1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune."

Transkript

1 Evaluering av FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud

2 1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Rapporten er utarbeidet i perioden fra april til oktober Øyvind Såtvedt har vært prosjektleder. Anders Wittrup, Tone Haraldsen, Dekan ved Avd. for samfunnsvitenskap, Høgskolen i Lillehammer og Anders Wigren, WSP Analys och strategi har vært prosjektmedarbeidere. Kjell Ove Kalhagen har kvalitetssikret arbeidet. Oslo 1. oktober 2012 Analyse & Strategi AS Kjell Ove Kalhagen Daglig leder Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 2

3 Innhold 1 FORORD... 2 Figuroversikt... 6 Sammendrag Prosessen ved utarbeidelse av strategien Oppfølging og iverksetting av strategien Måloppnåelse for strategien så langt Anbefalinger knyttet til den videre gjennomføringen av strategien Oppdraget Definisjoner og avgrensinger Om strategien Bakgrunn Organisering av arbeidet Regionale aktører innenfor FoU, innovasjon og høyere utdanning Strategiske satsingsområder Virkemidler Visjon og mål for FoUoI-strategien Oppfølging av strategien Evalueringsmetode Datainnsamling Web-baserte spørreundersøkelser (Questback) Dybdeintervjuer Dokumentstudier Evalueringskriterier for evalueringen Bakgrunn for valg av evalueringskriterier Evalueringskriterier Prosessen ved utarbeidelse av strategien Organisering av prosessen Involvering av det regionale partnerskapet Tilpasning og kobling til virkemidler Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 3

4 8.4 Strategisk tilnærming og prioritering Evaluators kommentar Oppfølging og iverksetting av strategien Involverte aktørers rolleforståelse Forventninger til lederskap for strategien Involvering i handlingsplan for strategien Oppfølging av strategien på eksisterende - og nye nettverk og arenaer for samarbeid Evaluators kommentar Måloppnåelse så langt Målenes innretning og strategiske fokus FoUoI-strategiens forankring regionalt og nasjonalt Evaluators kommentar Innsatsområdene i FoUoI-strategien FoU- og innovasjon i Buskerud sammenlignet med andre fylker Utgifter til FoU og innovasjon Menneskelige ressurser Oppsummering - Buskerud i Norge Realiseringen av strategien i fylket mål Mål 1: Skape bærekraftig vekst i reiseliv og opplevelsesindustri gjennom unike og attraktive tilbud Evaluators kommentar Mål 2: Utvikle FoU og innovasjon basert på kompetanse innen systems engineering Evaluators kommentar Mål 3: Utvikle effektive og unike helseprodukter og helsetjenester Evaluators kommentar Mål 4: Utvikle ny, bærekraftig næringsvirksomhet innenfor miljø og fornybar energi Evaluators kommentar Mål 5: Videreutvikle nettverk og arenaer for samhandling og samarbeid om FoU og innovasjon i Buskerud Evaluators kommentar FoUoI-strategiens uttelling i forhold til virkemidler Konklusjoner og anbefalinger for videre gjennomføring Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 4

5 11.1 En godt forankret prosess Iverksetting og oppfølging er krevende På vei mot målet Anbefalinger: Organisering av regionalt partnerskapsarbeid Erfaringer fra Oslo og Akershus Erfaringer fra Buskerud Næringspolitisk samarbeid i Stavanger-regionen Anbefalinger: Forslag til evalueringskriterier og indikatorer for senere evalueringer Bruken av mål i plan- og strategiarbeid Evalueringskriterier Indikatorer Vedlegg: 1. Intervjuguide dybdeintervju 2. Intervjuguide web-basert spørreundersøkelse 3. Oversikt over intervjuobjekter - dybdeintervju Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 5

