1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune."

Transkript

1 Evaluering av FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud

2 1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Rapporten er utarbeidet i perioden fra april til oktober Øyvind Såtvedt har vært prosjektleder. Anders Wittrup, Tone Haraldsen, Dekan ved Avd. for samfunnsvitenskap, Høgskolen i Lillehammer og Anders Wigren, WSP Analys och strategi har vært prosjektmedarbeidere. Kjell Ove Kalhagen har kvalitetssikret arbeidet. Oslo 1. oktober 2012 Analyse & Strategi AS Kjell Ove Kalhagen Daglig leder Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 2

3 Innhold 1 FORORD... 2 Figuroversikt... 6 Sammendrag Prosessen ved utarbeidelse av strategien Oppfølging og iverksetting av strategien Måloppnåelse for strategien så langt Anbefalinger knyttet til den videre gjennomføringen av strategien Oppdraget Definisjoner og avgrensinger Om strategien Bakgrunn Organisering av arbeidet Regionale aktører innenfor FoU, innovasjon og høyere utdanning Strategiske satsingsområder Virkemidler Visjon og mål for FoUoI-strategien Oppfølging av strategien Evalueringsmetode Datainnsamling Web-baserte spørreundersøkelser (Questback) Dybdeintervjuer Dokumentstudier Evalueringskriterier for evalueringen Bakgrunn for valg av evalueringskriterier Evalueringskriterier Prosessen ved utarbeidelse av strategien Organisering av prosessen Involvering av det regionale partnerskapet Tilpasning og kobling til virkemidler Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 3

4 8.4 Strategisk tilnærming og prioritering Evaluators kommentar Oppfølging og iverksetting av strategien Involverte aktørers rolleforståelse Forventninger til lederskap for strategien Involvering i handlingsplan for strategien Oppfølging av strategien på eksisterende - og nye nettverk og arenaer for samarbeid Evaluators kommentar Måloppnåelse så langt Målenes innretning og strategiske fokus FoUoI-strategiens forankring regionalt og nasjonalt Evaluators kommentar Innsatsområdene i FoUoI-strategien FoU- og innovasjon i Buskerud sammenlignet med andre fylker Utgifter til FoU og innovasjon Menneskelige ressurser Oppsummering - Buskerud i Norge Realiseringen av strategien i fylket mål Mål 1: Skape bærekraftig vekst i reiseliv og opplevelsesindustri gjennom unike og attraktive tilbud Evaluators kommentar Mål 2: Utvikle FoU og innovasjon basert på kompetanse innen systems engineering Evaluators kommentar Mål 3: Utvikle effektive og unike helseprodukter og helsetjenester Evaluators kommentar Mål 4: Utvikle ny, bærekraftig næringsvirksomhet innenfor miljø og fornybar energi Evaluators kommentar Mål 5: Videreutvikle nettverk og arenaer for samhandling og samarbeid om FoU og innovasjon i Buskerud Evaluators kommentar FoUoI-strategiens uttelling i forhold til virkemidler Konklusjoner og anbefalinger for videre gjennomføring Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 4

5 11.1 En godt forankret prosess Iverksetting og oppfølging er krevende På vei mot målet Anbefalinger: Organisering av regionalt partnerskapsarbeid Erfaringer fra Oslo og Akershus Erfaringer fra Buskerud Næringspolitisk samarbeid i Stavanger-regionen Anbefalinger: Forslag til evalueringskriterier og indikatorer for senere evalueringer Bruken av mål i plan- og strategiarbeid Evalueringskriterier Indikatorer Vedlegg: 1. Intervjuguide dybdeintervju 2. Intervjuguide web-basert spørreundersøkelse 3. Oversikt over intervjuobjekter - dybdeintervju Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 5

6 Figuroversikt 1. Sammenfatning av funn i spørreundersøkelsen 2. Evalueringsprosessen 3. Fordeling av respondentene 4. Foresightsamlingene 5. Illustrasjon på Triple-Helix samarbeid 6. Aktørers bidrag til iverksetting og oppfølging av strategien 7. Forslag til bedre måloppnåelse 8. Totale FoU-utgifter etter fylke i 2001 og Totale FoU-utgifter 2010 etter sektor 1 og fylke 10. Forskningsrådets bevilgning i 2011 etter fylke og mottakende sektor Antall forskerpersonale i Norge i 2010 etter sektor og fylke 12. FoU-personale i Norge i 2010 etter utdanningsnivå og fylke 13. FoU-personale i norsk næringsliv i 2010 etter utdanningsnivå og fylke 14. Buskerud utvalgte indikatorer for FoU og innovasjon 15. FoU-aktivitet i Buskerud 16. Antall skattefunnprosjekter i Buskerud Antall IFU/OFU kontrakter i Buskerud Antall deltakelser i innstilte prosjekter i EUs 7. rammeprogram Suksessrate i % sett i forhold til totalt antall søkte prosjekter til EU s 7. rammeprogram Deltakelser fra Buskerud i 7. rammeprogram Ressursbasert tilnærming til regional utvikling 1 Regionalfordelingen for universitets- og høgskolesektoren i 2010 er basert på estimat på bakgrunn av 2009-tall. For næringslivet er foretak med 5-9 sysselsatte inkludert. 2 Ekskl. basisbevilgninger i instituttsektoren. I Hordaland kanaliseres midler til helseforetakene gjennom universitets- og høgskole og instituttsektoren. Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 6

7 Sammendrag Analyse & Strategi AS har på oppdrag for Buskerud fylkeskommune foretatt en underveisevaluering av FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud Evalueringen tar for seg utarbeidelsen av strategien samt gjennomføringen av den i tidsrommet Hovedfokuset har vært å evaluere; Prosessen ved utarbeidelse av strategien, Oppfølging og iverksetting av strategien og Måloppnåelse for strategien så langt. I tillegg omfatter evalueringen Anbefalinger knyttet til den videre gjennomføringen av strategien, herunder forslag til: alternativ organisering for oppfølging og evalueringskriterier og indikatorer for videre gjennomføring av strategien. Bakgrunnen for beslutningen om å gjennomføre evalueringen er bl. a at det i FoU- og innovasjonsstrategien legges opp til at arbeidet med revisjon og rullering av dokumentet skal startes opp i god tid før I tillegg har Buskerud fylkeskommune gjennom de første to årene av strategiens virketid gjort seg noen erfaringer knyttet til utfordringer angående oppfølging, resultater og måloppnåelse, som har gjort det ønskelig å få foretatt en evaluering av prosessen i forberedelsesfasen og i gjennomføringen så langt, før revisjonen av strategien igangsettes. I og med at det ikke er formulert konkrete delmål for strategien, og at evaluator heller ikke vet hvilke mål som er formulert for prosessen ved utarbeidelse eller oppfølging og iverksetting, har vi vært opptatt av at de samme aktørene som deltok i forbindelse med utarbeidelse av strategien, skulle være deltagende i formuleringen av evalueringskriterier og indikatorer, for å sikre evalueringens legitimitet og relevans. Dette har blitt ivaretatt gjennom intervjuer, spørreundersøkelse og workshop. 1.1 Prosessen ved utarbeidelse av strategien Denne delen av strategiarbeidet omhandler fra vedtaket i fylkesutvalget 2008 om igangsetting av FoU- og innovasjonsstrategien til ferdigstillelse og politisk vedtak av strategien høsten «Prosessen i forbindelse med utarbeidelsen av strategien» er den delen av evalueringen som får tydeligst- og flest positive tilbakemeldinger ut i fra valgte evalueringskriterier. Gjennomgang av referater fra styrings- og prosjektgrupper bekrefter intervjuobjektenes betraktninger om bredt sammensatte grupper bestående av personer fra offentlig sektor, akademia og næringsliv. Videre at det var jevnlige møter da strategien ble til i løpet av 2009, preget av relativt godt oppmøte med innholdsrike diskusjoner om visjon og mål for strategien. Dette gjelder også for gjennomføringen av foresightprosessen, som ble sett på som et nyttig verktøy for involvering og engasjement av det regionale partnerskapet. Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 7

