Bamble kommune. KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekteringsgruppe Boliger Nustadbakken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bamble kommune. KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekteringsgruppe Boliger Nustadbakken"

Transkript

1 Bamble kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekteringsgruppe Boliger Nustadbakken Tilbudsfrist: torsdag klokken BAMBLE, rev:

2 A Informasjon om konkurransegrunnlaget. A1 Dokumentliste A Informasjon om konkurransegrunnlaget. A1 Dokumentliste A2 Kunngjøring av konkurranse. A3 Orientering om prosjektet med hensyn til konsulenttjenestene B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler B1.1 Alminnelige konkurranseregler B1.2 Spesielle konkurranseregler B2 Krav til tilbydere B3 Krav tilbudene skal tilfredsstille for å delta i konkurransen C Kontraktsbestemmelser C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser C3 Avtaledokument D Beskrivelse av prosjekt-avtalen D1 Beskrivelse av tiltak etter tildeling av tjenesteoppdrag D1.1 Detaljbeskrivelse D1.2 Funksjonsbeskrivelse D2 Tegninger og supplerende dokumenter til beskrivelsen. E Svardokumenter (tilbudsdokumenter) E1 Dokumentasjon fra tilbyder E2 Utfylt kriteriene for utvelgelse E3 Utfylt tilbudsskjema A2 Kunngjøring av konkurranse innenfor fagfeltet arkitektur med prosjekteringsgruppe. Bamble Kommune v/ Bolig, Bygg- og eiendomsavdelingen, kunngjør denne forespørselen på Doffin Kunngjøringen søker etter arkitektfaglig kompetanse med prosjekteringsgruppe i forbindelse med bygging av 10 samlokaliserte boliger for mennesker med rus og psykisk lidelse. Oppdraget dekker områdene som Ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig kontrollerende prosjektering innen nødvendige fag. Konkurransegrunnlaget erlagt ved kunngjøringen. Ved oppmøte ved Nustadstubben 3 i Langesund, , kl.13.00, vil det bli avholdt felles befaring av utbyggingsområdet. Tilleggsopplysninger gis ikke etter , kl Spørsmål sendes skriftlig på e-post til

3 TILBUDET skal være mottatt i lukket anonym konvolutt uten firmanavn og merket: «TILBUD ARKITEKT-/RÅDGIVNINGSTJENESTER, BOLIGER NUSTADBAKKEN» innen torsdag kl. 12:00 Postadresse: Bamble kommune Postboks LANGESUND Alternativ leveres: Bamble kommune, Servicetorget Rådhuset, Kirkeveien LANGESUND Avsender har ansvaret for at tilbudet er innkommet til rett tid til Bamble Kommune. For sent leverte tilbud vil bli avvist. Det vil være lukket tilbudsåpning. To representanter fra byggherren vil forestå denne og føre protokoll, som sendes tilbyderne. Vedståelsesfrist settes til 12 uker; torsdag A3 Orientering om prosjektet med hensyn til konsulenttjenestene Bamble kommune ønsker å inngå avtale på konsulenttjenester knyttet til tiltak for Boliger Nustadbakken etter Forskrift om offentlige anskaffelser av nr Oppdraget omfatter komplett prosjektering, utarbeidelse av anbudsgrunnlag og kontrahering av generalentreprenør. Arkitekt/konsulent skal opprette og lede en prosjekteringsgruppe for utarbeidelse av prosjekt for bygging og etablering av 10 døgnbemannede boliger for personer med rus og psykisk lidelse, samt fellesarealer og personalbase i tilknytning til boligene. Prosjekteringsgruppen skal utarbeide komplett bygge- og konkurransegrunnlag for en generalentreprise og bistå byggherren med rådgiving under byggearbeidene. Konsulentene skal medvirke til å utvikle prosjekter innenfor gitte kvalitets-, tids- og økonomiske rammer. Det skal i prosjektene legges vekt på funksjonalitet og økonomi. Universell utforming og HMS skal vektlegges ved utforming og gjennomføring. Konsulentene er ansvarlig for at eiers, forvalters, drifters, leietakers, brukers og offentlige myndigheters interesser blir ivaretatt best mulig. Ved avvik skal dette avklares med byggherre.

4 De skal også ivareta byggherrens interesser i forhold til lover, forskrifter, vedtekter og retningslinjer. Kvalitetssystem i plan og bygningsloven benyttes for alle avvik og endringer. De ansvarlige konsulenter skal påvise ansvar for aktuelle forhold og skrive det ned i avviks- og endringsmeldingene. Avviksmeldinger skal være vedlegg til alle endringsmeldinger. Konsulenttjenestene som etterspørres er: - Ansvarlig søker (SØK jfr. Plan og bygningsloven) - Ansvarlig prosjekterende (PRO jfr. Plan og bygningsloven) - Ansvarlig kontrollerende prosjektering (KPR jfr. Plan og bygningsloven) Konsulenttjenestene skal kunne yte bistand i alle fasene i byggeprosjektet. - Prosjekteringsfasen (Skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt). - Byggefasen - Overleveringsfasen. - Garantiperioden (5år) honoreres etter medgått tid. Den utarbeidete framdriftsplan (vedlegg 2) vil danne grunnlaget for framdriften. Tidsforbruket må avklares i prosjektet og det må tas hensyn til saksbehandlingen i forhold til kommunen. Arkitekten tillegges ansvaret med å ivareta utarbeidelse av branndokumentasjon med tegninger. Tegninger og skriftlig materiale som skal sendes og mottas, skal være tilpasset kommunens datasystemer og filtyper. Det vil bli utarbeidet avtaler etter NS 8401 (med gruppekontrakt i hht pkt. 5.5) og evt. NS 8403 (Se under kontrakter presiseringer i forhold til Norsk Standard). Organisering av prosjektet er forskjellige i forhold til fag og HMS, som det framgår av organisasjonsplanene (se vedlegg 4 og 5). B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler Det er Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift om offentlige anskaffelser av nr 402 som gjelder for anskaffelsen. B1.1 Alminnelige konkurranseregler Konkurransereglene som gjelder er de generelle paragrafene og paragrafene under EØS-terskelverdier i henhold til Forskrift om offentlige anskaffelser. B1.2 Spesielle konkurranseregler Dette konkurransegrunnlag stiller krav til dokumentasjon og utfyllelse av tilbud for å komme i betraktning og ikke bli avvist. Se tilbudsskjema for krav og utfyllelse. Ved godkjennelse av ovennevnte vil tilbyderne bli vurdert i forhold til det økonomisk mest fordelaktig tilbud i henhold til kriterier for utvelgelse. Innkomne tilbud vil bli gjennomgått og vurdert ved kommunens avdeling for bolig bygg og eiendomsforvalting (BBE). Ved evaluering av tilbudene vil Bamble kommune bruke GRIPs vektøy, versjon 2.0 GRIP senter 2007, basert på Fishbeins metodikk.