6 Figuroversikt 1. Sammenfatning av funn i spørreundersøkelsen 2. Evalueringsprosessen 3. Fordeling av respondentene 4. Foresightsamlingene 5. Illustrasjon på Triple-Helix samarbeid 6. Aktørers bidrag til iverksetting og oppfølging av strategien 7. Forslag til bedre måloppnåelse 8. Totale FoU-utgifter etter fylke i 2001 og Totale FoU-utgifter 2010 etter sektor 1 og fylke 10. Forskningsrådets bevilgning i 2011 etter fylke og mottakende sektor Antall forskerpersonale i Norge i 2010 etter sektor og fylke 12. FoU-personale i Norge i 2010 etter utdanningsnivå og fylke 13. FoU-personale i norsk næringsliv i 2010 etter utdanningsnivå og fylke 14. Buskerud utvalgte indikatorer for FoU og innovasjon 15. FoU-aktivitet i Buskerud 16. Antall skattefunnprosjekter i Buskerud Antall IFU/OFU kontrakter i Buskerud Antall deltakelser i innstilte prosjekter i EUs 7. rammeprogram Suksessrate i % sett i forhold til totalt antall søkte prosjekter til EU s 7. rammeprogram Deltakelser fra Buskerud i 7. rammeprogram Ressursbasert tilnærming til regional utvikling 1 Regionalfordelingen for universitets- og høgskolesektoren i 2010 er basert på estimat på bakgrunn av 2009-tall. For næringslivet er foretak med 5-9 sysselsatte inkludert. 2 Ekskl. basisbevilgninger i instituttsektoren. I Hordaland kanaliseres midler til helseforetakene gjennom universitets- og høgskole og instituttsektoren. Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 6

7 Sammendrag Analyse & Strategi AS har på oppdrag for Buskerud fylkeskommune foretatt en underveisevaluering av FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud Evalueringen tar for seg utarbeidelsen av strategien samt gjennomføringen av den i tidsrommet Hovedfokuset har vært å evaluere; Prosessen ved utarbeidelse av strategien, Oppfølging og iverksetting av strategien og Måloppnåelse for strategien så langt. I tillegg omfatter evalueringen Anbefalinger knyttet til den videre gjennomføringen av strategien, herunder forslag til: alternativ organisering for oppfølging og evalueringskriterier og indikatorer for videre gjennomføring av strategien. Bakgrunnen for beslutningen om å gjennomføre evalueringen er bl. a at det i FoU- og innovasjonsstrategien legges opp til at arbeidet med revisjon og rullering av dokumentet skal startes opp i god tid før I tillegg har Buskerud fylkeskommune gjennom de første to årene av strategiens virketid gjort seg noen erfaringer knyttet til utfordringer angående oppfølging, resultater og måloppnåelse, som har gjort det ønskelig å få foretatt en evaluering av prosessen i forberedelsesfasen og i gjennomføringen så langt, før revisjonen av strategien igangsettes. I og med at det ikke er formulert konkrete delmål for strategien, og at evaluator heller ikke vet hvilke mål som er formulert for prosessen ved utarbeidelse eller oppfølging og iverksetting, har vi vært opptatt av at de samme aktørene som deltok i forbindelse med utarbeidelse av strategien, skulle være deltagende i formuleringen av evalueringskriterier og indikatorer, for å sikre evalueringens legitimitet og relevans. Dette har blitt ivaretatt gjennom intervjuer, spørreundersøkelse og workshop. 1.1 Prosessen ved utarbeidelse av strategien Denne delen av strategiarbeidet omhandler fra vedtaket i fylkesutvalget 2008 om igangsetting av FoU- og innovasjonsstrategien til ferdigstillelse og politisk vedtak av strategien høsten «Prosessen i forbindelse med utarbeidelsen av strategien» er den delen av evalueringen som får tydeligst- og flest positive tilbakemeldinger ut i fra valgte evalueringskriterier. Gjennomgang av referater fra styrings- og prosjektgrupper bekrefter intervjuobjektenes betraktninger om bredt sammensatte grupper bestående av personer fra offentlig sektor, akademia og næringsliv. Videre at det var jevnlige møter da strategien ble til i løpet av 2009, preget av relativt godt oppmøte med innholdsrike diskusjoner om visjon og mål for strategien. Dette gjelder også for gjennomføringen av foresightprosessen, som ble sett på som et nyttig verktøy for involvering og engasjement av det regionale partnerskapet. Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 7

