1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune."

Transkript

1 Evaluering av FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud

2 1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Rapporten er utarbeidet i perioden fra april til oktober Øyvind Såtvedt har vært prosjektleder. Anders Wittrup, Tone Haraldsen, Dekan ved Avd. for samfunnsvitenskap, Høgskolen i Lillehammer og Anders Wigren, WSP Analys och strategi har vært prosjektmedarbeidere. Kjell Ove Kalhagen har kvalitetssikret arbeidet. Oslo 1. oktober 2012 Analyse & Strategi AS Kjell Ove Kalhagen Daglig leder Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 2

3 Innhold 1 FORORD... 2 Figuroversikt... 6 Sammendrag Prosessen ved utarbeidelse av strategien Oppfølging og iverksetting av strategien Måloppnåelse for strategien så langt Anbefalinger knyttet til den videre gjennomføringen av strategien Oppdraget Definisjoner og avgrensinger Om strategien Bakgrunn Organisering av arbeidet Regionale aktører innenfor FoU, innovasjon og høyere utdanning Strategiske satsingsområder Virkemidler Visjon og mål for FoUoI-strategien Oppfølging av strategien Evalueringsmetode Datainnsamling Web-baserte spørreundersøkelser (Questback) Dybdeintervjuer Dokumentstudier Evalueringskriterier for evalueringen Bakgrunn for valg av evalueringskriterier Evalueringskriterier Prosessen ved utarbeidelse av strategien Organisering av prosessen Involvering av det regionale partnerskapet Tilpasning og kobling til virkemidler Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 3

4 8.4 Strategisk tilnærming og prioritering Evaluators kommentar Oppfølging og iverksetting av strategien Involverte aktørers rolleforståelse Forventninger til lederskap for strategien Involvering i handlingsplan for strategien Oppfølging av strategien på eksisterende - og nye nettverk og arenaer for samarbeid Evaluators kommentar Måloppnåelse så langt Målenes innretning og strategiske fokus FoUoI-strategiens forankring regionalt og nasjonalt Evaluators kommentar Innsatsområdene i FoUoI-strategien FoU- og innovasjon i Buskerud sammenlignet med andre fylker Utgifter til FoU og innovasjon Menneskelige ressurser Oppsummering - Buskerud i Norge Realiseringen av strategien i fylket mål Mål 1: Skape bærekraftig vekst i reiseliv og opplevelsesindustri gjennom unike og attraktive tilbud Evaluators kommentar Mål 2: Utvikle FoU og innovasjon basert på kompetanse innen systems engineering Evaluators kommentar Mål 3: Utvikle effektive og unike helseprodukter og helsetjenester Evaluators kommentar Mål 4: Utvikle ny, bærekraftig næringsvirksomhet innenfor miljø og fornybar energi Evaluators kommentar Mål 5: Videreutvikle nettverk og arenaer for samhandling og samarbeid om FoU og innovasjon i Buskerud Evaluators kommentar FoUoI-strategiens uttelling i forhold til virkemidler Konklusjoner og anbefalinger for videre gjennomføring Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 4

5 11.1 En godt forankret prosess Iverksetting og oppfølging er krevende På vei mot målet Anbefalinger: Organisering av regionalt partnerskapsarbeid Erfaringer fra Oslo og Akershus Erfaringer fra Buskerud Næringspolitisk samarbeid i Stavanger-regionen Anbefalinger: Forslag til evalueringskriterier og indikatorer for senere evalueringer Bruken av mål i plan- og strategiarbeid Evalueringskriterier Indikatorer Vedlegg: 1. Intervjuguide dybdeintervju 2. Intervjuguide web-basert spørreundersøkelse 3. Oversikt over intervjuobjekter - dybdeintervju Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 5

6 Figuroversikt 1. Sammenfatning av funn i spørreundersøkelsen 2. Evalueringsprosessen 3. Fordeling av respondentene 4. Foresightsamlingene 5. Illustrasjon på Triple-Helix samarbeid 6. Aktørers bidrag til iverksetting og oppfølging av strategien 7. Forslag til bedre måloppnåelse 8. Totale FoU-utgifter etter fylke i 2001 og Totale FoU-utgifter 2010 etter sektor 1 og fylke 10. Forskningsrådets bevilgning i 2011 etter fylke og mottakende sektor Antall forskerpersonale i Norge i 2010 etter sektor og fylke 12. FoU-personale i Norge i 2010 etter utdanningsnivå og fylke 13. FoU-personale i norsk næringsliv i 2010 etter utdanningsnivå og fylke 14. Buskerud utvalgte indikatorer for FoU og innovasjon 15. FoU-aktivitet i Buskerud 16. Antall skattefunnprosjekter i Buskerud Antall IFU/OFU kontrakter i Buskerud Antall deltakelser i innstilte prosjekter i EUs 7. rammeprogram Suksessrate i % sett i forhold til totalt antall søkte prosjekter til EU s 7. rammeprogram Deltakelser fra Buskerud i 7. rammeprogram Ressursbasert tilnærming til regional utvikling 1 Regionalfordelingen for universitets- og høgskolesektoren i 2010 er basert på estimat på bakgrunn av 2009-tall. For næringslivet er foretak med 5-9 sysselsatte inkludert. 2 Ekskl. basisbevilgninger i instituttsektoren. I Hordaland kanaliseres midler til helseforetakene gjennom universitets- og høgskole og instituttsektoren. Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 6

7 Sammendrag Analyse & Strategi AS har på oppdrag for Buskerud fylkeskommune foretatt en underveisevaluering av FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud Evalueringen tar for seg utarbeidelsen av strategien samt gjennomføringen av den i tidsrommet Hovedfokuset har vært å evaluere; Prosessen ved utarbeidelse av strategien, Oppfølging og iverksetting av strategien og Måloppnåelse for strategien så langt. I tillegg omfatter evalueringen Anbefalinger knyttet til den videre gjennomføringen av strategien, herunder forslag til: alternativ organisering for oppfølging og evalueringskriterier og indikatorer for videre gjennomføring av strategien. Bakgrunnen for beslutningen om å gjennomføre evalueringen er bl. a at det i FoU- og innovasjonsstrategien legges opp til at arbeidet med revisjon og rullering av dokumentet skal startes opp i god tid før I tillegg har Buskerud fylkeskommune gjennom de første to årene av strategiens virketid gjort seg noen erfaringer knyttet til utfordringer angående oppfølging, resultater og måloppnåelse, som har gjort det ønskelig å få foretatt en evaluering av prosessen i forberedelsesfasen og i gjennomføringen så langt, før revisjonen av strategien igangsettes. I og med at det ikke er formulert konkrete delmål for strategien, og at evaluator heller ikke vet hvilke mål som er formulert for prosessen ved utarbeidelse eller oppfølging og iverksetting, har vi vært opptatt av at de samme aktørene som deltok i forbindelse med utarbeidelse av strategien, skulle være deltagende i formuleringen av evalueringskriterier og indikatorer, for å sikre evalueringens legitimitet og relevans. Dette har blitt ivaretatt gjennom intervjuer, spørreundersøkelse og workshop. 1.1 Prosessen ved utarbeidelse av strategien Denne delen av strategiarbeidet omhandler fra vedtaket i fylkesutvalget 2008 om igangsetting av FoU- og innovasjonsstrategien til ferdigstillelse og politisk vedtak av strategien høsten «Prosessen i forbindelse med utarbeidelsen av strategien» er den delen av evalueringen som får tydeligst- og flest positive tilbakemeldinger ut i fra valgte evalueringskriterier. Gjennomgang av referater fra styrings- og prosjektgrupper bekrefter intervjuobjektenes betraktninger om bredt sammensatte grupper bestående av personer fra offentlig sektor, akademia og næringsliv. Videre at det var jevnlige møter da strategien ble til i løpet av 2009, preget av relativt godt oppmøte med innholdsrike diskusjoner om visjon og mål for strategien. Dette gjelder også for gjennomføringen av foresightprosessen, som ble sett på som et nyttig verktøy for involvering og engasjement av det regionale partnerskapet. Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 7

