VINSTRA Rapport frå 1. verkstadsamling. 21. september 2016, Vinstra vidaregåande skule

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VINSTRA Rapport frå 1. verkstadsamling. 21. september 2016, Vinstra vidaregåande skule"

Transkript

1 VINSTRA 2046 Rapport frå 1. verkstadsamling 21. september 2016, Vinstra vidaregåande skule

2 Forord - Vinstra 2046 «Vinstra 2046» er eit samarbeidsprosjekt om byutvikling. Målet er å gjere Vinstra by attraktiv for fastbuande, innflyttarar og besøkande gjennom utvikling av eit klimanøytralt, kompakt og levande sentrum med handel, kultur, tenester og bustader. Viktige element i prosjektet er å avdekke behov og utfordringar, framskaffe kunnskap, arbeide med mål og framtidsbilete og bli samde om prinsipp for framtidig utvikling. Prosjektet skal munne ut i eit strategidokument med visjonsteikningar av framtidas Vinstra og ein tiltaksdel for å nå måla. Prosjektet vart starta våren 2016 og skal avsluttast i Nord-Fron kommune er prosjekteigar. I styrings-gruppa for prosjektet sit representantar frå Nord-Fron kommune, Midt-Gudbrandsdal næringsforening, Opland fylkeskommune, Fylkesmannen i Oppland og Statens vegvesen. Medverknad i prosessen er sentralt, og 21. september 2016 vart det derfor arrangert verkstadsamling i aulaen på Vinstra vidaregåande skule. 63 personar deltok på samlinga. Desse kom m.a. frå næringsliv, politikk og offentlege etatar. Møteleiar var Rune Støstad, ordførar i Nord-Fron kommune, medan Ingrid Øvsteng frå Statens vegvesen var prosessleiar for verkstaden. Denne rapporten inneheld oppsummering av innlegg og gruppeoppgåver på samlinga, og er ført i pennen av Kjersti Moltubakk, Statens vegvesen. Innhaldet er gjennomgått av prosjektgruppa. Alle foto i rapporten er tatt av Erik Tøftestuen, Nord-Fron kommune. Presentasjonane som vart viste på samlinga, er tilgjengelege på kommunen si heimeside: nord-fron.kommune.no/om-oss/vinstra-2046 Vinstra/Lillehammer

3 Velkomen v/ ordfører Rune Støstad Ordføraren ønskte velkomen til samlinga og påpeikte at det var eit godt utgangspunkt at så mange ville bidra til å skape eit levande og attraktivt Vinstra. Dette er ei viktig oppgåve der ein må sjå langt fram i tid: Korleis vil vi at ungane våre skal ha det når dei veks opp, og korleis vil vi at Vinstra skal sjå ut for våre etterkomarar? Utvikling av Vinstra handlar mellom anna om at vi kan jobbe, bo og trivst i nærmiljøa, at vi har eit rikt handels- og næringstilbod, at vi har møteplassar der folk møter folk. Han viste til at arbeidet med Vinstra 2046 må vere ein viktig del av kommuneplanen som no skal rullerast. Både dei strategiske føringane som skal leggast i samfunnsdelen og arealbruken som skal fastsetjast i arealdelen. Kor skal det vere bustader i framtida, og kor skal næringsareal ligge? Ordføraren minte om at det er no toget går at viktige føringar for framtidas Vinstra vil bli lagt det komande året og at det er no det er mogleg å påverke. Han viste også til byplanleggar Michael Fuller Gee som på «kick-off»-samlinga under byfesten sa at Vinstra har eit stort potensial. Her handlar det om å ha høge ambisjonar og ta modige val. Oppvarming For å bli litt kjent med kvarandre vart det arrangert 5 minutts «speed-dating» der deltakarane vart oppmoda om å helse på folk dei ikkje kjente frå før av. Alle skulle fortelje kven dei var og kvifor dei var med på samlinga. Det vart god stemning og livleg handhelsing rundt omkring i salen.

4 Vinstra: historie, status og utvikling v/ Arne Skuterud og Håkon Hermansson, Nord-Fron kommune Arne Skuterud, tidlegare arealplanleggar i kommunen, ga eit historisk tilbakeblikk. Han trakk fram at jernbanestasjonen i 1896 vart lagt til eit område som var ueigna til å utvikle ein kompakt tettstad med gatenett, og at dette har prega Vinstra. Tettstaden har vorte langstrakt og med store avstandar, og det har vorte mange diskusjonar om kva for areal tettstaden skal utviklast på vidare. Etter at stasjonen var opna, voks det fram eit sentrum med private næringstiltak langs Nedregata. Det vart også etablert fleire føretak på andre sida av Lågen. Opp gjennom åra har kommunen lagt til rette for næringsverksemd og bustadbygging både på aust- og vestsida. Plan for ny E6-trase gjennom Lomoen gjorde det vanskeleg å utvikle eit sentrum på austsida, samtidig som sterke krefter trekte mot vestsida. Nedregata har vorte utarma, medan det er omfattande utbygging på gang i Lomoen. Eit hovudpoeng i innlegget var at utviklinga av Vinstra gjennom 120 år har skjedd på begge sider av Lågen. Dette har skapt store fysiske avstandar, men det ligg også mentale avstandar mellom Lomoen/Ruste på vestsida og Sødorp på austsida. Skal ein lykkast med å skape ei god utvikling for eit samla Vinstra, vil det vere viktig å kome over desse sperrene. Effektmål - Styringsdokument for Vinstra Vinstra sentrum skal defineres med hensyn til sentrumsutstrekning, senteromland og funksjoner. 2. Lågen skal framheves som et attraktivt naturelement i sentrum med gode tverrforbindelser mellom øst- og vestsiden. 3. Boligbygging skal i framtida i størst mulig grad foregå innenfor 10 minutters gange fra sentrale funksjoner. 4. Transporten i og til sentrum, barnehagene og skolene skal i større grad foregå til fots, med sykkel og kollektivtrafikk. 5. Det skal vurderes hvilke type næringer det skal avsettes areal for i Vinstra by, og hvilke næringer som kan legges til andre områder i kommunen eller i regionen. 6. Vinstra by skal legge til rette for trivelige og attraktive møteplasser for alle. Håkon Hermansson, prosjektleiar for Vinstra 2046, presenterte mål for prosjektet. Definering av Vinstra sentrum er ei viktig oppgåve for prosjektet, og inneber eit fundamentalt vegval. Dei tre alternativa er: Alt. 1: Nedregata Alt. 2: Lomoen Alt. 3: Lomoen og deler av Nedregata Kartet viser førebels ytre avgrensing av sentrumsområde på Vinstra, Sødorp og Vinstra vest, og lokalisering av verksemder. Engros (gule prikkar) Handel (blågrøne prikkar) Servering (brune prikkar)

