RAPPORT - Forprosjekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT - Forprosjekt"

Transkript

1 RAPPORT - Forprosjekt Prosjekttittel: Forebygging av livsstilssykdommer Prosjektområde: Forebyggende helsearbeid i kommunesektoren Prosjekteier i HS: Randaberg Kommune Prosjektleder: Atle Riskedal, Prekubator TTO Dato: 24. januar 2011 Utarbeidet av: Atle Riskedal Status: OFU søknad godkjent. Hovedprosjektet innvilget kr i regionale utviklingsmidler fra Rogaland Fylkeskommune og midler fra Forskningsrådets VRI program InnoMed, Helse Midt-Norge, MTFS, 7489 Trondheim Telefon: , Fax: ,

2 Innhold 1 SAMMENDRAG OM LIVSTILSSYKDOMMER MÅLSETTING MED PROSJEKTET ORGANISERING FOKUS RESULTATER FRA PROSJEKTET KONKLUSJON Vi skal motivere til å bruke det friske i stedet for å fokusere på det syke, og det som ikke fungerer 2

3 1 Sammendrag Prosjektet er et konseptutviklingsprosjekt, hvor målet er å utvikle nye produkter, tjenester og/eller organiseringer i kommunesektoren som skal bidra til forebygging av livsstilssykdommer. Livsstilssykdommer er en samlebetegnelse på sykdommer som er et resultat av livsstil. Vanligvis snakker man om kostholds relaterte sykdommer som knyttes til livsstil, som fedme, type 2 diabetes og hjerte- og karsykdommer. Prosjektet hadde som mål å formulere innovasjonsprosjekter som kan bidra til en bedre oversikt over helseutfordringer lokalt, samt en spissing inn mot området for forebygging av livsstilssykdommer og tiltak som gir dokumentert effekt. Det ble avholdt workshop med personer fra kommunesektoren, skolevesenet, NAV og en lokal bedrift i Randaberg Kommune. I tillegg har det kommet innspill fra en lang rekke andre aktører i prosessen; fylkeskommunen, kommuner, SUS v/lærings- og mestringssenteret og bedriftshelsetjenester. Ressursgruppen besto av 3 personer fra Randaberg Kommune og én representant fra Prekubator TTO. Det ble formulert to innovasjonsprosjekter som en videreføring av arbeidet: 1) Forebyggende everktøy: Det er godkjent et OFU-prosjekt knyttet til utvikling og testing av helsefremmende velferdsteknologi med fokus på forebygging. Web- og applikasjonsverktøyet vil eksempelvis kunne brukes inn i skolen, som et tiltak inn i kommunenes frisklivssentraler og til å ta ut løpende rapporter om kommunens helsetilstand. Følgende aktører er involvert i prosjektet: Randaberg Kommune, Klepp Kommune, Rogaland Fylkeskommune, KS, Randaberg VGS, Time VGS, IRIS, NKS Jæren DPS og Enforme AS. I tillegg følger Lyse Energi (Altibox) og SUS v/lærings- og mestringssenteret prosjektet tett med tanke på senere involvering. 2) Livsstilsendringsprogram: Livsstil Norge AS har utviklet og dokumentert effekten av et vekt- og livsstilsprogram som baserer seg på kognitiv terapi og mental trening. Programmet viser deltakeren hvordan han/hun kan oppnå positive, varige endringer i tanke- og handlingsmønster, som er nødvendig for å endre livsstil, slik at man kan opprettholde ønsket matinntak og aktivitetsnivå over tid. Resultatet fra dette programmet ønskes tilpasset og testet ut i et knippe kommuner, for deretter å kunne tilbys alle landets frisklivssentraler. 3

4 2 Om livsstilssykdommer Livsstilssykdommer Livsstilssykdommer er en samlebetegnelse på sykdommer som er et resultat av livsstil. Vanligvis snakker man om kostholds relaterte sykdommer som knyttes til livsstil, som fedme, type 2 diabetes og hjerte- og karsykdommer. Omfang Av de sju viktigste risikofaktorene for ikke-smittsomme sykdommer i Europa er 5 relatert til kosthold. Nordisk handlingsplan for bedre helse og livskvalitet gjennom kosthold og fysisk aktivitet anslår at kostnader relatert til overvekt og fedme utgjør mellom 0,5 og 1 % av BNP. Aktualitet Samfunnet vil møte store utfordringer i årene framover. Flere blir gamle og trenger hjelp over lang tid. I tillegg lever folk lenger og stiller stadig høyere krav til helsesektoren. Dette vil resultere i betydelige kapasitetsutfordringer. Utviklingen vil ikke være bærekraftig uten at det tas nye grep. St. meld. nr. 47 ( ). Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid sier at mye av veksten i ressurser må gå til å bygge opp gode tjenester med solid kompetanse der folk bor. I Samhandlingsreformen pekes det blant annet på følgende utfordringer: - Pasientenes behov for koordinerte tjenester er ikke tilfredsstillende; - Det er få initiativ som sikter på å begrense og forebygge sykdom. Samhandlingsreformen uttrykker at det med utgangspunkt i de fremtidige helseutfordringene er behov for å styrke de forebyggende helsetjenestene i kommunen. Målsetningen vil være å benytte og videreutvikle dokumenterte tiltak som reduserer, og til dels motvirker risiko for funksjonstap med bortfall fra skole og yrkesliv, og som påvirker individets egenmestring og reduserer risikoen for sykdomsutvikling. Forebyggende helsearbeid skal styrkes i kommunene gjennom å: - Få bedre oversikt over helseutfordringer lokalt. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer på god, henholdsvis dårlig helse, er grunnleggende for å kunne prioritere og målrette tiltak effektivt. - Spisse forebyggingsinnsatsen inn mot områder og tiltak som gir dokumentert effekt. Dette vil kreve et bedre opplegg for identifisering av og oppfølging av personer med høy risiko for utvikling av sykdommer. Forebygging Verdens helseorganisasjon (WHO) har anslått at 80 % av førekomsten av hjerteinfarkt, 90 % av diabetes type-2 og 30 % av forekomsten av kreft kan forebygges med bedre kosthold, regelmessig fysisk aktivitet og røykestopp. 4

5 3 Målsetting med prosjektet Prosjektet er et konseptutviklingsprosjekt, hvor målet er å utvikle nye produkter, tjenester og/eller organiseringer i kommunesektoren som kan bidra til forebygging av livsstilssykdommer. Det er spesielt fokusert på konsepter som kan hjelpe kommunene til å foreta en screening av personer som er i risikosonen for å utvikle livsstilssykdommer, gi et oppfølgingstilbud til personer i risikogruppen, samt bruke ny teknologi til å gi forebyggende informasjon. Prosjektet hadde som mål å formulere innovasjonsprosjekter som kan bidra til en bedre oversikt over helseutfordringer lokalt, samt en spissing inn mot området for forebygging av livsstilssykdommer og tiltak som gir dokumentert effekt. Bilder fra workshop 5

