MØTEINNKALLING Tysnes kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Tysnes kommune"

Transkript

1 Utval : KOMMUNESTYRET Møtestad : Rådhuset Møtedato : Tid : 16:00 MØTEINNKALLING Tysnes kommune SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 38/13 13/643 REFERAT, SKRIV OG MELDINGAR PS 39/13 13/725 ENDRING I BARNEHAGEVEDTEKETENE PS 40/13 12/835 GODKJENNING AV REVIDERTE SAMARBEIDSAVTALAR MELLOM TYSNES KOMMUNE OG HELSE FONNA 2013 PS 41/13 13/703 MEDLEMSKAP I DIHVA PS 42/13 12/1355 OMBYGGING AV RÅDHUSET I SAMBAND MED LOKALISERING AV HELSETENESTENE OG OMORGANISERING PS 43/13 13/731 FRAMTIDIG BRUK AV KAIAR I TYSNES KOMMUNE PS 44/13 13/734 ENDRING AV KOMMUNALE RETNINGSLINER FOR STARTLÅN OG BUSTADTILSKOT PS 45/13 13/735 PLANVEDTAK - MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FV 49 - GANGVEG UGGDAL PS 12/1149 VENNSKAPSKOMMUNE TANZANIA YMSE Postadresse: Besøksadresse: Rådhuset Telefon: UGGDAL UGGDAL Telefaks:

2 Tysnes ordførarkontor, 5. september 2013 Kjetil Hestad Partia har tillyst følgjande gruppe/medlemsmøte: Ap : Søndag kl i rådhuset H : Måndag kl på Tysnes skule Krf : Måndag kl i rådhuset Sp : Måndag kl i rådhuset V : Torsdag kl på Tysnes skule Postadresse: Besøksadresse: Rådhuset Telefon: UGGDAL UGGDAL Telefaks:

3 Utval : KOMMUNESTYRET Møtestad : Rådhuset Møtedato : Tid : 16:00 MØTEINNKALLING Tysnes kommune SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 46/13 12/1149 VENNSKAPSKOMMUNE - TANZANIA Postadresse: Besøksadresse: Rådhuset Telefon: UGGDAL UGGDAL Telefaks:

4 SAKSFRAMLEGG Tysnes kommune REFERAT, SKRIV OG MELDINGAR Sakshandsamar: Åse D. Haaland Arkivsak : Arkivkode: 13/ Vedlegg: 1. SAKSUTGREIING: INNSTILLING FRÅ RÅDMANNEN:

5 SAKSPROTOKOLL Møtet var kalla inn ved skriv frå ordføraren 5. september Møtet hadde óg vore kunngjort i Bladet Tysnes, på kommunen si nettside og ved oppslag. Det var ingen merknader til innkallinga, sakslista eller møteboka frå førre møte. Under meldingar orienterte ordføraren om at den offentlege tannhelsetenesta i Tysnes kommune no har gjort tilsetjing av både tannlege og tannpleiar, begge er tiltredd stillingane sine. Det låg elles ikkje føre referat, skriv eller meldingar som vart lesne i møte. Ole Christian Kjerrgård og Lorentz Lunde vart vald til å skriva under møteboka saman med ordføraren.

6 SAKSFRAMLEGG Tysnes kommune ENDRING I BARNEHAGEVEDTEKETENE Sakshandsamar: Aud Kaldefoss Arkivsak : Arkivkode: 13/ &&& Set inn vedlegga og saksutgreiinga under &&& (Ikkje slett denne lina) Vedlegg: 1. SAKSUTGREIING: Vedtektsendringar Opphaldstid: Opphaldstida i barnehagen kan vere; 3, 4 eller 5 dagar i veka. Styrarane går inn for å ha desse tre vala. 3, 4 eller 5 dagar. Me ynskjer å kutte ut valet med to dagar, pga. at barna aldri kjem inn i ting og blir usikker kvar gong ein er i barnehagen. Det vert og meir vanskeleg å få kabalen til å gå opp m.o.t. tal på barn dei einskilde dagane. Ferie: Alle barn i barnehagen skal ha 4 vekers ferie i løpet av eit barnehageår. Barnehagane har stengt 3 veker i juli månad. Den fjerde ferieveka må barnet ta i tillegg. Nytt barnehageår er i starten av august, og dei barna som skal byrje på skulen må evt. søkje om å få gå i barnehagen i august månad, fram til skulestart. Foreldra skal innan 30. april gje melding om kva tid barnet skal ha sommarferie. Etter møta i su og foreldrerådet ynskjer styrarane at me held på det slik det er i dag. I dag er det stengt i to veker og to veker fellesbarnehage. Foreldra ynskjer mest mogleg open sommarbarnehage. Opptakskriterier. 1. Dei som har barnehageplass, har fyrste rett til å utvide plassen innan 20.januar før hovedopptak. 2. Barn som har hatt permisjon ifrå barnehageplassen får plass ved nytt barnehageår og treng ikkje søkja på nytt. 3. Søsken av barn som allerede har plass i den aktuelle barnehagen. 4. Barn av foreldre som av praktiske grunnar kan grunngje at dei må ha plass i den aktuelle barnehagen.

7 Ventelistekriterier; 1. Søsken av barn som allereie har plass i den aktuelle barnehagen 2. Barn som allereie har plass i barnehage, men som ynskjer å byte barnehage. 3. Barn av foreldre som av praktiske grunnar kan grunngje at dei må ha plass i den aktuelle barnehage. 4. Det barnet som har lengst ansiennitet får byte barnehage først, ellers går det etter alder. 5. Ventelistebarn, som ikkje har plass. Forslag til opptakskriterier og ventelistekriterier. Dette er nytt, og det trengs veldig etter at foreldra ikkje får det barnehageønsket dei har fyrst på lista. Det er viktig at ein skriv i tilbodsbrevet at foreldra kan sette seg på venteliste for sine andre val.... &&& Set inn saksutgreiinga over &&& (Ikkje slett denne lina) INNSTILLING FRÅ RÅDMANNEN: ::: &&& Set inn innstillinga under &&& (Ikkje slett denne lina) Opphaldstid: Opphaldstida i barnehagen kan vere; 3, 4 eller 5 dagar i veka. Ferie: Alle barn i barnehagen skal ha 4 vekers ferie i løpet av eit barnehageår. Barnehagane har stengt 3 veker i juli månad. Den fjerde ferieveka må barnet ta i tillegg. Nytt barnehageår er i starten av august, og dei barna som skal byrje på skulen må ev. søkje om å få gå i barnehagen i august månad, fram til skulestart. Foreldra skal innan 30. april gje melding om kva tid barnet skal ha sommarferie. Opptakskriterier. 1. Dei som har barnehageplass, har fyrste rett til å utvide plassen innan 20.januar før hovedopptak. 2. Barn som har hatt permisjon ifrå barnehageplassen får plass ved nytt barnehageår og treng ikkje søkja på nytt. 3. Søsken av barn som allerede har plass i den aktuelle barnehagen. 4. Barn av foreldre som av praktiske grunnar kan grunngje at dei må ha plass i den aktuelle barnehagen. Ventelistekriterier; 1. Søsken av barn som allereie har plass i den aktuelle barnehagen 2. Barn som allereie har plass i barnehage, men som ynskjer å byte barnehage. 3. Barn av foreldre som av praktiske grunnar kan grunngje at dei må ha plass i den aktuelle barnehage. 4. Det barnet som har lengst ansiennitet får byte barnehage først, ellers går det etter alder. 5. Ventelistebarn, som ikkje har plass. ::: &&& Set inn innstillinga over &&& (Ikkje slett denne lina)

8 SAKSPROTOKOLL HANDSAMING I KOMMUNESTYRET : Representanten Vigdis Frugård Tvedt sette på vegner av Venstre slikt framlegg: «Tilbodet i barnehagane vert oppretthalde som i dag. Barnehagen held stengd 2 veker om sommaren og det er 2 veker med felles barnehage.» Ved avrøysting fekk framlegget frå Venstre 6 røyster ( H og V), framlegget frå utval for oppvekst og omsorg fekk 15 røyster (Ap, Sp, Krf). VEDTAK I KOMMUNESTYRET : Opphaldstid: Opphaldstida i barnehagen kan vere; 3, 4 eller 5 dagar i veka. Ferie: Alle barn i barnehagen skal ha 4 vekers ferie i løpet av eit barnehageår. Barnehagane har stengt 3 veker i juli månad. Den fjerde ferieveka må barnet ta i tillegg. Nytt barnehageår er i starten av august, og dei barna som skal byrje på skulen må ev. søkje om å få gå i barnehagen i august månad, fram til skulestart. Foreldra skal innan 30. april gje melding om kva tid barnet skal ha sommarferie. Opptakskriterier. 1. Dei som har barnehageplass, har fyrste rett til å utvide plassen innan 20.januar før hovedopptak. 2. Barn som har hatt permisjon ifrå barnehageplassen får plass ved nytt barnehageår og treng ikkje søkja på nytt. 3. Søsken av barn som allerede har plass i den aktuelle barnehagen. 4. Barn av foreldre som av praktiske grunnar kan grunngje at dei må ha plass i den aktuelle barnehagen. Ventelistekriterier; 1. Søsken av barn som allereie har plass i den aktuelle barnehagen 2. Barn som allereie har plass i barnehage, men som ynskjer å byte barnehage. 3. Barn av foreldre som av praktiske grunnar kan grunngje at dei må ha plass i den aktuelle barnehage. 4. Det barnet som har lengst ansiennitet får byte barnehage først, ellers går det etter alder. 5. Ventelistebarn, som ikkje har plass.