5 Prisen, som teller 60% ihht. fordeling under B2.2, vil bli gjort om til en prisindeks etter følgende formel: (laveste pris/tilbudt pris) x 100. Det betyr at den som leverer lavest pris får en indeks på 100 og de med høyere pris får en lavere indeks. Kvalitet, som teller 40%, vil bli evaluert på samme måte ihht. fordeling under B2.2. Resultatet av evalueringen regnes så sammen til en vektet indeks etter følgende formel: (prisindeks x vekt av pris) + (kvalitetsindeks x vekt av poeng) = vektet indeks Vektet indeks viser hvem som har fått høyeste poeng og er det beste tilbudet i henholdt til tildelingskriteriene. B2 Krav til tilbydere B2.1 kvalifikasjonskrav Følgende dokumenteres: Organisatoriske og juridiske stilling: - Firmaattest - Attester for registrering i faglig register som bestemt ved lovgiving i det land hvor leverandøren er etablert. - Skatteattest for merverdiavgift - Skatteattest for skatt - Egenerklæring HMS Tekniske og faglige kvalifikasjoner: - Foretakets viktigste leveranser de siste 3 årene. (verdi, tidspunkt og mottaker) - Tilfredsstillende sentral eller lokal godkjenning iht. PBL. B2.2 Tildelingskriterier Generelt: Ut fra kriteriene som er lista opp nedenfor, vil det økonomisk mest fordelaktige tilbudet bli valgt: Tildelingskriterier Vekting % Dokumentasjonskrav Prisar og kostnader 60 % Tilbuds- og prisskjema Kvalitet 40 % CV og organisasjonskart + oppsett for gjennomføring av prosessen mot brukere osv. Priser og kostnader Pris vil bli vurdert utfra følgende elementer som totalt gis 10 vektpoeng: Fastpris for prosjektering (6 vektpoeng) Fast pris for komplett prosjektering av 10 boliger samt kontrahering av entreprenør, iht ytelser spesifisert i kap. B2.2 og krav i tilbudsgrunnlaget for øvrig. Prisen skal være inkl. mva og i norske kroner. Timepris for tilbudt personell (3 vektpoeng) Timeprisene skal være inkl. merverdiavgift og i norske kroner. Prisene skal være faste inklusive alle kostnader, herunder tilbyders fortjeneste og kostnader til administrasjon, kontorhold, intern kopiering og databehandling.

6 Timeprisene regnes for den effektive arbeidstiden på oppdraget og skal gjelde for endringsarbeider og oppfølging i byggetiden. Reisekostnader, som kilometergodtgjørelse og andre transportutgifter, parkeringsavgift og bompengeavgift, samt diettutgifter m.v. for nødvendige møter og befaringer i forbindelse med oppdraget skal være inkludert i timeprisene. Under evalueringen vil det bli medtatt 250 timer regningsarbeid kalkulert med en gjennomsnittlig timerate. Oppmøtepris Bamble kommune (1 vektpoeng) Pris inkl. mva. for reiser fra prosjekterende firma sitt kontor tur/retur Bamble kommune. Alle reisekostnader, inkludert reisetid, til og fra Bamble kommune skal være inkludert. Under evalueringen vil det bli medtatt 6 oppmøter i Bamble for 5 personer dvs. totalt 30 oppmøter. Tilbudsskjema (vedlegg 1) skal fylles ut av tilbyder. Kvalitet Kvalitet vurderes utfra følgende elementer som gis totalt 10 vektpoeng: PRL/Oppdragsleders kompetanse innenfor tilsvarende prosjekter (3 vektpoeng) CV til PRL/oppdragsleder vedlegges. Det skal oppgis minst 3 prosjektreferanser fra siste 5 år med beskrivelse av prosjektets omfang, navn og adresse til oppdragsgiver med kontaktperson og kontaktinfo. Arkitektens (ARK) kompetanse innenfor tilsvarende prosjekter (3 vektpoeng) CV til ARK vedlegges. Det skal oppgis minst 3 prosjektreferanser fra siste 5 år med beskrivelse av prosjektets omfang, navn og adresse til oppdragsgiver med kontaktperson og kontaktinfo. CV for øvrig tilbudt personell + organisering/gjennomføring av prosjektet (4 vektpoeng) CV for personell som er ansvarlige innenfor følgende fag skal vedlegges: Prosjekteringsleder (PRL) Arkitektur (ARK) Byggteknikk (RIB) Brannteknikk (RIBR) Varme, ventilasjons- og sanitærteknikk (RIV) Elektroteknikk (RIE) Ansvarlig søker (SØK) HMS-koordinator, prosjekteringsfasen (KP) CV-er for tilbudt personell, samt organisasjonskart, vedlegges. Det skal også redegjøres for hvordan gruppen vil organisere og gjennomføre prosjektet. Med dette menes en plan som viser når, hvor ofte og hvordan brukere skal involveres for å få frem de faktiske behov og få et best mulig resultat.