8 1.2 Oppfølging og iverksetting av strategien Det skjer imidlertid noe på veien fra prosess i forbindelse med utarbeidelse av strategien til oppfølging og iverksetting av den. Engasjementet og de positive erfaringene fra prosessen har lagt seg. Tilbakemeldingene fra intervjuobjektene og respondentene når det gjelder oppfølgingen av strategien er mer kritisk enn til strategiprosessen, spesielt i forhold til fylkeskommunens rolle. Kritikken samler seg spesielt rundt tre forhold: Det første handler om rolleforståelse og lederskap. Aktørene i det regionale partnerskapet mener at fylkeskommunen er «eier» av strategien og at dette forutsetter et særlig ansvar for å følge opp strategien. Et eierskap flere hevder at fylkeskommunen ikke har ivaretatt godt nok. Den andre årsaken til kritikk er at det regionale partnerskapet ikke har blitt tilstrekkelig involvert i forbindelse med utarbeidelse av handlingsplan for oppfølging av målene i strategien. Denne kritikken må imidlertid nyanseres med den begrunnelse at involvering ikke bare er fylkeskommunens ansvar, men et felles ansvar for det regionale partnerskapet. Den siste årsaken det pekes på som en forklaring på at iverksettingen og oppfølgingen ikke har fungert etter intensjonen er fravær av én felles partnerskapsarena for samhandling, koordinering og ikke minst prioritering av prosjekter og tiltak for å sikre strategiens måloppnåelse. 1.3 Måloppnåelse for strategien så langt I tillegg til å redegjøre for strategiens måloppnåelse så langt har evalueringen hatt fokus på selve innretningen av målformuleringene i strategidokumentet. Måten målene i strategien er utarbeidet på gjør at de kan tolkes som overordnete og alt for generelle. Dette er i utgangspunktet en utfordring fordi denne typen mål vanskelig lar seg måle, og dermed gjør det krevende å vurdere strategiens måloppnåelse. Når evaluator skriver i utgangspunktet er det fordi intensjonen med å velge denne typen mål var at aktiviteter, prosjekter og tiltak skulle følges opp av en handlingsplan for strategien. Fylkeskommunen har utarbeidet handlingsplan, men den har liten grad av forankring i det regionale partnerskapet som skal bidra til strategiens måloppnåelse. Evaluator er av den oppfatning at målene i FoUoI-strategien står seg godt, men at dette henger sammen med hvorvidt det regionale partnerskapet klarer å forsterke samarbeidet seg i mellom. Når det gjelder måloppnåelse konkluderer evalueringen med at de overordnete måleindikatorene for FoU og Innovasjon i Buskerud, med tanke på strategiens korte levetid (2 ½ år), i liten grad er relevant for å kunne si noe om strategiens måloppnåelse på nåværende tidspunkt. I tillegg til at det er et tidsmessig etterslep på det statistiske tallmaterialet, må dette ses over et lengre tidsperspektiv for å kunne måle dette opp mot oppfølging og iverksetting av FoU- og innovasjonspolitikk i Buskerud. FoU og innovasjon er langsiktig arbeid og det vil være vanskelig å se resultater etter såpass kort tid. Det kan også være vanskelig å identifisere klare sammenhenger mellom strategi og effekter. Prioriteringer av og innretning på aktivitetene innenfor målområde kan imidlertid gi en viss indikasjon på strategiens «gjennomslagskraft». På detaljnivå, sett i forhold til de ulike målene i strategien, er det innenfor Mål 1 Skape bærekraftig vekst i reiseliv og opplevelsesindustri gjennom Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 8

9 unike og attraktive tilbud, Mål 2 Utvikle FoU og innovasjon basert på kompetanse innen Systems engineering og Mål 3 Utvikle effektive og unike helseprodukter og helsetjenester det har vært mest aktivitet i perioden som evalueres. Målene virker i tillegg å være koordinert med tilgjengelige offentlige virkemidler, strategier og planer. Mål 4 Utvikle ny, bærekraftig næringsvirksomhet innenfor miljø og fornybar energi reflekteres så vidt evaluator bekjent i liten i grad i FoU-institusjonenes og virkemiddelaktørenes satsinger. Det eneste unntaket er Oslofjordfondet som har dette som satsingsområde. Når det gjelder Mål 5 Videreutvikle nettverk og arenaer for samhandling og samarbeid om FoU og innovasjon i Buskerud er evaluator av den oppfatning at de nevnte nettverksprosjektene i stor grad oppfyller forventningene i strategien. Evaluator vil allikevel understreke ut i fra et regionalt næringsutviklingsperspektiv at prosjektene er sårbare for fremtiden, i og med at de i høy grad er offentlige finansierte. 1.4 Anbefalinger knyttet til den videre gjennomføringen av strategien Underveis i evalueringsprosessen har det tydelig kommet frem at det regionale partnerskapet ønsker etablert en regional partnerskapsarena for samhandling, koordinering og ikke minst prioritering av prosjekter og tiltak. Det er en klar anbefaling fra evaluator om å ta dette på alvor og se nærmere på mulighetene for å organisere den videre oppfølgingen av strategien på en mer enhetlig og koordinert måte. Akershus fylkeskommune i samarbeid med Oslo kommune og Stavanger-regionen representerer ulike tilnærminger til regionalt samarbeid om næringsutvikling, det kan være aktuelt å se nærmere på i denne sammenheng. Evaluator vil anbefale at det som en hovedregel innføres bruk av aktivitetsmål i en eventuell ny handlingsplan. Det kan eventuelt benyttes en kombinasjon av aktivitets- og resultatmål. Det kan for eksempel utarbeides resultatmål som reflekterer de aktivitetene som skal gjennomføres i handlingsplanen. Videre ser vi for oss at det utarbeides indikatorer som enkelt kan brukes til å måle gjennomføringen av aktivitetsmålene. De anbefalte indikatorene tar utgangspunkt i det vi ut i fra evalueringen mener kan være formålstjenlig for å måle aktivitetsnivå i tilknytning til målene i strategien. Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 9

10 Sammenfatning av funn i spørreundersøkelsen Gjennomsnittlig poengsum 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 4,0 4,1 3,9 3,5 3,5 3,4 3,1 3 0,0 Styrings- og prosjektgruppens arbeid FS nytteverdi Forpliktelse til å følge opp strategien Vurdering av egen innsats Hva synes du om målenes innretning? Hvor fornøyd er du med måloppnåelsen? I hvilken grad vil du plassere målene i strategien innenfor ditt ansvarsområde? På hvilken måte har du bidratt til gjennomføring og oppfølging av strategien? Figur 1: Sammenfatning av funn i spørreundersøkelsen (se kapittel 6.1 for forklaring av utregningsmetode) Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 10