8 1.2 Oppfølging og iverksetting av strategien Det skjer imidlertid noe på veien fra prosess i forbindelse med utarbeidelse av strategien til oppfølging og iverksetting av den. Engasjementet og de positive erfaringene fra prosessen har lagt seg. Tilbakemeldingene fra intervjuobjektene og respondentene når det gjelder oppfølgingen av strategien er mer kritisk enn til strategiprosessen, spesielt i forhold til fylkeskommunens rolle. Kritikken samler seg spesielt rundt tre forhold: Det første handler om rolleforståelse og lederskap. Aktørene i det regionale partnerskapet mener at fylkeskommunen er «eier» av strategien og at dette forutsetter et særlig ansvar for å følge opp strategien. Et eierskap flere hevder at fylkeskommunen ikke har ivaretatt godt nok. Den andre årsaken til kritikk er at det regionale partnerskapet ikke har blitt tilstrekkelig involvert i forbindelse med utarbeidelse av handlingsplan for oppfølging av målene i strategien. Denne kritikken må imidlertid nyanseres med den begrunnelse at involvering ikke bare er fylkeskommunens ansvar, men et felles ansvar for det regionale partnerskapet. Den siste årsaken det pekes på som en forklaring på at iverksettingen og oppfølgingen ikke har fungert etter intensjonen er fravær av én felles partnerskapsarena for samhandling, koordinering og ikke minst prioritering av prosjekter og tiltak for å sikre strategiens måloppnåelse. 1.3 Måloppnåelse for strategien så langt I tillegg til å redegjøre for strategiens måloppnåelse så langt har evalueringen hatt fokus på selve innretningen av målformuleringene i strategidokumentet. Måten målene i strategien er utarbeidet på gjør at de kan tolkes som overordnete og alt for generelle. Dette er i utgangspunktet en utfordring fordi denne typen mål vanskelig lar seg måle, og dermed gjør det krevende å vurdere strategiens måloppnåelse. Når evaluator skriver i utgangspunktet er det fordi intensjonen med å velge denne typen mål var at aktiviteter, prosjekter og tiltak skulle følges opp av en handlingsplan for strategien. Fylkeskommunen har utarbeidet handlingsplan, men den har liten grad av forankring i det regionale partnerskapet som skal bidra til strategiens måloppnåelse. Evaluator er av den oppfatning at målene i FoUoI-strategien står seg godt, men at dette henger sammen med hvorvidt det regionale partnerskapet klarer å forsterke samarbeidet seg i mellom. Når det gjelder måloppnåelse konkluderer evalueringen med at de overordnete måleindikatorene for FoU og Innovasjon i Buskerud, med tanke på strategiens korte levetid (2 ½ år), i liten grad er relevant for å kunne si noe om strategiens måloppnåelse på nåværende tidspunkt. I tillegg til at det er et tidsmessig etterslep på det statistiske tallmaterialet, må dette ses over et lengre tidsperspektiv for å kunne måle dette opp mot oppfølging og iverksetting av FoU- og innovasjonspolitikk i Buskerud. FoU og innovasjon er langsiktig arbeid og det vil være vanskelig å se resultater etter såpass kort tid. Det kan også være vanskelig å identifisere klare sammenhenger mellom strategi og effekter. Prioriteringer av og innretning på aktivitetene innenfor målområde kan imidlertid gi en viss indikasjon på strategiens «gjennomslagskraft». På detaljnivå, sett i forhold til de ulike målene i strategien, er det innenfor Mål 1 Skape bærekraftig vekst i reiseliv og opplevelsesindustri gjennom Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 8

9 unike og attraktive tilbud, Mål 2 Utvikle FoU og innovasjon basert på kompetanse innen Systems engineering og Mål 3 Utvikle effektive og unike helseprodukter og helsetjenester det har vært mest aktivitet i perioden som evalueres. Målene virker i tillegg å være koordinert med tilgjengelige offentlige virkemidler, strategier og planer. Mål 4 Utvikle ny, bærekraftig næringsvirksomhet innenfor miljø og fornybar energi reflekteres så vidt evaluator bekjent i liten i grad i FoU-institusjonenes og virkemiddelaktørenes satsinger. Det eneste unntaket er Oslofjordfondet som har dette som satsingsområde. Når det gjelder Mål 5 Videreutvikle nettverk og arenaer for samhandling og samarbeid om FoU og innovasjon i Buskerud er evaluator av den oppfatning at de nevnte nettverksprosjektene i stor grad oppfyller forventningene i strategien. Evaluator vil allikevel understreke ut i fra et regionalt næringsutviklingsperspektiv at prosjektene er sårbare for fremtiden, i og med at de i høy grad er offentlige finansierte. 1.4 Anbefalinger knyttet til den videre gjennomføringen av strategien Underveis i evalueringsprosessen har det tydelig kommet frem at det regionale partnerskapet ønsker etablert en regional partnerskapsarena for samhandling, koordinering og ikke minst prioritering av prosjekter og tiltak. Det er en klar anbefaling fra evaluator om å ta dette på alvor og se nærmere på mulighetene for å organisere den videre oppfølgingen av strategien på en mer enhetlig og koordinert måte. Akershus fylkeskommune i samarbeid med Oslo kommune og Stavanger-regionen representerer ulike tilnærminger til regionalt samarbeid om næringsutvikling, det kan være aktuelt å se nærmere på i denne sammenheng. Evaluator vil anbefale at det som en hovedregel innføres bruk av aktivitetsmål i en eventuell ny handlingsplan. Det kan eventuelt benyttes en kombinasjon av aktivitets- og resultatmål. Det kan for eksempel utarbeides resultatmål som reflekterer de aktivitetene som skal gjennomføres i handlingsplanen. Videre ser vi for oss at det utarbeides indikatorer som enkelt kan brukes til å måle gjennomføringen av aktivitetsmålene. De anbefalte indikatorene tar utgangspunkt i det vi ut i fra evalueringen mener kan være formålstjenlig for å måle aktivitetsnivå i tilknytning til målene i strategien. Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 9

10 Sammenfatning av funn i spørreundersøkelsen Gjennomsnittlig poengsum 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 4,0 4,1 3,9 3,5 3,5 3,4 3,1 3 0,0 Styrings- og prosjektgruppens arbeid FS nytteverdi Forpliktelse til å følge opp strategien Vurdering av egen innsats Hva synes du om målenes innretning? Hvor fornøyd er du med måloppnåelsen? I hvilken grad vil du plassere målene i strategien innenfor ditt ansvarsområde? På hvilken måte har du bidratt til gjennomføring og oppfølging av strategien? Figur 1: Sammenfatning av funn i spørreundersøkelsen (se kapittel 6.1 for forklaring av utregningsmetode) Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 10

