VINSTRA Rapport frå 1. verkstadsamling. 21. september 2016, Vinstra vidaregåande skule

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VINSTRA Rapport frå 1. verkstadsamling. 21. september 2016, Vinstra vidaregåande skule"

Transkript

1 VINSTRA 2046 Rapport frå 1. verkstadsamling 21. september 2016, Vinstra vidaregåande skule

2 Forord - Vinstra 2046 «Vinstra 2046» er eit samarbeidsprosjekt om byutvikling. Målet er å gjere Vinstra by attraktiv for fastbuande, innflyttarar og besøkande gjennom utvikling av eit klimanøytralt, kompakt og levande sentrum med handel, kultur, tenester og bustader. Viktige element i prosjektet er å avdekke behov og utfordringar, framskaffe kunnskap, arbeide med mål og framtidsbilete og bli samde om prinsipp for framtidig utvikling. Prosjektet skal munne ut i eit strategidokument med visjonsteikningar av framtidas Vinstra og ein tiltaksdel for å nå måla. Prosjektet vart starta våren 2016 og skal avsluttast i Nord-Fron kommune er prosjekteigar. I styrings-gruppa for prosjektet sit representantar frå Nord-Fron kommune, Midt-Gudbrandsdal næringsforening, Opland fylkeskommune, Fylkesmannen i Oppland og Statens vegvesen. Medverknad i prosessen er sentralt, og 21. september 2016 vart det derfor arrangert verkstadsamling i aulaen på Vinstra vidaregåande skule. 63 personar deltok på samlinga. Desse kom m.a. frå næringsliv, politikk og offentlege etatar. Møteleiar var Rune Støstad, ordførar i Nord-Fron kommune, medan Ingrid Øvsteng frå Statens vegvesen var prosessleiar for verkstaden. Denne rapporten inneheld oppsummering av innlegg og gruppeoppgåver på samlinga, og er ført i pennen av Kjersti Moltubakk, Statens vegvesen. Innhaldet er gjennomgått av prosjektgruppa. Alle foto i rapporten er tatt av Erik Tøftestuen, Nord-Fron kommune. Presentasjonane som vart viste på samlinga, er tilgjengelege på kommunen si heimeside: nord-fron.kommune.no/om-oss/vinstra-2046 Vinstra/Lillehammer

3 Velkomen v/ ordfører Rune Støstad Ordføraren ønskte velkomen til samlinga og påpeikte at det var eit godt utgangspunkt at så mange ville bidra til å skape eit levande og attraktivt Vinstra. Dette er ei viktig oppgåve der ein må sjå langt fram i tid: Korleis vil vi at ungane våre skal ha det når dei veks opp, og korleis vil vi at Vinstra skal sjå ut for våre etterkomarar? Utvikling av Vinstra handlar mellom anna om at vi kan jobbe, bo og trivst i nærmiljøa, at vi har eit rikt handels- og næringstilbod, at vi har møteplassar der folk møter folk. Han viste til at arbeidet med Vinstra 2046 må vere ein viktig del av kommuneplanen som no skal rullerast. Både dei strategiske føringane som skal leggast i samfunnsdelen og arealbruken som skal fastsetjast i arealdelen. Kor skal det vere bustader i framtida, og kor skal næringsareal ligge? Ordføraren minte om at det er no toget går at viktige føringar for framtidas Vinstra vil bli lagt det komande året og at det er no det er mogleg å påverke. Han viste også til byplanleggar Michael Fuller Gee som på «kick-off»-samlinga under byfesten sa at Vinstra har eit stort potensial. Her handlar det om å ha høge ambisjonar og ta modige val. Oppvarming For å bli litt kjent med kvarandre vart det arrangert 5 minutts «speed-dating» der deltakarane vart oppmoda om å helse på folk dei ikkje kjente frå før av. Alle skulle fortelje kven dei var og kvifor dei var med på samlinga. Det vart god stemning og livleg handhelsing rundt omkring i salen.

4 Vinstra: historie, status og utvikling v/ Arne Skuterud og Håkon Hermansson, Nord-Fron kommune Arne Skuterud, tidlegare arealplanleggar i kommunen, ga eit historisk tilbakeblikk. Han trakk fram at jernbanestasjonen i 1896 vart lagt til eit område som var ueigna til å utvikle ein kompakt tettstad med gatenett, og at dette har prega Vinstra. Tettstaden har vorte langstrakt og med store avstandar, og det har vorte mange diskusjonar om kva for areal tettstaden skal utviklast på vidare. Etter at stasjonen var opna, voks det fram eit sentrum med private næringstiltak langs Nedregata. Det vart også etablert fleire føretak på andre sida av Lågen. Opp gjennom åra har kommunen lagt til rette for næringsverksemd og bustadbygging både på aust- og vestsida. Plan for ny E6-trase gjennom Lomoen gjorde det vanskeleg å utvikle eit sentrum på austsida, samtidig som sterke krefter trekte mot vestsida. Nedregata har vorte utarma, medan det er omfattande utbygging på gang i Lomoen. Eit hovudpoeng i innlegget var at utviklinga av Vinstra gjennom 120 år har skjedd på begge sider av Lågen. Dette har skapt store fysiske avstandar, men det ligg også mentale avstandar mellom Lomoen/Ruste på vestsida og Sødorp på austsida. Skal ein lykkast med å skape ei god utvikling for eit samla Vinstra, vil det vere viktig å kome over desse sperrene. Effektmål - Styringsdokument for Vinstra Vinstra sentrum skal defineres med hensyn til sentrumsutstrekning, senteromland og funksjoner. 2. Lågen skal framheves som et attraktivt naturelement i sentrum med gode tverrforbindelser mellom øst- og vestsiden. 3. Boligbygging skal i framtida i størst mulig grad foregå innenfor 10 minutters gange fra sentrale funksjoner. 4. Transporten i og til sentrum, barnehagene og skolene skal i større grad foregå til fots, med sykkel og kollektivtrafikk. 5. Det skal vurderes hvilke type næringer det skal avsettes areal for i Vinstra by, og hvilke næringer som kan legges til andre områder i kommunen eller i regionen. 6. Vinstra by skal legge til rette for trivelige og attraktive møteplasser for alle. Håkon Hermansson, prosjektleiar for Vinstra 2046, presenterte mål for prosjektet. Definering av Vinstra sentrum er ei viktig oppgåve for prosjektet, og inneber eit fundamentalt vegval. Dei tre alternativa er: Alt. 1: Nedregata Alt. 2: Lomoen Alt. 3: Lomoen og deler av Nedregata Kartet viser førebels ytre avgrensing av sentrumsområde på Vinstra, Sødorp og Vinstra vest, og lokalisering av verksemder. Engros (gule prikkar) Handel (blågrøne prikkar) Servering (brune prikkar)