11 2 Oppdraget Buskerud fylkeskommune (BFK) vedtok FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud høsten 2009 (FoUoI-strategi), med virkning fra til Etter at det i forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet ( ) for FoUoI-strategien ble besluttet å initiere en underveisevaluering av strategien og iverksettingen av den, har BFK fulgt opp dette. Denne underveisevalueringen tar for seg utarbeidelsen av strategien samt gjennomføringen i tidsrommet Bakgrunnen for beslutningen om å gjennomføre evalueringen er bl. a at det i strategien legges opp til at arbeidet med revisjon og rullering av dokumentet skal startes opp i god tid før I tillegg har oppdragsgiver gjennom de første to årene av strategiens virketid gjort seg noen erfaringer knyttet til utfordringer angående oppfølging, resultater og måloppnåelse, som har gjort det ønskelig å få foretatt en evaluering av prosessen i forberedelsesfasen og i gjennomføringen så langt før revisjonen av strategien igangsettes. Formålet med denne evalueringen er tredelt: En foreløpig vurdering av resultater og måloppnåelse En vurdering av arbeidsformen i arbeidet med strategien, herunder både prosessen med utarbeidelse av strategien og iverksetting/gjennomføring. Evaluators anbefalinger for den videre gjennomføringen, herunder forslag til relevante kriterier og indikatorer for å dokumentere resultater og måloppnåelse gjennom hele perioden. For å kunne svare på oppdragsgivers bestilling, har evaluator valgt å strukturere evalueringen på følgende måte: Vi innleder med en oppsummering av strategien, herunder bakgrunn for strategien, organisering, aktører, innsatsområder, visjon og målsetninger. Deretter redegjør vi for valg av evalueringsmetode. Videre begrunner vi hvordan og hvilke evalueringskriterier vi har lagt til grunn for gjennomføringen av evalueringen. Etterfulgt av fastsettelse av evalueringskriterier, vurderes disse og drøftes opp mot empiriske funn i følgende tre hovedkapitler: Evaluering av prosessen ved utarbeidelse av strategien Evaluering av oppfølging og iverksetting av strategien Evaluering av måloppnåelse for strategien så langt Vi vil i hvert av delkapitlene skille mellom evaluators drøftinger og andres subjektive påstander og kommentarer. Dette skillet er markert med delkapitlene «Evaluators kommentar». Avslutningsvis vil vi, basert på resultatene fra evalueringen, komme med anbefalinger knyttet til den videre gjennomføringen av strategien. Anbefalingene vil bl.a. trekke på Akershus og Oslo fylkeskommuner sine erfaringer fra oppfølging av sin respektive strategi. Med utgangspunkt i dette, og resultatet fra evalueringen av FoUoI-strategien for Buskerud, vil komme med konkrete forslag til Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 11

12 evalueringskriterier og indikatorer for videre gjennomføring, herunder i tillegg forslag til en alternativ organisering for oppfølging av BFKs FoU- og innovasjonspolitikk. Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 12

13 3 Definisjoner og avgrensinger For å kunne evaluere FoUoI-strategien ut i fra det som var intensjonen med dokumentet, har vi valgt å legge samme definisjoner og avgrensinger som strategien benyttet til grunn for evalueringen. Nedenfor gjengis definisjonene slik de er beskrevet i FoUoI-strategien. FoU Forskningsmeldingen, St.meld. nr 30 ( ), gjengir OECDs definisjoner av FoU. Disse definisjonene er lagt til grunn i for strategidokumentet: Forskning og utviklingsarbeid (FoU) er kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap herunder kunnskap om mennesket, kultur og samfunn og omfatter også bruken av denne kunnskapen til å finne nye anvendelser. Det skilles videre mellom grunnforskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid. Innovasjon Samme definisjon som er benyttet i St.meld. nr 30 ( ), men ut fra en bred forståelse av begrepet, som også omfatter nyskaping innenfor offentlig sektor: En ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier. Regionale innovasjonssystemer Omfatter bedrifter, FoU-institusjoner og offentlige utviklingsaktører i et geografisk område. Konseptet legger vekt på samspill og samhandling mellom disse aktørene. Næringsklynger Defineres ofte som en opphopning av bedrifter med felles trekk innenfor et geografisk område, og som har relasjoner som bidrar til å bedre felles konkurranseevne. Regionale fortrinn Anses ofte som en nøkkelfaktor for økt regional innovasjon og verdiskaping. Med regionale fortrinn menes forhold som lokal kultur, lokal fagkompetanse (formell og taus kunnskap), spesielle produkter, næringsstruktur med mer, som gir en region fortrinn i konkurransen med andre regioner. Konkurransefortrinn er ikke lenger knyttet kun til naturgitte fortrinn, men også til sosialt skapte fortrinn. Geografi Et viktig mål for FoUoI-strategien er å ha en relevant innretning for utfordringer og muligheter i hele Buskerud, til tross for markerte ulikheter mellom regioner og områder. Dette betyr at så vel mål som innsatsområder til sammen skal ha relevans for hele fylket. Andre prosesser og satsinger Innenfor en rekke satsingsområder, næringer etc. pågår det strategiprosesser og satsinger som i høy grad berører og berøres av de sentrale temaene for FoUoI-strategien (egne strategier og handlingsplaner for satsing innenfor henholdsvis reiseliv og kulturnæringer, entreprenørskap i utdanningen, etablering av et regionalt partnerskap for klima og energi, m.m.). Det vil være en Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 13

14 oppgave for de aktuelle ansvarlige instanser å ivareta relevante koplinger og hensyn, blant annet der pågående aktiviteter kan defineres inn under FoUoI-strategien og utgjøre konkrete tiltak for oppfølging av denne. Institusjonell forankring FoU- og innovasjonsstrategien for Buskerud er ikke fylkeskommunens strategi. Den skal være delt av mange aktører og ligge til grunn for relevante prioriteringer og aktiviteter hos disse. Gitt bakgrunnen for arbeidet, vil Buskeruds FoUoI-strategi også ha et bredere siktemål enn å være et nødvendig grunnlag for prioriteringer innenfor det regionale forskningsfondet. Strategien skal være et grunnlag for muligheter, prioriteringer og føringer for flere aktører: o Fylkeskommunen får en enhetlig basis for å prioritere midler og tiltak innenfor FoU og innovasjon; både egne og tiltak som gjennomføres gjennom andre aktører, så som regionrådene og nasjonale virkemiddelaktørers aktivitet i fylket. Strategien vil dessuten være grunnlag for koordinert aktivitet med andre regionale og statlige aktører innen FoUoI, blant annet Innovasjon Norge (IN), Fylkesmannen m.fl. o Nasjonale virkemiddelaktører (Innovasjon Norge, SIVA, Norges forskningsråd) bør knytte relevante deler av sin regionale aktivitet an til FoUoI-strategien. o Næringsliv og regionalt partnerskap vil få et grunnlag for felles satsinger og prosjekter innenfor felles prioriterte områder (jf VRI Buskerud). Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 14