11 2 Oppdraget Buskerud fylkeskommune (BFK) vedtok FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud høsten 2009 (FoUoI-strategi), med virkning fra til Etter at det i forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet ( ) for FoUoI-strategien ble besluttet å initiere en underveisevaluering av strategien og iverksettingen av den, har BFK fulgt opp dette. Denne underveisevalueringen tar for seg utarbeidelsen av strategien samt gjennomføringen i tidsrommet Bakgrunnen for beslutningen om å gjennomføre evalueringen er bl. a at det i strategien legges opp til at arbeidet med revisjon og rullering av dokumentet skal startes opp i god tid før I tillegg har oppdragsgiver gjennom de første to årene av strategiens virketid gjort seg noen erfaringer knyttet til utfordringer angående oppfølging, resultater og måloppnåelse, som har gjort det ønskelig å få foretatt en evaluering av prosessen i forberedelsesfasen og i gjennomføringen så langt før revisjonen av strategien igangsettes. Formålet med denne evalueringen er tredelt: En foreløpig vurdering av resultater og måloppnåelse En vurdering av arbeidsformen i arbeidet med strategien, herunder både prosessen med utarbeidelse av strategien og iverksetting/gjennomføring. Evaluators anbefalinger for den videre gjennomføringen, herunder forslag til relevante kriterier og indikatorer for å dokumentere resultater og måloppnåelse gjennom hele perioden. For å kunne svare på oppdragsgivers bestilling, har evaluator valgt å strukturere evalueringen på følgende måte: Vi innleder med en oppsummering av strategien, herunder bakgrunn for strategien, organisering, aktører, innsatsområder, visjon og målsetninger. Deretter redegjør vi for valg av evalueringsmetode. Videre begrunner vi hvordan og hvilke evalueringskriterier vi har lagt til grunn for gjennomføringen av evalueringen. Etterfulgt av fastsettelse av evalueringskriterier, vurderes disse og drøftes opp mot empiriske funn i følgende tre hovedkapitler: Evaluering av prosessen ved utarbeidelse av strategien Evaluering av oppfølging og iverksetting av strategien Evaluering av måloppnåelse for strategien så langt Vi vil i hvert av delkapitlene skille mellom evaluators drøftinger og andres subjektive påstander og kommentarer. Dette skillet er markert med delkapitlene «Evaluators kommentar». Avslutningsvis vil vi, basert på resultatene fra evalueringen, komme med anbefalinger knyttet til den videre gjennomføringen av strategien. Anbefalingene vil bl.a. trekke på Akershus og Oslo fylkeskommuner sine erfaringer fra oppfølging av sin respektive strategi. Med utgangspunkt i dette, og resultatet fra evalueringen av FoUoI-strategien for Buskerud, vil komme med konkrete forslag til Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 11

12 evalueringskriterier og indikatorer for videre gjennomføring, herunder i tillegg forslag til en alternativ organisering for oppfølging av BFKs FoU- og innovasjonspolitikk. Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 12

13 3 Definisjoner og avgrensinger For å kunne evaluere FoUoI-strategien ut i fra det som var intensjonen med dokumentet, har vi valgt å legge samme definisjoner og avgrensinger som strategien benyttet til grunn for evalueringen. Nedenfor gjengis definisjonene slik de er beskrevet i FoUoI-strategien. FoU Forskningsmeldingen, St.meld. nr 30 ( ), gjengir OECDs definisjoner av FoU. Disse definisjonene er lagt til grunn i for strategidokumentet: Forskning og utviklingsarbeid (FoU) er kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap herunder kunnskap om mennesket, kultur og samfunn og omfatter også bruken av denne kunnskapen til å finne nye anvendelser. Det skilles videre mellom grunnforskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid. Innovasjon Samme definisjon som er benyttet i St.meld. nr 30 ( ), men ut fra en bred forståelse av begrepet, som også omfatter nyskaping innenfor offentlig sektor: En ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier. Regionale innovasjonssystemer Omfatter bedrifter, FoU-institusjoner og offentlige utviklingsaktører i et geografisk område. Konseptet legger vekt på samspill og samhandling mellom disse aktørene. Næringsklynger Defineres ofte som en opphopning av bedrifter med felles trekk innenfor et geografisk område, og som har relasjoner som bidrar til å bedre felles konkurranseevne. Regionale fortrinn Anses ofte som en nøkkelfaktor for økt regional innovasjon og verdiskaping. Med regionale fortrinn menes forhold som lokal kultur, lokal fagkompetanse (formell og taus kunnskap), spesielle produkter, næringsstruktur med mer, som gir en region fortrinn i konkurransen med andre regioner. Konkurransefortrinn er ikke lenger knyttet kun til naturgitte fortrinn, men også til sosialt skapte fortrinn. Geografi Et viktig mål for FoUoI-strategien er å ha en relevant innretning for utfordringer og muligheter i hele Buskerud, til tross for markerte ulikheter mellom regioner og områder. Dette betyr at så vel mål som innsatsområder til sammen skal ha relevans for hele fylket. Andre prosesser og satsinger Innenfor en rekke satsingsområder, næringer etc. pågår det strategiprosesser og satsinger som i høy grad berører og berøres av de sentrale temaene for FoUoI-strategien (egne strategier og handlingsplaner for satsing innenfor henholdsvis reiseliv og kulturnæringer, entreprenørskap i utdanningen, etablering av et regionalt partnerskap for klima og energi, m.m.). Det vil være en Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 13

14 oppgave for de aktuelle ansvarlige instanser å ivareta relevante koplinger og hensyn, blant annet der pågående aktiviteter kan defineres inn under FoUoI-strategien og utgjøre konkrete tiltak for oppfølging av denne. Institusjonell forankring FoU- og innovasjonsstrategien for Buskerud er ikke fylkeskommunens strategi. Den skal være delt av mange aktører og ligge til grunn for relevante prioriteringer og aktiviteter hos disse. Gitt bakgrunnen for arbeidet, vil Buskeruds FoUoI-strategi også ha et bredere siktemål enn å være et nødvendig grunnlag for prioriteringer innenfor det regionale forskningsfondet. Strategien skal være et grunnlag for muligheter, prioriteringer og føringer for flere aktører: o Fylkeskommunen får en enhetlig basis for å prioritere midler og tiltak innenfor FoU og innovasjon; både egne og tiltak som gjennomføres gjennom andre aktører, så som regionrådene og nasjonale virkemiddelaktørers aktivitet i fylket. Strategien vil dessuten være grunnlag for koordinert aktivitet med andre regionale og statlige aktører innen FoUoI, blant annet Innovasjon Norge (IN), Fylkesmannen m.fl. o Nasjonale virkemiddelaktører (Innovasjon Norge, SIVA, Norges forskningsråd) bør knytte relevante deler av sin regionale aktivitet an til FoUoI-strategien. o Næringsliv og regionalt partnerskap vil få et grunnlag for felles satsinger og prosjekter innenfor felles prioriterte områder (jf VRI Buskerud). Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 14

