Bamble kommune. KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekteringsgruppe Boliger Nustadbakken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bamble kommune. KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekteringsgruppe Boliger Nustadbakken"

Transkript

1 Bamble kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekteringsgruppe Boliger Nustadbakken Tilbudsfrist: torsdag klokken BAMBLE, rev:

2 A Informasjon om konkurransegrunnlaget. A1 Dokumentliste A Informasjon om konkurransegrunnlaget. A1 Dokumentliste A2 Kunngjøring av konkurranse. A3 Orientering om prosjektet med hensyn til konsulenttjenestene B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler B1.1 Alminnelige konkurranseregler B1.2 Spesielle konkurranseregler B2 Krav til tilbydere B3 Krav tilbudene skal tilfredsstille for å delta i konkurransen C Kontraktsbestemmelser C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser C3 Avtaledokument D Beskrivelse av prosjekt-avtalen D1 Beskrivelse av tiltak etter tildeling av tjenesteoppdrag D1.1 Detaljbeskrivelse D1.2 Funksjonsbeskrivelse D2 Tegninger og supplerende dokumenter til beskrivelsen. E Svardokumenter (tilbudsdokumenter) E1 Dokumentasjon fra tilbyder E2 Utfylt kriteriene for utvelgelse E3 Utfylt tilbudsskjema A2 Kunngjøring av konkurranse innenfor fagfeltet arkitektur med prosjekteringsgruppe. Bamble Kommune v/ Bolig, Bygg- og eiendomsavdelingen, kunngjør denne forespørselen på Doffin Kunngjøringen søker etter arkitektfaglig kompetanse med prosjekteringsgruppe i forbindelse med bygging av 10 samlokaliserte boliger for mennesker med rus og psykisk lidelse. Oppdraget dekker områdene som Ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig kontrollerende prosjektering innen nødvendige fag. Konkurransegrunnlaget erlagt ved kunngjøringen. Ved oppmøte ved Nustadstubben 3 i Langesund, , kl.13.00, vil det bli avholdt felles befaring av utbyggingsområdet. Tilleggsopplysninger gis ikke etter , kl Spørsmål sendes skriftlig på e-post til

3 TILBUDET skal være mottatt i lukket anonym konvolutt uten firmanavn og merket: «TILBUD ARKITEKT-/RÅDGIVNINGSTJENESTER, BOLIGER NUSTADBAKKEN» innen torsdag kl. 12:00 Postadresse: Bamble kommune Postboks LANGESUND Alternativ leveres: Bamble kommune, Servicetorget Rådhuset, Kirkeveien LANGESUND Avsender har ansvaret for at tilbudet er innkommet til rett tid til Bamble Kommune. For sent leverte tilbud vil bli avvist. Det vil være lukket tilbudsåpning. To representanter fra byggherren vil forestå denne og føre protokoll, som sendes tilbyderne. Vedståelsesfrist settes til 12 uker; torsdag A3 Orientering om prosjektet med hensyn til konsulenttjenestene Bamble kommune ønsker å inngå avtale på konsulenttjenester knyttet til tiltak for Boliger Nustadbakken etter Forskrift om offentlige anskaffelser av nr Oppdraget omfatter komplett prosjektering, utarbeidelse av anbudsgrunnlag og kontrahering av generalentreprenør. Arkitekt/konsulent skal opprette og lede en prosjekteringsgruppe for utarbeidelse av prosjekt for bygging og etablering av 10 døgnbemannede boliger for personer med rus og psykisk lidelse, samt fellesarealer og personalbase i tilknytning til boligene. Prosjekteringsgruppen skal utarbeide komplett bygge- og konkurransegrunnlag for en generalentreprise og bistå byggherren med rådgiving under byggearbeidene. Konsulentene skal medvirke til å utvikle prosjekter innenfor gitte kvalitets-, tids- og økonomiske rammer. Det skal i prosjektene legges vekt på funksjonalitet og økonomi. Universell utforming og HMS skal vektlegges ved utforming og gjennomføring. Konsulentene er ansvarlig for at eiers, forvalters, drifters, leietakers, brukers og offentlige myndigheters interesser blir ivaretatt best mulig. Ved avvik skal dette avklares med byggherre.

4 De skal også ivareta byggherrens interesser i forhold til lover, forskrifter, vedtekter og retningslinjer. Kvalitetssystem i plan og bygningsloven benyttes for alle avvik og endringer. De ansvarlige konsulenter skal påvise ansvar for aktuelle forhold og skrive det ned i avviks- og endringsmeldingene. Avviksmeldinger skal være vedlegg til alle endringsmeldinger. Konsulenttjenestene som etterspørres er: - Ansvarlig søker (SØK jfr. Plan og bygningsloven) - Ansvarlig prosjekterende (PRO jfr. Plan og bygningsloven) - Ansvarlig kontrollerende prosjektering (KPR jfr. Plan og bygningsloven) Konsulenttjenestene skal kunne yte bistand i alle fasene i byggeprosjektet. - Prosjekteringsfasen (Skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt). - Byggefasen - Overleveringsfasen. - Garantiperioden (5år) honoreres etter medgått tid. Den utarbeidete framdriftsplan (vedlegg 2) vil danne grunnlaget for framdriften. Tidsforbruket må avklares i prosjektet og det må tas hensyn til saksbehandlingen i forhold til kommunen. Arkitekten tillegges ansvaret med å ivareta utarbeidelse av branndokumentasjon med tegninger. Tegninger og skriftlig materiale som skal sendes og mottas, skal være tilpasset kommunens datasystemer og filtyper. Det vil bli utarbeidet avtaler etter NS 8401 (med gruppekontrakt i hht pkt. 5.5) og evt. NS 8403 (Se under kontrakter presiseringer i forhold til Norsk Standard). Organisering av prosjektet er forskjellige i forhold til fag og HMS, som det framgår av organisasjonsplanene (se vedlegg 4 og 5). B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler Det er Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift om offentlige anskaffelser av nr 402 som gjelder for anskaffelsen. B1.1 Alminnelige konkurranseregler Konkurransereglene som gjelder er de generelle paragrafene og paragrafene under EØS-terskelverdier i henhold til Forskrift om offentlige anskaffelser. B1.2 Spesielle konkurranseregler Dette konkurransegrunnlag stiller krav til dokumentasjon og utfyllelse av tilbud for å komme i betraktning og ikke bli avvist. Se tilbudsskjema for krav og utfyllelse. Ved godkjennelse av ovennevnte vil tilbyderne bli vurdert i forhold til det økonomisk mest fordelaktig tilbud i henhold til kriterier for utvelgelse. Innkomne tilbud vil bli gjennomgått og vurdert ved kommunens avdeling for bolig bygg og eiendomsforvalting (BBE). Ved evaluering av tilbudene vil Bamble kommune bruke GRIPs vektøy, versjon 2.0 GRIP senter 2007, basert på Fishbeins metodikk.