9 SAKSFRAMLEGG Tysnes kommune GODKJENNING AV REVIDERTE SAMARBEIDSAVTALAR MELLOM TYSNES KOMMUNE OG HELSE FONNA 2013 Sakshandsamar: Hildur Heie Arkivsak : Arkivkode: 12/ &&& Set inn vedlegga og saksutgreiinga under &&& (Ikkje slett denne lina) Vedlegg: Dokument i saka: Samhandlingsreformen Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommunar og regionale helseforetak/ helseforetak nasjonal rettleiar Rundskriv frå HOD av om ikraftsetjing av samhandlingsreforma Overordna samarbeidsavtale med tenesteavtalar Høyringsbrev Høyringsuttalar SAKSUTGREIING: Bakgrunn for saka: Samhandlingsreforma Samhandlingsreforma er ei reform som skal gjennomførast over tid med start Stortinget vedtok ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, ny lov om folkehelse og Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ), samt endringar i ei rekke andre lover knytt til Samhandlingsreforma. Gjennom reforma og nytt lovverk vert kommunane sitt overordna ansvar for helse- og omsorgstenester tydeleggjort. Reforma inneber at kommunane på sikt skal ta over oppgåver frå spesialisthelsetenesta og at pasientane skal få betre koordinerte tenester. Ny helse- og omsorgstenestelov pålegg helseføretaka og kommunane å inngå samarbeidsavtalar innafor ei rekkje område.

10 Overordna samarbeidsavtale og tenesteavtale 1, 3, 5 og 11 vart vedtekne av kommunane og Helse Fonna i januar/februar Tenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9 og 10 vart gjort gjeldande frå 1. juli Etter helse- og omsorgstenestelova 6-5 skal partane «årlig gjennomgå avtalen med sikte på nødvendige oppdateringer eller utvidelser». Til no har tenesteavtalane berre regulert samhandling i høve somatikk. I høve revisjonen som no er gjort, er og samhandling i høve rus og psykisk helsevern regulert. Vurderingar: Samhandlingsutvalet sende avtaleutkasta ut på høyring til kommunane og Helseføretaket 18. mars Høyringsfristen var sett til 15. april. Etter innspel frå fleire av høyringsinstansane vart fristen utsett til 22. april. Til saman kom det inn 29 høyringsuttalar som varierte frå korte merknader til fullstendig gjennomgang av alle avtalar. Samhandlingsutvalet har gått gjennom og vurdert alle høyringsuttalar og forhandla fram vedlagde avtalar på bakgrunn av dei. Fleire har i sine høyringsuttalar gitt uttrykk for at det var kort høyringsfrist og at det var vanskeleg å sjå kva som var nytt/ endra samanlikna med gjeldande avtalar sidan endringane i avtaleutkasta ikkje var merka. Alle vesentlege endringar som er gjort i avtalane etter høyringsrunden er difor no markert med raud skriftfarge. Vesentlege endringar i avtalane: Overordna samabeidsavtale Pkt 6.1 Tillitsvalde, ein representant for kommunane og ein representant frå Helse Fonna, er gitt møte og talerett i toppleiarforum. Pkt 6.2 Leiar av FOU eininga er gitt møte- og talerett i samhandlingsutvalet. Under arbeidsform er fylgjande endring tatt inn: For å ivaretaka sekretærfunksjonen for kommunane vert det oppretta ei koordinatorstilling på 50 %. Stillinga vert lagt til felles FOU eining og Samhandlingsutvalet tilset i stillinga. Tillitsvalde skal vera med i tilsettingsprosessen.

11 Bakgrunnen for dette er at kommunane no skal overta sekretærfunksjonen frå Helse Fonna. Kommunane disponerer ikkje slik ressurs i fellesskap og dersom den kommunen som sit med leiaren i utvalet og skal syta for sekretærressurs vert kostnaden for denne kommunen stor. Utvalet ser behov for ein fagleg ressurs som kan førebu sakene til samhandlingsutvalet, følgja opp tenesteavtalane, koordinera arbeidet i utvalet og syta for praktisk organisering av møter, toppleiarforum mm. Denne endringa har fått brei støtte frå kommunane i deira høyringsuttalar. Pkt 6.4 Det vert avtalefesta at alle Distriktspsykiatriske senter (DPS) skal ha brukarråd. Tilslutningsbrev (finansiering av kommunal koordinatorstilling) Kostnadene til 50 % koordinatorstilling og diverse driftsutgifter er stipulert til ca kr ,-. I framlegget frå dei kommunale representantane i SU er det lagt til grunn ei deling av kostnadene med 20 % delt likt mellom kommunane og 80 % delt etter folketal. Det har ikkje vore semje om ei slik kostnadsdeling i høyringsuttalane. Generelt kan det seiast at dei største kommunane ynskjer mest mogeleg av kostnadene delt likt, medan dei små kommunane ynskjer mest mogeleg delt etter folketal. Kommune Folketal 20 % delt likt 80 % delt etter folketal Samla kostnad 1106 Haugesund Suldal Sauda Bokn Tysvær Karmøy Utsira Vindafjord Etne Sveio Bømlo Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad

12 1227 Jondal Odda Ullensvang Eidfjord Samla Rus og psykisk helsevern Tidlegare har kommunane og helseføretaket hatt separate avtalar for samhandling innan somatikk og rus/ psykiske helsevern. Ved framforhandling av avtalar knytt til rus/ psykisk helsevern har samhandlingsutvalet valt å ha felles avtalar uavhengig av diagnosegruppe. Utvalet har lagt avgjerande vekt på å skapa mest mogeleg heilskaplege pasientforløp der pasienten skal vera i fokus uavhengig av diagnose. Pasientar med rus- eller psykiske lidingar kan ha somatiske lidingar i tillegg. Det som kan regulerast likt for ulike diagnosegrupper, bør regulerast likt. Der det er naudsynt med særregulering av samhandling i høve pasientar med rus- eller psykiske lidingar er det tatt inn som tilleggspunkt i aktuell avtale. Nokre områder som til dømes bruka av tvang og legemiddelassistert rehabilitering, er detaljert regulert i gjeldande lovverk. Samhandlingsutvalet har likevel valt å ta samhandling rundt desse områda inn i avtalane for å synleggjera samhandlinga. Tenesteavtale 5 Avtalen gjeld for alle pasientgrupper, men det er i avtalen pkt 3.2 presisert at kommunane si betalingsplikt ikkje gjeld for pasientar i psykisk helsevern/ rus. Pkt 7.1 Dei fleste kommunane har i sine høyringsuttalar gitt uttrykk for at varslingsfristane bør endrast slik at kommunen får betre tid til å legga til rette for at pasientar med nytt/ auka hjelpebehov kan få komma heim den dagen dei vert meldt utskrivingsklare. Kommunane fekk i forhandlingsrunden gjennomslag for at varsel om utskriving av slike pasientar seinast kan skje kl Pasienten skal sendast så tidleg på dag at seinast mogeleg mottak i kommunen skal vera kl Konsekvens av endra tidspunkt for seinast mogleg mottak i kommunen, skal evaluerast innan &&& Set inn saksutgreiinga over &&& (Ikkje slett denne lina) INNSTILLING FRÅ RÅDMANNEN: ::: &&& Set inn innstillinga under &&& (Ikkje slett denne lina)

13 Tysnes kommune godkjenner reviderte samarbeidsavtalar mellom Tysnes kommune og Helse Fonna ::: &&& Set inn innstillinga over &&& (Ikkje slett denne lina)

14 SAKSPROTOKOLL FRAMLEGG TIL VEDTAK FRÅ OPPVEKST/OMSORG : Tysnes kommune godkjenner reviderte samarbeidsavtalar mellom Tysnes kommune og Helse Fonna 2013.

15 SAKSFRAMLEGG Tysnes kommune MEDLEMSKAP I DIHVA Sakshandsamar: Helge Drange Arkivsak : Arkivkode: 13/ Vedlegg: 1. Selskapsavtalen for DIHVA IKS 2. Årsberetning 2012 SAKSUTGREIING: Tysnes kommune har tidlegare vore medlem i/eigar av DIHVA, men valte å avslutta dette for ein del år sidan p.g.a. innsparingar på landbruk- og teknisk etat. DIHVA står for Driftsassistanse i Hordaland vann og avløp IKS. På heimesida til DIHVA, finn me følgjande om formål og organisasjon: «Formål Selskapets formål er å være et kompetansesenter for vann- og avløpstjenester. Selskapet skal utføre og formidle tjenester og produkter, slik som driftsassistanse eller driftsansvar, kvalitetssikring, analysevirksomhet, opplæring, erfaringsutveksling og informasjonsvirksomhet. Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler eller delta i andre foretak i den grad dette er formålstjenlig. Organisasjon DIHVA er et interkommunalt selskap (IKS) etter Lov om interkommunale selskaper. Selskapet eies av 22 kommuner. Som IKS kan DIHVA kun ha kommuner som eiere. Grunnet omstendelige formelle prosedyrer vil DIHVA ikke ta opp flere kommuner som eiere. Andre kommuner og VA-organisasjoner er likevel velkommen til å bli tilknyttet DIHVA. De får da samme rettigheter og plikter som eierkommunene, med unntak av eieransvaret og deltakelse i representantskapet. Tilknytta medlemmer i DIHVA IKS er Austrheim kommune, Austevoll Vatn og Avløp BA, Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS, Haugesund kommune, Odda kommune, Stord Vatn og Avlaup KF og Øygarden kommune.