7 B3 Krav tilbudene skal tilfredsstille for å delta i konkurransen - Tilbudet skal være datert og underskrevet / stemplet og levert på norsk. - Det leveres i lukket nøytral konvolutt. - Oppstillingen skal være fullstendig utfylt, med forpliktende sum. - Tilbudet er å regne som fast. Ingen regulering for lønns- og prisnivå. Arkitekt / rådgiver må selv gjøre seg kjent med alle forhold på stedet som kan få betydning for tilbudet Eventuelle forbehold skal gå fram av tilbudsbrevet om de skal ha gyldighet. Avvik fra krav i grunnlaget må tas opp her. For øvrig skal tilbudet inneholde: - Navn på deltagende firma - Navn på ansvarlig prosjekterende - Navn på HMS-koordinator for prosjekteringen - Navn på ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen - Forsikringens erstatningsbeløp skal oppgis Konvolutten skal være merket : «TILBUD ARKITEKT-/RÅDGIVNINGSTJENESTER, BOLIGER NUSTADBAKKEN» Tilbudets form skal tilfredsstille konkurransegrunnlaget og detaljeringsnivå i henhold til dette. Det vedlagte tilbudsskjema skal fylles ut. Valg av prosjekteringsgruppe vil sannsynligvis bli kjent i løpet av uke 50. C Kontraktsbestemmelser C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Til grunn for avtalen om utførelse av oppdrag vil følgende kontraktstandard gjelde: NS 8401 med pkt. 5.5 Gruppekontrakter. I forprosjekt-/detaljprosjekt-/gjennomførings-fasen NS 8401 med øvre ramme. C2 Spesielle kontraktsbestemmelser Spesielle bestemmelser som supplerer eller erstatter enkelte av bestemmelsen i C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser. Med følgende presiseringer : Kontraktsspråket er norsk. Bamble kommune har eiendomsrett til all prosjektdokumentasjon, herunder elektronisk lagret dokumentasjon. Det anses ikke som avbrudd og gis ikke erstatning dersom det blir besluttet og: o o Ikke å igangsette oppdraget. Alle forberedelser til igangsetting som tilbyder gjør før skriftlig bekreftelse fra Bamble kommune foreligger, skjer for egen regning. Stille arbeid i bero i påvente av nødvendige politiske vedtak. 5.2 Fullmakter: Det tas forbehold om fullmaktene til kommunens representant ved overskridelser av rammer. 6.1 Prosjektmateriale: Utarbeidet materiale er oppdragsgivers eiendom, hvilket medfører rett til videre bearbeiding og kopiering.

8 Regulering av prisen: Tilbudet gis som fastpris uten regulering. Det utbetales ikke forskudd Utgifter: Prisen skal omfatte alle deler av arbeidet og ivareta alle løpende kostnader. Ytelser som ønskes dekket av byggherre, men som en mener ikke blir dekt i budskjemaet, skal spesifiseres i eget vedlegg. Oppdragsgiver dekker følgende utlegg etter regning: Kopiering av spesifikasjoner og tegninger utover intern bruk i rådgivningsfirmaet. Etter avtale, som skal være avklart i forkant. C3 Avtaledokument Til formular av kontrakten nyttes det formular som er knyttet opp mot den standarden som benyttes med noen spesielle unntak (Unntak: Se C2 spesielle kontrakts-bestemmelser.). I dette tilfellet standard NS 8401 og kontraktsformular Byggeblankett D Beskrivelse av prosjekt - avtalen Leveranser og ytelser som det ønskes tilbud på: Prosjekteringsgruppe som påtar seg ansvaret for prosjekteringen av prosjektet med hensyn til prosjekteringsledelse/hms, arkitektur, bygg, elektro, evt. heis og vvs ved etablering av 10 døgnbemannede boliger for personer med rus og psykisk, samt fellesarealer og personalbase i tilknytning til boligene. Dette konkurransegrunnlag danner grunnlaget for følgende kontrakt: - Prosjekteringsgruppekontrakt. Konsulentene skal sammen med kommunen, medvirke til å utvikle prosjektet innenfor gitte kvalitets-, tids- og økonomiske rammer. Ut fra foreløpig framdriftsplan skal det inngås avtale i desember. Oppdragsgiver er Bamble Kommune Bolig, Bygg- og eiendomsavdelingen ved eiendomssjef Helena Vårli, mens saksbehandler i forhold til prosjektet er prosjektleder Leiv-André Kaalstad. D1 Beskrivelse av tiltak etter tildeling av tjenesteoppdrag D1.1 Detaljbeskrivelse Planleggingen skal ivareta følgende faser med tilhørende underpunkter: Prosjektering (skisse, forprosjekt, detaljprosjekt, oppfølging garanti) Rådgiver har ansvar for gjennomføring og dokumentasjon av alle forhold som berører eget ansvarsområde under prosjekteringen. Skisseprosjekt Konsulent skal avklare rammer og aktuelle forslag til løsning som ivaretar konkurransegrunnlag, romprogram og eventuell utredninger. Det er følgende dokumentasjonskrav: - Skisseprosjektrapport med beskrivelse av grunnlag for prosjekt, løsningsalternativer, økonomi og framdrift. - Løsningsforslag med aktuelle analyser, situasjonsplan, bebyggelsesplan, snitt og fasader i egnet målestokk.

9 Forprosjekt Konsulent skal avklare hvordan aktuelle myndighetskrav blir ivaretatt. Forprosjektet skal behandles i AMU. Det er følgende dokumentasjonskrav: - Forprosjektrapport med beskrivelse av rammeforutsetninger og hvordan disse blir ivaretatt i prosjektet (prosjekteringsgrunnlag) samt status for kvalitet, økonomi og framdrift. - Hms plan som skal bearbeides og videreføres til byggefasen. - Bearbeidet løsningsforslag som ivaretar myndighetskrav med situasjonsplan, plan, snitt, fasader i hensiktsmessig målestokk og aktuell dokumentasjon som grunnlag for søknader om tillatelser. - Søknader om tillatelser. (Rammetillatelse og igangsettelsestillatelser) Detaljprosjekt Konsulent skal illustrere aktuelle tekniske løsninger for bygging av prosjekt. Dokumentasjonen skal ivareta gjennomføring av tilbudskonkurranse, produksjon og overtakelse/garanti i henhold til aktuelle standarder og lover. Eksempelvis: - Eventuell ajourføring av prosjekteringsplaner - Eventuell ajourføring av forprosjekt - Utarbeiding av hovedtegninger 1 : 50 og detalj- / skjemategninger fra 1 : 50 til 1: 1 - Utarbeiding av anbuds- og kontraktsbestemmelser - Beskrivende mengdeberegning for anbud - Anbudsutsendelse / Anbudsbefaring / Anbudsåpning - Anbudskontroll og innstilling til byggherren om valg av anbyder - Komplette arbeidstegninger før byggestart ( kontrollplan for prosjekteringen ) - Igangsettelsestillatelse før byggestart Alle beskrivelser skal utarbeides etter gjeldene Forskrift om offentlige anskaffelser og NORSK STANDARD. Avvik herfra skal godkjennes av Byggherre skriftlig. Ved skriftlig behandling av avvik får vi systemendringer inn i ordnede forhold og har også muligheter for å oppnå forbedringer av eget system. Byggefase Gjennomføring Konsulent skal ivareta oppfølging/bygging for egne ansvarsområder i henhold til aktuelle standarder og lover. I denne perioden blir følgende gjort opp i henhold til timelister: - Nødvendig komplettering og revisjon av materialet - Samarbeid med prosjekt-/byggeleder - Delta i møter, befaringer m.m. - Foreta inspeksjoner for å påse at arbeider er i henhold til tegninger og beskrivelser - Vurdering av eventuelle endringer/endringsmeldinger og avgi uttalelser - Delta i overtagelses- og garantibefaringer, med tilhørende referatskriving Overlevering: Ved ferdigstillelse skal følgende dokumenter foreligge I denne perioden blir følgende gjort opp i henhold til timelister: - FDV dokumentasjon for egne arbeider i henhold til aktuelle standarder. - Kontrolldokumentasjon for gjennomgang av FDV-dokumentasjon under eget ansvarsområde. - Sluttrapport med evaluering av kvalitet, framdrift og økonomi (herunder oppdatert analyse for årskostnader) for gjennomføring av tiltaket.