5 Hermansson påpeikte at byutvikling på Vinstra har heilt andre føresetnader enn byutvikling i Oslo og byar med befolkningsvekst. Ut frå befolkningsstatistikk må Vinstra basere seg på ei framtid med synkande folketal. Statistikken viser nedgang i yngre aldersgrupper, medan det blir stadig fleire eldre. Han trakk også fram strukturelle endringar som påverkar korleis folk buset seg og brukar sentrumsområda. Til dømes kan tilbod av organiserte fritidsaktiviteter gjere at ungdom i mindre grad «heng» i sentrum. Vil vi ha liv i sentrum må det tilretteleggast for gode møteplasser. Kart over bustadbygging frå 1960 til 2016 viser at Vinstra har vakse utover, der utbyggingane etter 1980 er lengst unna sentrum. Det er få registrerte bustader langs Nedregata og i Lomoen. 80 prosent av bustadene er einebustader. Campus Vinstra kva skjer v/ Sverre Sætre, Nord-Fron kommune Kommunalsjef Sverre Sætre orienterte om prosjektet Campus Vinstra. Bakgrunn for prosjektet er Vinstra vidaregåande skule sitt behov for dansesal og kommunen sitt behov for areal til kommunalt tenestetilbod m.a. helsestasjon. Det er teikna eit skisseprosjekt for ombygging av TIP-bygget, og det blir lagt fram sak for kommunestyret i oktober som vil avklare om ein skal gå vidare med prosjektet. Det er også sett på løysing for busstransport til VVS og Vinstrahallen. Det er mykje areal mellom skulen og fv. 255, m.a. den gamle grusbana. Kva desse areala skal brukast til og lokalisering av eit framtidig kollektivknutepunkt, må sjåast i samanheng med Vinstra 2046.

6 Korleis reiser vi på Vinstra? v/ Kasia S. Skadell, Statens vegvesen (SVV) Nasjonal transportplan (NTP) har som mål at trafikkveksten i dei større byane skal skje til fots, med sykkel og kollektivtransport. Dette er også relevant for mindre byar. Det er ikkje gjort reisevaneundersøkingar på Vinstra som viser fordeling mellom ulike transportmiddel, men ut frå data frå andre byar kan ein anta at minst prosent av alle reiser skjer med bil. Nasjonal reisevandeundersøking viser at 30 prosent av alle bilturar er under 3 km. SVV vil i samarbeid med kommunen gjere trafikkundersøkingar i haust, med teljing av syklistar og fotgjengarar i september og teljing av bilar i oktober. Parkering blir også undersøkt. Oversikt frå kommunen viser over 2400 offentleg tilgjengelege p-plassar på Vinstra, dvs. 1 plass pr. innbyggar. Vinstra 2046 har som mål at transport i større grad skal skje til fots, på sykkel og med kollektivtrafikk, og at bustadbygging i størst mogleg grad skal skje innanfor 10 minuttars gangavstand frå sentrale funksjonar. Skadell presenterte kart som viser rekkevidde for 10 og 20 minuttar til fots eller på sykkel frå Vinstra stasjon, Vinstra vidaregåande skule og Vinstra ungdomsskule. Gåavstand frå Vinstra vidaregåande Sykkelavstand frå Vinstra stasjon Kilde: sykledit.no

7 E6 vert lagt utanom: korleis blir dagens veg? v/ Kjersti Sollerud Meland, SVV Ny E6 skal opnast i desember 2016, og det er laga planar for korleis dagens E6 gjennom Vinstra, Kvam, Hundorp og Harpefoss kan endrast frå veg til gate. Utgangspunkt for tiltak er å redusere farta gjennom tettstadene, gjere tettstadene trivelegare og betre forholda for gåande og syklande. På Vinstra vil dei største tiltaka skje i Sødorp. I tillegg vil det bli fleire opphøgde gangfelt i Øvregate. Reguleringsplan er for tida på høyring. Det er forventa politisk vedtak i november og bygging i Utfordringar og behov sett frå eit næringsperspektiv v/ Frank Asle Mathisen, Midt-Gudbrandsdal næringsforening (MGNF) Mathisen viste til at Gudbrandsdalen er eit merkevarenamn i særklasse, og at ingen andre stader i Norge har så mange sterke merkevarenamn. Gudbrandsdalsvegen er eit viktig prosjekt for heile regionen som opplevingsveg, medan ny E6 tar volumtrafikken med stoppunkt undervegs. Vinstra har ei sentral plassering som kan ta trafikk både frå G-vegen og E6, og er i tillegg omgitt av sterke fjelldestinasjonar, store arrangement, kompetanse, natur og fritidsmoglegheiter. Dette betyr at Vinstra kan lukkast både som turiststopp, handelsstad for fritidsbustadeigarar og bukommune. Ved å ta utgangspunkt i kva som er viktige stoppunkt for turisten og gjennomreisande, og kva som er viktig for at hytteeigarar i større grad skal bruke Vinstra, kan ein bygge ut tenester og tilbod som gir inntekt for lokalt næringsliv. Mathisen var opptatt av å sjå på hytteeigarar som ein ressurs, og at kommunen og næringslivet må spele på lag for å lykkast. MGNF ønsker å lage ei teneste retta mot fritidsbustadsmarknaden og innbyggarar i søk etter varer og tenester som kan bygge opp om Vinstra som handelsstad. For å lykkast vidare med byen Vinstra, meiner MGNF at ein bør tenke ja takk begge deler (Lomoen og Nedregata, ref. bykjerna og gamlebyen), tenke bulyst og næringsutvikling, involvere alle aktørar, satse på arrangement (ala byfesten), tenke stort men også lite, trekke fjellet ned til byen, og hugse at økonomisk vekst er avhengig av at lokalt næringsliv går godt og at alt heng sama med alt!