16 Representantskapet DIHVA sitt øverste organ er representantskapet. Hver eierkommune har en representant med personlig vararepresentant, med unntak av Bergen som har to. Representantene utnevnes av det enkelte kommunestyre for en periode som følger kommunevalgperioden. Leder av representantskapet er Magnar Sekse og nestleder er Rigmor Skeie Petersen.» Tysnes kommune har fleire utfordringar i tida framover knytt til vatn og avløp. Hovudplanen for vassforsyning er frå 1996 og bør reviderast/fornyast Tysnes kommune må gjennomføra ei ROS-analyse om vassforsyninga i kommunen Tysnes kommune må gjera ei vurdering/analyse på kapasiteten på avløp i dei ulike områda av Tysnes Hjelp med eit ev. ledningskartverk for kommunen I tillegg til hjelp med desse utfordringane, kan også Tysnes kommune få tilgang til kompetanse/konsulentar gjennom felles anbodskonkurranse gjennomført av DIHVA. Alternativet for Tysnes kommune ville ha vore å gjennomføra anbodskonkurransen på eiga hand. Om Tysnes kommune då hadde fått tilbod hadde det mest sannsynleg vore eit dårlegare tilbod. Tysnes kommune ønskjer derfor å søkja om eigarskap i DIHVA. (ein kan verta oppteken som medlem sjølv om det står noko anna ovanfor under «organisasjon» på heimesida.) Nye eigarkommunar i det siste er; Stord kommune, Bømlo kommune og Øygarden kommune Kostnader For eigarkommunar vert deltakaravgifta for 2013 kr 10570,- pr. kommune pluss kr. 1,85 pr. innbyggar pr. 1. januar For medlemskommunar vert deltakaravgifta 10 % høgare. D.v.s. kr ,- pr. kommune pluss kr. 2,04 pr. innbyggar INNSTILLING FRÅ RÅDMANNEN: Tysnes kommune søkjer om å få gå inn som eigar i DIHVA. Sidan summen på tilleggsløyvingar for 2013 er brukt opp, må landbruk- og teknisk etat finna dekning for kostnadane innafor eksisterande budsjett. Tysnes kommunestyre peikar ut kven som skal vera Tysnes kommune sin representant og vararepresentant i representantskapet.

17 SAKSPROTOKOLL VEDTAK I KOMMUNESTYRET : Tysnes kommune søkjer om å få gå inn som eigar i DIHVA. Sidan summen på tilleggsløyvingar for 2013 er brukt opp, må landbruk- og teknisk etat finna dekning for kostnadane innafor eksisterande budsjett. Tysnes kommunestyre peikar ut kven som skal vera Tysnes kommune sin representant og vararepresentant i representantskapet.

18 SAKSFRAMLEGG Tysnes kommune OMBYGGING AV RÅDHUSET I SAMBAND MED LOKALISERING AV HELSETENESTENE OG OMORGANISERING Sakshandsamar: Ivar Erstad/Steinar Dalland Arkivsak : Arkivkode: 12/ Vedlegg: 1. Planteikningar 2. Kalkyle SAKSUTGREIING: DOKUMENT I SAKA: Forstudie nytt omsorgssenter Sluttrapport for delprosjekt stabsfunksjonar og innkjøp datert BAKGRUNN FOR SAKA: I samband med framlegg av budsjettet for 2011 gjorde kommunestyret følgjande vedtak, sitat: «Kommunestyret ber rådmannen føreta ein gjennomgang av organisering, rutinar og oppgåver på rådhuset. I arbeidet må ein sjå på om organiseringa er rett i forhold til dei oppgåver som skal løysast, samarbeid og samordning mellom etatar og kontor. Nytt økonomisystem må utnyttast fullt ut. Kan arbeidsoppgåver og rutinar optimaliserast? Kan kommunen samarbeida med andre kommunar om einskildoppgåver? Arbeidet må gjerast når ny rådmann er på plass, og kommunestyret ber om at det vert lagt fram sak om resultatet av arbeidet innan møtet i kommunestyret i juni. Dette vedtaket fulgte rådmann opp ved å leggja fram ein sluttrapport datert Rapporten konkluderte med eit forslag frå rådmannen om å endra organisasjonen gjennom å avvikla etatsstukturen og innføra ein flat organisasjonsstruktur - ein så kalla to-nivå modell. Som ein konsekvens av denne konklusjonen vil støttefunksjonar som arkiv, post, politisk sekretærarbeid etc. samordnast i eit felles sekretæriat og arkiv. Rådmannen skreiv då følgjande i si saksutgreiing sitat: Rådmannen meiner at sentralisering av stabs og støttefunksjonane på rådhuset har eit relativt stort potensiale for kostnadsreduksjon samanlikna med dagens desentraliserte struktur. Reduksjon av personalressurs vert vurdert ved naturleg avgang. Samstundes er det ingen tvil om at informasjon, kommunikasjon, tilgjenge og service andsynes publikum vert vesentleg

19 betre og meir brukarvenleg med ein felles stad for fysiske og digitale møte. Ein vesentleg funksjon for fyrstelina i eit kundemottak er å skjerme sakshandsamarnivået mot støy og oppgåver som kan løysast i front. På denne måten vert grunnlaget for ei effektiv sakshandsaming optimalisert, og vilkåra for høg produktivitet betra. Rådmannen vil ikkje på noverande tidspunkt estimera potensialet for kostnadsreduksjon gjennom effektivisering av fellestenesta. Inntil investeringsbehovet utløyst av den organisatoriske endringa er klarlagt er ikkje grunnlaget for kalkulasjon av transaksjonskostnadane, herunder investerings og kapitalkostnader, godt nok. Samtidig gjorde rådmannen greie for korleis ei fellesteneste kan byggjast opp og kva resurser som krevs, og konkluderte som følgjer sitat: På noverande tidspunkt, i den første fasen av OU prosjektet, er det vanskeleg å vere konkret når det gjeld kva konsekvensar av organisatorisk og personalmessig art overgangen frå etat til flat struktur vil få for Tysnes kommune. Rådmannen vil i neste fase av prosjektet klargjere konsekvensane både på organisatorisk og individuelt nivå. Saka blei handsama i kommunestyre den og kommunestyre gjorde då følgjande vedtak: 1. Felles stabs - / støtteteneste på rådhuset. Det vert etablert ei felles stabs - / støtteteneste på rådhuset med ansvar, oppgåver og tenestemeny i samsvar med tilrådinga frå styringsgruppa for prosjektet. I samband med etablering av fellestenesta skal alle sekretariata på etatane avviklas. Rådmannen skal utarbeide forslag til bemanningsplan for fellestenesta. Rådmannen får fullmakt til å utarbeide forslag til ombygging av rådhuset for å legge til rette for omorganiseringa. Investeringa skal innarbeidast i budsjett for 2013 og økonomiplan , og handsamast i samband med budsjetthandsaminga hausten Endring av organisasjonsstruktur frå etatsstruktur til flat struktur. Tysnes kommune skal i framtida organiserast i ein flat organisasjonsstruktur med to leiarnivå. Tidspunkt for organisasjonsendringa skal sjåast i samanheng med etablering av felles stabs -/ støtteteneste på Rådhuset. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre organisatoriske tilpassingar og mellombelse løysingar i tilnærminga mot ein endeleg organisasjonsstruktur. Rådmannen skal utarbeide forslag til framtidig einingsstruktur kor organisasjonsprinsippa for to-nivå modellen vert lagt til grunn. I samband med endringa skal delegeringsreglementet og målstrukturen til Tysnes kommune tilpassast mynde og ansvarsstrukturen i den nye organisasjonen.» Med bakgrunn i pkt 1. fekk rådmannen utarbeida forslag til ombygging av rådhuset for å leggja til rette for omorgansieringa. Ombygginga blei innarbeida i økonomiplanen med kr 5 mill og med utgangspunkt i å gjera turvande ombygging for å få etablert fellestenesta i første omgang.