10 Garanti Den aktuelle rådgiver skal på vegne av byggherren følge opp garanti-saker for egne ansvarsområder. Det skal gjennomføres garantibefaring hvert år i perioden. Dette honoreres etter medgått tid. Byggeledelse og kontroll av utførelsen er ikke med i denne forespørsel. D1.2 Funksjonsbeskrivelse Intensjonene med forespørselen er at de prosjekteringstjenester TH (tiltakshaver) har behov for skal bli ivaretatt.(prosjekteringsgruppe). Dette konkurransegrunnlaget med vedlegg og befaringer med referater danner grunnlaget for tilbudsforespørsel med hensyn til hva som skal medregnes i tilbudet. Eiendommen ligger på Nustad. Den er merket In1 i reguleringsplanen. Foreløpig arbeid med prosjektet har avdekket et arealbehov på ca. 1000m2. Dette fordeler seg på 10 leiligheter og fellesarealer/personalbase. Av de 10 leilighetene skal 8 være boliger, mens to skal være til «øyeblikkelig hjelp». Det kan være aktuelt å differensiere størrelse og romdeling på leilighetene. Leilighetene er tenkt å inneholde inngang/entre, stue med kjøkkenkrok, soverom, bad/toalett og bod. Fellesarealene er tenkt å inneholde fellesrom (stue og kjøkken), Vaskerom brukere, lager kontorer, vaktrom, møterom, kopirom, treningsrom, musikkrom, hobbyrom, gjesterom, hvilerom, kjølerom, kontor for nattevakt, medisinrom, møterom, garderober inkl. dusj, teknisk rom, bøttekott, korridorer, toalett for brukere i felleslokaler og HCWC. Beboerne som skal inn i leilighetene har til tider Uteområder med skjermet uteplass, gangstier, grillplass, solplass, kjøkkenhage, rikelig parkering, etc. D2 Tegninger og supplerende dokumenter til beskrivelse. Ved utarbeidelse av prosjektdokumentasjon for prosjekter skal tegninger og supplerende dokumentasjon være tilpasset kommunens til en hver tid gjeldene standard. Med supplerende dokumenter menes skjemaer, rapporter, tabeller osv. som supplerer beskrivelsen. Detaljeringsnivå på tegninger/dokumenter må være tilpasset prosjektet og de skal ha en entydig referansebetegnelse og datering. Krav til tegningsgrunnlaget ved overlevering. Alle tegninger skal være digitale og på format.dwg, produseres ved hjelp av AutoCad 2013 eller tilsvarende. Tegningene skal bygges opp etter Norsk standard for digitale byggetegninger NS 8351 og NS Overlevering: - Digitale byggetegninger skal leveres i målestokk 1:1. Hvis annet er avtalt skal dette skje med tydelig angivelse av den anvendte målestokken. Filene kan leveres på ekstern HD, CD-ROM, pakket med ZIP eller tilsvarende pakke/komprimeringsprogram. D3 FDV Byggherren vil at FDV skal leveres i henhold til RIFs norm for dokumentasjon. FDV leveres elektronisk samt i en 1 papirkopi. E Svardokumenter (tilbudsdokumenter) E1 Dokumentasjon fra tilbyder - Opplysning om organisatorisk og juridisk stilling - Teknisk kompetanse og kapasitet

11 E2 - Utfylt og underskrevet tilbudsskjema Utfylt kriteriene for utvelgelse - Se konkurransegrunnlag B3. E3 Utfylt tilbudsskjema Se vedlagt tilbudsskjema i vedlegg 1 som inneholder: - E3.1 Pris - E3.2 Kvalitet E3.1 Pris A Fastpris I henhold til inndeling av beskrivelsen, B2.2. B Timepris I henhold til inndeling av beskrivelsen, B2.2. Underskrift, henvisning tilbudsbrev, sted og dato: - Rubrikkhenvisning til tilbudsbrev skal være fylt ut, hvis det er tilbudsbrev med tilbudet. - Sted for underskrift. - Dato for underskrift. - Underskrift og firmastempel Antall vedlegg : 5 vedlegg følger forsendelsen.

12 Vedlegg 1 TILBUDSKJEMA : TILBUD PROSJEKTERINGSGRUPPE BOLIGER NUSTADBAKKEN Tilbydar skal i skjemaet nedanfor fylle ut priser og opplysningar om eigen organisasjon og signere. Alle priser er faste i kontraktsperioden. 1. Pris prosjektering Fast pris for komplett prosjektering av 8 omsorgsboliger samt kontrahering av entreprenør, iht. ytelser spesifisert i B 2.2, samt krav gitt i tilbudsgrunnlaget for øvrig. Prisen skal være inkl. mva. og i norske kroner. Pris prosjektering/kontrahering: kr. inkl. mva. 2. Timepriser Timepriser for tilbudt personell (eks. mva) skal være spesifisert i hht B 2.2, avsnitt «Timepris»: Fag Pris kr/time inkl. Mva. PRL/Prosjektledelse Arkitekt (ARK) Byggeteknikk (RIB) Brannteknikk (RIBR) Varme, ventilasjon, sanitær (VVS og RIV) Elektroteknikk (RIE) Ansvarlig SØK HMS-koordinator (KP)

13 3. Oppmøtepris Oppmøtepris skal være spesifisert i hht. Pkt B2.2, avsnitt om «Oppmøtepris» og dekke alle kostnader fra rådgivers kontor tur/retur Bamble kommune. Oppmøtepris pr. oppmøte pr. konsulent: kr. inkl. mva. 4. Ansvarlige medarbeidere Det skal vedlegges CV på tilbudt personell. Ved bruk av underleverandør skal navn på firma oppgis og forpliktelseserklæring vedlegges. Personell skal ikke fjernes fra prosjektet uten samtykke fra Bamble kommune. Fag Navn (ansvarlig prosjekterende) Firma PRL/Prosjektleder Arkitekt (ARK) Byggeteknikk (RIB) Brannteknikk (RIBR) VVS (RIV) Elektroteknikk (RIE) Ansvarlig SØK HMS-koord. (KP)

