Alle land Informasjonsrapport med regnskap 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alle land Informasjonsrapport med regnskap 2015"

Transkript

1 Alle land Informasjonsrapport med regnskap 2015

2 2015 Informasjonsrapport med regnskap Innhold Forord av styreleder og generalsekretær...4 Hva er PWYP Norge?... 5 Hvordan arbeider PWYP Norge?...6 Organisasjonsstruktur og styring... 7 Hva har PWYP Norge gjort i 2015? Samarbeid med sivilsamfunn i Sør...8 Kunnskapsproduksjon Debattmøter Tidslinje Informasjonsarbeid Nøkkeltall Utgitt av: Publish What You Pay Norge Utgivelsesår: Mai 2016 Utgivelsessted: Oslo, Norge Forsidefoto: Shutterstock Trykk: Copycat ISBN: Publish What You Pay Norge Publish What You Pay Norge 3

3 Forord av styreleder og generalsekretær Hva er PWYP Norge? PWYP Norge arbeider for å skape innsyn i utvinningsselskapenes disposisjoner for å synliggjøre potensielt overskudd som verken beskattes i kildeland eller hjemland, og konsentrasjon av rikdom som følge av dette i skatteparadiser. Det er nødvendig for å holde selskaper ansvarlig for korrekt og tidsmessig innbetaling og for å holde myndigheter ansvarlig for bruk av innbetalte skattemidler. Når vanlige borgere og pliktoppfyllende selskaper betaler skatt, mens andre spekulerer i hvordan de kan unngå sine forpliktelser, så undergraver det ikke bare tilliten til skattesystemet, det ødelegger også konkurransevilkår og skaper økt ulikhet i verden. Skatteinntekter gjør det mulig å investere i å bygge gode og bærekraftige samfunn. Over hele verden ser vi at fravær av slike investeringer over tid kan utarme en befolkning. Mennesker som ikke har tilgang til jobb, utdanning og helsetjenester blir sårbare og desperate. Med konsentrasjon av rikdom følger økonomisk mulighet til å kjøpe tjenester som kan påvirke politikk. Vi ser at multinasjonale selskaper og rike eliter på den måten befester sine privilegier og driver politisk påvirkning for å hindre åpenhetskrav som kan sikre at felles verdier blir synliggjort. Det er politikken som føres som avgjør hvorvidt verdiene vil bli synliggjort, hvorvidt fellesskapets verdier skal komme fellesskapet til gode, og hvorvidt fattige land skal få tilgang til egenkapital som kan realisere menneskerettigheter, bærekraftsmål og demokrati. I mars 2015 publiserte Statoil verdens første land-for-land rapportering. Vi analyserte data og viste at Statoil hadde blandet nedstrømstall i oppstrømstall. Det gjorde rapporteringen mindre transparent og det førte til Stortingsdebatt. Et samlet Storting uttalte før sommeren at hensikten med land-for-land rapportering var å synliggjøre uønsket skattetilpasning og sikre at relevante opplysninger fra datterselskaper og støttefunksjoner i tredjeland fremkommer i regnskapet. Vi mener at det er viktig at selskapene rapporterer ikke bare der hvor de utvinner ressurser, men også der hvor de er registrert (skatteparadiser), fordi i dag skjules større deler av selskapene profittten på slike steder. PWYP Norge påpekte at vedtaket åpner opp for å få på plass en utvidet land-for-landrapportering. Oppfølgningen lot vente på seg. I stedet for å sende ut en høring om land-forland rapporteringen sendte Finansdepartementet ut en høring om OECD-regelverket. Det gjenstår at Finansdepartementet følger opp anmodningsvedtaket i Stortinget, og gjør en egen vurdering av forskriften som de sender ut på høring. Det er ingen grunn til å vente og evaluere, slik Finansministerens linje er. PWYP Norge har fått utvidet land-for-land rapportering inn i den globale strategien. Andre internasjonale kapittel har nå mandat til å etterspørre det PWYP Norge gjør. Med viktige gjennomslag følger økt etterspørsel. Særlig etterspørres å besvare eller analysere kompliserte og intrikate spørsmål og erfaringsdeling. PWYP Norge ønsker å fortsette samarbeidet med dem som utfordrer konsentrasjon av makt og ressurser i sine ressursrike hjemland. Men, det er tilgjengelige fitnansieringsordninger som avgjør hva vi kan prioritere og møte av etterspørsel. Norske myndigheter varslet tretti prosent kutt i bistandsbudsjettet, begrunnet med flyktningkrisen, og ba organisasjoner innrette seg deretter. PWYP Norge arbeider for en form for åpenhet og innsyn som utfordrer den ekstreme konsentrasjonen av makt og ressurser i verden. Vi håper at du vil være med oss i 2016! PWYP Norge er en del av det globale nettverket Publish What You Pay (PWYP) som består av over 800 sivilsamfunnsorganisasjoner fra over 70 land. Hvorav de fleste er land i Sør som er rike på naturressurser. Publish What You Pay ble startet opp i 2002 på bakgrunn av et behov for et arbeid som synliggjør pengestrømmer i utvinningsindustrien. Fra ressursrike land i Sør forsvinner hvert år store pengesummer ut av landet. Disse pengene kunne blitt brukt til for eksempel utdanning og helsetilbud. PWYP har et internasjonalt sekretariat i London som koordinerer internasjonalt kampanjearbeid og aktiviteter. Arbeidet er særlig rettet mot de svakeste landene i Sør med fokus på å bekjempe korrupsjon og kapitalflukt i utvinningsindustrien. Borgere i ressursrike land har krav på innsyn i hvor pengene blir av, og hva de brukes til. Det internasjonale nettverket er basert på de samme grunnleggende minimumsprinsippene om åpenhet, og er en del av vår unike identitet som et nettverk. Den norske delen av nettverket ble opprettet i 2006, og er et spesielt bidragsgivende land i det internasjonale nettverket. Alle nasjonale koalisjoner er autonome og prioriterer ut ifra nasjonale politiske og økonomiske kontekster. PWYP Norge har i dag 19 tilsluttede organisasjoner som støtter opp om vårt arbeid. Den norske erfaringen er av mange ansett for å være et vellykket eksempel på et velfungerende samfunn med naturressurser. Norge har et spesielt ansvar. Det er ingen andre land vi ønsker å sammenligne oss med hvor hver beboer har så store inntekter fra olje- gass- og gruveindustrien i BNP. PWYP Norge jobber for at Norge skal innføre rapporteringslover som fungerer etter hensikten, og som andre land kan følge etter som et godt eksempel. PWYP Norges forslag om utvidet land-forland rapportering (ULLR) er det eneste konkrete rapporteringsforslaget på bordet som er egnet til å synliggjøre både mulig korrupsjon og kapitalflukt med minst mulig kostander for selskaper. Når selskaper i olje-, gass- og gruveindustrien får tilgang til befolkningens ikke-fornybare og begrensede naturressurser burde det være en selvfølge at det er åpenhet om hvor pengene blir av. Finansielt hemmelighold i olje-, gass- og gruveindustrien hindrer utvikling i ressursrike land over hele verden. Samtidig er heller ikke vestlige land skånet for de skadelige effektene av fitnansielt hemmelighold. Store multinasjonale selskaper fitnner smutthull i skattesystemet slik at de kan unngå skatt. Selskapene har de juridiske, økonomiske og revisjonstekniske ressursene de trenger for å benytte seg av lag på lag med hemmelighold for å flytte profittt globalt. Selskapene minimerer både skatt og investorutbytte og bygger opp fitnansielle muskler i skatteparadis. Beregninger fra Global Financial Integrity viser at for hver krone Vesten gir i bistand til Afrika, forsvinner ti kroner ut av landet i ulovlig kapitalflukt. Denne kapitalflukten blir gjort mulig ved hjelp av aggressiv skatteplanlegging, advokaters taushetsplikt og kompliserte selskapsstrukturer. Finansielt hemmelighold må erstattes av fitnansiell åpenhet. På den måten kan borgere følge pengene fra ressursutvinning, og holde myndigheter og selskaper ansvarlige for at pengene havner der de skal. For å få til en slik endring er det nødvendig med kunnskap, deling av informasjon og samarbeid. PWYP Norge arbeider særlig på et område der det er nødvendig å kombinere dyp spesialkunnskap med erfaringer på et særskilt og spesialisert tema. PWYP Norge jobber for å øke kunnskapen og informasjonstilgangen om sammenhengen mellom naturressurser, skatt og hemmelighold. Finansielt hemmelighold må erstattes av fitnansiell åpenhet. På den måten kan borgere følge pengene fra ressursutvinning, og holde myndigheter og selskaper ansvarlige for at pengene havner der de skal. Styreleder, PWYP Norge Generalsekretær, PWYP Norge Våre tre fokusområder er: 1 Kunnskapsproduksjon 2 Informasjonsarbeid 3 Samarbeid med sivilsamfunn i Sør 4 Publish What You Pay Norge Publish What You Pay Norge 5

4 Hvordan arbeider PWYP Norge? Samarbeid med sivilsamfunn i Sør De tre programområdene til PWYP Norge påvirker hverandre gjensidig. PWYP Norge arbeider med tre fokusområdene som virker gjensidig sammen som i et tannhjul. Vi produserer kunnskap gjennom blant annet rapporter, debattmøter og høringsinnspill. Denne kunnskapen videreformidler vi til allmennheten gjennom vårt informasjonsarbeid og videre gjennom vårt samarbeid med sivilsamfunn i Sør. Kunnskapsproduksjon Vi trenger kunnskap for å handle. Mangel på innsyn og standardisert informasjon er blitt en demokratisk utfordring; både globalt og nasjonalt. Det krever økonomiske, politiske og juridiske tiltak. Det er også stor mangel på kunnskap om hvilke mekanismer og teknikker utvinningsindustrien benytter seg av for å kanalisere vekk profittt før den blir beskattet. Det er nødvendig med kunnskap om hva som kan gjøres med dette problemet. PWYP Norge jobber derfor med kunnskapsproduksjon om fitnansielt hemmelighold i utvinningsindustrien. Vi formidler hvilke mekanismer og aktører som legger til rette for dette, og vi presenterer handlingsalternativer. Sistnevnte er en meget viktig målsetting for PWYP Norge. Vi publiserer hvert år rapporter og annet materiale som retter seg mot journalister, sivilsamfunnsorganisasjoner, akademia, investorer, selskaper og andre som er interesserte i kapitalflukt og forvaltning av naturressurser. Våre rapporter er skrevet av personer med tilknytning til PWYP Norge og eksterne bidragsytere. Rapportene blir presentert på nettsidene våre, og er tilgjengelig for interessenter over hele verden. PWYP Norge bruker kunnskapen og rapportene aktivt i sitt arbeid, særlig i TRACE-programmet, og vi publiserer derfor rapportene på både norsk, engelsk og spansk. Det har også blitt laget kortfattede briefitnger av rapportene. De er spesielt viktig i møte med politikere og sivilsamfunn, og legger ofte grunnlag for kronikker, medieoppslag og videre kampanjearbeid. Kunnskapsproduksjon Informasjonsarbeid Informasjonsarbeid For å få gjennomslag for våre viktigste politikkforslag og målsettinger må vi nå ut til offentligheten. Finansielt hemmelighold er et underbelyst tema i norsk offentlighet, og det er en nødvendighet å engasjere folk. PWYP Norge jobber aktivt for å spre informasjon om temaet. På nettsidene pwyp.no er informasjon om viktige politikkforslag, vårt samarbeid med sivilsamfunn i Sør, all kunnskapsproduksjon og viktige nyheter om temaet tilgjengelige. Vi når også ut til våre følgere gjennom sosiale medier og har aktive kontoer på Facebook, Twitter og You-tube. I tillegg sender PWYP Norge ut nyhetsbrev både på norsk og engelsk. PWYP Norge jobber tett opp mot norske og utenlandske medier ved å skrive kronikker, debattinnlegg og sende ut pressemeldinger. Vi har løpende kontakt med journalister og bidrar med tips til saker og bakgrunnsinformasjon. Samarbeid med sivilsamfunn i Sør Sivilsamfunnsaktører fra ressursrike land i Sør som arbeider for åpenhet og ansvarlighet i utvinningsindustrien, har gjennom PWYP-koalisjonen uttrykt et klart behov for tilgang til kapasitetsstyrking og arenaer for nettverksbygging og erfaringsutveksling. For å møte dette behovet startet PWYP Norge TRACE-programmet (Transparency and Accountability in the Extractive Industries) i Hensikten med programmet er å styrke sivilsamfunn i Sør og å samarbeide på tvers av land, både Sør-Nord og Sør-Sør. TRACE-programmet er skreddersydd for representanter fra sivilsamfunnsorganisasjoner, fagforeninger og media i ressursrike land i Sør. Programmet gir deltakerne en unik mulighet til å få kontakt, dele ideer og læring, og arbeide sammen på tvers av land. Programmet gir en oversikt over verdikjeden i utvinningsindustrien, og tar opp hvor lekkasjene skjer. Et informert sivilsamfunn er en av grunnsteinene for et fungerende demokrati og er viktig for å styrke dialogen med myndighetene og utvinningsselskapene. For å bli med på TRACE-programmet må man delta i en søknadsprosess. Man må representere en organisasjon som arbeider seriøst med temaet, samt ha planer om å fortsette arbeidet etter at programmet er ferdig. Et TRACE-program består av deltakere som deler språk og regionstilhørighet. Deltakerne deltar på to moduler som hver arrangeres som 1-2 uker lange seminarer. I tillegg utfører deltakerne et omfattende kommunikasjonsarbeid i sine hjemland mellom disse to modulene. Gjennom dette arbeidet skal deltakerne dele den kunnskap de mener er nødvendig, og på den måten de tenker kan være effektivt i sine land. Organisasjonsstruktur og styring Publish What You Pay Norge driver virksomhet som en ideell forening og er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer Foreningen er en akkreditert nasjonal avdeling av den globale Publish What You Pay-kampanjen, og skal følge medlemsprinsipper som til enhver tid gjelder for den globale kampanjen. Organisasjonen har lokaler i Brugata 1 i Oslo og disponerer tre kontorer. Arbeidsgiver har lagt til rette for preventive og helsefremmede tiltak for variasjon av arbeidsstilling. Virksomheten har stort fokus på likestilling som et tverrgående tema i gjennomføringen av alle prosjekter, og alle prosjekter har lik kjønnsfordeling som målsetting. PWYP Norge har også et stort fokus på å være miljøbevisste i valg av tjenester og leverandører i vår virksomhet. Formål: Å arbeide for frivillige og bindende mekanismer for åpenhet og ansvarlighet i utvinningsindustrien, både i Norge og internasjonalt. Foreningen skal arbeide for målsettinger som settes i det globale nettverket, og egne vedtekter. Årsmøte: PWYP Norges høyeste beslutningstakende organ som består av de tilsluttede organisasjonene. Styret blir valgt på årsmøte. Styret: Per bestod styret av Frian Aarsnes (statsautorisert revisor), Leif Sande (leder i Industri Energi), Beate Ekeløve-Slydal (politisk rådgiver i Amnesty International Norge) og Fanny Voldnes (leder av samfunnsøkonomisk enhet i Fagforbundet). Sekretariat: Per bestod sekretariatet av Mona Thowsen (generalsekretær), Ingvild Onstad Helle (programrådgiver), Monika Zidonyte (innleid konsulent fra Dfitnd Finance siden 14. mai 2015) og Christine Amdam (informasjonsrådgiver ble permittert fra stillingen 13.november og var permittert ). 6 Publish What You Pay Norge Publish What You Pay Norge 7

5 Hva har PWYP Norge gjort i 2015? Participating in the TRACE program motivated me to commit even more to continue working indepth on the issue of extractive industries and the struggle for transparency. To be an important actor in the development of my country with my own contributions and those that I can share with indigenous and women s organizations in my country har vært nok et begivenhetsrikt år for PWYP Norge. Vi har arrangert 5 konferanser, lansert 5 nye rapporter, 1 faktahefte og 2 briefitnger. 21 deltakere fra sivilsamfunn i Sør har deltatt på modul 2 av TRACE-programmet og de har gjennomført 342 tiltak i sine hjemland der de har brukt kunnskap lært gjennom programmet. Vi har i tillegg fulgt prosessen med å få på plass en utvidet land-for-land rapportering tett og lagt premisser for debatt med 3 kronikker og flere nyhetsartikler. Samarbeid med sivilsamfunn i sør: I 2015 har vi gjennomført Modul 2 av TRACE-programmet Til sammen har 118 representanter fra sivilsamfunn, fagorganisasjoner og media vært med i PWYP Norges TRACE-program siden første runde i Modul 2 av TRACE ble gjennomført i Guatemala mars Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) var vertskap for Modul 2 og hadde ansvar for arrangering og gjennomføring av modulen. PWYP Norge hadde ansvar for det faglige innholdet. Under det faglige programmet var det fokus på kontrakter med Susan Maples. Hun er juridisk og kommersiell rådgiver for olje, gass og gruveindustrien og har forelest på alle TRACE-programmene. Deltakerne ønsket seg en fordypning i dette temaet etter Modul 1 og Susan Maples arbeidet sammen med deltakerne i to dager. I tillegg til dette presenterte deltakerne kommunikasjonsarbeidet de hadde gjennomført mellom modulene. I perioden mellom modul 1 er gjennomført og frem til seks måneder etter at programmet er fullført har deltakerne totalt publisert 51 artikler for å dele sin kunnskap fra TRACE-programmet og sette fokus på fitnansiell åpenhet i utvinningsindustrien i sine hjemland. I tillegg har deltakerne publisert 74 rapporter og dokumenter til myndighetene som gir en dypere analyse av problematikken de arbeider med og som ble diskutert på TRACE-programmet. Til sammen har deltakerne gjennomført 121 interne møter i sine nettverk for å spre den kunnskapen de har lært gjennom TRACE-programmet. I tillegg til å spre kunnskap internt har deltakerne arrangert 96 møter og seminarer med eksterne målgrupper for å spre kunnskapen til viktige aktører og befolkningen generelt. I en periode på 10 måneder har deltakerne til sammen gjennomført 342 enkelttiltak i sine hjemland der de setter fokus på fitnansiell åpenhet og benytter kunnskap de har tilegnet seg gjennom TRACE-programmet. 25. mars ble det arrangert et åpent seminar på Hotel Barceló i Guatemala City i samarbeid med lokal prosjektledelse av ICEFI med tittelen: Seminario Internacional sobre transparencia fitscal e industrias extractivas (Internasjonalt seminar om fitnansiell åpenhet og utvinningsindustrien). Det var omkring 160 deltakere på seminaret, deriblant forskere, representanter fra sivilsamfunnsorganisasjoner, media, utvinningsindustrien, staten og studenter. Dette var siste dagen av det andre nettverksmøte for TRACE-deltakerne av programmet i og deltakerne var aktive både som paneldeltakere og med spørsmål fra salen. The greatest strength of the TRACE program is the possibility to enter into contact with experts on transparency and the possibility of doing advocacy work in one of the participating countries. - Lourdes Molina, economist in ICEFI, Guatemala, TRACE Rosmery Quispe Condori, representative from CEADL, civil society organization in Bolivia, TRACE Modul 2 av TRACE ble avholdt i Guatemala. I løpet av Modul 2 analyserte deltakerne oljekontrakter i landgrupper. 8 Publish What You Pay Norge Publish What You Pay Norge 9

6 Store samfunnsendringer i Guatemala Korrupsjon har vært et mye omtalt ord i Guatemalas gater i Gateprotester og massemobilisering av hele befolkningen har ført til store omveltninger i samfunnet. Det hele omtales som en ekstraordinær hendelse mennesker har tatt til gatene i hovedstaden og tusenvis rundt omkring i andre byer i landet. Nærmere 40 statsansatte har blitt arrestert, inkludert visepresidenten for anklager om korrupsjon. Presidenten ble tvunget til å gå av og ble arrestert på bakgrunn av korrupsjonsanklager. Et ønske om et samfunn uten korrupsjon har samlet mennesker fra ulike sektorer og ulike samfunnsklasser. De har funnet en felles kamp og deres styrke har vært massiv. En sentral institusjon i Guatemala i 2015 har vært CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala). I april offentliggjorde CICIG deres etterforskning av La Linea, et kriminelt nettverk som har svindlet og bedrevet skatteunndragelse. Dette nettverket var direkte knyttet til den private sekretæren til visepresidenten. Disse avsløringen var siste dråpen for folket i Guatemala og masseprotestene begynte i gatene rett etter offentliggjøringen. Hver landgruppe presenterte sin analyse av kontrakten for resten av deltakerne og delte sine funn og refleksjoner. Deltakerne gir tilbakemelding gjennom hele programmet på hva som er nyttig og hva som eventuelt burde endres. På den måten er programmet i konstant endring og søker å være mest mulig tilpasset behovene til deltakerne og de organisasjonene de representerer. 6 måneder etter at siste nettverksmøte blir gjennomført gir deltakerne tilbakemelding på programmet i sin helhet og et par av punktene vil bli gjengitt her. 20 av 21 deltakere sier at programmet har vært nyttig for dem personlig, og 19 forteller at deres deltakelse har gitt en merverdi til deres eksisterende arbeid. Alle deltakerne forteller at de har brukt kunnskapen de har fått gjennom TRACE-programmet i ettertid. 19 av deltakerne har samarbeidet med de andre deltakerne av programmet i ettertid gjennom sitt daglige arbeid og tror at nettverket som har blitt skapt gjennom programmet vil fortsette å være nyttig i tiden fremover. Av 21 deltakere rapporterer 13 at det har blitt gjennomført strategiske endringer på arbeidsplassen deres som en direkte følge av deres deltakelse på TRACE-programmet. Samtlige forteller at deres kunnskapsnivå har økt og 18 forteller at deres organisasjoner har klart å nyttiggjøre seg av deres kunnskap på en god måte. Alle deltakerne er enige om at deltakelsen i programmet har styrket nettverket til organisasjonen de representerer innen arbeid for fitnansiell åpenhet i utvinningsindustrien. En måned før avsløringene fra CICIG arrangerte PWYP Norge et åpent seminar med over 160 deltakere fra utvinningsindustrien, offentlig ansatte, studenter, sivilsamfunnsorganisasjoner og internasjonale organisasjoner og ambassader. Seminaret fitkk mye oppmerksomhet i media og emneknaggen #TransparenciaGT (åpenhet i Guatemala) var en av de mest brukte denne dagen i Guatemala. Fra Guatemala har to journalister deltatt på TRACE-programmet, som har skrevet artikler om fitnansiell åpenhet i perioden før og under masseprotestene. I tillegg deltok fitre sivilsamfunnsorganisasjoner som har en sentral stemme i Guatemala for fitnansiell åpenhet. Gjennom deres deltakelse i TRACE-programmet har nettverket deres i Guatemala blitt styrket. De har rapportert om at utveksling av rapporter og oppdatert faglig kunnskap har økt etter at de har deltatt i TRACE-programmet. De har koordinert flere møter i samarbeid og har hatt stor nytte av hverandres kunnskap og kompetanse. Basert på disse hendelsene og PWYP Norge sin tilstedeværelse og samarbeid med sentrale aktører kan vi sannsynliggjøre at vi har bidratt til å styrke sivilsamfunnet i sin kamp for et mer rettferdig samfunn i Guatemala. Vi har spesielt bidratt med spesialisert kunnskap som har blitt brukt i deltakerne sitt arbeid og en styrking av et nettverk for organisasjoner og journalister som arbeider med fitnansiell åpenhet. Tusenvis av mennesker fra alle samfunnslag har tatt til gatene i Guatemala for å kreve endring. Foto: CPR Urbana 10 Publish What You Pay Norge Publish What You Pay Norge 11

7 Nedstrømstallene i Statoil son land-for-land rapport om oppstrømstall gjør at rapporteringen ikke er transparent DECEMBER 2014 MARS 2015 Ved å rapportere på bare kjøp Statoils rapportering er så av varer og tjenester og ikke misledende at Statoil bør hele kostnaden, skapes høyere publisere en ny rapport fortjeneste enn hva tilfellet med korrekte tall for er for utvinningsvirksomhet oppstrømsaktiviteter (oppstrøms) Tax administrations do not have access to the entire document trail within multinational companies today The Transparency Agreement can change this, on a sampling basis, so that tax administrations obtain the insight they need The Transparency Agreement can be used by individual countries, or by groups of countries unilaterally Written by: Frian Aarsnes. Co-Authors; Morten Eriksen and Olav Lundstøl. pwyp.no How to expand and fix the toolbox of tax administrations 2015 Informasjonsrapport med regnskap 2015 Informasjonsrapport med regnskap Kunnskapsproduksjon Hovedkomiteen i Operasjon Dagsverk har fått utdelt faktahefte og ønsker å bruke den i sitt arbeid. I 2015 har PWYP Norge produsert og gitt ut flere utgivelser. Vi har laget et faktahefte om fitnansiell åpenhet på engelsk, fitre rapporter og to briefitnger som blir presentert nedenfor. Alle rapportene og kunnskapen derfra blir aktivt brukt i TRACE-programmet, foredragsvirksomhet og politiske møter. Briefing: Nedstrømstall forurenser oppstrømstall i Statoils første land for land rapport Sammendrag: - Nedstrømstallene i Statoil sin land-for-land rapport om oppstrømstall gjør at rapporteringen ikke er transparent. - Ved å rapportere på bare kjøp av varer og tjenester og ikke hele kostnaden, skapes høyere fortjeneste enn hva tilfellet er for utvinningsvirksomhet (oppstrøms). - Statoils rapportering er så misledende at Statoil bør publisere en ny rapport med korrekte tall for oppstrømsaktiviteter. Briefitngen ble gitt ut i mars i forbindelse med at Statoil leverte sin første land-for-land rapport i Briefitngen er skrevet av Frian Aarsnes/PWYP Norge og er gitt ut på norsk, engelsk og spansk. Analysen i denne briefitngen og påfølgende medieoppslag førte til Stortingsdebatt, som igjen førte til at et samlet Storting stilte seg bak et forslag om å styrke land-for-land forskriften. Faktahefte om finansiell åpenhet og finansiering for utvikling Ignoring the elephant in the room? Why financial transparency is necessary to finance development Sammendrag på engelsk: - Sustainable development goals are wishful thinking unless we fitnance them. - Financial transparency and taxes are the keys to fitnance development. - Did you know that one mechanism that can fitght fitnancial secrecy already exists? It is low cost, effective, and targeted to use. It will show where the money is built up. The only thing missing is politicians willing to use it. Faktahefte ble publisert i august 2015 og er skrevet av PWYP Norge. KFUK-KFUM Global har bidratt med en side i rapporten, kommet med forslag til frivillige vi kan intervjue og lest korrektur. Illustrasjonen på forsiden er laget av Roald Hagen. Faktahefte retter seg til et yngre publikum i alderen år med hensikt å forklare hvorfor fitnansiell åpenhet er nødvendig for å fitnansiere utvikling. Faktahefte har blitt brukt aktivt i kommunikasjon med ulike ungdomsorganisasjoner og ungdomspolitikere. PWYP Norge har også laget en kort animasjonsfitlm som baserer seg på faktahefte. Målet med denne fitlmen er å nå ut til ungdom på sosiale medier med informasjon om hvorfor det er viktig å engasjere seg for fitnansiell åpenhet. Briefing Transparency Agreement A tool for multinational transactions. How to expand and fix the toolbox of tax administrations Sammendrag på engelsk: - Tax administrations do not have access to entire document trail within multinational companies today. - The Transparency Agreement can change this on a sampling basis so that tax administrations can obtain the insight they need. BRIEFING Nedstrømstall forgifter oppstrømstall Transparency Agreement A tool for multinational transactions - The Transparency Agreement can be used by individual countries or by groups of countries unilaterally. Briefitngen ble publisert i august og er tilgjengelig på engelsk på pwyp.no. Briefitngen er en sammenfatning av den lengre rapporten ved samme navn som ble ferdigstilt i desember Rapporten er skrevet av Frian Aarsnes og medforfatterne Olav Lundstøl og Morten Eriksen. Rapporten er basert på Eriksens idé, og han har utviklet konseptet. Rapport: Mark to Market Sammendrag på engelsk: - Mark-to-market is a mechanism whereby an asset or a contract reflect its current market value rather than its book value. - While mark-to-market is a good instrument for fitnancial assets, it can be abused to transfer untaxed funds across borders if used on capital assets - It is possible to stop the use of mark-to-market contracts for capital assets in order to stop the capital flight resulting from this abuse Rapport: Capital gains Sammendrag på engelsk: - Capital gains taxation is one of the tax areas resulting in most conflicts between governments and industry - This report illustrates the most common conflict areas with regards to capital gains - The report demonstrates how governments can align their capital gains taxation in order to minimize undesired consequences of capital gains Rapport: Reversed tax credits Sammendrag på engelsk: - All the main techniques used for capital flight can be grouped into one area abuse of crossborder regulation - Tax credit is already an approved method for dealing with revenues cross-border together with withholding taxes - Reverse tax credit can use the tax credit principles to deal with costs cross-border Rapport: Skjulte investorer og konsernstrukturering Denne rapporten handler om de mange ukjente aktørene som kan fasilitere skatteundragelse, hvitvasking, terrorfitnansiering, insidehandler osv. Rapporten tar opp de relevante tiltakene og deres effektivitet. Rapport: Como mataron a la prensa en Ecuador. Rapporten er skrevet av Christian Zurita Ron og tar for seg hvordan det er å arbeide som journalist i Ecuador, der ytringsfriheten er under press fra myndighetene, og hva slags effekt dette har på demokratiet. Alle våre rapporter og briefitnger er lagt ut som pdf-fitler på våre nettsider under vårt kunnskapssenter. Der fitnner man rapportene og briefitngene lett tilgjengelig med korte sammendrag. 12 Publish What You Pay Norge Publish What You Pay Norge 13

8 Debattmøter Innsynsbegrensninger er den største utfordringen i det globale markedet. Flernasjonale selskaper står for prosent av den globale verdenshandelen. Disse selskapene har enormt stor makt. Multilaterale avtaler skulle regulere dette systemet, men de er altfor beskjedne. PWYP Norge har arrangert 5 åpne debattmøter i How to get rich and stay rich The Industry of Tax Avoidance 11. februar. Dette møte ble holdt på Det Akademiske Kvarter i Bergen og ble arrangert sammen med Studentene og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) i Bergen. Møte hadde som mål å belyse hvordan multinasjonale selskaper klarer å unngå skatt. Målgruppen for dette møte var studenter og derfor var SAIH er veldig god samarbeidspartner. Leder av SAIH Bergen, Mari Helene Flaathen, var ordstyrer for arrangementet. Møte besto av to innledninger etterfulgt av en diskusjon i et panel. Aranzu Guillan Montero, seniorforsker fra CMI, belyste de ulike motkreftene mot fitnansiell åpenhet som eksisterer i Sør. Mona Thowsen, general sekretær i PWYP Norge, snakket om hvilke åpenhetskrav vi kan stille til selskaper for å hindre det som kalles skatteunngåelsesindustrien. Det var full sal med 55 engasjerte studenter og forskere som deltok aktivt på møte. Før møte var PWYP Norge og SAIH Bergen synlige på universitetsområdet for å dele ut rapporter, snakke om skatteunngåelsesindustrien og rekruttere studenter til å delta på møte. Dette gjorde vi for å engasjert flere studenter i tematikken og belyse temaet for de som ikke kjenner til det fra før av. Vi nådde ut til mange studenter og fitkk flere følgere på nyhetsbrevet og facebook etter dette. Finansiell åpenhet og demokrati 2. mars. PWYP Norge var tilstede på Universitet i Bergen sammen med SAIH Bergen for å engasjere studenter i kampen for fitnansiell åpenhet. Dette møte ble arrangert på Stortinget sammen med Sosialistiske Venstreparti (SV). Målet med møte var å tydeliggjøre koblingen mellom fitnansiell åpenhet og demokrati. Seminario Internacional sobre transparencia e industria extractivas 25. mars. Dette møtet ble holdt på Hotel Barceló i Guatemala by og ble arrangert sammen med ICEFI og IBIS Guatemala. Målet med møte var å belyse viktigheten av fitnansiell åpenhet i utvinningsindustrien i Guatemala med eksempler fra internasjonale prosesser og andre land i Latin-Amerika. Det var rundt 160 deltakere på møtet. Disse representerte media, akademia, sivilt samfunn, utvinningsselskaper, offentlig sektor, det internasjonale samfunn og studenter. Av disse var 42% kvinner og 58% menn. Dette møte ble arrangert som en avslutning på Modul 2 av TRACE-programmet , og flere av deltakerne holdt innlegg, satt i panelet og stilte spørsmål fra salen. Møte besto av fitre åpningsinnlegg, hvorav den norske ambassadøren i Guatemala var en av talerne. Deretter presenterte Lourdes Molina, forskningsøkonom i ICEFI og TRACE-deltaker, en ny rapport om god praksis på internasjonal fitnansiell åpenhet i utvinningsindustrien. Møtet fortsatte deretter med 2 panel. Det første tok for seg internasjonale initiativ for åpenhet i Det var 160 tilstede på seminaret i Guatemala og stor aktivitet på sosiale medier. utvinningsindustrien. Panelet besto av Mona Thowsen, generalsekretær i PWYP Norge og representanter fra EITI sekretariatet i Guatemala og Natural Resource Governance Insitute. Det andre og siste panelet belyste åpenhet i utvinningsindustrien i Latin-Amerika. Dette panelet besto av tre deltakere fra TRACE-programmet; Andres Hernandez fra Transparency International Colombia, Juan José Herrera fra Grupo Faro i Ecuador og Raul Velasquez fra Fundacion Jubileo i Bolivia. In each phase of extractive activities society has a role to play. It has the right to know and decide, it is entitled to be informed of the benefitts and risks as well as measures for mitigation. Jan Gerhard Lassen, Norwegian Ambassador in Guatemala Morten Eriksen. Manglende rapporteringskrav og åpenhet brukes fortsatt for å skjule pengestrømmer. Dagens regelverk, både nasjonalt og internasjonalt, muliggjør skatteplanlegging, økonomisk kriminalitet og korrupsjon. Manglende åpenhet dreier seg om demokrati. Når store verdier kan flyttes i skjul bidrar dette til at maktforholdene i verden forskyves bort fra folkevalgte. Journalister som forsøker å avdekke forholdene blir forfulgt i mange land, også av styresmakter som ikke har noen interesse for fitnansiell åpenhet. I panelet satt Morten Eriksen fra Økokrim, Tor Bukkvoll fra Forsvarets forskningsinstitutt, Sigrid Klæboe Jacobsen fra Tax Justice Network Norge, Mona Thowsen fra PWYP Norge og Arvinn Gadgil og Snorre Valen fra SV. Morten Eriksen fra Økokrim fokuserte på åpenhet og kriminalitet i sitt innlegg på seminaret. Eriksen mener også at utvidet land-for-land rapportering bør innføres i Norge. Han fitkk støtte fra Snorre Valen, fitnanspolitisk talsperson fra SV. Mona Thowsen Andrés Hernández Det var journalister fra flere lokale aviser og tv-stasjoner tilstede under hele dagen, hvorav arrangøren telte 15 journalister totalt, og debattmøtet fitkk bred dekning i media. Emneknaggen #TransparenciaGT som ble brukt under seminaret var en av de mest brukte emneknaggene i Guatemala City under selve seminaret. Dette kan blant annet vise at seminaret klarte å bidra til en offentlig debatt om tematikken. 14 Publish What You Pay Norge Publish What You Pay Norge 15

9 AUGUST 21. SEPTEMBER 21. OKTOBER PWYP Norge var tilstede på Arendalsuka. Deltok på debatter og snakket med lokalpolitikere om PWYP Norges arbeid. Generalsekretær i PWYP Norge, Mona Thowsen holder et åpningsinnlegg for riksrevisjoner fra hele verden som er med i nettverket INTOSAI WGEI. Riksrevisjonen i Norge er vertskap for tredagers- seminaret i Oslo. Mona Thowsen holder en presentasjon i Stockholm for nordiske offentlige ansatte (NOFS) sitt valgkretsmøte om hvordan selskaper i økende grad kan organisere seg vekk fra ansvar de ikke ønsker, slik som skatt og arbeidsgiveransvar MARS Modul 2 av TRACEprogrammet ble arrangert i Guatemala sammen med ICEFI. Deltakerne møttes for å fordype seg i kontraktsåpenhet. 26. JANUAR PWYP Norge deltar på kronikk om egentlige eiere sammen med flere andre aktører. Kronikken ble publisert i Dagbladet. 2. MARS PWYP Norge arrangerer seminaret Finansiell åpenhet og demokrati sammen med Sosialistiske Venstreparti på Stortinget. 11.FEBRUAR 3. MARS Innlegg om skatteunngåelse og menneskerettigheter, skrevet av Mona Thowsen, ble publisert i magasinet til Menneskerettighetsuka AUGUST 22. SEPTEMBER Briefingen Transparency Agreement A tool for multinational transactions. How to expand and fix the toolbox of tax administrations ble ferdigstilt og publisert på pwyp.no i august. Rapporten ble delt ut og diskutert i Eva Jolys korrupsjonsjegernettverk, samt senere for riksrevisjoner fra hele verden. PWYP Norge holder en presentasjon om vårt arbeid for Bistandsstorgets antikorrupsjonsgruppe. 9. DESEMBER 7. OKTOBER PWYP Norge arrangerer et seminar sammen med HiOA om hvilke konflikter som oppstår når det utvinnes naturressurser på urfolks territorium i Colombia, Ecuador og Nicaragua. Christine Amdam, informasjonsrådgiver i PWYP Norge, ønsket velkommen til debatt om hva som er medias rolle. 25. MARS Internasjonalt seminar om finansiell åpenhet i utvinningsindustrien ble arrangert sammen med ICEFI i Guatemala City. Det var 160 som møtte opp for å delta på seminaret og mye aktivitet på sosiale medier om finansiell åpenhet. Mona Thowsen, generalsekretær i PWYP Norge, holdt et innlegg og satt i et panel som diskuterte internasjonale initiativ for åpenhet i utvinningsindustrien. 19. MARS PWYP Norge deltar som innleder og deltaker i paneldebatt på seminaret i Bergen. 31. MARS Statoil leverte verdens første land-for-land rapport 19.mars. PWYP Norge analyserte rapporten og publiserte briefingen «Nedstrømstall forurenser oppstrømstall i Statoils første land for land rapport» 15. JUNI Kronikken Siv Jensens unndragelser, skrevet av Mona Thowsen, sto på trykk i Klassekampen og handler om at Finansministeren snor seg unna fakta i debatten om tiltak mot skatteunndragelse i skatteparadiser. Mona Thowsen, generalsekretær i PWYP Norge, holdt en presentasjon for 25 representanter fra sivilsamfunnet i Guatemala gjennom Cordaid-nettverket. Organisasjonene ønsket å høre om norske erfaringer og refleksjoner omkring EITI for å diskutere EITI Guatemala etter at Guatemala ble suspendert fra EITI. 20. MAI 15. MAI Revisorforeningen arrangerer Dnr-dagen som er en årlig konferanse for revisor- og rådgivningsbransjen. I år satt de fokus på aggressiv skatteplanlegging og Mona Thowsen holdt åpningsinnlegget. Mona Thowsen holder en presentasjon for deltakerne ved MSCE i Stockholm på oppdrag fra NUPI. Organisasjonen er siden sist foredrag i Moskva nå kommet på russisk liste over utenlandske agenter. 31. AUGUST Faktaheftet Ignoring the elephant in the room ble ferdigstilt i august. Dette er et faktahefte som forklarer sammenhenger mellom kapitalflukt og finansiering for utvikling og er skrevet for unge mellom 18 og 25 år. På den internasjonale anti-korrupsjonsdagen inviterte PWYP Norge sammen med en rekke andre organisasjoner til en markering foran Stortinget for å innføre utvidet land-for-land rapportering nå! Til sammen 9 organisasjoner samlet seg foran Stortinget og ga appeller for åpenhetsinitiativet. 31. DESEMBER Briefingen What Statoil reported and what Statoil should have reported ble ferdigstilt. 8. OKTOBER 26. JANUAR 2016 PWYP Norge får besøk fra representanter fra Tsjekkia og Slovakia som er i Norge for å lære om anti-korrupsjonsarbeid. Interessen er særlig knyttet til kontroll over politisk makt. Sammen med Fagforbundet var PWYP Norge medarrangør for konferansen Skatt og velferd. Konferansen samlet eksperter, næringslivsledere, politikere, journalister, relevante departementer og andre interesserte for å diskutere sammenhenger mellom skatt og velferd. DETTE GJORDE PUBLISH WHAT YOU PAY NORGE I 2015 JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER POLITISKE PROSESSER OG MILEPÆLER I NORGE OG INTERNASJONALT I FEBRUAR 19.MARS 7. MAI 5. JUNI 15. JUNI 8. JULI APRIL-OKTOBER 24. SEPTEMBER 2. DESEMBER 11. DESEMBER Marianne Marthinsen, fra Ap, sendte et skriftlig spørsmål til næringsminister Monica Mæland der hun ber statsråden bekrefte at vi får et åpent aksjonærregister i Norge. PWYP Norge var med på å arbeide frem spørsmålet. Statoil rapporterer for første gang etter loven om landfor-land rapportering. EU-parlamentet stemmer for land-for-land rapportering. Debatt i Stortinget om utvidet land-for-land rapportering etter at Truls Wickholm fra Arbeiderpartiet sendte en interpellasjon til Siv Jensen, Finansminister fra Fremskrittspartiet. Stortinget stemte over merknadene til revidert nasjonalbudsjett. Merknaden om utvidet land-forland rapportering, som ble fremmet av Ap, Sp og SV, fikk ikke flertall. EU-parlamentet stemmer over land-for-land rapportering. Rapporteringen skal gjelde alle sektorer, ikke bare utvinningsindustrien. Over hundre tusen mennesker protesterer mot myndighetenes korrupsjon og maktmisbruk i Guatemala. Presidenten og visepresidenten i Guatemala ble fengslet for storstilt korrupsjon. Truls Wickholm (Ap) sender et skriftlig spørsmål til finansminister Siv Jensen om hva som skjer med styrkingen av land-for-land forskriften. 19. JUNI 14. JULI Representantforslaget om å opprette et norsk offentlig eierskapsregister for å sikre åpenhet om eierskap i norske selskaper og styrke innsatsen mot skattekriminalitet, korrupsjon og hvitvasking ble enstemmig vedtatt i Stortinget. Et samlet Storting ber regjeringen om å: gjennomgå effekten av forskriften for LLR rapportering målt mot Stortingets målsetting om å synliggjøre uønsket skattetilpasning og sikre at relevante opplysninger knyttet til LLR rapportering fra datterselskaper og støttefunksjoner i tredjeland fremkommer i regnskapet. Stortinget ber Regjeringen også vurdere hvordan det kan etableres et tilsyn med regnskapspliktige etter LLR-regelverket. SV la inn en merknad om utvidet land-for-land rapportering i innstillingen til Oljefondet og ble støttet av Venstre. Finansdepartementet sendte ut en høring om land-for-land rapportering for skatteformål. PWYP Norge mener at Finansdepartementet ikke har fulgt opp Stortingets målsetting om land-forland rapportering etter regnskapsloven. De har i stedet fulgt opp et helt annet spor og et annet grunnlag, nemlig anbefalingene i OECDs BEPS-prosjekt, som handler om opplysninger som kun skattemyndighetene skal få tilgang til. Høringsfristen er satt til 25. januar SEC (Securities and Exchange Commission) i USA stemte for et forslag som krever en offentliggjøring av betalinger per land og per prosjekt uten noen kategoriske unntak, under seksjon 1504 av DoddFrank loven. 5. FEBRUAR Stortinget behandlet et Dokument 8 forslag fra Ap og KrF om at det skal opprettes et offentlig register over egentlige eiere av selskaper. PWYP Norge har vært med på å oppfordre Venstre og Høyre-siden til å stemme for forslaget. I sitt høringssvar til Scheelutvalget sier Fagforbundet at Finansdepartementet bør innføre utvidet land-forland rapportering. 31. MARS PWYP Norge kommer ut med en ny pressemelding og en briefing hvor vi avslører at Statoil har sølt det til i rapporteringen. 24. MARS Etter anbefaling fra Oslo Børs og etter mye press fra sivilsamfunn, blant annet PWYP Norge, har Statoil snudd og vil offentliggjøre hvem som er selskapets egentlige eiere. 1. OKTOBER Siv Jenser svarer at hun tar sikte på at utredningene vil kunne munne ut i et forslag til nødvendige regelverksendringer i løpet av 2016, etter først å ha vært på alminnelig høring. 5. OKTOBER OECD lanserer siste del av sitt BEPSprosjekt (Base Erosion and Profit Shifting). 22. DESEMBER Regjeringen sender på høring flere mulige alternativer for å etablere en offentlig løsning med informasjon om eierskap i aksjeselskaper. Forslaget er blitt kritisert.

10 Konflikter om naturressurser på urfolks territorium og medias rolle i Nicaragua, Colombia og Ecuador 7.oktober. PWYP Norge arrangerte et møte sammen med Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) om hvilke konflikter som oppstår når det utvinnes naturressurser på urfolks territorium i Colombia, Ecuador og Nicaragua. I den andre delen av konferansen ledet Mona Thowsen, generalsekretær for PWYP Norge og ordstyrer for konferansen, to panel. Det første panelet besto av ekspertene som holdt innlegg i den første delen. Dette panelet diskuterte hvilke politikkforslag som kan gjøre noe med hvilke problemstillinger. Det andre panelet besto av politikere som ble utfordret på hva konkret de skal gjøre i 2016 for å fremme fitnansiell åpenhet. Bakgrunnen for møte var at et økende nivå av konflikt og vold påvirker urfolk i Nicaragua, Colombia og Ecuador. Urfolksledere opplever vold og undertrykkelse i Colombia, spesielt da fredsforhandlingene er på vei inn i en avgjørende fase. En rekke personer har blitt drept i løpet av de siste månedene i væpnede sammenstøt mellom urfolksorganisasjoner og nybyggere i Nicaragua. Titusenvis av urfolksaktivister har marsjert i protest mot regjeringen i Ecuador. Hva betyr denne utviklingen for urfolk? Hva er konsekvensene for journalister og media? Programmet besto av en rekke innlegg både fra Norge og Latin Amerika. Christine Amdam, informasjonsrådgiver i PWYP Norge, ønsket velkommen sammen med Roy Krøvel, professor i journalistikk fra HiOA. Innledningen ble etterfulgt av et innlegg fra Jose Maimo Garth som belyste de voldelige konfliktene som pågår mellom nybyggere og urfolksgrupper i Nicaragua. Han diskuterte hvilken rolle media skal ha i en slik situasjon. Deretter fortalte Dora Munos om ikke-voldelige urfolksvakter og væpnede grupper i Colombia i skyggen av fredsprosessen. Gerardo Simbana fra Ecuador fulgte opp med å fortelle om potensialet til urfolkssamfunn i sosiale protester i Ecuador. Før den avsluttende diskusjonen fortalte Paul Patrick Borhaug om sitt arbeid som fotojournalist i Amazonas. SKATT og VELFERD 26.januar. Konferansen SKATT og VELFERD ble arrangert på Litteraturhuset i samarbeid med Fagforbundet. Målet med konferansen var å sette fokus på sammenhengen mellom skatt og velferd. Det var 150 personer som deltok på konferansen og som bidro til å løfte debatten på sosiale medier og på selve konferansen. Litt galgenhumor ble det da panelet ble holdt ansvarlig for ansvaret for å hindre verdens kapitalflukt ved å få på plass tiltak mot skatteomgåelse, her representert ved Shoaib Sultan (MDG), Snorre Valen (SV) og Truls Wickholm (Ap). Konferansen søkte å svare på følgende spørsmål: - Er det riktig at ansatte i selskaper skal betale skatt, mens selskaper ikke skal betale skatt? - Hvorfor er krav om åpenhet om selskapers organisering og fitnansielle rapportering viktig for fagorganiserte og ansatte? - Hvilket ansvar har næringslivet? Hva sier politikerne de skal gjøre? Programmet var variert og besto av flere innlegg som engasjerte til videre debatt, noe også medieoppslag i etterkant av konferansen viste. I den første delen av konferansen holdt en av partnerne i Deloitte en presentasjon om hva selskaper ikke kan gjøre lenger under de nye reglene i OECD. Prem Sikka, professor i revisjon på Universitetet i Essex, fortalte om fitnansekspertenes destruktive rolle og Frian Aarsnes, styreleder i PWYP Norge, forklarte hvilke konsekvenser det har for næringslivet når skatt unngås. Fanny Voldnes, leder av samfunnsøkonomisk enhet i Fagforbundet, forklarte hvem som tjener på at selskaper unngår skatt og presenterte ulike undersøkelser av kommersielle velferdsselskaper. Hans Christian Gabrielsen, 2.nestleder i LO, presenterte hvorfor fitnansiell åpenhet er viktig for å ivareta arbeidstakerrettigheter og fitnansiering av velferd. 18 Publish What You Pay Norge Publish What You Pay Norge 19

11 Klassekampen honorerer normalt ikke innsendt stoff. Innsenderens e-postadresse blir trykt med mindre innsenderen reserverer seg mot dette. TRENGER HJELP: Byrådsleder Stian Berger Røsland. Ivar Johansen Hvorfor ikke i større grad spille på, og utnytte, kompetansen til kommunens egne ansatte? I fjor brukte Oslo kommune 1,5 milliarder kroner til private konsulenter for å løse ulike oppgaver hvor i mange tilfeller den beste utredning, kunne vært foretatt av kommunalt ansatte med spisskompetanse. Det ville blitt løsninger forankret i den kommunale virkelighet. Og ikke minst: mens eksterne konsulenter kommer kjapt inn og forsvinner fort ut blir kommunens egne ansatte værende. Deltakelse fra kommunens ansatte i utviklingsprosjekter øker derfor den langsiktige kompetansen til kommunens ansatte. Selvsagt må kommunen kjøpe seg spisskompetanse på områder der kommunen mangler denne, og ofte kan det også være nyttig å få eksterne til å titte på kommunen sett med eksterne øyne. Men i et langsiktig perspektiv kan det være klokt å øke ansattes kompetanse, framfor å gjøre seg avhengig av rådyre private konsulenter. Her føler jeg at det ofte dreier seg om å gå over bekken etter vann. De kommunalt ansatte sitter med en solid kompetanse og erfaring som det er overraskende at det borgerlige flertallet ikke ønsker å utnytte på en bedre måte. Legg ved portrettfoto. Replikk/kortinnlegg: tegn. E-post: Redaksjonen forbeholder seg retten til å forkorte innlegg. Kronikk- og debattredaktør Redaksjonssekretær KLASSEKAMPEN Redaksjonssekretær innføre disse åpenhetskravene i utvidet land-for-landrapportering?» Mona Thowsen I sitt svar påsto Jensen at loven om utvidet land-forland-rapportering (utvidet LLR) allerede er innført i Norge. Men dersom det var For å motvirke finansielt sant ville Stortingsdebatten hemmelighold og skatteunndragelse ved hjelp av skatte- ikke innført en utvidet LLR. vært overflødig. Norge har paradiser, har SV foreslått å En utvidet LLR krever at innføre såkalt utvidet landfor-land-rapportering. Det vil res for alle land et selskap er fulle kostander skal rapporte- synliggjøre uønsket skattetilpasning, ved at bedrifters ningene selskaper må registrert i. I tilleggsopplys- inntekter, kostnader, skatt, rapportere i dag, er det ikke produksjon og investeringer inntatt krav om fulle kostnader, men kun kjøp av varer og for alle land må oppgis i noter til årsregnskapet. Men under tjenester. Dermed gir rapportering av skatter et ufullsten- stortingsdebatten om forslaget 5. juni ble det tydelig at dig bilde. Først når fulle finansminister Siv Jensen kostnader rapporteres vil bruker et språk som skjuler skattene være rapportert i sin sakens reelle fakta. Disse riktige kontekst. Dagens påstandene må forskrift er ikke imøtegås, slik at engang en land-forland-rapportering, ikke feiltolkningene forplanter fordi den ikke krever seg. at selskaper må Arbeiderpartiet rapportere fra alle har stilt seg bak land. forslaget. Truls Finansdepartementet utviklet en Wickholm (Ap) stilte derfor et forskrift som kun interpellasjonsspørsmål til rapportering som krever en separat finansministeren: kan holdes unna «Utviklings- og årsregnskapet. fremvoksende Tallene blir da industriland ble i upålitelige og perioden 2003 ubrukelige. Publish 2012 tappet for What You Pay Norge 6600 milliarder mener derfor at vi USD i ulovlig kapitalflukt. Kapital- utvidet LLR, fordi må få på plass en flukten i perioden økte med det er et finansielt rapporteringskrav utviklet i tråd med gjennomsnittlig 9,4 prosent per år, dobbelt så raskt som hvordan selskapene allerede BNP globalt. Tall fra IMF rapporterer, noe som vil viser at noen land taper opp gjøre rapporteringen rimeligere, enklere og mer pålite- mot 15 prosent i skatteinntekter. International Bar Association mener at handlinger fra lig. jurisdiksjoner som oppmuntrer til eller tilrettelegger for påstår at slike noter medfører SKATTEPARADISENES BESTEVENN: Finansminister Siv Jensen påstår at vi Det er derfor feil når Jensen misbruk av skatteregler, kan en merkostnad ved rapporteringen. Det medfører ikke skriver kronikkforfatteren. utgjøre et brudd på internasjonale menneskerettighetsforpliktelser. LLR i noter til årsregnskapet. land og det som ligger i selskaper rapporterer åtte merkostnad å innta utvidet det som rapporteres land-for- En utvidet LLR krever at Når selskaper betaler for Noteopplysningen innebærer årsregnskapet. Det er det som sentrale regnskapstall som lite skatt, må vanlige folk en rapportering av allerede tvinger fram ekstra revisjon. skal oppgis som noter i betale mer. Norske bedrifter, revidert informasjon. Slik Det er nettopp ved å innføre årsregnskapet, og er offentlige. Dermed er det også en arbeidstakere og investorer er rapporteringen er i dag er det utvidet LLR og innta kravet i taperne. (...) Vil regjeringen ikke et krav at det skal være noter til årsregnskapet man avsporing når Jensen henviser til bekjempe problemet og noen sammenheng mellom unngår denne merkostnaden. skatteutvekslingsavta- KLASSEKAMPEN sjenerøs, varm og snill mann. Jeg «Snowden sier ingen «slemminger» har fått tak i informasjonen. har bare gode ting å si om han» Skuespiller Anne Marie Ottersen Vel, våre kilder i Downing Street, «Jeg føler at fotballen er i ferd med å til VG om Magnus Härenstams innenriksdepartementet og bli mer en individuell idrett enn et bortgang etterretningen sier at russerne og lagspill. Det er mer fokus på «Oljebransjen har brukt penger kineserne har all denne informasjonen» Ødegaard og enkeltpersoner enn på som fulle sjømenn. Det er lett å si laget» i etterkant, men nå er festen over Tim Shipman, journalist i Sunday Nils Arne Eggen, trenerlegende, til og de må rydde opp» Times Dagbladet Thina Saltvedt, oljeanalytiker i «Magnus var en utrolig flott, Nordea Markets, til DN. selskaper i skatteparadiser stemmer heller ikke. Holdningen bygger på et premiss om at det ikke eksisterer tiltak og virkemidler. Dette fremstår som en ansvarsfraskrivelse for Finansdepartementet. En utvidet LLR krever at hjemland krever at selskap rapporterer fra alle land. Et skatteparadis kan ikke kreve at selskaper ikke følger hjemlandets rapporteringskrav. Finansdepartementet synes å mene at deres ansvar ikke strekker seg lenger enn problemstillinger som handler om økt innsyn i skattesaker. Problemstillingen reduseres da til å handle om innsyn i enkeltskattesaker. Jensen argumenterer med at forskriften bør få virke i tre år før vi kan evaluere rapporteringskravet. Men så lenge selskaper ikke må rapportere kostander, ikke må rapportere fra skatteparadiser, gis unntaksmuligheter og rapporteringen holdes unna årsregnskapet, er det innlysende at forskriften ikke kan virke etter hensikten. Det er ikke nødvendig å vente tre år for å forstå det. Både KrF og Venstre sier de er for utvidet land-for-landrapportering, men Erna Solberg og Siv Jensen har svinebundet støttepartiene ved å stille enstemmighetskrav i samarbeidsavtalen som går mot den uttalte vilje til de enkelte partiene. Det hindrer dem i å forsterke eksisterende lovverk med de tre siste kravene i en utvidet LLR. Hører støttepartiene at retorikken til Siv Jensen allerede har nok tiltak mot skatteunndragelse. Det stemmer ikke, unngår fakta om utvidet FOTO: VEGARD WIVESTAD GRØTT, NTB SCANPIX land-for-land-rapportering? Vi håper de vil følge egne ler som et slags motargument Dermed er det heller ikke et overbevisninger og stille seg mot en utvidet LLR. Skatteutvekslingsavtalene kan gi problemet med at kapitalflukden når revidert nasjonalbud- verktøy som kan håndtere bak den foreslåtte merkna- skattemyndigheter mulighet ten øker 9,4 prosent hvert år. sjett behandles i dag. til noe innsyn, men krever Jensens narrativ om ikke offentliggjøring av tall politisk avmakt i møte med som kan gi en standardisert interesser i andre land som Publish What You Pay Norway åpenhet på tvers av land. ikke ønsker åpenhet om Mandag 15. juni 2015 DEN GRØNNE DRØMMEREN: Arild Hermstad, leder for Fremtiden i våre hender. FOTO: THOMAS WINJE ØIJORD, SCANPIX Arild Hermstad sprer i en kronikk i Klassekampen 29. mai stor optimisme om hvor Klassekampen 29. mai bra det går med «det grønne skiftet», og hvordan olje og jordbruket, enn den oppnår gass allerede er på vei ut av ved utslippskutt fra bilene. markedet. Jeg skulle ønske at Hermstad hadde rett, men Tida er knapp. Utslippene dessverre mangler det noen må kuttes kraftig i løpet av vesentlige elementer i bare ti år. Det kan bare skje analysen hans. ved at fossile drivstoff blir Det er svært gledelig at såpass dyre at fornybart prisen på sol- og vindkraft vinner på pris. Den mest faller. Det gir håp om at det realistiske måten å få virkelige innført en slik grønne skiftet prising av kan ta av i karbon, er løpet av et par gjennom tiår. Men modellen produksjonen Karbonavgift av fossile til fordeling, drivstoff øker som sørger for stadig, og rettferdig fornybar kraft fordeling (KAF) er fortsatt i ved at folk flest hovedsak bare vil ha fordel av et supplement til den fossile. ordningen, samtidig som Og slik ser det ut til å den gir forutsigbart økende fortsette enda en god stund. fossile priser. I Norge som i andre fossilproduserende land, er er nå i ferd med å vinne Karbonavgift til fordeling politikerne lydhøre for det fram i miljø-organisasjoner sterke presset fra fossilindustrien. Det er det fortsatt bare håpe at også Framtiden og politiske partier. Vi må fullt trøkk på utvinning av i våre hender ser at et alle tilgjengelige olje-, gass- snarlig gjennombrudd for et og kull-ressurser. grønt skifte krever kutt i I et interessant nytt fossile drivstoff. Det krever klimanummer av tidsskriftet Vardøger (nr 35) viser disse utformes slik at de kan tøffe politiske tiltak. Da må Rune Skarstein hvordan vinne brei folkelig støtte, biodrivstoff som faktisk slik at politikerne presses utgjør tre fjerdedeler av den hardere nedenfra enn fra ny fornybar energi allerede fossilindustrien. er i ferd med å nå veggen, og nå utløser større CO2-utslipp ved omlegging av De britiske jomfruøyene er et yndet sted å slå seg ned for multinasjonale selskaper. Landet har langt flere registrerte selskaper enn innbyggere. FOTO: TODD VANSICKLE, AP/NTB SCANPIX blant kunne vise om et oljeselskap det er essensielt for den fremtidige finansieringen av velferdssta- milliarder kroner blir unndratt siden til norske bedrifter og van- I 2013 anslo Økokrim at hele 136 ne så betyr det at Ap stiller seg på sitter igjen med mistenkelig høye KENNETH LIA SOLBERG inntekter eller i et datterselskap i ten at multinasjonale selskaper i beskatning i Norge hvert år, noe lige skattebetalere. et skatteparadis. større grad er med og bidrar over som betyr et tap av skatteinntekter på nesten 37 milliarder årlig hengig av at alle bidrar, sier Thow- Det nivået vi har på velferd er av- I løpet av et drøyt tiår ble Wickholm mener den nåværende norske loven om land-for-land- Det er grunn til å tro at en ut- om man tar utgangspunkt i selsen til Aftenposten. skatteseddelen. fattige land tappet for skatteinntekter tilsvarende mer rapportering (LLR) (se faktaboks) videt land-for-land-rapportering skapsskatt på 27 prosent. Hun mener Finansdepartementet beskytter skatteparadiser ved enn syv oljefond. Nå tar ikke holder mål. kan gi store ekstrainntekter ettersom vi vet at så mye som en multinasjonale selskapers skat- ikke å kreve rapportering fra så- Engasjementet når det gjelder Arbeiderpartiet til orde for Vi ser allerede i dag at den at Norge skal bli det første land-for-land-rapporteringen vi tredjedel av verdens bruttonasjonalprodukt er gjemt bort i skat- økende både i Norge, og i USA og dene. tebidrag til fellesskapet har vært kalte støttefunksjoner i disse lan- landet i verden til å innføre nå har gir mulighet for å gjemme en ny åpenhetslov for multinasjonale selskaper. er bra, men den kunne vært bed- vil hjelpe utviklingsland med å få krisen har fått se hva sviktende leder i organisasjonen Tax Justice vekk en del av inntektene. Loven teparadiser. Vi mener også at det ellers i Europa hvor vi etter finans- Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig re, sier han til Aftenposten. kontroll over hva multinasjonale skatteinntekter har å si for økonomien, sier Wickholm. sensielle mangler i dagens krav til Network Norge, mener det er es- I en interpellasjon til finansminister Siv Jensen (Frp) tar stortings- Hvorfor har dere ikke allerede naturressurser, sier stortingsre- land-for-land-rapportering (LLR). Dere satt i regjering i 8 år. selskaper tjener på utvinning av representant Truls Wickholm (Ap) innført slik rapportering? presentanten. Mot korrupsjon og kapitalflukt Dagens LLR fritar selskap fra å til orde for rapportering som skal Det var vi som jobbet frem det Rapporteringen Wickholm og rapportere fra skatteparadis, men gjøre det vanskeligere for multinasjonale selskaper å gjemme slutten av vår periode. Det var bra er basert på et forslag som er ut- om selskaper skyflet unna penger lovverket som nå er i kraft helt på Arbeiderpartiet ønsker innført hele formålet med LLR var jo å se bort penger i skatteparadiser. Dersom stortingsrepresentanten får terer riktig vil dette kunne gi viklish What You Pay Norge (PWYP Jakobsen peker også på at LLR og riktig. Dersom selskap rapporarbeidet av organisasjonen Pub- til skatteparadis, poengterer hun. det som han vil, må petroleums- tig informasjon. Vi ser allikevel Norge), en organisasjon som jobber for å bekjempe korrupsjon og dre bransjer enn petroleumsvirk- bør innføres som krav også i an- og gruveselskaper begynne å rapportere inntekter, kostnader og kelt å gjemme unna inntekter i kapitalflukt i petroleums- og grusomhet, gruvedrift og skogdrift, at dette ikke er nok. Det er for en- utbytte på landnivå fra hvert enkelt skatteparadis. PWYP Norges generalsekretær omfattes av dagens LLR-lovgiv- tredjeland. veindustrien. som er de eneste sektorene som Intensjonen er å synliggjøre Essensielt for velferdsstaten Mona Thowsen er svært glad for ning. pengeflyten inn og ut av skatteparadisene og å avsløre skatteunnsker lovfestet, er så langt ikke i Når Ap sier at de vil fullføre Lunken tilbakemelding Åpenhetskravene Wickholm øn- Arbeiderpartiets nye toner. dragelser og uønsket skatteplanlegging. En slik lovgivning skal Stortingsrepresentanten mener Truls Wickholm (Ap) åpenhetskravene til selskape- lunken stemning for å gjøre bruk noe annet land i verden. åpenhetsloven med de tre siste I Finansdepartementet er det en raske XXInnebærer at multinasjonale selskaper må rapportere spesifikke finansielle opplysninger for hvert land de opererer i, for eksempel hvor mye de har betalt i skatter og avgifter til hvert enkelt land. XXFormålet er å synliggjøre kapitalflyt over landegrensene, og å forhindre eller avsløre ulovlig kapitalflukt og uønsket skattetilpasning. XXI utvidet LLR, som er spesifikt utviklet for petroleums- og gruveselskaper, skal også opplysninger om blant annet profitt, kostnader, investeringer, produksjon og aksjeutbytte inkluderes. XXFra innførte Norge krav om LLR for alle norskregistrerte, multinasjonale selskaper som driver innen petroleums- og gruveindustrien, samt innen skogdrift, noe som innebærer at blant annet Statoil må rapportere land for land. XXDet er anslått at utviklingsland mister 2 dollar for hver dollar de får i investeringer som følge av ulovlig kapitalflyt ut av landene. XXI 2013 anslo Økokrim at hele 136 milliarder kroner unndras beskatning årlig i Norge. Med en selskapsskatt på 27 prosent tilsvarer det 37 milliarder i tapte skatteinntekter årlig. XXOECD har anslått at så mye som 60 prosent av verdenshandelen foregår innad i multinasjonale selskaper. XXUtviklingsland taper hvert år enorme verdier på kapitalflukt. I perioden ble utviklingsland og fremvoksende industriland tappet for 6600 milliarder USD. Kilder: Økokrim, Eurodad, OECD, Global Financial Integrity, Bloomberg endringer i kravene som stilles til Pedersen til Aftenposten. umsselskap, Statoil, har ingen klar norske selskaper. En eventuell endring vil trolig formening om forslaget. Finansdepartementet har komme flere år frem i tid, ifølge Ettersom dette ikke har vært ikke planer om å gjøre endringer statssekretæren. en del av lovkravet, har vi heller i forskriften om land-for-land-rapportering med det første. Inter- evaluere det norske LLR-regelver- Knut Rostad, mediekontakt for Departementet tar sikte på å ikke tatt stilling til det, skriver nasjonalt sett ligger det norske ket etter tre år. Eventuelle endringer i LLR-forskriften vil bli vurdert het, i en e-post. Statoils internasjonale virksom- regelverket og norsk rapporteringspraksis allerede langt fremme, sier statssekretær Jon Gunnar ringen. Nordens største petroletinget 5. i forbindelse med denne evalue- Saken skal opp til debatt i Stor- juni. 1,5 l. Pr l 15, g. Pr kg 166, g. Pr kg 132,67 USA USAs utenriksminister John Kerry (bildet) brakk lårbenet da han syklet inn i en fortauskant i Frankrike i går morges og falt. Kerry (71) avlyser sine planlagte møter i Madrid og Paris etter ulykken. Utenriksministeren ble fløyet i helikopter til Universitetssykehuset i Genève etter ulykker. Der tok legene røntgenbilder som bekreftet at Kerrys høyre lårben var brukket. Kerry tar ofte med seg sykkelen på sine diplomatiske reiser. (NTB-AFP- Reuters) Så langt har over 2200 mennesker mistet livet i hetebølgen i India. Bare fredag og lørdag ble det rapportert om 200 nye dødsfall i delstatene Andhra Pradesh og Telangana. Der har temperaturene ligget mellom 40 og 45 grader de siste dagene, til tross for enkelte regnbyger. De fleste omkomne er eldre og fattige som ikke kan ta seg råd til å holde seg hjemme fra jobben. Hetebølgen vil trolig vare et par dager til, før monsunregnet ifølge meteorologene kommer onsdag. (NTB-DPA) USA En 47 år gammel fisker omkom på Hawaii i USA etter byggerne på Hawaii frykken var 1,8 meter lang. Inn- at sverdfisken han prøvde ter sverdfisk, men først og å fiske, stakk ham i brystet. fremst fordi den noen ganger angriper og lager hull i Den erfarne fiskeren skjøt sverdfisken med harpun og fiskekanoer. hoppet i havet for å fange Andrew Rossiter ved Waikiki akvarium tror fisken den ved Honokohau havn fredag. angrep mannen fordi den Da begynte fisken å hoppe rundt og stakk mannen fordi den var skadet. (NTB- jaktet en stim småfisk eller i brystet, melder CNN. Fis- TT) USA Visepresident Joe Bidens sønn Beau er død, melder Det hvite hus. Beau Biden døde lørdag, 46 år gammel, etter å ha vært syk med hjernekreft i et år. Han var Joe Bidens eldste sønn og etterlater seg kone og to sønner. Beau Biden var utdannet advokat og hadde som demokrat vært aktiv i politikken i delstaten Delaware. I fjor kunngjorde han planer om å stille til valg som guvernør neste år. Han var også et år i Irak som kaptein. (NTB-Reuters) 2015 Informasjonsrapport med regnskap 2015 Informasjonsrapport med regnskap Informasjonsarbeid 16 Mandag 15. juni 2015 KRONIKK Hvorfor så vanskelig? KONSULENT- BRUK Ivar Johansen, bystyremedlem i Oslo (SV) KRONIKK &DEBATT MENINGER Siv Jensens unndragelser Finansministeren snor seg unna fakta i debatten om tiltak mot skatteunndragelse i skatteparadiser. Dette fremstår som en ansvarsfraskrivelse for Finansdepartementet. KRONIKK: Maks 5000 tegn inkludert mellomrom. DEBATT: Innlegg: 3000 tegn inkludert mellomrom. Tollef Mjaugedal Carline Tromp Ingrid Grønli Åm Kronikker Å delta aktivt i samfunnsdebatten er en viktig målsetting for PWYP Norge. Vi har fått oppmerksomhet for våre viktigste saker gjennom 3 kronikker og flere medieoppslag gjennom En av våre viktigste kanaler for å nå ut til et bredt publikum, og for å skape og delta i debatt om viktige politiske prioriteringer, er å få meningsytringer på trykk. I 2015 har det vært viktig for PWYP Norge å legge press på politikerne for å få innført utvidet land-for-land rapportering. Som en av de norske organisasjonene som har jobbet lengst og tettest med temaet og lovforslaget, sitter vi på innsikt og kunnskap som få andre har tilgang til. Derfor er det viktig for oss å nå ut til allmennheten med disse opplysningene. Kronikken Kriminelle tjener på skjult eierskap. Åpent brev til Monica Mæland sto på trykk i Dagbladet 26.januar 2015, og kom med en oppfordring om å legge til rette for en bred prosess der flere kan gi innspill til aksjonærregisteret. Kronikken ble skrevet i samarbeid med en rekke andre organisasjoner og forskere som ønsket at aksjonærregisteret blir mer åpent. Kronikkforfattere: Vegard Venli, journalist i Kommunal Rapport, Siri Gedde-Dahl, Presseforbundets offentlighetsutvalg, Liv Freihow, direktør for næringspolitikk i IKT-Norge, Professor Guttorm Schjelderup, NHH, Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder i Tax Justice Network Norge, Inger A. E. Coll, leder i Norsk Øko-forum, Arne Jensen, generalsekretær i Norsk redaktørforening Ina Lindahl Nyrud, advokat i Norsk Journalistlag, Guro Slettemark, generalsekretær i Transparency International Norge, Anders Folkestad, leder i Unio, Mona Thowsen, generalsekretær i Publish What You Pay Norge, Professor Jan Fridthjof Bernt, Universitet i Bergen, Tina Søreide, samfunnsøkonom og forsker ved juridisk fakultet, Universitetet i Bergen, Øivind Eriksen, leder Skatterevisorenes Forening, John Leirvaag, forbundsleder i Norsk Tjenestemannslag. Kronikken Skatteunngåelse og menneskerettigheter ble trykt i Menneskerettighetsuka 2015 sitt magasin. Dette innlegget belyste hvordan skatteunngåelse har konsekvenser for realisering av menneskerettigheter. Verdens største juridiske organisasjon, International Bar Association (IBA), ser skatteunngåelse i et menneskerettighetsperspektiv. Stadig flere multinasjonale selskaper bruker juridiske råd og andre mekanismer for å unngå skatt. Effekten er at myndigheter fratas ressurser for å realisere menneskerettigheter. PWYP Norge krever derfor utvidet land-for-land rapportering, slik at borgere i utviklingsland unngår å bli tappet av multinasjonale selskaper og autoritære regimer. KLASSEKAMPEN MENINGER 17 OVERHØRT Mona Thowsen, generalsekretær DAGENS LØVÅS Stor optimisme, lite bakkekontakt KLIMA Hallvard Birkeland MER DEBATT NESTE SIDE» Et grønt skifte krever tøffe politiske tiltak. Da må disse utformes slik at de kan vinne brei folkelig støtte. Hallvard Birkeland, Bergen Kronikken Siv Jensens unndragelser sto på trykk i Klassekampen 15.juni Kronikken var på trykk i forbindelse med behandling av revidert statsbudsjett og hadde som mål å møte feilaktige uttalelser i debatten om utvidet land-for-land rapportering. Siv Jensen argumenterer med at forskriften bør få virke i tre år før vi kan evaluere rapporteringskravet. Men så lenge selskaper ikke må rapportere kostnader, ikke må rapportere fra skatteparadiser, gis unntaksmuligheter og rapporteringen holdes unna årsregnskapet er det innlysende at forskriften ikke kan virke etter hensikten. Det er ikke nødvendig å vente tre år for å forstå det. Etter denne kronikken ble Stortinget enige om å styrke land for land forskriften. Oppmerksomhet i media I 2015 har PWYP Norge fått en rekke oppslag i media. I tillegg har PWYP Norge blitt brukt som ekspertkilde i ulike saker. Noe som også er viktig for at vi skal få gjennomslag for våre viktigste saker. PWYP Norge som ekspertkilde PWYP Norge har ved en rekke anledninger gitt bakgrunnsinformasjon til saker eller blitt sitert direkte. En oversikt over disse sakene følger her. RORG-samarbeidet sender ut nyhetsmelding der de gir et godt innblikk i ulike temaer som er dagsaktuelle. I løpet av 2015 har PWYP Norge vært ekspertkilde i fitre av nyhetsmeldingene deres. Den første ble publisert 10. april og omhandlet Menneskerettigheter, interesser og dilemmaer. Her ble sammenhengen mellom skatteflukt og menneskerettigheter tydeliggjort ved et sitat av Mona Thowsen, generalsekretær i PWYP Norge. Den andre nyhetsmeldingen, På tide med utvidet land-for-land rapportering? ble publisert 1. juni. PWYP Norge ble referert til flere ganger i saken som fokuserte på den politiske debatten i Norge rundt en styrket land-for-land rapportering. Den tredje nyhetsmeldingen, -Klart vi kan forandre skattesnuskmulighetene! ble publisert 23. juni PWYP Norge ble referert til flere ganger og generalsekretær i PWYP Norge, Mona Thowsen ble sitert i forbindelse med gjennomslaget på Stortinget for å styrke forskriften om land-for-land rapportering. -Norsk utviklingspolitikk må bli mer samstemt ble publisert 14. desember på rorg. no. Innlegget tar opp faktaheftet PWYP Norge lanserte i august og viser til stuntet 9. desember der et samlet sivilsamfunn hadde følgende budskap til Regjeringen og Stortinget: Innfør utvidet land-for-land rapportering nå. Nyhetsartikkelen Ap vil tvinge norske selskaper til å rapportere fra skatteparadiser ble publisert i Aftenposten 1. juni over to sider. Interpellasjonen i Stortinget fredag 5. juni, som PWYP Norge hadde arbeidet frem, ble nevnt i saken og Mona Thowsen, generalsekretær i PWYP Norge, ble sitert vedrørende utvidet land-for-land rapportering. Denne saken ble også en NTB-sak og artikkelen ble gjengitt i en rekke andre medier som Dagbladet, Oppland Arbeiderblad, Dagens Næringsliv og E24. 8 Nyheter Mandag 1. juni 2015 I dag trenger ikke norske selskaper oppgi sine inntekter, kostnader og eiendeler i skatteparadiser. Det taper Norge milliarder på. Ap vil tvinge norske selskaper til å rapportere fra skatteparadiser Nyhetsartikkelen Ingen vet hvilke norske selskaper som må rapportere land-for-land ble publisert i Aftenposten 4. juni. Denne saken tok blant annet opp PWYP Norge Vi ser allerede m i dag at den landfor-land-rapporteringen vi nå har gir mulig- sin analyse av Statoil sin første land-for-land rapport het for å gjemme vekk en del av inntektene q og generalsekretær i PWYP Norge, Mona Thowsen, ble sitert. Saken var viktig for å tydeliggjøre svaret fra Finansministeren om oppfølging av land-for-land rapporteringen til Statoil, som i praksis ikke eksisterer. I forbindelse med vedtaket i Stortinget 19. juni om å styrke forskriften om land-for-land rapportering ble en rekke saker publisert i media der PWYP Norge ble brukt som ekspertkilde. Artikkelen Stortinget vedtar rapporteringsplikt fra skatteparadiser ble publisert på aftenposten.no 19. juni. Generalsekretær i PWYP Norge, Mona Thowsen, ble intervjuet og brukt som ekspertkilde i saken og forklarte at det fortsatt er en veg å gå for å oppnå åpenhet om hvor pengene befitnner seg. Nyhetsartikkelen Fikk gjennomslag mot skattegjemsel ble publisert på vl.no 19. juni. Generalsekretær i PWYP Norge, Mona Thowsen, er intervjuet om vedtaket som ble gjort i Stortinget. Artikkelen Jubler for finansiell åpenhet ble publisert 19. juni på politikkavisen.no og PWYP Norge ble åøkonomi Pr stk 23,20 Mandag 1. juni 2015 Nyheter 9 KJØPER DU EN AV DISSE Pr tube 29,20 Fakta Land-for-landrapportering (LLR) Kapitalflukt JUNI Pr pk 19,90 DEAL SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL Kerry brakk lårbenet på sykkeltur 2200 Fisker ble drept av sverdfisk Visepresident Bidens sønn døde lørdag FÅR DU MED ET AV DISSE 20 Publish What You Pay Norge Publish What You Pay Norge 21