20 I samband med handsaminga i kommunestyret blei dette beløpet tatt ut av økonomiplanen samtidig blei det gjort følgajnade vedtak: «Framlagt forslag til ombygging av Rådhuset vert utsett slik at administrasjonen får høve til å utarbeida konsekvens av framtidig helsestruktur i Tysnes kommune, nytt forslag som skal innehalde kundetorg, fellessekretariat og arkiv. Posten på 5 mill til ombygging av rådhuset går ut i påvente av saksbehandlinga frå administrasjonen. Kommunestyre bed om at saka kjem opp til ny førehaving første halvdel av2013.» 19. februar 2013 gjorde kommunestyre vedtak om prosjektering Tysnes sjukeheim. I saka var det lagt fram eit mandat og ein framdriftsplan. Mandatet hadde to hovudmål. Fase 1a Tilråding knytt til ein samla helsestruktur, ferdig for framlegg april 2013 Fase 1b Forstudie med vidare organisering og vedtak om igangsetjing av reguleringsplan, ferdig for framlegging juni I samband med vurderinga knytt til helstrukturen var ei lokalisering av helsetenestene på rådhuset eit av 3 lokaliseringsalternativ. Rapporten fase 1a blei lagt fram for kommunestyre den 30. april Kommunestyre gjorde då følgjande vedtak: I Kommunen si helseteneste skal framleis vera lokalisert i rådhuset i Uggdal. Som det går fram av rapporten vil og framhald av tenestene i rådhuset krevja ei grad av investeringar. Det er naudsynt for å leggja til rette for tenelege og framtidsretta helsetenester for innbyggjarane, og gode arbeidsvilkår for dei tilsette. II Med tilvising til premissane i rapporten, og kommunestyret sitt vedtak i samband med handsaming av budsjett for 2013 vert rådmannen beden om å leggja fram framlegg til ombygging av rådhuset innan juni 2013» På bakgrunn av vedtak i kommunestyre i desember 2012 og vedtak i april 2013 har rådmannen hatt ein ny gjennomgang av behovet for ombygging av rådhuset. Behovet er gjort opp mot vedtak om etablering av fellestenestene etter ein to-nivå modell - og ei samlokalisering av helsetenestene. Det har i den samanhang vore maktpåliggande å ta politikarane sine innspel i debatten om økonomiplanen til følgjer. Ombygginga er derfor nedjustert til det rådmannen vurderer som eit minimum når det gjeld påbygging og oppusssing/rehabilitering. Etter som ombygginga blir utløyst av to adskilte behov og vedtak er kalkylegrunnlaget også delt. Dette for å synleggjera kostnadene som ein konsekvens av dei ulike vedtaka. Ei ombygging for å leggja til rette for fellestenestene syner ein kalkulert kostnad på ca. 1,9 mill kroner, og for ei samordning av helsetenestene ein kostnad på ca 4,1 mill kroner. Totalt vil då ei ombygging koma på ca 6,0 mill kroner.

21 VURDERINGAR: Rådmannen sitt utgangspunkt i denne saka er at ei ombygging løyser ut viktige føresetnader for å koma vidare med dei to viktigaste og største prosjekta i kommunen dei seinare år. 1. Samlokalisering av helse- og omsorgstenesta og bygging av eit nytt omsorgssenter 2. Omorganisering til ein to-nivå modell som iflg OU-rapporten utløyser både betre tenester og ei meir effektiv drift. Utover dette har rådmannen lagt til grunn at ombygginga skal skje til så låg kostnad som mogeleg. Ombygging av helsedel: Ombygging av helsedelen av rådhuset vart handsama utførleg i delrapport 1 i samband med nytt omsorgssenter. Rådmannen vil ikkje nytta tid på å gå gjennom detaljar i denne saka, men viser til at det der var kalkulert at ei ombygging med sikte på vidare drift av helsetenestene på rådhuset vil koma på rundt 5 millionar nok. I rådmannen sitt saksframlegg PS 18/13 heiter det mellom anna: «Dersom kommunestyret no vel å følgja tilrådinga frå prosjektgruppa inneber det ei ombygging av rådhuset. Dersom kommunestyret ønskjer å følgja prosjektgruppa si tilråding om at helsetenestene framleis skal vera lokalisert på rådhuset utan ei tilpassing der helsetenestene vert samla bør saka sendast tilbake til prosjektgruppa for ei ny vurdering då det bryt med dei pre-missa gruppa har arbeidd ut frå. Me er kjent med at særskilt fleire av helsetenestene våre har opplevd at arbeidslokala slik dei i dag er på Rådhuset ikkje er tenelege. Det er gjennom HMT vernerundar kome innspel om ueigna arbeidstilhøve frå både psykiatri, fysioterapi, helsesta-sjon og barnevern. Tysnes kommune har i dag ikkje gode tilbod om gode arbeidstilhøve for desse gruppene og det er heller ikkje gode nok rammer for dei som nyttar tenestene deira.» Rådmannen fekk ei ny kalkyle for ombygging i byrjinga av juni, men fann at det framleis var for dyrt til at det ville la seg realisera. Framlegget me no legg fram inneber at me ikkje gjer noko utanom det som er heilt turvande. Kalkylen for prosjektet er at ei ombygging for å ivareta helsetenestene sine behov har ein kostnad på nær 4,1 million eks. mva. Dette vert samstundes ein del av prosjektet med nytt omsorgssenter. I framlegget som no ligg føre får me samla fagtenester for helse på ein måte som i større grad kan stimulera fagleg samarbeid på tvers av profesjonsgrensene, noko som var eit viktig moment i vurderinga i forstudien. Rådmannen er også trygg på at dei samla helsetenestene vil opplevast betre frå eit brukarperspektiv. Det er no lagt opp til ein eigen inngang for dei som skal vitja lege, fysioterapeut, psykiatri eller anna helsepersonell, inngangen vil kunna nyttast både på dagtid og ved vitjing på legevakt. Ikkje minst med omsyn til å vitja legevakt vil dette vera ei stor kvalitetsbetring, per i dag er dei som treng legevakt tilvist til å nytta akuttrommet som inngang. Ein slik bruk av akuttrommet kan føra til uverdige situasjonar og kan heller ikkje seiast å vera optimalt med omsyn til tenestetryggleik.

22 Ved etablering av ein ny styringsstruktur i Tysnes kommune er det eit ønskje å få samla dei operative helsetenestene i ei eining. Det at dei no vert samla fysisk vert vurdert som ein stor føremon for å lukkast med eit slikt grep. I etasjen over legekontoret ser me føre oss å lokalisera pleie- og omsorg, barnevern og psykisk helsearbeidar for barn og unge. Rådmannen har frå tidlegare ei føring om å vurdera ei samorganisering av barnevern og psykisk helse for barn og unge. I teikningane som no er lagt fram ligg det langt betre til rette for å organisera desse tenestene saman og samstundes dra vekslar på den faglege tilknytinga til psykiatrisk helse. For ei djupare analyse av føremonar i å samle helsetenestene på rådhuset vert det vist til forstudie nytt omsorgssenter, rapport 1. Ombygging av administrasjondel: I eit tid der innsparingar er det sentrale og der me no gjennom fleire år har lagt ned skular, kan det vera vanskeleg å forsvare å nytte pengar på å gjennomføra ei ombygging av rådhuset sin administrasjondel. I framlegget som no vert lagt fram er ombyggingane justert ned til eit absolutt minimum. Det er ikkje lenger tenkt ein ny inngang eller store publikumsareal. Det er føresett at kontor ikkje vert oppgradert i samband med endringa. Endringane som er å finna i vedlagde planar har berre som mål å realisera eit felles sekretariat, andre endringar er i hovudssak tilpassingar som må gjerast for å samla helsetenestene. Den estimerte kostnaden knytt til ombygging av den administrative delen av rådhuset er kalkulert til 1,9 millionar kr. eks. mva. Dersom me vurderer denne kostnaden isolert så tilsvarar det ein årleg gjennomsnittleg kostnad dei ti første åra på kr i. Spørsmålet då er om prosjektet let seg forsvara ut frå ei forretnings messig vurdering. Det er tidlegare vore lagt fram tal om årlege kutt i storleik kr. 1,6 millionar kr. som følgje av ombygging av rådhuset og realisering av fellestenestene. Dette skulle i så tilfelle gje eit årleg overskot på denne investeringa på nær 1,45 millionar kr. Til dei som nærar ein viss skepsis til den årlege innsparinga, så må det nemnast at det nok i lita grad er vist kor innsparinga faktisk skal gjennomførast. Innsparinga er føresett allereie inn i økonomiplanen for neste år ved at det er lagt inn eit kutt på alle etatar på 0,4 millionar kr. Rådmannen er skeptisk til om det er mogleg å realisera ein så stor vinst på så kort tid, men meiner klart at ei ordning med samling av arkiv og sekretariatsfunksjonen vil gje vesentlege innsparingar. Noko av innsparingane vil kunna hentast ut relativt raskt, medan andre vil ta koma som eit resultat av betre fagmiljø og etablering av nye arbeidsformer. Nokre av innsparingane vil koma direkte i fellestenesta, medan andre vil kunna hentast ut på sakshandsamar og anna administrativt nivå som følgje av betre tilrettelegging av arbeidsprosessar. Eit årsverk inklusive sosiale kostnader og andre indirekte kostnader kan minimum kostnadsreknast til 550`` kr., eit personaluttak på 30 % vil då vera tilstrekkeleg til å svara for heile kostnaden som følgjer denne investeringa. i Det er då føreset eit serielån med 25 års løpetid og 5 % rente.