8 Vinstra for generasjon 70+ v/ Anne Kari Aspeslåen, Nord-Fron eldreråd Aspeslåen påpeikte at eldre ikkje er ei einsarta gruppe. I teorien kan ein vere pensjonist i år, og vil ha ulike levesett og aktivitetsnivå. Ønske for Vintra var mellom anna bustader og transporttilbod lagt til rette for alle uansett alder og funksjonsevne, slik at ein kan kome til lege, tannlege, tog og buss, til ulike aktivitetar, til butikkar osb. eller få tilkøyrt varer med varerute, utkøyringsservice. Tryggheit var eit sentralt stikkord, og at eldre så langt det er mogleg får bestemme over eige liv. Dette gjaldt både tryggheit for å kunne behalde bustad for dei som ønsker å bu heime, tryggheit for å få hjelp heime når det trengs, og kunne få ein annan bustad (trygde-/omsorgsbustad, sjukeheim) ved behov. I tillegg tryggheit for rekruttering innan helse/omsorg med nok hender i hjelpeapparatet, og tryggheit for at alle får ein verdig alderdom og etter kvart ein verdig avslutning på livet. Gode møteplassar i nærmiljøet, både ute og inne, var eit anna viktig tema. Møter og aktivitetar mellom yngre og eldre kan vere givande for båe partar, til dømes besteforeldrefest på Sødorp skule. Møteplassar ute kan vere at gamle og nye råk vert rydda og tilgjengelege for alle på tvers av alder og funksjonsevne, ein park, ein leikeplass eller ein kvileplass. Møteplassar inne kan vere ein kafé, bibliotek, kino, ein stad for gode kulturopplevingar, rom for gode samtalar, eit trimrom/basseng, eit aktivitets-/dagsenter. Og gjerne ein pub med retromøbler på Sundheim eller tilgang til ein sportsbar med storskjerm på ysteriet. Det viktigaste med møteplasser er menneska som møtest der. Korleis kom vi oss til verkstadsamlinga i dag? Som eit avbrekk vart det gjort ei lita, uhøgtidleg undersøking av korleis deltakarane hadde kome seg til samlinga. Resultatet viste, ikkje uventa, at dei aller fleste kom med bil. Med buss og tog: 3 Til fots: 5 På sykkel: 4 Med bil: ca 50

9 Gruppeoppgåve 1 Kva kjenneteiknar Vinstra som ein god stad å bu og/eller drive handel/næring på? Gruppene vart bedne om å skrive ned på lappar kva dei synest er bra med Vinstra i dag. Alle reflekterte først aleine. Deretter vart lappane sortert, og gruppa skulle prioritere dei 3 5 viktigaste. Tabellen nedanfor viser ei oppsummering av tema som vart nemnt flest gonger. Tala i parentes viser kor mange av gruppene som hadde temaet blant sine prioriterte. Tema Natur og friluftsliv (10) Trygt miljø (9) Gode tjenester (8) Næring (4) Transport (4) Kultur og fritidstilbud (3) Tilgjengelighet (3) Beliggenhet (2) Bomuligheter (2) Kulturlandskap (1) Utvalde stikkord frå lappane Nærhet til naturen, flotte omgivelser, tett på naturen, nært til skog og fjell, nærhet til hytta, flotte fjellområder, nærturområder, naturkvaliteter, elva, gode vilkår for aktivt liv i og omkring Vinstra, sykkel- og turmuligheter, aktiviteter. Godt sosialt miljø, trygghet, alle kjenner alle, gode oppvekstsvilkår, nærhet, passe stort, trivelige folk, gode naboer, familie og venner, tett, inkluderende, sammensveiset, trygt helsemessig, trygge omgivelser, trygt å vokse opp, nettverk, nærmiljøet - du treffer alltid noen du kjenner. Gode tilbud innen barnehage, skole, eldreomsorg, trygge omsorgstjenester, godt helsevesen, gode tjenester, bra skoletilbud og utdanning, gode fritidstilbud, godt bibliotek, gode kommunale tilbud: bibliotek, kino, skole Godt utgangspunkt for mer utvikling, god plass, lett tilgang på areal, nettverk, samhold i næringslivet, lav arbeidsgiveravgift, stabil arbeidskraft, muligheter, reiseliv skaper handel og arbeidsplasser, tilgang på dyktige medarbeidere, fritidsboligmarkedet God infrastruktur, sentralt med gode transportmuligheter, stasjonsby, gode kommunikasjoner jernbane og veg, nærhet til kollektivtransport, god beliggenhet ved E6 Gode kulturtilbud, kulturarrangementer, aktiviteter i kulturskolen og idrettslag, Peer Gynt-festivalen, tilgang på opplevelser og attraksjoner, mange organisasjoner og fritidstilbud, stor satsing på ungdom/aktiviteter, Passe stort sted, ikke for stort ikke for lite, litt by litt landlig = bra, korte avstander, får tak i det du har bruk for varer og tjenester, alle funksjoner i nærområdet, tilgang til de fleste og mest nødvendige «by-tjenester» Sentralt, midt i Gudbrandsdalen - midt i verda, midt mellom Oslo og Trondheim og Vestlandet Store eiendommer, god plass, bolyst, attraktivt både i sentrum og spredt Vakkert kulturlandskap rundt Vinstra