Seminar: Bråstopp for åpenhetstiltak i Norge? Arr: IndustriEnergi og PWYP Norge Kulturhuset 29. mai 2017, 08:30-10:30

Seminar: Bråstopp for åpenhetstiltak i Norge? Arr: IndustriEnergi og PWYP Norge Kulturhuset 29. mai 2017, 08:30-10:30 Seminar: Bråstopp for åpenhetstiltak i Norge? Arr: IndustriEnergi og PWYP Norge Kulturhuset 29. mai 2017, 08:30-10:30 mona.thowsen@pwyp.no Tech-selskapene er de nye oljeselskapene The worlds most valuable

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd MKR 45/10 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 6.-7. sept. 2010 Saksbehandler: Guro Almås Referanser: KISP 04/10 MKR/AU 15/10 Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 31.08.2010

Detaljer

Vedtekter for Publish What You Pay Norway

Vedtekter for Publish What You Pay Norway Vedtektene er vedtatt den 17.10.2011. Vedtektsoppdatering 13.02.2015. 1 Navn og organisasjon 1) Publish What You Pay Norge 1 er en ideell forening, registrert i Brønnøysundregisteret og med sekretariat

Detaljer

! ULOVLIG!KAPITALFLUKT!

! ULOVLIG!KAPITALFLUKT! ULOVLIGKAPITALFLUKT Internasjonaltutvalg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Innledning( Hvert år forsvinner anslagsvis 1 260 milliarder dollar ut av

Detaljer

Skitne penger s. 4. Skatteparadis s. 6. Internprising s. 7. Skatteflukt og bistand s. 8. Dette vil Attac s. 10. Dette er Attac s.

Skitne penger s. 4. Skatteparadis s. 6. Internprising s. 7. Skatteflukt og bistand s. 8. Dette vil Attac s. 10. Dette er Attac s. TEXTE NOIR 2006 Skitne penger s. 4 Skatteparadis s. 6 Internprising s. 7 Skatteflukt og bistand s. 8 Dette vil Attac s. 10 Tax Justice Network s. 16 Nordic Tax Justice Network s. 17 Dette er Attac s. 18

Detaljer

Høringsinnspill fra PWYP Norge med merknader om land for land rapportering

Høringsinnspill fra PWYP Norge med merknader om land for land rapportering Det Kongelige Finansdepartement. v/ekspedisjonssjef Geir Åvitsland. Sendt per epost til: postmottak@fin.dep.no, Deres ref. 13/2146 Vår ref. 2001/123 Dato: 31. juli 2013 Høringsinnspill fra PWYP Norge med

Detaljer

Åpenhet i selskapsrapportering undersøkelse av 50 norske børsnoterte selskaper

Åpenhet i selskapsrapportering undersøkelse av 50 norske børsnoterte selskaper Åpenhet i selskapsrapportering undersøkelse av 50 norske børsnoterte selskaper Funn og anbefalinger Transparency International Norge Guro Slettemark, generalsekretær www.transparency.no Transparency International

Detaljer

SKITNE PENGER KAMPEN MOT SKATTEPARADISENE

SKITNE PENGER KAMPEN MOT SKATTEPARADISENE SKITNE PENGER KAMPEN MOT SKATTEPARADISENE ATTAC BLE DANNET ETTER DEN STORE FINANSKRISEN I ASIA PÅ SLUTTEN AV 1990-TALLET, MED MÅL OM Å FÅ DEMOKRATISK KONTROLL OVER FINANSMARKEDENE. ATTAC ER EN FRANSK FORKORTELSE

Detaljer

15 AV 18 ELEMENTER ER ALLEREDE PÅ PLASS KUN 3 HULL MÅ TETTES FØR LOVEN KAN VIRKE

15 AV 18 ELEMENTER ER ALLEREDE PÅ PLASS KUN 3 HULL MÅ TETTES FØR LOVEN KAN VIRKE Til deg som sitter i Finanskomiteen, Sendt per epost til: Hans Andreas Limi, Frp, Hans-Andreas.Limi@stortinget.no Finansdep ref. 13/2146 Vår ref. 2001/123 Dato: 19. juni 2014 $ $ $ 15 AV 18 ELEMENTER ER

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS Kommunereformarbeid Kommunikasjonsplan som del av en god prosess 1 Agenda Arbeidsgiverpolitiske perspektiver på kommunesammenslåingsprosesser Kort om åpenhet vs. lukking Presentasjon og utvikling av en

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Deres ref.: 15/1829 Vår ref.: 2003/123 Dato: Høring om Finansdepartementets forslag om land for land rapportering for skatteformål

Deres ref.: 15/1829 Vår ref.: 2003/123 Dato: Høring om Finansdepartementets forslag om land for land rapportering for skatteformål Finansdepartementet Deres ref.: 15/1829 Vår ref.: 2003/123 Dato: 25.01.2016 Høring om Finansdepartementets forslag om land for land rapportering for skatteformål PWYP Norge har merknader knyttet til fravær

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013-3-370 2014/RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Sammen i tøffe tider ble gjennomført etter planen, som en

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Oslo, 15. desember 2014. Forum for Utvikling og Miljø: innspill til Stortingsmelding om næringsutvikling og samarbeid med privat sektor.

Oslo, 15. desember 2014. Forum for Utvikling og Miljø: innspill til Stortingsmelding om næringsutvikling og samarbeid med privat sektor. Oslo, 15. desember 2014 Forum for Utvikling og Miljø: innspill til Stortingsmelding om næringsutvikling og samarbeid med privat sektor. Forum for utvikling og miljø (ForUM) takker for muligheten til å

Detaljer

- den liberale tankesmien

- den liberale tankesmien - den liberale tankesmien Civita er en liberal tankesmie som har til formål å fremme de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, et sterkt sivilsamfunn og styrket personlig ansvar. Borgerlig side

Detaljer

Sammen er vi sterke! Sluttrapport

Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen for prosjektet var at vi så at organisasjonslivet i Norge er lite. Hundrevis av organisasjoner kjemper sin kamp for sine

Detaljer

Hvordan sikre gevinst i prosjekter?

Hvordan sikre gevinst i prosjekter? Hvordan sikre gevinst i prosjekter? Otto Husby Director International Operations, Metier Nettkonferansen 2011 Metier i dag Forretningsidé: Vi forbedrer våre kunders forretningsmessige mål gjennom riktige

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

2.1 Utfyllende redegjørelse for årsregnskapet hvis det er nødvendig for å bedømme organisasjonens stilling og resultat:

2.1 Utfyllende redegjørelse for årsregnskapet hvis det er nødvendig for å bedømme organisasjonens stilling og resultat: Årsberetning SAIH- 1 Virksomhetens art og tilholdssted 1.1 Art og tilholdssted: Solidaritets- og bistandsorganisasjon. Sentralkontor i Oslo, Storgata 11, 0155 Oslo. 1.2 Ideelle organisasjoner som driver

Detaljer

Politikere på skolebenken. Sluttrapport

Politikere på skolebenken. Sluttrapport Politikere på skolebenken Sluttrapport Forord Dette er sluttrapporten for prosjektet «Politikere på skolebenken». Målet med prosjektet var å arrangere et seminar for å bevisstgjøre og skolere ungdomspartiene

Detaljer

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte november 2016

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte november 2016 Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte 25-27. november 2016 Verden er skikkelig urettferdig. De rike landene i verden forsyner seg med stadig mer av verdens ressurser. Klimaendringer, i hovedsak forårsaket

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Ipsos MMI Erik Griffin 2. november 2012

Ipsos MMI Erik Griffin 2. november 2012 Erik Griffin 2. november 202 Kartlegging av kjennskap til OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og til det norske OECD kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv blant norske bedrifter med flernasjonal

Detaljer

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs tiltak mot svart økonomi Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs forslag til tiltak mot arbeidsmarkedskriminalitet og svart økonomi 2 1. Bedre samarbeid mellom kontrolletatene Skatteetaten, Arbeidstilsynet,

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

FN-konvensjonen: Hva så? Om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

FN-konvensjonen: Hva så? Om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne FN-konvensjonen: Hva så? Om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Innledning I 2013 ratifiserte Norge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det vil si

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

EVALUERING: GRAVEJOURNALISTIKK:

EVALUERING: GRAVEJOURNALISTIKK: EVALUERING: 1. Vurderer verdien av noe, i tillegg til å beskrive. 2. Stiller krav om systematikk og metode som det må kunne redegjøres for. 3. Innebærer at noen betrakter og stiller seg utenfor det som

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet - Sammendrag

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet - Sammendrag Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet - Sammendrag 1 2 Sammendrag På vegne av KS har Deloitte gjennomført en kartlegging av det kommunale og fylkeskommunale risikobildet basert på vedtatte planer

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Advokatfirmaet G-partner AS Stranden 1 B, 0250 Oslo Org. nr. 989 549 499 Tlf: +47 99 79 75 42 Faks: +47 85 037 881 RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR

Advokatfirmaet G-partner AS Stranden 1 B, 0250 Oslo Org. nr. 989 549 499 Tlf: +47 99 79 75 42 Faks: +47 85 037 881 RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR Advokatfirmaet G-Partner AS 2006 1 Innhold 1. Hva er vårt samfunnsansvar? 2. Våre verdier 3. Mål for vårt samfunnsansvar 2 1. Hva er vårt samfunnsansvar? Advokatfirmaet G-partner

Detaljer

Til og fra ungdommen, ( )

Til og fra ungdommen, ( ) Til og fra ungdommen, (2013-1-113) Kjelsås, 27. januar 2016 Forord Læringsprogrammet Til og fra ungdommen ble initiert som et tiltak for å øke barn og unges refleksjoner rundt det å leve i et demokratisk

Detaljer

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI Nye metoder på kjente mål Veilederen er utarbeidet på grunnlag av rapporten Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati skrevet av forskere ved Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

Få ballen i mål! Informasjonsrapport med regnskap 2014

Få ballen i mål! Informasjonsrapport med regnskap 2014 Få ballen i mål! Informasjonsrapport med regnskap 2014 2014 Informasjonsrapport med regnskap Innhold Forord av styreleder og generalsekretær... 4 Hva er PWYP Norge?... 5 Hvordan arbeider PWYP Norge?...6

Detaljer

Norges Høyesteretts informasjonsvirksomhet

Norges Høyesteretts informasjonsvirksomhet Norges Høyesteretts informasjonsvirksomhet Høyesterett er landets øverste domstol og dømmer i siste instans. Høyesterett er ankeinstans for avgjørelser truffet i lavere rettsinstanser Høyesteretts hovedoppgave

Detaljer

Referat Landsstyremøte Frivillige for SOS-barnebyer. Tid: Mandag 14. desember 2015 kl (landsstyremøte + workshop)

Referat Landsstyremøte Frivillige for SOS-barnebyer. Tid: Mandag 14. desember 2015 kl (landsstyremøte + workshop) Referat Landsstyremøte Frivillige for SOS-barnebyer Tid: Mandag 14. desember 2015 kl 10.00-17.30 (landsstyremøte + workshop) Sted: SOS-Barnebyer Norge, Mariboesgt. 13, Oslo Deltakere: Landsstyret: Ingrid

Detaljer

Varsel om at Stortingets anmodningsvedtak nr. 792 om synliggjøring av uønsket skattetilpasning ikke er fulgt opp av Finansdepartementet.

Varsel om at Stortingets anmodningsvedtak nr. 792 om synliggjøring av uønsket skattetilpasning ikke er fulgt opp av Finansdepartementet. Oslo, 22. mars 2017 Åpent brev til Finanskomiteens medlemmer, Til: Hans Olav Syversen , Marianne Marthinsen , Svein Flåtten

Detaljer

«Bruk av internrevisjon i staten» - høringssvar

«Bruk av internrevisjon i staten» - høringssvar Norges Interne Revisorers Forening Postboks 1417 Vika 0115 OSLO Oslo, 14. oktober 2014 Til: Det Kongelige Finansdepartement Ref: 14/3305 «Bruk av internrevisjon i staten» - høringssvar Norges Interne Revisorers

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki... Om Strategien Informasjonsstrategi 2015-2018 Vedtatt på SAIHs Årsmøte 2014 Denne strategien skal være et verktøy for SAIH sitt styre, lokallag, andre frivillige og ansatte i planleggingen, gjennomføringen

Detaljer

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER NEF RAPPORT: 45 000 UNIKE EPILEPSIHISTORIER Utvikling av materiell og gjennomføring av offentlig arrangement for å spre informasjon om bredden i epilepsidiagnosen [Skriv inn tekst] Side 1 Sammendrag var

Detaljer

Representantforslag. S (2013 2014) fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja, Terje Breivik og Pål Farstad. Dokument 8: S (2013 2014)

Representantforslag. S (2013 2014) fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja, Terje Breivik og Pål Farstad. Dokument 8: S (2013 2014) Representantforslag. S (2013 2014) fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja, Terje Breivik og Pål Farstad Dokument 8: S (2013 2014) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja, Terje

Detaljer

Antikorrupsjon i kommunene

Antikorrupsjon i kommunene Antikorrupsjon i kommunene Kontrollutvalgskonferansen 7. februar 2013 Transparency International Norge Tor Dølvik spesialrådgiver www.transparency.no Etablert 1993, sekretariat i Berlin, avdelinger i over

Detaljer

Høring evaluering av land-for-land-forskriften

Høring evaluering av land-for-land-forskriften Til Finansdepartementet postmottak@fin.dep.no Deres referanse: 16/1298 KrW Oslo, 2017-12-07 Høring evaluering av land-for-land-forskriften Vi viser til høringsbrev av 25. oktober 2017. Norsk Presseforbund

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Internasjonalisering utfordringer for sektoren slik nye SIU ser det. Presentasjon på Forskerforbundets seminar 2004

Internasjonalisering utfordringer for sektoren slik nye SIU ser det. Presentasjon på Forskerforbundets seminar 2004 Internasjonalisering utfordringer for sektoren slik nye SIU ser det Presentasjon på Forskerforbundets seminar 2004 SIU SIU (Senter for internasjonalisering av høyere utdanning) ble etablert 1. januar 2004,

Detaljer

Idrettsrådskonferansen Hordaland Økonomisk doping...juks og bedrag?

Idrettsrådskonferansen Hordaland Økonomisk doping...juks og bedrag? Idrettsrådskonferansen Hordaland 2016 Clarion Hotel Bergen Airport Økonomisk doping...juks og bedrag? Odd Magne Persson Seniorrådgiver Skatt vest Lokalt presseoppslag? Hemmelighold og ledere uten økonomisk

Detaljer

Å avskaffe ekstrem fattigdom innen Polyteknisk forening, 8 november 2017

Å avskaffe ekstrem fattigdom innen Polyteknisk forening, 8 november 2017 Å avskaffe ekstrem fattigdom innen 2030 Polyteknisk forening, 8 november 2017 FNs mål om å avskaffe fattigdom Goal 1. End poverty in all its forms everywhere 1.1 By 2030, eradicate extreme poverty for

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

Representantforslag. S (2014 2015) Dokument 8: S (2014 2015)

Representantforslag. S (2014 2015) Dokument 8: S (2014 2015) Representantforslag. S (2014 2015) fra stortingsrepresentanten(e) Dokument 8: S (2014 2015) Representantforslag fra stortingsrepresentanten(e) om å nedsette ekspertutvalg for å utrede muligheten for å

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Erik Hagaseth Haug Erik.haug@inn.no Twitter: @karrierevalg We have a lot of the ingredients already A

Detaljer

Internasjonale tiltak mot «Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)» Stig Sollund Finansdepartementet

Internasjonale tiltak mot «Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)» Stig Sollund Finansdepartementet Internasjonale tiltak mot «Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)» Stig Sollund Finansdepartementet Utgangspunkt Selvstendige stater bestemmer sine skatteregler ut fra egne politiske valg Med økt integrasjon

Detaljer

Lokaldebatten (Ref #ef356591)

Lokaldebatten (Ref #ef356591) Lokaldebatten (Ref #ef356591) Søknadssum: 90 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Rana bibliotek / 974550717 Boks 173 8601

Detaljer

Prosjektet har derfor hatt et fokus på å synliggjøre revmatikere i kommunevalget 2015.

Prosjektet har derfor hatt et fokus på å synliggjøre revmatikere i kommunevalget 2015. Prosjektnavn: Ledd, levekår og lokalpolitikk Prosjektleder: Hanne Skiaker Søkerorganisasjon: Norsk Revmatikerforbund Virksomhetsområde: forebygging Søknadsid: 13086 Forord Har faktisk lært veldig mye i

Detaljer

Forskningssirkler Barn og unges medvirkning i barneverntjenesten. Barnevernkonferansen 2015 17. april 2015

Forskningssirkler Barn og unges medvirkning i barneverntjenesten. Barnevernkonferansen 2015 17. april 2015 Sissel Seim og Tor Slettebø Forskningssirkler Barn og unges medvirkning i barneverntjenesten Barnevernkonferansen 2015 17. april 2015 Eva Almelid, Grünerløkka barneverntjeneste Tone Böckmann-Eldevik, Grünerløkka

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Frivilligheten + kommunen = sant Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Oppsummering av viktige funn Hovedfunn 172 frivillige

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget.

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget. Demokrati Ordet demokrati betyr folkestyre. I et demokrati er det valg, i Norge er det stortingsvalg hvert fjerde år. Da kan de som ha stemmerett være med å bestemme landets utvikling. I det norske systemet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Effektivitet og kvalitet i internkontrollen Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Effektivitet og kvalitet i internkontrollen Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Effektivitet og kvalitet i internkontrollen Prosjektplan/engagement letter Mai 2017 «Forvaltningsrevisjon av effektivitet og kvalitet i internkontrollen» Mai 2017 Prosjektplan

Detaljer

SAMFUNNSANSVAR SETT FRA EKSTERN REVISORS STÅSTED

SAMFUNNSANSVAR SETT FRA EKSTERN REVISORS STÅSTED SAMFUNNSANSVAR SETT FRA EKSTERN REVISORS STÅSTED Per Hanstad, adm. direktør i Den Norske Revisorforening Den norske Revisorforening Vektlegge hva som er god foretaksrapportering Markedets forventninger

Detaljer

Fakta på bordet INFORMASJONSRAPPORT 2011 MED REGNSKAP

Fakta på bordet INFORMASJONSRAPPORT 2011 MED REGNSKAP Fakta på bordet INFORMASJONSRAPPORT 2011 MED REGNSKAP 3 2011 pwyp.no I have not seen this before. I did not know this. Can I pass this on to some key people in Congress? 4 2011 pwyp.no Publish What You

Detaljer

Åpenhet i departementene

Åpenhet i departementene Åpenhet i departementene - En kommentar Siri Gedde-Dahl sgd@kapital Leder i Pressens offentlighetsutvalg Journalist i Kapital -Jeg må visst på et møte i Partnerforum Pressens offentlighetsutvalg Nedsatt

Detaljer

Alle ungdommer har rett til. Sluttrapport

Alle ungdommer har rett til. Sluttrapport Alle ungdommer har rett til Sluttrapport 1 Forord I 2009 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Alle ungdommer har rett til hos Helse og rehabilitering og fikk prosjektmidler innvilget. Prosjektet gikk

Detaljer

Ipsos MMI Erik Griffin 1. november 2012

Ipsos MMI Erik Griffin 1. november 2012 Erik Griffin 1. november 20 Kartlegging av kjennskap til OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og det norske OECD kontaktpunkt blant tillitsvalgte i bedrifter med flernasjonal virksomhet 1. Om

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

Når far ikke lenger er like sprek. Norges Parkinsonforbund

Når far ikke lenger er like sprek. Norges Parkinsonforbund Når far ikke lenger er like sprek Norges Parkinsonforbund Forord I dette prosjektet må det rettes en stor takk til nevrologer og fysioterapeuter som frivillig stiller opp tidlig en morgen på sine frihelger,

Detaljer

Sertifisering og erfaringer med implementering. Anette Killingrød Kristiansen

Sertifisering og erfaringer med implementering. Anette Killingrød Kristiansen Sertifisering og erfaringer med implementering Anette Killingrød Kristiansen KPMG globalt Omsetning globalt (FY16) Tax 189.000 ansatte $5,56 mrd 22 % Advisory $9,74 mrd i 155 land 41 % $25,42 milliarder

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

FNs Global Compact - en global standard og et felles språk for samfunnsansvar

FNs Global Compact - en global standard og et felles språk for samfunnsansvar FNs Global Compact - en global standard og et felles språk for samfunnsansvar Mer enn sju tusen bedrifter fra hele verden har signert FNs prinsipper for ansvarlig næringsvirksomhet. Initiativet hjelper

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2015/2016 Vedtatt 17.04.2016 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram beskriver hvilke politiske saker og organisatorisk satsninger

Detaljer

Lansering 14. august 2007, Ingeniørenes Hus

Lansering 14. august 2007, Ingeniørenes Hus Lansering 14. august 2007, Ingeniørenes Hus Velkommen til det første møtet i Kinaforum Dagens tema: Presentasjon av Regjeringens Kinastrategi: Mål og prioriteringer i vårt forhold til Kina. Fokus, samordning

Detaljer

HANDLINGSPLAN SAMISK NASJONAL KOMPETANSETJENESTE PSYKISK HELSEVERN OG RUS

HANDLINGSPLAN SAMISK NASJONAL KOMPETANSETJENESTE PSYKISK HELSEVERN OG RUS HANDLINGSPLAN SAMISK NASJONAL KOMPETANSETJENESTE PSYKISK HELSEVERN OG RUS 2017 Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 46 95 50 Organisasjonsnummer SANKS SANKS Karasjok 983 974 880 Postboks 4 Stuorraluohkká

Detaljer

Skatteparadiser og kapitalflukt FINs arbeid med skadelig skattepraksis og Nordisk skatteparadisprosjekt Fagdag ved NTNU torsdag

Skatteparadiser og kapitalflukt FINs arbeid med skadelig skattepraksis og Nordisk skatteparadisprosjekt Fagdag ved NTNU torsdag Skatteparadiser og kapitalflukt FINs arbeid med skadelig skattepraksis og Nordisk skatteparadisprosjekt Fagdag ved NTNU torsdag 03.11.11 Statssekretær Roger Schjerva, Finansdepartementet Skattekonkurranse

Detaljer

Samfunnsansvar og bærekraftige investeringer

Samfunnsansvar og bærekraftige investeringer Samfunnsansvar og bærekraftige investeringer Internrevisorforeningen 16. februar 2011 Storebrand Kapitalforvaltning AS Christine Tørklep Meisingset Business as Usual = 2,3 planeter i 2050 Resources and

Detaljer

Åpenhetslov uten åpenhet?

Åpenhetslov uten åpenhet? Til deg som sitter i Finanskomiteen, Att: Borghild Tenden Sendt per epost til: borghild.tenden@stortinget.no Finansdep ref. 13/2146 Vår ref. 2001/123 Dato: 20. september 2013 Åpenhetslov uten åpenhet?

Detaljer

Kontrollutvalget. Informasjons- og kommunikasjonsstrategi

Kontrollutvalget. Informasjons- og kommunikasjonsstrategi NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalget Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Norad resultater i kampen mot fattigdom

Norad resultater i kampen mot fattigdom Norad resultater i kampen mot fattigdom 1 Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid VI JOBBER FOR AT NORSK BISTAND SKAL VIRKE BEST MULIG Virker norsk bistand? Får de fattige i utviklingslandene og norske

Detaljer

Ingen mennesker til salgs!

Ingen mennesker til salgs! Arendal Grimstad Soroptimistklubb Ingen mennesker til salgs! Hver dag blir mennesker kjøpt og solgt i Norge. Arendal Grimstad Soroptimistklubb tror at økt kunnskap er et viktig våpen i kampen mot menneskehandel,

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering

Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering Benchmarking Gode eksempler på effektiv benchmarking som virkemiddel i forbedringsprosesser Cases fra offentlig og privat virksomhet Bjørn Fredrik Kristiansen bfk@multiconsult.no Multiconsults kjernevirksomhet

Detaljer

Debatten om bedrifters sosiale ansvar (I)

Debatten om bedrifters sosiale ansvar (I) Debatten om bedrifters sosiale ansvar (I) MEVIT4340 Informasjon & samfunnskontakt: Sosialt ansvar Fredag, 9. mars 2007 Øyvind Ihlen Dagens plan skal bedrifter ta sosialt ansvar? pliktetiske begrunnelser

Detaljer

KS kommunenettverk Christian Hellevang

KS kommunenettverk Christian Hellevang KS kommunenettverk 2014-2018 Christian Hellevang Kort om KS 19 fylkeskommuner 428 kommuner 500 bedrifter som har 440 000 ansatte (184 mrd kroner) 11 500 folkevalgte 450 milliarder kroner (totalt) - og

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE MEDIEPROTOKOLL

KRISTIANSUND KOMMUNE MEDIEPROTOKOLL KRISTIANSUND KOMMUNE MEDIEPROTOKOLL Oppdatert pr. mai 2017 1. INTRODUKSJON Hensikten med medieprotokollen er å etablere gode retningslinjer og kjøreregler for hvordan kontakten med media skal håndteres.

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2016/2017 Vedtatt 07.05.2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Detaljer

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 Social Project Management CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 We human beings are social beings. We come into the world as the result of others actions. We survive here in dependence on others.

Detaljer

Ledig engasjement (to måneder) som rapportforfatter

Ledig engasjement (to måneder) som rapportforfatter Ledig engasjement (to måneder) som rapportforfatter Caritas Norge har som trosbasert aktør lang erfaring med ulike former for fredsarbeid fra flere kontinenter. Vi støtter for tiden fredsprosesser på Filippinene,

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2017-2019 LEVEs strategi og handlingsplan skal bygge opp om LEVEs formål og verdier. Planen er i tråd med LEVEs vedtekter og bygger på dokumentet Et mer åpent og tydelig LEVE. LEVEs formål

Detaljer

Utfordringer for fripoliser med lavt rentenivå og nye kapitalkrav

Utfordringer for fripoliser med lavt rentenivå og nye kapitalkrav Utfordringer for fripoliser med lavt rentenivå og nye kapitalkrav v/ Kristin Bekkeseth Oslo, 9. desember 2015 Lave renter og nye kapitalkrav synliggjør den iboende utfordringen med fripoliser Side 2 Agenda

Detaljer

Hvilken retning går Internett i?

Hvilken retning går Internett i? Hvilken retning går Internett i? Registrarseminar, Oslo 27. november 2008 Ørnulf Storm Seksjonssjef Seksjon for adressering og elektronisk signatur Avdeling for Internett og Sikkerhet Post- og teletilsynet

Detaljer