5 Prisen, som teller 60% ihht. fordeling under B2.2, vil bli gjort om til en prisindeks etter følgende formel: (laveste pris/tilbudt pris) x 100. Det betyr at den som leverer lavest pris får en indeks på 100 og de med høyere pris får en lavere indeks. Kvalitet, som teller 40%, vil bli evaluert på samme måte ihht. fordeling under B2.2. Resultatet av evalueringen regnes så sammen til en vektet indeks etter følgende formel: (prisindeks x vekt av pris) + (kvalitetsindeks x vekt av poeng) = vektet indeks Vektet indeks viser hvem som har fått høyeste poeng og er det beste tilbudet i henholdt til tildelingskriteriene. B2 Krav til tilbydere B2.1 kvalifikasjonskrav Følgende dokumenteres: Organisatoriske og juridiske stilling: - Firmaattest - Attester for registrering i faglig register som bestemt ved lovgiving i det land hvor leverandøren er etablert. - Skatteattest for merverdiavgift - Skatteattest for skatt - Egenerklæring HMS Tekniske og faglige kvalifikasjoner: - Foretakets viktigste leveranser de siste 3 årene. (verdi, tidspunkt og mottaker) - Tilfredsstillende sentral eller lokal godkjenning iht. PBL. B2.2 Tildelingskriterier Generelt: Ut fra kriteriene som er lista opp nedenfor, vil det økonomisk mest fordelaktige tilbudet bli valgt: Tildelingskriterier Vekting % Dokumentasjonskrav Prisar og kostnader 60 % Tilbuds- og prisskjema Kvalitet 40 % CV og organisasjonskart + oppsett for gjennomføring av prosessen mot brukere osv. Priser og kostnader Pris vil bli vurdert utfra følgende elementer som totalt gis 10 vektpoeng: Fastpris for prosjektering (6 vektpoeng) Fast pris for komplett prosjektering av 10 boliger samt kontrahering av entreprenør, iht ytelser spesifisert i kap. B2.2 og krav i tilbudsgrunnlaget for øvrig. Prisen skal være inkl. mva og i norske kroner. Timepris for tilbudt personell (3 vektpoeng) Timeprisene skal være inkl. merverdiavgift og i norske kroner. Prisene skal være faste inklusive alle kostnader, herunder tilbyders fortjeneste og kostnader til administrasjon, kontorhold, intern kopiering og databehandling.

6 Timeprisene regnes for den effektive arbeidstiden på oppdraget og skal gjelde for endringsarbeider og oppfølging i byggetiden. Reisekostnader, som kilometergodtgjørelse og andre transportutgifter, parkeringsavgift og bompengeavgift, samt diettutgifter m.v. for nødvendige møter og befaringer i forbindelse med oppdraget skal være inkludert i timeprisene. Under evalueringen vil det bli medtatt 250 timer regningsarbeid kalkulert med en gjennomsnittlig timerate. Oppmøtepris Bamble kommune (1 vektpoeng) Pris inkl. mva. for reiser fra prosjekterende firma sitt kontor tur/retur Bamble kommune. Alle reisekostnader, inkludert reisetid, til og fra Bamble kommune skal være inkludert. Under evalueringen vil det bli medtatt 6 oppmøter i Bamble for 5 personer dvs. totalt 30 oppmøter. Tilbudsskjema (vedlegg 1) skal fylles ut av tilbyder. Kvalitet Kvalitet vurderes utfra følgende elementer som gis totalt 10 vektpoeng: PRL/Oppdragsleders kompetanse innenfor tilsvarende prosjekter (3 vektpoeng) CV til PRL/oppdragsleder vedlegges. Det skal oppgis minst 3 prosjektreferanser fra siste 5 år med beskrivelse av prosjektets omfang, navn og adresse til oppdragsgiver med kontaktperson og kontaktinfo. Arkitektens (ARK) kompetanse innenfor tilsvarende prosjekter (3 vektpoeng) CV til ARK vedlegges. Det skal oppgis minst 3 prosjektreferanser fra siste 5 år med beskrivelse av prosjektets omfang, navn og adresse til oppdragsgiver med kontaktperson og kontaktinfo. CV for øvrig tilbudt personell + organisering/gjennomføring av prosjektet (4 vektpoeng) CV for personell som er ansvarlige innenfor følgende fag skal vedlegges: Prosjekteringsleder (PRL) Arkitektur (ARK) Byggteknikk (RIB) Brannteknikk (RIBR) Varme, ventilasjons- og sanitærteknikk (RIV) Elektroteknikk (RIE) Ansvarlig søker (SØK) HMS-koordinator, prosjekteringsfasen (KP) CV-er for tilbudt personell, samt organisasjonskart, vedlegges. Det skal også redegjøres for hvordan gruppen vil organisere og gjennomføre prosjektet. Med dette menes en plan som viser når, hvor ofte og hvordan brukere skal involveres for å få frem de faktiske behov og få et best mulig resultat.

7 B3 Krav tilbudene skal tilfredsstille for å delta i konkurransen - Tilbudet skal være datert og underskrevet / stemplet og levert på norsk. - Det leveres i lukket nøytral konvolutt. - Oppstillingen skal være fullstendig utfylt, med forpliktende sum. - Tilbudet er å regne som fast. Ingen regulering for lønns- og prisnivå. Arkitekt / rådgiver må selv gjøre seg kjent med alle forhold på stedet som kan få betydning for tilbudet Eventuelle forbehold skal gå fram av tilbudsbrevet om de skal ha gyldighet. Avvik fra krav i grunnlaget må tas opp her. For øvrig skal tilbudet inneholde: - Navn på deltagende firma - Navn på ansvarlig prosjekterende - Navn på HMS-koordinator for prosjekteringen - Navn på ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen - Forsikringens erstatningsbeløp skal oppgis Konvolutten skal være merket : «TILBUD ARKITEKT-/RÅDGIVNINGSTJENESTER, BOLIGER NUSTADBAKKEN» Tilbudets form skal tilfredsstille konkurransegrunnlaget og detaljeringsnivå i henhold til dette. Det vedlagte tilbudsskjema skal fylles ut. Valg av prosjekteringsgruppe vil sannsynligvis bli kjent i løpet av uke 50. C Kontraktsbestemmelser C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Til grunn for avtalen om utførelse av oppdrag vil følgende kontraktstandard gjelde: NS 8401 med pkt. 5.5 Gruppekontrakter. I forprosjekt-/detaljprosjekt-/gjennomførings-fasen NS 8401 med øvre ramme. C2 Spesielle kontraktsbestemmelser Spesielle bestemmelser som supplerer eller erstatter enkelte av bestemmelsen i C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser. Med følgende presiseringer : Kontraktsspråket er norsk. Bamble kommune har eiendomsrett til all prosjektdokumentasjon, herunder elektronisk lagret dokumentasjon. Det anses ikke som avbrudd og gis ikke erstatning dersom det blir besluttet og: o o Ikke å igangsette oppdraget. Alle forberedelser til igangsetting som tilbyder gjør før skriftlig bekreftelse fra Bamble kommune foreligger, skjer for egen regning. Stille arbeid i bero i påvente av nødvendige politiske vedtak. 5.2 Fullmakter: Det tas forbehold om fullmaktene til kommunens representant ved overskridelser av rammer. 6.1 Prosjektmateriale: Utarbeidet materiale er oppdragsgivers eiendom, hvilket medfører rett til videre bearbeiding og kopiering.