23 Medan rådmannen meiner at eit årleg uttak på 1,6 millionar kr. neppe er realistisk frå første år, meiner han at det er mogleg å gjera vesentlege innsparingar over tid. Det bør kunne gjerast stillingsreduksjonar minimum i storleik 2 årsverk, men det er viktig å gjera merksam på at den fulle reduksjonen ikkje nødvendigvis skal hentast frå fellestenesta. 1,5 årsverk må hentast frå fellestenesta som følgje av samordningsvinstar og ikkje minst som følgje av at organisasjonen vert mindre sårbar. Endringa må vurderast i ljos av naturleg avgang, dette gjev også moglegheit til å få overført kompetanse. Det må over tid kunna hentast ytterlegare eit årsverk som følgje av at dei direkte vinstar ei slik teneste gjev for sakshandsaming. Eit effektivt kundemottak sorterer og kvalitetssikrar inngåande søknader og anna post. Sakshandsamarar bruker såleis mindre tid på oppfølging av førespurnader, søknader med vidare som ikkje har tilstrekkeleg kvalitet. Etablering av kundemottak fører også til betre skjerming av sakshandsamarar, resultatet vert betre kvalitet i sakshandsaminga og større produktivitet. Det vert og eit stort føremon at fleire tilsette skal kunna løysa dei same oppgåvene. Då vert me ikkje lamma av ei sjukmelding, ferieavvikling, eller om tilsette er vekke av andre grunnar. Det ligg i dag vesentleg potensiale i å vidareutvikla funksjoner i sak og arkivsystema, det er i hovudssak tilsette på sekretariata som i dag har denne kompetansen, utfordringa er at det ikkje er eit samla fagmiljø som har kraft til utvikling. Det må vera eit mål at flest mogleg saker skal kunna løysast nærast mogleg kunden, dette inneber at ein del oppgåver som i dag ligg til ulike sakshandsamarar kan løysast direkte i kundefront. Etablering av ei fellesteneste kan også verka til å få fortgang i arbeid med elektronisk arkiv og elektroniske brevutsendingar noko som vil kunna gje innsparingar både i personell og i andre direkte utgifter. Eit forsiktig overslag på ein reduksjon tilsvarande 1,5 stilling totalt over dei nærmaste åra vil gje ein årleg innsparing på kr. Til samanlikning er årlege kostnader til rente og avdrag for eit lån på 6 millionar kr , gitt same premissar som ovanfor. Innsparingar i storleik 1,6 millionar bør vera mogleg sett over ein del år, men det vil vera uklokt å oversjå pukkeleffekten som ligg i ei slik endring. Det er svært få verksemder som kan visa til store innsparingar under ei omstilling, innsparingane er vanskeleg å realisera fullt ut før organisasjonen har «satt seg» att. Her synes det stundom å vera ein skilnad mellom offentleg og privat sektor, medan dei fleste private verksemder investerer i omstilling synes offentlege verksemder å tru at du kan hoppa bukk over omstillinga og gå direkte til vinsten. Eit av dei ferskaste døma på sistnemnde er den store omstillinga i helseforetak sør-aust. Me har i denne omgang berre sett litt på dei økonomiske innsparingane som føl etablering av fellestenesta, men det ligg også forventningar om vesentlege kvalitetsforbetringar. Dei som møter på Rådhuset vil no møta ein person allereie når dei går inn, me vil kunne ha eit sentralbord som er fullt ut betjent og vil kunna arbeida med kundeservice som eit fag! Til dette kan det merkjast at innsparinga skal gjennomførast uansett, og i ljos av Tysnes kommune sin økonomiske situasjon må me vera budd på det. Ei innsparing innan dei rammene som ligg i dagens struktur på Rådhuset, vil utan tvil føra til ei dårlegare kvalitativ

24 utvikling av tilbodet. Det vil heller ikkje vera eigna til å skapa miljø som over tid vil vera i stand til å gripa nye moglegheiter for innsparing og kvalitetsutvikling. For meir utfyllande informasjon om etablering av ei fellesteneste vert det vist til Sluttrapport for delprosjekt stabsfunksjonar og innkjøp datert Trinnvis utbygging: Utfordringa ved ei ombygging er at det eine fører med seg det andre, og at det er nesten umogleg å gjennomføra ombygginga i fleire trinn. Dette er vurdert, og rådmannen har derfor landa på ei tilråding om ei så rask gjennomføring som mogleg. Det er i den samanheng også viktig å peika på at ei rask gjennomføring vil skapa minst mogleg ulempe både for tilsette og for dei tenestene kommunen er sett til å levera. Oppsummering Det kan argumenterast mykje breiare i denne saka enn det som er gjort i dette saksframlegget, mange av argumenta for å gjennomføra denne ombygginga er likevel godt kjent. Ei ombygging av rådhuset vil etter rådmannen sitt syn ha positiv effekt innafor alle dei fire grunnperspektiv i målbilete vårt: Personal, teneste, økonomi og fornying. I dette saksframlegget er det likevel økonomi som er tillagt mest merksemd. Dei andre perspektiva er i stor grad vurdert i samband med dei underliggjande arbeida som gjev grunnlag for denne saka. INNSTILLING FRÅ RÅDMANNEN: Kommunestyret føreset at det vert sett av inntil kr. 6 millionar i økonomiplanen med sikte på å realisera ombygging av rådhuset i samsvar med planteikningar lagt føre i denne saka.

25 SAKSPROTOKOLL HANDSAMING I KOMMUNESTYRET : Representanten Asbjørn Myklestad presiserte at rådmannen gjennom dette vedtaket også har fullmakt til å gjera turvande tilpassingar for å ivareta oppfylling av personvernlova for brukarar av legetenester. VEDTAK I KOMMUNESTYRET : Kommunestyret føreset at det vert sett av inntil kr. 6 millionar i økonomiplanen med sikte på å realisera ombygging av rådhuset i samsvar med planteikningar lagt føre i denne saka.

26 SAKSFRAMLEGG Tysnes kommune FRAMTIDIG BRUK AV KAIAR I TYSNES KOMMUNE Sakshandsamar: Steinar Dalland Arkivsak : Arkivkode: 13/ Vedlegg: 1. Kopi av formannskapet si møtebok PS 8/13 2. Notat frå KPMG vedk organisering av samarbeid til oppføring og drift av kaianlegg 3. Framlegg til avtale om leige av kaianlegg mellom Tysnes kommune og Tysnes næringspark AS 4. Skriv frå SLF om tilskot til tømmerkai 5. Skriv frå Onarheim grunneigarlag dagsett Skriv frå Meidell AS om kjøp av kai dagsett Drøftingssak kommunale kaiar i Tysnes- status og vegen vidare 2002 SAKSUTGREIING: I samband med skriv frå Tysnes næringspark dagsett 12. november f.å. vart det teke opp sak om kai ved Tysnes næringspark, det vart gjort slikt vedtak i saka: Rådmannen får fullmakt til å forhandla fram utkast til ein endeleg avtale om kai på Heningen med Tysnes Næringspark. I samband med arbeidet bør det vurderast ulike modeller for samarbeid. Avtalen vert lagt fram for endeleg politisk godkjenning. Det vert tilsvarande gjennomført drøftingar med Onarheim Shipping om alternative modellar for drift og utvikling av kaianlegget i Elsakervågen. Det vert å leggja fram ei sak knytt til kommunale kaianlegg innan juni Det skal leggjast til grunn ein føresetnad om at deler av kaianlegga me har i dag kan seljast til private. Det vert å leggja fram ei sak knytt til etablering av kairegulativ for kommunale kaiar i Tysnes innan juni Med utgangspunkt i ovannemnde vedtak har rådmannen saman med økonomisjef og næringskonsulent hatt vidare drøftingar med Tysnes næringspark med sikte på å kunna gjera ein avtale om kai på Heningen. Det er også gjennomført innleiande drøftingar om andre kaiar,

