Forfall meldes på tlf til Eva Swane som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes på tlf til Eva Swane som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling."

Transkript

1 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Miljø- og teknisk komité Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf til Eva Swane som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Orienteringer: Reglement og årshjul Informasjon om Enhet for eiendom og tekniske tjenester og Enhet for plan- og byggesak Opplæring: Plansystem, dispensasjoner og klagesaker Miljø- og teknisk komite har sitt møte dagen før de tre andre komiteene denne måneden. I forkant av komitemøtene torsdag 12. nov. er det orientering om budsjettforslag for 2016 på Rådhuset kl for bystyret og alle komiteene. (Invitasjon sendes i egen e-post.) På Kommunehuset kl er det fellesorienteringer for komiteene: Kl : Ordføreren informerer om komiteenes arbeid Kl : Folkehelseoversikten orientering ved rådgiver Malin Paust og folkehelsekoordinator Christine K. Sønningdal. Det understrekes at komiteens medlemmer er hjertelig velkomne torsdag 12. nov. på Rådhuset og fellesorienteringene på Kommunehuset. -1-

2 Saksnr Innhold PS 71/15 Delegasjonssaker ved byggesaksavdelingen PS 72/15 PS 73/15 Forslag til endring av reguleringsplanen for Limkjerrheiene Felt B2 og B3 Oppstart av kommunedelplan for kulturminner -2-

3 RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2009/22-0 Arkiv: 044 Saksbeh: Eva Swane Dato: Delegasjonssaker ved byggesaksavdelingen Utv.saksnr Utvalg Møtedato 71/15 Miljø- og teknisk komité Rådmannens innstilling: Delegasjonssaker ved byggesaksavdelingen i perioden tas til etterretning. -3-

4 Vedlegg: 1 Delegerte vedtak Kort resymé Saksopplysninger Økonomi Kommuneplan Folkehelse og levekår Klima og miljø Vurderinger Rådmannens konklusjon -4-

5 -5-

6 -6-

7 -7-

8 -8-

9 RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2015/ Arkiv: L12 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: Mindre endring av plan: Reguleringsplan for Limkjerrheiene Felt B2 og B3 Forslagsstiller: Limkjerrheiene Vel Sted: Gnr/bnr 25/57 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 72/15 Miljø- og teknisk komité Rådmannens innstilling: Miljø- og teknisk komité viser til saksutredningen og godkjenner mindre vesentlig endring, i henhold til vedlegg datert MKR, av reguleringsplanen for Limkjerrheiene felt B2 og B3 i medhold av plan- og bygningslovens

10 Vedlegg: 1 Forslag til endring av reguleringsplan for Limkjerrheiene, bebyggelsesplan for del av Limkjerrheiene, felt B2 og B3 2 Ferdig nye bestemmelser etter at foreslåtte endringer er lagt inn som søkes Gjeldende bestemmelser 4 Gjeldende plan 5 Merknader til søknad om mindre endring av reguleringsbestemmelsene for Limkjerrheiene felt B2 og B3 6 Vedrørende søknad om mindre endring av reguleringsplanen for Limkjerrheiene Felt B2 og B3 - Risør kommune 7 Reviderte bestemmelser_ MKR Kort resymé Reguleringsplanen for Limkjerrheiene felt B2 og B3 ble vedtatt Mindre endring ble godkjent , og Det søkes nå om mindre endring av reguleringsbestemmelsene etter at forutsetninger i planområdet er endret som følge av uheldige omstendigheter. Det innstilles på en endring av ordlyden i punkt og en differensiering av bestemmelsene for delområder av feltene B2 og B3. Saksopplysninger Området er regulert til byggeområde for fritidsbebyggelse. Reguleringsbestemmelsene for området er tilpasset et utbyggingskonsept med kubehytter. Hyttene har en særegen arkitektur og er ment å skulle sveve i terrenget. Innenfor planområdet har det vært bygget terrasser og plattinger i strid med planen. Dette har blitt fulgt opp av kommunen, men hytteeierne ønsker nå å endre planen slik at en står friere til å gjøre tiltak på egen eiendom som vil heve brukskvaliteten til uteområdene på tomta, spesielt for barn. I tillegg har forutsetningene for hensikten i planen blitt vesentlig endret som følge av snauhogst og fjerning av vegetasjon og jordmasser i store deler av byggeområdene. Deler av planområdet fremstår som barbert for vegetasjon og jordmasser. Det søkes om endring av bestemmelsene for å kunne avbøte noe av den skaden som er påført området, og i tillegg at uteområder skal kunne opparbeides. Omsøkte reguleringsendring innebærer en omformulering av punkt 2.2.8, samt fjerning av punkt Søknaden er sendt inn av Limkjerrheiene Vel, én av de fire velforeningene i området, som representerer noen av hytteeierne i felt B3. Punkt i gjeldende bestemmelser lyder: Terrasser o.l. på bakkeplan skal ha et maks areal på 20 m2 BYA, og høyde over terreng på maks 0,5 m. Terrasser tillates uansett ikke plassert høyere enn underkant av kledning på hyttene. Hyttefeltet skal fremstå som et homogent og ryddig felt med gjennomgående bruk av vedlikeholdsfrie materialer i eksteriøret. De godkjente hyttetypene A, B, C og D, med tilhørende balkonger og gangbroer, tillates oppført med små variasjoner når det gjelder vinduer og dører i fasadene. Variasjoner skal godkjennes av kommunen. Bod skal være frittliggende. Bebygd areal (BYA) skal være maks 44 m2, både de enkle og 2-mannshyttene, eksklusive bod. Hyttene og bodene plasseres på de enkelte tomtene innenfor byggegrensen, tilpasset tomtens terreng. Utvendig kledning skal ha nøytrale farger eller farger i brune -10-

11 nyanser. Andre farger kan tillates på vinduer og dører. Disse skal følge med byggesøknaden og være godkjent av kommunen. Ny, foreslått ordlyd for punkt lyder: Terrasser tillates at settes opp etter retningslinjer bestemt av Risør kommune. Det aksepteres høyere terrasse hvis eiendommens beskaffenhet tilsier at noe annet vil være vanskelig. Terrasser tillates uansett ikke plassert høyere enn underkant av kledning på hyttene. Terrassene må settes opp innenfor byggegrensene. Terrasser skal ha et ensartet uttrykk på felt B3. Det kan fylles opp noe under og rundt terrassene slik at høyden fra terreng ikke blir dominerende. Støttemurer for oppfylling/planering av tomt for å få en økt nytteverdi av tomten, og på grunn av sikkerhetsmessige årsaker, kan tillates. Hyttefeltet skal fremstå som et homogent og ryddig felt med gjennomgående bruk av vedlikeholdsfrie materialer i eksteriøret. De godkjente hyttetypene A, B, C og D, med tilhørende balkonger og gangbroer, tillates oppført med små variasjoner når det gjelder vinduer og dører i fasadene. Variasjoner skal godkjennes av kommunen. Bod skal være frittliggende. Bebygd areal (BYA) skal være maks 44 m2, både de enkle og 2-mannshyttene, eksklusive bod. Hyttene og bodene plasseres på de enkelte tomtene innenfor byggegrensen, tilpasset tomtens terreng. Utvendig kledning skal ha nøytrale farger eller farger i brune nyanser. Andre farger kan tillates på vinduer og dører. Disse skal følge med byggesøknaden og være godkjent av kommunen. Punkt i gjeldende bestemmelser lyder: For felt B3 skal ubebygde deler av tomta beholde sitt preg som naturtomt. Tynningshogst på egen tomt kan tillates. Det er foreslått at punkt utgår. Søknaden har blitt varslet til velforeningene i området (4 stk) og Fylkesmann og Fylkeskommune. Det er kommet følgende innspill/merknader: Aust-Agder Fylkeskommune, Plan- og naturseksjonen i Aust-Agder fylkeskommune har sett på de foreslåtte endringene og kan ikke se at de berører regionale interesser. En har derfor ingen merknader til forslaget om mindre endring av reguleringsplanen. Fylkesmannen i Aust-Agder, Miljøvernavdelingen har vurdert endringene, og vi mener at ordlyden i bestemmelse punkt må bearbeides. Reguleringsbestemmelser må være mest mulig presise og entydige. Ord som «kan» og «bør» må unngås. Det er også uklart hva som ligger i formuleringene «hvis eiendommens beskaffenhet tilsier at noe annet vil være vanskelig», «et ensartet uttrykk» og «kan fylles opp noe». Forannevnte bør konkretiseres og presiseres. Hvis kommunen ønsker å gi retningslinjer til planen, må disse tas ut av bestemmelsene, og heller samles i eget avsnitt med «retningslinjer». Her kan det også gjerne vises til kommunens retningslinjer for fritidsbebyggelse. Når det gjelder hensynet til planering og høyde fra terreng til terrasser, vil miljøvernavdelingen vise til Byggesaksforskriften (SAK 10) 4-1, bokstav d), nr. 7 og dens veiledning. I veiledningen til forskrift står det følgende: «Bygging av terrasse på bakken i områder med arealformål byggeområde ligger utenfor tiltaksbegrepet etter pbl. 20-1".." På bakken" betyr at terrassegulvet ikke kan ligge høyere enn 0,5 m over terreng. Terrasser med høyde mer enn 0,5 m over ferdig planert terreng vil være omfattet av tiltaksbegrepet i pbl For denne typen tiltak vil også andre bestemmelser i -11-

12 plan- og bygningslovgivningen være relevante. Blant annet må slike terrasser medregnes i bebygd areal og ha rekkverk, jf. byggteknisk forskrift 5-2 og annet ledd». Det er oppgitt i søknaden at mange av tomtene i feltet er små, og har svært bratt og ulendt terreng. Det fremgår av illustrasjon og reguleringsbestemmelser, at hyttefeltet er utformet slik at store/vesentlige terrenginngrep skal unngås, slik at vegetasjon og terreng bevares i så stor grad som mulig. Blant annet er hyttebygg fundamentert på søyler og bebygd areal, BYA, skal være på maks 44 m², eksklusiv bod. På bakgrunn av ovennevnte, mener miljøvernavdelingen at det i revisjonen, må tas hensyn til planens formål med å ta vare på vegetasjon og terreng. Dette er også i overensstemmelse med kommunens retningslinjer for fritidsbebyggelse. Miljøvernavdelingen mener at terrasser bare bør tillates innenfor byggegrense, og at avvik fra opprinnelig terrengnivå for mindre fylling og planering av terreng, ikke bør overstige 0,5 m. Miljøvernavdelingen forventer at bestemmelsen vedrørende høyde på terrasse formuleres slik at det bebygde arealet på tomten ikke økes. Vi har ingen merknader til å ta ut bestemmelse punkt Vi har heller ingen merknader til at søknaden behandles som en mindre endring jf. pbl andre ledd. Vi ber om å få kopi av vedtaket med oppdatert plan. Øysanglia Velforening, Vår velforening representerer 20 nye tomteeiere på felt B3, hvorav noen har fått oppført hytter. Øysanglia Velforening støtter hovedbudskapet i søknaden. Med snauhogsten og fjerning av markdekket på mange av tomtene i felt B3 er forutsetningene i reguleringsplanen endret. De har allikevel oppfordringer til at det blir vurdert hvor hensiktsmessig det er at terrasser på bakkeplan skal legges innenfor byggegrenser, jfr. nye byggeregler, og at materialbruk og estetikk bør være sammenfallende slik at estetikk blir ivaretatt. De mener også at det i større grad bør tillates at støttemurer, fyllinger, beplantning og mindre konstruksjoner kan plasseres utenfor byggegrenser. De ønsker at terrasser/plattinger kan oppføres i tråd med retningslinjer for fritidsbebyggelse i Risør kommune, inntil 40 m2. De ønsker at terrasser kan settes opp utenfor byggegrenser. De ønsker også at det skal kunne etableres terrasser over bod der det lar seg gjøre å plassere bod og hytte på samme nivå. Når det gjelder å fjerne punkt så har de ingen sterke meninger om dette og ber kommunen vurdere nøye om denne skal endres. Limkjerrheiene vel har kommentert at de endringene som foreslås av Øysanglia Velforening bør sendes inn som egen søknad og deretter sender på separat høring til de andre velforeningene. Kommunen har valgt å håndtere innspillet fra Øysanglia som en høringsuttalelse på lik linje med de øvrige. Økonomi Endringen innebærer ingen utgifter for kommunen, men gir inntekt i form av et gebyr for saksbehandling. -12-