8 1.2 Oppfølging og iverksetting av strategien Det skjer imidlertid noe på veien fra prosess i forbindelse med utarbeidelse av strategien til oppfølging og iverksetting av den. Engasjementet og de positive erfaringene fra prosessen har lagt seg. Tilbakemeldingene fra intervjuobjektene og respondentene når det gjelder oppfølgingen av strategien er mer kritisk enn til strategiprosessen, spesielt i forhold til fylkeskommunens rolle. Kritikken samler seg spesielt rundt tre forhold: Det første handler om rolleforståelse og lederskap. Aktørene i det regionale partnerskapet mener at fylkeskommunen er «eier» av strategien og at dette forutsetter et særlig ansvar for å følge opp strategien. Et eierskap flere hevder at fylkeskommunen ikke har ivaretatt godt nok. Den andre årsaken til kritikk er at det regionale partnerskapet ikke har blitt tilstrekkelig involvert i forbindelse med utarbeidelse av handlingsplan for oppfølging av målene i strategien. Denne kritikken må imidlertid nyanseres med den begrunnelse at involvering ikke bare er fylkeskommunens ansvar, men et felles ansvar for det regionale partnerskapet. Den siste årsaken det pekes på som en forklaring på at iverksettingen og oppfølgingen ikke har fungert etter intensjonen er fravær av én felles partnerskapsarena for samhandling, koordinering og ikke minst prioritering av prosjekter og tiltak for å sikre strategiens måloppnåelse. 1.3 Måloppnåelse for strategien så langt I tillegg til å redegjøre for strategiens måloppnåelse så langt har evalueringen hatt fokus på selve innretningen av målformuleringene i strategidokumentet. Måten målene i strategien er utarbeidet på gjør at de kan tolkes som overordnete og alt for generelle. Dette er i utgangspunktet en utfordring fordi denne typen mål vanskelig lar seg måle, og dermed gjør det krevende å vurdere strategiens måloppnåelse. Når evaluator skriver i utgangspunktet er det fordi intensjonen med å velge denne typen mål var at aktiviteter, prosjekter og tiltak skulle følges opp av en handlingsplan for strategien. Fylkeskommunen har utarbeidet handlingsplan, men den har liten grad av forankring i det regionale partnerskapet som skal bidra til strategiens måloppnåelse. Evaluator er av den oppfatning at målene i FoUoI-strategien står seg godt, men at dette henger sammen med hvorvidt det regionale partnerskapet klarer å forsterke samarbeidet seg i mellom. Når det gjelder måloppnåelse konkluderer evalueringen med at de overordnete måleindikatorene for FoU og Innovasjon i Buskerud, med tanke på strategiens korte levetid (2 ½ år), i liten grad er relevant for å kunne si noe om strategiens måloppnåelse på nåværende tidspunkt. I tillegg til at det er et tidsmessig etterslep på det statistiske tallmaterialet, må dette ses over et lengre tidsperspektiv for å kunne måle dette opp mot oppfølging og iverksetting av FoU- og innovasjonspolitikk i Buskerud. FoU og innovasjon er langsiktig arbeid og det vil være vanskelig å se resultater etter såpass kort tid. Det kan også være vanskelig å identifisere klare sammenhenger mellom strategi og effekter. Prioriteringer av og innretning på aktivitetene innenfor målområde kan imidlertid gi en viss indikasjon på strategiens «gjennomslagskraft». På detaljnivå, sett i forhold til de ulike målene i strategien, er det innenfor Mål 1 Skape bærekraftig vekst i reiseliv og opplevelsesindustri gjennom Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 8

9 unike og attraktive tilbud, Mål 2 Utvikle FoU og innovasjon basert på kompetanse innen Systems engineering og Mål 3 Utvikle effektive og unike helseprodukter og helsetjenester det har vært mest aktivitet i perioden som evalueres. Målene virker i tillegg å være koordinert med tilgjengelige offentlige virkemidler, strategier og planer. Mål 4 Utvikle ny, bærekraftig næringsvirksomhet innenfor miljø og fornybar energi reflekteres så vidt evaluator bekjent i liten i grad i FoU-institusjonenes og virkemiddelaktørenes satsinger. Det eneste unntaket er Oslofjordfondet som har dette som satsingsområde. Når det gjelder Mål 5 Videreutvikle nettverk og arenaer for samhandling og samarbeid om FoU og innovasjon i Buskerud er evaluator av den oppfatning at de nevnte nettverksprosjektene i stor grad oppfyller forventningene i strategien. Evaluator vil allikevel understreke ut i fra et regionalt næringsutviklingsperspektiv at prosjektene er sårbare for fremtiden, i og med at de i høy grad er offentlige finansierte. 1.4 Anbefalinger knyttet til den videre gjennomføringen av strategien Underveis i evalueringsprosessen har det tydelig kommet frem at det regionale partnerskapet ønsker etablert en regional partnerskapsarena for samhandling, koordinering og ikke minst prioritering av prosjekter og tiltak. Det er en klar anbefaling fra evaluator om å ta dette på alvor og se nærmere på mulighetene for å organisere den videre oppfølgingen av strategien på en mer enhetlig og koordinert måte. Akershus fylkeskommune i samarbeid med Oslo kommune og Stavanger-regionen representerer ulike tilnærminger til regionalt samarbeid om næringsutvikling, det kan være aktuelt å se nærmere på i denne sammenheng. Evaluator vil anbefale at det som en hovedregel innføres bruk av aktivitetsmål i en eventuell ny handlingsplan. Det kan eventuelt benyttes en kombinasjon av aktivitets- og resultatmål. Det kan for eksempel utarbeides resultatmål som reflekterer de aktivitetene som skal gjennomføres i handlingsplanen. Videre ser vi for oss at det utarbeides indikatorer som enkelt kan brukes til å måle gjennomføringen av aktivitetsmålene. De anbefalte indikatorene tar utgangspunkt i det vi ut i fra evalueringen mener kan være formålstjenlig for å måle aktivitetsnivå i tilknytning til målene i strategien. Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 9