5 Hermansson påpeikte at byutvikling på Vinstra har heilt andre føresetnader enn byutvikling i Oslo og byar med befolkningsvekst. Ut frå befolkningsstatistikk må Vinstra basere seg på ei framtid med synkande folketal. Statistikken viser nedgang i yngre aldersgrupper, medan det blir stadig fleire eldre. Han trakk også fram strukturelle endringar som påverkar korleis folk buset seg og brukar sentrumsområda. Til dømes kan tilbod av organiserte fritidsaktiviteter gjere at ungdom i mindre grad «heng» i sentrum. Vil vi ha liv i sentrum må det tilretteleggast for gode møteplasser. Kart over bustadbygging frå 1960 til 2016 viser at Vinstra har vakse utover, der utbyggingane etter 1980 er lengst unna sentrum. Det er få registrerte bustader langs Nedregata og i Lomoen. 80 prosent av bustadene er einebustader. Campus Vinstra kva skjer v/ Sverre Sætre, Nord-Fron kommune Kommunalsjef Sverre Sætre orienterte om prosjektet Campus Vinstra. Bakgrunn for prosjektet er Vinstra vidaregåande skule sitt behov for dansesal og kommunen sitt behov for areal til kommunalt tenestetilbod m.a. helsestasjon. Det er teikna eit skisseprosjekt for ombygging av TIP-bygget, og det blir lagt fram sak for kommunestyret i oktober som vil avklare om ein skal gå vidare med prosjektet. Det er også sett på løysing for busstransport til VVS og Vinstrahallen. Det er mykje areal mellom skulen og fv. 255, m.a. den gamle grusbana. Kva desse areala skal brukast til og lokalisering av eit framtidig kollektivknutepunkt, må sjåast i samanheng med Vinstra 2046.

6 Korleis reiser vi på Vinstra? v/ Kasia S. Skadell, Statens vegvesen (SVV) Nasjonal transportplan (NTP) har som mål at trafikkveksten i dei større byane skal skje til fots, med sykkel og kollektivtransport. Dette er også relevant for mindre byar. Det er ikkje gjort reisevaneundersøkingar på Vinstra som viser fordeling mellom ulike transportmiddel, men ut frå data frå andre byar kan ein anta at minst prosent av alle reiser skjer med bil. Nasjonal reisevandeundersøking viser at 30 prosent av alle bilturar er under 3 km. SVV vil i samarbeid med kommunen gjere trafikkundersøkingar i haust, med teljing av syklistar og fotgjengarar i september og teljing av bilar i oktober. Parkering blir også undersøkt. Oversikt frå kommunen viser over 2400 offentleg tilgjengelege p-plassar på Vinstra, dvs. 1 plass pr. innbyggar. Vinstra 2046 har som mål at transport i større grad skal skje til fots, på sykkel og med kollektivtrafikk, og at bustadbygging i størst mogleg grad skal skje innanfor 10 minuttars gangavstand frå sentrale funksjonar. Skadell presenterte kart som viser rekkevidde for 10 og 20 minuttar til fots eller på sykkel frå Vinstra stasjon, Vinstra vidaregåande skule og Vinstra ungdomsskule. Gåavstand frå Vinstra vidaregåande Sykkelavstand frå Vinstra stasjon Kilde: sykledit.no

7 E6 vert lagt utanom: korleis blir dagens veg? v/ Kjersti Sollerud Meland, SVV Ny E6 skal opnast i desember 2016, og det er laga planar for korleis dagens E6 gjennom Vinstra, Kvam, Hundorp og Harpefoss kan endrast frå veg til gate. Utgangspunkt for tiltak er å redusere farta gjennom tettstadene, gjere tettstadene trivelegare og betre forholda for gåande og syklande. På Vinstra vil dei største tiltaka skje i Sødorp. I tillegg vil det bli fleire opphøgde gangfelt i Øvregate. Reguleringsplan er for tida på høyring. Det er forventa politisk vedtak i november og bygging i Utfordringar og behov sett frå eit næringsperspektiv v/ Frank Asle Mathisen, Midt-Gudbrandsdal næringsforening (MGNF) Mathisen viste til at Gudbrandsdalen er eit merkevarenamn i særklasse, og at ingen andre stader i Norge har så mange sterke merkevarenamn. Gudbrandsdalsvegen er eit viktig prosjekt for heile regionen som opplevingsveg, medan ny E6 tar volumtrafikken med stoppunkt undervegs. Vinstra har ei sentral plassering som kan ta trafikk både frå G-vegen og E6, og er i tillegg omgitt av sterke fjelldestinasjonar, store arrangement, kompetanse, natur og fritidsmoglegheiter. Dette betyr at Vinstra kan lukkast både som turiststopp, handelsstad for fritidsbustadeigarar og bukommune. Ved å ta utgangspunkt i kva som er viktige stoppunkt for turisten og gjennomreisande, og kva som er viktig for at hytteeigarar i større grad skal bruke Vinstra, kan ein bygge ut tenester og tilbod som gir inntekt for lokalt næringsliv. Mathisen var opptatt av å sjå på hytteeigarar som ein ressurs, og at kommunen og næringslivet må spele på lag for å lykkast. MGNF ønsker å lage ei teneste retta mot fritidsbustadsmarknaden og innbyggarar i søk etter varer og tenester som kan bygge opp om Vinstra som handelsstad. For å lykkast vidare med byen Vinstra, meiner MGNF at ein bør tenke ja takk begge deler (Lomoen og Nedregata, ref. bykjerna og gamlebyen), tenke bulyst og næringsutvikling, involvere alle aktørar, satse på arrangement (ala byfesten), tenke stort men også lite, trekke fjellet ned til byen, og hugse at økonomisk vekst er avhengig av at lokalt næringsliv går godt og at alt heng sama med alt!

8 Vinstra for generasjon 70+ v/ Anne Kari Aspeslåen, Nord-Fron eldreråd Aspeslåen påpeikte at eldre ikkje er ei einsarta gruppe. I teorien kan ein vere pensjonist i år, og vil ha ulike levesett og aktivitetsnivå. Ønske for Vintra var mellom anna bustader og transporttilbod lagt til rette for alle uansett alder og funksjonsevne, slik at ein kan kome til lege, tannlege, tog og buss, til ulike aktivitetar, til butikkar osb. eller få tilkøyrt varer med varerute, utkøyringsservice. Tryggheit var eit sentralt stikkord, og at eldre så langt det er mogleg får bestemme over eige liv. Dette gjaldt både tryggheit for å kunne behalde bustad for dei som ønsker å bu heime, tryggheit for å få hjelp heime når det trengs, og kunne få ein annan bustad (trygde-/omsorgsbustad, sjukeheim) ved behov. I tillegg tryggheit for rekruttering innan helse/omsorg med nok hender i hjelpeapparatet, og tryggheit for at alle får ein verdig alderdom og etter kvart ein verdig avslutning på livet. Gode møteplassar i nærmiljøet, både ute og inne, var eit anna viktig tema. Møter og aktivitetar mellom yngre og eldre kan vere givande for båe partar, til dømes besteforeldrefest på Sødorp skule. Møteplassar ute kan vere at gamle og nye råk vert rydda og tilgjengelege for alle på tvers av alder og funksjonsevne, ein park, ein leikeplass eller ein kvileplass. Møteplassar inne kan vere ein kafé, bibliotek, kino, ein stad for gode kulturopplevingar, rom for gode samtalar, eit trimrom/basseng, eit aktivitets-/dagsenter. Og gjerne ein pub med retromøbler på Sundheim eller tilgang til ein sportsbar med storskjerm på ysteriet. Det viktigaste med møteplasser er menneska som møtest der. Korleis kom vi oss til verkstadsamlinga i dag? Som eit avbrekk vart det gjort ei lita, uhøgtidleg undersøking av korleis deltakarane hadde kome seg til samlinga. Resultatet viste, ikkje uventa, at dei aller fleste kom med bil. Med buss og tog: 3 Til fots: 5 På sykkel: 4 Med bil: ca 50

9 Gruppeoppgåve 1 Kva kjenneteiknar Vinstra som ein god stad å bu og/eller drive handel/næring på? Gruppene vart bedne om å skrive ned på lappar kva dei synest er bra med Vinstra i dag. Alle reflekterte først aleine. Deretter vart lappane sortert, og gruppa skulle prioritere dei 3 5 viktigaste. Tabellen nedanfor viser ei oppsummering av tema som vart nemnt flest gonger. Tala i parentes viser kor mange av gruppene som hadde temaet blant sine prioriterte. Tema Natur og friluftsliv (10) Trygt miljø (9) Gode tjenester (8) Næring (4) Transport (4) Kultur og fritidstilbud (3) Tilgjengelighet (3) Beliggenhet (2) Bomuligheter (2) Kulturlandskap (1) Utvalde stikkord frå lappane Nærhet til naturen, flotte omgivelser, tett på naturen, nært til skog og fjell, nærhet til hytta, flotte fjellområder, nærturområder, naturkvaliteter, elva, gode vilkår for aktivt liv i og omkring Vinstra, sykkel- og turmuligheter, aktiviteter. Godt sosialt miljø, trygghet, alle kjenner alle, gode oppvekstsvilkår, nærhet, passe stort, trivelige folk, gode naboer, familie og venner, tett, inkluderende, sammensveiset, trygt helsemessig, trygge omgivelser, trygt å vokse opp, nettverk, nærmiljøet - du treffer alltid noen du kjenner. Gode tilbud innen barnehage, skole, eldreomsorg, trygge omsorgstjenester, godt helsevesen, gode tjenester, bra skoletilbud og utdanning, gode fritidstilbud, godt bibliotek, gode kommunale tilbud: bibliotek, kino, skole Godt utgangspunkt for mer utvikling, god plass, lett tilgang på areal, nettverk, samhold i næringslivet, lav arbeidsgiveravgift, stabil arbeidskraft, muligheter, reiseliv skaper handel og arbeidsplasser, tilgang på dyktige medarbeidere, fritidsboligmarkedet God infrastruktur, sentralt med gode transportmuligheter, stasjonsby, gode kommunikasjoner jernbane og veg, nærhet til kollektivtransport, god beliggenhet ved E6 Gode kulturtilbud, kulturarrangementer, aktiviteter i kulturskolen og idrettslag, Peer Gynt-festivalen, tilgang på opplevelser og attraksjoner, mange organisasjoner og fritidstilbud, stor satsing på ungdom/aktiviteter, Passe stort sted, ikke for stort ikke for lite, litt by litt landlig = bra, korte avstander, får tak i det du har bruk for varer og tjenester, alle funksjoner i nærområdet, tilgang til de fleste og mest nødvendige «by-tjenester» Sentralt, midt i Gudbrandsdalen - midt i verda, midt mellom Oslo og Trondheim og Vestlandet Store eiendommer, god plass, bolyst, attraktivt både i sentrum og spredt Vakkert kulturlandskap rundt Vinstra

10 Gruppeoppgåve 2 Kva er utfordringane for Vinstra? Metodikken var den same som i den første gruppeoppgåva, dvs. at alle på gruppa skreiv eigne lappar før gruppa i fellesskap sorterte og prioriterte det dei syntest var viktigast. Tema Næringsliv/ arbeidsplasser (10) Transport (8) Sentrumsutvikling (6) Befolkning/demografi (5) Holdninger (4) Møteplasser (4) Boliger (3) Handel og kultur (2) Utvalde stikkord frå lappane Vanskelig å drive næring, lite entreprenørskap, liten investeringsvilje, næringsfattig, ensartet næringsliv, vanskelig å få kompetent arbeidskraft, lite jobbmarked, få kompetansearbeidsplasser, mangel på kapital og kompetanse, ungdom har ikke jobb å komme til etter høyere utdanning, manglende samarbeid og samhandling i næringslivet, må trekke i samme retning, arbeidsgiveravgift (dyrere enn i nabokommunen), fraktkostnader (bom), få større private arbeidsplasser, bedre tilrettelegging og oppmerksomhet om nyskaping og etablering, opprettholde en balansert næringspolitikk Dårlig kollektivtilbud både lokalt og ut fra Vinstra, vanskelig å pendle med kollektivtransport, trenger lokale busser, for få avganger med buss og tog, ønsker flere avganger med tog/buss tilpasset arbeidspendling og studenter, lange avstander og mye bilkjøring, bilavhengighet, bilbasert fritidstilbud, lite tilrettelagt for gåing og sykling, Midtdalen blir innesperret med bom i begge retninger om vegutbygginga stopper opp, Hvor er Vinstra? Udefinert sentrum, funksjoner som skole, kultur og offentlige tjenester er spredt, lange avstander mellom butikker, spredt plassert næringsliv, lite gå- og sykkelvennlig, dragkamp mellom øst- og vestsida, for mye areal? mangler langsiktige planer og styring, vanskelig å planlegge for næringslivet, knytte øst- og vestsida sammen, bindeledd mellom Gamlebyen og Lomoen Ungdommen forsvinner, lave fødselstall, befolkningsnedgang, færre barn, mangel på fotballspillere, for lite folk, fraflytting, lav/negativ vekst, få folk til å bli boende og flytte tilbake Liten samarbeidsevne, liten endringsevne, fordommer, blir vi oss selv nok? hver på sin tue? for tett på bygdedyret, lite raushet? mangler felles identitet Mangler møteplasser både inne og ute, få uformelle møteplasser, kafe og lekeplass i sentrum, mangler gode utelivstilbud, behov for forskjønning Lite variasjon i markedet, mangler leiligheter, ensartet boligmarked, mangler attraktive leiligheter i sentrum Ønsker bedre vareutvalg og service, mangler spesialforretninger som drar besøkende til Vinstra, mangler attraksjoner og «fyrtårn», mangler spesielle klesbutikker, for lite variert kulturtilbud, mangler profesjonelle kulturtilbud, alle byer bør ha et antikvariat.

11 Gruppeoppgåve 3 Kva for kvalitetar vil du ikkje miste på Vinstra? Kva ønskjer du å ta vare på? Av dei ca 40 lappane som vart hengt opp på tavla, var kulturtilbod generelt og Peer Gynt spesielt, det som aller flest ville ta vare på. I tillegg var tryggheit og omsorg for kvarandre høgt på lista saman med togtilbodet og stasjonen. Nemnt av fleire personar: Peer Gynt (6) Kulturtilbod og arrangement inkl. Peer Gynt-stemnet, byfesten, countryfestivalen, Rondaståk (6) Tryggheit, omsorg for kvarandre, det sosiale (6) Jernbanestasjonen og togtilbodet (5) Lågen (3) Vinstra vidaregåande skule (2) Naturen (2) Nemnt av ein person: Den forferdelege arkitekturen (1) Gamle historiske bygningar (1) Fritidsaktivitetar (1) Kåja (1) Landbruket kulturlandskapet (1) Legekontoret (1) Polet (1) Samfunn og miljø (1) Tilbod for alle (1) Toyota-forhandlaren (1) Adm.sjefen (1)

12 Ungdommens Vinstra v/ Ivar Spjotum og Tina Marie Kappelslåen Risdal, Nord-Fron ungdomsråd Innlegget vart presentert frå perspektivet til to som går på Vinstra vidaregåande skule (VVS). Dei meinte mange på deira alder ville flytte frå Vinstra, og kome tilbake med familie. Vinstra er trygt og godt, og tilrettelagt for unge og vaksne men ikkje for unge vaksne. Kva funkar? VVS er det viktigaste og største møtepunktet for ungdom men burde det vere det? Vinstra er pent og har mykje men over eit stort område. Kva funkar ikkje? Ingenting heng saman, avstandane oppfordrar til motorisert ferdsel. Nedregata som sentrum funkar ikkje. Vinstra vest burde ha færre bil-/traktorverkstader og fleire møteplassar. Nye rundkjøringar på Vinstra vest gir eit uoversiktleg trafikkbilde. Kvar er ungdommen? I alle fall ikkje i Palmerhagen. Dei er på skulane, Peer Gynt-senteret, skaterampa i Kåja, heime, og dei vil kome til å «henge» på Vinstra vest. Vinstra byen som manglar: Gangbru frå skysstasjonen over Laugen. Bysykkelordning. Mathall som midtpunkt i det nye sentrum. Skatepark i betong i Kåja. Fleire attraktive klesbutikkar. Blikkfang (Hollywood-skilt på Feforkampen?), dyrke Peer Gynt-statuen. Naturlege gang-, skate- og sykkelvegar mellom sentrumsfunksjonar på Vinstra vest. Fleire attraktive arbeidsplassar. Innspel: Tilrettelegging for at det er enkelt å gå mellom dei nye kjøpesentra på Vinstra vest. Sentrum kan umogleg ligge på begge sider.

13 Evaluering Deltakarane vart bedne om å skrive ned synspunkt på samlinga på gule lappar: kva dei syntes var bra, og kva som var mindre bra. Lappane vart hengt opp ved døra på veg ut. Det vart mange smilefjes og positive kommentarar: god samling, dyktig opplegg og gjennomføring, bra med engasjement, konstruktivt gruppearbeid, fin blanding av informasjon og gruppearbeid, strukturert, lærerikt, inspirerande, god plan for møtet, fine lokale, god mat, spenstig frå ungdomsrådet, passe med tid Det kom også nokre kommentarar med ønske og vidare forventningar: enno meir innspel frå ungdommen, spent på fortsettinga og dei konkrete tiltaka/konsekvensane, blir nok ein god plan.. utfordringa blir å få realisert, lenge til 2046: manglar milepelar Vegen vidare Denne verkstadsamlinga var den første i rekka av tre, og hadde som formål å belyse dagens situasjon og utfordringar, og få fram ulike interesser og behov. Den neste verkstadsamlinga vil bli gjennomført i første halvdel av 2017, og skal ha fokus på moglegheiter innanfor areal og transport. Samlingane skal bidra til å etablere eit felles framtidsbilete med tilhøyrande prinsipp for korleis vi kan legge til rette for ein attraktiv by. Vedlegg: Program og deltakarliste

14

15 Vinstra 2046/Verkstedsamling 1/Deltakerliste Navn 1 Anne Kari Aspeslåen 40 Nelli Budsberg 2 Anne Marie Olstad 41 Nina Michalowsko 3 Anne Sletten 42 Oddgeir Ravneberg 4 Arne Haugseth 43 Ola Holen 5 Arne Sandbu 44 Patrik Huse 6 Arne Skuterud 45 Per Erik Fonkalsrud 7 Berit Milsteinhaugen 46 Per Ivar Dahlum 8 Bjørn Bakken 47 Ragnar Jacobsen 9 Bjørn Sletten 48 Rita Støstad 10 Borgny Sletten 49 Rune Hermansen 11 Egil Tofte 50 Rune Støstad 12 Eivind Tagestad 51 Steinar Skurdal 13 Erik Tøftestuen 52 Sverre Sætre 14 Finn Helleberghaugen 53 Tina Lyslo 15 Frank Asle Mathisen 54 Tina Risdal 16 Geir Kåre Kroken 55 Tom Nøvik 17 Geir Skaaden 56 Tom Stamoen 18 Gry Korssletten 57 Tor Larsen 19 Gunnar Granberg 58 Tor Stø 20 Hanne Hvattum 59 Tore Sæthersmoen 21 Hanne Kristine Risdal 60 Tove Myhren 22 Hans Petter Kleiven 61 Trond Skurdal 23 Hans Sandviken 62 Vigdis Holmestad 24 Harald Paulsen 63 Øivind Skurdal 25 Heidi Maurstad 26 Håkon Hermansson 27 Ingrid Vaterland 28 Ingrid Øvsteng 29 Ingunn Bakken 30 Karoline Haugen 31 Kasia Skadell 32 Ivar Spjotum 33 Jan Roger B. Øien 34 Janne Kolås 35 Jens Milsteinhaugen 36 Kjersti Moltubakk 37 Liv Berge 38 Liv Solli Skar 39 May Brit Støve

UTFORDRINGER OG BEHOV FOR UTVIKLING SETT FRA NÆRINGSLIVET

UTFORDRINGER OG BEHOV FOR UTVIKLING SETT FRA NÆRINGSLIVET UTFORDRINGER OG BEHOV FOR UTVIKLING SETT FRA NÆRINGSLIVET MIN VIKTIGSTE LÆRDOM I LIVET TIL NÅ... Alt henger sammen med Alt SVARENE: Ingen steder i Norge har flere sterke merkevarenavn enn vi: Lillehammer,

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune Kommuneplanen sin handlingsdel Eid kommune 2014-2017 1 Innhald 1 Bakgrunn... 3 2 Definisjonar... 3 3 Plan og styringssystem i Eid... 4 3.1 Rapportering og evaluering... 4 4 Handlingdel 2014-2017... 5 4.1

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Til veljarane i Tysnes

Til veljarane i Tysnes Til veljarane i Tysnes Tysnes er ein god kommune å bu i. Samfunnet vårt er stabilt og det er trygt å veksa opp og bu i Tysnes. Tysnes Senterparti vil arbeida for at Tysnes også i framtida skal vera ein

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Velkomen til Hordaland og regionsenteret Nordheimsund. Bård Sandal Fylkesdirektør regional utvikling

Velkomen til Hordaland og regionsenteret Nordheimsund. Bård Sandal Fylkesdirektør regional utvikling Velkomen til Hordaland og regionsenteret Nordheimsund Bård Sandal Fylkesdirektør regional utvikling 2 Fylkeskommunen sitt hovudoppdrag: Ei god regional utvikling i Hordaland Å delta i god utvikling av

Detaljer

Miljøløftet Bergen! Morten Sageidet 6. desember 2017

Miljøløftet Bergen! Morten Sageidet 6. desember 2017 Miljøløftet Bergen! Morten Sageidet 6. desember 2017 Byvekstavtale Bergen MÅL: Norges første byvekstavtale signert 01.09.17 Vekst i persontransport: Kollektiv, sykkel og gange (0-vekstmålet) Betre mobilitet

Detaljer

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Økt 1: Kvifor, lyst til å få til, utfordringar Kvifor Vil ha noke å seie lokalt Da hørtes interessant ut Påverke politikken Litt kjekt å prøve noko nytt

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Arbeidsprosess Kommuneplanen sin samfunnsdel

Arbeidsprosess Kommuneplanen sin samfunnsdel Arbeidsprosess Kommuneplanen sin samfunnsdel Til kommunestyret Innleiing I Volda kommune sin planstrategi (vedteken 29.11.2012) vart det vedteke at fullstendig revisjon av kommuneplanen skulle ha høg prioritet

Detaljer

HOVUDNETT FOR SYKKEL

HOVUDNETT FOR SYKKEL HOVUDNETT FOR SYKKEL Vedlegg til kommuneplanen for Voss 2015-2026 21.05.2014 Landskapsplanleggar Magnhild Gjengedal SLIDE 1 KVIFOR ER DET SÅ VIKTIG Å FÅ FOLK TIL Å SYKLE?! "Miljøvenleg! "Billeg! "Raskt!

Detaljer

Innspel frå FUNK til kommuneplanen sin samfunnsdel

Innspel frå FUNK til kommuneplanen sin samfunnsdel Innspel frå FUNK til kommuneplanen sin samfunnsdel Volda kommune 17.12.2015 Notat frå møte i FUNK Dette heftet er eit notat frå møte i FUNK 21.09.2015. Arkivsak nr.: 2015/632 Volda kommune ynskte innspel

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein kommune 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Nordhordland ein kommune 2020?

Detaljer

SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN. Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik i Nord- Fron kommune.

SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN. Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik i Nord- Fron kommune. SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik i Nord- Fron kommune www.fylkesmannen.no/oppland Samandrag Fylkesmannen meiner at samfunnstryggleik og beredskap er godt ivareteke

Detaljer

Utv.saksnr.: Utval: Møtedato: 35/17 Formannskapet

Utv.saksnr.: Utval: Møtedato: 35/17 Formannskapet Kommuneplanen sin samfunnsdel i Aukra, melding om start av planarbeid Aukra formannskap har i møte den 3. april 2017 vedtatt å melde start av planarbeid, kommuneplanen sin samfunnsdel 2017-2015, i samsvar

Detaljer

ETNE VENSTRE

ETNE VENSTRE ETNE VENSTRE 2015 2019 Vår visjon Etne endrar seg. Me møter nye utfordringar. Etne Venstre vil sikra eit godt lokalsamfunn ved å løysa morgondagens utfordringar i dag. Korleis Det gjer me ved å skapa fleire

Detaljer

Referat frå «debattkurset» RESULTAT AV GRUPPEDISKISJON RUNDT TEMA

Referat frå «debattkurset» RESULTAT AV GRUPPEDISKISJON RUNDT TEMA Program: Klokka 09.30 Velkomen til Kvam! Klokka 09.45 Bli Kjent! aktivitetar med Ida Maage Elstad, Ungt Entreprenørskap Hardanger Klokka 10.45 «Debatt kurs» v/ Svein Olav B. Langåker, Framtida.no Klokka

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Verktøykassa

-Ein tydeleg medspelar. Verktøykassa Verktøykassa Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Plantypane Planstrategi svært overordna, skal avdekke behov for planlegging kvart fjerde år (skal ikkje vere ein plan

Detaljer

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka vedlikehald av kommunale vegar og bygg Gode og brukartilpassa

Detaljer

Planstrategi for Balestrand kommune

Planstrategi for Balestrand kommune Planstrategi for Balestrand kommune 02.05.2017 Planstrategi Etter plan og bygningslova skal ein gjennom arbeidet med ein kommunal planstrategi drøfte kommunens strategiske val knytt til samfunnsutvikling.

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0007 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0007 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0007 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Tettstedsutvikling "Vinstra som by" Kort beskrivelse Nord-Fron kommune har valg å gi Vinstra by-status fra 1.

Detaljer

Oppsummering frå verkstad på Hardanger Ungdomsting 2015

Oppsummering frå verkstad på Hardanger Ungdomsting 2015 Oppsummering frå verkstad på Hardanger Ungdomsting 2015 Økt 1: Kvifor, lyst til å få til, utfordringar Kvifor Vil ha noke å seie lokalt Da hørtes interessant ut Påverke politikken Litt kjekt å prøve noko

Detaljer

Program for. Årdal Venstre

Program for. Årdal Venstre Program for Årdal Venstre for perioden 2015-2019 Venstre prioriterar Unge fyrst. Årdal Venstre vil vera eit tydeleg alternativ i kommune politikken. Vår visjon er å gjera Årdal meir attraktiv som vertskommune.

Detaljer

Planstrategi for Ullensvang herad

Planstrategi for Ullensvang herad Planstrategi for Ullensvang herad 2012 2016 Ullensvang herad har ny kommuneplan som gjeld frå 2011 til 2022. Planstrategien vurderar heradet sitt planbehov og prioriteringar i perioden 2012 2016. Strategien

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer

Senterstruktur og tettstadsutvikling. Annlaug Kjelstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Arne Kringlen, Norconsult

Senterstruktur og tettstadsutvikling. Annlaug Kjelstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Arne Kringlen, Norconsult Senterstruktur og tettstadsutvikling Annlaug Kjelstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Arne Kringlen, Norconsult Ny kunnskap inn i tettstadsutviklinga! Eit strategiarbeid - politisk Eit prosessarbeid

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

VELKOMMEN TIL SAMLING 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3

VELKOMMEN TIL SAMLING 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3 VELKOMMEN TIL SAMLING 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER HVOR ER VI OG HVA HAR FRAMKOMMET SÅ LANGT I PROSJEKTET P R O S J E K T L E D E

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Møtet lovleg sett med følgjande tilstades:vilde

Detaljer

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Nord-Fron kommune Politisk sak Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Formannskapet 125/14 28.10.2014 Astrid Vadet Formannskapet 134/14 11.11.2014 Arne Sandbu Formannskapet

Detaljer

Hvordan lykkes med lokal samfunnsutvikling?

Hvordan lykkes med lokal samfunnsutvikling? Hvordan lykkes med lokal samfunnsutvikling? Gro Sandkjær Hanssen, NIBR-HiOA Bylivkonferansen, Haugesund, 2017 Bakgrunn: Arealutviklingen i Norge er ikke bærekraftig Siden 1960tallet har utviklingen fulgt

Detaljer

Ny regionkommune HØNSSHUSSGÅSS

Ny regionkommune HØNSSHUSSGÅSS Ny regionkommune HØNSSHUSSGÅSS Strukturen i SWOT-analysen Analyse Den nye kommunen Styrke Svakheit Moglegheit Truslar Område 1. Samfunnsutvikling 2. Tenesteyting og utøving av mynde 3. Demokratisk arena

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

Program for Masfjorden Venstre

Program for Masfjorden Venstre Program for Masfjorden Venstre for perioden 2015-2019 Verdiskaping for framtida. Masfjorden har ein variert og vakker natur som gjev alle høve til gode opplevingar. Kommunen har i dag gode oppvekstvilkår

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne SAKLISTE:

MØTEPROTOKOLL. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne SAKLISTE: MØTEPROTOKOLL Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2016 Tid: 09:00-11:00 Funksjon Navn Forfall Møtt for SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN TINGVATN - SNARTEMO PLANPROGRAM

KOMMUNEDELPLAN TINGVATN - SNARTEMO PLANPROGRAM HÆGEBOSTAD KOMMUNE PLAN OG DRIFT -Saman om ei positiv utvikling! KOMMUNEDELPLAN TINGVATN - SNARTEMO 2014-2024 PLANPROGRAM 1 Bakgrunn og formål med planarbeidet Kommunen vedtok i kommunestyresak 77/13 den

Detaljer

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅRE VERDIAR arbeide for ei trygg og forutsigbar framtid for innbyggjarar, næringsliv og lag/ organisasjonar. Vi engasjerer oss, jobbar for ansvarlege løysingar

Detaljer

Program for. Nesset Venstre. for perioden _Programmal 2011 A5 8s.indd 1

Program for. Nesset Venstre. for perioden _Programmal 2011 A5 8s.indd 1 Program for Nesset Venstre for perioden 2011-2015 www.venstre.no 38196_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 1 04.08.11 17:46 Eit liberalt Nesset Venstre sitt grunnsyn, sosialliberalismen, byggjer på demokratiet

Detaljer

Hareid kommune Kommunedelplan for vatn og avløp Forslag til planprogram

Hareid kommune Kommunedelplan for vatn og avløp Forslag til planprogram Hareid kommune 21.11.2017 Kommunedelplan for vatn og avløp 2018-2030 Forslag til planprogram INNHALDSLISTE 1 Kort om planprogrammet... 3 2 Formål med planarbeidet... 3 3 Rammer og føringar... 3 4 Planområde...

Detaljer

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Åse Aleheim N - 101 16/153 Saksnr Utval Type Dato 040/16 Hovudutval teknisk/næring PS 05.09.2016 031/16 Hovudutval oppvekst/kultur PS 05.09.2016 099/16 Formannskapet

Detaljer

SPØRJESKJEMA FOR ELEVAR

SPØRJESKJEMA FOR ELEVAR SPØRJESKJEMA FOR ELEVAR Spørsmåla handlar om forhold som er viktige for læringa di. Det er ingen rette eller feile svar, vi vil berre vite korleis du opplever situasjonen på skulen din. Det er frivillig

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

6-åringar på skuleveg

6-åringar på skuleveg 6-åringar på skuleveg Rettleiing til foreldre med barn som skal begynne på skulen Førsteklassingane som trafikantar Det er store forskjellar i modning og erfaring hos barn på same alder. Vi ser likevel

Detaljer

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Vaksdal Venstre «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Eit liberalt Vaksdal Næring og nyskaping Venstre vil legge betre til rette for næring

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Verktøykassa

-Ein tydeleg medspelar. Verktøykassa Verktøykassa Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, mai 2017 Plantypane Planstrategi svært overordna, skal avdekke behov for planlegging kvart fjerde år (skal ikkje vere ein plan i seg

Detaljer

Ole Aasaaren Regionsjef

Ole Aasaaren Regionsjef Arbeidsutvalget Leder rådmannsutvalget Møte i Arbeidsutvalget Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: kl 09.00 11.00 Møtested: Regionkontoret Saker: Sak 05/16: NTP 2018 2029. Innspill til Oppland fylkeskommune. Sak

Detaljer

Regional transportplan Sogn og Fjordane

Regional transportplan Sogn og Fjordane Regional transportplan Sogn og Fjordane 2014-2023 Folkemøte Balestrand, Kviknes hotell 16.1.2013 Regional transportplan for Sogn og Fjordane Bakgrunn: Ny plan- og bygningslov 2010. Regional planstrategi:

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

PROGRAMMET VÅRT Suldal Arbeidarparti

PROGRAMMET VÅRT Suldal Arbeidarparti PROGRAMMET VÅRT 2015-2019 Suldal Arbeidarparti 2 Kjære veljar! Suldal er ein god kommune å bu i. Me har god økonomi og gode inntekter frå store kraftutbyggingar i kommunen vår. Dette er midlar som kjem

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG 2017-2027 FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og avgrensing

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Vitalisering av sentrum

Vitalisering av sentrum Vitalisering av sentrum Eksempler fra Bodø, Drammen, Fredrikstad og Tromsø Ragnhild Skogheim Forsker, NIBR/HIOA Vitalisering av sentrum Hvordan arbeider de fire byene med sentrumsutvikling? Hvem er pådriverne?

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

HØYRING VEDK FORSLAG TIL STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR DIFFERENSIERT FORVALTNING AV STRANDSONA LANGS SJØEN

HØYRING VEDK FORSLAG TIL STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR DIFFERENSIERT FORVALTNING AV STRANDSONA LANGS SJØEN Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Saksnr. Møtedato Sakshandsamar FORMANNSKAP 042/09 01.09.2009 ROLSU Avgjerd av: Solund kommunestyre Arkiv: K1-113, K3- &13 Objekt: Arkivsaknr 09/380 HØYRING

Detaljer

Mellom bakkar og berg. Felles oppsummering

Mellom bakkar og berg. Felles oppsummering Mellom bakkar og berg Felles oppsummering Mål for seminaret Føremålet er å etablere ein arena for dialog om berekraftig og miljøtilpassa bustad- og stadutvikling i bygdemiljø. Seminaret skal auke kunnskapen

Detaljer

Regional planstrategi Kva, kvifor og korleis?

Regional planstrategi Kva, kvifor og korleis? Regional planstrategi 2016 2020 Kva, kvifor og korleis? Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Regional planstrategi -regionale aktørar Program Kl. 09. 00 Velkommen v/fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Kommuneplanen sin arealdel Folkemøte 13. januar 2015

Kommuneplanen sin arealdel Folkemøte 13. januar 2015 Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 Folkemøte 13. januar 2015 Det kommunale plansystemet Kommuneplanprosessen Kommuneplanen sin samfunnsdel Fram mot 2026 skal Førde ha ein årleg folketalsvekst på minimum

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

-Kontroll på at inntekter i kommunen vert brukt på OSTERØY. -Sjølvstendig prioritering av investeringar.

-Kontroll på at inntekter i kommunen vert brukt på OSTERØY. -Sjølvstendig prioritering av investeringar. Framtidig kommunestruktur Gruppearbeid Valestrand barneskule 02.05.2016 Lokaldemokrati Økonomi Tenestetilbod Identitet Samfunnsutvikling Andre/generelle FORDELAR ÅLEINE -Innflytelse på politikarane. -Eigarskap

Detaljer

ETAT FOR LOKAL UTVIKLING. Utforming av kommuneplan

ETAT FOR LOKAL UTVIKLING. Utforming av kommuneplan Utforming av kommuneplan Plansamling 09.12.2014 Klepp sin kommuneplan 2014 25 blei vedteken i kommunestyret 17. november 2014. Planen består av: ETAT FOR LOKAL UTVIKLING Og dessutan av: ETAT FOR LOKAL

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Leikanger kommune OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd Møtestad: Gamlekantina Møtedato: 22.04.2016 Tid: 08:30-10:30 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/16 16/25 Ungdomsmedverknad i kommunereforma

Detaljer

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA FOR KAMPEN EIT SVEIO FOR MED ET VARMT HØGE STAVANGER MILJØMÅL, UTAN KLASSESKILJE Valgprogram OG SOSIAL 2015-2019 URETT Stavanger Sveio SV Valprogram 2015-2019 SV har

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Skule i samarbeid med private gjev leksehjelp slik at leksene delvis vert gjort på skulen

Skule i samarbeid med private gjev leksehjelp slik at leksene delvis vert gjort på skulen Søknad Støtteordning Bolyst 2012 Tittel Pendling-Stressless-Bulyst Søknadsår 2012 Kort beskrivelse Tilrettelegging for oppfølging av familier som pendler. Der ein legg bedre til rette for aktiviteter mellom

Detaljer

Os KrF 2015-2019. www.krf.no. INFORMASJON // Foto: Øyvind Ganesh Eknes, Jakob Enerhaug

Os KrF 2015-2019. www.krf.no. INFORMASJON // Foto: Øyvind Ganesh Eknes, Jakob Enerhaug 2015-2019 www.krf.no INFORMASJON // Foto: Øyvind Ganesh Eknes, Jakob Enerhaug Os KrF YRKJE Doktor ingeniør ALDER 47 år BUSTAD Os 1. kandidat Jakob Enerhaug Ein god oppvekst Os KrF meiner at trivsel og

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Kommuneplanens samfunnsdel - til høyring og offentleg ettersyn

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Kommuneplanens samfunnsdel - til høyring og offentleg ettersyn Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2013/2973 Løpenr.: 12046/2016 Arkivkode: 141 Utval Møtedato Utval Saksnr Kommunestyret 16.06.2016 16/64 Plan- og miljøutvalet 29.06.2016 16/82 Oppvekst-

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

Informasjonshefte om Brekke for idédugnad - arbeidsgrupper

Informasjonshefte om Brekke for idédugnad - arbeidsgrupper Informasjonshefte om Brekke for idédugnad - arbeidsgrupper KOMMUNEPLAN FOR GULEN 20.11.2012 GULEN KOMMUNE, kommuneplan 1 Brekke og Oppedal 20.11.2012 GULEN KOMMUNE, kommuneplan 2 1 Innhald: Informasjon

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

Sykkeltilrettelegging i Region midt

Sykkeltilrettelegging i Region midt Sykkeltilrettelegging i Region midt Status - Muligheter - Utfordringer Tore Kvaal Trondheim, 15. oktober 2013 Mål for samlinga Meningsutveksling Enkel målsetting Tilrettelegge slik at flere velger å sykle

Detaljer

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Tokke kommune Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg 2017 2030 Framlegg 15. mai 2017 Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4.

Detaljer

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling.

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling. Vedteken i Sogn regionråd 31. mars 2017 Handlingsplan 2017 1 Næringsutvikling Etablering av nye og vekst i eksisterande private og offentlege verksemder i regionen. Regionen skal ha eit samhandlande og

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Skulestart er ei stor hending for alle barn. Dei aller fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

VALPROGRAM LEIKANGER SENTERPARTI

VALPROGRAM LEIKANGER SENTERPARTI VALPROGRAM LEIKANGER SENTERPARTI 2015 2019 www.sp.no 1 SENTERPARTIET SITT GRUNNSYN Senterpartiet vil byggja samfunnet nedanfrå. Me vil ha eit samfunn med frie, sjølvstendige menneske som har tru på eigne

Detaljer

Hemsedal KRF Program 2015-2019

Hemsedal KRF Program 2015-2019 Hemsedal KRF Program 2015-2019 HEMSEDAL KRF MEINER AT: - Hemsedal kommune skal bestå som eigen kommune, og ha gode samarbeidsavtaler med nabokommunane. - det må byggjast gangveg mellom Trøim sentrum og

Detaljer

Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06

Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06 Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06 INNHALDSLISTE: 1. INNLEIING:...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 2. GJENNOMFØRINGSORGANISASJON:...FEIL!

Detaljer

PLANPROGRAM RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV MED HANDLINGSPROGRAM Datert

PLANPROGRAM RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV MED HANDLINGSPROGRAM Datert PLANPROGRAM RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV MED HANDLINGSPROGRAM 2010-2014. Datert 19.08.09. 1 INNHALD. 1 PLANPROGRAM FOR RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Kristin Nåmdal FE - 144, TI - &76 17/194 Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS 07.02.2017 Temaplan for barn og unge- oppstartsmelding Saksopplysningar:

Detaljer

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21.

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. september 2011 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet

Detaljer

Målselv mulighetslandet. Kommunal planstrategi

Målselv mulighetslandet. Kommunal planstrategi Målselv mulighetslandet Kommunal planstrategi 2012-2015 Vedtatt KSsak 77/2012, den 20.09.2012 Innledning Kommunal planstrategien er verken ein plan eller ein strategi, men eit verktøy for å vurdere kommunen

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Masfjorden, Gulen, og Solund kommunar. Vedteke i Masfjorden (xx.xx.2016), Gulen (xx.xx.2016) og Solund (xx.xx.2016) kommunestyrer. Innleiing Gulen, Solund og

Detaljer

Regional jordvernkonferanse Kva stilling har jordvern hos politikarane og kommunane i Rogaland og Hordaland?

Regional jordvernkonferanse Kva stilling har jordvern hos politikarane og kommunane i Rogaland og Hordaland? Regional jordvernkonferanse 2.10. Kva stilling har jordvern hos politikarane og kommunane i Rogaland og Hordaland? Bymiljøavtale og Fylkesmannen sin rolle i byvekstavtale Egil Hauge fagdirektør Fylkesmannen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FUSA UNGDOMSRÅD 2017

HANDLINGSPLAN FOR FUSA UNGDOMSRÅD 2017 HANDLINGSPLAN FOR FUSA UNGDOMSRÅD 2017 Vedteke i ungdomsrådet: 19.06.2017 UNG sak 047/17 Saksnummer: 17/479-10 1. Opplæring Mål: Fusa kommune skal tilby eit godt opplæringstilbod som sikrar alle unge ei

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

SWOT-analyse. Slik gjør vi Lillestrøm mer attraktiv

SWOT-analyse. Slik gjør vi Lillestrøm mer attraktiv SWOT-analyse Slik gjør vi Lillestrøm mer attraktiv Et samarbeidsprosjekt mellom: Lillestrøm har alle muligheter! Lillestrøm er lett å komme til Positive forventninger til byvekst Mange positive ressurspersoner

Detaljer

VERKSTAD I LÆRDAL. 12. september 2013, Verkstad med Tenesteleiarar og politikarar i Lærdal.

VERKSTAD I LÆRDAL. 12. september 2013, Verkstad med Tenesteleiarar og politikarar i Lærdal. VERKSTAD I LÆRDAL 12. september 2013, Verkstad med Tenesteleiarar og politikarar i Lærdal. Føremålet med verkstaden var å etablere eigarskap til arbeidet med kommuneplanen sin samfunnsdel, i tillegg til

Detaljer

Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten

Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten NOTAT Oppdrag Kommuneplan Aukra Kunde Aukra kommune Notat nr. 3 Dato 11.09.2014 Til Fra Kopi Kjell Lode Oddhild Fausa Eirik Lind, Asbjørn Bua Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten Falkhytten

Detaljer

Oppsummering av saka: Formannskapet er av kommunestyret gitt fullmakt til å utforme endeleg svar til Fylkesmannen i Oppland.

Oppsummering av saka: Formannskapet er av kommunestyret gitt fullmakt til å utforme endeleg svar til Fylkesmannen i Oppland. Nord-Fron kommune Politisk sak Kommunereform - plan for Nord-Fron Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Formannskapet 154/14 09.12.2014 Arne Sandbu Saksansvarleg Arkiv Arkivsaknr. 14/100 Arne Sandbu 002,

Detaljer

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Solund kommune www.solund.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten 2015 fire

Detaljer

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56 Austevoll kommune Hordaland Fylkeskommune 5020 BERGEN Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref. 24.11.2016 John Tveit 16/343-56 Melding om vedtak Høyringsuttale frå Austevoll kommune til intensjonsplan for

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Bustadplan for Kvam herad

Bustadplan for Kvam herad Bustadplan for 2014 2024 Kommunedelplan Forslag til planprogram Bilete er henta frå boka Fabrikkbyane i Hardanger og viser funkishusa til Nicolai Beer på Skjæret i Ålvik INNHALDSLISTE 1.0 Planarbeidet...

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom Haugesund kommune og Haugesund sjukehus, Helse Fonna Dato: 23.februar.2015

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom Haugesund kommune og Haugesund sjukehus, Helse Fonna Dato: 23.februar.2015 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom Haugesund kommune og Haugesund sjukehus, Helse Fonna Dato: 23.februar.2015 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Haugesund sjukehus

Detaljer