15 4 Om strategien I dette kapitlet oppsummeres bakgrunn, organisering, aktører, innsatsområder, visjon og målsetninger i strategien. Vi gjengir ikke strategien i sin helhet, men tar utgangspunkt i det som sammen med evalueringskriteriene i kapittel 4, er relevant for hva som skal evalueres i kapittel Bakgrunn Formålet med en FoUoI-strategi for Buskerud var å etablere et felles, omforent grunnlag for satsinger innenfor FoU og innovasjon i fylket. Arbeidet med en regional strategi startet i første halvår 2008 med et forprosjekt i regi av Buskerud fylkeskommune (BFK). Dette resulterte blant annet i et forslag om å videreføre arbeidet i et hovedprosjekt. Fylkesutvalget vedtok i september 2008 at hovedprosjektet skulle igangsettes med sikte på å utvikle en enhetlig strategi for FoU og innovasjon i Buskerud for perioden Bakgrunnen for prosjektet kan oppsummeres i følgende hovedpunkter: Innovasjon, FoU og kompetanse er sentrale faktorer for å oppnå god næringsutvikling, økonomisk utvikling, demografisk utvikling og attraktivitet i en region. Hovedtyngden av FoU-innsats i fylket er konsentrert i relativt få store virksomheter på Kongsberg. Det er behov for større spredning av både privat og offentlig FoU-aktivitet. Lavt utdanningsnivå i fylket generelt, og stor regional variasjon. Buskerud har manglet en enhetlig politikk eller strategi for å fremme positive trender med tanke på næringsutvikling. I forbindelse med Stortingets vedtak om etablering av Regionale forskningsfond (RFF) ble det satt krav om politisk vedtatte FoU-strategier som en forutsetning for tildeling av midler til de regionale fondene. 4.2 Organisering av arbeidet Hovedprosjektet kom i gang senhøstes Arbeidet ble gjennomført som en bred, deltakerbasert prosess. Det ble etablert en egen styringsgruppe samt en prosjektgruppe; begge med deltakelse fra næringsliv, høyskole, utviklings- og innovasjonsmiljøer og offentlige organer. Styringsgruppa stod ansvarlig for forslaget til strategi. BFK ved Utviklingsavdelingen hadde prosjektlederansvar for hovedprosjektet samt sekretariatsansvar for styringsgruppen. BFK ledet også arbeidet i prosjektgruppen. Som en viktig del av prosessen ble det i tidsrommet februar-juni 2009 gjennomført et regionalt foresight-prosjekt, ledet av konsulentselskapet Econ Pöyry. Gjennom tre samlinger deltok personer fra de nevnte miljøene i bl.a. scenarioutvikling. Foresightprosjektet hadde ikke som tema å formulere mål eller strategier for en framtidig FoU- og innovasjonsinnsats. Likevel ga foresightprosjektet og scenariene viktige innspill å bygge på i FoU- og Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 15

16 innovasjonsstrategien. Blant annet ga prosessen informasjon om hvordan viktige aktører og miljøer oppfattet omgivelsene og påvirkninger fra ytre faktorer og hvilke forhold og utviklingstrekk som var viktig å være bevisst på når det skulle vurderes utfordringer og muligheter for FoU og innovasjon i årene som kommer. 4.3 Regionale aktører innenfor FoU, innovasjon og høyere utdanning I Buskerud er det en rekke institusjoner og organisasjoner som utgjør infrastrukturen for forskning og innovasjon. Buskerud har ikke et eget forskningsinstitutt, men FoU-virksomhet finnes i en rekke forsknings-, industri- og kunnskapsmiljøer. I det følgende beskrives de FoU-, innovasjons- og utdanningsaktører i fylket som er nevnt i strategien: Høgskolen i Buskerud (HiBu)er fylkets største kunnskapsaktør og er lokalisert ved tre studiesteder: Drammen, Hønefoss og Kongsberg. HiBu har virksomhet innenfor både utdanning, forskning, formidling og oppdragsvirksomhet. HiBu har 250 ansatte og ca studenter. Senter for reiseliv har utgangspunkt i HiBus satsing på reiseliv og har som mål å bidra til forskningsdrevet reisemålsutvikling og økt verdiskaping i reiselivet. Bedriftsøkonomisk institutt (BI)i Drammen tilbyr bachelorstudier i økonomi og administrasjon, markedsføring og internasjonal markedsføring samt etter- og videreutdanning. Sykehuset Buskerud, Vestre Viken HF har en egen FoU-enhet ved Psykiatrisk klinikk. Sykehuset deltar i et Arenaprosjekt (helseinnovasjon) sammen med bedrifter i Drammensregionen og et forsknings- og utviklingsprosjekt (OFU) om multimedia lagring/katalogisering av pasientjournaler. Modum Bad(Forskningsinstituttet) driver forskning rettet mot psykiske lidelser og relatert behandling, samt forholdet mellom sjelesorg og psykiatri. Kongsbergklyngen På Kongsberg ligger flere større virksomheter, særlig innenfor avansert teknologi, som er i spiss både nasjonalt og internasjonalt. Eksempler er Kongsberg Automotive, Kongsberg Gruppen, Kongsberg Defence and Aerospace, Devotek m.fl. Typisk for Kongsbergbedriftene er høy FoU-innsats og utnyttelse av et globalt marked gjennom samarbeid med internasjonale forskermiljøer. Dette miljøet har dermed også en betydelig internasjonal orientering når det gjelder FoU og innovasjon. Andre aktører og satsinger knyttet til Kongsbergklyngen: Produkt- og prosessutvikling i NCE Systems Engineering: Mange av bedriftene på Kongsberg inngår i et Norwegian Centre of Expertise (NCE) innen Systems Engineering og er dermed definert som en av de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngene i Norge. Denne teknologiklyngen er ledende i Norge i å industrialisere større teknologiske nyvinninger. (Systems engineering er et bredt felt innen ingeniørfaget og betegner en tverrfaglig og integrert tilnærming for helhetlige prosesser som fanger opp kundens behov og spesifikasjoner gjennom hele produksjonssyklusen). Kongsberg Innovasjon tilbyr innovasjonssamarbeid i alle faser fra utvikling av forretningskonsept til produktutvikling, kommersialisering og internasjonalisering. Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 16

17 Kongsberg Næringsforening og Handelskammer arbeider for styrket lokal næringsutvikling. Teknologisk Institutt Kongsberg har ca. 70 ansatte fordelt på fire virksomhetsområder. Papirbredden Drammen kunnskapspark ble åpnet i Kunnskapsparken rommer en rekke ulike virksomheter og organisasjoner som alle har fokus på kunnskapsutvikling og nyskapning blant annet høyskole, karrieresenter og et innovasjonsmiljø (PI). Papirbredden Innovasjon AS(PI) er et regionalt innovasjons- og utviklingsselskap og driver prosessfasilitering og prosjektstyring innen næringsrettet innovasjon, helseinnovasjon, samfunnsinnovasjon og internasjonale innovasjons- og utviklingsprosjekter. DRIV inkubator AS eies av Høgskolen i Buskerud, PI og Teknologisk Institutt. DRIV tilbyr distribuerte inkubatortjenester på ulike steder i fylket (Gol, Kongsberg og Drammen). Frukt- og Bærrådgivningen Øst er lokalisert i Lier og er et rådgivningskontor som dekker fagfelt innen frukt- og bærdyrking. Næringshager: I Buskerud er det i dag to næringshager, Næringshagen i Kunstnerdalen (Sigdal) og Hallingdal næringshage (Gol). Dessuten tilbyr Kongstanken på Kongsberg et lignende konsept. 4.4 Strategiske satsingsområder Gjennom foresightprosessen og videre arbeid i prosjektet ble det identifisert et antall satsingsområder som peker seg ut for spesiell oppfølging gjennom FoU- og innovasjonsstrategien. Felles for disse er at Buskerud kan sies å ha regionale fortrinn knyttet til de aktuelle områdene: Reiseliv og opplevelsesnæringer: Buskerud er i dag et stort reiselivsfylke og særlig Hallingdalsregionen ligger i spiss nasjonalt. Det er grunn til å tro at det ligger et betydelig potensial for økt verdiskaping i videreutvikling av reiselivsprodukter og destinasjoner. Det samme gjelder en styrket kopling mellom tradisjonelt reiseliv og ulike typer konsepter, opplevelser og kultur, lokal mat, frukt- og grøntsektoren og annen aktivitet og produkter basert på primærnæringene. Helse og omsorg: På dette feltet finnes det betydelige FoU-aktører i regionen, innenfor både offentlig og privat sektor (bl.a. medisinsk forskning), inkludert det nevnte Arena-prosjektet (Helseinnovasjon). Miljø/energi: Dette er et meget viktig framtidig utviklingsområde, også sett opp mot de drivkrefter som påvirker utviklingen og behovet for FoU og innovasjon. I Buskerud finnes det ledende miljøer som er engasjert i utvikling og anvendelse av fornybar energi fra biogass/ biomasse, geotermisk energi og avfallsbearbeiding m.m. Systems engineering (SE): SE innebærer tverrfaglig og integrert tilnærming for helhetlige prosesser, tradisjonelt med et ingeniørfaglig utgangspunkt. Buskerud har i nasjonal sammenheng en spesiell og unik kompetanse innen dette feltet, med utgangspunkt i kongsbergmiljøet/nce samt studie- og forskerutdanningstilbud ved HiBu innen SE og markedsbasert produkt- og konseptutvikling. Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 17