15 4 Om strategien I dette kapitlet oppsummeres bakgrunn, organisering, aktører, innsatsområder, visjon og målsetninger i strategien. Vi gjengir ikke strategien i sin helhet, men tar utgangspunkt i det som sammen med evalueringskriteriene i kapittel 4, er relevant for hva som skal evalueres i kapittel Bakgrunn Formålet med en FoUoI-strategi for Buskerud var å etablere et felles, omforent grunnlag for satsinger innenfor FoU og innovasjon i fylket. Arbeidet med en regional strategi startet i første halvår 2008 med et forprosjekt i regi av Buskerud fylkeskommune (BFK). Dette resulterte blant annet i et forslag om å videreføre arbeidet i et hovedprosjekt. Fylkesutvalget vedtok i september 2008 at hovedprosjektet skulle igangsettes med sikte på å utvikle en enhetlig strategi for FoU og innovasjon i Buskerud for perioden Bakgrunnen for prosjektet kan oppsummeres i følgende hovedpunkter: Innovasjon, FoU og kompetanse er sentrale faktorer for å oppnå god næringsutvikling, økonomisk utvikling, demografisk utvikling og attraktivitet i en region. Hovedtyngden av FoU-innsats i fylket er konsentrert i relativt få store virksomheter på Kongsberg. Det er behov for større spredning av både privat og offentlig FoU-aktivitet. Lavt utdanningsnivå i fylket generelt, og stor regional variasjon. Buskerud har manglet en enhetlig politikk eller strategi for å fremme positive trender med tanke på næringsutvikling. I forbindelse med Stortingets vedtak om etablering av Regionale forskningsfond (RFF) ble det satt krav om politisk vedtatte FoU-strategier som en forutsetning for tildeling av midler til de regionale fondene. 4.2 Organisering av arbeidet Hovedprosjektet kom i gang senhøstes Arbeidet ble gjennomført som en bred, deltakerbasert prosess. Det ble etablert en egen styringsgruppe samt en prosjektgruppe; begge med deltakelse fra næringsliv, høyskole, utviklings- og innovasjonsmiljøer og offentlige organer. Styringsgruppa stod ansvarlig for forslaget til strategi. BFK ved Utviklingsavdelingen hadde prosjektlederansvar for hovedprosjektet samt sekretariatsansvar for styringsgruppen. BFK ledet også arbeidet i prosjektgruppen. Som en viktig del av prosessen ble det i tidsrommet februar-juni 2009 gjennomført et regionalt foresight-prosjekt, ledet av konsulentselskapet Econ Pöyry. Gjennom tre samlinger deltok personer fra de nevnte miljøene i bl.a. scenarioutvikling. Foresightprosjektet hadde ikke som tema å formulere mål eller strategier for en framtidig FoU- og innovasjonsinnsats. Likevel ga foresightprosjektet og scenariene viktige innspill å bygge på i FoU- og Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 15

16 innovasjonsstrategien. Blant annet ga prosessen informasjon om hvordan viktige aktører og miljøer oppfattet omgivelsene og påvirkninger fra ytre faktorer og hvilke forhold og utviklingstrekk som var viktig å være bevisst på når det skulle vurderes utfordringer og muligheter for FoU og innovasjon i årene som kommer. 4.3 Regionale aktører innenfor FoU, innovasjon og høyere utdanning I Buskerud er det en rekke institusjoner og organisasjoner som utgjør infrastrukturen for forskning og innovasjon. Buskerud har ikke et eget forskningsinstitutt, men FoU-virksomhet finnes i en rekke forsknings-, industri- og kunnskapsmiljøer. I det følgende beskrives de FoU-, innovasjons- og utdanningsaktører i fylket som er nevnt i strategien: Høgskolen i Buskerud (HiBu)er fylkets største kunnskapsaktør og er lokalisert ved tre studiesteder: Drammen, Hønefoss og Kongsberg. HiBu har virksomhet innenfor både utdanning, forskning, formidling og oppdragsvirksomhet. HiBu har 250 ansatte og ca studenter. Senter for reiseliv har utgangspunkt i HiBus satsing på reiseliv og har som mål å bidra til forskningsdrevet reisemålsutvikling og økt verdiskaping i reiselivet. Bedriftsøkonomisk institutt (BI)i Drammen tilbyr bachelorstudier i økonomi og administrasjon, markedsføring og internasjonal markedsføring samt etter- og videreutdanning. Sykehuset Buskerud, Vestre Viken HF har en egen FoU-enhet ved Psykiatrisk klinikk. Sykehuset deltar i et Arenaprosjekt (helseinnovasjon) sammen med bedrifter i Drammensregionen og et forsknings- og utviklingsprosjekt (OFU) om multimedia lagring/katalogisering av pasientjournaler. Modum Bad(Forskningsinstituttet) driver forskning rettet mot psykiske lidelser og relatert behandling, samt forholdet mellom sjelesorg og psykiatri. Kongsbergklyngen På Kongsberg ligger flere større virksomheter, særlig innenfor avansert teknologi, som er i spiss både nasjonalt og internasjonalt. Eksempler er Kongsberg Automotive, Kongsberg Gruppen, Kongsberg Defence and Aerospace, Devotek m.fl. Typisk for Kongsbergbedriftene er høy FoU-innsats og utnyttelse av et globalt marked gjennom samarbeid med internasjonale forskermiljøer. Dette miljøet har dermed også en betydelig internasjonal orientering når det gjelder FoU og innovasjon. Andre aktører og satsinger knyttet til Kongsbergklyngen: Produkt- og prosessutvikling i NCE Systems Engineering: Mange av bedriftene på Kongsberg inngår i et Norwegian Centre of Expertise (NCE) innen Systems Engineering og er dermed definert som en av de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngene i Norge. Denne teknologiklyngen er ledende i Norge i å industrialisere større teknologiske nyvinninger. (Systems engineering er et bredt felt innen ingeniørfaget og betegner en tverrfaglig og integrert tilnærming for helhetlige prosesser som fanger opp kundens behov og spesifikasjoner gjennom hele produksjonssyklusen). Kongsberg Innovasjon tilbyr innovasjonssamarbeid i alle faser fra utvikling av forretningskonsept til produktutvikling, kommersialisering og internasjonalisering. Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 16

17 Kongsberg Næringsforening og Handelskammer arbeider for styrket lokal næringsutvikling. Teknologisk Institutt Kongsberg har ca. 70 ansatte fordelt på fire virksomhetsområder. Papirbredden Drammen kunnskapspark ble åpnet i Kunnskapsparken rommer en rekke ulike virksomheter og organisasjoner som alle har fokus på kunnskapsutvikling og nyskapning blant annet høyskole, karrieresenter og et innovasjonsmiljø (PI). Papirbredden Innovasjon AS(PI) er et regionalt innovasjons- og utviklingsselskap og driver prosessfasilitering og prosjektstyring innen næringsrettet innovasjon, helseinnovasjon, samfunnsinnovasjon og internasjonale innovasjons- og utviklingsprosjekter. DRIV inkubator AS eies av Høgskolen i Buskerud, PI og Teknologisk Institutt. DRIV tilbyr distribuerte inkubatortjenester på ulike steder i fylket (Gol, Kongsberg og Drammen). Frukt- og Bærrådgivningen Øst er lokalisert i Lier og er et rådgivningskontor som dekker fagfelt innen frukt- og bærdyrking. Næringshager: I Buskerud er det i dag to næringshager, Næringshagen i Kunstnerdalen (Sigdal) og Hallingdal næringshage (Gol). Dessuten tilbyr Kongstanken på Kongsberg et lignende konsept. 4.4 Strategiske satsingsområder Gjennom foresightprosessen og videre arbeid i prosjektet ble det identifisert et antall satsingsområder som peker seg ut for spesiell oppfølging gjennom FoU- og innovasjonsstrategien. Felles for disse er at Buskerud kan sies å ha regionale fortrinn knyttet til de aktuelle områdene: Reiseliv og opplevelsesnæringer: Buskerud er i dag et stort reiselivsfylke og særlig Hallingdalsregionen ligger i spiss nasjonalt. Det er grunn til å tro at det ligger et betydelig potensial for økt verdiskaping i videreutvikling av reiselivsprodukter og destinasjoner. Det samme gjelder en styrket kopling mellom tradisjonelt reiseliv og ulike typer konsepter, opplevelser og kultur, lokal mat, frukt- og grøntsektoren og annen aktivitet og produkter basert på primærnæringene. Helse og omsorg: På dette feltet finnes det betydelige FoU-aktører i regionen, innenfor både offentlig og privat sektor (bl.a. medisinsk forskning), inkludert det nevnte Arena-prosjektet (Helseinnovasjon). Miljø/energi: Dette er et meget viktig framtidig utviklingsområde, også sett opp mot de drivkrefter som påvirker utviklingen og behovet for FoU og innovasjon. I Buskerud finnes det ledende miljøer som er engasjert i utvikling og anvendelse av fornybar energi fra biogass/ biomasse, geotermisk energi og avfallsbearbeiding m.m. Systems engineering (SE): SE innebærer tverrfaglig og integrert tilnærming for helhetlige prosesser, tradisjonelt med et ingeniørfaglig utgangspunkt. Buskerud har i nasjonal sammenheng en spesiell og unik kompetanse innen dette feltet, med utgangspunkt i kongsbergmiljøet/nce samt studie- og forskerutdanningstilbud ved HiBu innen SE og markedsbasert produkt- og konseptutvikling. Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 17