6 4 Organisering Prosjektgruppe Torhild Lende Fjermestad Grete Lind Berit Immerstein Atle Riskedal Randaberg Kommune Randaberg Kommune Randaberg Kommune Prekubator TTO Andre involverte ressurspersoner Sigurd Vik Sonja Osmundsen Dagfinn Wåge Gunnar Crawford Stian Larsen Eirik Henningsen Erik Rosen Pål Kraft Kirsten Ree Jensen Liv Berit Erland Signe Helvik Anne Rita Johannesen Anne Grødem Tor Harestad Per Haukali Anlaug R Mesfin Anne Reidun Garpestad Marianne Sund Enforme AS Enforme AS Altibox AS Altibox AS Raft klinikken AS Landsbytrippelen AS Changetech AS Changetech AS Randaberg Videregående Skole Time Videregående Skole Time Videregående Skole Time Videregående Skole Randaberg Kommune Randaberg Kommune Randaberg Kommune Time Kommune Time Kommune Time Kommune 6

7 Gry Kirsti Sirevåg Ragnhild Ånestad Kari Sjursen Agnes Lea Tvedt Ingvild Kristiansen Asle Torland Brita Gjerstad Kari Fredriksen Kurt Michal Veland Katrine Vetlesen Time Kommune Klepp Kommune Hå Kommune Jærrådet (samarbeid mellom Time, Klepp, Hå og Gjesdal kommune) Jæren DPS Jæren DPS / direktør IRIS (International Research Institute Stavanger) / forsker SUS v/lærings- og mestringssenteret Folkepulsen Prekubator / forretningsutvikler og innovasjonsrådgiver 7

8 5 Fokus Prosessen Prosjektet har blitt gjennomført i fire faser: Fase 1 handlet om å få innspill fra primærkildene i prosjektet, blant annet gjennom en workshop gjennomført av industridesignselskapet SLIP. Fase 2 var den kreative fasen hvor man på bakgrunn av informasjonen fra workshopen utformet et knippe prosjekter man ønsket å gå videre med. Fase 3 handler om å konkretisere ideene, kvalitetssikre dem opp mot potensielle aktører og velge hvilke konsepter man ville gå videre med. Fase 4 handlet om å «selge» konseptene inn til aktuelle aktører og starte en forankringsprosess med tanke på videreføring av hovedprosjekt. Tidlig i prosjektet ble det gjennomført en workshop med todelt hensikt: 1) kartlegge hvordan en kommune tilnærmer seg forebygging av livsstilssykdommer 2) idemyldring knyttet til hvordan kommunen kan drive målrettet forebyggingsarbeid Workshopen satte fokus på forholdene i Randaberg kommune og både ansatte fra kommunen, Nav, personer fra skolevesenet og en lokal bedrift/helsesenter var representer. Nedenfor følger en illustrasjon over temaområder som ble foreslått (skriftstørrelsen indikerer hvilken prioritet temaområdene ble gitt). Forslagene fra workshopen ble tatt med videre inn i konseptutviklingsfasen. Visualisering av resultater fra workshop Identifiserte utfordringer - Få kommuner har gode verktøy for å hjelpe innbyggerne til en bevisstgjøring knyttet til egen livsstil, samt verktøykassen til å klare gjør noe med livsstilen. - Det er lite fokus i kommunene på tiltak som gir dokumentert effekt - Det er utfordrende for kommuner å foreta en screening ned på personnivå blant innbyggere for å identifisere hvem som er i risikosonen for å utvikle livsstilssykdommer - Personlig oppfølging er ikke kostnadseffektivt. Den ideelle løsningen om å tilby alle personer i risikosonen for utvikling av livsstilssykdommer, er for kostbar for den enkelte kommunes økonomi. 8

9 - Det eksisterer en jungel av gode råd forbundet med helse som er vanskelig å holde seg oppdatert på både for enkeltpersoner og kommuner. - Det er kostbart for samfunnet at alle 430 kommuner i Norge skal utvikle egne systemer og metoder for forebygging av livsstilssykdommer og selv ta stilling til hva som gir dokumentert effekt. «Bærebjelker» i konseptutviklingen Nedenfor områder som har stått sentralt gjennom konseptutviklingen: 9

10 6 Resultater Hovedprosjekter Det ble i hovedsak formulert to innovasjonsprosjekter for å videreføre arbeidet: 1) Hovedprosjekt knyttet til forebyggende everktøy: Det er godkjent et OFU-prosjekt knyttet til utvikling og testing av helsefremmende velferdsteknologi med fokus på forebygging. Rogaland Fylkeskommune har bevilget kr i regionale utviklingsmidler til hovedprosjektet. I forbindelse med etableringen av hovedprosjektet ble det også gitt en bevilgning på kr fra Forskningsrådets VRI program: Organisasjon Randaberg Kommune Klepp Kommune Rogaland Fylkeskommune (inkl. Time VGS og Randaberg VGS) NKS Jæren DPS Enforme AS KS IRIS Rolle Krevende kunde Krevende kunde Uttesting Krevende kunde Leverandørbedrift Kvalitetssikring Evaluering Om everktøyet Egenscreeningen gjennomføres ved at brukere besvarer livsstilsrelaterte spørsmål. Verktøyet vil kartlegge motivasjon for å gjøre livsstilsendringer, individuelle erfaringer knyttet til tidligere forsøk på livsstilsendring, helsetilstand, kostholdsvaner, aktivitetsnivå og bruk av nikotin. Individuell tilpasset tilbakemelding med råd om endring basert på Helsedirektoratets anbefalinger gis umiddelbart. Med utgangspunkt i stadiemodellen, som er omtalt i Helsedirektoratets aktivitetshåndbok, antas dette everktøyet å være mest effektivt med tanke på å bringe folk fra og ikke overveie livsstilsendring til å overveie endring og fra å overveie livsstilsendring til å forberede endringen. Når det kommer til handlingsstadiet og opprettelse av en vane, anses atferds- og aktivitetsrettede virkemidler som mest effektive. Det er av denne grunn viktig at everktøyet peker i retning av slike atferds- og aktivitetsrettede tiltak, enten dette er lokale tiltak eller web- og applikasjonsbaserte tiltak. Lokale tiltak kan regnes som tilbudet i den testpersonens kommune, nærmeste frisklivssentral eller lokale lag og organisasjoner. Målsettinger - Utvikle og teste ut helsefremmende velferdsteknologi rettet mot forebygging av livsstilssykdommer - Utvikle et verktøy som kan brukes av kommuner og fylkeskommunen - Koble på forskning for å dokumentere effekt - Utvikle et verktøy som kan gi informasjon/rapporter om helsetilstanden i eksempelvis en kommune - Utvikle en løsning som gir individuell tilbakemelding og lyst til endring Anvendelsesområde Nye medier og ny teknologi (internett, mobiltelefon, smartphones, ipad og digital-tv), muliggjør utvikling av nye løsninger med tanke på forebygging av livsstilssykdommer. Disse mediene kan treffe folk der de er og når det passer dem. Når tjenesten først er utviklet, har denne type teknologi store skaleringsmuligheter; man kan nå svært mange mennesker med meget små kostnader per nye bruker. 10