8 Regulering av prisen: Tilbudet gis som fastpris uten regulering. Det utbetales ikke forskudd Utgifter: Prisen skal omfatte alle deler av arbeidet og ivareta alle løpende kostnader. Ytelser som ønskes dekket av byggherre, men som en mener ikke blir dekt i budskjemaet, skal spesifiseres i eget vedlegg. Oppdragsgiver dekker følgende utlegg etter regning: Kopiering av spesifikasjoner og tegninger utover intern bruk i rådgivningsfirmaet. Etter avtale, som skal være avklart i forkant. C3 Avtaledokument Til formular av kontrakten nyttes det formular som er knyttet opp mot den standarden som benyttes med noen spesielle unntak (Unntak: Se C2 spesielle kontrakts-bestemmelser.). I dette tilfellet standard NS 8401 og kontraktsformular Byggeblankett D Beskrivelse av prosjekt - avtalen Leveranser og ytelser som det ønskes tilbud på: Prosjekteringsgruppe som påtar seg ansvaret for prosjekteringen av prosjektet med hensyn til prosjekteringsledelse/hms, arkitektur, bygg, elektro, evt. heis og vvs ved etablering av 10 døgnbemannede boliger for personer med rus og psykisk, samt fellesarealer og personalbase i tilknytning til boligene. Dette konkurransegrunnlag danner grunnlaget for følgende kontrakt: - Prosjekteringsgruppekontrakt. Konsulentene skal sammen med kommunen, medvirke til å utvikle prosjektet innenfor gitte kvalitets-, tids- og økonomiske rammer. Ut fra foreløpig framdriftsplan skal det inngås avtale i desember. Oppdragsgiver er Bamble Kommune Bolig, Bygg- og eiendomsavdelingen ved eiendomssjef Helena Vårli, mens saksbehandler i forhold til prosjektet er prosjektleder Leiv-André Kaalstad. D1 Beskrivelse av tiltak etter tildeling av tjenesteoppdrag D1.1 Detaljbeskrivelse Planleggingen skal ivareta følgende faser med tilhørende underpunkter: Prosjektering (skisse, forprosjekt, detaljprosjekt, oppfølging garanti) Rådgiver har ansvar for gjennomføring og dokumentasjon av alle forhold som berører eget ansvarsområde under prosjekteringen. Skisseprosjekt Konsulent skal avklare rammer og aktuelle forslag til løsning som ivaretar konkurransegrunnlag, romprogram og eventuell utredninger. Det er følgende dokumentasjonskrav: - Skisseprosjektrapport med beskrivelse av grunnlag for prosjekt, løsningsalternativer, økonomi og framdrift. - Løsningsforslag med aktuelle analyser, situasjonsplan, bebyggelsesplan, snitt og fasader i egnet målestokk.

9 Forprosjekt Konsulent skal avklare hvordan aktuelle myndighetskrav blir ivaretatt. Forprosjektet skal behandles i AMU. Det er følgende dokumentasjonskrav: - Forprosjektrapport med beskrivelse av rammeforutsetninger og hvordan disse blir ivaretatt i prosjektet (prosjekteringsgrunnlag) samt status for kvalitet, økonomi og framdrift. - Hms plan som skal bearbeides og videreføres til byggefasen. - Bearbeidet løsningsforslag som ivaretar myndighetskrav med situasjonsplan, plan, snitt, fasader i hensiktsmessig målestokk og aktuell dokumentasjon som grunnlag for søknader om tillatelser. - Søknader om tillatelser. (Rammetillatelse og igangsettelsestillatelser) Detaljprosjekt Konsulent skal illustrere aktuelle tekniske løsninger for bygging av prosjekt. Dokumentasjonen skal ivareta gjennomføring av tilbudskonkurranse, produksjon og overtakelse/garanti i henhold til aktuelle standarder og lover. Eksempelvis: - Eventuell ajourføring av prosjekteringsplaner - Eventuell ajourføring av forprosjekt - Utarbeiding av hovedtegninger 1 : 50 og detalj- / skjemategninger fra 1 : 50 til 1: 1 - Utarbeiding av anbuds- og kontraktsbestemmelser - Beskrivende mengdeberegning for anbud - Anbudsutsendelse / Anbudsbefaring / Anbudsåpning - Anbudskontroll og innstilling til byggherren om valg av anbyder - Komplette arbeidstegninger før byggestart ( kontrollplan for prosjekteringen ) - Igangsettelsestillatelse før byggestart Alle beskrivelser skal utarbeides etter gjeldene Forskrift om offentlige anskaffelser og NORSK STANDARD. Avvik herfra skal godkjennes av Byggherre skriftlig. Ved skriftlig behandling av avvik får vi systemendringer inn i ordnede forhold og har også muligheter for å oppnå forbedringer av eget system. Byggefase Gjennomføring Konsulent skal ivareta oppfølging/bygging for egne ansvarsområder i henhold til aktuelle standarder og lover. I denne perioden blir følgende gjort opp i henhold til timelister: - Nødvendig komplettering og revisjon av materialet - Samarbeid med prosjekt-/byggeleder - Delta i møter, befaringer m.m. - Foreta inspeksjoner for å påse at arbeider er i henhold til tegninger og beskrivelser - Vurdering av eventuelle endringer/endringsmeldinger og avgi uttalelser - Delta i overtagelses- og garantibefaringer, med tilhørende referatskriving Overlevering: Ved ferdigstillelse skal følgende dokumenter foreligge I denne perioden blir følgende gjort opp i henhold til timelister: - FDV dokumentasjon for egne arbeider i henhold til aktuelle standarder. - Kontrolldokumentasjon for gjennomgang av FDV-dokumentasjon under eget ansvarsområde. - Sluttrapport med evaluering av kvalitet, framdrift og økonomi (herunder oppdatert analyse for årskostnader) for gjennomføring av tiltaket.