18 4.5 Virkemidler Nedenfor beskrives de virkemidlene og tiltakene som er nevnt i FoUoI-strategien, og hvordan de var tiltenkt å støtte opp under målsetningene for strategien: VRI Buskerud VRI Buskerud er et nasjonalt program som er Forskningsrådets særlige satsing på forskning og innovasjon i norske regioner. VRI skal fremme kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping gjennom regional samhandling, særlig mellom bedrifter og FoU-institusjoner. I strategien ble VRI tiltenkt følgende: «Det vil i løpet av 2010 bli en ny søknadsrunde innenfor VRI nasjonalt med tanke på videreføring av satsingen regionalt. Det vil være naturlig å vurdere satsingsområder (delprosjekter)innenfor VRI Buskerud i lys av en vedtatt FoUoI-strategi. Det synes imidlertid i utgangspunktet å være stor grad av sammenfall når det gjelder prioriterte satsingsområder innenfor henholdsvis VRI og FoUoI-strategien.» Oslofjordfondet (Regionale forskningsfond) Oslofjordfondet skal bidra til å løse utfordringer i regionen gjennom å bringe fram ny kunnskap som bedrifter og offentlige institusjoner i de fire fylkene Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold vil ha glede og nytte av. Målet er å skape vekst og nye muligheter gjennom forskning og utvikling på fem områder: Energi og miljø Velferd, helse og omsorg Utdanning og opplæring Reiseliv, opplevelsesnæring og attraksjonskraft Teknologi. I strategien ble Oslofjordfondet tiltenkt følgende: «Regionale forskningsfond (RFF) blir et viktig virkemiddel for å realisere Buskeruds FoUoI-strategi. Imidlertid vil det være relativt beskjedne midler som stilles til disposisjon årlig, også tatt i betraktning at fondet skal dekke en region bestående av fire fylker. Per i dag er det derfor ikke mulig å angi konkret hvordan RFF skal utnyttes inn mot Buskeruds FoUoI-strategi og satsinger ut fra denne.» Aktiv utnyttelse av nasjonale og internasjonale forsknings-, utviklings- og innovasjonsprogrammer Buskerud har allerede i dag aktivitet knyttet opp mot flere av de aktuelle programmene, bl.a. VRI, Arena og NCE. Det er også et mål å oppnå bedre uttelling for Buskerud når det gjelder bruk av relevante programmer som SkatteFUNN, OFU/IFU og FORNY. De aktørene som berøres av strategien har et ansvar for å se nærmere på hvordan disse og andre aktuelle programsatsinger kan koples opp mot denne. Når det gjelder økt involvering i internasjonale programmer, i første rekke knyttet til EUsystemet, er det i dag flere virksomheter innenfor bl.a. kongsbergmiljøet som benytter seg av EUprogrammer. Et mulig tiltak kan være å utnytte og spre deres systemkompetanse slik at større deler av næringslivet og FoU-miljøene i fylket kan oppnå slik finansiering av FoU- og innovasjonsaktiviteter. Under følger en nærmere beskrivelse av disse virkemidlene. Arenaprogrammet er et nasjonalt program som har som mål å øke verdiskapingen i regionale næringsmiljøer (næringsklynger) gjennom å styrke samspillet mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige. Norwegian Centres of Expertise (NCE) er et klyngeutviklingsprogram som tilbyr finansiell og faglig støtte til gjennomføring av langsiktige utviklingsprosesser bl.a. gjennom å koordinere og målrette Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 18

19 private og offentlige innsatser for å utvikle klyngen. NCE-programmet er i hovedsak finansiert av statlige myndigheter, og utøves av Innovasjon Norge, SIVA, og Norges Forskningsråd, med IN som hoved-ansvarlig. Kongsbergmiljøet var blant seks NCE plukket ut i NCE-programmet skal bidra til økt verdiskaping gjennom å utløse og forsterke samarbeidsbaserte innovasjons- og internasjonaliserings-prosesser i næringsklynger med klare ambisjoner og stort potensial for vekst. FORNY-programmet skal bidra til at gode ideer fra FoU-institusjoner blir realisert. FORNY gir hjelp til å utvikle ideene fram til kommersialisering, dvs. salgbart produkt/konsept. OFU-ordningen innebærer et målrettet samarbeid mellom næringslivet og det offentlige. Ordningen skal tjene som strategisk virkemiddel i modernisering av offentlig sektor, og bidra til gode løsninger på områder der det er behov for nye produktløsninger eller nye systemer. IFU-ordningen skal tjene som et strategisk virkemiddel til utvikling av konkurransedyktige produkter til et internasjonalt marked i samarbeid med nasjonale og internasjonale kundebedrifter, og til utvikling av industrielle nettverk og miljøer. SkatteFUNN er en skattefradragsordning som etter nærmere fastsatte regler gir mulighet for fradrag i skatt på inntil 20 prosent av kostnadene til FoU-prosjekter. Internasjonale program EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling (7RP) er EUs viktigste finansielle redskap for å støtte forskning og utviklingsaktiviteter i Europa. Deltakelsen er nedfelt i EØSavtalen, og gir Norge de samme rettigheter og forpliktelser som de andre 34 landene i dette FoU-samarbeidet. INTERREG 4er et program for grenseregionalt, transnasjonalt og interregionalt samarbeid i regi av EU. Norge har deltatt i INTERREG siden Innovasjon Norges bedriftsrettede og bransjerettede virkemidler En betydelig del av INs virkemiddelportefølje vil kunne være relevant i forhold til FoUoI-strategien, blant annet bransjesatsinger mot reiseliv og opplevelsesnæringer m.m. Generelt har INs bedriftsrettede virkemidler et krav til innovasjonshøyde og nyskaping, og disse midlene vil være en avgjørende faktor for å oppnå økt FoU- og innovasjonsaktivitet i næringslivet i fylkets distriktsområder. Videre er INs nettverksprogrammer og innovasjonsprogrammer som OFU og IFU kontrakter, potensielle virkemidler for å utvikle samarbeid og nettverk for innovasjon; til dels også med relevans for offentlig sektor. Andre satsinger i regi av de nasjonale virkemiddelaktørene I tillegg til INs portefølje har både Norges forskningsråd og SIVA ulike programsatsinger som er relevante i Buskerud. Det bør også være et mål at både nasjonale og regionale virkemiddelaktører i større grad enn i dag samarbeider om ulike satsinger med utgangspunkt i strategien. Fylkeskommunen vil ha et særlig ansvar i denne sammenheng i kraft av sin rolle som ledende regional utviklingsaktør. Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 19

20 4.6 Visjon og mål for FoUoI-strategien Visjon for FoU- og innovasjonssatsing i Buskerud er formulert på basis av innspill i foresightprosessen og prosjektet for øvrig. Følgende visjon ble lagt til grunn for satsingen på FoU og innovasjon i Buskerud de kommende årene: Buskerud skal være ledende i Norge innen kunnskapsutvikling og innovasjon, nærings- og tjenesteutvikling som skal fremme høy verdiskaping (omfatter både økt verdiskaping i næringslivet og bedre oppgaveløsning innen offentlig sektor). Målene som ble utledet fra visjon, regionale fortrinn og prioriterte satsingsområder, skal understøtte og operasjonalisere visjonen. Målene var ment å være både ambisiøse, realistiske og etterprøvbare (målbare). I de vedtatte prosjektmålene for hovedprosjektet, skulle FoU- og innovasjonsstrategien inneholde målbare mål som kan relateres til: Næringsdrevet FoU og innovasjon Infrastruktur for FoU og innovasjon Samarbeid næringsliv kunnskapsmiljøer Kunnskapsinstitusjoner i fylket Videre skulle målene for FoU og innovasjon være forankret i regionale planer og strategier, men også relatere seg til nasjonale mål og satsingsområder for å sikre bred relevans og forankring hos viktige aktører. Med basis i ovenstående, ble følgende målformuleringer lagt grunn i FoU- og innovasjonsstrategien: Mål 1: Skape bærekraftig vekst i reiseliv og opplevelsesindustri gjennom unike og attraktive tilbud. Reiselivsbransjen og opplevelsesindustrien i Buskerud har potensial for effektivitet og vekst med grunnlag i FoU og kunnskapsbasert innovasjon. Det kan skapes synergier med næringsvirksomhet innenfor kultur, matproduksjon og design, som er sterke felt i fylket. Mål 2: Utvikle FoU og innovasjon basert på kompetanse innen systems engineering. Gjennom kongsbergmiljøet og HiBu har Buskerud spesiell kompetanse, og dermed et regionalt fortrinn, når det gjelder utvikling og bruk av systems engineering. Dette gir grunnlag for både videreutvikling av næringsmiljøet på Kongsberg og anvendelse av systems engineering på nye områder. Særlig miljøteknologi har vært nevnt i denne forbindelse, men det bør også utredes om SE-konseptet og markedsbasert produkt- og konseptutvikling kan overføres til reiseliv, opplevelsesindustri og andre områder og dermed øke potensialet for verdiskaping i hele fylket. Mål 3: Utvikle effektive og unike helseprodukter og helsetjenester. Målet er å realisere potensial for helseinnovasjon innenfor nasjonale satsingsområder og områder der aktører i fylket allerede står sterkt. Innenfor dette området bør det også være et potensial for økt innovasjon i offentlig sektor og i skjæringsflaten mellom offentlig virksomhet og næringslivet. Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 20

FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015

FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 Vedtatt i Fylkestinget 21. oktober 2009 FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 er en utviklingsstrategi for hele fylket. Den skal være en

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012

Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012 Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012 Stortinget har besluttet å opprette regionale forskningsfond med førstegangsutlysning av forskningsmidler i 2010. Buskerud, Telemark, Vestfold

Detaljer

FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud

FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 Oktober 2009 1 INNHOLD SAMMENDRAG...3 1 BAKGRUNN OG PROSESS...4 1.1 BAKGRUNN...4 1.2 FORANKRING I NASJONAL OG REGIONAL POLITIKK...4 1.3 ORGANISERING OG

Detaljer

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder Saknr. 1898/09 Ark.nr. 243 U01. Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINÀNSIERING 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01. Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.10 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor,

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 11/1623-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes VRI SØKNAD - ANMODNING OM REGIONAL FINANSIERING OG KOMPETANSEMEGLING FØRSTE HALVÅR 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

FoU-strategi for Telemark 2013-2016

FoU-strategi for Telemark 2013-2016 FoU-strategi for Telemark 2013-2016 Forskningsarbeid blir stadig viktigere for ressursforvaltning, verdiskaping og samfunnsutvikling i fylket vårt. Derfor er det viktig at vi oppdaterer eksisterende kunnskap

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2017 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2017. Eierfylkene

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 09/1898-15 Ark.nr. 243 U01 Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINANSIERING 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

I retningslinjene for regionale forskingsfond heter det at målene for fondet er å:

I retningslinjene for regionale forskingsfond heter det at målene for fondet er å: Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet 2013-2015 Stortinget besluttet i 2009, som en del av den såkalte "regionreformen", å opprette regionale forskingsfond med førstegangsutlysning av forskningsmidler

Detaljer

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 9039/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar plan for innovasjonsstruktur

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram UTVIKLINGSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 23.08.2013 Vår referanse: 2013/3482-2 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sissel Kleven, tlf. 32 80 86 88 Varsel om oppstart av arbeidet med Regional

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Forskning, utvikling og innovasjon. Elementer og samspill

Forskning, utvikling og innovasjon. Elementer og samspill Forskning, utvikling og innovasjon Elementer og samspill Regional mobilisering for forskningsbasert innovasjon Utvikling av idé / produkt Bedrift Idé Utviklingsprosjekt Evt Forskningsprosjekt Kommersialisering/

Detaljer

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 NANO2021 og BIOTEK2021 er to av Forskingsrådets Store programmer, med historie tilbake til 2002 gjennom deres respektive forløpere NANOMAT

Detaljer

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet har som formål å stimulere utviklingen i næringsklynger, basert på samarbeid mellom næringsaktører, kunnskapsmiljøer

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2015 2024) - Forskningsrådets strategiske

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

Samspill om regional forskning noen utfordringer

Samspill om regional forskning noen utfordringer Samspill om regional forskning noen utfordringer Olav R. Spilling 22. mars 2011 Nasjonal konferanse RFF Samspill om regional forskning noen utfordringer 1. Det regionale samspillet 2. Målene for regionale

Detaljer

1. Fylkestinget tar fondsstyrets årsrapport til etterretning 2. Fylkestinget støtter søknad om et nytt VRI program for perioden 2011 til 2014.

1. Fylkestinget tar fondsstyrets årsrapport til etterretning 2. Fylkestinget støtter søknad om et nytt VRI program for perioden 2011 til 2014. Saknr. 11/2067-1 Ark.nr. Saksbehandler: Espen Køhn STATUS FOU PROGRAMMER I INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Midtveisevaluering tilbudskonferanse 6.januar 2012

Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Midtveisevaluering tilbudskonferanse 6.januar 2012 Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Midtveisevaluering tilbudskonferanse 6.januar 2012 Agenda Om VRI og Forskningsrådets regionale satsing Midtveisevalueringen Fokus for evalueringen Møteplasser

Detaljer

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Høringsutkast 18.09.2012. 1 Regional plan for innovasjon og nyskaping 2014-2018 1 INNLEDNING Fylkestinget har gjennom vedtaket (vedtatt mai

Detaljer

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom:

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom: Arena-programmet Januar 2009 www.arenaprogrammet.no Et samarbeidsprosjekt mellom: Hva gjør Arenaprogrammet? Stimulerer næringsmiljøer eller nettverk som har muligheter for innovasjonsbasert vekst Forsterker

Detaljer

Offentlig finansiering av FoU. Virkemiddelapparatet

Offentlig finansiering av FoU. Virkemiddelapparatet Offentlig finansiering av FoU Virkemiddelapparatet Offentlig støtte til foretak er forbudt! Unntak er likevel gitt blant annet for å ha mulighet til å fremme viktige samfunnshensyn som utvikling av distriktene,