14 5. Forbehold Dersom tilbyder tar forbehold til krav i konkurransegrunnlaget med vedlegg skal det spesifiseres med henvisning til eventuelle punkter i konkurransegrunnlaget forbeholdet refererer seg til. Forbehold skal beskrives og prissettes. Dersom konsekvens i pris ikke er gitt, vil oppdragsgiver legge til grunn at forbeholdet er av frivillig karakter og det derfor er fritt for oppdragsgiver å akseptere forbeholdet eller ikke. Forbehold av vesentlig karakter vil medføre avvisning av tilbudet. Forbehold og konsekvens av forbeholdet: Det tas ingen forbehold Det tas forbehold som er nærmere angitt i tilbudsbrevet. Hvis ja, spesifiser forbeholdene under (alternativt i eget vedlegg). Spesifiseringen må inneholde følgende informasjon: Referanse: Punkt: Forbehold: Konsekvens i pris: 6. Informasjon om tilbyder Tilbyder : Adresse: Kontaktperson: Telefon: E-post adresse: Sted Dato Underskrift:..

15 Vedlegg 2 TIDSPLAN : Prosjektering Oppstart måned: - Forprosjekt 2015 Desember - Innlevering av rammesøknad 2016 Mars - Detaljprosjekt 2016 Mars - Utsending av anbudsgrunnlag 2016 Juni - Vurdering av tilbud 2016 August - Kontraktsinngåelse 2016 September - Innlevering av igangsettingssøknad/oppstart 2016 September Bygging: - Innlevering av tilbud 2016 Juli - Grunnarbeider og bygging 2016 September - Innkjøring av systemer 2017 August - Innflytting 2017 September

16 Vedlegg 3 Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet Denne bekreftelsen gjelder: Firma:. Adresse:. Postnr./-sted:.. Land*):.. Det bekreftes med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 i medhold av lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. Det bekreftes at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. Daglig leder (sign.):. Dato: Det bekreftes med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Representant for de ansatte (sign.):... Dato: *) For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende: Det bekreftes med dette at det ved utarbeidelse av tilbudet er tatt hensyn til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 i medhold av lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Forpliktende underskrift Daglig leder (sign.)

17 PROSJEKTERING Inspill forvalter drift bruker Plan og gjennomføring av innredning og kunstnerisk utsmykkning Gjennomføring Vedlegg 4 Organisasjonskart for prosjektering og utførelse av byggeprosjekt Boliger Nustadjordet. RÅDMANNEN v/ Enhetsleder Birgit Sannes; HO BYGG / BBE Helena Vårli, BBE HMS PROSJEKTLEDER Leiv-André Kaalstad, BBE PROSJEKTERINGSLEDER - BYGGELEDER RIB - EB RIE - EE RIV - EV R. DIV ES BESTILLER HO v/ Birgit Sannes BRUKERREPRESENTANT Flere LØS INNREDNING - UTSMYKKING/KUNST Annette S. Guldager VERNEOMBUD - BDV / DRIFT Stig Olsen BRANNVERNLEDER - ERGOTERAPEUT - IKT -

18 Vedlegg 5 Organisasjonskart HMS Byggherre Bamble kommune Prosjektleder BBE Eksisterende Virksomhet HO HMS-koordinator Prosjektering HMS-koordinator Utførelse Hovedbedrift Prosjekteringsgruppe Entreprenører, Arbeidsgivere, Enkeltmannsforetak

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Miljørettet helsevern Anbud 16/08 Miljørettet helsevern Steinkjer den 04.04.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal inngå avtale om kjøp av

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015 Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FORSKRIFT OM OFF. ANSKAFFELSER DEL 1 1. Innbydelse Lebesby kommune,

Detaljer

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune 1. Generelle opplysninger Anbud på leveranse av: Prosedyrevalg: Nytt lekeområde for Langøyåsen Barnehage begrenses

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Arkitekttjenester. Tarzanskogen barnehage og ressurssenter

Tilbudsinnbydelse. Arkitekttjenester. Tarzanskogen barnehage og ressurssenter Tilbudsinnbydelse Arkitekttjenester Tarzanskogen barnehage og ressurssenter Innholdsfortegnelse 1 Orientering om oppdraget... 3 1.1 Prosjektets innhold... 3 1.2 Beliggenhet og planstatus... 3 1.3 Oppdrag

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015 BJUGN KOMMUNE VA Myran Generell del og HMS-egenerklæring Bjugn Kommune Rådhuset 7160 Bjugn 1.0 ANBUDSINNBYDELSE Bjugn kommune innbyr med dette til anbudskonkurranse for utførelse av VA anlegg på Myran.

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE Bjugn Kommune Helsesenterveien 17b Gjenoppbygging etter brannskade TOGIN AS Vollalia 7298 Budalen Postadresse Telefon E-post/web Bankgiro Vollalia + 47 90 86 27 64 oip@togin.no

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys 1 1. OPPDRAGSGIVER Svelvik kommune, heretter kalt Oppdragsgiver. 2. ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG KONTRAKTSTYPE Anskaffelsesprosedyren er en tilbudskonkurranse

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser. Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS

KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser. Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS Konkurransegrunnlag For levering til MOVAR IKS Kjellerødveien 30 1580 Rygge

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID.

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. Hitra Kommune Driftsavdelingen INNHOLD: 1.0 GENERELT OM OPPDRAGET 1.1 Generelt om oppdraget 1.2 Oppdragsgiver 1.3 Kort om anskaffelsens varighet og

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner.

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE Dr Saurs vei 3 Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TOGIN AS Vollalia 7298 Budalen Postadresse Telefon E-post/web Bankgiro Vollalia + 47 90 86 27 64 oip@togin.no

Detaljer

Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS

Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS Espersen om rekrutteringsbistand Ny administrerende direktør Digitale Gardermoen IKS Digitale

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN TILBUDSFORESPØRSEL Oppføring av garasje og brannstasjon 1 Innholdsfortegnelse 1. Tilbudsinnbydelse...3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Orientering om prosjektet... 3 1.3 Entrepriseform... 3 1.4

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIBs hovedoppgaver: RIB skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver for byggeteknikk i en byggesak,

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

Konkurransegrunnlag Konsulenttjenester ifbm. utarbeidelse av kravspesifikasjon for outsourcing av kommunens IKT-tjenester.