27 under dette kaien på Elsakervågen, Uggdal dampskipskai, kai på Flatråker og kai på Amlandsstø. Formannskapet er orientert fortløpande. I saka som vart lagt fram for formannskapet i februar vart det gjeve ei orientering opp mot andre prosjekt, då i første rekkje opp mot dei planlagde investeringane i Elsakervågen. Tysnes kommune søkte SLF om stønad til etablering av tømmerkai i Elsakervågen i 2013, men nådde då ikkje opp. Det var ikkje sett av midlar til at kommunen kunne realisera kai her i eigen regi. I saka som vart lagt fram for formannskapet var det også ei vurdering av andre kaianlegg. Det vart tilrådd at det vart gjort ei vurdering med omsyn til å avhenda anlegg både for å sikra vidare drift av kaianlegga og for å redusera framtidige vedlikehaldskostnader. Kai på Heningen Utgangspunktet for saka er eit tilbod frå Tysnes næringspark der kommunen kan inngå avtale om leige av kai ved Tysnes næringspark. Årleg leigepris var estimert til kr , under føresetnad av at kaien vart bygd med ei lengd på 45 meter, 11 meter brei og med 9 meters djupna. Føresetnad for å byggja kaien så stor er at det skal vera høve til å nytta kaien som tømmerkai. Det er også opning for å byggja ein mindre kai med ei lengd på 23 meter. Tysnes kommune har i utgangspunktet vore open for å vurdera begge alternativa ut frå at det er behov for å få eit moderne og tenleg kaianlegg. Rådmannen gjorde i PS 8/13 ei slik prinsipiell vurdering av spørsmålet om å eiga eller leiga kai: Det er eit interessant prinsipielt spørsmål om kommunen nødvendigvis skal stå som eigar av dei viktige kaianlegga i kommunen. Det er inga tvil om at kommunen har eit ansvar for å leggja til rette for ein tenleg infrastruktur også langs sjøvegen, men det er ikkje med det sagt at kommunen også skal stå som eigar. Ved at kommunen sjølv eig kaianlegg er det klart ein føremon at me har kontroll over anlegget i eit langsiktig perspektiv, som ein refleks kan me sei det er betre å eiga enn å leiga. Historia har likevel vist at det har vore vanskeleg å følgja opp kommunale anlegg med tilstrekkeleg midlar til vedlikehald, resultatet har vorte at deler av dei kommunale anlegga har stått avstengt i påvente av rehabilitering. I samband med ein leigeavtale vert vedlikehald eit kontraktsmessig tilhøve som kanskje er lettare å følgja opp. Å sleppa driftsansvar kan vera eit vektig argument for å dekka behovet vårt gjennom leige. Det er også vektig argument som taler mot ein strategi der kommunen berre er leigetakar, i første rekkje er dette knytt til uvisse i samband med utløp av leigeavtale. Kommunen kan ved utløp av leigeavtalen vera i ein svak forhandlingsposisjon, i særskild grad om me har gjort oss avhengig av den aktuelle kaien. Me kan vidare risikera at eigar av kaien går konkurs, eller av anna grunn avsluttar si verksemd. Tysnes kommune vil i ein slik situasjon risikera at viktig infrastruktur fell vekk som følgje av tilhøve utanfor vår kontroll.

28 Ovannemnde vurderingar taler for at kommunen i samband med ein eventuell avtale om leige må freista å sikra seg langsiktige avtaler med føringar knytt til forkjøpsrett under gitte føresetnader dersom me vel å gå inn i eit leigeforhold. Vurderingane kan også gje grunnlag for å vurdera alternative modellar slik som direkte finansiering/innkjøp i kaianlegg. Frå kommunen si side vart det tidleg signalisert at me treng å sikra ei langsiktig avtale, og at me såleis også vil vurdera direkte deltaking til dømes gjennom oppretting av eit felles selskap. Gjennom dette ville me sikra langsiktig bruk og drift av kaien. Føresetnaden er då at selskapet står for drifta. Ei utfordring ved etablering av eit felles selskap er at kommunen ikkje får lån til aksjekapital. Eit alternativ då vert at kaien vert seksjonert og at Tysnes kommune byggjer «sin del». Løysinga vart utgreidd i ljos av avgiftsreglar, reglar for offentlege «anskaffelser» og reglar for offentleg stønad, jamfør vedlegg 2. Etablering av eit felles aksjeselskap hadde fleire ulemper, for det første er det komplisert i høve til avgiftsspørsmålet, for det andre vil ikkje eit slikt selskap kunna nytta kommunen sine gunstige låneavtaler. Med bakgrunn i dette vart det arbeidd vidare med ei løysing der kommunen står som eigar av heile kaien, i dette tilfelle må Tysnes kommune kjøpa grunn av Tysnes næringspark, sikra vegrett og ta investeringa med etablering av kaien. Føremonen med denne løysinga er at me får eit tenleg kaianlegg og kan avhenda anlegg som i dag ikkje svarer til tida sine krav. Etter at ulike alternativ er vurdert, synes følgjande alternativ å vera tilrådeleg ut frå Tysnes kommune sine interesser: 1) Tysnes kommune fører opp og leiger kaien vidare, utleige er underlagt friviljug registrering etter lov om meirverdiavgift ) Tysnes næringspark AS står som leigetakar til kaien og framleiger kaien til Vestskog SA og andre aktørar 3) Framleige av kaien er underlagt 2-3 registrering hjå Tysnes næringspark AS. Kaien vert då å leiga til avgiftspliktige verksemder. I realiteten inneber dette at kaien vert å rekna som ein kai for næring og industriføremål.. Det er ikkje behov for å ha privat bruk av kaien då slik aktivitet kan ivaretakast gjennom kaien ved Tysnes sjø og fritid. Leigeavtalen vert inngått med Tysnes næringspark AS som også er heimelshavar til eigedomen på Heningen. Tysnes kommune får fullt frådrag for mva. i samband med bygging av kaien. Dokumentasjonskravet til Tysnes kommune er avgrensa til å gjelde leigetilhøvet andsynes Tysnes næringspark AS. Tysnes kommune krev ei leige frå Tysnes næringspark der leigeinntektene dekker renter, avdrag og drift av kaien i leigeperioden. Det er semje om at leiga tar utgangspunkt i serielån med rentesats på 3,5 % og 20 års nedbetalingstid. Leigetakar kan framleiga kaien i samsvar med premissa i vedlagte avtale, leigeprisar for vidare utleige skal vera marknadsprisar. Der-

29 som det oppstår tvist mellom eigar og leigetakar skal satsane kunna vurderast opp mot gjengs marknadsleige for kaiar i regionen, dette er tilhøve som må takast med som tillegg til den føreliggjande avtalen. Det er ikkje usemje mellom partane om at det er grunnlag for eit slikt tillegg til avtalen. Alle alminnelege driftskostnader til kaien vil i leigeperioden falla på leigetakar med unnatak av snøbrøyting som vert utført av eigar. Tysnes næringspark tar den forretningsmessige risikoen dei første 10 åra, etter at leigeavtale går ut fell i realiteten risikoen attende til Tysnes kommune. Investeringskostnader for ein kai med lengde 45 m, breidde 11 meter og med 9 meters djupna ved kai front er i 2012 kalkulert til 7,9 mill. nok. Tysnes kommune må henta inn nytt anbod på kaien etter reglar om offentleg «anskaffelser». Dersom investeringskostnaden vert annleis vil det verta spegla i årsleiga dei første ti åra Når problemstillinga er at me p.t. har for mange kaiar kan ein undrast over at rådmannen rår til å byggja,og stå som eigar av ennå ein kai. Dette må sjåast i ljos av den samla vurderinga av kaiar. Fleire av kommunen sine kaiar svarar ikkje til dagens behov og er i noko grad prega av manglande vedlikehald. I gjeldande økonomiplan er det sett av 6 millionar til reinvestringar i eksisterande kaiar i perioden frå Det vert føresett at desse midlane vert overført til ei ny investering på Heningen, eksisterande kaiar vert sanert eller avhenda. Tømmerkai Eit grunnleggjande spørsmål er kvar ein framtidig tømmerkai bør liggje- Elsakervågen eller Heningen. Rådmannen ser at det er føremonar og ulemper med begge alternativa. Heilt fram til det siste har det vore vurdert om det skal byggjast tømmerkai på Heningen, eller om det er meir tenleg å satsa på ein mindre industrikai. Parallelt med Tysnes kommune sine drøftingar med Tysnes næringspark AS har Vestskog SA hatt drøftingar med Næringsparken, i byrjinga av juli gav Vestskog SA tilbakemelding om at dei er interessert i ein langsiktig avtale på Heningen. I slutten av juli tok Tysnes kommune kontakt med Vestskog og fekk stadfesta dette synet. 9. juli kom det melding om at det i revidert nasjonalbudsjett for 2013 er lagt inn totalt kr. 30 millionar til tømmerkaiar. Dette reiser igjen spørsmålet om me då burde gå tilbake til skissene for utvikling av kaien i Elsakervågen som tømmerkai. Dersom kaien når opp i samband med stønad bør dette i utgangspunktet vera mogeleg å henta leigeinntekter frå skogbruksnæringa for å svara for innskoten eigenkapital. Ei utbygging i Elsakervågen treng ikkje stengja for utviklinga på Heningen. På mange måtar har dette vorte framstilt som ei sak som handlar om desse to kaiane. Rådmannen har vore tydeleg på er at det ikkje er aktuelt å byggja to tømmerkaiar i kommunen. Dersom ein framtidig tømmerkai vert bygd i Elsakervågen vil det framleis kunna vera aktuelt å gå inn i eit mindre prosjekt på Heningen, dette må sjåast i ljos av at dei fleste kaiane me ønskjer å avhenda ligg på vestsida av øya. Dersom det vert etablert ein tømmerkai på Heningen bør det etter rådmannen sitt syn gjennomførast drøftingar med sikte på at andre overtek Elsakervågen. Ein føremon ved å leggja tømmerkai til Heningen er at det vil kunna redusera talet på kommunalt eigde kaiar til eit minimum og såleis vera løysinga som kan gje best økonomiske føresetnader på lang sikt. Over tid vil færre kaiar gje reduserte kostnader til vedlikehald og

