E. 3002307-2003-08-13.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

HC-ESL100. for/för ESL100E. 3002307-2003-08-13.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov HC-ESL100 for/för ESL100E EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk Anvendelse 1. Anvendelse Eksternt betjeningspanel til

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart Omstillingsvejledning Omstilling ecotec plus /3, ecotec pro /3 fra naturgas- til propangasdrift omstillingssæt art.nr. 0020010641 Henvisninger vedrørende dokumentationen De følgende henvisninger er en

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Avtrekkshette NO Bruksanvisning

Avtrekkshette NO Bruksanvisning Avtrekkshette 622-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0293.061/124640/2014-05-05 (9077) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BVR 966 BVR 966

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BVR 966 BVR 966 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BVR 966 BVR 966 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3 Se installasjonsvideo: INSTAASJONSVEIEDNING Siro komfyrvakt Strømstyringsenhet: PCU5.-P PCU5.-PP PCU 086 V4.5.0 NOR RM SIRO PCU5.-P RØROS HETTA INNEHOD ADVARSER. FORBEREDESER. Forberedelser. Installasjon.

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

PFTDBSB Dansk Svenska Norsk 1

PFTDBSB Dansk Svenska Norsk 1 P Dansk Svenska Norsk 1 2 INDHOLD DA Advarsler Anvendelse Installering Funktioner Vedligeholdelse 3 ADVARSLER For at reducere brandfaren skal instruktionerne for rengøring af fedtfiltrene og fjernelse

Detaljer

Komfyrvakt SPISEC 2.1

Komfyrvakt SPISEC 2.1 Varsler Bryter Tilbakestiller Bruks- og monteringsanvisning Komfyrvakt SPISEC 2.1 Salg og support Arcus Vita As tlf: 53 75 77 50 post@arcus-vita.no www.arcus-vita.no Utviklet og produsert av: Cabinova

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4 Rev.nr 170925 Mix Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan ni börjar montera er produkt. Kontrollera att leveransen är komplett och utan skador. Les nøye gjennom hele monteringsanvisningen før

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BVR 960 BVR 960

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BVR 960 BVR 960 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BVR 960 BVR 960 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning.

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Kjøkkenventilator

Kjøkkenventilator Kjøkkenventilator 480 16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 8 Service og garanti... 10 991.0292.783/123252/2014-05-05 (9073) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Nätgunga Netthuske/-disse

Nätgunga Netthuske/-disse Nätgunga Netthuske/-disse Conform EN71-1,2,3,8 Innehåll: Kontrollera att alla delar finns med och är oskadade. Innhold: Kontroller at alle deler er med og uten skader. A: Segel B: Böjda rör C: Rep med

Detaljer

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat)

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Bruksanvisning Dymista125 mikrogram + 50 mikrogram/sprayning

Detaljer