10 Sammenfatning av funn i spørreundersøkelsen Gjennomsnittlig poengsum 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 4,0 4,1 3,9 3,5 3,5 3,4 3,1 3 0,0 Styrings- og prosjektgruppens arbeid FS nytteverdi Forpliktelse til å følge opp strategien Vurdering av egen innsats Hva synes du om målenes innretning? Hvor fornøyd er du med måloppnåelsen? I hvilken grad vil du plassere målene i strategien innenfor ditt ansvarsområde? På hvilken måte har du bidratt til gjennomføring og oppfølging av strategien? Figur 1: Sammenfatning av funn i spørreundersøkelsen (se kapittel 6.1 for forklaring av utregningsmetode) Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 10

11 2 Oppdraget Buskerud fylkeskommune (BFK) vedtok FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud høsten 2009 (FoUoI-strategi), med virkning fra til Etter at det i forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet ( ) for FoUoI-strategien ble besluttet å initiere en underveisevaluering av strategien og iverksettingen av den, har BFK fulgt opp dette. Denne underveisevalueringen tar for seg utarbeidelsen av strategien samt gjennomføringen i tidsrommet Bakgrunnen for beslutningen om å gjennomføre evalueringen er bl. a at det i strategien legges opp til at arbeidet med revisjon og rullering av dokumentet skal startes opp i god tid før I tillegg har oppdragsgiver gjennom de første to årene av strategiens virketid gjort seg noen erfaringer knyttet til utfordringer angående oppfølging, resultater og måloppnåelse, som har gjort det ønskelig å få foretatt en evaluering av prosessen i forberedelsesfasen og i gjennomføringen så langt før revisjonen av strategien igangsettes. Formålet med denne evalueringen er tredelt: En foreløpig vurdering av resultater og måloppnåelse En vurdering av arbeidsformen i arbeidet med strategien, herunder både prosessen med utarbeidelse av strategien og iverksetting/gjennomføring. Evaluators anbefalinger for den videre gjennomføringen, herunder forslag til relevante kriterier og indikatorer for å dokumentere resultater og måloppnåelse gjennom hele perioden. For å kunne svare på oppdragsgivers bestilling, har evaluator valgt å strukturere evalueringen på følgende måte: Vi innleder med en oppsummering av strategien, herunder bakgrunn for strategien, organisering, aktører, innsatsområder, visjon og målsetninger. Deretter redegjør vi for valg av evalueringsmetode. Videre begrunner vi hvordan og hvilke evalueringskriterier vi har lagt til grunn for gjennomføringen av evalueringen. Etterfulgt av fastsettelse av evalueringskriterier, vurderes disse og drøftes opp mot empiriske funn i følgende tre hovedkapitler: Evaluering av prosessen ved utarbeidelse av strategien Evaluering av oppfølging og iverksetting av strategien Evaluering av måloppnåelse for strategien så langt Vi vil i hvert av delkapitlene skille mellom evaluators drøftinger og andres subjektive påstander og kommentarer. Dette skillet er markert med delkapitlene «Evaluators kommentar». Avslutningsvis vil vi, basert på resultatene fra evalueringen, komme med anbefalinger knyttet til den videre gjennomføringen av strategien. Anbefalingene vil bl.a. trekke på Akershus og Oslo fylkeskommuner sine erfaringer fra oppfølging av sin respektive strategi. Med utgangspunkt i dette, og resultatet fra evalueringen av FoUoI-strategien for Buskerud, vil komme med konkrete forslag til Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 11

12 evalueringskriterier og indikatorer for videre gjennomføring, herunder i tillegg forslag til en alternativ organisering for oppfølging av BFKs FoU- og innovasjonspolitikk. Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 12

13 3 Definisjoner og avgrensinger For å kunne evaluere FoUoI-strategien ut i fra det som var intensjonen med dokumentet, har vi valgt å legge samme definisjoner og avgrensinger som strategien benyttet til grunn for evalueringen. Nedenfor gjengis definisjonene slik de er beskrevet i FoUoI-strategien. FoU Forskningsmeldingen, St.meld. nr 30 ( ), gjengir OECDs definisjoner av FoU. Disse definisjonene er lagt til grunn i for strategidokumentet: Forskning og utviklingsarbeid (FoU) er kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap herunder kunnskap om mennesket, kultur og samfunn og omfatter også bruken av denne kunnskapen til å finne nye anvendelser. Det skilles videre mellom grunnforskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid. Innovasjon Samme definisjon som er benyttet i St.meld. nr 30 ( ), men ut fra en bred forståelse av begrepet, som også omfatter nyskaping innenfor offentlig sektor: En ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier. Regionale innovasjonssystemer Omfatter bedrifter, FoU-institusjoner og offentlige utviklingsaktører i et geografisk område. Konseptet legger vekt på samspill og samhandling mellom disse aktørene. Næringsklynger Defineres ofte som en opphopning av bedrifter med felles trekk innenfor et geografisk område, og som har relasjoner som bidrar til å bedre felles konkurranseevne. Regionale fortrinn Anses ofte som en nøkkelfaktor for økt regional innovasjon og verdiskaping. Med regionale fortrinn menes forhold som lokal kultur, lokal fagkompetanse (formell og taus kunnskap), spesielle produkter, næringsstruktur med mer, som gir en region fortrinn i konkurransen med andre regioner. Konkurransefortrinn er ikke lenger knyttet kun til naturgitte fortrinn, men også til sosialt skapte fortrinn. Geografi Et viktig mål for FoUoI-strategien er å ha en relevant innretning for utfordringer og muligheter i hele Buskerud, til tross for markerte ulikheter mellom regioner og områder. Dette betyr at så vel mål som innsatsområder til sammen skal ha relevans for hele fylket. Andre prosesser og satsinger Innenfor en rekke satsingsområder, næringer etc. pågår det strategiprosesser og satsinger som i høy grad berører og berøres av de sentrale temaene for FoUoI-strategien (egne strategier og handlingsplaner for satsing innenfor henholdsvis reiseliv og kulturnæringer, entreprenørskap i utdanningen, etablering av et regionalt partnerskap for klima og energi, m.m.). Det vil være en Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 13

14 oppgave for de aktuelle ansvarlige instanser å ivareta relevante koplinger og hensyn, blant annet der pågående aktiviteter kan defineres inn under FoUoI-strategien og utgjøre konkrete tiltak for oppfølging av denne. Institusjonell forankring FoU- og innovasjonsstrategien for Buskerud er ikke fylkeskommunens strategi. Den skal være delt av mange aktører og ligge til grunn for relevante prioriteringer og aktiviteter hos disse. Gitt bakgrunnen for arbeidet, vil Buskeruds FoUoI-strategi også ha et bredere siktemål enn å være et nødvendig grunnlag for prioriteringer innenfor det regionale forskningsfondet. Strategien skal være et grunnlag for muligheter, prioriteringer og føringer for flere aktører: o Fylkeskommunen får en enhetlig basis for å prioritere midler og tiltak innenfor FoU og innovasjon; både egne og tiltak som gjennomføres gjennom andre aktører, så som regionrådene og nasjonale virkemiddelaktørers aktivitet i fylket. Strategien vil dessuten være grunnlag for koordinert aktivitet med andre regionale og statlige aktører innen FoUoI, blant annet Innovasjon Norge (IN), Fylkesmannen m.fl. o Nasjonale virkemiddelaktører (Innovasjon Norge, SIVA, Norges forskningsråd) bør knytte relevante deler av sin regionale aktivitet an til FoUoI-strategien. o Næringsliv og regionalt partnerskap vil få et grunnlag for felles satsinger og prosjekter innenfor felles prioriterte områder (jf VRI Buskerud). Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 14

15 4 Om strategien I dette kapitlet oppsummeres bakgrunn, organisering, aktører, innsatsområder, visjon og målsetninger i strategien. Vi gjengir ikke strategien i sin helhet, men tar utgangspunkt i det som sammen med evalueringskriteriene i kapittel 4, er relevant for hva som skal evalueres i kapittel Bakgrunn Formålet med en FoUoI-strategi for Buskerud var å etablere et felles, omforent grunnlag for satsinger innenfor FoU og innovasjon i fylket. Arbeidet med en regional strategi startet i første halvår 2008 med et forprosjekt i regi av Buskerud fylkeskommune (BFK). Dette resulterte blant annet i et forslag om å videreføre arbeidet i et hovedprosjekt. Fylkesutvalget vedtok i september 2008 at hovedprosjektet skulle igangsettes med sikte på å utvikle en enhetlig strategi for FoU og innovasjon i Buskerud for perioden Bakgrunnen for prosjektet kan oppsummeres i følgende hovedpunkter: Innovasjon, FoU og kompetanse er sentrale faktorer for å oppnå god næringsutvikling, økonomisk utvikling, demografisk utvikling og attraktivitet i en region. Hovedtyngden av FoU-innsats i fylket er konsentrert i relativt få store virksomheter på Kongsberg. Det er behov for større spredning av både privat og offentlig FoU-aktivitet. Lavt utdanningsnivå i fylket generelt, og stor regional variasjon. Buskerud har manglet en enhetlig politikk eller strategi for å fremme positive trender med tanke på næringsutvikling. I forbindelse med Stortingets vedtak om etablering av Regionale forskningsfond (RFF) ble det satt krav om politisk vedtatte FoU-strategier som en forutsetning for tildeling av midler til de regionale fondene. 4.2 Organisering av arbeidet Hovedprosjektet kom i gang senhøstes Arbeidet ble gjennomført som en bred, deltakerbasert prosess. Det ble etablert en egen styringsgruppe samt en prosjektgruppe; begge med deltakelse fra næringsliv, høyskole, utviklings- og innovasjonsmiljøer og offentlige organer. Styringsgruppa stod ansvarlig for forslaget til strategi. BFK ved Utviklingsavdelingen hadde prosjektlederansvar for hovedprosjektet samt sekretariatsansvar for styringsgruppen. BFK ledet også arbeidet i prosjektgruppen. Som en viktig del av prosessen ble det i tidsrommet februar-juni 2009 gjennomført et regionalt foresight-prosjekt, ledet av konsulentselskapet Econ Pöyry. Gjennom tre samlinger deltok personer fra de nevnte miljøene i bl.a. scenarioutvikling. Foresightprosjektet hadde ikke som tema å formulere mål eller strategier for en framtidig FoU- og innovasjonsinnsats. Likevel ga foresightprosjektet og scenariene viktige innspill å bygge på i FoU- og Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 15

16 innovasjonsstrategien. Blant annet ga prosessen informasjon om hvordan viktige aktører og miljøer oppfattet omgivelsene og påvirkninger fra ytre faktorer og hvilke forhold og utviklingstrekk som var viktig å være bevisst på når det skulle vurderes utfordringer og muligheter for FoU og innovasjon i årene som kommer. 4.3 Regionale aktører innenfor FoU, innovasjon og høyere utdanning I Buskerud er det en rekke institusjoner og organisasjoner som utgjør infrastrukturen for forskning og innovasjon. Buskerud har ikke et eget forskningsinstitutt, men FoU-virksomhet finnes i en rekke forsknings-, industri- og kunnskapsmiljøer. I det følgende beskrives de FoU-, innovasjons- og utdanningsaktører i fylket som er nevnt i strategien: Høgskolen i Buskerud (HiBu)er fylkets største kunnskapsaktør og er lokalisert ved tre studiesteder: Drammen, Hønefoss og Kongsberg. HiBu har virksomhet innenfor både utdanning, forskning, formidling og oppdragsvirksomhet. HiBu har 250 ansatte og ca studenter. Senter for reiseliv har utgangspunkt i HiBus satsing på reiseliv og har som mål å bidra til forskningsdrevet reisemålsutvikling og økt verdiskaping i reiselivet. Bedriftsøkonomisk institutt (BI)i Drammen tilbyr bachelorstudier i økonomi og administrasjon, markedsføring og internasjonal markedsføring samt etter- og videreutdanning. Sykehuset Buskerud, Vestre Viken HF har en egen FoU-enhet ved Psykiatrisk klinikk. Sykehuset deltar i et Arenaprosjekt (helseinnovasjon) sammen med bedrifter i Drammensregionen og et forsknings- og utviklingsprosjekt (OFU) om multimedia lagring/katalogisering av pasientjournaler. Modum Bad(Forskningsinstituttet) driver forskning rettet mot psykiske lidelser og relatert behandling, samt forholdet mellom sjelesorg og psykiatri. Kongsbergklyngen På Kongsberg ligger flere større virksomheter, særlig innenfor avansert teknologi, som er i spiss både nasjonalt og internasjonalt. Eksempler er Kongsberg Automotive, Kongsberg Gruppen, Kongsberg Defence and Aerospace, Devotek m.fl. Typisk for Kongsbergbedriftene er høy FoU-innsats og utnyttelse av et globalt marked gjennom samarbeid med internasjonale forskermiljøer. Dette miljøet har dermed også en betydelig internasjonal orientering når det gjelder FoU og innovasjon. Andre aktører og satsinger knyttet til Kongsbergklyngen: Produkt- og prosessutvikling i NCE Systems Engineering: Mange av bedriftene på Kongsberg inngår i et Norwegian Centre of Expertise (NCE) innen Systems Engineering og er dermed definert som en av de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngene i Norge. Denne teknologiklyngen er ledende i Norge i å industrialisere større teknologiske nyvinninger. (Systems engineering er et bredt felt innen ingeniørfaget og betegner en tverrfaglig og integrert tilnærming for helhetlige prosesser som fanger opp kundens behov og spesifikasjoner gjennom hele produksjonssyklusen). Kongsberg Innovasjon tilbyr innovasjonssamarbeid i alle faser fra utvikling av forretningskonsept til produktutvikling, kommersialisering og internasjonalisering. Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 16

17 Kongsberg Næringsforening og Handelskammer arbeider for styrket lokal næringsutvikling. Teknologisk Institutt Kongsberg har ca. 70 ansatte fordelt på fire virksomhetsområder. Papirbredden Drammen kunnskapspark ble åpnet i Kunnskapsparken rommer en rekke ulike virksomheter og organisasjoner som alle har fokus på kunnskapsutvikling og nyskapning blant annet høyskole, karrieresenter og et innovasjonsmiljø (PI). Papirbredden Innovasjon AS(PI) er et regionalt innovasjons- og utviklingsselskap og driver prosessfasilitering og prosjektstyring innen næringsrettet innovasjon, helseinnovasjon, samfunnsinnovasjon og internasjonale innovasjons- og utviklingsprosjekter. DRIV inkubator AS eies av Høgskolen i Buskerud, PI og Teknologisk Institutt. DRIV tilbyr distribuerte inkubatortjenester på ulike steder i fylket (Gol, Kongsberg og Drammen). Frukt- og Bærrådgivningen Øst er lokalisert i Lier og er et rådgivningskontor som dekker fagfelt innen frukt- og bærdyrking. Næringshager: I Buskerud er det i dag to næringshager, Næringshagen i Kunstnerdalen (Sigdal) og Hallingdal næringshage (Gol). Dessuten tilbyr Kongstanken på Kongsberg et lignende konsept. 4.4 Strategiske satsingsområder Gjennom foresightprosessen og videre arbeid i prosjektet ble det identifisert et antall satsingsområder som peker seg ut for spesiell oppfølging gjennom FoU- og innovasjonsstrategien. Felles for disse er at Buskerud kan sies å ha regionale fortrinn knyttet til de aktuelle områdene: Reiseliv og opplevelsesnæringer: Buskerud er i dag et stort reiselivsfylke og særlig Hallingdalsregionen ligger i spiss nasjonalt. Det er grunn til å tro at det ligger et betydelig potensial for økt verdiskaping i videreutvikling av reiselivsprodukter og destinasjoner. Det samme gjelder en styrket kopling mellom tradisjonelt reiseliv og ulike typer konsepter, opplevelser og kultur, lokal mat, frukt- og grøntsektoren og annen aktivitet og produkter basert på primærnæringene. Helse og omsorg: På dette feltet finnes det betydelige FoU-aktører i regionen, innenfor både offentlig og privat sektor (bl.a. medisinsk forskning), inkludert det nevnte Arena-prosjektet (Helseinnovasjon). Miljø/energi: Dette er et meget viktig framtidig utviklingsområde, også sett opp mot de drivkrefter som påvirker utviklingen og behovet for FoU og innovasjon. I Buskerud finnes det ledende miljøer som er engasjert i utvikling og anvendelse av fornybar energi fra biogass/ biomasse, geotermisk energi og avfallsbearbeiding m.m. Systems engineering (SE): SE innebærer tverrfaglig og integrert tilnærming for helhetlige prosesser, tradisjonelt med et ingeniørfaglig utgangspunkt. Buskerud har i nasjonal sammenheng en spesiell og unik kompetanse innen dette feltet, med utgangspunkt i kongsbergmiljøet/nce samt studie- og forskerutdanningstilbud ved HiBu innen SE og markedsbasert produkt- og konseptutvikling. Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 17

stimulerer klyngebasert næringsutvikling

stimulerer klyngebasert næringsutvikling Arena-programmet Rapport stimulerer klyngebasert næringsutvikling MENON-PUBLIKASJON NR. 26/2011 8. oktober 2011 av Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Olav R. Spilling og Una Sjørbotten Innhold Forord... 3

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune Partnerskapsavtaler med regionene Rapport 2011 nr 5 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Partnerskapsavtaler

Detaljer

Infrastruktur for vekst Evaluering av innovasjonssystemet i Buskerud

Infrastruktur for vekst Evaluering av innovasjonssystemet i Buskerud Infrastruktur for vekst Evaluering av innovasjonssystemet i Buskerud Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Stensberggata 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER FORVALTNINGSREVISJON REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SEPTEMBER 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet

Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet i Møre og Romsdal Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD

EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD ØF-Rapport nr.: 22/2005 EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD Av Kjell Overvåg, Ulla Higdem og Ingrid Guldvik Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark

Detaljer

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET Innovasjon Norge Rapport Oktober, 2010 INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag

Detaljer

INNOVASJONSPOLITISKE VIRKEMIDLER. Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen av Jan Fagerberg

INNOVASJONSPOLITISKE VIRKEMIDLER. Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen av Jan Fagerberg INNOVASJONSPOLITISKE VIRKEMIDLER Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen av Jan Fagerberg Innovasjonspolitiske virkemidler En utredning for Kunnskapsdugnaden av Jan Fagerberg Oslo 2009 Innhold 1.

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 Vedtatt av fylkestingene i Aust- Agder og Vest-Agder 16./17. juni 2015 0 Innhold 1. Innledning... 2 2. Definisjoner og begrepsavklaringer...

Detaljer

En nyttig verktøykasse

En nyttig verktøykasse Førundersøkelsen 2006 Bedrifters vurdering av Innovasjon Norges tjenester og programmer En nyttig verktøykasse Kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som fikk tilsagn i 2006 Oxford Research AS November

Detaljer

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Jørund Aasetre Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling Steinkjer 2006 Tittel Forfatter Notat : 2006:5 Prosjektnummer

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Høringsutgave 01.09.14 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2014 Innhold FORORD... 5 1. SAMMENDRAG... 6 2. INNLEDNING... 8 2.1 Bakgrunn

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer

Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner. Olav R. Spilling, Tonje Lauritzen, Svein Erik Hagen og Ekaterina S.

Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner. Olav R. Spilling, Tonje Lauritzen, Svein Erik Hagen og Ekaterina S. Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner Olav R. Spilling, Tonje Lauritzen, Svein Erik Hagen og Ekaterina S. Bjørnåli Rapport 20/2011 Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap

Detaljer

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Kyrre Lekve, Siri Aanstad, Fredrik Niclas Piro, Tone Cecilie Carlsten

Detaljer

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Fredrik Niclas Piro, Cathrine Tømte, Kristoffer Rørstad og Taran Thune Rapport 2/2013 Langsiktig kunnskapsutvikling

Detaljer

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Oslo kommune og Akershus fylkeskommune Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Forord Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 er en

Detaljer

VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL?

VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL? Norut Tromsø Rapport nr.: 4/2010 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-226-6 VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL? SAMHANDLINGEN MELLOM NÆRINGSLIV OG FOU-MILJØ I TROMS Geir Bye (red.) Trude Høgvold Olsen Didrik

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014 Tjenestebeskrivelse: Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014 1 Innholdsfortegnelse Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer: Begrunnelse, innhold og organisering... 3 1. Introduksjon...

Detaljer

Virkemidler i distriktspolitikken

Virkemidler i distriktspolitikken Steinar Johansen Virkemidler i distriktspolitikken En strategisk analyse av statsbudsjettets kapittel 551.60 NOTAT 2008:110 Tittel: Forfatter: Virkemidler i distriktspolitikken En strategisk analyse av

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

FOU-strategi for Hedmark og Oppland 2013-2016

FOU-strategi for Hedmark og Oppland 2013-2016 1 Layout: Beate Ryen Bratgjerd. Fotografier: Microsoft 2 1. Innledning Hedmark og Oppland har en rekke felles utfordringer som de ønsker å samarbeide om å løse. Felles trekk mellom fylkene er gitt ved

Detaljer

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold Evaluering av Arena-prosjektet Plastinnovasjon Østfold Christine Hvitsand og Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 30/2008 ISSN 0802-3662 Pris:

Detaljer

KS -kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Strategisk kompetanseutvikling i kommunene

KS -kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Strategisk kompetanseutvikling i kommunene KS -kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Strategisk kompetanseutvikling i kommunene Strategisk og systematisk kompetansestyring 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: KS - kommunesektorens

Detaljer