13 Kommuneplan Planområdet er delvis utbygd og planen har rettsvirkning foran kommuneplanen fra Folkehelse og levekår Endringen er ikke direkte relevant for folkehelse, men områdene vil på sikt kunne reetableres til et fint hytteområde, med de positive konsekvensene det vil kunne få for rekreasjon. Klima og miljø Reetablering av jordmasser og vegetasjon vil være positivt i forhold til klima og miljø. Vurderinger Det er etter flere år med vanskelige forhold i dette planområdet ønskelig fra rådmannens side, å kunne begrense skadeomfanget. Tidligere utbygger fjernet vegetasjon og jordmasser i strid med planen. Mange av tomtene har vist seg å være mer krevende enn antatt i forhold til topografi og størrelser. Området består av mange tomter med kort avstand i mellom. I tillegg har noen tomter terreng som går over 10 høydemeter, dvs. de er veldig bratte. For at disse skal kunne bebygges med den hyttetypen som er bestemt gjennom plan så må de anlegges på søyler. Dette var også hensikten fra starten av, men når enkelte søyler kan komme opp i 7 meter høyde så mener vi at forutsetningene for planen og ivaretagelsen av det estetiske og sikkerhetsmessige, gjør det nødvendig å tenke nytt. Vi har etter en grundig befaring funnet ut at området som helhet er best tjent med at hyttene gruppevis får konkrete bestemmelser da felles bestemmelser ikke vil kunne ivareta en best mulig landskapstilpasning på en god måte. Vi henviser til plankart (ikke fullstendig oppdatert), hvor tomtene har fått nummerering. Bestemmelsene foreslås differensiert etter tomtenummer. For tomtene og så er det varierte høydeforskjeller på hver enkelt tomt. Her har vi vurdert at noen vil trenge muligheten til å anlegge forstøtningsmur og fyllmasse, mens enkelte kun trenger mindre tilbakefylling av jordmasser. Det vil derfor være vanskelig å differensiere godt nok og behovet må vurderes ut ifra skjønn. Spesielt utsatt er tomt Se pkt. 3.6 i forslag til nye bestemmelser. Tomtene og har beskjedne høydeforskjeller og mye av vegetasjonen og jordmassene intakt. Enkelte vil kunne få forbedret utearealet ved mindre planering/fylling. Her vil det ikke være stort behov for forstøtningsmurer. Tomt 7-17 og 7-18 ligger noe høyere i forhold til vei og kan ha behov for mindre konstruksjoner for å få tilfredsstillende adkomst. Avstand til veikant bør være min 1,0 m. Se pkt. 3.7 i forslag til nye bestemmelser. Tomtene har relativt greie tomter med få kotehøyder og disse ligger i et område som fremdeles har noe gjenværende vegetasjon i front (mot vest). Her vil det kunne tillates små forstøtningsmurer under 0,5 m og mindre planering under 0,5 m, målt til eksisterende terrengs gjennomsnittsnivå. Se pkt. 3.8 i forslag til nye bestemmelser. Tomtene og foreslås også gitt anledning til noe fylling/planering og terrasser innenfor byggereglene. Se pkt. 3.9 i forslag til nye bestemmelser. Tomtene vil kreve forstøtningsmur og fylling da tomtene strekker seg over flere koter. Her er også noe varierende grad av behov, men disse ligger skjermet til i nederste rekke med vegetasjon i front. Mot gangvei vil det kunne være nødvendig med forstøtningsmur. Se pkt i forslag til nye bestemmelser. -13-

14 Tomtene vil i stor grad kun ha behov for tilbakefylling av masse og i noen tilfeller mindre forstøtningsmurer på under 0,5 meter. Boder bør søkes løst med plassering på siden, eventuelt mot vei, for å tilpasses best til terrenget. Det vil måtte bli høydeforskjell mellom bod og hytte på enkelte tomter. Se pkt i forslag til nye bestemmelser. Tomtene , , og og 14-19, ligger i et slakere terreng og bør få samme bestemmelser som fellesbestemmelsene. Her er ikke nødvendig med egne bestemmelser. Se pkt i forslag til bestemmelser. Tomtene har ulike utfordringer ligger over en kløft hvor det vil være naturlig å tillate noe fylling og eventuelt forstøtningsmur på maks 1,0 m ligger i skråning mot hovedvei inn til feltet og vil være viktig for helhetsinntrykket på området. Her vil det være best om det blir forstøtningsmur og fyllmasse for å hindre høye rom under hytta og eventuelt terrasse. Se pkt i forslag til nye bestemmelser. De mest utfordrende tomtene ligger på rekke med nummer Her vil søylehøyde kunne komme opp mot 7,0 meter og i tillegg består skråningen av bart fjell. For å bøte på dette innstilles det på å endre bestemmelsene slik at det gis adgang til å fylle opp med jordmasse og tillate forstøtningsmurer. Det vil da bli mulig å reetablere vegetasjonen og redusere høyden på søylene. I tillegg vil va-rør og kabler kunne skjules. Denne rekken er imidlertid ikke mest eksponert og de tiltakene som det åpnes opp for vil ikke være synlige før man er oppe ved tomtene. Terrasser bør imidlertid ikke legges i forkant av hyttene (mot vest) da disse fasadene er høyest og rent estetisk vil det være svært uheldig. Terrasser må anlegges parallelt med hyttene. Her vil også bodene måtte bli plassert ved siden av hytta slik at det blir bedre landskapstilpasning. Se pkt i forslag til nye bestemmelser. For tomtene og , er eksponeringen stor og vi har derfor valgt å foreslå bestemmelser som reduserer eksponeringen. Hyttene bør legges så lavt i terrenget som mulig. Det vil ta bort intensjonen i planen om at hyttene skulle sveve i terrenget, men foreslås som følge av at feltet er endret i så stor grad. Her vil kun mindre tilbakefylling av jordmasser være nødvendig for å skjule sår i terrenget. Det er også hensiktsmessig i forhold til va-rør og kabler. Terrassekar n anbringes på bakkenivå i en høyde av maks 1,0 m fra ferdig planert terreng. Se pkt i forslag til nye bestemmelser. Felt B2 har i stor grad ikke behov for utfyllende bestemmelser da tomtene er relativt flate. De er også allerede planert/opparbeidet. Det er heller ikke samme hyttetype i Felt B2 og vi ser ikke behovet for å detaljstyre omfanget av tiltak som skal kunne sette i verk, men henviser til nye byggeregler og en begrensning i forhold til høye terrasser. Se pkt. 2.5 i forslag til nye bestemmelser. Omsøkte reguleringsendring innebærer å fjerne bestemmelse som omhandler vegetasjon og terreng. Reguleringsplanen sier for øvrig ikke noe om utnyttelsesgrad eller omfang av tillat terrengplanering. Dersom en fjerner bestemmelsen punkt (endret til 6.2) i sin helhet, vil det dermed ikke være noen begrensinger i opparbeidelse av utearealet på hver enkelt tomt. Dette kan føre til at tomtene i stor grad vil bli opparbeidet og utbygget. Intensjonen i den opprinnelige planen om å beholde den naturlige vegetasjonen uberørt, skulle gi hyttefeltet gode landskapsmessige kvaliteter. Ved å fjerne bestemmelsen i sin helhet, vil dette kunne gi negative konsekvenser for landskapet, den opprinnelige intensjonen i planen, og den særegne arkitekturen. Det er derfor viktig å finne en løsning der hytteeiernes behov for uteoppholdsareal blir ivaretatt uten at dette går på bekostning av arkitektoniskeog landskapsmessige kvaliteter. Bestemmelsen bør ikke fjernes i sin helhet, men nye bestemmelser skal ivareta muligheten for at deler av tomtene kan få jordmasser og ny vegetasjon. Bakgrunnen for at terrasser/plattinger bør begrenses til 20m2 BYA, er at tomtene er forholdsvis små. -14-