18 4.5 Virkemidler Nedenfor beskrives de virkemidlene og tiltakene som er nevnt i FoUoI-strategien, og hvordan de var tiltenkt å støtte opp under målsetningene for strategien: VRI Buskerud VRI Buskerud er et nasjonalt program som er Forskningsrådets særlige satsing på forskning og innovasjon i norske regioner. VRI skal fremme kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping gjennom regional samhandling, særlig mellom bedrifter og FoU-institusjoner. I strategien ble VRI tiltenkt følgende: «Det vil i løpet av 2010 bli en ny søknadsrunde innenfor VRI nasjonalt med tanke på videreføring av satsingen regionalt. Det vil være naturlig å vurdere satsingsområder (delprosjekter)innenfor VRI Buskerud i lys av en vedtatt FoUoI-strategi. Det synes imidlertid i utgangspunktet å være stor grad av sammenfall når det gjelder prioriterte satsingsområder innenfor henholdsvis VRI og FoUoI-strategien.» Oslofjordfondet (Regionale forskningsfond) Oslofjordfondet skal bidra til å løse utfordringer i regionen gjennom å bringe fram ny kunnskap som bedrifter og offentlige institusjoner i de fire fylkene Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold vil ha glede og nytte av. Målet er å skape vekst og nye muligheter gjennom forskning og utvikling på fem områder: Energi og miljø Velferd, helse og omsorg Utdanning og opplæring Reiseliv, opplevelsesnæring og attraksjonskraft Teknologi. I strategien ble Oslofjordfondet tiltenkt følgende: «Regionale forskningsfond (RFF) blir et viktig virkemiddel for å realisere Buskeruds FoUoI-strategi. Imidlertid vil det være relativt beskjedne midler som stilles til disposisjon årlig, også tatt i betraktning at fondet skal dekke en region bestående av fire fylker. Per i dag er det derfor ikke mulig å angi konkret hvordan RFF skal utnyttes inn mot Buskeruds FoUoI-strategi og satsinger ut fra denne.» Aktiv utnyttelse av nasjonale og internasjonale forsknings-, utviklings- og innovasjonsprogrammer Buskerud har allerede i dag aktivitet knyttet opp mot flere av de aktuelle programmene, bl.a. VRI, Arena og NCE. Det er også et mål å oppnå bedre uttelling for Buskerud når det gjelder bruk av relevante programmer som SkatteFUNN, OFU/IFU og FORNY. De aktørene som berøres av strategien har et ansvar for å se nærmere på hvordan disse og andre aktuelle programsatsinger kan koples opp mot denne. Når det gjelder økt involvering i internasjonale programmer, i første rekke knyttet til EUsystemet, er det i dag flere virksomheter innenfor bl.a. kongsbergmiljøet som benytter seg av EUprogrammer. Et mulig tiltak kan være å utnytte og spre deres systemkompetanse slik at større deler av næringslivet og FoU-miljøene i fylket kan oppnå slik finansiering av FoU- og innovasjonsaktiviteter. Under følger en nærmere beskrivelse av disse virkemidlene. Arenaprogrammet er et nasjonalt program som har som mål å øke verdiskapingen i regionale næringsmiljøer (næringsklynger) gjennom å styrke samspillet mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige. Norwegian Centres of Expertise (NCE) er et klyngeutviklingsprogram som tilbyr finansiell og faglig støtte til gjennomføring av langsiktige utviklingsprosesser bl.a. gjennom å koordinere og målrette Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 18

19 private og offentlige innsatser for å utvikle klyngen. NCE-programmet er i hovedsak finansiert av statlige myndigheter, og utøves av Innovasjon Norge, SIVA, og Norges Forskningsråd, med IN som hoved-ansvarlig. Kongsbergmiljøet var blant seks NCE plukket ut i NCE-programmet skal bidra til økt verdiskaping gjennom å utløse og forsterke samarbeidsbaserte innovasjons- og internasjonaliserings-prosesser i næringsklynger med klare ambisjoner og stort potensial for vekst. FORNY-programmet skal bidra til at gode ideer fra FoU-institusjoner blir realisert. FORNY gir hjelp til å utvikle ideene fram til kommersialisering, dvs. salgbart produkt/konsept. OFU-ordningen innebærer et målrettet samarbeid mellom næringslivet og det offentlige. Ordningen skal tjene som strategisk virkemiddel i modernisering av offentlig sektor, og bidra til gode løsninger på områder der det er behov for nye produktløsninger eller nye systemer. IFU-ordningen skal tjene som et strategisk virkemiddel til utvikling av konkurransedyktige produkter til et internasjonalt marked i samarbeid med nasjonale og internasjonale kundebedrifter, og til utvikling av industrielle nettverk og miljøer. SkatteFUNN er en skattefradragsordning som etter nærmere fastsatte regler gir mulighet for fradrag i skatt på inntil 20 prosent av kostnadene til FoU-prosjekter. Internasjonale program EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling (7RP) er EUs viktigste finansielle redskap for å støtte forskning og utviklingsaktiviteter i Europa. Deltakelsen er nedfelt i EØSavtalen, og gir Norge de samme rettigheter og forpliktelser som de andre 34 landene i dette FoU-samarbeidet. INTERREG 4er et program for grenseregionalt, transnasjonalt og interregionalt samarbeid i regi av EU. Norge har deltatt i INTERREG siden Innovasjon Norges bedriftsrettede og bransjerettede virkemidler En betydelig del av INs virkemiddelportefølje vil kunne være relevant i forhold til FoUoI-strategien, blant annet bransjesatsinger mot reiseliv og opplevelsesnæringer m.m. Generelt har INs bedriftsrettede virkemidler et krav til innovasjonshøyde og nyskaping, og disse midlene vil være en avgjørende faktor for å oppnå økt FoU- og innovasjonsaktivitet i næringslivet i fylkets distriktsområder. Videre er INs nettverksprogrammer og innovasjonsprogrammer som OFU og IFU kontrakter, potensielle virkemidler for å utvikle samarbeid og nettverk for innovasjon; til dels også med relevans for offentlig sektor. Andre satsinger i regi av de nasjonale virkemiddelaktørene I tillegg til INs portefølje har både Norges forskningsråd og SIVA ulike programsatsinger som er relevante i Buskerud. Det bør også være et mål at både nasjonale og regionale virkemiddelaktører i større grad enn i dag samarbeider om ulike satsinger med utgangspunkt i strategien. Fylkeskommunen vil ha et særlig ansvar i denne sammenheng i kraft av sin rolle som ledende regional utviklingsaktør. Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 19