10 Gruppeoppgåve 2 Kva er utfordringane for Vinstra? Metodikken var den same som i den første gruppeoppgåva, dvs. at alle på gruppa skreiv eigne lappar før gruppa i fellesskap sorterte og prioriterte det dei syntest var viktigast. Tema Næringsliv/ arbeidsplasser (10) Transport (8) Sentrumsutvikling (6) Befolkning/demografi (5) Holdninger (4) Møteplasser (4) Boliger (3) Handel og kultur (2) Utvalde stikkord frå lappane Vanskelig å drive næring, lite entreprenørskap, liten investeringsvilje, næringsfattig, ensartet næringsliv, vanskelig å få kompetent arbeidskraft, lite jobbmarked, få kompetansearbeidsplasser, mangel på kapital og kompetanse, ungdom har ikke jobb å komme til etter høyere utdanning, manglende samarbeid og samhandling i næringslivet, må trekke i samme retning, arbeidsgiveravgift (dyrere enn i nabokommunen), fraktkostnader (bom), få større private arbeidsplasser, bedre tilrettelegging og oppmerksomhet om nyskaping og etablering, opprettholde en balansert næringspolitikk Dårlig kollektivtilbud både lokalt og ut fra Vinstra, vanskelig å pendle med kollektivtransport, trenger lokale busser, for få avganger med buss og tog, ønsker flere avganger med tog/buss tilpasset arbeidspendling og studenter, lange avstander og mye bilkjøring, bilavhengighet, bilbasert fritidstilbud, lite tilrettelagt for gåing og sykling, Midtdalen blir innesperret med bom i begge retninger om vegutbygginga stopper opp, Hvor er Vinstra? Udefinert sentrum, funksjoner som skole, kultur og offentlige tjenester er spredt, lange avstander mellom butikker, spredt plassert næringsliv, lite gå- og sykkelvennlig, dragkamp mellom øst- og vestsida, for mye areal? mangler langsiktige planer og styring, vanskelig å planlegge for næringslivet, knytte øst- og vestsida sammen, bindeledd mellom Gamlebyen og Lomoen Ungdommen forsvinner, lave fødselstall, befolkningsnedgang, færre barn, mangel på fotballspillere, for lite folk, fraflytting, lav/negativ vekst, få folk til å bli boende og flytte tilbake Liten samarbeidsevne, liten endringsevne, fordommer, blir vi oss selv nok? hver på sin tue? for tett på bygdedyret, lite raushet? mangler felles identitet Mangler møteplasser både inne og ute, få uformelle møteplasser, kafe og lekeplass i sentrum, mangler gode utelivstilbud, behov for forskjønning Lite variasjon i markedet, mangler leiligheter, ensartet boligmarked, mangler attraktive leiligheter i sentrum Ønsker bedre vareutvalg og service, mangler spesialforretninger som drar besøkende til Vinstra, mangler attraksjoner og «fyrtårn», mangler spesielle klesbutikker, for lite variert kulturtilbud, mangler profesjonelle kulturtilbud, alle byer bør ha et antikvariat.

11 Gruppeoppgåve 3 Kva for kvalitetar vil du ikkje miste på Vinstra? Kva ønskjer du å ta vare på? Av dei ca 40 lappane som vart hengt opp på tavla, var kulturtilbod generelt og Peer Gynt spesielt, det som aller flest ville ta vare på. I tillegg var tryggheit og omsorg for kvarandre høgt på lista saman med togtilbodet og stasjonen. Nemnt av fleire personar: Peer Gynt (6) Kulturtilbod og arrangement inkl. Peer Gynt-stemnet, byfesten, countryfestivalen, Rondaståk (6) Tryggheit, omsorg for kvarandre, det sosiale (6) Jernbanestasjonen og togtilbodet (5) Lågen (3) Vinstra vidaregåande skule (2) Naturen (2) Nemnt av ein person: Den forferdelege arkitekturen (1) Gamle historiske bygningar (1) Fritidsaktivitetar (1) Kåja (1) Landbruket kulturlandskapet (1) Legekontoret (1) Polet (1) Samfunn og miljø (1) Tilbod for alle (1) Toyota-forhandlaren (1) Adm.sjefen (1)

12 Ungdommens Vinstra v/ Ivar Spjotum og Tina Marie Kappelslåen Risdal, Nord-Fron ungdomsråd Innlegget vart presentert frå perspektivet til to som går på Vinstra vidaregåande skule (VVS). Dei meinte mange på deira alder ville flytte frå Vinstra, og kome tilbake med familie. Vinstra er trygt og godt, og tilrettelagt for unge og vaksne men ikkje for unge vaksne. Kva funkar? VVS er det viktigaste og største møtepunktet for ungdom men burde det vere det? Vinstra er pent og har mykje men over eit stort område. Kva funkar ikkje? Ingenting heng saman, avstandane oppfordrar til motorisert ferdsel. Nedregata som sentrum funkar ikkje. Vinstra vest burde ha færre bil-/traktorverkstader og fleire møteplassar. Nye rundkjøringar på Vinstra vest gir eit uoversiktleg trafikkbilde. Kvar er ungdommen? I alle fall ikkje i Palmerhagen. Dei er på skulane, Peer Gynt-senteret, skaterampa i Kåja, heime, og dei vil kome til å «henge» på Vinstra vest. Vinstra byen som manglar: Gangbru frå skysstasjonen over Laugen. Bysykkelordning. Mathall som midtpunkt i det nye sentrum. Skatepark i betong i Kåja. Fleire attraktive klesbutikkar. Blikkfang (Hollywood-skilt på Feforkampen?), dyrke Peer Gynt-statuen. Naturlege gang-, skate- og sykkelvegar mellom sentrumsfunksjonar på Vinstra vest. Fleire attraktive arbeidsplassar. Innspel: Tilrettelegging for at det er enkelt å gå mellom dei nye kjøpesentra på Vinstra vest. Sentrum kan umogleg ligge på begge sider.