Konkurransegrunnlag Konsulenttjenester ifbm. utarbeidelse av kravspesifikasjon for outsourcing av kommunens IKT-tjenester. Notat Dok. ref. Dato: 12/2592-6/FE-056//EWE 07.01.2013 Konkurransegrunnlag Konsulenttjenester ifbm. utarbeidelse av kravspesifikasjon for outsourcing av kommunens IKT-tjenester. Bakgrunn Sør-Odal kommune

Detaljer

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Tiltak Akershus Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Park og anlegg med steinlegging i Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling Anskaffelse etter forskriftens del

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI TILBUDSFRIST: 16.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/06540 Konkurransegrunnlag sak 13/06540 Ultralydapparat nevrologi Side 1 av 7 Innhold 1

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbudsfrist: 18. august 2014 kl. 12:00. Saksnummer:

Konkurransegrunnlag. Tilbudsfrist: 18. august 2014 kl. 12:00. Saksnummer: Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II for prosjektering av nye krise- og beredskapslokaler Tilbudsfrist: 18. august 2014 kl. 12:00 Saksnummer:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Dokumentets dato: 15.06.2012 Saksnummer: 2012038690 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innbydelse til anbudskonkurranse for kjøp av Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innholdsfortegnelse: INNBYDELSE...3 1. OPPDRAGSGIVERS REPRESENTANT...3 2. LEVERANSENS OMFANG...3 3. LEVERINGSTIDSPUNKT...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Vadsø Kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse

Detaljer

Konkurransegrunnlag For Forprosjekt og kravspesifikasjon Nytt Pasienthotell UNN HF Tromsø

Konkurransegrunnlag For Forprosjekt og kravspesifikasjon Nytt Pasienthotell UNN HF Tromsø Konkurransegrunnlag For Forprosjekt og kravspesifikasjon Nytt Pasienthotell UNN HF Tromsø 1. TILBUDSINNBYDELSE 1.1 INNBYDELSE Det vises til utlysning i Doffin og TED. Universitetssykehuset i Nord Norge

Detaljer

Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. SFO Lillås ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA

Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. SFO Lillås ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA Dato: 18.06.2014 SFO Lillås A ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA A.1 ANBUDSINNBYDELSE Horten kommune ønsker anbud på: Totalentreprise på SFO Lillås. Anbudsgrunnlaget består av: Anbudsinnbydelse med anbudsskjema,

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Gardermoen Biri Innleie geomatikere

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Gardermoen Biri Innleie geomatikere Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Gardermoen Biri Innleie geomatikere Dokumentets dato: 2012 02 03 Saksnummer: 2012012687 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I. Brannvarslingsanlegg - Tunet. Konkurransegrunnlag.

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I. Brannvarslingsanlegg - Tunet. Konkurransegrunnlag. KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I Brannvarslingsanlegg - Tunet Konkurransegrunnlag For levering til KARLSØY KOMMUNE Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider 2015 Tilbudsforespørsel. OPPGRADERING AV MEKANISK VERKSTED RJUKAN VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0 Innhold Tilbudsforespørsel 1 Tilbudsinnbydelse... 2 2 Tilbudsbrev... 3 2.1 Timepriser... 3 3 Opplysninger

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM TILBUDSFRIST: 11.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/05929 Konkurransegrunnlag sak 13/05929 Side 1 av 7 Innhold 1 Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONKURRANSEREGLER... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 TILBUDET... 3 1.3 FORBEHOLD... 3 1.4 ALTERNATIVE TILBUD...

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag Åpen konkurranse

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag Åpen konkurranse HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag Åpen konkurranse 2+1årig Rammeavtale for leie av gravemaskiner, lastebiler, borerigg, traktorer, mannskap mv Utlyst doffin.no / FED Varhaug,

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Tilbudsinnbydelse Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag

Tilbudsinnbydelse Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag Tilbudsinnbydelsee Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag 27.01.2009 (08/691) Tilbudsinnbydelse 1. Innbydelse Oslo kommune, v/undervisningsbygg Oslo KF viser til

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av. Byggherreombud/byggeleder for ODMS

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av. Byggherreombud/byggeleder for ODMS Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Byggherreombud/byggeleder for ODMS Saksnummer: 2012/52. 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2 Oppdragsgivers kontaktperson...

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK.) skal forestå de arbeider som normalt tillegges arkitektrollen i en byggesak

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Innsamling av farlig avfall. Renovasjon. 601/ 200906266 Side 1 av 10

Konkurransegrunnlag. Innsamling av farlig avfall. Renovasjon. 601/ 200906266 Side 1 av 10 Konkurransegrunnlag Innsamling av farlig avfall Renovasjon 601/ 200906266 Side 1 av 10 INNHOLD 1 KONKURRANSEREGLER... 3 1.1 Konkurransen gjelder... 3 1.2 Konkurranseregler... 3 1.3 Innleveringssted...

Detaljer

Vadsø Kommune. Prosjekt: Bekkefaret Bofellesskap. Tilbud/Kontrakt Prosjektering KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III A PRISGRUNNLAG

Vadsø Kommune. Prosjekt: Bekkefaret Bofellesskap. Tilbud/Kontrakt Prosjektering KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III A PRISGRUNNLAG Vadsø Kommune Prosjekt: Bekkefaret Bofellesskap Tilbud/Kontrakt Prosjektering KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III A PRISGRUNNLAG 0 For tilbud 15.01.14 BAP BP Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr.

Detaljer

VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE

VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE 1 (8) Oppdragsgiver Larvik kommune, Eiendom 2014-06-04 Rev C VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE

Detaljer

Egge barne skole- retekking og beslagarbeid. Anbudsforespørsel

Egge barne skole- retekking og beslagarbeid. Anbudsforespørsel Tilbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/3242-8522/2009/BIAS 601 27.03.2009 Egge barne skole- retekking og beslagarbeid. Anbudsforespørsel Orientering Steinkjer kommune Tjenesteenhet Eiendom inviterer

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

Tilbudsforespørsel. Stenberg gt 13: Totalentreprise. for. Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) SiO Eiendom

Tilbudsforespørsel. Stenberg gt 13: Totalentreprise. for. Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) SiO Eiendom Tilbudsforespørsel Stenberg gt 13: Totalentreprise for Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) SiO Eiendom Tilbud skal være mottatt senest: 02.10.2012, kl 12.00 Tilbud skal være gyldig tom: 01.01.2013 Side 1

Detaljer

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen Vedlegg 2 Tilbudsbeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1. Informasjon om tilbyder... 3 2. Erklæring fra tilbyder...