30 me vil vonleg unngå situasjonen med stengde kommunale kaiar kring på øya Når det er sagt så treng ikkje dette å vera stor skildnad mellom dei ulike alternativa, det er bør også kunna tenkjast at inntekter frå skognæringa på Elsakervågen fullt ut dekker dette.. Ei klar ulempe med Heningen er, som rådmannen også skildra formannskapet si sak 8/13, at det gjev mykje aktivitet i nærleik av etablerte bustadområde. I den samanheng må det også nemnast at leveringar til elementfabrikken frametter vil gå via sjøvegen. Eit godt kaianlegg på Heningen vil også bety at dampskipskaien i Våge vert gjort om til ein rein anløps kai utan høve til å føra i land masse, trelast eller anna. Dette vil vera positivt med omsyn til den vidare utviklinga av Våge sentrum. Ei slik endring bør gjennomførast også om det vert investert i eit mindre anlegg på Heningen. Den største ulempa med kaien i Elsakervågen er at det er uvisse kring finansiering av prosjektet. Ut frå investeringsprogrammet er kaien estimert til 8,6 millionar (eks mva), det er føresett ei ekstern finansiering i storleik 7,75 millionar. Dersom kaien ikkje når opp i neste runde av tildelingar til tømmerkaiar, kan me i realiteten verta tvungne til å skrinleggja prosjektet. I verste fall vil me kunna koma i ein situasjon der me anten vert ståande utan eigna tømmerkai i kommunen, eller at Tysnes kommune må gjennomføra investeringa fullt ut i eigen regi og for eigen kostnad. Dersom det vert vedteke å ikkje gå vidare med etablering av tømmerkai i Elsakervågen bør det søkast om stønad frå SLF for kai på Heningen. Tilsvarande vert kommunen si eiga finansiering slik den går fram i gjeldande investeringsprogram flytta over til finansiering av kai på Heningen. Den store skilnaden mellom dei ulike prosjekta er at Heningen vert finansiert som eit OPS prosjekt og såleis kan realiserast uansett medan Elsakervågen er heilt avhengig av offentleg stønad for å realiserast. Dersom kommunestyre ønskjer å gå vidare med skissa i Elsakervågen og satsar på denne kaien som tømmerkai, bør det verta inngått samarbeid om utbygging av ein mindre industrikai på Heningen med kai front på 23 meter. Estimerte investeringskostnad på ein slik kai i 2012 er 4,2 millionar (eks mva.). Avtalen om mot Tysnes næringspark vil gjelda med same premissar som ved investering i ein større kai, kaien vil dekka behovet industri og næringsverksemder i område frå Uggdal til Lunde. Eit prosjekt med eit mindre kaianlegg her vil føra til reduserte kostnader over tid ved at andre kaiar på vestsida kan avhendast. Kai i Elsakervågen: I formannskapet sitt vedtak i PS 8/13 vart det føresett at det skulle gjerast ei avklaring opp mot initiativet frå Onarheim Shipping. Initiativet her var eit tilbod om mellomfinansiering der kommunen då leigde kaien tilbake til ein pris tilsvarande kostnad ved springande rente og avdrag. Tysnes kommune har tilgang til finansiering med betre vilkår enn Onarheim Shipping og initiativet vart såleis vurdert som uaktuelt av partane. Meidell AS meldte si interesse for kjøpa kaien i Elsakervågen. Eit slikt initiativ er naturleg ut frå at selskapet eig verksemda LOS Fjord som er avhengig av kaianlegg i si drift. Det er gjennomført samtaler om eit eventuelt sal av kaien. Ved sal vert det føresett at det skal vera ei ålmenn tilgang til kaien, dette er også i tråd med gjeldande regulering der kaien er regulert som offentleg kai. Kaien kan omregulerast etter normal planprosess med høyring og endeleg

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune Utval : OPPVEKST/OMSORG Møtestad : Rådhuset Møtedato : 27.08.2013 Tid : 09:00-00:00 MØTEINNKALLING Tysnes kommune SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 27/13 13/725 ENDRING I BARNEHAGEVEDTEKETENE

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune Utval : FORMANNSKAPET Møtestad : Rådhuset Møtedato : 27.08.2013 Tid : 09:00 MØTEINNKALLING Tysnes kommune SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 62/13 13/649 ÅRBAKKA HANDELSSTAD - SØKNAD OM ØKONOMISK

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune Utval : OPPVEKST/OMSORG Møtestad : Rådhuset Møtedato : 29.04.2014 Tid : 09:00-00:00 MØTEINNKALLING Tysnes kommune SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 13/14 14/276 HØYRING - RESERVASJONSORDNING

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan Kviteseid kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/1147-10 Sakshand.: Hans Bakke Dato: 07.11.2011 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 121/11 16.11.2011 Sektorutvalet for service og utvikling

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Formannskapet

Tilleggsinnkalling av Formannskapet MODALEN KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Formannskapet Møtedato: 31.01.2017 Møtestad: Formannskapsrommet Møtetid: 09:00-12:00 Det vert eit kort møte i valstyret før lunsj - sjå eiga møteinnkalling. Eventuelle

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune Utval : FORMANNSKAPET Møtestad : Rådhuset Møtedato : 19.01.2015 Tid : 09:00 MØTEINNKALLING Tysnes kommune SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 1/15 15/37 LUNDE BARNEHAGE - UNDERVISNING I STORASTOVA

Detaljer

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Kommunestyret Tilleggsinnkalling Møtedato: 13.12.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 14:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune MØTEINNKALLING Tysnes kommune Utval : ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad : Rådhuset Møtedato : 02.09.2013 Tid : 12:15-13:15 SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 7/13 13/281 U Ofl 13 AVVIKSMELDINGAR 2013

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00 MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 28.01.2009 Kl: 13:00 15:00 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 22.01.09 Merknader: Saker

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Åse Aleheim N - 101 16/153 Saksnr Utval Type Dato 040/16 Hovudutval teknisk/næring PS 05.09.2016 031/16 Hovudutval oppvekst/kultur PS 05.09.2016 099/16 Formannskapet

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Møtestad: Sol-li barnehage AS Møtedato: 20.11.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Drift 17.10.2012 057/12 KSN Sakshandsamar: Kjetil Solvi Nordstrøm Arkiv: N-031.1, N- 374 Arkivsaknr: 2012001213 ETABLERING AV KOORDINERANDE

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: Møtestad: 31.10.2011 kl Korrespondanse pr e-post Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Fellestenester - Politisk sekretariat Vår ref: 2016/ Dato:

Fellestenester - Politisk sekretariat Vår ref: 2016/ Dato: Side 1 Fellestenester - Politisk sekretariat Vår ref: 2016/2276-5 Dato: 16.11.2016 Til: Frå: Tormod Fossheim Bente Høyland Særutskrift - Business Region Bergen Formannskapet hadde saka føre i møte 11.11.2016

Detaljer

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16 Hemsedal kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/00633-3 Saksbehandler Ola Frogner Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovudutval for Plan og Ressurs og Hovudutval for Livsløp 07.11.2016

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen FORMANNSKAPET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.06.2013 Møtetid: Kl. 12:00 12:20 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 069/13-071/13 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187 RAMMEAVTALE MELLOM HELSE FØRDE OG BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187 RAMMEAVTALE MELLOM HELSE FØRDE OG BALESTRAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 31.01.2008 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift.

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Lærdal kommune VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 10.03.2016, gjeldande frå 01.05.2016 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: Møtetid: 15: Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: Møtetid: 15: Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: 02.11.2009 Møtetid: 15:00-17.30 Møtestad: Kommunehuset Av 5 medlemmer møtte 5, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE 08.11.2011 Steinar Hole Arkivsaknr. 11/313 Arkiv: FE-030 Rapport etter forvaltningsrevisjon vedk. internkontroll i Austevoll kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post MØTEINNKALLING Utval: Kontrollutvalet i Leikanger kommune Møtedato: 04.10.2016 kl. 10:00 Møtestad: Tinghus 1, Formannskapssalen SAKLISTE 12/2016 Godkjenning av møtebok 13/2016 Drøftingssaker, skriv og

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

colourbox FoU-eining for samhandling i samarbeidsavtalene

colourbox FoU-eining for samhandling i samarbeidsavtalene colourbox FoU-eining for samhandling i samarbeidsavtalene OVERORDNA SAMARBEIDSAVTALE 6.2 Samhandlingsutvalet Samansetning Utvalet består av fire representantar frå kommunane, fire representantar frå Helse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 003/14 14/122 Faste saker 004/14 13/849 Oppfølging rapport barnevern

2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 003/14 14/122 Faste saker 004/14 13/849 Oppfølging rapport barnevern SAMNANGER KOMMUNE 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 05.02.2014 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap

Detaljer

STATLEG GODKJENNING AV KOMMUNALE LÅNEOPPTAK OG LEIGEAVTALAR FØR IVERKSETJING AV KOMMUNEREFORMA - FRÅSEGN

STATLEG GODKJENNING AV KOMMUNALE LÅNEOPPTAK OG LEIGEAVTALAR FØR IVERKSETJING AV KOMMUNEREFORMA - FRÅSEGN Staben Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement Dykkar ref.: 14/3975 Vår ref.: 14/858-4 Dato: 27.06.2014 STATLEG GODKJENNING AV KOMMUNALE LÅNEOPPTAK OG LEIGEAVTALAR FØR IVERKSETJING AV KOMMUNEREFORMA