13 Evaluering Deltakarane vart bedne om å skrive ned synspunkt på samlinga på gule lappar: kva dei syntes var bra, og kva som var mindre bra. Lappane vart hengt opp ved døra på veg ut. Det vart mange smilefjes og positive kommentarar: god samling, dyktig opplegg og gjennomføring, bra med engasjement, konstruktivt gruppearbeid, fin blanding av informasjon og gruppearbeid, strukturert, lærerikt, inspirerande, god plan for møtet, fine lokale, god mat, spenstig frå ungdomsrådet, passe med tid Det kom også nokre kommentarar med ønske og vidare forventningar: enno meir innspel frå ungdommen, spent på fortsettinga og dei konkrete tiltaka/konsekvensane, blir nok ein god plan.. utfordringa blir å få realisert, lenge til 2046: manglar milepelar Vegen vidare Denne verkstadsamlinga var den første i rekka av tre, og hadde som formål å belyse dagens situasjon og utfordringar, og få fram ulike interesser og behov. Den neste verkstadsamlinga vil bli gjennomført i første halvdel av 2017, og skal ha fokus på moglegheiter innanfor areal og transport. Samlingane skal bidra til å etablere eit felles framtidsbilete med tilhøyrande prinsipp for korleis vi kan legge til rette for ein attraktiv by. Vedlegg: Program og deltakarliste

14

15 Vinstra 2046/Verkstedsamling 1/Deltakerliste Navn 1 Anne Kari Aspeslåen 40 Nelli Budsberg 2 Anne Marie Olstad 41 Nina Michalowsko 3 Anne Sletten 42 Oddgeir Ravneberg 4 Arne Haugseth 43 Ola Holen 5 Arne Sandbu 44 Patrik Huse 6 Arne Skuterud 45 Per Erik Fonkalsrud 7 Berit Milsteinhaugen 46 Per Ivar Dahlum 8 Bjørn Bakken 47 Ragnar Jacobsen 9 Bjørn Sletten 48 Rita Støstad 10 Borgny Sletten 49 Rune Hermansen 11 Egil Tofte 50 Rune Støstad 12 Eivind Tagestad 51 Steinar Skurdal 13 Erik Tøftestuen 52 Sverre Sætre 14 Finn Helleberghaugen 53 Tina Lyslo 15 Frank Asle Mathisen 54 Tina Risdal 16 Geir Kåre Kroken 55 Tom Nøvik 17 Geir Skaaden 56 Tom Stamoen 18 Gry Korssletten 57 Tor Larsen 19 Gunnar Granberg 58 Tor Stø 20 Hanne Hvattum 59 Tore Sæthersmoen 21 Hanne Kristine Risdal 60 Tove Myhren 22 Hans Petter Kleiven 61 Trond Skurdal 23 Hans Sandviken 62 Vigdis Holmestad 24 Harald Paulsen 63 Øivind Skurdal 25 Heidi Maurstad 26 Håkon Hermansson 27 Ingrid Vaterland 28 Ingrid Øvsteng 29 Ingunn Bakken 30 Karoline Haugen 31 Kasia Skadell 32 Ivar Spjotum 33 Jan Roger B. Øien 34 Janne Kolås 35 Jens Milsteinhaugen 36 Kjersti Moltubakk 37 Liv Berge 38 Liv Solli Skar 39 May Brit Støve

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

UTFORDRINGER OG BEHOV FOR UTVIKLING SETT FRA NÆRINGSLIVET

UTFORDRINGER OG BEHOV FOR UTVIKLING SETT FRA NÆRINGSLIVET UTFORDRINGER OG BEHOV FOR UTVIKLING SETT FRA NÆRINGSLIVET MIN VIKTIGSTE LÆRDOM I LIVET TIL NÅ... Alt henger sammen med Alt SVARENE: Ingen steder i Norge har flere sterke merkevarenavn enn vi: Lillehammer,

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

HOVUDNETT FOR SYKKEL

HOVUDNETT FOR SYKKEL HOVUDNETT FOR SYKKEL Vedlegg til kommuneplanen for Voss 2015-2026 21.05.2014 Landskapsplanleggar Magnhild Gjengedal SLIDE 1 KVIFOR ER DET SÅ VIKTIG Å FÅ FOLK TIL Å SYKLE?! "Miljøvenleg! "Billeg! "Raskt!

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Økt 1: Kvifor, lyst til å få til, utfordringar Kvifor Vil ha noke å seie lokalt Da hørtes interessant ut Påverke politikken Litt kjekt å prøve noko nytt

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0007 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0007 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0007 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Tettstedsutvikling "Vinstra som by" Kort beskrivelse Nord-Fron kommune har valg å gi Vinstra by-status fra 1.

Detaljer

Oppsummering frå verkstad på Hardanger Ungdomsting 2015

Oppsummering frå verkstad på Hardanger Ungdomsting 2015 Oppsummering frå verkstad på Hardanger Ungdomsting 2015 Økt 1: Kvifor, lyst til å få til, utfordringar Kvifor Vil ha noke å seie lokalt Da hørtes interessant ut Påverke politikken Litt kjekt å prøve noko

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅRE VERDIAR arbeide for ei trygg og forutsigbar framtid for innbyggjarar, næringsliv og lag/ organisasjonar. Vi engasjerer oss, jobbar for ansvarlege løysingar

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Møtet lovleg sett med følgjande tilstades:vilde

Detaljer

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka vedlikehald av kommunale vegar og bygg Gode og brukartilpassa

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Vaksdal Venstre «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Eit liberalt Vaksdal Næring og nyskaping Venstre vil legge betre til rette for næring

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21.