11 Mulige anvendelsesområder til everktøyet: - Tiltak inn i frisklivssentralene - Bruk i undervisningssammenheng i videregående skole hvor alle elever har egen PC. På grunnlag av den individuelle tilbakemeldingen og Helsedirektoratets råd setter den enkelte elev opp en aktivitets og kostholdsplan. Elevene kan gjennomføre testen årlig og det kan forskes på resultatene - Tilbud i alle offentlige venterom på lesebrett - Webløsningen kan gjøres tilgjengelig til alle kommunens innbyggere i en gitt aldersgruppe - Løsningen kan brukes inn i digital-tv, eksempelvis rettet mot Altibox sine kunder og deres familier - Kommunen kan ta ut rapporter på helsetilstanden i kommunen og følge utviklingen over tid - Tilbud til nybakte foreldre gjennom kommunale helsestasjoner Suksesskriterier - Intuitivt og brukervennlig design - Tilfredsstille Datatilsynets krav - Verktøyet må bygges på positiv psykologi og ikke virke moraliserende - Må oppleves som nyttig for brukeren - Kvalitetssikring opp mot Helsedirektoratets anbefalinger - Kommunene må ha betalingsvilje for denne type forebyggende tjenester - Løsningen må gi verdi nok for kunde til å utløse betalingsvilje OFU partnere Følgende aktører er involvert i prosjektet: Randaberg Kommune, Klepp Kommune, Randaberg VGS, Time VGS, Rogaland Fylkeskommune, KS, IRIS, NKS Jæren DPS og Enforme AS. I tillegg følger Altibox og SUS v/lærings- og mestringssenteret prosjektet tett med tanke på senere involvering. Visualisering: Helsefremmende velferdsteknologi innen forebygging 11

12 2) Hovedprosjekt knyttet til livsstilsendringsprogram Livsstil Norge AS har utviklet, og sammen med Psykologisk fakultet v/ntnu, forsket på effekten av et livsstilsendringsprogram basert på teknikker fra kognitiv adferdsterapi og oppmerksomhetstrening. Programmet ønskes i et hovedprosjekt tilpasset og testet ut i et knippe kommuner, for deretter å kunne tilbys alle landets frisklivssentraler. Bruk av web og smarttelefoner vil mest sannsynlig være sentralt også her for å på en mest mulig effektiv måte skal kunne oppskaleres. Det arbeides med å få etablert et hovedprosjekt tilknyttet å: 1) Teste livsstilsprogrammet i kommuner, eksempelvis i frisklivssentralene. Det er dialog med Helsedirektoratet knyttet til hvilke kommuner det kan være hensiktsmessig å teste ut livsstilsprogrammet. 2) Tilpasse og teste ut livsstilsprogrammet i bedrifter. Om livsstilsendringsprogrammet Programmet er en form for hjelp til selvhjelp, slik at man blir styrket til å ivareta ansvar for egen livsstilsendring. Det tas utgangspunkt i de erfaringer og (u)vaner de som opplever vekten som et tilbakevendende problem ofte deler. Denne formen for veiledet selvhjelp kan defineres som metoder, ferdigheter og strategier som er forskningsmessig dokumentert og som administreres av personen selv for egne problemer. (Berge & Repål 2011). En rapport fra (Cochrane, 2005) konkluderer med at tradisjonell livsstils behandling av overvekt og fedme, ofte kan vise til gode korttidsresultat, og vesentlige helseeffekter kan oppnås med 5-10 % vektreduksjon (Shaw et al., 2006). Kognitiv terapi i kombinasjon med fysisk aktivitet og redusert energiinntak har vist seg å gi enda bedre effekt (Shaw et al., 2005). Studie gjennomført av Livsstil Norge og Psykologisk fakultet v/ntnu i Trondheim viser at et og et halvt år etter å ha gjennomført et 7 ukers veiledet selvhjelpsprogram, har deltakerne i studien, i gjennomsnitt en vektreduksjon på 8.8 %. Forskning viser at en vektreduksjon på 5 10 % gir vesentlige helseeffekter. Det viser at man ikke behøver å følge en spesiell diett for å gå ned vekt, så lenge man tar utgangspunkt i den enkeltes erfaringer. Deltakerne laget egen kostholdsplan, basert på deres kunnskap om hva som er et sunt og normalt kosthold. Dette er helt i tråd med forskning som viser at der hvor det legges opp til individuell frihet med hensyn til inntak av mat, samt et bevisst forhold til egne valg, har bedre effekt over tid enn restriktive dietter. Andre resultater Helhetlig forebyggingstilbud Frisklivssentraler blir stadig mer utbredt i kommunene og det er i dag ca. 135 av dem spredt rundt i Norge. Det ble i prosjektet raskt klart at et helhetlig forebyggingstilbud med fordel kan ses i sammenheng med tilbudet i frisklivssentralene. Frisklivssentralene gir et rammeverk som kommunene kan putte ulike forebyggingstiltak inn i. Samtidig er det slik at legen har en sentral rolle i frisklivssentralene og tilbudet retter seg i hovedsak mot dem som allerede har utfordringer knyttet til egen helse. I dette prosjektet har det vært viktig å rette hovedfokus mot fortsatt friske mennesker som ennå ikke har gått til legen med helseutfordringene sine. Konseptene som utvikles i dette prosjektet har som målsetting å kunne inngå som tilbud i frisklivssentralene, men på et tidligere tidspunkt enn hovedvekten av dagens tilbud. Etter prosjektslutt vil det være naturlig at også Randaberg Kommune starter prosessen med å etablere en frisklivssentral, som er tenkt lokalisert i et kommunalt helsehus som er under planlegging. 12

13 Prosjektet har bidratt til en erkjennelse om at både Randaberg, som mange andre kommuner med dem, pr. dags dato har et stort forbedringspotensial når det kommer til forebygging av livsstilssykdommer. Forbedringspotensialet er både knyttet til kommunikasjon av eksisterende tilbud, økt fokus på tiltak som gir dokumentert effekt samt design av et helhetlig tilbud som favner om aktivitet, kosthold, psykisk helse og tobakk. Randaberg Kommune i prosjektperioden satt seg som målsetting å bli en foregangskommune nasjonalt når det kommer til forebygging. Det er et uttrykt ønske om å utvikle et helhetlig forebyggingstilbud, tilrettelagt for videreføring til andre kommuner uavhengig av om disse har frisklivssentraler eller ikke. Illustrasjon: satsningsområder i Randaberg Kommune i 2012 Velferdsteknologi prosjekt eldre Pr. i dag har Randaberg kommune et godt utbygd aktivitetstilbud for eldre. I tillegg planlegger Randaberg Kommune å bygge ut en rekke eldreboliger de neste årene. Det er ønske om å fylle eldreboligene med teknologi som gir brukeren en tryggere og bedre bolig som ogå muliggjør bedre samhandling mellom kommune og beboer. Stimulering av aktivitet, trening og mulighet for individuell oppfølging gjennom TVen er områder som vurderes inn i disse boligene. Dette, i kombinasjon med at Randaberg Kommune er en av de kommunene i landet med best utbygd fibernett, gjorde det interessant med en kobling inn mot Lyse og Altibox. Det viste seg at Lyse og Altibox allerede planla et velferdsteknologiprosjekt sammen med Stavanger Kommune. Gjennom InnoMed prosjektet ble Randaberg Kommune koblet på dette prosjektet. Deltakere i velferdsteknologiprosjektet rettet mot eldre: 13