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 15:15

Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 15:15 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 25.10.2016 Tid: 13:00 15:15 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Helga Bakken Arkivsaksnr.: 12/ Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS)

Saksframlegg. Sakshandsamar: Helga Bakken Arkivsaksnr.: 12/ Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS) Saksframlegg Sakshandsamar: Helga Bakken Arkivsaksnr.: 12/2013-1 Arkiv: Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS) Invitasjon til å deltaking i fase to forprosjektfasen * Tilråding: 1. Sogndal kommune ser

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014 Vedtekter for barnehagane i Austrheim Oppdatert 26.03.2014 Innhald: side 1. Føremål 4 2. Forvaltning 4 3. Opningstider/barnehagerute 4 4. Ferieavvikling for barn 5 5. Areal 5 6. Betalingssatsar 5 7. Opptak

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Anne Kristine Breivik SAKA GJELD: Mellombels særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald for Vaksdal kommune

DATO: SAKSHANDSAMAR: Anne Kristine Breivik SAKA GJELD: Mellombels særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald for Vaksdal kommune STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 12.02.2016 SAKSHANDSAMAR: Anne Kristine Breivik SAKA GJELD: Mellombels særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald for Vaksdal kommune STYRESAK:

Detaljer

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling Helse-og sosialutval Møteinnkalling Møtedato: 13.04.2016 Møtestad: Hertugen, Operahuset Møtetid: Kl. 13:00 Sakliste Sak nr. Saktittel 014/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 015/16 Godkjenning av

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Tenesteavtale 3. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF ANSVARS- OG OPPGÅVEFORDELING VED INNLEGGING AV PASIENTAR SOM TRENG SOMATISK TILBOD OM BEHANDLING OG/ELLER VURDERING I SPESIALISTHELSETENESTA

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom Lunde, Tysnes rådhus Dato: 10.09.2015 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Magne Ivar

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Til medlemene i Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Til medlemene i Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Seljord kommune Møteinnkalling Til medlemene i Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad:

Detaljer

OVERORDNA AVTALE OM SAMHANDLING MELLOM DET KOMMUNALE BARNEVERNET OG DET STATLEGE BARNEVERNET I REGION VEST

OVERORDNA AVTALE OM SAMHANDLING MELLOM DET KOMMUNALE BARNEVERNET OG DET STATLEGE BARNEVERNET I REGION VEST Vår referanse: 11/00625-20 Kommunene i område Fonna Arkivkode: Saksbehandler: Astrid Toft Deres referanse: Dato: 20.03.2012 Til kommunane ved ordførar, rådmann og leiar for barnevernet: Vedlagt følgjer

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet tlf snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet tlf snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 18:30 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. MØTEPROTOKOLL Utval: Personal og økonomiutvalet Møtestad: kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 15.00 17.45 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

BOKN KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET BOKN KOMMUNE

BOKN KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET BOKN KOMMUNE BOKN KOMMUNE KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 KONTROLLUTVALET BOKN KOMMUNE 1. INNLEIING Kontrollutvalet er eit lovpålagt organ som på vegne av kommunestyret skal føre det løpande tilsynet med den

Detaljer

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: 3 Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet går inn for

Detaljer

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet.

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet. kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.04.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Møterom 2. etasje i Rådhuset Saknr.: 09/12 18/12 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Johannes

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete Marit Veka Maraas Vigdis Røen Leirvik. Leiar Nestleiar

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete Marit Veka Maraas Vigdis Røen Leirvik. Leiar Nestleiar 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 21.02.2017 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete Marit

Detaljer

TILLEGGSSAK. Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/ Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl.

TILLEGGSSAK. Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/ Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl. FUSA KOMMUNE TILLEGGSSAK Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/6160-3 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 20.09.2012 Tid: Kl. 16:00 Dokumenta ligg til offentleg ettersyn på heimasida

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 22.06.2017 Møtestad: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Saksliste: Saksnr Tittel 035/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 036/2017 Etablering

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: Rådhuset Møtedato: Kl: 12.30

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: Rådhuset Møtedato: Kl: 12.30 MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 06.12.2011 Kl: 12.30 Medlemmer: Forfall: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Kari Bolstad Gudvin Haraldsson Ann Margrethe Kråvik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for oppvekst 22.04.03 012/03 JOOE Kvam heradsstyre 13.05.03 052/03 JOOE Avgjerd av: Saksh.: Jorunn Øyen Utvida

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Fellesnemnd Ullensvang kommune

FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Fellesnemnd Ullensvang kommune Møteinnkalling FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN 2017-2019 Utval: Møtestad: Fellesnemnd Ullensvang kommune Sandven hotell, Norheimsund Dato: 17.11.2017 Tidspunkt: 13:30 Forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00-18:40 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00-18:40 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: 22.10.2009 Møtetid: 15:00-18:40 Møtestad: Kommunehuset Av 5 medlemmer møtte 5, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

36/12 SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK - RAPPORT ETTER SELSKAPSKONTROLL

36/12 SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK - RAPPORT ETTER SELSKAPSKONTROLL Bømlo kommune Sekretariat for kontrollutvalet SAKSFRAMLEGG Til: Kontrollutvalet Dato: 19. sep. 2012 Sakshandsamar: Molven, Elin Kopi til: Sak: 36/12 36/12 SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK - RAPPORT

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 29.01.2015 022/15 Kommunestyret 02.02.2015 010/15 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Tenesteavtale 5. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF

Tenesteavtale 5. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF Tenesteavtale 5 mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF ANSVARS- OG OPPGÅVEFORDELING VED OPPHALD I, OG UTSKRIVING AV PASIENTAR FRÅ SPESIALISTHELSETENESTA SOMATIKK 1 Partar Denne avtalen er inngått

Detaljer

2 8 SEPT, behgl-p KVINNHERAD KOMMUNE. Adressatar i følgje adresseliste. Utgreiing av føretaksgrensar i indre Hardanger

2 8 SEPT, behgl-p KVINNHERAD KOMMUNE. Adressatar i følgje adresseliste. Utgreiing av føretaksgrensar i indre Hardanger Besoksadresse: Postadresse: Tlf.: 51 96 38 00 HELSE VEST Nådlandskroken 11. Postboks 303. Forus Faks: 51 96 38 01 4034 Stavanger 4066 Stavanger Org.nr. 983 658 725 helse@ helse-vest.no www.helse-vest.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Samarbeidsutvalet Foreldrerådsutvalet. arbeidsoppgaver konflikthandtering SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Samarbeidsutvalet Foreldrerådsutvalet. arbeidsoppgaver konflikthandtering SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Samarbeidsutvalet Foreldrerådsutvalet arbeidsoppgaver konflikthandtering SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE 2012 13 SAMARBEIDSUTVALET Samarbeidsutvalet er samansett av 6 medlemar, 2 valde av foreldre, 2 valde av

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2011 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Harald Rydland Medlem KRF

Forfall: Namn Funksjon Representerer Harald Rydland Medlem KRF 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.09.2016 Tid: 13:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

Rådmannen - Samfunnsutvikling Vår ref: 2015/ Dato:

Rådmannen - Samfunnsutvikling Vår ref: 2015/ Dato: Side 1 Rådmannen - Samfunnsutvikling Vår ref: 2015/2563-2 Dato: 08.09.2015 Til: Frå: høyringsinstansar Astri Måkestad Høyring - Vedtekter kommunale barnehagar. Vedtekter for kommunale barnehagar skal reviderast.

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00 19:10

MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00 19:10 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 01.03.2016 Tid: 18:00 19:10 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING

FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING Arkivref: 2008/2372-6629/2009 / D11 Saksh.: Kjell Nesbø Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING Framlegg til vedtak:

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tysnes rådhus Dato: 30.11.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Oppvekstutvalet. Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt:

Tokke kommune. Møteprotokoll. Oppvekstutvalet. Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: 15.01.2013 Møtetid: 09:00 Møteslutt: Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl.

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune Møteinnkalling Møtedato: 16.04.2007 Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 MØTEINNKALLING Utval KOMMUNESTYRET Møtestad Rådhuset 17.11.2016 Tid 1330 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00 Varamedlemer

Detaljer

Finnøy kommune Fellestenester

Finnøy kommune Fellestenester Finnøy kommune Fellestenester Sør-Vest politidistrikt Postboks 240 4001 STAVANGER Dykkar ref.: Vår ref.: 16/8590-RML Arkiv: K2 - X31, K3 - &23 Dato: 25.11.2016 - Nærpolitireform - høyringsuttale frå Finnøy

Detaljer

Styresak. Synnøve Serigstad Retningslinjer for brukarmedverknad i Helse Vest. Arkivsak 2012/105 Styresak 043/14 Styremøte

Styresak. Synnøve Serigstad Retningslinjer for brukarmedverknad i Helse Vest. Arkivsak 2012/105 Styresak 043/14 Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.02.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Synnøve Serigstad Retningslinjer for brukarmedverknad i Helse Vest Arkivsak 2012/105 Styresak 043/14

Detaljer