Detaljer

Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Regionalt forskningsfond Midt-Norge Regionalt forskningsfond Midt-Norge Bårdshaug 25. september 2013 Speialrådgiver Arild Egge, NTFK REGIONALE FORSKNINGSFOND SKAL Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling. Mobilisere

Detaljer

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION Informasjonsmøte om kapasitetsløft 23.05.2017 Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Agenda Hva er FORREGION 50 skisser til Kapasitetsløft Utlysning av Kapasitetsløft

Detaljer

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Dette er Norge Verdens 121. største land Verdens 24. største økonomi Verdens største statlige

Detaljer

Regionale Forskningsfond Innlandet

Regionale Forskningsfond Innlandet Regionale Forskningsfond Innlandet Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling Mobilisere til økt FoU-innsats i regionene Bidra

Detaljer

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle Omstilling, innovasjon og nyskaping Hvordan kan Høyskolene styrke sitt samspill med næringslivet og off. sektor? Og hvordan kan Forskningsrådet bidra? Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Forskningsrådets regionale engasjement. Adm. dir. Arvid Hallén VRI storsamling, 4. des. 2013

Forskningsrådets regionale engasjement. Adm. dir. Arvid Hallén VRI storsamling, 4. des. 2013 Forskningsrådets regionale engasjement Adm. dir. Arvid Hallén VRI storsamling, 4. des. 2013 Samfunnets utfordringer setter dagsorden Forskningsmeldingens målbilde Globale utfordringer Velferd og forskningsbasert

Detaljer

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar,

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar, Saknr. 5574/09 Ark.nr. 130. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal SAMARBEIDSPROGRAMMET FOR HEDMARK 2010-2011(13) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger

Detaljer

Søknadskonferanse Informasjon Arena

Søknadskonferanse Informasjon Arena Søknadskonferanse Informasjon Arena Hans Eirik Melandsø 30.03.2017 Jointly owned by AGENDA 1. Introduksjon formålet med møtet 2. Overordnede mål 3. Målgruppe og tilbud 4. Kriteriene 2016 5. Noen tips på

Detaljer

Regional medfinansiering VRI- Innlandet

Regional medfinansiering VRI- Innlandet Saknr. 15/9111-1 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering VRI- Innlandet Innstilling til vedtak: Fylkestinget har gjennom tidligere vedtak gitt grunnlag for Hedmark fylkeskommunes deltakelse

Detaljer

Det er målet som er målet Nettverk for virksomhetsstyring 16. september 2015

Det er målet som er målet Nettverk for virksomhetsstyring 16. september 2015 Det er målet som er målet Nettverk for virksomhetsstyring 16. september 2015 Live Albriktsen, seniorrådgiver Nicolai K. Seip, avdelingsdirektør Nærings- og fiskeridepartementet Ambisjonen i styringen I.

Detaljer

ALLE SKAL MED!? MIDTVEISEVALUERING AV VRI-PROGRAMMET

ALLE SKAL MED!? MIDTVEISEVALUERING AV VRI-PROGRAMMET ALLE SKAL MED!? MIDTVEISEVALUERING AV VRI-PROGRAMMET VRI STORSAMLING Fredrikstad, 06.12. 2012 Oxford Research «Kunnskap for et bedre samfunn» Oxford Research er en nordisk kunnskapsvirksomhet. Oxford Research

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Utredning om etablering av regionale forskningsfond. VRI-samling 4/12-07

Utredning om etablering av regionale forskningsfond. VRI-samling 4/12-07 Utredning om etablering av regionale forskningsfond VRI-samling 4/12-07 Forskningsrådets hovedprinsipper for regionale forskningsfond Målgrupper og finansieringsordninger Styringsmodell Stortinget har

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark Saknr. 14/8511-20 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark 2012-2017 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar det framlagte

Detaljer

Regional plan for verdiskaping

Regional plan for verdiskaping Regional plan for verdiskaping 18.12.2017 Overordnet mål for de tre planene: Mulighetenes Oppland i en grønn framtid: «Vekst i befolkning og bærekraftige arbeidsplasser i Oppland» Regional plan for verdiskaping:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 030-2013 REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST 2013-2016 Forslag til vedtak: 1. Styret slutter

Detaljer

FoU i din bedrift hvordan skaffe kompetanse og finansiering? Hilde Ulvatne Marthinsen Hans Olav Bråtå

FoU i din bedrift hvordan skaffe kompetanse og finansiering? Hilde Ulvatne Marthinsen Hans Olav Bråtå FoU i din bedrift hvordan skaffe kompetanse og finansiering? Hilde Ulvatne Marthinsen Hans Olav Bråtå Region Beløp (1000 kr) Agder 13 685 Hovedstaden 28 190 Innlandet 15 416 Oslofjordfondet 33 833 Midt-Norge

Detaljer

Innspill til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Innspill til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning Saksnr.: 2017/8169 Løpenr.: 147854/2017 Klassering: A60 Saksbehandler: Therese Kastet Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 14.09.2017 Innspill til revisjon av Langtidsplan

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2015-2020 Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er disse identifisert som: 1. Befolkningens

Detaljer

2. Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd

2. Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref 17/4572-10 Dato 16. januar Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 2018 1. Innledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir

Detaljer

Fosen regionråd Næringsvennlig region Presentasjon UTKAST sluttrapport

Fosen regionråd Næringsvennlig region Presentasjon UTKAST sluttrapport www.pwc.no Fosen regionråd Næringsvennlig region Presentasjon UTKAST sluttrapport 12.5.17 Agenda 1. Bakgrunn 2. Hovedkonklusjon 3. Næringslivets behov 4. Analyser, planer og utviklingstrekk (og påvirkning

Detaljer

Regionale forskningsfond hva har vi lært etter fire år?

Regionale forskningsfond hva har vi lært etter fire år? Regionale forskningsfond hva har vi lært etter fire år? Regionale forskningsfonds årskonferanse Kristiansand 4.-5. juni 2014 Olav R. Spilling Gratulerer med fire gode år i Regionale forskningsfond! Temaer

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Muligheter i Horisont 2020

Muligheter i Horisont 2020 Muligheter i Horisont 2020 Inger Nordgard Internasjonal stab, Forskningsrådet Horisont 2020 Samfunnsutfordringene Helse, demografi og velvære Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk

Detaljer

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD RFFs Årskonferanse 4. juni 2014 Fagdirektør Geir Bekkevold UD (gb@mfa.no) Ny organisering EØS- og EU-minister SMK/Samordningsminister Vi er alle europaministre Pådriveransvar 2 Ny organisering Team Norway

Detaljer

Statsbudsjettet 2013, kap. 551 post 60 og 61 - Årsrapport Buskerud

Statsbudsjettet 2013, kap. 551 post 60 og 61 - Årsrapport Buskerud UTVIKLINGSAVDELINGEN Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Vår dato: 19.03.2014 Vår referanse: 2008/1651-158 Vår saksbehandler: Deres dato: 22.01.2013 Deres referanse: 13/188-1

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2

ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2 ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2 Landbruk 21 Skog 22 Midt i biomassen med blikket rettet framover ByREGIONS PROGRAMMET _ FASE1 Prosjektet har som mål å stimulere til samskapt merverdi i alle deler

Detaljer

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK FoU-strategi for Trøndelag Karen Espelund, STFK Ny regional satsing Overgangsperiode 2017-2019 Mål: Øke verdiskapingen Mål i næringslivet, ved å øke graden av forskningsbasert innovasjon Styrke FoU som

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Forslag til vedtak: 1. Styret tar handlingsplan