15 En terrasse/platting på 20m2 vil kunne tilfredsstille hytteeiernes behov for en uteplass og uteopphold, samtidig som nedbyggingen av tomtene da blir holdt på et moderat nivå. I tillegg er terrenget på tomtene svært bratt. Større terrasser vil fort kunne krage utover i terrenget og gi behov for høye pæler under. Dette vil gi et uheldig, estetisk uttrykk når hele feltet er utbygd. Alle hyttene har en større takterrasse på ca. 40m2. Terrassebehovet bør sies å være dekket, dersom man i tillegg får bygge en terrasse/platting på terreng på inntil 20m2. I tillegg bør disse kunne plasseres uavhengig av byggegrensene da det vil være bedre for landskapet å plassere de på sidene av hyttene i stedet for i front eller bak hvor det er rom innenfor byggegrensene. Vi mener allikevel at minsteavstand bør være 1,0 m til nabogrense. Der terrassene blir høyere enn 0,5 m over bakken må det foretas forebyggende tiltak mot spredning av brann. Terrasser som endrer/bryter med bygningens fasade bør ikke tillates, da dette vil virke negativt på hyttenes særegne arkitektur. I tillegg vil terrasser med store høyder over terreng kunne eksponere seg negativt i landskapet. Vi har derfor lagt begrensninger på høyder, målt gjennomsnittlig for å kunne ta høyde for de bratteste tomtene. Det har blitt vurdert tidligere å tillate terrasse på tak over bod. Vi har tidligere ment at det er uheldig for estetikken og hensikten i planen at boden ikke oppfattes som frittliggende. Etter befaringen har vi sett på hyttene som er oppført og kommet frem til at der hytte og bod ligger på samme nivå så kan det tillates terrasse over bod. For å ivareta estetikken om en luftig bebyggelse så innstilles det imidlertid på at det må benyttes horisontale, lette spiler som rekkverk på disse terrassene, i likhet med rekkverk på byggene for øvrig. Denne bestemmelsen gjelder kun for kubehyttene brukt i Felt B3, ikke Felt B2. Hyttene er bygd opp på en ramme av ståldragere og søyler, som er montert på bolter ned i eksisterende fjell/terreng uten noen form for sprengning, utgravning eller andre terrenginngrep. I tillegg er hyttene i stor grad tilpasset naturen og omkringliggende terreng. Det har vært en intensjon bak planen om at eksisterende vegetasjon ikke skal fjernes. Det er samtidig viktig at tomtene ikke gror igjen, og for at det skal være mulig å benytte tomtene, er det naturlig at det tillates tynningshogst og rydding av tomta. Det er viktig er at tomtene fremstår som naturtomter uten innslag av store plener, høye tujahekker, gjerder, fontener o.l. Imidlertid har området vært utsatt for snauhogst og fjerning av masse, noe som fører til at hensikten med planen er blitt tilsidesatt. For å avbøte skadene må det kunne tillates noe tilbakefylling av jordmasser som så kan beplantes. Det viktigste vil være at det får gro opp naturlig vegetasjon mellom og rundt tomtene og til en viss grad på de deler av tomtene som ikke er ødelagt. Dette gjelder også friområder hvor det blir behov for tilbakefylling av masse og vegetasjon. Vi har også valgt å foreslå et nytt punkt under Felt B2 vedrørende terrasser da dette vil kunne bli en problemstilling i også i dette området. I tillegg har vi valgt å innstille på å fjerne et punkt som er et tidligere smør-på-flesk -punkt. Dette gjelder punkt 2, uthevet i gult, som lyder: Mindre endringer og justeringer i forhold til bebyggelsesplan, kan tillates innenfor rammen av plan og bygningsloven og byggeforskriftene. Denne ordlyden er i prinsippet unødvendig da kommunen kan vurdere å gi dispensasjon fra plan etter 19-2 i plan- og bygningsloven og det ikke er behov for å utdype denne adgangen i bestemmelsene. Vurderinger av innspill/merknader Fylkesmannen ber kommunen om å utforme presise og tydelige bestemmelser. De er skeptiske til å tillate konstruksjoner utenfor byggegrensene. Vi mener imidlertid at dette planområdet er blitt delvis -15-

16 ødelagt som følge av snauhogging og fjerning av jordmasser og vegetasjon. For å avbøte skadene innstiller rådmannen på å kunne tillate enkle konstruksjoner som forstøtningsmurer og fyllinger utenfor byggegrensene. I tillegg vil terrasser kunne bli bedre plassert i landskapet ved å legges utenfor byggegrensene. Ved å legge føringer for utforming og materialbruk vil helhetsinntrykket i området ivaretas. Vi anbefaler å beholde bestemmelsen om at mest mulig av tomta skal forbli naturtomt, men noen tomter er skrapt helt ren for masser og må tilbakeføres med jordmasser og vegetasjon, samt planeres for at estetikk skal ivaretas. Det synes å være vanskelig å skulle legge stor vekt på intensjonen i planen når kriteriene for dette ikke lenger er til stede. Vi er ikke kjent med at Fylkesmannen har vært på befaring og sett skadeomfanget i planområdet. Vi har etter beste evne prøvd å utarbeide tydelige bestemmelser som ivaretar det individuelle behovet for differensiering av tomtene. Fylkeskommunen hadde ingen merknader. Øysanglia Vel er i stor grad enig med forslaget fra forslagsstiller, men ønsker at bestemmelsene bør bli romsligere. Rådmannen har i stor grad prøvd å ivareta de ulike feltene i planområdet (delområder) slik at landskapet best mulig blir ivaretatt. Vi mener også at endringen av bestemmelsene ivaretar hytteeiernes ønsker på en god måte uten at kommunen mister kontroll med utbyggingen og at hensikten med planen ikke blir uthulet. Rådmannens konklusjon Mindre vesentlig endring, i henhold til bestemmelser datert MKR, av reguleringsplanen for Limkjerrheiene felt B2 og B3, godkjennes i medhold av plan- og bygningslovens Det er beregnet følgende gebyr til saken: (faktura sendes i egen ekspedisjon) 1. Saksbehandlingsgebyr kr ,- -16-

17 -17-

18 -18-

19 -19-

20 -20-

21 -21-

22 -22-

23 Side 1 av 4 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FELT B3 OG TILHØRENDE REGULERINGSPLAN MED FELLES BESTEMMELSER FOR DELFELTENE B2 OG B3, FOR LIMKJERRHEIENE I RISØR KOMMUNE 2 FELLESBESTEMMELSER FOR FELT B2 OG B3 2.1 INNLEDNING Bestemmelsene gjelder for områdene som på plankartet er vist med reguleringsgrenser B2 og B3. Området disponeres til følgende formål: Byggeområder. Friområde. Spesialområde. Fellesområde. 2.2 BYGGEOMRÅDER Innenfor de angitte byggeområder kan det oppføres fritidsbebyggelse som frittstående hytter Bebyggelsen kan for felt B2 oppføres i inntil 1 ½ etasjer der terrenget ligger til rette for det Bebyggelsen for felt B3 skal oppføres i inntil 2 etasjer + delvis åpent rekkverk. Over rekkverket kan det oppføres åpent rammeverk for baldakin/solavskjerming på maksimum 50% av takterrasse over 2. etasje. Alle hytter skal kun fundamenteres i terreng med søyler ned i berg for å unngå vesentlig terrenginngrep. Det tillates ikke underetasjer. Hyttene skal visuelt sveve i terrenget Gesimshøyden for felt B2 skal være maksimum 6 m og mønehøyde 8,5 m. Bebyggelsen skal kunne ha både saltak og pulttak. Takvinkel mellom 20 og 35 grader tillates. Takene skal tekkes med enten torv eller tremateriale Gesimshøyden for felt B3 skal være maks 7 m regnet fra underkant etasjeskille mot terreng i 1. etasje. I tillegg tillates innprosjektert baldakin/solavskjerming, på tak i lett utførelse på maksimum 50 % av takterrasse, over gesims. Andre etasje, denne skal ha maks gesimshøyde 8,7 m regnet fra underkant etasjeskille mot terreng. Bebyggelsen skal ha flate tak med takterrasse. Takterrassens størrelse skal ikke overstige hyttas grunnareal på 44 m Bruksareal (BRA) for hytter på felt B2 skal ikke overstige 90 m2 eksklusive sportsboder o.l. Sportsboder skal ikke overstige 12 m Bruksareal (BRA) for hytter på felt B3 skal ikke overstige 80 m2 eksklusive utvendige boder og balkonger. Boder for ved, avfall og sportsutstyr skal plasseres ved vei og inngang og anbringes på søyler og skal ikke overskride 6 m2. AREAL TYPE A - BRA=76,4 m2 BTA=84,4 m2 balkong 2.etg. = 2x6 m2 AREAL TYPE B BRA=72,2 m2 BTA=78,2 m2 balkong 1.etg. =3,6 m2 2.etg. 5 m2 AREAL TYPE C BRA=71,4 m2 BTA=77,4 m2 balkong 1.etg. =7,5 m2 2.etg. 3,6 m2 AREAL TYPE D BRA=70,2 m2 BTA=76,2 m2 balkong 1.etg. =7,2 m2 2.etg. 4,3 m Terrasser tillates at settes opp etter retningslinjer bestemt av Risør kommune. Det aksepteres høyere terrasse hvis eiendommens beskaffenhet tilsier at noe annet vil være vanskelig. Terrasser tillates uansett ikke plassert høyere enn underkant av kledning på hyttene. Terrassene må settes opp innenfor byggegrensene. Terrasser skal ha et ensartet uttrykk på felt B3. Det kan -23-

24 2 fylles opp noe under og rundt terrassene slik at høyden fra terreng ikke blir dominerende.» Støttemurer for oppfylling/planering av tomt for å få en økt nytteverdi av tomten, og på grunn av sikkerhetsmessige årsaker, kan tillates. Hyttefeltet skal fremstå som et homogent og ryddig felt med gjennomgående bruk av vedlikeholdsfrie materialer i eksteriøret. De godkjente hyttetypene A, B, C og D, med tilhørende balkonger og gangbroer, tillates oppført med små variasjoner når det gjelder vinduer og dører i fasadene. Variasjoner skal godkjennes av kommunen. Bod skal være frittliggende. Bebygd areal (BYA) skal være maks 44 m2, både de enkle og 2-mannshyttene, eksklusive bod. Hyttene og bodene plasseres på de enkelte tomtene innenfor byggegrensen, tilpasset tomtens terreng. Utvendig kledning skal ha nøytrale farger eller farger i brune nyanser. Andre farger kan tillates på vinduer og dører. Disse skal følge med byggesøknaden og være godkjent av kommunen. 2.3 FRIOMRÅDER Det viste friområdet kan opparbeides med enkle lekeapparater og benker. Utstyret skal avtales med velforening og godkjennes i samråd med bygningsmyndigheter I friområdet F1 kan det opparbeides basseng, større lekeapparater mv. I dette området kan det også oppføres felleshus m/ kioskfunksjon. 2.4 SPESIALOMRÅDER Private trafikkområder De kjørbare veiene skal utføres slik at minste kjørbare bredde blir 4,5m når det er snøfritt De private gangveiene tillates ikke brukt for motoriserte kjøretøy, unntatt er til og fra transport til tomtene 9-01, 9-02 og Friluftsområder I friluftsområde/bevaring skal vegetasjonene ikke fjernes utover det som er nødvendig for fremføring av nødvendige tekniske anlegg. Opprydding (vedlikehold) skal gjøres ut fra bestemmelser fra velforening og etter kommunale normer. Vegetasjonen skal i nødvendig grad sikres under utbyggingen. Sikringen skal godkjennes av utbygger i samråd med kommunen Frisiktsoner I frisiktsonene må vegetasjonen ikke overstige 0,7m over vegplanet. 2.5 FELLESOMRÅDER Felles parkeringsplass Parkeringsplassene skal være felles for hytteeierne i B2 og B3, samt deres gjester Det skal for felt B2 opparbeides en parkeringsdekning på 1,5 plass pr. hytte inkl. gjesteparkering. -24-

25 Det er planlagt for 1 plass på egen tomt samt ½ plass på felles gjesteparkering Det skal for felt B3 opparbeides en parkeringsdekning på 1,5 plass pr. hytte inkl. gjesteparkering. Parkeringen er for felt B3 planlagt som fellesparkering i mer tilknytning til hyttene. Det er ikke tillatt å parkere på egen tomt parkeringsplasser forventes dekket utenfor planområdet, sør i felt B1, etter avtale med grunneier Felles lekeplasser Lekeplassene skal kun være for hytteeierne i felt B2 og B3, og opparbeides med enkle lekeapparater, benker og sandkasse. 2.6 FELLESBESTEMMELSER Felles ledninger over private eiendommer skal tinglyses som heftelser på disse eiendommene De utskilte hyttetomtenes adgang til bruk av de i planen viste trafikkområder, friområder og friluftsområder, skal sikres i kjøpekontrakt og ved tinglyst heftelse For felt B2 gjelder følgende: Mindre endringer og justeringer i forhold til bebyggelsesplan, kan tillates innenfor rammen av plan og bygningsloven og byggeforskriftene For felt B3 gjelder følgende: Før utbygging av de enkelte hyttegrupper kan finne sted skal det ved søknad om rammetillatelse foreligge en samlet situasjonsplan for gruppen i målestokk 1:500, som viser hyttenes eksakte plassering, uavhengig av typer. I planen skal det også inngå plassering av boder, eventuelt brannvegger der dette er påkrevd. ABACUS AS Rev Naturhytten AS rev Rev BEBYGGELSESPLAN FOR DEL AV LIMKJERRHEIENE, FELT B2 OG B3 Bebyggelsesplan for del av Limkjerrheiene med bestemmelser, ble opprinnelig vedtatt av bygningsrådet , sak B 57/90. Hovedutvalget for plan, miljø og tekniske tjenester vedtok i møte , sak 110/02, mindre vesentlige endringer av planen. Planbehandlingen er i samsvar med plan- og bygningslovens 28-1, pkt. 2 og (Pbl 1985) Formannskapet vedtok i møte , sak 68/13, mindre endring av reguleringsplan. Formannskapet vedtok i møte , sak 78/13, mindre endring av reguleringsbestemmelsene. Miljø- og teknisk komité vedtok i møte , sak 53/14, mindre endring av reguleringsbestemmelsene. Planbehandlingene er i samsvar med i plan- og bygningsloven. (Pbl 2008) Per Kristian Lunden -25-

26 4 Ordfører -26-

27 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FELT B3 OG TILHØRENDE REGULERINGSPLAN MED FELLES BESTEMMELSER FOR DELFELTENE B2 OG B3, FOR LIMKJERRHEIENE I RISØR KOMMUNE 2 FELLESBESTEMMELSER FOR FELT B2 OG B3 2.1 INNLEDNING Bestemmelsene gjelder for områdene som på plankartet er vist med reguleringsgrenser B2 og B3. Området disponeres til følgende formål: Byggeområder. Friområde. Spesialområde. Fellesområde. 2.2 BYGGEOMRÅDER Innenfor de angitte byggeområder kan det oppføres fritidsbebyggelse som frittstående hytter Bebyggelsen kan for felt B2 oppføres i inntil 1 ½ etasjer der terrenget ligger til rette for det Bebyggelsen for felt B3 skal oppføres i inntil 2 etasjer + delvis åpent rekkverk. Over rekkverket kan det oppføres åpent rammeverk for baldakin/solavskjerming på maksimum 50% av takterrasse over 2. etasje. Alle hytter skal kun fundamenteres i terreng med søyler ned i berg for å unngå vesentlig terrenginngrep. Det tillates ikke underetasjer. Hyttene skal visuelt sveve i terrenget Gesimshøyden for felt B2 skal være maksimum 6 m og mønehøyde 8,5 m. Bebyggelsen skal kunne ha både saltak og pulttak. Takvinkel mellom 20 og 35 grader tillates. Takene skal tekkes med enten torv eller tremateriale Gesimshøyden for felt B3 skal være maks 7 m regnet fra underkant etasjeskille mot terreng i 1. etasje. I tillegg tillates innprosjektert baldakin/solavskjerming, på tak i lett utførelse på maksimum 50 % av takterrasse, over gesims. Andre etasje, denne skal ha maks gesimshøyde 8,7 m regnet fra underkant etasjeskille mot terreng. Bebyggelsen skal ha flate tak med takterrasse. Takterrassens størrelse skal ikke overstige hyttas grunnareal på 44 m Bruksareal (BRA) for hytter på felt B2 skal ikke overstige 90 m2 eksklusive sportsboder o.l. Sportsboder skal ikke overstige 12 m Bruksareal (BRA) for hytter på felt B3 skal ikke overstige 80 m2 eksklusive utvendige boder og balkonger. Boder for ved, avfall og sportsutstyr skal plasseres ved vei og inngang og anbringes på søyler og skal ikke overskride 6 m2. AREAL TYPE A - BRA=76,4 m2 BTA=84,4 m2 balkong 2.etg. = 2x6 m2 AREAL TYPE B BRA=72,2 m2 BTA=78,2 m2 balkong 1.etg. =3,6 m2 2.etg. 5 m2 AREAL TYPE C BRA=71,4 m2 BTA=77,4 m2 balkong 1.etg. =7,5 m2 2.etg. 3,6 m2 AREAL TYPE D BRA=70,2 m2 BTA=76,2 m2 balkong 1.etg. =7,2 m2 2.etg. 4,3 m Terrasser o.l. på bakkeplan skal ha et maks areal på 20 m2 BYA, og høyde over terreng på maks 0,5 m. Terrasser tillates uansett ikke plassert høyere enn underkant av kledning på hyttene. Hyttefeltet skal fremstå som et homogent og ryddig felt med gjennomgående bruk av vedlikeholdsfrie materialer i eksteriøret. Side 1 av 3-27-

28 2 De godkjente hyttetypene A, B, C og D, med tilhørende balkonger og gangbroer, tillates oppført med små variasjoner når det gjelder vinduer og dører i fasadene. Variasjoner skal godkjennes av kommunen. Bod skal være frittliggende. Bebygd areal (BYA) skal være maks 44 m2, både de enkle og 2-mannshyttene, eksklusive bod. Hyttene og bodene plasseres på de enkelte tomtene innenfor byggegrensen, tilpasset tomtens terreng. Utvendig kledning skal ha nøytrale farger eller farger i brune nyanser. Andre farger kan tillates på vinduer og dører. Disse skal følge med byggesøknaden og være godkjent av kommunen. 2.3 FRIOMRÅDER Det viste friområdet kan opparbeides med enkle lekeapparater og benker. Utstyret skal avtales med velforening og godkjennes i samråd med bygningsmyndigheter I friområdet F1 kan det opparbeides basseng, større lekeapparater mv. I dette området kan det også oppføres felleshus m/ kioskfunksjon. 2.4 SPESIALOMRÅDER Private trafikkområder De kjørbare veiene skal utføres slik at minste kjørbare bredde blir 4,5m når det er snøfritt De private gangveiene tillates ikke brukt for motoriserte kjøretøy, unntatt er til og fra transport til tomtene 9-01, 9-02 og Friluftsområder I friluftsområde/bevaring skal vegetasjonene ikke fjernes utover det som er nødvendig for fremføring av nødvendige tekniske anlegg. Opprydding (vedlikehold) skal gjøres ut fra bestemmelser fra velforening og etter kommunale normer. Vegetasjonen skal i nødvendig grad sikres under utbyggingen. Sikringen skal godkjennes av utbygger i samråd med kommunen For felt B3 skal ubebygde deler av tomta beholde sitt preg som naturtomt. Tynningshogst på egen tomt kan tillates Frisiktsoner I frisiktsonene må vegetasjonen ikke overstige 0,7m over vegplanet. 2.5 FELLESOMRÅDER Felles parkeringsplass Parkeringsplassene skal være felles for hytteeierne i B2 og B3, samt deres gjester Det skal for felt B2 opparbeides en parkeringsdekning på 1,5 plass pr. hytte inkl. gjesteparkering. Det er planlagt for 1 plass på egen tomt samt ½ plass på felles gjesteparkering Det skal for felt B3 opparbeides en parkeringsdekning på 1,5 plass pr. hytte inkl. gjesteparkering. Parkeringen er for felt B3 planlagt som fellesparkering i mer tilknytning til hyttene. Det er ikke tillatt å parkere på egen tomt. -28-

29 parkeringsplasser forventes dekket utenfor planområdet, sør i felt B1, etter avtale med grunneier Felles lekeplasser Lekeplassene skal kun være for hytteeierne i felt B2 og B3, og opparbeides med enkle lekeapparater, benker og sandkasse. 2.6 FELLESBESTEMMELSER Felles ledninger over private eiendommer skal tinglyses som heftelser på disse eiendommene De utskilte hyttetomtenes adgang til bruk av de i planen viste trafikkområder, friområder og friluftsområder, skal sikres i kjøpekontrakt og ved tinglyst heftelse For felt B2 gjelder følgende: Mindre endringer og justeringer i forhold til bebyggelsesplan, kan tillates innenfor rammen av plan og bygningsloven og byggeforskriftene For felt B3 gjelder følgende: Før utbygging av de enkelte hyttegrupper kan finne sted skal det ved søknad om rammetillatelse foreligge en samlet situasjonsplan for gruppen i målestokk 1:500, som viser hyttenes eksakte plassering, uavhengig av typer. I planen skal det også inngå plassering av boder, eventuelt brannvegger der dette er påkrevd. ABACUS AS Rev Naturhytten AS rev Rev BEBYGGELSESPLAN FOR DEL AV LIMKJERRHEIENE, FELT B2 OG B3 Bebyggelsesplan for del av Limkjerrheiene med bestemmelser, ble opprinnelig vedtatt av bygningsrådet , sak B 57/90. Hovedutvalget for plan, miljø og tekniske tjenester vedtok i møte , sak 110/02, mindre vesentlige endringer av planen. Planbehandlingen er i samsvar med plan- og bygningslovens 28-1, pkt. 2 og (Pbl 1985) Formannskapet vedtok i møte , sak 68/13, mindre endring av reguleringsplan. Formannskapet vedtok i møte , sak 78/13, mindre endring av reguleringsbestemmelsene. Miljø- og teknisk komité vedtok i møte , sak 53/14, mindre endring av reguleringsbestemmelsene. Planbehandlingene er i samsvar med i plan- og bygningsloven. (Pbl 2008) Per Kristian Lunden Ordfører -29-

30 Reguleringsplan Del av Limkjerrheiene - felt B2 og B3 Grensene er ikke rettsgyldige Målestokk 1:1000 Risør kommune -30-

31 !! #$%&'()*&!+,)-./,'*'(! 012.%34!.$%&'()*&5(6&*)78.6!!! 9*%:/!;.66<',! #$%&'()*&!CD7E7!CF"G!!!!"#$%&'"#()*+(,-$%&'(.!("%'#*%/(&0(#"/1+"#*%/,2+&%345",)"!!"+,"#(6.#( +*!$7"##8"*"%"9(6"+)(5:(./(5;( H,3!?*%,%!3*)!%:;'&B!-/&!0%2,'!0'(,>/,3%,'!.6!,'B/*'(!&?!/,(<),/*'(%2)&'!-./! -/&!,'!3*B)*(,/,!=$33,,*,/!.(!3.!,*,/,!&?!=$33,/!2P!-,)3!QR7! #$%&'()*&!+,)-./,'*'(!=&/!*;;,!6.33&33!'&>.?&/%,),3!%.6!,/!%,'B3!&'B/,!=$33,,*,/',!2P! -,)3!QC!.(!QR7!+*!=&/!'.,'!6,/;'&B,/!%.6!?*!>,/!;.66<','!3&!=,'%$'!3*)!*!>,=&'B)*'(!&?! %:;'&B,'7! +P/!?,)-./,'*'(!/,2/,%,'3,/,/!CF!'$,!3.63,,*,/,!2P!-,)3!QRM!=?./&?!'.,'!=&/!-P33!.22-:/3! =$33,/7!033,/%.6!B,!-./,%)P33,!,'B/*'(,',!(J,)B,/!B,'',!B,),'!&?!=$33,-,)3,3M!,/!&)),!?P/,! 6,B),66,/!B*/,;3,!>,/:/37!+*!-./?,'3,/!&3!?P/,!6,/;'&B,/!>)*/!=,'%$'3&33M!,33,/%.6!?*! #$%&'()*&!+,)-./,'*'(!%3:33,/!=.?,B><B%;&2,3!*!%:;'&B,'7!S,B!%'&<=.(%3,'!.(!-J,/'*'(! H,3!%:;,%!.6!,'B/*'(!&?!(J,)B,'B,!/,(<),/*'(%>,%3,66,)%,!2<';3!C7C7V!-:/%3,!),BBM!%.6! %*,/4!!"#$$%&&#$'()*)'+,'-%..#+*%/'&.%*'0%'#1'2%.&'%$#%*'+,'34'2 3 '5678'(9'0:;<#'(=#$' +,'.*#</?/9#/#)!'! %.&#+1#$#&'0:;#$#'1#$$%&&#'0=?&'#?#/<(22#/&'-#&.%DD#/0#1'1?*&?#$'%1'/(#'%//#1'=?*' "! -31-

32 ! +*!=&/!-:)(,'B,!6,/;'&B,/!3*)!'$33!-./%)&(!3*)!2<';3!C7C7V!-:/%3,!),BB4! 0'B/*'(%-./%)&(,',!*!B,33,!2<';3,3!.6=&'B),/!-),/,!-./=.)B!%.6!?*!-./<3%,33,/!&3! 3*)3&;%>,(/,2,3!,33,/!2>)7M!>$((,(/,'%,M!&?%3&'B,/M!<3-./6*'(M!>/&''%*;;,/=,37!! &'(("(#")%"*!A?&!%.6!;&'!3*))&3,%!*'','-./!.(!<3,'-./!>$((,(/,'%,7! +',,-)(./(.0,$)"#-)(4!A?./!%3./!B,)!&?!3.63&!%.6!;&'!-$)),%!.(!2)&',/,%M!&?%3&'B!3*)! 3.63,(/,'%,M!=:$B,!2P!-$))*'(!%,33!*!%&66,'=,'(!6,B!2*)&/=:$B,!2P!3,//&%%,!6767! 6%2"2-774!6&3,/*&)>/<;!.(!,'%&/3,3!<33/$;;!2P!3,//&%%,/M!6&3,/*&),/!2P!%3:33,6</,/! K'&3</%3,*'WN!6767! 2)&',/3!3,//,'(!6,B!=:$B,!*''3*)!FMG!6,3,/!%.6!*;;,!.6-&33,%!&?!3*)3&;%>,(/,2,3!,33,/! 2>)7!X!"1Y!-:/%3,!),BB!.(!X!CF1"!-:/%3,!),BBM!.(!=,)),/!*;;,!.6-&33,%!&?!&?%3&'B%;/&?,3!*! 2>)7!X!CE1D!&'B/,!),BB!.6!&?%3&'B!3*)!'&>.(/,'%,!2P!6*'%3!D!6,3,/7!O:;'&B%2)*;3*(! 3,//&%%,!,33,/!2>)7!=:$,/,!FMG!6!.?,/!2)&',/3!3,//,'(!%&33!<3,'-./!>$((,(/,'%,M!6,'!6,B! &?%3&'B!2P!D!6!3*)!'&>.(/,'%,7! Z,//&%%,!3&%!6,B!%.6!,;%,62,)!.?,'-./M!-./B*!%:;,/!=&/!-./,%)P33!&3!B,3!*;;,!%;&)!?U/,! 3*))&33!6,B!3,//&%%,!<3,'-./!>$((,(/,'%,7![./%)&(,3!.6!&3!3,//&%%,!%;&)!%,33,%!*'','-./! >$((,(/,'%,M!*'',>U/,/!,'!<=,)B*(!>,(/,'%'*'(7!! Z,//,'(,3!,/!-J,)),'B3M!>/&33!.(!;<2,/3!2P!?,)B*(!6&'(,!3.63,/7!\(!=$33,',!%.6!>$((,%! 'PM!=&/!6,/!>&%3&'3,!.(!,;%2.',/3,!2*)&/,/!,''!B,!%.6!>),!.22-:/3!3*B)*(,/,7!])3! 6&/;B,;;,!2P!6&'(,!3.63,/!,/!-J,/',37!! ]?!,%3,3*%;,!(/<'',/!.(!B,'!)&'B%;&2%6,%%*(,!=,)=,3%?*/;'*'(,'M!%&63!-./!*!%3://,!(/&B! P!;<'',!>,'$33,!3.63,',!3*)!.22=.)BM!6,',/!?*!B,3!>:/!3*))&3,%!>PB,!2)&',/*'(M! >,2)&'3'*'(M!.22-$))*'(M!%3:33,6</,/!.(!%3://,!3,//&%%,/7!+*!6,',/!.(%P!&3!B,3!>:/!3*))&3,%!.22-:/*'(!&?!3,//&%%,/M!(&'(>/.,/!.(!&'B/,!6*'B/,!;.'%3/<;%J.',/!<3,'-./! >$((,(/,'%,'7! ^!-./%)&(,3!-/&!%:;,/!,/!'P?U/,'B,!%3://,)%,%>,(/,'%'*'(!-./!3,//&%%,/!2P!CF!6 C!3&33!<3!.(!,/%3&33,3!6,B!&3!T3,//&%%,/!;&'!%,33,%!.22!,33,/!/,3'*'(%)*'J,/!>,%3,63!&?!9*%:/! ;.66<',T7!!! 0,$22-)(9D",,","()-)(./(.,-()")8".0A."2.$#"$,.-))2-,.EF.4 G ;?.! +*!%3:33,/!&3!3,//&%%,/!3*))&3,%!.22-:/3!*!=,'=.)B!3*)!B*%%,!/,3'*'(%)*'J,',7!! +*!,/!.(%P!,'*(,!*!&3!B,3!>:/!3*))&3,%!=:$,/,!2*)&/=:$B,!2P!3,//&%%,/!,''!*!B&(,'%! >,%3,66,)%,/M!.(!&3!B,3!3*))&3,%!.22-$))*'(!<'B,/!.(!/<'B3!3,//&%%,!-./!P!=*'B/,!&3! 2*)&/,',!2P!3,//&%%,',!>)*/!-./!=:$,7!S,'!B,3!?*)!.(%P!?U/,!':B?,'B*(!6,B!-$))*'(!.(! %3:33,6</,/!%.6!&?>:3,'B,!3*)3&;!2P!&'B/,!B,),/!&?!3.63,&/,&),3M!-./!P!-P!'.,!%.6!=,)%3! 3*)!P!(/.!,33,/!&3!6&/;B,;;,3!,/!-J,/',3!.(!B,3!;<'!,/!-J,))!.(!%3,*'!*(J,'7!!! C! -32-

33 ! H,3!&/(<6,'3,/,%!*!%:;'&B,'!-/&!0%2,'!0'(,>/,3%,'!6,B!&3!/,(<),/*'(%2)&','!,/!-./! %3/,'(!.(!<6<)*(!P!,33,/),?,7!H,3!,/!?*!,'*(!*7!0'B/*'(%-./%)&(,',!-./!2<';3!C7C7V! *'',>U/,/!*!%P!6P3,!,'!.226$;'*'(M!<''3&33!2P!,33!2<';3M!%.6!(J,)B,/!>$((,(/,'%,7!H,3! %3<%%,/!?*!.?,/7!0'(,>/,3%,'!-./,%)P/!-:)(,'B,4!! T"#$$%&&#/#'2,'&#11#&'(++'?//#/D($'-;99#9$#/&#!)'' +*!;&'!*;;,!%,!&3!%:;,/!(*/!'.,'!-./'<-3*(!>,(/<'',)%,!-./!P!%:;,!.6!B,'',! >,(/,'%'*'(,'7![./6<),/*'(,'!?*/;,/!2&/&B.;%&)!'P/!%:;,/!,)),/%!6,',/!&3! /,(<),/*'(%2)&','!,/!&)3-./!%3/,'(7!+*!,/!<,'*(,!*!B,'',!>,(/,'%'*'(,'7!! Q$((,(/,'%,',!>),!B,-*',/3!B&!B,'!.22/*'',)*(,!/,(<),/*'(%2)&','!>),!)&(,3!-./!6&'(,! P/!%*B,'7!^!.22/*'',)*(!/,(<),/*'(%2)&'!?&/!3,//&%%,!*;;,!3*))&337!H&!?&/!B,3!'&3</)*(!'.;! =,)),/!*;;,!3&33!=:$B,!-./!.22-:/*'(!&?!3,//&%%,/!?,/;,'!*'','-./!,)),/!<3,'-./! >$((,(/,'%,'7!H,33,!>,/!?*!;.66<','!),((,!3*)!(/<''!*!%*'!?</B,/*'(7! Z,//&%%,/!2P!>&;;,2)&'!>),!3*))&33!?,B!,'!/,(<),/*'(%,'B/*'(!*!CF"R7!S&'(,!&?!3.63,',!,/!%?U/3!%6PM!.(!2P!'.,'!3.63,/!?*)!B,3!?U/,!<6<)*(!P!.22-:/,!,'!3,//&%%,!6,B!,'! /*6,)*(!%3://,)%,!KCF!6 C!,)),/!4"#!=?*%!B,'',!%3://,)%,%>,(/,'%'*'(,'!.22=,?,%N! *'','-./!>$((,(/,'%,'7! +*!-./,%)P/!=,)),/!-:)(,'B,!-./6<),/*'(4! ' 033,/%.6!B,3!%2*)),%!*''!,'B/*'(,/!?,B/7!3,//&%%,/M!>,/!#$%&'()*&!+,)-./,'*'(!.(%P! ;.66<','!?</B,/,!P!3*))&3,!&3!3,//&%%,!.?,/!>.B7![./!6&'(,!&?!B,!%.6!=&/!;J:23!3.63! 6,B!>$((,;)&<%<)!-./!=$33,M!=&/!3,('*'(,',!-/&!<3>$((,/!3,//&%%,!.?,/!>.B,'7!!! O3<B,/,/!6&'!&/;*3,;33,('*'(,',!-./!B*%%,!=$33,',!.(!%)*;,!=$33,/!%.6!'P!,/!.22-:/3M!,/! B,3!P2,'>&/3!&3!=,)=,3%?*/;'*'(,'!.(!B,3!&/;*3,;3.'*%;,!<33/$;;,3!>)*/!BP/)*(,/,!B,/%.6! H,!.22/*'',)*(,!=$33,',!=&/!,'!=,)3!&'','!&/;*3,;3.'*%;!B,3&)J,/*'(M!%.6!,/!-./%?<'',3! 6,B!B,'!'$,!3$2,'7!H,!'$,!-/,6%3P/!6,/!'&;',!*!<33/$;;,3M!.(!B,3!%,/!<=&/6.'*%;!.(! /&/3!<3!6,B!,'!<3(&'(!3*)!3,//&%%,!.(!3/&22,/,2.%M!B,/!>.B,'!;.66,/!=,)3!*''3*)! /,;;?,/;,3!2P!/,2.%,3!.(!3/&22,'!.22!3*)!3&;,37!+*!6,',/!B,3!,/!>,B/,!>PB,!,%3,3*%;!.(! -<'%;J.',)3!6,B!3,//&%%,!.?,/!>.B,'!2P!B*%%,!=$33,',7!! _/%&;,'!3*)!&3!B,3!*;;,!,/!3*))&33!6,B!3,//&%%,!.?,/!>.BM!,/!&3!=$33,',!%;&)!3*)2&%%,%! 3,//,'(,37!+*!6,',/!&3!=$33,/!6,B!3,//&%%,!.?,/!>.B!>:/!3*))&3,%!B,/!3,//,'(,3!3*))&3,/!B,37! 3*))&337!O?&;=,3,'!?,B!%:;'&B,'!?&/!&3!B,3!>),!-./,%)P33!&3!75)!=$33,/!6,B!3,//&%%,!.?,/! >.B!%;<)),!3*))&3,%7!H,!&'B/,!?&/*&'3,',M!&)3%P!]>&8<%b.22/*'',)*(,!=$33,6.B,)),/M!?*)),! B,/6,B!>)*!<3,)<;;,37!+*!(P/!*''!-./!&3!B,3!%;&)!;<'',!>$((,%!>,((,!?&/*&'3,/M!>PB,!6,B! -/*33%3P,'B,!>.B!.(!>.B!.?,/!3,//&%%,7!H,3!6P!?U/,!3,//,'(,3!2P!3.63&!%.6!&?(J:/! =?*);,'!3$2,!=$33,!%.6!3*))&3,%7!+*!-./,%)P/!B,/-./!&3!B,3!>)*/!3*))&33!6,B!3,//&%%,!.?,/!>.B7! A?*%!B,3!3*))&3,%M!6P!-:)(,'B,!%,3'*'(!*!&?%'*33!3/,!*!2<';3!C7C7V!-J,/',%4!&/8.%7$,.HI#". >#-22,-((")8";.! H,!(.B;J,'3,!?,/3*;&)B,)3,!=$33,',!=&/!<3;/&(,3!>&);.'(!*!C7!,3(7M!6,B!/,2.%!.(!3/&22!.22!! R! -33-

34 !! D! 3*)!3&;3,//&%%,'7!_!-P!2)&%%!3*)!=,),!B,'!<3;/&(,B,!B,),'!&?!>&);.'(,'!*'','-./! >$((,(/,'%,'M!?*)!?U/,!<6<)*(!2P!,'!B,)!&?!B,!%6P!3.63,',7!!! H,3!,/!.(%P!&;3<,)3!6,B!3,//&%%,!>PB,!)&'(%!%*B,?,((,',M!-./&'!*''(&'(%2&/3*,3!.(!2P! 6.3%&33!%*B,M!-./&'!-/.'3?,((,'7!aP!'.,'!=$33,/!,/!%)*;,!3,//&%%,/!&)),/,B,!.22-:/37!H,! '$,!=$33,',!=&/!B:/!<3!-/&!%.?,/.6%%*B,'M!.(!B,3!,/!B&!'&3</)*(!6,B!3,//&%%,!<3,'-./7! \(%P!=,/!;&'!B,3!.(%P!?U/,!?&'%;,)*(!P!-P!2)&%%!3*)!3,//&%%,!*'','-./!>$((,(/,'%,'7!! 9&-.%%M!%.6!,'!B,)!3.63,;J:2,/,!=&/!>$((,;.'3/&;3!6,B7!H,!3/&;;!%,(!%.6!;J,'3M!B&!B,! 6,'3,!&3!2/.%J,;3,3!*;;,!).3!%,(!/,&)*%,/,7!O3&?&'(,/=$33,'!(J./B,!?P/,'!CF"R!,3!&/>,*B! 6,B!/,(<),/*'(!.(!J<%3,/*'(!&?!,'!B,)!3.63,/7!H,!.22B&(,3!&3!=$33,3,('*'(,',!3*)!]>&8<%! *;;,!3*)-/,B%%3*)3,!;/&?,',!*!'$,!Z0c"FM!.(!&3!B,!*;;,!?*)),!-P!2)&%%!2P!3.63,',!*'','-./! >$((,(/,'%,',!*!/,(<),/*'(%2)&','7!H,3!>),!%&33!*!(&'(!.223,('*'(!&?!'$,!=$33,3$2,/M!.(! B,3!?*%3,!%,(!&3!B,!-),%3,!3.63,',!6P33,!J<%3,/,%7!H,3!>),!,3!;.62)*%,/3!&/>,*BM!B&!B,!>)7&7! 6P33,!3&!<3!,';,)3,!3.63,/!%.6!>,/:/3,!&)),/,B,!%.)(3,!3.63,/7!H,3!?&/!.(%P! 2/.>),6&3*%;!-./B*!3.63,',!(/,'%,3!3*)!,;%*%3,/,'B,!=$33,/7!H,3!,/!6&'(,!%.)(3,!3.63,/! %.6!*;;,!,/!.6/,(<),/37!+*!>,/!B,/-./!;.66<','!),((,!B,33,!3*)!(/<''!*!?</B,/*'(,'7!!! 9,(<),/*'(%2)&','!=&/!P2,'>&/3!(P33!<3!2P!B&3.M!.(!?*!>,/!;.66<','!?U/,! ):%'*'(%./*,'3,/3!2P!B,33,!2<';3,37!O3<B,/,/!6&'!/,(<),/*'(%;&/3,3M!.(!%&66,'=.)B,/! B,3!6,B!3,//,'(,3!2P!B,'!,';,)3,!3.63M!-/,6%3P/!2)&';&/3,3!%.6!T%;/*?,>./B%&/>,*BT! B,/!6&'!*;;,!*!3*)%3/,;;,)*(!(/&B!=&/!%3<B,/3!3,//,'(,3!*!-./>*'B,)%,!6,B!*''B,)*'(!&?!B,! %6P!3.63,',M!.226,/;*'(!&?!>$((,(/,'%,!.(!=?./!,(',3!B,!,';,)3,!3.63,',!,/!-./! >$((*'(7!!! ap!>&;(/<''!&?!b,33,!-./,%)p/!?*!b,/-./!&3!b,3!3*))&3,%!&3!<3;/&(,b,!>$('*'(%b,),/m!%.6! 3,//&%%,/M!>&);.'(,/M!/,2.%,/!.(!3/&22,/!;&'!.?,/%3*(,!>$((,(/,'%,'7!!! +*!-./%)P/!&3!-:)(,'B,!-./6<),/*'(!3&%!*''!*!2<';3!C7C7V7!! H,3!%:;,%!.6!,'B/*'(!&?!(J,)B,'B,!/,(<),/*'(%>,%3,66,)%,!2<';3!C7D7C7CM!%.6!%*,/4! ";//?/9&0(9&1'+,'#9#/'1(21'.%/'1?**%1#&)!'! O:;,/!-./,%)P/!&3!2<';3,3!*!%*'!=,)=,3!-J,/',%7!Q,(/<'',)%,'!,/!>)7&7!&3!6$,!.22/*'',)*(!?,(,3&%J.'!,/!-J,/',3!*!-./>*'B,)%,!6,B!>$((*'(7!!! #$%&'()*&!+,)-./,'*'(!=&/!*'(,'!%2,%*,)),!*''?,'B*'(,/!6.3!-./%)&(,37!+*!>,/!;.66<','!?</B,/,!B,33,!2<';3,3!6,B!<3(&'(%2<';3!*!&3!&))!?,(,3&%J.'!,/!-J,/',3!2P!3.63,',!B,/!B,3! 'P!>$((,%!.(!?*)!>)*!>$(B!=$33,/7!+*!(P/!<3!-/&!&3!%;J:3%,)%1!.(!>,2)&'3'*'(%2)&','!%.6! %;&)!<3&/>,*B,%!-./!.6/PB,3M!,?,'3<,)3!?*)!),((,!-:/*'(,/!'P/!B,3!(J,)B,/!B,33,7!! -34-

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2015/1364-6 Arkiv: L12 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 27.10.2015 Mindre endring av plan:reguleringsplan for Limkjerrheiene Felt B2 og B3 Forslagsstiller:

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2014/650-8 Arkiv: L12 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 11.07.2014 Mindre endring av bestemmelser til felt B3 - Del av Limkjerrheiene, felt B2 og

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Side 1 av 5 Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Skarvannet Øst, del av gnr. 23/2 og 24 bnr. 1 og 5. Vedtatt i Risør Bystyre 18.06.2009 5.1 Generelt Bestemmelsene er gitt i medhold av 26 i Plan- og

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KAFÉHEIA, FEVIK Side 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER 1 GENERELT. 1.01 Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på kart i M 1:1000, dat. 11.05.01, sist revidert 06.11.02. 1.02

Detaljer

Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA. Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59

Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA. Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59 Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59 Godkjent i Hovedutvalg teknisk 03.09.2009. Revidert i Karmøy kommunestyre

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 17/31 REGULERINGSENDRING GNR 19/68 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 19/68 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/17 Formannskapet 18.01.2017 Side 2 av 6 SAKSFRAMLEGG

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Sakstittel: PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR Gnr.28 Bnr.31 Gåsnes KVÆNANGEN KOMMUNE. Dato: 31.10.2008 Dato Endret: 10.05.11 (jmf FSK vedtak 06.04.2011) BESTEMMELSER Hjemmel for bestemmelsene

Detaljer

Planbestemmelser. Reguleringsplan for Myllakollen

Planbestemmelser. Reguleringsplan for Myllakollen Planbestemmelser Reguleringsplan for Myllakollen Referanse: 07/1229-29 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0002 Sakstittel: Reguleringsplan for Myllakollen Vedtatt av kommunestyret K-sak 17/10, 29.04.2010 BESTEMMELSER

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER Planområdet er avgrenset på reguleringskart med plangrense. Området

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell

Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell 1 Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell Dato: 5 desember 2012 Tilhørende plankart datert: 5 desember 2012 http://projectscowiportalcom/ps/a014542/documents/3 Prosjektdokumenter/Planbestemmelser_vegglifjelldocx

Detaljer

1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres til følgende formål:

1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres til følgende formål: BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN - PLAN 308 1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/928-7 Arkiv: 12/44 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 29.09.2014 Klagebehandling:Avslag på søknad om ettergodkjenning av ulovlig oppført annekssted:

Detaljer

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå.

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå. Reguleringsbestemmelser for Midtheia. Sist revidert: 13.03.2014 1 Byggeområder 1.0 Generelt Boliger skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. I felt B1-B2 er bebyggelsen vist med byggelinje og skal

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/1099-0 Arkiv: 8/58 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 22.09.2013 Klagebehandling Søknad om oppføring av ny hytte Sted: Torskeberg gnr. 8 bnr.

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr deler av 17/13 og 17/6 DETALJREGULERING FOR FRITIDSBOLIGER SANDVIKBØEN PÅ BOLSØYA REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008)

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr deler av 17/13 og 17/6 DETALJREGULERING FOR FRITIDSBOLIGER SANDVIKBØEN PÅ BOLSØYA REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) Vedtatt i Molde kommunestyre 15.9.2016, sak KST 81/16 MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr deler av 17/13 og 17/6 DETALJREGULERING FOR FRITIDSBOLIGER SANDVIKBØEN PÅ BOLSØYA REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) PlanID

Detaljer

Plan: Detaljplan for Solbakken gartneri, Fuglset

Plan: Detaljplan for Solbakken gartneri, Fuglset PLANBESTEMMELSER Plan dato 24.9.2014 Dato sist rev.: 7.10.2014 Dato vedtak: 13.11.2014 1 Planens begrensning Disse reguleringsbestemmelser gjelder innenfor det området som er vist i planen med reguleringsgrense

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FISKUMLIA, VESTFOSSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FISKUMLIA, VESTFOSSEN REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FISKUMLIA, VESTFOSSEN Gnr/Bnr: 39/38, 39/455, 39/456, 39/457, 39/458, 39/459, 39/460, 39/462, 39/501, 39/465, 39/493, 39/491, 39/492, 39/494, 39/495, 39/484,

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2012/1561-10 Arkiv: 3/50 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 14.03.2013 Klage: Hytte: Tilbygg Sted: Åkvåg gnr. 3 bnr. 50 Tiltakshaver: Anton R. Kraugerud

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR DETALJREGULERING ØSE HYTTEOMRÅDE

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR DETALJREGULERING ØSE HYTTEOMRÅDE Gratangen kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 2011002 DETALJREGULERING ØSE HYTTEOMRÅDE Dato:... 06.06.2017 Dato for siste revisjon:... * Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... * I I medhold

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Saksbehandling etter plan og bygningsloven Sak nr. Dato Sign. Varsel om oppstart av planarbeidet (Avisdato)

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL.

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL. SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) 01 FORMÅL. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: 1.1 Å sikre en kontrollert og

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE 1 GENERELT 1.1. Disse bestemmelsene gjelder for området som er vist med reguleringsgrense på plankart betegnet detaljreguleringsplan for Måkeheia,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljplan for BJØNNÅSLIA OG DEL AV BYDALSFELTET I ÅSERAL KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljplan for BJØNNÅSLIA OG DEL AV BYDALSFELTET I ÅSERAL KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljplan for BJØNNÅSLIA OG DEL AV BYDALSFELTET I ÅSERAL KOMMUNE Datert 18.01.2011 Pkt.1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet er

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F JEVNAKER KOMMUNE DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 13.10.2011 Sist revidert dd.mm.åååå Plan nr. 56 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå

Detaljer

10371998003 Reguleringsplan for Hetleskei sør - endring 1 - anmodning om mindre endring knyttet til utnyttingsgrad

10371998003 Reguleringsplan for Hetleskei sør - endring 1 - anmodning om mindre endring knyttet til utnyttingsgrad Kvinesdal kommune 10371998003 Reguleringsplan for Hetleskei sør - endring 1 - anmodning om mindre endring knyttet til utnyttingsgrad Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10371998003 2014/755

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Bjønnåslia og del av Bydalsfeltet I ÅSERAL KOMMUNE Revidert etter vedtak i teknisk utvalg 26.05.2011 Slettet: Detaljplan for BJØNNÅSLIA OG DEL AV BYDALSFELTET

Detaljer

Arkivopplysinger: Saksbeh.: Arkivsaknr.: Emnekode: Reguleringsplannr.: JAS 00/00615 L12 551

Arkivopplysinger: Saksbeh.: Arkivsaknr.: Emnekode: Reguleringsplannr.: JAS 00/00615 L12 551 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR SLEMSRUD 5 / ØVRE VANG KIRKE Arkivopplysinger: Saksbeh.: Arkivsaknr.: Emnekode: Reguleringsplannr.: JAS 00/00615 L12 551 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

1 Planens hensikt Detaljreguleringen skal tilrettelegge området for etablering av ny fritidsbebyggelse med tilhørende atkomster.

1 Planens hensikt Detaljreguleringen skal tilrettelegge området for etablering av ny fritidsbebyggelse med tilhørende atkomster. inkognitogata. 36 0256 Oslo tlf: +47 22 12 36 00 faks: +47 22 12 36 10 hk@hkark.no www.hkark.no REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE AP2 Smørøyet, GBNR. 210/30 OG DEL AV 209/1 og 210/37

Detaljer

Planbestemmelser 174 LAKSODDEN HYTTEOMRÅDE, GNR. 52/4,21

Planbestemmelser 174 LAKSODDEN HYTTEOMRÅDE, GNR. 52/4,21 Planbestemmelser 174 LAKSODDEN HYTTEOMRÅDE, GNR. 52/4,21 Arkivsak: 06/677 Arkivkode: PLANR 174 Sakstittel: PLAN NR. 174 - REGULERINGSPLAN FOR LAKSODDEN HYTTEOMRÅDE, GNR. 52, BNR. 4 OG 21 Alt. 2 Avgrensning

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID 201504 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 01.02.2017 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1. AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN - PLAN 308

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN - PLAN 308 BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN - PLAN 308 1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 99/179 Arkivsaksnr: 2011/5071-37 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 99/179 - Stoksandvegen 15A, 7504 Stjørdal - dispensasjon fra

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

DØNNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER:

DØNNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: DØNNA KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR DEL AV SOLFJELLSJØEN / MEVIK REGULERINGSBESTEMMELSER: Godkjent i kommunestyret sak 0131/2006, møte den 19.12.2006. Revidert i plan- og utviklingsstyret sak 37/2009, møte

Detaljer

TEGNFORKLARING. Høgberget hyttefelt

TEGNFORKLARING. Høgberget hyttefelt E 447900 E 447800 E 447700 E 447600 N 6974000 N 6974000 I medhold av plan- og bygningsloven 12-12, er denne planen med bestemmelser vedtatt av Gjemnes kommunestyre i møte 27.05.2014, sak 18/14. Batnfjordsøra...

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Årneset

Reguleringsbestemmelser for Årneset Reguleringsbestemmelser for Årneset Innholdsfortegnelse 1 PLANENS OMFANG... 2 2 GENERELT... 2 3 OFFENTLIG REGULERINGSOMRÅDE... 3 4 REGULERINGSBESTEMMELSER... 4 1 BYGGEOMRÅDER... 4 2 LANDBRUKSOMRÅDE...

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan - del av Valnes, Bodø kommune

Mindre endring av reguleringsplan - del av Valnes, Bodø kommune Byplankontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.11.20101 65590/2010 2010/14581 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/3 Planutvalget 01.02.2011 Mindre endring av reguleringsplan - del av Valnes,

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 1/7 FOR MYRA HYTTEFELT I KÅFJORD KOMMUNE

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 1/7 FOR MYRA HYTTEFELT I KÅFJORD KOMMUNE PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 1/7 FOR MYRA HYTTEFELT I KÅFJORD KOMMUNE PLAN ID: 19XX-XXXXX Saksbehandling: Dato 1.gangs behandling i formannskapet Offentlig ettersyn i perioden 2.gangs

Detaljer

Planbestemmelser 453 LITLASUND, DEL AV GNR. 141

Planbestemmelser 453 LITLASUND, DEL AV GNR. 141 Planbestemmelser 453 LITLASUND, DEL AV GNR. 141 Arkivsak: 01/4279 Arkivkode: PLANR 453 Sakstittel: PLAN NR. 453 - REGULERINGSPLAN FOR LITLASUND, DEL AV GNR. 141 Datert 14.06.07 Egengodkjent Karmøy kommunestyre

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE.

REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE. REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER. Vedtatt kommunestyret: Revidert: I henhold til PUK vedtak 19.01.05 Sist revidert: 17.01.06 I. GENERELT a) Det regulerte området

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Bjønnåslia og del av Bydalsfeltet I ÅSERAL KOMMUNE Revidert etter vedtak i teknisk utvalg 24.11.2011 Pkt.1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER VESTRE DEL AV LYNGØY I MANDAL KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER VESTRE DEL AV LYNGØY I MANDAL KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER VESTRE DEL AV LYNGØY I MANDAL KOMMUNE 08.10.2014 Pkt.1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet er inndelt i reguleringsområder med følgende

Detaljer

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 06/120-44 L12 Randaberg 04.06.2010 Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Utarbeidet av Asplan Viak AS 22.2.2007

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Broneset boligområde

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Broneset boligområde ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Broneset boligområde Arkivsak: 07/38 Arkivkode: REG 2415r1 Reguleringsplan med bestemmelser vedtatt i Arendal bystyre: 19.11.09, sak 130/09 Plankartets dato: 18.11.05,

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

Planbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - JUSTERING AV VEG OG EIERFO

Planbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - JUSTERING AV VEG OG EIERFO Planbestemmelser 312-12 REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - JUSTERING AV VEG OG EIERFO Arkivsak: 16/357 Arkivkode: PLANR 312-12 Sakstittel: PLAN 312-12 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - MINDRE ENDRING

Detaljer

Reguleringsplan for Liåker

Reguleringsplan for Liåker Planbestemmelser Reguleringsplan for Liåker Vedtatt av kommunestyret 29.4.2010, sak 16/10 Referanse: 06/2621-157 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0001 Sakstittel: Reguleringsplan for Liåker 1 Generelt 1.1 Disse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR PRIVAT REGULERINGSPLAN VÅGSMYRAN, MIDSUND KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR PRIVAT REGULERINGSPLAN VÅGSMYRAN, MIDSUND KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR PRIVAT REGULERINGSPLAN VÅGSMYRAN, MIDSUND KOMMUNE KOMMUNE : Midsund REGULERINGSOMRÅDE : Vågsmyran DATO FOR PLANFORSLAG : 18.09.08 DATO FOR REVISJON AV PLANFORSLAG : 20.11.08

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/626 DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER - RISHAUGEN HYTTEFELT Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS Reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato 32/16 Formannskapet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger på Haugen, Gitlevåg gnr. 280 bnr. 50, plan ID

1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger på Haugen, Gitlevåg gnr. 280 bnr. 50, plan ID Arkiv: L12/280/7/280/7/1/280/26/280/32/28 0/48/280/49/280/50 Saksmappe: 2016/1302-19576/2016 Saksbehandler: Britt Alice Oseassen Dato: 11.11.2016 1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I. GENERELT

REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I. GENERELT REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Vedtatt kommunestyret: Revidert: Sist revidert: I. GENERELT a) Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN 1 LEVANGER KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN 1 LEVANGER KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER. REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN 1 LEVANGER KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER. Revidert i henhold til vedtak i kommunestyret 08.03.06 sak 012/06 Revidert i henhold til mindre endring, vedtatt i Plan- og utviklingskomiteen

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser oppdatert 4.11.2010, 26.06.2012 Plankart datert 10.4.2010, sist revidert 4.11.2010, xx.xx.2012 1.0 GENERELT

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FAREVASSKNUTEN LJOSLAND, ÅSERAL KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FAREVASSKNUTEN LJOSLAND, ÅSERAL KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FAREVASSKNUTEN LJOSLAND, ÅSERAL KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 29.09.2011, sak. nr. 11/39 Pkt.1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense.