10 Garanti Den aktuelle rådgiver skal på vegne av byggherren følge opp garanti-saker for egne ansvarsområder. Det skal gjennomføres garantibefaring hvert år i perioden. Dette honoreres etter medgått tid. Byggeledelse og kontroll av utførelsen er ikke med i denne forespørsel. D1.2 Funksjonsbeskrivelse Intensjonene med forespørselen er at de prosjekteringstjenester TH (tiltakshaver) har behov for skal bli ivaretatt.(prosjekteringsgruppe). Dette konkurransegrunnlaget med vedlegg og befaringer med referater danner grunnlaget for tilbudsforespørsel med hensyn til hva som skal medregnes i tilbudet. Eiendommen ligger på Nustad. Den er merket In1 i reguleringsplanen. Foreløpig arbeid med prosjektet har avdekket et arealbehov på ca. 1000m2. Dette fordeler seg på 10 leiligheter og fellesarealer/personalbase. Av de 10 leilighetene skal 8 være boliger, mens to skal være til «øyeblikkelig hjelp». Det kan være aktuelt å differensiere størrelse og romdeling på leilighetene. Leilighetene er tenkt å inneholde inngang/entre, stue med kjøkkenkrok, soverom, bad/toalett og bod. Fellesarealene er tenkt å inneholde fellesrom (stue og kjøkken), Vaskerom brukere, lager kontorer, vaktrom, møterom, kopirom, treningsrom, musikkrom, hobbyrom, gjesterom, hvilerom, kjølerom, kontor for nattevakt, medisinrom, møterom, garderober inkl. dusj, teknisk rom, bøttekott, korridorer, toalett for brukere i felleslokaler og HCWC. Beboerne som skal inn i leilighetene har til tider Uteområder med skjermet uteplass, gangstier, grillplass, solplass, kjøkkenhage, rikelig parkering, etc. D2 Tegninger og supplerende dokumenter til beskrivelse. Ved utarbeidelse av prosjektdokumentasjon for prosjekter skal tegninger og supplerende dokumentasjon være tilpasset kommunens til en hver tid gjeldene standard. Med supplerende dokumenter menes skjemaer, rapporter, tabeller osv. som supplerer beskrivelsen. Detaljeringsnivå på tegninger/dokumenter må være tilpasset prosjektet og de skal ha en entydig referansebetegnelse og datering. Krav til tegningsgrunnlaget ved overlevering. Alle tegninger skal være digitale og på format.dwg, produseres ved hjelp av AutoCad 2013 eller tilsvarende. Tegningene skal bygges opp etter Norsk standard for digitale byggetegninger NS 8351 og NS Overlevering: - Digitale byggetegninger skal leveres i målestokk 1:1. Hvis annet er avtalt skal dette skje med tydelig angivelse av den anvendte målestokken. Filene kan leveres på ekstern HD, CD-ROM, pakket med ZIP eller tilsvarende pakke/komprimeringsprogram. D3 FDV Byggherren vil at FDV skal leveres i henhold til RIFs norm for dokumentasjon. FDV leveres elektronisk samt i en 1 papirkopi. E Svardokumenter (tilbudsdokumenter) E1 Dokumentasjon fra tilbyder - Opplysning om organisatorisk og juridisk stilling - Teknisk kompetanse og kapasitet

11 E2 - Utfylt og underskrevet tilbudsskjema Utfylt kriteriene for utvelgelse - Se konkurransegrunnlag B3. E3 Utfylt tilbudsskjema Se vedlagt tilbudsskjema i vedlegg 1 som inneholder: - E3.1 Pris - E3.2 Kvalitet E3.1 Pris A Fastpris I henhold til inndeling av beskrivelsen, B2.2. B Timepris I henhold til inndeling av beskrivelsen, B2.2. Underskrift, henvisning tilbudsbrev, sted og dato: - Rubrikkhenvisning til tilbudsbrev skal være fylt ut, hvis det er tilbudsbrev med tilbudet. - Sted for underskrift. - Dato for underskrift. - Underskrift og firmastempel Antall vedlegg : 5 vedlegg følger forsendelsen.

12 Vedlegg 1 TILBUDSKJEMA : TILBUD PROSJEKTERINGSGRUPPE BOLIGER NUSTADBAKKEN Tilbydar skal i skjemaet nedanfor fylle ut priser og opplysningar om eigen organisasjon og signere. Alle priser er faste i kontraktsperioden. 1. Pris prosjektering Fast pris for komplett prosjektering av 8 omsorgsboliger samt kontrahering av entreprenør, iht. ytelser spesifisert i B 2.2, samt krav gitt i tilbudsgrunnlaget for øvrig. Prisen skal være inkl. mva. og i norske kroner. Pris prosjektering/kontrahering: kr. inkl. mva. 2. Timepriser Timepriser for tilbudt personell (eks. mva) skal være spesifisert i hht B 2.2, avsnitt «Timepris»: Fag Pris kr/time inkl. Mva. PRL/Prosjektledelse Arkitekt (ARK) Byggeteknikk (RIB) Brannteknikk (RIBR) Varme, ventilasjon, sanitær (VVS og RIV) Elektroteknikk (RIE) Ansvarlig SØK HMS-koordinator (KP)

13 3. Oppmøtepris Oppmøtepris skal være spesifisert i hht. Pkt B2.2, avsnitt om «Oppmøtepris» og dekke alle kostnader fra rådgivers kontor tur/retur Bamble kommune. Oppmøtepris pr. oppmøte pr. konsulent: kr. inkl. mva. 4. Ansvarlige medarbeidere Det skal vedlegges CV på tilbudt personell. Ved bruk av underleverandør skal navn på firma oppgis og forpliktelseserklæring vedlegges. Personell skal ikke fjernes fra prosjektet uten samtykke fra Bamble kommune. Fag Navn (ansvarlig prosjekterende) Firma PRL/Prosjektleder Arkitekt (ARK) Byggeteknikk (RIB) Brannteknikk (RIBR) VVS (RIV) Elektroteknikk (RIE) Ansvarlig SØK HMS-koord. (KP)

14 5. Forbehold Dersom tilbyder tar forbehold til krav i konkurransegrunnlaget med vedlegg skal det spesifiseres med henvisning til eventuelle punkter i konkurransegrunnlaget forbeholdet refererer seg til. Forbehold skal beskrives og prissettes. Dersom konsekvens i pris ikke er gitt, vil oppdragsgiver legge til grunn at forbeholdet er av frivillig karakter og det derfor er fritt for oppdragsgiver å akseptere forbeholdet eller ikke. Forbehold av vesentlig karakter vil medføre avvisning av tilbudet. Forbehold og konsekvens av forbeholdet: Det tas ingen forbehold Det tas forbehold som er nærmere angitt i tilbudsbrevet. Hvis ja, spesifiser forbeholdene under (alternativt i eget vedlegg). Spesifiseringen må inneholde følgende informasjon: Referanse: Punkt: Forbehold: Konsekvens i pris: 6. Informasjon om tilbyder Tilbyder : Adresse: Kontaktperson: Telefon: E-post adresse: Sted Dato Underskrift:..