20 4.6 Visjon og mål for FoUoI-strategien Visjon for FoU- og innovasjonssatsing i Buskerud er formulert på basis av innspill i foresightprosessen og prosjektet for øvrig. Følgende visjon ble lagt til grunn for satsingen på FoU og innovasjon i Buskerud de kommende årene: Buskerud skal være ledende i Norge innen kunnskapsutvikling og innovasjon, nærings- og tjenesteutvikling som skal fremme høy verdiskaping (omfatter både økt verdiskaping i næringslivet og bedre oppgaveløsning innen offentlig sektor). Målene som ble utledet fra visjon, regionale fortrinn og prioriterte satsingsområder, skal understøtte og operasjonalisere visjonen. Målene var ment å være både ambisiøse, realistiske og etterprøvbare (målbare). I de vedtatte prosjektmålene for hovedprosjektet, skulle FoU- og innovasjonsstrategien inneholde målbare mål som kan relateres til: Næringsdrevet FoU og innovasjon Infrastruktur for FoU og innovasjon Samarbeid næringsliv kunnskapsmiljøer Kunnskapsinstitusjoner i fylket Videre skulle målene for FoU og innovasjon være forankret i regionale planer og strategier, men også relatere seg til nasjonale mål og satsingsområder for å sikre bred relevans og forankring hos viktige aktører. Med basis i ovenstående, ble følgende målformuleringer lagt grunn i FoU- og innovasjonsstrategien: Mål 1: Skape bærekraftig vekst i reiseliv og opplevelsesindustri gjennom unike og attraktive tilbud. Reiselivsbransjen og opplevelsesindustrien i Buskerud har potensial for effektivitet og vekst med grunnlag i FoU og kunnskapsbasert innovasjon. Det kan skapes synergier med næringsvirksomhet innenfor kultur, matproduksjon og design, som er sterke felt i fylket. Mål 2: Utvikle FoU og innovasjon basert på kompetanse innen systems engineering. Gjennom kongsbergmiljøet og HiBu har Buskerud spesiell kompetanse, og dermed et regionalt fortrinn, når det gjelder utvikling og bruk av systems engineering. Dette gir grunnlag for både videreutvikling av næringsmiljøet på Kongsberg og anvendelse av systems engineering på nye områder. Særlig miljøteknologi har vært nevnt i denne forbindelse, men det bør også utredes om SE-konseptet og markedsbasert produkt- og konseptutvikling kan overføres til reiseliv, opplevelsesindustri og andre områder og dermed øke potensialet for verdiskaping i hele fylket. Mål 3: Utvikle effektive og unike helseprodukter og helsetjenester. Målet er å realisere potensial for helseinnovasjon innenfor nasjonale satsingsområder og områder der aktører i fylket allerede står sterkt. Innenfor dette området bør det også være et potensial for økt innovasjon i offentlig sektor og i skjæringsflaten mellom offentlig virksomhet og næringslivet. Evaluering av FoU- og Innovasjonsstrategi for Buskerud Side 20

FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015

FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 Vedtatt i Fylkestinget 21. oktober 2009 FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 er en utviklingsstrategi for hele fylket. Den skal være en

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012

Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012 Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012 Stortinget har besluttet å opprette regionale forskningsfond med førstegangsutlysning av forskningsmidler i 2010. Buskerud, Telemark, Vestfold

Detaljer

FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud

FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 Oktober 2009 1 INNHOLD SAMMENDRAG...3 1 BAKGRUNN OG PROSESS...4 1.1 BAKGRUNN...4 1.2 FORANKRING I NASJONAL OG REGIONAL POLITIKK...4 1.3 ORGANISERING OG

Detaljer

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01. Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.10 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor,

Detaljer

FoU-strategi for Telemark 2013-2016

FoU-strategi for Telemark 2013-2016 FoU-strategi for Telemark 2013-2016 Forskningsarbeid blir stadig viktigere for ressursforvaltning, verdiskaping og samfunnsutvikling i fylket vårt. Derfor er det viktig at vi oppdaterer eksisterende kunnskap

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 11/1623-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes VRI SØKNAD - ANMODNING OM REGIONAL FINANSIERING OG KOMPETANSEMEGLING FØRSTE HALVÅR 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram UTVIKLINGSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 23.08.2013 Vår referanse: 2013/3482-2 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sissel Kleven, tlf. 32 80 86 88 Varsel om oppstart av arbeidet med Regional

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet har som formål å stimulere utviklingen i næringsklynger, basert på samarbeid mellom næringsaktører, kunnskapsmiljøer

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Høringsutkast 18.09.2012. 1 Regional plan for innovasjon og nyskaping 2014-2018 1 INNLEDNING Fylkestinget har gjennom vedtaket (vedtatt mai

Detaljer

Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Regionalt forskningsfond Midt-Norge Regionalt forskningsfond Midt-Norge Bårdshaug 25. september 2013 Speialrådgiver Arild Egge, NTFK REGIONALE FORSKNINGSFOND SKAL Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling. Mobilisere

Detaljer

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2015 2024) - Forskningsrådets strategiske

Detaljer

Offentlig finansiering av FoU. Virkemiddelapparatet

Offentlig finansiering av FoU. Virkemiddelapparatet Offentlig finansiering av FoU Virkemiddelapparatet Offentlig støtte til foretak er forbudt! Unntak er likevel gitt blant annet for å ha mulighet til å fremme viktige samfunnshensyn som utvikling av distriktene,

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom:

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom: Arena-programmet Januar 2009 www.arenaprogrammet.no Et samarbeidsprosjekt mellom: Hva gjør Arenaprogrammet? Stimulerer næringsmiljøer eller nettverk som har muligheter for innovasjonsbasert vekst Forsterker

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Det er målet som er målet Nettverk for virksomhetsstyring 16. september 2015

Det er målet som er målet Nettverk for virksomhetsstyring 16. september 2015 Det er målet som er målet Nettverk for virksomhetsstyring 16. september 2015 Live Albriktsen, seniorrådgiver Nicolai K. Seip, avdelingsdirektør Nærings- og fiskeridepartementet Ambisjonen i styringen I.

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Regionale Forskningsfond Innlandet

Regionale Forskningsfond Innlandet Regionale Forskningsfond Innlandet Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling Mobilisere til økt FoU-innsats i regionene Bidra

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Mandat og oppdragsbeskrivelse

Mandat og oppdragsbeskrivelse 22.06.2011 Evaluering av regionale institutter: Mandat og oppdragsbeskrivelse Norges forskningsråd har besluttet å evaluere de regionale forskningsinstituttene. Styret i Divisjon for vitenskap har oppnevnt

Detaljer

ALLE SKAL MED!? MIDTVEISEVALUERING AV VRI-PROGRAMMET

ALLE SKAL MED!? MIDTVEISEVALUERING AV VRI-PROGRAMMET ALLE SKAL MED!? MIDTVEISEVALUERING AV VRI-PROGRAMMET VRI STORSAMLING Fredrikstad, 06.12. 2012 Oxford Research «Kunnskap for et bedre samfunn» Oxford Research er en nordisk kunnskapsvirksomhet. Oxford Research

Detaljer

FoU i din bedrift hvordan skaffe kompetanse og finansiering? Hilde Ulvatne Marthinsen Hans Olav Bråtå

FoU i din bedrift hvordan skaffe kompetanse og finansiering? Hilde Ulvatne Marthinsen Hans Olav Bråtå FoU i din bedrift hvordan skaffe kompetanse og finansiering? Hilde Ulvatne Marthinsen Hans Olav Bråtå Region Beløp (1000 kr) Agder 13 685 Hovedstaden 28 190 Innlandet 15 416 Oslofjordfondet 33 833 Midt-Norge