14 6 Konklusjon Identifisering av samarbeidspartnere med vilje og evne til å forankre og realisere planlagte hovedprosjekter har vært en langt mer omfattende og tidkrevende jobb enn først antatt. Dette har på den ene siden i stor grad bidratt til at prosjektet er forsinket. På den andre siden har man oppnådd god forankring i flere organisasjoner, spesielt tilknyttet hovedprosjektet prosjektet innen forebyggende everktøy. Viktige suksessfaktorer i dette prosjektet har vært: - en engasjert person/«bærer» av prosjektet i Randaberg Kommune fra begynnelse til slutt. - tidlig dialog med og stor grad av involvering av aktuelle samarbeidsbedrifter - fleksibilitet fra Helsedirektoratet og Innovasjon Norge med tanke på tidsoverskridelser Hovedprosjekt er etablert: - everktøy for forebyggende helse til bruk i kommuner/skoler/bedrifter. OFU-prosjekt er godkjent og Rogaland Fylkeskommune har innvilget i regionale utviklingsmidler til prosjektet. Det arbeides videre med etableringen av følgende hovedprosjekt: - Ta i bruk Livsstilsendringsprogrammet i kommuner/frisklivssentraler og bedrifter. OFU prosjekt er under planlegging i samarbeid med Rogaland Fylkeskommune, KS og kommuner i Rogaland. I tillegg har prosjektet medført: - en ambisiøs satsning på forebygging av livsstilssykdommer i Randaberg Kommune - at Randaberg Kommune er involvert i et velferdsteknologiprosjekt med en testbolig i kommunen som vil kunne åpne for mange forebyggingsmuligheter i nær fremtid - bevilgning fra Forskningsrådets VRI program gjennom Rogaland Fylkeskommune for å etablere hovedprosjektet everktøy for forebyggende helse. 14

Risør Frisklivssentral

Risør Frisklivssentral Risør Frisklivssentral Innlegg Helse- og omsorgskomiteen 08.05.2014 Christine K. Sønningdal Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter

Detaljer

InnoMed. - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed. Helsedirektoratet og Innovasjon Norge

InnoMed. - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed. Helsedirektoratet og Innovasjon Norge InnoMed - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed Helsedirektoratet og Innovasjon Norge Kort om InnoMed Nasjonalt kompetansenettverk InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk

Detaljer

Frisklivssentralen Verdal kommune. Oppstart 01. januar 2012

Frisklivssentralen Verdal kommune. Oppstart 01. januar 2012 Frisklivssentralen Verdal kommune Oppstart 01. januar 2012 Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging primært innenfor helseatferdsområdene

Detaljer

Frisklivssentraler. Ellen Eimhjellen Blom Seniorrådgiver, avd. grupperettet folkehelsearbeid ebl@helsedir.no

Frisklivssentraler. Ellen Eimhjellen Blom Seniorrådgiver, avd. grupperettet folkehelsearbeid ebl@helsedir.no Frisklivssentraler Ellen Eimhjellen Blom Seniorrådgiver, avd. grupperettet folkehelsearbeid ebl@helsedir.no 11.10.2012 1 Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Diabetesforum Rogaland, 28.10.2014 Anja M. Øvrehus, leder Frisklivssentralen i Sandnes

Diabetesforum Rogaland, 28.10.2014 Anja M. Øvrehus, leder Frisklivssentralen i Sandnes Diabetesforum Rogaland, 28.10.2014 Anja M. Øvrehus, leder Frisklivssentralen i Sandnes Agenda Frisklivssentraler - hva, hvordan og hvorfor? Frisklivssentralen i Sandnes - organisering, drift og tilbud

Detaljer

Frisklivssentralen Levanger kommune

Frisklivssentralen Levanger kommune Frisklivssentralen Levanger kommune Frisklivssentralen 14.11.12 Gro Toldnes, Fungeredne daglig leder I Frisklivssentralen Oppstart 01. januar 2012 Utarbeidet av Gro Toldnes,fungerende daglig leder Frisklivssentralen

Detaljer

Aktiv Bedrift. «Et helhetlig verktøy for økt fysisk aktivitet!»

Aktiv Bedrift. «Et helhetlig verktøy for økt fysisk aktivitet!» Aktiv Bedrift «Et helhetlig verktøy for økt fysisk aktivitet!» ved Linda Olsen Løland, veileder Bedriftsidretten Hordaland, 06.06.2013 Vår hverdag er endret. Transport er ikke hva det en gang var Vår hverdag

Detaljer

Frisklivssentralen. - en forebyggende, helsefremmende og rehabiliterende tjeneste i kommunen. Høstkonferansen, Vrådal

Frisklivssentralen. - en forebyggende, helsefremmende og rehabiliterende tjeneste i kommunen. Høstkonferansen, Vrådal Frisklivssentralen - en forebyggende, helsefremmende og rehabiliterende tjeneste i kommunen Høstkonferansen, Vrådal 21.10.15 v/ Reidun Kasin Skoje Notodden Frisklivssentral Hvorfor frisklivssentraler?

Detaljer

Frisklivssentral Verdal kommune. Oppstart 01.01.2012

Frisklivssentral Verdal kommune. Oppstart 01.01.2012 Frisklivssentral Verdal kommune Oppstart 01.01.2012 1 Bakgrunn Innherredsmodellen I tråd med Samhandlingsreformens intensjoner har Levanger-, Verdal kommune, Helse Nord- Trøndelag HF Nav, Senter for helsefremmende

Detaljer

Folkehelsealliansen Nordland. 5. mai 2010. Velkommen!! 11.05.2010 1

Folkehelsealliansen Nordland. 5. mai 2010. Velkommen!! 11.05.2010 1 Folkehelsealliansen Nordland 5. mai 2010 Velkommen!! 11.05.2010 1 Fylkeskommunens plattform i folkehelsearbeidet Kjell Hjelle, folkehelserådgiver Folkehelsealliansen Nordland 5. mai 2010 11.05.2010 2 Norge

Detaljer

Møteplass Stavanger Anne Cathrin Østebø

Møteplass Stavanger Anne Cathrin Østebø Møteplass Stavanger Anne Cathrin Østebø Statsråd Anne-Grete Strøm Erichsens utfordring Satt på spissen: Levere verdens beste helse- og omsorgstjenester på budsjett MANGEL PÅ SAMHANDLING - ER PEKT PÅ SOM

Detaljer

Helsedirektoratet Avdeling grupperettet folkehelsearbeid Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Oslo, 21. januar 2013

Helsedirektoratet Avdeling grupperettet folkehelsearbeid Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Oslo, 21. januar 2013 KREFTFORENINGEN Helsedirektoratet Avdeling grupperettet folkehelsearbeid Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Oslo, 21. januar 2013 Deres ref.: Vår ref.: 13/00002-2 Saksbehandler: Åse Mary Berg og John

Detaljer

Frisklivstjenester. Lene Palmberg Thorsen fra

Frisklivstjenester. Lene Palmberg Thorsen fra Frisklivstjenester Lene Palmberg Thorsen fra Hva er en frisklivssentral? Frisklivssentralen er en kommunal helsefremmende og forebyggende helsetjeneste. Målgruppen er de som har økt risiko for, eller som

Detaljer

Velkommen til møteplass Linken Møtesenter 7. september 2010 HELGELANDSSYKEHUSET HF FORETAKSSAMLINGEN

Velkommen til møteplass Linken Møtesenter 7. september 2010 HELGELANDSSYKEHUSET HF FORETAKSSAMLINGEN Velkommen til møteplass Linken Møtesenter 7. september 2010 HELGELANDSSYKEHUSET HF FORETAKSSAMLINGEN Wenche Poppe, Innomed 2009 Wenche Poppe og Merete Rørvik INNOMED Nasjonalt nettverk for behovsdrevet

Detaljer

InnoMeds strategi

InnoMeds strategi InnoMeds strategi 2015-2017 Dette er InnoMed: Nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon i helse- og omsorgssektoren. InnoMeds oppdrag: Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet:

Detaljer

Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer

Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer For forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av fire ikke-smittsomme sykdommer; hjerte- og karsykdommer, diabetes, kols og kreft Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer Henriette Øien,

Detaljer

Frisklivssentraler som en forebyggende helsetjeneste Guri Rudi Folkehelserådgiver,

Frisklivssentraler som en forebyggende helsetjeneste Guri Rudi Folkehelserådgiver, Frisklivssentraler som en forebyggende helsetjeneste Guri Rudi Folkehelserådgiver, fmopgru@fylkesmannen.no Frisklivssentralen Kommunal helse- og omsorgstjeneste med tilbud om hjelp til å endre levevaner

Detaljer

Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet

Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelse er: 1. befolkningens helsetilstand

Detaljer

Frisklivssentralen i Tromsø

Frisklivssentralen i Tromsø Frisklivssentralen i Tromsø Helseutfordringene før-nå Fortid: Infeksjonssykdommer utgjorde hoveddelen av sykdomsbyrden. Helseutfordringene før-nå Nåtid: Ulykker, hjerte/kar, kreft, KOLS, og diabetes og

Detaljer

FRISKLIVSSENTRAL. Værnesregionen DMS

FRISKLIVSSENTRAL. Værnesregionen DMS FRISKLIVSSENTRAL Værnesregionen DMS Frisklivssentral Værnesregionen DMS Stortingsmelding nr. 16 Resept for et sunnere liv Stortingsmelding nr. 47 Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett

Detaljer

Ta vare på velgerne dine. Alle bilder: Scanpix

Ta vare på velgerne dine. Alle bilder: Scanpix Ta vare på velgerne dine Alle bilder: Scanpix Folkehelseloven pålegger kommunen å iverksette nødvendige tiltak for å møte folkehelseutfordringer. Dette kan omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold

Detaljer

MI og Frisklivssentralen - en god match!

MI og Frisklivssentralen - en god match! MI og Frisklivssentralen - en god match! Nasjonal konferanse i Motiverende Intervju - HiNT 12.02.2014 Gro Toldnes, Frisklivspedagog, Frisklivssentralen i Levanger Oppstart 01. januar 2012 «MI og Frisklivssentralen-

Detaljer

Frisklivssentralen i Tromsø

Frisklivssentralen i Tromsø Frisklivssentralen i Tromsø Helseutfordringene før-nå Fortid: Infeksjonssykdommer utgjorde hoveddelen av sykdomsbyrden. Helseutfordringene før-nå Nåtid: Ulykker, hjerte/kar, kreft, KOLS, og diabetes og

Detaljer

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene Gro Sæten Helse et individuelt ansvar??? Folkehelsearbeid Folkehelse er befolkningens helse og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning Folkehelsearbeid

Detaljer

Maten er ikke gitt før den er spist

Maten er ikke gitt før den er spist Maten er ikke gitt før den er spist Prosjekteiere; Time Kommune Helge Bergslien, Fasilitator kunnskap, Måltidets Hus Anne Cathrin Østebø, Prekubator TTO Organisering av forprosjektet Prosjekteier: Time

Detaljer

Forprosjektrapport. Bioaktive komponenter i forebyggende helse

Forprosjektrapport. Bioaktive komponenter i forebyggende helse Forprosjektrapport Bioaktive komponenter i forebyggende helse Prosjekttittel: Bioaktive komponenter i forebyggende helse Prosjektområde: Fedme og hjerte kar Prosjekteier i HS: Kardiologisk poliklinikk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Christine Dahl Arkiv: G19 Arkivsaksnr.: 17/879

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Christine Dahl Arkiv: G19 Arkivsaksnr.: 17/879 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Christine Dahl Arkiv: G19 Arkivsaksnr.: 17/879 VIDERE SATSING PÅ FOLKEHELSE Rådmannens innstilling: Rådmannen bes om å legge fram en sak der det er utredes detaljert hvordan

Detaljer

Friskliv Ung 16-24 år

Friskliv Ung 16-24 år Friskliv Ung 16-24 år Liv Berit Hæg Spesialfysioterapeut i Drammen kommune Fysioteket Frisklivssentralen i Drammen Vega, 23 05 11 Bakgrunn Målsetning Målgruppe Frisklivsresept for ungdom Erfaringer til

Detaljer

Forskning øker muligheter for kunnskapsbasert arbeid

Forskning øker muligheter for kunnskapsbasert arbeid Forskning øker muligheter for kunnskapsbasert arbeid Lena Forgaard Prosjektutvikler for forskning helse/velferd Universitetet i Stavanger uis.no HELSEVEL 14. oktober 200 millioner Paradgimeskifte innen

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

Friskliv og mestring i en større sammenheng

Friskliv og mestring i en større sammenheng Fagnettverk friskliv og mestring 17.06.14 Friskliv og mestring i en større sammenheng Foto: Carl-Erik Eriksson De neste 20 min. skal handle om: Veien fram til i dag Hva skjer som er viktig for oss? Lovpålagte

Detaljer

FRISKLIVSSENTRALEN en kommunal helsetjeneste. Motivasjon. Mestre Fremme helse Forebygge Kunnskapsbasert. Delta. Alkohol. Fysisk aktivitet.