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2016/1412-10 Arkiv: 6/76 Saksbeh: Anders Auten Pedersen Dato: 02.01.2017 Klage på avslag om utvidelse av verandasted: Nordveien 52 gnr. 6 bnr. 76Tiltakshaver:

Detaljer

5 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STØLEHALVØYA, GRIMSTAD KOMMUNE. Kap 1 Generelt. 1.1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. 1.2 Formålet med planen er å etablere

Detaljer

Gnr 197 bnr Aakran Even - Garasje med boenhet - Revkroken 6 - klage på vedtak

Gnr 197 bnr Aakran Even - Garasje med boenhet - Revkroken 6 - klage på vedtak Arkivsak. Nr.: 2017/1188-6 Saksbehandler: Brit Alvhild Haugan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 70/17 13.11.2017 Gnr 197 bnr 114 - Aakran Even - Garasje med boenhet - Revkroken

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11 Søgne kommune Arkiv: 20/180 Saksmappe: 2016/2467-11638/2017 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet

Detaljer

Reguleringsplan for Marienhø i Ringebu kommune. Reguleringsbestemmelser. Gjeldende for plankart datert Vedtak: K. Sak 112/

Reguleringsplan for Marienhø i Ringebu kommune. Reguleringsbestemmelser. Gjeldende for plankart datert Vedtak: K. Sak 112/ Reguleringsplan for Marienhø i Ringebu kommune Reguleringsbestemmelser Gjeldende for plankart datert 02.12.2010 Vedtak: K. Sak 112/11 25.10.2011 Endret ved klagebehandling: K. Sak 073/12 19.06.2012 1.

Detaljer

Lillehammer Fjellstue og hytter

Lillehammer Fjellstue og hytter LILLEHAMMER. KOMMUNE DETALJREGULERING FOR Lillehammer Fjellstue og hytter Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 11.05.2017 Tilhørende plankart er sist revidert: 10.05.2017 Godkjent av kommunestyret:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er datert 29.04.2013, sak nr. 31/13, sist rev. 12.01.2017. Mindre endring vedtatt av kommunestyret 27.10.2014,

Detaljer

Eigersund kommune. REGULERINGSBESTEMMELSER I tilknytning til reguleringsplan for Kattamyre Gnr 60 Bnr 26,

Eigersund kommune. REGULERINGSBESTEMMELSER I tilknytning til reguleringsplan for Kattamyre Gnr 60 Bnr 26, Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER I tilknytning til reguleringsplan for Kattamyre Gnr 60 Bnr 26, Med reguleringsendring Kattamyre Plan nr 19880006_01 Bestemmelsene er godkjent av kommunestyre i

Detaljer

DEL II REGULERINGSBESTEMMELSER

DEL II REGULERINGSBESTEMMELSER DEL II REGULERINGSBESTEMMELSER.1. Felles bestemmelser: Bestemmelsene gjelder for område som er markert med plangrense på kartet i målestokk 1:1000, datert 21.12.2005, rev. 01.02.2006. 1.1 Formål Område

Detaljer

RGULERINGSBESTEMMELSER FOR BUNKENE - SPIKKELIA I ØYESTAD KOMMUNE

RGULERINGSBESTEMMELSER FOR BUNKENE - SPIKKELIA I ØYESTAD KOMMUNE RGULERINGSBESTEMMELSER FOR BUNKENE - SPIKKELIA I ØYESTAD KOMMUNE Siste revisjon av planen 03.06.86 Kommunestyrets vedtak 13.11.1986 A. Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det området som på plankartet

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FOR BUSKERUDVEIEN 217 OG 219, AVISHUSENE

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FOR BUSKERUDVEIEN 217 OG 219, AVISHUSENE DRAMMEN KOMMUNE Saksnr Arkivkode / arealplan-id Sist datert Vedtaksdato Sak XX/XXXX PLAID 162 16. september 2010 XX. XXXX XXXX XX/XX FORSLAG TIL: BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FOR BUSKERUDVEIEN

Detaljer

REGULERINGSPLAN VIGA BRATTEBAKKEN GNR. 109, BRN. 10, 195, ANDABELØY REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE

REGULERINGSPLAN VIGA BRATTEBAKKEN GNR. 109, BRN. 10, 195, ANDABELØY REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE REGULERINGSPLAN VIGA BRATTEBAKKEN GNR. 109, BRN. 10, 195, ANDABELØY REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE Plankart datert 24.01.08 Plankart revidert 3.1.2012 GENERELT 1. Det planlagte området er

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2014/102-16 Arkiv: 16/882 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 28.12.2015 Klagebehandling: Oppføring av ny garasje Sted: Buvikbakken 7 gnr. 16 bnr.

Detaljer

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune 05.03.2015 Pkt. 1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR BJØRNMYRA BOLIGOMRÅDE, FELT G5

PLANBESTEMMELSER FOR BJØRNMYRA BOLIGOMRÅDE, FELT G5 PLANBESTEMMELSER FOR BJØRNMYRA BOLIGOMRÅDE, FELT G5 Dato: 17.11.2000 Rev. 08.05.2001 Disse bestemmelser kommer som tillegg til stadfestede reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for

Detaljer

ANGARSNESSTRANDA LEIRFJORD KOMMUNE

ANGARSNESSTRANDA LEIRFJORD KOMMUNE ANGARSNESSTRANDA LEIRFJORD KOMMUNE Planid: 30078 Bestemmelser datert 19.04.2012 Plankart datert 19.04.2012 1 GENERELT 1.1 Detaljregulering for Angarsnesstranda omfatter gbnr 40/8 m.fl. 1.2 Bestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 10.09.03 Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense på kartet i målestokk

Detaljer

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (plan- og bygningslovens 12-5, 2.ledd)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (plan- og bygningslovens 12-5, 2.ledd) 1 DETALJREGULERING FOR RESAHAGEN STRAND KOMMUNE PLAN NR 11-4 DELFELT B2 OG B7 REGULERINGSBESTEMMELSER Utlagt til offentlig ettersyn 23.05 06.07.12 Datert 19.3.2012 Revisjon 21.5.2012 1 FORMÅL Formål med

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Detaljreguleringsplan for del av Saltnes syd, felt OB1 (plan-id ) Råde kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER. Detaljreguleringsplan for del av Saltnes syd, felt OB1 (plan-id ) Råde kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for del av Saltnes syd, felt OB1 (plan-id 0135201203) Råde kommune Planbestemmelser datert : 20121107 Dato for siste rev. av bestemmelsene : 20121202 (Rev.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BRÅNÅSEN.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BRÅNÅSEN. 243/92 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BRÅNÅSEN. 1 GENERELT 1. Det regulerte området på planen er vist med reguleringsgrense. 2. Planområdet, som er vist på planen, er inndelt i reguleringsområder med følgende

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Planbestemmelser. 1 Intensjon. 2 Generelle bestemmelser

Planbestemmelser. 1 Intensjon. 2 Generelle bestemmelser Planbestemmelser Arkivsak: 05/3437 Arkivkode: PLNID 20050050 Sakstittel: PRIVAT BEBYGGELSESPLAN FOR GNR 04/40 - LANGFJORD 1 Intensjon 1.1 INTENSJON Planens intensjon er å legge til rette for et hyttefelt

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL HURDAL HAGETUN PLANID

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL HURDAL HAGETUN PLANID REGULERINGSBESTEMMELSER TIL HURDAL HAGETUN PLANID 02391602 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 24.05.2017 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1. PLANENS FORMÅL Hovedformålet med reguleringsplanen

Detaljer

1.1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

1.1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STØLEHALVØYA, GRIMSTAD KOMMUNE. Kap 1 Generelt. 1.1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. 1.2 Formålet med planen er å etablere

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Blandalen boligområde

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Blandalen boligområde ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Blandalen boligområde Arkivsak: 07/1184 Arkivkode: REG 2116r6 Vedtatt i Arendal bystyre: 28.02.2008, sak 37/08 Tilhørende plankartets utarbeidingsdato: 01.10.07, sist

Detaljer

Skjervøy kommune Skjervøy kommune

Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2011/343-11 35348/2011 L12 23.09.2011 Reguleringsplan"Ratamajordet"

Detaljer

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KONSENTRERT BEBYGGELSE NORDVEST FOR LØBERG, LYEFJELL Vedtatt av Time kommunestyre den 09.12.2014 Revidert: 10.05.2016, 06.09.2016, 02.04.2017

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DALSKILEN HYTTEFELT

REGULERINGSBESTEMMELSER DALSKILEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER DALSKILEN HYTTEFELT PLANID: 201210 Vedtatt av Mandal Bystyre xx.xx.xx GENERELT.. Tore Askildsen Ordfører Det regulerte området er på planen avgrenset med en reguleringsgrense. Bebyggelse-

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Plan-ID: 2015p229 Detaljreguleringsplan for Langbakken 60 med gang- og sykkelveg i Langbakkens øvre del Endring for del av reguleringsplanene for områdene: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING SKEI-GRIMSMO, LEITET,

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING SKEI-GRIMSMO, LEITET, PLANBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING SKEI-GRIMSMO, LEITET, GNR./BNR. 35/141, 203, SURNADAL KOMMUNE Oppdragsgiver: NH Ing. Sæther AS Utarbeidet av: BESTEMMELSER FOR REGULERINGSENDRING SKEI-GRIMSMO, LEITET,

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Org.nr. 964 968 519 Bankgiro: 3040 07 09900 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR VESTNES. (Bestemmelser revidert etter Bystyret 06.09.2007, revidert

Detaljer