Detaljer

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK FoU-strategi for Trøndelag Karen Espelund, STFK Ny regional satsing Overgangsperiode 2017-2019 Mål: Øke verdiskapingen Mål i næringslivet, ved å øke graden av forskningsbasert innovasjon Styrke FoU som

Detaljer

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet tre hovedpilarer Forskningsrådet Ca 400 ansatte. Hovedoppgaver: forskningspolitisk

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Per Øyvind

Detaljer

Møte m Regionrådet for Hallingdal Utviklingsavdelingen,

Møte m Regionrådet for Hallingdal Utviklingsavdelingen, Møte m Regionrådet for Hallingdal 25.05.07 Utviklingsavdelingen, 2007 1 Noen arbeidsområder for avdelingen Etablere Buskerud Utviklingsforum som et sentralt utviklingsstrategisk forum Evaluere kommuneregionsamarbeidet

Detaljer

Utredning om etablering av regionale forskningsfond. VRI-samling 4/12-07

Utredning om etablering av regionale forskningsfond. VRI-samling 4/12-07 Utredning om etablering av regionale forskningsfond VRI-samling 4/12-07 Forskningsrådets hovedprinsipper for regionale forskningsfond Målgrupper og finansieringsordninger Styringsmodell Stortinget har

Detaljer

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15 Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen Klima som nytt politikkområde i Osloregionen oppfølging av Osloregionens

Detaljer

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 1 Visjon Profesjonell og smart bruk av IT Utviklingsidé 2014 Gjennom målrettet, kostnadseffektiv og sikker bruk av informasjonsteknologi yte profesjonell

Detaljer

Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt.

Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt. Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt. Hver regional VRI-satsing må delta i minst to søknader til Forskningsrådet. Søknadene

Detaljer

Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd

Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskningsrådets hovedroller Strategisk rådgiver Hvor, hvordan og hvor mye skal det

Detaljer

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember Bo Bedrift Besøk Næringsriket Østfold MNU 1. desember Bestilling i Økonomiplanen 2015-18 omdanne en ren bransjesatsing bred mobilisering organiseres i et partnerskap en samlende kraft for alle næringsaktører

Detaljer

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 27.02.2009 2006/2315-3993/2009 / X70 Saksframlegg Saksbehandler: Kirsten Borge Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL VRI 2009 - VIRKEMIDLER TIL REGIONAL

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. REGIONALE FORSKNINGSFOND - UTTALELSE TIL UTREDNING Arkivsaksnr.: 04/39925

Saksframlegg. Trondheim kommune. REGIONALE FORSKNINGSFOND - UTTALELSE TIL UTREDNING Arkivsaksnr.: 04/39925 Saksframlegg REGIONALE FORSKNINGSFOND - UTTALELSE TIL UTREDNING Arkivsaksnr.: 04/39925 Forslag til vedtak: Formannskapet i Trondheim kommune har behandlet Norges forskningsråds utredning om opprettelse

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling - høring og offentlig ettersyn av planforslag

Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling - høring og offentlig ettersyn av planforslag UTVIKLINGSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 18.09.2014 Vår referanse: 2014/3687-2 Vår saksbehandler: Deres dato: «REFDATO» Deres referanse: «REF» Sissel Kleven, tlf. 32 80 86 88 Regional plan for verdiskaping

Detaljer

Regionale forskningsfond. 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd

Regionale forskningsfond. 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd Regionale forskningsfond 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd Regionale forskningsfond Forskningsløft for regionene - etablering av regionale forskningsfond Ot.prp. nr. 10: Norges forskningsråd

Detaljer

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013 Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI Storsamling i Olje og gassnettverk Helgeland 5. nov. 2013 MER Forskning og Utvikling Innbyggertall Nordland/Norge 240.000 /5.000.000 4,7% Verdiskaping Nordland/Norge

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Forslag til vedtak: 1. Styret tar handlingsplan

Detaljer

S A M A R B E I D S P L A T T F O R M

S A M A R B E I D S P L A T T F O R M S A M A R B E I D S P L A T T F O R M mellom Akershus fylkeskommune, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Ås kommune og Follorådet som skal etablere et forpliktende samarbeid om næringsutvikling

Detaljer

Førstelinjetjenesten i Sogn og Fjordane. Forskningsparken 5. november 2015 Philip Lorentzen

Førstelinjetjenesten i Sogn og Fjordane. Forskningsparken 5. november 2015 Philip Lorentzen Førstelinjetjenesten i Sogn og Fjordane Forskningsparken 5. november 2015 Philip Lorentzen Forskningsrådet 2 15 departementer Forskningsrådet 8,6 mrd kr, 470 ansatte, adm kost 8% Næringsliv Institutter

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING 2015-2020. Ass.utviklingssjef Bente Bjerknes Teamleder næringsutvikling Gørill Elisabeth Trælstad

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING 2015-2020. Ass.utviklingssjef Bente Bjerknes Teamleder næringsutvikling Gørill Elisabeth Trælstad REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING 2015-2020 Ass.utviklingssjef Bente Bjerknes Teamleder næringsutvikling Gørill Elisabeth Trælstad Virkeligheten i Norge per i dag sett utenfra med nordiske

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Evaluering av. Trygge lokalsamfunn i Vestfold. Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune

Evaluering av. Trygge lokalsamfunn i Vestfold. Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune Evaluering av Trygge lokalsamfunn i Vestfold Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune Vestfold fylke 238 000 innbyggere 14 kommuner 8 byer Landets minste fylke i areal TL-kommuner som deltok

Detaljer

VRI Status og erfaringer så langt. VRI-samling, april 2008

VRI Status og erfaringer så langt. VRI-samling, april 2008 VRI Status og erfaringer så langt VRI-samling, 16.-17.april 2008 AGENDA 16. april 2008 Velkommen v/ragnhild Rønneberg VRI Status og erfaringer v/arthur Almestad Hva vil vi med læringsarenaen? v/åse Kaurin

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Frist for innsending av prosjektskisser: 26.02.2016 kl. 15:00

Frist for innsending av prosjektskisser: 26.02.2016 kl. 15:00 Utlysning 2016 Norwegian Innovation Clusters inviterer til forslag til nye klyngeprosjekter innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-prosjekter Programmet Norwegian Innovation Clusters

Detaljer

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 02.03.2009 2007/2145-4145/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Karl Rødland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond Regionale forskningsfond Temadag - NTP Food for Life 20. april 2010 Seniorrådgiver Lars Krogh koordinator regionale forskningsfond lkr@rcn.no Ett nytt virkemiddel som finner sin form de nærmeste årene

Detaljer

Handlingsplan innovasjon 2013 2014

Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Innovasjonsutvalget Innovasjon i sykehuset For å kunne tilrettelegge for og gjennomføre innovasjoner, har sykehuset flere aktører med ulike ansvarsområder. Tett samarbeid

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Prosjektet Et kunnskapsbasert Østfold Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 1. Bakgrunn for regionale forskningsfond Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling

Detaljer

Innholdskonsept Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg

Innholdskonsept Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg Notat Til Fra : Prosjektstyret : Prosjektsekretariatet Dato : 11.05.11 (sist revidert) Innholdskonsept Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg Bakgrunn Prosjektstyret for Kunnskaps- og kulturpark (KKP) la i

Detaljer

RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling. Hamar

RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling. Hamar RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling Hamar. 08.06.2015 Bakgrunn og formål: Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling Mobilisere til økt FoU- innsats

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Saksframlegg Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Forslag til vedtak: Trondheim kommune bidrar med videre finansiering av fase 2 i forprosjektet til Green City Norway med inntil 100.000,-