FRISKLIVSSENTRALEN en kommunal helsetjeneste. Motivasjon. Mestre Fremme helse Forebygge Kunnskapsbasert. Delta. Alkohol. Fysisk aktivitet. Psykisk helse Søvn Alkohol FRISKLIVSSENTRALEN en kommunal helsetjeneste Levevaner Motivasjon Mestre Fremme helse Forebygge Kunnskapsbasert Endre Samhandle Tverrfaglig Medvirke Inkludere Innovasjon Fysisk

Detaljer

Nettverkssamling folkehelse Alta 19.mars 2014. Velkommen til nettverkssamling Oversikt og folkehelsetiltak

Nettverkssamling folkehelse Alta 19.mars 2014. Velkommen til nettverkssamling Oversikt og folkehelsetiltak Nettverkssamling folkehelse Alta 19.mars 2014 Velkommen til nettverkssamling Oversikt og folkehelsetiltak 1 PROGRAM NETTVERKSSAMLING FOLKEHELSE PROGRAM Rica Hotel Alta, NETTVERKSSAMLING 19.mars 2014 kl.8.30-15.00

Detaljer

RAPPORT Forprosjekt: WebChoice et unikt webbasert støttesystem for pasienter med kroniske sykdommer 27. november 2008

RAPPORT Forprosjekt: WebChoice et unikt webbasert støttesystem for pasienter med kroniske sykdommer 27. november 2008 RAPPORT Forprosjekt: WebChoice et unikt webbasert støttesystem for pasienter med kroniske sykdommer 27. november 2008 InnoMed, Helse Midt-Norge v/christoffer Ellingsen, Medinnova AS, Rikshospitalet 0027

Detaljer

Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet

Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet Dagskurs i planarbeid, statistikk, analyse og konsekvensforståelse. Kristiansund 18. mars 2014 Lillian Bjerkeli Grøvdal/ Rådgiver folkehelse

Detaljer

Frisklivssentral en kommunal helsetjeneste for livsstilsendring.

Frisklivssentral en kommunal helsetjeneste for livsstilsendring. Frisklivssentral en kommunal helsetjeneste for livsstilsendring. En flerregional intervensjonsstudie med langtidsoppfølging. Forskerkonferansen Å leve med helseutfordringer. 3.nov.2016 Ellen Eimhjellen

Detaljer

Helsefremmende og forebyggende arbeid - helsestasjons- og skolehelsetjenestens bidrag

Helsefremmende og forebyggende arbeid - helsestasjons- og skolehelsetjenestens bidrag Helsefremmende og forebyggende arbeid - helsestasjons- og skolehelsetjenestens bidrag Knut-Inge Klepp Lanseringskonferanse for nye nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjonsog skolehelsetjenesten

Detaljer

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming.

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Bergen, 17.01.2011 Til Helse- og omsorgsdepartementet Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Nasjonalt nettverk

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? NASJONALE FØRINGER OG KUNNSKAP OM NESBUEN Unni-Berit Schjervheim 9.3 2017 Visjon: Nes kommune «Det gode liv der elevene møtes» Verdier: Nærhet Engasjement Synlighet 3 satsningsområder:

Detaljer

Strategi for folkehelse i Buskerud

Strategi for folkehelse i Buskerud Strategi for folkehelse i Buskerud 2010-2014 Folkehelsearbeid: Folkehelsearbeid innebærer å svekke det som medfører helserisiko, og styrke det som bidrar til bedre helse (St.meld. nr. 16 (2002 2003); Resept

Detaljer

Folkehelse: Nye lover og reformer som er påp

Folkehelse: Nye lover og reformer som er påp Folkehelse: Nye lover og reformer som er påp gang. Ålesund 15. oktober 2009 Seniorrådgivar Asle Moltumyr Helsedirektoratet Disposisjon innlegg Ny plandel (plan- og bygningslov) i eit folkehelseperspektiv.

Detaljer

Frisklivssentraler. Inger M. Skarpaas. Samling for frisklivssentraler. Skei

Frisklivssentraler. Inger M. Skarpaas. Samling for frisklivssentraler. Skei Frisklivssentraler Inger M. Skarpaas. Samling for frisklivssentraler. Skei 25.10.2017 https://www.mentimeter.com/s/2fb07db2287ed4de09d91016b7c8ccde/d6d4e481f3ea/edit www.menti.com 3 Kommunale frisklivssentraler

Detaljer

Bodø Frisklivssentral

Bodø Frisklivssentral Bodø Frisklivssentral NSH konferanse 17.04.12 Grete Willumsen, virksomhetsleder Bodø kommune Befolkningen - tilvekst, ca 50 000 innbyggere - lavere andel eldre over 80 år enn landsgjennomsnittet - forventet

Detaljer

Hjelp24 HMS. Livsstil og helse

Hjelp24 HMS. Livsstil og helse Hjelp24 HMS Livsstil og helse Dagens hektiske arbeidsliv krever ansatte med god helse og høy arbeidskapasitet. Usunn livsstil med inaktivitet, mangelfullt kosthold og stress forårsaker livsstilssykdommer

Detaljer

FREMTIDENS OPERASJONSROM FAGSEMINAR. Røros, 23 januar 2015. PRESENTASJON AV INNOMEDs VIRKSOMHET. Ketil Thorvik Innovasjonsrådgiver SINTEF

FREMTIDENS OPERASJONSROM FAGSEMINAR. Røros, 23 januar 2015. PRESENTASJON AV INNOMEDs VIRKSOMHET. Ketil Thorvik Innovasjonsrådgiver SINTEF FREMTIDENS OPERASJONSROM FAGSEMINAR Røros, 23 januar 2015 PRESENTASJON AV INNOMEDs VIRKSOMHET Ketil Thorvik Innovasjonsrådgiver SINTEF HVEM ER INNOMED? HVA GJØR INNOMED? HVOR GÅR VI? Ketil Thorvik Innovasjonsrådgiver

Detaljer

Kosthold og livsstil - betydning for sykdomsutvikling

Kosthold og livsstil - betydning for sykdomsutvikling 1 Kosthold og livsstil - betydning for sykdomsutvikling Undervisning IIIC Pål Jørgensen Fastlege Møllenberg legesenter Stipendiat ISM 2 WHO vedtok i mai 2012 et mål om å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme

Detaljer

Plan for folkehelse i Flesberg kommune

Plan for folkehelse i Flesberg kommune Plan for folkehelse i Flesberg kommune 2010 2014 Innhold 1. Innledning...3 2. Folkehelsearbeid og nasjonale føringer......4 3. Plan for folkehelse i Flesberg kommune....6 3.1 Samfunns- og arealplanlegging...6

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge Saksbeh: Unni Dahl Arkivkode: 012 Saksmappe: 2008/105 ADM. DIREKTØRS

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning. John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011

Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning. John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011 Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011 Det er et nasjonalt mål å: forebygge og behandle helseproblemer gjennom å stimulere

Detaljer

Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt. 27. - 28. mai 2013

Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt. 27. - 28. mai 2013 Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt 27. - 28. mai 2013 Hva skal jeg si noe om? Noe av det som regulerer vår virksomhet Lover, forskrifter, retningslinjer, planer osv

Detaljer

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009)

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) Formannskapet 20. oktober 2009 Samhandling i helsetjenesten Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) 1. Drammen geriatriske

Detaljer

Ernæring. Kari Hege Mortensen Rådgiver ernæring 15.03.2013 1

Ernæring. Kari Hege Mortensen Rådgiver ernæring 15.03.2013 1 Ernæring Kari Hege Mortensen Rådgiver ernæring 15.03.2013 1 Helsepotensial - WHO Et sunt kosthold, regelmessig fysisk aktivitet og røykfrihet kan redusere risikoen for: hjerte- og karsykdommer med 80%

Detaljer

Innspill fra OMOD i møte med Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm -Erichsen 23.mars 2010

Innspill fra OMOD i møte med Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm -Erichsen 23.mars 2010 Vedlegg 1 Innspill fra OMOD i møte med Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm -Erichsen 23.mars 2010 Innledning Det finnes en rekke utfordringer når det gjelder innvandrerbefolkningen og helse. En

Detaljer

HAVNABERG FRISKLIVSSENTRAL OG SENIORSENTER

HAVNABERG FRISKLIVSSENTRAL OG SENIORSENTER HAVNABERG FRISKLIVSSENTRAL OG SENIORSENTER HAVNABERG FRISKLIVSSENTRAL Hva er en Frisklivssentral? Et kommunalt tilbud om personlig oppfølging i forhold til endring av levevaner. Fokus på motivasjon og

Detaljer

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Gardermoen, tirsdag 6. desember 2005 Politisk rådgiver Arvid Libak Overordnede mål Flere leveår med god helse i befolkningen

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler. Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet

Veileder for kommunale frisklivssentraler. Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet Veileder for kommunale frisklivssentraler Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet Innhold i presentasjon Historikk bak Frisklivssentraler Hvorfor behov for frisklivssentraler?