Detaljer

FoU og innovasjon i offentlig sektor Forskningsrådets tilnærming og satsinger. Spesialrådgiver Erna Wenche Østrem. Norges forskningsråd

FoU og innovasjon i offentlig sektor Forskningsrådets tilnærming og satsinger. Spesialrådgiver Erna Wenche Østrem. Norges forskningsråd FoU og innovasjon i offentlig sektor Forskningsrådets tilnærming og satsinger Spesialrådgiver Erna Wenche Østrem. Norges forskningsråd Disposisjon Vårt utgangspunkt Prosess for arbeidet Visjon og satsingsområder

Detaljer

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK)

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK) Skjetlein grønt kompetansesenter () BAKGRUNN Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok 1 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til : 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING MØTE MED REFERANSEGRUPPA 03. mai 2013 Formål Fremtidsrettet og bærekraftig næringsutvikling i Buskerud Hva betyr det? Regional plan for verdiskaping og

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONALT INNSPILLSMØTE - GOL 26. april 2013 Regional planstrategi Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer,

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008 Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008 Forskningsrådet har utredet forslag til rammer for organisering og forvaltning

Detaljer

Næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen. Bakgrunnsnotat - Dialogmøter

Næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen. Bakgrunnsnotat - Dialogmøter Næringspolitikk og strategi for Ringeriksregionen Bakgrunnsnotat Dialogmøter 1. februar 2012 1 Bakgrunn Ringerike utvikling AS (Ru) ble etablert 6.januar 2010 og eies av Hole, Ringerike og Jevnaker kommuner,

Detaljer

Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt.

Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt. Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt. Hver regional VRI-satsing må delta i minst to søknader til Forskningsrådet. Søknadene

Detaljer

REGIONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRESEKTOREN I HEDMARK OG OPPLAND Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

REGIONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRESEKTOREN I HEDMARK OG OPPLAND Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 5047/08 Løpenr.13917/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad REGIONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRESEKTOREN I HEDMARK OG OPPLAND 2008-2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Statsbudsjettet Tildelingsbrev til Norges forskningsråd

Statsbudsjettet Tildelingsbrev til Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 16/5477-4 11.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Møte m Regionrådet for Hallingdal Utviklingsavdelingen,

Møte m Regionrådet for Hallingdal Utviklingsavdelingen, Møte m Regionrådet for Hallingdal 25.05.07 Utviklingsavdelingen, 2007 1 Noen arbeidsområder for avdelingen Etablere Buskerud Utviklingsforum som et sentralt utviklingsstrategisk forum Evaluere kommuneregionsamarbeidet

Detaljer

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet tre hovedpilarer Forskningsrådet Ca 400 ansatte. Hovedoppgaver: forskningspolitisk

Detaljer

Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning. Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012

Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning. Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012 Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012 Bevilgninger fra Norges forskningsråd i 2011 fordelt på sektorer Forskningsrådets bevilgninger fordelt på alle

Detaljer

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 27.02.2009 2006/2315-3993/2009 / X70 Saksframlegg Saksbehandler: Kirsten Borge Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL VRI 2009 - VIRKEMIDLER TIL REGIONAL

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget Harald Kjelstad SIVAs engasjement i Nordland Forsknings/-kunnskapsparker Næringshager Utviklingsselskap Eiendomsselskap/bygg Såkorn/venturefond Industri-inkubator

Detaljer

Torun Bakken Ingvill Flo Johannes Skaar

Torun Bakken Ingvill Flo Johannes Skaar Torun Bakken Ingvill Flo Johannes Skaar Hva er regional omstilling? Tilbud til kommuner i omstilling Verktøy for omstilling av lokalt næringsliv Økonomisk støtte fra fylkeskommunen Hva er INs rolle? Nasjonalt

Detaljer

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15 Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen Klima som nytt politikkområde i Osloregionen oppfølging av Osloregionens

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Marin FoU satsning - Sidsel Lauvås

Marin FoU satsning - Sidsel Lauvås Marin FoU satsning - Sidsel Lauvås 31.08.2011 Innovasjon Norges mål for sjømatnæringen Innovasjon Norge har som mål å bidra til økt verdiskaping og lønnsomhet i sjømatnæringen Derfor gir vi støtte til

Detaljer

VRI Status og erfaringer så langt. VRI-samling, april 2008

VRI Status og erfaringer så langt. VRI-samling, april 2008 VRI Status og erfaringer så langt VRI-samling, 16.-17.april 2008 AGENDA 16. april 2008 Velkommen v/ragnhild Rønneberg VRI Status og erfaringer v/arthur Almestad Hva vil vi med læringsarenaen? v/åse Kaurin

Detaljer

Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd

Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskningsrådets hovedroller Strategisk rådgiver Hvor, hvordan og hvor mye skal det

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013 Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI Storsamling i Olje og gassnettverk Helgeland 5. nov. 2013 MER Forskning og Utvikling Innbyggertall Nordland/Norge 240.000 /5.000.000 4,7% Verdiskaping Nordland/Norge

Detaljer

Nedenfor følger informasjon om rammene for programmet og søknadsprosessen.

Nedenfor følger informasjon om rammene for programmet og søknadsprosessen. Utlysning Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontorene Arbeids- og velferdsdirektoratet inviterer Fylkesmannen og NAV-fylke i samarbeid med aktuelle NAV-kontor i fylket til å søke om deltakelse i utviklingsprogrammet

Detaljer

Regionale forskningsfond. 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd

Regionale forskningsfond. 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd Regionale forskningsfond 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd Regionale forskningsfond Forskningsløft for regionene - etablering av regionale forskningsfond Ot.prp. nr. 10: Norges forskningsråd

Detaljer

Mandat og oppdragsbeskrivelse

Mandat og oppdragsbeskrivelse 22.06.2011 Evaluering av regionale institutter: Mandat og oppdragsbeskrivelse Norges forskningsråd har besluttet å evaluere de regionale forskningsinstituttene. Styret i Divisjon for vitenskap har oppnevnt

Detaljer

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 1 Visjon Profesjonell og smart bruk av IT Utviklingsidé 2014 Gjennom målrettet, kostnadseffektiv og sikker bruk av informasjonsteknologi yte profesjonell

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon

Regional plan for verdiskaping og innovasjon Vedlegg Regional plan for verdiskaping og innovasjon Forslag til Handlingsprogram 2017 2018 Bakgrunn. Om selve planen Verdiskapingen i Vestfold er lav og har vært fallende de siste 20 år sammenlignet med

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Per Øyvind

Detaljer

Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien. Petter Nilsen

Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien. Petter Nilsen Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien Petter Nilsen Forskjellige programmer som kan støtte FoU rettet mot Treforedlingsindustrien: BIA Brukerstyrt Innovasjonsarena

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling - høring og offentlig ettersyn av planforslag

Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling - høring og offentlig ettersyn av planforslag UTVIKLINGSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 18.09.2014 Vår referanse: 2014/3687-2 Vår saksbehandler: Deres dato: «REFDATO» Deres referanse: «REF» Sissel Kleven, tlf. 32 80 86 88 Regional plan for verdiskaping

Detaljer

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember Bo Bedrift Besøk Næringsriket Østfold MNU 1. desember Bestilling i Økonomiplanen 2015-18 omdanne en ren bransjesatsing bred mobilisering organiseres i et partnerskap en samlende kraft for alle næringsaktører

Detaljer

Hand lings plan

Hand lings plan Hand lings plan 2016 2019 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Regionale forskningsfond... 3 1.2 Regionale utfordringer... 3 1.3 Forskning og forskningsbasert innovasjon RFF Agders rolle... 4 2. Fondets forhold

Detaljer