15 Vedlegg 2 TIDSPLAN : Prosjektering Oppstart måned: - Forprosjekt 2015 Desember - Innlevering av rammesøknad 2016 Mars - Detaljprosjekt 2016 Mars - Utsending av anbudsgrunnlag 2016 Juni - Vurdering av tilbud 2016 August - Kontraktsinngåelse 2016 September - Innlevering av igangsettingssøknad/oppstart 2016 September Bygging: - Innlevering av tilbud 2016 Juli - Grunnarbeider og bygging 2016 September - Innkjøring av systemer 2017 August - Innflytting 2017 September

16 Vedlegg 3 Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet Denne bekreftelsen gjelder: Firma:. Adresse:. Postnr./-sted:.. Land*):.. Det bekreftes med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 i medhold av lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. Det bekreftes at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. Daglig leder (sign.):. Dato: Det bekreftes med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Representant for de ansatte (sign.):... Dato: *) For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende: Det bekreftes med dette at det ved utarbeidelse av tilbudet er tatt hensyn til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 i medhold av lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Forpliktende underskrift Daglig leder (sign.)

17 PROSJEKTERING Inspill forvalter drift bruker Plan og gjennomføring av innredning og kunstnerisk utsmykkning Gjennomføring Vedlegg 4 Organisasjonskart for prosjektering og utførelse av byggeprosjekt Boliger Nustadjordet. RÅDMANNEN v/ Enhetsleder Birgit Sannes; HO BYGG / BBE Helena Vårli, BBE HMS PROSJEKTLEDER Leiv-André Kaalstad, BBE PROSJEKTERINGSLEDER - BYGGELEDER RIB - EB RIE - EE RIV - EV R. DIV ES BESTILLER HO v/ Birgit Sannes BRUKERREPRESENTANT Flere LØS INNREDNING - UTSMYKKING/KUNST Annette S. Guldager VERNEOMBUD - BDV / DRIFT Stig Olsen BRANNVERNLEDER - ERGOTERAPEUT - IKT -

18 Vedlegg 5 Organisasjonskart HMS Byggherre Bamble kommune Prosjektleder BBE Eksisterende Virksomhet HO HMS-koordinator Prosjektering HMS-koordinator Utførelse Hovedbedrift Prosjekteringsgruppe Entreprenører, Arbeidsgivere, Enkeltmannsforetak

«TILBUD BYGGETEKNISK RÅDGIVNING SKJÆRGÅRDSHALLEN»

«TILBUD BYGGETEKNISK RÅDGIVNING SKJÆRGÅRDSHALLEN» Skjærgårdshallen AS KONKURRANSEGRUNNLAG «TILBUD BYGGETEKNISK RÅDGIVNING SKJÆRGÅRDSHALLEN» Utbygging Skjærgårdshallen Tilbudsfrist: Mandag 18.01.2016 klokken 12.00 BAMBLE, rev: 09.12.2015 A Informasjon

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag Anskaffelse ekstern bistand for utarbeiding av oppgradert Brannordning mv for Hå kommune Åpen konkurranse under nasjonal terskelverdi Kunngjort

Detaljer

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer

Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II

Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II 1.Bakgrunn. Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus er et bygg på totalt

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Dokumentets dato: 8. mars 2013 Saksnummer: 2013/028374 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1.

Detaljer

Selvleiret Agdenes kommune

Selvleiret Agdenes kommune Norconsult AS Selvleiret Agdenes kommune GENERELL DEL 516 23 41 Agdenes kommune Tilbudsforespørsel 08.06.2016 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Selvleiret Agdenes kommune - generell del Side 00-2

Detaljer

Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben

Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben Norconsult AS Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben GENERELL DEL 514 06 77 Lebesby kommune Revisjon 24.10.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben Side 00-2 A0 TILBUDSINNBYDELSE

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. Rammeavtale entreprenør Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING...

Detaljer

Skjeftejordet Bofellesskap KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II

Skjeftejordet Bofellesskap KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II Skjeftejordet Bofellesskap KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II 1.Bakgrunn. Skjeftejordet Bofellesskap er et bygg på totalt 3000 kvm med 32 plasser.

Detaljer

FORESPØRSEL ANGÅENDE ANSKAFFELSE ARKITEKTTJENESTER FOR REGULERING AV LENES ÅS BOLIGOMRÅDE BAMBLE KOMMUNE

FORESPØRSEL ANGÅENDE ANSKAFFELSE ARKITEKTTJENESTER FOR REGULERING AV LENES ÅS BOLIGOMRÅDE BAMBLE KOMMUNE FORESPØRSEL ANGÅENDE ANSKAFFELSE AV ARKITEKTTJENESTER FOR REGULERING AV LENES ÅS BOLIGOMRÅDE BAMBLE KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG BAMBLE 21.05.2013 KONKURRANSEGRUNNLAG A A1 Informasjon om konkurransegrunnlaget.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen 1 Salangen kommune MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE Salangen Kommune Sentraladministrasjonen Tore Ratkje prosjektleder Sjøvegan 22. Februar 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Miljørettet helsevern Anbud 16/08 Miljørettet helsevern Steinkjer den 04.04.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal inngå avtale om kjøp av

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale støy juni 2012 desember Dokumentets dato: 23. mars 2012

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale støy juni 2012 desember Dokumentets dato: 23. mars 2012 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale støy juni 2012 desember 2013 Dokumentets dato: 23. mars 2012 Saksnummer: 2012011998 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015 Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FORSKRIFT OM OFF. ANSKAFFELSER DEL 1 1. Innbydelse Lebesby kommune,

Detaljer

Prosjekt: Borg Havn IKS - Miljøsanering Titangata 1 Side E-2. Firmanavn: Postadresse: Gateadresse: Organisasjonsnummer: Daglig leder:

Prosjekt: Borg Havn IKS - Miljøsanering Titangata 1 Side E-2. Firmanavn: Postadresse: Gateadresse: Organisasjonsnummer: Daglig leder: E SVARDOKUMENTER Prosjekt: Borg Havn IKS - Miljøsanering Titangata 1 Side E-2 Kapittel: E1 OPPLYSNINGER OM TILBYDER E.1.1 Opplysninger om tilbyder Generelle opplysninger Firmanavn: Postadresse: Gateadresse:

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012

Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012 Vedlegg 1: Konkurransegrunnlag regler for konkurransen Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 1 1

Detaljer

KONKURRANSESGRUNNLAG FOR KJØP AV TRANSPORTABLE HVILE- OG TOALETTBRAKKER OPPLAND FYLKESKOMMUNE

KONKURRANSESGRUNNLAG FOR KJØP AV TRANSPORTABLE HVILE- OG TOALETTBRAKKER OPPLAND FYLKESKOMMUNE KONKURRANSESGRUNNLAG FOR KJØP AV TRANSPORTABLE HVILE- OG TOALETTBRAKKER OPPLAND FYLKESKOMMUNE Tilbudsfrist: 3. september kl. 12.00 1 1 GENERELL BESKRIVELSE 1.1 Oppdragsgiver Oppland fylkeskommune har i

Detaljer

Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole

Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole Alta kommune Drift og utbygging Bygg og eiendom Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole Tilbudsinnbydelse for Rørarbeider Alta 22.03.13 Postadresse: Besøksadresse: Drift og utbyggingssektoren Org.nr. 944

Detaljer

Reparasjonsarbeider på hurtigbåtkaiene i øyrekka. Sauøya, Sørburøy og Gjæsingen GENERELL DEL

Reparasjonsarbeider på hurtigbåtkaiene i øyrekka. Sauøya, Sørburøy og Gjæsingen GENERELL DEL Reparasjonsarbeider på hurtigbåtkaiene i øyrekka Sauøya, Sørburøy og Gjæsingen GENERELL DEL Frøya kommune 21.01.2015 Prosjekt: Reparasjonsarbeider på hurtigbåtkaiene i øyrekka - Sauøya, Sørburøy og Gjæsingen

Detaljer

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune 1. Generelle opplysninger Anbud på leveranse av: Prosedyrevalg: Nytt lekeområde for Langøyåsen Barnehage begrenses

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015 BJUGN KOMMUNE VA Myran Generell del og HMS-egenerklæring Bjugn Kommune Rådhuset 7160 Bjugn 1.0 ANBUDSINNBYDELSE Bjugn kommune innbyr med dette til anbudskonkurranse for utførelse av VA anlegg på Myran.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

Os kommune Nytt hovedavløpsrenseanlegg Prosjekt OHARA

Os kommune Nytt hovedavløpsrenseanlegg Prosjekt OHARA Side 1 av 6 Os kommune Nytt hovedavløpsrenseanlegg Prosjekt OHARA Åpen anbudskonkurranse for Rådgiver Fjellanlegg DOKUMENT 2- TILBUDSSKJEMA Innhold 1 Tilbudsskjema... 2 2 Utfyllende forklaring på grunnlag

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Jordsmonnkartlegging E6 Brattåsen Lien

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Jordsmonnkartlegging E6 Brattåsen Lien Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Jordsmonnkartlegging E6 Brattåsen Lien Dokumentets dato: 01.07.2013 Saksnummer: 2010231837 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Arkitekttjenester. Tarzanskogen barnehage og ressurssenter

Tilbudsinnbydelse. Arkitekttjenester. Tarzanskogen barnehage og ressurssenter Tilbudsinnbydelse Arkitekttjenester Tarzanskogen barnehage og ressurssenter Innholdsfortegnelse 1 Orientering om oppdraget... 3 1.1 Prosjektets innhold... 3 1.2 Beliggenhet og planstatus... 3 1.3 Oppdrag

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Dokumentets dato: 01.03.2014 Saksnummer: 2014/023942 01.03.2014 Side 2 Avtale om kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

ELLINGSØY IDRETTSHALL KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II

ELLINGSØY IDRETTSHALL KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II ELLINGSØY IDRETTSHALL KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II 14. mars 2014 Side 1 av 6 1. Bakgrunn. Ved Vik på Ellingsøy er det i dag plassert en mindre

Detaljer

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune Holmestrand kommune Tilbudsmappe Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Side

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE Bjugn Kommune Helsesenterveien 17b Gjenoppbygging etter brannskade TOGIN AS Vollalia 7298 Budalen Postadresse Telefon E-post/web Bankgiro Vollalia + 47 90 86 27 64 oip@togin.no

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon Dokumentets dato: 18.04.12 Saksnummer: 2012048013 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK)

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK) Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK) Dokumentets dato: 22 juni 2012 Saksnummer: 2012067214

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Bodø kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: Åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Ny veghistorisk utstilling ved Norsk vegmuseum

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Ny veghistorisk utstilling ved Norsk vegmuseum Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Ny veghistorisk utstilling ved Norsk vegmuseum Dokumentets dato: 29.02.12. Saksnummer: 2012010029 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Horten Havn KF innbyr med dette til konkurranse om rammeavtale innenfor fagområdet prosjektledelse.

Horten Havn KF innbyr med dette til konkurranse om rammeavtale innenfor fagområdet prosjektledelse. Interesserte tilbydere Fra: Horten Havnevesen KF Dato: 21.06.2012 Emne: Konkurranseregler - utlysning 1 INNLEDNING - GENERELT 1.1 Innbydelse Horten Havn KF innbyr med dette til konkurranse om rammeavtale

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag for tømming av sandfangkummer, septiktanker i spredd bebyggelse, ferister og spyling av tette kloakkrør i Hå kommune 2-årig Rammeavtale

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE 1 LAVANGEN KOMMUNE NY FLØY LAVANGEN SKOLE ENTREPRISE E01 - BYGG KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE Plan-Evo AS Bård Hammarstrøm prosjekteringsleder Sjøvegan 15. Februar 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING PROSJEKT NR: 11038 Alta 28.05.14 RIB inord as RIB inord as 11038 Sentrum barnehage. Utomhusarbeider Side 1 Innhold

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av innredning for oppdrett av livkylling

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av innredning for oppdrett av livkylling KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av innredning for oppdrett av livkylling KONKURRANSEGRUNNLAG INNREDNING FOR OPPDRETT AV LIVKYLLING 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN...

Detaljer

Rammeavtaler rådgivningstjenester

Rammeavtaler rådgivningstjenester Rammeavtaler rådgivningstjenester Alstahaug kommune Tilbudsforespørsel Rådgivning utendørsanlegg, veg og VA Innhold 1 Tilbudsinnbydelse... 2 1.1 Oppdragsgiver... 2 1.2 Anskaffelsens omfang og varighet...

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Delområdemodell Fergefri E39 Dokumentets dato: 06.10.11 Saksnummer: 2011154410 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Dokumentets dato: 29.06.2010 Saksnummer: 2010126433 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID.