Detaljer

Regional frisklivsmodell

Regional frisklivsmodell Regional frisklivsmodell Samhandlingskonferanse, 8. nov. 2016 Gro Sæten Enstemmig vedtak KS Rana 28. juni 2016 Rådmannens innstilling 1. Frisklivstilbud integreres som del av rehabiliteringstjenesten i

Detaljer

Innovasjon i praksis. For folk og med folk.

Innovasjon i praksis. For folk og med folk. Innovasjon i praksis. For folk og med folk. Fylkesmannssamling i Vest-Agder mars 2015 INNOVERE ELLER BLI INNOVERT? HVA ER INNOVASJON? 3 ULIKE FORMER FOR OFFENTLIG INNOVASJON Tjenesteinnovasjon Prosessinnovasjon

Detaljer

En kunnskapsoppsummering om frisklivssentraler i Norge

En kunnskapsoppsummering om frisklivssentraler i Norge En kunnskapsoppsummering om frisklivssentraler i Norge hvem deltar, og fører deltakelse til endring i levevaner og helse? Ellen Eimhjellen Blom Sogn frisklivs- og meistringssenter/ Helsedirektoratet 1

Detaljer

Et godt liv livet ut Videreutvikling av helsefremmende og forebyggende tjenester til seniorer i Lier kommune

Et godt liv livet ut Videreutvikling av helsefremmende og forebyggende tjenester til seniorer i Lier kommune Et godt liv livet ut Videreutvikling av helsefremmende og forebyggende tjenester til seniorer i Lier kommune Folkehelsekoordinator Live Brekke Lier 9. oktober 2013 Lier kommune Grønne Lier fra fjord til

Detaljer

FOLKEHELSEARBEID Kurs for fysioterapeuter og kiropraktorer i turnus Drammen 21. oktober 2016

FOLKEHELSEARBEID Kurs for fysioterapeuter og kiropraktorer i turnus Drammen 21. oktober 2016 FOLKEHELSEARBEID Kurs for fysioterapeuter og kiropraktorer i turnus Drammen 21. oktober 2016 Marianne H. Hillestad seniorrådgiver Helse-, sosial- og vergemålsavdelingen fmbumhh@fylkesmannen.no HVORDAN?

Detaljer

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Gran, 28. november 2012 Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Hvorfor samhandlingsreformen? Vi blir stadig eldre Sykdomsbildet endres Trenger mer personell

Detaljer

Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid

Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid Delavtale nr. 10 Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold 1. Parter... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Helsefremmingsplanen i Kristiansand kommune. Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering

Helsefremmingsplanen i Kristiansand kommune. Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering Helsefremmingsplanen i Kristiansand kommune Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering Folkehelsearbeid og forebygging hva er nytt? Analysere helsetilstand og påvirkningsfaktorer mer enn enkelttiltak

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Bakgrunn for reformen 1) Vi har for liten innsats for å fremme helse og forebygge sykdom i Norge 2) Pasientenes behov for helhetlige og koordinerte tjenester besvares ikke godt nok

Detaljer

Om Helsedirektoratet. Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet

Om Helsedirektoratet. Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet 1 Helsedirektoratets samfunnsoppdrag Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig

Detaljer

Når er det uforsvarlig å ikke forebygge?

Når er det uforsvarlig å ikke forebygge? Når er det uforsvarlig å ikke forebygge? Arne Marius Fosse fagdirektør Helse i utvikling, 1. november 2012 Helseutfordringer eksempler Ca. 200 000 nordmenn har KOLS, og antallet øker. 70 000 har demens

Detaljer

Innovasjon i kommunal sektor. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Innovasjon i kommunal sektor. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Innovasjon i kommunal sektor Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor Når ekspertene lager en trapp - lager brukerne en sti Når

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Friskliv i Levanger og Verdal kommune

Friskliv i Levanger og Verdal kommune Friskliv i Levanger og Verdal kommune Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen OSLO 17.04.12 Tore Fjerdingen, Enhetsleder Helse og Rehabilitering, Levanger kommune. Agenda Forprosjektet,

Detaljer

Rask psykisk helsehjelp Notodden

Rask psykisk helsehjelp Notodden Fotograf Morten Gjerde Rask psykisk helsehjelp Notodden Implementeringsarbeidet, status, erfaringer, utfordringer? NAPHA Konferanse 25.5.2016 Rask psykisk helsehjelp Notodden Tverrfaglig team kognitive

Detaljer

Alstahaug Sandnessjøen, 23.05.2014. Alstahaug Frisklivssentral søker om å bli regional Utviklingssentral i Helseregion Nord

Alstahaug Sandnessjøen, 23.05.2014. Alstahaug Frisklivssentral søker om å bli regional Utviklingssentral i Helseregion Nord Helsedirektoratet Divisjon folkehelse Avdeling forebygging i helsetjenesten Inger Merete Skarpaas Alstahaug Frisklivssentral søker om å bli regional Utviklingssentral i Helseregion Nord 2 Aksept av vilkår:

Detaljer

Pasientforløp kols - presentasjon

Pasientforløp kols - presentasjon Pasientforløp kols - presentasjon Lungemedisinsk avd. 2015 Elena Titova, overlege og forløpsansvarlig lege Synnøve Sunde, avdelingssjef sykepleie Solfrid J. Lunde, prosjektsykepleier Hva er samhandlingsreformen?