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. september 2011 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet

Detaljer

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Masfjorden, Gulen, og Solund kommunar. Vedteke i Masfjorden (xx.xx.2016), Gulen (xx.xx.2016) og Solund (xx.xx.2016) kommunestyrer. Innleiing Gulen, Solund og

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

Ole Aasaaren Regionsjef

Ole Aasaaren Regionsjef Arbeidsutvalget Leder rådmannsutvalget Møte i Arbeidsutvalget Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: kl 09.00 11.00 Møtested: Regionkontoret Saker: Sak 05/16: NTP 2018 2029. Innspill til Oppland fylkeskommune. Sak

Detaljer

Mellom bakkar og berg. Felles oppsummering

Mellom bakkar og berg. Felles oppsummering Mellom bakkar og berg Felles oppsummering Mål for seminaret Føremålet er å etablere ein arena for dialog om berekraftig og miljøtilpassa bustad- og stadutvikling i bygdemiljø. Seminaret skal auke kunnskapen

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

VERKSTAD I LÆRDAL. 12. september 2013, Verkstad med Tenesteleiarar og politikarar i Lærdal.

VERKSTAD I LÆRDAL. 12. september 2013, Verkstad med Tenesteleiarar og politikarar i Lærdal. VERKSTAD I LÆRDAL 12. september 2013, Verkstad med Tenesteleiarar og politikarar i Lærdal. Føremålet med verkstaden var å etablere eigarskap til arbeidet med kommuneplanen sin samfunnsdel, i tillegg til

Detaljer

Os KrF 2015-2019. www.krf.no. INFORMASJON // Foto: Øyvind Ganesh Eknes, Jakob Enerhaug

Os KrF 2015-2019. www.krf.no. INFORMASJON // Foto: Øyvind Ganesh Eknes, Jakob Enerhaug 2015-2019 www.krf.no INFORMASJON // Foto: Øyvind Ganesh Eknes, Jakob Enerhaug Os KrF YRKJE Doktor ingeniør ALDER 47 år BUSTAD Os 1. kandidat Jakob Enerhaug Ein god oppvekst Os KrF meiner at trivsel og

Detaljer

-Kontroll på at inntekter i kommunen vert brukt på OSTERØY. -Sjølvstendig prioritering av investeringar.

-Kontroll på at inntekter i kommunen vert brukt på OSTERØY. -Sjølvstendig prioritering av investeringar. Framtidig kommunestruktur Gruppearbeid Valestrand barneskule 02.05.2016 Lokaldemokrati Økonomi Tenestetilbod Identitet Samfunnsutvikling Andre/generelle FORDELAR ÅLEINE -Innflytelse på politikarane. -Eigarskap

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Skule i samarbeid med private gjev leksehjelp slik at leksene delvis vert gjort på skulen

Skule i samarbeid med private gjev leksehjelp slik at leksene delvis vert gjort på skulen Søknad Støtteordning Bolyst 2012 Tittel Pendling-Stressless-Bulyst Søknadsår 2012 Kort beskrivelse Tilrettelegging for oppfølging av familier som pendler. Der ein legg bedre til rette for aktiviteter mellom

Detaljer

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56 Austevoll kommune Hordaland Fylkeskommune 5020 BERGEN Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref. 24.11.2016 John Tveit 16/343-56 Melding om vedtak Høyringsuttale frå Austevoll kommune til intensjonsplan for

Detaljer

Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten

Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten NOTAT Oppdrag Kommuneplan Aukra Kunde Aukra kommune Notat nr. 3 Dato 11.09.2014 Til Fra Kopi Kjell Lode Oddhild Fausa Eirik Lind, Asbjørn Bua Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten Falkhytten

Detaljer

Informasjonshefte om Brekke for idédugnad - arbeidsgrupper

Informasjonshefte om Brekke for idédugnad - arbeidsgrupper Informasjonshefte om Brekke for idédugnad - arbeidsgrupper KOMMUNEPLAN FOR GULEN 20.11.2012 GULEN KOMMUNE, kommuneplan 1 Brekke og Oppedal 20.11.2012 GULEN KOMMUNE, kommuneplan 2 1 Innhald: Informasjon

Detaljer

Kommuneplanen sin arealdel Folkemøte 13. januar 2015

Kommuneplanen sin arealdel Folkemøte 13. januar 2015 Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 Folkemøte 13. januar 2015 Det kommunale plansystemet Kommuneplanprosessen Kommuneplanen sin samfunnsdel Fram mot 2026 skal Førde ha ein årleg folketalsvekst på minimum

Detaljer

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA FOR KAMPEN EIT SVEIO FOR MED ET VARMT HØGE STAVANGER MILJØMÅL, UTAN KLASSESKILJE Valgprogram OG SOSIAL 2015-2019 URETT Stavanger Sveio SV Valprogram 2015-2019 SV har

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06

Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06 Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06 INNHALDSLISTE: 1. INNLEIING:...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 2. GJENNOMFØRINGSORGANISASJON:...FEIL!

Detaljer

Sykkeltilrettelegging i Region midt

Sykkeltilrettelegging i Region midt Sykkeltilrettelegging i Region midt Status - Muligheter - Utfordringer Tore Kvaal Trondheim, 15. oktober 2013 Mål for samlinga Meningsutveksling Enkel målsetting Tilrettelegge slik at flere velger å sykle

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

VELKOMMEN TIL SAMLING 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3

VELKOMMEN TIL SAMLING 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3 VELKOMMEN TIL SAMLING 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER HVOR ER VI OG HVA HAR FRAMKOMMET SÅ LANGT I PROSJEKTET P R O S J E K T L E D E

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Referat frå folkemøta:

Referat frå folkemøta: Referat frå folkemøta: Liabygda 17.02.2016, kl. 19.30 21.30, om lag 40 personar Hellesylt 18.02.2016, kl. 19.30 21.30, om lag 30 personar Stranda 22.02.2016, kl.18.00 20.00, om lag 97 personar Geiranger

Detaljer

Bygdeutviklings programmet 2011. Korleis skape utvikling i eit verna område

Bygdeutviklings programmet 2011. Korleis skape utvikling i eit verna område Bygdeutviklings programmet 2011 Korleis skape utvikling i eit verna område Prosjektstyre Janne L. Svorstøl (f. 1980), leiar Ståle Fimland (f. 1971), nestleiar Norodd Bruflot (f. 1953) Ruth Signe Bruflot

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Gjennomført i 2011 og februar 2015 Nordhordland ein kommune

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE FÅ FART PÅ SVEIO KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE ME TEK SVEIO VIDARE Sveio.arbeiderparti.no SKULAR OG BARNEHAGAR I SVEIO SKAL

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Hemsedal KRF Program 2015-2019

Hemsedal KRF Program 2015-2019 Hemsedal KRF Program 2015-2019 HEMSEDAL KRF MEINER AT: - Hemsedal kommune skal bestå som eigen kommune, og ha gode samarbeidsavtaler med nabokommunane. - det må byggjast gangveg mellom Trøim sentrum og

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

9 frammøtte medlemsbedrifter. Frå styret Hans Nesheim, Tommy Lindskog og Elin Vassbotten

9 frammøtte medlemsbedrifter. Frå styret Hans Nesheim, Tommy Lindskog og Elin Vassbotten Medlemsmøte i Haukeli Næringslag den 28.02.12 9 frammøtte medlemsbedrifter. Frå styret Hans Nesheim, Tommy Lindskog og Elin Vassbotten Hans N. ynskjer velkomen og fortel kva vi har jobba med sidan sist

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Skulestart er ei stor hending for alle barn. Dei aller fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

BÆREKRAFTIG BY- OG TETTSTEDSUTVIKLING HVORDAN GJØR VI DET?

BÆREKRAFTIG BY- OG TETTSTEDSUTVIKLING HVORDAN GJØR VI DET? BÆREKRAFTIG BY- OG TETTSTEDSUTVIKLING HVORDAN GJØR VI DET? PER ERIK FONKALSRUD OPPLAND FYLKESKOMMUNE PAUL BERGER STATENS VEGVESEN, REGION ØST 18. MARS 2015 UTFORDRINGER! Mange aktører! Ulike interesser

Detaljer

Regional delplan for attraktive byar og tettstader

Regional delplan for attraktive byar og tettstader Regional delplan for attraktive byar og tettstader -Ein tydeleg medspelar Foto: Cato Edvardsen/Wikimedia Ny senterstrukturplan for Møre og Romsdal med retningslinjer for lokalisering av handel og tenester

Detaljer

Erfaringar frå arbeidet med samordna bustad- areal- og transportplanlegging

Erfaringar frå arbeidet med samordna bustad- areal- og transportplanlegging Erfaringar frå arbeidet med samordna bustad- areal- og transportplanlegging Liv Kjersti Finholt, planlegger Ålesund kommune Marit Elisabeth Larsen, rådmann Giske kommune Disposisjon Kommunal planstrategi

Detaljer

Trygg og framtidsretta

Trygg og framtidsretta Trygg og framtidsretta Trafikksikringsplan 2016-2025 Vedtatt i Time kommunestyre 10.11.2015 22 Trafikksikkerthetsplan Innhald Innleiing 4 Ulykkessitasjonen i Rogaland 5 Visjonar, overordna mål og prioriteringar

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR SYKKELBYEN STORD

PROSJEKTPLAN FOR SYKKELBYEN STORD PROSJEKTPLAN FOR SYKKELBYEN STORD 1. Mål og rammer 1.1 BAKGRUNN Stord kommune signerte 22.januar 2013 avtale om Stord som sykkelby. Avtalen er mellom Vegvesenet, Hordaland Fylkeskommune og Stord kommune.

Detaljer

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Kva når hjelpa ikkje helper? Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Ansvar! Eit ansvar for samfunnstryggleiken Der er vi kvar dag! Vi kjenner på ansvar, vi har ansvar

Detaljer

Program for. Sykkylven Venstre

Program for. Sykkylven Venstre Program for Sykkylven Venstre for perioden 2015-2019 Rett tilbod til der folk bur. Ein liten administrasjon, i konstant endring og i samsvar med behova. I dette programmet finn du Sykkylven Venstre sine

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Bli med på laget TIME SENTERPARTIET

Bli med på laget TIME SENTERPARTIET TIME Grunnsyn Senterpartiet vil at Norge skal bygga framtida si på dei kristne grunnverdiane og vårt demokratiske styresett. Målet vårt er å skapa eit betre samfunn der rettferd, jamstilling og retten

Detaljer

RAPPORT TRYGGLEIKSVANDRING

RAPPORT TRYGGLEIKSVANDRING Norge universelt utformet 2025 K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner RAPPORT TRYGGLEIKSVANDRING LEIRVIK SENTRUM 16.OKT 2013 ARRANGØR: «TRYGGLEIK OG TILGJENGE FOR

Detaljer

Venstre gjer Bjerkreim grønare.

Venstre gjer Bjerkreim grønare. Bjerkreim Venstre Venstre gjer Bjerkreim grønare. Venstre er miljøpartiet. Me kjempar for fleire grøne lunger, reinare luft, og strakstiltak for å senka klimautsleppa. Det bør alltid vera enklast og billegast

Detaljer

Forslag til årsmelding og årsrekneskap 2014 for Vest-Telemarkrådet

Forslag til årsmelding og årsrekneskap 2014 for Vest-Telemarkrådet Vest-Telemarkrådet Møte 17. Mars 2015 Sak 09/2015 Forslag til årsmelding og årsrekneskap 2014 for Vest-Telemarkrådet Bakgrunn: Ein legg no fram forslag til årsmelding og årsrekneskap 2014 for Vest-Telemarkrådet.

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Erlend Iversen Samferdselavdelinga, Hordaland fylkeskommune Dagens tekst: Hordaland fylkeskommune har utarbeidd eit forslag til strategi for

Detaljer

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019 Vedlegg SNP 2019 Side 1 Strategisk næringsplan HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram Vedlegg SNP 2019 Side 2 1. Årdal skal legga til rette for å skapa nye lønsame arbeidsplassar. 1.1. Nyskaping Med nyskaping

Detaljer

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN "BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING"

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200507791-161 Arkivnr. 831 Saksh. Eriksrud, Marte Hagen Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.01.2013 31.01.2013 HØYRINGSUTTALE TIL

Detaljer

EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM

EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM HÆGEBOSTAD KOMMUNE PLAN OG DRIFT EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM Vedtatt 16.06.2011, k.sak 41/11 Innhold Bakgrunn for planarbeidet...2 Føremål og strategi med planarbeidet...2 Planar og vedtak

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Vers /EMS/rev INTENSJONSAVTALE. Samanslåing av kommunane Vågsøy, Selje og Vanylven

Vers /EMS/rev INTENSJONSAVTALE. Samanslåing av kommunane Vågsøy, Selje og Vanylven Vers. 13.01.2016/EMS/rev. 02.02.2016 INTENSJONSAVTALE Samanslåing av kommunane Vågsøy, Selje og Vanylven 1 Vedteke i Vågsøy kommunestyre (28.01..2016) Selje kommunestyre (xx,xx,2016) Vanylven kommunestyre

Detaljer

ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK

ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK UTFORDRINGER Mye biltrafikk og sterk trafikkvekst, stor andel av all ferdsel, selv på korte avstander, baserer seg på

Detaljer

Hardangerkonferansen. FOTO: Torleiv Ljones. HARDANGER i VEKST

Hardangerkonferansen. FOTO: Torleiv Ljones. HARDANGER i VEKST 2015 Hardangerkonferansen FOTO: Torleiv Ljones HARDANGER i VEKST 2015 Hardangerkonferansen 11.-12. november 2015 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger Tema: HARDANGER i VEKST HARDANGERKONFERANSEN 2015 SET

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Velkomen til plannettverk om sentrumsutvikling! Sentrumsutviklingsarbeid er utettervend... del bord med nokon du ikkje kjenner frå før!

Velkomen til plannettverk om sentrumsutvikling! Sentrumsutviklingsarbeid er utettervend... del bord med nokon du ikkje kjenner frå før! Velkomen til plannettverk om sentrumsutvikling! Sentrumsutviklingsarbeid er utettervend... del bord med nokon du ikkje kjenner frå før! Urbane idealer Det er den draumen me ber på om å glida in på ein

Detaljer

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Plankonferansen i Hordaland 211 Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Solveig Svardal Basert på analysar av Knut Vareide og Hanna N. Storm 1 Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for

Detaljer

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Regional Næringsstrategi for Hardanger Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Bakgrunn Initiativ frå Hardanger Næringsråd Vedtak i Hardangerrådet Prosjektleiing frå Næringshagen i Odda Styringsgruppe

Detaljer

Program for kollektivterminalar

Program for kollektivterminalar Program for kollektivterminalar Regional transportplan - strategi for infrastruktur for kollektivtrafikken Det er formulert følgjande strategiar for utvikling av infrastruktur for kollektivtrafikken Regional

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Bø kommune. Kommunedelplan for helse- og omsorg

Bø kommune. Kommunedelplan for helse- og omsorg Bø kommune Kommunedelplan for helse- og omsorg 2016-2028 Innleiing Helse- og omsorgstenesta har vore i ein kraftig utvikling i dei seinare åra, og nasjonalt er det utarbeida fleire Stortingsmeldingar som

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når:

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når: Prosessplan for arbeidet med standarden Sett inn einingsnamn her Standard: Tilpassa opplæring og tidleg innsats Sist oppdatert: 15.09.2014 Sjå nedst for rettleiing utfylling og frist for innsending. For

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN 2008/09 FORORD Kvalitetsutviklingsplanen for Blindheim barneskole

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Prosjektstyringsplan. Prosjekt: Sykkelbyen Florø

Prosjektstyringsplan. Prosjekt: Sykkelbyen Florø Prosjektstyringsplan Prosjekt: Sykkelbyen Florø 1. Innleiing Prosjektstyringsplanen skal gi ein oversikt over viktige forhold i prosjektet og være retningsgjevande og avklarande for aktørane. Planen etablerar

Detaljer

Referat frå MINTA møte

Referat frå MINTA møte Referat frå MINTA møte Dato: 15.12.2010 Deltakarar: NM på ski v/tore, Fleischer`s Hotel v/knut, Vossa Jazz v/ Trude, Voss kommune v/gunnhild, Festival Voss v/torgunn, VM2013 v/kristin,ekstremsportveko

Detaljer

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Reguleringsplan for Fv 51 Gang- og sykkelveg Rogne skole til Moane - Øystre Slidre kommune, Oppland

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Reguleringsplan for Fv 51 Gang- og sykkelveg Rogne skole til Moane - Øystre Slidre kommune, Oppland Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER Vår dato: 21.11.2014 Vår ref.: 201405768-2 Arkiv: 323 Deres dato: 05.09.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Kristin Hasle Haslestad 1 NVEs innspill

Detaljer

Stasjonsbyen i vekst og endring

Stasjonsbyen i vekst og endring Stasjonsbyen i vekst og endring Geir Paulsrud, Norsk vegmuseum Gudbrandsdalsseminaret 28. januar 2015 Stasjonsbyen i vekst og endring Situasjonen rundt 1960-70 - vår nære fortid Alle stasjonane i full

Detaljer

FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR BOLIG-, AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING - MLJØVERNDEPARTEMENTET

FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR BOLIG-, AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING - MLJØVERNDEPARTEMENTET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201307073-2 Arkivnr. 053 Saksh. Engum, Hans-Christian; Rødseth, Marit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.10.2013 FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE OSTERØY Framtidas Osterøy Høgre vil at Osterøy skal vere ei god kommune å leve i og ei attraktiv kommune å busetje seg og etablere bedrifter i. Tryggleik for den einskilde

Detaljer