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. Hitra Kommune Driftsavdelingen INNHOLD: 1.0 GENERELT OM OPPDRAGET 1.1 Generelt om oppdraget 1.2 Oppdragsgiver 1.3 Kort om anskaffelsens varighet og

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIBs hovedoppgaver: RIB skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver for byggeteknikk i en byggesak,

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del 1. Valmueveien 9. Omsorgsboliger

Konkurransegrunnlag Del 1. Valmueveien 9. Omsorgsboliger Konkurransegrunnlag Del 1 Valmueveien 9 Omsorgsboliger Larvik kommune, Eiendom - dato 09 juli 2014 Larvik kommune, Eiendom Side 2 av 7 1. Anskaffelsens formål og omfang Det forespørres med dette om følgende

Detaljer

Levanger kommune. Sjøgata 42 A. Tilbudsunderlag bok

Levanger kommune. Sjøgata 42 A. Tilbudsunderlag bok Levanger kommune Sjøgata 42 A Tilbudsunderlag bok 0 19.02.15 Tilbudsinnbydelse Bok 0 1 Tilbudsforespørsel Totalentreprise 1.1 Konkurranseform Levanger kommune, Enhet for bygg- og eiendom, som oppdragsgiver

Detaljer

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys 1 1. OPPDRAGSGIVER Svelvik kommune, heretter kalt Oppdragsgiver. 2. ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG KONTRAKTSTYPE Anskaffelsesprosedyren er en tilbudskonkurranse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av profilartikler. til

KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av profilartikler. til KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av profilartikler til Trondheim Renholdsverk AS Trondheim Renholdsverk AS Innleveringsfrist 26.januar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 1 1.1 TRV... 1 1.2 OPPDRAGSGIVERS

Detaljer

AVTALEDOKUMENT. Postnr Poststed E-postadresse. er det inngått følgende avtale om prosjektering/rådgivning som RIB, RIBr, RIE, RIV og RIAku:

AVTALEDOKUMENT. Postnr Poststed E-postadresse. er det inngått følgende avtale om prosjektering/rådgivning som RIB, RIBr, RIE, RIV og RIAku: AVTALEDOKUMENT 1. Partene Oppdragsgiver Navn, eiendomsavdelingen Postadresse Skoleveien 1 Postnr 1430 Poststed Ås Organisasjonsnr 964 948 798 Telefon/mobiltelefon E-postadresse Og Prosjekterende/prosjekteringsgruppe,

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN TILBUDSFORESPØRSEL Oppføring av garasje og brannstasjon 1 Innholdsfortegnelse 1. Tilbudsinnbydelse...3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Orientering om prosjektet... 3 1.3 Entrepriseform... 3 1.4

Detaljer

BERGEN KOMMUNALE BYGG SVARDOKUMENT TOTALENTREPRISE. Midlertidige undervisningspaviljonger for Nattland skole. Ved Nye Sædalsveien Bergen

BERGEN KOMMUNALE BYGG SVARDOKUMENT TOTALENTREPRISE. Midlertidige undervisningspaviljonger for Nattland skole. Ved Nye Sædalsveien Bergen BERGEN KOMMUNALE BYGG SVARDOKUMENT TOTALENTREPRISE Midlertidige undervisningspaviljonger for Nattland skole Ved Nye Sædalsveien 190 5099 Bergen er Denne og etterfølgende sider returneres i utfylt stand

Detaljer

Ny fiskerikai i Kjøllefjord

Ny fiskerikai i Kjøllefjord Lebesby kommune Ny fiskerikai i Kjøllefjord Totalentreprise Instruks til tilbyder 2014-03-20 Oppdragsnr.: 5140677 01 2014-03-20 Tilbudsutsending SiSan PM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser. Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS

KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser. Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS Konkurransegrunnlag For levering til MOVAR IKS Kjellerødveien 30 1580 Rygge

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER RÅDHUSBROEN - REHABILITERING

TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER RÅDHUSBROEN - REHABILITERING BÆRUM KOMMUNE EIENDOM PROSJEKT - ANLEGG TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER 100070 RÅDHUSBROEN - REHABILITERING Del I: Regler for konkurransen Kartutsnitt av området ved Rådhusbroen (Sandvika bru) i Sandvika.

Detaljer

RÅDHUS 1B - FASADEREHABILITERING

RÅDHUS 1B - FASADEREHABILITERING RÅDHUS 1B - FASADEREHABILITERING Tilbudsinnbydelse totalentreprise KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III B1: SUMMERINGSSKJEMA m/ HMS-ERKLÆRING 1 For Tilbud 17.04.2015 KAS Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger Dokumentets dato: 08.09.09 Saksnummer: 2009/125607 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for klarspråksarbeid

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for klarspråksarbeid Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale for klarspråksarbeid Dokumentets dato: 2012 02 02 Saksnummer 2012014608 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for konsulenttjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for konsulenttjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale for konsulenttjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS Dokumentets dato: 28.02 2012 Saksnummer: 2012021795 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Andre rådgivere Ansvarlig byggeplassleder: Eventuelle endringer i prosjektadministrasjon og prosjekteringsteam skal godkjennes av oppdragsgiver.

Andre rådgivere Ansvarlig byggeplassleder: Eventuelle endringer i prosjektadministrasjon og prosjekteringsteam skal godkjennes av oppdragsgiver. Prosjektadministrasjon/ prosjektering Totalentreprenørens faste prosjektadministrasjon vil være: Prosjektleder HMS-koordinator prosjektering: HMS-koordinator gjennomføring Prosjekteringsleder Ansvarlig

Detaljer

Rammeavtale Spesialrådgiver - flyoperative forhold for helikopterlandingsplasser ved sykehus

Rammeavtale Spesialrådgiver - flyoperative forhold for helikopterlandingsplasser ved sykehus . KONKURRANSEBESTEMMELSER INKL. VEDLEGG Rammeavtale Spesialrådgiver - flyoperative forhold Åpen anbudskonkurranse TILBUDSFRIST 23. april 2015 kl. 12.00 Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT OM KONKURRANSEN...

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner.

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE Dr Saurs vei 3 Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TOGIN AS Vollalia 7298 Budalen Postadresse Telefon E-post/web Bankgiro Vollalia + 47 90 86 27 64 oip@togin.no

Detaljer

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER B.3.1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er beskrevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved

Detaljer

Forespørsel Ved anskaffelse av: Gasskromatograf med massespektrometrisk detektor GC-MS ANSK

Forespørsel Ved anskaffelse av: Gasskromatograf med massespektrometrisk detektor GC-MS ANSK Forespørsel Ved anskaffelse av: Gasskromatograf med massespektrometrisk detektor GC-MS ANSK-0462-09 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Anskaffelsens formål... 3 1.3 Oppdraget/Spesifikasjon...

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 0 For tilbud Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Utarbeidet av: Finnmarkseiendommen Tittel: Konkurransegrunnlag,

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Kjøp av rådgiving og prosjekteringstjenester innen fagområdet elektrotekniske anlegg. Rammeavtale for Statens vegvesen Region midt Dokumentets dato: 5.10.2010

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Om anskaffelsen...

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Trykking av plakater, hefter og foldere

Prosedyrebeskrivelse Trykking av plakater, hefter og foldere Trykking av plakater, hefter og foldere Omprofilering av busser Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Oppdragets omfang... 3 1.3 Frister for anbudsgjennomføring... 3 1.4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag for tømming av sandfangkummer, septiktanker i spredd bebyggelse, ferister og spyling av tette kloakkrør i Hå kommune 2-årig Rammeavtale

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av TILHENGERE Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av TILHENGERE Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av TILHENGERE 12.10.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL TILBYDER... 3 2.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I Utvikling Øst Rammeavtale Fagingeniørbistand VVS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på

Detaljer

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL I B INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA Side: 2 av 5 Prosjektets navn: OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN, MO I RANA 1 Orientering Rana kommune inviterer

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Direktoratet for forvaltning og IKT. Konsulentbistand til Kvalitet på nett 2013 FRA OM LEVERING AV. Saksnummer 2012/923

KONKURRANSEGRUNNLAG. Direktoratet for forvaltning og IKT. Konsulentbistand til Kvalitet på nett 2013 FRA OM LEVERING AV. Saksnummer 2012/923 KONKURRANSEGRUNNLAG FRA Direktoratet for forvaltning og IKT OM LEVERING AV Konsulentbistand til Kvalitet på nett 2013 Saksnummer 2012/923 Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INTRODUKSJON... 3 1.1

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Rapport om skyggekast fra vindturbiner og forslag til NVEs forvaltningspraksis på området

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Rapport om skyggekast fra vindturbiner og forslag til NVEs forvaltningspraksis på området Konkurransegrunnlag for for kjøp av Rapport om skyggekast fra vindturbiner og forslag til NVEs forvaltningspraksis på området For levering til NVE Saksnummer: 201201606 Konkurransegrunnlag anskaffelser

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Strategi-, veg- og transportavdelingen

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Strategi-, veg- og transportavdelingen Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Strategi-, veg- og transportavdelingen Rådgiver innen transportanalyse og gjennomføring av transportanalyser for KVU Kryssing av Oslofjorden Dokumentets

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgivers kontaktperson... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgiver... 3 1.3 Kontrakt... 3

Detaljer

Hammerfest kommune. Hammerfest avløpsrenseanlegg. E03: Bygg Renseanlegg. Tilbudsforespørsel. - DEL B - Anbudsskjema

Hammerfest kommune. Hammerfest avløpsrenseanlegg. E03: Bygg Renseanlegg. Tilbudsforespørsel. - DEL B - Anbudsskjema Hammerfest kommune Hammerfest avløpsrenseanlegg E03: Bygg Renseanlegg Tilbudsforespørsel - DEL B - Anbudsskjema Innholdsfortegnelse 1 Anbudssammendrag... 3 2 Framdrift... 4 3 Regulering av kontraktssummen

Detaljer

Domstoladministrasjonen Rammeavtale prosjektadministrative tjenester TILBUDSSKJEMA

Domstoladministrasjonen Rammeavtale prosjektadministrative tjenester TILBUDSSKJEMA Domstoladministrasjonen Rammeavtale prosjektadministrative tjenester TILBUDSSKJEMA Domstoladministrasjonen Side 2 av 10 I. INNLEDNING Leverandøren skal ved sin underskrift av dette tilbudsskjemaet bekrefte

Detaljer

Bindal kommune Fv.801 Gang- og sykkelveg Terråk-Fallbekkvatnet.

Bindal kommune Fv.801 Gang- og sykkelveg Terråk-Fallbekkvatnet. . ANBUDSGRUNNLAG Del B: Teknisk beskrivelse Utarbeidet av: Norconsult AS Dato: Januar 2015 Sign: Kjell Amund Prestmo \Del B -anbud-bindal.doc Anbud del B side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE B1. Anbudsdokumenter...

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL 2 (15) Innhold... 1 1. TILBUDSINNBYDELSE... 3 2. ORIENTERING... 4 3. KONKURRANSEREGLER... 4 3.1

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold Jernbaneverket... 1 Kapittel B... 1 Regler for gjennomføring av konkurransen... 1 Innhold... 2 1. Innledning... 4 1.1 Konkurranseform...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Dokumentets dato: 15.06.2012 Saksnummer: 2012038690 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING

AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING Barnetrinnet Ungdomstrinnet 1. INNLEDNING 1.1 Orientering Bråte skole er en 1-10 skole med ca. 400 elever fordelt

Detaljer

Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. SFO Lillås ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA

Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. SFO Lillås ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA Dato: 18.06.2014 SFO Lillås A ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA A.1 ANBUDSINNBYDELSE Horten kommune ønsker anbud på: Totalentreprise på SFO Lillås. Anbudsgrunnlaget består av: Anbudsinnbydelse med anbudsskjema,

Detaljer

System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF).

System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF). System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF). Dashboard Omprofilering av busser Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Oppdragets

Detaljer

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema Vedlegg 4 Kravspesifikasjon Tilbudsskjema (skal fylles ut av tilbyder) Innkjøp hjullaster Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS VIKTIG INFORMASJON TIL TILBYDER 1. Det er viktig at konkurransegrunnlaget

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgivere...

Detaljer

Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS

Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS Espersen om rekrutteringsbistand Ny administrerende direktør Digitale Gardermoen IKS Digitale

Detaljer

Konkurransegrunnlag Konsulenttjenester ifbm. utarbeidelse av kravspesifikasjon for outsourcing av kommunens IKT-tjenester.

Konkurransegrunnlag Konsulenttjenester ifbm. utarbeidelse av kravspesifikasjon for outsourcing av kommunens IKT-tjenester. Notat Dok. ref. Dato: 12/2592-6/FE-056//EWE 07.01.2013 Konkurransegrunnlag Konsulenttjenester ifbm. utarbeidelse av kravspesifikasjon for outsourcing av kommunens IKT-tjenester. Bakgrunn Sør-Odal kommune

Detaljer

Rammeavtale Prosjektbistand inkl. konsekvensutredning Langsetvågen industriområde

Rammeavtale Prosjektbistand inkl. konsekvensutredning Langsetvågen industriområde Nesna kommune Kunnskaps- og kulturkommunen på Helgeland Rammeavtale Prosjektbistand inkl. konsekvensutredning Langsetvågen industriområde Tilbudsgrunnlag April 2015 Side 1 av 5 1 Innledning Som annonsert

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I PROSJEKTERINGSTJENESTER FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I PROSJEKTERINGSTJENESTER FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I PROSJEKTERINGSTJENESTER FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Målselv kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Tilbud nr

Detaljer

Solavskjerming Oserød skole

Solavskjerming Oserød skole Nøtterøy kommune Kvalitet for individ og samfunn Konkurransegrunnlag Solavskjerming Oserød skole Oppdragsgiver: Nøtterøy kommune Tilbudsbefaring vil bli avholdt torsdag 11. april kl 10:00 Tilbud må være

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI TILBUDSFRIST: 16.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/06540 Konkurransegrunnlag sak 13/06540 Ultralydapparat nevrologi Side 1 av 7 Innhold 1

Detaljer