Detaljer

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 1 Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 Utarbeidet av Ernæringsrådet ved Oslo universitetssykehus HF 2 Bakgrunn Ernæringsstrategien for Oslo universitetssykehus HF (OUS) bygger på sykehusets

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Rendalen kommune Samhandlingsreformen - Utfordringer og muligheter Daværende helseminister Bjarne Håkon Hansen så at Bakgrunn for reformen Kostnadene i helsevesenet økte særlig i sykehusene spesialisthelsetjenesten

Detaljer

-en forebyggende helsetjeneste for endringer av levevaner

-en forebyggende helsetjeneste for endringer av levevaner -en forebyggende helsetjeneste for endringer av levevaner Ellen Eimhjellen Blom Fysioterapeut, PhD-stipendiat HiSF/NTNU Ellen.blom@hisf.no 1 Jeg skal snakke om: Frisklivssentral hva er det? Bakgrunn for

Detaljer

Strategisk samarbeid vedrørende kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling knyttet til behovsdrevet innovasjon i helsesektoren

Strategisk samarbeid vedrørende kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling knyttet til behovsdrevet innovasjon i helsesektoren Strategisk samarbeid vedrørende kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling knyttet til behovsdrevet innovasjon i helsesektoren et samarbeidsprosjekt mellom InnoMed v/helsedirektoratet, Helse Midt-Norge

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Prosjektskisse DIAHELSE II 1

Prosjektskisse DIAHELSE II 1 DiaHelse II ETABLERING AV LOKALT MESTRINGSTILBUD TIL KVINNER MED IKKE VESTLIGE INNVANDRERBAKGRUNN DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes

Detaljer

Avstandsoppfølging av personer med kronisk sykdom (HelsaMi+) Brukerforum KFU 15.03.2016

Avstandsoppfølging av personer med kronisk sykdom (HelsaMi+) Brukerforum KFU 15.03.2016 Avstandsoppfølging av personer med kronisk sykdom (HelsaMi+) Brukerforum KFU 15.03.2016 Prosjektene i programmet Mål for nasjonalt program for velferdsteknologi «Ved programmets avslutning er velferdsteknologiske

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Runa Bakke Arkivsak nr.: 2011/466 Arkivkode: Utvalsaksnr Utval Møtedato ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL I VOLDA KOMMUNE Administrasjonen si tilråding: Volda kommune

Detaljer

Frisklivssentralen i Sogndal

Frisklivssentralen i Sogndal Frisklivssentralen i Ane K. Solbraa Prosjektleder/Fysioterapeut Bakgrunn Frisklivssentral startet opp gjennom tilskuddsmidler fra Sogn og Fjordane Fylkes Prøveprosjekt fra 1.12.2007 til 1.06.2008, videreført

Detaljer

RAPPORT Forprosjekt: Pasientforståelig sykehusjournal

RAPPORT Forprosjekt: Pasientforståelig sykehusjournal RAPPORT Forprosjekt: Pasientforståelig sykehusjournal 22. desember 2010 RAPPORT - Forstudie Prosjekttittel: Pasientforståelig sykehusjournal Prosjektområde: IKT Dato: 22.12.2010 Utarbeidet av: Karl Øyri,

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Nordisk konferanse om Livsstil på resept

Nordisk konferanse om Livsstil på resept Nordisk konferanse om Livsstil på resept Hamar, onsdag 8. november 2006 Åpningsinnlegg ved statssekretær Arvid Libak Arbeid for å fremme folkehelse er et prioritert område for denne regjeringen Soria Moria-erklæringen:

Detaljer

Nasjonal samarbeidsavtale Behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren ( ) Nasjonal tiltaksplan x

Nasjonal samarbeidsavtale Behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren ( ) Nasjonal tiltaksplan x Nasjonal samarbeidsavtale Behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren (2007-2017) Nasjonal tiltaksplan x Presentasjon for Helse Midt-Norge RHF, styremøte 3/3-2011 Ved Arild Pedersen Regjeringens

Detaljer

Extrastiftelsen Sluttrapport

Extrastiftelsen Sluttrapport 1 Extrastiftelsen Sluttrapport Område: Forebygging Prosjektnr.: QS7AKZ Prosjektnavn: Parterapi for foreldre med barn med adhd Søkerorganisasjon: ADHD Norge Dato: 11.01.2012 2 Forord ADHD Norge satte seg

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

Aktiv på Dagtid Jæren - Samhandling om tiltak som fungerer

Aktiv på Dagtid Jæren - Samhandling om tiltak som fungerer Aktiv på Dagtid Jæren - Samhandling om tiltak som fungerer Fysisk aktivitet, psykisk helse og rehabilitering Ingvild Kristiansen 7. aug 2013 Hvem er vi? Randi Kluge Vatne - Aktiv på Dagtid medlem Ingvild

Detaljer

Samhandlingsreformen. Helse- og omsorgsdepartementet

Samhandlingsreformen. Helse- og omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Ny regjering Samhandlingsreformen skal videreføres Politisk enighet om utfordringsbildet og i stor grad enighet om virkemidlene Mange prosesser er startet, og mange er godt i gang

Detaljer

ERFARINGER FRA DELTAKELSE I ET FORPROSJEKT MED STØTTE FRA REGIONALT FORSKNINGSFOND VEST

ERFARINGER FRA DELTAKELSE I ET FORPROSJEKT MED STØTTE FRA REGIONALT FORSKNINGSFOND VEST ERFARINGER FRA DELTAKELSE I ET FORPROSJEKT MED STØTTE FRA REGIONALT FORSKNINGSFOND VEST Av Elisabeth W. Haaland Rådgiver folkehelse Rogaland fylkeskommune «Cola og skolebolle...eller salat til lunsj i

Detaljer

Partnerskap for folkehelse i Rogaland

Partnerskap for folkehelse i Rogaland Partnerskap for folkehelse i Rogaland Høringsrunden Meningen er å få til en bevisstgjøring om tema, deling av erfaringer over flere nivå, hvor den enkelte høres. Kort presentasjonen for å holde tiden:

Detaljer

Forebyggende helsearbeid; kosthold og helse

Forebyggende helsearbeid; kosthold og helse 1 Forebyggende helsearbeid; kosthold og helse Undervisning IIIC Pål Jørgensen Fastlege Møllenberg legesenter Stipendiat ISM 2 WHO vedtok i mai 2012 et mål om å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme

Detaljer

Frisklivs- og mestringssenter

Frisklivs- og mestringssenter Et interkommunalt Frisklivs- og mestringssenter i samhandling med Helse Bergen Trondheim 31.05.112 Gro Beate Samdal, sykepleier, cand.san, spesialrådgiver Forsknings- og utviklingsavdelingen Haukeland

Detaljer

Kommunenes folkehelsearbeid er derfor svært viktig for god helse.

Kommunenes folkehelsearbeid er derfor svært viktig for god helse. Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Grete Bang Innlegg Helgelandskonferansen 2015 Brønnøysund, 26. mars 2015 Bilde 2: Helse skapes der folk lever og bor. Og det er i kommunene. Kommunenes folkehelsearbeid

Detaljer

Maten er ikke gitt før den er spist

Maten er ikke gitt før den er spist Maten er ikke gitt før den er spist Prosjekteiere; Time Kommune Helge Bergslien, Fasilitator kunnskap, Måltidets Hus Anne Cathrin Østebø, Prekubator TTO Organisering av forprosjektet InnoMed er et nasjonalt

Detaljer

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge 2014 Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge Ive Losnegard Lier Kommune 13.05.2014 1. Formål/ målsetning Prosjekt lavterskelaktivitet for barn og unge skal få flere unge liunger

Detaljer

Casebasert Refleksjon

Casebasert Refleksjon Lokalmedisinske tjenester, Knutepunkt Sørlandet Casebasert Refleksjon En metode for kunnskapsutvikling og kulturbygging Grete Dagsvik Mars 2012 Hvorfor bruke casebasert refleksjon? «Ved å reflektere tenker

Detaljer