Detaljer

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad Konkurranse kjøp under terskelverdi kjøp av rehabilitering bad 1. Innledning Bardu kommune ønsker tilbud på rehabilitering av 3 bad som i Åsveien 56. Det skal oppgis fast pris inkludert alle utgifter som

Detaljer

Ny Baksalen skole, Hammerfest kommune.

Ny Baksalen skole, Hammerfest kommune. 1 Ny Baksalen skole, Hammerfest kommune. Forprosjekt detaljprosjektering Konkurransegrunnlag for prosjekteringsoppdrag etter NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag etter medgått

Detaljer

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG TILBUDSSKJEMA 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene for: 1.1 Rigg og drift,

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tipskanal

Konkurransegrunnlag. Tipskanal Konkurransegrunnlag Tipskanal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1 Bakgrunn for anskaffelsen

Detaljer

St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL B. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav for entreprise 62 Heis

St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL B. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav for entreprise 62 Heis St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav for entreprise 62 Heis 1 Tilbudsdokument 14.1.2016 AM Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr.

Detaljer

Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Nytt barnevernsystem. Anbud 24/08 Barnevern. Steinkjer 13.05.08

Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Nytt barnevernsystem. Anbud 24/08 Barnevern. Steinkjer 13.05.08 Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Nytt barnevernsystem Anbud 24/08 Barnevern Steinkjer 13.05.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av nytt barnevernssystem.

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) og H002 Byggeledelse Side 1 av 12 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 4 1.3 Poster som ikke er prissatt...

Detaljer

Grunnforsterkning i Verlebukta

Grunnforsterkning i Verlebukta Moss Havn KF Grunnforsterkning i Verlebukta Vertikaldrenering Del I - Konkurransebeskrivelse 2016-01-29 Oppdragsnr.: 5125291 00 29.01.2016 Konkurransebeskrivelse BF SS Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER

RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER TILBUDSMAPPE Tilbudsbrev (dette dokumentet med vedlegg) til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) for RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER Firmanavn: Org.nummer: Postadresse: Besøksadresse: Telefonnummer:

Detaljer

Telefon: Utredningen skal være hoveddokumentasjon i et politisk beslutningsgrunnlag for å foreslå endringer i skolestrukturen i Harstad kommune.

Telefon: Utredningen skal være hoveddokumentasjon i et politisk beslutningsgrunnlag for å foreslå endringer i skolestrukturen i Harstad kommune. Økonomi- og utviklingsenheten Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Lene Merethe Saue Telefon: 77026019 Vår dato: 25.05.2011 Vår ref.: 2011/3050 / «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED»

Detaljer

ANBUD. Parallelle rammeavtaler for konsulenttjenester. innen veg, vann, avløp og renovasjon. til. Steinkjer kommune. for perioden

ANBUD. Parallelle rammeavtaler for konsulenttjenester. innen veg, vann, avløp og renovasjon. til. Steinkjer kommune. for perioden ANBUD Parallelle rammeavtaler for konsulenttjenester innen veg, vann, avløp og renovasjon til Steinkjer kommune for perioden 01.07.2007 01.07.2009 Steinkjer 14.05.07 1.0 MÅL OG HENSIKT MED TILBUDSINNBYDELSEN

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering Konkurransegrunnlag for for kjøp av Verktøy for avvikshåndtering For levering til Miljødirektoratet Saksnummer: 2014/6623 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Arkitekttjenester til utvidelse av Helsfyr Driftsstasjon

Arkitekttjenester til utvidelse av Helsfyr Driftsstasjon Arkitekttjenester til utvidelse av Helsfyr Driftsstasjon Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/47691913.aspx Ekstern anbuds ID 2014-142936 Saksnummer 129/2014 Konkurranse

Detaljer

18.04.2012 - Endret kapittel E Erstatter kapittel E i konkurransegrunnlag 28.03.2012

18.04.2012 - Endret kapittel E Erstatter kapittel E i konkurransegrunnlag 28.03.2012 18.04.2012 - Endret kapittel E Erstatter kapittel E i konkurransegrunnlag 28.03.2012 E Svardokumenter I dette kapittelet redegjøres for hvordan opplysningene skal presenteres i tilbudet. Tilbyder skal

Detaljer

Anbudsinnbydelse SD-anlegg

Anbudsinnbydelse SD-anlegg Anbud 31/08 Anbudsinnbydelse SD-anlegg Steinkjer kommune Konkurranse med forhandlinger SD-anlegg Egge barneskole og Mære skole 1. trinn i utbygging av SDanlegg for hele bygningsmassen Utarbeidet i samarbeid

Detaljer

TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE

TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE TILBUDSSKJEMA Hitra kommune renovering Fillan barnehage 10.desember 2015 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for ledelsesutviklingsprogram

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for ledelsesutviklingsprogram Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for ledelsesutviklingsprogram Tilbudsfrist: 28. august 2014 kl. 12:00 Saksnummer: 1403125 Innhold

Detaljer

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune.

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/716 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

GRAVEENTREPRISE 10090 NY KUNSTGRESSBANE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE GRAVEENTREPRISE

GRAVEENTREPRISE 10090 NY KUNSTGRESSBANE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE GRAVEENTREPRISE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE Sign: Check: C:\Users\Antoine\Documents\hil\høghågen\tilbud gravearbeider\beskrivelse gravearbeider.doc 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0.1 TILBUDSINNBYDELSE... 3 0.2 PROSJEKTORGANISASJON...

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Anbudsdokument. Bok 0 og kravspesifikasjon for kjøkkenutstyr til Bekkfaret barnehage. Rolf Roodbol

Anbudsdokument. Bok 0 og kravspesifikasjon for kjøkkenutstyr til Bekkfaret barnehage. Rolf Roodbol Anbudsdokument Bok 0 og kravspesifikasjon for kjøkkenutstyr til Bekkfaret barnehage Rolf Roodbol 19-05-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Side DEL 0 PROSJEKTFORUTSETNINGER 0.1 TILBUDSINNBYDELSE 0.2 PROSJEKTORGANISASJON

Detaljer

Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen TILBUDSINNBYDELSE FORPROSJEKT Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Tilbudsfrist 05.10.2011 kl. 12.00 Kongsbergregionen inviterer til å delta i konkurranse om anskaffelse av konsulenttjenester/prosjektledelse

Detaljer

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009. Frist for innlevering av tilbud: torsdag den 19. mars 2009 kl. 12.