Detaljer

Innovasjon i offentlig sektor. RFF Agder 14.mai 2013 Vidar Sørhus og Erna Wenche Østrem

Innovasjon i offentlig sektor. RFF Agder 14.mai 2013 Vidar Sørhus og Erna Wenche Østrem Innovasjon i offentlig sektor RFF Agder 14.mai 2013 Vidar Sørhus og Erna Wenche Østrem Forskningsrådet har ønsket KUNNSKAPSOVERSIKT AKTØRDIALOG Regionale møter med forskere og forskningsbrukere POLICYDOKUMENT

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien. Petter Nilsen

Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien. Petter Nilsen Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien Petter Nilsen Forskjellige programmer som kan støtte FoU rettet mot Treforedlingsindustrien: BIA Brukerstyrt Innovasjonsarena

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Forskning og innovasjon i kommunesektoren. Idun Lyngstad og Erna Wenche Østrem, Norges forskningsråd

Forskning og innovasjon i kommunesektoren. Idun Lyngstad og Erna Wenche Østrem, Norges forskningsråd Forskning og innovasjon i kommunesektoren Idun Lyngstad og Erna Wenche Østrem, Norges forskningsråd Hva er de viktigste utfordringene for din kommune/fylkeskommune i et 10- årsperspektiv? 3 minutters summing

Detaljer

Handlingsprogram næring 2015

Handlingsprogram næring 2015 Handlingsprogram næring 2015 Vedtatt i fylkestinget 21. oktober 2014 Innhold: Innledning... side 2 Del 1: Løpende aktiviteter side 3 Del 2: Pågående prosjekter.. side 4 Del 3: Nye prosjekter side 4 3.1

Detaljer

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innhold Litt om innovasjon Slik jobber Innovasjon Norge Litt om Innovasjon Norges samarbeids programmer

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

HelseOmsorg21. Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015

HelseOmsorg21. Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015 HelseOmsorg21 Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015 John-Arne Røttingen Leder for HO21-rådet Et kunnskapssystem for bedre folkehelse

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark.

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark. Saknr. 226/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim REGIONAL PLAN FOR OPPLEVELSESNÆRINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter

Detaljer

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene Saksnr.: 2009/4341 Løpenr. 65740/2011 Klassering: 028 Saksbehandler: Kjersti Garberg Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 15.12.2011 Samarbeidsalliansen Osloregionen

Detaljer

FoU for innovasjon i offentlig sektor en ny satsing?

FoU for innovasjon i offentlig sektor en ny satsing? FoU for innovasjon i offentlig sektor en ny satsing? Hva er innovasjon i offentlig sektor 10. Februar 2005 Agenda 9:00 9:20 9:50 10:10 10:40 Knudsen: Innledning om behov og muligheter Røste og Godø: Om

Detaljer

Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI

Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI 11. februar 2014 VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Hvem er Innovasjon Norge? 750 ansatte i alle fylker og i over 30 land Stiftet i 2003 som særlovsselskap sammenslåing

Detaljer

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden Prosjektmandat Utvikingsprosjekt Regional lufthavn på Notodden Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn...3 2 Nåsituasjon...3 3 Mål og rammer...4 4 Omfang og avgrensning...5 5 Organisering...5 6 Ressursbruk...5

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Sentre for forskningsdrevet innovasjon Sentre for forskningsdrevet innovasjon En ny ordning i regi av Norges forskningsråd 1 Oslo, desember 2004 1 Godkjent av Hovedstyret i Norges forskningsråd på møtet 16. desember 2004 Ambisjoner og mål Forskningsrådets

Detaljer

EVALUERING AV KOMPETANSEOFFENSIVEN

EVALUERING AV KOMPETANSEOFFENSIVEN EVALUERING AV KOMPETANSEOFFENSIVEN Sluttseminar for Kompetanseoffensiven Sarpsborg 27. november 2015 André Flatnes Vår inngripen med Kompetanseoffensiven Engasjert av Østfold fylkeskommune for å evaluere

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning Smart Spesialisering for Nordland Åge Mariussen Nordlandsforskning Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle det internasjonale

Detaljer

Et innovasjonsprogram for landbruket

Et innovasjonsprogram for landbruket Et innovasjonsprogram for landbruket Røros, 15. oktober 2014 Trøndelagsregionen må stå sammen når det gjelder strategisk næringsutvikling. Vi må komme over i et mer samlet og langsiktig perspektiv i stedet

Detaljer

VRI Trøndelag. Fornybar energi og miljøteknologi. Innsatsområdet Utfordringer Virkemidlene Forskningens bidrag.

VRI Trøndelag. Fornybar energi og miljøteknologi. Innsatsområdet Utfordringer Virkemidlene Forskningens bidrag. VRI Trøndelag Fornybar energi og miljøteknologi Innsatsområdet Utfordringer Virkemidlene Forskningens bidrag arild.smolan@hist.no Fornybar energi og miljøteknologi En rekke initiativ er på gang i Trøndelag

Detaljer

STRATEGI FOR NIFU 2015-2019

STRATEGI FOR NIFU 2015-2019 STRATEGI FOR NIFU 2015-2019 VIRKSOMHETSIDÉ NIFU skal være et uavhengig forskningsinstitutt og en offensiv leverandør av kunnskapsgrunnlag for politikkutforming på fagområdene utdanning, forskning, og innovasjon.

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Et oppdrag fra i samarbeid med MARUT MARINTEK 1 Bakgrunn Maritim21 er valgt som begrep for en En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing.

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN. Norges forskningsråd og fylkeskommunene - utredning om videre utforming av regionale forskningsfond

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN. Norges forskningsråd og fylkeskommunene - utredning om videre utforming av regionale forskningsfond HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samtlige fylkeskommuner, Oslo kommune, Norges forskningsråd DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN Dok.nr. 2 7 HOV 2008 T ArklvnrSb 6.Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref Dato 200806720-/TMA

Detaljer

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

Kommunikasjonsplattform

Kommunikasjonsplattform Kommunikasjonsplattform for Norges forskningsråd kortversjon Norges forskningsråd Stensberggata 26 Pb. 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Telefon 22 03 70 00 Telefaks 22 03 70 01 post@forskningsradet.no www.forskningsradet.no

Detaljer

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia Avdelingsdirektør Elise Husum Innovation Union Scoreboard Norway moderate innovator Innovasjonsundersøkelsen 2010-2012 Samarbeid

Detaljer

FoU i Sør-Trøndelag. Lars André Dahle, Norges forskningsråd, Regionkontoret i Trøndelag

FoU i Sør-Trøndelag. Lars André Dahle, Norges forskningsråd, Regionkontoret i Trøndelag FoU i Sør-Trøndelag Lars André Dahle, Norges forskningsråd, Regionkontoret i Trøndelag 19.04.2012 Knut Sunde i Norsk Industri mener langt flere bedrifter burde fått støtte til viktige omstillingsprosjekter.

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE. Studiedirektør Ole-Jørgen Torp

ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE. Studiedirektør Ole-Jørgen Torp ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE Studiedirektør Ole-Jørgen Torp 1 Tanker om hvordan UMBs satsing på entreprenørskap kan realiseres på utdanningssiden 3 Utvikling av studiekvalitet Utdanningsløpene Studieplanene

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF Nasjonalt topplederprogram Bjørn Bech-Hanssen Helgeland 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Administrerende direktør

Detaljer

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 Flumill Innovasjon Norge UiA Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 VINN Agder oppstartskonferanse 25. september2014, Rica Dyreparken Hotel V VERDISKAPING VINN Agder INNOVASJON

Detaljer