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009. Frist for innlevering av tilbud: torsdag den 19. mars 2009 kl. 12. Anbyder Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009 Anbud traktor for parkanlegg og idrettsanlegg 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av traktor, ny eventuelt

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I SVENE IL Prosjekt: Strekning: GS-VEG SVENE - LAMPELAND MOEN - LAMPELAND KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I 25. februar 2015 Rev. 3. mars 2015 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. GENERELT 3 1.1 Invitasjon 3 1.2 Bakgrunn

Detaljer

Røysing skole - åpen anbudskonkurranse renovering av fasade

Røysing skole - åpen anbudskonkurranse renovering av fasade Tilbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2977-7649/2009/BIAS 601 20.03.2009 Røysing skole - åpen anbudskonkurranse renovering av fasade Steinkjer kommune Tjenesteenhet Eiendom inviterer til åpen

Detaljer

Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter

Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter KONKURRANSEGRUNNLAG Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter Sak HTU/001 Tilbudsfrist: 28.10.15 Kl. 12:00 Side 1 av 7 Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under

Detaljer

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel Krødsherad kommune Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016 Tilbudsforespørsel ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE PÅ BRØYTING VED AVFALLSCONTAINERE PÅ NOREFJELL Krødsherad kommune

Detaljer

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE.

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. Sel Kommune v/ teknisk drift ønsker tilbud på innleie av følgende maskiner: Gravemaskiner, belte Gravemaskiner,

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I, under EØS terskelverdi Fartøy til kystnær beredskap INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3

Detaljer

TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT

TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT Denne og etterfølgende sider returneres i utfylt stand til oppdragsgiver. Det påføres initialer på hver side av person som har fullmakt

Detaljer

Vedlegg 1 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune

Vedlegg 1 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune Vedlegg 1 Tilbudsmappe Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. OPPDRAG: Etablereropplæring i Oppland. ANSKAFFELSESPROSEDYRE: Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG. OPPDRAG: Etablereropplæring i Oppland. ANSKAFFELSESPROSEDYRE: Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG OPPDRAG: Etablereropplæring i Oppland ANSKAFFELSESPROSEDYRE: Åpen anbudskonkurranse FRIST FOR LEVERING AV TILBUD: Fredag 07. oktober 2005 kl. 12.00 Referanse til kunngjøring i Norsk

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del 1

Konkurransegrunnlag Del 1 Konkurransegrunnlag Del 1 Bilde settes evt. inn her Jordet skole. Nytt tak, vinduer og dører. Larvik kommune, Eiendom - dato Larvik kommune, Eiendom Side 2 av 7 1. Anskaffelsens formål og omfang Det forespørres

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre de komplette

Detaljer

2455331 Kjøretraséer P4033

2455331 Kjøretraséer P4033 2455331 Kjøretraséer P4033 Generalentreprise KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III B1 TILBUDSBLANKETT med HMS ERKLÆRING og ETISK EGENERKLÆRING NS 8405 Forsvarsbygg 3 For tilbud 04.06.12 2.2 Etisk egenerklæring

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Kvalifikasjonsgrunnlag. Anbud 18/07: IT Driftstjenester. for. Steinkjer kommune

ANBUDSINNBYDELSE. Kvalifikasjonsgrunnlag. Anbud 18/07: IT Driftstjenester. for. Steinkjer kommune Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Kvalifikasjonsgrunnlag Anbud 18/07: IT Driftstjenester for Steinkjer kommune Steinkjer 17.07.07 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Steinkjer kommunes eksisterende avtale om med

Detaljer

Forespørsel: Tilbud om leie av. lokaler til voksenopplæring i Vikna kommune

Forespørsel: Tilbud om leie av. lokaler til voksenopplæring i Vikna kommune Forespørsel: Tilbud om leie av lokaler til voksenopplæring i Vikna kommune Tilbudsfrist mandag 24.06.2013 kl. 12.00. 1 Oppdraget og administrative bestemmelser Vikna kommune inviterer følgende tre firma

Detaljer

OSL A121280 SAS Lounge innland. Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse bygningsmessige arbeider. B01 27.09.13 For tilbud GMRBN GMRBN GMAMA

OSL A121280 SAS Lounge innland. Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse bygningsmessige arbeider. B01 27.09.13 For tilbud GMRBN GMRBN GMAMA Prosjekttittel: OSL A121280 SAS Lounge innland Tittel: Tilbudsinnbydelse Minikonkurranse bygningsmessige arbeider B01 27.09.13 For tilbud GMRBN GMRBN GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert Godkjent

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av ett fly til fotografering av havert i september - oktober Tokt nr: fly

Konkurransegrunnlag. Leie av ett fly til fotografering av havert i september - oktober Tokt nr: fly Konkurransegrunnlag Leie av ett fly til fotografering av havert i september - oktober 2007 Tokt nr: 2007 805 fly Tilbudsfrist 10. august 2007 kl. 1430 Åpen anbudskonkurranse 1 Orientering om oppdragsgiver:

Detaljer

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER TILBUDSKONKURRANSE KJØP AV VERKSTEDTJENESTER 2012-2013 Lillehammer kommune Kommunalteknikk og utemiljø 1 OPPDRAGET 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN 3 1.3 KUNNGJØRING 3 1.4 TILLEGGSOPPLYSNINGER

Detaljer

Vedlegg 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører.

Vedlegg 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører. 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører. Iht. konkurransegrunnlagets punkt 3 bekrefter tilbyder at underleverandører oppfyller følgende punkter: 1. à jour

Detaljer

Anbudsinnbydelse. Steinkjer Rådhus detaljprosjektering ventilasjon og varme RÅDGIVERTJENESTER. Åpen anbudskonkurranse

Anbudsinnbydelse. Steinkjer Rådhus detaljprosjektering ventilasjon og varme RÅDGIVERTJENESTER. Åpen anbudskonkurranse Anbudsinnbydelse Steinkjer Rådhus detaljprosjektering ventilasjon og varme RÅDGIVERTJENESTER Åpen anbudskonkurranse Detaljprosjektering ved rehabilitering ventilasjonsanlegg, Detaljprosjektering kjøleanlegg

Detaljer

Vedlegg 4 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune

Vedlegg 4 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune Vedlegg 4 Tilbudsmappe Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Saksnr.: 1952 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer